Investor :
OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE
Akce :
NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE
Zak. číslo:
17-2011
Stupeň :
DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
F1.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
F1.7 Slaboproudá zařízení
Hlavní inženýr projektu : Ing. Šárka Kolajová
Číslo paré :
Zpracovatel :
Datum : 02./2012
Ivo Kubíček
1
1. Obsah
1.
Obsah ............................................................................................................ 2
2.
Rozsah projektu............................................................................................. 2
3.
Technické údaje............................................................................................. 3
4.
Předpisy a normy........................................................................................... 3
5.
Napojení na síť .............................................................................................. 4
6.
Prostředí ........................................................................................................ 4
7.
Způsob rozvodu el. energie ........................................................................... 4
8.
Rozvaděče..................................................................................................... 4
9.
Rozvody ......................................................................................................... 5
10. Krytí................................................................................................................ 5
11. Světelná technika .......................................................................................... 5
12. Slaboproud .................................................................................................... 6
13. Ochrana před bleskem - LPS ........................................................................ 7
14. Pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy ................................................ 7
15. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ............................................................. 8
2. Rozsah projektu
Projekt řeší silnoproudé a slaboproudé rozvody v nástavbě dvorního traktu stávající budovy
MŠ a ZŠ Kobylnice. Součástí dokumentace je i vnější ochrana před bleskem, nástavby.
Projekt obsahuje:
•
soustavu vnitřního umělého osvětlení
•
svítidla nouzového osvětlení s vlastními zdroji, nad východy
•
zásuvkové rozvody 230 V
•
dodávku a montáž patrové podružné rozvodnice R1.2
•
dozbrojení stávajícího rozvaděče RE1 o vývody pro výtah a rozvaděč R1.2
•
připojení zařízení VZT
•
místní doplňující pospojování
•
trasy a ocelové konstrukce
•
rozvod telefonu do kabinetu
•
zatrubkování pro datové rozvody
2
•
ochranu před bleskem LPS
Projekt byl zpracován použitím těchto podkladů:
•
stavební půdorys a řez objektu
•
požadavky projektanta stavební části
•
požadavky projektantů ostatních profesí
•
požadavky investora
•
obhlídka na místě
Projekt neobsahuje:
•
přípojku NN – je stávající
•
rozvaděč RE1 – je stávající
•
kompletaci datových rozvodů
•
přívod pro výtah – součást dodávky výtahu
3. Technické údaje
Napěťová soustava:
3PEN AC 50 Hz, TN-C-S 50Hz, 400/230V
Základní ochrana :
samočinným odpojením od zdroje
Zesílená ochrana :
proudovým chráničem, pospojováním
Instalovaný příkon:
9,4 kW
Maximální soudobý příkon:
7,5kW
Rezervovaný proud:
3x 25 A
Současnost:
0,8
Roční spotřeba :
cca 8 000 kWh
Stupeň zásobování :
3
4. Předpisy a normy
Projekt je řešen dle předpisů a norem ČSN, z nichž nejdůležitější uvádíme:
ČSN 33 2000-3
- Stanovení základních charakteristik
ČSN 33 2000-4-41
- Ochrana před úrazem elektrickou energií
ČSN 33 2000-4-481
- Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších
vlivů
3
ČSN 33 2000-4-473
- Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-51
- Výběr a stavba elektrických zařízení
ČSN 33 2000-5-54
- Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2130
- Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2312
- Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN EN 12464-1
- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
5. Napojení na síť
Na fasádě budovy školy je zabudovaná pojistková skříňka, která je napojena stávajícím
závěsným kabelem na distribuční síť e-on. Z této skříňky je stávajícími vodiči napojen elektroměrový
rozvaděč RE1. Toto napojení zůstane nezměněno.
6. Prostředí
V žádném vnitřním prostoru se nepředpokládají jiné, než normální vnější vlivy. V místnostech
s umyvadlem budou stanoveny, umývací prostory dle ČSN 33 2130. Tomu bude přizpůsobeno
provedení místní elektroinstalace.
7. Způsob rozvodu el. energie
El. rozvod je řešen průběžně, částečně paprskovitě.
8. Rozvaděče
R1.2 – Podružná rozvodnice pro napojení jednotlivých spotřebičů, světelných a zásuvkových
rozvodů řešené nástavby. Bude vybavena hlavním vypínačem, jističi a proudovým chráničem.
Umístěna bude na chodbě nástavby.
Rozvaděč je oceloplechový v zapuštěném provedení, s dveřmi, které budou řešeny jako požární
uzávěr typu EI 15 Sm DPI (kovové kouřotěsné dveře s požární odolností 15 minut) – viz projekt
„Požárně bezpečnostní řešení stavby“. Krytí rozvaděče bude minimálně IP40/20.
Napojen je ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE1 umístěného v 1.NP.
RE1 – Stávající elektroměrový rozvaděč. Rozvaděč bude pouze dozbrojen vývodem 3x25A
pro nový rozvaděč nástavby R1.2 a vývodem 1x16A pro připojení nového hydraulického výtahu.
4
9. Rozvody
Dispozice el. zařízení je zakreslena v přiloženém půdoryse. Rozvody jsou uvažovány kabely
CYKY, které budou vedeny skrytě pod omítkou s krytím nejméně 10mm.
Montážní výška spínačů popř. tlačítek se předpokládá v souladu s ČSN v rozsahu 900…1 200 mm.
Spínače jsou v provedeni pod omítku, na ocelové konstrukci lávky na povrchu. Zásuvky, přístupné
laikům, s výjimkou zásuvek zvláštního určení, jsou vybaveny doplňkovou ochranou proudovým
chráničem Id=30 mA, stejně jako veškeré elektrické zařízení v sociálních zařízeních.
U instalace nesmí být u průřezů menších než 10 mm2 Cu a 16 mm2 Al použito jednoho vodiče
zároveň jako vodiče středního i ochranného.
V objektu je zřízeno hlavní pospojování ve smyslu článku 413.1.2 normy ČSN 33 2000.
V případě montáže elektrických přístrojů na hořlavý podklad, je třeba dodržet požadavky
normy ČSN 33 2312.
V případě prostupů kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi, budou prostupy
utěsněny protipožárními, certifikovanými ucpávkami.
10.
Krytí
Dle ČSN 33 2000 jsou stanoveny vnější vlivy jednotlivých prostorů, a podle toho je voleno krytí
el. zařízení a druh montážního materiálu. S ohledem na dostupnost a sjednocení použitého materiálu
je možno volit stupeň krytí vyšší.
11.
Světelná technika
V místnostech nástavby jsou navržena převážně svítidla zářivková. Z důvodu úspory
elektrické energie by měla být užívána přednostně svítidla osazená světelnými zdroji s vysokou
účinností.
V učebnách jsou pro hlavní osvětlení navržena svítidla přisazená, s mřížkou z vysoce leštěného
hliníkového plechu a s elektronickým předřadníkem. Je uvažováno s montáží svítidel na strop. Pro
dostatečné osvětlení tabule jsou navržena přídavná svítidla s asymetrickým reflektorem a lineární
zářivkou. Toto řešení současně vyhovuje požadavku na rovnoměrnost a zabrání oslnění.
Soustava hlavního osvětlení je navržena s ohledem na požadavky norem ČSN EN 12464-1 a
ČSN 73 4301:
Druh prostoru, úkolu nebo činnosti
Em
- Učebny
300lx
19
80
- Tabule v učebně
500lx
19
80
- Kabinet
300lx
19
80
5
UGRL
Ra
- Chodby
100lx
25
80
- Předsíň WC, WC
200lx
22
80
- Úklidová místnost
100lx
25
60
- Šatny
200lx
22
80
Rozmístění svítidel osvětlovací soustavy, je zakresleno v přiloženém půdoryse.
Nad východy z nástavby, jsou dle požadavků požárního specialisty navržena svítidla nouzového
osvětlení, napájená ze zabudovaných akumulátorů.
Na svítidlech musí být prováděna údržba (čistění, výměna světelných zdrojů) v intervalech,
aby byla dodržena předepsaná intenzita osvětlení Em. Svítidla budou udržována z dvojitého žebříku
nebo ze země.
12.
Slaboproud
Dispozice slaboproudých rozvodů je zakreslena v přiloženém půdorysech.
Telefon – T
V kabinetu nástavby bude zřízena nová telefonní zásuvka, která bude připojena z nápojného bodu ve
stávající kanceláři (m.č. 207). Rozvod pro telefon bude proveden kabelem SYKFY 5x2x0,5 uloženým
v ohebné trubce z PVC pod omítkou a ukončen přístrojovou krabicí s telefonní zásuvkou.
Školní zvonek – ZV
Zvonkovo signalizací bude doplněna nová chodba v nástavbě. Rozvody budou provedeny kabelem
CYKY 2x1,5mm uloženým pod omítkou. Instalován bude nejiskřící zvonek.
Zatrubkování
Pro potřeby datových rozvodů bude provedeno zatrubkování pro LAN, popř. TV. Bude použito
ohebných trubek PVC, uložených pod omítkou, ve kterých bude zatažen protahovací drát pro
snadnější zatažení příslušných kabelů. Na trasách bude osazen dostatečný počet protahovacích
krabic, a na vhodných místech budou osazeny přístrojové krabice pro budoucí montáž datových či TV
zásuvek. Propojeny takto budou všechny třídy a kabinet v nástavbě, s místností serveru.
Kompletace datových rozvodů bude upřesněna při její případné realizaci, na základě požadavků
investora.
Školní rozhlas a hodiny (jednotný čas) nejsou v budově školy instalovány. V některých třídách se
používají hodiny autonomní.
6
13.
Ochrana před bleskem - LPS
Nad objektem bude zřízena ochrana proti úderu blesku dle ČSN EN 62305 jako LPS kat. II.
Výpočet rizik je přiložen k této technické zprávě. Jímací soustava na střeše bude řešena jako mřížová
soustava, k níž budou připojeny veškeré vodivé předměty. Jímací vedení z pozinkovaného vodiče
FeZn φ 8 mm, bude upevněno standardními podpěrami a svorkami. Maximální vzdálenost podpěr je 1
m. Pokud by byla střecha z hořlavého materiálu, je třeba použít zvýšené podpěrky, aby se hořlavý
povrch střechy nacházel celý v ochranném pásmu mřížové soustavy. Vodivé předměty na střeše,
pokud pronikají dovnitř chráněné zóny (vzduchotechnická zařízení, kovové komíny apod.) budou
umístěny do ochranných pásem, tvořených pomocí doplněných pomocných tyčových jímačů, přičemž
musí být dodržena izolační vzdálenost „d“, která je větší než dostatečná vzdálenost „s“. Dostatečná
vzdálenost „s“ musí být zkontrolována, popř. přepočítána dle skutečnosti na stavbě. Jímací soustava
bude propojena s jímací soustavou stávající části objektu.
Předepsaným počtem svodů bude jímací soustava propojena přes zkušební svorky s uzemněním.
Shora budou svody až po zkušební svorku provedeny vodičem FeZn φ 8 mm, do země pak budou
pokračovat vodičem FeZn φ 10 mm a budou strojené, uložené na povrchu. Podpěrky svodového
vodiče musí být dostatečné délky s ohledem na sílu tepelné izolace a na materiál fasády objektu.
Vzdálenost podpěr by neměla být větší než 1 m. V místech přechodu do země bude provedena
ochrana vodiče proti korozi dle ČSN 33 2000-5-53 a nad terénem (do min. výšky 0,3m). V místech
s nebezpečím mechanického poškození, bude zajištěná odpovídající mechanická ochrana (ochranný
úhelník). Svody budou řádně označeny štítky.
Uzemnění bude tvořeno páskovým zemničem FeZn 30/4 mm, uloženým na dno výkopu hloubky
800 mm, který bude podél volných stran nástavby. Z hlediska LPS je dostatečnou hodnotou zemního
odporu 10 Ω. Pokud by hodnoty zemního odporu nedosahovaly předepsaných hodnot, bude
uzemnění vhodně posíleno (např. přidáním zemních tyčí, propojení uzemnění). Spoje v zemi budou
provedeny zdvojenými svorkami, opatřenými antikorozní ochranou. Uzemnění bude spojeno s
uzemněním stávající části objektu.
14.
Pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy
Základní podmínkou pro bezpečnost provozu el. zařízení je dodržení zařizovacích norem
uvedených ve stati 3. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat ochraně před úrazem elektrickým
proudem. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a dodavatelem zpracovány
místní provozní předpisy. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nutno dodržovat
ustanovení vyhlášky 48/1982 Sb.
7
15.
Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
1. ZADÁNÍ:
1.1. Zadané hodnoty objektu
Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy):
šířka = 23,7 m,délka = 20,8 m,výška = 7,81 m
Objekt je rozdělen do: 1 vnějších zón a 1 vnitřních zón
Poloha objektu:objekt obklopen vyššími objekty nebo stromy
činitel polohy Cd = 0,25
Typ objektu a jeho využití: škola
V objektu se vyskytuje celkem 90 osob, uvnitř objektu
Vnější LPS (hromosvod): instalován elektricky izolovaný hromosvod třídy LPS II
Rozteč svodů je 10 m
Hustota úderů blesku v okolí objektu je 2 blesky/ů na km2
Sběrná plocha objektu pro údery do objektu je 4302,854 m2
Sběrná plocha objektu pro údery v blízkosti objektu je 219092,5 m2
Počet nebezpečných událostí pro údery do objektu je 0,002151427
Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti objektu je 0,4360336
1.2. Zadané hodnoty okolních souvisejících objektů
Je zadáno celkem 1 souvisejících objektů:
1.2.1. objekt č. 1. : Trafostanice
Rozměry objektu (budovy):
šířka = 20 m délka = 15 m výška = 6 m
Poloha objektu: objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími
činitel polohy Cd = 0,5
Sběrná plocha objektu pro údery do objektu je 2577,876 m2
Sběrná plocha objektu pro údery v blízkosti objektu je 214149,5 m2
Počet nebezpečných událostí pro údery do objektu je 0
Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti objektu je 0,6424485
1.3. Zadané inženýrské sítě:
Je zadána 1 inženýrská síť
1.3.1. inženýrská síť č. 1. Přípojka NN
Celkové parametry sítě:
síť se skládá ze 1 sekce/í
Celková sběrná plocha pro údery do sítě je 28757,1 m2
Celková sběrná plocha pro údery vedle sítě je 1000000 m2
Počet nebezpečných událostí pro údery do sítě je 0,00287571
Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sítě je 0
Celková délka inženýrské sítě je 1000 m
Sekce:
1.3.1.1. sekce č. 1 Přívod
Délka sekce je 1000 m typ vedení sekce je: venkovní
Výška vedení nad zemí = 5 m
Síť s transformátorem , transformátorový činitel Ct = 0,2
sekce ukončena budovou: Trafostanice
Sběrná plocha pro údery do sekce je 28757,1 m2
Sběrná plocha pro údery vedle sekce je 1000000 m2
Počet nebezpečných událostí pro údery do sekce je 0,00287571
Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sekce je 0
Okolí sekce je kabelové podzemní vedení v dobře zasíťovaném uzemnění
Činitel prostředí okolí sekce Ce = 0
8
Zóny vyšetřovaného objektu
1.4. Zadané vnější zóny:
1.4.1. venkovní zóna č. 1 Venek
Povrch venkovní zóny je beton (litý, dlaždice)
Činitelé v závislosti na povrchu ra = 0,01 ,ru = 0,01
Ochranná opatření proti krokovým a dotykovým napětím: žádná ochranná opatření
Pravděpodobnost PA = 1
Využití vnější zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí
Charakter využití je nejblíže: prostory pro výuku (škola)
1.5. Zadané vnitřní zóny:
1.5.1. vnitřní zóna č. 1. Uvnitř
Zóna je zařazena jako LPZ 1
Povrch vnitřní zóny je linoleum a obdobné materiály
Činitelé v závislosti na povrchu ra = 1E-05 , ru = 1E-05
Využití vnitřní zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí
Riziko vzniku požáru je malé
Hodnota snižujícího činitele v závislosti na riziku požáru rf = 0,001
Riziko propuknutí paniky nebo nebezpečného vlivu na okolí v případě požáru: nízká úroveň paniky (cca do 100
osob)
Hodnota činitele zvyšujícího rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika hz = 2
Instalovaná protipožární opatření v zóně: hasící přístroje; pevná ručně ovládaná hasící instalace; ruční
poplachová instalace; hydranty; požární úseky s požárními přepážkami a uzávěry; chráněné únikové cesty
Hodnota snižujícího činitele v závislosti na protipožárních opatřeních rp = 0,5
Charakter využití je nejblíže: prostory pro výuku (škola)
Ze zóny nejsou poskytovány služby veřejnosti
Systém vyrovnání potenciálu a zapojení zařízení a spotřebičů v zóně: mřížová soustava s vyrovnaným
potenciálem a zapojení zařízení a spotřebiču typu M (mřížová)
Stínění zóny: stínění je provedeno mříží s oky nebo svody hromosvodu o průměrné rozteči: 10 m
Do zóny je přivedena 1 inženýrská síť
1.5.1.1. Přípojka NN
Koordinovaná ochrana SPD v inženýrské síti: koordinovaná ochrana navržena pro třídu LPL II
Pravděpodobnost PSPD poruchy vnitřních systému z hlediska použitých SPD = 0,02
Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od vnějšího LPS (hromosvodu) = 0,3 m
Vnitřní rozvody - provedení a uložení kabelů: nestíněný kabel - provedena opatření při trasování pro vyloučení
velkých smyček
Odolnost elektr. zařízení proti přepětí: zařízení vyhovují ČSN 33 2000-4-443 čl. 443.4 (IEC 60664-1).
Použitá elektrická zařízení odpovídají:
- impulsní výdržné kategorii II (2,5 kV)
Činitel vlivu stínění KMS = KS1 x KS2 x KS3 x KS4 = 0,03 , kde:KS1 = 0,5 , KS2 = 0,5 , KS3 = 0,2 , KS4 = 0,6
Pravděpodobnost PMS v závislosti na KMS = 0,01
Pravděpodobnost PM pro síť = 0,01
Pravděpodobnost PLD v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí = 1
Pravděpodobnost PLI v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí = 0,4
1.6. Ztráty
1.6.1. Ztráty ve vnějších zónách
1.6.1.1. Venek
Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se neuvažuje
Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje
Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje
Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se neuvažuje
9
1.6.2. Ztráty ve vnitřních zónách
1.6.2.1. Uvnitř
Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se provede z typických hodnot
Ztráta (hmotnou škodou) Lf = 0,05
Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo = 0
Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt = 0,0001
Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje
Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje
Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se provede z typických hodnot
Ztráta (hmotnou škodou) Lf = 0,2
Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo = 0,1
Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt = 0,0001
1.7. Hodnoty přípustného rizika:
R1T (riziko ztrát na lidských životech) = 1E-05
R2T (riziko ztrát na službách veřejnosti) = 0,001
R3T (riziko ztrát na kulturním dědictví) = 0,001
R4T (riziko ztrát ekonomické povahy) = 0,001
2. VÝSLEDKY VÝPOČTU
2.1 Vnější zóny
2.1.1 Venek
Riziko R1 ztrát na lidských životech se v zóně neuvažuje
Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje
Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje
Riziko R4 ztrát ekonomické povahy se v zóně neuvažuje
2.2. Vnitřní zóny
2.2.1 Uvnitř
Riziko R1 ztrát na lidských životech:
R1 = RA + RB + RU + RV = 8,254336E-09
Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) = 0
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 5,378568E-09
Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) = 5,751419E-14
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =
2,87571E-09
Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje
Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje
Riziko R4 ztrát ekonomické povahy:
R4 = RB +RC + RM + RV + RW + RZ= 0,0004403694
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 2,151427E-08
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 4,302854E-06
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0,0004360336
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =
1,150284E-08
Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =
5,75142E-06
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = 5,75142E-06
2.3. Součty za celý objekt
Riziko R1 ztrát na lidských životech = 8,254336E-09
Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) = 0
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 5,378568E-09
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 0
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0
Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) = 5,751419E-14
10
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =
2,87571E-09
Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = 0
Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti = 0
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 0
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 0
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0
Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = 0
Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví = 0
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 0
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0
Riziko R4 ztrát ekonomické povahy = 0,0004403694
Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) = 0
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 2,151427E-08
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 4,302854E-06
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0,0004360336
Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) = 5,751419E-14
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =
1,150284E-08
Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =
5,75142E-06
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = 5,75142E-06
3. Výsledek
Riziko
R1
R2
R3
R4
Vypočtené
8,254336E-09
0
0
0,0004403694
Celkový výsledek
<
<
<
<
Přípustné
1E-05
0,001
0,001
0,001
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
VYHOVUJE
11
Download

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA