Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
OBYTNÝ DŮM VELESLAVÍNSKÁ
Standardy vnitřního vybavení, materiálů a technologií
Při vlastní výstavbě obytného domu mohou být provedeny dílčí odchylky skutečného provedení
od tohoto STANDARDU, spočívající v záměně navrhovaných materiálů nebo technologií, za
jiné materiály nebo technologie shodných nebo vyšších vlastností a kvalitativně a cenově
srovnatelné. Změna STANDARDU nebude mít vliv na sjednanou budoucí kupní cenu předmětu
budoucí koupě.
1. STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
Svislé nosné konstrukce
Objekt je navržen jako prostorový, železobetonový monolitický, středně rozponový skelet
s větším množstvím železobetonových nosných stěn a minimálním množstvím sloupů.
Obvodové suterénní stěny v 1. PP jsou navrženy z vodostavebného železobetonu tloušťky 250
a 300 mm. Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží objektu tvoří železobetonové stěny
obvodového pláště a vnitřní příčné a podélné železobetonové stěny, vše v tloušťce 200 mm.
Vodorovné nosné konstrukce
Všechny vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové, monolitické,
bezprůvlakové křížem armované desky podporované liniově obvodovými a vnitřními nosnými
železobetonovými stěnami. Stropní desky mají nad 1. PP a nad 1. NP tloušťku 250 mm – tyto
stropní desky hlukově oddělují prostor hromadné garáže od obchodního parteru a obchodní
parter od bytové části domu. Ostatní stropní desky jsou navrženy v tloušťce 200 mm.
Dělící konstrukce
Mezibytové stěny jsou navrženy z monolitického železobetonu v tloušťce 200 mm. Železobetonové stěny po zateplení lehkou tepelně izolační omítkou nebo izolační přizdívkou splňují
normové tepelně technické požadavky na mezibytové stěny uvnitř dispozic. Celková tloušťka
mezibytové stěny po zateplení a omítnutí bude dle použitých materiálů od 260 do 270 mm.
Vnitřní bytové příčky jsou navrženy zděné z cihelných bloků Porotherm 8 PD nebo 11,5 AKU.
Fasáda
Na větší části objektu (parter, schodišťové jádro a ustupující podlaží) je navržena fasádní
konstrukce s provětrávanou fasádou s nosným hliníkovým roštem, tepelnou izolací z minerální
vaty tl. 160 mm a obkladem z velkoformátových desek tl. 8 mm.
Na předsazené části fasády bytových podlaží (2. až 4.NP) je navržen kontaktní zateplovací
systém ETICS s minerální vatou Orsil TF tloušťky 200 mm. Kontaktní fasáda bude opatřena
tenkovrstvou silikátovou omítkou probarvenou ve hmotě s velikostí zrna do 1,5 mm.
Povrchy stěn a stropů
V bytech, nebytových prostorech 1. NP a společných prostorách domu - chodby, schodiště,
budou provedeny sádrové omítky v kvalitativním standardu Rigips Rimat 150 G. Rohy stěn
budou opatřeny rohovou podomítkovou lištou a napojení omítky na okenní rámy bude
provedeno přes systémovou plastovou nalepovací dilatační APU lištu.
Stránka 1 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
Železobetonové stropy nadzemních podlaží budou omítnuty sádrovou omítkou tloušťky cca 8 až
10 mm (dostatečná tloušťka pro uložení přívodního plochého elektro kabelu stropního světla a
vyrovnání nerovností). Mezibytové železobetonové stěny budou z obou stran omítnuty tepelně
izolační omítkou tloušťce cca 20 mm, na tuto omítku bude nanesena vnitřní tenká sádrová
omítka v tloušťce cca 8 mm. Všechna okenní ostění uvnitř budovy budou omítnuta tepelně
izolační omítkou v tloušťce 15 mm. Mezibytové stěny navazující na vnitřní domovní schodiště,
budou ze strany bytu zatepleny kontaktním zateplovacím systémem.
Podhledy
V předsíních a koupelnách bytů jsou navrženy SDK podhledy pro zapuštění světel, vložení
rozvodů vzduchotechniky a umístění vodoměrů. V koupelnách a na WC bude použit SDK pro
vlhké provozy.
Stropní konstrukce nad nevytápěnými prostory v suterénu objektu bude zateplena ze strany
nevytápěného prostoru, kontaktním zateplovacím systémem.
Malby
V bytech budou obytné místnosti 2x vymalovány základní bílou barvou s vysokou bělostí (např.
Primalex Polar). V koupelnách budou stropy a neobložené části stěn, vymalovány bílou barvou
s ochranou proti plísním (např. Primalex Mykostop).
Ve společných prostorách domu a v garážích budou místnosti vymalovány bílou barvou (např.
Primalex Plus). Strop garáží světle šedou barvou.
Obklady
Koupelny všech bytů budou mít keramický obklad po celém obvodu místnosti. Výška obkladu
bude min 2200 mm. Keramická obklady budou ze série odpovídající zvoleným dlažbám,
formáty dlažeb a obkladů budou do rozměru 300/600 mm, cenová hladina max. 400,- Kč obklad
a max. 500,- Kč dlažba (ceny bez DPH). Konečný výběr obkladů a dlažeb bude proveden
budoucím majitelem bytu v rámci klientských změn. Před zahájením obkladačských prací na
konkrétním bytě bude zpracován detailní spárořez obkladů a dlažeb jednotlivých koupelen.
Svislé a vodorovné kouty obkladů stěn budou spárovány bez použití lišt. Vnější rohy obkladů
budou provedeny s kovovou lištou tvaru L (např. Schlüter JOLLY).
Podlahy
Konstrukce těžkých plovoucích podlah bude provedena z materiálu ANHYMENT AE 20 nebo
AE 30 dle užitného zatížení s vloženou kročejovou izolací z minerální vaty ISOVER T-N tloušťky
25 mm. Kročejová izolace bude položena na lehké vyrovnávací vrstvě PORIMENT P, ve které
budou uloženy instalační rozvody. Od stěn budou plovoucí podlahy dilatovány dilatačním
páskem. Provedení plovoucích podlah bude splňovat požadavky na zvukovou a kročejovou
izolaci dle platné normy ČSN 73 0532.
PODLAHY V BYTECH
Všechny podlahy jsou řešeny jako bezprahové s použitím přechodových a ukončovacích lišt
v barvě podlahy nebo z bílého ušlechtilého kovu (hliník nebo nerez). Lišty oddělující dva různé
materiály budou umístěny v ose zavřeného dveřního křídla.
V obytných místnostech bytů bude připravena těžká plovoucí podlaha (podklad) pro položení
podlahové krytiny o celkové tloušťce 15 mm. Tato výška umožňuje široký výběr podlahové
krytiny od lamelových dřevěných nebo laminátových podlah přes povlakové krytiny po koberce.
Stránka 2 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
Vzhledem k šíři materiálových variant a možností výběru dezénů a barevnosti nebyly podlahové
krytiny (obdobně jako kuchyňské linky) zařazeny do standardního vybavení bytu a budou
provedeny až na základě individuálního výběru klientů, případně je klienti po převzetí bytu
budou moci realizovat individuálně v rámci celkového řešení interiéru.
V předsíních, chodbách a šatnách bytů jsou navrženy keramické dlažby rozměrů do 600/300
mm, v cenové hladině do 500,- Kč bez DPH lepené do tmelu, spárování ve světle šedém
odstínu. Dlažby budou po obvodě ukončeny kovovou případně dřevenou lištou nebo soklem.
Sokl bude řezaný, horní hrana z výroby.
V koupelnách bytů budou keramické dlažby ze série odpovídající zvoleným obkladům, formáty
dlažeb a obkladů budou do velikosti 300/600 mm, cenová hladina max. 400,- Kč obklad a max.
500,- Kč dlažba (ceny bez DPH), spárování vodě odolnou spárovací hmotou ve světle šedém
odstínu. Kouty budou spárovány silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty.
Podlahy koupelen budou izolovány proti působení vody hydroizolačním nátěrem či stěrkou
(např. MUREXIN) vytaženou na zeď do výšky min. 150 mm, u van a sprchových koutů bude
hydroizolace stěn provedena do výšky obkladu, kouty a přechody podlaha / stěna budou
opatřeny hydro - bandážní páskou.
Lodžie budou spojené s nosnou konstrukcí objektu přes nerezové kotvy s přerušeným tepelným
mostem. Lodžiové nosné železobetonové desky budou ve své tloušťce vyspádovány od fasády
domu a odvodněny přepadem přes okap. Podlahy lodžií budou izolovány proti vodě homogenní
polymerovou PVC fólií, která bude vytažena na stěny fasády a rozšiřovací profily oken a dveří.
Fólie bude ukončena na stěnách a na rozšiřovacích profilech oken zatmeleným oplechováním
Terasy budou řešeny s tzv. inverzní - obrácenou skladbou střešního pláště. Hlavní
hydroizolační vrstvu bude tvořit homogenní polymerová PVC fólie, která bude vytažena na
stěny fasády a rozšiřovací profily oken a balkónových dveří, a bude ukončena zatmeleným
oplechováním. Tepelněizolační vrstvu budou tvořit desky z extrudovaného polystyrenu tloušťky
min. 140 mm. Na extrudovaný polystyren bude položena separační geotextílie a provedena
provozní skladba.
Provozní skladba teras a lodžií bude tvořena vymývanou betonovou dlažbou Brož Arktik
400/400/40 položenou na plastové a gumové podložky (terče).
PODLAHY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU
Vstupní hala, domovní chodby, podesty a mezipodesty schodiště, místnost úklidu, místnost pro
kola a kočárky a sklípek přístupný z domovní komunikace budou vydlážděny keramickou
dlažbou rozměrů do 600/300 mm, v cenové hladině do 500,- Kč bez DPH, lepenou do tmelu.
Dlažba podlah bude po obvodě stěn ukončena příslušným keramickým soklem výšky cca 100
mm, sokl bude řezaný, horní hrana soklu z výroby.
Všechna schodišťová ramena budou obložena prefabrikovanými, armovanými, pravoúhlými,
teracovými stupni - materiál bílý cement s barevným kamenivem, uloženými do cementové
malty. Spára mezi stupni bude vyplněna pružným tmelem. Po pokládce budou stupně
napenetrovány zpevňujícím nano voskem např. Bellinzoni.
Povrchovou úpravu podlahy garáží a rampy bude tvořit protiskluzný epoxidový nátěr MasterTop
TC 485 W, včetně soklu výšky 150 mm. V prostorech garážových stání - pod mechanickými
zakladači, bude provedena spádovaná betonová mazanina s olejivzdorným nátěrem, např.
Eternal Komfort a to včetně nátěru soklu výšky 150 mm. Stejným nátěrovým systémem budou
mít provedenu podlahy sklípků, kotelna a dojezd výtahu.
Stránka 3 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
Dveře
VSTUPNÍ PARTIE DOMU
Prosklená stěna se vstupními dveřmi do domu rozměrů 2800/2250 je navržena z hliníkových
profilů s přerušením tepelného mostu, (kvalitativní standard např. od firmy SAPA Building
System - tříkomorová okenní a dveřní série Avantís 55). Profily budou práškově lakovány,
odstín tmavě šedý. Výplň izolační dvojsklo s bezpečnostní fólií Connex čirou, na skle kontrastní
značení. Invalidní madlo, kování Rostex 850 Bora klika - madlo, vše matný nerez. Jazýčkový
panikový zámek bude osazen vložkou krytou krátkými štítky, z exteriéru bezpečnostní štítek.
Součástí dodávky je i elektromagnetický protikus zámku, tzv. elektrický domovní vrátný místě
napojený na rozvod domácích telefonů.
Vstupní dveře do místnosti sklípků a místnosti pro popelnice jsou navrženy hliníkové
s přerušeným tepelným mostem, plná výplň s provětrávací mřížkou, povrchová úprava
práškovým lakováním, odstín tmavě šedý. Kování klika -madlo, vložkový zámek.
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ
Vstupní dveře do bytů, kvalitativní provedení např. Gerbrich G 04 900/2100 jsou navrženy
bezpečnostní s ocelovou zárubní třídy 3. Dveře mají masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se
speciální ocelovou výplní, tříbodový zámek a seřiditelné 3D závěsy. Povrchová úprava laminát,
bude sjednocena s vnitřními dveřmi bytu. Vchodové dveře do bytových jednotek budou splňovat
požární odolnost EW 30 DP3 a normový požadavek na hlukový útlum RWmin = 32 dB. Pro
vstupní dveře do bytů je navrženo bezpečnostní kování Rostex Monza - R1/S, klika - madlo.
Bezpečnostní vložky budou montovány až po kolaudaci objektu před předáním konečným
uživatelům bytu. Zárubně jsou navrženy bezpečnostní ocelové s těsněním, z domovní chodby
povrch hladký - základní nátěr + 2x syntetická barva, odstín tmavě šedý, z bytu dřevěný obklad
v dezénu dveřního křídla. Prahy vstupních dveří bytů budou z dubového masivu, lakované, s
integrovaným těsněním, dveřní průhledítko Rostex se jmenovkou O 100, matný nerez.
VNITŘNÍ BYTOVÉ
Vnitřní bytové dveře jsou navrženy dřevěné, plné do místností příslušenství, celoprosklené do
obytných pokojů a ložnic, výška 2100 mm, kvalitativní standard např. Kasard Rýmařov, série
Standard a Linie. Konstrukci vnitřních bytových křídel tvoří odlehčená DTD deska, polodrážka,
závěsy Tukan, povrchová úprava laminát. Dveře do koupelen a na WC budou plné (s úpravou
proti působení vody), do obývacích pokojů a ložnic prosklené - zasklení satinato. Pro vnitřní
dveře je navrženo rozetové kování Rostex Monza, povrch matný nerez, štítky klika - klika,
obyčejný klíč, u koupelen WC sada bez ukazatele. Zárubeň je obložková, hrany s radiusem,
pohledová šířka 60 - 80 mm, povrch laminát dle příslušného křídla.
VSTUPNÍ NA SCHODIŠTĚ DOMU
Ze zádveří hlavního vstupu do prostoru domovního schodiště je navržena prosklená stěna
s dveřmi, rozměr stěny1500/2530, rozměr křídla 900/2400. Konstrukce z hliníkových profilů bez
přerušeného tepelného mostu, povrch práškově lakován, odstín tmavě šedý, výplň protipožární
sklo s bezpečnostní fólií Connex čirou, na skle kontrastní značení. Invalidní madlo matný nerez,
závěsy Tukan, kování klika - madlo, Rostex 850 Bora, matný nerez, válečkový zámek.
VSTUPNÍ DO BYTOVÝCH CHODEB
Na chodbách jednotlivých pater jsou navrženy prosklené stěny - jednokřídlé dveře s bočním
polem, požárně odolné, rozměry stěn 1600/2530-2680, rozměry křídel 900/2400. Konstrukce z
ocelových profilů bez přerušeného tepelného mostu, povrch práškově lakován, odstín tmavě
Stránka 4 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
šedý, výplň protipožární sklo s bezpečnostní fólií Connex čirou, na skle kontrastní značení.
Invalidní madlo matný nerez, závěsy Tukan, kování klika - madlo, Rostex 850 Bora, matný
nerez, zámek v 1.NP panikový, výše zámky kódové.
DVEŘE A ODDĚLUJÍCÍ KONSTRUKCE SKLÍPKŮ
Jednotlivé sklepní kóje v 1. PP budou od sebe odděleny ocelovou žárově pozinkovanou
konstrukcí z uzavřených nosných profilů s výplní z tahokovu. Součástí tohoto dělícího systému
budou i dveře do jednotlivých sklípků. Kování klika - madlo, Rostex 850 Bora matný nerez,
vložkový zámek.
DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ DOMOVNÍHO VYBAVENÍ
Protipožární dveře z hlavního schodiště domu do místnosti pro kola a kočárky, do místnosti
úklidu domu, do sklípku a do kotelny jsou navrženy ocelové, plné s požárně odolné, povrch
hladký - nástřik syntetickou barvou, odstín tmavě šedý. Pro tyto dveře je navrženo rozetové
kování Rostex Monza klika / madlo – matný nerez, vložkový zámek. Zárubeň bude ocelová
hranatá, nátěr v barvě dle dveřního křídla.
Garážová vrata
Na vjezdu do hromadných garáží budou osazena výklopná garážová vrata, např. HÖRMANN
ET 500 s výplněmi děrovaným plechem s kvalitním elektropohonem např. SupraMatic H s
dálkovým ovládáním a řízením provozu. Dvojitá tahová lana zabraňující pádu křídla, ochrana
proti sevření prstů, uzamykání vrat v kolejnici pohonu. Pohyblivé části vrat a jejich podpůrné
vodící lišty budou oddilatovány např. „silentbloky“ od nosných konstrukcí objektu tak, aby
nemohlo dojít k přenosu hluku vibracemi. Účinným pryžovým těsněním bude eliminován vliv
rázů při zavírání a otevírání vrat. Pohonná část vrat bude pružně uložena a upravena tak, aby
byl v maximální možné míře omezen vznik a případný následný přenos strukturální složky hluku
stavebními konstrukcemi domu. Bezpečný vjezd a výjezd vozidel bude zajištěn pomocí
světelného signalizačního zařízení – červená / zelená. Na horní úrovni rampy bude navíc
osazen varovný maják, signalizující chodcům na chodníku výjezd vozidel.
Okna
Výplně otvorů všech bytů - okna / balkónová, lodžiová a terasová okna (dveře) jsou navrženy
z dřevo - hliníkové konstrukce, v kvalitativním standardu např. Vekra Alu Design Classic. Jedná
se o dřevěné smrkové euro profily stavební hloubky minimálně 78 mm, s exteriérovým
obkladem z eloxovaného hliníku. Okna budou pevná nebo otevíravá, výklopná s ventilací a
mikroventilací.
Okna budou osazena celoobvodovým kováním, např. ROTO NT příp. SIGENIA AUBI s
mikroventilací a pojistkou proti nesprávné manipulaci s klikou, budou zasklena minimálně
izolačními dvojskly s "teplým" okrajem, tzn. s nerezovým distančním rámečkem. Vnitřní
povrchová úprava dřevěných částí oken je navržena nátěrovým systémem kvalitativního
standardu např. GLASURIT, odstín světlé dřevo. Balkónové dveře budou dodány s venkovním
úchytem.
Okenní těsnění funkční spáry bude řešeno ve vazbě na požadavek hodnot zvukové izolace a
součinitele prostupu tepla - minimálně bude osazeno dvojí těsnění, středové a dorazové.
Okna bytů orientovaných do dvora budou garantovat splnění požadované hodnoty zvukové
izolace Rw´= 35 dB. Exponovaná okna zatížená hlukem z dopravy – okna obytných místností
budou garantovat splnění požadované hodnoty zvukové izolace Rw´= 43 dB.
Stránka 5 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
Okna v 1.NP – obchodní prostor a okna na domovním schodišti jsou navržena z hliníkových
profilů s přerušením tepelného mostu, v kvalitativním standardu např. od firmy SAPA Building
System - tříkomorová okenní a dveřní série Avantís 75 SI. Profily jsou práškově lakovány,
odstín tmavě šedý. Okna budou osazena celoobvodovým kováním, v kvalitativním standardu
např. ROTO NT příp. SIGENIA AUBI s mikroventilací a pojistkou proti nesprávné manipulaci
s klikou. Viditelné části systémového kování jsou v povrchové úpravě přírodní elox (stříbrný).
Okna budou zasklena minimálně izolačními dvojskly s "teplým" okrajem, tzn. s nerezovým
distančním rámečkem.
Zábradlí před francouzskými okny jsou navržena z transparentního bezpečnostního skla.
Venkovní Al parapety kvalitativního standardu Guttmann jsou navrženy v tmavošedém odstínu
antracit, a budou dodány s bočními černými krytkami.
Vnitřní parapetní desky oken bytů jsou navrženy z desek PF Postformink s oblým čelem světle
šedé barvy, bez melíru. Vnitřní parapety budou ukončeny u zdí systémovou boční plastovou
krytkou v barvě desky. Plastové krytky budou na parapetní desku nalepeny silikonem. Všechny
řezné plochy parapetních desek budou chráněny proti vniknutí vlhkosti nátěrem.
Protisluneční ochrana
Osluněná okna všech bytů budou opatřena venkovními hliníkovými žaluziemi (např. NEVA,
CLIMAX) s lamelami F 80 a vodícími lanky, barva lamel šedá. Umístění horního nosiče bude
v podmítkovém provedení nebo s překrytím krycím plechem. Elektropohon bude ovládán
nástěnným vypínačem.
2. VYTÁPĚNÍ
Vytápění a příprava teplé užitkové vody v objektu bude zajištěno centrálně, plynovým odběrním
zařízením umístěným místnosti kotelny v suterénu domu. Zdrojem tepla budou dva závěsné
teplovodní kondenzační kotle o celkovém jmenovitém výkonu 88 kW. Oba kotle budou
odkouřeny společným kouřovodem vyvedeným šachtou podél schodišťové haly nad střechu
objektu. Pro ohřev TUV je navržen nepřímo ohřívaný zásobník 300 l, instalovaný vedle kotlů.
Pro každou jednotku je navrženo samostatné měření, měřidla jsou přístupná z domovní chodby,
Navržena jsou ocelová desková tělesa RADIK klasik VK v barvě bílé, připojení ze zdi.
Koupelnové žebříky Koralux Linear v barvě bílé, součástí tělesa je elektro patrona. Tělesa
Radik a Koralux budou osazena hlavicemi termostatického ovládání. Pod francouzskými okny v
bytech jsou navrženy podlahové konvektory Licon, bez ventilátorů, pod výkladci obchodního
prostoru v 1. NP jsou konvektory Licon s ventilátory, mřížky hliníkové v přírodním stříbrném
provedení, termostatické hlavice budou umístěny na stěně.
3. VZDUCHOTECHNIKA
Odsávání koupelen v bytech
Větrání sociálních zařízení je provedeno podtlakově. Navrhované ventilátory jsou vhodné pro
koupelnové prostory s napojením výtlaku vzduchu na delší potrubní síť. Navrženy jsou
tichoběžné ventilátory SILENT s vestavěnou klapkou. Odváděný vzduch bude napojen na
centrální stoupačku, vyvedenou nad střechu objektu a zakončenou výdechovou hlavicí.
Ventilátory budou mít instalován časový doběh.
Stránka 6 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
Odvod vzduchu od kuchyňských digestoří
Na odtahové potrubí ve stěně u kuchyně bude instalována klapka se servopohonem. Od této
klapky bude vedeno odtahové potrubí do příslušné samostatné stoupačky. Napojení čtyř
digestoří na jednu stoupačku je maximální počet připojení. Dimenze centrální stoupačky je
200x200 mm. Proti přefuku kontaminovaného vzduchu z jednoho patra do druhého, budou
sloužit popsané uzavřené klapky otevírané od uvedení odsávání digestoře do chodu. Odtahová
potrubí budou ukončena na kuchyňské zdi záslepkami. Digestoře nejsou součástí dodávky
stavby a maximální profil přípojného potrubí z digestoře je 125 mm.
Garáže
U podzemních garáží je navrženo nucené podtlakové větrání s výdechem vyvedeným nad
střechu objektu. Větrání garáží je napojeno na čidla CO.
Větrání místnosti na odpad v 1. PP
Navrženo je samostatným izolovaným výdechovým potrubím nad střechu objektu, které bude
zajišťovat aerační odvod vzduchu. Rozdíl výšek přívodu a odvodu 24 m a rozdíl teplot 10 °C
zajišťuje 0,5 ti násobnou trvalou výměnu vzduchu za hodinu. Pro období, kdy by teplota
v komoře byla nižší než venkovní teplota a aerace by neodváděla vzduch, bude do boku
připojen ventilátor, který zajistí svým výkonem 16 ti násobnou výměnu. Větrání pak může být
spouštěno dle časového režimu. Potrubí bude vybaveno zpětnou klapkou.
Odsávání úklidové komory a sklípku v 1. PP
Navržen je ventilátor koupelnového typu SILENT, instalovaný pod strop úklidové komory, jeho
výtlak bude napojen na odvodní potrubí v garážích.
4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Na rozvodech STV a TUV budou pro každý byt a na každé stoupačce osazeny mezi uzávěry
podružné vodoměry, umístěné v podhledech koupelen nebo v prostoru instalační šachty.
Rozvod spotřební pitné vody včetně rozvodů TUV a její cirkulace bude proveden z plastů,
potrubí bude opatřeno návlekovou izolací z pěněného polyetylenu. Rozvod požární vody bude
proveden z potrubí ocelového pozinkovaného. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení
budou v objektu osazeny hydrantové skříně systému „D“ s tvarově stálou hadicí.
Sanitární vybavení v bytech
vana vestavná akrylátová, bílá, pravoúhlá k obezdění 170 x 75, automatická vanová výpusť
vanová baterie páková JIKA Mio, sprchová sada (ruční sprcha, hadice, držák)
sprchová vanička akrylátová JIKA Olymp, bílá, čtvrtkruhová vestavná 90/90, včetně sifonu
sprchový kout JIKA Cubito pure, čtvrtkruhový 900, čtyřdílný dveře, stříbrný lesklý rám, výplň
transparentní sklo
sprchové dveře JIKA Cubito pure, dvojdílné, stříbrný lesklý rám, výplň transparentní sklo
sprchová baterie páková JIKA Mio, sprchová sada (ruční sprcha, hadice, sprchová tyč)
odtokový žlab RAVAK OZP Zebra 750, plastový s nerezovou mřížkou, celkem 2 kusy
Stránka 7 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
umyvadlo 60 x 45 cm, keramické bílé, JIKA Cubito, umyvadlový sifon JIKA Mio
baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou JIKA Mio
klozet závěsný keramický v barvě bílé JIKA Cubito, duroplastové sedátko JIKA Mio
bidet závěsný keramický v barvě bílé JIKA Cubito
baterie bidetová stojánková páková JIKA Mio
podomítkový modul JIKA BASIC WC SYSTEM pro závěsné klozety k namontování na zeď
splachovací tlačítko JIKA PL 3 Dual Flush matný chrom
podomítkový modul JIKA BIDET SYSTEM pro závěsné bidety k namontování na zeď
pračkový ventil a pračkový sifon
rohové ventily JIKA Mio
Sanitární vybavení ve společných prostorech domu
závěsná výlevka JIKA Mira se sklopnou plastovou mřížkou
podomítkový modul JIKA WASTE SINK SYSTEM pro závěsnou výlevku se samostatným
ocelovým rámem, k následnému přezdění
baterie umyvadlová nástěnná páková JIKA TALAS
5. SILNOPROUD
Svítidla v bytech
V bytech budou připraveny vývody pro umístění svítidel. V obývacích pokojích budou
připraveny 2 až 3 vývody se závěsy (jeden vždy v prostoru kuchyňského koutu), v ložnicích 1
vývod. V komorách a šatnách bude připraven vývod nad vstupními dveřmi. V koupelnách a na
WC, kde se předpokládá umístění podhledů, bude připraven 1 volný vývod pro zapuštěná
svítidla, v koupelnách další vývod pro osvětlení nad umývadlem.
V každé místnosti, ve které není specifikováno svítidlo, bude jeden vývod vybaven na konci
objímkou s obyčejnou čirou žárovkou 40W.
Svítidla ve společných prostorách domu
Ve společných prostorách domu budou všechna svítidla osazena. Na schodišti, chodbách ve
sklípcích jsou navržena svítidla tuzemské výroby např. OSMONT nebo LUCIS. Jedná se o
svítidla přisazená se skleněnými stínidly Triplex Opál umístěná na stropě nebo na stěnách a
svítidla pro běžné i nouzové svícení.
V garážích jsou navržena svítidla prachotěsná zářivková např. BEGHELLI, typ Leader barva
šedá RAL 7035, reflektor leštěný hliníkový plech, IP54, 1x58W, elektronický předřadník a
nouzová svítidla např. Beghelli Pratica Completa IP65, 1x24W, typ CS977-24SA1N, provedení
SA - nouzově a stále svítící.
V technických prostorách budou osazena také zářivková svítidla typu BEGHELLI Leader, IP54,
2x58W, elektronický předřadník.
Stránka 8 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
Svítidla v exteriéru
Na terasách a v prostoru vstupu a vjezdu do objektu jsou navržena svítidla nástěnná čtvercová
přisazená např. RENDL WL 172 GX53, nad 1. NP jsou do podhledu vykonzolované části
průčelí navržena bodová kruhová zapuštěná svítidla např. RENDL FGL OUT GU 10.
Zásuvky, vypínače
Osazení vypínačů horní hrana 1200 mm nad definitivní podlahou, osově 80-100 mm od obložky
dveří, typ ABB - SWING L barva jasně bílá. Osazení vypínačů do společných rámečků svisle.
Zásuvky budou osazeny horní hrana 300 mm nad definitivní podlahou, typ shodný. Osazení
zásuvek do společných rámečků vodorovně, společně se zásuvkami slaboproudu.
Počty zásuvek budou odpovídat velikosti místností, v obytných místnostech budou min. 3
zásuvky, v chodbách a předsíních min. 1, v koupelnách budou osazeny samostatné zásuvky
pro pračku a pro sušičku a zásuvka u umyvadla. Samostatná zásuvka bude umístěna do
rozvaděče slaboproudu bytu, min 1 venkovní zásuvka bude na každé lodžii a terase.
Rozvaděče bytové
Bytové rozvaděče a jističe budou osazeny v předsíních bytů, navržený typ Globe, line U 3/42
s plechovými dvířky firmy Moeller&G. V rozváděčích RB budou osazeny příslušné jističe 10A
pro světelné obvody a 16A pro zásuvkové obvody za chráničem 30mA a přepěťová ochrana
SPD Typ 3 pro vybrané zásuvkové obvody.
Další rozvody v bytech
Vývody pro ventilátory se stavitelným doběhem v koupelnách a na WC,
Kombinovaný žebřík KORALUX Linear bude vybaven elektrickou patronou
Vybavení kuchyní není součástí dodávky stavby a bude řešeno dle konkrétních požadavků
dodavatelů kuchyní, všechny vývody budou samostatně jištěny a budou zapojeny za
chráničem. Standardní vybavení počítá s elektrickou varnou deskou, elektrickou troubou,
mikrovlnou troubou, lednicí, myčkou a dvěma páry zásuvek pro drobné spotřebiče, světelný
vývod pro skřínky a digestoř.
6. SLABOPROUD
Domovní dorozumívací systém
Bytová jednotka bude vybavena domovním dorozumívacím zařízením - videotelefonem,
umožňujícím obousměrnou hlasovou komunikaci mezi osobou u vstupu do objektu, s možností
zobrazení osoby volající z prostoru hlavního vstupu na monitoru videotelefonu volaného, včetně
rozlišení akustického signálu vyzvánění od vstupu do objektu a vstupu do bytu.
U vstupu do bytového domu bude osazeno modulární tablo v mechanicky odolném provedení,
s hlasovým modulem, modulem video, modulem s číselnou klávesnicí a LCD displejem, na
kterém se zobrazuje seznam uživatelů bytového domu. Z domácího videotelefonu bude
zajištěno dálkové otvírání dveří, časový úsek, po který je elektrický zámek uvolněn, bude
nastavitelný. Telefon umožňuje uživatelskou volbu úrovní hlasitosti vyzvánění. Všechna vstupní
tabla DDS jsou navržena v zápustném provedení. U vstupních dveří do patrových chodeb
budou osazeny kódové zámky. Referenční řešení např. digitální systém Fermax.
Stránka 9 z 10
Obytný dům Veleslavínská – SBKS
Příloha č. 2 - Standardy
Rozvod televizních a rozhlasových signálů
Bude zajištěn společný příjem televizních a rozhlasových signálů z pozemních stanic s jedním
anténním systémem, s možností úpravy pro příjem signálů DVB-T. Anténní stožár o průměru 76
mm, s logaritmickými anténami pro příjem základních TV a FM signálů z pozemních vysílačů,
bude osazen na střeše. Signály z antény budou zpracovány v hlavní stanici s kanálovými
zesilovači pro vybraná pásma s možností regulace úrovně. Signály DVB-T budou po zpracování
sloučeny do společného rozvodu TV/R signálů a přivedeny na koncové bytové zásuvky TV/R.
V bytech bude napájecí koaxiální kabel veden přes bytovou rozvodnici SLP do koncové TV/R
zásuvky v každé obytné místnosti. Referenční systémové řešení např. společnost SPAUN.
Vnitřní telefonní rozvody
Vnitřní rozvod telefonních linek z domovního rozvaděče do jednotlivých bytů bude proveden
kabely UTP CAT.5e - do každé bytové jednotky budou přivedeny 2 kabely.
V rámci bytu budou provedeny rozvody jednotného kabelážního systému, v každé obytné
místnosti bude 1 komunikační zásuvka RJ45. Kabelové rozvody od zásuvek (2x kabel UTP na 1
zásuvku) budou zakončeny v bytové rozvodnici, do které bude možno osadit aktivní prvky
datových rozvodů.
Napojení komunikačního zařízení výtahu bude provedeno z domovního kabelového rozvaděče kabel bude zakončen v rozvaděči výtahu.
Vjezdové zařízení
Pro vjezd do podzemního parkoviště bude instalován systém s ovládáním bezdrátovým
ovladačem. Při aktivaci vjezdového zařízení dojde k otevírání vrat a následnému rozsvícení
zelené barvy na semaforu u vjezdových vrat (červené na výjezdové straně). Po projetí, v
nastaveném volitelném časovém úseku, dojde k zhasnutí zelené barvy na semaforu a
rozsvícení červené barvy. Následně se vjezdová vrata uzavřou. Po uzavření vrat dojde
k základnímu stavu, semafor nesvítí a vjezdová vrata jsou zavřena.
Autonomní opticko-kouřové hlásiče
Každý byt bude vybaven autonomním hlásičem kouře se signalizací. Hlásiče budou napájeny
vlastní baterií umístěnou v krytu hlásiče. Hlásiče budou umístěny v prostoru předsíně každého
bytu. Jako referenční výrobek je uváděn např. systém výrobce ABB Busch-Rauchalarm.
Listovní schránky
Sestava domácích listovních schránek bude umístěna na stěně v zádveří domu. Doporučený
výrobce DOLS a.s. Šumperk, typ E01, odstín RAL 7016. Sestava 24 dopisních schránek bude
osazena ve společném rámu.
V Praze dne 30. 11. 2014
Ing. arch. Milan Hrůza a Ing. Aleš Volf
Stránka 10 z 10
Download

stáhnout - iDeveloper.cz