POZVÁNKA
výbor společenství svolává
Shromáždění
Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ)
Doba konání:
Místo konání:
dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30)
Hotel Duo, Střížkov
Vaše účast je pro rozhodování o našem společném majetku NUTNÁ
Program:
1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Volba kontrolní komise (v případě zájmu)
3. Schválení zprávy o činnosti správce za rok 2013 a zprávy o stavu hospodaření
4. Stanovení výše záloh na správu domu a záloh na služby související s užíváním jednotek
pro rok 2014/2015
5. Informace o činnostech správy a údržby domu
6. Schválení investičních oprav domu dle předložených nabídek
7. Různé informace
8. Závěr
Poznámky a informace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Z důvodu velkého počtu spoluvlastníků prosíme o včasný příchod na schůzi, abychom zajistili bez průtahů úvodní
formality a schůze mohla začít včas.
Prosíme všechny vlastníky či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj občanský průkaz a psací potřeby.
Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě vzoru plné moci
v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.
POZOR! Podle nového občanského zákoníku je nutné mít i za manžela/manželku, kde je byt ve společném
vlastnictví manželů, podepsanou PLNOU MOC, pokud se neúčastní schůze oba dva!
Plnou moc předejte prosím svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
U vlastníků – právnických osob je nutné předložit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku za účelem
zjištění oprávnění jednat za právnickou osobu.
S podklady k bodům programu schůze se můžete seznámit u výboru SVJ a v případě dotazů týkajících se schůze
shromáždění vlastníků jednotek se prosím obracejte též na výbor SVJ, e-mail: [email protected]
Poznámky k jednotlivým bodům:
K bodu 2 programu schůze je vhodné, aby případní zájemci o práci v kontrolní komisi buď kontaktovali pí Pikovou, poslali
email ([email protected]) nebo vhodili svou nabídku do schránky SVJ.
Bod 3 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky.
Bod 4 byl připraven ve spolupráci se správcem SBD Praha a je přílohou této pozvánky.
K bodu 5 programu schůze je přiložena rekapitulace v příloze pozvánky.
K bodu 6 programu schůze jsou přiloženy návrhy s rozvrhem a kalkulací prací.
K bodu 7 Projekt Plazza Střížkov dostal v březnu letošního roku kladné vyjádření k dokumentaci Eia od stavebního úřadu
Prahy 8 a má tak za sebou úspěšné územní řízení. SVJ Art-rezidence se asi proti rozhodnutí odvolá, ale šance na zvrácení
celé situace jsou velmi malé. Výbor bude ještě jednat s Developerem ohledně optimalizace dopravního řešení v Teplické
ulici, výsledky jednání jsou ale velmi nejisté. Je na zvážení zda SVJ Teplická bude dále protestovat, ať už formou petice
nebo nějakých jiných právních kroků, ale dle stanoviska starosty Prahy 9, který pro znemožnění stavby udělal za Prahu 9
maximum, jsou šance na úspěch už velmi malé.
Přílohy:
1. Zpráva správce + Přehled FO + Rozvaha + Výsledovka,
2. Návrh kalkulace plateb,
3. Rekapitulace za rok 3013
4. Rozvrh a kalkulace prací – usnesení k hlasování
5. Vzor (formulář) plné moci k zastoupení na schůzi shromáždění vlastníků jednotek.
Výbor SVJ v Praze dne 27.3. 2014
1
Příloha 1 – k bodu 3
Zpráva o činnosti správce za rok 2013
Rekapitulace základních činností při správě společných částí domu
Společenství pro dům Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9
SBD Praha vykonávalo pro Společenství pro dům Teplická čp. 276 – 284 Střížkov, Praha 9 komplexní správu nemovitosti v oblasti
technicko-provozní, účetní a správně-právní.
TECHNICKÝ SERVIS
1. Úvod
Kontaktní osoby technického úseku
- Provozní technik: Dalibor Svoboda
- Domovní asistent: Vladimír Smáha
2. Havárie
V tomto období byly akutní havárie řešeny v rámci služby Global Assistance
3. Reklamace
Řešily se reklamace vchodových dveří, domovních telefonů, okenních a balkonových sestav ve společných částech domu.
4. Pojištění domu
SVJ 699 je pojištěno pod rámcovou smlouvou SBD Praha u pojišťovny Kooperativa.
Pojištění zahrnuje:
Živelné pojištění
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění skel
Pojištění pro případ vandalismu
Pojištění elektronických zařízení
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojistné události :
V roce 2013-2014 byly řešeny pojistné události:
- krádež hasicích přístrojů
- rozbití skel (vandalismus).
Informace pro SVJ:
Obecné požadavky pojišťovny pro likvidaci pojistných událostí:
- pojistnou událost, pokud možno ihned, co nejlépe zdokumentovat (zajistit fotodokumentaci)
- v případě ODCIZENÍ či VANDALISMU je nutné vždy nahlásit daný případ neprodleně na Policii ČR a vyžádat si úřední záznam,
který bude doložen pojišťovně - co nejdříve pojistnou událost nahlásit pojišťovně ( přes zaměstnance SBD Praha) - v případě
předpokládané škody nad 50.000,- Kč je nutné si před odstraněním následků škodní události vždy vyžádat návštěvu likvidátora
pojišťovny (přes zaměstnance SBD Praha).
-soustředit a pojišťovně předložit (přes zaměstnance SBD Praha) všechny faktury
související s likvidací škodní události, a po dodavatelích vždy požadovat vyspecifikování částky za montáž a částky za dodávaný materiál
5. Pravidelná údržba, domovní asistence
- seřízení vchodových dveří, výměnu žárovek atd. zajišťuje domovní asistent
- údržbu a opravy výtahů provádí fa. Elektro Mosev s.r.o
- úklid společných prostor domu zajišťuje fa. Bori clean s.r.o
6. Revize prohlídky
Přehled revizí a prohlídek:
periodická roční preventivní požární kontrola – závady odstraněny
periodická roční kontrolní prohlídka hydranty - bez závad
periodická roční kontrolní prohlídka hasicí přístroje – závady odstraněny
7. Opravy
Na objektu byly v průběhu roku prováděny potřebné údržbové práce a opravy domovním asistentem a dodavatelskými firmami po
domluvě s členy výboru SVJ.
8. Rekonstrukce
V roce 2013-2014 proběhly a probíhají tyto rekonstrukce:
2
- výměna oken ve společných částech domu fa.H&M spol.s.r.o.
- 21. 11. 2013 započala rekonstrukce výtahů fa. Elektro Mosev s.r.o
- 6. 1. 2014 započala rekonstrukce interiérů ve společných částech domu, kterou provádí fa. Belstav CZ s.r.o
9. Energie a média
Dodávku elektrické energie zajišťuje PRE a.s
Dodávku tepla a teplé vody zajišťuje Pražská Teplárenská
Dodávku plynu zajišťuje Pražská plynárenská a.s.
10. Ostatní požadavky
V průběhu roku byly řešeny technikem správce objektu tyto požadavky a havárie:
- poruchy výtahů
- nefunkční osvětlení
- nedostatečné vytápění bytových jednotek a následné opakované odvzdušnění topné soustavy
- zatékání dešťové vody a lokální oprava střechy na vch.284.
- havárie stoupaček vody
- zpřístupnění technického podlaží z důvodu rekonstrukcí bytových jednotek.
- vyjádření ke stavebním úpravám bytových jednotek
- zpřístupnění objektu firmám pro vypracování cenových nabídek a kontrol
- stavební dozor nad výměnou oken a rekonstrukcí interiéru domu.
- výdej klíčů vlastníkům od vchodových dveří a domovních schránek.
11. Technická dokumentace domu
Technická dokumentace, revizní zprávy, kontrolní prohlídky, technické prohlídky, vyjádření ke stavebním úpravám – uloženo u technika
správce objektu na sídle SBD Praha, Střižkovská 1/29a Praha 8.
EKONOMICKÉ SLUŽBY zajišťovala jménem ekonomického úseku SBD Praha paní Martina Mráčková.
SVJ nezaměstnává zaměstnance v hlavním pracovním poměru, vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou
dohod o pracovní činnosti, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce. Na základě dohody o provedení
práce-administrativní činnost, bylo vyplaceno 94.000,-Kč. Vyplacené odměny statutárnímu orgánu v roce 2013 činí 0.00,- Kč.
SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního
orgánu.
SVJ vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Správcem SBD Praha je pro vedení účetnictví SVJ používán program firmy MIKROS, a.s., Brno pro vedení podvojného účetnictví i pro
sledování a vyúčtování předpisu a úhrad poplatků na správu domu a pozemku a záloh na služby.
SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů, ostatní osobní náklady účtuje prostřednictvím účtů účtové třídy 5 se současným zúčtováním do
výnosů a na účty zúčtovacích vztahů.
SVJ nemá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený
výhradně ke správě společných částí domu. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary.
Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty.
SVJ má samostatné bankovní účty u ČSOB a.s.
Běžný účet zůstatek k 31.12.2013 činí 1.056.238,70 Kč
Spořící účet zůstatek k 31.12.2013 činí 1.062.599,32 Kč
SVJ má účet u ČMSS a.s. – Smlouva o stavebním spoření-cílová částka 27.500.000,-Kč.
Vkladový účet zůstatek k 31.12.2013 činí 162.477,70,-Kč
Krátkodobé pohledávky:
Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří zúčtování se správcem SBD Praha a náklady na služby, které jsou zúčtovávány
každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.
Zůstatek krátkodobých pohledávek k 31.12.2013 činí….8.148.846,88 Kč
Krátkodobé závazky:
Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových,
případně nebytových jednotek.
Zůstatek krátkodobých závazků k 31.12.2013 činí 8.031.537,- Kč.
Dlouhodobé pohledávky:
Pohledávky za členy SVJ – čerpání úvěru ze stavebního spoření činí 604.416,-Kč.
3
Dlouhodobé závazky:
Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního
vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek.
Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k 31.12.2013 činí 1.695.605,77 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2013
Výsledek hospodaření za hlavní činnost k 31. 12. 2013 činí zisk 14.125,72 Kč.
Zisk bude v roce 2014 převeden do rezervního fondu a následně použit na úhradu nákladů spojených se správou společných částí domu.
Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Nenastaly
SPRÁVNÍ ČINNOSTI zajišťovali zaměstnanci úseku předsedy představenstva SBD Praha:
Klient může průběžně využívat možnost bezplatných právních konzultací při úpravách smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli.
Výboru i členům společenství je trvale k dispozici i možnost on-line konzultací na webových stránkách www.sbdpraha.cz. Průběžně lze
klást dotazy týkající se problematiky bydlení, a to z oblasti práva, ekonomie, ale i z oblasti stavebně-technické a technicko-provozní.
Úsek předsedy představenstva nabízí organizační činnosti spojené s konáním shromáždění vlastníků jednotek – administrativní pomoc při
přípravě a rozeslání podkladů na schůzi, kontrolu evidence členů SVJ dle platného výpisu z KN, příprava hlasovacích lístků s čárovým
kódem, vedení hlasovacího protokolu, zajištění služeb skrutátorů atd.
Přehled FO – 2013
4
Průběžná rozvaha – 2013
5
6
Výsledovka – 2013
7
Příloha 2 – k bodu 4
Návrh kalkulace plateb pro vlastníky Teplická 276-284 pro
období od 1.7. 2014 do 30.6. 2015
Počet jednotek
261
Celkový součet spoluvlastnických podílů (tj. cm)
1 543 383
Roční náklady
Cena
Podíl na
centimetr a rok
Cena za m2
na měsíc
490 000 Kč
145 000 Kč
285 000 Kč
200 000 Kč
190 000 Kč
546 000 Kč
70 000 Kč
0,3175
0,0939
0,1847
0,1296
0,1231
0,3538
0,0454
2,65
0,78
1,54
1,08
1,03
2,95
0,38
Celkem za rok bez fondu oprav 1 926 000 Kč
1,2479
10,40
Dlouhodobá záloha na opravy (fond oprav) 3 259 550 Kč
2,1120
17,60
Celkem za rok 5 185 550 Kč
3,3599
28,00
Správa / 261 (130,00 + DPH 20%)
Společná el. energie
Odvoz odpadu
Provoz výtahu
Úklid
Ostatní služby (běžná údržba, aj.)
Roční pojistné
2
Jedná se tedy o zachování předpokládaných nákladů za m měsíčně, s mírnou vzájemně vyrovnanou úpravou položek za
provoz výtahu a roční pojistné.
Pravidla:
 Na výše uvedených zálohách jsou povinni se podílet všichni členové společenství podle výše svých spoluvlastnických
podílů na jednotkách.
 Podle stejného pravidla bude provedeno i rozúčtování nákladů hrazených z výše uvedených záloh.
 Každý člen společenství je povinen hradit zálohy na služby související s užíváním jednotky, tj. zálohy na studenou vodu,
teplou vodu a teplo ve výši odpovídající skutečné spotřebě, resp. skutečným nákladům jeho jednotky v předchozím
období navýšené o 10%. Platnost předpisu těchto záloh se mění vždy k 1.7. běžného roku. Splatnost předpisů záloh je
15.den kalendářního měsíce.
 Na Dlouhodobé záloze na opravy (fondu oprav) jsou povinni se podílet všichni členové společenství, a to podle velikosti
svého spoluvlastnického podílu. Tato záloha není předmětem ročního vyúčtování záloh a její zůstatek přechází vždy do
dalšího kalendářního roku.
 Shromáždění bere na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu
zaokrouhlení.
 Shromáždění ukládá všem členům společenství hradit měsíční zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby
související s užíváním jednotky řádně a včas.
 Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby vždy nejpozději předcházející měsíc před platností zajistil
předání / zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství.
8
Příloha 3 – k bodu 5
Odměny výboru
Výbor si v roce 2013 vyplatil odměny v této celkové výši: Floriánek 20 tis. Kč, Růžek 20 tis. Kč, Pajer 5 tis. Kč, Holík 5 tis. Kč,
Musil 5 tis. Kč, Jánský 5 tis. Kč, Novák 5 tis. Kč. Odměny byly stanoveny na základě rozsahu práce jednotlivých členů
výboru v roce 2012 a byly výborem jednomyslně odsouhlaseny. Asistentka výboru sl. Piková dostala celkovou odměnu ve
výši 29 tis. za různé administrativní práce, komunikaci s SBD, vlastníky bytových jednotek, vyzvedávání pošty a další práce,
které ji výbor v průběhu roku zadával.
Možnost volby „Profesionálního předsedy“ a změna stanov
Současný předseda SVJ Ing. Jan Floriánek má mandát ještě do jara roku 2015. Na svoji pozici již nebude kandidovat.
Pro další období tedy bude nutné najít nového předsedu SVJ buď opět z řad vlastníků, nebo využít možnosti dané novým
občanským zákoníkem a za předsedu si zvolit nevlastníka/právní subjekt, tzn. organizaci typu SBD, která by výkon předsedy
SVJ dělala profesionálně v rámci smluvního vztahu. V tomto případě by pak naše SVJ z řad vlastníků sestavilo patrně pouze
kontrolní komisi, která by činnost profesionálního předsedy kontrolovala.
Současný výbor společenství variantu profesionálního předsedy preferuje, zejména s ohledem na velikost našeho SVJ a
možnost užší propojenosti s technicko/ekonomickými službami správce.
Výbor pro následující shromáždění SVJ zjistí a připraví konkrétní návrhy na volbu „profesionálního předsedy“, spolu s návrhy
změn stanov v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Vzorové stanovy totiž teprve na základě právních rozborů
vznikají. Společně s návrhem stanov připraví výbor SVJ i návrh nového domovního řádu, opět ve vazbě na nový občanský
zákoník.
Neplatiči
I v roce 2013 bylo několik vlastníků předáno právníkovi SBD k vymáhání pohledávek, z důvodu neplacení odsouhlasených
poplatků. Rozsah, resp. počet neplatičů se stále snižuje. Výše dluhu je ale stále vysoká, k 31. 1. 2014 byla částka cca 257
tis. Kč. Zatím má právník, pan Suttner 100% úspěšnost ve vymáhání dluhů, ale doba od zahájení řízení po zaplacení
konečné částky se pohybuje v řádu měsíců, někdy i let, proto se dluh stále nedaří úplně zlikvidovat. Zatím byli řešeni všichni
dlužníci dlužící přes 5 tis. Kč, od 1. 7. 2014 budou řešeni všichni dlužníci dlužící přes 1 500 Kč.
Nabídka odprodeje částí pozemků pod domem vlastníkům nástaveb
Po dlouhých jednáních s městským úřadem, a po osobní intervenci pana starosty se nakonec podařilo zajistit odprodej
odpovídajících podílů na pozemcích pod naším domem. První smlouvy jsou již zapsané na katastru.
Výměna oken ve společných prostorách
Na podzim roku 2013 byly ve společných prostorách domu vyměněná okna. Práce proběhly bez větších komplikací a
rozpočet 1 217 970,00 byl dodržen, nebyla tedy nakonec použita ani rezerva ve výši cca 80 tis. na případné vícepráce
(shromážděním byl odhlasován maximální rozsah prací ve výši 1,3 mil. Kč)
Úvěr na rekonstrukci domu
Na základě usnesení shromáždění vlastníků výbor pokračoval ve výběru nejvýhodnějšího úvěru a po několika kolech
jednání se nám podařilo úvěr ve výši 27 500 tis. stlačit na 2,8% s fixací na celých 15 let. Tzn., že se výboru povedlo snížit
úrok z plánovaných 3,39 %. Úvěr nám nakonec poskytla ČMSS. Čerpání úvěru bylo zahájeno v listopadu 2013 první
zálohovou fakturou na výměnu výtahů.
Rekonstrukce vnitřních prostor
Na základě výběrového řízení byla na rekonstrukci vnitřních prostor vybrána firma Belstav, která dle harmonogramu zahájila
práce od prvního týdne roku 2014. Práce pokračují dle harmonogramu a odsouhlasený rozpočet 6 mil. Kč bude dodržen i při
započtení drobných víceprací, jako je osazení dvou světel před výtahy viz dále, a dalších drobností. Dle výboru byly práce
prováděny v souladu se smlouvou a i přes faktické problémy spojené s každou takto rozsáhlou rekonstrukcí byly prováděny
odborně a kvalitně.
Přesná částka za rekonstrukci vnitřních prostor není ještě přesně vyčíslena, protože z důvodu souběhu prací na výtazích se
práce posunou do cca 20. 4. 2014 (ve smlouvě je termín 15. 4. 2014.) Na shromáždění vlastníků dne 24. 4. 2014 bude
částka základně známá.
V rámci rekonstrukce vnitřních prostor došlo ze strany některých vlastníků ke kritice ohledně barevných kombinací. Výbor se
rozhodl pokračovat v základním barevném řešení domu dle barevného schématu SZ fasády, kromě sekce 276-278, kde bylo
rozhodnuto, že tmavě zelená barva bude nahrazena vínovou. Barevné odstíny byly vybrány ve spolupráci s odborníky na
barvy, tak aby působily v interiéru příjemně. Výbor chápe, že konečné řešení nemusí vyhovovat všem, ale na druhou stranu
nelze ani všem vyhovět. Na rekonstrukci vnitřních prostor nebyl sjednán TDI. Práce byly hrazeny z úvěru.
Rekonstrukce výtahů
Na základě výběrového řízení byla nakonec vybraná společnost ElektroMosev. Důvodem byla nízká cena nejen vlastních
nových výtahů, ale i velmi nízká cena následné údržby výtahů. Na základě spolupráce s panem Vaňkem – soudním znalcem
a autorizovanou osobou, byly parametry vybraného výtahu posouzeny a vyhodnoceny jako velmi dobré. Především se jedná
o maximální využití celého prostoru výtahové šachty. Celková částka za výtahy je ve výši 6,994 mil. Kč + vícepráce spojené
se zakrytím komunikačních prvků přístupných při otevření dveří kabiny ve výši 19 tis. Kč. Dále je třeba do ceny výtahů
započítat i dozor pana Vaňka a jeho pomoc při vyhodnocení výběrového řízení ve výši do 85 tis. Kč. I tak je cena na
9
spodním limitu odsouhlaseném na shromáždění vlastníků v dubnu 2013, který byl 8,5 mil. Kč. V rámci prací na výměně
výtahů se vyskytlo několik problémů. V prvé řadě šlo o otočení otvírání dveří. Pro výbor to bylo také překvapení a je určitě
chybou, že realizující firma nás o této vcelku zásadní změně neinformovala, po bližším prozkoumání se ale ukázalo, že bez
tohoto otočení by nebylo možné výtah respektive vstupní dveře do výtahu zvětšit na maximální rozměr, což vzhledem k
velikosti výtahu je parametr ze všech nejdůležitější. Věříme, že jde pouze o otázku zvyku, a že z dlouhodobější perspektivy
budou výhody většího výtahu převažovat nad problémy spojenými s otočením otvírání dveří. Dalším problémem při výměně
výtahů byl nedostatek světla na nástupním místě, které bylo v revizní zprávě výtahů vedeno jako vada na straně
objednatele, která se musí před zprovozněním výtahů odstranit. Technické řešení výbor ve spolupráci s firmou Belstav a
dozorem panem Vaňkem našel ve zdvojení světla v místě nástupu do výtahů. Poslední připomínkou k výtahům byl výběr
dveří, které se opět otvírají ručně. Důvodů k tomuto výběru je hned několik. V prvé řadě je rozdíl v ceně automatických a
ručních dveří cca 2 mil. Kč, dalším důvodem je významně vyšší poruchovost těchto automatických dveří a na konec je to i
opětovné zmenšení profilu dveří. I přes všechny problémy s výtahy lze konstatovat, že výměna přispěla k většímu komfortu
při jeho využívání. Práce byly hrazeny z úvěru, kromě odměny pro pana Vaňka, která bude hrazena z fondu oprav.
Kontejnerová stání
Výbor ve spolupráci s úřadem městské části řeší dle schváleného usnesení z r. 2013 popelnicová stání (jinak hrozí pokuta).
Celkovou cenu se nakonec podařilo srazit na cca 105 tis. a ještě se nám možná podaří získat nějakou dotaci od městské
části. I přes průtahy kolem této akce by práce mohly být provedeny počátkem léta. Práce budou hrazeny z fondu oprav.
Výběr na osazení měřičů tepla
Dle rozhodnutí SVJ byl zpracovány podklady pro výběr měřičů tepla do všech bytových jednotek, kde dosud tyto měřáky
nejsou. Práce se musí realizovat co nejdříve, předpokládaný termín je červen letošního roku, protože od 1. 1. 2015 hrozí
vysoké pokuty.
Povinnost vyplývá ze zákonů 406/2000 Sb. A 318/2012 Sb. Z nabízených možností byla vybrána varianta odečtů mimo byt.
Tabulka nabídek na měření dodávky tepla do původních bytů (bez DPH, pro 702ks radiátorů, u * v prvním roce 31.570):
Cena montáže
Cena ročního
vyúčtování
INMES
ISTA
280.800
230.554
25.742
22.464
RONICA
1.RTN
ULIMEX
ENBRA
280.800
307.476
322.218
322.218
29.484
32.530
30.888
24.570*
Dodavatel
Pro potvrzení hlasováním byla vybrána firma ISTA. Provedení je nejlevnější a následné odečty také. Zároveň s ní máme
zkušenosti při odečtech vody. Při provádění montáže bude realizována rovněž pasportizace radiátorů. Kalkulace pro počet
702 ks je odborný odhad a montáž bude provedena podle skutečnosti. Cena tak může být nižší nebo vyšší podle
skutečného počtu radiátorů (cca 400 Kč za kus). Celková cena by tak neměla přesáhnout 300.00,-Kč. Práce budou hrazeny
z provozních prostředků, pokud budou shromážděním vlastníků odsouhlaseny.
Vodovodní a kanalizační rozvody v původním objektu
V posledních dvou letech začalo praskat potrubí stoupaček teplé a studené vody v původní části domu. Po technickém
prozkoumání příčin tohoto praskání se ukázalo, že výměny stoupaček v původním domě, provedené v rámci výstavby
nástavbových bytů, které byly provedeny v rámci této výstavby, už po 10 letech ztrácí svojí životnost, protože byly použity
nekvalitní materiály. Tyto stoupačky je bezpodmínečně nutné vyměnit, jinak bude k haváriím vody docházet stále častěji.
Dále je bezpodmínečně nutné provést opravu kanalizační stoupačky v technickém podlaží objektu a provést opravu izolace,
a upevnění vodovodních ležatých rozvodů v technickém podlaží, včetně revize jejich stavu.
Ceny za tyto práce jsou zkalkulovány na 1.5 mil. Kč s drobnou rezervou na případné vícepráce.
Výše popsané práce byly zkalkulovány společností Voluma, která zajišťuje v našem objektu provozní opravy inženýrských
sítí. Navržený rozpočet byl nezávisle posouzen konkurenční společností, která konstatovala, že cena za práce odpovídá
rozsahu prací a práce by neudělala levněji, při dodržení kvality materiálu a prací. Z tohoto důvodu nebylo provedeno
standardní výběrové řízení.
Výbor pro hlasování navrhuje práce v tomto rozsahu zadat společnosti Voluma. Práce budou hrazeny z fondu oprav a budou
realizovány na podzim letošního roku, pokud budou shromážděním vlastníků odsouhlaseny.
Výbor vlastníky upozorňuje, že oprava svislých vodovodních rozvodů si vyžádá přístup do jejich bytů a to ve stejný den pro
celou jednu stoupačku. Pokud vlastníci tento přístup neumožní, práce se nebudou moci realizovat a vícepráce s tím spojené
bude SVJ vymáhat po vlastnících, kteří znemožnili práce realizovat. Samozřejmě budou všichni na harmonogram prací včas
upozorněni.
Přípravné práce na zateplení objektu
Na základě mandátu ze shromáždění vlastníků z dubna 2013 výbor zajistil projektanta na zateplení celého domu. S výběrem
výboru pomohlo SBD, které doporučilo pana Řehoře. Výbor si nezávisle ověřil, že jde o spolehlivého a přitom levného
projektanta, který má za sebou mnoho realizací zateplení. Kromě vlastní projektové dokumentace zajistil pan Řehoř i
Posouzení stavu konstrukcí objektu, Výkaz výměr, odhad nákladů, Průkaz energetické náročnosti budovy, Plán BOZP a dále
nás zastupuje v právě probíhajícím stavebním řízení. Projektová dokumentace navazovala na projekt z roku 2010, který bylo
10
ale nutné přepracovat a výrazně rozšířit. Všechny tyto práce realizuje za celkovou částku 155 tis. Kč, která bude hrazena
z fondu oprav. V rámci přípravných prací je třeba udělat výběrové řízení na TDI, které ještě není uzavřené. Celkové náklady
na TDI, včetně dozoru projektanta výbor odhaduje na cca 100-150 tis. Kč. Z projektové dokumentace, resp. z výkazu výměr
vyšlo najevo, že rozsah finančních prostředků, které máme připravené na zateplení domu, není dostatečný. Náš předpoklad
vycházel z projektu z roku 2010, který však neuvažoval se zateplením lodžií a především s výměnou zábradlí na těchto
lodžiích. Všechny odborné názory, které jsme v minulém roce vyslechly, však jednoznačně mluví o nutnosti rekonstrukce i
těchto částí domu nejen z důvodu jejich životnosti, ale především z důvodu vzniku tepelných mostů, resp. úniků tepla a také
z důvodu velmi špatně technicky proveditelné dodatečné výměny tohoto zábradlí. Toto jsou důvody, proč bude cena
zateplení o cca 6-7 mil. Kč vyšší než byl předpoklad výboru v roce 2013.
Díky výhodnějšímu úvěru a vcelku velké rezervě v měsíčním odvodu do fondu oprav, máme předjednaný úvěr na
dalších 7 mil. Kč a to bez nutnosti platit měsíčně vyšší částku za metr plochy bytu. Lze tedy doporučit sjednání
dodatečného úvěru bez dalších finančních nákladů od jednotlivých vlastníků. Bez tohoto navýšení úvěru nelze
zateplení realizovat vůbec. – Tento bod spolu s cenou výtězné nabídky musí být odsouhlasen v samostatném
usnesení.
Na zateplení bylo výborem koncem roku vyhlášeno výběrové řízení. Kritéria byla pro první kolo tato:
70% váha – celková cena vypočtená ze slepého rozpočtu
20% váha – smluvní podmínky jako je záruka, platba záloh, doba splatnosti, apod.
10% váha – celková doba a zahájení realizace prací
Byly obeslány tyto společnosti:
AG Real, Izoltechnik, Belstav, TERMOholding, KASTEN, HOLBORN GROUP, Miras. Ve všech případech jde o společnosti
doporučené na základě již hotových realizací obdobného charakteru.
Výsledky prvního kola výběrového řízení se pohybovali v částkách 20,117 mil. Kč – 22,123 mil. Kč.
Následně v lednu roku 2014 byl dokončen celý projekt a 4 firmy s nejnižší nabídkou postoupily do druhého kola, aby nabídky
zpřesnily dle projektu. Šlo o firmy AG Real, Izoltechnik, Belstav a Holborn. Po druhém kole se ceny pohybovaly v rozsahu
20,892 mil. Kč – 21,231 mil. Kč, jelikož došlo spíše ke zvýšení cen, museli jsme následně zahájit s firmami osobní jednání
ohledně smluvních podmínek, navrhovaného technického řešení, a dalších podrobností, ale také o snížení konečné ceny
díla.
Ceny po těchto ústních jednáních jsou v rozmezí 20,241 mil. Kč – 20,847 mil. Kč. Na stavbě tohoto rozsahu je třeba počítat
s rezervou cca 5% pro případné vícepráce, které se objeví při vlastní realizaci prací, proto je třeba pro zateplení schválit pro
jistotu částku 21,5 mil. Kč.
Nyní si ještě ověřujeme reference jednotlivých firem, jejich finanční solventnost a další informace tak, aby výbor na
shromáždění vlastníků mohl předložit vítěznou nabídku. V tuto chvíli výbor o vítězné nabídce ještě nerozhodl. Práce na
zateplení budou hrazené z úvěru, práce TDI z fondu oprav pokud bude ve fondu oprav dostatek prostředků, jinak budou
hrazené také z úvěru.
Pro rozhodování o zateplení domu je třeba vidět skutečné úspory za teplo, které se budou pohybovat kolem 20-30% což je
při cenách za teplo úspora velmi vysoká. Výbor proto jednoznačně doporučuje zateplení provést.
11
Příloha 4 – k bodu 6
Jednotlivá usnesení k opravám domu k hlasování
Usnesení:
Shromáždění schvaluje provést osazení měřičů tepla firmou ISTA ve variantě odečtů mimo byt.
Celková cena montáže na radiátory by neměla přesáhnout 300 000Kč včetně DPH (cca 378Kč za kus), a celková cena
ročního vyúčtování 30 000Kč včetně DPH. Vše závisí na přesném počtu radiátorů.
Předpokládaný termín realizace je červen 2014 a práce budou hrazeny z provozních prostředků.
Usnesení:
Shromáždění schvaluje provést výměnu stoupaček teplé a studené vody v původním domě (tj. ne do nástavbových bytů) a
provést opravu kanalizační stoupačky v technickém podlaží objektu.
Práce budou realizovány společnosti Voluma na podzim roku 2014 a budou hrazeny z fondu oprav.
Celková cena činí maximálně 1,5 mil. Kč včetně DPH.
Usnesení:
Shromáždění schvaluje výběr dodavatele zateplení domu na základě provedeného výběrového řízení.
Práce budou realizovány společností XXX v období červen až listopad 2014 a budou plně hrazeny z úvěru. Práce
technického dozoru budou hrazeny z fondu oprav, pokud bude ve fondu oprav dostatek prostředků, jinak budou hrazené
také z úvěru.
Celková cena nepřesáhne 21,5 mil. Kč včetně DPH. Pro uhrazení této částky shromáždění schvaluje sjednání dodatečného
úvěru na 7 mil. Kč (ke stávajícímu úvěru od Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (Buřinka) v celkové výši 27 500 000
Kč), a to bez nutnosti navýšení plateb vlastníků do Dlouhodobé zálohy na opravy (fondu oprav).
12
Příloha 5
PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný(á) ………………………………………, narozený(á) dne ……………………
bytem ………………………………………………….……….., vlastník bytu/garáže č. …………
a
já, níže podepsaný(á) ………………………………………, narozený(á) dne ………………..….
bytem ………………………………………………….………, vlastník bytu/garáže č. ………….
zmocňuji/jeme tímto
pana/paní/firmu………………………………………………. nar. dne/IČ………………………
bytem/sídlo…………………………………………………………………………………………..
k zastupování na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284
Střížkov, Praha 9 konané dne 22.4.2014, s právem hlasovat o všech bodech programu tohoto
shromáždění, a to ve výši mého (našeho) spoluvlastnického podílu.
V Praze dne ……………………..
………………………………….
podpis vlastníka
……………………………………
podpis vlastníka
Plnou moc v plném rozsahu přijímám v Praze dne: …………………………
………………………………
podpis zmocněnce
Download

POZVÁNKA - Společenství vlastníků