Dlouhá 93, 383 01 PRACHATICE
ING. LUBOŠ DOLEŽAL
IČO: 11337052
ČKAIT : 0100748 – SPECIALIZACE ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
tel. : 388314862, 724301716
e-mail : [email protected]
T echnická zpráva :
Název akce
:
Prachatice č.p. 145 – Rozšíření ICM
Místo
:
Prachatice
Investor
:
KreBul, o.s. , Mlýnská ul. 20, Volary
Zod. projektant
:
Ing. Luboš Doležal
Vypracoval
:
Ing. Luboš Doležal
Část
:
F .1.4. T echnika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Stupeň PD
:
dokumentace pro stavební řízení
Červen 2012
Prachatice č.p. 145 – Rozšíření ICM
F.1.4. Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Obsah dokumentace
1. Technická zpráva
2. Výkresová část
- EI 1
Silnoproudé rozvody – 1.NP
- EI 2
Schéma zapojení
Předmět a rozsah projektu
V projektu jsou řešeny vnitřní silnoproudé rozvody pro rozšíření informačního centra
mládeže v Prachaticích. Projekt je zpracován podle platných p ředpisů a norem a slouží pro vydání
stavební povolení.
Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
a) Základní technické údaje elektroinstalace
napájecí napěťová soustava
- 3PEN , 50 Hz , 400 V / TN-C
- 3NPE , 50 Hz , 400 V / TN-S
ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
- automatickým odpojením od zdroje
stanovení základních charakteristik podle ČSN 33 2000-3
-
prostory normální (vnitřní prostory)
-
prostory nebezpečné (venkovní prostory)
b) energetická bilance
- Pi1 = 2,2 kW … osv ětlení
instalovaný příkon pro ICM
- Pi2 = 6 kW … standardní spot řebiče do 16A
- Pi3 = 6 kW … va ření
- Pi4 = 6 kW … elektrické topení
- Pic = 20,2 kW … celkem
soudobý příkon pro ICM
- Ppc = 15 kW
c) způsob měření spotřeby elektrické energie
Měření spotřeby elektrické energie bude ve stávajícím elektrom ěrovém rozvaděči RE , který je
osazený na společné chodbě objektu. Do elektroměrového rozvaděče je osazený hlavní jistič před
elektroměrem o hodnotě 3/25A charakteristiky B, jistič sazbového spínače (1/2A – plombovatelný),
přijímač signálu HDO pro ovládání sazby, elektroměr a svorkovnice vodičů PE a N. Hodnotu
hlavního jističe není nutné navyšovat.
Technická zpráva
2
Prachatice č.p. 145 – Rozšíření ICM
F.1.4. Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
d) předpokládaná roční spotřeba elektrické energie
spotřeba el. energie pro ICM
-
7 000 kWh/rok … vysoký tarif
-
12 000 kWh/rok … nízký tarif
e) způsob technického řešení napájecích rozvodů
Připojení objektu na síť E.ON Česká republika a.s. je provedena samostatnou elektrickou
přípojkou a nebude se m ěnit. Elektroměrový rozvaděč je připojený na hlavní domovní vedení, které
vyhovuje a nebude se měnit.
Od elektroměrového rozvaděče RE , se povedou tyto kabely, silový kabel CYKY-J 5x6 a
kabel CYKY-J 5x1,5 pro ovládání signálem HDO. Oba kabely se ukon čí v novém rozvaděči RO1,
který slouží pro novou část ICM. Od tohoto rozvaděče se povede kabel VYKY-J 5x4 do rozvaděče
RO2, který slouží pro část pro ubytování.
Od elektroměrového rozvaděče RE , se povedou tyto kabely, silový kabel CYKY-J 5x6 a
kabel CYKY-J 5x1,5 pro ovládání signálem HDO. Oba kabely se ukon čí ve stávajícím rozvaděči
RO3, který slouží pro stávající část ICM.
f) způsob řešení náhradních zdrojů
V objektu se nenacházejí silnoproudá za řízení , která by bylo nutné napájet z náhradních zdroj ů.
Počítače se bude napájet p řes lokální UPS.
g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání
Osvětlení chodeb – rozvody pro osvětlení schodiště se provedou měděnými kabely CYKY ,
ovládání bude pomocí spínačů, ovladače se umístí asi 1,2 metru nad podlahu. Rozvody se
provedou kabely CYKY-J 3x1,5 pod omítkou. Intenzita osvětlení nesmí být menší než 100 lx.
Osvětlení v kancelářích (místnosti č. 101,102,103,104 a 106) – rozvody pro osvětlení
v kancelářích se provedou kabely CYKY 3x1,5. Ovládání bude pomocí ovlada čů v místnosti ,
ovladače se umístí asi 1,2 metru nad podlahu. Osv ětlení se provede zářivkovými svítidly 4x18W ,
230V , které se umístí do podhledu 600 x 600mm. Doporu čuje svítidla s mřížkami vhodnými pro
osvětlení prostor s počítači. Intenzita osvětlení je stanovena na 300 lx.
Osvětlení sociálního zařízení je navrženo zářivkovými svítidly. Ovládání bude spínači , která se
umístí na stěně ve výšce 1,2 metru. Intenzita osv ětlení je stanovena na 200 lx. Rozvody se
provedou kabely CYKY 3C x 1,5. V místnostech pro t ělesně postižené se spínače umístí ve výšce
0,8 m nad podlahou.
Nouzové osvětlení - neprovádí se
h) popis technického řešení zásuvkových okruhů
Zásuvkové okruhy se provedou jednofázové 16A/230V. Rozvody se provedou kabely CYKY-J
3 x 2,5 s jištěním 1/16A char. B s předřazeným proudovým chráničem s vybavovacím proudem Ir =
30mA. Zásuvky pro napájení výpo četní techniky doporučuji vybavit 3. stupněm přepěťové ochrany.
První dva stupně budou řešeny v rozvaděčích.
Technická zpráva
3
Prachatice č.p. 145 – Rozšíření ICM
F.1.4. Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky , topení chlazení a přípravy TUV
Vzduchotechnika a) Ventilátor V1 pro WC a koupelnu:
Do potrubí se do odbo čky pod stropem osadí ventilátor bez žaluzií. Ventilátor bude zapínat
časový spínač při stisknutí tlačítka v koupelně nebo na WC a vypínat se bude asi po 5 minutách
chodu. Trvalá výměna přirozenou aerací bude i při vypnutém ventilátoru. Kondenzát z potrubí se
svede do kanalizace. Ventilátor bude umíst ěn pod stropem v rohu místnosti ve výšce nejmén ě
2,15 m.
Dimenzování : ventilátor EDM 100 SZ, základní provedení, kuli čková ložiska, bez žaluzií, průměr
98 mm, výkon 0,015 m 3/s = 55 m 3/hod.
Vytápění a příprava TVVytápění bude plynovým kotlem a oh řev TV bude nepřímotopným ohřívačem Junkers.
Plynový kotel bude připojený na elektrický rozvod p řes zásuvku 16A/230V a bude vybavený
ekvitermní regulací, která bude součástí vybavení kotle.
Na přechodnou dobu se do dvou místností instalují akumula čním kamna AK1 a AK2.
Kamna se připojí na rozvod kabely CYKY-J 5x2,5. Akumulační kamna se použijí s dynamickým
vybíjením, spínání ventilátorů kamen bude řízeno prostorovými termostaty TH. Po zprovoznění
plynového teplovodního topení se akumula ční kamna demontují.
T eplá vody bude připravována nepřímotopným ohřívačem vody, který nemá žádné
požadavky na elektro p řipojení. Rozvod vody bude vybavený cirkulací teplé vody, z tohoto d ůvodu
bude u ohřívače instalované cirkulační čerpadlo. Připojení se provede kabelem CYKY-J 3x1,5
z rozvaděče RO1. V rozvaděči budou umístěny spínací hodiny, kde se nastaví režim spínání
cirkulace. Předpokládá se, že cirkulační čerpadlo bude v chodu, pokud bude st ředisko v provozu.
Ve volné dny a v noci bude čerpadlo vypnuté.
Demontáže Stávající elektroinstalace se v dotčené části úplně demontuje včetně rozvaděčů a dalších
přístrojů. Doporučuji zdemontovat i rozvaděč na společné chodbě, který v současné době
částečně slouží jako okruhový a částečně je nevyužitý. Jeho funkci zcela nahradí rozvad ěč RO1.
Zatemňovací systém Vedle vybraných oken se provedou vývody pro zatem ňovací systém. Vývody se provedou
kabelem CYKY-J 3x1,5. Vývody se provedou asi 0,5 metru dlouhé. Ovládání zatem ňovacího
systému se předpokládá bezdrátové.
j) popis technického řešení napojení požárních systémů , EPS a MaR a slaboproudá zařízení
Sdělovací rozvody – není řešeno
k) popis technického řešení napojení technologických celků
není řešen
Technická zpráva
4
Prachatice č.p. 145 – Rozšíření ICM
F.1.4. Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
l) způsob uložení kabelového vedení
V objektu se veškerá elektroinstalace provede pod omítkou , p řípadně ve stropech nebo
v podlahách. V podlahách se kabely uloží do plastových trubek.
m) bleskosvody a uzemnění
Hromosvody nejsou řešeny.
V objektu se provede ochrana proti p řepětí. Hlavní ochranná přípojnice (HOP) se provede
v místnosti s plynovým kotlem. U rozvaděč RE se umístí svodiče přepětí třídy B + C. Dále se
drátem CY 6 mm2 provede pospojení všech vodivých konstrukcí v budov ě (topení ,
vzduchotechniky ap.). HOP se p řipojí na stávající uzemnění páskou FeZn 30x4mm.
Závěr
Při provádění je nutné dodržet ČSN 33 2000-4-41,33 2000-4-43 , ČSN 33 2000-5-52, 33 2130, 33
2000-7-701 , 33 2000-5-54 , ČSN EN 62305 a normy související.
Technická zpráva
5
Download

Untitled - Mesto Prachatice