PRODUKČNÝ MANAŽMENT
Výrobný podnik – špecifický prípad organizácie. Podnik v systémovom okolí.
Transformačný proces vo výrobnom podniku. Riadenie transformačného
procesu. Hlavné podnikové činnosti, ich stručná charakteristika
1. Podnik
• základný inštitucionálny prvok podnikateľskej činnosti,
• relatívne samostatná organiz. jednotka, ktorá sleduje maximalizáciu zisku,
• vo výrob. podniku sa zisk dosahuje predovšetkým cez produkciu výrobkov,
• produkciu výrobkov treba chápať komplexne,
• musí nájsť na trhu v prvom rade svoj priestor,
• musí optimalizovať procesy,
• pre dosiahnutie hlavného cieľa používa rôzne prostriedky, postupy
a programy,
• vzájomné pôsobenie týchto prostriedkov koordinujú manažéri.
Manažment podniku - ucelené riadenie všetkých podnikových činnosti a
procesov, pomocou ľudí – manažérov na rôznych úrovniach .
2. Podnik v systémovom okolí (viď PR2)
3. Transformačný proces vo výrobnom podniku (viď PR3)
cieľ podniku
TM
strategický
manažment
marketing
inovačný
rozvoj
MM
technická
príprava
výroby
manažment výroby a
logistika
LM
VÝROBA
49
Koordináciu podnikových činnosti zabezpečuje podnikový manažment na troch
základných úrovniach .
Podnik realizuje svoj hlavný cieľ pomocou výroby výrobkov. Výroba výrobku je vždy
spojená s tzv. hmotnými tokmi.
Z o s ú l a d e n i e , r i a d e n i e a o p t i m a l i z á c i a h m o t n ý c h t o k o v je v podniku
realizovaná informačnými tokmi, ktoré môžu byť realizované rôznou formou.
M ARKETING
• vznik, keď ponuka začala prevažovať nad dopytom,
• zaoberá sa prieskumom trhu,
• sleduje a analyzuje pôsobenie trhu na riadenie obchodných, vývojových a výrobných
činnosti s cieľom dosiahnuť maximálnych hospodárskych efektov,
• skúma a analyzuje tržné vzťahy u odberateľov a dodávateľov a tiež konkurenčných
firiem,
• trhu ovplyvňuje spotrebiteľa,
• významne pôsobí na rozvoj podniku a jeho dodávateľov,
• predstavuje riadenie vzťahov medzi firmou a jej zákazníkmi,
• je neoddeliteľnou súčasťou riadenia podnikových činností.
Treba si uvedomiť, že marketing je podstatne viac ako odbyt, alebo predaj. Je to filozofia
a spôsob riadenia podniku, vychádzajúca z myšlienky usmernenia všetkých čiastkových
funkcií riadenia podniku k optimálnemu uspokojovaniu potrieb zákazníkov.
Predaj
Riadenie personálu predaja
Marketing
Nadväzovanie kontaktov so zákazníkom
Uzatváranie obchodov
Získavanie informácií o inováciách
Výskum a segmentácia trhu
Identifikácia potrieb skupín zákazníkov
Stratégia výrobku, jeho ceny,
podpory predaja, určenie miesta na trhu
Definovanie obchodného poslania firmy
Marketingové stratégie tesne súvisia s výrobkovými stratégiami. Musia byť vzájomne
previazané a musia sa podporovať.
50
I NOVAČNÝ ROZVOJ PODNIKU
• má nadväzovať na oblasť strategického manaž. (plánovania) a vychádzať z jeho vízií,
• po určitom čase výrobok zákonite stráca postavenie na trhu a treba ho inovovať,
• výrobok treba najskôr koncepčne vyvíjať a v spolupráci s technickou prípravou výroby
(TPV) pripraviť do výrobného procesu,
• TPV musí predchádzať určitý „technický rozvoj“, resp. výskum nových výrobkov.
INOVÁCIA (def.) – praktické prenesenie ideí do nových produktov, procesov,
systémov a spoločenských vzťahov.
Inovačný (technický) rozvoj - e t a p y : základný (bázický) výskum, aplikovaný výskum,
vývoj a zavedenie do výroby.
Strojárska výroba – najčastejšie sú výrobkové inovácie a technologické inovácie.
Výrobkové inovácie - sa sústreďujú na tvorbu výrobkov s vyššou úžitkovosťou a kvalitou.
Technologické inovácie - sa sústreďujú na znižovanie prácnosti výrobku a výrobných
nákladov, na zvyšovanie objemu výroby a produktivity práce.
Z hľadiska obsahu a významnosti sa inovácie členia od nultého až po siedmy rad. Nultý
až tretí rad zahrňuje technologické inovácie a štvrtý až siedmy rad výrobkové inovácie.
T ECHNICKÁ PRÍPRAVA VÝROBY
Súhrn činností, ktoré majú konštrukčne, technologicky a organizačne (projekčne)
pripraviť novú výrobu a zdokonaľovať existujúcu výrobu - Konštrukčná príprava výroby,
Technologická príprava výroby, Projektová príprava výroby.
Konštrukčná príprava výroby
•
•
•
•
•
•
•
Spracovanie konštrukčného konceptu výrobku
Konštrukcia, technológia, výroba, skúšky a vyhodnotenie prototypov
Vykonávanie zmien v konštrukcií výrobkov
Previerka technologičnosti konštrukcie
Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie (vrátane zostáv a kusovníkov)
Spracovanie technických podmienok pre výrobu a preberanie výrobkov
Spracovanie popisu výrobku a návodu k obsluhe
Technologická príprava výroby
•
•
•
•
•
•
Určenie základnej koncepcie technológie výroby súčiastok
Vypracovanie technologických postupov výroby
Vypracovanie výkonových a materiálových noriem
Konštrukcia a technológia špeciálneho náradia a zariadenia
Zabezpečenie strojov, zariadenia a náradia
Realizáciu technologických zmien
51
Projektová príprava výroby
•
•
•
•
Spracovanie tg. projektov novej výroby (priestorová štruktúra výrobného procesu)
Technicko-ekonomické rozbory novej výroby
Zabezpečenie zdrojov a nutného okolia výroby
Realizácia projektu novej výroby
P LÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY
•
•
•
•
exekutíva manažmentu výroby,
základný atribút v podniku - výrobok,
ďalšie atribúty - pružnosť, náklady, kvalita, zákazník a čas,
atribút času je dominantou činností plánovania a riadenia výroby, ktoré sa
zameriavajú na tzv. časovú štruktúru výrobného procesu.
Ak priestorová štruktúra výrobného procesu sa sústreďuje na rozloženie zdrojov vo
výrobe a vo väzbe na ne na pohyb hmotných tokov, tak časová štruktúra výrobného
procesu vyjadruje priebeh výrobkov jednotlivými pracoviskami v závislosti na čase.
Časová štruktúra výrobného procesu rieši dodržanie termínov v súlade s plánom,
maximálne využitie výrobných zariadení a určuje potrebnú dobu pre výrobu, kontrolu a
manipuláciu.
Charakteristická štruktúra činností plánovania a riadenia výroby je
prezentovaná najčastejšie tzv. konceptom MRP II (plánovanie výrobných
zdrojov), ktorý pozostáva z hlavných častí:
1. Plánovanie výrobného programu - jeho úlohou je vypracovať pre podnik na určité obyčajne dlhšie obdobie (napr. 1 rok) tzv. hrubý plán výroby, vzhľadom na:
a) výroba kusová - úzko orientovaná na konkrétneho zákazníka
b) výroba sériová až hromadná - orientovaná na tzv. anonymný trh.
2. Plánovanie materiálových požiadaviek (množstva) - zabezpečuje na hrubý plán výroby
potrebný materiál - využíva, tzv. MRP systém
3. Termínové a kapacitné plánovanie - podrobný časový rozvrh výrobných operácií,
vzhľadom na kapacitné vyťaženie dostupných zdrojov
4. Riadenie výroby - má zabezpečiť splnenie naplánovaných úloh
P ODNIKOVÁ LOGISTIKA
Podniková logistika predstavuje komplexné riadenie hmotných a s nimi
spojených informačných tokov od dodávateľa do podniku, v rámci podniku a
od podniku k odberateľovi.
Makrologistika (národné hospodárstvo) a mikrologistika (podnik).
52
Základným cieľom podnikovej logistiky je uspokojovať potrebu a dodávky materiálu,
polotovaru a hotových výrobkov do podniku, v rámci podniku ako aj voči odberateľom.
Do popredia vystupujú metódy operačnej analýzy, simulácia, optimalizácia zásob.
d
o
o
d
á
Centrálny
sklad
tovarov
Sklad vo
výrobe
Výroba
Sklad
hotových
výrobkov
Centrálny
expedičný
sklad
d
b
er
v
at
at
e
eľ
ľ
Podniková logistika
Výrobná logistika
Nákupná (obstarávacia)
logistika
Distribučná logistika
Trh odberateľov
Trh ponúkateľov
odberateľ
odosielateľ
centrálny sklad
výroba
expedícia
výrobné sklady
Nákupná (obstarávacia) logistika - jej obsahom je súhrn logistických úkonov spojených
s prípravou, realizáciou a optimalizáciou tovarov z trhu ponúkateľov týchto tovarov do
vstupného skladu alebo priamo do výroby.
Výrobná logistika - jej obsahom je súhrn logistických úkonov spojených so
zabezpečovaním realizácie výrobného procesu.
Distribučná logistika - jej obsahom je súhrn úkonov pre zabezpečenie a realizáciu
distribúcie (odbytu).
Podniková logistika má prelínanie s činnosťami, ktoré zabezpečuje plánovanie
a riadenie výroby - „výrobný manažment a logistika“.
53
V ÝROBA A MONTÁŽ
So systémového prístupu môžeme na výrobu pozerať ako na systém premeny vstupných
prvkov na súbor výrobkov vo výrobných systémoch.
Výrobný proces je súhrn riadených pracovných a technologických činností, ktoré sa
uskutočňujú v určitom priestore a čase a ich cieľom je úžitková hodnota vo forme
výrobku.
Strojárenská výroba sa podľa charakteru technologického postupu a sériovosti výrobkov
člení na výrobu : kusovú, sériovú a hromadnú.
ČASOVÁ ŠTRUKTÚRA VÝROBNÉHO PROCESU
- vyjadruje priebeh výrobkov jednotlivými pracoviskami v závislosti na čase.
Podľa toho, či sa jednotlivé druhy výrobných operácií vykonávajú postupne za sebou
alebo sa vykonávajú paralelne, rozlišujeme tri základné spôsoby priebehu výrobnej dávky
vo výrobe :
• postupný spôsob - priebeh súčiastok medzi jednotlivými operáciami i = 1 až q sa
uskutočňuje na základe celých výrobných dávok dv.
• súbežný spôsob - uplatňuje sa v hromadnej výrobe. Výrobná dávka dv sa rozdelí na
počet k dopravných dávok dd tj. dv = k x dd.
• zmiešaný spôsob – používa sa v sériových výrobách. Obdobne ako pri súbežnom
spôsobe sa výrobná dávka rozčlení na dopravné dávky.
PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA VÝROBNÉHO PROCESU
- predstavuje rozmiestnenie výrobných objektov, pracovísk, strojov a zariadení v priestore
Dajú sa však rozlíšiť dva základné spôsoby usporiadania pracovísk:
• technologické usporiadanie pracovísk
• predmetné usporiadanie pracovísk.
Technologické usporiadania pracovísk - predstavuje rozmiestnenie pracovísk podľa
charakteristických znakov základných prostriedkov a ich funkcií. Zoskupujú sa
pracoviská, ktoré zaisťujú rovnaký alebo obdobný spôsob technológie.
S1
Obrobňa
sústruhy
Obrobňa
frézky
Obrobňa
vŕtačky
Obrobňa
brúsky
Sklad hotových
2
1
5
výrobkov
3
2
Sklad
5
4
S1
polotovarov
6
S2
1
4
3
S2
6
Techn.
kontrola
54
Predmetné usporiadanie - pracovísk predstavuje rozmiestnenie pracovísk podľa sledu
výrobných operácií vyrábaného predmetu alebo jeho častí.
S1
sústruženie
vŕtanie
polotovarov
S2
3
2
1
Sklad
zvarovanie
kovanie
brúsenie
4
5
kalenie
vŕtanie
S1
6
kontrola
Sklad hotových
výrobkov
brúsenie
S2
1
2
sústruženie
3
4
frézovanie
5
6
kontrola
FORMY ORGANIZÁCIE VÝROBY A VÝROBNEJ LINKY
Z hľadiska organizácie výroby sa rozlišuje výroba: fázová, skupinová, prúdová.
Fázová výroba je výroba s neopakovaným alebo nepravidelne opakovaným odvádzaním
súčiastok. Skladba sortimentu sa neustále mení a usporiadanie pracovísk je technologické.
Táto forma organizácie výroby sa používa pre kusovú výrobu.
Skupinová výroba s opakovaným odvádzaním súčiastok a častí. Diely sa odvádzajú v
sériách alebo dávkach určenej veľkosti a v určitých časových intervaloch. Táto forma
organizácie výroby sa používa pre sériovú výrobu.
Prúdová výroba je výroba s úzkou špecializáciou na jeden alebo málo súčiastok, prípadne
častí. Práce sa rytmicky opakujú a pracoviská sú umiestnené predmetne, t.j. podľa
časového sledu operácií.
Výrobné linky sú základným výrobným úsekom v prúdovej výrobe .Výrobnú linku tvoria
predmetne usporiadané stroje, ktoré sú prepojené podľa časového sledu technologických
operácií zariadením pre medzioperačnú dopravu. Členenie výrobných liniek podľa:
počtu vyrábaných typov výrobkov :
• jednopredmetné linky - výroba len jedného typu výrobku,
• viacpredmetné linky sú vybavené dopravníkmi a zariadeniami pre výrobu niekoľko
technol. podobných výrobkov, ktorých výrobná dávka sa strieda.
podľa charakteru pracovných podmienok :
• linky s pevnými pracoviskami, na ktorých sa práca vykonáva v kľude, a to buď sa
vyrábaný predmet pohybuje od jedného pracovníka k druhému, alebo vyrábaný
predmet je v kľude a pracovníci prechádzajú,
• linky s pohyblivými pracoviskami, na ktorých sa práca vykonáva v pohybe.
podľa vzájomnej väzby medzi pracoviskami :
55
• linky synchronizované, na ktorých práca na pracoviskách prebieha v rovnakých
časových rytmoch Tpi = To , kde To je rytmus odvádzania (súčiastok z linky),
• linky nesynchronizované, na ktorých jednotlivé pracoviská pracujú v individuálnom
rytme Tpi ≠ To, kde To je výsledný rytmus hotového súčiastky (dielu); vzájomná väzba
medzi pracoviskami je zaistená pomocou medzioperačných zásob.
Základné parametre jednopredmetnej synchrónne pracujúcej linky
Takt výroby
Tv =
to
[min/ks]
q to
to ... dĺžka plánovacieho obdobia (smena, mesiac, rok ) v minútach
qto... zadávané množstvo na linku pre plánovacie obdobie to v kusoch
Rytmus odvádzania
tz...
To =
to − t z
[min/ks]
q to
celkový stratový čas pracovnej doby behom plánovacieho obdobia to v minútach; tz
vzniká vplyvom technolog. a organizačných prestávok.
Automatické transférové linky - výrobné linky, pri ktorých výrobný i dopravný proces je
plne automatizovaný.
Integrované výrobné úseky a pružné výrobné systémy - umožňujú plnú automatizáciu
výrobného procesu včítane skladovania a dopravy súčiastok i nástrojov resp. výrobných
pomôcok a včítane riadených informačných a materiálových tokov.
Integrovaný výrobný úsek má obvykle tieto pracoviská: technologické pracoviská,
medzioperačná doprava, pracovisko kontroly, medzioperačný sklad, pracovisko prípravy
nástrojov, riadiace centrum.
O BSLUHA VÝROBY
Obsluha výroby zahrňuje procesy, ktoré sú nutné pre zaistenie riadneho chodu vlastného
výrobného procesu. Do obslužných procesov zahrňujeme predovšetkým hospodárenie s
náradím, starostlivosť o základné prostriedky, manipuláciu s materiálom a skladové
hospodárstvo.
HOSPODÁRENIE S NÁRADÍM
Náradie pre strojárenskú výrobu zaisťuje útvar hospodárenia s náradím, do jeho
pôsobnosti patrí: plánovanie spotreby a zásob náradia, dispečing náradia, výdajne a
sklady náradia, technický dozor nad náradím, náraďovne. Náradie je treba pre výrobu
zaisťovať plánovito, čo predpokladá stanovenie noriem spotreby náradia a noriem ich
zásob. Normovanie spotreby náradia sa vykonáva na základe výpočtovej metódy, alebo na
základe štatistickej metódy.
STAROSTLIVOSŤ O ZÁKLADNÉ PROSTRIEDKY (ZP)
Úlohou je predchádzať predčasnému opotrebeniu ZP, vykonávať údržbu a opravy podľa
plánu, zaistiť opravy náhradnými dielmi, materiálom alebo potrebnými kapacitami.
56
Cieľom je udržovať stroje a zariadenia v stálom prevádzkyschopnom stave. Predchádzať
havarijným poruchám a to pravidelnými prehliadkami a opravami a umožňovať plnenie
všetkých plánovaných úloh na výrobe.
Opravy strojov a zariadení sa zaisťujú plánovito. Existujú rôzne metódy plánovania
opráv.
MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM
- zabezpečuje premiestňovanie základných a pomocných materiálov, polotovarov,
výrobkov a odpadového materiálu.
Do manipulácie s materiálom v strojárenskom podniku zahrňujeme:
• medziobjektovú dopravu, t.j. premiestňovanie materiálu medzi jednotlivými objektmi
závodu;
• vnútroobjektovú dopravu, t.j. premiestňovanie materiálu vo vnútri jednotlivých
objektov závodu;
• medziperačnú manipuláciu, t.j. premiestňovanie materiálu medzi jednotlivými
technologickými operáciami;
• operačnú manipuláciu, t.j. umiestňovanie materiálu na pracoviskách a strojoch za
účelom vykonania technologickej operácie.
Pri riešení manipulácie s materiálom musíme vychádzať z týchto zásad:
• materiálový tok má byť plynulý, rýchly, bez križovania a spätných pohybov,
• je nutné vylúčiť všetky zbytočné manipulačné operácie,
• manipulačná jednotka má zodpovedať podmienkam prepravy, ukladaniu, skladovaniu a
výrobe,
• operačná a medzioperačná manipulácia musí byť riešená ako neoddeliteľná súčasť
výrobného procesu,
• kapacita manipulačných zariadení a výrobných zariadení musí na seba nadväzovať,
• je potrebné používať zariadenia, ktoré umožňujú bezpečnú a mechanizovanú
manipuláciu, prípadne tam, kde je to efektívne, zavádzať automatizáciu manipulačných
a výrobných operácií,
• vytvárať podmienky pre ucelený výrobný, dopravný a skladovací systém programovo
riadený,
• používať v čo najväčšej miere paletizáciu a vytvárať podmienky pre zavádzanie
kontajnerizácie.
Skladové hospodárstvo - umožňuje plynulý prísun potrebného materiálu pre výrobu.
ČLENENIE SKLADOV
Podľa druhu skladovaného materiálu sa rozlišujú sklady surovín, polotovarov,
náhradných dielov, výrobných zariadení, náradia, predmetov postupnej spotreby, paliva,
pohonných hmôt, plynov, chemických látok, odpadového materiálu, hotových výrobkov.
Podľa charakteru stavebných objektov sa rozlišujú sklady kryté, polokryté alebo
otvorené. Mechanizácia a automatizácia skladového hospodárstva
57
Finančné riadenie
Stručne povedané - je to „ riadenie podniku korunou“.
Základ pre finančné riadenie podniku predstavuje finančno-hospodárska koncepcia
podniku.
Aby podnik mohol účelne zaobstarať a použiť finančné prostriedky musí sledovať dva
okruhy problémov:
• určiť koľko kapitálu podnik celkovo potrebuje
• stanoviť najvýhodnejšiu štruktúru kapitálu.
Účtovníctvo podniku - umožňuje kvantitatívne sledovanie pohybu majetku a zdrojov
majetku podniku. Spĺňa funkciu dokumentačnú a funkciu nástroja.
Dokumentačná funkcia - poskytuje peňažný prehľad o všetkých procesoch v podniku.
Funkcia nástroja - údaje slúžia k príprave podnikateľských rozhodnutí.
Tieto funkcie vedú k rozčleneniu účtovníctva na tri hlavné oblasti:
• finančné účtovníctvo - poskytuje údaje o hospodárení podniku ako celku
• prevádzkové účtovníctvo - zachytáva presne spotrebu výrobných zdrojov na tvorbu
výstupu a poskytuje podklady pre kontrolu a zlepšenie hospodárnosti
• kalkulácie.
Podnikanie bez financovania je nereálne.
Rozbor informácií a podkladov
Zákl. zdrojom finančných informácií v podniku sú finančné výkazy (súvaha, výsledovka).
Podrobnejšie údaje je možné vyhľadať vo finančnom účtovníctve.
Účtovníctvo poskytuje finančnému manažérovi údaje momentálneho typu (pohľadávky,
záväzky, peňažná hotovosť, príjmy, výdavky, náklady, výnosy). Tieto absolútne veličiny
majú jednotlivo malú vypovedaciu schopnosť. Na pomoc prichádza finančná analýza ako
formalizovaná metóda, ktorá porovnáva zistené alebo projektované hodnoty navzájom.
Finančný plán sa rozpracováva do sústavy rozpočtov (budgets), ktoré zabezpečujú väzby
na finančné a nákladové účtovníctvo.
Od finančnej analýzy je treba odlíšiť finančnú kontrolu, ktorej úlohou je dbať na
realizáciu finančného plánu a poskytovať spätnú väzbu.
Finančná situácia podniku je často označovaná pojmom finančné zdravie podniku.
Základným metodickým nástrojom analýzy sú tzv. pomerové finančné ukazovatele.
Nástrojom ekonomického riadenia podniku sú rozpočty a vnútropodnikové ceny.
Súčasťou finančného riadenia podniku je controlling. Jeho cieľom je:
určiť možné riziká a príležitosti, varianty rozhodnutí a činností, info manažment.
58
Riadenie kvality
KVALITA (Quality) – (Q) - celkový súbor znakov objektu, ktoré ho robia
schopným uspokojovať určené a očakávané potreby. Potreby sa zvyčajne
transformujú na znaky so špecifikovanými kritériami a môžu zahŕňať hľadiská
prevádzky, použiteľnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti, ekológie, ekonomiky a
estetiky, resp. akékoľvek iné hľadiská, ktoré zákazník pokladá za dôležité.
Dosiahnutie uspokojivej kvality zahŕňa všetky etapy slučky kvality (tzv.
Juranovej trilógie kvality – tri fázy procesu: plánovanie Q → regulácia Q →
zlepšovanie Q ; výsledkom tohto cyklu je nielen vyššia Q produkcie, ale najmä
vyššia efektívnosť riadeného procesu).
Ministerstvo hospodárstva SR – Národný program kvality
MANAŽÉRSTVO KVALITY (Quality management) (MQ) - všetky činnosti celkovej
funkcie manažmentu (vedenia organizácie) určujúce politiku kvality, ciele a
zodpovednosti, ktoré sa uplatňujú v systéme kvality prostredníctvom plánovania kvality,
operatívneho riadenia kvality, zabezpečovania kvality a zlepšovania kvality.
SYSTÉM KVALITY (Quality system) - organizačná štruktúra, zodpovednosti, postupy,
procesy a zdroje potrebné na uplatnenie manažérstva kvality.
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY (QMS) (Quality management system) systém manažérstva založený na princípoch a pokynoch manažérstva kvality (STN EN ISO
QMS. Zásady, základy a slovník; STN EN ISO 9004 QMS. Smernice pre zvyšovanie výkonnosti; STN
EN ISO 9001 QMS. Požiadavky; ....← ISO 9000: 2000)
ZABEZPEČOVANIE KVALITY (Quality assurance) - všetky plánované a
systematické činnosti zavedené a podľa potreby preukazované v rámci systému kvality,
ktoré majú poskytnúť primeranú dôveru, že objekt bude spĺňať požiadavky na kvalitu.
Fungujúce systémy kvality sú predovšetkým problémom myslenia ľudí. Preto je v týchto
systémoch mimoriadne dôležité riadenie ľudských zdrojov, vrátane motivácie,
vzdelávania, komunikácie, sledovania spokojnosti zamestnancov. a pod.
MQ ako základ pre
•
•
•
•
celkovú stratégiu orientácie na zvyšovanie konkurencieschopnosti vďaka neustálemu ↑,
flexibilné prístupy k štandardizácii produktov a procesov,
trvalé sústredenie sa na požiadavky všetkých zainteresovaných strán,
aktívny prístup k zabezpečeniu budúcich spoločenských požiadaviek v oblasti ekológie
a bezpečnosti.
Koncepcie MQ
– koncepcie ISO, odvetvové štandardy (automobilový priemysel: VDA, QS 9000,
ISO/TS 16949; zbrojný priemysel: AQAP; olejárske armatúry: API) , TQM (Total
Quality Management – EFQM Model výnimočnosti))
59
KVALITA PRODUKTU ↔ zhoda s požiadavkami, spoľahlivosť, hodnota pre zákazníka,
stupeň splnenia funkcií, šetrnosť k prostrediu, vnímateľnosť, pružnosť reakcie, ľahké
používanie
AUDIT - systematické a nezávislé skúmanie (previerka), ktoré vykonávajú nezávislí
experti s cieľom určiť, či sú činnosti a súvisiace výsledky v súlade s plánovanými
zámermi, či sa tieto zámery realizujú efektívne a či sa hodia na dosiahnutie cieľov.
AKREDITÁCIA - postup, ktorým kompetentný orgán formálne potvrdzuje, že
organizácia alebo osoba je spôsobilá vykonávať špecifické práce.
CERTIFIKÁCIA - audit systému kvality, pracovníkov, procesov, metód či objektov,
vykonaný oficiálne poverenou organizáciou, zakončený v prípade zhody so stanovenými
požiadavkami vydaním certifikátu.
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN - nestranný orgán, vládny či nevládny, s pridelenou
nevyhnutnou kompetenciou a schopnosťou riadiť certifikačný systém, v ktorom sú
zastúpené záujmy všetkých strán zainteresovaných na jeho fungovaní.
Princípy MQ:
1. Zameranie na zákazníka 2. Vodcovstvo 3. Zapojenie ľudí 4. Procesný
prístup 5. Systémový prístup k (M) 6. Neustále zlepšovanie 7. Rozhodovanie
na základe faktov 8. Vzájomne prospešné vzťahy s dodávateľom
QMS – dokumentácia: p r í r u č k a k v a l i t y → smernice → inštrukcie,
postupy, normy, externé dokumenty → z á z n a m y
Ľ u d s k é z d r o j e – odborná spôsobilosť, vedomie závažnosti a výcvik – zamestnanci,
ktorí vykonávajú práce ovplyvňujúce kvalitu produktu, musia byť kompetentní na základe
patričného vzdelania, výcviku, zručností a skúseností.
Typy systémových meraní
•
•
•
•
•
Podľa ISO 9001: 2000
Efektívnosť výcviku
Výkonnosť dodávateľov
Spokojnosť zákazníkov
Interný audit
Výkonnosť procesov
•
•
•
•
•
Naviac podľa ISO 9004: 2000
Výkonnosť QMS
Finančné merania
Samohodnotenie
Spokojnosť zainteresovaných strán
Benchmarking (porovnávanie s najlepšími)
Význam systémových meraní
1) zhromažďujú údaje k objektívnemu rozhodovaniu
2) umožňujú rozlišovať medzi intuíciou a realitou
3) odhaľujú slabé stránky vo výkonnosti
4) umožňujú exaktné riadenie vlastníkmi procesov
5) jednoznačne identifikujú kľúčové faktory úspešnosti organizácií
6) uľahčujú a sprehľadňujú komunikáciu vo vnútri organizácie i medzi organizáciami
7) umožňujú efektívnejšiu motiváciu zamestnancov
8) sú najlepšou bázou pre posudzovanie efektívnosti aktivít neustáleho ↑ v organizácii.
60
Download

PRODUKČNÝ MANAŽMENT Výrobný podnik – špecifický prípad