HRFN-250D
Návod na obsluhu
1
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
Strana
Ochrana životného prostredia / odporúčania pre likvidáciu .................................................................................... 3
Rozhodovanie o umiestnení spotrebiča .................................................................................................................. 3
Inštalácia spotrebiča ............................................................................................................................................... 3
Výrobný štítok ......................................................................................................................................................... 4
Pripojenie spotrebiča k sieti .................................................................................................................................... 4
Používanie spotrebiča ............................................................................................................................................. 4
Funkcia superchladenia .......................................................................................................................................... 4
Vnútorné osvetlenie ................................................................................................................................................ 4
Výmena žiarovky ..................................................................................................................................................... 5
Teplotné zóny .......................................................................................................................................................... 5
Usporiadanie potravín (zhora dole) ......................................................................................................................... 5
Premiestňovanie skladovacích častí ....................................................................................................................... 5
Priestor mrazničky (ak je súčasťou) ........................................................................................................................ 5
Príprava ľadu, zmrzliny, sorbetov a pod. ................................................................................................................. 6
Vyradenie spotrebiča z činnosti............................................................................................................................... 6
Čistenie a údržba .................................................................................................................................................... 6
Odmrazovanie ......................................................................................................................................................... 7
Sprievodca riešením problémov.............................................................................................................................. 7
Servis spotrebiča ..................................................................................................................................................... 9
Záruka ..................................................................................................................................................................... 9
Spotrebič zabudovaný do vstavanej kuchyne ......................................................................................................... 9
Prečítajte si tento návod pozorne tak, aby ste rýchlo a dôkladne porozumeli tomu, ako používať svoju novú
chladničku/mrazničku. Podčiarknite si tie časti, ktoré považujete za obzvlášť dôležité. Tento dokument si uchovajte
tak, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti alebo ho odovzdať ďalším vlastníkom.
Zakúpili ste si spoľahlivý spotrebič, ktorý vám bude slúžiť veľa rokov, ak ho budete správne používať a udržiavať.
Podrobné ilustrácie a nákresy nájdete na posledných stranách tohto návodu na obsluhu.
Dôležité!
Tento spotrebič je konštruovaný pre použitie v domácnosti. Ak ho inštalujete pre profesionálne alebo komerčné
používanie, je potrebné dodržať normy platné pre danú oblasť podnikania.
Tento spotrebič bol testovaný na úniky/presakovanie v súlade s príslušnými právnymi normami pre bezpečnosť.
Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, či ste zo spotrebiča odstránili všetky zámky alebo poistky.
Týmto zabezpečíte, že nemôže dôjsť k uväzneniu dieťaťa vo vnútri chladničky.
Spotrebič nechajte ekologicky zlikvidovať spoločnosťou špecializujúcou sa na ochranu životného prostredia, lebo
spotrebič môže obsahovať v chladive nebezpečné látky a to sa musí vybrať pomocou špeciálneho zariadenia.
Informujte sa u svojho predajcu, alebo kontaktujte miestny úrad.
Uistite sa, či chladiaci systém, ktorý obsahuje chladivo a to hlavne tepelný výmenník na zadnej strane spotrebiča,
nie je počas prepravy na miesto likvidácie alebo zberné miesto poškodený a či teda nedochádza k úniku chladiva.
Podrobné údaje o použitom chladive a izolačnej stlačenej látke sú uvedené na výrobnom štítku pripevnenom na
spotrebiči.
Po inštalácii by mala byť sieťová zásuvka voľne prístupná.
Ak je sieťová šnúra poškodená, na výmenu je potrebné použiť schválený kábel dodaný výrobcom alebo servisnou
organizáciou.
Varovanie:
Spotrebič musí byť dobre vetraný; odstráňte všetky prepravné podpery z dutiny spotrebiča.
Varovanie:
Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte tvrdé predmety.
Varovanie:
Zabezpečte, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu chladiaceho potrubia.
Varovanie:
V priestore na ukladanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče okrem tých, ktoré sú
schválené alebo odporúčané výrobcom.
2
Pokyny pre užívateľa platia pre viac modelov; tie sa
môžu líšiť v podrobnostiach podľa typu spotrebiča.
1
Nepoužívajte pracie prášky, ostré alebo brúsne
výrobky pre domácnosť alebo akékoľvek čistiace
prostriedky obsahujúce sódu.
Ochrana životného prostredia / odporúčania pre
likvidáciu
■ Uistite sa, či nie je žiadne potrubie na obeh chladiva
počas inštalácie žiadnym spôsobom poškodené.
■ Sporebič je potrebné používať len na určený účel.
■ Spotrebič musí byť umiestnený na pevnom a rovnom
povrchu. Týmto spôsobom bude zaistený voľný
obeh chladiva a teda aj účinná prevádzka vášho
spotrebiča.
■ Ak je to možné, umiestnite spotrebič do chladnej,
dobre vetranej a suchej miestnosti.
■ Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo,
ani do miestnosti s vysokou teplotou.
■ Neumiestňujte spotrebič do blízkosti akýchkoľvek
zdrojov priameho tepla, ako je kúrenie, rúra, sporák,
atď. (To by znamenalo, že kompresor by musel
pracovať oveľa viac a výsledkom by bola aj evidentne
vyššia spotreba energie).
Balenie
slúži na ochranu spotrebiča pri preprave a na balenie sa
používajú recyklovateľné materiály.
Vlnitá lepenka/lepenka (hlavne z odpadového papiera)
■ tvarované časti z polystyrénu
(penový polystyrén bez CFC)
■ fólie a sáčky z PE (polyetylén)
■ viazacie pásky z PP (polypropylén)
■ Všetky obalové materiály prosím odneste na
najbližšie oficiálne zberné miesto tak, aby bolo možné
všetky rôzne materiály použiť opäť alebo recyklovať
v maximálnej možnej miere a zabrániť nelegálnemu
skladovaniu takýchto materiálov.
2 Rozhodovanie o umiestnení spotrebiča
Spotrebič by mali vždy vybaľovať a umiestňovať do
zvoleného priestoru dvaja ľudia; predchádzate tak úrazu
alebo poškodeniu vecí.
Pred umiestnením skontrolujte, či váš nový spotrebič
nemá žiadne viditeľné vonkajšie poškodenie.
Svoj nový spotrebič v žiadnom prípade nezapínajte, ak
je poškodený.
Spotrebič starostlivo skontrolujte z hľadiska:
■ Poškodenia obalového materiálu, ktoré môže
indikovať nesprávne zaobchádzanie so
spotrebičom počas prepravy.
■ Poškodenia vonkajšieho obalu
■ Viditeľného poškodenia kábla/koncovky
Ak nie je možné zabrániť inštalácii v blízkosti priameho
zdroja tepla, odporúčame medzi spotrebič a tepelný
zdroj umiestniť vhodnú izolačnú dosku (nepoužívajte
azbest), alebo aspoň dodržať nasledujúce minimálne
vzdialenosti:
■ od plynového alebo elektrického sporáku 3 cm
■ od radiátoru alebo rúry a pod. 30 cm
■ od iného chladiaceho spotrebiča 2 cm
■ Na spotrebič neumiestňujte žiadne spotrebiče,
ktoré na spotrebič uvoľňujú teplo, ako sú
mikrovlnné rúry, hriankovače, a pod.
Nikdy nezakrývajte vetraciu mriežku..
V prípade pochybností nechajte spotrebič skontrolovať
oddelením služieb zákazníkom.
Za každú cenu je potrebné zabrániť tomu, aby pri
zapnutí spotrebiča uniknulo chladivo, ktoré poškodzuje
životné prostredie.
Sieťovú šnúru vyťahujte potiahnutím za samotnú
koncovku; pri odpájaní spotrebiča od siete nikdy
neťahajte za kábel.
VAROVANIE!
3 Inštalácia spotrebiča
a) Vybaľte chladničku/mrazničku.
b) Aby sme zabránili zbytočnému plytvaniu surovinami,
neboli rukoväti (vyžadujúce isté množstvo
baliaceho materiálu) na jednotlivé časti spotrebiča
nainštalované. Pripevnite rukoväti dverí a zároveň
všetky ostatné priložené diely podľa príslušných
pokynov, ktoré sú priložené samostatne.
c) Odstráňte všetky predmety z vnútorného priestoru
spotrebiča.
d) Starostlivo odstráňte fóliu a lepiacu pásku z krytu
spotrebiča z dverí
e) Odstráňte všetky polystyrénové diely z okolia
kompresora (ak sú priložené).
f) Z vnútorného priestoru spotrebiča vyberte všetky
dokumenty a príslušenstvo.
g) Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča vlažnou vodou s
octom a starostlivo ho vysušte suchou tkaninou.
Pred zapnutím spotrebiča ho nechajte vo
finálnom umiestnení stáť najmenej dve hodiny;
obeh chladiva sa tak stabilizuje a nevyskytnú sa
žiadne prevádzkové problémy.
Pred pripojením spotrebiča k sieti sa uistite, či je
vo vnútri úplne suchý - hlavne v rohoch.
Varovanie pred nebezpečenstvom
Chladivo môže byť vysoko horľavé, v závislosti na
zložení. Okruh chladiva bol hermeticky uzavretý a
utesnený a bol veľakrát testovaný na možné úniky.
Akýkoľvek neodborný zásah môže spôsobiť
nebezpečenstvo požiaru. Uistite sa, či nedochádza
k žiadnemu mechanickému narušeniu alebo vplyvu
na obeh paliva, hlavne v prístupných častiach okolo
kompresoru.
Do chladiaceho systému môže zasahovať len
odborne kvalifikovaný personál.
3
■ Vnútorné osvetlenie sa zapne (neinštaluje sa do
všetkých modelov).
■ Kompresor beží dovtedy, kým teplota vo vnútri
spotrebiča nedosiahne nastavenú hodnotu.
■ Vnútorná teplota sa zobrazuje na displeji (neinštaluje
sa do všetkých modelov spotrebiča).
Varovanie!
Uniknuté chladivo môže poškodiť zrak. V prípade
vniknutia chladiva do očí si ich vyumývajte množstvom
tečúcej vody a ihneď kontaktujte/konzultujte lekára
(očného špecialistu).
V závislosti na klimatickej triede spotrebiča je určený na
použitie v určitých izbových teplotách.
Tieto teploty by nemali byť prekročené! Klimatická trieda
vášho spotrebiča je vyznačená na výrobnom štítku.
Tieto triedy sú:
názov klimatickej triedy
SN
N
ST
T
c) Nastavenie teploty:
Otáčajte ovládačom doľava
pre najnižšie nastavenie = jemné chladenie
Otáčajte ovládačom doprava
pre najvyššie nastavenie = najnižšia teplota
Teplotu je potrebné nastaviť podľa:
■ teploty miestnosti, v ktorej je spotrebič umiestnený
■ množstva skladovaných potravín
■ početnosti otvárania spotrebiča
Odporúčame stredné nastavenie. Čoskoro spozorujete
optimálne nastavenie pre svoje požiadavky.
vhodné izbové teploty
+ 10°C až + 32°C
+ 16°C až + 32°C
+ 18°C až + 38°C
+ 18°C až + 43°C
4 Výrobný štítok
Výrobný štítok so všetkými technickými údajmi je na
spotrebiči pripevnený na boku vnútornej steny alebo na
zadnej strane spotrebiča..
Správne nastavenie teploty je dôležité pre skladovanie
potravín. Potraviny sa veľmi rýchlo kazia vďaka
mikroorganizmom a to je možné zabrániť alebo
oddialiť pomocou správnej skladovacej teploty. Teplota
ovplyvňuje rýchlosť rastu mikroorganizmov. Tieto
procesy sú s klesajúcou teplotou spomaľované.
Poznačte si technické údaje
Tu si odpíšte technické údaje z výrobného štítku tak,
aby boli jednoducho prístupné bez potreby posúvania
spotrebiča.
Model-/ Typ T°
Hrubý obsah
............................................Litre
Čistý obsah
............................................Litre
Prevádzkové napätie ................................... V ~ 50Hz
Maximálny príkon (W) ...........................................Watt
Bezpečnostná poistka (A) ........................................Amp
Spotreba energie
.................................... kWh/24h
Zmrazovací výkon
........................................kg/24h
Z toho dôvodu odporúčame stredné nastavenie
ovládača teploty (cca. 5°C alebo nižšia)
d) Vypnutie:
Otočte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek,
až po zarážku.
■ Vnútorné osvetlenie chladničky sa vypne.
■ Vypne sa aj kompresor.
■ Displej teploty (ak je nainštalovaný) sa vypne.
7 Funkcia superchladenia
(nie je súčasťou všetkých modelov):
5 Pripojenie spotrebiča k sieti
Spotrebič je možné pripojiť len k uzemnenej sieťovej
zásuvke, ktorá spĺňa príslušné normy a ktorú inštaloval
oprávnený špecialista.
Funkcia superchladenia umožňuje rýchle vychladenie
priestoru chladničky na cca. 2°C .
Odporúčame stlačiť tlačidlo superchladenia v prípade,
ak chcete veľmi rýchlo vychladiť veľký objem čerstvým
potravín alebo nápojov.
■ Stlačte tlačidlo superchladenia (supercool).
Rozsvieti sa indikátor.. Spotrebič teraz beží na
maximálny chladiaci výkon a teplota klesá. Tlačidlo
superchladenia vypnite po cca. 4 až 6 hodinách.
Na niektorých modeloch spotrebičov sa funkcia
superchladenia vypne sama.
■ Stlačte tlačidlo superchladenia a indikátor (v prípade,
ak je nainštalovaný) sa vypne. Spotrebič teraz
funguje podľa bežnej chladiacej kapacity.
Pred pripojením spotrebiča do sieťovej zásuvky sa
uistite, či napätie (V) a bezpečnostná poistka (A) pre
hlavnú poistkovú skrinku uvedená na výrobnom štítku
spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu a prúdu.
Ak tieto hodnoty nezodpovedajú, ihneď upozornite
najbližšie servisné oddelenie alebo svojho predajcu.
Spotrebič sa nesmie pripojiť s reverzným
usmerňovačom prúdu (napr. solárne panely).
■ Spotrebič sa nesmie pripojiť s invertorom, napr.
solárne panely.
■ Spotrebič nesmie byť pripojený cez predlžovací kábel.
6 Používanie spotrebiča
a) Zapnutie/vypnutie a voľba teploty Otočný ovládač
teploty (Termostat)
Otočný ovládač teploty zapína a vypína spotrebič a
nastavuje teplotu chladenia.
b) Zapnutie spotrebiča:
Ovládač teploty otočte v smere hodinových ručičiek.
Spotrebič je zapnutý. (Ovládač otočte len po zarážku,
inak dôjde k jeho poškodeniu.)
4
8 Vnútorné osvetlenie
(nie je súčasťou všetkých modelov):
Na všetkých spotrebičoch vybavených osvetlením je
nainštalovaný spínač. Pri zapnutí chladničky pomocou
ovládača teploty sa osvetlenie automaticky zapne pri
otvorení dverí a automaticky vypne pri zatvorení dverí.
Žiarovka je chránená priehľadným krytom.
Používajte žiarovky s max. výkonom 15W s objímkou
E14. Ak chcete žiarovku vymeniť, postupujte podľa
samostatných pokynov alebo ilustrácií na zadnej strane
týchto pokynov.
9 Výmena žiarovky
■ Vytiahnite sieťovú šnúru alebo odmontujte alebo
vypnite istič.
■ Odstráňte priehľadný kryt žiarovky.
■ Odstráňte a vymeňte žiarovku.
■ Nasaďte späť kryt žiarovky.
Nikdy nepoužívajte žiarovku s väčším výkonom,
ako je uvedený vyššie. Napätie (V) vyznačené na
žiarovke musí vždy zodpovedať napätiu uvedenému na
výrobnom štítku spotrebiča..
■ Skladovaciu schránku/držiak na fľaše umiestnite na
požadované miesto. Uistite sa, či je riadne a pevne
upevnený v držiakoch.
Premiestnenie držiaka na fľaše
(nie je inštalovaný do všetkých modelov):
Držiak na fľaše je možné premiestniť doprava alebo
doľava. Tým sa jednotlivé fľaše viac zabezpečia pri
otváraní a zatváraní dverí.
Poznámka
■ Potravinové výrobky, ktoré sú náchylné na
pohlcovanie pachov alebo vylučujú arómu alebo
chute je vždy potrebné ukladať do uzavretých
schránok alebo do vhodného balenia.
■ Ovocie, zelenina a šalátové výrobky je možné
skladovať nebalené v zásuvkách na zeleninu.
■ Vhodnými baliacimi materiálmi na potraviny je opäť
použiteľná plastová fólia, alobal, rovnako ako kovové
alebo sklenené schránky.
■ Výrobky by sa nemali dotýkať zadnej steny, inak
môžu primŕzať.
■ Horúce jedlá a nápoje vždy pred vložením do
chladničky nechajte dostatočne vychladiť.
■ Dvere otvárajte len na krátku dobu, aby nedošlo k
otepleniu vnútorného priestoru chladničky. To šetrí
energiu.
■ Nikdy neskladujte výbušné materiály alebo výrobky
s horľavými stlačenými plynmi (napr. dávkovače
šľahačky s tlakovými bombičkami, sprejové
plechovky) Riziko výbuchu!
■ Jedlý olej neumiestňujte do vyberateľných schránok
vo dverách chladničky. Môže spôsobiť trhliny
vzniknuté napnutím v plaste na dverách.
■ Silné alkoholické nápoje je potrebné vždy skladovať
v chladnej zóne v zvislej polohe a úplne bezpečne
uzavreté.
10 Teplotné zóny
Vďaka prirodzenému obehu vzduchu sa vo vnútri
chladničky vytvárajú rôzne teplotné zóny, ktoré
sú vhodné na skladovanie rôznych výrobkov.
Najchladnejšia zóna je priamo nad zásuvkou
(zásuvkami) na zeleninu; t.j. najspodnejšou oblasťou
a pri zadnej stene (vhodné napríklad pre klobásy a
mäsové výrobky); najteplejšia zóna je hore vpredu a vo
dverách (vhodná pre maslo a tavené syry). Usporiadajte
potraviny podľa nasledujúcej tabuľky a skladujte ich
tak, aby vzduch mohol riadne cirkulovať. Jednotlivé
potraviny neskladujte tesne vedľa seba. Pri štandardnej
prevádzke displej teploty (ak je nainštalovaný) na
ovládacom paneli zobrazuje aktuálnu teplotu v strednej
zóne vo vnútri spotrebiča.
Ak teplota v spotrebiči nie je v rozsahu možného
zobrazenia displeja (medzi 2 a 8 °C), na displeji sa
zobrazuje len čiara.
11 Usporiadanie potravín (zhora dole)
1. Priestor vo dverách
a) Maslo, syr
b) Vajcia
c) Malé fľaše alebo poháre, plechovky, bylinky a korenie
d) Veľké nápojové fľaše, plechovky
2.
a)
b)
c)
d)
e)
Priestor chladničky (kovové regály/sklenené police)
Zaváraniny
Chlieb a pečivo, hotové jedlá
Mliečne výrobky/klobásy a mäsové výrobky
Údenárske a mäsové výrobky
Ovocie, zelenina, šaláty
13 Priestor mrazničky (ak je súčasťou)
3-hviezdičkové (***) alebo 4-hviezdičkové (*/***)
mrazničky sú vhodné na skladovanie hlboko
zmrazených potravín (už zmrazených) a na zmrazovanie
a krátkodobé (2-3 týždne) skladovanie malých objemov
čerstvých potravín a ďalej potom na prípravu kociek
ľadu a zmrzlín, sorbetov, a pod. Uistite sa, či dodržiavate
pokyny výrobcu ohľadom doby skladovania zmrazených
potravín.
12 Premiestňovanie skladovacích častí
V niektorých modeloch spotrebičov je možné premiestniť
skladovacie časti podľa výšky výrobkov.
■ Vytiahnite túto časť ťahom dopredu až po zarážku a
potom ju vyberte von zdvihnutím.
■ Skladovaciu časť vložte do požadovaného
umiestnenia zadnou hranou hore.
Zadná hrana musí byť hore tak, aby zabránila styku
potravín a ich primrznutiu k zadnej stene.
UPOZORNENIE!
Priestory mrazničky označené 2-hviezdičkami (**)
dosahujú -12°C a menej.
Priestory mrazničky označené 1-hviezdičkou (*)
dosahujú -6°C a menej.
Rozdelený skladovací diel (ak je nainštalovaný)
Prednú časť rozdeleného skladovacieho dielu je možné
vytiahnuť. To umožňuje na nižší skladovací diel uložiť
vyššie produkty.
Premiestnenie skladovacích schránok/držiakov na
fľaše vo dverách (nie je pri všetkých modeloch)
■ Uvoľnite skladovaciu schránku/držiak na fľaše
z držiaka tlakom dovnútra a vytiahnutím z dverí
smerom od týchto.
5
■ Balíčky uzatvorte pomocou elastickej pásky,
plastových štipcov, struny alebo lepiacej pásky
odolnej proti chladu.
■ Plastové sáčky a tuby je možné taktiež zatvoriť
pomocou zariadenia na zvarovanie.
■ Uzavretý balíček označte obsahom, váhou a
dátumom zmrazenia.
■ Potraviny umiestnite širokým koncom na spodnú
stranu priestoru mrazničky tak, aby došlo k
správnemu premrazeniu v čo najkratšom čase.
■ Pred vložením sáčkov do mrazničky sa uistite, či sú
suché; tým zabránite tomu, aby k sebe primrzli.
■ Aby ste zabránili čiastočnému rozmrazeniu,
umiestnite potraviny, ktoré sa majú zmraziť tak, aby
sa nedotýkali potravín ktoré sú už zmrazené.
■ Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny opäť
nezmrazujte okrem prípadov, ak boli spracované do
jedla pripraveného na konzumáciu (varené alebo
vyprážané/pečené).
■ Nekonzumujte potraviny, ktoré boli skladované dlhšie,
ako je ich dátum spotreby. Môžete si spôsobiť otravu
jedlom.
Nie sú teda vhodné na hlboké zmrazovanie a na
dlhodobé skladovanie čerstvých potravín.
Viacmenej v závislosti na type týchto potravín je možné
čerstvé potraviny alebo hlboko zmrazené potraviny
skladovať v tomto priestore o 3 až 5 dní dlhšie, ako v
priestore chladničky. Takzvaný ľadový priestor (bez
označenia hviezdičkou) dosahuje teplotu 0°C a nižšiu.
Je teda najmenej vhodné na zmrazovanie a dlhodobé
skladovanie potravín.
Avšak všetky hore uvedené priestory sú vynikajúce na
prípravu kociek ľadu.
Teplota chladenia sa nastavuje ovládačom teploty.
Teplota - 18°C je nevyhnutná na mrazenie čerstvých
potravín a na dlhodobé skladovanie potravín. Pri tejto
teplote je rast mikroorganizmov z veľkej časti potlačený.
Akonáhle teplota dosiahne 10°C a vyššie, rozklad
mikroorganizmov sa spustí a skladovacia životnosť
potravinových výrobkov je obmedzená. Z toho dôvodu
je možné úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny
opäť zmrazovať len v prípade, ak boli spracované
do jedla pripraveného na konzumáciu (varené alebo
vyprážané/pečené). Vysoké teploty pri varení zaistia, že
väčšina mikroorganizmov bude zlikvidovaná.
14 Príprava ľadu, zmrzliny, sorbetov a pod.
■ Kocky ľadu: Zásobník na kocky ľadu naplňte do
troch štvrtín vodou a umiestnite na spodnú stranu
mrazničky. Kocky ľadu je možné zo zásobníka ľahko
vybrať, ak ho umiestnite na chvíľu pod prúd tečúcej
vody.
■ Zmrzlina: Použite zásobník na ľad bez oddeľovačov.
Zmrzlina obsahujúca tuk (smotanu) sa bude
zmrazovať dlhšie, ako zmrzlina s vodovým základom.
Zmrzlinu je možné zo zásobníka ľahko vybrať, ak ho
umiestnite na chvíľu pod prúd tečúcej vody.
Čím vyššie nastavenie na ovládači teploty, tým nižšia je
teplota v spotrebiči.
Stredné nastavenie ovládača teploty je dostatočné
na bežné používanie spotrebiča a na krátkodobé
skladovanie potravín v priestore mrazničky.
Odporúčame nastavenie medzi strednou a maximálnou
hodnotou pre bežné používanie a na dlhodobé
skladovanie potravín v priestore mrazničky.
UPOZORNENIA!
15 Vyradenie spotrebiča z činnosti
Ak je potrebné spotrebič vyradiť na dlhší čas z činnosti,
prepnite ovládač teploty na „0“ a spotrebič vyčistite
podľa pokynov v kapitole „Čistenie“. Aby ste zabránili
tvorbe nepríjemných zápachov a tvorbe pliesne,
nechajte dvere spotrebiča otvorené po celý čas, kedy je
mimo činnosti.
■ V priestore mrazničky neskladujte plechovky a fľaše
s nápojmi s obsahom oxidu uhličitého. Obsah sa pri
zmrazovaní rozťahuje a môže fľašu alebo plechovku
roztrhnúť. Riziko úrazu a poškodenia!
■ Fľaše umiestnené v priestoru mrazničky na rýchle
vychladenie je potrebné vybrať najdlhšie po hodine.
Fľaše sa môžu roztrhnúť. Riziko úrazu a poškodenia!
■ Pred konzumáciou zmrazenej zmrzliny po vytiahnutí
zo spotrebiča nechajte zmrzlinu niekoľko minút v
izbovej teplote. Tým zabránite poškodeniu pier a
jazyka (odtrhnutá koža). Z rovnakého dôvodu sa
chráňte pred dotykom zadnej steny pokrytej ľadom
mokrými rukami.
16 Čistenie a údržba
Pred čistením je dôležité vytiahnuť sieťovú šnúru
alebo vyskrutkovať/vypnúť sieťový istič/poistku.
Ak chcete uchovať vonkajší vzhľad svojej chladničky/
mrazničky, čistite občas povrch chladničky/mrazničky
pomocou prípravku na nábytok alebo výrobkom na
ochranu emailu (tento za žiadnych okolností nikdy
nepoužívajte na vnútorný priestor chladničky/mrazničky).
Tesnenie dverí čistite občas teplou vodou, ale
nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Na tesnenie
dverí neaplikujte tuk alebo olej.
Dôležité informácie
■ Do priestoru mrazničky ukladajte len riadne zabalené
hlboko zmrazené potraviny.
■ Pri ukladaní hlboko zmrazených potravín určených
na okamžitú konzumáciu si všimnite dátum spotreby
označený výrobcom.
■ Pamätajte si, že na zmrazovanie sú vhodné len
kvalitné čerstvé potraviny.
■ Čerstvé potraviny zmrazujte vo vhodných veľkostiach
porcií.
■ Nikdy nezmrazujte viac ako 1-2 kg potravín.
■ Uistite sa, či používate vhodný baliaci materiál (opäť
použiteľnú plastovú fóliu, alobal, mraziace schránky).
■ Z balíčkov vytlačte všetok vzduch..
Vnútrajšok spotrebiča čistite v pravidelných intervaloch.
■ Odporúčame čistiť priestor chladničky najmenej
jedenkrát za mesiac a priestor mrazničky po každom
rozmrazení.
■ Z oboch priestorov vyberte potraviny a uložte ich na
chladnom mieste.
■ Zo spotrebiča vyberte všetky vyberateľné časti.
6
Rady
■ Vyberte zmrazené potraviny a zabaľte ich do
niekoľkých vrstiev novín.
■ Zmrazené potraviny uložte na chladné miesto
dovtedy, pokiaľ nie je možné mrazničku opäť
používať.
■ Dvere mrazničky nechajte otvorené.
■ Vrstvy námrazy a ľadu v mrazničke sa tvoria pri
štandardnej prevádzke. Po prekročení určitej hrúbky
fungujú ako izolácia a bránia prenosu tepla.
■ Túto námrazu alebo ľadovú vrstvu neškrabte, lebo sa
môže poškodiť odparovací povrch.
■ Odmrazenie vykonajte čo najrýchlejšie, aby ste
zabránili rozmrazeniu vybratých potravín.
■ Vodu neustále odstraňujte pomocou špongie alebo
vytiahnite a vyprázdnite vodnú misku pod mrazničkou
(nie je vo všetkých modeloch).
■ Vytiahnite zátku - nie je vo všetkých modeloch - z
otvoru na odtok vody a misku na vodu vložte späť.
■ Odmrazovanie môžete urýchliť umiestnením misky
s teplou (nie vriacou) vodou do mrazničky. V tomto
prípade zatvorte dvere mrazničky.
■ Dbajte na to, aby miska na vodu - v prípade, že je
dodávaná - nepretiekla.
■ Akonáhle je mraznička úplne rozmrazená,
vyprázdnite vodu nahromadenú v miske do
kuchynskej výlevky.
■ Vráťte späť zátku do otvoru na odtok vody a zasuňte
misku na vodu.
■ Vyutierajte priestor mrazničky do sucha a potraviny
vložte späť.
■ Spotrebič opätovne pripojte k sieti.
■ Spotrebič zapnite pomocou ovládača teploty (viď
kapitola „Zapnutie/vypnutie Voľba teploty“) a tam, kde
je nainštalované, stlačte tlačidlo na superchladenie
(viď kapitola „Funkcia superchladenia“).
■ Zatvorte dvere spotrebiča.
■ Rôzne časti vo vnútri chladničky/mrazničky nie sú
všeobecne vhodné pre umývačky. Mali by byť čistené
pomocou teplej vody a trochy prostriedku na riad.
Nikdy nepoužívajte čistiaci neriedený prostriedok a v
žiadnom prípade nepoužívajte brúsne alebo kyslé, t.j.
chemické čistiace prostriedky. Odporúčame čistiaci
prostriedok na všeobecné použitie s neutrálnym pH.
Používanie parných čistiacich spotrebičov je
extrémne nebezpečné a teda aj prísne zakázané.
■ Vyutierajte vnútorné priestory a príslušenstvo čistou
vodou a všetko osušte pomocou suchej tkaniny.
Spotrebič potom nechajte vetrať 3-4 minúty.
■ Nepoškoďte ani neodstraňujte výrobný štítok zo
zadnej strany spotrebiča - je dôležitý pre servis a pre
nasledujúcu likvidáciu spotrebiča.
■ Dbajte na to, aby voda neprišla do kontaktu s časťami
spotrebiča vo vnútri, ktoré vedú prúd.
■ Ak je zadná strana spotrebiča vybavená výmenníkom
tepla - známym taktiež pod názvom kondenzátor
- pravidelne odstráňte všetok naakumulovaný prach.
Prach zabraňuje rozptylu tepla z vnútorného priestoru
spotrebiča a zvyšuje spotrebu energie. Najlepším
spôsobom odstránenia prachu z výmenníka tepla je
použitie jemnej kefky.
■ Uistite sa, či môže voda z rozmrazovania voľne
odtekať pred odtokový kanálik. Občas otvor odtoku
vyčistite pomocou vatovej tyčinky alebo niečoho
podobného.
■ Cez odtokový kanálik na odmrazovaciu vodu
nemá pretekať voda na čistenie. To spôsobí
pretečenie odparovacej misky a vytečenie vody
na čistenie na podlahu.
17 Odmrazovanie
a) Chladnička
Počas činnosti kompresora (chladiacej jednotky) sa
môže na zadnej strane chladničky vytvárať námraza
a kondenzát. To nie je potrebné žiadnym spôsobom
odstraňovať, lebo chladnička sa odmrazuje automaticky.
Voda z odmrazenia tečie z kanálika do odtokového
otvoru do misky, kde sa odparuje.
18 Sprievodca riešením problémov
Vysoko kvalitné výrobné postupy a použitie najnovšej
technológie mrazenia a chladenia zaistí bezchybnú
prevádzku vášho spotrebiča. Ak sa domnievate, že
váš spotrebič je chybný, tak ešte pred kontaktovaním
najbližšieho servisného oddelenia priamo alebo
prostredníctvom svojho predajcu sa uistite, či ste sa
riadili všetkými pokynmi uvedenými v tomto návode.
b) Priestor mrazničky (ak je súčasťou)
Priestor mrazničky sa automaticky neodmrazuje, lebo
zmrazené potraviny sa nesmú rozmraziť.
Mrazničku občas rozmrazte, najneskôr vtedy, keď sa
vytvorí približne 5 mm hrubá vrstva ľadu. Vykonajte
činnosť podľa inštrukcií v kapitole „Čistenie a údržba“ a
nasledujúce kroky.
Možné riziká
Pri rozmrazovaní mrazničky nikdy nepoužívajte
elektrické spotrebiče ako sú fény na vlasy,
teplovzdušné ventilátory, parné čističe,
rozmrazovacie spreje alebo otvorené plamene
(napr. sviečky).
Plastové vnútro by sa mohlo roztopiť a vznikajúci
penový plyn by sa mohol vznietiť z iskry alebo
otvoreného plameňa.
Na rozpustenie vrstvy ľadu v spotrebiči nikdy
nepoužívajte parný čistič (vysoké riziko úrazu el.
prúdom).
7
■ Je spotrebič vystavený priamemu slnečnému žiareniu
alebo je umiestnený veľmi blízko tepelného zdroja
(sporák, radiátor, atď.)?
Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením /
skontrolujte vzdialenosť od tepelného zdroja / umiestnite
izolačnú dosku medzi spotrebič a tepelný zdroj. (viď
„Voľba miesta inštalácie“)
■ Je naplnený (spotrebič) veľmi veľkým objemom
čerstvých potravín
■ Je prúdenie vzduchu a ventilácia v poriadku? Je
zakrytá vetracia mriežka? Alebo je tepelný výmenník
(kondenzátor) na zadnej strane steny pokrytý
prachom?
Prosím, pozor:
Kompresor (taktiež známy ako chladiaci motor) nesmie
byť neustále v činnosti.
Je ovládaný termostatom, ktorý nastavujete na otočnom
ovládači teploty a spína sa automaticky vtedy, keď dôjde
k prekročeniu teploty v spotrebiči a vypne sa vtedy,
akonáhle sa opäť dosiahne táto teplota. Pri spustení
každého kompresora - chladiaceho systému - je
počuť hluk. Tieto zvuky sú vytvárané vtedy, ak motor v
kompresore pracuje a vytvára ho aj chladivo, obiehajúce
v okruhu chladiaceho systému. Tieto zvuky sú normálne,
a neznamenajú žiadnu poruchu vo funkcii spotrebiča.
V nevyhrievaných miestnostiach alebo v chladných
poveternostných podmienkach sa na vonkajších stenách
spotrebiča môže vytvárať kondenzát.
To neznamená poruchu a tento kondenzát zmizne vtedy,
akonáhle sa zvýši teplota.
c) Teplota v chladničke je veľmi nízka
■ Nastavte teplotu na nižšiu hodnotu
■ Skontrolujte, či je priestor mrazničky správne
zatvorený
■ Bolo zmrazované väčšie množstvo (viac ako 1 kg)
čerstvých potravín? (to spôsobí činnosť mraziacej
jednotky na dlhší čas a teplota v chladničke tak
automaticky klesne)
■ Nebola vypnutá funkcia superchladenia - ak je
súčasťou
Servisné oddelenie kontaktujte až vtedy, ak po
analýze všetkých možných faktorov poruchy nemôžete
nájsť žiadnu príčinu alebo nie ste schopný poruchu sami
odstrániť.
Najskôr sa teda zamerajte na: „čo mám robiť, ak......“
d) Zmrazené potraviny sa rozmrazujú, lebo v
mrazničke je veľmi vysoká teplota
■ Klesla izbová teplota, na ktorú je spotrebič
konštruovaný, pod túto hodnotu? (ak je izbová teplota
veľmi nízka, mraziaca jednotka pracuje s menšou
frekvenciou) Z toho dôvodu môže byť teplota v
priestore mrazničky vyššia. Zvýšte izbovú teplotu
1 Čo mám robiť, ak.................:
a) Spotrebič nefunguje (nebeží).
Skontrolujte prosím:
■ Je koncovka sieťovej šnúry v dobrom stave a je do
zásuvky riadne zapojená?
■ Prúdi do kábla elektrická energia?
(túto možnosť skontrolujte pripojením malého
spotrebiča, ako je ručný mixér alebo sušič na vlasy, a
pod.)
Je spotrebič zapnutý? (Volič teploty by nemal byť
nastavený na „0“).
■ Je sieťový istič/poistka v domácnosti zaskrutkovaná
alebo zapnutý?
e) Vytvorila sa hrubá vrstva ľadu v mrazničke?
■ Skontrolujte, či je priestor mrazničky správne
zatvorený
■ Ak sú zmrazené potraviny primrznuté, uvoľnite ich
pomocou tupého predmetu, napríklad násady lyžice.
■ Nechajte mrazničku odmraziť a potom ju vyčistite (viď
kapitola „Odmrazovanie“)
b) Spotrebič nedostatočne chladí / Kompresor sa
zapína veľmi často
Veľmi hrubá vrstva ľadu redukuje chladiacu kapacitu a
spotreba sa tým zvyšuje.
Skontrolujte prosím:
Nechali ste chladničku/mrazničku stáť pred zapnutím
najmenej na dve hodiny? (Údaje o stabilizácii obehu
chladiacej kvapaliny sú uvedené) v: „spustenie“.
f) Vnútorné osvetlenie nefunguje
Skontrolujte nasledujúce:
■ Je zaseknutý kontaktný spínač osvetlenia?
■ Ak nie, je chybná žiarovka. Žiarovku vymeňte podľa
popisu v kapitole „Vnútorné osvetlenie - výmena
žiarovky“.
Ak nie; Vytiahnite sieťovú šnúru, spotrebič so
zatvorenými dverami nahnite na jednu stranu a podržte
alebo ho umiestnite do nahnutej polohy a potom späť
do vodorovnej polohy. Po uplynutí dvoch hodín opäť
zapnite. Dvere neotvárajte na približne 12 hodín.
g) Spotrebič je veľmi hlučný
Skontrolujte nasledujúce:
■ Stojí spotrebič pevne na podlahe, spôsobuje
činnosť spotrebiča vibrácie priľahlého nábytku alebo
objektov? Uistite sa, či všetky časti upevnené na
zadnú stenu môžu voľne vibrovať;
■ Opatrne odkloňte kontaktné časti alebo zvýšte
vzdialenosť medzi spotrebičom a prekážkou.
■ Sú vyberateľné časti riadne v spotrebiči usadené?
■ Dotýkajú sa nádoby alebo schránky?
■ Keď sa dvere správne zatvárajú, tesnenie na dverách
pevne a rovnomerne prilieha k rámu.
Test: medzi tesnenie a rám umiestnite list papiera a
dvere zatvorte. Na všetkých stranách by malo byť ťažké
tento list papiera vytiahnuť.)
Servisné stredisko volajte v prípade, ak je možné papier
vytiahnuť bez odporu v jednom alebo viacerých bodoch.
■ Vytvorenie veľkých vrstiev ľadu na vnútorných
stenách mrazničky (viď „Čistenie a údržba“)
Poznámka: Zvuky tečenia v chladiacom obvode nie je
možné odstrániť.
8
V žiadnom prípade nie je možné do spotrebiča
vykonávať žiadne zásahy technického charakteru
alebo pokusy o opravu vlastnými silami.
20 Servis spotrebiča
Všetky opravy alebo zásahy do spotrebiča je
potrebné vykonávať v najbližšom servisnom
stredisku, inak sa môže užívateľ vystaviť značným
rizikám a môže dôjsť k zrušeniu platnosti záruky.
Preštudujte si priložený záručný list alebo samostatne
priložený zoznam servisných stredísk a zistíte, ktorá
spoločnosť zodpovedá za servis vášho spotrebiča.
Ak sa v priloženej dokumentácii nevyskytuje zmienka
o najbližšom servisnom stredisku, kontaktujte svojho
predajcu.
Opravy vykonávané servisným strediskom, ktoré
odstraňujú chyby a poruchy vzniknuté v dôsledku
nedodržania informácií a pokynov uvedených v tomto
návode, budú zákazníkovi naúčtované a nevzťahuje sa
na ne záruka predajcu.
Ak chcete okamžitú pomoc, majte poruke nasledujúce
základné údaje, ktoré umožnia identifikáciu vášho
spotrebiča:
■ Typ a model spotrebiča (viď výrobný štítok)
■ Dátum zakúpenia
■ Názov a miesto predajcu
■ Popis poruchy
21 Záruka
Všeobecné podmienky záruky sú uvedené na záručnom
liste priloženom pri spotrebiči alebo poskytnutom
predajcom pri nákupe.
22 Spotrebič zabudovaný do vstavanej kuchyne
Ak je možné spotrebič zabudovať do vstavanej
kuchyne, príslušné pokyny sú uvedené medzi ostatnou
dokumentáciou.
Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji
všetkých produktov. Majte to na pamäti prosím,
lebo forma, zostavenie a technológia sa môže bez
predchádzajúceho upozornenia meniť.
9
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
Download

22842.pdf