40.0
strana 1/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 02.03.2015
Revize: 23.02.2015
Číslo verze 2
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní označení: Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
· Číslo výrobku: A2140
· Číslo CAS: 6131-99-3
· Číslo ES (EINECS): 204-708-2
· 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / přípravku
Biochemistry
Laboratory chemical
· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 93570
[email protected]
· Obor poskytující informace: Abteilung Qualitätskontrolle / Dep. Quality Control
· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Acute Tox. 3
H301 Toxický při požití.
Acute Tox. 3
H331 Toxický při vdechování.
Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES
T; Toxický
R23/25: Toxický při vdechování a při požití.
N; Nebezpečný pro životní prostředí
R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Látka je klasifikována a označena podle nařízení CLP.
· Piktogramy označující nebezpečí
GHS06
GHS09
· Signální slovo Nebezpečí
(pokračování na straně 2)
CZ
40.0
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
strana 2/7
Datum vydání: 02.03.2015
Revize: 23.02.2015
Číslo verze 2
Obchodní označení: Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
(pokračování strany 1)
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
· Údaje o nebezpečnosti
H301+H331 Toxický při požití a při vdechování.
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Bezpečnostní pokyny
P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.1 Chemická charakteristika: Látky
· Číslo CAS:
6131-99-3 Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
· Identifikační číslo(čísla)
· Číslo ES: 204-708-2
· R-věta: 23/25-50/53
· S-věta: 20/21-28-45-60-61
*
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny: Osoba, provádějící první pomoc se musí sama chránit.
· Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu nebo kyslíku; vyhledat lékařskou pomoc.
If breathing stops: mouth-to-mouth respiration or mechanical ventilation, oxygen mask if necessary.
Immediately call a physician.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
· Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou.
Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
· Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se
poradit s lékařem.
· Při požití:
Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.
nechejte postiženého vypít vodu ( nejvýše dvě sklenice).
Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.
· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nehořlavý/á.
Při požáru se může uvolnit:
Arsenic oxides
(pokračování na straně 3)
CZ
40.0
strana 3/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 02.03.2015
Revize: 23.02.2015
Číslo verze 2
Obchodní označení: Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
(pokračování strany 2)
Při hořeni může uvolňovat nebezpečné výpary.
· 5.3 Pokyny pro hasiče
· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
· Další údaje:
Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních předpisů.
Unikiající výpary jímejte do vody.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezit vytváření prachu.
Zamezte kontaktu s látkou.
Při účinku par, prachu nebo aerosolu použít dýchácí ochranu.
Starat se o dostatečné větrání.
· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Nabrat mechanicky.
Zajistit dostatečné větrání.
Očistĕte potřísnĕné plochy.
Nabraný materiál odstranit podle předpisů.
· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Mít připravené ochranné dýchací přístroje.
· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Zabezpečit před proniknutím do půdy.
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
Nádoba se smí otevřít jen za lokálního odsávání.
Uchovávat uzamčené anebo přístupné jen pro povolané osoby anebo osoby jimi pověřené.
· Doporučená skladovací teplota: 15-25 °C
· Skladovací třída: 6.1 C
· 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry: Odpadá
· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
(pokračování na straně 4)
CZ
40.0
strana 4/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 02.03.2015
Revize: 23.02.2015
Číslo verze 2
Obchodní označení: Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
(pokračování strany 3)
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Ochranný oděv odděleně přechovávát.
· Ochrana dýchacích orgánů:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se
musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Filtr P3
· Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
· Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Nitrilkaučuk
Recommended thickness of the material: ≥ 0.11 mm
Value for the permeation: Level ≥ 480 min
· Na ochranu před postříkaním jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Nitrilkaučuk
Recommended thickness of the material: ≥ 0.11 mm
Value for the permeation: Level ≥ 480 min
· Ochrana očí: Ochranné brýle
· Ochrana kůže:
Použít ochranný oblek.
Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and
quantity of the hazourdous substances handled.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Pevné
Skupenství:
Bílá
Barva:
Bez zápachu
· Zápach (vůně):
· Hodnota pH při 20 °C:
9
· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 60 °C
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.
· Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
· Nebezpečí exploze:
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
· Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:
Není určeno.
Není určeno.
· Tenze par:
Nedá se použít.
· Hustota:
Není určena.
· Hustota sypatelnosti při 20 °C: 870 kg/m3
(pokračování na straně 5)
CZ
40.0
strana 5/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 02.03.2015
Revize: 23.02.2015
Číslo verze 2
Obchodní označení: Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
(pokračování strany 4)
· Rozpustnost ve / směsitelnost s
2000 g/l
vodě při 20 °C:
· Viskozita:
Dynamicky:
Kinematicky:
Nedá se použít.
Nedá se použít.
· Obsah ředidel:
Organická ředidla:
VOC (EC)
· 9.2 Další informace
0,0 %
0,00 %
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Intenzívní zahřívání
Vlhkost
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály:
reducing agents
Increased reactivity with:
strong acids
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: V případě ohně: viz 5. kapitola.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita:
· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
· Komponenta
Typ
Hodnota
Druh
6131-99-3 Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
Orálně LD50 2600 mg/kg (rat)
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Žádné dráždivé účinky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Další údaje (k experimentální toxikologii):
nausea
headache
diarrhoea
kardiovaskulárni poruchy
ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál
Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu směsi n-oktanol/voda nelze očekávat obohacování v organismech.
· 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Ekotoxické účinky:
· Poznámka: Velmi jedovatý pro ryby.
(pokračování na straně 6)
CZ
40.0
strana 6/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 02.03.2015
Revize: 23.02.2015
Číslo verze 2
Obchodní označení: Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
(pokračování strany 5)
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton.
velmi jedovatá pro vodní organismy
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo do kanalizace,ani v malých množstvích.
Třída ohrožení vody 3 (Samozařazení):silně ohrožuje vodu
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí nepatrného množství do zeminy.
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení:
Chemikálie musí být zlikvidovány za dodrženi příslušných národnich předpisú.
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
· Kontaminované obaly:
· Doporučení:
Odstranění podle příslušných předpisů.
Obaly neschopné očistění se musí odstranit stejným způsobem jako látka sama.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
· 14.1 Číslo OSN
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
· ADR
· IMDG, IATA
UN1688
KAKODYLÁT SODNÝ, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
SODIUM CACODYLATE
· 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
· ADR
· třída
6.1 Jedovaté látky
· IMDG, IATA
· Class
6.1 Jedovaté látky
· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA
II
· 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
· Látka znečišťující moře:
· Zvláštní označení (ADR):
Ne
Symbol (ryba a strom)
· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Varování: Jedovaté látky
· 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II
MARPOL73/78 a předpisu IBC
Nedá se použít.
(pokračování na straně 7)
CZ
40.0
strana 7/7
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 02.03.2015
Revize: 23.02.2015
Číslo verze 2
Obchodní označení: Cacodylic acid sodium salt trihydrate BioChemica
(pokračování strany 6)
· Přeprava/další údaje:
· ADR
· Omezené množství (LQ)
· Vyňatá množství (EQ)
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":
500 g
Kód: E4
Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 1 g
Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 500 g
500 g
Code: E4
Maximum net quantity per inner packaging: 1 g
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
UN1688, KAKODYLÁT SODNÝ, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, 6.1, II
ODDÍL 15: Informace o předpisech
· 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpečnostní list: Abteilung Qualitätskontrolle / Dept. Quality Control
· Poradce: Hr. / Mr. Th. Stöckle
· Zkratky a akronymy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ
Download

Bezpečnostní list