Bezpečnostní list
( dle nařízení 1907/2006/ES)
Datum vydání : 6.2.2013
1) Identifikace přípravku nebo látky a společnosti
Obchodní název přípravku: Weber´s Super Glue vteřinové lepidlo 3g, Weber´s Super Glue
vteřinové lepidlo 2g
Použití: pro rychlé lepení plastu, pryže, kovů, skla, dřeva, keramiky
Kód: 35sup02, 35sup03, 35sup03box
Identifikace výrobce/ dovozce
Země původu: Čína
Výrobce:
ZHEJIANG ZITIC LTD.
515-521 Yan´An Road,
Hangzhou, Zhejiang, China
Dovozce:
4K Trade s.r.o.
Lesní 165/40
252 62 Únětice
[email protected]
IČ: 24698407
tel: +420 776 580 048
Informace v případě nehody podává v ČR:
Adresa – Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2
Tel: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
2) Identifikace rizik

Klasifikace látky nebo přípravku
Xi
dráždivý
dráždivý
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při použití
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
− S(2) Uchovávejte mimo dosah dětí.
− S23 Nevdechujte páry.
− S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
− 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
− S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
− S35 Tento materiál a jeho obaly musí být zněškodněny bezpečným způsobem.
 Další rizika použití
Záměna nehrozí pokud je přípravek uchován v originálních obalech a s označením. Chraňte
před slunečním zářením.

Stránka 1 z 5
Bezpečnostní list
( dle nařízení 1907/2006/ES)
Datum vydání : 6.2.2013
3) Informace o složení přípravku
Chemická charakteristika: vteřinové lepidlo na bázi ethylkyanakrylátu
Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky :
Komponent
CAS
EC (EINECS) Symboly
etyl- 2- kyanoakrylát
7085-85-0
230-391-5
Xi
R-vety
36/37/38
Koncentrace: (70- 90)%
 Údaje o nebezpečnosti přípravku
Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č 440/2008 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Xi Dráždivý
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Kyanakrylát Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči, uchovávajte mimo dosah dětí.
Další rizika použití:
Záměna nehrozí, pokud je přípravek uchován v originálních obalech a s označením.
Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 80˚C.
4) Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte
lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
 Nadýchání: Opusťte kontaminované prostředí / dopravte postiženého mimo
kontaminované prostředí na čerstvý vzduch. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou
pomoc.
 Styk s kůží: Při slepení kůže násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a
poté opatrně tupým předmětem např. lžící oddělte. Při slepení rtů omývejte ústa teplou
vodou a vlhčete rty též zevnitř slinami. Rty opatrně odrolujte – v žádném případě
násilně neodtrhávejte.
 Zasažení očí: Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě
tak dlouho, při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt
polymerizuje ihned již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt
oddělí od ústní dutiny během několika hodin.

5) Opatření pro hasební zásah



Vhodná hasiva: pěna, prášek, CO2
Nevhodná hasiva: neuvádí se
Zvláštní nebezpečí: Hořením se mohou uvolňovat stopy toxických par. Při hašení se
doporučuje používat ochranné vybavení.
Stránka 2 z 5
Bezpečnostní list
( dle nařízení 1907/2006/ES)
Datum vydání : 6.2.2013
6) Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Postupujte podle pokynů, obsažených v
kapitolách 7 a 8.
 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Produkt neutírejte utěrkou ani jinými
textiliemi. Při úniku nechte zpolymerizovat vodou a mechanicky oškrábejte. Sebraný
materiál zneškodňujte podle bodu 14 v souladu s místně platnými předpisy.
 Metody pro likvidaci náhodného úniku: Uniklý přípravek polymerizujeme vodou a
následně likvidujeme podle platných předpisů.

7) Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení: Větrejte důkladně prostor při manipulaci s větším množstvím
produktu. Používejte vhodné ochranné vybavení k omezení rizika styku produktu s kůží
a očima. Nekouřit, chránit před zdroji zápalu.
 Pokyny pro skladování: Uchovávejte v originálních obalech, v chladu při teplotách +2 –
+28°C. Uchovávajte mimo dosah dětí, odděleně od potravín, krmiv apod.

8) Kontrola expozice a ochrana osob
Maximální přípustná koncentrace: difenylmethandiisokyanát = 1,5 mg/m 3/15min
Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít při nebezpečí vystříknutí produktu
Ochrana rukou: Rukavice při zpracovávání velkého množství, nepoužívejte rukavice z PVC,
gumy, nylonu a bavlny.
Ochrana kůže Ochranný oděv.
Ochrana dýchacích cest Zabránit koncentraci výarů. Při vyšší koncentraci použít filtr A – P2.
Další údaje vč. všeobecných hygienických opatření: Dbejte obvyklých opatření na ochranu
zdraví při práci s chemickými látkami. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Při přestávkách a
po práci si umyjte ruce. Nesahejte špinavýma rukama do očí.
Omezování expozice životního prostředí: Dobře uzavírat obaly po skončení práce, čistit obaly
od znečištění. Stabilně ukládat obaly. Zajistěte minimální vlhkost vzduchu 50 – 60%.
9) Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: kapalné
Barva: bez barvy, čirý roztok
Zápach: ostrý, charakteristický
Hodnota pH: NA
Bod vzplanutí(°C ): cca 100°C
Hořlavost:
Samozapálnost:
Výbušné vlastnosti:
horní mez (% obj.): neznáma
dolní mez (% obj.): neznáma
Oxidační vlastnosti:
Relativní hustota: 1,0 g/ml při 20°C
Rozpustnost ve vodě – mírně rozpustný
Pevnost v tahu: 1,5kN/cm2
Stránka 3 z 5
Bezpečnostní list
( dle nařízení 1907/2006/ES)
Datum vydání : 6.2.2013
10) Stabilita a reaktivita
Podmínky, za kterých je výrobek stabilní- za normálních podmínek stabilní
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat- polymerizuje vlivem vlhkosti.
11) Toxikologické informace
Vdechnutí: Dráždí dýchací orgány. Při inhalaci vyšších koncentrací par může dojít u citlivých
osob k chronické reakci. V suchém vzduchu (<50% vlhkosti) mohou výpary dráždit.
Pokožka: Dráždí. Okamžitě se přilepí na kůži. LD50 (králík) > 2000mg/kg, následkem
polymerizace na povrchu kůže při případném styku s kůží nedochází k alergické reakci.
Oči: Dráždí. Okamžitě slepí oční víčka. V suchém vzduchu (<50% vlhkosti) mohou výpary
zapříčinit dráždění a efekt slzného plynu.
Požití: Akutní toxicita orálně, LD50 (potkan) > 5000mg/kg, požití není prakticky možné z
důvodu okamžité polymerizace vlivem vlhkosti již v ústech.
12) Ekologické údaje
Produkt není biologicky odbouratelný.
Ekotoxicita: LC50, 96h., ryby (mg*l-1): toxický pro ryby
Mobilita
Perzistence a rozložitelnost
Bioakumulační potenciál: Přípravek je částečně nebezpečný vodním organismům
Jiné nepříznivé účinky: Používat sv souladu s předepsanými pracovními postupy, nelikvidovat v
přírodě, v jakémkoli množství nevylévat do kanalizace ani do tekoucí vody.
13) Informace o zneškodňování
Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování
zvláštních/nebezpečných odpadů. Polymerizace přidáním vody v poměru 10:1. Zneškodnění
jako ve vodě nerozpustná netoxická pevná chemická látka kontrolovaným spálením nebo
uložením na skládce se schválením oprávněných osob.
14) Informace pro přepravu
Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o silniční,
železniční a námořní přepravě. (ADR/RID/IMO)
Letecká přeprava: IATA: UN 3334 Třída 9
Kapalina regulovaná při letecké přepravě (kyanakrylát ester) pro primární obaly >500ml, pro
obaly < 500ml není regulováno
15) Informace o právních předpisech
Přípravek je ve smyslu zákona č.440/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
Stránka 4 z 5
Bezpečnostní list
( dle nařízení 1907/2006/ES)
Datum vydání : 6.2.2013
a o změně některých dalších zákonů, a předpisů jej provádějících, ve znění pozdějších předpisů
na obale, etiketě apod. takto klasifikován a označen:
Výstražný symbol: Xi – DRÁŽDIVÝ
Chem. názvy nebezpečných látek, jejichž obsah zapřičiňuje, že je přípravek klasifikován jako
nebezpečný:: ethyl-(2-kyanoakrylát)
R- věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S- věty:
S(2) Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 Nevdechujte páry.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S35 Tento materiál a jeho obaly musí být zněškodněny bezpečným způsobem.
Další povinné označení výrobků:
Kyanakrylát. Nebezpečí, Okamžitě slepuje kůži a oči, Uchovávejte mimo dosah dětí.
16) Zvláštní údaje
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a
zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Za nakládání s přípravkem
odpovídá užívatel.
Pokyny pro školení- pracovníci, kteří procházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být
organizacemi v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsobem jak s nimi
zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci.
Stránka 5 z 5
Download

Bezpečnostní list Stránka 1 z 5