BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Látka / směs
1.2.
1.4.
Komaprim Základ přímo na rez
Směs
Číslo
Další názvy směsi
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Nátěr na rez. Směs je určena pro prodej spotřebiteli i pro
Určená použití směsi
odborné/průmyslové použití.
Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které
jsou uvedeny v oddíle 1.
Nedoporučená použití směsi
1.3.
1
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Distributor
Jméno nebo obchodní jméno
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB centrum - budova BETA, Vyskočilova 1481/4, Praha 4 Místo podnikání nebo sídlo
Michle, 14000
Česká republika
Telefon
+420 261 399 100
E-mail
[email protected]
Adresa www stránek
www.akzonobel.cz
Telefonní číslo pro naléhavé situace
224 919 293
Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list
Jméno
GRACILIS s.r.o.
E-mail
[email protected]
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle nařízení ES 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412
Klasifikace směsi podle směrnice 1999/45/ES
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
hořlavý: R 10
R 66, R 67
nebezpečný pro životní prostředí: R 52/53
Plný text všech klasifikací, H-vět a R-vět je uveden v oddíle 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Hořlavá kapalina a páry.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Strana
1/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
2.2.
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
1
Prvky označení
Výstražný symbol
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H226
Hořlavá kapalina a páry.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P235
Uchovávejte v chladu.
P262
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P312
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501
Odstraňte obsah/obal podle místních, regionálních, státních a mezinárodních předpisů.
Doplňující informace
EUH 208
Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3.
Další nebezpečnost
neuvedeno
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2.
Směsi
Chemická charakteristika
Hustota: 1,26 g/cm3, obsah organických rozpouštědel (VOC):
0,335 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,298 kg/kg, obsah
netěkavých látek (sušiny): 164% obj. EU limitní hodnota VOC kat. A(i) RNH: 500 g/l (2010). Max. obsah VOC ve výr
obku ve stavu připraveném k použití: 499 g/l.
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší
Identifikační čísla
Název látky
Obsah v
%
hmotnosti
směsi
Klasifikace 67/548//EHS
Klasifikace 1272/2008
Pozn.
Index: 649-356-00-4
CAS: 64742-95-6
ES: 265-199-0
Solventní nafta (ropná), lehká
aromatická
15-20
R 10
Xi; R 37
Xn; R 65
R 66, R 67
N; R 51/53
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 2, H411
2, 3
Index: 601-022-00-9
CAS: 1330-20-7
ES: 215-535-7
Registrační číslo:
01-2119488216-32
xylen
5-<10
R 10
Xn; R 20/21
Xi; R 38
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312, H332
Skin Irrit. 2, H315
1, 3
Index: 649-327-00-6
CAS: 64742-48-9
ES: 265-150-3
Benzínová frakce (ropná),
hydrogenovaná těžká
<10
R 10
Xn; R 65
R 66, R 67
Asp. Tox. 1, H304
2
Strana
2/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Identifikační čísla
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
Název látky
Obsah v
%
hmotnosti
směsi
Klasifikace 67/548//EHS
1
Klasifikace 1272/2008
Pozn.
Index: 601-023-00-4
CAS: 100-41-4
ES: 202-849-4
Registrační číslo:
01-2119489370-35
ethylbenzen
1-<3
F; R 11
Xn; R 20
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
1, 3
Index: 603-004-00-6
CAS: 71-36-3
ES: 200-751-6
butan-1-ol
1-<3
R 10
Xn; R 22
Xi; R 37/38, R 41
R 67
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam 1, H318
STOT SE 3, H335, H336
3
Index: 616-014-00-0
CAS: 96-29-7
ES: 202-496-6
Registrační číslo:
01-2119539477-28
butanonoxim
0,1-<1
Xn; R 21
Karc. kat. 3; R 40
Xi; R 41
R 43
Acute Tox. 4, H312
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam 1, H318
Carc. 2, H351
Index: 030-011-00-6
CAS: 7779-90-0
ES: 231-944-3
fosforečnan zinečnatý
<0,25
N; R 50/53
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Poznámky
1 Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako
směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem
nebo směsí isomerů.
2 Poznámka P: Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že
látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7). Není-li látka klasifikována
jako karcinogenní, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-) P260-P262-P301 + P310P331 (tabulka 3.1) nebo S-věty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznámka se vztahuje pouze na některé
složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.
3 Látky, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.
Plné znění všech standardních vět a pokynů je uvedeno v oddílu 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
V případě že přetrvávají symptomy u postiženého, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte personálu etiketu nebo
bezpečnostní list. Nikdy nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí.
Při vdechnutí
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. V případě zástavy
dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované
polohy na boku a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem nebo jiným
vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívejte žádná ředidla nebo rozpouštědla. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky. Oči vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Při požití
Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy
nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.
Strana
3/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
4.2.
4.3.
25. srpna 2014
Číslo revize
Číslo verze
1
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Při vdechnutí
Může dojít k podráždění dýchacího systému, mohou se vyskytovat symptomy jako bolest v krku a závratě.
Při styku s kůží
Opakovaný nebo dlouhodobý přímý kontakt s kůží může způsobit dočasné podráždění, vysušení pokožky nebo její
zahřátí. Rozpouštědla pronikají pokožkou a mohou způsobovat stejné symptomy jako při nadýchání par.
Při zasažení očí
Při vniknutí do oka může způsobit podráždění nebo zánět spojivek.
Při požití
Požití přípravku může způsobit nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Mohou nastat stejné symptomy jako při
nadýchání par.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
neuvedeno
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodná hasiva
prášek, azbestová deka, hasící pěna, plyn - oxid uhličitý, písek
Nevhodná hasiva
voda - plný proud
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů (oxid uhelnatý a uhličitý) může způsobit vážné
poškození zdraví. Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou, zabrání se tím nebezpečí exploze.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.
5.3.
Pokyny pro hasiče
Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou, zabrání se tím nebezpečí exploze. Kontaminované
hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Noste izolační dýchací přístroj a celotělový
ochranný oblek. Vdechování par rozehřátého produktu může způsobit ospalost a závratě.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Pokud se
vyskytne významné znečištění, kontaktujte příslušné úřady a čističky odpadních vod.
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte dalšímu úniku. Malá množství produktu mohou být setřena suchou látkou. Větší množství produktu pokryjte
vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály,
apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle bodu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v
souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče a odbor životního
prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým
množstvím vody.
6.4.
Odkaz na jiné oddíly
7., 8. a 13.
Strana
4/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
1
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících nejvyšší
přípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Přípravek používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s
otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a
ochranně zdraví. Při používání nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Během aplikace a schnutí uvnitř místnosti
nechte okna a dveře otevřené.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte
před zdroji zahřívání, zapálení a přímým slunečním zářením. Po použití produktu musí být obal opět těsně uzavřen,
aby se zabránilo úniku směsi. Doporučená skladovací teplota +5°C až +30°C.
7.3.
Specifické konečné/specifická konečná použití
neuvedeno
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
Česká republika
Limitní hodnoty
Název látky (složky)
PEL
Číslo CAS
mg/m3
Solventní nafta (ropná), lehká
aromatická
64742-95-6
200
Xylen technická směs isomerů a
všechny isomery
1330-20-7
200
ethylbenzen
100-41-4
Butanol (všechny isomery)
71-36-3
Poznámka
I
NPK-P
mg/m3
ppm
Poznámka
ppm
1000
46
400
92 D, I
200
46
500
115 D
300
99,00001
600
198 I
dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
Evropská unie
Limitní hodnoty
Název látky (složky)
ethylbenzen
Poznámka
*
Číslo CAS
8 hodin
mg/m3
ppm
100-41-4
442
100
Krátkodobé
mg/m3
Poznámka
ppm
884
200 *
pokožka
Biologické mezní hodnoty
Strana
Název
Parametr
Hodnota
Zkoušený
materiál
Okamžik
odběru vzorku
Xyleny
Methylhippurové
kyseliny
1400 mg/g kreatininu; 820
mikromol/mmol kreatininu
moč
Konec směny
Ethylbenzen
Mandlová kyselina
1500 mg/g kreatininu; 1100
mikromol/mmol kreatininu
moč
Konec směny
5/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
1
DNEL
xylen
Pracovníci /
spotřebitelé
pracovníci
Cesta expozice
Hodnota
Účinek
3
Stanovení hodnoty
inhalačně
289 mg/m
pracovníci
inhalačně
289 mg/m3
akutní účinky místní
pracovníci
dermálně
chronické účinky systémové
pracovníci
inhalačně
180 mg/kg bw/den
77 mg/m3
spotřebitelé
inhalačně
174 mg/m3
akutní účinky systémové
spotřebitelé
inhalačně
174 mg/m3
akutní účinky místní
spotřebitelé
dermálně
chronické účinky systémové
spotřebitelé
inhalačně
108 mg/kg bw/den
14,8 mg/m3
spotřebitelé
orálně
1,6 mg/kg bw/den
chronické účinky systémové
akutní účinky systémové
chronické účinky systémové
chronické účinky systémové
PNEC
xylen
8.2.
Cesta expozice
Hodnota
sladkovodní prostředí
0,327 mg/l
mořská voda
0,327 mg/l
voda (občasný únik)
0,327 mg/l
mikroorganismy v čističkách
odpadních vod
6,58 mg/l
sladkovodní sedimenty
12,46 mg/kg sušiny sedimentu
mořské sedimenty
12,46 mg/kg sušiny sedimentu
půda (zemědělská)
2,31 mg/kg sušiny půdy
Stanovení hodnoty
Omezování expozice
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním
odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná
ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si
důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Ochrana očí a obličeje
Ochranné brýle.
Ochrana kůže
Ochranné rukavice odolné chemikáliím (viton, PVA). Na ochranu nezakrytých částí pokožky používejte vhodné
ochranné krémy, ty by však neměly být používány na pokožku znečištěnou produktem. Noste ochranný pracovní
oděv, při znečištění jej svlékněte. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.
Ochrana dýchacích cest
Zabraňte vdechování par a aerosolů. Zajistěte dostatečné větrání. Maska s filtrem při překročení NPK-P nebo ve
špatně větratelném prostředí.
Tepelné nebezpečí
neuvedeno
Omezování expozice životního prostředí
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.
Strana
6/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
25. srpna 2014
Číslo revize
Číslo verze
1
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
vzhled
skupenství
kapalné při 20°C
barva
nestanoveno
zápach
nestanoveno
prahová hodnota zápachu
údaj není k dispozici
pH
údaj není k dispozici
bod tání / bod tuhnutí
údaj není k dispozici
počáteční bod varu a rozmezí bodu varu
údaj není k dispozici
bod vzplanutí
41 °C
rychlost odpařování
údaj není k dispozici
hořlavost (pevné látky, plyny)
údaj není k dispozici
horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti
meze hořlavosti
údaj není k dispozici
meze výbušnosti
údaj není k dispozici
tlak páry
údaj není k dispozici
hustota páry
údaj není k dispozici
relativní hustota
údaj není k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodě
údaj není k dispozici
rozpustnost v tucích
údaj není k dispozici
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda
údaj není k dispozici
teplota samovznícení
údaj není k dispozici
teplota rozkladu
údaj není k dispozici
viskozita
kinematická (20°C) 3,97 cm2/s
výbušné vlastnosti
údaj není k dispozici
oxidační vlastnosti
údaj není k dispozici
9.2.
Další informace
hustota
1,26 g/cm3 při 20 °C
teplota vznícení
údaj není k dispozici
VOC (těkavé organické látky)
0,335 kg/kg
VOC ve stavu připraveném k použití
499 g/l
TOC (obsah celkového organického uhlíku)
0,298 kg/kg
obsah netěkavých látek (sušina)
64 % objemu
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normálního způsobu použití nedochází k nebezpečné reakci s dalšími látkami.
10.2. Chemická stabilita
Za normálního způsobu použití je směs stabilní, k rozkladu nedochází.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
neuvedeno
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Chraňte před zdroji vznícení, nízkými a vysokými teplotami (doporučená teplota +5°C až +30°C).
10.5. Neslučitelné materiály
Chraňte před silnými kyselinami a zásadami, jakož i oxidačními činidly. Zabrání se tím vzniku nebezpečné exotermní
reakce.
10.6.
Strana
Nebezpečné produkty rozkladu
Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako
např. oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku.
7/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
1
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.
Akutní toxicita
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká
Cesta
expozice
orálně
dermálně
Parametr
Metoda
Hodnota
Doba
expozice
Druh
LD 50
>5000 mg/kg
potkan
LD 50
>3000 mg/kg
potkan
Pohlaví
Stanovení
hodnoty
Zdroj
Pohlaví
Stanovení
hodnoty
Zdroj
Pohlaví
Stanovení
hodnoty
Zdroj
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ethylbenzen
Cesta
expozice
orálně
Parametr
Metoda
Hodnota
LD 50
3500 mg/kg
dermálně
LD 50
17800 mg/kg
inhalačně
(páry)
LC 50
17400 mg/kg
Doba
expozice
Druh
potkan
potkan
4 hod
potkan
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Solventní nafta (ropná), lehká aromatická
Cesta
expozice
orálně
Parametr
dermálně
Doba
expozice
Metoda
Hodnota
Druh
OECD 401
3900 mg/kg
potkan
OECD 402
3160 mg/kg
králík
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
xylen
Cesta
expozice
orálně
Parametr
Metoda
Hodnota
LD 50
OECD 401
5627 mg/kg bw
dermálně
LD 50
OECD 402
inhalačně
LC 50
OECD 403
>4200 mg/kg bw
27,57 mg/kg
Doba
expozice
Stanovení
Zdroj
hodnoty
experimentáln
ě
Druh
Pohlaví
myš
M
4 hod
králík
M
experimentáln
ě
4 hod
potkan
M
experimentáln
ě
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Žíravost / dráždivost pro kůži
xylen
Cesta
expozice
kůže
Výsledek
Metoda
Doba expozice
Druh
dráždí
OECD 404
24 hod
králík
Stanovení
hodnoty
experimentálně
Zdroj
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí
xylen
Cesta
expozice
oko
Výsledek
Metoda
Doba expozice
slabě dráždí
OECD 405
Druh
králík
Stanovení
hodnoty
experimentálně
Způsobuje vážné podráždění očí.
Strana
8/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
Zdroj
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
1
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
xylen
Cesta
expozice
kůže
Výsledek
Metoda
Doba expozice
nedráždí
OECD 429
Druh
Pohlaví
myš
Stanovení
Zdroj
hodnoty
experimentáln
ě
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita
xylen
Výsledek
Metoda
Doba expozice
negativní
Specifický
cílový orgán
vaječník
negativní
Druh
Pohlaví
křečík čínský
myš
F/M
Stanovení
Zdroj
hodnoty
experiment
álně
experiment
álně
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
xylen
Cesta
expozice
Parametr Metoda
Hodnota
orálně
NOAEC
?500 mg/kg bw/den
Specifický
Výsledek
cílový
orgán
103 týden
bez
(5 dní/týd
efektu
en)
Doba
expozice
Stanoven
Zdroj
í hodnoty
Druh
Pohlaví
potkan
F/M
Druh
Pohlaví
potkan
F/M
experime
ntálně
F/M
experime
ntálně
potkan
F/M
experime
ntálně
potkan
F/M
experime
ntálně
experime
ntálně
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
xylen
Parametr Metoda
vývojová
toxicita
NOAEC
(P)
účinky na NOAEC
plodnost (P)
účinky na NOAEC
plodnost (F1)
účinky na NOAEC
plodnost (F2)
Specifický
cílový
Výsledek
orgán
?500 ppm 21 den
bez
(6 hod/de
efektu
n)
?500 ppm 70 den
bez
(6 hod/de
efektu
n)
?500 ppm 70 den
bez
(6 hod/de
efektu
n)
?500 ppm
bez
efektu
Hodnota
Doba
expozice
Stanoven
Zdroj
í hodnoty
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Strana
9/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
1
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
xylen
Cesta
expozice
Parametr Metoda
Hodnota
orálně
LOAEL
150 mg/kg bw/den
90 den
?3515 mg/m3
13 týden
(6 hod/de
n,
5 dní/týde
n)
inhalačně NOAEC
(páry)
Doba
expozice
Specifický
Výsledek Druh
cílový
orgán
játra
zvětšení /
postižení
jater
bez
efektu
potkan
Pohlaví
Stanoven
Zdroj
í hodnoty
F/M
experime
ntálně
M
experime
ntálně
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutní toxicita
Solventní nafta (ropná), lehká aromatická
Parametr
Metoda
Hodnota
Doba expozice
Druh
OECD 203
9,2 mg/l
96 hod
ryby
OECD 202
6,1 mg/l
48 hod
dafnie (Daphnia
magna)
Prostředí
Stanovení
hodnoty
Zdroj
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
xylen
Stanovení
hodnoty
read-across,
smrtelný,
statický
systém
Parametr
Metoda
Hodnota
Doba expozice
Druh
Prostředí
LC 50
OECD 203
2,6 mg/l
96 hod
ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
sladká
voda
3,82 mg/l
48 hod
dafnie (Daphnia sladká
magna)
voda
průběžný
systém, readacross
4,36 mg/l
73 hod
řasy
sladká
(Pseudokirchner voda
iella
subcapitata)
experimentáln
ě, statický
systém,
ukazatel růstu
NOEC
>1,3 mg/l
56 den
ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
sladká
voda
experimentáln
ě, průběžný
systém,
smrtelný
NOEC
1,17 mg/l
7 den
sladká
voda
read-across,
reprodukce
EC 50
EC 50
OECD 201
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
12.2.
Strana
Perzistence a rozložitelnost
10/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
Zdroj
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
1
Biologická odbouratelnost
Solventní nafta (ropná), lehká aromatická
Parametr
Metoda
Prostředí
Stanovení
hodnoty
Hodnota
Doba expozice
Zdroj
78 %
28 den
Hodnota
Doba expozice
100 %
12 den
Stanovení
hodnoty
experimentálně
87,8 %
28 den
read-across
xylen
Parametr
Metoda
Prostředí
Zdroj
neuvedeno
12.3.
Bioakumulační potenciál
Solventní nafta (ropná), lehká aromatická
Parametr
Metoda
Hodnota
Doba
expozice
Druh
Prostředí
Teplota
prostředí
[°C]
3,7-4,5 Log Pow
Stanovení
Zdroj
hodnoty
výpočet
hodnoty
xylen
Parametr
Metoda
BCF
Hodnota
Doba
expozice
7-26 8 týden
3,2 Druh
Prostředí
Teplota
prostředí
[°C]
ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
Stanovení
Zdroj
hodnoty
experime
ntálně
20°C
analogick
ý přístup
neuvedeno
12.4.
Mobilita v půdě
12.5.
neuvedeno
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Směs není hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
neuvedeno
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a
podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.
13.1.
Metody nakládání s odpady
Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do
označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované
firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat
společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na
skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.
Právní předpisy o odpadech
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů, v platném znění. Vyhláška č.381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění. Vyhláška č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. (Vyhlášky č. 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), č. 294/2005
Sb. (účinnost od 5.8.2005), č. 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), č. 351/2008 Sb. (účinnost od
1.11.2008), č. 478/2008 Sb. (účinnost od 1.1.2009), č. 61/2010 Sb. (účinnost od 1.4.2010), č. 170/2010 Sb.
(15.6.2010))
Strana
11/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
Číslo revize
Číslo verze
25. srpna 2014
Kód druhu odpadu pro obal
Druh odpadu
Podskupina odpadu
Skupina odpadu
1
150110
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné *
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. Číslo OSN
UN 1263
14.2.
14.3.
14.4
14.5.
14.6.
14.7.
Náležitý název OSN pro zásilku
BARVA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
3 Hořlavé kapaliny
Obalová skupina
III - látky málo nebezpečné
Nebezpečnost pro životní prostředí
neuvedeno
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Odkaz v oddílech 4 až 8.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
neuvedeno
Doplňující informace
Při splnění podmínek kapitoly 2.2.3.1.5 dohody ADR nepodléhá přeprava směsi předpisům ADR. Směs splňuje
podmínku 2.2.3.1.5 dohody ADR.
Identifikační číslo nebezpečnosti
33
UN číslo
Klasifikační kód
Bezpečnostní značky
(Kemlerův kód)
1263
F1
3
Silniční přeprava - ADR
Zvláštní ustanovení
163, 650
Omezená množství
500 ml
Vyňatá množství
E3
Balení
Pokyny pro balení
P001
Ustanovení o společném balení
MP7, MP17
Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky
Pokyny
T11
Zvláštní ustanovení
TP1, TP8, TP27
Cisterny ADR
Kód cisterny
L4BN
Vozidla pro přepravu v cisternách
FL
Přepravní kategorie
1
Kód omezení pro tunely
D/E
Zvláštní ustanovení pro
provoz
S2, S20
Strana
12/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
25. srpna 2014
Číslo revize
Číslo verze
1
Železniční přeprava - RID
Zvláštní ustanovení
163, 650
Balení
Pokyny pro balení
P001
Ustanovení o společném balení
MP7, MP17
Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky
Pokyny
T11
Zvláštní ustanovení
TP1, TP8, TP27
Cisterny RID
Kód cisterny
L4BN
Přepravní kategorie
1
Letecká přeprava - ICAO/IATA
Balící instrukce limitované množství
Balící instrukce pasažér
Balící instrukce kargo
Námořní přeprava - IMDG
EMS (pohotovostní plán)
MFAG
Námořní znečištění
Zakázáno
351
361
F-E, S-E
310
Ne
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
15.1.
nebo směsi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS
a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění.
Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických
směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Zákon
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška č.
246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.
Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
15.2.
Posouzení chemické bezpečnosti
neuvedeno
16.
ODDÍL 16: Další informace
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu
H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226
Hořlavá kapalina a páry.
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312
Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315
Dráždí kůži.
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
Strana
13/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
H332
H335
H336
H351
H400
H410
H411
H412
25. srpna 2014
Číslo revize
Číslo verze
1
Zdraví škodlivý při vdechování.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Podezření na vyvolání rakoviny.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P235
Uchovávejte v chladu.
P262
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P312
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501
Odstraňte obsah/obal podle místních, regionálních, státních a mezinárodních předpisů.
Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu
EUH 208
Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu
R 10
Hořlavý
R 11
Vysoce hořlavý
R 20
Zdraví škodlivý při vdechování
R 20/21
Zdraví škodlivý při vdechování, a při styku s kůží
R 21
Zdraví škodlivý při styku s kůží
R 22
Zdraví škodlivý při požití
R 37
Dráždí dýchací orgány
R 37/38
Dráždí dýchací orgány a kůži
R 38
Dráždí kůži
R 40
Podezření na karcinogenní účinky
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 65
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R 67
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R 50/53
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí
R 51/53
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu
CAS
Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CLP
Klasifikace, označování a balení
ČSN
Česká technická norma
EC50
Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace
EINECS
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS
Pohotovostní plán
IATA
Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC
Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné
chemikálie
IC50
Koncentrace působící 50% blokádu
ICAO
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
Strana
14/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Komaprim Základ přímo na rez
Datum vytvoření
Datum revize
IMDG
LC50
LD50
MARPOL
MFAG
NPK
PBT
PEL
REACH
25. srpna 2014
Číslo revize
Číslo verze
1
vPvB
Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
Příručka první pomoci
Nejvyšší přípustná koncentrace
Persistentní, bioakumulativní a toxický
Přípustný expoziční limit
Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES)
č.1907/2006)
Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.
Carc.
Eye Dam
Eye Irrit.
Flam. Liq.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT SE
Akutní toxicita
Nebezpečný pro vodní prostředí
Nebezpečný pro vodní prostředí
Nebezpečnost při vdechnutí
Karcinogenita
Vážné požkození očí
Podráždění očí
Hořlavá kapalina
Dráždivost pro kůži
Senzibilace kůže
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
zakázanými manipulacemi se směsí.
Doporučená omezení použití
neuvedeno
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a
Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise (EU) č.453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění
pozdějších předpisů a 1999/45/ES, Nařízení Komise (EU) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení
vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí, Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném
znění, Vyhláška 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a
označování nebezpečných chemických směsí, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.
Publikace "Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám" (doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.,
MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina
Fridrichovská, prom. chem.)
Prohlášení
Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
Strana
15/15
Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.7.113) www.sblcore.cz
Download

Bezpečnostní list