Vítěz Chambers Europe Awards for Excellence 2010 pro Českou republiku*
Chambers Europe Awards for Excellence 2010 Winner for the Czech Republic*
Právnická firma roku 2010 v oblasti bankovnictví a finance*
Law Firm of the Year 2010 in banking and finance category*
Právní aktuality / Legal Update
Červen / June 2011
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
Obsah / Content
Korporační právo
3
Koncernové právo v návrhu zákona o obchodních
korporacích3
•Ekonomické a personální propojování
3
•Ovlivnění3
•Ovládání3
•Koncern3
Odpovědnost manažerů podle návrhu zákona
o obchodních korporacích
4
•Regulace správy obchodních společností: motivační funkce právního pravidla
4
•Péče řádného hospodáře
4
•Eliminace rizika střetu zájmů
4
•Podpora rozumného podnikatelského rizika: pravidlo podnikatelského úsudku
4
•Závěr4
Bankovnictví5
Novela zákona č. 229/2002 Sb, o finančním arbitrovi –
ochrana spotřebitele?
•Rozšíření pravomocí finančního arbitra
•Změna organizační struktury
•Řízení před finančním arbitrem
•Nové informační povinností finančních institucí
Právo nemovitostí
•Cíle novely
•Duplicitní zápisy vlastnických práv
•Poznámka spornosti
•Stará zástavní práva
•Formuláře a správní poplatky
Pracovní právo
•Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti kolektivních
smluv vyššího stupně
•Nařízení vlády, kterým se mění seznam nemocí z povolání
Připravované právní předpisy
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
•Malá důchodová reforma
•Novela zákona o zaměstnanosti
•Novela zákona o nemocenském pojištění
•Novela zákoníku práce
Rozhodnutí Nejvyššího soudu
•Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (NS) sp.zn. 21 Cdo
4690/2009 ze dne 28. dubna 2011
Procesní právo
Rozhodčí řízení a ochrana spotřebitele
5
5
5
5
7
Nové právní předpisy
11
Farmaceutické právo
12
•Předmět úpravy ZMPS
11
•Navrhované změny ZMPS
11
•Nadnárodní kontext
11
•Účinnost11
Evropský farmaceutický balíček Insolvence 13
Analýza negativních dopadů poslední novely
zákona o DPH na insolvenční řízení
•Dopady změn zákona o DPH na insolvenční řízení
Co se děje v PRK
[email protected]
13
14
15
Bohumil Havel přednášel na odborném semináři
o Novém občanském zákoníku
15
PRK Partners se zúčastnila podnikatelské mise
doprovázející ministra průmyslu a obchodu ČR
16
PRK Partners se opět zúčastnila závodu Prague
International Marathon
16
Petr Písařík a Karel Štědrý
16
PRK Partners podporuje rozvoj cyklistické dopravy
v Praze
16
English Summary
16
Corporate16
Banking17
Real Estate
17
Labour17
8
8
8
8
Litigation18
9
Tax18
9
Pharmaceutical Law
18
Insolvency and Restructuring
18
PRK News
19
10
10
10
10
10
2
Praha +420 221 430 111
13
Daně14
10
•Rozhodčí doložka ve spotřebitelských sporech
•Zvýšené nároky na osoby rozhodců v spotřebitelských
sporech
•Další prvky ochrany spotřebitele
•Stálé rozhodčí soudy
12
•Farmakovigilance12
•Padělky12
•Informace pro pacienty
12
Nové nařízení k evropské směrnici o DPH
5
6
Zrušení omezení nabývání nemovitostí cizozemci
Nový zákon o mezinárodním právu soukromém
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Korporační právo
Koncernové právo v návrhu zákona o obchodních
korporacích
Autor:
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Obsah:
• Ekonomické a personální propojování
• Ovlivnění
• Ovládání
• Koncern
Ačkoliv je podnikání postaveno na aktivitách konkrétních osob,
již léta podnikatelé nepodnikají jako jednotlivci, ale používají obchodní společnosti a nejčastěji společnost s ručením omezeným
nebo akciovou společnost. Již léta se také podnikatelé spojují ke
konkrétním účelům a na konkrétní projekty a vytvářejí konsorcia, joint venture nebo jiné formy společného podnikání. Jednou
z těchto forem společného podnikání jsou také podnikatelská seskupení, ať již se jedná o dceřiné společnosti nebo koncern. Často v nich navíc dochází k personálnímu propojení, které ne vždy
přináší positivní efekty.
Právní řád skutečnost ekonomického a personálního propojování
proto musí nutně vzít na vědomí, přičemž opět nikoliv proto, aby
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
je zakazoval nebo dovoloval, ale proto, aby eliminoval nebo sanoval jejich možné negativní důsledky. Podnikatelské seskupení
je ekonomická realita, hospodářská jednotka, a rozumný právní
řád s tím musí počítat. Návrh zákona o obchodních korporacích
tak činí, přičemž se odklání od dosud preferovaného německého
modelu a sleduje doporučení evropského práva.
Předně, zákon o obchodních korporacích podnikatelská seskupení předvídá a v zásadě sleduje pouze (a) obranu proti případnému poškození některého z členů podnikatelského seskupení
a (b) vyrovnávání informační nerovnosti mezi jednotlivými členy
seskupení. Je totiž logické a běžné, že silnější člen seskupení,
např. mateřská společnost, má tendence slabší členy poškozovat
či jim neposkytovat potřebné informace. Zákon tak vlastně nečiní nic jiného, než že do sféry podnikatelského seskupení promítá
pravidlo „nikomu neškodit“, resp. povinnost nahradit škodu, je-li
způsobena.
Nejjednodušším stupněm podnikatelského seskupení je ovlivnění – každý, kdo jiného významným způsobem ovlivní, jedno proč
a jedno jak, k jeho újmě, musí tuto újmu v přiměřené době nahradit. Přiměje-li tak např. většinový společník na valné hromadě
společnost a následně její management k jednání, které je pro
společnost nevýhodné, poškodil tím nejen společnost, ale také
její ostatní společníky – proto musí nést odpovědnost. Toto pravidlo se nicméně váže na významné ovlivnění a současně se normuje, že se tato vlivná osoba odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že mohla při svém ovlivnění v dobré víře předpokládat, že
jedná informovaně a v zájmu ovlivňované osoby. Odpovědnost
se tak nezavádí bez dalšího, ale pouze pro kvalifikované, nerozumné a škodlivé ovlivnění.
Zatímco ovlivnění stojí na bázi i ad hoc ovlivnění, další stupeň,
ovládání, předpokládá možnost opakovaného uplatňování rozhodujícího vlivu. Uplatní-li tedy např. mateřská společnost na své
dceřiné společnosti rozhodující vliv, jedná se o vztah ovládání
a je-li tento vztah uplatněn ke škodě ovládané osoby, musí být
opět případná škoda nahrazena. Platí tedy, že z pohledu odpovědnosti poškozující osoby je regulace odpovědnosti u ovlivnění a ovládání stejná – poškození zakládá povinnost náhrady.
U ovládání (a také koncernu) však navíc platí, že ovládána osoba
musí vyhotovit zprávu o vztazích mezi takto propojenými osobami, kde svým společníkům existenci ovládání ozřejmí a popíše
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení možných následků
ovládání. Tato zpráva má sloužit také jako informace pro ty, kdo
s ovládanou společností chtějí vstupovat do obchodních vztahů.
Nejkvalifikovanějším způsobem ovlivnění je koncern, tedy situace, kdy jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení, a to ať již fakticky nebo smluvně. Jednotným řízením se pak
chápe dlouhodobé prosazování koncernových zájmů v rámci koordinovaného koncernu. Koncern předpokládá chtěné a vnitřně
strukturované řízení podnikání jiné společnosti. Význam této regulace však není v existenci koncernu, ale v jeho důsledcích. Je-li
zde totiž koncern, a je-li to veřejnosti známo, je každý seznámen
s tím, že podniká s transparentní ekonomickou jednotkou, která
funguje na bázi synergie jednotlivých členů koncernu. Proto a jen
proto zákon předpokládá, že je-li vlivem řídící osoby koncernu
řízené osobě způsobena škoda, přímá povinnost k její náhradě
není dána, prokáže-li řídící osoba, že újma vznikla v koncernovém
zájmu a bude také v rámci koncernu sanována. Zákon tak nemotivuje k poškozování řízené osoby, ale předpokládá, že její možná újma je sanována např. již zařazením této osoby do koncernu
nebo jinými výhodami plynoucími z členství v koncernu.
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
3
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Odpovědnost manažerů podle návrhu zákona
o obchodních korporacích
Autor:
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
4
Obsah:
• Regulace správy obchodních společností: motivační funkce právního pravidla
• Péče řádného hospodáře
• Eliminace rizika střetu zájmů
• Podpora rozumného podnikatelského rizika: pravidlo
podnikatelského úsudku
• Závěr
Jedním z ožehavých témat nové regulace práva obchodních
společností je nalezení optimálních pravidel jejich správy. České
právo se tím přiklání k evropským trendům věnujícím pozornost
corporate governance. Ačkoliv se českému prostředí vyhnuly větší skandály související se selháním managementu, je logické, že
má-li někdo spravovat pro společníky nebo akcionáře jejich majetek, musí mít dostatečné motivace k tomu, aby to dělal řádně
a správně.
Regulace správy obchodních společností je regulací soukromoprávní, tedy vstupuje do obchodních vztahů mezi společností a
jejím managementem. Proto návrh nové úpravy preferuje motivační funkci právního pravidla – každý, kdo spravuje majetek
pro cizího, je nutně vystaven riziku upřednostnění vlastního zájmu, tu z osobních, tu z ekonomických důvodů. Určitá míra napětí uvnitř obchodní společnosti, tedy napětí mezi společníky a
managementem, je přítomna v každé společnosti a zákon se má
snažit motivovat obě strany, aby bylo jednáno lege artis. Návrh
zákona o obchodních korporacích se proto snaží stavět takové
bariéry, aby bylo při volbě mezi správným a nesprávným jednáním manažera vždy motivačně preferováno jednání správně – ať
již proto, že při selhání přijde manažer o práci nebo proto, že mu
bude snížena odměna apod.
Zákon jako základní motivaci staví motivaci řádnou péčí – předpokládá se, že nebude-li jednáno kvalitně, ponese manažer riziko
vzniku povinnosti k náhradě škody. Zákon tak navazuje na obecnou regulaci návrhu občanského zákoníku, kde se praví, že každý manažer, člen statutárního orgánu, má jednat s péčí řádného
hospodáře – tedy loajálně vůči společnosti a jejím společníkům a
náležitě (pečlivě). Zákon tak navádí na obsahový výklad péče řádného hospodáře, přičemž současně i nadále předpokládá, že se
touto péčí nerozumí odborná péče, ale standardní péče, kterou
by v obdobném postavení vynaložila jiná rozumná osoba.
Současně nicméně zákon i nadále předpokládá, že manažer se
musí vyhnout riziku střetu zájmů, tedy nesmí podnikat v obdobném předmětu činnosti, v jakém podniká společnost, nebo nesmí být členem statutárního orgánu jiné společnosti s obdobným
předmětem činnosti. Manažer také nesmí obchodovat sám se sebou, tedy musí se vyhnout jednání, kde by hrozilo, že jeho vlastní
zájem převýší zájem společnosti nebo jejích společníků – pokud
by se to mělo stát, musí o tom informovat společnost a dát ji tak
možnost zakročit. Zákon tak střet zájmu nezakazuje, bere ho jako
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
součást správy společnosti, pouze se snaží zabránit jeho negativním efektům.
Nová úprava zde však není jen proto, aby bránila rizikům možného selhání managementu (tzv. morální hazard). Její významnou
funkcí je také podporovat rozumné podnikatelské riziko – tedy
nastavit pravidla tak, aby management obchodní společnosti
měl nejen dostatek nástrojů pro rozumně rizikové rozhodnutí,
ale aby také věděl, kdy je v bezpečí před případnými negativními efekty svého rozhodnutí (tzv. pevný záliv). Manažer totiž musí
vědět, že neponese odpovědnost za případný neúspěch, pokud
bude současně zjevné, že jeho rozhodnutí bylo z pohledu plnění
jeho povinností řádné – nebude-li tuto jistotu mít, bude se logicky bát riskovat a jeho rozhodování bude málo progresivní.
Zákon tak zavádí pravidlo podnikatelského úsudku, známé např.
z práva amerického nebo německého, a normuje, že s péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo mohl při svém podnikatelském
rozhodování v dobré víře předpokládat, že jedná informovaně a v
obhajitelném zájmu společnosti. Zákon tak dává rozumně rozhodujícímu managementu jistotu, že bude-li jednat lege artis, neponese povinnost k náhradě škody, kterou eventuálně způsobí.
Toto pravidlo, někdy odvozované od práva na čestný omyl, má
vést nejen k ustálení rozumných očekávání, které je možné po
managementu chtít, ale také k podpoře rizikových rozhodování a
k rozvoji firmy. Zákon předpokládá rozumný risk, nikoliv hazard,
a bude proto vždy zkoumáno, zda byly skutečně v konkrétním
případě zohledněny všechny rozhodné skutečnosti.
Zákon nepřináší rozvolnění, ale nepřináší ani zpřísnění. Některé
věci pouze upřesňuje, některé doplňuje – pravidlo podnikatelského úsudku je součástí každého rozumného podnikání a návrh
zákona o obchodních korporacích to pouze zohledňuje a promítá do právního řádu.
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Bankovnictví
Novela zákona č. 229/2002 Sb, o finančním arbitrovi – ochrana spotřebitele?
Autorka:
Mgr. Radka Rutar
Obsah:
• Rozšíření pravomocí finančního arbitra
• Změna organizační struktury
• Řízení před finančním arbitrem
• Nové informační povinností finančních institucí
Od 1. července tohoto roku má nabýt účinnosti novela
zák. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jen „Zákon“ a
„Novela“), která nově ovlivní rozhodování sporů vzniklých ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování, jejichž stranou
je spotřebitel a dále zavádí některé další povinnosti dotčených
finančních institucí. S ohledem na podstatné rozšíření agendy
finančního arbitra navíc dojde Novelou ke zřízení Kanceláře finančního arbitra, jakožto organizační složky státu, jejíž příjmy a
výdaje budou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.
Dosud činnost finančního arbitra zajišťovala Česká národní banka. Nyní čeká návrh Novely na podpis Prezidenta republiky.
Česká republika touto Novelou plní povinnosti vyplývající jí z příslušných evropských předpisů a zavádí alternativní způsob projednávání sporů předvídaných zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který s účinností
od 1. ledna tohoto roku významným způsobem ovlivňuje trh se
spotřebitelskými úvěry. Rozšíření působnosti finančního arbitra
na rozhodování sporů v oblasti poskytování spotřebitelských
úvěrů a kolektivního investování tedy nově umožní spotřebiteli
podat návrh na mimosoudní řešení jeho sporu ze spotřebitelského úvěru právě u finančního arbitra. Sjednání rozhodčí smlouvy
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
nevylučuje pravomoc finančního arbitra. Finančním arbitrem budou tak nově řešeny spory vzniklé po datu účinnosti Novely mezi
věřiteli nebo zprostředkovateli (bankovní i nebankovní subjekty)
na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé a v oblasti kolektivního investování se pravomoc finančního arbitra rozšíří na
rozhodování sporů mezi investiční společností nebo fondem a na
druhé straně investorem, který je zároveň spotřebitelem. Zprostředkovatelé pro oblast kolektivního investování zatím zůstávají
mimo pravomoc finančního arbitra a bude záležet na vyhodnocení nyní navrhované úpravy v oblasti zprostředkování spotřebitelských úvěrů.
Řízení u finančního arbitra může být zahájeno pouze na návrh
spotřebitele, držitele elektronického platebního prostředku či
uživatele platebních služeb. Podání návrhu na zahájení řízení má
pak obdobné účinky jako podání žaloby na obecný soud. Poskytovatelé finančních služeb nemohou podávat návrh na zahájení
řízení u finančního arbitra, a to ani vůči svým klientům ani vůči
sobě navzájem. Finanční arbitr rozhoduje spory v rámci soukromoprávní agendy. Nedoplňuje pravomoci dozorových orgánů
a případné dílčí otázky, např. neplatnost ujednání ve smlouvě
o spotřebitelském úvěru, které by mohly zakládat odpovědnost
za správní delikt dle příslušných právních předpisů, řeší finanční
arbitr jen a pouze s ohledem na konkrétní jím řešený případ. Pokuty udělené finančním arbitrem instituci na základě Zákona jsou
pak svou povahou spíše institutem obdobným § 53 občanského
soudního řádu (pořádkové opatření ukládané soudem).
Přijetím Novely dojde k výraznému nárůstu institucí, vůči kterým
budou jejich klienti jakožto spotřebitelé oprávněni zahajovat řízení u finančního arbitra. Například s odkazem na dříve přijatý
zákon o spotřebitelském úvěru se bude na straně žalované jednat
jak o bankovní subjekty, nad nimiž již finanční arbitr určitou pravomoc má, tak o nebankovní subjekty, a to jak na straně věřitelů
tak i zprostředkovatelů.
Všechny subjekty, které nyní spadají do pravomoci finančního
arbitra, jsou povinny plnit vůči finančnímu arbitrovi informační
povinnost, a to nejpozději ke dni, od něhož je instituce oprávněna vykonávat svou činnost. Instituce, na něž se bude vztahovat
znění zákona po Novele, musí tuto povinnost splnit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Novely. Rozsah předávaných infor-
5
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
mací je blíže upraven v § 19 Zákona a zahrnuje mimo jiné také
určení kontaktní osoby pro styk s finančním arbitrem a jejího zástupce. Za nesplnění této povinnosti může finanční arbitr podle
povahy a závažnosti porušení uložit instituci pokutu až do výše
1.000.000,- Kč, a to i opakovaně.
Právo nemovitostí
Zrušení omezení nabývání nemovitostí cizozemci
Autoři:
JUDr. Rudolf Kožušník
Mgr. Marie Adamová
Obsah:
• Cíle novely
• Duplicitní zápisy vlastnických práv
• Poznámka spornosti
• Stará zástavní práva
• Formuláře a správní poplatky
Dne 11. dubna 2011 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (zákon č. 265/1992 Sb.). Novela se také dotkne zákona
o správních poplatcích. Nyní se text projednává ve výborech a
vzhledem k tomu, že vychází z návrhu novely z roku 2008, očekává se hladký průběh. Předešlý text Sněmovnou neprošel, neboť poslanci před volbami v roce 2008 nesouhlasili se zvýšením
správních poplatků za zápisy vlastnických práv. Původnímu textu
novely jsme se již věnovali v předchozích číslech Právních aktualit
a od té doby situaci monitorujeme. Navrhovaná účinnost novely
je od 1. ledna 2012.
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
Cíle novely
Novela řeší dílčí problémy týkající se zápisu práv do katastru nemovitostí. Především se snaží o jednodušší úpravu řízení o vkladu
vlastnických práv a o řešení duplicitních zápisů. Dále také zvyšuje
správní poplatek za vklad vlastnických práv k nemovitostem.
Duplicitní zápisy vlastnických práv
Důvodem duplicity zápisů vlastnických práv do katastru je pak to,
že katastrální úřady zapisují tato práva na základě dvou různých
skutečností, a to jak prostřednictvím vkladu, tak prostřednictvím
záznamu. Záznamem se zapisují především vztahy vzniklé přímo
ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora, vydržením, přírůstkem a zpracováním. Při vkladu je třeba předložit
nabývací titul, který katastrální úřad zkoumá z několika hledisek,
a to především z hlediska platnosti právního úkonu, správnosti
(není-li stav zápisů uvedený v katastru na překážku) apod. Záznamy se naopak zkoumají pouze z hlediska chyb v psaní a počtech,
jinak se vždy provedou. Tímto způsobem pak může vzniknout
situace, kdy údaje uvedené v katastru svědčí dvěma či dokonce
více osobám. Katastrální úřad pak ale není oprávněn rozhodnout,
kdo je vlastníkem a tento stav navíc znemožňuje jakékoli další
nakládání s nemovitostí. Spor se pak nejčastěji řeší podáním žaloby na určení vlastnictví, ale i smírem, dohodou o narovnání či
souhlasným prohlášením.
§ 8 novely pak navrhuje doplnit k úpravě záznamům v katastru,
že listiny, na základě kterých se provádí záznam, mají být zkoumány nejenom z hlediska chyb v psaní a počtech, ale také z toho
hlediska, jestli navazují na dosavadní zápisy v katastru. Jestli listina nebude pro záznam způsobilá, vrátí se tomu, kdo ji předložil.
Důvodová zpráva uvádí, že mnohé instituce jako státní notářství,
advokátní poradna či orgány provádějící přídělové řízení již neexistují, a proto nelze vracet listiny těm, kteří je vyhotovili, jako to
bylo upraveno dosud. Otázkou však je, nakolik dosavadní zápisy
v katastru odpovídají skutečnosti a jestli toto ustanovení spíše
nezjednodušuje práci příslušných orgánů, než aby řešilo vzniklou
situaci.
Problematickým je pak ustanovení § 5 odst. 5 novely, které stanoví, že všechna ostatní řízení o povolení vkladu týkající se týchž
6
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
k nemovitosti. Poznámka spornosti pak odstraňuje dobrou víru
případného kupujícího tak, aby nemovitost nemohl nikdy vydržet. Zároveň novela stanoví, že se vkladové řízení nepřerušuje,
aby se předešlo šikánózním žalobám.
Stará zástavní práva
Novela se také zabývá zástavními právy, která byla do katastru zapsána na základě starých pozemkových knih (vedených do roku
1964), zemských desek nebo železničních knih. Všechna tato práva katastr vymaže na základě žádosti dotyčného vlastníka, který
musí podat žádost ve formě notářského zápisu.
Formuláře a správní poplatky
Nově se žádosti o vklad budou podávat na předepsaných formulářích (které mají umožnit v budoucnu zavedení e-podání), přičemž ještě rok od účinnosti novely bude možné podávat návrhy
bez formuláře. Správní poplatky se s ohledem na inflaci a fakt,
že se od roku 1994 jejich výše nezměnila, zvyšují na částku 1.000,Kč. Důvodová zpráva uvádí, že v ČR jsou jedny z nejnižších poplatků za zápisy práv do katastru.
Pracovní právo
nemovitostí jako ta, u níž bylo vydáno rozhodnutí o vkladu, se přerušují, dokud nebude katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné
rozhodnutí soudu. Toto ustanovení však znemožňuje, aby po tuto
dobu dotčené osoby například učinily souhlasné prohlášení a své
vlastnické vztahy upravily podstatně rychlejším způsobem. Dále
se zkracuje lhůta k podání opravného prostředku proti rozhodnutí
o zamítnutí vkladu. Otázkou však je, zdali není lhůta 30 dní v porovnání s lhůtami k odvolání se v trestním či civilním řízení (8 dní, resp.
15 u civilního procesu) i tak dost dlouhá, obzvlášť když se práva
na odvolání nejde vzdát. Všichni účastníci pak musí po celou dobu
vyčkávat a až pak pokračovat v navazujících vkladových řízeních.
Ustanovení novely, které ale duplicitní zápisy vůbec neřeší, je odstranění požadavku na předložení listin prokazující oprávnění
vlastníka nebo jiné oprávněné osoby nakládat s nemovitostí, jejichž účinnost nastala před 1. ledna 1993. Odstranění tohoto požadavku usnadní práci předkladatelům návrhů na vklad vlastnických
práv a jejich advokátům, je ale otázkou, na kolik toto ustanovení
pomůže zakotvit právní jistotu ve vlastnických vztazích, obzvlášť
v souvislosti s problémem duplicitních zápisů. Již z římského práva vyplývá zásada vigilantibus iura (každý si má hlídat svá vlastní
práva) a rozhodně nelze souhlasit s argumentem důvodové zprávy, že většina práv již je stejně vydržená. K tomu, aby někdo mohl
vydržet vlastnické či jiné právo je zapotřebí dobrá víra této osoby,
že je oprávněným vlastníkem, což v mnohých případech neplatí.
Požadavek předkládat tyto staré listiny naopak dle našeho názoru
pomáhá předcházet duplicitním zápisům.
Kuriózní je také vyškrtnutí požadavku předkládat plnou moc s návrhem na vklad. Je pravděpodobné, že v momentě, kdy návrh předloží zástupce oprávněného, např. advokát, bude po něm předložení
plné moci zřejmě stejně požadováno.
Poznámka spornosti
Poznámka spornosti slouží k vyznačení stavu, kdy katastr obdrží oznámení soudu o podané žalobě o určení vlastnického práva
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Nové právní předpisy
Autor:
Mgr. Tomáš Liškutín
Obsah:
• Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti kolektivních smluv
vyššího stupně
• Nařízení vlády, kterým se mění seznam nemocí z povolání
Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí byla v uplynulém
období rozšířena závaznost tří kolektivních smluv vyššího stupně na všechny zaměstnavatele s převládající činností v daném
odvětví (bez ohledu na skutečnost, zda se účastnili vyjednávání
smluv nebo zda mají odborovou organizaci). Jedná se o následující kolektivní smlouvy: (i) kolektivní smlouva vyššího stupně pro
zemědělství, lesnictví, rybářství vyhlášená pod číslem 68/2011
Sb., dále (ii) kolektivní smlouva vyššího stupně pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl vyhlášená pod číslem 101/2011 Sb. a (iii)
kolektivní smlouva vyššího stupně pro papírenský průmysl vyhlášená pod číslem 131/2011 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb.,
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
(vyhlášeno pod č. 114/2011Sb.)
Vláda ČR tímto nařízením s účinností od 1. července 2011 aktualizovala seznam nemocí z povolání. Důvodem této změny je
skutečnost, že v současnosti platný seznam nemocí z povolání
byl vydán už v roce 1995. Od té doby došlo k řadě změn jak ve
výrobních procesech a technologiích, tak i ve stupni lékařských
poznatků o souvislosti mezi riziky práce a některými chorobami a
seznam tak bylo třeba aktualizovat.
7
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
měsíční mzdy v národním hospodářství (v současné době je přechodně pouze pro léta 2010 a 2011 zvýšen na 72 násobek). Současně novela počítá s urychlením sjednocení důchodového věku
pro muže a ženy, zpřísněním podmínek pro nárok na vdovský
nebo vdovecký důchod a postupném prodlužování rozhodného
období pro stanovení osobního vyměřovacího základu.
Připravované právní předpisy
Autoři:
JUDr. Tereza Erényi, LL.M.
Mgr. Matěj Daněk
Obsah:
• Malá důchodová reforma
• Novela zákona o zaměstnanosti
• Novela zákona o nemocenském pojištění
• Novela zákoníku práce
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 104)
V souladu s rozhodnutím Ústavního soudu z loňského roku projedná Senát tzv. malou důchodovou reformu, která má nabýt
účinnosti k 30. září 2011. Reforma posiluje princip zásluhovosti
v důchodovém systému tím, že zvyšuje náhradový poměr vysokopříjmovým skupinám, a to především zvýšením druhé redukční hranice pro stanovení vyměřovacího základu, která má být
shodná s maximálním vyměřovacím základem. Tento roční strop
pro odvody pojistného bude ponechán na 48 násobku průměrné
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk č. 373)
Navrhovaným zákonem má dojít s účinností od 1. ledna 2012
k úpravě definice nelegální práce a zvýšení maximální výše pokuty za výkon nelegální práce ze současných 10.000,- Kč na
100.000,- Kč. Maximální výše pokuty za správní delikt pro zaměstnavatele umožňující výkon nelegální práce má zůstat zachována
na 5.000.000,- Kč. Důležité je, že dle nové definice by mohl být za
výkon nelegální práce považován, a proto postihován pokutou,
i tzv. švarcsystém.
Nově se zavádí sdílené zprostředkování zaměstnání, kdy krajská
pobočka Úřadu práce může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce. V oblasti
agenturního zaměstnávání je další důležitou změnou zrušení
možnosti agentur dočasně přidělovat zaměstnance ze třetích
zemí.
Dále se v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů navrhuje zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadu
práce každé volné pracovní místo.
MPSV původně navrhovalo také zrušení možnosti plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním pojištěním
odběrem výrobků nebo služeb (tzv. náhradní plnění). Důvodem
tohoto návrhu měla být skutečnost, že v některých případech dochází k situacím, kdy se na výrobě samotných výrobků zdravotně
postižené osoby nepodílejí, ale dochází pouze k tzv. přefakturaci
od zaměstnavatele těchto osob. Avšak ve spojení se zrušením kategorie osob zdravotně znevýhodněných (což je další změnou,
kterou novela přináší) a v důsledku toho snížením celkového počtu osob, které se započítávají do počtu zaměstnávaných osob
se zdravotním postižením, MPSV od této změny odstoupilo. Dle
současného návrhu by tak možnost náhradního plnění jako alternativního způsobu plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby zdravotně postižené měla zůstat (i když s určitými
omezeními) zachována.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(projedná Vláda ČR, připomínkové řízení ukončeno)
Zásadní změnou, kterou přináší návrh novely zákona, jehož účinnost je předpokládána k 1. lednu 2012 je rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob.
Dle návrhu by měli být nemocensky pojištěni společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti (za předpokladu, že mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci s příjmem alespoň 2.000,- Kč měsíčně).
Nemocensky by dále měli být pojištěni (i) členové kolektivních
orgánů právnických osob – tedy zejména členové představenstva a členové dozorčí rady (pokud jejich příjem přesahující
2.000,- Kč měsíčně je předmětem daně z příjmů fyzických osob),
(ii) likvidátoři a prokuristé (opět za podmínky dosahování příjmu
nad 2.000,- Kč měsíčně), (iii) členové družstva (kteří vykonáva-
8
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
jí činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za
odměnu, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva
považován za výkon práce pro družstvo) a (iv) vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České
republice zapsány v obchodním rejstříku.
Další změna se má týkat tzv. zaměstnání malého rozsahu, přičemž účast na nemocenském pojištění by napříště zakládalo
i zaměstnání trvající méně než 15 dnů, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více těchto
zaměstnání a úhrn příjmů v kalendářním měsíci dosáhl částky
rozhodného příjmu (2.000,- Kč).
Dle původního návrhu měli být nově nemocensky pojištěni také
zaměstnanci pracující na základě dohod o provedení práce, od
této varianty však bylo na základě připomínkového řízení prozatím upuštěno.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů
(projedná Vláda ČR, připomínkové řízení ukončeno)
Návrh rozsáhlé novely zákoníku práce, která má platit od 1. ledna 2012, obsahuje řadu změn současné právní úpravy, které mají
vést k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů. Dle našich informací bylo v průběhu připomínkového řízení vzneseno k návrhu
velké množství připomínek a původní text novely tak doznal řady
změn. Budeme Vás proto detailně informovat o konečné podobě
tohoto návrhu v dalších aktualitách.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu
Autor:
JUDr. Jaroslav Škubal
Obsah:
• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (NS) sp.zn. 21 Cdo
4690/2009 ze dne 28. dubna 2011
Vzhledem k tomu, že určování pravděpodobného výdělku například pro účely odstupného je v praxi poměrně problematické,
rádi bychom Vás seznámili s aktuálním rozhodnutím Nejvyššího
soudu k této otázce.
V daném případě zaměstnavatel zrušil pracovní místo zaměstnance a hodlal s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů. Zaměstnanec však dlouhodobě onemocněl a
zaměstnavatel tak mohl k výpovědi přistoupit teprve po ukončení zaměstnancovy pracovní neschopnosti. V mezidobí zaměstnavatel snížil zaměstnanci mzdu vydáním nového mzdového výměru – mzda však ve snížené výši vyplacena nikdy nebyla, protože
zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti. Zaměstnanci byla předána výpověď po jeho návratu do zaměstnání. Vzhledem k tomu,
že zaměstnanci v období rozhodném pro výpočet průměrného
výdělku (předchozí kalendářní čtvrtletí) nebyla vyplacena žádná
mzda a neodpracoval 21 dnů, bylo mu vyplaceno odstupné na
základě pravděpodobného výdělku dle § 355 zákoníku práce.
Zaměstnavatel při určení pravděpodobného výdělku vycházel
z nové (snížené) mzdy zaměstnance. Zaměstnanec se žalobou
domáhal určení, že jeho průměrný výdělek na základě snížené
mzdy určen být neměl.
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvedl, že při zkoumání pravděpodobnosti podkladů pro výpočet průměrného výdělku je
v první řadě třeba přihlížet k tomu, jakou práci měl zaměstnanec
ve zkoumaném rozhodném období konat, jakým způsobem byla
tato práce odměňována, jaké byly podle platných předpisů (kupř.
vnitřních předpisů, kolektivní smlouvy) proměnlivé složky mzdy
a jaká byla výše výdělků zaměstnanců vykonávajících stejnou
práci nebo práci stejné hodnoty. Vedle toho je dle NS nutné zohlednit i další hlediska tak, aby se vypočtený průměrný výdělek
skutečně jevil jako „pravděpodobný“. V tomto rámci tedy nemusí
být vyloučeno (odůvodňují-li to okolnosti případu), že soud přihlédne i k jiným okolnostem, jestliže jsou významné pro objasnění toho, jakého výdělku by zaměstnanec v rozhodném období
pravděpodobně dosáhl.
V daném konkrétním případě tak Nejvyšší soud dospěl k závěru,
že pravděpodobný výdělek zaměstnance nemohl být stanoven
na základě snížené mzdy určené zaměstnavatelem po dobu zaměstnancovy pracovní neschopnosti. Toto odůvodnil tím, že pracovní místo zaměstnance bylo zrušeno a nově stanovená mzda
tak byla spíše administrativní reakcí na zákaz výpovědi v době
pracovní neschopnosti a tato mzda tak neodpovídá výdělku, který by zaměstnanec dosáhl, pokud by svou původní práci vykonával.
Výše uvedené rozhodnutí tedy potvrzuje, že při stanovení průměrného výdělku je třeba zohlednit veškeré okolnosti, které
mohou mít vliv na předpokládaný výdělek zaměstnance, a nelze
vycházet automaticky pouze z výše aktuálně platné mzdy zaměstnance.
9
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Procesní právo
Rozhodčí řízení a ochrana spotřebitele
Autorka:
Mgr. Marta Ondačková
Obsah:
• Rozhodčí doložka ve spotřebitelských sporech
• Zvýšené nároky na osoby rozhodců v spotřebitelských
sporech
• Další prvky ochrany spotřebitele
• Stálé rozhodčí soudy
Rozhodčí řízení je v České republice poměrně hojně využíváno
k řešení spotřebitelských sporů. Přesto absentují v současném
znění zákona o rozhodčím řízení („zákon“) jakékoliv mechanismy
ochrany spotřebitele. Uvedené by měla napravit novela zákona,
jejímž cílem je zvýšit ochranu spotřebitele v rozhodčím řízení, a
to v reakci na stávající judikaturu Soudního dvora ES a právo ES
v oblasti ochrany spotřebitele, s kterým není stávající zákon zcela v souladu. Tímto příspěvkem navazujeme na náš článek uveřejněný v právních aktualitách červenec 2010, kde jsme Vás ve
stručnosti o připravované novele informovali. Ta byla v mezidobí
schválena vládou a nyní bude projednána poslaneckou sněmovnou v 1. čtení.
Konkrétní navrhovaná opatření na ochranu spotřebitele tak, jak
byla schválena vládou v květnu 2011, jsou níže popsána. Podotýkáme, že navrhovaná opatření se uplatní pouze při řešení spotřebitelských sporů, nikoli při řešení např. obchodních sporů.
Rozhodčí doložka ve spotřebitelských sporech
Jako základní prostředek ochrany spotřebitele se navrhuje zvýšit
transparentnost sjednávání rozhodčích doložek. Rozhodčí doložky by měly být do budoucna sjednávány samostatně na zvláštní
listině pod sankcí absolutní neplatnosti, a nikoli jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní. To zlepší postavení spotřebitele, který bude mít na výběr, zda rozhodčí doložku podepíše či
nikoliv.
Dále se navrhuje v zájmu zvýšení informovanosti spotřebitele
zakotvit, aby rozhodčí doložka sjednávaná mezi podnikatelem
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
a spotřebitelem obsahovala zákonem stanovené obligatorní
náležitosti. Konkrétně by měla povinně obsahovat informaci o
rozhodci a jeho odměně, způsobu zahájení a místu konání rozhodčího řízení, předpokládaných nákladech spotřebitele a pravidlech pro jejich přiznání, způsobu doručení rozhodčího nálezu
spotřebiteli a o tom, že pravomocný rozhodčí nález je soudně
vykonatelný. Vzorová rozhodčí doložka by měla být k dispozici na
stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Kromě sjednání rozhodčí doložky na samostatné listině a jejím
povinném obsahu se rovněž navrhuje zakotvit poučovací povinnost podnikatele informovat spotřebitele o důsledcích uzavření
rozhodčí doložky s dostatečným předstihem před jejím uzavřením.
Zvýšené nároky na osoby rozhodců v spotřebitelských sporech
K zvýšení ochrany spotřebitele a vůbec důvěry v rozhodčí řízení by měla přispět i změna právní úpravy týkající se nároků na
osobu rozhodce rozhodujícího spotřebitelské spory, které budou
vyšší a přísnější než u rozhodců běžných obchodních sporů. Zatímco v obchodních sporech může být rozhodcem téměř kdokoliv, spotřebitelské spory by nadále měli řešit toliko rozhodci s
vysokoškolským vzděláním v oboru právo, a to bezúhonní.
Rozhodci ve spotřebitelských sporech budou také povinni stranám notifikovat, zda v posledních třech letech rozhodovali ve
sporu jedné ze stran, čímž by se měly eliminovat situace, kdy jeden rozhodce rozhoduje většinu sporů pro větší společnosti poskytující služby pro spotřebitele.
Další prvky ochrany spotřebitele
Novela by měla dále rozšířit důvody pro zrušení rozhodčího nálezu ve spotřebitelských sporech. Nově bude možné takový nález
zrušit v určité míře i z věcných důvodů (a nikoli pouze z formálních jako je tomu doposud). Konkrétně tomu tak bude v případě,
kdy bude rozhodčí nález vydán v rozporu s hmotným právem,
tj. právními předpisy na ochranu spotřebitele. Dalším důvodem
zrušení rozhodčího nálezu bude situace, kdy rozhodčí smlouva
nebude obsahovat veškeré náležitosti, které obsahovat má (viz
výše), resp. kdy zákonem stanovené informace budou záměrně
zkreslené či nepřesné, neúplné nebo nepravdivé.
Dalšími prvky ochrany spotřebitele má být možnost namítat nedostatek pravomoci rozhodce kdykoli za řízení (a nikoli jako v
obchodních sporech nejpozději při prvním úkonu v řízení týkajícího se věci samé), povinné odůvodňování rozhodčích nálezů
vydaných ve spotřebitelských sporech, povinnost rozhodce uvést
v nálezu poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu, povinnost rozhodců vždy přihlížet k právním předpisům na ochra-
Semináře PRK
14.-15. června 2011
Veřejné zakázky 2011
21. a 28. června 2011 Rekodifikace - na co se těšit?
Institute for International Research GmbH pořádá konferenci, které se jako přednášející zúčastní partner PRK Partners, Radan Kubr
Odborníci PRK Partners účastníky seznámí s klíčovými novinkami a principy připravované rekodifikace občanského práva.
Pracovněprávní akce
Pracovněprávní snídaně v roce 2011 v Praze:
8. a 15. října 2011, 3. a 10. listopadu 2011
10
Pracovněprávní snídaně v roce 2011 v Ostravě:
16. června 2011, 22. září 2011, 16. listopadu 2011 (termíny jsou orientační)
Další informace o našich akcích a seminářích naleznete na stránkách www.prkpartners.cz v sekci „Akce“.
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Co se děje
v PRK
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Farmaceutické
právo
Procesní právo
Insolvence
Daně
nu spotřebitele (je tedy vyloučeno, aby se ve spotřebitelských
sporech rozhodovalo podle zásad spravedlnosti), nastavení automatické přezkoumatelnosti důvodů pro přiznání odkladného
účinku, pokud je návrh na zrušení rozhodčího nálezu podán spotřebitelem.
•
pravidla pro určení pravomoci soudů;
•
pravidla pro uznání a výkon cizích rozhodnutí;
•
právní postavení cizinců;
•
právní pomoc ve styku s cizinou;
Stálé rozhodčí soudy
Kromě změn týkajících se ochrany spotřebitele, novela dále
zpřesňuje, co se rozumí stálým rozhodčím soudem s ohledem na
nejasné výklady tohoto termínu. Dle novely se stálým rozhodčím
soudem rozumí pouze takový soud, který byl zřízen zákonem
(např. RSHAK) nebo takový soud, který vznikl na základě zákona, pokud jeho zřízení výslovně připouští jiný zákon (např. zákon
o komoditních burzách). Novela tak vyjasňuje postavení tzv. arbitrážních center, které není možné považovat za stále rozhodčí
soudy, a kterým novela také výslovně zakazuje používat při výkonu své činnosti označení vyvolávající klamnou představu, že se
jedná o stálý rozhodčí soud.
•
některé záležitosti týkající se úpadku;
•
některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení.
Nový zákon o mezinárodním právu soukromém
Autorka:
Mgr. Dorota Lacinová
Obsah:
• Předmět úpravy ZMPS
• Navrhované změny ZMPS
• Nadnárodní kontext
• Účinnost
V Poslanecké sněmovně je projednáván v 1. čtení jako sněmovní tisk č. 364 návrh nového zákona o mezinárodním právu soukromém („ZMPS“), který má zcela nahradit dosavadní zákon
č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
Potřeba nového zákona o mezinárodním právu soukromém je
vyvolána rekodifikací soukromého práva (dalšími předpisy rekodifikujícími soukromé právo jsou nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích). Jakmile bude dosavadní úprava
soukromého práva nahrazena úpravou novou, stává se současná
úprava mezinárodního práva soukromého úpravou zastaralou.
Při této příležitosti se navrhuje dosavadní úpravu zmodernizovat,
některá řešení nově upravit a modifikovat, a to s přihlédnutím
k vývoji a vývojovým tendencím v oblasti mezinárodního práva
soukromého v jiných státech a k potřebě slučitelnosti s úpravou
v Evropské Unii.
Účelem ZMPS je zejména stanovit pravidla pro úpravu soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem. Vedle norem
mezinárodního práva soukromého pak ZMPS obsahuje i normy
mezinárodního práva procesního, které upravují postup soudů a
jiných orgánů a účastníků a poměry mezi nimi vznikající v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní
prvek.
Předmět úpravy ZMPS
Návrh ZMPS obsahuje pro různé druhy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem následující právní normy:
•
tzv. kolizní normy (tj. normy určující právní řád, kterým se
bude soukromoprávní poměr řídit);
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Co se děje
v PRK
Kromě zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém
a procesním, jsou v současnosti některé kolizní normy obsaženy
ve zvláštních zákonech. Vzhledem k tomu, že je žádoucí soustředit ustanovení mezinárodního práva soukromého do jediného
zákona, jsou do návrhu ZMPS převzata ustanovení těchto zvláštních zákonů.
Navrhované změny ZMPS
Níže uvádíme některé z navrhovaných změn:
•
sdělení Ministerstva spravedlnosti o vzájemnosti ze strany
cizího státu již nemá být pro soudy závazné;
•
k některým překážkám uznání cizího rozhodnutí se má přihlédnout jen tehdy, jestliže se jich účastník dovolá;
•
způsobilost k právům a právním úkonům se má řídit právem
státu, kde má osoba obvyklý pobyt (nyní právo státu, jehož
je příslušníkem);
•
pro způsobilost k právním jednáním má postačovat, jestliže
fyzická osoba je k právnímu jednání způsobilá podle právního řádu platného v místě, kde tato osoba právní jednání činí;
•
nová právní úprava zavádí kolizní normu pro zastoupení a
prokuru;
•
dědické právní poměry se mají řídit právním řádem státu, ve
kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti (nyní právo státu, jehož byl příslušníkem);
•
k ustanovení o způsobilosti k pořízení a zrušení závěti podle
dosavadní úpravy se připojuje kritérium obvyklého pobytu
(nyní pouze kritérium příslušnosti).
Nadnárodní kontext
Vzhledem k tomu, že k úpravě obsažené v zákoně se vztahuje
celá řada mezinárodních smluv, platí, že ustanovení zákona se
použije jen tehdy, pokud smlouva závazná pro Českou republiku a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních
smluv nestanoví jinak. Z přímé použitelnosti ustanovení práva EU
(zejm. nařízení) pak vyplývá jejich přednostní použití, tzn. nařízení EU mají absolutní přednost před národní právní úpravou i před
mezinárodními smlouvami.
Návrh ZMPS na řadě míst odkazuje na právo EU, s nímž je v souladu. Konkrétně se jedná o nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí, a další předpisy EU.
Účinnost
Bude-li návrh zákona přijat, měl by nabýt účinnosti stejného dne
jako nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích,
tedy 1. ledna 2013.
11
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické právo
Evropský farmaceutický balíček
Autorka:
Mgr. Monika Mašková
Obsah:
• Farmakovigilance
• Padělky
• Informace pro pacienty
Evropský farmaceutický balíček je souborem právních předpisů,
které přinesou na úrovni EU změny právní regulace léčiv v oblastech farmakovigilance, padělků léčivých přípravků a informací
pro pacienty. Níže přinášíme informace o aktuálním stavu legislativního procesu u těchto předpisů a základní informace o plánovaných změnách.
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
léčivé přípravky vázané na předpis (kromě stanovených výjimek)
a pro stanovené volně prodejné léčivé přípravky. Bezpečnostní
prvky umožní identifikaci a ověření původu jednotlivých balení
léčivých přípravků jakož i ověření, zda nebyl obal výrobku změněn. Obecně má platit zákaz manipulace s bezpečnostními prvky
poté, kdy léčivo opustí výrobce až do doby, kdy se dostane k pacientovi. Směrnice bude ukládat povinnosti všem subjektům v distribučním řetězci, tedy nově i zprostředkovatelům a pověřeným
osobám. Směrnice přinese také úpravu týkající se internetových
lékáren.
Informace pro pacienty
Třetí oblastí, kde lze očekávat změny právní úpravy jsou informace o léčivech na předpis. Evropská komise připravila návrh
směrnice a nařízení, které mají nově upravit pravidla pro šíření
informací o léčivých přípravcích vázaných na lékařský předpis.
Ačkoliv nemá dojít ke zrušení zákazu reklamy na léčivé přípravky
na předpis vůči pacientům, měl by být pacientům zajištěn pří-
Farmakovigilance
Nově přijaté nařízení 1235/2010/EU a směrnice 2010/84/EU mají
za cíl modernizovat fungování farmakovigilančního systému na
evropské úrovni. Na jejich základě dochází k posílení a rozšíření
jednotné evropské farmakovigilanční databáze Eudravigilance.
Kromě informací o podezření na nežádoucí účinky u léčivých přípravků užívaných v souladu s podmínkami jejich registrace budou nově shromažďovány rovněž informace v případě užití v rozporu s těmito podmínkami a informace o nežádoucích účincích,
které se vyskytnou během poregistračních studií. Členské státy
budou do databáze Eurdravigilance hlásit podezření na nežádoucí účinky, které se vyskytnou na jejich území. Nově budou členské
státy zaznamenávat hlášení nežádoucích účinků léčiv nejen od
zdravotnických odborníků, ale také přímo od pacientů.
Změny se také dotknou řady povinností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků. Držitelé budou povinni elektronicky
zasílat do databáze Eudravigilance informace o všech podezřeních na nežádoucí účinky, které se vyskytnou v EU i ve třetích zemích. Dále dojde ke změně v obsahu pravidelně aktualizovaných
zpráv o bezpečnosti, které jsou držitelé rozhodnutí o registraci
povinni předkládat. Tyto zprávy budou nově obsahovat vědecké
hodnocení rizika a prospěšnosti léčivého přípravku. Další novinkou je možnost uložit držitelům rozhodnutí o registraci provedení poregistračních studií bezpečnosti a účinnosti.
Nařízení vstoupí v účinnost 2. července 2012. Směrnici 2010/84/
EU musí členské státy implementovat do 21. července 2012. Pro
zahájení plnění některých povinností dle nařízení a směrnice jsou
stanoveny delší lhůty.
12
Padělky
Další oblastí, kde dojde k legislativním změnám je oblast padělků
léčiv. Prvním čtením v Evropském parlamentu prošel návrh směrnice, jejímž cílem je zabránit pronikání padělků léčivých přípravků do legálního distribučního řetězce.
Směrnice má zavést definici padělku, za který považuje přípravek, který obsahuje zfalšované identifikační údaje či zfalšované
údaje o jeho historii a vzniku. Směrnice dále zavede systém harmonizovaných bezpečnostních prvků, které budou povinné pro
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Co se děje
v PRK
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
stup k informacím o těchto léčivech v širším rozsahu než doposud.
Vzhledem k výrazným připomínkám většiny členských států bude
návrh příslušné směrnice a nařízení ze strany Evropské komise ještě
přepracován.
Insolvence
Analýza negativních dopadů poslední novely
zákona o DPH na insolvenční řízení
Autor:
Mgr. Jan Vařecha
Obsah:
• Dopady změn zákona o DPH na insolvenční řízení
S účinností k 1. dubnu 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 47/2011
Sb., kterým byl novelizován zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty („zákon o DPH“). Na základě této novelizace došlo k několika změnám v oblasti DPH, na které jsme již upozorňovali v našich
právních aktualitách ze září 2010 a které, mimo jiné, zasahují i do
insolvenčního práva.
Oblasti insolvence se dotýká jmenovitě nový § 44 zákona o DPH.
Ten zavádí pro věřitele/plátce DPH možnost provést opravu výše
DPH na výstupu z hodnoty jejich pohledávek vůči dlužníkům/plátcům DPH, proti kterým je vedeno insolvenční řízení a bylo u nich již
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku. Zmíněnou opravu DPH na
výstupu mohou věřitelé provést u těch pohledávek, které (i) vznikly nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím insolvenčního soudu
o úpadku dlužníka, (ii) věřitel je přihlásil do insolvenčního řízení a
(iii) které byly v insolvenčním řízení zjištěny a přihlíží se k nim. Dlužník je po provedení této opravy daně na výstupu ze strany věřitele
následně povinen snížit svůj nárok na odpočet daně na vstupu.
Výše uvedené opatření má mít protikrizový charakter a jeho zamýšleným účelem bylo ulevit „životaschopným“ podnikům, které
v rámci insolvenčního řízení zpravidla nejsou schopny vymoci své
pohledávky v plné výši. Řešení, které se promítlo do upraveného
znění zákona o DPH, však přináší z pohledu insolvenčního práva i
řadu níže popsaných problémů, na které nyní upozorňuje odborná
veřejnost a které mohou vést k revizi příslušných ustanovení zákona o DPH.
V důsledku provedení opravy DPH na výstupu provedené věřitelem
především dochází k transformaci části jeho původní pohledávky
ve výši odpovídající této DPH na pohledávku správce daně, která
má charakter pohledávky za majetkovou podstatou a uspokojuje
se tak v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Tím dochází
ke znevýhodnění ostatních věřitelů, zejména těch, kteří nemohou opravu DPH na výstupu provést a jejichž pohledávky mají být
uspokojeny až v rámci konečného rozvrhu. Nelze rovněž vyloučit,
že toto opatření může mít v praxi negativní dopad i na výši uspokojení jiných věřitelů s pohledávkami za majetkovou podstatou nebo
pohledávkami, které jsou jim postaveny na roveň (např. půjde o pohledávky zaměstnanců dlužníka).
Zmíněná změna zákona o DPH rovněž nepříznivě ovlivňuje možnost provádění reorganizací, které by měly logicky být (v přípaPraha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
dech, kdy jsou pro to naplněny zákonné podmínky) preferovaným způsobem řešení úpadku. Opravy DPH prováděné věřiteli
v průběhu reorganizace totiž zvyšují okamžité finanční zatížení
dlužníků, což může zpětně vést k neschopnosti dlužníků plnit dohodnuté podmínky reorganizace. Tato forma řešení úpadku je tak
v důsledku změny zákona o DPH fakticky znevýhodněna.
Kromě výše uvedeného se dále upozorňuje na skutečnost, že některé odstavce nového § 44 zákona o DPH nejsou zcela v souladu
s insolvenčním zákonem. Jedná se zejména o ustanovení odstavce 6 tohoto paragrafu. Ten stanoví, že v případě částečného nebo
úplného uspokojení pohledávky věřitele, který provedl opravu
DPH na výstupu, vzniká tomuto věřiteli povinnost v rozsahu jeho
uspokojení daň znovu přiznat a zaplatit a dlužníkovi vzniká opětovně právo uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. Tato vratka představuje dodatečné zvýšení majetku dlužníka a měla by
být tedy rozdělena mezi věřitele, kteří nebyli v rámci insolvenčního řízení plně uspokojeni. Je nicméně sporné, zda insolvenční
zákon takovýto postup umožňuje i v situaci, kdy již nabylo právní
moci konečné rozvrhové usnesení. Tento dodatečný majetek by
tak po skončení konkurzu mohl zůstat v dispozici dlužníka.
Mimo výše uvedené dále není jasná ani vazba nového ustanovení
§ 44 odst. 7 zákona o DPH na § 18 insolvenčního zákona. Ustanovení § 44, odst. 7 řeší otázku zpětného navýšení DPH na výstupu
v případě, že původní věřitel, který provedl v souvislosti s insolvenčním řízením opravu DPH, svou pohledávku postoupil na třetí
osobu. Tato povinnost věřitele je podle zákona o DPH vázána už
na okamžik postoupení (tj. zpravidla na účinnost smlouvy o postoupení). Procesní nástupnictví nabyvatele pohledávky v rámci
insolvenčního řízení je nicméně vázáno až na vydání rozhodnutí
insolvenčního soudu dle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona (respektive na právní domněnku dle § 18, odst. 2 insolvenčního zákona, že toto rozhodnutí bylo vydáno). Dochází zde tedy k určitému časovému nesouladu, který by měl být odstraněn.
Vzhledem k výše uvedeným problémům i skutečnosti, že popsaná změna zákona o DPH má negativní vliv na státní rozpočet, lze
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
13
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
očekávat, že ustanovení § 44 zákona o DPH bude znovu revidováno.
V této souvislosti není možné zcela vyloučit ani to, že by mohlo být
toto ustanovení z výše uvedených důvodů zcela nebo částečně zrušeno, případně významně omezeno.
Daně
Nové nařízení k evropské směrnici o DPH
Autor:
Ing. Richard Knobloch, BDO Tax s.r.o.
Od 1. července 2011 nabývá v členských státech EU účinnosti prováděcí nařízení k DPH směrnici, tj. nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze
dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném základu daně z přidané hodnoty
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
(dále „Nařízení“). Nařízení nahrazuje již dříve platné nařízení (ES)
č. 1777/2005 a přebírá jeho ustanovení. Řada ustanovení Nařízení
se však vztahuje k novému textu DPH směrnice po změně v pravidlech místa plnění u služeb a tyto mohou představovat odlišnou
úpravu ve srovnání se současným stavem tuzemské legislativy.
Z pohledu formy legislativního aktu jsou podstatné dvě skutečnosti, a to (i) že se jedná o nařízení, jež má samo o sobě bezprostřední platnost pro daňové subjekty i státní orgány ve všech
členských státech EU a (ii) že se jedná o nařízení prováděcí, tj. že
dané nařízení by mělo mít pouze vyjasňující charakter a přinést
právní jistotu k ustanovením DPH směrnice, která již měla být
členskými státy řádně implementována.
Podstatná ustanovení, která Nařízení nově přináší, jsou zejména:
1. vymezení pojmů sídla (čl. 10), bydliště (čl. 12) a místa obvyklého zdržování (čl. 13) subjektu
Pro účely stanovení místa plnění u služeb má být sídlem osoby
povinné k dani místo výkonu ústřední správy podniku. Pro jeho
určení je relevantní především místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obecného řízení podniku, místo jeho
statutárního sídla a místo, kde se schází vedení podniku. Pokud
dle všech těchto kritérií nelze sídlo podniku s jistotou určit, je
rozhodujícím místo přijímání zásadních rozhodnutí týkající se
obecného řízení podniku. Naopak pro určení sídla podniku nepostačí pouhá existence poštovní adresy. Nařízení tedy v určení
sídla jednoznačně upřednostňuje faktické sídlo podniku a nikoliv
sídlo formální, obdobně jako v oblasti daní z příjmů. Pro doplnění uvádíme, že pojem sídla dle DPH směrnice zahrnuje i pojem místa podnikání fyzické osoby používaný v zákoně o DPH.
Bydlištěm fyzické osoby se pak rozumí její adresa vedená v evidenci obyvatelstva či adresa sdělená příslušnému správci daně,
pokud není zřejmé, že takováto adresa neodpovídá skutečnosti.
Místem obvyklého zdržování fyzické osoby se rozumí místo, kde
osoba obvykle žije z důvodu osobních a profesních vazeb. Pokud
má fyzická osoba profesní vazby v jiné zemi, nebo tyto nemá, je
dané místo určeno osobními vazbami ukazujícími na úzké spojení mezi osobou a místem, kde žije.
2. nově vymezený koncept provozovny (čl. 11)
Na rozdíl od jednotné definice pojmu provozovny v zákoně o DPH
(v § 4 odst. 1 písm. k)) rozlišuje Nařízení provozovnu pro poskytování služeb a provozovnu pro přijímání služeb. Provozovna pro
přijímání služeb je rozhodující v případech služeb poskytovaných
dle hlavního pravidla místa plnění u služeb pro osoby povinné
k dani, tj. v případech odpovídajících § 9 odst. 1 zákona o DPH,
jenž stanoví místo plnění dle sídla, místa podnikání či provozovny
příjemce služby. Takováto provozovna se v souladu s Nařízením
„vyznačuje dostatečnou úrovní stálosti a vhodnou strukturou z
hlediska lidských a technických zdrojů, což jí umožňuje přijímat a
využívat služby, které jí jsou poskytovány pro její vlastní potřebu“.
Otázka případné registrace takovýchto typů provozoven k DPH
v ČR, kdy např. zaměstnanec zahraničního subjektu působí v tuzemsku a využívá služeb českého mobilního operátora, však není
zatím vyjasněna.
3. místo usazení příjemce služby (čl. 20)
Nařízení potvrzuje, že místo plnění se u služeb poskytovaných
pro osoby povinné k dani (dle § 9 odst. 1 zákona o DPH) určí primárně dle sídla příjemce. Stanovení místa plnění dle provozovny nastává pouze tehdy, pokud je služba poskytnuta konkrétní
provozovně subjektu, jež ji přijme a využije pro vlastní potřebu.
Pro takovéto určení by měl poskytovatel přihlédnout především
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
14
Korporační
právo
Bankovnictví
Právo
nemovitostí
Pracovní právo
Procesní právo
Farmaceutické
právo
Insolvence
Daně
Co se děje
v PRK
k tomu, zda smlouva, objednávka a DIČ zákazníka identifikují
provozovnu jako příjemce služby a zda provozovna za službu
platí. V případě, kdy takto nelze identifikovat konkrétní provozovnu jako příjemce služby, mělo by se místo plnění určit dle
sídla zákazníka.
4. status a postavení příjemce služby (čl. 17 – 19)
Pro správné stanovení místa plnění je nutné znát DPH status zákazníka. Pokud příjemce ze států EU sdělí své DIČ, jež je platné, a
k němu odpovídající identifikační údaje, má se za to, že služba je
poskytnuta pro osobu povinnou k dani. Obdobně za osobu povinnou k dani může poskytovatel považovat též příjemce, který
DIČ dosud nemá, ale který o něj požádal, pokud obdrží důkaz
prokazující skutečnost, že příjemce je osobou povinnou k dani,
jež má být k DPH identifikována. Pokud naopak příjemce z EU
své DIČ nesdělí, může jej poskytovatel považovat za osobu nepovinnou k dani.
Co se týká osob z nečlenských států EU, může poskytovatel považovat příjemce za osobu povinnou k dani, pokud se prokáže
osvědčením pro vrácení daně (dle § 83 odst. 5 písm. c) zákona
o DPH), má obdobné číslo jako DIČ pro identifikaci k DPH či podobné dani, anebo pokud danou skutečnost ověří jinak.
Je-li příjemcem služeb osoba povinná k dani, avšak služba je
poskytnuta výlučně pro její soukromou potřebu, je tato osoba
považována za osobu nepovinnou k dani. V případě, kdy však
příjemce služby sdělí poskytovateli své DIČ, může poskytovatel
odůvodněně předpokládat, že služby jsou určeny pro jeho ekonomickou činnost.
5. místo plnění služby v oblasti kultury a vzdělávání (čl. 32)
DPH směrnice (a od 1. dubna 2011 též zákon o DPH v § 10b) změnila místo plnění u kulturních, vzdělávacích a obdobných služeb,
a to tak, že v případě těchto služeb poskytnutých osobě povinné
k dani se dle místa konání akce zdaňují jen služby spočívající v
oprávnění ke vstupu na akci a služby s tímto související. Naopak
samotné kulturní či vzdělávací služby pro osoby povinné k dani
se zdaňují dle základního pravidla (§ 9 odst. 1 zákona o DPH).
Služby spočívající v zajištění vstupu na dané akce pak zahrnují
služby, jejichž podstatným rysem je udělení oprávnění ke vstupu
na akci výměnou za vstupenku nebo úplatu. Podle ustanovení §
10b zákona o DPH by tak neměly být posuzovány např. školení
určené pro jednu konkrétní společnost či dlouhodobé vzdělávací kurzy, jejichž podstata spočívá primárně v přenosu profesních
znalostí.
15
6. definice některých pojmů
Nařízení definuje i některé další pojmy, které jsou použity jak
v DPH směrnici, tak v tuzemském zákoně o DPH, a to konkrétně
„restaurační a cateringové služby“ (čl. 6) a „elektronicky poskytované služby“ (čl. 7).
Nařízení vyjasňuje i některé další otázky, nicméně je třeba mít
na paměti, že nezahrnuje vyčerpávající případy řešení různých
situací. Pro podniky však přináší jistotu, že v případě postupu
zvoleného v souladu s Nařízením by neměl být tento postup
rozporován správcem daně. V některých částech však Nařízení
zavádí odlišnou úpravu ve srovnání s úpravou zákona o DPH,
především co se týká konceptu provozovny pro účely DPH, přičemž Ministerstvo financí bude legislativně reagovat až novelou
plánovanou s účinností od 1. ledna 2012.
Text nařízení je k dispozici na následujícím odkazu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:CS:PDF
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Tomáš Vlasák, koncipient PRK Partners, v cíli Pražského mezinárodního
marathonu dne 8. května 2011.
Co se děje v PRK
Bohumil Havel přednášel na odborném semináři
o Novém občanském zákoníku
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. přednášel 26. dubna na odborném semináři pořádaném Daňovou akademií pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR. Mezi přednášejícími byl též náměstek
ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D., hlavní zpracovatel návrhu nového občanského zákoníku - Prof. JUDr. Dr. Karel
Eliáš, člen rekodifikační komise a náměstek Ministra spravedlnosti ČR JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. a mnozí další.
PRK Partners tak nepřímo navázala na odborný workshop, který pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a ve spolupráci s
Unií podnikových právníků ČR pořádala 12. dubna 2011 na téma
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Corporate
Banking
Real
Estate
Labour
Litigation
PRK Partners se zúčastnila podnikatelské mise doprovázející ministra průmyslu a obchodu ČR
JUDr. Jan Kohout, vedoucí partner ruské sekce advokátní kanceláře
PRK Partners, se ve dnech 17. až 20. dubna zúčastnil podnikatelské
mise, která doprovázela ministra průmyslu a obchodu České republiky pana Martina Kocourka při jeho návštěvě regionů ruské federace. Cílem této delegace, kterou organizovala Komora pro Hospodářské styky se SNS v úzké spolupráci se zastupitelskými úřady ČR
v Moskvě a Jekatěrinburgu, byla podpora projektů a aktivit českých
firem ve Sverdlovské oblasti a Republice Tatarstán a rozvoj spolupráce s těmito regiony.
PRK Partners se opět zúčastnila závodu Prague International Marathon
Zástupci advokátní kanceláře PRK Partners se i letos zúčastnili Štafety Volkswagen Firemní Maraton, která se konala 8. května 2011 v
rámci běhu Prague International Marathon.
Naši kancelář tentokrát reprezentovaly dva týmy. Ve štafetě PRK
Partners Štafle běžel David Bregar, Kateřina Dufková, Michaela
Chvojková a Norbert Hink. Po jejich boku ovšem v konkurenčních
rolích závodili: Karolína Kunftová, Veronika Mištová, Antonie Fischerová a Tomáš Vlasák, kteří reprezentovali běžecký kvartet s příznačným názvem PRK Partners´ Second Team.
PRK Partners Štafle doběhli mezi 402 týmy s celkovým časem 3 hodiny 39 minut a 7 vteřin jako 160. PRK Partners´ Second Team se o
pouhých 8 minut později umístili na 211. příčce.
Petr Písařík a Karel Štědrý
V prostorách pražské pobočky advokátní kanceláře PRK Partners
proběhlo slavnostní zahájení výstavy děl významných českých výtvarníků – Petra Písaříka a Karla Štědrého. Pozvání na vernisáž přijalo mnoho předních osobností právní i diplomatické sféry. Výstava,
která se nachází v galerijních prostorách i v zasedacích místnostech
Pharmaceutical
Law
Insolvency
Tax
kanceláře, bude probíhat až do listopadu tohoto roku.
Petr Písařík je nepřehlédnutelnou postavou současné výtvarné
scény. V letech 1987 - 1994 studoval na AVU v ateliéru Stanislava
Kolíbala. Od roku 1990 vystavoval jako člen skupiny Pondělí.
Karel Štědrý je členem výtvarné skupiny Obr. Uměleckou skupinu
tvoří absolventi ateliérů Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Michaela Rittsteina na Akademii výtvarných umění. V roce 2010 vyhrál první cenu na konfrontační
výstavě mladých malířů ARSkontakt.
PRK Partners podporuje rozvoj cyklistické dopravy v Praze
PRK Partners se zúčastnila prvního ročníku kampaně Do práce na
kole. Tento projekt podporovaný Ministerstvem životního prostředí se snaží podpořit cyklistickou dopravu v Praze a tím ulehčit
jak životnímu prostředí, tak dopravní situaci v naší metropoli.
English Summary
Corporate
New Business Corporation Act redresses corporate group law
(in German: “Konzernrecht”, in Czech “Koncernové právo”)
This article looks at the new proposed regulation of corporate
group law. Czech corporate group law was greatly affected by
German law but EU recommendations had the largest impact
on the new regulation. Two main points of the regulation are: (i)
protection of “weaker” entities of a corporate group against potential damage and (ii) provision of information to “weaker” entities of a corporate group. There are three basic types of corporate
groups (in Czech “Ovlivnění”, “Ovládání” and “Koncern”). Where
Ovlivnění and Ovládaní are concerned, the controlling company
(in Czech “Ovládající/Vlivná osoba”) is liable for damage sustained
Zleva: Radan Kubr (PRK Partners), Petr Šimon (Galerie 5. patro), Karel Štědrý a Petr Písařík.
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
PRK News
16
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Corporate
Banking
Real
Estate
Labour
Litigation
Pharmaceutical
Law
Insolvency
Tax
PRK News
by the controlled company (in Czech “Ovládaná/Ovlivněná osoba”)
whereas with a Koncern the controlling company does not have to
compensate the controlled company for damages if the damage
is caused in the interest of the whole group. In the latter case the
potential damage would be compensated within the whole group.
Draft Business Corporation Act specifies managers’ liability
The Czech government approved on May 18 a draft of the new Business Corporation Act. This article summarizes the main points of
the proposed regulation of company managers’ liability. According
to the Act, each manager must always act with due managerial care,
i.e. exercise duties as a reasonable person would under the same or
similar circumstances. Each manager must eliminate any conflict of
interest, e.g. conducting business activity similar to the company’s,
becoming a member of a statutory body of another company doing similar business. In addition to preventing a failure of management, the Act also implements the business judgment rule into the
Czech legal system. According to this rule, a manager is not liable
to the company for losses incurred in corporate transactions that
were made in good faith and with due managerial care.
Labour
Banking
Bill on Act. No.229/2002 Coll, on the Financial Arbitrator – protection of consumers?
The Chamber of Deputies has approved a new bill on the Financial Arbitrator. The Financial Arbitrator of the Czech Republic is an
authority to be established within the framework of harmonizing
Czech legislation with the EU’s in order to protect consumers. The
Financial Arbitrator will be authorized to decide disputes between
the providers of payment services and the users of payment services during the provision of such services, or between the issuers
of electronic funds and the holders of electronic funds during the
issuance and reverse exchange of electronic funds, or between the
providers/agents of credits and collective investments and consumers.
The Financial Arbitrator is competent to settle these disputes provided the competence of Czech courts is given. Furthermore, entering into an arbitration agreement does not preclude the involvement of the Financial Arbitrator.
The bill also moves the incorporation of the Financial Arbitrator’s
Office under the state administration and stipulates an informational duty for all financial providers, which are (or will be) under the
jurisdiction of the Financial Arbitrator.
Real Estate
New Bill on Records of Ownership Rights to Real Properties
The article looks at an amendment to Act no. 265/1992 Coll. on Records of Ownership Rights to Real Properties. The amendment contains new provisions related to proceedings on records of ownership rights as well as increasing the administrative fee to CZK 1,000.
The amendment intends to resolve the problem of duplicate records of ownership rights arising out of the fact that the rights
may be recorded in two different ways. The bill also includes a new
regulation of notes of controversy, which will be indicated in the
Cadastral Register when an action to determine an ownership right
related to a real property is brought before the court.
Also, the amendment deals with old liens to real properties registered in the Cadastral Register on the basis of old Land Books used
until 1964. If the bill is approved, it will be possible for owners to
demand deletion of such rights at the Cadastral Office via a motion
in the form of a notarial deed.
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Ministry of Labour and Social Affairs (MPSV) publishes extended higher-level collective agreements
The MPSV put into effect an extension of higher-level collective
agreements. The extension applies to all employers conducting
main business activities in the following sectors: (i) agriculture,
forestry and fisheries (published under No. 68/2011 Coll.); (ii)
textiles, clothing and leather industries (published under No.
101/2011 Coll.) and (iii) the paper industry (published under No.
131/2011 Coll.).
Public ordinance amends list of occupational diseases
The updated list of occupational diseases will be valid from 1 July
2011.
Changes to public pension system
Based on the Constitutional Court’s ruling from last year, new rules have been introduced for calculating pension contributions
and the amount of pension benefits. The changes should benefit
high-income employees. In this connection the cap for social security contributions will be kept at 48 times the average national
salary per year (currently for 2010 and 2011 it is 72 times the national average). The law should go into effect from 30 September
2011.
Draft law amends Act on Employment
This act which should go into effect from 1 January 2012 amends
the definition of illegal work. It will also cover the “Švarcsystem”
(i.e. situation when individuals are hired for dependent work on
the basis of commercial relationships rather than being employed), which could result in higher penalties. The amendment introduces other changes, such as cancelling the employers’ obligation to report every vacant job to the Labour Office. Also under the
act employment agencies will no longer be permitted to assign
workers from non-EU countries to companies in the Czech Republic.
Draft law amends Act on Sickness Insurance
A significant change in the draft amendment, expected to go
into effect from 1 January 2012, is to extend the range of insured
persons. It will include shareholders and managing directors of limited liability companies, assuming that outside an employment
relationship they perform work for the company with an income
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
17
Corporate
Banking
Real
Estate
Labour
Litigation
of at least CZK 2,000 per month. The following groups will also have
to be insured (i) members of the collective statutory bodies of companies, members of the board and the supervisory board (if their
income of more than CZK 2,000 per month is subject to income
tax), (ii) liquidators and procura holders (again if their income of
more than CZK 2,000 per month is subject to income tax), (iii) association members (who are engaged in association bodies outside
the employment relationship if these activities are not considered
as work performance under its statutes) and (iv) heads of branches
of foreign legal persons in the Czech Republic registered in the Commercial Register.
Draft Law amends Labour Code
The introduced law with expected effectiveness from 1 January 2012 includes a number of amendments to current legislation
which should lead to greater flexibility in employment relationships. As this bill is at the very beginning of the law-making procedure, we will inform you in a more detail about the final form of this
proposal in future updates.
Calculation of probable average earnings
The Supreme Court of the Czech Republic ruled on the instructions
for calculating “probable average earnings” and on which aspects
are to be taken in consideration. Probable average earnings is used,
e.g. for purposes of calculating severance pay provided that the
employee was absent from work before his/her employment termination; thus, actual average earnings cannot be taken as a basis.
Litigation
Consumer protection in arbitration
An amendment to the Arbitration Act, which is under discussion in
Parliament, seeks to improve the level of consumer protection in
consumer arbitration disputes. The amendment is aimed at improving consumer information when entering into the consumer arbitration clauses. It includes an obligation to conclude an arbitration
agreement on a separate document, independent of the related
agreement, and thus enhance its transparency. It also proposes to
tighten the conditions for arbitrators deciding on consumer disputes, and it expands the number of possible reasons for cancelling
an arbitration award issued in a consumer dispute, including the
possibility to cancel it for the material reason that the award was given contrary to legislation for protection of consumers. In addition
Pharmaceutical
Law
Insolvency
Tax
PRK News
to changes relating to consumer protection, the amendment also
clarifies the position of permanent arbitral tribunals in response
to ambiguous interpretations of the term.
New Act on Private International Law
Members of the Chamber of Deputies are discussing a bill on a
new Private International Law Act, which is needed in connection
with the recodification of private law. The new act is intended to
modernize current legal regulations with regard to the development of private international law in other countries and with
regard to need to make it compatible with the law of the European Union. In many places the bill on a new Private International
Law Act refers to EU legislation (regulations and directives) with
which it is in conformity. The most common changes compared
to the current legislation include a change of the legal order governing the particular relations with an international element. If
the bill is approved, the new Private International Law Act will
come into effect on 1 January 2013.
Pharmaceutical Law
EU Pharmaceutical Legislation Package
The EU Pharmaceutical Legislation Package seeks to introduce
new EU regulation in the areas of pharmacovigilance, falsified
medicines, and information to patients on prescription medicines. While the new legislative framework for pharmacovigilance
has already been adopted and the falsified medicines directive
has passed the first reading in the European Parliament, the legislative proposal concerning information to patients is to be modified by the European Commission because of strong concerns
raised by the Member States.
Insolvency and Restructuring
On 1 April 2011, a new amendment to the Act on VAT became
effective (No. 47/2011 Coll.), which also affects the area of insolvency law. According to this amendment, creditors/VAT payers
are allowed, upon fulfilment of certain statutory conditions, to
request a refund of their output VAT relating to their receivables
vis-à-vis insolvent debtors/VAT payers, provided that such receivables arose at least 6 months prior to the declaration of insolvency over the debtor. This measure facilitates the situation of
viable entrepreneurs who are unable to enforce their receivables
in full during insolvency proceedings. On the other hand, it handicaps creditors that do not fulfil the conditions for this type of
VAT refund; it complicates the performance of insolvency reorganizations, and it is also not in full accordance with the insolvency
act. Thus, the relevant provisions of the Act on VAT are now subject to revision, and it cannot be ruled out that this measure will
be cancelled or at least modified as a result.
Tax
New Regulation to the European VAT Directive
This article briefly summarizes the most important issues in connection with the new EU VAT Regulation (Council Implementing
Regulation (EU) No. 282/2011, which lays down measures for implementing Directive 2006/112/EC on a common system of value
added tax).
The Regulation is effective from 1 July 2011, and despite its implementing character it includes several provisions containing
new or different rules than found in the Czech Act on VAT, in particular concerning the place of supply for services and the concept
of a fixed establishment
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
18
Corporate
Banking
Real
Estate
Labour
Litigation
Pharmaceutical
Law
Insolvency
Tax
PRK News
Partners fielded two teams: on team “PRK Partners Štafle” were
David Bregar, Kateřina Dufková, Michaela Chvojková and Norbert
Hink, while “PRK Partners’ Second Team” comprised runners Karolína Kunftová, Veronika Mištová, Antonie Fischerová and Tomáš
Vlasák.
The PRK Partners Štafle finished in 3 hours 39 minutes and 7 seconds, ranking 160th. PRK Partners’ Second Team came home
only eight minutes later and ranked 211th.
From left: Petr Šimon (Galerie 5. patro), Karel Štědrý a Petr Písařík.
PRK News
Bohumil Havel speaks at workshop on New Civil Code
Bohumil Havel gave a lecture at a seminar organized by the Tax
Academy under the auspices of the Ministry of Justice. Other contributors at the April 2011 workshop included Deputy Minister of
Justice František Korbel, the principle drafter of the New Civil Code;
Karel Eliáš, a member of the recodification committee; Deputy Minister of Justice Filip Melzer, as well as many other speakers.
PRK Partners also hosted a conference in April in cooperation with
the Union of Corporate Lawyers (UPP ČR), under the auspices of the
Ministry of Justice on the related topic ”A New Civil Code and Law
on Business Corporations”.
PRK Partners accompanies Industry and Trade Minister to Russia
Jan Kohout, head of the Russian Desk at PRK Partners accompanied Czech Minister of Industry and Trade Martin Kocourek on a
trade mission to the Russian Federation in April. The mission was
to encourage Czech companies to develop projects and activities
in Sverdlovsk Region and in the Republic of Tatarstan, as well as to
develop cooperation with these regions.
PRK Partners go the distance at Prague International Marathon
This year representatives from PRK Partners also took part in the
Volkswagen Corporate Marathon relay, a secondary event of the
Prague International Marathon, held on 8 May 2011. This year PRK
Czech contemporary art showcased at PRK Partners’ exhibition
PRK Partners, attorneys at law, hosted an exhibition of two acclaimed personages of modern Czech art – Petr Písařík and Karel
Štědrý. A vernissage was held on 24 May and was attended by
the artists and many other notable individuals.
Works of both artists will be on display until November in the
gallery of the Prague office, as well as in the meeting rooms. The
exhibition is open to the general public.
Petr Písařík is a noted artist of contemporary Czech painting. He
studied Academy of Fine Arts in Prague from 1987 to 1994 under
Stanislav Kolíbal. Since 1990 he has been a member of the group
Pondělí (Monday).
Karel Štědrý belongs to the art group Obr (Giant). All members of
this group are former students of Stanislav Diviš at Academy of
Arts, Architecture and Design in Prague and of Michael Rittstein
at the Academy of Fine Arts in Prague. Štědrý won first prize at
The Confrontation of Young Artists held by ARSkontakt, an organisation that dedicates itself to supporting contemporary Czech
fine art.
PRK Partners supports development of cycling in Prague
PRK Partners participates in the first round of the “To Work on
Bike” campaign. The project, supported by the Ministry of the Environment, is aimed at encouraging cycling as a means of transport in Prague and hence to relieve the environment and facilitate traffic conditions in the capital. The project’s goal is a race for
green kilometres – a competition where company teams try to
cycle as many kilometres as possible on the route between their
home and work. At the same time the competition organisers will
evaluate how employers enable and facilitate their employees to
bike to work and back home.
19
Praha +420 221 430 111
[email protected]
Bratislava +421 259 241 180
[email protected]
Budapešť +361 336 0443
[email protected]
Ostrava +420 558 272 505
[email protected]
Praha
Bratislava
Jáchymova 2, 110 00 Praha 1
Česká republika
Tel: +420 221 430 111
Fax: +420 224 235 450
E-mail: [email protected]
Ostrava
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Slovensko
Tel: +421 259 241 180
Fax: +421 254 432 733
E-mail: [email protected]
Budapešť
Stodolní 3, 702 00 Ostrava 1
Česká republika
Tel: +420 558 272 505
Fax: +420 596 112 306
E-mail: [email protected]
Fény u 16, 1024 Budapešť
Maďarsko
Tel: +36 1 336 0443
Fax: +36 1 336 0444
E-mail: [email protected]
*Chambers Europe Awards for Excellence 2010
PRK Partners získala prestižní cenu Národní právní firma roku 2010 (National Law Firm of the Year). V rámci The Chambers Europe
Awards for Excellence 2010 tak získala nejvyšší ocenění pro Českou republiku.
PRK Partners was honoured as the best domestic law firm in the Czech Republic by being presented with the Chambers Award of
Excellence. The award is given out by Chambers & Partners, the publishers of the leading legal directories in the world.
*Právnická firma roku 2010 / Law firm of the year 2010
Vítězem soutěže Právnická firma roku 2010 v oblasti „Bankovnictví a finance“, kterou třetím rokem pořádá EPRAVO.CZ pod odbornou
záštitou České advokátní komory, se stala advokátní kancelář PRK Partners.
PRK Partners office is the winner of the Law Firm of the Year 2010 in the category of Banking and Finances, an award distributed by
EPRAVO.CZ under the auspices of the Czech Bar Association.
© PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář – všechna práva
vyhrazena.
Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat za právní
rady, nejsou vyčerpávající a nejsou zamýšleny pro žádné konkrétní
použití. Před aplikací zde obsažených informací nebo rozhodnutím
učiněným na jejich základě doporučujeme vyhledat nezávislou a
odbornou právní konzultaci. Děkujeme Vám za Váš zájem o naše
aktuality a uvítáme Vaše podněty či připomínky na naší emailové
adrese [email protected]
© PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář – All Rights Reserved
The information included in this material is not legal advice, is not
exhaustive and is not intended for any specific application. Before any
use of, or decisions connected with, the information provided herein,
we recommend that you seek independent legal advice. Thank you for
your interest in receiving our legal updates. We look forward to your
comments and suggestions at our e-mail address PRK_legal_update@
prkpartners.com.
Pokud budete mít Vy nebo Váš kolega či kolegyně zájem o zasílání právních aktualit prosím kontaktujte Veroniku Mištovou na
e-mailové adrese [email protected] anebo se zaregistrujte na našich webových stránkách. / If you or your
colleague are interested in receiving our legal update, please contact Veronika Mištová at [email protected]
or you can register at our website.
www.prkpartners.com
Download

Právní aktuality / Legal Update Červen / June 2011