Fotometrická stanovení
Jednoduché měření!
WTW nabízí aplikacím přízpůsobené fotometry
a k nim vhodné testy. Fotometry a sady testů
jsou vzájemně optimálně sladěny. Všechny
nabízené sady testů jsou ve fotometru uloženy
jako metody.
Řada pHotoFlex®
… pro každou aplikaci
Kyvetové testy bez
čárového kódu
Práškové testy
Malé a skladné
práškové testy
na cesty
pHotoFlex®
Str. 126
Str. 119
Kufry/Soupravy
LabStation
S mobilní laboratoří
na cesty
Úsporné řešení pro
laboratoře:
pHotoFlex® s LabStation
Str. 122
Str. 122
108
Fotometrie
Řada photoLab® a photoLab® 6000
… nejvyšší přesnost v laboratoři a v terénu
photoLab® S6/S12
Str. 117
Řada photoLab® 6000
Str. 112
Termoreaktory
Reagencie/příslušenství
Str. 126
Termické rozklady –
pohodlně a bezpečně
Str. 124
109
Systematická a spektrální analytika –
rutinní měření a fotometrické průzkumy
Fotometrická stanovení lze rozdělit do dvou velkých skupin:
Rutinní měření sledovaných parametrů – nazývané také
systematickou analytikou – umožňuje díky uloženým metodám pro sady testů ihned zobrazení měřené hodnoty
příslušného parametru. Přitom se hledané látky
reagenčními a testovacími sadami převádějí na měřitelné
barevné produkty. Zbarvení vyplývá z absorpce určité části
vlnových délek bílého světla. Měří se většinou při vlnové
délce s největší absorpcí.
Spektrální analytika přichází do úvahy při průzkumech
(neznámých) látek, tvorbě vlastních metod a při optimalizaci sady testu. Aby bylo možné určit maximum absorpce,
a tím vhodnou vlnovou délku pro sadu testu proměří se
průběh spektra ve velkém rozsahu vlnových délek. Tak se
nalezne vlnová délka s největší a nejvhodnější absorpcí.
Vedle toho existují výzkumy enzymové kinetiky nebo
měření při více vlnových délkách.
Rutinním měřením jsou standardní úkoly při kontrole
odpadních a pitných vod nebo monitoringu životního
prostředí.
Fotometr a optimalizované sady testů pro různé rozsahy
měření tvoří jeden systém a jsou vzájemně co nejvíce
přizpůsobeny. Programy, nazývané také metodami, nejsou
pro stejné testovací sady v různých modelech fotometrů
vzhledem k jejich optickým rozdílům, např. ve zdrojích
světla a v jiných detailech, zcela identické.
110
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Převažuje potřeba měření na různých
místech. Proto přístroje splňují následující
požadavky:
• Úsporná spotřeba energie
• Robustnost
• Mobilita
• Přesnost
Tyto nároky splňuje speciální optika, která
pracuje s kombinací LED a optických filtrů.
Robustnost přenosných pHotoFlex®
přístrojů je založena na nepatrném ohřevu
a vysoké životnosti vestavěných LED.
Se dvěma velikostmi kyvet jsou rozsahy
měření v největší míře přizpůsobeny pro
používání běžně dostupných sad testů
v těchto kapesních fotometrech. Pomocí
LabStation zvládá obsluha úkoly
s laboratorním komfortem.
Nejvyšší nároky platí v laboratoři jako základ pro výzkum, rutinní měření
a výpočty poplatků. Přístroje proto musí nabízet:
• AQS / IQK
• Přesná měření
• Velké měřicí rozsahy
• Komfort automatického rozeznání testů a kyvet
Vysoce jakostní optika a krátké doby zapnutí zajišťují konstantní podmínky
měření. Trvalé napájení umožňuje použití čárového kódu. Optika spolu
s pravoúhlými kyvetami do 50 mm dovoluje velké rozsahy měření až po
stopovou analýzu. Průběžně stálé teploty v laboratoři umožňují rozsáhlá
přednastavení metod, což vede k vysokému pracovnímu komfortu.
S řadou photoLab® 6000 lze zvládnout další zadání úkolů:
• Výzkumy v rozsahu 190 - 1100 mm
• AQA, rozšířená o kontrolu matrice a velké skupiny uživatelů
• Skeny (spektra), kinetika a multivlnové měření
• Přenos dat přes USB klíč a USB rozhraní ve velkém uživatelském
prostředí
Oblasti nasa-
STD
zení
Monitoring
životního
prostředí,
analytika vody
Vlnové délky
Turb
Monitoring životního prostředí,
nakládání s vodami, nápojový
průmysl, vinařský průmysl, procesní
kontrola, rozsahy s různými
měřicími úlohami (fotometrie, pH,
zákal)
Fotometry s optickými filtry
Spektrální fotometry
photoLab®
S6
S12
6100
6600 UV-VIS
Rutinní měření
v odpadních
a pitných
vodách, volitelně
do terénu
Rutinní měření
v odpadních
a pitných vodách,
rozsáhlé
laboratorní
rozbory, volitelně
do terénu
Spektrální a speciální analýzy
v průmyslu, při výuce a výzkumu
a všechny analýzy od rutinních měření
se standardními parametry v odpadních
a pitných vodách a v analytice životního
prostředí, nasazení mimo laboratoř
436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
6 vlnových
délek: 340, 445,
525, 550, 605,
690 nm
12 vlnových délek:
340, 410, 445,
500, 525, 550,
565, 605, 620, 665,
690, 820 nm
320 až 1100 nm
(VIS),
plynule
nastavitelné
Optický systém
LED s filtry
Filtry/referenční paprsek
Monochromátor jednopaprskový
+ AutoCheck
Zvláštní funkce
—
—
Kinetika
Absorpční spektra, kinetika, multivlnová
měření, parametry životního prostředí,
rutinní a speciální měření s AQA
podporou, PC software
photoLab® Data spectral
Ne
50
100, 20 profilů
Kruhové 16 mm
Kruhové a pravoúhlé 16, 10, 20, 50 m m
pH měření
pH měření,
zákal (IR)
Volitelně: LabStation s PC softwarem LSdata, dobíjecí
baterie, PC software LSdata (samostatně)
Datové věty
100
1000
Vlastní metody
10
100
Kyvety
Kruhové 16 mm (s výškou 91 – 104 mm), 28 mm
190 až 1100 nm
(UV-VIS),
plynule
nastavitelné
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Multiparametry
BSK/
respirometrie
e
nasazení
Mobilní fotometry
pHotoFlex®
pH
Fotometrie
Rozsahy
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Rozsahy nasazení fotometrů
Počítač
kolonií
Osvědčenou, na příslušné nasazení patřičnou kvalitu
Nejvyšší přesnost v souladu s vestavěnou optikou
Velkou nabídku kyvet a vynikající vlastnosti přístroje pro jeho nekomplikované ovládání
Software
•
•
•
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Co nabízejí všechny řady společně?
pH
S photoLab® S6/S12 a řadou photoLab® 6000
Redox
Měření v laboratořích
S pHotoFlex® a pHotoFlex® Turb
ISE
Mobilní měření
Rozpuštěný
kyslík
Pro správnou volbu přístroje jsou důležité následující aspekty:
Konduktivita
a
Mobilní a precizní – řady
p H o t o F l e x ®, p h o t o L a b ® a p h o t o L a b ® 6 0 0 0
Parametry
x
F o t o m e txrxi e
111
Řada photoLab® 6000 –
univerzální a flexibilní spektrální analytika
Spektrální fotometry řady photoLab® 6000 pro VIS a UV-VIS oblast spojují ve své kategorii jedinečným způsobem systematickou a spektrální analytiku s osvědčeným zajištěním kvality AQA a komfort filtrových fotometrů.
photoLab® 6000 řada
• 190-1100 nm
• Inovovaná optika
• Intuitivní obsluha
• Obsáhlé zajištění kvality AQA
Díky moderní technice nabízejí modely photoLab® 6000
optimální obsluhu – rychlou, přímou a intuitivní:
112
•
Menu průvodce všemi aplikacemi
•
Velká grafická obrazovka, prosvícená
zespodu pro
– přehlednou obsluhu podle menu vedeným
průběhem
– grafické vyhodnocení
•
Přímé vyvolání funkcí pomocí funkčních tlačítek
pro standardní funkce, jako např. k menu vztažené
nastavení, zředění, formy parametru
•
Vyhledávací masky pro nejjednodušší volbu a vyhledání
dat, parametrů, metod atd.
•
Datový filtr pro selektivní výběr naměřených
datových vět
•
Masky pro pohodlné založení a proměření uživatelem
definovaných metod
•
USB pro všechny přenosy dat
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Osvědčená kombinace kruhových a pravoúhlých šachet
•
Automatické rozeznání typu kyvety pro rychlou práci
•
Integrované rozeznání čárového kódu pro kruhové a pravoúhlé kyvety pro eliminací chyby kvety a okamžitý start
měření
•
Více než 250 metod pro komerční sady testů
•
Měření barvy podle APHA 2120F
•
Přímé metody jako SAK, barva atd.
•
Aplikační balíčky, např. pro pivovarnictví
Redox
•
ISE
AutoCheck – automatické referenční měření – pro nejvyšší
přesnost
BSK/
respirometrie
e
Analytické zajištění kvality se stalo pro všechna průmyslová odvětví nutností, aby byla zaručena hodnověrnost a správnost
výsledků měření. Řada photoLab® 6000 podporuje AQA při kontrole přístroje, při jednotlivých rutinních měřeních a stejně
tak správou pro uživatelské skupiny ve velké laboratoři přes administrátorská, uživatelská a hostitelská práva. AQA, kterou
lze volitelně zapnout nebo vypnout, nabízí následující procedury:
Fotometrie
AQA
• Rozsáhlá škála zkušebních prostředků
Zákaloměry//
Refraktometry
y
• Kontrola matrice (MatrixCheck)
•
PhotoCheck - přezkoušení přístroje včetně linearity pro
3 vlnové délky ve 4 bodech měření
•
Šedý filtr a UV-VIS zkušební standardy
•
Standardy pro jednotlivé i kombinované parametry
•
Kontrolu matrice přídavkem hledaného parametru
Software
Nastavitelné kalibrační intervaly pro přístroj a testy
Počítač
kolonií
• Rozšířená správa uživatelů
•
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Analytická kontrola kvality (AQA)
– od vlastního monitorování až po velké laboratoře
Konduktivita
a
Rozpuštěný
kyslík
•
pH
Pro standardní úlohy při rutinním měření a v laboratořích analytiky vod má velký význam především rychlost, přesnost
a pohodlný přenos dat. Řada photoLab® 6000 k těmto účelům nabízí osvědčenou i novou funkčnost:
Multiparametry
Systematická analytika – rutinní měření se sadami testů
Parametry
x
S p e k t r á l n í f o t o m extxr y
PhotoCheck
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
113
Spektrální analytika
– od vlastních metod až po spektra a kinetiku
Všechny vlastní laboratorní aplikace a speciální úlohy se stávají hračkou za pomoci naváděcího průvodního menu s mnoha
doplňkovými funkcemi
•
100 vlastních metod
pomocí zadávací masky lze zadat a proměřit
lineární a nelineární aplikace.
•
Zvláštní úlohy/zadání vzorců
pro rozmanité průběhy měření.
•
Spektra
s volně definovaným rozsahem vlnových délek.
•
Multivlnová stanovení
•
Kinetika
s maximálním nebo volně volitelným počtem měření,
nastavitelné časové intervaly a zpoždění startu.
Nastavení úloh lze uložit do příslušných 20 profilů,
a tak opakovaně vyvolávat. Při disponibilní paměti
4 MB lze uložit cca 100 spekter v rozsahu 300 – 900 nm
a 400 kinetických vět, každá se 150 hodnotami měření.
IQ-LabLink – automatické
matriční přizpůsobení
pro IQ SENSOR NET
IQ-LabLink
• Komfortní a podle menu řízený
postup matričního přizpůsobení
• Zabezpečený a rychlý přenos dat
přes USB klíč
• Automatické přiřazování při více
senzorech
Řada pHotoLab® 6000 nabízí společně s IQ SENSOR NET
automatický postup pro matriční přizpůsobení ISE senzorů.
Data senzorů se přes USB klíč přenesou z MIQ/TC 2020 XT
ve formě „Job seznamu“ do fotometru. Požadované para-
114
metry se zde komfortním a automatizovaným měřicím
postupem proměří a přes USB klíč, zabezpečené proti
záměně, přenesou zpět do kontroléru k matričnímu
přizpůsobení všech senzorů.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Řada photoLab® 6000 je vybavena 3 rozhraními: USB-A pro tiskárnu, čtečku čárového kódu, USB klíč, USB-B pro spojení
s PC a také RS 232 rozhraní. Výměna dat přes USB je extrémně komfortní pro:
•
Měřené datové věty, spektra a kinetická data
•
Update softwaru a metod
Přenos dat na PC k dalšímu zpracování s LIMS nebo
export do tabulkových procesorů
•
Export spekter do speciálního softwaru k jednotnému
zobrazení a zpracování spekter
•
Sladění více fotometrů
•
Správa IQ-LabLink souborů
Redox
R
d
•
ISE
GLP konformní správa dat s ID přístroje a správa
uživatelů
Anthokyanogeny (Harris-Rickett-Metoda)
Barva piva
Celkové polyfenoly
Celkové uhlohydráty
Fenoly - těkavé s vodní párou
Flavonoidy
Hořkost v mladině*
Hořkost v pivu*
Iso-alfa-kyseliny
Jódová zkouška fotometricky
Měď
Nikl
Nikl
Redox potenciál
Thiobarbitur. kyselina - číslo TBZ v kongresní sladině
Thiobarbitur. kyselina - číslo TBZ v pivu a mladině
Vicinální diketony (Diacetyl, 2,3-Pentandion)
Volný amino-dusík (FAN) v tmavých mladinách
Volný amino-dusík (FAN) v tmavých pivech
Volný amino-dusík (FAN) ve světlých mladinách
Volný amino-dusík (FAN) ve světlých pivech
Železo
EBC
EBC
EBC
EBC
Metoda s kalibrační křivkou
EBC
EBC
EBC
Metoda multivlnového měření
Metoda s korekčním faktorem
EBC, cuprethol metoda
EBC
EBC
Pivovarský aplikační balíček
photoLab® 6000 Series
Brauerei-Applikation
Brewery Application
BSK/
respirometrie
e
Standardní metoda
EBC
EBC (se zprávou)
EBC (se zprávou)
EBC (se zprávou)
EBC (se zprávou)
EBC, metoda s kalibrační křivkou
Software
Počítač
kolonií
Alfa-kyseliny
Fotometrie
Balíček obsahuje standardní metody podle MEBAK pro měření obvyklých parametrů v pivovarnictví (EBC). Metody se přes
USB nahrají do fotometru a jsou ihned aktivovány. Po aktivaci metod může být každý případný budoucí update snadno
stažen z WTW webových stránek.
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Pivovarský aplikační balíček pro řadu photoLab® 6000
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Konduktivita
K
d kti ita
Rozpuštěný
R
ště ý
kyslík
•
pH
PC software photoLab® Data spectral pro fotometry řady
photoLab® 6000 nabízí přehlednou obrazovku pro komfortní
výměnu dat mezi PC a fotometrem stejně jako pro jednoduché další zpracování datových vět:
Multiparametry
Datová správa s USB a photoLab® Data spectral
Parametry
x
S p e k t r á l n í f o t o m extxr y
* pouze s pHotoLab® 6600 UV-VIS
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
115
S řadou photoLab® 6000 na cesty – mobilní nasazení
I když spektrální fotometr má normálně své místo v laboratoři, je často praktické, když lze přístroj provozovat v terénu na
měřicí stanici. Lehké a skladné modely řady photoLab® 6000 dovolují toto mobilní nasazení. Důležitý je přitom šetrný
transport, chráněné místo měření, a především odpovídající příprava před měřením, jako je doba zahřátí a nulování
po transportu! Jako příslušenství je k dispozici vedle transportního kufru také 12V kabelový adaptér pro provoz
na běžnou akumulátorovou autobaterii.
Technická data pro řadu photoLab® 6000
Model
photoLab® 6100 (VIS)
photoLab® 6600 (UV/VIS)
Rozsah vlnových délek
320 – 1100 nm
190 – 1100 nm
Technika
Monochromátor / jednopaprsková technika s AutoCheck (= časová reference)
Lampa
Wolframová halogenová
Rozlišení vlnových délek/
přesnost
1nm;
±1nm
Rychlost skenování
cca 334 nm/min popř. 5,6 nm/sec
Šířka pásma
4 nm
Rozeznání testu
Automatické rozeznání testu podle čárového kódu pro všechny typy kyvet s automatickým startem měření
Extinkční rozsah
-3,3 … +3,3 E
Fotometrické rozlišení
0,5 % měřené hodnoty nebo 0.005 E při extinkci 2
Fotom. reprodukovatelnost
±0,002 E při 1 E (nebo lepší)
Fotometrická přesnost
0,003 E pro E < 0,600 E
0,5 % z ukazatele pro 0,600 E až 2,000 E
Fotometrická linearita
< 1 % až do 2,000 E při 340 - 900 nm
Rozptýlené světlo
< 0,1 % při 340 a 408 nm
Rozeznání kyvety
Automatické pro všechny typy kyvet: kruhové 16 mm, pravoúhlé: 10, 20, 50 mm
Měřicí módy
Koncentrace, extinkce, transmitance, kinetika a spektra v extinkci, %transmitance,
multivlnová měření
Displej
Podsvícená grafická obrazovka pro obsáhlé grafické vyhodnocení
Datová paměť
1000 měřených hodnot, spektra a kinetika až do cca 4 MB
=> cca 100 spekter (300 – 900 nm) a 400 kinetik se 150 měřenými hodnotami
Metody a profily
cca 200 naprogramovaných metod, 100 vlastních metod, 20 profilů vždy pro kinetiku a absorpční spektra
Update
Z internetu, přes PC nebo USB klíč
Rozhraní
1 USB-A pro USB klíč, tiskárnu, čtečku čárového kódu, 1 USB-B pro PC, 1 RS 232 pro sériovou tiskárnu a PC
Zkušební značky
cETLus (odpovídá UL), CE
Krytí/Ochrana
IP 30 s ochrannou drenáží v optických šachtách
Síťový přípoj
Univerzální síťový napáječ
Rozsah teplot/
vlhkost vzduchu
Provozní: +10 °C až +35 °C; Skladování: -25 °C až +65 °C
Roční průměr: ≤75 %; 30 dnů/rok: 95%; Ostatní dny: 85%
Rozměry (š x v x hl.)
404 x 197 x 314 mm
Hmotnost
cca 4,5 kg
Volitelné příslušenství
PC software pro pohodlný přenos dat, připojovací kabel pro přenosnou autobaterii pro možnosti mobilního nasazení,
transportní kufr
Xenonová výbojka
cca 455 nm/min popř. 7,6 nm/sec
Objednávkové informace
Model
Spektrální fotometr pro spektrální a systematickou analytiku pro 320 – 1100nm
photoLab® 6600 UV-VIS
Spektrální fotometr pro spektrální a systematickou analytiku pro 190 – 1100nm
250 202
photoLab® Data spectral
PC software s jednoduchou správu dat
902 761
250 214
250 201
PL6-BREW
Aplikační balíček pro pivovarnictví podle MEBAK/EBC
FC spectral 6000
Transportní kufr pro řadu photoLab® 6000
250 212
ADA 12 V
Adaptér pro 12V provoz (autobaterie) řady photoLab® 6000
902 760
IP 30
116
Obj. číslo
photoLab® 6100 VIS
cETLus
2
roky
záruka
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
PhotoLab® filtrové fotometry nabízejí laboratorní preciznost v kombinaci s nejvyšším komfortem a nejvyšší rychlostí
měření. To je v rutinním provozu velkým přínosem:
Multiparametry
Fotometry řady photoLab®
– ihned a měření s vysokou přesností!
Parametry
x
S p e k t r á l n í a f i l t r o v é f o t o m extxr y
pH
Odklopit víko, zasunout kyvetu, naměřená hodnota ihned k odečtení!
• AQA/IQC víceúrovňové
Redox
photoLab® řada
•
Automatické rozeznání kyvety pro všechny
používané velikosti kyvet
•
Automatické rozeznání metody testu pro kruhové
a pravoúhlé kyvety pomocí čárového kódu
•
Automatický start měření
•
Automatické zabezpečení kvality AQA/IQC
•
Velký výběr naprogramovaných metod testů
– od komfortních testů v kruhových kyvetách
až po cenově příznivé reagenční testy
Rozpuštěný
kyslík
Konduktivita
a
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
BSK/
respirometrie
e
AutoCheck pro největší stabilitu
a přesnost
Software
Počítač
kolonií
•
Fotometrie
Rychlost a preciznost spočívají v nasazení
technologie filtrů s referenčním paprskem.
Ve spojení s kódovanými testy pro kruhové
a pravoúhlé kyvety je tak možné
nejefektivnější a cenově nejpříznivější
měření při všech nárocích.
Nejpřesnějšími filtry s pevnými vlnovými
délkami je dána mechanika, a tím
prakticky bezúdržbový měřicí přístroj.
Zákaloměry//
Refraktometry
y
• Rozeznání testu pro všechny kyvety
pomocí čárového kódu
ISE
• Automatické rozeznání typu kyvety
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
117
photoLab® S6
photoLab® S12
Filtrový fotometr se 6 vlnovými délkami pro všechna běžná
rutinní stanovení v reakčních kruhových kyvetách (16 mm)
v analytice odpadních a pitných vod.
Filtrový fotometr se 12 vlnovými délkami pro rozsáhlý
rutinní provoz v laboratořích poskytujících služby, ale také
pro výuku.
Přístroj je tudíž nekomplikovaný a pohodlný na obsluhu při
aplikacích:
Vedle kódovaných rychlotestů (kruhové kyvety) je k dispozici velký počet cenově příznivých reagenčních testů pro
pravoúhlé kyvety. Jedinečnou je podpora čárovými kódy
také těchto sad testů pro 10, 20 a 50 mm pravoúhlé kyvety.
Právě v analytice pitných vod tak lze pokrýt nejnižší rozsahy koncentrací. Kromě toho lze naprogramovat 50 vlastních metod a provádět kinetická měření.
•
Nepříliš četná měření
•
Používání testů v kruhových kyvetách pro rychlé
výsledky měření
•
Standardní měření se zjednodušeným zajištěním kvality
Přístroj je tak nejefektivnější a cenově příznivý pro:
•
Rutinní stanovení s velkým počtem vzorků
•
Měření nejnižších koncentrací
•
Speciální úlohy s vlastními metodami
Vzhledem k doplňkovým možnostem se doporučuje pro
nasazení s poskytováním služeb.
Technická data pro řadu photoLab®
Model
photoLab® S6 a S6-A
photoLab® S12 a S12-A
Typ
Filtrový fotometr
Filtrový fotometr
Fotodiody array pro
6 vlnových délek
12 vlnových délek
Vlnové délky v nm
340, 445, 525, 550, 605, 690
340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820
Vlastní metody
–
50
Funkce nastavení nuly
ano
ano
Funkce AutoSelect
ano
ano
Rozeznání kyvety
ano
ano
Druh kyvety
Kruhová: 16 mm
Kruhová: 16 mm; Pravoúhlá: 10, 20, 50 mm
Datová paměť a hodiny
500 datových vět
s datem a časem
1000 datových vět
s datem a časem
Významné funkce
Měření koncentrace, absorbance a transmitance,
AQA/IQK, RS 232 rozhraní
Měření koncentrace, absorbance a transmitance,
AQA/IQK, RS 232 rozhraní
Akumulátorový provoz
(volitelně)
1 pracovní den, ochrana proti hlubokému vybití,
dobíjení při provozu na síť
1 pracovní den, ochrana proti hlubokému vybití,
dobíjení při provozu na síť
Zkušební značky
CE, UL, CUL
CE, UL, CUL
Záruka
2 roky
2 roky
Objednávkové informace
Model
Obj. číslo
PhotoLab® S6
Síťová verze, univerzální síťový napáječ
250 013
PhotoLab® S6-A
Akumulátorová verze, univerzální síťový napáječ
250 022
PhotoLab® S12
Síťová verze, univerzální síťový napáječ
250 024
PhotoLab® S12-A
Akumulátorová verze, univerzální síťový napáječ
250 026
UL
CUL
118
2
roky
záruka
Poznámka: Jiné síťové napájení podle země dodávky na vyžádání
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
pHotoFlex® řada
• Preciznost
Multiparametry
pH
Redox
Řada pHotoFlex® nabízí krajně robustní optiku a preciznost s nepatrným odběrem proudu díky společnému nasazení
optických filtrů, provázaných s LED zdroji světla. Přístroje jsou vybaveny 6 vlnovými délkami. Navíc je standardně integrováno měření pH a volitelně měření zákalu (IR oblast)! To z nich činí ideálního průvodce pro všechna měření v terénu: Na
čistírnách odpadních vod pro měření odpadní a vyčištěné vody, v analytice pitných vod ve studních nebo cisternách
a v neposlední řadě všeobecně při monitorování vodních útvarů. Jsou lehké do ruky, úsporné na energii a nabízejí přitom
hodně nadstandardu:
ISE
pHotoFlex®
– mobilní kapesní fotometry
Parametry
x
F i l t r o v é a m o b i l n í f o t o m extxr y
•
Velký výběr sad testů pro všechny požadavky
•
Vestavěná funkce pH v modelu pHotoFlex® Turb
•
Měření zákalu podle DIN 27027 / ISO 7027 a pH
v modelu pHotoFlex® Turb
•
Vlastní metody
Menu průvodce vede obsluhu úlohami měření a umožňuje
rychlou volbu ze seznamu 10 nejčastěji používaných sad
testů.
Aby práce v terénu byly ještě jednodušší, je k dispozici
kufříkový set s vestavěným „laboratorním stolem“
(viz str. 122).
Ideál: S LabStation a LSdata lze provádět měření
a vyhodnocování dat také v laboratoři (viz str. 122).
Pohodlná práce s pomocí čárových kódů je možná. Čárový
kód naleznete v analytických předpisech.
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Konduktivita
a
Uživatelské pokyny na displeji pro jednoduchou
obsluhu bez příručky
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
•
BSK/
respirometrie
e
Podsvícený displej a automatické úsporné vypínání
Fotometrie
•
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Nápadité řešení adaptéru pro použití různých typů
kyvet. Adaptér jednoduše odklopit: Připraveno pro
kyvety ø 28 mm a 16 mm s výškou 92 až 104 mm.
Počítač
kolonií
•
Software
• Robustnost
Rozpuštěný
kyslík
• Mnohostrannost
119
NOVÉ
pHotoFlex® STD – kapesní fotometr
pro analytiku vod a rutinní měření
S přenosným fotometrem pHotoFlex® STD lze v terénu i laboratoři snadno, pohodlně a energeticky úsporně provádět
fotometrická měření při analytice vod a jiných rutinních měřeních. Základní model řady pHotoFlex® poskytuje 6 vlnových
délek při použití LED, čímž s jednou sadou baterií je možných až 3000 měření.
pHotoFlex® STD
• Intuitivně a snadno
• Více než 160 metod
• 10 uživatelských metod
• 100 datových vět lze uložit
Data se přes rozhraní RS 232 předávají na PC a mohou se
GLP konformě s volitelným PC softwarem LSdata zpracovávat a spravovat.
Samotný přístroj lze společně s LabStation provozovat
v laboratoři ještě pohodlněji.
S LabStation je možný síťový provoz a nasazení
čtečky čárového kódu. Současně slouží jako
nabíjecí stanice pro akumulátorové baterie,
které jsou součástí dodávky.
Ještě více testů:
Spolu s pHotoFlex® STD je k dispozici
ještě více reagencií pro nasazení v terénu.
V rozsahu praktických sad práškových
testů na cesty je disponibilní velký počet
metod a parametrů.
pHotoFlex® STD nabízí korekturu strmosti
kalibračních křivek.
Kompletní výběr reagencií naleznete
na stranách 127–134.
120
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Kapesní fotometr pHotoFlex® předvede svou sílu při komplexních kontrolách čistoty životního prostředí a při sledování
procesů na střídajících se místech.
Multiparametry
pHotoFlex® – kapesní fotometr s pH metrem
Parametry
M o b i l n í f o t o m extxr y
x
pH
pHotoFlex®
• Nyní více než 160 metod
Redox
• Vestavěné měření pH
• Měření barvy
ISE
s pH kombinovanou elektrodou SenTix® 41
Kalibraci s AMCO Clear® standardy, které jsou součástí dodávky, lze dokumentovat a kalibrační data, stejně jako měřené
hodnoty, přenášet přes výstupní RS 232. S AMCO Clear® standardy je dána nejvyšší možná přesnost také pro citlivou
oblast pitných vod.
pHotoFlex® Turb
navíc:
• Měření zákalu podle
DIN 27027 / ISO 7027
• 0-1100 NTU/FNU
Konduktivita
a
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Software
• Kalibrační sada (0,02-10-1000 NTU)
BSK/
respirometrie
e
pHotoFlex® Turb se shoduje s pHotoFlex®, disponuje ale navíc infračerveným zdrojem světla (IR) pro nefelometrické
měření zákalu (90°), které odpovídá požadavkům podle DIN 27027 / ISO 7027, a pokud jde o přesnost, nezaostává
v ničem za laboratorním přístrojem. S AMCO Clear® standardy je dána nejvyšší možná přesnost také pro citlivou oblast
pitných vod..
Fotometrie
pHotoFlex® Turb – multitalent
Zákaloměry//
Refraktometry
y
pH kombinovaných elektrod jako volitelné příslušenství.
Pro nasazení v terénu se doporučuje bezúdržbová pH
elektroda s teplotním čidlem
SenTix® 41, při precizních měřeních v laboratoři pak
skleněná kombinovaná pH elektroda SenTix® 81.
Bližší popis naleznete v kapitole měření pH (od str. 40).
Počítač
kolonií
Zabudovaná pH funkce dovoluje měřit pH v rozmezí
hodnot 0-16 pH s automatickým rozeznáním pufrů
(TEC/NIST). Teplotní kompenzace probíhá v přípustném
rozsahu měření od -5 do 100 °C automaticky.
WTW MultiCal® rutina umožňuje automatickou kalibraci až
ve 3 kalibračních bodech. Dále WTW nabízí velký výběr
Rozpuštěný
kyslík
pH funkce
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
121
SET v přenosném kufru
• Laboratoř na cesty
• Vestavěný „laboratorní stůl“
• Do ruky
pHotoFlex® jako SET v praktickém přenosném kufru!
Malá laboratoř na cesty: Obzvláště praktický je vložený
„laboratorní stůl“ s prolisy pro měřicí přístroj, kyvety, měřicí
kádinku a stativ pro pH elektrodu. Kompletní
soupravy obsahují:
•
pH elektrodu SenTix® 41
•
1 variabilně nastavitelnou pipetu s objemem 5 ml
•
Kalibrační standardy
•
LSdata pro pohodlnou správu dat a tvorbu metod
•
Mnoho užitečného příslušenství
– prázdné kyvety, roztoky pufrů s pH 4,01 a 7,00, PC
kabel AK Labor 540 B, stativ pro pH elektrodu, čisticí
utěrku, šroubovák pro výměnu baterií
•
Ukládací příhrádky pro pomůcky
Laboratoř na cesty – SETy pro pHotoFlex® pH
a pHotoFlex® Turb (kromě pHotoFlex® STD)
LabStation a LSdata
Elegantní způsob správy naměřených dat!
LabStation činí z přenosných přístrojů pHotoFlex® a Turb®
430 řešení pro malé laboratoře. LabStation slouží také jako
nabíječka pro sadu dobíjecích baterií.
S PC softwarem Lsdata se mohou získaná naměřená data
komfortně dále zpracovávat na PC. Software je obsažen
v dodávce LabStation a kufříkových soupravách. LSdata
jsou k dostání i jako samostatný paket.
122
•
GLP konformní export dat z měřicího přístroje do PC
s rozeznáním uživatele
•
Další zpracování v *.XLS formátu, např. pro přehlednou
dokumentaci každého jednotlivého místa odběru
vzorků
•
Vytvoření vlastních metod v uživatelsky příjemném
dialogovém okně, jejich správa a zavedení metod
z PC do měřicího přístroje
•
Výpočty kalibračních křivek pro vlastní metody
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parametry
x x xí
Mobiln í fotometr y a příslušenstv
Tip na cesty:
Redox
pH
Multiparametry
Mít s sebou všechny nutné pomůcky od sad testů
a střičky s destilovanou vodou až po nádobu na
odpady – proč si nezakoupit běžný praktický kufr
na nářadí, a nepřizpůsobit si ho podle svých vlastních potřeb?!
Technická data
pHotoFlex® STD
Zdroj světla
LED
LED
LED
Vlnové délky nm
436, 517, 557, 594, 610, 690
436, 517, 557, 594, 610, 690 + 860
436, 517, 557, 594, 610, 690 + 860
Vlastní metody
100
100
100
Update metod a softwaru
přes internet
přes internet
přes internet
Datová paměť
100 měření
1000 měření
1000 měření
pH
—
0–16
0–16
Zákal
—
—
0–1100 NTU/FNU
< 2 nm přesnost vlnových délek,
±0,005 E reprodukovatelnost
±0,01 pH
—
< 2 nm přesnost vlnových délek,
±0,005 E reprodukovatelnost
±0,01 pH
0,01 NTU/FNU nebo ±2% z měřené
hodnoty
RS 232, USB přes adaptér (volitelné
příslušenství)
Druhy měření
Fotometrie
Fotometrie, pH
Fotometrie, pH, zákal
Baterie
4 Mignon (AA), více než 3000 měření
4 Mignon (AA), více než 3000 měření
4 Mignon (AA), více než 3000 měření
Dobíjecí baterie
Volitelně: LabStation
Volitelně: Akumulátorový SET nebo
LabStation
Volitelně: Akumulátorový SET nebo
LabStation
Zkušební značky
cETLus
Záruka
2 roky
cETLus
cETLus
2 roky
2 roky
Objednávkové informace
pHotoFlex® a příslušenství
pHotoFlex® STD
pHotoFlex®
Obj. číslo
Kapesní fotometr
pH
251 105
Kapesní fotometr s měřením pH
251 100
pHotoFlex® Turb
Kapesní fotometr s měřením pH a zákalu
251 110
pHotoFlex® pH/SET
Přenosný, univerzální LED filtrový fotometr s pH v terénním kufru se stolní vložkou,
LSdata a příslušenství
251 200
pHotoFlex® Turb/SET
Přenosný, univerzální LED filtrový fotometr s pH a zákalem v terénním kufru se stolní vložkou, KalKit,
LSdata a příslušenství
251 210
LSdata
PC software pro přístroje photoFlex® a Turb® 430
902 762
FC pHotoFlex®/Turb® 430
Terénní kufr + stolní vložka pro všechny modely pHotoFlex® a Turb 430®
pHotoFlex®
a Turb
430®,
se softwarem LSdata, dobíjecími bateriemi
LS Flex/430
LabStation pro všechny modely
a univerzálním síťovým napáječem
RB Flex/430
Sada dobíjecích baterií + univerzální síťový napáječ pro modely pHotoFlex® a Turb 430®
IP 67
cETLus
2
251 304
Konduktivita
a
Rozpuštěný
kyslík
RS 232, USB přes adaptér (volitelné
příslušenství)
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
3bodová
RS 232, USB přes adaptér (volitelné
příslušenství)
BSK/
respirometrie
e
pH / zákal —
Fotometrie
3bodová
Rozhraní
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Kalibrace:
Počítač
kolonií
Fotometrie < 2 nm přesnost vlnových délek,
±0,005 E reprodukovatelnost
pH —
Zákal (NTU / FNU) —
pHotoFlex® Turb
251 301
251 300
roky
záruka
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Přesnost
pHotoFlex® pH
ISE
Model
123
Termoreaktory
Termoreaktory pro CHSK a všechny další termické rozklady
Termoreaktory jsou nutné pro stanovení CHSK, celkového dusíku, nebo celkového fosforu. Vysokou reakční teplotou po definovanou dobu je zaručen úplný rozklad vzorku. Pro rozklad vzorku jsou dále k dispozici tři Crack-Sety: Pro těžké kovy
Crack-Set 10 (Model 14687, 100 rozkladů) a Crack-Set 10-C (Model 14688, 25 kyvet) a pro celkový dusík Crack-Set 20
(Model 14963, 90 stanovení).
V každém WTW termoreaktoru jsou v programech vloženy nejdůležitější teploty a doby rozkladu.
K dispozici je snadno volitelných 8 pevných programů. Navíc nabízejí termoreaktory CR 3200 a CR 4200 možnost uložit
k 8 pevným také 8 vlastních programů. Otvory termobloku jsou určeny pro kyvety s vnějším průměrem 16 mm.
Termoreaktory
• Programy pro rutinní úlohy
• Zkrácený rozklad pro CHSK
• Zajištění kvality kontrolním senzorem
(volitelné příslušenství)
CR 2200
CR 3200
CR 4200
Zkrácený rozklad pro CHSK
Nové programy pro CHSK
Bezpečnostní opatření
Pro CHSK rozklad jsou k dispozici různé programy podle
mezinárodních standardů. Na mnohá přání uživatelů je nyní
také možný zkrácený rozklad při 148 °C po dobu 20 minut,
protože tato doba se v praxi na komunálních odpadních
vodách ukázala jako dostatečná.
Všechny termoreaktory zaujmou optimálním přestupem
tepla mezi topným blokem a kyvetami a stejně tak nejvyšší
mírou bezpečnosti. Zabudovaný bezpečnostní poklop
chrání při případném prasknutí kyvety. Doteku s horní plochou vyhřívaného bloku zamezuje ochranná deska.
Všechny přístroje disponují příslušnými funkcemi
odměřování času. Na všech typech termoreaktorů se také
zobrazuje dosažení reakční teploty.
124
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
CR 3200
CR 3200 dovoluje navíc 8 vlastních programů s volnou
volbou teploty rozkladu až 170 °C pro 2 x 12 vzorků.
pH
Kdo má provádět rutinní práce v analytice vody s malým
počtem vzorků, je plně obsloužen přístrojem CR 2200:
12 vzorků může být rozloženo v 7 programech při 100,
120, 148 a 150 °C.
Multiparametry
CR 2200
Parametry
x
T e r m o r e a k t xoxr y
Konduktivita
a
U modelů CR 3200 a CR 4200 je k dispozici jako zkušební
prostředek teplotní čidlo TFK CR (obj. č. 250 100). Toto
teplotní čidlo se vloží místo jedné kyvety do termobloku
a přes rozhraní se buď na tiskárně, nebo PC zaznamená
nastavená a skutečná teplota po dobu rozkladu.
Funkčnost přístroje je tak možné nejen sledovat,
ale i zdokumentovat.
CR 3200
CR 4200
Rutinní měření
Odpadní voda
Speciální úlohy
v odpadní vodě
–
Speciální úlohy v odpadní
vodě a laboratoři
–
1 x 12
8 pevných programů
100
120
148
150
°C
°C
°C
°C
pro
pro
pro
pro
30 min, 60 min
30 min, 60 min, 120 min
120 min, 20 min
120 min
2 x 12, stejný program
2 x 12, různé programy
100
120
148
150
100
120
148
150
°C
°C
°C
°C
pro
pro
pro
pro
30 min, 60 min
30 min, 60 min, 120 min
120 min, 20 min
120 min
8 s volnou volbou 25 - 170 °C
°C
°C
°C
°C
pro
pro
pro
pro
30 min, 60 min
30 min, 60 min, 120 min
120 min, 20 min
120 min
Vlastní programy
–
Přesnost regulace
±1 °C ±1 digit
8 s volnou volbou 25 -170 °C
Třída ochrany
podle DIN VDE 0700 část 1/11.90
Bezpečnost přístroje
EN 61010, UL 3101, CAN/CSA C22.2-1010, EN 61010-2-010, IEC-CAN/CSA C22.2-1010.2.010
Rozměry
Š: 256 mm, V: 185 mm (uzavřený poklop), 290 mm (otevřený poklop), Hl.: 315 mm
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Počet vzorků max.
Informace pro objednávky
Reaktor (230 VAC s eurozástrčkou*) pro CHSK a jiné termické rozklady, způsobilý pro vložení 12
reakčních kyvet
1P21-1
CR 3200
Univerzální reaktor (230 VAC s eurozástrčkou*) pro CHSK a jiné termické rozklady způsobilý pro
vložení 24 reakčních kyvet
1P22-1
CR 4200
Univerzální reaktor (230 VAC s eurozástrčkou*) pro CHSK a jiné termické rozklady způsobilý pro
vložení 2 x 12 reakčních kyvet, 2 samostatné topné zóny
1P23-1
cETLus
2
roky
záruka
*) další síťové zástrčky podle poptávky
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Počítač
kolonií
Obj. číslo
CR 2200
Software
Model
BSK/
respirometrie
e
CR 2200
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Rozsahy nasazení a technická data termoreaktorů
Oblasti použití
Rozpuštěný
kyslík
Zajištění kvality:
Kdo musí souběžně řešit několik analýz, pro toho je správnou volbou CR 4200: Ve dvou odděleně řízených termoblocích, každý pro 12 kyvet, lze současně provádět např.
rozklady pro CHSK (148 °C) a pro celkový dusík (120 °C).
K dispozici je zde také 8 vlastních programů s volnou
volbou teploty rozkladu až 170 °C.
ISE
Redox
Teplotní čidlo TFK CR
Fotometrie
CR 4200
125
Reakční činidla od A do Z
– pro každou aplikaci správný test
Pro rutinní analýzy při nejrůznějších aplikacích je k dispozici velké množství testovacích sad. Každý fotometr a sada testů tvoří
jeden, v závislosti na optice a používaných vlnových délkách, vzájemně sladěný společný systém, který poskytuje nejrůznější
výhody:
Při nasazení mobilních fotometrů by měly být sady testů především nekomplikované – energeticky úsporná LED optika dovoluje
již nasazení jednoduchých a cenově příznivých sad testů, např. práškové testy. Naproti tomu v laboratoři náročná měřicí technika
s čárovými kódy a nejvyšší optickou citlivostí se zase odráží v potřebě dostupných, co nejpřesnějších sad testů – s čárovými
kódy, s certifikátem šarže a s podporou při zajištění kvality.
Paleta reagenčních činidel se stále rozšiřuje nejen vývojem nových testů, nýbrž také rozšiřováním jejich použitelnosti v rozdílných
typech přístrojů. Vzhledem k odlišné optice a zdrojům světla různých přístrojů nejsou ve všech
typech fotometrů stejné rozsahy měření. Např. fotometry s LED optikou mají většinou pro
stejný test menší rozsah měření.
Reagencie pro rutinu
• Komfortní a cenově příznivé
• Precizní
• Zajištěná kvalita výsledků s AQA/IQC
Měřit správně
Kdo si podrobně prohlédne certifikát šarže testu, ihned
pozná, na čem záleží. Je to volba správného rozsahu
měření! Stanovení koncentrace je přesné vždy pouze
v lineární oblasti absorpce (= extinkce). Především na okrajích rozsahu měření se projeví přípustná tolerance nejsilněji.
Vyplatí se proto provést případné stanovení ještě jednou
s „vhodnější“ sadou testu!
Přehled typů testů
Označení
126
= kyvetový test
TC = kyvetový test
TP = práškový test
= reagenční test
Typ
Kyvetový test
Reagenční test
Práškový test
Certifikát šarže
S certifikátem ()
pro nejvyšší přesnost
Bez certifikátu (TC)
s velmi dobrou přesností
S certifikátem ()
pro nejvyšší přesnost
Bez certifikátu
s vyhovující přesností
Rozeznání testu
Čárový kód () a/nebo
volba metody
Čárový kód () a/nebo
volba metody
Volba metody,
volitelně čárový kód (externí)
Přednosti
Reakční kyvety s čárovým kódem
nebo volba metody, 16 mm:
Přídat vzorek, zasunout kyvetu, změřit
a odečíst hodnotu s minimálními
pracovními nároky,
AQA podpora zajištění kvality výsledků
Velký rozsah měření pro 10, 20
Nejmenší rozměry balení testu,
a 50 mm pravoúhlé kyvety,
jednoduchý postup testu, minimum
podchycení nejmenších koncentrací
pomůcek, pro kyvety Ø 16 a 28 mm
v pravoúhlých kyvetách 50 mm,
AQA podpora zajištění kvality výsledků
Oblasti použití
Laboratoře, občasné analýzy nebo
komfort při velmi velkém počtu
analyzovaných vzorků
Laboratoře, nejnižší koncentrace,
rutinní, cenově příznivé analýzy při
velkém počtu vzorků
Mobilní měření, snímkovací
a monitorovací úlohy
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
S12
6000
Spektral
pHotoFlex®
14544
0.5 - 16.0 mg/l NH4-N
0.09 - 3.00 mg/l NH3
16
0.5
250 329
25
–
–
–
14752/1
0.010 - 3.00 mg/l NH4-N
0.000 - 0.730 mg/l NH3
10, 20, 50, 16, 28
5
250 426
500
–
–
–
14752/2
0.010 - 3.00 mg/l NH4-N
0.000 - 0.730 mg/l NH3
10, 20, 50, 16, 28
5
252 081
250
–
–
–
14739
0.010 - 2.000 mg/l NH4-N
0.01 - 2.60 mg/l NH4+
16
5
250 495
25
–
A6/25
0.20 - 8.00 mg/l NH4-N
0.26 - 10.3 mg/l NH4+
16
1
252 072
25
14544
0.5 - 16.0 mg/l NH4-N
0.6 - 20.6 mg/l NH4+
16
0.5
250 329
25
14559
4.0 - 80.0 mg/l NH4-N
5.2 - 103.0 mg/l NH4+
16
0.1
250 424
25
–
14752/1
0.010 - 3.00 mg/l NH4-N
0.013 - 3.86 mg/l NH4+
10, 20, 50, 16, 28
5
250 426
500*
–
14752/2
0.010 - 3.00 mg/l NH4-N
0.013 - 3.86 mg/l NH4+
10, 20, 50, 16, 28
5
252 081
250*
–
00683
2.0 - 150 mg/l NH4-N
2.6 - 193 mg/l NH4+
10
0.1, 0.2
252 027
100
–
–
TP NH4-1 TP
0.00 - 0.50 mg/l NH4-N
0.00 - 0.64 mg/l NH4+
28
10
251 408
200
–
–
–
–
–
TC NH4-2 TC (LR)
0.00 - 2.50 mg/l NH4-N
0.00 - 3.20 mg/l NH4+
16
2
251 997
50
–
–
–
–
–
TC NH4-3 TC (HR)
0 - 50 mg/l NH4-N
0 - 64 mg/l NH4+
16
0.1
251 998
50
–
–
–
–
–
252 023
25
–
–
–
252 063
30
–
–
–
60
–
–
–
–
–
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
Model
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
ml
Obj. číslo
Počet CC MW
Amoniak NH3 (v závislosti na pH a °C - uvedené rozsahy platí pro pH 8,5/25 °C)
Multiparametry
S6
photoLab®
pH
Reagencie
Parametry
x
R e a g e nxcxi e
00675
0,05-2,50 mg/l AOX
16
01747
0.001 - 0.100 mg/l As
10, 20, 16
Arsen As
350
Vyžaduje: AS absorpční trubičky
252 066
Bór B
14839
0.050 - 0.800 mg/l B
10
5
250 427
00826
0.05 - 2.00 mg/l B
16
4
252 041
25
–
–
00605
0.020 - 10.00 mg/l Br2
10, 20, 50
10
252 014
200*
–
–
–
–
Bróm Br2
ISE
Rozpuštěný
kyslík
Konduktivita
a
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
AOX
BSK/
respirometrie
e
Antimon: Vyžádat si aplikační list
Fotometrie
–
Redox
Amonium NH4
00687
0.5 - 3000 mg/l BSK
16
–
252 028
50
–
–
14622
0.10 - 2.50 mg/l Sn
16
5
250 401
25
–
–
–
20
10
252 089
200
–
–
–
–
2
250 407
25
–
0.5
252 020
25
–
Cín Sn
Zákaloměry//
Refraktometry
y
BSK Biochemická spotřeba kyslíku
19251
Detergenty
0.020 - 0.500 mg/l DEHA
viz Tenzidy: Anionaktivní, Kationaktivní, Neionogenní
Počítač
kolonií
DEHA / Pojivo kyslíku (změkčovadlo)
14562
5.0 - 50.0 mg/l K
16
00615
30 - 300 mg/l K
16
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
ml = Objem vzorku (photoLab®)
** viz další informace str. 121
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Draslík K
127
Reagencie
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
ml
Obj. číslo
Počet CC MW
S6
S12
6000
Spektral
pHotoFlex®
photoLab®
14556
0.10 - 3.00 mg/l NO3-N
0.4 - 13.3 mg/l NO3
16
2
250 411
25
–
N2/25
0.5 - 25.0 mg/l NO3-N
2.2 - 110.7 mg/l NO3
16
1
252 073
25
–
–
14542
0.5 - 18.0 mg/l NO3-N
2.2 - 79.7 mg/l NO3
16
1.5
250 410
25
–
14764
1.0 - 50.0 mg/l NO3-N
4 - 221 mg/l NO3
16
0.5
250 347
25
–
–
00614
23 - 225 mg/l NO3-N
102 - 996 mg/l NO3
16
0.1
252 019
25
–
–
–
14942
0.2 - 17.0 mg/l NO3-N
0.9 - 75.3 mg/l NO3
10, 20, 50, 16
1
250 422
50*
–
14773
0.2 - 20.0 mg/l NO3-N
0.9 - 88.5 mg/l NO3
10, 20
1.5, 3
250 444
100
–
–
–
09713/1
0.1 - 25.0 mg/l NO3-N
0.4 - 110.7 mg/l NO3
10, 20, 50
0.5
250 421
90*
–
–
–
09713/2
0.1 - 25.0 mg/l NO3-N
0.4 - 110.7 mg/l NO3
10, 20, 50
0.5
252 085
250*
–
–
–
0 - 30.0 mg/l NO3-N
0.0 -133.0 mg/l NO3
16
2
251 993
50
–
–
–
–
–
–
14537
0.5 - 15.0 mg/l Ncelk
(120 °C, 1 h)
16
10
250 358
25
–
14763
10 - 150 mg/l Ncelk
(120 °C, 1 h)
16
1
250 494
25
–
–
00613
0.5 - 15.0 mg/l Ncelk
(120 °C, 1 h)
16
10
252 018
25
–
–
TC Ntot1 TC (LR)
0 - 25.0 mg/l Ncelk
(120°C, 30 min.)
16
2
251 995
50
–
–
–
–
–
TC Ntot2 TC (HR)
5 - 150 mg/l Ncelk
(120°C, 30 min.)
16
0.5; 2
251 996
50
–
–
–
–
–
N5/25
0.010 - 0.700 mg/l NO2-N
0.03 - 2.30 mg/l NO2
16
5
252 074
25
–
14776/1
0.005 - 1.00 mg/l NO2-N
0.016 - 3.28 mg/l NO2
10, 20, 50, 16, 28
5
250 445
1000*
–
–
14776/2
0.005 - 1.000 mg/l NO2-N
0.016 - 3.28 mg/l NO2
10, 20, 50, 16, 28
5
250 440
335*
–
–
00609
1.0 - 90.0 mg/l NO2-N
3.3 - 295.2 mg/l NO2
16
8
252 069
25
–
–
–
TP NO2-1 TP
0.00 - 0.33 mg/l NO2-N
0.00 - 1.08 mg/l NO2
16, 28
10
251 409
100
–
–
–
–
–
–
TC NO2-2 TC
0.03 - 0.60 mg/l NO2-N (LR)
0.10 - 2.00 mg/l NO2 (LR)
16
2
251 994
24
–
–
–
–
–
–
0.30 - 3.00 mg/l NO2-N (HR)
0.99 - 9.90 mg/l NO2
16
0,5
0.00 - 0.33 mg/l NO2-N
0.00 - 1.08 mg/l NO2
20, 28
25
251 419
100
–
–
–
–
–
Model
Dusičnany NO3
TC NO3-1 TC
Dusík celkový Ncelk
Dusitany NO2
TP NO2-3 TP
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
128
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
ml = Objem vzorku (photoLab®)
** viz další informace str. 121
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
ml
Obj. číslo
Počet CC MW
S6
S12
6000
Spektral
pHotoFlex®
photoLab®
00856
0.002 – 0.100 mg/l C6H5OH
0.025 – 5.00 mg/l C6H5OH
20
10, 20, 50
200
10
252 058
50
250*
–
–
–
14551
0.10 - 2.50 mg/l C6H5OH
16
10
250 412
25
–
–
14557
0.025 - 1.50 mg/l F
16
5
250 365
25
–
–
14598/1
0.10 - 20.0 mg/l F
10
5 popř. 0.5
252 048
100
–
–
–
–
14598/2
0.10 - 20.0 mg/l F
10
5 popř. 0.5
252 083
250
–
–
–
–
14500
0.10 - 8.00 mg/l HCHO
16
2
250 406
25
–
–
14678
0.02 - 8.00 mg/l HCHO
10, 20, 50
3
250 331
100*
–
–
–
–
P6/25
0.05 – 5.00 mg/l PO4-P
0.05 – 5.0 mg/l Pcelk
0.2 - 15.3 mg/l PO4
16
5
252 075
25
P7/25
0.5 - 25.0 mg/l PO4-P
0.5 - 25.0 mg/l Pcelk
1.5 - 76.7 mg/l PO4
16
1
252 076
25
14546
0.5 - 25.0 mg/l PO4-P
1.5 - 76.7 mg/l PO4
16
5
250 413
25
00616
3.0 - 100.0 mg/l PO4-P
9.0 - 307.0 mg/l PO4
16
0.2
252 021
25
14848/1
0.010 - 5.00 mg/l PO4-P
0.010 - 5.00 mg/l PO4-Pcelk
0.030 - 15.3 mg/l PO4
10, 20, 50, 16, 28
5
250 446
420*
–
14848/2
0.010 - 5.00 mg/l PO4-P
0.010 - 5.00 mg/l PO4-Pcelk
0.030 - 15.3 mg/l PO4
10, 20, 50, 16, 28
5
252 086
220*
–
14842
0.5 - 30.0 mg/l PO4-P
1.5 - 92.0 mg/l PO4
10, 20
5
250 447
400
–
–
–
00798
1.0 - 100.0 mg/l PO4-P
3.0 - 307.0 mg/l PO4
10, 16
8
252 045
100
–
–
TP PO4-1 TP
0.00 - 0.80 mg/l PO4-P
0.00 - 2.45 mg/l PO4
28
10
251 410
100
–
–
–
–
–
TC PO4-2 TC
0.00 - 1.60 mg/l PO4-P
0.00 - 4.91 mg/l PO4
16
5
251 989
50
–
–
–
–
–
TC PO4-3 TC
0.00 - 1.10 mg/l PO4-P
0.00 - 1.10 mg/l Pcelk
(rozklad, 100°C)
0.00 - 3.37 mg/l PO4
16
5
251 988
50
–
–
–
–
–
TC PO4-4 TC
0.02 - 1.10 mg/l PO4-P
0.02 - 1.10 mg/l Pcelk
(rozklad, 100°C)
0.06 - 3.37 mg/l PO4
16
5
251 987
50
–
–
–
–
–
00594
0.02 - 0.50 mg/l Al
16
6
252 068
25
–
–
–
14825
0.020 - 1.20 mg/l Al
10, 20, 50, 28
5
250 425
300*
–
TP Al-1 TP
0.002 - 0.250 mg/l Al
28
20
251-400
100
–
–
–
–
pH
Hliník Al
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
–
–
Konduktivita
a
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
BSK/
respirometrie
e
Fotometrie
Zákaloměry//
Refraktometry
y
–
Počítač
kolonií
Fosfáty PO4
Rozpuštěný
kyslík
ISE
Formaldehyd HCHO
Redox
Fluoridy F
ml = Objem vzorku (photoLab®)
** viz další informace str. 121
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Model
Fenoly C6H5OH
Multiparametry
Reagencie
Parametry
x
R e a g e nxcxi e
129
Reagencie
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
ml
Obj. číslo
Počet CC MW
S6
S12
6000
Spektral
pHotoFlex®
Model
photoLab®
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
5.0 - 75.0 mg/l Mg
16
1
252 043
25
–
0.005 - 2.00 mg/l N2H4
10, 20, 50
5
250 493
100*
–
–
–
–
0.004 - 0.600 mg/l N2H4
10, 28
10
251 416
100
–
–
–
–
–
–
–
–
Hořčík Mg
00815
Hydrazín N2H4
09711
TP N2H4-1 TP
CHSK Chemická spotřeba kyslíku
14560
4.0 - 40.0 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
3
250 303
25
C3/25
10 - 150 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
3
252 070
25
14895
15 - 300 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
2
250 359
25
–
14690
50 - 500 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
2
250 304
25
–
C4/25
25 - 1500 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
3
252 071
25
–
14691
300 - 3500 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
2
250 351
25
–
14555
500 - 10000 mg/l CHSK (148 °C, 2 h) 16
1
250 309
25
–
01797
5000 - 90000 mg/l CSB
(148 °C, 2 h)
16
0,1
252 093
25
–
–
–
TC COD1 TC (LR)
0 - 150 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
2
251 990
25
–
–
–
–
–
–
TC COD2 TC (MR)
0 - 1500 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
2
251 991
25
–
–
–
–
–
–
TC COD3 TC (HR)
0 - 15000 mg/l CHSK (148 °C, 2 h)
16
0,2
251 992
25
–
–
–
–
–
–
CHSK Chemická spotřeba kyslíku (bez rtuti, Cl ovlivní výsledek měření)
09772
10 - 150 mg/l CSB (148 °C, 2h)
16
2
250 301
25
–
09773
100 - 1500 mg/l CSB (148 °C, 2h)
16
2
250 306
25
–
00595
0.03 - 6.00 Cl2 , volný
16
5
250 419
200
–
–
00597
0.03 - 6.00 Cl2 , volný+celkový
16
5
250 420
200
–
–
Chlór Cl2
00598/1
0.010 - 6.00 Cl2 , volný
10, 20, 50
10
252 010
1200*
–
–
–
–
00598/2
0.010 - 6.00 Cl2 , volný
10, 20, 50
10
252 011
200*
–
–
–
–
00599
0.010 - 6.00 Cl2 , volný+celkový
10, 20, 50
10
252 012
200*
–
–
–
–
00602/1
0.010 - 6.00 Cl2 , celkový
10, 20, 50
10
252 013
200*
–
–
–
–
00602/2
0.010 - 6.00 Cl2 , celkový
10, 20, 50
10
252 055
1200*
–
–
–
–
TP Cl-1 TP
0.00 - 2.00 mg/l Cl2 , volný
20, 28
10
251 401
100
–
–
–
–
–
TP Cl-2 TP
0.5 - 5.0 mg/l Cl2 , volný
20, 28
25
251 402
100
–
–
–
–
–
TP Cl-3 TP
0.00 - 2.00 mg/l Cl2 , celkový
20, 28
10
251 414
100
–
–
–
–
–
TP Cl-4 TP
0.5 - 5.0 mg/l Cl2 , celkový
20, 28
10+15 H2O
251 414
100
–
–
–
–
–
16, 50
10
–
–
–
Chlór kapkové testy (volný a celkový chlór) Cl2
/
0.010 - 6.00 Cl2
00086 reagencie Cl2-1
252 077
200
00087 reagencie Cl2-2
252 078
400
00088 reagencie Cl2-3
252 079
600
00089 Příslušenství Cl2 (prázdné kyvety atp.)
252 080
25
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
130
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
ml = Objem vzorku (photoLab®)
** viz další informace str. 121
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
ml
Obj. číslo
Počet CC MW
S6
S12
6000
Spektral
pHotoFlex®
photoLab®
0.020 - 10.00 mg/l ClO2
10, 20, 50, 16, 28
10
252 017
200*
–
14730
5 - 125 mg/l Cl
16
1
250 353
25
14897/1
2.5 - 250 mg/l Cl
10, 16
1, 5
250 491
100
–
14897/2
2.5 - 250 mg/l Cl
10, 16
1, 5
252 082
175
–
Model
Chlórdioxid ClO2
00608
–
–
Multiparametry
Reagencie
Parametry
x
R e a g e nxcxi e
Redox
Chromany (Chróm VI a Celkový chróm) Cr
0.05 - 2.00 mg/l Cr
16
10
250 341
25
–
14758
0.01 - 3.00 mg/l Cr
10, 20, 50
5
250 433
250*
–
–
–
10, 20, 50
10
252 015
200*
–
–
–
–
ISE
14552
Chromovací lázeň CrO3
pH
Chloridy Cl
viz bezreagenční testy
16
5
250 314
25
–
01745
0.002- 0.500 mg/l Cd
10, 20, 50, 28
10
252 051
55*
–
–
14794
0.005 - 5.00 mg/l Si
0.11 - 10.70 mg/l SiO2
10, 20, 50, 16, 28
5
250 438
300*
–
–
00857
0.5 - 500 mg/l Si
1.1 - 10.70 mg/l Si
10, 16
4/0.5
252 046
100
–
–
–
TP Si-1 TP (LR)
0.00 - 0.75 mg/l Si
0.00 - 1.60 SiO2
28
10
251 411
100
–
–
–
–
–
–
TP Si-2 TP (HR)
0 - 46.7 mg/l Si
0 - 100.0 mg/l SiO2
16, 28
10
251 412
100
–
–
–
–
–
–
TP Si-3 TP (HR)
0.5 - 93 mg/l Si
1 - 200 mg/l SiO2
20, 28
25
251 422
100
–
–
–
–
–
Křemík/Křemičitany Si/SiO2
Kyanidy (volné a slabě vázané kyanidy) CN
14561
0.010 - 0.500 mg/l CN
16
5
250 344
25
–
–
09701
0.002 - 0.500 mg/l CN
10, 20, 50
5, 10
250 492
100*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Kyselina askorbová: Vyžádat si aplikační list
Kyselina křemičitá viz Křemík/Křemičitany Si/SiO2
Kyselina kyanurová
19250
nahrazuje se testem 19253
19253
2 - 160 mg/l kyselina kyanurová
20
5
252 091
100
Ks 4.3 0.40 - 8.00 mmol/l
20 - 400 mg/l CaCO3
16
1
252 087
120
0.5 - 12.0 mg/l O2
16
–
250 403
25
Kyselinová kapacita do pH 4.3
/ 01758
Kyslík O2
14694
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
Konduktivita
a
0.025 - 1.000 mg/l Cd
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
14834
BSK/
respirometrie
e
Kadmium Cd
Fotometrie
viz bezreagenční testy
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
–
–
ml = Objem vzorku (photoLab®)
** viz další informace str. 121
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Počítač
kolonií
0.050 - 10.00 mg/l I2
Software
00606
Jódové barevné číslo:
Rozpuštěný
kyslík
Jód I2
131
Reagencie
Obj. číslo
Počet CC MW
01739
0.005 – 2.000 mg/l Mn
10, 20, 50
8
252 056
250*
–
14770/1
0.01 - 10.0 mg/l Mn
10, 20, 50, 16, 28
5
250 442
500*
–
14770/2
0.01 - 10.0 mg/l Mn
10, 20, 50, 16, 28
5
252 084
250*
–
00816
0.10 - 5.00 mg/l Mn
16
7
252 035
25
–
00816
0.10 - 5.00 mg/l Mn
16
7
252 035
25
–
TP Mn-1 TP
0.0 - 20.0 mg/l Mn
16, 28
10
251 406
100
–
–
–
–
–
–
TP Mn-2 TP
0.007 - 0.700 mg/l Mn
20, 28
10
251 417
100
–
–
–
–
–
14553
0.05 - 8.00 mg/l Cu
16
5
250 408
25
–
14767
0.02 - 6.00 mg/l Cu
10, 20, 50, 16, 28
10
250 441
250*
–
–
TP Cu-1 TP
0.00 - 5.00 mg/l Cu
28
10
251 403
100
–
–
–
–
–
–
Spektral
ml
Model
6000
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
S12
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
S6
pHotoFlex®
photoLab®
Mangan Mn
–
–
Měď Cu
Mědicí lázeň
viz bezreagenční testy
Mo Molybden
00860
0.02 - 1.00 mg/l Mo
16
10
252 040
25
–
–
–
–
19252
0.5 - 45.0 mg/l Mo
20
10
252 090
100
–
–
–
–
TP Mo-1 TP
0.0 - 35.0 mg/l Mo
16, 28
10
251 407
100
–
–
–
–
–
–
TP Mo-2 TP
0.3 - 40.0 mg/l Mo
20, 28
25
251 418
100
–
–
–
–
–
0.05 – 10.0 mg/l Cl2
10, 20, 50
10
252 057
150*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Monochloramin
01632
Nikl Ni
14554
0.10 - 6.00 mg/l Ni
16
5
250 409
25
14785
0.02 - 5.00 mg/l Ni
10, 20, 50, 28
5
250 443
250*
Niklovací lázeň
viz bezreagenční testy
Olovo Pb
14833
0.10 - 5.00 mg/l Pb
16
5
250 313
25
09717
0.010 - 5.00 mg/l Pb
10, 50, 16, 28
8
252 034
50*
01763
50-3000 mg/l
16
0,5
252 060
100
–
–
–
00607/1
0.010 - 4.00 mg/l O3
10, 20, 50, 16, 28
10
252 016
200*
–
–
–
00607/2
0.010 - 4.00 mg/l O3
10, 20, 50, 16, 28
10
252 054
1200*
–
–
–
14732
nahrazeno testem ClO2 00608
a testem Ozon 00607
Organické kyseliny (těkavé)
Ozón O3
Peroxid vodíku H2O2
14731
0.25 - 20.0 mg/l H2O2
16
10
250 402
25
–
–
–
18789
0.015 - 6.00 mg/l H2O2
10, 20
8
252 067
100
–
–
–
–
01744
pH 6.4 – 8.6
16
10
252 050
280
–
–
pH
SAK
viz bezreagenční testy
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
132
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
ml = Objem vzorku (photoLab®)
** viz další informace str. 121
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
ml
Obj. číslo
Počet CC MW
S12
6000
Spektral
pHotoFlex®
14548
5 - 250 mg/l SO4
16
5
250 414
25
00617
50 - 500 mg/l SO4
16
2
252 022
25
–
14564
100 - 1000 mg/l SO4
16
1
250 415
25
–
14791
25 - 300 mg/l SO4
10
2.5
250 449
200
–
–
0 - 70 mg/l SO4
16, 28
10
251 413
100
–
–
–
–
–
–
14394
1.0 - 20.0 mg/l SO3
16
3
250 416
25
–
–
–
–
01746
1.0 - 60.0 mg/l SO3
10
2
252 053
150
–
–
–
–
00885
10 - 300 mg/l Na
16
0.5
252 044
25
–
–
14831
0.25 - 3.00 mg/l Ag
Celkové Ag: 100 °C/120 °C, 1 h,
rozkladné reagencie součástí testu
10, 20, 16
10
250 448
100
–
–
–
0.02 - 1.50 mg/l S
10, 20, 50
5
250 450
220*
–
–
–
–
a-Ten 14697
(anion.) 0.05 - 2.00 mg/l a-Ten
16
5
250 333
25
–
–
–
–
c-Ten 01764
(kation.) 0.05 - 1.50 mg/l CTAB
16
5
252 062
25
–
–
–
–
0.10 - 7.50 mg/l Triton X-100
16
4
252 061
25
–
–
–
–
Model
Sírany SO4
TP SO4-1 TP
Multiparametry
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
pH
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
S6
photoLab®
Redox
Reagencie
Parametry
x
R e a g e nxcxi e
ISE
Siřičitany SO3
Těžké kovy:
viz Olovo Pb, Kadmium Cd, Chróm Cr
TOC celkový organicky vázaný uhlík
14878
5.0 - 80.0 mg/l TOC
16
3
252 036
25
–
–
–
14879
50 - 800 mg/l TOC
16
3
252 037
25
–
–
–
0.7 - 30.1 °d
5 - 215 mg/l Ca
16
1
252 039
25
–
–
0.075 - 0.750 °d
0.50 - 5.00 mg/l Ca
16
4
250 404
25
–
–
–
Tvrdost vody, celková tvrdost
00961
Konduktivita
a
Zákaloměry//
Refraktometry
y
n-Ten 01787
(neion.) Fotometrie
Tenzidy
Počítač
kolonií
14779
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Sulfidy/Hydrogensulfidy S
BSK/
respirometrie
e
Stříbro Ag
Rozpuštěný
kyslík
Sodík Na
14683
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
ml = Objem vzorku (photoLab®)
** viz další informace str. 121
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Tvrdost vody zbytková
133
Reagencie
Rozsah měření (podle kyvety)
Spodní mez - s nejdelší kyvetou
Horní mez - s nejkratší kyvetou
* s kyvetou 50 mm polovina testů
Kyveta (mm)
16, 28 kruhová
10, 20, 50 mm
pravoúhlá
ml
Obj. číslo
Počet CC MW
S6
S12
6000
Spektral
pHotoFlex®
photoLab®
14815
1.0 - 160 mg/l Ca
10, 20, 16, 28
0.1
250 428
100
–
–
00858
10 - 250 mg/l Ca
16
1
252 047
25
–
–
–
00861
0.025 - 1.000 mg/l Zn
16
2
252 049
25
–
–
14566
0.20 - 5.00 mg/l Zn
16
0.5
250 417
25
–
14832
0.05 - 2.50 mg/l Zn
10
5
250 451
90
–
–
–
–
250 452
180
Model
Vápník Ca
Zinek Zn
06146
Extrakční činidlo, nutné pro test 14832
Zlato Au
14821
0.5 - 12.0 mg/l Au
10, 16
2
250 436
80
–
14549
0.05 - 4.00 mg/l Fe
16
5
250 349
25
14896
1.0 - 50.0 mg/l Fe
16
1
250 361
25
14761/1
0.005 - 5.00 mg/l Fe
10, 20, 50, 16, 28
5
250 435
1000*
–
14761/2
0.005 - 5.00 mg/l Fe
10, 20, 50, 16, 28
5
250 439
250*
–
00796
0.010 - 5.00 mg/l Fe
10, 20, 50
8
252 042
150*
–
–
TP Fe-1 TP
0.00 - 1.80 mg/l Fe
16, 28
10
251 404
100
–
–
–
–
–
–
TP Fe-2 TP
0.00 - 3.00 mg/l Fe
16, 28
10
251 405
100
–
–
–
–
–
–
Železo Fe
= Kruhové kyvetové testy
= Reagenční test
134
TC = Kyvetový test
TP = Práškový test
CC = CombiCheck zkouška
MV = Mořská voda
–
–
(photoLab®)
ml = Objem vzorku
** viz další informace str. 121
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
CombiCheck
Redox
Maximální počet stanovení s kombinovaným standardním
roztokem CombiCheck závisí na používané sadě testu.
S přídavkovým roztokem je možných vždy 280 stanovení.
Dbejte prosím také pokynů v návodu sady testu!
Maximální
počet
stanovení
14676 CombiCheck 10
ISE
Parametr
250 482
Koncentrace
Amonium
4,00 mg/l NH4-N
A6/25
14558
90
90
Chloridy
25,0 mg/l Cl
14730
90
Železo
1,00 mg/l Fe
CHSK
80 mg/l CHSK
C3/25
14540
30
30
Mangan
1,00 mg/l Mn
14556
14773
45
60
2,5 mg/l NO3-N
Fosforečnany 0,80 mg/l PO4-P
Sírany
100 mg/l SO4
P6/25
14543
14848
18
18
9
14548
14791
00617
18
40
48
14675 CombiCheck 20
14692 CombiCheck 40
Hliník
0,75 mg/l Al
Nikl
2,00 mg/l Ni
Olovo
2,00 mg/l Pb
Zinek
2,00 mg/l Zn
14695 CombiCheck 50
Amonium
1,00 mg/l NH4-N
Dusík
12,0 mg/l NH4-N
14544
180
Chloridy
60 mg/l Cl
14730
90
CHSK
750 mg/l CHSK
C4/25
14541
30
30
Dusičnany
9,0 mg/l NO3-N
N2/25
14542
14563
14773
14942
09713
90
60
90
60
60
180
Fosforečnany 8,0 mg/l PO4-P
P7/25
14729
90
90
Sírany
14564
90
500 mg/l SO4
0,500 mg/l Cd
2,00 mg/l Cu
250 483
Amonium
Vhodné pro
sadu testů
– model
Maximální
počet
stanovení
14834
14553
14767
14549
14761
00796
14770
00816
19
19
19
19
9
12
9
13
14825
14554
14785
14833
09717
14566
19
19
19
19
11
190
14739
14752
14537
00613
14560
19
19
9
9
32
14690
14895
14897
48
48
96
14559
00683
14555
14763
950
480
95
95
14691
14764
14729
P7/25
48
190
95
95
14677 CombiCheck 30
Kadmium
Měď
Dusičnany
Rozpuštěný
kyslík
CombiCheck
Vhodné pro
sadu testů
– model
5,0 mg/l Ncelk
CHSK
20,0 mg/l CHSK
14696 CombiCheck 60
CHSK
250 mg/l CHSK
Chloridy
125 mg/l Cl
14689 CombiCheck 70
Amonium
50,0 mg/l NH4-N
CHSK
5.000 mg/l CHSK
Dusík
50,0 mg/l Ncelk
14738 CombiCheck 80
CHSK
1.500 mg/l CHSK
Dusičnany
25,0 mg/l NO3-N
Fosforečnany 15,0 mg/l PO4-P
250 484
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Koncentrace
250 485
BSK/
respirometrie
e
Parametr
+2 °C až +8 °C
Konduktivita
a
CombiCheck
Skladování:
250 486
250 487
250 488
250 489
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Fotometrie
S přídavkovým roztokem se měřením podílu stanovitelnosti zkoušejí vlivy závislé na složení vzorku (kontrola
matrice) a určuje se vhodná předúprava vzorku. Další
podrobnosti uvedeny v přibaleném návodu.
Zákaloměry//
Refraktometry
y
•
Počítač
kolonií
Se standardním roztokem se pokrývá správnost
výsledků celého systému: Způsob práce – analytický
postup – reagenční činidla – fotometr.
Software
•
pH
Roztoky CombiCheck jsou pro spotřebu připravené víceparametrové standardy. Každé balení obsahuje standardní roztok
a přídavkový roztok. Oba roztoky lze přímo bez ředění nasadit pro AQA kontrolu kvality.
Multiparametry
Parametry
x
R e a g e nxcxi e
135
Příslušenství
Standardní roztoky
Seznam standardních roztoků, které musí být vzhledem
k omezené stálosti připravovány pravidelně čerstvé:
•
Fenol
•
Formaldehyd
•
Hydrazin
•
Hydrogensulfidy
•
Chlor volný
•
Chlor vázaný
Standardní roztoky
Parametr
Konc.
v mg/l
Množství
v ml
Model
Obj. číslo
Amonium
1000
500
SL NH4 19812
250 461
AOX
20
85 (8-16
zkoušek)
AOX 00680
252 026
Bór
1000
500
SL B 19500
250 463
BSK
210
10 dávek
pro 10 x 1l
00718
252 030
Draslík
1000
500
SL K 70230
250 471
Dusičnany
1000
500
SL NO3 19811
250 476
Dusitany
1000
500
SL NO2 19899
250 477
Fluoridy
1000
500
SL F 19814
250 470
Fosfáty
1000
500
SL PO4 19898
250 478
Hliník
1000
500
SL Al 19770
250 460
Chloridy
1000
500
SL Cl 19897
250 466
Chrom
1000
500
SL CrO3 19780
250 468
CHSK 160
100
30
KCSB 100
250 356
CHSK 1500
400
30
KCSB 400
250 357
Kadmium
1000
500
SL Cd 19777
250 464
250 472
•
Křemík (ředěný standard)
•
Peroxid vodíku
•
Siřičitany
Kyselina
1000
křemičitá (Si)
500
SL Si 70236
•
Sulfidy
Mangan
1000
500
SL Mn 19789
250 474
Měď
1000
500
SL Cu 19786
250 473
Nikl
1000
500
SL Ni 19792
250 475
Olovo
1000
500
SL Pb 19776
250 462
Sírany
1000
500
SL SO4 19813
250 480
Stříbro
1000
500
SL Ag 19797
250 479
TOC
1000
100
SL TOC 09017
250 499
Vápník
1000
500
SL Ca 19778
250 465
Zinek
1000
500
SL Zn 19806
250 481
Železo
1000
500
SL Fe 19781
250 469
•
Tenzidy anionaktivní
PhotoCheck
PipeCheck
AQA/IQC: Rozsáhlý zkušební prostředek pro
přezkoušení optiky a linearity měření!
Zkušební prostředek na správnost pipetovaného
objemu!
Stabilně zbarvené roztoky slouží k přezkoušení filtrů resp.
nastavených vlnových délek 445/446 nm, 520/525 nm
a 690 nm. Vždy se čtyřmi roztoky pro každou vlnovou
délku se přezkouší správnost nastavení vlnové délky a linearita extinkčního měření. Kontrola probíhá rychle
a pohodlně pomocí podle menu prováděné, jednoduché
funkce.
Se zkoušenými pipetami se zředí příslušný zkušební roztok
destilovanou vodou a porovná se extinkce zředěného
roztoku s extinkcí referenčního roztoku. Pipety s objemovou odchylkou více než 2,5 % se vykáží jako chybné.
Informace pro objednávky
Model
Obj. číslo
PhotoCheck 14693*
Zkušební prostředek pro photoLab®
250 490
PipeCheck 14962
Zkušební prostředek na objemy pipet
250 498
*) na vyžádání také pro pHotoFlex®
136
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parametry
P ř í s l u š e n sxtxvxí
•
WTW doporučuje reagencie a fotometr pravidelně
přezkoušet, např. pomocí PhotoCheck testu
a CombiCheck standardů.
•
Kódované testy v kruhových kyvetách jsou označeny
.Vnější průměr činí 16 mm. Reakční testy v kruhových
kyvetách jsou rychlé testy s pouze jedním rozsahem
měření.
•
Kódované reagenční testy jsou označeny . Údaje
o rozsahu měření se vztahují na celkový využitelný rozsah měření bez ředění vzorku a zahrnují popřípadě
i použití pravoúhlých kyvet s různou délkou.
•
Pro všechny reagenční testy potřebujete reakční
nádobky nebo prázdné kyvety RK 14/25 a pravoúhlé
měřicí kyvety.
•
Při používání jednorázových kyvet nemusí být každý
typ kyvety rozeznán. WTW doporučuje používání
PMMA kyvet (250 607).
•
Kruhové kyvety nejsou vhodné pro vícenásobné použití.
•
U některých testů jsou měřicí rozsahy udány pro dvojí
formu parametru. Např. dusičnany jako dusičnany
(NO3) nebo jako dusičnanový dusík (NO3-N).
Další možnosti nastavení jednotky koncentrace a formy
parametru podle návodu k obsluze používaného
přístroje.
•
Testy, které vyžadují termický rozklad (např. CHSK),
mají vyznačenou teplotu a dobu rozkladu (např. 148 °C,
2 h). Termoreaktory WTW k tomu poskytují vhodné programy rozkladu. Pro termické rozklady těžkých kovů
a celkového dusíku jsou k dispozici tzv. Crack-Sety
(viz ceník).
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Datalogery/
průtok+hladina//
é
multiparametrické
Skladování: Pokud není v příbalovém letáku uvedeno
jinak, test lze skladovat při +15 °C až +25 °C.
BSK/
respirometrie
e
•
Fotometrie
Certifikáty pro šarže sad testů a naleznete na wtw
domovské stránce pod www.wtw.com.
Označení TC a TP platí pro sady testů bez certifikátu
šarže, které jsou vhodné pro pHotoFlex®. TC jsou testy
v kruhových kyvetách16 mm. TP jsou práškové testy,
s nimiž se měří podle rozsahu měření v kruhových kyvetách s vnějším průměrem 28 mm, popř. 16 mm.
Zákaloměry//
Refraktometry
y
•
•
Počítač
kolonií
Aktuální předpis pro analýzu je u každého balení vždy
přiložen.
Software
•
Konduktivita
a
Rozpuštěný
kyslík
ISE
Redox
pH
Multiparametry
Všeobecné pokyny
137
Bezreagenční testy
% transmitance
0-100 % T, 10, 20 a 50 mm kyveta (vlastní absorpce)
FAU Zákal
(EN ISO 7027) stanovení zákalu
Zákal v kapalině vyvolává přítomnost nerozpuštěných látek.
V případě nerozpuštěných, jemně dispergovaných látek lze
zákal stanovit měřením zeslabení světelných paprsků, procházejících kapalinou, nebo měřením intenzity rozptýleného
záření.
Podle EN ISO 7027 smějí být používány všechny přístroje,
které vyhovují následujícím požadavkům:
Dopadající záření s vlnovou délkou 860 nm. Hodnoty výsledku při měření procházejícího záření (180o) se udávají
v FAU (Formazin-Attenuation Units).
Extinkce
Extinkce je podle Lambert-Beerova zákona E= ε(λ)·c·d
proporcionálně svázána s koncentrací látky, obsažené ve
vodě. Konstanta proporcionality ε(λ) je závislá na vlnové
délce. Tyto konstanty a další data, potřebná ke stanovení
obsahu látek ve vodě, jsou v paměti moderních fotometrů
uložené jako data metod. Základní měřenou veličinou však je
a zůstává extinkce.
Barva vody
(EN ISO 7887: 1994)
Pozoruje-li se čistá voda v procházejícím světle ve vrstvě
několika metrů, objeví se slabě modré zbarvení. Toto zbarvení
se může za přítomnosti znečištění změnit na mnoho odstínů.
Přírodní vody jsou většinou zbarveny částicemi železa, jílu
nebo huminových látek do žlutohněda. (Zelené zbarvení může
být způsobeno řasami). „Skutečná“ barva vody se určuje po
průchodu filtrem s póry 0,45 μm.
Obvykle se může být většina žlutohnědě zbarvených vod
a odtoků z komunálních čistíren měřit při 436 nm. Odtoky
průmyslových úpraven odpadních vod nevykazují žádná ostrá
a význačná extinkční maxima. Při zkoumání těchto vod se
povinně měří při 436 nm (rtuťová čára), další dvě vlnové délky
525 nm a 620 nm mohou být v závislosti na používaném
optickém filtru nepatrně od těchto hodnot vlnových délek
odchýleny. Norma připouští pro diskontinuální měření fotometr s optickými filtry se spektrální šířkou < 20 nm pro vlnové
délky 436 nm, 525 nm a 620 nm. Jsou tedy také vhodné např.
přístroje s interferenčními filtry 445 nm, 520 nm a šířkou
pásma 10 nm. Pro úplnou shodu s normou je však vyžadován
spektrální fotometr.
138
Výsledek se udává v m-1 spolu s dodatkovými údaji
o vlnové délce a šířce spektrálního pásma, teplotě vody
a s hodnotou pH. V mnoha publikacích se výsledek udává
také v DFZ (barevné číslo průhlednosti), které je identické
s údajem v m-1 (DIN ISO 6271: 1988).
Čiré kapaliny. Stanovení barevného čísla podle platino-kobaltové stupnice (Hazenovo barevné číslo, APHA barevné číslo).
Jako vhodné přístroje se udávají spektrální fotometry k měření
základních roztoků se 430 nm, 455 nm, 480 nm a 510 nm.
Vlastní měření se provádí podle normy se srovnávacím
přístrojem barevnosti, který dovoluje vizuální porovnání.
Chromovací lázeň
Bezreagenční měření vlastního zabarvení galvanických lázní:
5 ml vzorku se odpipetuje do 100 ml odměrné baňky, doplní
po značku destilovanou vodou a dobře promíchá. 4 ml
zředěného vzorku se odpipetuje do další 100 ml odměrné
baňky, doplní destilovanou vodou a dobře promíchá. 5 ml
takto zředěného vzorku 1:500 se dá do skleněné zkumavky se
šroubovacím uzávěrem a přidá se 5 ml 40% kyseliny sírové.
Nádoba se uzavře a dobře promíchá. Směsí se pro měření
naplní pravoúhlá kyveta.
Niklovací lázeň
Bezreagenční měření vlastního zabarvení galvanické lázně.
V kruhové kyvetě se k 5 ml vzorku přidá 5 ml 40 % kyseliny
sírové, uzavře se a promíchá. Směsí se pro měření naplní
pravoúhlá kyveta.
Mědicí lázeň
Bezreagenční měření vlastního zabarvení galvanické lázně.
25 ml vzorku se odpipetuje do 100 ml odměrné baňky, doplní
po značku destilovanou vodou a dobře promíchá. 5 ml takto
zředěného vzorku se dá do skleněné zkumavky se
šroubovacím uzávěrem a přidá se 5 ml 40% kyseliny sírové.
Nádoba se uzavře a dobře promíchá. Směsí se pro měření
naplní pravoúhlá kyveta.
SAK – spektrální absorpční koeficient
Spektrální absorpční koeficient se všeobecně označuje jako
SAK (jednotka 1/m) a jako suma rozpuštěných organických
látek ve vodě se stanovuje fotometricky. V oblasti pitných vod
se SAK měří při vlnové délce 436 nm, v branži odpadních vod
při 254 nm.
Přitom se musí rozlišovat mezi čirými a zakalenými vzorky.
Omezující podmínkou je, že toto sumární stanovení lze
smysluplně využívat, pokud se kvalitativní skladba látek,
obsažených ve vodě výrazně nemění. SAK metody jsou ve
fotometrech řady photoLab® 6000 k dispozici.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
9êUREDDSURGHMþLVWêFKODERUDWRUQtFK
VSHFLiOQtFKDWHFKQLFNêFKFKHPLNiOLt
DIDUPDFHXWLFNêFKVXURYLQ
9\UiEtPHDGRGiYiPHQČNROLNWLVtFSURGXNWĤ
SURODERUDWRUQtLSUĤP\VORYpREODVWLSRXåLWt
Obchodní divize:
Radiová 1, 102 27 Praha 10
Tel.: 246 080 397, fax: 267 008 288
E-mail: [email protected]
objednávkypentachemicals.eu
www.pentachemicals.eu
Download

Strana 108-139 Fotometrie