Newsletter
ŠPECIALISTA NA POISŤOVACIE RIEŠENIA
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
9 / 2012
Asistenčné služby k poisteniu majetku - bonus
pre podnikateľov poistených v QBE poisťovni
Poisťovňa QBE ponúka svojim klientom Poistenie pre poskytovanie asistenčných služieb
k poisteniu majetku a to bez navýšenia poistného.
Bezproblémové vykonávanie podnikateľskej
činnosti je pre každého podnikateľa veľmi dôležité. Aj keď nie je možné zabrániť vzniku núdzových situácií, s využitím Poistenia pre poskytovanie asistenčných služieb, môže poisťovňa
QBE pomôcť, keď to bude najviac potrebné.
Čo sú asistenčné služby k poisteniu majetku?
• Doplnok k poisteniu majetku podnikajúcich
FO a PO
• Bezodkladná pomoc v stave núdze,
24 hodín denne, 365 dní v roku
• Možnosť využitia, aj keď sa nejedná
o poistnú udalosť z poistenia majetku
• Rozšírené poistné krytie bez navýšenia
poistného
• Poistenie bez spoluúčasti
V prípade stavu núdze v mieste poistenia má
poistený právo využiť asistenčné služby, ktoré
mu v súlade s Poistnými podmienkami pre poskytovanie asistenčných služieb umožnia:
• využiť pomoc sklenára, kúrenára, plynára,
zámočníka, inštalatéra alebo elektrikára
(až do limitu poistného plnenia 500,00 €)
• ochranu poisteného objektu strážnou službou
(po dobu max. 48 hodín)
• núdzovú telefonickú prevádzku kancelárie
(po dobu max. 5 dní)
• využiť predložené ponuky (max. 3)
na prenájom alebo kúpu náhradných
priestorov pre svoju prevádzku.
Príklad využitia
asistenčných
služieb v praxi:
Klient kontaktoval
asistenčnú
službu a požiadal
o zabezpečenie
elektrikára do kancelárie spoločnosti.
V priestoroch pravidelne vypadávala
elektrika a nebolo
možné nahodiť poistky.
Aj napriek víkendu sa zabezpečil elektrikár do
30 minút od nahlásenia a s klientkou sa dohodol na zabezpečení asistencie.
Klientka kontaktovala asistenčnú službu so žiadosťou o zabezpečenie zámočníka. Potrebovali
otvoriť bezpečnostné zámky od obchodu, ktoré
boli poškodené vandalizmom. Do 15 minút bol
kontaktovaný zámočník, ktorý sa na asistencii s
klientkou priamo dohodol a zabezpečil otvorenie obchodu.
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|
9 / 2012
Firemné cestovné poistenie v QBE poisťovni
V súvislosti s rastom portfólia cestovného poistenia v QBE poisťovni, vychádzame v ústrety podnetom našich obchodných partnerov
a upravujeme a prispôsobujeme podmienky
cestovného poistenia požiadavkám praxe.
Uvádzame niektoré zaujímavé verzie cestovného poistenia, a možno v nich nájdete inšpiráciu pre poistenie Vašich klientov.
1. Cestovné poistenie pre vodičov
- vhodné najmä pre vodičov kamiónovej
dopravy, ktorí väčšinu svojho pracovného
času trávia v zahraničí;
- kryje nevyhnutné liečebné náklady v rámci
zákonnej povinnosti zamestnávateľa (zákon
č. 283/2002 o cestovných náhradách);
- zahŕňa taktiež úrazové poistenie
(smrť následkom úrazu a trvalé následky
úrazu), čím poskytuje zamestnávateľovi
v prípade tragickej udalosti prostriedok
na urovnanie sporu a predchádzanie
príp. súdneho sporu s pozostalými
alebo samotným poisteným, ktorý utrpel
trvalé následky úrazu;
- neobsahuje poistné krytia, ktoré by nemali
praktické využitie a zbytočne by navyšovali
výšku poistného;
- cena je určená na osobu / rok, s tým,
že akékoľvek zmeny v Evidencii poistených
osôb je možné nahlásiť emailom,
bez nutnosti vystavenia dodatku
k poistnej zmluve;
- alikvotné poistné za odhlásené / prihlásené
osoby je kalkulované na báze osobodní
(poistník neplatí za začatý mesiac, ale len
za dni, kedy bol poistený skutočne poistený);
- výhodná cena v závislosti od počtu vodičov.
2. Cestovné poistenie pre školské zariadenia
/ mimoškolské kluby / záujmové krúžky
- vhodné pre zariadenia, ktoré usporiadavajú
výlety do zahraničia pravidelne;
- administratívne nenáročné a cenovo
výhodné;
- jednoduché nahlasovanie jednotlivých
výletov emailom;
- samostatná faktúra za každý výlet podľa
požiadaviek klienta;
- rámcová zmluva na ročnej báze;
- poistné krytie šité podľa potrieb detí;
- počet asistenčných kartičiek podľa
potreby zdarma.
3. Cestovné poistenie na jednorazové akcie
v zahraničí
- vhodné v prípade vycestovania na veľtrhy
a výstavy;
- ako doplnok k poisteniu majetku, resp.
zodpovednosti za škodu na predmetnej akcii,
ponúkame zvýhodnenú sadzbu poistného;
- ako doplnok k poisteniu majetku, resp.
zodpovednosti za škodu na predmetnej akcii
klientovi „odpúšťame“ požiadavku
minimálneho poistného;
- jednoduché dojednanie;
- rýchle vystavenie poistnej zmluvy,
potvrdenia o poistení a všetkých
potrebných dokumentov;
- výhoda pre klienta - všetky druhy poistenia
sú v jednej poisťovni – rozhodujúce najmä
v prípade poistnej udalosti.
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|
9 / 2012
Strediská likvidácie poistných udalostí QBE poisťovne:
Názov
Adresa
Bratislava
Digital Park 2
Einsteinova 23
851 08 Bratislava
Meno
E-mail
Mobil
Telelón
Ján Pagáč (MV, ZODP,skrat)
[email protected]
903 638 042
02/57 10 28 66
Ing. Marek Brida
(TŠ, ZODP, preprava)
[email protected]
903 550 739
02/57 10 28 10
Bc. Jozef Velich (TŠ, ZODP, skrat, odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
910 846 001
02/57 10 28 10
František Mezey (AutoCheck)
[email protected]
911 130 042
02/57 10 28 22
Miloš Sopko (EuroGAP)
[email protected]
911 667 373
02/57 10 28 22
Nitra
Sládkovičova 7
949 01 Nitra
Peter Škubla (TŠ, ZODP, skrat, odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
903 828 488
037/ 65 24 557
Banská Bystrica
Horná 54
974 01 Banská Bystrica
Ing. Monika Falatová
(TŠ, ZODP, preprava)
[email protected]
903 638 045
048/41 24 748
Ing. Zdenko Oravec (MV,ZODP)
[email protected]
903 638 044
048/41 24 748
Košice
Štúrova 27
042 80 Košice
Ing. Jozef Sipský (TŠ, skrat, odcudzenie,
vandalizmus)
[email protected]
903 828 788
055/68 26 245
Ing. František Šponták
(MV, preprava)
[email protected]
903 828 988
055/68 26 236
Ing. Miloš Putnok (TŠ,MV, skrat,
odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
903 638 716
055/68 26 244
Ing. Igor Tkáč (ZODP)
[email protected]
903 828 999
055/68 26 234
Ing. Marek Vereb (riaditeľ likvidácie)
[email protected]
903 902 983
055/68 26 235
RNDr. Ing. Róbert Figeľ (TŠ, skrat,
odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
903 630 852
055/68 26 245
Jarmila Valkučáková
(úraz, cestovné poistenie)
[email protected]
910 846 511
055/68 26 288
Kontakty na upisovateľov QBE poisťovne:
Názov
Adresa
Meno
E-mail
Mobil
Telelón
Bratislava
Digital Park 2
Einsteinova 23
851 08 Bratislava
Ing. Marian Bátovský
- riaditeľ Úseku poistenia firemných klientov, senior u/w
[email protected]
911 906 407
02/57 10 28 13
Ing. Tomáš Kráľovič
- senior u/w, D&O, majetok,
zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
903 433 390
02/57 10 28 18
Ing. Július Baláž
- produktový líder pre havarijné poistenie
[email protected]
903 433 350
02/57 10 28 23
Ing. Cyntia Benešová
- produktový líder úrazové poistenie, senior
u/w, majetok, zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
910 846 533
02/57 10 28 17
Ing. Daniela Petlušová
- u/w, cestovné poistenie, majetok,
zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
911 906 411
02/57 10 28 68
Ing. Marek Vöröš
- senior u/w, majetok, zodpovednosť,
CAR/EAR
[email protected]
911 906 412
02/57 10 28 02
Ing. Aida Blada Halák
- Specialty (GAP, Warranty)
[email protected]
911 130 041
02/57 10 28 21
Ing. Zuzana Rothová
- produktový líder pre CAR/EAR, senior
u/w, majetok, zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
911 906 408
055/68 26 232
Monika Birošová
- senior u/w, majetok, zodpovednosť,
CAR/EAR
[email protected]
910 846 575
055/68 26 232
Ing. Emil Vaško
- riaditeľ Úseku poistenia retailových
klientov
[email protected]
903 550 705
055/68 26 231
Ing. Zuzana Adzima Andrejová
- zodpovednosť zamestnanca voči
zamestnávateľovi
[email protected]
910 846 525
055/68 26 233
Mgr. Eva Kováčová
- poistenie budov, hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu
[email protected]
910 846 546
055/68 26 239
Ing. Juraj Balog
- Specialty (GAP, Warranty)
[email protected]
910 846 000
055/68 26 251
Ing. Stanislav Gerhart
- havarijné poistenie MV
[email protected]
910 846 515
055/68 26 246
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
[email protected]
Košice
Štúrova 27
042 80 Košice
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Štúrova 27, 042 80 Košice, Tel.: 055/ 6826 222, 02/ 5710 2811,Fax: 055/ 6826 250. 02/ 5710 2820,
www.qbeeurope.com/slovakia, [email protected]
Redakčná rada: Ing. Zuzana Rothová, Ing. Daniela Petlušová, Ing. Jana Hartmannová
055/68 26 222
Download

QBE Newsletter_09_v2.indd