Návod k provozu
Odporové teploměry a termoelementy
Příklady
CZ
Strana
3 - 18
© 2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Všechna práva vyhrazena.
WIKA® je značka chráněná v různých zemích.
Před zahájením veškerých prací si přečtěte návod k použití!
Uschovejte návod k použití pro budoucí použití!
2
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
CZ Návod k provozu pro typy TR a TC
Obsah
Obsah
1. Všeobecně
4
3. Technické údaje
7
2. Bezpečnost
4. Konstrukce a funkce
5
9
5. Přeprava, balení a skladování
10
7. Údržba a čištění
16
6. Uvedení do provozu, provoz
8. Poruchy
9. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
CZ
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
10
17
18
3
1. Všeobecně
1. Všeobecně
komponenty podléhají během výroby přísným kritériím kvality a ekologické nezávadnosti. Naše
systémy managementu jsou certifikované dle ISO 9001 a ISO 14001.
■■ Tento návod k použití poskytuje důležité informace pro zacházení s přístrojem. Bezpečnost
práce vyžaduje dodržování všech uvedených bezepečnostních pokynů a instrukcí.
■■ Pro oblast použití přístroje platné místní předpisy bezpečnosti práce a všeobecná
bezpečnostní ustanovení musí být dodržována.
■■ Návod k použití je součástí výrobku a musí být uschováván v bezprostřední blízkosti přístroje
tak, aby byl pro odborné pracovníky kdykoliv přístupný.
■■ Odborní pracovníci si musí před zahájením jakýchkoliv prací návod k použití pročíst
a porozumět mu.
■■ Záruka výrobce zaniká v případě poškození způsobeného použitím, které je v rozporu
se stanoveným účelem, nedodržováním návodu k použití, nasazením nedostatečně
kvalifikovaného personálu nebo svévolně provedenými změnami na přístroji.
■■ Platí všeobecné obchodní podmínky v prodejních podkladech.
■■ Technické změny vyhrazeny.
■■ Další informace:
- Internetová adresa:
- Aplikační poradce:
www.wika.at
Tel.:
(+49) 9372/132-0
Fax:
(+49) 9372/132-406
E-mail: [email protected]
Vysvětlení symbolů
Varování!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace, která může vést ke smrti nebo k
závažným zraněním, pokud ji nebude zabráněno.
POZOR!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace, která může vést k
zanedbatelným nebo lehkým zraněním resp. k věcným či ekologickým škodám, pokud
ji nebude zabráněno.
Informace
… zvýrazňuje užitečné rady a doporučení a informace pro úsporný a bezporuchový
provoz.
NEBEZPEČÍ!
… označuje nebezpečí způsobená elektrickým proudem. V případě nedodržení
bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí nejzávažnějšího nebo smrtelného zranění.
4
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
CZ
■■ V návodu k provozu popsaný přístroj je vyroben podle nejnovějších poznatků. Všechny
2. Bezpečnost
2. Bezpečnost
Varování!
Před montáží, uvedením do provozu a provozem zajistěte, že byl vybrán správný
teploměr se zřetelem k měřicímu rozsahu, provedení a specifickým podmínkám
měření.
CZ
Ochranou trubku vyberte se zřetelem k maximálnímu tlaku a maximální teplotě (např.
diagramy zatížení v DIN 43772).
Při nedodržování může dojít k závažnému tělesnému zranění a/nebo věcným škodám.
Další důležité bezpečnostní pokyny naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k
provozu.
2.1 Použití v souladu se schváleným účelem
Tyto odporové teploměry a termočlánky slouží k měření teploty v průmyslových aplikacích.
Přístroj je koncipovaný a konstruovaný výhradně pro zde popsaný, stanovený účel použití a smí
být používán pouze tomuto účelu odpovídajícím způsobem.
Dodržujte technické specifikace v tomto návodu k použití. Při neodborné manipulaci s přístrojem
nebo při provozování mimo technické specifikace musí být přístroj okamžitě odstaven z provozu
a zkontrolován autorizovaným servisním technikem firmy WIKA.
V případě, že přístroj je transportován z chladného do teplého prostředí, může v důsledku
tvořícího se kondenzátu dojít k narušení jeho funkce. Před novým uvedením do provozu vyčkejte,
až se teplota přístroje přizpůsobí teplotě v prostoru.
Jakékoliv nároky vzniklé používáním jiným než schváleným způsobem jsou vyloučeny.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
2.2 Kvalifikace pracovníků
Varování!
Nebezpečí zranění v případě nedostatečné kvalifikace!
Neodborná manipulace s přístrojem může vést k závažnému poškození osob a věcí.
■■ Činnosti popsané v tomto návodu k použití smí provádět pouze odborní pracovníci
s níže popsanou kvalifikací.
■■ Zabraňte přístupu nekvalilfikovaného personálu do nebezpečného prostoru.
Odborní pracovníci
Odborní pracovníci jsou na základě svého odborného vzdělání, svých znalostí v oblasti měřicí
a regulační techniky a svých zkušeností a znalostí specifických předpisů dané země, platných
norem a směrnic s to provádět popsané práce a samostatně rozpoznat možná nebezpečí.
Speciální podmínky nasazení vyžadují další odpovídající znalosti, např. o agresivních médiích.
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
5
2. Bezpečnost
2.3 Zvláštní nebezpečí
Varování!
U nebezpečných měřených materiálů jako např. u kyslíku, acetylenu, hořlavých nebo
jedovatých látek, chladicích zařízení, kompresorů atd. musí být kromě všech obecných
pravidel dodržovány také dotyčné zvláštní předpisy.
CZ
Varování!
Je zapotřebí ochrana před elektrostatickým vybíjením (ESD)! Řádné použití
uzemněných pracovních ploch a osobních náramkových hodinek je při pracích
s otevřenými spínacími obvody (plošnými spoji) nutné k zamezení elektrostatickým
vybíjením způsobeného poškození citlivých elektronických součástí.
Provozovatel musí pro bezpečné pracování s přístrojem zajistit,
■■ aby bylo k dispozici odpovídající vybavení první pomoci a aby byla kdykoliv
v případě potřeby na místě pomoc.
■■ aby obslužný personál byl pravidelně instruován ve všech otázkách týkajících
se pracovní bezpečnosti, první pomoci a ochrany životního prostředí a aby byl
obeznámený s návodem k provozu a zejména s bezpečnostními pokyny v něm
uvedenými.
NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí života v důsledku elektrického proudu
V případě dotyku s díly stojícími pod napětím hrozí bezprostřední nebezpečí života.
■■ Instalace a montáž elektrického přístroje smějí provádět pouze odborní elektrikáři.
■■ Při provozování s vadným napájecím zdrojem (např. zkrat od síťového napětí
k výstupnímu napětí) mohou na přístroji vznikat životu nebezpečná napětí!
Varování!
Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích mohou vést k ohrožení osob,
životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
K přístroji mohou v případě chyby přiléhat agresivní média s extrémní teplotou a pod
vysokým tlakem nebo vakuum.
6
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Neprovozujte tento přístroj v bezpečnostních zařízeních nebo v zařízeních nouzového
zastavení. Chybná použití přístroje mohou vést k poraněním.
2. Bezpečnost / 3. Technické údaje
2.4 Označkování / bezpečnostní označení
Typový štítek
CZ
Typ
Měřicí odpor dle normy
■■ F Tenkovrstvý měřicí odpor
■■ W Drátový měřicí odpor
Teploměr
■■
■■
■■
■■
Počet a druh senzoru (zde: 1 x Pt100)
Třída přesnosti (B, A, AA)
Konfigurace zapojení (2-, 3- nebo 4-vodičové zapojení)
Přípustný rozsah teplot nasazení u senzoru
3. Technické údaje
3.1 Odporové teploměry
Druh zapojení senzoru
■■ 2-vodič Odpor vedení vejde do měření jako chyba.
■■ 3-vodič Od délky kabelu cca 30 m může docházet k chybám měření.
■■ 4-vodič Vnitřní odpor připojovacích drátů je zanedbatelný.
Tolerance senzoru dle DIN EN 60751
■■ Třída B
■■ Třída A
■■ Třída AA
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Kombinace 2-vodičového druhu zapojení a třídy A nebo třídy AA není povolena, jelikož odpor
vedení měřicí vložky potlačuje vyšší přesnost senzoru.
Základní hodnoty a tolerance
Základní hodnoty a tolerance platinových měřicích odporů jsou definovány v DIN EN 60751.
Jmenovitá hodnota senzorů Pt100 činí 100 Ω při 0 °C.
Teplotní faktor α lze mezi 0 °C a 100 °C zjednodušeně označit jako:
α = 3,85 ∙ 10-3 °C-1
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
7
3. Technické údaje
Souvislost mezi teplotou a elektrickým odporem se popisuje pomocí polynomů, které jsou rovněž
definované v DIN EN 60751. Navíc tato norma tabelárně definuje základní hodnoty v krocích °C.
CZ Třída
B
A
AA
Rozsah teplot
Drátový (W)
Tenká vrstva (F)
-196 … +600 °C
-100 … +450 °C
-50 … +250 °C
-50 … +500 °C
-30 … +300 °C
0 … 150 °C
Tolerance ve °C
± (0,30 + 0,0050 | t |) 1)
± (0,15 + 0,0020 | t |) 1)
± (0,10 + 0,0017 | t |) 1)
1) | t | je číselná hodnota teploty ve °C bez zohlednění znaménka.
Tučnými písmeny: standardní provedení
Hodnoty odporu a tolerance při vybraných teplotách (Pt 100)
Teplota
ve °C (ITS 90)
-196
-100
-50
-30
0
20
100
150
250
300
450
500
600
Hodnota odporu v Ω
Třída AA
80,23 ... 80,38
88,16 ... 88,28
99,96 ... 100,04
107,74 ... 107,85
138,40 ... 138,61
157,91 ... 157,64
193,91 ... 194,29
-
Třída A
60,11 ... 60,40
80,21 ... 80,41
88,14 ... 88,30
99,94 ... 100,06
107,72 ... 107,87
138,37 ... 138,64
157,16 ... 157,49
193,86 ... 194,33
211,78 ... 212,32
263,82 ... 264,53
-
Třída B
19,69 ... 20,80
59,93 ... 60,58
80,09 ... 80,52
88,04 ... 88,40
99,88 ... 100,12
107,64 ... 107,95
138,20 ... 138,81
156,93 ... 157,72
193,54 ... 194,66
211,41 ... 212,69
263,31 ... 265,04
280,04 ... 281,91
312,65 ... 314,77
Tato tabulka zobrazuje kalibrační proces u předdefinovaných teplot.
Tzn. že když je k dispozici etalon teploty, tak by měla hodnota odporu zkoušeného vzorku ležet uvnitř výše uvedených
mezí.
3.2 Termočlánky
K (NiCr-Ni)
J (Fe-CuNi)
E (NiCr-CuNi)
T (Cu-CuNi)
N (NiCrSi-NiSi)
S (Pt10% Rh-Pt)
R (Pt13% Rh-Pt)
B (Pt30% Rh-Pt6%-Rh)
8
Dopručená max. provozní teplota
1.200 °C
800 °C
800 °C
400 °C
1.200 °C
1.600 °C
1.600 °C
1.700 °C
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Typy senzorů
Typ
3. Technické údaje / 4. Konstrukce a funkce
Potenciální nejistoty měření v důsledku účinků stárnutí
Termočlánky stárnou a mění charakteristiku svého tepelného napětí. Termočlánky typu J
(Fe-CuNi) stárnou nepatrně, poněvadž nejprve oxiduje větev z čistých kovů. U termočlánků typu
K a N (NiCrSi-NiSi) mohou při vysokých teplotách nastat významné změny tepelného napětí
v důsledku ochuzení chromu v NiCr větvi, což vede ke klesajícímu tepelnému napětí.
CZ
V případě nedostatku kyslíku je tento účinek ještě zrychlen, protože se na povrchu termočlánku
nemohou vytvářet úplné povlaky kysličníku, které by bránily další oxidaci. Oxiduje chrom, nikoliv
však nikl. Tím se tvoří tzv. "zelená hniloba", která způsobuje zničení termočlánku. Při rychlém
ochlazení NiCr-Ni termočlánků, které byly provozovány nad 700 °C, dojde během ochlazení ke
zmražení určitých stavů v krystalické struktuře (uspořádanost na malou vzdálenost), což
u článků typu K může vést ke změně tepelného napětí až 0,8 mV (K účinek).
U termočlánku typu N (NiCrSi-NiSi) se tím, že se obě větve legovaly křemíkem, podařilo účinek
uspořádanosti na malou vzdálenost snížit. Účinek je reverzibilní a žhavením nad 700 °C
s následným pomalým ochlazením se z většiny zase zruší. Tenké plášťové termočlánky tu reagují
zvláště citlivě. Už ochlazení na klidném vzduchu může způsobit odchylky větší než 1 K.
Skutečná užitná teplota teploměru je omezená jak maximální přípustnou teplotou termočlánku při
nasazení, tak maximální přípustnou teplotou nasazení materiálu ochranné trubky.
V seznamu uvedené typy jsou k dodání jako jednoduchý termopár nebo jako dvojitý termopár.
Termočlánek se dodává s izolovaným měřicím místem, pokud nebylo výslovně specifikováno jinak.
Tolerance
U tolerance termopárů se vychází z teploty referenčního bodu 0 °C. V případě použití
vyrovnávacího nebo termovedení je nutno brát ohled na dodatečnou chybu měření.
Tolerance a další technické údaje viz příslušný údajový list WIKA nebo podklady objednávky.
4. Konstrukce a funkce
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
4.1 Stručný popis
Pomocí těchto teploměrů (odporové teploměry a termočlánky) se zachycují teploty v procesech.
Tyto teploměry se v závislosti na provedení hodí pro nízké, střední a vysoké procesní požadavky.
Mohou být konstruovány jako kabelová čidla nebo jako teploměr s přípojnou hlavicí. Volitelně
lze v přípojné hlavici zabudovat teplotní převodník. Pro tyto teplotní převodníky se přiloží zvláštní
návod k provozu.
Určitá provedení teploměru lze kombinovat s velkým počtem konstrukčních tvarů ochranných
trubek. Provozování těchto teploměrů bez ochranné trubky je účelné pouze ve zvláštních
případech.
4.2 Obsah dodávky
Porovnejte obsah dodávky s dodacím listem.
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
9
5. Přeprava, balení a skladování / 6. Uvedení do provozu, provoz
5. Přeprava, balení a skladování
5.1 Přeprava
CZ Zkontrolujte přístroj na případná poškození vzniklá při přepravě.
Zřejmé škody neprodleně oznamte.
5.2 Balení
Balení odstraňte až bezprostředně před montáží.
Balení uschovejte, neboť poskytuje optimální ochranu při přepravě (např. měnící se místo
instalace, zaslání k opravě).
5.3 Skladování
Přípustné podmínky na místě skladování:
■■ Skladovací teplota:
Přístroje bez zabudovaného převodníku:
-40 ... +85 °C
Přístroje se zabudovaným převodníkem:
viz návod k provozu příslušného převodníku
■■ Vlhkost: relativní vlhkost vzduchu 35 ... 85 % (žádné orosení)
Zamezení následujících vlivů:
■■ Přímé sluneční světlo nebo blízkost horkých předmětů
■■ Mechanické vibrace, mechanický úder (prudké položení)
■■ Saze, pára, prach a korozivní plyny
■■ Prostředí s nebezpečím výbuchu, hořlavá atmosféra
Skladujte přístroj v originálním balení na místě splňujícím výše uvedené podmínky. Pokud
originální balení není k dispozici, zabalte a skladujte přístroj následovně:
1. Zabalte přístroj do antistatické plastové fólie.
2. Zabalte teploměru do sáčku z materiálu tlumícího nárazy.
3. Při delším uskladnění (víc než 30 dnů) přidejte do balení sáček se s látkou pohlcující vlhkost.
Varování!
Před uskladněním přístroje (po provozu) odstraňte všechny zbytky měřené látky. To
je zvláště důležité, pokud měřená látka je zdravotně závadná, jako např. leptavá,
jedovatá, rakovinotvorná, radioaktivní, atd.
Varování!
Při montáži teploměru nepodkročujte a nepřekročujte přípustnou provozní teplotu
(okolí, měřená látka) také za zohlednění konvekce a tepelného záření!
Varování!
Pokud se u připojovacích drátů musí počítat s nebezpečným napětím (vyvolaným
např. mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem či indukcí), musí být
teploměry uzemněny!
10
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
6. Uvedení do provozu, provoz
6. Uvedení do provozu, provoz
6.1 Elektrické připojení
POZOR!
■■ Zabraňte poškození kabelů a vedení, jakož i bodů spojení.
■■ Niťové konce vodičů vybavte koncovými dutinkami žil (konfekcionování kabelů)
■■ Dbejte na vnitřně účinnou kapacitu a induktivitu
CZ
Elektrické připojení dle níže uvedených senzorových přípojů/obsazení svorek:
Termočlánky s terminálovým blokem
Jednoduchý termočlánek
Dvojitý termočlánek
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Přo přiřazení polarita svorka platí vždy barevné označení kladných
pólů na přístroji.
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
11
6. Uvedení do provozu, provoz
Odporové teploměry s terminálovým blokem
1 x Pt100, 3-vodič
CZ
červená
bílá
červená
bílá
červená
červená
bílá
červená
červená
červená
červená
červená
červená
bílá
bílá
bílá
bílá
2 x Pt100, 2-vodič
2 x Pt100, 3-vodič
červená
červená
bílá
žlutá
černá
bílá
červená
žlutá
černá
bílá
žlutá
černá
12
2 x Pt100, 4-vodič
červená
červená
červená
bílá
bílá
černá
černá
černá
žlutá
žlutá
červená
červená
bílá
bílá
černá
černá
žlutá
žlutá
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
bílá
1 x Pt100, 4-vodič
3160629.06
1 x Pt100, 2-vodič
6. Uvedení do provozu, provoz
Odporové teploměry s přípojným kabelem nebo konektorem
Kabel
1 x Pt100
2-vodič
1 x Pt100
3-vodič
1 x Pt100
4-vodič
Konektor Lemosa,
samčí na kabelu
Konektor Binder,
samčí na kabelu
CZ
červená
bílá
červená
červená
bílá
červená
červená
bílá
bílá
červená
2 x Pt100
2-vodič
bílá
černá
žlutá
červená
červená
2 x Pt100
3-vodič
bílá
černá
černá
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
žlutá
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
13
6. Uvedení do provozu, provoz
Termočlánky s přípojným kabelem nebo konektorem
Kabel
CZ
Konektor Lemosa,
samčí na kabelu
Označení
konců žil
viz tabulka
Konektor Binder,
samčí na kabelu
(závitový konektorový spoj)
Jednoduchý
termočlánek
Dvojitý termočlánek
Termokonektor
Kladný pól a záporný pól jsou označené.
U dvojitých termopárů se používají dva termokonektory.
Typ senzoru
Norma
Kladný pól
Záporný pól
K
J
E
T
N
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
zelená
černá
fialová
hnědá
růžová
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
14
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Barevné označení kabelů
6. Uvedení do provozu, provoz
6.2 Kabelové průchodky se závitem
Utěsnění kabelových průchodek se závitem se musí provést optimálním způsobem, aby bylo
docíleno požadovaného druhu jištění.
Předpoklady pro docílení druhu jištění
■■ Kabelovou průchodku se závitem používejte pouze v uvedeném rozsahu sevření (používejte
průměr kabelu pasující k průchodce)
■■ Při použití velmi měkkých typů kabelu nepoužívejte dolní rozsah sevření
■■ Používejte pouze kulaté kabely (případně s lehce oválným průřezem)
■■ Kabely nezkrucujte
■■ Vícenásobné otevírání / uzavírání je možné; má však případně nepříznivý dopad na druh jištění
■■ V případě kabelu s výrazným tečením za studena dotáhněte šroubení
POZOR!
■■ Druh jištění není dán u armovaného kabelu (VA pletivo)
■■ Těsnění musí být kontrolována na zkřehnutí a případně se musí nahradit
6.3 Zylindrické závity
Když se přípojné hlavice teploměru, hrdlová trubka, ochranná trubka nebo procesní připojení
pomocí cylindrických závitů (např. G ½, M20 x 1,5 ...), musíte tyto závity pomocí těsnění chránit
proti vnikání kapalin do teploměru.
WIKA standardně používá měděné profilové těsnění pro spojení od hrdlové trubky k ochranné
trubce a papírové ploché těsnění pro spojení od přípojné hlavice k hrdlové trubce nebo ochranné
trubce.
V případě teploměru sestaveného s ochrannou trubkou, je toto těsnění už předmontované.
Provozovatel zařízení je povinnen zkontrolovat vhodnost tohoto těsnění se zřetelem k podmínkám
nasazení a případně ho nahradit vhodným těsněním.
U teploměrů bez ochranné trubky resp. v případě odděleného dodání nejsou těsnění součástí
dodávky a musí být uživatelem objednána zvlášť.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Při koncové montáži do zařízení se závity musí zprvu utáhnout silou ruky. To odpovídá také stavu
při dodání v případě předmontovaných sestav. Konečná pevnost musí být zajištěna poloviční
otáčkou šroubovákem.
Po demontáži se těsnění musí vyměnit!
Těsnění lze objednat u WIKA za uvedení závitů s objednacím číslem WIKA a/nebo
označení (viz tabulku).
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
15
CZ
6. Uvedení do provozu, provoz / 7. Údržba a čištění
WIKA
Objednací č.
11349981
11349990
11350008
11350016
11367416
1248278
3153134
3361485
dle DIN 7603 tvar C 14 x 18 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 18 x 22 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 21 x 26 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 27 x 32 x 2,5 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 20 x 24 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 D21,2 x D25,9 x 1,5 -Al
dle DIN 7603 tvar C D14,2 x D17,9 x 2 -StFA
dle DIN 7603 tvar C D33,3 x D38,9 x 2,5 -StFA
Vhodné pro
těsnění
G ¼, M14 x 1,5
M18 x 1,5, G ⅜
G ½, M20 x 1,5
G ¾, M27 x 2
M20 x 1,5
G ½, M20 x 1,5
G ¼, M14 x 1,5
G1
Legenda:
CuFA = měď, max. 45HBa
s náplní z těsnicího materiálu bez obsahu azbestu
Al
= aluminium Al99
F11, 32 až 45 HBb
StFA = měkké železo, 80 až 95 HBa
s náplní z těsnicího materiálu bez obsahu azbestu
6.4 Kuželové závity (NPT)
Spoje s kuželovými závity (NPT) jsou samotěsnicí a zásadně nemusí být jištěny. Je ovšem
zapotřebí zkontrolovat nutnost dodatečného těsnění pomocí pásky PTFE či konopí. Závity před
montáží namažte vhodným prostředkem.
Při koncové montáži do zařízení se závity musí zprvu utáhnout pouze rukou. To odpovídá také
stavu při dodání v případě předmontovaných sestav. Konečná pevnost a těsnost musí být
zajištěny 1,5 až 3 otáčkami klíčem.
7. Údržba a čištění
7.1 Údržba
Tyto teploměry jsou bezúdržbové.
Opravy musí být prováděny výlučně výrobcem.
7.2 Čištění
POZOR!
■■ Přístroj před čištěním řádně odpojte od napájení stlačeným vzduchem, vypněte ho
a odpojte ho od elektrické sítě.
■■ Čištění přístroje proveďte pomocí navlhčeného hadříku.
■■ Dbejte na to, aby se elektrické přípoje nedostaly do styku s vlhkostí.
■■ Před zasláním zpět musíte vymontovaný přístroj vypláchnout resp. vyčistit, abyste
tak chránil osoby a životní prostředí před ohrožením způsobeným zbytky měřené
látky.
■■ Zbytky měřené látky ve vymontovaných přístrojích mohou vést k ohrožení osob,
životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
Informace o zaslání přístroje zpět naleznete v kapitole 9.2 "Zaslání zpět".
16
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
CZ
Označení
8. Poruchy
8. Poruchy
Poruchy
Žádný signál/
přetržení vedení
Chybné naměřené
hodnoty
Příčiny
příliš vysoké mechanické zatížení
nebo nadměrná teplota
Drift senzoru v důsledku nadměrné
teploty
Drift senzoru v důsledku chemické
agrese
Chybné naměřené
Vnikání vlhkosti u kabelu nebo měřicí
hodnoty (příliš nízké)
vložky
Chybné naměřené
Nesprávná instalační geometrie,
hodnoty a příliš dlouhé např. příliš malá instalační hloubka
reakční doby
nebo příliš vysoký odvod tepla
Usazeniny na senzoru nebo na
ochranné trubce
Chybné naměřené
Parazitní napětí (termonapětí,
hodnoty (u termočlánků) galvanické napětí) nebo nesprávné
vyrovnávací vedení
Měřicí signál Zlomení vedení v přípojném kabelu
„přichází a odchází“
nebo uvolněný kontakt v důsledku
mechanického přetížení
Koroze
Signál narušený
Kompozice média nesouhlasí
s předpokládanou kompozicí nebo
byla změněna nebo byl zvolen
nesprávný materiál ochranné trubky
Rušení elektrickými poli nebo
zemními smyčkami
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Zemní smyčky
Opatření
Nahrazení čidla nebo měřicí vložky
vhodným provedením
Nahrazení čidla nebo měřicí vložky
vhodným provedením
Použití provedení s ochrannou trubkou
Nahrazení čidla nebo měřicí vložky
vhodným provedením
Tepelně citlivý úsek senzoru musí ležet
v médiu, povrchová měření musí být
zaizolovaná
Usazeniny odstraňte
Použití správného vyrovnávacího
vedení
Nahrazení čidla nebo měřicí
vložky vhodným provedením, např.
provedením s ochrannou pružinou
proti zlomení nebo tlustším průměrem
vodiče
Proveďte analýzu média a poté zvolte
vhodnější materiál nebo ochrannou
trubku pravidelně obnovujte
Použití stíněných přípojných vedení,
zvýšení odstupu k motorům a vodícím
vedením
Odstranění potenciálů, použití
galvanicky oddělených napájecích
oddělovačů nebo převodníků
POZOR!
Pokud nelze pomocí výše uvedených opatření poruchy odstranit, musíte přístroj
okamžitě odstavit z provozu a zajistit, aby nepřiléhal žádný tlak resp. signál a aby
přístroj byl chráněn proti neúmyslnému uvedení do provozu.
V takovém případě se obraťte na výrobce.
V případě nutného zaslání zpět dbejte pokynů uvedených v kapitole 9.2 "Zaslání zpět".
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
17
CZ
9. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
9. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
Varování!
Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích mohou vést k ohrožení osob,
životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
CZ
9.1 Demontáž
Varování!
Nebezpečí popálení!
Před demontáží nechte přístroj dostatečně vychladnout! Při demontáži hrozí
nebezpečí v důsledku unikajících, nebezpečně horkých procesních médií.
Demontáž teploměru provádějte pouze v beztlakém stavu!
9.2 Zaslání zpět
Varování!
Při expedici přístroje bezpodmínečně dodržujte:
Všechny přístroje zaslané zpět firmě WIKA musí být zbavené nebezpečných látek
(kyseliny, louhy, roztoky, atd.).
Při zaslání přístroje zpět používejte originální balení nebo vhodné přepravní balení.
Aby nedošlo k poškození:
1. Zabalte přístroj do antistatické plastové fólie.
2. Teploměr umístěte v obalu s materiálem na tlumení nárazů.
Tlumení nárazů musí zabezpečeno rovnoměrně po všech stranách balení.
3. Pokud možno přidejte do balení sáček se sikativem.
4. Označte zásilku jako přepravu vysoce citlivého měřicího přístroje.
Informace k zaslání zboží zpět do firmy Wika se nacházejí na naší lokální internetové
stránce v kategorii "Servis".
Likvidujte součásti přístroje a obalové materiály v souladu se specifickými předpisy Vaší země pro
nakládání s odpady a likvidaci životnímu prostředí odpovídajícím způsobem.
18
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
9.3 Likvidace
V důsledku nesprávné likvidace může dojít k ohrožení životního prostředí.
WIKA global
Europe
Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand
GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax: (+43) 1 86916-34
E-Mail: [email protected]
www.wika.at
Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Fax: (+31) 475 535-446
E-Mail: [email protected]
www.wika.nl
Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-Mail: [email protected]
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Fax: (+385) 1 6531357
E-Mail: [email protected]
www.wika.hr
Finland
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-Mail: [email protected]
www.wika.fi
France
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Fax: (+33) 1 343084-94
E-Mail: [email protected]
www.wika.fr
Germany
WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
63911 Klingenberg
Tel. (+49) 9372 132-0
Fax: (+49) 9372 132-406
E-Mail: [email protected]
www.wika.de
Spain
Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902577
Fax: (+34) 933 938666
E-Mail: [email protected]
www.wika.es
Italy
WIKA Italia Srl & C. sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Fax: (+39) 02 9386-174
E-Mail: [email protected]
www.wika.it
Switzerland
Manometer AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-Mail: [email protected]
www.manometer.ch
Poland
WIKA Polska S.A.
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-Mail: [email protected]
www.wikapolska.pl
Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 21
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Fax: (+90) 216 41590-97
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.tr
Romania
WIKA Instruments Romania
S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. (+40) 21 4048327
Fax: (+40) 21 4563137
E-Mail: [email protected]
Russia
ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Fax: (+7) 495-648 01 81
E-Mail: [email protected]
www.wika.ru
Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.yu
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
Ukraine
WIKA Pribor GmbH
83016 Donetsk
Tel. (+38) 062 34534-16
Fax: (+38) 062 34534-17
E-Mail: [email protected]
www.wika.ua
United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. (+44) 1737 644-008
Fax: (+44) 1737 644-403
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.uk
19
WIKA global
North America
Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. (+1) 780 46370-35
Fax: (+1) 780 46200-17
E-Mail: [email protected]
www.wika.ca
Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A.
de C.V.
01210 Mexico D.F.
Tel. (+52) 55 55466329
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.mx
USA
WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Tel. (+1) 770 5138200
Fax: (+1) 770 3385118
E-Mail: [email protected]
www.wika.com
WIKA Instrument Corporation
Electrical Temperature Division
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. (+1) 713 47500-22
Fax (+1) 713 47500-11
E-Mail: [email protected]
www.wika.com
Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. (+1) 512 3964200-15
Fax (+1) 512 3961820
E-Mail: [email protected]
www.mensor.com
South America
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Tel. (+54) 11 47301800
Fax: (+54) 11 47610050
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.ar
Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. (+55) 15 34599700
Fax: (+55) 15 32661650
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.br
Asia
China
WIKA International Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
200001 Shanghai
Tel. (+86) 21 538525-72
Fax: (+86) 21 538525-75
E-Mail: [email protected]
www. wika.com.cn
India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. (+91) 20 66293-200
Fax: (+91) 20 66293-325
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.in
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel
(+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-Mail [email protected]
www.wika.de
20
WIKA návod k provozu: Odporové teploměry a termoelementy
06/2012 CZ based on 05/2012 GB/D/F/E
Další filiálky WIKA na celém světě najdete online na adrese www.wika.at.
Download

Odporové teploměry a termoelementy