Návod k použití
Odporové teploměry a termočlánky
Jiskrově bezpečné provedení (Ex i)
TÜV 10 ATEX 555793 X
IECEx TUN10.0002 X
Příklady
CZ
Strana
3 - 46
© 2012 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Všechna práva vyhrazena.
WIKA® je značka chráněná v různých zemích.
Před zahájením veškerých prací si přečtěte návod k použití!
Uschovejte návod k použití pro budoucí použití!
2
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ Návod k použití pro typy RTD a TC, Ex-i
Obsah
Obsah
1.
2.
Všeobecně
Bezpečnost
4
5
3.
Technické údaje
10
5.
Přeprava, balení a skladování
14
4.
6.
7.
8.
9.
Konstrukce a funkce
Uvedení do provozu, provoz
Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím
výbuchu (Evropa)
Elektrické charakteristiky
Příklady výpočtů vlastního oteplení na hrotu čidla /
ochranné jímky
10. Údržba a čištění
11. Poruchy
12. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
Příloha 1: ES certifikát o typového osvědčení
Příloha 2: Certifikát IECEx
Příloha 3: Prohlášení o shodě ES
13
15
21
30
32
36
36
37
39
43
46
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Prohlášení o shodě naleznete online na stránkách www.wika.at.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
3
CZ
1. Všeobecně
1. Všeobecně
■■ Přístroj popsaný v návodu k použití je vyroben podle nejnovějších poznatků. Všechny
■■ Tento návod k použití poskytuje důležité informace pro zacházení s přístrojem. Bezpečnost
práce vyžaduje dodržování všech uvedených bezepečnostních pokynů a instrukcí.
■■ Místní předpisy ohledně bezpečnosti práce platné pro oblast použití přístroje a všeobecná
bezpečnostní ustanovení musí být dodržována.
■■ Návod k použití je součástí výrobku a musí být uschováván v bezprostřední blízkosti přístroje
tak, aby byl pro odborné pracovníky kdykoliv přístupný.
■■ Odborní pracovníci si musí návod k použití pročíst před zahájením veškerých prací a musí mu
porozumět.
■■ Záruka výrobce zaniká v případě poškození způsobeného použitím, které je v rozporu
se stanoveným účelem, nedodržováním návodu k použití, nasazením nedostatečně
kvalifikovaného personálu nebo svévolně provedenými změnami na přístroji.
■■ Platí všeobecné obchodní podmínky v prodejních podkladech.
■■ Technické změny vyhrazeny.
■■ Další informace:
- Internetová adresa:
- Odborné poradenství:
www.wika.at
Tel.:
(+49) 9372/132-0
Fax:
(+49) 9372/132-406
E-mail: [email protected]
Vysvětlení symbolů
Varování!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace, která může vést ke smrti nebo
k závažným zraněním, pokud ji nebude zabráněno.
POZOR!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace, která může vést k zanedbatelným nebo lehkým zraněním resp. k věcným či ekologickým škodám, pokud ji
nebude zabráněno.
Informace
… zvýrazňuje užitečné rady a doporučení a informace pro úsporný a bezporuchový
provoz.
4
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
komponenty podléhají během výroby přísným kritériím kvality a životního prostředí. Naše
systémy managementu jsou certifikované dle ISO 9001 a ISO 14001.
1. Všeobecně / 2. Bezpečnost
Varování!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace v prostředí s nebezpečím
výbuchu, která může vést ke smrti nebo k závažným zraněním, pokud jí nebude
zabráněno.
CZ
Varování!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace, která v důsledku horkých
povrchů nebo kapalin může vést k popáleninám, pokud ji nebude zabráněno.
Zkratky
RTD
TC
anglicky: "Resistance temperature detector"; Odporový teploměr
anglicky: "Thermocouple"; Termočlánek
2. Bezpečnost
Varování!
Před montáží, uvedením do provozu a provozem zajistěte, že byl vybrán správný
teploměr se zřetelem k měřicímu rozsahu, provedení a specifickým podmínkám
měření.
Ochrannou jímku vyberte se zřetelem k maximálnímu tlaku a maximální teplotě (např.
zatěžovací charakteristiky v DIN 43772).
Při nedodržování může dojít k závažnému tělesnému zranění a/nebo věcným
škodám.
Další důležité bezpečnostní pokyny naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k
použití.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
2.1 Použití v souladu se schváleným účelem
Tyto odporové teploměry a termočlánky slouží k měření teploty v průmyslových aplikacích v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Odporové teploměry se používají k měření teplot v rozsahu -200 ... +600 °C, termočlánky v
rozsahu -200 ... +1200 °C. Teploměry tohoto provedení lze zabudovat jak přímo do procesu, tak
do ochranné jímky. Provedení ochranných jímek jsou libovolně volitelná, je však třeba zohlednit
operativní procesní data (teplota, tlak, hustota a rychlost průtoku).
Zodpovědnost za výběr teploměru resp. ochranné jímky a výběr materiálu k zajištění bezpečné
funkce zařízení resp. stroje nese provozovatel. WIKA může v rámci vyhotovení nabídky pouze
dávat doporučení založená na našich zkušenostech v podobných aplikacích.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
5
2. Bezpečnost
Teploměr je koncipován a konstruován výhradně pro zde popsané použití v souladu se schváleným účelem a smí být používán pouze tomu odpovídajícím způsobem.
Dodržujte technické specifikace v tomto návodu k použití. Při neodborné manipulaci s přístrojem
nebo při provozování mimo technické specifikace musí být přístroj okamžitě odstaven z provozu
CZ a zkontrolován autorizovaným servisním technikem firmy WIKA.
V případě, že přístroj je transportován z chladného do teplého prostředí, může v důsledku
tvořícího se kondenzátu dojít k narušení jeho funkce. Před novým uvedením do provozu vyčkejte,
až se teplota přístroje přizpůsobí teplotě prostoru.
Jakékoliv nároky vzniklé používáním jiným než schváleným způsobem jsou vyloučeny.
2.2 Kvalifikace pracovníků
Varování!
Nebezpečí zranění v případě nedostatečné kvalifikace!
Neodborná manipulace s přístrojem může vést k závažnému poškození osob a věcí.
■■ Činnosti popsané v tomto návodu k použití smí provádět pouze odborní pracovníci
s níže popsanou kvalifikací.
■■ Zabraňte přístupu nekvalilfikovaného personálu do nebezpečného prostoru.
Odborní pracovníci
Odborní pracovníci jsou na základě svého odborného vzdělání, svých znalostí v oblasti měřicí
a regulační techniky a svých zkušeností a znalostí specifických předpisů dané země, platných
norem a směrnic s to provádět popsané práce a samostatně rozpoznat možná nebezpečí.
Speciální podmínky nasazení vyžadují další odpovídající znalosti, např. o agresivních médiích.
2.3 Dodatečné bezpečnostní pokyny pro přístroje se schválením ATEX a IECEx
Varování!
Dbejte na dodržení požadavků směrnice 94/9/ES (ATEX) a IECEx.
Dodržujte příslušné národní předpisy ohledně nasazení v prostředí s nebezpečím
výbuchu (např.: EN/IEC 60079-10 a EN/IEC 60079-14).
6
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Varování!
Nedodržení těchto obsahů a pokynů může vést ke ztrátě ochrany proti výbuchu.
2. Bezpečnost
2.4 Zvláštní nebezpečí
Varování!
Dodržujte údaje platného certifikátu o schválení typu a specifické národní předpisy
pro instalaci a nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. EN/IEC 60079-14,
NEC, CEC). V případě jejich nedodržení může dojít k závažnému tělesnému zranění
a/nebo věcným škodám.
Další důležité bezpečnostní pokyny pro přístroje se schválením ATEX-/IECEx viz
kapitola 2.3 "Dodatečné bezpečnostní pokyny pro přístroje se schválením ATEX
a IECEx".
Varování!
U nebezpečných látek jako např. u kyslíku, acetylenu, hořlavých nebo jedovatých
látek, chladicích zařízení, kompresorů atd. musí být kromě všech obecných pravidel
dodržovány také dotyčné zvláštní předpisy.
Varování!
Je zapotřebí ochrana před elektrostatickým vybíjením (ESD)! Řádné použití
uzemněných pracovních ploch a osobních náramků je při pracích s otevřenými
spínacími obvody (plošnými spoji) nutné, aby se zamezilo poškození citlivých elektronických součástí elektrostatickým vybíjením.
Provozovatel musí pro bezpečnou činnost s přístrojem zajistit,
■■ aby bylo k dispozici odpovídající vybavení první pomoci a aby byla kdykoliv
v případě potřeby na místě pomoc.
■■ aby obsluha byla pravidelně školena v tématech bezpečnosti práce, první pomoci
a ochrany životního prostředí a aby byla obeznámena s návodem k použití
a zejména s bezpečnostními pokyny v něm uvedenými.
Varování!
Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích mohou vést k ohrožení osob,
životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Neprovozujte tento přístroj v bezpečnostních zařízeních nebo v zařízeních s funkcí
nouzového vypnutí. Chybné použití přístroje může vést k poraněním.
V případě selhání mohou na přístroji ulpívat agresivní média s extrémní teplotou pod
vysokým tlakem nebo ve vakuu.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
7
CZ
2. Bezpečnost
2.5 Štítky, bezpečnostní označení
2.5.1 Typové štítky pro odporové teploměry
Typ
CZ
Senzor dle normy
■■ F Tenkovrstvý měřicí odpor
■■ W Vinutý měřicí odpor
Typ převodníku
(pouze u provedení s převodníkem)
■■ Typový štítek pro měřicí vložku TR10-A
Typ
Rok výroby
■■ Dodatečné údaje pro přístroje Ex
Vysvětlení symbolů
viz strana 10
8
Číslo schválení
Číslo schválení
Rok výroby
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Vysvětlení symbolů
viz strana 10
2. Bezpečnost
2.5.2 Typové štítky pro termočlánky
Typ
CZ
Senzor dle normy
■■ izolovaný
■■ neizolovaný
Typ převodníku
(pouze u provedení s převodníkem)
■■ Typový štítek pro měřicí vložku TC10-A
Typ
"izolovaný"
Rok výroby
Vysvětlení symbolů
viz strana 10
Číslo schválení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
■■ Dodatečné údaje pro přístroje Ex
Číslo schválení
Vysvětlení symbolů
viz strana 10
Legenda:
■■ izolovaný
izolovaný svar
Rok výroby
■■ neizolovaný
svařeno s plášťem (uzemněno)
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
9
2. Bezpečnost / 3. Technické údaje
Vysvětlení symbolů
Před montáží a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte
návod k provozu!
CZ
CE, Communauté Européenne
Přístroje s tímto označením vyhovují příslušným evropským směrnicím.
ATEX - evropská směrnice o ochraně proti výbuchu
(Atmosphère = AT, explosible = EX)
Přístroje s tímto označením splňují požadavky evropské směrnice 94/9/EG (ATEX)
o ochraně proti výbuchu.
3. Technické údaje
3.1 Odporové teploměry
Druh zapojení senzoru
Odpor vedení se projevuje v chybě měření.
■■ 3-vodič Od délky kabelu cca 30 m může docházet k chybám měření.
■■ 4-vodič Vnitřní odpor připojovacích drátů je zanedbatelný.
■■ 2-vodič
Tolerance senzoru dle DIN EN 60751
■■ Třída B
■■ Třída A
■■ Třída AA
Kombinace 2-vodičového druhu zapojení a třídy A nebo třídy AA není povolena, jelikož odpor
vedení měřicí vložky potlačuje vyšší přesnost senzoru.
Základní hodnoty a tolerance
Základní hodnoty a tolerance platinových měřicích odporů jsou definovány v DIN EN 60751.
Jmenovitá hodnota senzorů Pt100 činí 100 Ω při 0 °C.
Teplotní koeficient α lze mezi 0 °C a 100 °C zjednodušeně označit jako:
Závislost elektrického odporu na teplotě se popisuje pomocí polynomů, které jsou rovněž
definované v DIN EN 60751. Navíc tato norma tabelárně definuje základní hodnoty v krocích °C.
10
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
α = 3,85 ∙ 10-3 °C-1
3. Technické údaje
Třída
B
A
AA
Rozsah teplot
Vinutý (W)
-196 … +600 °C
-100 … +450 °C
-50 … +250 °C
Tenkovrstvý (F)
-50 … +500 °C
-30 … +300 °C
0 … 150 °C
Tolerance ve °C
± (0,30 + 0,0050 | t |) 1)
± (0,15 + 0,0020 | t |) 1)
± (0,10 + 0,0017 | t |) 1)
CZ
1) | t | je číselná hodnota teploty ve °C bez zohlednění znaménka.
Tučně vytištěno: standardní provedení
Hodnoty odporu a tolerance při vybraných teplotách (Pt 100)
Hodnota odporu v Ω
Teplota
ve °C (ITS 90) Třída B
Třída A
19,69 ... 20,80
59,93 ... 60,58
80,09 ... 80,52
88,04 ... 88,40
99,88 ... 100,12
107,64 ... 107,95
138,20 ... 138,81
156,93 ... 157,72
193,54 ... 194,66
211,41 ... 212,69
263,31 ... 265,04
280,04 ... 281,91
312,65 ... 314,77
-196
-100
-50
-30
0
20
100
150
250
300
450
500
600
60,11 ... 60,40
80,21 ... 80,41
88,14 ... 88,30
99,94 ... 100,06
107,72 ... 107,87
138,37 ... 138,64
157,16 ... 157,49
193,86 ... 194,33
211,78 ... 212,32
263,82 ... 264,53
-
Třída AA
80,23 ... 80,38
88,16 ... 88,28
99,96 ... 100,04
107,74 ... 107,85
138,40 ... 138,61
157,91 ... 157,64
193,91 ... 194,29
-
Tato tabulka zobrazuje kalibrační proces u předdefinovaných teplot. Tzn. že když je k dispozici etalon teploty,
tak by měla hodnota odporu zkoušeného vzorku ležet uvnitř výše uvedených mezí.
Další informace o přesnosti a omezeních při použití odporových teploměrů viz údajový
list IN 00.17 (ke stáhnutí na stránkách www.wika.at).
3.2 Termočlánky
Typy senzorů
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Typ
K (NiCr-Ni)
J (Fe-CuNi)
E (NiCr-CuNi)
T (Cu-CuNi)
N (NiCrSi-NiSi)
S (Pt10% Rh-Pt)
R (Pt13% Rh-Pt)
B (Pt30% Rh-Pt6%-Rh)
Dopručená max. provozní teplota
1200 °C
800 °C
800 °C
400 °C
1200 °C
1600 °C
1600 °C
1700 °C
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
11
3. Technické údaje
Potenciální nejistoty měření v důsledku účinků stárnutí
Termočlánky stárnou a mění charakteristiku termoelektrického napětí. Termočlánky typu J
(Fe-CuNi) stárnou nepatrně, poněvadž nejprve oxiduje větev z čistých kovů. U termočlánků typu
K a N (NiCrSi-NiSi) mohou při vysokých teplotách nastat významné změny termoelektrického
napětí v důsledku ochuzení chromu v NiCr větvi, což vede ke klesajícímu termoelektrickému
CZ napětí.
V případě nedostatku kyslíku je tento účinek ještě zrychlen, protože se na povrchu termočlánku
nemohou vytvářet úplné povlaky kysličníku, které by bránily další oxidaci. Oxiduje chrom, nikoliv
však nikl. Tím se tvoří tzv. „zelená hniloba“, která způsobuje zničení termočlánku. Při rychlém
ochlazení NiCr-Ni termočlánků, které byly provozovány nad 700 °C, dojde během ochlazení ke
zmražení určitých stavů v krystalické struktuře (uspořádanost na malou vzdálenost), což u článků
typu K může vést ke změně termoelektrického napětí až 0,8 mV (K účinek).
U termočlánku typu N (NiCrSi-NiSi) se tím, že jsou obě větve legovány křemíkem, podařilo
účinek uspořádanosti na malou vzdálenost snížit. Účinek je reverzibilní a žhavením nad 700 °C
s následným pomalým ochlazením z velké části odezní. Tenké plášťové termočlánky tu reagují
zvláště citlivě. Už ochlazení na nehybném vzduchu může způsobit odchylky větší než 1 K.
Skutečná teplota použití teploměru je omezená jak maximální přípustnou teplotou termočlánku,
tak maximální přípustnou teplotou materiálu ochranné jímky.
Typy uvedené v seznamu se dodávají jako jednoduchý termočlánek nebo jako dvojitý
termočlánek. Termočlánek se dodává s izolovaným měřicím místem, pokud nebylo výslovně
specifikováno jinak.
Tolerance
U tolerance termočlánků se vychází z teploty referenčního bodu 0 °C. V případě použití
vyrovnávacího nebo prodlužovacího je nutno brát ohled na dodatečnou chybu měření.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Tolerance a další technické údaje viz příslušný údajový list WIKA nebo podklady pro objednávku.
12
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
4. Konstrukce a funkce
4. Konstrukce a funkce
4.1 Popis
Pomocí těchto teploměrů (odporové teploměry a termočlánky) se měří teploty v procesech.
Tyto teploměry jsou podle provedení určeny pro nízké, střední a vysoké procesní požadavky
v prostředí s nebezpečím výbuchu.
CZ
Měřicí místo izolované
Teploměr typu TRxx nebo typu TCxx se skládá ze svařované trubky, minerálně izolovaného
plášťového vedení nebo z keramicky izolovaných termodrátů, v čemž se nachází tepelný senzor
uložený v keramickém prášku, tepelně odolné zalévací hmotě, cementové hmotě nebo tepelně
vodivé pastě.
Alternativy:
Konstrukce měřicí vložky nebo kabelového čidla může být provedena také v trubkovém
provedení. Senzor se pak nachází ve svařované trubce, uložený v keramickém prášku, tepelně
vodivé pastě nebo v tepelně odolné zalévací hmotě, která je vhodná pro tento účel.
Konstrukce měřicí vložky pro vysokoteplotné termočlánky může být provedena také s termodráty
izolovanými keramickými tyčemi nebo keramickými perlami. Keramická trubka se zatmelí do
kovové uhycovací trubky pomocí tepelně odolného cementu.
Termočlánky, neizolované (uzemněné)
Pro zvláštní použití, např. měření teplot povrchu, jsou senzory vodivě spojeny s ochranným
pouzdrem resp. jsou měřicí místa u termočlánků svařená se dnem (viz kapitola 7.1.1 "Zvláštní
podmínky pro použití (X-Conditions)").
Měřicí místo izolované (ungrounded)
Termočlánek
Měřicí místo neizolované (grounded)
Termočlánek
Měřicí místo
Plášť
Plášť
Varianta V-Pad
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Měřicí místo neizolované
Měřicí místo
Prášek AI203
svařeno
s přísadou
V-Pad
Plášťové
vedení
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
13
4. Konstrukce a funkce / 5. Přeprava, balení a skladování
Elektrické připojení
Pro připojení je teploměr vybaven pouzdrem, zástrčkou nebo volným připojovacím vedením.
Provedení s pouzdrem je vybaveno připojovacími svorkami nebo certifikovanými převodníky.
Volitelně může být v pouzdru zabudován také certifikovaný digitální ukazatel.
4.2 Obsah dodávky
Porovnejte obsah dodávky s dodacím listem.
5. Přeprava, balení a skladování
5.1 Přeprava
Zkontrolujte, zda nebyl přístroj při dopravě poškozen.
Zřejmé škody neprodleně oznamte.
5.2 Balení
Balení odstraňte až bezprostředně před montáží.
Balení uschovejte, neboť poskytuje optimální ochranu při přepravě (např. při změně místa
instalace, zaslání k opravě).
5.3 Skladování
Přípustné podmínky na místě skladování:
■■ Skladovací teplota:
Přístroje bez zabudovaného převodníku:
Přístroje se zabudovaným převodníkem:
-40 ... +85 °C
viz návod k provozu příslušného převodníku
■■ Vlhkost: relativní vlhkost vzduchu 35 ... 85 % (bez orosení)
Zamezení následujícím vlivům:
■■ Přímé sluneční světlo nebo blízkost horkých předmětů
■■ Mechanické vibrace, mechanický úder (prudké položení)
■■ Saze, pára, prach a korozivní plyny
Přístroj skladujte v originálním balení na místě splňujícím výše uvedené podmínky. Pokud
originální balení není k dispozici, zabalte a skladujte přístroj následovně:
1. Zabalte přístroj do antistatické plastové fólie.
2. Zabalte teploměr do sáčku z materiálu tlumícího nárazy.
3. Při delším uskladnění (víc než 30 dnů) přidejte do balení sáček s látkou pohlcující vlhkost.
14
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Odolnost proti vibracím
Teploměry jsou konstrukčně odolné proti rázům a vibracím, standardní odolnost proti vibracím
vyhovuje DIN EN 60751 (až 3 g), speciální provedení jsou více zatížitelná. Odolnost proti
rázům odpovídá u všech verzí požadavkům EN 60751, kromě termočlánků pro vysoké teploty
s keramicky izolovanými termodráty.
5. Přeprava, balení a skladování / 6. Uvedení do provozu, provoz
Varování!
Před uskladněním přístroje (po provozu) odstraňte všechny zbytky měřené látky. To
je zvláště důležité, pokud měřená látka je zdravotně závadná, jako např. leptavá,
jedovatá, rakovinotvorná, radioaktivní, atd.
CZ
6. Uvedení do provozu, provoz
Varování!
Při montáži teploměru nepodkročujte a nepřekročujte přípustnou provozní teplotu
(okolí, měřená látka), zohledněte konvekci a tepelné záření!
Varování!
Pokud se u připojovacích vodičů musí počítat s nebezpečným napětím (vyvolaným
např. mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem či indukcí), musí být
teploměry uzemněny!
6.1 Elektrické připojení
POZOR!
■■ Zabraňte poškození kabelů, vodičů a spojovacích bodů
■■ U slaněných vodičů použijte lisovací koncovky
■■ Dbejte na účinnou kapacitu a induktivitu vodičů
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Podklady pro elektrické připojení teploměrů (např. připojovací schémata, mezní odchylky atd.)
jsou uvedeny v příslušných údajových listech. V případě, že do připojovacích pouzder jsou
zabudovány hlavicové převodníky nebo digitální ukazatele, musíte zohlednit také tyto údajové
listy.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
15
6. Uvedení do provozu, provoz
6.2 Elektrické připojení odporových teploměrů
6.2.1 Odporové teploměry se svorkovnicí
1 x Pt100, 3-vodič
CZ
bílá
červená
bílá
červená
bílá
červená
červená
bílá
červená
červená
červená
červená
červená
červená
bílá
bílá
bílá
bílá
2 x Pt100, 2-vodič
2 x Pt100, 3-vodič
červená
červená
žlutá
1 x Pt100, 4-vodič
2 x Pt100, 4-vodič
bílá
červená
bílá
bílá
černá
3160629.06
1 x Pt100, 2-vodič
žlutá
černá
červená
červená
červená
bílá
bílá
černá
černá
žlutá
žlutá
černá
červená
červená
bílá
bílá
černá
černá
žlutá
žlutá
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
černá
žlutá
16
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
6. Uvedení do provozu, provoz
6.2.2 Odporové teploměry s kabelem nebo konektorem
1 x Pt100
2-vodič
1 x Pt100
3-vodič
1 x Pt100
4-vodič
červená
červená
bílá
2 x Pt100
2-vodič
červená
červená
černá
CZ
žlutá
červená
červená
bílá
červená
červená
bílá
3160629.06
Bez konektoru
2 x Pt100
3-vodič
bílá
bílá
bílá
černá
černá
žlutá
Spojka (female)
Pohled zepředu
Pohled zepředu
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Konektor (male)
3366036.02
Konektor Lemosa
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
17
6. Uvedení do provozu, provoz
CZ
Konektor (male)
Spojka (female)
Pohled na konektorové kontakty
Pohled na zdířkové kontakty
3366142.02
Šroubové konektory, Binder
Binder
série 680
Binder
série 680
Binder
série 680
Binder
série 680
Binder
série 692
6.3 Elektrické připojení termočlánků
Barevné označení kabelů u termočlánků
Typ senzoru
Norma
Kladný pól
Záporný pól
K
J
E
T
N
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
zelená
černá
fialová
hnědá
růžová
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
Dvojitý termočlánek
Přo přiřazení polarita - svorka
platí vždy barevné označení
kladných pólů na přístroji.
18
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Jednoduchý termočlánek
3166822.03
6.3.1 Termočlánky se svorkovnicí
6. Uvedení do provozu, provoz
6.3.2 Termočlánky s kabelem nebo konektorem
Kabel
Označení konců žil
viz tabulka
Konektor Lemosa,
samčí na kabelu
Konektor Binder,
samčí na kabelu
(závitový konektorový spoj)
CZ
Jednoduchý
termočlánek
Dvojitý
termočlánek
Termokonektor
Kladný pól a záporný pól jsou označené.
U dvojitých termočlánků se používají dva
termokonektory.
6.4 Vícebodové termočlánky (dle 8.4 a 8.5)
Jsou zpravidla vybavené pouzdrem, ve kterém jsou zamontovány převodníky a řadové
svorkovnice.
Převodníky/digitální ukazatele jsou upevněny mechanicky (např. lišta v pouzdru nebo úchyt
v připojovací hlavici) a instalují se dle EN/IEC 60079-11 a EN/IEC 60079-14. Volitelně mohou
pouzdra být v závislosti na provedení vybavena svorkovnicemi (např. řadové svorkovnice,
blokové svorkovnice atd.) dle EN/IEC 60079-11 a EN/IEC 60079-14.
V případě použití více převodníků/digitálních ukazatelů roste objem pouzdra v závislosti na
"zdroji tepla", a tudíž i objem, který má být ohříván. Tím je zajištěno, že nedochází k významnému
zvýšení teploty povrchu pouzdra.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Varování!
V případě použití bez svorkovnice a prodrátování vedení zajistěte dodržení
instalačních předpisů dle EN/IEC 60079-11 a EN/IEC 60079-14.
6.5 Kabelové průchodky se závitem
U teploměrů s připojovací hlavicí musí být těsnění kabelových průchodek provedeno optimálním
způsobem, aby bylo docíleno požadovaného stupně krytí.
Předpoklady pro docílení stupně krytí
■■ Kabelovou průchodku se závitem používejte pouze v uvedeném rozsahu sevření (používejte
průměr kabelu odpovídající průchodce)
■■ Při použití velmi měkkých typů kabelu nepoužívejte dolní rozsah sevření
■■ Používejte pouze kulaté kabely (případně s lehce oválným průřezem)
■■ Kabely nepřekrucujte
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
19
6. Uvedení do provozu, provoz
■■ Vícenásobné otevírání / uzavírání je možné; má však případně nepříznivý dopad na stupně krytí
■■ V případě kabelu s výrazným tečením za studena dotáhněte šroubení
6.6 Válcové závity
V případě, že je potřeba spojit hlavici teploměru, nástavek, ochrannou jímku nebo procesní
CZ připojení, které mají závitem se stálým průměrem (např. G ½, M20 x 1,5, apod.), je nutné použít
těsnění zabraňující vniknutí kapaliny do teploměru.
WIKA standardně používá měděné profilové těsnění pro spojení nástavku s ochrannou jímkou
a papírové ploché těsnění pro spojení hlavice s nástavkem nebo ochrannou jímkou.
V případě teploměru sestaveného s ochrannou jímkou, je toto těsnění už předmontované.
Provozovatel zařízení je povinnen zkontrolovat vhodnost tohoto těsnění se zřetelem
k podmínkám provozu a případně ho nahradit vhodným těsněním.
U teploměrů bez ochranné jímky resp. v případě odděleného dodání nejsou těsnění součástí
dodávky a musí být uživatelem objednány zvlášť.
Při koncové montáži do zařízení se závity musí zprvu utáhnout pouze rukou. To odpovídá také
stavu při dodání v případě předmontovaných sestav. Konečná pevnost musí být zajištěna
poloviční otáčkou klíčem.
Po demontáži se těsnění musí vyměnit!
Těsnění je možno objednat u firmy WIKA s obj.číslem, přičemž je potřeba udat
velikost závitu a/nebo označení (viz tabulka).
11349981
11349990
11350008
11350016
11367416
1248278
3153134
3361485
Označení
dle DIN 7603 tvar C 14 x 18 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 18 x 22 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 21 x 26 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 27 x 32 x 2,5 -CuFA
dle DIN 7603 tvar C 20 x 24 x 2 -CuFA
dle DIN 7603 D21,2 x D25,9 x 1,5 -Al
dle DIN 7603 tvar C D14,2 x D17,9 x 2 -StFA
dle DIN 7603 tvar C D33,3 x D38,9 x 2,5 -StFA
Vhodné pro
těsnění
G ¼, M14 x 1,5
M18 x 1,5, G ⅜
G ½, M20 x 1,5
G ¾, M27 x 2
M20 x 1,5
G ½, M20 x 1,5
G ¼, M14 x 1,5
G1
Legenda:
CuFA = měď, max. 45HBa ; s náplní z těsnicího materiálu bez obsahu azbestu
Al
= aluminium Al99 ; F11, 32 až 45 HBb
StFA = měkké železo, 80 až 95 HBa ; s náplní z těsnicího materiálu bez obsahu azbestu
20
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
WIKA
Objednací č.
6. Uvedení do provozu, provoz / 7. Pokyny pro montáž a ...
6.7 Kuželové závity (NPT)
Spoje s kuželovými závity (NPT) jsou samotěsnicí a zásadně nemusí být jištěny. Je ovšem
zapotřebí zkontrolovat nutnost dodatečného těsnění pomocí pásky PTFE či konopí. Závity před
montáží namažte vhodným prostředkem.
CZ
Při koncové montáži do zařízení se závity musí zprvu utáhnout pouze rukou. To odpovídá také
stavu při dodání v případě předmontovaných sestav. Konečná pevnost a těsnost musí být
zajištěny 1,5 až 3 otáčkami klíčem.
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
(Evropa)
Varování!
Použití měřicí vložky typu TR10-A bez vhodné připojovací hlavice (pouzdro) není
v prostorách s nebezpečím výbuchu povoleno!
Popřípadě se musí použít vhodná ochranná jímka.
7.1 Všeobecné pokyny k ochraně před nebezpečím výbuchu
Dbejte na dodržení požadavků směrnice 94/9/ES (ATEX) a IEC.
Navíc platí údaje příslušných národních předpisů týkající se použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu.
A) Odpovědnost ohledně rozdělení zón nese provozovatel zařízení, a nikoliv výrobce/dodavatel
elektrického zařízení/přístroje.
B) Provozovatel zařízení na svou výlučnou zodpovědnost zajišťuje, aby úplné a používané
teploměry byly ohledně všech bezpečnostně relevantních vlastností identifikovatelné.
Poškozené teploměry se nesmí používat. Technická údržba (opravy) se smí provádět pouze
za použití originálních náhradních dílů od výrobce. V opačném případě nebudou splněny
požadavky vyplývající z certifikace přístrojů.
Výrobce neodpovídá za konstrukční úpravy po dodání přístroje.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
C) V případě opravy části elektrického zařízení, která zaručuje ochranu před výbuchem, smí být
elektrické zařízení uvedeno do provozu až po prohlídce odborníkem, která stanoví, že tato část
elektrického zařízení splňuje příslušné normy. Navíc musí odborník vystavit osvědčení a opatřit
elektrické zařízení nálepkou o provedené zkoušce.
D) Bod C) neplatí v případě, že část elektrického zařízení byla opravena výrobcem v souladu
s požadavky a ustanoveními.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
21
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
F) Při objednání náhradního dílu musíte poskytnout přesné údaje o předchozí dodávce.
■■ Druh ochrany před výbuchem (zde Ex i)
■■ číslo certifikátu
■■ Zakázka č.
■■ Výrobní č.
■■ Položka zakázky
7.1.1 Zvláštní podmínky pro použití (X-Conditions)
Verze s Ø <3 mm nebo "neizolované" verze nevyhovují z provozních důvodů oddílu 6.3.12,
EN/IEC 60079-11. Tím lze tyto jiskrově bezpečné elektrické obvody z bezpečnostně-technického
pohledu považovat za galvanicky spojené se zemním potenciálem a v celém průběhu zřízení
jiskrově bezpečných elektrických obvodů musí být zajištěno vyrovnání potenciálů. Navíc musíte
pro připojení dodržovat normu EN/IEC 60079-14.
U přístrojů, které z důvodu své konstrukce nevyhovují elektrostatickým požadavkům dle
EN/IEC 60079-0, musí být zabráněno elektrostatickému nabití.
Nasazené převodníky a digitální ukazatele musí mít vlastní osvědčení dle EN/IEC. Instalační
podmínky, elektrické příkony, teplotní třídy resp. maximální teploty povrchu u přístrojů určených
k použití v atmosférách s nebezpečím výbuchu prachů a povolené okolní teploty jsou uvedeny
v příslušných certifikátech a musí být dodržovány.
Zpětný tepelný tok z procesu překročující povolenou okolní teplotu převodníku, digitálního
ukazatele nebo pouzdra není povolen a musí mu být zabráněno pomocí vhodné tepelné izolace
nebo příslušně dlouhého nástavku.
Pokud je tloušťka stěny menší než 1 mm, nesmí být přístroje vystavené vnějšímu zatížení,
které by mohlo nepříznivě ovlivnit tuto dělicí stěnu. Alternativně lze nasadit ochrannou jímku
s odpovídající minimální tloušťkou stěny.
V případě použití ochranné jímky/nástavku musí být celý přístroj konstruovaný tak, aby se dal
zabudovat způsobem zajišťujícím dostatečně těsnou spáru (IP 67) nebo spáru zamezující šíření
plamene (dle EN/IEC60079-1) směrem k prostoru s menším nebezpečím.
Elektrické obvody koaxiálního článku jsou z provozních důvodů navzájem spojené. V aplikaci je
třeba provést zvláštní rozbor, resp. v případě připojení koaxiálního vícebodového termočlánku
je třeba dbát případných zvláštních podmínek. Navíc se zde musí provést hodnocení jiskrově
bezpečného systému (např. propojení více proudových okruhů od různých převodníků atd.).
22
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
E) V případě použití převodníků a digitálních ukazatelů musíte mít na vědomí:
Obsah tohoto návodu k použití a návodu k použití patřícího k převodníku nebo ukazateli.
Příslušná ustanovení pro zřizování a provoz elektrických zařízení.
Vyhlášky a směrnice o ochraně proti výbuchu. Převodníky a digitální ukazatele musí mít vlastní
certifikaci.
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
Při použití pouzdra musí mít toto příslušný certifikát nebo musí vyhovovat minimálním
požadavkům. Krytí: nejméně IP 20 (nejméně IP 65 pro prach), platí pro všechna pouzdra.
Pouzdra z lehkých kovů musí odpovídat EN/IEC 60079-0 odstavec 8.1. Navíc musí nekovová
pouzdra vyhovovat elektrostatickým požadavkům EN/IEC 60079-0 nebo být opatřena
odpovídajícím varovným upozorněním.
CZ
Ochranná opatření pro aplikace vyžadující EPL Ga nebo Da.
Provozem podmíněné tření nebo rázy mezi částmi přístroje z lehkého kovu nebo jejich slitin
(např. hliník, hořčík, titánium nebo zirkon) s částmi přístroje ze železa/oceli nejsou povoleny.
Provozem podmíněná tření či rázy mezi lehkými kovy jsou povoleny.
7.1.2 Označení Ex
Pro aplikace bez převodníků (digitální ukazatele) vyžadující přístroje skupiny II (plynné atmosféry
s možností výbuchu) platí následující teplotní klasifikace a rozsahy okolních teplot:
Tabulka 1
Označení
Teplotní
třída
II 1G Ex ia IIC T6 Ga
T6
II 1/2G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 1G Ex ia IIC T5 Ga
T5
II 1/2G Ex ib IIC T5 Ga/Gb
II 1G Ex iaD IIC T4 Ga
T4, T3
II 1/2G Ex ib IIC T4 Ga/Gb
II 1G Ex ia IIC T3 Ga
II 1/2G Ex ib IIC T3 Ga/Gb
Rozsah okolních
teplot (Ta)
Max. teplota povrchu (Tmax) na
hrotu čidla nebo ochranné jímky
(-50)1) -40 ... +80 °C T (teplota média) + vlastní ohřev
M
(-50)1) -40 ... +95 °C K tomu je třeba dbát zvláštních
podmínek (17).
(-50)1) -40 ... +100 °C
1) Hodnoty v závorkách platí pro zvláštní provedení. Tato čidla jsou vyráběna se zvláštními zalévacími
hmotami. Kromě toho jsou vybavena pouzdry z nerezové-oceli a kabelovými průchodkami pro nízké teploty.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Při zabudování převodníku a/nebo digitálního ukazatele platí zvláštní podmínky z certifikátu
o schválení typu (viz bod 17).
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
23
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
Pro aplikace vyžadující přístroje skupiny II (prachové atmosféry s nebezpečím výbuchu) platí
následující teploty povrchu a rozsahy okolních teplot:
Výkon Pi
II 1D Ex ia IIIC T65 °C Da
750 mW
II 1/2D Ex ib IIIC T65 °C Da/Db
II 1D Ex ia IIIC T95 °C Da
650 mW
II 1/2D Ex ib IIIC T95 °C Da/Db
II 1D Ex ia IIIC T125 °C Da
550 mW
II 1/2D Ex ib IIIC T125 °C Da/Db
Rozsah okolních
teplot (Ta)
(-50)1) -40 ... +40 °C
(-50)1) -40 ... +70 °C
Max. teplota povrchu
(Tmax) na hrotu čidla nebo
ochranné jímky
TM (teplota média) + vlastní ohřev
K tomu je třeba dbát zvláštních
podmínek (17).
(-50)1) -40 ... +100 °C
1) Hodnoty v závorkách platí pro zvláštní provedení. Tato čidla jsou vyráběna se zvláštními zalévacími
hmotami. Kromě toho jsou vybavena pouzdry z nerezové-oceli a kabelovými průchodkami pro nízké teploty.
Při zabudování převodníku a/nebo digitálního ukazatele platí zvláštní podmínky z certifikátu
o schválení typu (viz bod 17).
Použití v prostředí s výskytem metanu
Jelikož metan má vyšší minimální energii zážehu, lze tyto přístroje také používat v plynném
prostředí s nebezpečím výbuchu metanu. Přístroj má volitelně označení IIC + CH4.
Pro aplikace vyžadující EPL Gb nebo Db lze přístroje s označením "ia" také nasazovat v měřicích
obvodech s ochranou "ib".
7.2 Teplotní klasifikace, okolní teploty
Povolené okolní teploty se řídí podle teplotní třídy, použitých pouzder a volitelně zabudovaného
převodníku a/nebo digitálního ukazatele.
Při propojení teploměru s převodníkem a/nebo digitálním ukazatelem platí vždy nejnižší mezní
hodnoty okolní teploty a teplotní třída s nejvyšší číslicí. Dolní teplotní mez činí -40 °C, pro zvláštní
provedení -50 °C.
Pokud v pouzdru není zabudován převodník nebo digitální ukazatel, nedochází v něm ani k
dodatečnému ohřevu.
Se zabudovaným převodníkem (volitelně s digitálním ukazatelem) může z provozních důvodů
docházet k ohřevu způsobenému převodníkem nebo digitálním ukazatelem.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Tabulka 2
Označení
24
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
Pro aplikace bez převodníků (digitální ukazatele) vyžadující přístroje skupiny II (plynné atmosféry
s možností výbuchu) platí následující teplotní klasifikace a rozsahy okolních teplot:
Teplotní třída
T6
T5
T4, T3
Rozsah okolních teplot (Ta)
(-50) -40 … +80 °C
(-50) -40 … +95 °C
(-50) -40 … +100 °C
CZ
Povolené okolní teploty a teploty povrchu cizích přistrojů jsou uvedeny v příslušných certifikátech
a/nebo údajových listech a musí být dodržovány.
Příklad
Pro přístroje s převodníkem a digitálním ukazatelem DIH10 platí např. následující omezení
teplotní klasifikace:
Teplotní třída
T6
Rozsah okolních teplot (Ta)
-40 … +60 °C
Pro aplikace vyžadující přístroje skupiny II (prachové atmosféry s možností výbuchu) platí následující teploty povrchu a rozsahy okolních teplot:
Výkon Pi
750 mW
650 mW
550 mW
Rozsah okolních teplot (Ta)
(-50) -40 … +40 °C
(-50) -40 … +70 °C
(-50) -40 … +100 °C
Povolené okolní teploty a teploty povrchu cizích přistrojů jsou uvedeny v příslušných certifikátech
a/nebo údajových listech a musí být dodržovány.
Hodnoty v závorkách platí pro zvláštní provedení. Tato čidla jsou vyráběna se zvláštními
zalévacími hmotami. Kromě toho jsou vybavena připojovacími hlavicemi z ušlechtilé oceli
a kabelovými průchodkami pro nízké teploty.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Tyto teploměry jsou schváleny pro teplotní třídy T6 ... T3. Platí to pro přístroje bez zabudovaných
převodníků a/nebo digitálních ukazatelů. Teploměry s převodníky a/nebo digitálními ukazateli jsou
použitelné v teplotních třídách T6 ... T4 a jsou příslušně označeny. Použití elektrického zařízení
pro aplilkace vyžadující teplotní třídu ležící pod označenou teplotní třídou (např. T2) je povoleno.
Zajistěte v takovém případě, aby nebyla překročena maximální okolní teplota pro bezpečný
provoz přístroje.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
25
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
7.3 Šíření teploty z procesu
Zpětný tepelný tok z procesu překračující provozní teplotu převodníku (digitálního ukazatele)
nebo pouzdra není povolen a musí mu být zabráněno pomocí vhodné tepelné izolace nebo
příslušně dlouhého nástavku.
CZ 7.3.1 Přehled teplotních zón
Tx10-A
Tx10-A
T3
T3
T1
T1
1)
T4Konektor
T4Konektor
T3
T3
T1
1)
T1
1)
Převodník T4: (-50) -40 °C < Ta < +85 °C
Konektor T4: (-50) -40 °C < Ta < +85 °C
1) Teplotní zóna nedefinovaná
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Povolené teploty u
T1: (-50) -40 °C < Ta < +300 °C
T3: (-50) -40 °C < Ta < +150 °C
T4: (-50) -40 °C < Ta < +100 °C
1)
Tx40
Volitelné:
s konektorem
Kabel
Procesní připojení
T4Převodník
Procesní připojení
T4
Procesní připojení
Procesní připojení
Tx40
Volitelné:
s konektorem
Vedení MI
Volitelné:
se zabudovaným
převodníkem, např. T32
FF-00147.00
Tx10
Tx10
26
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
7.3.2 Zvětšení odstupu připojovacích prvků od horkých povrchů
Délka nástavku (N) je definovaná jako odstup mezi spodní hranou připojovací hlavice nebo
pouzdra a povrchem vyzařujícím teplo. Očekávaná teplota na spodní hraně připojovací hlavice
resp. pouzdra přitom činí maximálně 100 °C. Je třeba brát ohled na podmínky pro zabudované
převodníky nebo ukazatele, popřípadě se musí délka nástavku příslušně zvětšit.
3160670.06
U teploměrů s připojovacím vedením je teplota na místě přechodu k přípojnému kabelu omezena.
Činí max. 150 °C. Zvolením rozměru X lze zajistit, aby nedošlo k překročení povolené teploty.
Šroubení
Závit
11355647.01
Závit
Závit (NPT)
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Závit
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
27
CZ
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
K usnadnění výběru minimální délky nástavku byly stanoveny následující orientační hodnoty.
Doporučení pro rozměr N
Doporučení pro rozměr X
100 °C
135 °C
200 °C
>200 °C ≤ 450 °C
20 mm
50 mm
100 mm
20 mm
50 mm
100 mm
Varování!
Také z důvodů BOZP a šetření zdrojů by se horké povrchy měly pomocí izolace
chránit před dotekem a ztrátám energie.
7.4 Příklady montáže v prostorách s nebezpečím výbuchu
7.4.1 Možné metody zabudování s označením II 1G Ex ia IIC T6 Ga resp.
II 1D Ex ia IIIC T65 °C Da
Bezpečný prostor
Ex prostředí
Zóna 0, 1, 2 nebo zóna 20, 21, 22
Tx10-H
Procesní
přípojení
Tx10-A
Volitelné:
se zabudovaným
převodníkem
např. T32
Tx10-H
Posuvné
šroubení
Tx10-C
Tx10-D
Ochranná
jímka TWxx
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Tx10-A
Tx10-B
Tx10-C
Ochranná
jímka TWxx
např. Zenerova bariéra
Z954 pro Pf100-3L
Č. výrobku WIKA 3247938
např. napájecí zdroj pro převodník
KFD2-STC4-Ex1
Č. výrobku WIKA 2341268
Tx10-A
Svár
Příslušné
elektrické zařízení
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Procesní
přípojení
Tx10-A
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Připojovací hlavice/
pouzdro v polním provedení
28
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Maximální teplota média
7. Pokyny pro montáž a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
Čidlo včetně pouzdra nebo připojovací hlavice se nachází v zóně 0 (zóně 20). Je třeba použít
obvod typu Ex ia. Oddělení zón je dáno, pokud procesní přípojka zajišťuje dostatečně těsnou
spáru (IP 67) mezi zónou 0 a prostorem s menším nebezpečím.
Vhodnými procesními přípojkami jsou například plynotěsné normované průmyslové příruby,
závitové spoje nebo trubkové přípojky.
CZ
7.4.2 Možné metody zabudování s označením II 1/2 Ex ib IIC T6 Ga/Gb resp.
II 1/2 D Ex ib IIIC T65 °C Da/Db
Zóna 0, 1, 2 nebo
zóna 20, 21, 22
Zóna 1, 2 nebo
zóna 21, 22
Bezpečný prostor
Ex prostředí
Příslušné
elektrické zařízení
Tx10-H
Procesní
přípojení
Tx10-A
Volitelné:
se zabudovaným
převodníkem
např. T32
Tx10-H
Posuvné
šroubení
Tx10-D
Ochranná
jímka TWxx
Tx10-C
Procesní
přípojení
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Tx10-A
Tx10-B
Ochranná
jímka TWxx
např. Zenerova bariéra
Z954 pro Pf100-3L
Č. výrobku WIKA 3247938
např. napájecí zdroj pro převodník
KFD2-STC4-Ex1
Č. výrobku WIKA 2341268
Tx10-A
Tx10-C
Svár
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Jiskrově
bezpečné
napájení nebo
vhodná bariéra
Tx10-A
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Připojovací hlavice/
pouzdro v polním provedení
Hrot čidla nebo ochranné jímky ční do zóny 0. Čidlo nebo připojovací hlavice se nachází v zóně 1
(zóně 21) nebo zóně 2 (zóně 22). Stačí použít obvod typu Ex ib.
Oddělení zón je zajištěno, pokud se použijí procesní přípojky s dostatečným krytím (IP 67).
Vhodnými procesními přípojkami jsou například plynotěsné normované průmyslové příruby,
závitové spoje nebo trubkové přípojky.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
29
7. Pokyny pro montáž a provoz ... / 8. Elektrické charakteristiky
Použité svařované součásti, procesní připojky, posuvné šroubení, ochranné jímky nebo pouzdra
musí být dimenzovaná tak, aby odolávala všem vlivů vznikajícím z procesu, jako např. teplotě,
průtokovým silám, tlaku, korozi, vibraci a rázům.
7.4.3 Dělicí stěny pro použití v zóně 0 nebo zóně 1/2 nebo dělení mezi prostorem Ex
a ne-Ex
Pokud je tloušťka stěny menší než 1 mm, musí být přístroj rovněž označen znakem "X" nebo
bezpečnostním upozorněním dle 29.2 normy EN/IEC 60079-0, se zvláštní podmínkou pro
bezpečné použití, že není vystaven žádnému okolnímu zatížení, které by mohlo nepříznivě
ovlivnit dělicí stěnu. Pokud je dělicí stěna trvale rozkmitávána (např. vibrující membrány), musí
být v dokumentaci uvedena minimální mez únavy při maximální amplitudě (srovnej oddíl 4.2.5.2,
EN/IEC 60079-26).
Alternativně může zákazník použít ochrannou jímku s odpovídající minimální tloušťkou stěny.
V případě použití ochranné jímky/nástavku musí být celý přístroj konstruovaný tak, aby se dal
zabudovat způsobem zajišťujícím dostatečně těsnou spáru (IP 67) nebo spáru zamezující šíření
plamene (dle EN/IEC60079-1) směrem k prostoru s menším nebezpečím.
8. Elektrické charakteristiky
8.1 Elektrické údaje bez zabudovaného převodníku nebo digitálního ukazatele
Pro přístroje skupiny II (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par) *3 platí
následující maximální hodnoty:
Ui = DC 30 V
Ii = 550 mA
Pi (u senzoru *1) = 1,5 W
Pro přístroje skupiny II (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů) platí následující
maximální hodnoty:
Ui = DC 30 V
Ii = 550 mA
Pi (u senzoru *2) = hodnoty viz "Tabulka 2" (sloupec 2) na straně 24
*1 Povolený výkon k senzoru závisí na teplotě média TM, teplotní třídě a tepelném odporu Rth, maximálně
však činí 1,5 W.
Příklady výpočtů viz kapitolu 9 "Příklady výpočtů pro vlastní ohřev na hrotu čidla/ochranné jímky".
*2 Povolený výkon k senzoru závisí na teplotě média TM, maximální povolené teplotě povrchu a tepelném
odporu Rth, platí však maximální hodnoty z "Tabulky 2" (sloupec 2), viz výše.
*3 Použití v prostředí s výskytem metanu
Jelikož metan má vyšší minimální energii zážehu, lze tyto přístroje také používat v plynném prostředí
s nebezpečím výbuchu metanu. Přístroj má volitelně označení IIC + CH4.
30
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
8. Elektrické charakteristiky
Vnitřní induktivita (Li) a kapacita (Ci) standardních měřicích vložek dle DIN 43735 je
zanedbatelná. Hodnoty pro kabelová čidla a velmi dlouhé plášťové termočlánky/plášťové
odporové teploměry jsou uvedeny na typovém štítku a musí být při připojení na jiskrově bezpečný
zdroj napětí zohledňovány.
CZ
Měřicí obvod v jiskrově bezepčném provedení Ex ia nebo ib, IIC
Pouze pro připojení na jiskrově bezpečné obvody s následujícími maximálními výstupními
hodnotami pro přístroje skupiny II (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par):
Uo = DC 30 V
Io = 550 mA
Po = 1,5 W
Pro přístroje skupiny II (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů) platí ohledně
připojení na jiskrově bezpečné obvody následující maximální výstupní hodnoty:
Uo = DC 30 V
Io = 550 mA
Po = hodnoty viz "Tabulka 2" (sloupec 2) na straně 24
8.2 Elektrické charakteristiky se zabudovaným převodníkem nebo digitálním ukazatelem
Pro měřicí obvod platí hodnoty uvedené pod 8.1.
Zobrazovací obvod v jiskrově bezepčném provedení Ex ia nebo ib, IIC
Ui
Ii
Pi
Ci
Li
= závisí na převodníku/digitálním ukazateli
= závisí na převodníku/digitálním ukazateli
= v pouzdru: závisí na převodníku/digitálním ukazateli
= závisí na převodníku/digitálním ukazateli
= závisí na převodníku/digitálním ukazateli
Použité převodníky a digitální ukazatele musí být schváleny dle EN/IEC. Instalační podmínky a
elektrické charakteristiky jsou uvedeny v příslušných certifikátech a musí být dodržovány.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
8.3 Elektrické charakteristiky se zabudovaným převodníkem dle modelu FISCO
Použité převodníky/digitální ukazatele pro oblast použití dle modelu FISCO jsou považovány
za polní přístroje. Platí požadavky dle EN/IEC 60079-27 a podmínky připojení uvedené ve
certifikátech dle FISCO.
8.4 Vícebodové články (Multipoint) TC95/TR95
Sestava vícebodových termočlánků z jednotlivých plášťových článků
Pro jednotlivý, izolovaně sestavený plášťový článek platí hodnoty uvedené pod 8.1. Pro
vícebodové články, které jsou z provozhích důvodů uzemněné, platí pro součty všech senzorů
výše uvedené hodnoty. Pro aplikace v prostorách s výskytem prachu musí být dodrženy hodnoty
"Tabulky 2" (sloupec 2) na straně 24.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
31
8. Elektrické charakteristiky / 9. Příklady výpočtů vlastního ...
8.5 Koxiální vícebodový termočlánek TC93
Varování!
Elektrické obvody koaxiálního článku jsou z provozních důvodů navzájem spojeny.
V aplikaci je třeba provést zvláštní rozbor, resp. v případě připojení koaxiálního
vícebodového termočlánku je třeba dbát případných zvláštních podmínek. Navíc
se zde musí provést hodnocení jiskrově bezpečného systému (např. propojení více
proudových okruhů od různých převodníků atd.).
CZ
9. Příklady výpočtů vlastního oteplení na hrotu čidla/hrotu ochranné jímky
Vlastní ohřev na hrotu čidla resp. ochranné jímky závisí na typu senzoru (TC/RTD), průměru
čidla, konstrukce ochranné jímky a příkonu v případě poruchy. Následující tabulka ukazuje možné
kombinace. Z tabulky vyplývá, vlastní ohřev u termočlánků je výrazně nižší než u odporových
teploměrů.
Tepelný odpor [Rth v K/W]
Senzor
Ø čidla v mm
Typ senzoru
bez ochranné jímky
s ochrannou jímkou – svařovaná
(válcová, kónická)
(např. TW22, TW35, TW40, TW45 atd.)
s ochrannou jímkou – jednodílná
(válcová, kónická)
(např. TW10, TW15, TW20, TW25, TW30,
TW50, TW55, TW60 atd.)
Zvláštní ochranná jímka – EN 14597
Tx55 (úchytná jímka)
Zabudovaný do slepého otvoru
(minimální síla stěny 5 mm)
2,0<3,0
3,0<6,0
6- 8
3,0 - 0,56,0 1) <1,5
1,5<3,0
3,0<6,0
6,012,0
RTD
245
135
RTD
110
60
RTD
75
37
RTD
225
-
TC
105
-
TC
60
-
TC
20
11
TC
5
2,5
50
22
16
-
-
-
4
1
50
110
22
33
75
16
225
45
22
13
20
4
2,5
5
1
1) s citlivým povrchem
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
V případě použití vícenásobných senzorů a současného provozu nesmí součet jednotlivých
výkonů překročit maximální povolený výkon. Maximální povolený výkon musí být omezen na
max. 1,5 W. Toto musí zajistit provozovatel zařízení.
32
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
9. Příklady výpočtů vlastního oteplení na hrotu čidla/hrotu ...
9.1 Příklad výpočtu pro měřicí místo RTD s ochrannou jímkou
Použití na oddělovací stěně k zóně 0 - má být zjištěna maximální možná teplota Tmax na hrotu
ochranné jímky pro následující kombinaci:
Měřicí vložka RTD, Ø 6 mm, se zabudovaným převodníkem typu T32.1S v hlavici, zabudovaná
do vícedílné ochranné jímky provedení 3F. Napájení je zabezpečeno z napájecího zdroje pro
převodníky typu KFD2-STC4-EX1 (obj.č. WIKA 2341268).
Tmax vychází ze součtu teploty média a vlastního ohřevu. Vlastní ohřev hrotu ochranné jímky
závisí na tepelném odporu Rth a na výkonu Po produkovaném převodníkem.
K výpočtu se použije následující vzorec: Tmax = Po x Rth + TM
Tmax = Teplota povrchu (max. teplota na hrotu ochranné jímky)
Po = z údajového listu převodníku
Rth = tepelný odpor [K/W]
TM = Teplota média
Předpokladem je okolní teplota Tamb od -20 ... +40 °C.
Příklad
Odporové teploměry RTD
Průměr: 6 mm
Teplota média: TM = 150 °C
Příkon: Po = 15,2 mW
Nesmí být překročena teplotní třída T3 (200 °C)
Tepelný odpor [Rth v K/W] z tabulky = 37 K/W
Vlastní ohřev: 0,0152 W x 37 K/W = 0,56 K
Tmax = TM + vlastní ohřev: 150 °C + 0,56 °C = 150,56 °C
Výsledek ukazuje, že vlastní ohřev na hrotu ochranné jímky je v tomto případě zanedbatelný.
Pro přístroje s certifikátem o schválení typu (pro T6 až T3) je třeba jako pojistku odečíst od
200 °C ještě 5 °C, pak by byla přípustná teplota 195 °C. Teplotní třída T3 není v tomto případě
překročena.
Dodatečná informace
Teplotní třída pro T3 = 200 °C
Pojistka pro přístroje s certifikátem o schválení typu (T6 až T3)*1 = 5 K
Pojistka pro přístroje s certifikátem o schválení typu (T1 až T2)*1 = 10 K
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
*1 EN/IEC 60 079-0: 2009 odstavec 26.5.1
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
33
CZ
9. Příklady výpočtů vlastního oteplení na hrotu čidla/hrotu ...
Zjednodušené prokázání jiskrové bezpečnosti pro výše uvedenou kombinaci
Měřicí vložka
Převodník pro montáž do hlavic
Napájecí zdroj
Uo: DC 6,5 V
Io: 9,3 mA
Po: 15,2 mW
Co: 24 µF
Lo: 365 mH
Ui: DC 30 V
Ii: 130 mA
Pi: 800 mW
Ci: 7,8 nF
Li: 100 µH
Uo: DC 25,4 V
Io: 88,2 mA
Po: 560 mW
Co: 93 nF
Lo: 2,7 mH
Porovnáním hodnot je zřejmé, že propojení těchto přístrojů je povolené. Provozovatel ovšem musí
ještě zohlednit hodnoty pro induktivitu a kapacitu elektrických připojovacích vedení.
9.2 Příklad výpočtu pro plášťový článek se senzorem RTD
Použití na oddělovací stěně k zóně 0 - má být zjištěna maximální možná teplota Tmax na hrotu
čidla pro následující kombinaci:
Odporový teploměr bez ochranné jímky (TR10-H), Ø 6 mm, bez převodníku, namontovaný
pomocí posuvného šroubení s nerezovým svorníkem. Napájení je zabezpečeno např. přes
Zenerovu bariéru typu Z954 (obj.č. WIKA 3247938).
Tmax vychází ze součtu teploty média a vlastního ohřevu. Vlastní ohřev hrotu ochranné jímky
závisí na tepelném odporu Rth a na výkonu Po produkovaném Zenerovou bariérou.
K výpočtu se použije následující vzorec: Tmax = Po x Rth + TM
Tmax = Teplota povrchu (max. teplota na hrotu čidla)
Po
= z údajového listu Zenerovy bariéry
Rth
= tepelný odpor [K/W]
TM
= Teplota média
Předpokladem je okolní teplota Tamb -20 ... +40 °C.
Příklad
Odporové teploměry RTD
Průměr: 6 mm
Teplota média: TM = 150 °C
Příkon: Po = 1150 mW
Nesmí být překročena teplotní třída T3 (200 °C)
Tepelný odpor [Rth v K/W] z tabulky = 75 K/W
Vlastní ohřev: 1,15 W x 75 K/W = 86,25 K
Tmax = TM + vlastní ohřev: 150 °C + 86,25 °C = 236,25 °C
Výsledek v tomto případě dokazuje jednoznačný vlastní ohřev na hrotu čidla.
Pro přístroje s certifikátem o schválení typu (pro T6 až T3) je třeba jako pojistku odečíst od
200 °C ještě 5 °C, pak by byla přípustná teplota 195 °C. Teplotní třída T3 je v tomto případě
jednozančně překročena. Problém lze odstranit použitím dodatečné ochranné jímky.
34
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Ui: DC 30 V
Ii: 550 mA
Pi (max) u senzoru: 1,5 W
Ci: zanedbatelné
Li: zanedbatelné
9. Příklady výpočtů vlastního oteplení na hrotu čidla/hrotu ...
Dodatečná informace
Teplotní třída pro T3 = 200 °C
Pojistka pro přístroje s certifikátem o schválení typu (T6 až T3)*1 = 5 K
Pojistka pro přístroje s certifikátem o schválení typu (T1 až T2)*1 = 10 K
CZ
*1 EN/IEC 60 079-0: 2009 odstavec 26.5.1
9.3 Příklad výpočtu pro výše uvedený odporový teploměr s ochrannou jímkou
Měřicí vložka RTD, Ø 6 mm, bez převodníku, zabudovaná do vícedílné ochranné jímky provedení
3F.
Tepelný odpor [Rth v K/W] z tabulky = 37 K/W
Vlastní ohřev: 1,15 W x 37 K/W = 42,55 K
Tmax = TM + vlastní ohřev: 150 °C + 42,55 °C = 192,55 °C
Výsledek v tomto případě dokazuje jednoznačný vlastní ohřev na hrotu čidla.
Pro přístroje s certifikátem o schválení typu (pro T6 až T3) je třeba jako pojistku odečíst od
200 °C ještě 5 °C, pak by byla přípustná teplota 195 °C. Teplotní třída T3 není v tomto případě
překročena.
Zjednodušené prokázání jiskrové bezpečnosti pro výše uvedenou kombinaci
Měřicí vložka
Zenerova bariéra Z954
Indikační přístroj (ne-Ex)
Ui: DC 30 V
Ii: 550 mA
Pi (max) u senzoru: 1,5 W
Ci: zanedbatelné
Li: zanedbatelné
Uo: DC 9 V
Io: 510 mA
Po: 1150 mW
Co: 4,9 µF
Lo: 0,12 mH
Um: AC 250 V
Ii: nA
Pi: nA
Ci: nA
Li: nA
Uo: AC 230 V
Io: nA
Po: nA
Co: nA
Lo: nA
Porovnáním hodnot je zřejmé, že propojení těchto přístrojů je povolené. Provozovatel ovšem musí
ještě zohlednit hodnoty pro induktivitu a kapacitu elektrických připojovacích vedení.
Tyto výpočty platí pro Zenerovu bariéru Z954 ve spojení s odporovým teploměrem Pt100
v 3-kanálovém provozu bez uzemění, tzn. symetrický provoz odporového teploměru
v 3-vodičovém zapojení na ukazateli nebo vyhodnocovací jednotce.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Elektrické připojení
Připojení čidel, svorek, kabelů a konektorů viz kapitola 6.1 "Elektrické přípojení".
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
35
10. Údržba a čištění / 11. Poruchy
10. Údržba a čištění
10.2 Čištění
POZOR!
■■ Čištění přístroje proveďte navlhčeným hadříkem. To platí zejména pro teploměry
s plastovým pouzdrem a kabelová čidla s připojovacím vedením s plastovou
izolací, aby se zabránilo elektrostatickému nabíjení.
■■ Dbejte na to, aby se elektrické přípoje nedostaly do styku s vlhkostí.
■■ Před zasláním zpět musíte demontovaný přístroj omýt resp. vyčistit, abyste tak
chránili osoby a životní prostředí před ohrožením způsobeným zbytky měřené
látky.
■■ Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích mohou vést k ohrožení osob,
životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
Informace o zaslání přístroje zpět naleznete v kapitole 12.2 "Zaslání zpět".
11. Poruchy
Poruchy
Příčiny
Není signál/přerušení
vedení
příliš vysoké mechanické zatížení Při výměně čidla nebo měřicí vložky
nebo nadměrná teplota
použijte vhodné provedení.
Chybně naměřené
hodnoty
Chybně naměřené
hodnoty (příliš nízké)
Chybně naměřené
hodnoty a příliš dlouhé
reakční doby
Chybně naměřené
hodnoty (u termočlánků)
Měřicí signál „přichází a odchází“
36
Opatření
Drift senzoru v důsledku
nadměrné teploty
Při výměně čidla nebo měřicí vložky
použijte vhodné provedení.
Vnikání vlhkosti u kabelu nebo
měřicí vložky
Nesprávná instalační geometrie,
např. příliš malá instalační
hloubka nebo příliš vysoký odvod
tepla
Usazeniny na senzoru nebo na
ochranné jímce
Při výměně čidla nebo měřicí vložky
použijte vhodné provedení
Tepelně citlivá část senzoru musí ležet
v médiu, povrchová měření musí být
zaizolovaná
Vodič v připojovacím kabelu
zlomen nebo kontakt
uvolněn kvůli nadměrnému
mechanickému zatížení
Nahrazení čidla nebo měřicí vložky
vhodným provedením, např. provedením
s ochrannou pružinou proti zlomení nebo
silnějším průměrem vodiče
Drift senzoru v důsledku
chemické agrese
Parazitní napětí (termonapětí,
galvanické napětí) nebo
nesprávné vyrovnávací vedení
Použití provedení s ochrannou jímkou
Usazeniny odstraňte
Použití správného vyrovnávacího
vedení
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
10.1 Údržba
Tyto teploměry jsou bezúdržbové.
Opravy musí být prováděny výlučně výrobcem.
11. Poruchy / 12. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
Koroze
Rušení signálu
Složení média nesouhlasí s
předpolkládaným složením nebo
bylo změněno, příp. byl zvolen
nesprávný materiál ochranné
jímky
Rušení elektrickými poli nebo
zemními smyčkami
Proveďte analýzu média a poté zvolte
vhodnější materiál nebo ochrannou
trubku pravidelně vyměňujte
Zemní smyčky
Odstraňte potenciály, použijte
galvanicky oddělené zdroje nebo
převodníky
Používejte stíněná připojovací vedení,
zvyšte odstup od motorů a vedení
přenášejících velké výkony
POZOR!
Pokud nelze pomocí výše uvedených opatření poruchy odstranit, musíte přístroj
okamžitě odstavit z provozu a zajistit, přístroj nebyl vystaven tlaku, nebyl připojen
ke zdroji signálu a byl chráněn proti neúmyslnému uvedení do provozu. V takovém
případě se obraťte na výrobce.
V případě nutného zaslání zpět dbejte pokynů uvedených v kapitole 12.2 "Zaslání
zpět".
12. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
Varování!
Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích mohou vést k ohrožení osob,
životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
12.1 Demontáž
Varování!
Nebezpečí popálení!
Před demontáží nechte přístroj dostatečně vychladnout! Při demontáži hrozí
nebezpečí v důsledku unikajících, nebezpečně horkých procesních médií.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Všechny přípojky otevírejte pouze pokud nejsou vystavené tlaku a přístroj vychladl.
Teploměr nebo měřicí vložku (poukd je použita) lze z demontovat z ochranné jímky. Vlastní
ochrannou jímku demontujte z procesu pouze, pokud není vystavena tlaku. U teploměrů bez
ochranné jímky nesmí být zařízení vystavené tlaku, musí být vychladlé a bez nebezpečných látek.
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
37
CZ
12. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
12.2 Zaslání zpět
Varování!
Při expedici přístroje bezpodmínečně dodržujte:
Všechny přístroje zaslané zpět firmě WIKA musí být zbavené nebezpečných látek
(kyseliny, louhy, roztoky, atd.).
CZ
Při zaslání přístroje zpět používejte originální balení nebo vhodné přepravní balení.
Aby nedošlo k poškození:
1. Zabalte přístroj do antistatické plastové fólie.
2. Teploměr umístěte v obalu s materiálem na tlumení nárazů.
Tlumení nárazů musí zabezpečeno rovnoměrně po všech stranách balení.
3. Pokud možno přidejte do balení sáček s látkou pohlcující vlhkost.
4. Označte zásilku jako přepravu vysoce citlivého měřicího přístroje.
Informace k zaslání zboží zpět do firmy Wika se nacházejí na naší lokální internetové
stránce v kategorii "Servis".
12.3 Likvidace
V důsledku nesprávné likvidace může dojít k ohrožení životního prostředí.
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Likvidujte součásti přístroje a obalové materiály v souladu se specifickými předpisy Vaší země
pro nakládání s odpady a likvidaci v souladu s životním prostředím.
38
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
Příloha 1: ES certifikát o typového osvědčení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
39
Příloha 1: ES certifikát o typového osvědčení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
40
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
Příloha 1: ES certifikát o typového osvědčení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
41
Příloha 1: ES certifikát o typového osvědčení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
42
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
Příloha 2: Certifikát IECEx
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
43
Příloha 2: Certifikát IECEx
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
44
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
Příloha 2: Certifikát IECEx
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
45
Příloha 2: Certifikát IECEx / Příloha 3: Prohlášení o shodě ES
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
CZ
46
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
WIKA global
Europe
Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand
GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax: (+43) 1 86916-34
E-Mail: [email protected]
www.wika.at
Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Fax: (+31) 475 535-446
E-Mail: [email protected]
www.wika.nl
Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-Mail: [email protected]
Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Fax: (+385) 1 6531357
E-Mail: [email protected]
www.wika.hr
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Finland
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-Mail: [email protected]
www.wika.fi
France
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Fax: (+33) 1 343084-94
E-Mail: [email protected]
www.wika.fr
Germany
WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
63911 Klingenberg
Tel. (+49) 9372 132-0
Fax: (+49) 9372 132-406
E-Mail: [email protected]
www.wika.de
Spain
Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 933 938630
Fax: (+34) 933 938666
E-Mail: [email protected]
www.wika.es
Italy
WIKA Italia Srl & C. sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Fax: (+39) 02 9386-174
E-Mail: [email protected]
www.wika.it
Switzerland
MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-Mail: [email protected]
www.manometer.ch
Poland
WIKA Polska S.A.
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-Mail: [email protected]
www.wikapolska.pl
Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme
Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 21
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Fax: (+90) 216 41590-97
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.tr
Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. (+40) 21 4048327
Fax: (+40) 21 4563137
E-Mail: [email protected]
Russia
ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Fax: (+7) 495-648 01 81
E-Mail: [email protected]
www.wika.ru
Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.yu
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
Ukraine
WIKA Pribor GmbH
83016 Donetsk
Tel. (+38) 062 34534-16
Fax: (+38) 062 34534-17
E-Mail: [email protected]
www.wika.ua
United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. (+44) 1737 644-008
Fax: (+44) 1737 644-403
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.uk
47
WIKA global
North America
Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. (+1) 780 46370-35
Fax: (+1) 780 46200-17
E-Mail: [email protected]
www.wika.ca
Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A.
de C.V.
01210 Mexico D.F.
Tel. (+52) 55 55466329
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.mx
USA
WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Tel. (+1) 770 5138200
Fax: (+1) 770 3385118
E-Mail: [email protected]
www.wika.com
WIKA Instrument Corporation
Houston Facility
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. (+1) 713-475 0022
Fax (+1) 713-475 0011
E-mail: [email protected]
www.wika.com
Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. (+1) 512 3964200-15
Fax (+1) 512 3961820
E-Mail: [email protected]
www.mensor.com
South America
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Tel. (+54) 11 47301800
Fax: (+54) 11 47610050
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.ar
Asia
China
WIKA International Trading
Co., Ltd.
A2615, NO.100, Zunyi Road
Changning District
Shanghai 200051
Tel. (+86) 21 538525-72
Fax: (+86) 21 538525-75
E-Mail: [email protected]
www. wika.com.cn
India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. (+91) 20 66293-200
Fax: (+91) 20 66293-325
Brazil
E-Mail: [email protected]
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda. www.wika.co.in
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. (+55) 15 34599700
Japan
Fax: (+55) 15 32661650
WIKA Japan K. K.
E-Mail: [email protected] Tokyo 105-0023
www.wika.com.br
Tel. (+81) 3 543966-73
Fax: (+81) 3 543966-74
Chile
E-Mail: [email protected]
WIKA Chile S.p.A.
Coronel Pereira 72
Kazakhstan
Oficina 101
WIKA Kazakhstan LLP
Las Condes
169, Rayimbek avenue
Santiago de Chile
050050 Almaty, Kazakhstan
Tel. (+56) 2 3651719
Tel. (+7) 32 72330848
E-Mail: [email protected]
Fax: (+7) 32 72789905
www.wika.cl
E-Mail: [email protected]
www.wika.kz
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel
(+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-Mail [email protected]
www.wika.de
48
Návod k použití WIKA RTD a TC, jiskrově bezpečné provedení
06/2012 CZ based on 05/2012 GB
Další filiálky WIKA na celém světě najdete online na adrese www.wika.at.
Download

Odporové teploměry a termočlánky Jiskrově bezpečné