Návod k použití
Bimetalový teploměr, typy 53, 54, 55
Typ A5301
Typ S5412
Typ R5502
CZ
Strana 3 - 13
© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten. / Všechna práva vyhrazena.
WIKA® is a registered trademark in various countries.
WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.
WIKA® je registrovaná ochranná známka v různých zemích
Před zahájením veškerých prací si přečtěte návod k použití!
Uschovejte návod k použití pro budoucí použití!
2
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
CZ Návod k použití pro typy 53, 54, 55
Obsah
Obsah
Všeobecně
4
2.
Bezpečnost
5
3.
Technické údaje
7
4.
Konstrukce a funkce
8
5.
Přeprava, balení a skladování
8
6.
Uvedení do provozu, provoz
10
7.
Údržba a čištění
11
8.
Demontáž, zaslání zpět a likvidace
12
CZ
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
1.
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
3
1. Všeobecně
1. Všeobecně
■■ Bimetalové teploměry popsanév tomto návodu k použití jsou
konstruovány a vyrobeny dle nejnovějších poznatků. Všechny
komponenty podléhají během výroby přísným kritériím kvality
a životního prostředí. Naše systémy managementu jsou
certifikované dle ISO 9001 a ISO 14001.
CZ
■■ Tento návod k použití poskytuje důležité informace pro zacházení s
bimetalovým teploměrem. Bezpečnost práce vyžaduje dodržování
všech uvdených bezepečnostních pokynů a instrukcí.
■■ Dodržujte místní předpisy bezpečnosti práce a všeobecná
bezpečnostní ustanovení platná pro oblast použití bimetalového
teploměru.
■■ Návod k použití je součástí výrobku a musí být uschováván
v bezprostřední blízkosti bimetalového teploměru tak, aby byl pro
odborné pracovníky kdykoliv přístupný.
■■ Odborní pracovníci si musí návod k použití pročíst před
zahajováním veškerých prací a porozumět mu.
■■ Záruka výrobce se nevztahuje na poškození vzniklá použitím jiným
než schváleným způsobem, nedodržováním návodu k použití,
manipulací nedostatečně kvalifikovaným personálem nebo
svévolně provedenými změnami na bimetalovém teploměru.
■■ Technické změny vyhrazeny.
■■ Další informace:
- Internetová adresa:
- příslušný typový list:
4
www.wika.at
TM 53.01, TM 54.01, TM 55.01
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
■■ Platí všeobecné obchodní podmínky v prodejních podkladech.
1. Všeobecně / 2. Bezpečnost
Vysvětlení symbolů
VAROVÁNÍ!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace,
která může vést ke smrti nebo k závažným zraněním,
pokud ji nebude zabráněno.
CZ
POZOR!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace,
která může vést k zanedbatelným nebo lehkým zraněním
resp. k věcným či ekologickým škodám, pokud ji nebude
zabráněno.
Informace
… zvýrazňuje užitečné rady a doporučení a informace pro
úsporný a bezporuchový provoz.
VAROVÁNÍ!
… poukazuje na možnost vzniku nebezpečné situace,
která v důsledku horkých povrchů nebo kapalin může vést
k popáleninám, pokud ji nebude zabráněno.
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
2. Bezpečnost
VAROVÁNÍ!
Před montáží, uvedením do provozu a před provozem
si ověřte, že byl zvolen správný bimetalový teploměr
s ohledem na měřicí rozsah, provedení a specifické
podmínky měření. Slučitelnost materiálu součástí, které se
dostávají do styku s měřeným médiem (ochranné jímky,
stonky), musí být předem vyzkoušena.
Při nedodržování může dojít k závažnému tělesnému
zranění a/nebo věcným škodám.
Další důležité bezpečnostní pokyny naleznete v
jednotlivých kapitolách návodu k použití.
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
5
2. Bezpečnost
2.1 Použití v souladu se schváleným účelem
Bimetalové teploměry se používají především v procesním průmyslu
ke hlídání teploty procesů.
Bimetalový teploměr je koncipován a konstruován výhradně pro zde
CZ popsané použití v souladu se schváleným účelem a smí být používán
pouze tomu odpovídajícím způsobem.
Dodržujte technické specifikace v tomto návodu k použití. Při
neodborné manipulaci s bimetalovým teploměrem nebo při
provozování mimo technické specifikace musí být bimetalový
teploměr okamžitě odstaven z provozu a zkontrolován autorizovaným
servisním technikem firmy WIKA.
Jakékoliv nároky vzniklé používáním jiným než schváleným
způsobem jsou vyloučeny.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění v případě nedostatečné
kvalifikace!
Neodborná manipulace s přístrojem může vést k
závažnému poškození osob a věcí.
■■ Činnosti popsané v tomto návodu k použití smí
provádět pouze odborní pracovníci s níže popsanou
kvalifikací.
■■ Zabraňte přístupu nekvalilfikovaného personálu do
nebezpečného prostoru.
Odborní pracovníci
Odborní pracovníci jsou na základě svého odborného vzdělání, svých
znalostí v oblasti měřicí a regulační techniky a svých zkušeností
a znalostí specifických předpisů dané země, platných norem a
směrnic s to provádět popsané práce a samostatně rozpoznat možná
nebezpečí.
6
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
2.2 Kvalifikace pracovníků
2. Bezpečnost / 3. Technické údaje
2.3 Zvláštní nebezpečí
VAROVÁNÍ!
Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích
mohou vést k ohrožení osob, životního prostředí a zařízení.
Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
CZ
VAROVÁNÍ!
U plněných přístrojů dbejte, aby teplota média
nepřesahovala 250 °C.
Důvod: Ve stonku se nachází mimo jiné kapalinová
náplň, která se při teplotě >250 °C může zkalit a zbarvit a
popřípadě způsobit požár.
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
3. Technické údaje
Technické údaje
Typ 53
Měřicí prvek
Jmenovitá velikost
Provedení přístroje
■■ Typ A5x
■■ Typ R5x
■■ Typ S5x
Přípustná okolní teplota
Oblast použití
■■ trvalé zatížení (1 rok)
■■ krátkodobě (max. 24 h)
Pouzdro, kroužek
Stonek, připojení k
procesu
Krytí
bimetalová šroubovice
3", 5"
63, 80, 100, 160
Typ 54
Typ 55
63, 100, 160
poloha přípoje vzadu (axiálně)
poloha přípoje dole (radiálně)
poloha přípoje vzadu, pouzdro otočné a sklopné
u pouzdra max. +60 °C (jiné na přání)
měřicí rozsah (DIN EN 13190)
indikační rozsah (DIN EN 13190)
CrNi-ocel
CrNi-ocel 1.4301
CrNi-ocel 1.4571
CrNi-ocel
IP 65 dle EN 60529 / IEC 529
IP 66, s kapalinovou náplní
Další technikcé údaje viz typový list WIKA TM 53.01, TM 54.01 nebo
TM 55.01 a podklady objednávky.
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
7
4. Konstrukce, funkce / 5. Přeprava, balení ...
4. Konstrukce a funkce
Stonek a pouzdro jsou zhotovené z nerezové-oceli.
Pro optimální přizpůsobení procesu jsou k dostání různé délky stonku
a připojení k procesu.
Díky vysokému krytí teploměrů (IP 65) a kapalinového tlumení lze
teploměry používat v prostředí s vibracemi.
4.2 Obsah dodávky
Porovnejte obsah dodávky s dodacím listem.
5. Přeprava, balení a skladování
5.1 Přeprava
Zkontrolujte přístroj na případná poškození vzniklá při přepravě
Zřejmé škody neprodleně oznamte.
5.2 Balení
Balení odstraňte až bezprostředně před montáží.
Balení uschovejte, neboť poskytuje optimální ochranu při přepravě
(např. měnící se místo instalace, zaslání k opravě).
5.3 Skladování
Přípustné podmínky na místě skladování:
Skladovací teplota: -20 ... +60 °C
8
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
CZ
4.1 Popis
Bimetalové teploměry těchto typových řad jsou určeny k zabudování
do potrubí, nádrží, zařízení a strojů.
5. Přeprava, balení a skladování
Zabraňte následujícím vlivům:
Přímé sluneční světlo nebo blízkost horkých předmětů
Mechanické vibrace, mechanický úder (prudké položení)
Saze, pára, prach a korozivní plyny
Prostředí s nebezpečím výbuchu, hořlavá atmosféra
■■
■■
■■
■■
Skladujte přístroj v originálním balení na místě splňujícím výše
uvedené podmínky. Pokud originální balení není k dispozici, zabalte
a skladujte přístroj následovně:
1. Zabalte teploměr do antistatické plastové fólie.
2. Zabalte teploměru do sáčku z materiálu tlumícího nárazy.
3. Při delším uskladnění (víc než 30 dnů) přidejte do balení sáček se s
látkou pohlcující vlhkost.
VAROVÁNÍ!
Před uskladněním přístroje (po provozu) odstraňte
všechny ulpělé zbytky procesního média. To je zvláště
důležité, pokud se jedná o procesní médium ohrožující
zdraví (např. žíravé, jedovaté, rakovinotvorné, radioaktivní,
atd.).
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
Při teplotách pod bodem tání (0 °C ±1 °C) doporučujeme
vždy používat kapalinové tlumení.
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
9
CZ
6. Uvedení do provozu, provoz
6. Uvedení do provozu, provoz
Montáž stranovým
klíčem
Při montáži otočného a sklopného bimetalového teploměru musíte
dodržovat zvláštní předpisy. Aby byla hlavice uvedena do požadované
polohy, musíte postupovat následovně:
1. Kontramatice nebo převlečná matice na procesním připojení musí
být povolená.
2. Šrouby s šestihrannou hlavou a šrouby s drážkou nacházející se na
kloubu musí být povolené.
povolit
Bezpodmínečně povolte
také na protilehlé straně se
nacházející šrouby!
3. Nastavte hlavici do požadované polohy, utáhněte šrouby s
šestihrannou hlavou a šrouby s drážkou a nakonec pevně utáhněte
kontramitice nebo převlečnou matici.
Při použití ochranných jímek musíte pokud možno snížit tepelný
přechodový odpor mezi vnější stěnou stonku a vnitřní stěnou
ochranné jímky naplněním tepelného vodivého média. Pracovní
teplota tepelně vodivé pasty je -40 ... +200 °C.
10
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
CZ
Při šroubování přístrojů nesmí síla potřebná k utěsnění působit na
pouzdro, ale musí být vyvozena vhodným nářadím přes plochy k tomu
určené na přípoji.
6. Uvedení do provozu, provoz / 7. Údržba ...
VAROVÁNÍ!
Nenaplňovat do horkých ochranných jímek! Nebezpečí
v důsledku vystřikujícího oleje!
Ochranná
jímka
Stonek
POZOR!
CZ
Při použití ochranných jímek
dbejte, aby se stonek nedotýkal
dna ochranné jímky, jelikož by se
stonek mohl v důsledku odlišných
součinitelů roztažnosti materiálů na
dně ochranné jímky ohnout.
(Vzorce k vypočtení délky stonku
l1 viz příslušný typový list ochranné
jímky)
nutná bezpečná
vzdálenost
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
7. Údržba a čištění
7.1 Údržba
Tyto bimetalové teploměry jsou bezúdržbové!
Kontrolu přístroje proveďte 1 až 2 krát ročně. K tomuto účelu odpojte
přístroj od procesu a zkontrolujte ho pomocí teplotního kalibrátoru.
Opravy musí být prováděny výlučně výrobcem.
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
11
7. Údržba a čištění / 8. Demontáž, zaslání ...
7.2 Čištění
POZOR!
■■ Očistěte teploměr navlhřeným hadříkem.
■■ Demontovaný teploměr před zasláním zpět opláchněte
resp. očistěte, abyste chránili osoby a životní prostředí
před ohrožením ulpělými zbytky měřicího média.
■■ Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích
mohou vést k ohrožení osob, životního prostředí a
zařízení. Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
CZ
Informace o zaslání přístroje zpět naleznete v kapitole
"8.2 Zaslání zpět".
8. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
VAROVÁNÍ!
Zbytky měřicího média v demontovaných přístrojích
mohou vést k ohrožení osob, životního prostředí a zařízení.
Zajistěte dostatečná bezpečnostní opatření.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení!
Před demontáží nechte přístroj dostatečně vychladnout!
Při demontáži hrozí nebezpečí v důsledku unikajících,
nebezpečně horkých procesních médií.
12
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
8.1 Demontáž
8. Demontáž, zaslání zpět a likvidace
8.2 Zaslání zpět
VAROVÁNÍ!
Při expedici přístroje bezpodmínečně dodržujte:
Všechny přístroje zaslané zpět firmě WIKA musí být
zbavené nebezpečných látek (kyseliny, louhy, roztoky,
atd.).
CZ
Při zaslání přístroje zpět používejte originální balení nebo vhodné
přepravní balení.
Aby nedošlo k poškození:
1. Zabalte přístroj do antistatické plastové fólie.
2. Zabalte teploměru do sáčku z materiálu tlumícího nárazy.
Tlumení nárazů musí zabezpečeno rovnoměrně po všech stranách
balení.
3. Pokud možno přidejte do balení sáček s látkou pohlcující vlhkost.
4. Označte zásilku jako přepravu vysoce citlivého měřicího přístroje.
K přístroji přiložte vyplněný formulář pro zpětné zásilky.
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
Formulář pro zpětné zásilky je k dispozici v Internetu:
www.wika.at / Service / Rücksendung
8.3 Likvidace
V důsledku nesprávné likvidace může dojít k ohrožení životního
prostředí.
Likvidujte součásti přístroje a obalové materiály v souladu se
specifickými předpisy Vaší země pro nakládání s odpady tak, aby
nebylo ohroženo životní prostředí.
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
13
WIKA global
Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand
GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax: (+43) 1 86916-34
E-Mail: [email protected]
www.wika.at
Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Fax: (+31) 475 535-446
E-Mail: [email protected]
www.wika.nl
Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Bul. "Al. Stamboliiski" 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-Mail: [email protected]
Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Fax: (+385) 1 6531357
E-Mail: [email protected]
www.wika.hr
Finland
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-Mail: [email protected]
www.wika.fi
14
France
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Fax: (+33) 1 343084-94
E-Mail: [email protected]
www.wika.fr
Russia
ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Fax: (+7) 495-648 01 81
E-Mail: [email protected]
www.wika.ru
Germany
WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
63911 Klingenberg
Tel. (+49) 9372 132-0
Fax: (+49) 9372 132-406
E-Mail: [email protected]
www.wika.de
Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.yu
Italy
WIKA Italia Srl & C. sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Fax: (+39) 02 9386-174
E-Mail: [email protected]
www.wika.it
Spain
Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902577
Fax: (+34) 933 938666
E-Mail: [email protected]
www.wika.es
Poland
WIKA Polska S.A.
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-Mail: [email protected]
www.wikapolska.pl
Romania
WIKA Instruments Romania
S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. (+40) 21 4048327
Fax: (+40) 21 4563137
E-Mail: [email protected]
Switzerland
Manometer AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-Mail: [email protected]
www.manometer.ch
Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme
Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 21
34775 Yukari Dudullu Istanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Fax: (+90) 216 41590-97
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.tr
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
Europe
WIKA global
Ukraine
WIKA Pribor GmbH
83016 Donetsk
Tel. (+38) 062 34534-16
Fax: (+38) 062 34534-17
E-Mail: [email protected]
www.wika.ua
United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. (+44) 1737 644-008
Fax: (+44) 1737 644-403
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.uk
North America
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. (+1) 780 46370-35
Fax: (+1) 780 46200-17
E-Mail: [email protected]
www.wika.ca
Mexico
Instrumentos WIKA Mexico
S.A. de C.V.
01210 Mexico D.F.
Tel. (+52) 55 55466329
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.mx
USA
WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Tel. (+1) 770 5138200
Fax: (+1) 770 3385118
E-Mail: [email protected]
www.wika.com
WIKA Instrument Corporation
Houston Facility
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. (+1) 713-475 0022
Fax (+1) 713-475 0011
E-mail: [email protected]
www.wika.com
Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. (+1) 512 3964200-15
Fax (+1) 512 3961820
E-Mail: [email protected]
www.mensor.com
South America
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Tel. (+54) 11 47301800
Fax: (+54) 11 47610050
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.ar
Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com.
Ltda.
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. (+55) 15 34599700
Fax: (+55) 15 32661650
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.br
Chile
WIKA Chile S.p.A.
Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes
Santiago de Chile
Tel. (+56) 2 3651719
E-Mail: [email protected]
www.wika.cl
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
Asia
China
WIKA International Trading
Co., Ltd.
A2615, NO.100, Zunyi Road
Changning District
Shanghai 200051
Tel. (+86) 21 538525-72
Fax: (+86) 21 538525-75
E-Mail: [email protected]
www. wika.com.cn
India
WIKA Instruments India
Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. (+91) 20 66293-200
Fax: (+91) 20 66293-325
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.in
Japan
WIKA Japan K. K.
Tokyo 105-0023
Tel. (+81) 3 543966-73
Fax: (+81) 3 543966-74
E-Mail: [email protected]
Kazakhstan
WIKA Kazakhstan LLP
169, Rayimbek avenue
050050 Almaty, Kazakhstan
Tel. (+7) 32 72330848
Fax: (+7) 32 72789905
E-Mail: [email protected]
www.wika.kz
Korea
WIKA Korea Ltd.
#569-21 Gasan-dong
Seoul 153-771 Korea
Tel. (+82) 2 869 05 05
Fax (+82) 2 869 05 25
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.kr
15
WIKA global
Malaysia
WIKA Instrumentation (M)
Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor
Tel. (+60) 3 80 63 10 80
Fax: (+60) 3 80 63 10 70
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.my
Singapore
WIKA Instrumentation Pte.
Ltd.
569625 Singapore
Tel. (+65) 68 44 55 06
Fax: (+65) 68 44 55 07
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.sg
Egypt
WIKA Near East Ltd.
El-Serag City Towers
-Tower#2 - Office#67Nasr City Cairo
Tel. (+20) 2 22733140
Fax: (+20) 2 22703815
E-Mail: wika.repcairo@
wika.de
www.wika.com.eg
Namibia
WIKA Instruments Namibia
(Pty) Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. (+26) 4 6123 8811
Fax (+26) 4 6123 3403
Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan E-Mail: [email protected]
www.wika.com.na
Ltd.
Pinjen, Taoyuan
South Africa
Tel. (+886) 3 420 6052
WIKA Instruments (Pty.) Ltd.
Fax: (+886) 3 490 0080
Gardenview,
E-Mail: [email protected]
Johannesburg 2047
www.wika.com.tw
Tel. (+27) 11 62100-00
Africa / Middle East
Fax: (+27) 11 62100-59
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.za
United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Jebel Ali, Dubai
Tel. (+971) 4 8839-090
Fax: (+971) 4 8839-198
E-Mail: [email protected]
net.ae
Australia
Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Rydalmere, NSW 2116
Tel. (+61) 2 88455222
Fax: (+61) 2 96844767
E-Mail: [email protected]
www.wika.com.au
New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. (+64) 9 8479020
Fax: (+64) 9 8465964
E-Mail: [email protected]
www.wika.co.nz
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
1230 Vienna • Austria
Tel.
(+43) 1 86916-31
Fax
(+43) 1 86916-34
E-Mail [email protected]
www.wika.at
16
WIKA návod k použití pro typy 53, 54, 55
05/2011 CZ based on 09/2010 GB/D/F/E
Další pobočky WIKA na celém světě najdete online na adrese www.wika.at.
Download

Bimetalový teploměr, typy 53, 54, 55