Kronika mesta Malacky
za rok 2010
Tento zväzok Kronik y mesta Malack y za rok 2010 obsahuje 135, slovom
stotridsaťpäť číslovan ých strán, vrátane príloh.
Okrúhla pečiatka mesta
RNDr. Jozef Ondrejka
Primátor mesta
Kronikár:
Mgr. Martin Macejka
Naroden ý: 15. 4. 1982 v Skalici
Povolanie: stredoškolsk ý učiteľ
Funkciu kronikára začal v ykonávať: v apríli 2007
2
Obsah záznamov do Mestskej kroniky za rok 2010
1. Základné údaje o meste ...................................................................................... 5
Poloha a história mesta .......................................................................................... 5
Demografická situácia ............................................................................................ 5
Symbol y mesta .......................................................................................................... 6
2. Verejný život ........................................................................................................... 9
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) .............................................................................. 9
Primátor mesta ........................................................................................................ 11
Hlavn ý kontrolór .................................................................................................... 11
Komisie MsZ............................................................................................................ 11
Mestská rada ............................................................................................................ 12
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva a zhromaždenie občanov podľa
zákona o obecnom zriadení ................................................................................. 13
Mestsk ý úrad (MsÚ) .............................................................................................. 23
Mestská polícia (MsP) .......................................................................................... 24
Mestské organizácie .............................................................................................. 26
Organizácie zástupcov samospráv y .................................................................. 30
Iné inštitúcie ............................................................................................................ 30
Medzinárodná spolupráca .................................................................................... 32
Voľb y a referendum v roku 2010 ...................................................................... 33
Iné udalosti ............................................................................................................... 39
3. Ekonomická oblasť ............................................................................................. 41
Hospodárenie mesta ............................................................................................... 41
Eurovalley ................................................................................................................ 41
4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo .................................................................... 43
Komunitn ý plán ....................................................................................................... 43
Mestské centrum sociáln ych služieb (MsCSS).............................................. 43
Detsk ý domov Macejko ........................................................................................ 44
Vstúpte, n. o. ........................................................................................................... 44
Betánia ....................................................................................................................... 45
Rómovia .................................................................................................................... 46
Nemocnica ................................................................................................................ 47
Darovanie krvi ......................................................................................................... 48
5. Školstvo a vzdelávanie....................................................................................... 49
Škol y a školské zariadenia .................................................................................. 49
Materská škola (MŠ) ............................................................................................. 49
Základné škol y (ZŠ) .............................................................................................. 51
Spojená škola ........................................................................................................... 58
Základná umelecká škola (ZUŠ) ........................................................................ 59
Gymnáziá .................................................................................................................. 60
Vysoké škol y ........................................................................................................... 64
Centrum voľného času (CVČ) ............................................................................ 65
Jazykové centrá ....................................................................................................... 66
Poradenské centrá .................................................................................................. 67
6. Kultúra .................................................................................................................... 68
Mestské centrum kultúry (MCK) ....................................................................... 68
3
Najv ýznamnejšie kultúrne podujatia ................................................................ 72
Umelecké súťaže..................................................................................................... 72
Prvomájové Malack y ............................................................................................. 72
Festival y .................................................................................................................... 73
Folklórn y súbor Macejko ..................................................................................... 73
7. Turistický ruch a história mesta ................................................................... 74
Turisticko-informačná kancelária (TIK) ......................................................... 74
Prezentácia mesta ................................................................................................... 74
Paltour ....................................................................................................................... 75
Publikácie ................................................................................................................. 76
Pamiatk y.................................................................................................................... 77
8. Médiá ........................................................................................................................ 81
Mestské médiá ......................................................................................................... 81
Regionálne tlačené médiá .................................................................................... 82
Internetové stránk y o Malackách ...................................................................... 83
9. Cirkevný život ...................................................................................................... 84
10. Šport ....................................................................................................................... 87
Udalosti ..................................................................................................................... 87
Športové klub y a oddiel y ..................................................................................... 89
Športoviská............................................................................................................... 99
11. Výstavba, doprava a pošta .......................................................................... 101
Pošta ......................................................................................................................... 101
Doprava, cest y ....................................................................................................... 101
Projekt Transkontinentálneho tranzitného terminálu (T.T.T.) ............... 102
Výstavba.................................................................................................................. 103
12. Životné prostredie .......................................................................................... 105
Komunáln y odpad ................................................................................................. 105
Kanalizácia ............................................................................................................. 105
Vojenské les y ........................................................................................................ 106
13. Spolky a organizácie ...................................................................................... 107
14. Iné udalosti ........................................................................................................ 111
Zoznam skratiek a značiek ................................................................................. 126
PRÍLOHA .................................................................................................................. 128
4
1. Základné údaje o meste
Poloha a história mesta
Mesto
Malack y
sa
nachádza
v juhozápadnej
časti
Slovenskej
republik y, v južnej časti Záhorskej nížin y. Približne 35 km južne od
mesta leží hlavné mesto Bratislava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú
hranice s Rakúskom a s Českou republikou. Zemepisná poloha mesta je:
48°26′09″ zemepisnej šírk y a
17°01′04″ zemepisnej dĺžk y. Územie
Malaciek sa nachádza v nadmorskej v ýške od 148 m n. m. pri
Jakubovskom rybníku, cez 190 m. n. m. v oblasti Orlovsk ých vŕškov až
po 217 m. n. m. v chotári. Malack y sú v ýznamn ým hospodársk ym,
administratívn ym
a
kultúrn ym
strediskom.
Rozloha mesta Malack y
predstavuje 23,2 km2 v rámci katastráln ych hraníc.
Prvá zmienka o Malackách pochádza z 13. storočia. Malack y sa
spomínajú v listine Ondreja II. z roku 1206, ktorou daroval územie okolo
dnešného Plaveckého Štvrtka šľachticom z rodu Hunt-Poznan. Malack y
sú v tejto listine označené ako miesto (locus) Maliscapotoca. V ďalšej
listine Ondreja II. z roku 1231 sa Malack y v ysk ytujú v podobe „zem
menom
Maluchka“
(terra
nomine
Maluchka).
Z uveden ých
listín
nev ypl ýva, či Malack y boli osídlenou obcou, alebo len pomenovaním
určitého miesta. V neskorších dobách sa mesto naz ývalo Malaczka (príp.
v nemčine Malatzka) a ležalo na v ýznamnej obchodnej ceste z Čiech do
Bratislav y. V roku 1573 bol Malackám udelen ý štatút zemepanského
mestečka. V 17. storočí po prevzatí Malaciek s okolím zemepansk ým
rodom Pálfiovcov bolo z Malaciek spravené centrum panstva a rástol jeho
v ýznam. Od 19. storočia boli Malack y centrom okresu. Dnešn ý názov
Malack y sa začal používať po skončení prvej svetovej vojn y.
Demografická situácia
Na konci roka 2010 mali Malack y 18 393 ob yvateľov, čo bolo
o 144
viac
ako
na
konci
predchádzajúceho
roka.
Po porovnaní
s posledn ými rokmi bolo možné konštatovať, že počet ob yvateľov mesta
5
bol stabilizovan ý a zmen y neboli v ýrazné. V tomto roku sa narodilo 185
ob yvateľov mesta, zomrelo 160 občanov. Na pob yt v meste sa prihlásilo
299 občanov, odhlásilo sa 320 ob yvateľov. V meste sa v uvedenom roku
zosobášilo 98 párov, z toho bolo 55 civiln ých sobášov a 43 cirkevn ých.
Počet uvítaní detí do života bolo 19, občiansk ych pohrebov bolo 20.
V roku 2010 bolo v Malackách 748 jubilantov.
Symboly mesta
Erb mesta
Erb mesta Malack y tvorí v modrom štíte pod strieborn ým kaštieľom
a zelen ým stromom bežiaci strieborn ý diviak. Erb mesta je zaregistrovan ý
v heraldickom registri Slovenskej republik y. Súčasn ý erb bol v ytvoren ý
v 90. rokoch 20. storočia na základe najstaršieho zachovaného erbu
mesta, pochádzajúceho od zemepána Štefana Balassu z roku 1577.
Kaštieľ v pôvodnom erbe nepredstavoval dnešn ý pálfiovsk ý kaštieľ, ale
pôvodn ý zámok Balassovcov, ktorý bol v 17. storočí prestavan ý na
kláštor.
Vlajka mesta
Vlajka mesta Malack y zobrazuje farb y mesta a skladá sa z troch
pozdĺžn ych pruhov rovnakej šírk y – bieleho, modrého a zeleného. Vlajka
mesta môže b yť doplnená na prednej polovici erbom mesta a ukončená
zástrihom do 1/3 jej dĺžk y.
6
Pečať mesta
Pečať tvorí erb mesta Malack y s hrubopisom: „MALACKY“.
Logo mesta
Logo sa stalo ďalším oficiáln ym s ymbolom mesta v roku 2003.
Autorom loga je Vladimír Jurkovič.
7
Znelka mesta
Autorom hudb y znelk y mesta je Peter Müller, autorom textu
Stanislav Bellan. Obaja autori boli ocenení cenou primátora mesta
Pálfiho srdce. Text znelk y znie:
Nech má z nás každ ý
mesto v srdci navžd y.
Ten, kto tu našiel
prameň živ ých vôd.
Všetko, čo chceme,
je v tomto kúsku zeme.
Toto je naše
miesto pre život.
8
2. Verejný život
Samospráva mesta
Jedn ým z najdôležitejších predpisov, ktorými sa mesto riadilo, bol
zákon o obecnom zriadení. Podľa uvedeného zákona samosprávu obce
v ykonávali ob yvatelia mesta prostredníctvom orgánov mesta – primátora
a mestského zastupiteľstva 1.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
MsZ bol zastupiteľsk ý zbor mesta, zložen ý z poslancov zvolen ých
v priam ych voľbách ob yvateľmi mesta v roku 2006 na štyri rok y.
Funkčné obdobie poslancov trvalo počas takmer celého kalendárneho
roka
2010,
skončilo
sa
20.
decembra
zložením
sľubu
poslancov
novozvoleného MsZ.
Podľa zákona bolo úlohou MsZ rozhodovať o základn ých otázkach
života mesta, t ýkajúcich sa hospodárenia mesta, rozpočtu, územného
plánu, medzinárodnej spolupráce atď.
Do ustanovujúcej schôdze novozvoleného MsZ boli v roku 2010
členmi MsZ títo poslanci, zvolení vo voľbách v roku 2006:
- za volebn ý obvod č. 1 - Ing. Jozef Mračna (nezávisl ý),
- MUDr. Eva Savinová (nezávislá),
- Ladislav Čas (SDKÚ-DS),
- za volebn ý obvod č. 2 - MUDr. Marián Haramia (SDKÚ-DS),
- Ing. Jozef Bulla (KDH),
- Ing. Mária Tedlová (KDH),
- za volebn ý obvod č. 3 – Ing. Pavel Spusta (nezávisl ý)
- RNDr. Milan Valachovič, CSc. (nezávislý),
1
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Pre úplnosť uvedieme, že
zákon poznal aj ďalšie spôsoby výkonu samosprávy obce – miestne referendum a zhromaždenie
obyvateľov obce. Miestne referendum sa v roku 2010 nekonalo, zhromaždenie občanov podľa tohto
zákona jeden raz – 31. mája, týkalo sa plánovanej výstavby parkovacieho domu v Domkoch (pozri nižšie).
9
- MUDr. Jozef Hoffmann (KDH) 2,
- za volebn ý obvod č. 4 – Mgr. Anton Pašteka (SMER-SD)
- Mgr. Alžbeta Dubajová (nezávislá),
- MUDr. Miroslav Fruš (ĽS-HZDS, SNS),
- za volebn ý obvod č. 5 – MUDr. Vladimír Pullmann (SDKÚ-DS)
- Mgr. Branislav Orth (nezávisl ý),
- Ing. Vladimír Moravčík, CSc. (ĽS-HZDS, SNS),
- za volebn ý obvod č. 6 – Juraj Říha (nezávisl ý)
- Mgr. Vladimír Zetek (nezávisl ý)
- Dušan Galovič (SDKÚ-DS)
Po voľbách bolo na volebné obdobie 2010-214 zloženie mestského
zastupiteľstva nasledovné:
- za volebn ý obvod č. 1 – Štefan Bauman (ĽS-HZDS),
- Ing. Jozef Halcin (nezávisl ý),
- Ing. Jozef Mračna (SMER-SD),
- za volebn ý obvod č. 2 - MUDr. Marián Haramia (SDKÚ-DS),
- Ing. Jozef Bulla (KDH),
- Ing. Mária Tedlová (KDH),
- za volebn ý obvod č. 3 – Ing. Pavel Spusta (SMER-SD)
- Mgr. Katarína Berkešová (nezávislá),
- Ing. Daniela Hamarová (nezávislá),
- za volebn ý obvod č. 4 – Mgr. Anton Pašteka (SMER-SD),
- Ing. Milan Ondrovič, PhD. (nezávisl ý),
- MUDr. Miroslav Fruš (ĽS-HZDS, SNS),
- za volebn ý obvod č. 5 – RNDr. Pavol Tedla (nezávisl ý),
- Mgr. Katarína Trenčanská (nezávislá),
- Ing. Vladimír Moravčík, CSc. (SNS),
- za volebn ý obvod č. 6 – Ing. Marián Andil (nezávisl ý,
- Ing. Gabriela Janíková (nezávislá)
2
V roku 2008 nahradil poslanca Ota Divinského, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu MUDr. Jozef
Hoffmann, vo voľbách získal štvrtý najvyšší počet hlasov vo volebnom obvode č. 3.
10
- Mgr. Juraj Říha (nezávisl ý).
Podrobnejšie informácie o komunáln ych voľbách v roku 2010 sa
nachádzajú na inom mieste v tejto kapitole.
Primátor mesta
Primátor mesta bol podľa zákona predstaviteľom mesta a najvyšším
v ýkonn ým orgánom mesta. V priebehu celého roka bol primátorom
Malaciek
RNDr.
Jozef
Ondrejka.
Vo
funkcii
bol
od
roku
1998
nepretržite, opätovne bol zvolen ý aj v posledn ých komunáln ych voľbách
v roku 2010. Počas funkčného obdobia, ktoré po voľbách skončilo, bol
jeho zástupcom Ing. Jozef Bulla. Po ustanovujúcej schôdzi nového MsZ
až do konca kalendárneho roka nemal primátor zástupcu.
Hlavný kontrolór
Hlavn ý kontrolór podľa zákona bol zamestnancom mesta, volen ým
MsZ na obdobie šesť rokov. Jeho úlohou bola najmä kontrolná činnosť
a v ybavovanie sťažností. Hlavn ým kontrolórom v Malackách v roku 2010
bola Ing. Ľubica Čikošová.
Komisie MsZ
Komisie MsZ, ktoré pôsobili ako poradné orgán y MsZ, pracovali
v roku 2010 do komunáln ych volieb v tomto zložení:
Komisia finančná a majetková
Ing. Jozef Bulla (predseda), Ing. Mária Tedlová, Juraj Říha, Ing.
Jozef Mračna (všetci členovia poslanci), Terézia Osuská, Ing. Vladimír
Kožuch, JUDr. Jozef Walter, JUDr. Miroslav Zobok (všetci členovia
neposlanci)
Komisia životného prostredia a územného rozvoja
Ing. Pavel Spusta (predseda), RNDr. Milan Valachovič, CSc.,
MUDr. Vladimír Pullman, Ing. Vladimír Moravčík, CSc. (všetci členovia
11
poslanci), Ing. Anton Gašparík, Ing. Andrej Krídl, Mgr. Martin Marek
(všetci členovia neposlanci)
Komisia školstva a sociálnych vecí
Mgr. Anton Pašteka (predseda), Mgr. Alžbeta Dubajová, MUDr.
Eva Savinová, Mgr. Branislav Orth, MUDr. Marián Haramia (všetci
členovia poslanci), Ing. František Hlavat ý, Mária Trenčíková, Tatiana
Salajová (všetci členovia neposlanci)
Komisia kultúry
Mgr. Vladimír Zetek (predseda), Ladislav Čas, MUDr. Jozef
Hoffmann (všetci členovia poslanci) PaedDr. Jana Pagáčová, Mgr.
Katarína Trenčanská, Mgr. Martin Macejka, Izabela Mistríková (všetci
členovia neposlanci)
Komisia ochrany verejného poriadku
Dušan Galovič (predseda), Ing. Pavel Spusta, MUDr. Miroslav Fruš
(obaja členovia poslanci), Štefan Bauman, Iveta Kimličková, Jozef
Halcin (všetci členovia neposlanci). Každého zasadnutia sa zúčastňoval
aj náčelník MsP, Mgr. Ivan Jurkovič.
Na výkon občianskych obradov boli určení títo poslanci:
Mgr. Alžbeta Dubajová, Ing. Jozef Bulla, Mgr. Anton Pašteka,
Mgr. Branislav Orth.
Mestská rada
Mestská rada bola iniciatívn ym, v ýkonným a kontroln ým orgánom
MsZ a plnila aj funkciu poradného orgánu primátora. Pôsobila do
komunáln ych volieb a bola zložená z poslancov mestského zastupiteľstva,
konkrétne z predsedov jednotliv ých komisií MsZ, vrátane zástupcu
primátora. Jej členmi boli Ing. J. Bulla, Ing. Pavel Spusta, Mgr. A.
Pašteka, Mgr. V. Zetek a D. Galovič. Radu podľa štatútu mesta volilo a
12
odvolávalo MsZ. Takto bola mestská rada zadefinovaná v štatúte mesta
Malack y. Cieľom existencie a činnosti mestskej rad y bolo zefektívniť
fungovanie MsZ. Na prvej schôdzi nového MsZ poslanci rozhodli, že pre
volebné obdobie 2010-2014 mestská rada nebola zriadená.
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva a zhromaždenie občanov podľa
zákona o obecnom zriadení
MsZ sa stretávalo pravidelne, najmenej raz za dva mesiace.
V uvedenom období prebehlo dvanásť zasadnutí MsZ, z toho jedenásť
pred komunáln ymi voľbami a jedno zasadnutie po voľbách. Spôsobilé
rokovať a uznášať sa bolo MsZ vted y, ak sa zasadnutia zúčastnila viac
ako polovica všetk ých poslancov. Na prijatie uznesenia bol potrebn ý
súhlas nadpolovičnej väčšin y prítomn ých poslancov a na prijatie VZN
súhlas trojpätinovej väčšin y prítomn ých poslancov. Zasadnutia zvolával a
viedol primátor mesta. Zasadnutia boli verejné.
1. zasadnutie 4.2.
Poslanci jednohlasne schválili nové VZN o mesta o posk ytovaní
sociáln ych služieb. Vďaka tomu sa na území Malaciek zriadil útulok pre
bezdomovcov, umiestnen ý v priestoroch MsCSS na Mierovom námestí
č.12.
Bol
určen ý
pre
ľudí,
ktorí
nemali
zabezpečené
nev yhnutné
podmienk y na upokojovanie základn ých životn ých potrieb a nemali
zabezpečené b ývanie.
MsZ tiež schválilo VZN o prenájme neb ytov ých priestorov a
ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malack y a VZN o prenájme
pozemkov vo vlastníctve mesta Malack y.
Poslanci sa zaoberali otázkou návrhom na odpredaj podielu mesta v
spoločnosti Progres Malack y. Poslanci sa po rozsiahlej rozprave, v ktorej
sa zaoberali nielen účtovnou hodnotu spoločnosti, ale aj jej postavením
na trhu, rozhodli vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj 60percentného podielu mesta. Minimálna účtovná hodnota podielu mesta
bola podľa znaleckého posudku viac ako 132 100 €.
13
Poslanci schválili zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta
Malack y do správ y príspevkovej organizácii AD HOC Malack y a
rozpočtovej organizácii MŠ Kollárova.
Poslanci schválili aj odpredaj pozemku vo dvore na Partizánskej
ulici pri novom ob yt nom dome a odpredaj pozemku pod ob ytným domom
na ulici Olšovského ich ob yvateľom.
MsZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra za rok 2009 a Správu o v ybavovaní sťažností a
petícií fyzick ých a právnick ých osôb v podmienkach samospráv y za rok
2009.
Na
záver
zasadnutia
oboznámil
primátor
mesta
poslancov
zastupiteľstva s konečnou v ýškou finančného v ýpadku na daniach. Tento
predstavoval sumu viac ako 280 tisíc eur. Znamenalo to novú úlohu –
robiť úsporné opatrenia a zmeniť rozpočet mesta.
2. zasadnutie 23.2. (mimoriadne)
Na tomto mimoriadnom zasadnutí bol na programe jedin ý bod návrh na priam y odpredaj kalamitného dreva, ktoré zostalo po víchrici
z predchádzajúceho roka v Zámockom parku. Návrh bol založen ý na
znaleckom posudku. Ponuk y na kúpu dreva prijímalo mesto do 31.
januára. Ponuku vo v ýške 39 202 € predložil jedin ý subjekt, firma
DREXAN, s. r. o. z Olomouca. MsZ schválilo odpredaj dreva uvedenej
firme. Poslanci tiež schválili úhradu mesta za dohodnuté služb y s ťažbou
kalamitného dreva spojené, a to za dodávku prác s drevom vo v ýške
5.560 eur a za dodávku prác na odstránení koreňov stromov, ako aj
úprav y terénu po ich odstránení v maximálnej v ýške 16.550 eur. Kým bol
návrh prijat ý, prebiehala diskusia, zameraná najmä na príčiny kalamit y.
Podľa
niektorých
poslancov
spočívajú
v
necitliv ých
zásahoch
spôsoben ých revitalizáciou parku, ale aj k nevhodnému obdobiu prác.
Škod y vzniknuté pri odstraňovaní dreva bola firma DREXAN, s. r. o.
povinná odstrániť na vlastné náklad y. Po začiatku prác na odstraňovaní
dreva bol vstup do zámockého parku na vlastné nebezpečenstvo.
14
3. zasadnutie 18.3
Jedn ým z najv ýznamnejších bodov bola informácia o stave mostnej
konštrukcie
nadjazdu.
Primátor
oboznámil
prítomn ých
poslancov
o pripravovanej rekonštrukcii mosta a dopadoch na dopravnú situáciu
v meste počas rekonštrukcie. Pred poslancov zastupiteľstva predstúpili aj
zástupcovia BSK – riaditeľ odboru doprav y BSK Ing. Norbert Takács a
vedúci
odboru
pozemnej
doprav y
BSK
Mgr.
Miroslav
Mihók
s
informáciou o pripravovanej rekonštrukcii. Primátor v yzval poslancov,
odbornú, ale aj laickú verejnosť, ab y aj oni prišli s námetmi a nápadmi
riešenia dopravnej situácie počas rekonštrukcie nadjazdu.
MsZ schválilo Štatút fondu rozvoja b ývania Mesta Malack y.
Schválilo tiež VZN o v ýške dotácie na prevádzku a mzd y na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia v Malackách, na rok
2010. Poslanci tiež schválili prevod y parciel v prospech vlastníkov
nehnuteľností a b ytov na uliciach K. Orgoňa, Záhoráckej ulici, Ľ. Fullu a
na ulici Skuteckého. Schválili tiež zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 a
Správu o v ýsledku následnej finančnej kontrol y evidencie, spôsobu
v ýberu
dodávateľa
a
zúčtovania
kapitálov ých
v ýdavkov
v
oblasti
zabezpečovania projektov ých dokumentácií za rok 2008. Zmenu rozpočtu
si v yžiadal v ýpadok podielov ých daní na príjmovej strane, nadpráce
spojené s rekonštrukciou kaštieľa - v ýdavk y spojené s archeologick ým
v ýskumom,
neplánovaná
rekonštrukcia
strech y
prečerpanie v yčlenen ých finančn ých prostriedkov
kultúrneho
domu
a
na zimnú údržbu na
strane v ýdavkov. Vyrovnanie rozpočtu sa dosiahlo znížením investičn ých
v ýdajov mesta.
Poslanci zastupiteľstva odsúhlasili aj kofinancovanie rekonštrukcie
detského ihriska v oblúku na Štúrovej ulici na sídlisku Juh vo v ýške
6638,79 eur. Celkové náklad y projektu dosahovali v ýšku 16 697,55 eur.
Poslanci schválili aj zásad y o v ybavovaní sťažností. Mestsk ý úrad mal za
úlohu v ypracovať prehľadn ý manuál, t ýk ajúci sa podávania sťažností.
Zastupiteľstvo schválilo VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu. Zmenil sa t ým najmä v ývoz tuhého komunálneho
15
odpadu
zo
záhradkárskej
osad y
Nad
Výhonom.
Namiesto
veľkokapacitného kontajneru na odpad sa pristúpilo k riešeniu v ývozu
komunálneho odpadu vrecov ým s ystémom.
Záver
rokovania
bol
venovan ý
interpeláciám
poslancov.
Ich
interpelácie sa dot ýkali v ybudovania chodníka na ulici Ľ. Fullu 1-3,
riešeniu parkovacích miest vo vnútroblokoch na Ulici 1. mája, možnosti
prevodu
vojensk ých
nehnuteľn ých
majetkov
na
obce,
odvodnenia
Stupavskej ulice a progresu v sprístupňovaní areálov školsk ých zariadení
podľa
koncepcie
rozvoja
športu.
Na
predmetné
interpelácie
boli
v yžiadané písomné odpovede.
4. zasadnutie 30.3. (mimoriadne)
Poslanci sa venovali dodatku k VZN o miestn ych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad y. V
zmysle tohto dodatku sa zmenila pôvodná sadzba dane z 0,117 % na 0,25
% za stavebn ý pozemok v tzv. I. pásme. V praxi to predpokladalo
zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta o cca 30 tisíc eur. Súčasne bolo
prijaté
úplné
znenie
nového
VZN,
ktoré
riešilo
oblasti
daní
z
nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a
miestne poplatk y za komunálne a drobné odpad y.
5. zasadnutie 29.4.
MsZ schválilo zmenu s ystému odmeňovania poslancov za ich prácu
- paušálne v yplácanie odmen y boli po novom nahradené odmenami za
aktivitu, resp. aj
prípravu
a predkladanie materiálov na rokovania
zastupiteľstva. Schválili aj nové VZN o o prevádzkovom poriadku na
verejn ých ihriskách. Malack y mali v správe 16 detsk ých ihrísk a 6
športovísk.
Poslanci
sa
venovali
aj
správe
z poslaneckého
prieskumu
v neb ytov ých priestoroch na Mierovom námestí č.12., kde sa nachádzali
všeobecné a odborné ambulancie. Na základe nového znenia VZN bolo
v t ýchto priestoroch zv ýšené nájomné, s ktorým nájomníci vzhľadom na
16
prostredie nesúhlasili a žiadali jeho zníženie na pôvodnú sumu. Rozprava
trvala hodinu a pol na záver MsZ uložilo pripraviť na budúce zasadnutie
zmenu VZN tak, ab y sa prehodnotila v ýška nájmu na pôvodnú sumu.
Poslanci schválili zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta
Malack y do správ y príspevkovej organizácie MsCSS a rozpočtov ých
organizácií ZŠ J. Dérera a ZŠ Záhorácka.
Veľkú
diskusiu
vyvolal
tiež
zámer
v ybudovania
niekoľkopodlažného parkovacieho domu na Bernolákovej ulici na ihrisku
pred predajňou potravín. Dom mal mať celkom 204 parkovacích miest na
šiestich podlažiach, vrátane jedného podzemného. Investíciu mal podľa
návrhu hradiť súkromn ý investor. Poslanci mali k
návrhu množstvo
v ýhrad. K najzávažnejším argumentom patrila lokalizácia parkovacieho
domu v blízkosti materskej škol y, zahustenej v ýstavbe, jednosmernej
úzkej ulice a zabratie športoviska. Zaujímala ich tiež možnosť riešenia
celkového
podzemného
parkovania,
na
čo
investor
odpovedal,
že
vzhľadom na podložie b y tak ýto variant stavbu trojnásobne predražil
a parkovacie miesta by sa stali nepredajn ými. Zastupiteľstvo uložilo
prednostovi MsÚ zvolať verejné zhromaždenie s ob yvateľmi sídliska
v termíne do 31.5.
Poslanci ďalej schválili počet poslancov a volebn ých obvodov pre
nasledujúce komunálne voľb y, pričom prišlo k presunu niektorých ulíc do
iného obvodu. Zastupiteľstvo odsúhlasilo tiež odkúpenie prístupovej
cest y
na
Rakárenskej
ulici.
Poslanci
požiadali
kontrolórku
mesta
o v ykonanie kontroly hospodárenia za rok 2009 v spoločnosti Progres
Malack y v súčinnosti s členom dozornej rad y.
Zhromaždenie občanov 31. 5.
Na základe uznesenia MsZ sa 31. mája uskutočnilo zhromaždenie
ob yvateľov za účelom prerokovania zámeru umiestnenia parkovacieho
domu na Bernolákovej ulici. Prišlo 110 ob yvateľov sídliska Domk y a
okolia, ako aj poslanci MsZ. Bol im odprezentovan ý návrh parkovacieho
domu.
Nové
parkovacie
miesta
museli
17
b yť
v ytvorené
v súvislosti
s pripravovanou
nadstavbou
ob ytného
domu
na
Bernolákovej
ulici
a investor navrhol práve tento variant. Väčšina prítomn ých bola proti
danému
návrhu.
Pred
zhromažden ých
predstúpili
aj
poslanci
zastupiteľstva, ktorí rovnako nepovažovali parkovací dom za dobré
riešenie.
6. zasadnutie 24.5
Na májovom zasadnutí sa poslanci znovu zaoberali otázkou Návrhu
zadania pre Územn ý plán zón y Veľkomoravská ul. v Malackách. Tento
návrh bol schválen ý v októbri predchádzajúceho roka, no teraz sa k nemu
poslanci
vrátili
z predchádzajúceho
a
schválili
uznesenia,
v ypustenie
ktorým
bolo
parcel y
uložené
5432/32
MsÚ
uzavrieť
dohodu s vlastníkmi pozemkov v danej lokalite.
7. zasadnutie – plánované na 17.6, ale konalo sa 25.6.
17. júna sa plánované zasadnutie MsZ nekonalo, keďže nebola
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a podľa rokovacieho poriadku
nebolo zastupiteľstvo
uznášaniaschopné.
Na
programe
pritom
bolo
množstvo dôležit ých bodov, najmä návrh zmen y rozpočtu na rok 2010 a
návrh
na
riešenie
nedostatočnej
kapacit y
priestorov
školách, ktorý prilákal do zasadačk y mnoho rodičov.
v
matersk ých
Zasadnutie sa
preložilo na 25. júna. V tento deň sa zišlo desať poslancov, čo bola
nadpolovičná väčšina. Poslanci prijali stanovisko hlavnej kontrolórk y k
záverečnému účtu mesta za predchádzajúci rok, samotn ý záverečn ý účet
mesta za rok 2009, návrh zmen y rozpočtu na rok 2010 a návrh na prevod
obchodného podielu mesta v spoločnosti Progres Malack y, spol. s r. o. Po
odchode jedného z poslancov potom zbor nebol opäť uznášaniaschopn ý.
Zasadanie preto pokračovalo až na poludnie, ked y bolo poslancov
jedenásť.
MsZ sa dostalo k problematickej otázke matersk ých škôl. V
diskusii zdôraznila riaditeľka škôlk y Mária Hudecová nutnosť rýchleho
riešenia, keďže pre nasledujúci školsk ý rok nebolo prijat ých až 85 detí
18
a bol predpoklad rastu počtu detí do budúcnosti. Pred poslancami stáli tri
alternatív y – odkúpenie rodinného domu a jeho následná v ýmena za
pavilón y Detského domova Macejko, nadstavba na budove škôlk y na
Kollárovej ulici a montovaná stavba v priestoroch Včelnice. Poslanci si
napokon zvolili rozpracovanie prvej alternatív y.
MsZ schválilo tiež VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
organizácii miestneho referenda a VZN o prenájme neb ytov ých priestorov
v meste Malack y. Schválilo aj zmen y a doplnk y územného plánu mesta
Malack y
a VZN, ktorým sa v yhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov
územného plánu mesta Malack y. Poslanci uložili MsÚ do najbližšieho
zadania zmien a doplnkov alebo aktualizácie územného plánu mesta
Malack y
opätovne
zaradiť
návrh
vonkajšieho
obchvatu
mesta,
umiestnenie penziónu pre dôchodcov, umiestnenie cyklistického chodníka
pozdĺž Zámockého múru a preklasifikovanie lesov Tri dub y, Bažantnica a
les medzi Hlbokou a diaľnicou na lesopark.
Poslanci zobrali na vedomie primátorom prednesenú informáciu o
zámere obchodnej spoločnosti T.T.T.- Transkontinentáln y Tranzitn ý
Terminál, s.r.o., so sídlom v Bratislave, realizovať v blízkosti mesta
Malack y najväčší suchozemsk ý tovarov ý terminál v strednej Európe, s
realizačn ým horizontom do roku 2020.
8. zasadnutie 19.8.
Všetk y bod y rokovania sa t ýkali odpredaja pozemkov mesta.
Pozemk y
sa
nachádzali
buď
pod
nehnuteľnosťami
alebo
pri
nehnuteľnostiach, ktoré majitelia ob ývali už niekoľko rokov. Poslanci
schválili odpredaj t ýchto pozemkov za cenu určenú znaleck ým posudkom.
Okrem t ýchto bodov zazneli aj dve ústne informácie od primátora mesta.
Prvá sa t ýkala stavu financií a druhá stavu ob ytného domu na Skuteckého
ulici. Po skončení zastupiteľstva pozval primátor poslancov na obhliadku
dokončujúcich sa nájomn ých b ytov na Jánošíkovej ulici.
19
9. zasadnutie 9. 9.
Poslanci sa vrátili k otázke riešenia situácie s matersk ými školami.
V júni sa poslanci zvolili riešenie situácie v priestoroch detského
domova, na základe tvrdenia riaditeľk y detského domova, že jedna trieda
b y sa v areáli domova mohla otvoriť už v septembri. Situácia sa však
zmenila. Poslancom sa opäť ponúkla aj druhá možnosť - nadstavba nad
budovou škôlk y na Kollárovej ulici. Pri tejto alternatíve bolo sa počítalo
s rozšírením priestoru priľahlého dvora po budovu športovej hal y a tiež o
susedn ý pozemok, ktorý vlastnila spoločnosť Billa. Zatiaľ bol problém s
neumiestnen ými deťmi v yriešen ý tak, že základné škol y Dr. J. Dérera a
M. Olšovského poskytli dočasne svoje priestory. Zatiaľ MsÚ pracoval na
oboch uveden ých alternatívach.
Poslanci
schválili
VZN
o nakladaní
s nájomn ými
b ytmi
v osobitnom režime na ulici Pri Maline. Tento materiál upravoval
podmienk y pridelenia nájomn ých b ytov, proces hodnotenia uchádzačov,
dob y trvania nájmu, nájm y ako aj ukončenie resp. v ypovedanie nájmu.
Ďalej sa poslanci venovali prevodom parciel pod nehnuteľnosťami
v prospech ich užívateľov, prevodom majetku od obvodného úradu
a súkromn ých spoločností v prospech mesta. Do nájmu Základnej škole
na Štúrovej ulici zastupiteľstvo zverilo multifunkčné ihrisko, ktoré bolo
v ybudované
v bezprostrednej
blízkosti
areálu
škol y.
Náklad y
na
v ybudovanie ihriska predstavovali 69 217,51 eur.
10. zasadnutie 14.10
Zasadnutia MsZ sa zúčastnilo 13 z 18 poslancov. Poslanci schválili
VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako
aj návrh y na prevod nehnuteľností. Súhlasili so zamietav ým stanoviskom
mesta k opakovanej žiadosti na v ybudovanie čerpacej stanice pohonn ých
hmôt na pozemku mesta v blízkosti s ynagógy.
Najdiskutovanejším bodom bol prv ý návrh rozpočtu mesta Malack y
na rok 2011, ktorý spracoval vedúci oddelenia ekonomik y MsÚ Ladislav
Adamovič. Navrhovan ý rozpočet, ktorý bol zostaven ý ako preb ytkov ý s
20
celkov ými príjmami 9 660 036 € a v ýdavkami 9 306 045 €, zobrali
poslanci na vedomie.
11. zasadnutie 11.11
Zasadnutie MsZ, ktoré sa v tejto podobe stretlo posledn ý raz, sa
nieslo v slávnostnom duchu. Poslancom boli oznámené nové informácie
a skutočnosti t ýkajúce sa možnej zámen y majetku Detského domova
Macejko kvôli v ybudovaniu nov ých elokovan ých tried materskej škol y.
Preto bol presunutý termín až na prvé pracovné zasadnutie nového
zastupiteľstva.
Poslanci prijali VZN o miestn ych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpad y v meste. Výšk y daní a poplatkov
zostala na úrovni roka 2010. Pribudli k nim nové dane. Za umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na reklamu a propagáciu vlastn ých podnikateľsk ých
aktivít v centre a v širšom centre mesta sa mala po novom platiť suma
0,33 za každ ý aj neúpln ý m2 a v ostatn ých častiach mesta 0,17 € za každ ý
aj neúpln ý m2 za každ ý deň.
Schválené bolo aj VZN o v ýške dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej škol y, dieťa materskej škol y a dieťa školského
zariadenia na rok 2011. Poslanci odsúhlasili dotácie vo v ýške 1988 € na
dieťa materskej školy, 420 € na žiaka základnej umeleckej škol y, žiaka
centra voľného času 369 €, na dieťa školského klubu 371 € jednotne pre
všetk y škol y a na potenciálneho stravníka – žiaka ZŠ 122 € jednotne pre
všetk y škol y. Nerobil sa rozdiel medzi štátn ymi školami a cirkevnou
školou.
Poslanci schválili aj Komunitn ý plán sociáln ych služieb mesta
Malack y na rok y 2010-2013. Ďalším materiálom bol návrh zadania na
zmen y a doplnk y územného plánu mesta Malack y. Po diskusii boli
napokon odsúhlasené tieto zmen y: trasovanie obchvatu – spojnice cest y
na Rohožník a Pernek mimo Malaciek; preklasifikovanie pásu pozemku
pozdĺž v ýchodného múru Zámockého parku na cyklistick ý chodník
a prepojenie od ulice Dukelsk ých hrdinov po Sadovú; preklasifikovanie
21
lesov na Tri Dub y, Bažantnica a les medzi Hlbokou ulicou a diaľnicou na
lesopark;
umiestnenie
záhradkárskou
schválenou
osadou
zmenou
penziónu
pre
Olšin y a novou
dôchodcov
v priestore
lokalitou Sadová.
bola v ýnimka z regulatívu
medzi
Poslednou
podlažnosti, o ktorú
žiadali ob yvatelia bytového domu na Bernolákovej ulici kvôli nadstavbe
ob ytného domu. Zamietnuté bolo umiestnenie čerpacej stanice PHM pri
diaľnici, preklasifikovanie území za nov ým cintorínom smerom na
Vinohrádok a preklasifikovanie územia predĺženie Jánošíkovej a Hollého
ulice.
Poslanci taktiež schválili tretiu zmenu rozpočtu mesta na aktuáln y
rok 2010 a rozpočet na rok 2011. Rozpočet mesta bol schválen ý ako
preb ytkov ý, pričom bežné príjm y sa rozpočtovali v objeme 9.495.886 eur,
bežné v ýdavk y sa rozpočtovali v objeme 9.067.273 eur, kapitálové príjm y
sa rozpočtovali v objeme 9.163.645 eur, kapitálové v ýdavk y v objeme
8.954.508 eur, finančné operácie príjmové sa rozpočtovali v objeme
133.560 eur a finančné operácie v ýdavkové sa rozpočtovali v objeme
211.546 eur. Schválené boli aj rozpočt y príspevkov ých organizácií mesta
na rok 2011. Rozpočet MsCSS Malack y bol v yrovnan ý, celkové príjm y a
v ýdavk y sa rozpočtovali v objeme 1.013.992 eur. Rozpočet MCK
Malack y bol v yrovnan ý, celkové príjm y a v ýdavk y sa rozpočtovali v
objeme 303.514 eur. Rozpočet AD HOC bol v yrovnan ý, celkové príjm y a
v ýdavk y sa rozpočtovali v objeme 486.520 eur.
Na zasadnutí odovzdal generáln y riaditeľ spoločnosti Nafta a.s.
Ing. Martin Holl ý do rúk primátora s ymbolick ý šek so sumou 73 530 eur
. Tieto finančné prostriedk y venovala Nafta a.s. spolu s Nadáciou SPP na
obnovu historick ých pamiatok, kultúrno-spoločenské podujatia, seniorom
nášho mesta, školsk ým zariadeniam.
MsZ prerokovalo a prijalo správu o výsledkoch a podmienkach
v ýchovno-vzdelávacej
činnosti
škôl
a školsk ých
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a poďakovalo riaditeľom škôl za ich
prácu. Na záver programu
poslanci schválili mimoriadne odmen y
volen ým predstaviteľom mesta. Suma presahujúca cca 4 000 € mala b yť
22
podľa
návrhu
rozdelená
medzi
poslancov
zastupiteľstva,
primátora
a zástupcu primátora. Primátor a zástupca primátora sa odmen y vzdali.
Odmena 200 eur bola schválená pre poslancov, ktorí sa zúčastnili 50 – 75
percent všetk ých zasadnutí za volebné obdobie 2007-2010. Odmenu 300
eur dostali poslanci s účasťou na zasadnutiach presahujúcou 75 percent
za uvedené obdobie. Na záver primátor mesta odprezentoval poslancom
v ýsledk y ich spoločnej štvorročnej činnosti a poďakoval sa im za
spoluprácu počas tohto obdobia. Každému poslancovi odovzdal pamätnú
medailu.
20. 12. ustanovujúce zasadnutie nového MsZ
V sobášnej miestnosti sa konalo ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Pozostávalo z dvoch častí – slávnostnej a pracovnej. V
prvej časti, ktorej sa zúčastnil predseda BSK, boli oznámené v ýsledk y
volieb do orgánov samospráv y mesta. Následne zložil primátor Jozef
Ondrejka a novozvolení poslanci sľub. V druhej časti boli zvolení
poslanci do komisií MsZ. Počet členov jednotliv ých komisií bol zv ýšen ý
na deväť, pričom sa zvýšil počet občanov – neposlancov. Poslanci tiež
schválili zrušenie mestskej rad y. Posledn ým bodom programu bolo
hlasovanie
o
znížení
platu
primátora.
Navrhovateľ
J uraj
Říha,
argumentoval t ým, že po b y mal primátor, ktorému začalo vo funkcii
štvrté obdobie štvorročné obdobie, dostávať tak ý plat, ak ý by prináležal
víťaznému kandidátovi, ktorý zasadol na primátorskú stoličku po prv ý
raz. Poslanci návrh schválili. Odmen y poslancov sa nezmenili.
Mestský úrad (MsÚ)
Prednostom MsÚ, ktorý viedol a organizoval prácu MsÚ, bol Ing.
Dušan Vavrinec. Jeho ďalšími úlohami bolo zabezpečovať hospodársk y a
správn y chod úradu, zostavovať návrh rozpočtu úradu a zabezpečovať
jeho plnenie, podpisovať spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí MsZ,
zúčastňovať sa na zasadnutí MsZ s poradn ým hlasom, zúčastňovať sa
zasadnutí mestskej rad y s poradn ým hlasom, plniť aj ďalšie úloh y, ktoré
23
mu uloží MsZ a primátor mesta. Prednosta MsÚ zodpovedal za svoju
činnosť primátorovi.
MsÚ tvorilo sedem oddelení. Sekretariát, oddelenie projektového
riadenia, ktorého vedúcou bola Ing. Eva Sokolová, oddelenie ekonomik y
na čele s Ing. Ladislavom Adamovičom. Klientské centrum riadila Mgr.
Alena Kmecová, oddelenie marketingu dočasne viedla Mgr. Tatiana
Búbelová, vo februári ju nahradila Mgr. Ingrid Šrámková. Oddelenie
územného rozvoja a životného prostredia mala na starosti Ing. Gabriela
Reháková a oddelenie služieb a údržb y In g. František Klíma.
Základn ým predpisom mesta bol štatút mesta, ktorý upravoval
v súlade
so
všeobecne
záväzn ými
právn ymi
predpismi
postavenie
a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti ob yvateľov mesta, základné
zásad y hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta, postavenie a
pôsobnosť
mestského
zastupiteľstva,
primátora
a
ďalších
orgánov
mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, form y a metód y ich
činnosti, s ymbol y mesta a ďalšie záležitosti.
Mestská polícia (MsP)
Činnosť zamestnancov MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku
sa riadila zákonom o obecnej polícii, VZN mesta, uzneseniami MsZ
a nariadeniami primátora mesta. Náčelníkom MsP bol Mgr. Ivan Jurkovič.
Služba bola zabezpečená nepretržite po cel ých 24 hodín prevažne
jednou dvojčlennou
na
oddelení
v súvislosti
službu
na
MsP.
s
hliadkou v uliciach mesta a jedn ým zamestnancom
Okrem
v ykonávania
objasňovaním
oddelení
MsZ
priestupkov
taktiež
administratívn ych
zamestnanec
prijímal
oznam y
od
úkonov
vykonávajúci
ob yvateľov
(telefonické i osobné) a v ysielal hliadku na v ýkon služobných zásahov,
viedol záznam y v informačnom s ystéme, v ybavoval predvolané stránk y,
zabezpečoval obsluhu kamerového s ystému, atď.
V tomto roku zamestnanci MsP riešili spolu 5279 udalostí. Z toho
bolo 2668 priestupkov v blokovom konaní. Hotovosť za uložené blokové
pokut y, ktorá bola príjmom mestského rozpočtu, predstavovala 36.430
24
eur. 1219 priestupkov bolo v yriešen ých dohováraním alebo napomenutím.
Najčastejšie išlo o priestupk y proti bezpečnosti a pl ynulosti cestnej
premávk y.
MsP v Malackách v záujme zv yšovania bezpečnosti občanov
ponúkala pripojenie b ytov a rodinn ých domov na pult centralizovanej
ochran y. Elektronická zabezpečovacia signalizácia prenášala každ ý signál
o narušení na pult centralizovanej ochrany v sídle MsP. Stála služba MsP
v prípade narušenia okamžite v yslala na miesto zásahovú jednotku. Tá
zabezpečila objekt a pri podozrení z vniknutia v ykonali službukonajúci
pracovníci kontrolu objektu a prípadn ých narušiteľov zadržali. Prioritou
nebola osoba páchateľa, ale ochrana majetku klienta (firm y). Pult
centralizovanej ochran y prispel k minimalizovaniu škody zavinenej
vlámaním, požiarmi alebo haváriami objektov.
Činnosť MsP sa zameriavala tiež na preventívne aktivit y. Vedúcim
oddelenia
Preventívne
preventívn ych
aktivity
aktivít
boli
MsP
zamerané
bol
Mgr.
najmä
na
Vladislav
žiakov
Kunák.
matersk ých
a základn ých škôl. V máji príslušníci mestskej polície zorganizovali
preventívnu akciu s názvom Bax, ktorá bola zameraná na vyhľadávanie
drog
na školách.
Policajti
so
psami
prehľadali
ZŠ
Štúrova
a ZŠ
Záhorácka. Drogy nenašli.
MsP
v roku
2010
realizovala
trinásť
kontrol
na
požívanie
alkoholick ých nápojov a in ých náv ykov ých látok maloletými (do 15
rokov) a mladistv ým i (do 18 rokov). Kontrol y boli v ykonávané v rámci
preventívnej aktivit y „Junior“. Táto akcia bola v ykonávaná cez deň počas
školského
v yučovania,
ked y
sa
zisťovalo
záškoláctvo,
požívanie
alkoholick ých nápojov, tabakov ých výrobkov, gambling a hľadanie
nezvestn ých alebo ujden ých malolet ých a mladistv ých z dôvodu blízkosti
dvoch reedukačn ých domovov pre mládež. Taktiež bola uvedená aktivita
v ykonávaná
vo
večern ých
hodinách,
ked y
bola
hlavná
pozornosť
venovaná porušeniu zákazu požitia alkoholick ých nápojov a in ých
náv ykov ých látok osobami mladšími ako 18 rokov. V
rámci tejto
preventívnej aktivity zaznamenali policajti 31 prípadov zakázaného
25
požívania alkoholick ých nápojov. Okrem prevádzok, kde bol uveden ý
skutok riešen ý blokovou pokutou, bolo
taktiež porušenie zákona
oznámené mestu Malack y.
V meste
fungoval
kamerov ý
s ystém,
ktorý
bol
predovšetk ým
prostriedkom situačnej prevencie, orientovanej na odstránenie príležitostí
na spáchanie deliktu. Kamery sa v yužívali i na okamžité preverovanie
okolnosti prípadov telefonick y oznámen ých na pracovisko MsP, prípadne
i na ich archiváciu. Najviac zaevidovan ých priestupkov sa t ýkalo
doprav y. Kamerov ý s ystém tvorilo celkovo sedem kamier, ktoré boli
umiestnené na farskom kostole Najsvätejšej Trojice, na sídlisku Juh, na
Mierovom
námestí,
na
svetelnej
križovatke
v
centre
mesta,
pri
železničnom priecestí na Nádražnej ulici, v zámockom parku a na
paneláku na Pribinovej ulici. Kamerov ým s ystémom bolo v roku 2010
zisten ých 2241 priestupkov.
MsP tiež prevádzkovala tzv. pult centrálnej ochran y, na ktorý boli
pripojené rôzne objekt y v meste. Pri narušení chráneného objektu sa na
pulte zobrazila poplachová správa a na miesto bola hliadka MsP. Táto
služba bola spoplatnená a v roku 2010 ju v yužívalo 68 subjektov. Príjm y
z tejto služb y predstavovali 41 575,24 eur a boli odvádzané na účet
mesta.
Príslušníci MsP zabezpečovali taktiež kontrolu priechodov pre
chodcov v blízkosti základn ých škôl. Kontrol y
sa v ykonávali
v čase
školského v yučovania v čase od 7.30 do 8.00 hod pri prechodoch na ul.
M.R.Štefánika,
na
Mierovom
námestí,
na
ul.
Cesta
mládeže
a na
Brnianskej ulici.
Mestské organizácie
Rozpočtové organizácie
Mesto bolo zriaďovateľom Materskej školy s elokovan ými triedami
na uliciach Bernolákovej, Hviezdoslavovej a Štúrovej ulici, ZŠ Dr. J.
26
Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, CVČ a ZUŠ. Podrobne sa o t ýchto
inštitúciách píše v časti Školstvo.
Príspevkové organizácie
Príspevkov ými organizáciami mesta bol AD HOC (podrobnejšie
v kapitole Šport), Mestské centrum kultúry (podrobnejšie v časti Kultúra)
a Mestské centrum sociáln ych služieb (podrobnejšie v kapitole Sociálna
oblasť a zdravotníctvo).
Obchodné organizácie s účasťou mesta
Tekos Malacky, s. r. o.
Obchodná spoločnosť so 100-precentnou účasťou mesta sídlila na
Partizánskej ulici, konateľom bol Ing. Vladimír Balúch. Predmetom
podnikania spoločnosti bolo posk ytovanie zmluvne požadovaného servisu
jedinému spoločníkovi - mestu Malack y a taktiež služb y pre právnické a
fyzické osob y.
Pre mesto Malack y posk ytoval Tekos vozidlá, stroje a zariadenia
pre zabezpečovanie údržb y miestn ych
údržbu
verejného
osvetlenia,
údržbu
komunikácií,
zelene,
čistenie mesta,
zber,
prepravu
a
zneškodňovanie komunáln ych odpadov a drobn ých stavebn ých odpadov,
ktoré vznikali na území mesta Malacky.
Spoločnosť tiež posk ytovala
určité služb y in ým subjektom, nie len mestu.
Na zimnú údržbu miestn ych ciest a chodníkov mala firma k
dispozícii veľk ý s ypač s odhŕňacou radlicou, dva traktory s pluhmi a
jeden menší s ypač. Čo sa t ýka údržb y chodníkov a nakladania snehu, tú
zabezpečoval univerzáln y stroj a odhŕňacie vozidlo. Okrem technik y bol
k dispozícii pos ypov ý materiál - 50 ton piesku a 80 ton drvin y. Pri
pos ýpaní mali prednosť najfrekventovanejšie cest y, najmä križovatk y,
zákrut y a stúpania.
27
V septembri zakúpila spoločnosť univerzáln y nakladač LOCUST
s prídavn ým ramenom na kosenie. Dal sa v yužiť aj ako v ysokozdvižn ý
vozík, nakladač s ypkých materiálov, odhŕňač snehu či mal ý bager.
PROGRES Malacky
Obchodná
spoločnosť
so
60-precentnou
účasťou
mesta
bola
zriadená najmä za účelom správ y televízn ych káblov ých rozvodov ma
území mesta Malacky; neskôr prevádzkovania mestskej televízie eM TV,
kde bola držiteľom licencie na jej v ysielanie. Poslanci sa na februárovom
zasadnutí MsZ rozhodli odpredať podiel mesta v spoločnosti formou
verejnej súťaže. Na základe znaleckého posudku bola účtovná hodnota
určená na sumu 132 100 eur. Konateľmi spoločnosti boli Ing. Ján Kutaj a
Ján Držka, neskôr bol Ján Držka z funkcie odvolan ý.
Poslanci na októbrovom zasadnutí prediskutovali a schválili návrh
zámeru prevodu obchodného podielu mesta v Progrese Malacky, spol. s r.
o. Hlavn ým dôvodom prevodu podielu bola neschopnosť spoločnosti
Progres konkurovať veľk ým spoločnostiam. Podmienkou odpredaja bolo
okrem iného prevzatie prevádzk y v ysielania v káblov ých rozvodoch a tiež
zachovanie v ysielania eM TV pre mesto Malack y.
Neziskové organizácie
Podnikateľský inkubátor
Poslaním inštitúcie bola podpora zakladania inovatívn ych firiem
prostredníctvom
ponuk y
kvalitn ých
priestorov
a
špecializovan ých
poradensk ých služieb zameran ých na začínajúce firm y. In kubátor im
posk ytoval finančne v ýhodné priestory na obdobie až do troch rokov.
Riaditeľom bol Ing.arch. Valentín Magdolen, predsedom správnej rad y
bol primátor J. Ondrejka.
28
Nadácie
Pro Malacky
Cieľom tejto neziskovej komunitnej nadácie založenej mestom
Malack y,
bolo
prostredníctvom
sústreden ých
financií,
prevažne
od
sponzorov alebo z dvoch percent z daní z príjmov, podporovať komunálne
projekt y, ktoré b y sa bez cudzích prostriedkov nikd y nerealizovali.
Predsedom správnej rad y nadácie bol primátor J. Ondrejka. Správcom
Nadácie (štatutárn ym orgánom volen ým správnou radou) bol Ing. Dušan
Vavrinec.
Vo februári bolo ukončené podávanie projektov pre záujemcov o
posk ytnutie finančn ých prostriedkov z Nadácie Pro Malack y. V poradí to
bolo už piate grantové kolo od vzniku nadácie. O grant sa mohli uchádzať
právnické aj fyzické osob y, ktoré realizovali svoje aktivity v oblasti
kultúry,
športu
a
spoločensko-záujmovej
činnosti,
cezhraničnej
spolupráce, cestovného ruchu, skvalitnenia životného prostredia, rozvoja
a podpory aktivít zdravotne postihnut ých ob yvateľov mesta. Maximálna
v ýška podpory pre jeden projekt bola 2 000 eur. Celkovo sa o peňažnú
pomoc uchádzalo 31 žiadateľov a spolu žiadali sumu 47 397 eur. Nadácia
podporila desať projektov v celkovej v ýške 17 940 eur. Sumou 2000 eur
bolo podporen ých šesť projektov - projekt Marie Bullovej Malack y
International Schools Debating Tournament, projekt TJ Strojár Malack y –
JUDO Podpora rozvoja JUDO v Malackách a materiálne zabezpečenie
Veľkej cen y mesta Malack y a Memoriál Jakuba Habudu žiakov a žiačok,
projekt
ZŠ
M.
Olšovského
Revitalizácia
školskej
jedálne,
projekt
Gymnázia sv. Františka Assiského Modernizácia priestorov gymnázia,
projekt Divadla na hambálku Robert Thomas: Osem žien, projekt TŠ
Saltatrix Galaprogram TŠ Saltatrix - 10. v ýročie. Sumu 1900 eur mal
schválen ý Folklórn y súbor Macejko na projekt Udržiavanie ľudov ých
tradícií. Na 4. ročník Malack y bez bariér – 17. storočie v Malackách
dostala nezisková organizácia Vstúpte 1800 eur. Projekt Atletického
klubu AC Malack y Rekultivácia atletických priestorov na ZŠ Záhorácka
29
ul. bol podporen ý sumou 1760 eur. Sumu 480 eur dostal Klub filatelistov
ZSF 52-32 na projekt Vydávanie obrazov ých korešpondenčn ých lístkov
"Malack y dnes".
Organizácie zástupcov samosprávy
Primátor J. Ondrejka bol členom Klubu starostov malackého okresu
a členom Združenia miest a obcí záhorskej oblasti. Zároveň bol aj členom
Predsedníctva a Rady ZMOS.
Iné inštitúcie
Štátna polícia
Od 1. júna bolo v našom meste opäť zriadené Okresné riaditeľstvo
PZ SR. Jeho riaditeľom sa stal pplk. Mgr. Jozef Blažek. K dispozícii mal
149 príslušníkov PZ. Z nich šesť bolo špecializovan ých na prácu
s rómskou komunitou.
Súdnictvo a prokuratúra
Malack ý súd sídlil na Mierovom námestí č. 10 Predsedom súdu bol
JUDr. Ľubomír Hudák. Okresná prokuratúra sídlila na Sasinkovej ulici č.
71. Okresnou prokurátorkou bola JUDr. Monika Zámečníková.
Hasiči
Riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Malackách bol mjr. Mgr. Juraj Slovinsk ý. Veliteľom Záchrannej
brigád y HaZZ, ktorý sídlil na Továrenskej ulici, bol mjr. Ing. Emil
Horváth. Veliteľom družstva bol npr. Stanislav Slezák. Sídlo riaditeľstva
bolo na Legionárskej ulici 882. K zásahovému obvodu malackej brigád y
patril Bratislavsk ý, Trnavsk ý a Nitriansk y kraj, ale aj dva okres y
Trenčianskeho kraja.
30
Mestsk ý hasičsk ý zbor bol zriaden ý mestom Malack y. Jeho členmi
boli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Malack y. MsHZ mal 13
členov. Veliteľom bol Ivan Šíra.
V roku 2010 v ykonali hasiči 352 v ýjazdov, z toho 123 na likvidáciu
požiarov,
197
v ýjazdov
k technick ým
zásahom
vrátane
dopravn ých
nehôd, šesť v ýjazdov k ekologick ým zásahom, šesť v ýjazdov k požiarom,
pri ktorých nebol v ykonan ý zásah, sedem cvičení a trinásť prípadov
planého poplachu. Na území malackého okresu vzniklo 144 požiarov,
ktoré spôsobili škodu v yčíslenú na 641 215 eur. Tri osob y boli zranené,
ale o život neprišiel nikto. Z uvedeného počtu požiarov bolo v meste
Malack y 21. Najčastejšou príčinou bolo zakladanie ohňov v prírode
a úm yselné zapálenie neznámou osobou.
Obvodný úrad
Obvodn ý úrad sa nachádzal na Záhoráckej ulici č. 60A. Bol
právnickou osobou spadajúcou pod Ministerstvo vnútra SR. Prednostom
úradu bol Ing. Ladislav Balla, 14. októbra ho nahradil Ing. Jozef Blažek.
Obvodn ý úrad v Malackách sa členil na tieto odbory: organizačn ý odbor,
odbor všeobecnej vnútornej správ y, odbor živnostenského podnikania,
odbor civilnej ochran y a krízového riadenia a ekonomick ý odbor.
V budove sídlil tiež Obvodn ý lesn ý úrad, ktorého prednostkou bola Ing.
Kvetoslava Schlösserová. Obvodn ý pozemkov ý úrad riadila Ing. Daniela
Hamarová, neskôr na jej miesto nastúpil Miloslav Jelenský, Obvodn ý
úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie riadil Ing. Daniel Tesák,
po ňom do funkcie nastúpil Ing. Juraj Blusk. Obvodn ý úrad životného
prostredia, ktorého prednostom bol RNDr. Ľudovít Kollár, Úrad práce,
sociáln ych
vecí
a rodin y,
ktorého
riaditeľkou
bola
Mgr.
Jana
Petrakovičová, od novembra ju v ystriedal Mgr. Václav Minx. Katastráln y
úrad v Bratislave - Správa katastra Malack y riadila JUDr. Ľubica
Sedláková.
31
Daňový úrad
Daňov ý úrad sídlil na Záhoráckej ulici 17. Riaditeľom bol Mgr.
Peter Kalivoda.
Medzinárodná spolupráca
Partnerské mestá Malaciek
Mesto Malack y udržiavalo aktívne partnerské vzťah y s mestami
Albertirsa, Veselí nad Moravou, Szarvas a Žnin.
S mestami Albertirsa a Veselí nad Moravou existovali živé
kontakt y v oblastiach kultúra detí a mládeže, šport detí a dospel ých,
spoločenské st yk y, výmena skúseností z komunálnej politik y.
S mestom Žnin existovali kontakt y v oblastiach kultúra detí a
mládeže,
šport
detí
a
dospel ých,
spoločenské
st yk y
p ri
rôzn ych
príležitostiach.
S mestom Szarvas sa rozvíjali najmä kultúrno-spoločenské vzťah y,
orientované na početnú slovenskú komunitu žijúcu dodnes v tomto meste.
S mestom Gänserndorf nebola podpísaná žiadna partnerská zmluva,
no napriek tomu sa rozvíjali partnerské vzťah y, najmä v oblasti kultúry,
športu, mládeže a v ýmen y skúseností z rôzn ych odborov komunálnej
politik y.
Mesto nadviazalo spoluprácu s rakúskym mestom na projekte
Paltour,
ktorého
cieľom
bola
čiastočná
rekonštrukcia
b ýval ých
pálfiovsk ých kaštieľov v Malackách a v Marcheggu.
Festival Kultúra bez tlmočníka
Od štvrtka 27. mája prebiehal v Malackách 9. ročník festivalu
Kultúra bez tlmočníka. Zúčastnilo sa ho viac ako sto detí zo št yroch
miest – maďarsk ých Sarvaša a Albertirše, poľského Žninu a českého
Veselí nad Moravou. Cieľom festivalu bolo ukázať, že mladí ľudia, ktorí
majú záľubu v umení, sa dokážu dorozumieť aj bez znalosti jaz yka toho
32
druhého. Divadelné, tanečné, hudobné a spevácke v ystúpenia prebiehali
v kine, v ýtvarníci sa realizovali v s ynagóge. Téma festivalu v tomto roku
znela Chudoba je súčasťou nášho každodenného života, zmeníme to?
Voľby a referendum v roku 2010
Parlamentné voľby
12. júna prebiehali voľb y do Národnej rad y SR. Volieb sa
zúčastnilo 58,83 percent oprávnen ých voličov z celej SR. Vyberali si z 18
politick ých strán a hnutí. Z nich šesť získalo minimálne päť percent
platn ých hlasov potrebn ých na to, ab y sa dostali do parlamentu. Zvíťazila
strana SMER – sociálna demokracia (SMER-SD), ktorá získala 34,79
percent
platn ých
hlasov,
nasledovala
Slovenská
demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS) s 15,42 percentami,
tretia
bola
strana
Parlamentn ými
Sloboda
stranami
a Solidarita
sa stali
aj
(SaS)
s 12,14
percentami.
Kresťanskodemokratické hnutie
(KDH) s 8,52 percentami, MOST-HÍD s 8,12 percentami a Slovenská
národná strana (SNS) s 5,07 percentami. Do parlamentu sa tesne nedostali
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja so 4,33 percentami
hlasov, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) so
4,43 percentami hlasov. Ďalšia v poradí skončila Strana demokratickej
ľavice, ktorej hlas odovzdali 2,41 percent voličov. Ľudová strana Naše
Slovensko získala 1,33 percent hlasov. Zv yšn ých osem strán neprekročilo
hranicu jedného percenta odovzdan ých hlasov.
V parlamente získala strana SMER-SD 62 miest, SDKÚ-DS mala 28
poslancov, SaS 22 poslancov, KDH 15 poslancov, MOST-HÍD 14
poslancov a SNS 9 poslancov. Víťazná strana napriek skončila v opozícii
spolu
s SNS,
vládu
v ytvorili
SDKÚ-DS,
SaS,
KDH
a MOST-HÍD.
Premiérkou sa stala Iveta Radičová z SDKÚ-DS.
Voľb y v našom meste mali pokojn ý priebeh. V priebehu dňa bolo
horúco
a vo
večern ých
hodinách
bola
búrka.
Spôsobila
v ýpadok
elektrickej energie. V niektorých volebn ých okrskoch bol čas volieb
predĺžen ý o čas v ýpadku elektrin y. Volieb sa zúčastnilo 54,40 %
33
oprávnen ých voličov. Z toho 12 ob yvateľov mesta v yužilo možnosť voľb y
poštou. Počet v ydaných voličsk ých preukazov bol 255, čo bol takmer
dvojnásobn ý
počet
oproti
predchádzajúcim
parlamentn ým
voľbám.
V Malackách dostala najviac hlasov strana Smer-SD s 33,54 percentami,
druh ý najv yšší počet hlasov dostala SDKÚ-DS (23,5 percent), tretia bola
SaS s 20,68 percentami. Štvrté bolo KDH – 6,13 percent. Ďalšie stran y
v Malackách parlamentnú hranicu piatich percent neprekročili. SNS
získala 3,55 percent, ĽS-HZDS 3,26 percent, SDĽ 2,83 percent, MOSTHÍD 2,53 percent. Zv yšné politické strany v Malackách dostali menej ako
jedno percento hlasov.
Referendum
18. septembra prebiehalo referendum, ktoré iniciovala strana SaS
a v yhlásil ho prezident SR. V referende mali občania možnosť v yjadriť sa
k šiestim otázkam, ktoré rezonovali v spoločnosti. Týkali sa zrušenia
koncesionársk ych poplatkov, obmedzenia poslaneckej imunity, zníženie
počtu poslancov NR SR na 100, určenia maximálnej cen y vládn ych
limuzín, zavedenia volieb cez internet a v yňatia verejn ých činiteľov
z práva na odpoveď podľa tlačového zákona. Napriek tomu, že všetk y
uvedené
tém y
boli
v médiách
dlhodobo
rozoberané
a ľudia
o nich
diskutovali, účasť na referende bola nízka. Na celom Slovensku sa
hlasovania zúčastnilo len 22,84 oprávnen ých voličov. Keďže podľa
zákona na platnosť referenda bola potrebná účasť nadpolovičnej väčšin y
oprávnen ých
voličov,
bez
ohľadu
na
v ýsledok
hlasovania
bolo
referendum neplatné. Príčinu bolo možné hľadať v tom, že referendum
bolo iniciatívou jednej politickej stran y a niektoré vplyvné stran y
občanov od účasti na referende odrádzali. V Malackách sa referenda
zúčastnilo 2503 občanov, čo predstavovalo 23,02 percent. Zúčastnení
Malačania
sa
najjednoznačnejšie
v yjadrili
k otázke
obmedzenia
poslaneckej imunit y – 95,4 percent sa v yjadrilo k jej obmedzeniu kladne.
Zníženie počtu poslancov chcelo 92,76 percent Malačanov. Najväčšie
34
názorové rozdiel y boli v otázke volieb cez internet – túto formu
v Malackách presadzovalo 70,46 percent účastníkov referenda.
Komunálne voľby
Komunálne voľb y, na základe v ýsledkov ktorých bolo zostavené
nové MsZ a primátor, sa konali v sobotu 27. novembra. Mesto bolo
rozdelené na šesť volebn ých obvodov, v každom sa stali poslancami prví
traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Spolu tak nové MsZ tvorilo 18
poslancov.
O miesto poslanca MsZ sa uchádzalo 88 kandidátov. Priemerný vek
kandidátov bol 42,3 rokov, pričom najmladší mal 22 a najstarší 66 rokov.
Najviac kandidátov na poslanca sa hlásilo v 5. volebnom obvode a
najmenej v 6. Z doterajších 18 poslancov mestského zastupiteľstva sa vo
voľbách opäť uchádzalo o priazeň voličov dvanásť. Na pozíciu primátora
Malaciek sa prihlásili št yria kandidáti, všetci ako nezávislí.
V predvolebnej kampani prv ý raz zohral veľkú úlohu internet.
V Malackách sa začal internet šíriť už pred voľbami v roku 1998, ale
vted y
nemal
v súvislosti
s kampaňou
pred
komunáln ymi
voľbami
praktick y nijak ý v ýznam. Prv ýkrát sa vo väčšej miere v yužíval internet
v kampani pred voľbami v roku 2006, ale až v roku 2010 možno
konštatovať, že kampaň a diskusie na internete ovpl yvnili v ýsledk y
volieb. Kampaň oficiálne začala 17 dní pred voľbami, ale internetové
stránk y, kde sa mohli kandidáti prezentovať, boli spustené aj skôr.
Už niekoľko mesiacov pred voľbami sa v ytvorilo zoskupenie
občanov pod názvom „Vaši ľudia“. Neskôr sa premenovalo na „Ľudia pre
Malack y“. Vytvorili si internetovú stránku, kde informovali o priebehu
a v ýsledkoch vlastného prieskumu medzi ľuďmi, posk ytovali priestor pre
diskusiu a postupne pred voľbami prezentovali volebn ý program a návrh y
riešenia problémov mesta. Úspešn ých vo voľbách bolo sedem kandidátov.
Keďže MsZ malo 18 poslancov, uvedená skupina získala viac ako tretinu
všetk ých mandátov, pričom v predchádzajúcom volebnom období bol
poslancom z uvedenej skupin y len jeden člen – Juraj Říha. Rovnako
35
nezávisl ý kandidát Jozef Halcin mal vlastnú internetovú stránku - blog
o sídlisku Juh, v ytvoren ý dávno pred voľbami. Nezávislá kandidátka
Daniela Hamarová, ktorá zároveň kandidovala na post primátora mesta,
mala tiež vlastnú internetovú stránku.
Aj vďaka internetu nastala
dovted y nezv yčajná situácia. V novom MsZ bol v yvážen ý stav – bolo v
ňom
spolu
deväť
nezávisl ých
poslancov
a deväť
poslancov,
ktorí
v ystupovali pod hlavičkami politick ých strán a hnutí.
Pri voľbe primátora naopak internetová kampaň nemala dosah na
v ýsledk y, resp. víťaza volieb. Vlastnú internetovú stránku mali traja zo
št yroch kandidátov na primátora – jedin ý z nich, ktorý vlastnú stránku
nemal, bol víťaz volieb Jozef Ondrejka. Pre úplnosť dodáme, že voľb y
nerozhodol len internet, pretože kandidáti na post primátora aj na
poslancov MsZ tiež v yužili klasické form y kampane – tlačené novin y
a leták y a stretnutia s občanmi.
V kampani boli z mnoh ých strán pomenované a navrhnuté riešenia
problémov Malaciek, resp. ob yvateľov mesta. Najčastejšie sa objavovali
tieto tém y: dopravná situácia (vrátane parkovania), kanalizácia, otázka
zverejňovania informácii o činnosti samospráv y, problém s kapacitou
materskej škol y, detské ihriská a športoviská a neprispôsobiví občania na
Družstevnej ulici a na sídlisku Juh.
Volebná účasť v Malackách dosiahla 32,05 percent, čo znamená, že
komunáln ych volieb sa zúčastnilo 4932 oprávnen ých voličov z celkového
počtu 15 388. Z primátorsk ých volieb vyšiel ako víťaz dovtedajší
primátor Jozef Ondrejka, ktorý získal 2797 hlasov (58,83 %), za ním
skončili Daniela Hamarová s 1018 hlasmi (21,41 %), Marian Novota s
511 hlasmi (10,75 %) a Mária Rusňáková so 428 hlasmi (9 %). Do
mestského zastupiteľstva sa opätovne dostalo deväť poslancov, druhú
polovicu tvorili noví poslanci.
Prv ý volebn ý obvod tvorilo sídlisko Juh a okolie, konkrétne ulice
F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská, Štúrova 51-73,
75-121, 123-138, 140-145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, D.
Skuteckého, Ľudovita Fullu. V tomto volebnom obvode kandidovalo
36
jedenásť poslancov. Najviac hlasov získal Ing. Jozef Halcin. Volilo ho
330 ľudí, čo predstavovalo 49,33 percent. Druh ý v poradí bol Ing. Jozef
Mračna s 278 hlasmi a 41,55 percentami. Tretí Štefan Bauman dostal 172
hlasov, 25,71 percent. Prv ým náhradníkom v tomto obvode sa stal
Ladislav Čas, ktorému dalo hlas 166 voličov. Druh ým náhradníkom Ing.
Dušan Rušňák, ktorého volilo 130 ľudí.
Druh ý volebn ý obvod tvorili ulice Alojza Veselého, Boreckého,
gen. L. Svobodu, gen. M. R. Štefánika, Jilemnického, Jozefa Gabčíka,
Jozefa
Murgaša,
Kalista
Orgoňa,
kpt.
Š.
Uhra,
Kukorelliho,
L.Novomeského, Ľuda Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu,
Radlinského,
Budovateľská,
Š.
Čulena,
Jána
Štúrova
Hollého,
Jána
2,
4-24,
27-50,
Kostku,
V.
Clementisa,
Jánošíkova,
Kláštorné
námestie, Mierové námestie, Mirka Nešpora, Mojmírova, Rastislavova,
Robotnícka, Slovenská, Svätoplukova, Vlastenecká. Kandidovalo tu 14
ľudí. Zvíťazil MUDr. Marián Haramia, ktorému dalo hlas 400 ob yvateľov
(46,46 percent). Druhá bola Ing. Mária Tedlová s 309 hlasmi (35,89
percent). Tretí v poradí skončil Ing. Jozef Bulla s 235 hlasmi (27,29
percent). Prv ým náhradníkom bol Ing. arch. Martin Sládek s 229 hlasmi,
druh ým náhradníkom doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc. so 164 hlasmi.
V treťom volebnom obvode (ulice Záhorácka 7, 8, 10, 11, 13, 15A,
15B, 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 21, 23, 25, 27, 29,31-45, 47, 49, 51-61,
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, Brnenská,
Břeclavská, časť obce Malack y, 4491, Pribinova) bolo kandidátov na
poslanca pätnásť. Najviac hlasov dostala Ing. Daniela Hamarová – 223
(32,94 percent). Druh ý najv yšší počet hlasov dostal Ing. Pavel Spusta –
196 (28,95 percent). Tretie skončila Mgr. Katarína Berkešová so 158
hlasmi (23,35 percent). Prvou náhradníčkou sa stala Mária Trenčíková so
149 hlasmi, druhou náhradníčkou Lívia Spustová so 139 hlasmi.
Vo štvrtom volebnom obvode (Bernolákova, Veľkomoravská, Cesta
mládeže,
Družstevná,
Hviezdoslavova,
Kozia,
Martina
Benku,
V.
Gajdoša, V. J. Kučeru, Vinohrádok, Záhorácka, 22, 62, 62A, 66, 68, 70,
72, 76, 78, 80, 80A, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96-106, 108, 110, 112,
37
114) kandidovalo 18 Malačanov. Zvíťazil Ing. Milan Ondrovič, PhD.
s 311 hlasmi (39,42 percent), druh ý skončil Mgr. Anton Pašteka s 243
hlasmi (30,80 percent). Tretí MUDr. Miroslav Fruš dostal 181 hlasov
(22,94 percent). Prvou náhradníčkou sa stala Ing. Mgr. Zuzana Baligová
so 175 hlasmi a druhou náhradníčkou Ing. Nataša Špelicová so 138
hlasmi.
V piatom
volebnom
obvode
(Jozefa
Kubinu,
Kollárova,
Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Na brehu, Nad v ýh onom, Nová,
Olšovského, Oslobodenia, Poľná, Sládkovičova, 1. mája, Martina Rázusa,
Sasinkova, Vajanského) sa o hlas y voličov uchádzalo 22 kandidátov.
Z nich najúspešnejší bol RNDr. Pavol Tedla s 342 hlasmi (25,40 percent).
Nasledovali Mgr. Katarína Trenčanská s 227 hlasmi (23,50 percent)
a Ing. Vladimír Moravčík, CSc. so 174 hlasmi (18,01 percent). Prv ým
náhradníkom sa stal František Baláž so 173 hlasmi. Na piatom mieste
v obvode skončili dvaja kandidáti s rovnak ým počtom 153 hlasov (15,84
percent) – Ing. Eliška Barniaková a MUDr. Vladimír Pullmann.
V šiestom
volebnom
obvode
(Agátova,
Brezová,
Dielenská,
Dubovského, Gaštanová, Jelšová, Jesenského, Lipová, časť obce Malack y
4622,
Ota
Stromová,
Kožucha,
Tichá,
Partizánska,
Továrenská,
Pezinská,
Záhradná,
Priem yselná,
Zámocká,
B.
Sadová,
Nemcovej,
Dukelsk ých hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka
Kráľa, Lesná, časť obce Malack y, 4356, 4362, Na majeri, Písnik y, R.
Dilonga,
Rakárenská,
Táborisko,
Vys oká)
kandidovalo
osem
ľudí.
Zvíťazil Mgr. Juraj Říha, ktorého volilo 535 Malačanov (69,93 percent).
Druhá skončila Ing. Gabriela Janíková so 417 hlasmi (54,51 percent).
Tretí skončil Ing. Marián Andil so 409 hlasmi (53,46 percent). Prv ým
náhradníkom sa stal JUDr. Ing. Peter Slávik so 170 hlasmi, druh ým
náhradníkom Dušan Galovič so 151 hlasmi.
Celé zoznam y kandidátov spolu s v ýsledkami volieb tvoria prílohu
zápisu do kronik y za tento rok.
38
Iné udalosti
Reprezentačný ples primátora
12. februára sa v hoteli Atrium uskutočnil 5. ples primátora
Malaciek. Moderátormi večera boli opäť Petra Kolevská-Vančíková a
Vlado Zetek. O zábavu sa počas celého večera starala skupina Akcent
live v átriu a DJ Gabo v bare. Ples bol št ylizovan ý do 80. rokov,
zúčastnilo sa ho približne dvesto hostí.
Pálfiho srdce
26. februára boli v Kultúrním domečku udeľované ocenenia Pálfiho
srdce, určené pre ob yvateľov Malaciek, ktorí šírili dobré meno mesta
v rôzn ych oblastiach spoločenského života. Za svoju činnosť v oblasti
ved y získali s ymbolické srdce virológ Boris Klempa, lekár Miroslav
Tedla a mlad ý vedec Michal Zajaček. Zo športovcov boli ocenení
stolnotenisov ý tréner Vladimír Mihočko mladší a hráč Samuel Novota,
hádzanársk y rozhodca Anton Pašteka a futsalista Peter Haľko. Pálfiho
srdce dostal aj darca krvi Jozef Cauner, podnikateľka roka 2008 Jana
Klúčiková a v ýtvarník Róbert Makar. Pamätn ý list si odniesol dlhoročn ý
pedagóg Anton Putek. Súčasťou programu bolo hudobné v ystúpenie
pedagógov zo ZUŠ Ev y Zaicovej, Barbory Šrámkovej a Petra Srvátku.
Tanečné umenie predviedli žiačk y tanečného odboru ZUŠ pod vedením
Lívie Spustovej.
Malacky s otvorenou samosprávou
Transparency International Slovensko (TIS) hodnotila otvorenosť
sto najväčších samospráv na Slovensku. Malack y skončili na 26. priečke,
zo záhoráck ych miest sa umiestnili najlepšie. Poradie miest bolo
zostavené na základe merania rozsahu protikorupčn ých opatrení i kvalit y
informácií, ktoré mestá posk ytovali na svojich webstránkach a pri
infožiadostiach. Oblasti boli hodnotené na základe 112 ukazovateľov,
napríklad zavedenie elektronick ých aukcií, zverejňovanie zoznamu zmlúv
39
a
faktúr
na
webov ých
stránkach,
existencia
etického
kódexu
zamestnancov mestsk ých úradov či posk ytnutie majetkového priznania
starostu
na
požiadanie.
Malack y
dosiahli
v
hodnotení
prístupu
k
informáciám 95 percent. Územné plánovanie a stavebn ý úrad dosiahli 80
percent. Najslabšie hodnotenie dostala oblasť predaja a prenájmu majetku
- 10 percent.
Výstup na Vysokú
15. augusta sa uskutočnil 3. ročník záhoráckeho v ýstupu na
Vysokú. Počasie spôsobilo, že turistov, ktorí sa podujatia zúčastnili, bolo
len v yše 30. Organizátormi boli Matica slovenská, mesto Malack y a obec
Kuch yňa. Súčasťou v ýstupu na Vysokú bola aj spomienka na malackú
turistku Zuzanu Krajčírikovú pri jej pamätnej tabuli.
40
3. Ekonomická oblasť
Hospodárenie mesta
Rozpočet mesta
na
rok
2010
bol
schválen ý
mestsk ým
zastupiteľstvom dňa 15.12.2009 a v roku 2010 prešiel št yrmi zmenami.
Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2010 skončilo s preb ytkom
126.745 eur. Celkové príjm y mesta, vrátane rozpočtov ých organizácií
mesta, dosiahli za rok 2010 sumu 15.558.852 eur a celkové v ýdavk y
vrátane rozpočtov ých organizácií sa čerpali vo v ýške 15.432.107 eur.
Celkové bežné príjmy dosiahli za rok 2010 sumu 8.892.585 eur, čo
predstavovalo plnenie na 100,14 percent. Celkové kapitálové príjm y
dosiahli za rok 2010 sumu 2.127.823 eur, čo predstavovalo plnenie na
70,975 percent. Celkové príjmové finančné operácie dosiahli za rok 2010
sumu 4.282.147 eur, čo predstavovalo plnenie na 100 percent.
Celkové bežné v ýdavk y dosiahli za rok 2010 sumu 5.037.603 eur,
čo predstavovalo čerpanie na 97,51 percent. Celkové kapitálové v ýdavk y
dosiahli za rok 2010 sumu 6.386.717 eur, čo predstavovalo čerpanie na
88,70 percent.
Eurovalley
Eurovalley bol priemyseln ý a technologick ý park, nachádzajúci sa
v Malackách
a okolí.
Správcovská
akciová
spoločnosť
Eurovalley,
vznikla v roku 2002 a jej zakladateľmi boli obce Malacky, Plaveck ý
Štvrtok,
Veľké
združenie
Kasanick ý
Rada
z HB
Leváre,
Bratislavsk ý
Eurovalley.
Reavis
samosprávn y
Predsedom
Group.
Táto
kraj
predstavenstva
spoločnosť
bola
a neziskové
bol
Marcel
majoritn ým
akcionárom Eurovalley, a.s.
Priem yseln ý park Eurovalley pozostával z piatich zón. V zóne A v
okolí Veľk ých Levár b y sa mala nachádzať stredne ťažká výroba na
ploche 140 ha a ob ytná zóna s rozlohou 34 ha. Smerom na Malack y zóna
B s rozlohou 84 ha pre hi-tech. V okolí Malaciek zasa zóna C s rozlohou
88 ha pre ľahkú v ýrobu, logistiku a služb y a zóna D s ob ytnou zónou na
ploche 40 ha a zóna pre relax s golfovým ihriskom na ploche 101 ha.
41
Posledná zóna v okolí Plaveckého Štvrtka na území s rozlohou 33 ha bola
určená na logistiku.
42
4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
V roku 2010 bolo v ydan ých 135 rozhodnutí o odkázanosti na
sociálnu službu v zmysle zákona o sociáln ych službách. Z toho bolo 104
rozhodnutí na opatrovateľskú službu v domácnosti, 26 rozhodnutí na
posk ytovanie sociálnej služb y v zariadení opatrovateľskej služb y, št yri
rozhodnutia na posk ytovanie opatrovateľskej služb y v zariadení pre
seniorov a jedno rozhodnutie na posk ytovanie prepravnej služby.
Komunitný plán
Mesto Malack y spracovalo Komunitn ý plán
sociáln ych služieb
mesta Malack y na rok y 2010 – 2013. Bol to strategick ý dokument,
v ypracovan ý podľa právn ych predpisov a zohľadňujúci miestne špecifiká
a potreb y občanov v oblasti sociálnych služieb na území mesta.
Obsahoval tiež analýzu sociáln ych služieb v našom meste, potreb y
občanov v sociálnej oblasti a priorit y pre rozvoj v tejto sfére na rok y
2010 - 2013. Jedn ým z východísk pri jeho spracovaní sa stal aj Program
hospodárskeho
a
sociálneho
rozvoja
mesta.
Cieľom
komunitného
plánovania sociáln ych služieb bolo rozšírenie a skvalitnenie posk ytovania
sociáln ych
služieb
so
zapojením
samospráv y,
štátnej
správ y,
mimovládn ych organizácií a verejnosti.
23. septembra sa konalo stretnutie k verejnej diskusii, t ýkajúcej sa
uvedeného dokumentu. Zúčastnilo sa ho
niekoľko desiatok ľudí.
Dokument
centra
v ystriedala
predstavila
ju
vedúca
psychologička
klientského
referátu
Alena
Kmecová,
poradensko-ps ychologick ých
služieb ÚPSVaR Mária Chaloupková. Nasledovala diskusia.
Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS)
Riaditeľkou MsCSS, ktoré sídlilo na Ul. 1. mája, bola Bc. Daniela
Mračnová. MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mesta, posk ytovalo
služb y starým a zdravotne postihnut ým občanom, ktorí boli pre svoj
nepriazniv ý zdravotn ý stav odkázaní na pomoc in ých osôb. MsCSS
43
posk ytovalo
tri
opatrovateľskej
základné
služb y,
služb y:
prevádzkovalo
zabezpečovalo
zariadenie
opatrovateľskú
službu
v domácnosti a stravovanie. Kapacita zariadenia opatrovateľskej služb y
bola
46
klientov
a bola
naplnená.
V domácom
opatrovateľská služba posk ytovaná 90 klientom.
prostredí
bola
MsCSS prevádzkovalo
tiež tzv. sociáln y taxík na zabezpečenie prevozu starších, chorých a
nevládn ych ľudí. Funkciu sociálneho taxíka zabezpečoval špeciálne
prispôsoben ý Fiat Ducato, ktorý mal kapacitu osem miest. Na základe
nového VZN sa služby MsCSS rozšírili aj o posk ytovanie útulku pre
dočasn ý pob yt bezdomovcov.
V
rámci
spolupráce
Hjelpemiddelsentral
Sor
ZMOS
Trondelag
s
získali
nórskou
Malack y
inštitúciou
pre
svojich
dôchodcov zdravotnícke pomôck y. Pomôck y v celkovej hodnote takmer 1
200 eur boli rozdelené medzi dve strediská MsCSS. Boli to dva invalidné
vozík y, št yri choduľk y s kolieskami
a dve choduľk y s v ysok ými
opierkami. Za tieto kompenzačné pomôck y mesto zaplatilo len prepravné
náklad y z Nórska na Slovensko - 30 eur za každ ý kus.
Detský domov Macejko
Riaditeľkou detského domova Macejko, ktorý sídlil na Rakárenskej
ulici č. 50, bola Mgr. Zdenka Klasová. V Detskom domove Macejko boli
deti od narodenia. Časť detí b ývala vo dvoch rodinn ých domoch a
v ytvárali
dve
samostatné
skupin y
so samostatn ým
stravovaním,
hospodárením a rozpočtom.
Detsk ý domov sa zapojil do projektu Poznaj svoje peniaze, ktorého
cieľom bola pomoc mlad ým ľuďom vo veku od 12 do 26 rokov z detského
domova naučiť sa hospodáriť s peniazmi a rozvíjať svoje zručnosti
týkajúce sa sveta financií.
Vstúpte, n. o.
Vstúpte, n.o. bolo regionálne rehabilitačné stredisko s denn ým
stacionárom
pre
ľudí
s mentáln ym
44
postihnutím.
Bolo
jedin ým
posk ytovateľom takéhoto druhu sociáln ych služieb pre ľudí s mentáln ym
postihnutím v regióne. Vzniklo z iniciatív y rodičov, členov občianskeho
združenia Svitanie – ZPMP v Malackách ako Centrum podporn ých
sociáln ych aktivít v roku 2005, neskôr sa osamostatnilo a zmenilo svoj
názov na Vstúpte, n.o.
Riaditeľkou
Vstúpte
bola
Mgr.
Martina
Ambrušová.
Sídlo
organizácie bolo na Ul. 1. mája 15, budovu mala v dlhodobom prenájme.
Rehabilitačné stredisko navštevovali klienti rôzneho veku, s rôzn ym
druhom i stupňom mentálneho i viacnásobného postihnutia.
Hlavn ým cieľom organizácie bolo v ytvoriť v regióne absentujúce
všestranné form y sociálnej pomoci ľuďom s mentáln ym postihnutím
a viacnásobn ým postihnutím bez ohľadu na vek. Centrum pomáhalo
klientom zm ysluplne využívať ich voľn ý čas, pripraviť ich na pracovn ý
proces, alebo na prácu v chránen ých pracoviskách a postupn ým tréningom
ich pripraviť na relatívne samostatné bývanie vo forme podporovaného
b ývania. Ďalším cieľom bolo podporovať sociálne kontakt y so zdrav ými
občanmi mesta a okolia, podieľať sa na spoločenskom dianí v meste
a t ým
prehlbovať
vzájomnú
interakciu,
vzťah y
a integráciu
ľudí
s mentáln ym a viacnásobn ým postihnutím. Vstúpte, n.o. ponúkalo i
špeciálno-poradenské
a
osvetové
služb y
a tiež
odľahčujúcu
službu
rodinám klientov.
V priebehu
sa
organizácia
podieľala
na
príprave
a realizácii
viacerých podujatí, z nich najv ýznamnejšie boli projekt y Deň kriv ých
zrkadiel a Malack y bez bariér. Klienti sa tiež zúčastňovali v kultúrnom
programe ďalších podujatí.
Betánia
V Malackách pôsobilo az ylové centrum Betánia, určené ľuďom bez
domova.
riaditeľk y
Riaditeľkou
bola
Anna
centra
bola
Beňková.
Danica
Sedláčková.
Zriaďovateľom
Zástupk yňou
a prevádzkovateľom
centra bola nezisková organizácia Križovatk y. Mesto Malack y posk ytlo
Betánii priestor b ývalej materskej škol y. Cieľom centra bolo opätovné
45
zaradenie ľudí bez domova do plnohodnotného spoločenského života.
V centre dostávali základnú sociálnu starostlivosť – ub ytovanie, stravu,
ošatenie, možnosti osobnej h ygien y – ale aj poradenské rozhovory.
Začiatkom roka obývalo centrum sedem matiek so 17 deťmi
a dvanásť mužov. Jeden klient mohol v Betánii zostať po dobu jedného
roka,
v odôvodnen ých
prípadoch
mohol
b yť
tento
čas
predĺžen ý
maximálne na tri roky.
Rómovia
Jedn ým z problémov Malaciek, ktoré sa dostali aj medzi hlavné
tém y predvolebnej kampane, patrili neprispôsobiví občania z Družstevnej
ulice. Títo dlhodobo svojím správaním, smetím a h ygienick ým prostredím
trápili najmä
bezprostredn ých susedov, ale vôbec celú ulicu. Išlo
o rodinu, ktorá zdevastovala v Malackách už tri rodinné domy a b yt y na
Partizánskej ulici a potom sa na sedem rokov presťahovala do Gajár. Na
základe podnetov od rozličn ých inštitúcií mesto v súčinnosti s úradom
práce, sociáln ych vecí a rodin y, h ygienickou správou začalo situáciu
riešiť.
Oddelenie
územného
rozvoj
a životného
prostredia
spolu
s referátom sociálnej pomoci klientského centra v ykonávalo pravidelné
kontrol y, likvidovali odpadk y a smeti a pod. V apríli navštívili MsÚ aj
zástupcovia Úradu splnomocnenca pre rómske komunit y za účelom
prešetrenia daného problému. Riaditeľka odboru stratégie a regionálnej
politik y Úradu splnomocnenca PhDr. Alena Buksová skonštatovala, že
mesto v yužilo všetky dostupné nástroje a právomoci na to, ab y situáciu
v tejto rodine riešilo. Hygienik skonštatoval, že na základe jeho šetrenia
nemôže vo veci konať. Podľa jeho správy dom s ob ytnou plochou 49m2
ob ývalo 34 osôb. Hygienu v ykonávali v detskej vaničke a toaletu priamo
na dvore, pričom k dispozícii mali jedno suché WC.
V auguste sa stretli odbory mestského úradu, obvodného úradu,
zástupcovia mestskej
ob yvateľom
aj
Družstevnej
štátnej
ulice
polície s cieľom
voči
ich
spoločne
neprispôsobiv ým
pomôcť
susedom.
Stretnutia sa zúčastnilo aj niekoľko obyvateľov, ktorí v úvode dostali
46
slovo, ab y sa podelili o svoje zážitk y zo spolunažívania s touto rodinou:
neustále
v yhrážanie
sa
zabitím,
vulgárne
nadávk y,
smrad,
špina,
potkan y, devastovanie ich domov, miznúce kovové predmet y z domov a
záhrad,
atď.
Obe
policajné
zložk y
prisľúbili
v yššiu
frekvenciu
v ykonávan ých kontrol a označenie tohto miesta za kritick ý bod; obvodn ý
úrad promptné riešenie v rámci priestupkov ých konaní, odbor kriminalit y
preskúmanie uvedených skutočností, ktoré na stretnutí zazneli. Mesto
podalo opätovné podnet y na prešetrenie na sociálne odbory, odbory
životného prostredia, regionáln y úrad zdravotníctva z dôvodu ohrozenia
v ýchov y a zdravia detí a taktiež bude riešiť záškoláctvo školopovinn ých
ob yvateľov tohto domu. Napriek uvedenej iniciatíve sa do konca roka
problém nepodarilo v yriešiť.
V októbri prišla na MsÚ štvročlenná delegácia z Veľkej Británie.
Tvorili ju zástupk yn e úradu, pracujúceho s prisťahovalcami, člen krajskej
polície
a
zástupkyňa
krajského
odboru
zastupujúceho
práva
detí.
Dôvodom ich návštev y bola problematiky slovensk ých Rómov v Británii.
Trápili
ich
probléme,
kriminalit y,
ktoré
zamestnávania,
táto
komunita
zneužívania
spôsobovala
s ystému
v oblasti
sociálnych
dávok
a pomoci v oblasti bývania. Zaujímali ich slovenské skúsenosti v t ýchto
oblastiach
a možnosti
riešenia.
Zástupcu
polície
zaujímali
najmä
skúsenosti s úžerníctvom, resp. novodob ým otrokárstvom. Na záver
stretnutia
sa
obe
stran y
dohodli
na
nadviazaní
užšej
spolupráce
a na v ýmene ďalších podrobnejších informácií.
Nemocnica
Nemocnicu prevádzkovala spoločnosť Nemocničná, a. s., s účasťou
mesta, ktorá investovala súkromn ý kapitál do rekonštrukcie objektu
a nákupu nov ých medicínsk ych prístrojov. Predsedom predstavenstva
Nemocničnej, a. s., bol MUDr. Radoslav Bardún. Výkonn ým riaditeľom
bol Ing. Peter Kalenčík.
Nadácia Pro Malacky prispela ku koncu decembra minulého roku
sumou 3 000 €
malackej nemocnici na V malackej nemocnici pribudol
47
špeciáln y
rehabilitačn ý
prístroj
pod
názvom
Embitron,
určen ý
na
multiefektívnu distančnú elektroliečbu. Bol vhodn ý najmä pre deti a
starších ľudí, pretože išlo o bezkontaktnú formu liečb y. Používal sa
najmä na poúrazovú rehabilitáciu, ale aj pri ochoreniach nervov,
urýchľoval hojenie. Nemocnica prístroj zakúpila koncom januára aj
vďaka príspevku 3000 eur z nadácie Pro Malack y.
Od 7. apríla v malackej nemocnici pri príležitosti Svetového dňa
zdravia prebiehal Týždeň zdravia, ktorý otvoril predseda BSK Pavol
Frešo spolu s primátorom mesta J. Ondrejkom. Riaditeľ nemocnice Peter
Kalenčík ich previedol po nemocnici a porozprával im o posk ytovanej
zdravotnej starostlivosti. V rámci t ýždňa zdravia návštevníkom bezplatne
odmerali
krvn ý
tlak,
tuk,
hodnotu
BMI
a tiež
určili
mieru
kardiovaskulárneho rizika.
Darovanie krvi
15. apríla sa v Spoločenskom dome MCK konal odber krvi
mobilnou jednotkou transfúznej služb y v Malackách, ktorý organizovala
Národná transfúzna služba v spolupráci s Červen ým krížom. Darovať krv
prišlo 63 dobrovoľníkov. Počas troch hodín tak zdravotníci získali 50
transfúzn ych jednotiek krvi.
48
5. Školstvo a vzdelávanie
Školy a školské zariadenia
Financovanie škôl bolo postavené na normatívnom princípe, škol y
boli financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej
náročnosti v ýchovno-vzdelávacieho procesu. Normatívn y príspevok pre
školu na bežn ý školsk ý rok bol určen ý počtom jej žiakov a normatívn ym
objemom finančn ých prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka škol y
pre bežn ý kalendárny rok.
Materská škola (MŠ)
V Malackách pôsobila jedna Materská škola (MŠ), sídliaca na
Kollárovej ulici č. 896. Jej súčasťou boli okrem tried na Kollárovej ulici
aj tzv. elokované tried y na Bernolákovej ulici č. 18, na Hviezdoslavovej
ulici č. 1 a na Štúrovej ulici č. 139.
MŠ zriadilo mesto Malack y ako rozpočtovú organizáciu mesta.
Riaditeľkou MŠ bola Mgr. Mária Hudecová, jej zástupk yň ami Marta
Hajdinová
(MŠ
Kollárova 3),
Jana
Kmeťová
(elokovaná
trieda
Bernolákova), Marta Hollá (elokovaná trieda Hviezdoslavova) a Irena
Hoďovská (elokovaná trieda Štúrova).
Poradn ými orgánmi riaditeľk y MŠ bola Pedagogická rada, zložená
z riaditeľk y MŠ a zástupk ýň pre jednotlivé elokované tried y, a Gremiálna
rada, ktorej členmi boli okrem členov Pedagogickej rad y aj vedúce
školsk ých
jedální,
ekonóm
a mzdová
účtovníčka.
Okrem
toho
sa
pravidelne uskutočňovali porad y s primátorom mesta a so Školsk ým
úradom MsÚ.
V škôlke pôsobilo 45 učiteliek, dve administratívne zamestnank yne
a 17 prevádzkov ých zamestnancov. Ďalších 15 zamestnancov pracovalo
v školskej jedálni.
Členmi Rad y škol y, ktorá bola ustanovená v roku 2006 a ktorej v
októbri 2010 končilo funkčné obdobie, boli Lenka Králová, Zuzana
3
Od 1. februára nahradila Martu Hajdinovú vo funkcii Zita Beňová.
49
Hlaváčová, Ján Cabadaj, Oleg Dinuš (všetci ako zástupcovia rodičov),
Anna Orgoňová, Oľga Brimichová (obe ako zástupcovia pedagogick ých
zamestnancov),
Mária
Sedliaková
(zástupca
nepedagogick ých
zamestnancov), Tatiana Salajová (zástupca CVČ) a Dušan Galovič, Ing.
Vladimír Moravčík, MUDr. Marián Haramia (všetci ako delegovaní
poslanci MsZ).
V školskom roku 2009/2010
mala škola 503 detí, z toho 255
dievčat a 248 chlapcov. Detí, ktoré ešte nedovŕšili vek troch rokov, bolo
21.
Trojročn ých
detí
bolo134,
štvorročn ých
152,
päťročn ých
138
a šesťročn ých 58. Celkov ý počet tried bol 23, z toho sedem tried na
Kollárovej
ulici,
šesť
tried
na
Bernolákovej
ulici,
päť
tried
na
Hviezdoslavovej ulici a rovnak ý počet aj na Štúrovej ulici.
K 1. septembru odišlo do základn ých škôl 151 detí. Odklad
povinnej školskej dochádzk y pre školský rok 2010/2011 malo jedenásť
detí.
Vo všetk ých triedach MŠ bola posk ytovaná deťom predškolského
veku odborná starostlivosť. Učiteľk y pri plánovaní v ýchovno-vzdelávacej
práce v yužívali Štátny vzdelávací program ISCED 0.
Materská
navštevovala
škola
škôlku
v yužívala
dvakrát
služb y
mesačne.
CPPPaP,
Tento
ps ychologička aj na realizáciu projektu zameraného
ps ychologička
čas
využívala
na odbúranie
problémového správania detí predškolského veku, rodičia i učiteľk y na
konzultácie o v ýchovn ých problémoch.
Kapacita MŠ nebola postačujúca. Z dôvodu populačného nárastu
detí a prísn ych h ygienick ých a zdravotn ých právn ych noriem pre MŠ,
ktoré stanovovali nižšie počt y žiakov v triedach, nebolo v pre školsk ý rok
2010/2011 do škôlky prijat ých až 85 detí. V tomto roku sa otázka MŠ
niekoľkokrát riešila na zasadnutí MsZ. Dočasne sa problém vyriešil tak,
že základné škol y Dr. J. Dérera a M. Olšovského posk ytli svoje priestory
pre potreb y MŠ. Uvažovalo sa o dvoch alternatívach riešenia problému,
ale v tomto roku otázka nebola definitívne uzavretá.
50
Základné školy (ZŠ)
Základná škola mala deväť ročníkov a členila sa na dva stupne.
Prv ý stupeň tvorili prvé až štvrté ročník y, druh ý stupeň tvorili piate až
deviate ročník y. Povinná školská dochádzka bola desaťročná, pričom
posledn ý rok povinnej školskej dochádzky žiaci spravidla absolvovali na
stredn ých školách.
Mesto Malack y bolo rozdelené na školské obvod y troch štátn ych
ZŠ. V meste pôsobila aj cirkevná ZŠ, do ktorej rodičia prihlasovali deti
bez ohľadu na školsk ý obvod ich trvalého b ydliska. Rodičia mohli
prihlásiť svoje dieťa na ZŠ aj v inom školskom obvode podľa vlastného
v ýberu, ale len so súhlasom riaditeľa škol y, do ktorej sa dieťa hlásilo.
Časť detí navštevovala osemročné gymnázium.
Na zápis do prv ých ročníkov základn ých škôl, ktorý sa konal 15.
a 16. januára, prišlo 211 detí, z nich 12 malo odklad školskej dochádzk y.
V ZŠ Dr. J. Dérera sa zapísalo 75 detí, v ZŠ Štúrova 52 detí, v ZŠ
Záhorácka 60 detí a v ZŠ M. Olšovského 24 detí.
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Zriaďovateľom školy bolo mesto Malack y. Riaditeľkou školy bola
Mgr. Terézia Sopóciová, zástupcami Mgr. Miroslav Filo 4 a Mgr. Jozefína
Balúchová.
V škole
bolo
v školskom
roku
2009/2010
spolu
40
pedagogick ých a 14 nepedagogick ých zamestnancov.
V škole pôsobila ako poradn ý orgán rada škol y. Jej členmi boli
v uvedenom školskom roku Mgr. Katarína Habová (predseda), RNDr.
Pavol Tedla (podpredseda), Eva Kašubová, Ing. Gabriela Janíková,
Jaroslava Mokrohajská, Ing. Jozef Mračna, Bc. Juraj Říha, MUDr. Eva
Savinová,
Otília
Síkeliová,
Mgr.
Alžbeta
Šurinová
a
Mgr.
Janka
Jurkovičová. Rada škol y sa stretla v uvedenom školskom roku trikrát,
v yjadrovala sa k zásadn ým otázkam chodu škol y.
4
Od 1.9. 2010 ho nahradila PaedDr. Daniela Kunšteková.
51
Poradn ými orgánmi riaditeľa škol y boli aj metodické združenia
učiteľov prvého stupňa, metodické združenie školského klubu detí (ŠKD)
a predmetové komisie pre jednotlivé predmet y.
Školu navštevovalo 533 žiakov, z toho 263 v prvom stupni a 270
v druhom stupni. 5 Počet tried v škole bol 22 – v každom ročníku prvého
stupňa boli tri triedy, v druhom stupni v každom ročníku dve tried y. Zo
žiakov 9. ročníka bolo na gymnáziá prijat ých 17 žiakov, na stredné
odborné škol y (SOŠ) 24, na štvorročné stredné odborné škol y
2, na
trojročné SOU 7 žiakov.
Čo sa t ýka študijn ých v ýsledkov, okrem troch žiakov všetci ostatní
prospeli a postúpili do ďalšieho ročníka. Zníženú známku zo správania
malo rovnako ako v predchádzajúcom školskom roku jedenásť žiakov,
z toho jeden žiak o dva stupne a jeden žiak o tri stupne.
V celoslovenskom externom meraní Monitor 9 dosiahli žiaci škol y
priemern ý
v ýsledok
68,8
percent
v matematike
a 68,7
percent
dosiahli
dievčatá
v slovenskom jaz yku a literatúre.
Najväčšie
úspech y
škol y
v upl ynulom
roku
prvenstvo v krajskom kole a následné tretie miesto v celoslovenskom
kole plaveckej súťaže na 50 metrov voľn ý spôsob, ako aj druhé miesto
v krajskom kole v plávaní 100 metrov voľn ý spôsob. Žiaci škol y dosiahli
ďalšie úspech y v krajsk ých kolách – prvenstvo v dejepisnej ol ympiáde,
druhé miesto v geografickej ol ympiáde, tretie miesto v olympiáde v
anglickom jaz yku a v biologickej ol ympiáde.
Priestorové podmienk y škol y v oboch budovách boli v yhovujúce.
Celkovo
bolo
v škole
šesť
odborn ých
učební
(počítačová
učebňa,
fyzikálne laboratórium, jaz yková učebňa, chemicko-biologická učebňa,
učebňa pre technickú v ýchovu, učebňa v ýtvarnej a hudobnej v ýchov y).
Škola mala telocvičňu a na školskom dvore viacúčelové ihrisko.
V mimov yučovacom čase boli v ytvorené záujmové krúžk y podľa
v ýberu žiakov. Žiaci v ydávali školsk ý časopis – dvojmesačník Dérerka.
5
Stav k 31. 8. 2010.
52
Pri škole pôsobilo občianske Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J.
Dérera. Jeho úlohou bola pomoc škole pri skvalitňovaní
technick ých
podmienok
v ýchovno-vzdelávacieho
materiálno-
procesu.
Škola
spolupracovala s CPPPaP.
Pri škole pôsobil aj ŠKD, vedúcou v ychovávateľkou bola Františka
Badinková. Klub navštevovalo 175 žiakov. Pri škole bola tiež školská
jedáleň.
Základná škola Štúrova ul.
Zriaďovateľom školy bolo mesto Malack y. Riaditeľom školy bol
Mgr. Dušan Šuster, zástupcom riaditeľa Mgr. Ján Mordavsk ý. V škole
pôsobilo 28 pedagogick ých a 13 nepedagogick ých zamestnancov.
Rada škol y pracovala v školskom roku 2009/2010 v zložení Mgr.
Gabriela Chmelová (predseda), Mgr. Silvia Adamczaková (podpredseda,
obe ako zástupcovia pedagogick ých zamestnancov), Beata Klempová
(zástupca nepedagogick ých zamestnancov), Ľubica Mackovíchová, Ing.
Monika Pišteláková, Iveta Spustová, Petra Rišková (všetci zástupcovia
rodičov), Ing. Mária Tedlová, Mgr. Branislav Orth, Ladislav Čas (všetci
zástupcovia zriaďovateľa) a Mária Brázdovičová (zástupca v ýchovnovzdelávacích zariadení). Rada škol y sa v uvedenom školskom roku stretla
št yrikrát.
Ako
združenie
poradné
učiteľov
orgán y
prvého
riaditeľa
stupňa,
škol y
pôsobilo
metodické
aj
metodické
združenie
ŠKD
a predmetové komisie pre jednotlivé predmet y.
Školu navštevovalo 335 žiakov 6, z toho 123 v prvom stupni a 212
v druhom stupni. Počet tried bol 17. Na gymnáziá boli prijatí 6 žiaci 9.
ročníka, na SOŠ 24 žiakov, na 3-ročné SOU 3 žiaci. Na konci školského
roka 2009/2010 neprospeli celkovo 4 žiaci zo všetk ých ročníkov, čo bolo
v ýrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu školskému roku. Zníženú
6
Stav k 31. 8. 2010.
53
známku zo správania malo rovnako ako v predchádzajúcom roku19
žiakov, z toho najviac (9) mali žiaci šiesteho ročníka..
V celoslovenskom externom meraní Testovanie 9 dosiahli deviataci
priemernú
úspešnosť
62,1
percent
z matematik y a 67
percent
zo
slovenského jaz yka a literatúry.
Najväčším úspechom spomedzi žiack ych súťaží boli prvé miesta
v celoslovenskom kole, v literárnej súťaži v anglickom jazyku Európa
v škole a vi informatickej súťaži iBOBOR. V krajskom kole zaznamenala
škola víťazstvo v atletickej súťaži Hľadáme nového Plachého, v behu na
1000 metrov jednotlivcov. V rovnakej súťaži družstvo školy obsadilo
tretie miesto. Rovnako bronzovú medailu získali starší chlapci vo vrhu
guľou.
Škola patrila medzi najmodernejšie škol y na Slovensku a s
v ýborn ými priestorov ými a materiáln ymi podmienkami. Išlo o relatívne
novú školu (v yučovanie začalo v školskom roku 2004/2005) a tomu
zodpovedalo aj celé zariadenie. Škola mala modernú telocvičňu, päť
špeciáln ych učební (s interaktívnou tabuľou, cudzie jaz yk y, počítače,
chémia, fyzika, prírodopis), átrium, v yužiteľné i na spoločenské akcie.
Na školskom dvore sa nachádzalo volejbalové ihrisko s umelou trávou
a asfaltové ihrisko na hádzanú a basketbal. V školskom roku 2009/2010
v škole
pribudlo
multifunkčné
ihrisko
s umelou
trávou
na
futbal,
basketbal, hádzanú a tenis. V polovici októbra ho vandali poškodili
a spôsobili škodu 1400 eur.
Škola
spolupracovala
s rodičmi
najmä
v rámci
rodičovského
združenia. Rodičovské združenie hradilo cestovné žiakov na súťaže,
nákup cien, učebn ých pomôcok pre žiakov.
ŠKD
navštevovalo
93
žiakov.
Vedúcou
ŠKD
bola
Marcela
Petrivalská. Pri škole bola aj školská jedáleň.
Základná škola Záhorácka 95
Zriaďovateľom školy bolo mesto Malack y. Riaditeľkou školy bola
Mgr. Zuzana Jánošová. Jej zástupcami boli Mgr. Eva Marušková a Mgr.
54
Richard
Šimo.
V škole
pracovalo
48
pedagogických
a 18
nepedagogick ých zamestnancov.
Rada
škol y
pracovala
v školskom
roku
2009/2010
v zložení
PaedDr. Peter Jordán (predseda), Mgr. Alena Kurtulíková (podpredseda),
Anna Ďuricová, Mgr. Kvetoslava Poláčková, PaedDr. Monika Valúchová,
Ing. Karol Oresk ý, Ing. Pavel Spusta, Mgr. Alžbeta Dubajová, MUDr.
Jozef Hoffmann, Mgr. Helena Havlíková a Vladimír Mihočko. Rada škol y
sa v tomto období stretla trikrát.
Školu navštevovalo 634 žiakov 7 a v tzv. nultom ročníku 13 žiakov 8.
Z celkového počtu bolo v prvom stupni 229 žiakov a 392 v druhom
stupni. Vrátane nultého ročníka pozostávala škola z 28 tried. Zo žiakov 9.
ročníka bolo na gym náziá prijat ých 25 žiakov 9. ročníka, na SOŠ 66 a na
3-ročné SOŠ 12 žiakov. Zo žiakov všetk ých ročníkov spolu neprospelo
20, z toho najviac (9) bolo ôsmakov. Zníženú známku zo správania malo
34 žiakov, z toho jedenásť o dva stupne a jedenásť o tri stupne. Veľk ý
podiel na uvedenom stave má záškoláctvo, ktoré škola riešila spoluprácou
s ÚPSVaR a políciou.
V externom
meraní
Testovanie
9
bola
priemerná
úspešnosť
deviatakov v matematike 53,2 percent a v slovenskom jaz yku a literatúre
61,3 percent.
Žiaci
škol y
dosahovali
v ýrazné
úspech y
najmä
v športov ých
súťažiach. Spomenieme tie najväčšie. Staršie žiačk y sa stali majsterkami
Slovenska v atletike, v rovnakej súťaži obsadili chlapci siedme miesto.
V celoslovenskom kole súťaže Hľadáme nového Plachého získala škola
piate miesto. Okrem toho žiaci škol y získali prvenstvá v krajskom kole
Brezovsk ých
atletick ých
hier
a v súťaži
Kinderiáda.
Druhé
miesto
v krajskom kole obsadili dievčatá v stolnom tenise, staršie žiačk y
v cezpoľnom behu a chlapci vo volejbale. Družstvo škol y tiež zvíťazilo
v Školsk ých hrách, ktoré prebiehali na Hlavnom námestí v Bratislave.
7
Stav k 31. 8. 2010.
8
Nultý ročník bol zavedený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, jazykovými a
komunikačnými bariérami.
55
Pri príležitosti Dňa učiteľov bola ministrom školstva ocenená
učiteľka matematik y Anna R ybecká. Medailu sv. Gorazda dostala za
svoju dlhoročnú pedagogickú činnosť, ako aj za publikačnú činnosť –
napísala alebo podieľala sa na v ytvorení deviatich publikácií, týkajúcich
sa matematik y.
Priestorové
podmienk y
škol y
boli
dobré.
Škola
disponovala
športov ým areálom, tvoren ým futbalovým ihriskom, atletickou dráhou
s umel ým povrchom, obojstrann ým sektorom pre skok ďaleký a dvomi
asfaltov ými ihriskami. Pre rozvoj športov ých aktivít slúžili okrem toho
tri
telocvične
–
veľká,
malá,
gymnastická
a posilňovňa.
Odborné
v yučovanie sa realizovalo v špeciálnych učebniach pre v yučovanie
fyzik y, chémie, technickej v ýchov y,
informatik y, cudzích jaz ykov,
etickej v ýchov y a hudobnej v ýchov y. Pri materiálnom zabezpečení si
škola okrem vlastného rozpočtu pomáhala projektmi a sponzormi.
ŠKD pri tejto škole navštevovalo 156 žiakov v št yroch oddeleniach.
Vedúcim ŠKD bol Miroslav Hrebeň. Rovnako pri škole fungovala aj
školská jedáleň.
Základná škola Mansvéta Olšovského, Kláštorné nám. 3
Zriaďovateľom školy bola Rímskokatolícka Cirkev, Bratislavská
arcidiecéza.
Riaditeľom
škol y
bol
Mgr.
Daniel
Masarovič,
jeho
zástupk yňou bola Mgr. Elena Kabarcová. Členmi rozšíreného vedenia
škol y boli v školskom roku 2009/2010 Mgr. Ján Hudec ako zástupca
zriaďovateľa, Mgr. Masarovič, Mgr. Valkovičová, Mgr. Peltznerová,
Mgr.
Dobrovodská,
Mgr.
Gelingerová,
Bc.
Voltemarová,
PaedDr.
Kunšteková, p. Mária Jurkovičová, p. Hrubšiová a p. Marta Jurkovičová.
V škole
v tomto
školskom
roku
pracovalo
30
pedagogick ých
a 14
nepedagogick ých zamestnancov.
Predsedom Rad y škol y bol vdp. Eduard Hering, členmi boli vdp.
Ján
Hudec,
Dobrovodská,
Ing.
Mária
Mária
Tedlová,
Hrubšiová,
Ing.
Mária
56
Jozef
Bulla,
Jurkovičová,
Mgr.
Ing.
Mária
Gabriela
Jurečková, Annamária Horváthová, Ing. Peter Gelinger, In g. Vladimír
Kožuch
Poradn ými orgánmi riaditeľa škol y boli aj metodické združenie pre
prv ý stupeň a predmetové komisie pre jednotlivé predmet y.
V školskom roku 2009/2010 navštevovalo školu 391. Z nich 170
v prvom stupni a 221
v druhom stupni. Zo žiakov 9. ročníka bolo na
gymnáziá prijat ých 24, na SOŠ 21, na trojročné SOŠ 8 žiakov. Do
v yššieho ročníka postúpili s v ýnimkou št yroch žiakov všetci žiaci.
Zníženú známku zo správania malo jedenásť žiakov, z toho jeden o dva
stupne a jeden o tri stupne..
V celoslovenskom
externom
meraní
deviatakov
Testovanie
9
dosiahli žiaci škol y v matematike úspešnosť 64,1 percent a v slovenskom
jaz yku a literatúre 74,3 percent.
Z najväčších
úspechov
škol y
spomenieme
3.
miesto
v celoslovenskej recitačnej súťaži...a Slovo bolo u Boha a 3. miesto
v literárnej súťaži Slovom o tvojej láske. V krajskom kole dominovali
žiaci škol y v plaveck ých súťažiach, prvé miesto dosiahli v geografickej
ol ympiáde, druhé miesto v biblickej ol ympiáde (diecézne kolo), v súťaži
Slávik
Slovenska
a v prehliadke
poézie
a próz y
Bratislavské
metamorfóz y.
V budove
škol y na Kláštornom nám. č. 3 v Malackách sídlilo
okrem ZŠ M. Olšovského aj Gymnázium sv. Františka Assiského. Medzi
spoločne
užívané
priestory
patril
školsk ý
dvor,
športov ý
areál,
telocvičňa, spoločenská miestnosť, školská jedáleň a vstup do obidvoch
škôl.
V letn ých mesiacoch sa v ymenili okná v južnom krídle budov y
škol y – v stavbe z roku 1930, ako aj v spoločenskej miestnosti nad
telocvičňou. Pôvodné drevené okná boli nahradené plastov ými, pôvodná
biela farba bola zachovaná, členenie okien sa zmenilo.
Spolupráca s rodičovsk ým spoločenstvom bola veľmi dobrá, pri
škole pôsobilo OZ MANSVET, ktoré spolupracovalo pri zlepšovaní
57
podmienok
pre
v ýchovno-vzdelávací
proces.
Škola
spolupracovala
s CPPPaP.
Pri škole pôsobil ŠKD, jeho vedúcou bola Bc. Ľubica Voltemarová. Klub
navštevovalo 100 žiakov. Pri škole bola zrekonštruovaná školská jedáleň,
ktorú prevádzkovala ZŠ M. Olšovského a v yužívalo ju aj Gymnázium sv.
F. Assiského.
Spojená škola
Sídlo škol y, ktorú zriadil Krajsk ý školsk ý úrad v Bratislave, bola
Pribinova ulica 16/1. Riaditeľkou škol y bola PaedDr. Mária Míznerová.
Jej zástupk yňou bola Mgr. Iveta Čepková a štatutárnou zástupk yňou bola
Mgr. Eva Rozborilová.
Radu
škol y
tvorili
Mgr.
Denisa
Fábryová
(predseda),
Mgr.
Alexander Blatn ý, Mgr. Drahomíra Červeňáková, PaedDr. Ján Blažek,
Mgr. Zuzana Molčanová, Pavol Pavlík, Marianna Hurbanová, Emília
Maďaričová, Ľudmila Gildeinová, Miroslav Antolík a Brigita Vrbovská..
Škola vznikla spojením Špeciálnej ZŠ a Praktickej škol y. Špeciálna
ZŠ vzdelávala a v ychovávala žiakov s mentáln ym postihnutím s cieľom
rozvíjania individuáln ych schopností a predpokladov žiakov tak, ab y si
osvojili
vedomosti,
zručnosti
a
náv yk y,
potrebné
pre
ich
ďalšiu
profesionálnu prípravu, vedeli si v ytvoriť správne postoje a dobrý vzťah
k ostatn ým i sebe samému a boli pripravení na praktick ý život tak, ab y sa
mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou
súčasťou.
Vnútorne sa špeciálna ZŠ členila na tri variant y. Podľa učebn ých
osnov variantu A sa vzdelávali žiaci s ľahkou mentálnou retardáciou, u
ktorých
bolo
možné
predpokladať
získanie
odbornej
pracovnej
kvalifikácie. Podľa učebn ých osnov variantu B sa vzdelávali zaostalejšie
deti, u ktorých bolo možné reálne počítať s neschopnosťou získať
odbornú
pracovnú
vzdelávala
škola
kvalifikáciu.
ťažko
a
Podľa
viacnásobne
individuáln ych vzdelávacích programov.
58
učebn ých
osnov
postihnut ých
variantu
žiakov
C
podľa
Praktická škola posk ytovala vzdelávanie a praktickú prípravu na
jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentáln ym postihnutím po
skončení ŠZŠ. Praktická škola posk ytovala žiakom možnosť fyzick y a
ps ychick y dospieť tak, ab y mohli samostatne žiť v rodinnom prostredí
alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.
V školskom roku 2009/2010 mala škola 100 žiakov v 13 triedach.
V ŠKD bolo 33 detí. 9 Škola mala spolu 30 zamestnancov, z toho 17
pedagogick ých a troch asistentov učiteľa.
Základná umelecká škola (ZUŠ)
ZUŠ bola rozpočtovou organizáciou, zriadenou mestom Malack y.
Sídlila v historick ých priestoroch b ývalej maďarskej štátnej škol y na
Záhoráckej ulici 1918. Okrem toho sa v yučovalo tiež v priestoroch
b ývalej židovskej s ynagógy.
Riaditeľkou škol y v školskom roku 2009/2010 bola Mgr. Eva
Zaicová, jej zástupkyňou bola Judita Němečková. V škole pracovalo 29
zamestnancov, z toho 23 pedagogick ých - 15 v hudobnom odbore, 5 vo
v ýtvarnom odbore, 2 v literárno-dramatickom odbore a 1 v tanečnom
odbore.
Rada škol y v uvedenom školskom roku pôsobila v zložení: Ing.
Martin
Kmec
(predseda,
zástupca
rodičov),
Elena
Haberlová
(podpredseda, pedagogick ý zamestnanec), MUDr. Radvana Velebná, Mgr.
Agnesa Dulanská, Monika Mifkovičová (všetci zástupcovia rodičov),
Mgr. Dušan Šuster, Ing. Jozef Bulla, MUDr. Miroslav Fruš, Mgr.
Vladimír Zetek (všetci zástupcovia zriaďovateľa), Dagmar Norisová
(pedagogick ý
zamestnanec)
a Miroslava
Linková
(nepedagogick ý
zamestnanec).
Rada škol y sa v tomto školskom roku stretla št yrikrát.
Plnila funkciu verejnej kontrol y, v yjadrila sa k práci a činnosti škol y.
Predsedom predmetovej komisie vo v ýtvarnom odbore bola Rozália
Habová, v tanečnom odbore Lívia Spustová, v literárno – dramatickom
odbore Mgr. Katarína Trenčanská, v hudobnom odbore Elena Haberlová
9
Stav k 31. 8. 2010.
59
(klávesové nástroje), Marek Brna (strunové nástroje), Peter Krajčír
(d ychové nástroje).
Na konci školského roka 2009/2010 navštevovalo ZUŠ 644 žiakov,
najviac vo v ýtvarnom odbore – 308, druh ý najnavštevovanejší odbor bol
hudobn ý odbor s 228 žiakmi. V literárno-dramatickom odbore bolo 60
žiakov a v tanečnom odbore 48 žiakov.
Žiaci škol y dosiahli úspech y vo v ýtvarnej súťaži Európa v škole,
v súťažiach Jeseň v záhrade a Domáce zvieratká. V celoslovenskej súťaži
Nezakladaj oheň v prírode obsadili žiaci škol y všetk y tri prvé miesta.
V celoslovenskej súťaži Hľadá sa muzikálová
hviezda obsadila žiačka
škol y druhé miesto. V celoslovenskej súťaži v štvorručnej hre na klavíri
Schneiderova
Trnava
získali
žiaci
škol y
tretie
miesto.
Vo
finále
celoslovenskej speváckej súťaže Malokarpatsk ý slávik obsadili žiačk y
škol y druhé a tretie miesto. Na medzinárodnom festivale akordeonistov
EUROMUSETTE-GOLDENTANGO v Rajeck ých Tepliciach obsadil žiak
škol y tretie miesto.
Škola
sa
podieľala
na
podujatí
Kultúra
bez
tlmočníka,
spolupracovala s MCK, so školami v meste a s ďalšími inštitúciami.
Gymnáziá
Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č. 8
Zriaďovateľom
škol y
bol
Bratislavsk ý
samosprávn y
kraj.
Riaditeľkou škol y bola RNDr. Elena Krajčírová, zástupk yňami riaditeľk y
RNDr. Viera Mojžišová a PaedDr. Jana Pagáčová. Škola mala v školskom
roku 2009/2010 51 zamestnancov, z toho 41 pedagogick ých.
Medzi
poradné
orgán y
patrí
Rada
škol y,
ktorá
pracovala
v školskom roku 2009/2010 v zložení Mgr. Eva Filipová (predseda), Mgr.
Elena Grmanová (obe za pedagogick ých zamestnancov), Ing. Ingrid
Blažeková, Ing. Ivona Bačová, Ing. Jozef Pagáč (všetci za rodičov),
Margita Kašubová (za nepedagogick ých zamestnancov), RNDr. Jozef
Ondrejka, MUDr. Marián Haramia, Ing. Vladimír Mikuš, Pavel Slezák
60
(všetci delegovaní zástupcovia zriaďovateľa) a Viktória Kadárová (za
študentov).
Ďalšími poradn ými orgánmi boli Pedagogická rada a Žiacka rada,
ktorej predsedom bola Alena Bullová. Žiacka rada spolupracovala
s vedením škol y pri organizovaní rôzn ych podujatí. Okrem uveden ých
orgánov pôsobili aj ďalšie poradné orgán y – Rada rodičov a metodické
združenia a predmetové komisie.
Gymnázium
navštevovalo
542
študentov 10,
z toho
štvorročné
gymnázium 354 žiakov, osemročné 268 žiakov a večernú formu štúdia 20
žiakov. Na maturitnú skúšku bolo prihlásen ých spolu 99 študentov, všetci
boli úspešní.
Medzi najväčšie úspech y študentov patrí čestné uznanie, ktoré
dostali dve práce v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole, po päť
úspešn ých riešiteľov v matematick ých súťažiach Matematick ý klokan
a MAKS, prvé miesto v celoslovenskom kole Fyz IQ, 42 úspešn ých
riešiteľov v súťaži Expert genialit y show, čestné uznanie na Kongrese
mlad ých bádateľov vodohospodárov, št yri cen y Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti za najlepší vodn ý študentsk ý projekt (Stockholm Junior
Water Prize) a zároveň ocenenie Najaktívnejšia škola, št yria úspešní
riešitelia
korešpondenčného
celoslovenskom
seminára
z biológie,
6.
kole ol ympiád y v anglickom jaz yku,
3.
miesto
miesto
na
na
medzinárodnom kole literárnej súťaže Spiegelei. Ďalšie úspech y dosiahli
študenti v športov ých súťažiach. Na celoslovenskej súťaži v atletike
získali študenti školy dve zlaté medail y a jednu striebornú medailu, ďalej
umiestnenia na 4., 6. a 8. mieste. Bronzovú medailu získali žiaci škol y na
celoslovenskej súťaži v stolnom tenise. Florbalisti aj florbalistk y obsadili
na celoslovenskom kole zhodne piate mieste.
Školu
tvorilo
šesť
pavilónov:
pavilón
A
(odborné
učebne,
laboratóriá), pavilón B (tried y, knižnica), pavilón C (triedy, odborné
učebne), pavilón D (administratívna budova, školská kuch yňa a jedáleň),
10
Stav k 31. 8. 2010.
61
pavilón E (telocvičňa), pavilón F (posilňovňa, fitnescentrum, školsk ý
bufet).
Škola mala niekoľko odborn ých učební: učebne cudzích jazykov,
posluchovú učebňu, dve interaktívne učebne, učebňu geografie, dve
učebne informatik y, multimediálne učebne, učebňu hudobnej a v ýtvarnej
v ýchov y, učebňu humanitn ých predmetov, tri laboratóriá, poslucháreň a
cudzojaz yčnú knižnicu. Všetk y odborné učebne boli v ybavené počítačmi
pripojen ými na internet. Škola mala k dispozícii vlastnú školskú jedáleň.
V roku 2010 prebehol audit škol y, ktorý potvrdil udržanie ratingu
škol y BBB – Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia.
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky
Zriaďovateľom
škol y
bol
bola
Rímskokatolícka
Cirkev,
Bratislavská arcidiecéza. Riaditeľkou školy bola Mgr. Viera Zaíčková, jej
zástupcom bol Mgr. Martin Macejka. V škole v školskom roku 2009/2010
pracovalo 20 zamestnancov, z toho 16 pedagogick ých.
Predsedom
Rad y
škol y
bola
Ing.
Iveta
Dobrocká
(za
nepedagogick ých zamestnancov), členmi boli Mgr. Elena Hušková, Ing.
Stanislava Zajačková (obe za pedagogických zamestnancov), Ing. Tatiana
Nádaská, Ing. Ivan Kučera (obaja za rodičov), Mgr. Ján Hudec, Ing.
Ondrej Hušek, Ing. Marián Trnka (delegovaní zriaďovateľom) a Veronika
Kráľovičová (za študentov).
Čestn ým členom Rad y škol y bola Mgr.
Bohumila Oravcová.
Gymnázium navštevovalo 242 žiakov 11, všetci v štvorročnej forme
štúdia. Všetci postúpili do ďalšieho ročníka. Na maturitnú skúšku bolo
prihlásen ých 56 študentov, všetci ju úspešne zvládli. Zníženú známku zo
správania mali št yria žiaci.
Z najväčších úspechov študentov školy spomenieme prvenstvo
študentk y v krajskom kole literárnej súťaže Európa v škole, tretie miesta
v atletike (individuálne skok do diaľk y a beh na 800 metrov, ako aj tretie
miesto družstva školy v štafetovom behu).
11
Stav k 31. 8. 2010.
62
Medzi najväčšie problém y škol y patrila otázka priestorov, keďže
o budovu sa gymnázium delilo so ZŠ M. Olšovského 12. Škola mala
niekoľko odborn ých učební, z ktorých väčšina slúžila zároveň ako
kmeňová trieda: učebne cudzích jaz yk ov, učebňu slovenského jaz yka,
matematik y,
učebňu
učebňu
geografie,
učebňu
dejepisu,
učebňu
náboženstva, učebňu biológie, učebňu informatik y a chemické a fyzikálne
laboratórium.
V rámci ponuk y voľnočasov ých aktivít ponúkala škola žiakom
možnosť
pracovať
v záujmov ých
krúžkoch,
zameran ých
najmä
na
vzdelávanie, šport, umenie. Študenti v rámci jedného z krúžkov v ydávali
školsk ý časopis Fičák.
Rodičovské združenie pracovalo formou občianskeho združenia
FORNIX, ktoré bolo dobrovoľnou organizáciou rodičov, riadila ju
Rodičovská
rada
rodičovského
združenia
zložená
zo
zástupcov
jednotliv ých tried.
Z hľadiska dejín je zaujímav ý projekt Historická jar 2010, ktorú
pripravilo gymnázium pri príležitosti 75. v ýročia prv ých maturít a
zároveň úmrtia zakladateľa gymnázia, pri príležitosti v ýročia likvidácie
kláštora, ako aj 10. v ýročia maturít na obnovenom (súčasnom) gymnáziu.
Súčasťou Historickej jari bolo viacero podujatí prebiehajúcich v škole aj
mimo nej od polovice apríla do júna. Historická jar bola slávnostne
otvorená slávnostnou svätou omšou vo františkánskom kostole 14. apríla
o 10.00, presne v deň 60. v ýročia tzv. Akcie K, zameranej na likvidáciu
mužsk ých kláštorov. Hlavn ým celebrantom bol cirkevn ý historik doc.
ThDr.
Jozef
Haľko,
PhD.
Po
sv.
omši
prebiehala
v spoločenskej
miestnosti akadémia, pripravená študentmi gymnázia. Súčasťou akadémie
bolo divadelné predstavenie Facere et docere. O deň neskôr v Kultúrním
domečku MCK prebiehal seminár Františkáni v Malackách v 20. storočí,
ktorý pripravilo MCK v spolupráci s gymnáziom. Témou príspevkov bola
likvidácia kláštora, františkánske gymnázium a prvé maturit y a osobnosť
M. Olšovského. Študenti sa zapojili do podujatí Historickej jari aj
12
Viď ZŠ M. Olšovského.
63
v pondelok 26. apríla príspevkami na študentskej konferencii, kde
prezentovali svoje projekt y zamerané na kláštor, kostol a ďalšie objekt y v
ďalší
meste. Na
mesiac
škola
pre
študentov
pripravila
besedu
s pamätníkom likvidácie kláštora. V júni boli v škole umiestnené nové
informačné tabule t ýkajúce sa histórie a súčasnosti škol y a mesta.
V apríli školu spolu so ZŠ M. Olšovského navštívil minister
školstva Ján Mikolaj. Najskôr diskutoval so študentmi najmä o v ysok ých
školách, stretol sa tiež s učiteľmi. Nasledovala svätá omša, ktorú
celebroval arcibiskup Mons. Stanislav Zvolensk ý. Riaditelia oboch
cirkevn ých škôl poďakovali ministrovi aj arcibiskupovi za pomoc pri
rekonštrukcii komplexu škol y.
Vysoké školy
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
V Malackách v priestoroch podnikateľského inkubátora pôsobilo
detašované pracovisko Trenčianske univerzit y Alexandra Dubčeka, kde
bolo
možné
stupni.
študovať
politológiu
v bakalárskom
aj
v magisterskom
Na konci apríla sa však skončila zmluva odbornému garantovi
predmetu politológia Prof. PhDr. Rastislavovi Tóthovi, CSc. Nebola
predĺžená, čo znamenalo, že škola nemohla prijímať nov ých študentov a
otázne bolo aj ďalšie pôsobenie škol y a 227 študentov, ktorí v tom čase
v Malackách externe študovali. Nakoniec malackí študenti ukončili letn ý
semester
doma,
v Trenčíne.
Tým
ale
sa
ďalšie
pokračovanie
kapitola
pracoviska
štúdia
bolo
Trenčianskej
možné
len
univerzit y
v Malackách uzatvorila.
Paneurópska vysoká škola
V júli rokoval primátor J. Ondrejka so zástupcom bratislavskej
Paneurópskej v ysokej škol y PhDr. Emilom Pejkom ohľadne prevzatia
študentov. Dohodli sa, že Paneurópska v ysoká škola prevezme všetk ých
malack ých
pokračovať
študentov
vo
odchádzajúcej
v yučovacom
Trenčianskej
procese
64
zatiaľ
univerzit y
v odbore
a bude
politológia
s možnosťou rozšírenia ďalších študijn ých odborov. Dohodli sa na uznaní
všetk ých skúšok študentov a teda na ich pl ynulom postupe do v yšších
ročníkov, ako aj na realizovaní prijímacích pohovorov do prv ých
ročníkov
bakalárskeho
a magisterského
štúdia.
Diskutovali
aj
o finančn ých limitoch pre poplatk y za štúdium. Pre študentov sa tak
otvorili
dve
možnosti:
pokračovať
v štúdiu
v Trenčíne,
alebo
v Malackách prestupom na Paneurópsku vysokú školu.
Prv ý akademick ý rok pracoviska Paneurópskej v ysokej škol y
v malackom inkubátore začal 9. októbra. Odbor politológia bol v
študijnom programe začlenen ý pod Fakultu masmédií, vedenú dekanom
doc. PhDr. Samuelom Brečkom, CSc. Ten sa študentom prihovoril a
zdôraznil dôležitosť prepojenia politik y a mediálnej komunikácie v praxi.
Odborn ým garantom politológie sa stal prof. Rastislav Tóth, ktorý túto
funkciu
v ykonával
aj
v predchádzajúcom
období
na
Trenčianskej
univerzite.
Centrum voľného času (CVČ)
CVČ bolo rozpočtovou organizáciou zriadenou mestom Malack y.
Snažilo sa
v ytvárať podmienk y najmä pre deti a mládež na aktívne
prežívanie
času,
voľného
organizovať
a zabezpečovať
výchovno-
vzdelávaciu, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu
celého
kalendárneho
organizátorom
umeleck ých
roku,
obvodn ých
súťaží
a
vrátane
a
prázdnin.
okresných
športov ých
súťaží
CVČ
bolo
vedomostn ých
pre
žiakov
hlavn ým
ol ympiád,
základn ých
a
stredn ých škôl v okrese Malack y.
Riaditeľkou CVČ bola Mgr. Alžbeta Šurinová, jej zástupk yňou
Tatiana Salajová. V CVČ pracovalo v školskom roku 2009/2010 päť
pedagogick ých zamestnancov (z toho jedna zamestnankyňa bola na
materskej
dovolenke).
Činnosť
ostatných
záujmov ých
útvarov
bola
zabezpečená 18 extern ými zamestnancami.
Rada školského zariadenia pri CVČ pracovala v zložení Mária
Brázdovičová (predseda), Aurélia Nízka (podpredseda), Ing. Jozef Bulla,
65
Mgr. Alžbeta Dubajová, MUDr. Vladimír Pullmann (všetci za poslancov
MsZ), Mgr. Anton Pašteka (za organizáciu podieľajúcu sa na v ýchove),
Ing. Iveta Medrická, Ing. Ľudmila Antálková (obe za rodičov) a Ing.
Zuzana Lednárová (za pedagógov).
CVČ evidovalo v roku 2010 512 členov záujmov ých útvarov, z nich
väčšina bola z Malaciek. Záujmové krúžk y boli rozdelené do úsekov a
oddelení: spoločenskovedné oddelenie malo 93 členov, estetickovedné
oddelenie 62 členov, úsek telov ýchov y a športu 243 členov.
Príležitostn ých podujatí, ktoré CVČ organizovalo alebo sa ich
zúčastnilo, bolo v uvedenom školskom roku 108, zúčastnilo sa ich spolu
8044 ľudí, z toho 5903 detí, 208 mlad ých ľudí a 1935 dospel ých.
V rámci letnej činnosti počas školsk ých prázdnin pripravilo CVČ
pre deti prvého stupňa ZŠ št yri prímestské letn ých detských tábory,
ktorých sa zúčastnilo spolu 83 detí.
V areáli
CVČ
bolo
v predchádzajúcom
období
v ybudované
viacúčelové ihrisko, v yužívané najmä na minifutbal.
Jazykové centrá
Happy Land
V Malackách od roku 2005 fungovalo súkromné detské jazykové
centrum Happ y Land so sídlom na Pezinskej ulici 7, ktoré zabezpečovalo
starostlivosť o deti predškolského veku. Nešlo o klasickú materskú školu,
centrum nebolo zaradené v sieti škôl.
Jazyčnice
Súkromné jaz ykové centrum Jaz yčnice sídlilo na Záhoráckej ulici
61. Ponúkalo trojmesačné kurz y pre dospelých i pre deti, pre jednotlivcov
aj pre firm y. V ponuke centra boli tiež prekladateľské a tlmočnícke
služb y.
Z cudzích
jaz ykov
bola
a francúzština.
66
zastúpená
nemčina,
angličtina
Mortimer English Club
V septembri začala v budove inkubátora pôsobiť jaz yková škola
Mortimer English Club, ktorá sa zameriavala na v ýučbu anglického
jaz yka detí aj dospelých.
Poradenské centrá
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
(CPPPaP)
CPPPaP sídlilo na ulici Martina Rázusa 30. Zriaďovateľom bol
Krajsk ý školsk ý úrad v Bratislave. Riaditeľkou bola
PaedDr. Dana
Kovárová.
Centrum
v ykonávalo
špeciálnopedagogickú
vrátane
činnosť
ps ychologickú,
logopedickej
a
pedagogickú,
liečebnopedagogickej
činnosti a sociálnu činnosť zameranú na optimalizáciu v ýchovného,
vzdelávacieho, ps ychického, sociálneho a kariérového v ýv inu detí od
narodenia
až
po
ukončenie
príprav y
na
povolanie.
Posk ytovalo
starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovania porúch ps ychického v ývinu a
porúch správania.
Posk ytovalo poradenské služb y a realizovalo aj
preventívne programy.
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva pri Špeciálnej
základnej škole
Centrum sídlilo na Pribinovej 16/1. Medzi jej úloh y patrila
starostlivosť o mentálne postihnuté deti a mládež do 25 rokov, o
mentálne postihnut ých žiakov Spojenej škol y, logopedická starostlivosť,
poradenstvo pre rodičov, učiteľov, osvetová činnosť a
spolupráca
s inštitúciami v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti.
67
6. Kultúra
Mestské centrum kultúry (MCK)
MCK bolo príspevkovou organizáciou mesta Malack y, zriadenou
v roku 1993 (pôvodne ako Záhorské centrum kultúry). Organizovalo
alebo podieľalo sa na prípravách väčšin y kultúrn ych akcií v meste. Bolo
príspevkovou
organizáciou
zriadenou
mestom
Malack y,
štatutárn ym
zástupcom (riaditeľkou) bola Mgr. Jana Zetková. V roku 2010 malo MCK
v pracovnom pomere 11 zamestnancov.
Hlavnou činnosťou bolo organizovanie kultúrno-spoločensk ých
aktivít. MCK budovalo, spracovávalo a posk ytovalo verejnosti fond
knižnice a múzea. Strediskom MCK bolo Múzeum Michala Tillnera,
súčasťou ktorého bolo i pracovisko Krypt y vo františkánskom kostole,
Knižnica MCK, Spoločensk ý dom MCK a Kultúrní domeček – budova
kina. V sídle MCK na Záhoráckej ul. 1919 sa nachádzala knižnica,
múzeum, v ýstavné priestory, učebne a tanečná miestnosť a kancelárie.
Okrem pravidelnej činnosti (cyklické program y pre všetk y vekové
kategórie – Rozprávkové nedele, stretnutia s Táliou, v ýchovné koncert y,
posedenia
pre
dôchodcov,
koncert y,
v ýstav y,
prednášky,
besed y,
stretnutia s históriou a pod.) MCK zabezpečovalo kultúrn y programu na
tradičné celomestské podujatia.
Knižnica
Knižnica
mala
1509
registrovan ých
čitateľov,
z toho
1217
dospel ých a 292 detí. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavovalo
prírastok o 448 čitateľov. Knižnica okrem v ýpožičn ých služieb mala k
dispozícii aj čitáreň a študovňu s kapacitou 30 miest. Knižničn ý fond
tvorilo spolu 35 606 titulov, v tomto roku pribudlo 705.
V knižnici bol v predchádzajúcom roku zaveden ý automatizovan ý
s ystém v ýpožičiek realizovan ý prostredníctvom počítača. Spustená bola
aj on-line verzia knižničného katalógu, prístupná na internete. Čitatelia si
tak mohli prezrieť katalógy a objednať si knih y priamo z domu. Knižnica
68
počas roka organizovala besed y, súťaže, v ýstav y a ďalšie podujatia,
medzi ktorými bola najv ýznamnejšia Noc s Andersenom a Týždeň
slovensk ých knižníc (obe podujatia prebiehali v marci).
V júni
pribudlo
v knižnici
nové oddelenie –
Záhorácky kút.
Nachádzali sa v ňom knih y, t ýkajúce sa Záhoria – či už bol z regiónu
autor,
alebo
o regióne písal,
prípadne tvoril
v záhoráckom nárečí.
V rámci získavania kníh do nového oddelenia boli oslovené všetk y obce
na Záhorí. S ymbolmi kútika sa stali tetka malacká a Macek, ktorých
v ytvorila v ýtvarníčka Denisa Bogdalíková.
Krstn ý otec Jozef Moravčík
Jakubovec pokrstil Záhoráck y kút šošovicou.
Kino
Film y boli premietané v Kultúrním domečku na Hviezdoslavovej
ulici. Okrem toho tu svoje predstavenia hralo DNH a ďalšie divadelné
súbory, prebiehal tu aj divadeln ý festival Zejdeme sa na hambálku,
koncert y a ďalšie podujatia . V hľadisku bolo 186 sedadiel. Okrem sál y
tu boli šatne, bufet, na dvore terasa pre malé letné koncert y s posedením.
Za cel ý rok bolo odohran ých 239 filmov ých predstavení s celkov ým
počtom divákov 14222. V celoslovenskom štatistickom hodnotení sa tak
naše kino umiestnilo na 41. mieste spomedzi 221 kín. Naše kino
predstihli iba zdigitalizované kiná Max Cinema a kiná v krajsk ých
mestách. Filmov ý klub sa umiestnil na 10. mieste spomedzi 45 klubov.
V auguste sa uskutočnil premiérov ý ročník filmového festivalu Fest film
fest, ktorý s ymbolicky pokrstil spevák Richard Müller.
Múzeum Michala Tillnera
Múzeum vzniklo v roku 1975 a od roku 2006 sídli v podkrovn ých
priestoroch
MCK
na
Záhoráckej
ulici.
Múzeum
evidovalo
1 196
zbierkov ých predmetov, ktoré tvorili zbierk y národopisné, historické
a umelecké. V jeho priestoroch prebiehalo 20 v ýstav.
Expozície a v ýstav y v MCK navštívilo spolu 10 953 návštevníkov,
z toho krypt y pod
františkánsk ym kostolom 1205 návštevníkov a
69
expozíciu múzea 1 568.Výstav y, ktoré prebiehali v priebehu celého roka,
navštívilo spolu 8180 ľudí.
Múzeum pripravilo 11 kultúrno-v ýchovných a vzdelávacích aktivít
(prednášk y, besed y), ktoré boli zamerané na rôzne tém y o histórii mesta
a okolia, osobnosti, udalosti. Múzeum usporiadalo 15. apríla historick ý
seminár Františkáni v Malackách v 20. storočí a 18. mája Deň múzeí
a galérií
s ukážkou
ľudov ých
remesiel,
živou
hudbou
a tradičn ým
pečivom. 18. septembra sa zapojilo do Dňa cestovného ruchu, ktorý
organizovalo mesto Malack y. Počet návštevníkov na t ýchto kultúrnov ýchovn ých a vzdelávacích aktivitách bol 614.
Múzeum v roku 2010 v ydalo v rámci edičnej činnosti jeden titul –
zborník Malack y a okolie 3, zložen ý z príspevkov, ktoré odzneli na
prednáškov ých akciách Stretnutie s históriou a na odbornom historickom
seminári.
Divadlo na hambálku(DNH)
Ochotnícke DNH pôsobilo pod vedením režiséra Mgr. V. Zetka
o roku 2002. Okrem dospel ých pôsobilo Detské divadelné štúdio a Štúdio
mlad ých. Divadlo malo 41 členov vo veku od 18 do 75 rokov, Štúdio
mlad ých malo 36 členov.
Dospel ý
súbor
Divadla
na
hambálku
odpremiéroval
počas
upl ynul ých ôsmich divadeln ých sezón deväť predstavení, ktoré všetk y
zostali v jeho repertoári v roku 2010. Divadelníci hrávali pravidelne na
svojej domovskej scéne, ktorou bol Kultúrní domeček. Okrem toho
chodili so svojimi predstaveniami do iných miest a obcí. V marci
prebiehala premiéra predstavenia Osem žien. V novembri bola premiéra
predstavenia Muž mojej žen y. DNH odohralo v tomto roku 17 predstavení
v Malackách a blízkom okolí. Členovia divadla sa zapájali
aj do
všetk ých celomestských podujatiach.
Najv ýznamnejšou akciou roka pre divadlo bol tretí ročník festivalu
Zejdeme
sa
na
hambálku,
ktorý
prebiehal
v Kultúrním
domečku
a v Spoločenskom dome v septembri. Na festivale sa zúčastnilo deväť
70
amatérsk ych
i profesionáln ych
súborov
zo Slovenska
a z Českej
republik y. Spolu odohrali 15 predstavení. Počet divákov počas festivalu
dosiahol približne 1650.
TS Salatatrix
Vedúcou TŠ bola PaedDr. Andrea Murániová, TŠ navštevovalo
v roku 2010 (v období január – jún) 202 detí a mládeže vo veku od 2
rokov do 22 rokov. V septembri 2010 sa TS Saltatrix stalo samostatn ým
právn ym subjektom, ktorému MCK Malack y prenajímalo priestory na
jeho činnosť.
TŠ Saltatrix vo vekov ých kategóriách deti, juniorix, junior a
mládež reprezentovalo
mesto Malack y, na súťažiach, kde získalo
niekoľko ocenení, ale aj na rôzn ych podujatiach na celom Slovensku a v
Českej republike.
V januári 2010
TŠ Saltatrix zorganizovalo 4. ročník celoslovenskej
tanečnej súťaže „Saltare Orbis“,
ktorej sa zúčastnilo 600 tanečníkov
z celej SR a ČR a približne 400 divákov.
Klub orientálneho tanca
Klub navštevovalo v roku 2010 spolu 115 členov. V roku 2010
pripravil klub dva Orientálne večery – v júni a decembri.
Art club 2002
Klub v ýtvarníkov Malaciek a okolia pripravil pravidelnú Vianočnú
v ýstavu Art club 2002.
Klub malackých bádateľov
Klub vznikol v tomto roku pri MCK – Múzeu Michala Tillnera.
Toto voľné zoskupenie malo vo svojich radov záujemcov o históriu
Malaciek, pravidelne sa stretávali a podieľali sa na organizácii série
podujatí s názvom Stretnutie s históriou.
71
Najvýznamnejšie kultúrne podujatia
ďalšie
Medzi
pravidelné
podujatia,
ktoré
organizačne
zabezpečovalo MCK, patrila súťaž Saltare Orbis, Pálfiho srdce, Malacká
hudobná jar, Prvomájové Malack y, Deň detskej radosti, Kultúrne leto,
Deň cestovného ruchu a Adventné Malacky.
Umelecké súťaže
Malacké brko
22. júna bol v s ynagóge v yhodnoten ý 9. ročník literárnej súťaže
stredoškolákov Malacké brko. Porota v zložení Alžbeta Šurinová, Martin
Dzúr a Tomáš Repčiak celkovo hodnotila 52 prác, z ktorých bolo 17 v
podkategórii poézia a 32 v podkategórii próza. Poézia mala voľnú tému,
témou prozaick ých prác bola kríza. V kategórii prvákov a druhákov
v poézii získal čestné uznanie David Elšík, v próze zvíťazila Petra
Vrablicová. Druhé miesto obsadili Jakub Reif, Zuzana Kollmanová a
Alexandra
Jašminská.
Z tretiakov
a
štvrtákov
v poézii
dominovala
Kristína Bačová, nasledovali druhá Ivana Knapová a tretia Katarína
Rzymanová.
V próze skončila prvá
Lenka
Kalinová,
druhá Sabina
Zetková a tretie zhodne Veronika Wolfová a Anna Suchánková.
Prvomájové Malacky
10. ročník obľúbeného podujatia Prvomájové Malack y prebiehal
tradične v zámockom parku a zúčastnili sa ho tisíck y ľudí. Program
prebiehal pri Čiernej bráne, na hádzanárskom aj škvarovom ihrisku, na
tribúne pri futbalovom štadióne, na lúkach pri kaštieli. Súčasťou
podujatia boli aj prehliadk y b ývalého pálfiovského zámku, ktorý si
v priebehu dňa pozrelo približne 1 540 ľudí. Do zbierk y na rekonštrukciu
kaštieľa pribudlo počas dňa 989,41 eur.
72
Festivaly
StreetFest
3. júla sa v meste opäť konal športovo-hudobn ý festival Streetfest,
odohrával sa opäť zámockom parku. Rozsah festivalu sa oproti minul ým
rokom zmenšil, trval len jeden deň. V športovej časti prebiehalo finále
najväčšieho stretballového podujatia na Slovensku – Streetball Tour
2010. Okrem streetbalu prebiehali súťaže aj v plážovej hádzanej v rámci
Beach Handball Cupu. Po turnajoch nasledoval hudobn ý program, v rámci
ktorého v ystúpil R ytmus, Charlie Straight, AC+, Hex, Desmod a Zóna A.
Festival mlyn
Trinást y
ročník
festivalu
prebiehal
v dňoch
25.
a 26.
júna.
Lákadlom boli atrakcie pre rodin y s deťmi. V rámci festivalu prebiehal
tiež turnaj v plážovom volejbale. V hudobnom programe v ystúpili Peter
Nagy, J ana Kirschner, Nedvědovci, Věra Martinová, skupina Fragile
a ďalší.
Folklórny súbor Macejko
Umeleckou
občianskeho
vedúcou
združenia,
začínajúceho
bola
Andrea
súboru,
ktorý
Adamovičová.
mal
Súbor
formu
tvorilo
začiatkom roka desať párov. Premiérov ým verejn ým v ystúpením boli
Prvomájové Malacky, v máji sa členovia súboru predviedli tiež na Dni
múzeí.
73
7. Turistický ruch a história mesta
Turisticko-informačná kancelária (TIK)
Turisticko-informačná kancelária bola zriadená mestom Malack y.
Nachádzala sa na Bernolákovej ulici 1/A (v budove podnikateľského
inkubátora). TIK bol súčasťou mestského úradu ako súčasť oddelenia
riadenia informácií. TIK bol tiež zaraden ý do celoslovenskej siete
Asociácie Informačných centier Slovenska. TIK zabezpečoval komplexné
služb y cestovného ruchu, sprievodcovskú, faxovú, kopírovaciu službu a
propagáciu kultúrn ych podujatí v meste a okolí. Špecializoval sa na
predaj publikácií a propagačn ých materiálov o meste, máp, pohľadníc a
darčekov ých predmetov. TIK sa podieľal na organizácii Dní cestovného
ruchu. V priebehu roka mal TIK 1401 návštevníkov.
TIK sa zapojil do projektu nadácie EKOPOLIS Vitajte, cyklisti!
Cieľom projektu bolo v ytvorenie siete turistick ých zariadení a služieb
s prihliadnutím na potreb y cyklistov. Podmienkou udelenia certifikátu
bolo zabezpečenie priestoru na bezplatné uschovanie bicyklov pre
turistov, ako aj posk ytnutie základného náradia na opravu bicyklov.
Úschovňa v Malackách s kapacitou 16 bicyklov bola zriadená za budovou
mestského úradu.
Prezentácia mesta
Mesto
Malack y sa
zúčastnilo
veľtrhu
cestovného
ruchu
ITF
Slovakiatour 2010, ktorý sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe v dňoch
21. – 24.
januára. Jedna expozícia bola zameraná na mesto Malack y a
okolité záhorácke obce a druhá propagovala cezhraničn ý projekt Paltour.
Malack ý stánok bol súčasťou spoločnej expozície Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti. Spoluv ystavovateľom bolo partnerské mesto Veselí nad
Moravou. Súčasťou v ýstav y bolo aj predvádzanie umenia malack ých
v ýtvarníčok Rozálie Habovej a Ev y Režnej, malack ých čipkárok a
špeciáln ych techník v ýrob y veľkonočných kraslíc členiek Mestského
klubu dôchodcov. V expozícii projektu Paltour sa predstavili aj partneri,
74
okrem
rakúskeho
Marcheggu
spoločnosť
Marchfeldschlösser
Revitalisierungs- und Betriebs Ges. m. b. H., ktorá spravuje zámk y
Schloss Hof a Niederweiden, Mestská časť Devínska Nová Ves a BSK.
V dňoch 17. a 18. septembra sa v Malackách uskutočnili Dni
cestovného
ruchu
–
Kamenn ý chodník,
ktoré zorganizovalo
mesto
Malack y. Počas prvého dňa bola v galérii MCK odprezentovaná kniha
Malack y na starých pohľadniciach, ktorej autorom bol Martin Macejka.
Druh ý deň bol určený pre turistov, ktorí chceli so sprievodcom spoznať
najv ýznamnejšie malacké pamiatk y. Mohli si v ybrať medzi mal ým
okruhom (krypt y, sväté schod y, s ynagóga, pálfiovská lipa vedľa budov y
MsÚ) a veľk ý okruh (bohatší o Múzeum M. Tillnera, kostol Najsvätejšej
Trojice, starý cintorín, CVČ a zámok s parkom). Slávnostné otvorenie na
Kláštornom
námestí
spestrili
mažoretky,
folklórn y
súbor
Macejko,
skupina Tonik a sestry Winklerové zo ZUŠ. Súčasťou veľkého okruhu
bola aj v ýstava prác Vstúpte, n. o., v priestoroch nádvoria kaštieľa. Po
absolvovaní
jedného
z
okruhov
získal
každ ý
certifikát
správneho
malackého turistu. Dní cestovného ruchu sa zúčastnili aj členk y Klubu
dôchodcov v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Malackách, ktoré
rozdávali okoloidúcim koláče.
Paltour
V rámci projektu Paltour bol v máji v ytvoren ý historick ý okruh po
pamiatkach mesta. Tvorili ho kamene, na ktorých boli umiestnené
tabuľk y s textom o jednotliv ých pamätihodnostiach. Celkovo bolo v
meste umiestnen ých osem tabúľ – pri kláštore, pri kryptách, pri farskom
kostole, pri s ynagóge, kaštieli, pri Čiernej bráne do zámockého parku, pri
starom cintoríne a pri mestskom úrade, kde stojí lipa z čias Pálfiovcov.
Okrem slovenskej verzie boli text y aj v nemčine a v angličtine. Vandali
v septembri odstránili tabuľku pri farskom kostole, ale neukradli ju.
Ostatné tabuľk y aj s kameňmi zostali neporušené. Ch ýbajúca tabuľka,
napriek tomu, že sa nestratila, nebola v tomto roku vrátená na pôvodné
miesto a kameň zostal prázdn y. V rámci projektu Paltour bol tiež
spusten ý internetov ý portál podporujúci rozvoj tzv. pálfiovskej turistik y
75
na Dolnom Záhorí a v Dolnom Rakúsku. Ďalším z cieľov projektu bola
čiastočná rekonštrukcia časti malackého zámku, v rámci ktorej tam
vznikli reprezentatívne priestory, galéria a pálfiovská izba.
Publikácie
Mesto Malack y v yd alo nástenn ý kalendár na rok 2010 zostaven ý
z farebn ých fotografií súčasn ých fotiek, doplnen ých textami. Autormi
boli fotograf Vladimír Yurkovic a texty napísal Stano Bellan. Kalendár
bol v predaji v TIK-u za tri eurá. Kalendár mesto zapojilo do súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2010, v yhlásenej novinársk ym Klubom
fotopublicistov Slovenského s yndikátu novinárov. V kategórii mestá
obsadil 3. miesto. Predbehli nás Spišská Nová Ves a Šaľa.
MCK Malack y v ydalo zborník pozostávajúci z prednášok o histórii,
ktoré na jeho pôde odzneli v priebehu roka, s názvom Malacky a okolie 2.
Prvá polovica príspevkov bola tvorená prednáškami zo seminára Pálfiovci
a františkáni v Malackách, príspevk y v druhej časti mali rôzne zameranie
– t ýkali sa histórie vojenstva, zv ykov a tradícií, daňových súpisov,
spolkov, v ýročiu Martina Benku a likvidácii františkánskeho kláštora.
Zborník sa predával v TIK-u a v MCK za cenu tri eurá.
Vydavateľstvo
DAJAMA
Bratislava,
v spolupráci
s mestom
Malack y v ydalo knihu Malack y na starých pohľadniciach, ktorej autorom
bol Martin Macejka. Knihu tvorilo 96 strán, na ktorých sa nachádzalo
približne 150 pohľadníc mesta z prvej polovice 20. storočia, doplnen ých
v ysvetľujúcimi textami. Knihu bolo možné kúpiť v TIK-u, v knižnici
MCK a na MsÚ za 10 eur.
Farsk ý úrad Malack y vydal pri príležitosti 350. v ýročia posvätenia
františkánskeho
kostola
16-stranovú
brožúru
s názvom
Z histórie
a súčasnosti františkánskeho chrámu v Malackách. Obsah publikácie
tvorili
porovnávacie
fotografie
z minulosti
a súčasnosti,
ktoré
boli
v ytvorené v rámci projektu žiakmi ZŠ M. Olšovského. Cena bola
s ymbolická – jedno euro.
76
Pamiatky
V meste sa nachádzalo niekoľko vzácn ych nehnuteľn ých pamiatok,
ktoré boli zapísané v ústrednom zozname národn ých kultúrn ych pamiatok
vedenom
Pamiatkov ým
úradom
SR.
Bol
to
františkánsk y
kostol
s kláštorom vrátane štyroch bášt a múru, farsk ý kostol Najsvätejšej
Trojice, pálfiovsk ý zámok s priľahl ým parkom, s ynagóga, pamätn ý dom
Ľuda Zúbka s pamätnou tabuľou, pamätná tabuľa, nachádzajúca sa
v prejazde zámku, ďalej pomník padl ých s tabuľou, pomník sovietskej
armád y, a exteriérové soch y - sv. Jána Nepomuckého 13, sv. Ann y a sv.
Antona Paduánskeho. Pamiatkovo chránená bola aj pamätná tabuľa na
dome na Hviezdoslavovej ulici, ktorá pripomínala pob yt štábu sovietskej
armád y počas druhej svetovej vojn y. Na budove sa však uvedená tabuľa
nenachádzala.
Okrem uveden ých pamiatok sa v meste nachádzali ďalšie historick y
cenné objekt y, ktoré v oficiálnom pamiatkovom zozname neboli uvedené.
Štyri Božie muk y - pri ceste smerom na Kostolište, Veľké Leváre,
Rohožník a Pernek, prícestné kríže – pri Kukučínovej ulici, na Pezinskej,
na Stupavskej, pri farskom kostole, socha sv. Floriána na Záhoráckej
ulici, socha sv. Jána Nepomuckého na Dolnom konci, kaplnka sv. Ann y
na Stupavskej ulici, secesné budov y obecného domu a hotela Tatra. Na
starom cintoríne sa nachádzalo 52 náhrobkov, ktoré boli z hľadiska
historického alebo umeleckého cenné a ktoré mesto Malack y považovalo
za chránené hrob y.
Kaštieľ
Býval ý pálfiovsk ý kaštieľ zo 17. storočia odkúpilo mesto v roku
2007 od františkánskej rehole. Táto bola vlastníkom kaštieľa od 30.
rokov minulého storočia,
ked y ho získala v ýmenou za ukončenie
patronátn ych povinností Pálfiovcov voči reholi.
dokončila
sa
rekonštrukcia
časti
interiéru
V tomto roku
Pálfiovského
sa
kaštieľa,
financovaná z prostriedkov projektu Paltour. Na stavebné práce na
13
Išlo o sochu známu ako Severínek, podľa pamiatkárskych zdrojov socha predstavovala sv. Jána
Nepomuckého, ale niektorí sa prikláňali skôr k názoru, že svätec na stĺpe bol František Xaverský.
77
západnom krídle budov y bolo v yčlenen ých viac ako 443-tisíc eur.
V interiéri
bolo
vytvorené
nové
schodisko
s
kovan ým
zábradlím,
upravené v duchu pôvodného schodiska. Na chodbách bola položená
dlažba a na chodbách boli umiestnené paroh y jelenej zveri, zapožičané od
Milana Juricu. V celej zrekonštruovanej časti bolo zabudované podlahové
kúrenie. Súčasťou
rekonštrukcie bolo
tiež zakomponovanie nového
v ýťahu, spájajúceho všetk y podlažia, a sociáln ych zariadení. Na poschodí
boli v rekonštruovanej časti odstránené dodatočné priečk y, čím sa opäť
otvorila veľká priestranná sála. Dostala pomenovanie Pálfiovská izba,
zariadili ju náb ytkom z zo Slovenského národného múzea - Múzea
Červen ý
Kameň.
V jednej
z nich
Celkovo
sa
bolo
počítalo
destinačného manažmentu.
zrekonštruovan ých
so
zriadením
šesť
miestností.
regionálneho
centra
Počas rekonštrukčn ých prác prišlo k pokusu
o krádež náradia a pracovn ých nástrojov. Krádeži zabránilo poplašné
zariadenie a následne hliadka MsP. Vŕtačk y, rezačk y a halogénové
prenosné lamp y v hodnote približne 400 eur sa vrátili firme, ktorá
realizovala rekonštrukciu kaštieľa.
Návštevníci si mohli kaštieľ prezrieť počas Prvomájov ých Malaciek
a tiež počas podujatí v rámci Dúhového kultúrneho leta každú nedeľu
podvečer.
5.
decembra
bola
v kaštieli
otvorená
v ýstava
fotografií
dokumentujúcich stavebné úprav y v kaštieli v priebehu posledného roka.
V strede nádvoria bývalého pálfiovského kaštieľa bola v yčistená
studňa, ktorá bola
dlhú dobu zakrytá a čiastočne zas ypaná. V hĺbke
približne 13,5 metrov narazili pracovníci na vodu. Priemer studne bol dva
metre a okolie malo ešte ďalší lem širok ý 1,6 metra. Studňa bola
dostavaná nad
úroveň
terénu. Rekonštrukčné práce prebiehali
pod
dozorom archeológov a prevažne mechanick y. V pálfiovských časoch
bola na studni umiestnená bronzová socha ležiaceho jeleňa. Neskôr
zmizla. Nie sú známe záznam y o ďalšom osude soch y. Existujú dve
verzie. Podľa jednej si sochu Pálfiovci pri odchode z Malaciek v roku
1918 zobrali so sebou do Rakúskeho Marcheggu. Zachovala sa fotka
z Marcheggu, potvrdzujúca, že tam v zámockom parku podobná socha
78
naozaj bola. Neskôr bola aj tá odstránená. Podľa druhej verzie socha
zostala v Malackách a po odchode Pálfiovcov bola zničená a materiál
z nej bol použit ý na výrobu kľučiek. Mesto nechalo v ytvoriť na základe
historick ých fotografií novú sochu. Jej autorom bol akademick ý sochár
Juraj Gavula. Na studňu bol umiestnený v júli. Cez kovovú mrežu bolo
vidieť do odkrytej časti kanalizačnej podzemnej chodb y.
Biela brána
22. marca v rann ých hodinách strhlo nákladné vozidlo v yvážajúce
kalamitné drevo zo zámockého parku Bielu bránu do parku. Bránu
zach ytilo vo vrchnej časti nakladacou rukou, pričom zvalilo aj stĺp y po
oboch stranách. Prišlo aj k poškodeniu historick ých váz na pilieroch
brán y. Zodpovednosť vzniknutú škodu za škodu mala spoločnosť Drexan
s.r.o., ktorá drevo odvážala. Je pozoruhodné, že brána nebola zvalená
prv ý raz. Podobn ý prípad sa na tom istom mieste odohral pred št yrmi
rokmi počas rekonštrukcie zámockého parku. Rekonštrukcia brán y sa
začala 10. augusta, náklad y s ňou spojené hradila poisťovňa.. Kovová
časť brán y bola pôvodná, len poškodené časti nahradili nov ými. Opravená
bola časť muriva, vystavali sa stĺp y, na ktorých boli opäť umiestnené
pôvodné ozdobné vázy. Vzhľadom na predchádzajúcu skúsenosť povolil
Krajsk ý pamiatkov ý úrad, ab y boli krídla brán y ukotvené do stĺpov – bez
hornej železnej spery brán y. Práve ona bola príčinou poslednej, ale aj
predchádzajúcej havárie. Biela brána bola jedna z troch brán vedúcich do
parku. Pôvodne bola drevená a natretá bielou farbou. Touto bránou sa
vchádzalo do parku z Rádku, z okolit ých pálfiovsk ých objektov.
Kláštor
Budova
b ývalého
františkánskeho
kláštora
bola
rozdelená.
V západnom krídle boli priestory farského úradu, rovnako potrebám far y
slúžila prízemná časť traktu, ktorý spájal východné krídlo so západn ým.
Zv yšné priestory v yužívali škol y – Gymnázium sv. Františka Assiského
a ZŠ M. Olšovského. V priebehu leta boli v južnom krídle, v budove
79
z roku 1930, v ymenené pôvodné drevené okná za nové, plastové. Farba
zostala nezmenená, biela. Zmenil sa tvar okenn ých v ýplní, namiesto
užších štíhl ych pribudli širšie. V súvislosti s t ým sa zmenilo členenie
okien, na väčšine z nich z pôvodn ých št yroch častí na tri.
Kríž na ulici gen. M. R. Štefánika
Kríž na ulici gen. M. R. Štefánika neďaleko kaplnk y Sv. Ann y bol
už niekoľko rokov zlom stave a v apríli 2010 po dlhodobom vpl yve
počasia spadol a stáť zostal len podstavec. Bol to impulz pre jeho
reštauráciu.
Finančné
prostriedk y
išli
z
mestského
rozpočtu,
reštaurátorskú prácu v ykonal P. Žák. Kríž bol postaven ý v roku 1873 na
náklad y Ann y Malej, ktorá financovala aj postavenie neďalekej kaplnk y
sv. Ann y.
80
8. Médiá
Mestské médiá
Malacký hlas (MH)
MH v ydávalo mesto Malack y a bol bezplatne distribuovan ý do
každej domácnosti v meste. Vedúcou redaktorkou bola Mgr. Tatiana
Búbelová, od februára ju nahradila Mgr. Ingrid Šrámková a na konci roka
Mgr. Simona Šípová. Redaktorkou bola Počas celého roka Simona
Šípová, neskôr aj Mgr. Silvia Rajnová. Redakcia sídlila v budove MsÚ.
Periodicita MH bola dvojt ýždenná. V 18. čísle, ktoré v yšlo 26. októbra,
bola
uvedená
informácia
o dočasnej
zmene
periodicity
do
konca
kalendárneho roka na mesačník. Najbližšie číslo malo vyjsť až 23.
novembra. Keďže bolo pred komunáln ym i voľbami, objavili sa úvah y, či
to nebol účelov ý krok týkajúci sa predvolebnej kampane. Ako dôvod boli
uvedené úsporné opatrenia. Pritom na inom mieste toho istého čísla bola
uverejnená v ýzva kandidátom v komunáln ych voľbách, ab y sa v budúcom
čísle, ktoré malo v yj sť 10. novembra, predstavili voličom. Do konca roka
naozaj v yšli len dve čísla, celkovo ich v priebehu roka bolo 20.
eM TV
Televízia patrila k mediáln ym nástrojom mesta. Sledovať ju mohli
len Malačania pripojení na káblové distribučné rozvod y, ktoré v meste
prevádzkovala firma PROGRES Malack y, s. r. o. Obsahom v ysielania boli
najmä aktuálne správ y, oznam y a pozvánk y. Diváci mohli sledovať
v ysielanie televízie aj na internete, na stránke www.malack y.sk/emtv.
Mestský rozhlas
Mestsk ý rozhlas šíril svoje v ysielanie v uliciach mesta Malack y
každ ý pracovn ý deň v popoludňajších hodinách. Hlásateľkou mestského
rozhlasu bola Jana Sedláková, ktorá túto úlohu v ykonávala od roku 1986.
81
Internetová stránka mesta
Na adrese www.malack y.sk sa nachádzala oficiálna internetová
stránka mesta Malack y, ktorá bola v ytvorená okrem slovenskej verzie aj
v angličtine a v nemčine. Stránka sa rozdeľovala na št yri časti – mesto,
občan, návštevník a podnikateľ. Stránku spravovali, podobne ako iné
mestské médiá, pracovníci oddelenia marketingu MsÚ.
9.
novembra
boli
v Bratislave
v yh lásené
v ýsledk y
súťaže
Zlat yErb.sk, zameranej na hodnotenie webov ých stránok slovensk ých
samospráv. V kategórii Najlepšia stránka miest a mestsk ých častí sa
Malack y umiestnili na 3. mieste, naše mesto predstihli mestá Poprad a
Bratislava.
.
Regionálne tlačené médiá
MY – Týždenník pre Záhorie
Regionálne novin y, orientované na čitateľov z okresov Senica,
Skalica a Malack y. Šéfredaktorom bol Gabriel Kopúnek. Snahou novín
bolo
prinášať
pravidelne
atraktívn y
produkt
zložen ý
z klasického
spravodajstva, reportáží o zaujímav ých ľuďoch a tiež zo športov ých
správ.
Záhorák
Regionáln y t ýždenník, informujúci o dianí aj v Malackách a okolí.
Sídlom redakcie bola Senica.
Malacko
Inzertné
distribuované
novin y,
do
každej
v ychádzajúce
domácnosti
každ ý
v okrese.
t ýždeň
Okrem
a bezplatne
inzercie
bol
v novinách priestor aj na oznam y a správ y o dianí v regióne. Vedúcim
redakcie bol Ing. Igor Abel, v ydavateľom bola spoločnosť RegionPRESS.
82
Internetové stránky o Malackách
Paltour
Začiatkom
roka
bol
spusten ý
turisticko-informačn ý
portál
www.region-palffy.eu, ktorý vznikol v rámci projektu Paltour. Úlohou
stránk y bolo informovať o Dolnom Záhorí a Hornom Rakúsku.
predstavovala
projekt
Paltour,
poskytovala
informácie
Stránka
o mestách
a obciach regiónu, o prírode, možnostiach turistik y, športu, ub ytovania
a stravovania.
Stránka
bola
v ytvorená
okrem
slovenskej
verzie
aj
v nemčine a v angličtine.
Malacké pohľad y
Internetová publicistická stránka o Malackách, s podtitulom „...z
druhej stran y“ venovala veľk ý priestor najmä histórii mesta. Autormi
článkov boli v tomto roku najmä Martin Macejka a Miroslav Konečn ý.
Prispievali aj Milan Valachovič, Lucia Vidanová a príležitostne aj ďalší
prispievatelia. Adresa stránk y bola www.malackepohlad y.sk.
Ľudia pre Malack y
Webová stránka občianskej iniciatív y Ľudia pre Malack y. Pôvodn ý
názov bol Vaši ľudia. Stránka bola v ytvorená v roku 2010 a bola
zameraná na publicistiku, t ýkajúcu sa aktuálneho života v meste. Zároveň
bola priestorom, kde ľudia, kandidujúci v rámci uvedenej skupin y
v komunáln ych voľbách, prezentovali svoj volebn ý program. Stránka,
ktorá sa nachádzala na adrese www.lpm.sk, pokračovala aj po voľbách.
83
9. Cirkevný život
Farnosť Malack y bola súčasťou Bratislavskej arcidiecéz y, v ktorej
bol arcibiskupom Mons. Stanislav Zvolensk ý, a súčasťou malackého
dekanátu. Farnosť tvorili Malack y spolu s filiálkou Kostolište. Patrili
sem tri kostol y – v Malackách františkánsk y kostol Nepoškvrneného
počatia Pann y Márie a farsk ý kostol Najsvätejšje Trojice, v Kostolišti
kostol sv. Martina. Za t ýždeň b ývalo vo farnosti bežne 21 svät ých omší.
Z toho osemnásť vo františkánskom kostole – v bežn ý deň ráno o siedmej
a večer o pol siedmej, jedna omša do týždňa pre každú cirkevnú školu
a v nedeľu doobeda o siedmej, o deviatej, o pol jedenástej a večer o pol
siedmej. Vo farskom kostole b ývala svätá omša v nedeľu o ôsmej hodine
ráno,
v Kostolišti
vo
štvrtok
o šiestej
večer
a v nedeľu
o deviatej
doobeda. Okrem toho b ývala svätá omša pravidelne vžd y prv ý piatok
v mesiaci vo farskom kostole aj v Kostolišti. Sväté omše bývali tiež
v nemocnici.
Sídlom fary časť budov y b ývalého františkánskeho tzv. Čierneho
kláštora, konkrétne prízemie aj poschodie západného krídla. Zostávajúca
časť objektu bola priestorom dvoch cirkevn ých škôl – Gymnázia sv.
Františka Assiského a ZŠ Mansveta Olšovského.
Správcom malackej farnosti a dekanom malackého dekanátu bol
vdp. Ján Hudec, ktorý v Malackách pôsobil od júla 2009. Pochádzal
z Preselian
pri
Topoľčanoch.
V pastoračnej
činnosti
mu
pomáhali
kapláni. Počas celého roka boli kaplánmi vdp. Ján Sitár a vdp. Peter
Čižmár. Od septembra v oboch cirkevn ých školách pôsobil ako školsk ý
kaplán vdp. Gabriel Koch, CR, rodák zo Závodu. Tento však neb ýval na
fare
v Malackách,
ale
v rehoľnom
spoločenstve
kongregácie
resurrekcionistov vo Veľk ých Levároch. Na odpočinku bol v meste ďalší
kňaz Jozef Blažek. Vo farnosti pôsobilo desať katechétov a šiesti
organisti.
Farsk ý
spevokol,
ktorý
Peťkovej, mal názov Vox humana.
84
pôsobil
pod
vedením
Gabriel y
V
máji
bola
vo
farnosti
v ysluhovaná
sviatosť
birmovania.
Birmovan ých bolo 89 ľudí. V tomto mesiaci bolo tiež v ysluhované prvé
sv. prijímanie pre 152 detí zo základn ých škôl v Malackách. 1.
augusta
prebiehala v kostole Nepoškvrneného počatia Pann y Márie slávnosť
Porciunkula, ktorá sa slávila vo františkánsk ych kostoloch.
V decembri upl ynulo 350 rokov od vysvätenia františkánskeho
chrámu. Pri tejto príležitosti bola pripravená pred sviatkom patrónk y
kostola tzv. novéna – deväť dní modlitieb so svät ými omšami. Začala
v utorok 30. novembra a skončila v stredu 8. decembra na sviatok
Nepoškvrneného počatia Pann y Márie. V tento deň bola zároveň farnosť
a cel ý dekanát zasväten ý Nepoškvrnenému počatiu Pann y Márie. Témou
novén y bola modlitba Zdravas Mária, ktorá bola rozoberaná počas
jednotliv ých dní. Celebrantmi svät ých omší počas novén y boli aj biskupi
Mons. Viliam Judák, Mons. Ján Orosch, Mons. Štefan Vrablec a Mons.
Dominik Tóth. V deň v ýročia v ysviack y kostola slúžil svätú omšu
bratislavsk ý arcibiskup Mons. Stanislav Zvolensk ý.
Po Vianociach koledovali deti po domácnostiach v rámci akcie
nazvanej Dobrá novina. Koledovanie bolo spojené so zbierkou pre
núdzn ych v treťom svete.
V priebehu roka bolo pokrsten ých 163 ľudí, z toho 142 detí vo
veku do jedného roka, dvanásť vo veku od jedného do sedem rokov, piati
vo veku od sedem do osemnásť rokov a št yria dospelí. Manželstvo
v kostole uzatvorilo 52 párov, z toho bolo 41 sobášov medzi katolíkmi
a jedenásť medzi katolíkom a nekatolíkom. Cirkevn ých pohrebov bolo
122. Predmet náboženská v ýchova, resp. katolícke náboženstvo si
v malack ých školách zvolilo 1556 žiakov.
Kongregácia Notre Dame
V meste
už
približne
40
rokov
pôsobili
členk y
kongregácie
školsk ých sestier de Notre Dame. Ich rehoľn ý dom, ktorý ob ývali št yri
sestry – Lucia Kováčová, Karmela Anna Krpelánová, Terézia Eva
Kúdelová a Marta Mária Mandráková. Sídlo mali na Štúrovej ulici č. 136.
85
V októbri mala sestra Lucia Kováčová večné sľub y. Členk y rehole
pôsobili
v školách
(ZŠ
M.
Olšovského,
Assiského) a v detskom domove Macejko.
86
v Gymnáziu
sv.
Františka
10. Šport
Udalosti
Najlepší športovci
Na jar boli v v yhlásené v ýsledk y ankety o najlepších malack ých
športovcov
roka 2009.
V kategórii
dospel ých
boli ocenení
Marián
Haramia (športová streľba), Gabriela Janíková (rekreačn ý beh), Barbora
Šimková,
Alexandra
(kulturistika).
Štuková
V kategórii
(obe
mládež
atletika),
medzi
Denis
najlepších
Tangelmayer
patrili
Monika
Baňovičová, Elika Chvílová (obe atletika), Boris Bojanovsk ý (basketbal),
Samuel Novota, Lucia Truksová (obaja stoln ý tenis). Medzi kolektívmi
boli
ocenení
futbalisti
–
starší
žiaci
Česko-slovenskej
futbalovej
akadémie (ČSFA), stolné tenistk y MSK Malack y a futsalisti 1. SFC
CANARIA TEAM Malack y. Pamätné listy za dlhodob ý prínos k rozvoju
športu v meste Malack y dostali Ľudovít Oslej, Vladimír Mihočko st.,
Jaroslav Krejčír, František Čurka a Karol Hrebeň. Podľa hlasovania
čitateľov
Malackého
hlasu
bol
najobľúbenejším
športovcom
predchádzajúceho roka volejbalista Vladimír Kuračka a najobľúbenejším
kolektívom volejbalov ý tím mužov Strojár Malack y B.
Beh oslobodenia
8. mája sa v Zámockom parku uskutočnil 38. ročník Behu
oslobodenia, ktorého organizátormi boli Komisia školstva a sociáln ych
vecí MsZ v Malackách, TJ Strojár, ŠK Malack y, AC Malack y a CVČ.
Najväčšie zastúpenie mali žiaci základn ých škôl. Bojovali nielen o svoje
najlepšie umiestnenie, ale už aj o Pohár Centra voľného času. Ten opäť
putoval na školu so športov ým zameraním na Záhoráckej ulice v
Malackách. Z tejto škol y bolo šesť víťazov z ôsmich žiack ych kategórií.
V kategórii mužov zvíťazil Jakub Valachovič a v kategórii žien Magda
Sršňová, obaja z AC Malack y.
87
Športové hry malackej mládeže
V rámci 39. ročníka športov ých hier malackej mládeže medzi sebou
v júni súťažili žiaci základn ých škôl o Putovn ý pohár primátora mesta.
Prváci a druháci súťažili v atletike. Zvíťazili chlapci zo ZŠ Záhorácka
a dievčatá zo ZŠ Štúrova. Tretiaci a štvrtáci hrali futbal, víťazom sa
stala ZŠ Záhorácka. Tretiačk y a štvrtáčk y hrali v ybíjanú a v yhrali
dievčatá z tej istej škol y. Žiaci piateho až siedmeho ročníka hrali
basketbal. Zvíťazili chlapci zo ZŠ Dr. J. Dérera a dievčatá zo ZŠ Štúrova.
Ôsmaci a deviataci hrali hádzanú, najúspešnejšia bola ZŠ Štúrova.
Dievčatá hrali volejbal a víťazstvo zaznamenala ZŠ Záhorácka. Po sčítaní
bodov za všetk y disciplín y sa ukázalo, že prvenstvo obhájila ZŠ
Záhorácka. ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. J. Dérera mali rovnak ý počet bodov, na
druhom mieste skončila prvá z nich, keďže jej žiaci mali viac víťazstiev.
ZŠ M. Olšovského sa športov ých hier v tomto roku nezúčastnila.
Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP
V septembri sa konal 27. ročník Večerného behu zdravia, ktorý sa
konal
pravidelne pri
povstanie. Tohto
príležitosti
spomienk y na Slovenské národné
ročníka sa zúčastnilo 127 pretekárov
z Malaciek
a okolia. Najväčšie zastúpenie mali žiaci ZŠ Záhorácka.
Malacká desiatka a Malacký kilometer
13. novembra prebiehal 27. ročník cestného behu Malacká desiatka.
Pretekov sa zúčastnilo 197 pretekárov zo Slovenska, z Českej republik y,
z Poľska a Maďarska. Najrýchlejší zo všetk ých bol M. Gutman z MAC
Rača, ktorý desaťkilometrovú trať zabehol za 33:35 minút. Zo žien bola
najrýchlejšia K. Pokorná zo Slávie STU Bratislava. V tento deň súťažili
tiež žiaci a predškoláci v 5. ročníku bežeckej súťaže Malack ý kilometer.
88
Športové kluby a oddiely
Telovýchovná jednota Strojár Malacky
Basketbal
Predsedom oddielu bol Mgr. Branislav Orth. Oddiel mal 110
členov, z toho 96 členov do 18 rokov a 8 členov nad 18 rokov zapojen ých
do súťaží. Šesť členov oddielu nebolo zapojen ých do súťaží. V súťažiach
mal oddiel šesť družstiev – juniorov, kadetk y, kadetov, starších žiakov,
staršie žiačk y a mladších žiakov.
Simona
Marcová
reprezentovala
Slovenskú
republiku
na
juniorsk ých majstrovstvách Európ y v Macedónsku. Juniori Adam Kurák,
Denis Čech, Tomáš Uher a odchovanci malackého basketbalu pôsobiaci
v zahraničí Denis Pištelák a Boris Bojanovsk ý boli v širších v ýberoch
reprezentácií
SR.
Boris
Bojanovsk ý
sa
zúčastnil
juniorsk ých
majstrovstiev Európy v Izraeli.
Hádzaná
Predsedom oddielu bol Dušan Frýbert. Oddiel mal 90 členov v
súťažiach, z toho 70 do 18 rokov a 20 nad 18 rokov a 15 nesúťažiacich
členov.
Družstvo
mužov
dosiahlo
úspešn ý
výsledok,
keď
sa
v prvej
slovenskej lige umiestnilo na treťom mieste, čo znamená, že zo všetk ých
družstiev na Slovensku, skončilo jedenáste v poradí. V súťažiach mal
oddiel spolu sedem družstiev – chlapci aj dievčatá v kategórii prípraviek,
mladších a starších žiakov a družstvo mužov. Okrem toho pôsobilo mimo
súťaže družstvo starých pánov.
Oddiel zorganizoval tradičn ý letn ý Turnaj generácií, na ktorom sa
stretli družstvá súčasn ých aj b ýval ých malack ých hádzanárov vo veku od
dorastencov po starých pánov.
89
Tenis
Predsedom tenisového klubu bol Rastislav Janko. Klub mal 37
členov zapojen ých v súťažiach, z toho 20 do 18 rokov a 17 nad 18 rokov,
a deväť nesúťažiacich.
Tenisti mali v súťažiach št yri družstvá. Mladšie žiačk y zvíťazili
v 2. triede bratislavského regiónu, muži A pôsobili v 2. slovenskej lige západ, muži B hrali v 2. triede bratislavského regiónu a seniori nad 45
rokov v 1. triede bratislavského regiónu. V družstve mužov A odohrali
zápas y počas sezóny Patrik Lapin, Juraj Kachút, Radoslav Korbel,
Samuel Húšek, Martin Uher, Boris Bogdalík, Dalibor Nakládal a Daniel
Valent. Okrem toho sa jednotlivci zúčastňovali turnajov počas sezón y.
V rebríčku klubov za sezónu 2010 sa tenisov ý klub umiestnil na 58.
mieste spomedzi 200 hodnoten ých klubov.
Klub zorganizoval dva turnaje. Prv ý ročník Insuria Cupu, turnaja
neregistrovan ých
a víťazom
sa
amatérsk ych
stal
Igor
tenistov,
Matúšek.
sa
V treťom
zúčastnilo
ročníku
26
hráčov
Memoriálu
L.
Petrivalského, kde hrali registrovaní hráči TK Strojár, zvíťazil Daniel
Valent.
Za
najlepšieho
tenistu
TK
bola
vyhlásená
žiačka
Dorota
Gašparíková, na druhom mieste skončil Patrik Lapin a tretia žiačka
Eliška Encingerová.
Volejbal
Oddiel mal v súťažiach 71 členov, z toho 43 členov do 18 rokov
a 28 nad 18 rokov. Nesúťažiacich bolo 11 členov.
Najväčší úspech dosiahli muži A, ktorí v prvej lige obsadili 4.
miesto, a starší žiaci, ktorí obsadili 8. miesto na finálovom turnaji
majstrovstiev Slovenska a 7. miesto vo finále Slovenského pohára.
V kategórii
dospel ých
v juniorskej
kategórii
mal
oddiel
družstvo
v súťažiach
dievčat,
tri
v kategórii
družstvá
mužov,
starších
žiakov
družstvo chlapcov aj dievčat. Družstvo mužov A tvorili títo hráči: P.
90
Petrovič, T. Šamulka, D. Rusňák, T. Rehák, M. Šmahel, T. Lipták, F.
Weis, P. Lapin, M. Haringa a M. Sloboda.
V ankete Volejbalista roka v Malackách zvíťazil medzi mužmi
Tomáš Šamulka. Z beachvolejbalistov boli najlepší Lucia Michalovičová
a Samuel
Podstupka,
z juniorov
Tatiana Vozárová
a Marián
Lukáč.
Najpopulárnejším volejbalistom bol Dušan Rusňák.
Kulturistika
Koncom roka mal oddiel 37 riadn ych členov, 12 členov sponzorov
a jedného čestného člena. Činnosť oddielu riadil päťčlenn ý výbor na čele
s p. Muchom.
24. a 25. apríla sa malackí trojbojári zúčastnili majstrovstiev SR
v silovom
trojboji
v kategórii
do
75
v Častej.
Medzi
kilogramov
juniormi
bronzovú
získal
medailu.
Jakub
Vilímek
Roman
Krajčír
v kategórii do 82,5 kg obsadil piate miesto. V kategórii do 125 kg získal
Dávid Krajčír bronzovú medailu. Ďalšiu bronzovú medailu si v ybojoval
medzi mužmi Richard Krajčír v kategórii do 82,5 kg. Lu káš Krajčír
v kategórii do 100 kg skončil na štvrtom mieste. Zdenko Krajčír zvíťazil
medzi mužmi nad 50 rokov.
1.
mája
sa
Denis
Tangelmayer
zúčastnil
majstrovstiev
SR.
V hmotnostnej kategórii do 100 kg zvíťazil v tlaku v ľahu a nominoval sa
na majstrovstvá Európ y. Koncom mesiaca sa konali majstrovstvá sveta,
kde v novom slovenskom rekorde 272,5 kg obsadil štvrté miesto.
V auguste sa konali v Bratislave majstrovstvá Európ y, kde Denis obhájil
bronzovú medailu z predchádzajúceho roka. Okrem toho zvíťazil aj na
júnovom Memoriáli Juraja Gyeváta v Galante a tiež v októbri na súťaži
v maďarskom meste Orosháza.
26. decembra sa v ŠH Malina konal tradičn ý Vianočn ý turnaj
v silovom trojboji. Medzi profesionálmi zvíťazil Richard Krajčír, na
druhom mieste bol Lukáš Krajčír a tretie miesto obsadil Jakub Vilímek. Z
amatérov bol najlepší Juraj Marcinov ých, nasledovali Stanislav Krivák
91
a a Roman Martinec. V tlaku v ľahu zvíťazil Denis Tangelmayer, druh ý
skončil Andrej Šíra a tretí Milan Hulman.
Džudo
Predsedom JUDO – clubu bol Ing. Ján Kunštek. Klub mal 37 členov
zapojen ých do súťaži, z toho 33 do 18 rokov a št yroch dospel ých.
Nesúťažiacich členov bolo dvanásť. Najúspešnejším členom klubu bol
Jakub
Huraj,
ktorý
v kategórii
mini
žiakov
zvíťazil
na
siedmich
súťažiach, trikrát obsadil druhé miesto a dvakrát skončil tretí.
Klub zorganizoval memoriál Jakuba Habudu, ktorého sa zúčastnilo
146 mlad ých džudistov z 21 oddielov zo Slovenska, št yri z Česka, jeden
z Maďarska a jeden z Ukrajin y.
Turistika
Predsedom odboru turistik y bol Ing. A. Žaťko. V priebehu sezón y
sa členovia odboru zúčastnili horolezeck ých v ýstupov na McKinley
v USA
a na
v Taliansku,
Gross
na
Glockner
lyžiach
v Rakúsku,
v Jeseníkoch
turistik y
v Dolomitoch
a v Kremnici
a št yroch
cyklistick ých akcií. Ing. Miloš Kuchárek sa v dňoch 3. až 26. júna
zúčastnil expedície Bolívia 2010. V rámci nej zdolal najvyšší vrchol
krajin y Nevado Sajama s nadmorskou v ýškou 6542 metrov.
Bedminton
V roku 2010 vznikol v rámci TJ Strojár oddiel bedmintonu.
Okrem t ýchto oddielov v
TJ Strojár pôsobil aj oddiel karate a
odbor rekreačnej telesnej v ýchov y a športu.
Ostatné športy
Atletika
V priestoroch ZŠ Záhorácka pôsobil pod vedením trénerov Mgr.
Vladimíra Handla a PaedDr. Petra Filipa klub AC Malack y. Atléti sa
92
zúčastnili
mnoh ých
pretekov
na
Slovensku
aj
v zahraničí
a boli
mimoriadne úspešní.
V januári
prebiehali
v bratislavskej
hale
Elán
Majstrovstvá
Bratislav y, ktorých sa zúčastnili pretekári všetk ých kategórií z celého
kraja. Žiačka Monika Baňovičová prekonala slovensk ý rekord v behu na
60 metrov cez prekážk y. Zvíťazila s časom 8,85 sekúnd. V rovnakej
kategórii medzi dorastenkami zvíťazila Claudia Hladíková. V behu na 60
metrov skončila dorastenka Eliška Chvílová na druhom mieste. O t ýždeň
neskôr na Súťaži olympijsk ých nádejí Monika Baňovičová o päť stotín
sekund y v ylepšila svoj rekord
z predchádzajúceho t ýždňa v behu 60
metrov cez prekážk y. Rekord prekonala aj dorastenka Claudia Hladíková
v rovnakej
disciplíne.
Štafeta
dorasteniek
Baňovičová,
Harculová,
Hladíková a Šunová skončila na treťom mieste.
31.
januára
sa
malackí
atléti
zúčastnili
bratislavského
mítingu. Víťazstvo zaznamenal Marco Drozda medzi
Elán
dorastencami
v behu na 400 metrov. V behu na 800 metrov skončil tretí. v kategórii.
Medzi mužmi dobehol Ján Beňa na 800-metrovej trati štvrtý. Rovnaké
umiestnenie dosiahla Barbora Šimková medzi ženami v behu na 60
metrov. Alexandra Štuková v behu na 400 metrov skončila na druhom
mieste.
Začiatkom
marca
prebiehali
majstrovstvá
Slovenska.
Monika
Baňovičová zlepšila žiack y slovensk ý rekord v hale na 150 metrov.
Okrem tohto víťazstva dominovala tiež v behu na 60 metrov a spolu
s Kavečank yovou, Zikovou a Šunovou ako členka štafety. Bronzovú
medailu získala Dominika Šunová v behu na 60 metrov cez prekážk y.
Rovnakú medailu dostala aj Romana Sekáčová za v ýkon v behu na 800
metrov. Ján Vašek obsadil v behu na 150 metrov 6. miesto. Dorastenka
Claudia Hladíková zvíťazila v behu na 60 metrov cez prekážk y a striebro
získala v skoku do diaľk y.
Malačania
sa
zúčastnili
aj
akademick ých
majstrovstiev
SR
v Banskej Bystrici. Barbora Šimková zvíťazila v behu na 200 metrov
a Alex andra Štuková dosiahla rovnak ý úspech v behu na dvojnásobnej
93
trati. Ján Beňa získal zlatú medailu v behu na 800 metrov a striebornú
v behu na 400 metrov.
26. a 27. júna prebiehali v Nitre majstrovstvá SR. AC Malack y
obsadil v medailovej bilancii konečnú siedmu priečku. Najväčší úspech
dosiahla Barbora Šimková, ktorá zvíťazila v behu na 200 metrov a v behu
na 100 metrov získala striebornú medailu. Zlato získala aj Alexandra
Štuková – v behu na 400 metrov. Na dvestometrovej trati skončila tretia.
Ján Beňa v behu na 800 metrov skončil druh ý. V behu na tri kilometre
prekážok získal Jakub Valachovič bronzovú medailu.
Claudia Hladíková sa 22. mája v Moskve kvalifikovala na juniorskú
ol ympiádu v Singapure. V skoku do diaľk y skončila v ýk onom 584
centimetrov na ôsmom mieste, ktoré jej stačilo na postup. Víťazka L.
Malkusová
z Nemecka
skočila
644
centimetrov.
Na
singapurskej
ol ympiáde, ktorej sa zúčastnila spolu s trénerom Vladimírom Handlom, sa
jej
nedarilo
podľa
predstáv.
V kvalifikácii
Claudia
skočila
561
centimetrov a nepostúpila do A finále. V súťaži, kde sa rozhodovalo o 9.15. mieste, skočila 545 centimetrov a obsadila celkové 14. miesto.
Napriek tomu možno tento v ýsledok považovať za jeden z najväčších
úspechov malackého športu v histórii.
15. septembra sa v Trnave konali majstrovstvá SR družstiev. Ani
muži ani žen y nedosiahli medailové umiestnenie v rámci družstiev, ale
individuálne sa presadili. Dorastenka Claudia Hladíková získala bronzové
medail y v skoku do diaľk y a v behu na 100 metrov prekážok. Veronika
Hruščová získala rovnakú medailu v hode oštepom. Tretia skončila aj
Lucie Drábková, skokanka o žrdi z česk ých Čejkovíc, ktorá na tejto
súťaži hosťovala v drese AC Malack y. Ján Beňa dobehol na 400-metrovej
trati druh ý.
5. decembra boli v yhlásené v ýsledk y anket y Atlét roka 2010 v AC
Malack y.
Zvíťazila
Claudia
Hladíková,
druhá
skončila
Monika
Baňovičová a tretia bola Alexandra Štuková, ktorá zvíťazila v upl ynul ých
piatich ročníkoch anket y. Štvrté miesto patrilo Barbore Šimkovej, piat y
skončil Martin Koch. Claudia Hladíková sa umiestnila na treťom mieste
94
spomedzi slovensk ých atlétov v kategórii objav roka. Jej tréner Vladimír
Handl skončil rovnako tretí v kategórii tréner mládeže do 22 rokov.
Box
Boxing club RTJ Malack y bol pod záštitou Slovenskej Asociácie
Boxerov Amatérov. BC RTJ Predsedom bol Jozef Blažo, hlavn ým
trénerom bol Ali Reisenauer. Klub sa zúčastňoval súbojov druhej
dorasteneckej
ligy
–
oblasť
Západ.
V polovici
marca
prebiehali
v Komárne majstrovstvá SR juniorov. Medzi 57 boxermi bojoval aj
Malačan Jakub Belan, ktorý v kategórii do 66 kilogramov obsadil tretie
miesto. 12. júna prebiehal v Malackách pätnást y ročník medzinárodného
turnaja O pohár Záhoria. Zúčastnili sa ho boxeri zo Slovenska a z Českej
republik y. Z Malačanov sa predstavili Mário Šišolák, Jakub Bellan
v kategórii mladšieho dorastu a starší dorastenec Norbert Studenič.
Všetci traja svoje súboje v yhrali na bod y.
V tomto roku vznikol Amateur Boxing Club Malack y so sídlom
Cesta mládeže 26. Zaregistrovan ý bol na Ministerstve vnútra SR 23.
decembra 2010.
Cyklistika
V Malackách pôsobil SCK Záhorák, Amateur cyclo club Malack y
a občianske združenie Albatros plus.
Fitnes
Dve športovk yne z Malaciek sa 15. mája zúčastnili druhého ročníka
súťaže Victoria Natural Cup. Zapojilo sa 77 súťažiacich zo Slovenska,
Českej republik y a z Litv y. Ružena Beňová obsadila v kategórii šport
figúra 7. miesto. Zuzana Chlpeková sa v kategórii šport model nováčik na
170 centimetrov umiestnila na šiestom mieste. Ich trénermi boli Adriana
Alenová a S. Jurkovič.
95
Futbal
Futbalov ý oddiel ŠK Malack y mal sídlo na Zámockej ulici 12. Klub
fungoval na báze občianskeho združenia, jeho cieľom bola predovšetk ým
príprava
a v ýchova
mlad ých
futbalistov
s perspektívou
doplňovania
mužstva seniorov vlastn ými odchovancami. Družstvo mužov hralo IV.
ligu Bratislavského futbalového zväzu.
Klub ŠK Žolík Malack y združoval deti vo veku do 14 rokov.
Prezidentom klubu bol Ctimír Maglen, manažérom František Lörinczi.
V meste pôsobila aj Československá futbalová akadémia (ČSFA),
jej prezidentom bol J án Kubovič.
Florbal
Florbalisti mali v tomto roku jedin ý klub – 1. SC Malack y, ktor ý
vznikol spojením dvoch predchádzajúcich klubov – IBK Malack y a Stars
Malack y.
Futsal
V Malackách pôsobil tím 1.SFC Canaria Team Malack y, ktorého
v ýkonn ým
prezidentom
bol
Pavol
Fehér.
Klub
pôsobil
v sezóne
2009/2010 ako nováčik v 1. openlige, čo bola druhá najv yš šia súťaž na
Slovensku. Celkovo obsadil štvrté miesto. Káder tvorili prevažne hráči z
b ývalej extraligovej Naft y Malack y Ambra, Putik, Žužič, Sobolič, Mal ý,
Pavlíček,
Blaška,
Išunin,
Šulla,
ďalej
b ývalí
hráči
Senice
Flóra
a Kňazovič. Z b ývalej malackej ligy v tomto tíme hrali Danihel, Preis,
Lukáček a Piffko. V priebehu sezón y sa zapojili aj mladí hráči Uhrinec,
Špoták, Havlík, Zváč, Adamovič a Hýllovci.
Golf
V Malackách
v zóne
D
priem yselného
parku
Eurovalley
sa
nachádzalo golfové ihrisko White Eurovalley Areál pozostával z dvoch
ihrísk – 9-jamkového a 18-jamkového. Prezidentom Eurovalley Golf
96
Parku bol Milan Vaškor. Klub nadviazal spoluprácu s Gymnáziom Ul. 1.
mája, ktorého žiaci sa učili základ y tohto športu.
Hokej
Hoci hokejov ý klub v Malackách nepôsobil, aj v tejto oblasti boli
Malačania činní. Žiak 6. ročníka Patrik Koch hrával hokej v českej súťaži
za družstvo Kometa Brno, ktoré v yhralo národné majstrovstvá a stalo sa
vo svojej kategórii majstrom republik y. Hrával na poste obrancu, napriek
tomu
sa
mu
darilo
strieľať
množstvo
gólov.
Začal
trénovať
aj
v extraligovom družstve s mladšími dorastencami.
25. februára sa na ľadovej ploche v zámockom parku uskutočnil
prv ý ročník hokejového turnaja žiakov o Putovn ý pohár primátora mesta
Malack y. Zúčastnili sa ho dve družstvá ZŠ Záhorácka, družstvo ZŠ M.
Olšovského a ZŠ Závod. Celkové víťazstvo dosiahol tím ZŠ Záhorácka B.
Plávanie
V meste pôsobil aj plaveck ý klub Will y. Diana Šrámková sa
zúčastnila krajsk ých majstrovstiev žiakov. V disciplíne 50 metrov voľn ý
spôsob zvíťazila, striebornú medailu získala v disciplíne 100 metrov
polohové pretek y a tretia skončila na 100 metrov mot ýlik. V tomto roku
sa tiež zúčastnila žiack ych majstrovstiev Slovenska, kde skončila na
treťom mieste.
Potápanie
Potápačsk ý klub Thetis Slovakia Malack y pôsobil od roku 1994.
V roku 2010 bol predsedom klubu Peter Bartek, podpredsedom Petr
Poláček a tajomníkom Štefan Buček.
Stolný tenis
Stolnotenisov ý klub MŠK Malack y pôsobil v hale na Sasinkovej
ulici.
Hlavn ým
zameraním
klubu
bola
starostlivosť
a v ýchova
talentovan ých mlad ých stoln ých tenistov a reprezentácia mesta Malack y.
97
Predsedom klubu bol Anton Novota. Družstvo mužov aj žien pôsobilo
v extralige.
Šach
V našom meste sa venovala pozornosť aj šachu, zvlášť na ZŠ Dr.
Dérera, kde bola aj šachová trieda. Úspech dosiahol Roman Veltschmid,
ktorý na súťaži o Cenu primátork y mesta Brezová zvíťazil v kategórii do
osem rokov. Žiaci uvedenej základnej škol y obsadili tiež prvé priečk y na
predveľkonočnom turnaji vo Veľk ých Levároch. Zvíťazil Mink Dang
Hu y, druh ý skončil Michal Jursa a tretí Roman Veltschmid.
Koncom mája sa prebiehal tradičn ý turnaj o Putovn ý pohár v šachu.
Zúčastnilo sa ho 28 šachistov zo št yroch ZŠ, nech ýbali ani predškoláci.
Medzi jednotlivcami zvíťazil Dominik Beitl z A družstva ZŠ Dr. J.
Dérera. Druh ý skončil Juraj Bača z tej istej škol y. Tretia priečka patrila
Alojzovi Stúpalovi zo ZŠ Studienka. Najúspešnejším dievčaťom bol a
škôlkarka Emma Kríková. Najlepšou dvojicou boli Beitl s Bačom, ktorí si
zopakovali
skončili
prvenstvo
z predchádzajúceho
Jursa a Žilav ý,
tretí
boli
roka.
Veltschmid
Na
druhom
a Dang.
mieste
Turnaja sa
nezúčastnili žiaci z malack ých škôl na Záhoráckej a Štúrovej ulici.
Mladí šachisti sa 2. októbra zúčastnili Memoriálu Jána Vadkertiho
vo Dvoroch nad Žitavou. V kategórii D8 zvíťazila Adriana Vozárová, na
druhom mieste skončila Emma Kríková. V kategórii CH8 zvíťazil Juraj
Bača a tretiu priečku obsadil Norbert Filípek (všetci zo šachov ých tried
prv ých dvoch ročníkov ZŠ Dr. J. Dérera).
Vodný motorizmus
Oddiel vodného motorizmu v Malackách patril medzi najmenšie na
Slovensku. Predsedom oddielu bol Emil Jung, ktorý aktívne pretekal
v kategórii 500 cm2 – veterán a patril medzi slovenskú špičku a bol
v yhlásen ý za druhého najlepšieho vodného motoristu na Slovensku medzi
veteránmi.
98
Tanečný šport
Tanečn ý
klub
Malack y. Združoval
v Malackách
tanečníkov
mal
názov
spoločensk ých
TK
tancov
Grande
z Malaciek
a blízkeho okolia. Predstaviteľmi TK Grande Malack y boli manželia
Gabriela a Jozef Csizmaziovci. Tanečn ý klub nemal vlastné priestory, ale
prenajímal si na svoje akcie telocvične od miestn ych škôl. Činnosť TK
Grande sa zameriavala jednak na kurz y a jednak na tanečn ý klub.
Csizmaziovci dosiahli úspech na majstrovstvách SR, kde obsadili medzi
seniormi druhé miesto. 7. novembra sa detsk ý pár František Beleš
a Silvia Havlíková zúčastnili súťaže Tanečn ý Hodonín – Majstrovstvá
Juhomoravského kraja, kde v kategórii Hobb y deti I zvíťazili.
Okrem uveden ých športov a klubov v Malackách v roku 2010
pôsobil aj bowling club, leteckí modelári RC, športovo-streleck ý klub
a klub zdravotne postihnut ých detí a mládeže.
Športoviská
Športová hala Malina
V meste bola plne v yužívaná ŠH Malina, ktorú prevádzkovala
príspevková organizácia mesta AD HOC. Jej riaditeľom bol Vladimír
Mihočko.
V ŠH bola k dispozícii plaváreň, ktorú v yužívala verejnosť,
škol y, aj plavecká škola. Telocvičňa nad plavárňou slúžila viacerým
športom. Prebiehali tu zápas y volejbalové, florbalové, basketbalové,
hádzanárske, zápas y v sálovom futbale. Telocvičňa v športovej hale bola
v prevádzke počas celého t ýždňa. Bolo možné si ju prenajať. V ŠH mohli
občania tiež v yužívať služb y saun y, posilňovne, masáže, v prevádzke
bola lezecká stena a strelnica na vzduchové zbrane. Doplnkové služb y
posk ytovalo solárium, bufet a videopožičovňa.
V rámci programu cezhraničnej spolupráce INREN získalo mesto
Malack y viac ako sto tisíc eur na montáž slnečn ých kolektorov. Tie boli
v júli umiestnené na streche ŠH Malina. Mesto sa
99
na financovaní
podieľalo sumou približne päť tisíc eur. Prostredníctvom solárnej energie
bola
ohrievaná
teplá
úžitková
voda,
v ykurovacie
telesá
a
voda
v bazénoch.
Kúpalisko
Letné kúpalisko sa nachádzalo na Jesenského ulici. Prevádzkovala
ho príspevková organizácia mesta AD HOC. V areáli kúpaliska sa okrem
jedného
plaveckého
bazéna
s tromi
toboganmi
a detského
bazéna
nachádzalo aj minigolfové, volejbalové a detské ihrisko. Občerstvenie
bolo zabezpečené v troch bufetoch. Letná sezóna bola otvorená v sobotu
29. mája tradičn ým podujatím Deň detskej radosti pri príležitosti
medzinárodného dňa detí
Zúčastnilo sa takmer 400 detí. Ukončenie
sezón y bolo 31. augusta. Kúpalisko navštívilo 20 211 ľudí.
Klzisko
V zámockom parku na hádzanárskom ihrisku bolo cez zimu opäť
klzisko – umelá ľadová plocha s rozmermi 20x40 metrov. Zimná sezóna
na klzisku, počas ktorej bolo 73 prevádzkov ých dní, sa skončila 17.
marca. Celkovo klzisko navštívilo približne 4 894 návštevníkov. Denne si
plochu objednávali hokejové kolektív y, aj skupin y žiakov z malack ých
škôl. Najväčšia návštevnosť bola cez zimné prázdnin y. Klzisko mala
v správe príspevková organizácia mesta AD HOC.
100
11. Výstavba, doprava a pošta
Pošta
V Malackách boli dve pobočk y Slovenskej pošt y, a. s. Pobočka
Malack y 1 sídlila na Zámockej ulici. Jej vedúcou bola Mariana Nečasová.
Pošta bola v prevádzke od pondelka do sobot y. Cez pracovné dni začínala
o pol ôsmej doobeda a končila podvečer o pol šiestej. V sobotu bola
pošta otvorená od ôsmej hodin y do pol jedenástej. Pošta Malack y 3
sídlila na sídlisku Juh v areáli MŠ na Štúrovej ulici. Vedúcou bola Marta
Diviaková. Táto pobočka bola v prevádzke tiež šesť dní. V pondelok,
stredu a piatok od deviatej ráno do šiestej podvečer, v utorok a štvrtok sa
začiatok posunul na pol jedenástu hodinu. Počas pracovn ých dní bola aj
obedňajšia prestávka – od pol jednej do pol druhej. V sobotu boli úradné
hodin y v čase od deviatej do jedenástej hodin y.
Doprava, cesty
Dopravná situácia sa ani v tomto roku nezlepšila, premávka
v meste bola hustá, v rann ých a popoludňajších hodinách sa v ytvárali
malé zápch y. Parkovacích miest bolo málo.
Diaľničn ý privádzač, ktorý bol v ybudovan ý v 70. rokoch 20.
storočia, bol v havarijnom stave. Už v roku 2009 sa na moste v mieste
medzi supermarketmi Billa a Lidl v ytvorila kaverna, ohrozujúca stabilitu
mostu. Peniaze na opravu sa vted y v rozpočte BSK, ktorý spravoval
cestu, nenašli. Preto bola provizórne na kritickom mieste osadená železná
platňa a znížená rých losť.
Rozsiahla rekonštrukcia mosta začala 21. júla a trvala do 28.
októbra. Most bol uzavret ý a obchádzková trasa viedla cez priem yseln ý
park a Vampíl. Kvôli uzávierke bolo zakázané pozdĺžne státie na
Radlinského ulici, ab y bol umožnen ý ľahší prejazd mestom sanitkám a
hasičsk ým autám. Z rovnakého dôvodu bolo upravené parkovanie na rohu
Radlinského
a Nádražnej
ulice.
Pre
autobus y
zo
smeru
Rohožník
a Studienka boli zrušené autobusové zastávk y pri Slovenskej sporiteľni
101
na Radlinského ulici a pri materskej škole na Pezinskej ulici, ako aj
zastávka na Sasinkovej ulici vedľa červeného obchodného domu.
V prvej fáze rekonštrukcie bol zisťovan ý rozsah poškodenia mosta,
až potom nasledovala oprava. Okrem spomínanej kavern y sa objavil
problém s dilatačnou špárou a odvodňovacími žľabmi. Podľa názoru
statika sa konštrukcia mosta oprela o mostn ý múrik, čo zrejme spôsobilo
„znefunkčnenie“ dilatačnej medzery. Poruch y boli odstránené a dva
mostné
závery
nahradili
nov ými.
Taktiež
boli
v ymenené
mostné
odvodňovače. V dolnom úseku asfalt nahradila nová betónová povrchová
vrstva. Na rekonštrukciu bolo v yčlenen ých 600-tisíc eur. Rozpočet nebol
prekročen ý.
Most
bol
opäť
prejazdný
od
28.
októbra,
ked y
bol
s ymbolick y otvoren ý za prítomnosti predsedu BSK Pavla Freša, primátora
mesta Jozefa Ondrejku a generálneho riaditeľa Regionáln ych ciest
Bratislava a.s. Milana Valašika.
Na
Hviezdoslavovej
ulici
sa
na
dvoch
miestach
prepadla
kanalizácia. Vzniknuté jam y boli dočasne prekryté. V júni sa začala
oprava, v rámci ktorej boli v ymenené kanalizačné šacht y aj kanalizačná
rúra v dĺžke 50 metrov. Kopalo sa až v štvormetrovej hĺbke a doprava
bola na tomto úseku komunikácie v ylúčená. Na inom úseku ulice
prebiehali práce na oprave kanalizácie od septembra do novembra.
Kanalizácia spôsobila problém aj na Radlinského ulici, kde prebiehala
oprava v novembri. Po otvorení vozovk y sa ukázalo, že išlo len o poruchu
prípojk y, ktorá bola okamžite odstránená a cesta bola uvedená do
pôvodného stavu.
Projekt Transkontinentálneho tranzitného terminálu (T.T.T.)
V apríli na verejnosť z médií prenikla informácia o plánovanom
v ytvorení obrovského dopravného uzla blízko Malaciek.
Projekt tzv.
Transkontinentálneho tranzitného terminálu (T.T.T.) počítal s t ým, že b y
sa tu stretávalo päť druhov dopravy s kapacitou 200 miliónov ton tovarov
ročne. V pláne bolo tiež v časovom horizonte desať rokov vybudovať
102
letisko, prístav či železničnú stanicu. Náklad y boli odhadované na 37
miliónov eur. Primátor J. Ondrejka v tom čase o projekte nič nevedel,
podobn ý terminál nebol ani v územnom pláne mesta. Primátor preto
pozval na rokovanie
autora projektu Juraja Jančina. Ten projekt spolu
s kolegami predstavil na pôde MsÚ 28. apríla. Išlo o megaprojekt
logisticko-dopravného uzla, ktorý b y mal b yť v horizonte roku 2050
v ybudovan ý v trojuholníku Viedeň – Bratislava – Brno. Významná časť
vodnej leteckej doprav y b y sa mala nachádzať v blízkosti nášho mesta.
Malo b y ísť o uzol najmä pre potreb y euroázijskej a celosvetovej v ýmen y
tovaru. Prvá funkčná etapa b y sa podľa plánu mala spustiť v roku 2014
a ukončiť v roku 2020.
Výstavba
Pokračovala v ýstavba piatich b ytov ých domov so 110 b yt mi na
ulici Pri Maline (neďaleko Jánošíkovej ulice). Išlo o jednoizbové b yt y
s rozlohou asi 40 m2 a dvojizbové b yt y z rozlohou asi 50 m2, v ybavené
bežn ým
štandardom
–
kúpeľňou,
toaletou
a kuch ynskou
linkou.
Investičné náklad y na v ýstavbu predstavovali 5,4 milióna eur. Malack y
dostali na tento účel úver zo Štátneho fondu rozvoja b ývania (ŠFRB) a
dotáciu z Ministerstva v ýstavb y a regionálneho rozvoja SR. Začiatkom
roka MsÚ evidoval približne 400 žiadostí o b yt v celom meste – nie
konkrétne
v lokalite
Jánošíkovej
ulice.
V októbri
mali
možnosť
záujemcovia o nové b yt y podať na MsÚ žiadosť. Doručen ých bolo 153
žiadostí s požadovan ými prílohami. Následne zasadala komisia, ktorá
posudzovala splnenie podmienok žiadateľov na prideľovanie uveden ých
b ytov. Keďže žiadosti s prílohami neboli kompletné a ch yb y neboli včas
odstránené, proces prideľovania b ytov sa predlžoval. Nav yše sa podarilo
dosiahnuť plánovan ý decembrov ý termín kolaudácie b ytov. Preto v tomto
roku ešte neboli byt y rozdelené a musel sa pripraviť nov ý proces
posudzovania žiadostí o b yt y, keďže od začiatku roka 2011 sa zmenila
legislatíva súvisiaca s procesom prideľovania b ytov.
103
Medzitým sa však
20. novembra pre záujemcov uskutočnila oficiálna prehliadka nov ých
b ytov.
V októbri bola dokončená v ýstavba nového detského ihriska na
sídlisku Juh – Štúrova ulica. Projekt bol podporen ý dotáciou z rezerv y
predsedu vlád y SR vo v ýške 10 058,76 eur, mesto sa tiež podieľalo na
financovaní projektu. Na ploche ihriska boli umiestnené nové hracie
prvk y - drevená prevažovačka, tri zvieratká na pružine, hrací dom so
šm ýkačkou, zostava na šplhanie, dva kolotoče a reťazov ý chodník. Areál
ihriska bol ohraden ý nízk ym železn ým plotom.
104
12. Životné prostredie
Komunálny odpad
V meste úspešne pokračoval separovan ý zber papiera, skla, plastov.
Mesto prevádzkovalo dva odpadové dvory – na Partizánskej a na Hlbokej
ulici, kde sa odoberali od občanov nebezpečné odpad y, ako aj objemn ý
odpad a drobn ý stavebn ý odpad. Drven ý odpad, ktorý sa počas roka
nazbieral, odoberala firma Termming, a. s., Bratislava na drevnú štiepku.
V kotolni na Brnianskej ulici boli dva kotl y prispôsobené na spaľovanie
drevnej štiepk y z odpadového dreva a dva kotl y pokračovali v starom
spôsobe v ýrob y tepla.
Napriek uvedenému sa v meste na viacerých miestach v ytvárali
nelegálne skládk y odpadu. Začiatkom jari sa dobrovoľníci pod vedením
Martina Mráza zapojili do čistenia lokalit y Tri dub y a okolia b ývalej
včelnice. Spolu sa vyzbieralo viac ako 22 kubick ých metrov odpadkov.
Kanalizácia
Odkanalizovaná bola len juhozápadná časť mesta, za železničnou
traťou
kanalizácia
Dukliansk ych
nebola,
hrdinov
a tiež
s v ýnimkou
Hasičskej
nemocnice
záchrannej
a časti
ulice
brigád y.
Pred
železničnou traťou nebola na kanalizáciu napojená časť Stupavskej ulice,
Ul. J. Kubinu, Cesta mládeže, časť Družstevnej ulice a O. Kožucha.
V predchádzajúcom roku bola podpísaná grantová zmluva týkajúca sa
projektu odkanalizovania. Celkov ý rozpočet projektu bol 14 661 632, 38
eur, z čoho mesto malo mesto zaplatiť sumu 733 081,62 eur. S prácami sa
malo začať v auguste, ale do konca roka sa nezačalo.
Mesto uzatvorilo zmluv y na v ývoz obsahu žúmp s 50-percentn ým
príspevkom mesta pre občanov mesta v neodkanalizovanej časti mesta so
št yrmi spoločnosťami – Jarolím Kleinedler, Veľké Leváre, Agrotrans
Kostolište, s.r.o., TEKOS, s.r.o. Malack y, Miloš Taraba, Malack y..
105
Nové stromy v meste
Na jar pribudlo v našom meste 30 nov ých stromov - javory, lip y,
jaseň, hloh a katalp y. Nové strom y boli vysadené na Záhoráckej ulici, na
Kláštornom námestí, na Partizánskej ulici a na sídlisku Juh. Približne
tretina z nich pritom bola dosadená namiesto zelene, ktorú poškodili
vandali. Náklad y na v ysadené strom y predstavovali sumu 3 200 eur.
Vojenské lesy
Vstup do lesov pri Malackách, patriacich Vojensk ým lesom, bol
možn ý len na povolenie. To bolo možné v ybaviť aj prostredníctvom
klientského centra MsÚ. Vyplnené žiadosti sa hromadne doručovali na
Obvodn ý úrad Vojenského obvodu Záhorie. Povolenia na vstup sa
v ydávali s platnosťou na tri kalendárne rok y za správn y poplatok formou
kolkovej známk y v hodnote 4,5 €. Napriek poplatku záujem o vstup do
lesov narastal.
106
13. Spolky a organizácie
V Malackách pôsobilo v tomto roku mnoho občiansk ych združení
a in ých neziskov ých organizácií s rôzn ym zameraním. Niektoré sme
spomenuli už v doterajšej časti textu, iné uvedieme tu.
Harmónia s prírodou
Táto nezisková organizácia bola zameraná na prírodu a zvieratá.
Predsedníčkou združenia bola Slávka Poggiolini – Konečná. Sídlo
združenia bolo na Radlinského ulici 2432.
Klub filatelistov ZSF 52-32 Malacky
Klub filatelistov ZSF 52-32 Malack y fungoval už od roku 1929. Pri
klube pôsobil aj krúžok mlad ých filatelistov pod vedením Františka
Gelingera. V roku 2010 zorganizoval klub dve zberateľské burzy.
Kresťan a práca
Cieľovou
skupinou
organizácie
boli
občania mesta
Malack y
a okolia, ktorí potrebovali odbornú radu v oblasti sociálnej pomoci,
alebo
sa
potrebovali
zorientovať
v situácii
a hľadať
riešenie.
Predsedníčkou združenia bola Ing. Mária Biksadská.
Kynologický klub Záhorák
Vedúcim Kynologického klubu Záhorák bol Ing. Milan Freund. 12.
decembra sa na k yn ologickom cvičisku na Ulici Janka Kráľa konal prv ý
ročník Zimn ých pretekov Kynologického klubu Záhorák. Členovia klubu
súťažili v schopnostiach ovládať psov. Zúčastnilo sa dvanásť členov
klubu. V kategórii ovládateľnosť psa zvíťazila Katarína Klačanská so
psom Alfom a v kategórii cvik y bez stopovania na prvom mieste skončila
Saskia Durkošová s Larou.
107
Materské centrum Vánok
Činnosť Vánku spočívala v dobrovoľn ých aktivitách venovan ých
deťom, matkám, tehotn ým ženám a rodinám. Mnohé matk y považovali
Vánok za predstupeň predškolského zariadenia a čiastočnú náhradu jaslí.
Vánok bol členom Únie matersk ých centier. Na čele Vánku bola Andrea
Langerová. Centrum pripravilo tradičné podujatie Míľa pre mamu, ktoré
prebiehalo
v zámockom
parku.
Do
tejto
celoslovenskej
akcie
sa
v Malackách zapojilo 557 ľudí, čo predstavovalo desiate miesto z 35
zúčastnen ých miest. 26. novembra centrum navštívila predsedníčka vlád y
Iveta Radičová. Zaujímala sa o aktivit y centra, ale aj o aktuálne
problém y v meste.
MLOK
Predsedom správnej rad y združenia bol Mgr. Martin Marek, sídlo
združenia bolo na Kukučínovej ulici 57. Združenie sa zameriavalo na
oblasť kultúry, regionálnej histórie a pripravovalo rôzne aktivit y pre deti.
Pri niektorých akciách spolupracovalo s MCK.
DaR - Združenie pre podporu rodín a detí
Sídlom združenia bola Záhradná ul. 32. Cieľom združenia bola
podpora rodin y ako základnej bunk y spoločnosti, podpora duchovného a
fyzického rozvoja osobnosti s dôrazom na deti, mládež a rodinu v duchu
kresťansk ých hodnôt. Združenie prevádzkovalo v priestoroch ŠKD ZŠ M.
Olšovského pre deti od troch do šiestich rokov tzv. Klubík, alternatívu
voči materskej škole. Klubík fungoval dva dni v t ýždni, v doobedňajšom
čase. Združenie tiež prevádzkovalo materské centrum Slniečko, v ktorom
sa raz do t ýždňa stretávali mamičk y s deťmi, tiež v priestoroch ŠKD ZŠ
M. Olšovského.
Slovenský skauting, 69. zbor M. R. Štefánika
V Malackách pôsobil pod vedením Kamila Ftáčnika st. Slovensk ý
skauting, 69. zbor M. R. Štefánika, ktorý mal formu občianskeho
108
združenia. Sídlo mal na Robotníckej ulici 1. Skauti sa 25. apríla
zúčastnili Lesníck ych dní na bratislavskom Kačíne.
Združenia seniorov
Seniori mali v Malackách tri združenia OZ Zlat ý vek, Jednota
dôchodcov a Klub dôchodcov.
Občianske združenie Zlatý vek
Sídlo združenia bolo na Záhoráckej ulici 1919, predstaviteľkou
združenia bola Mgr. Alžbeta Dubajová.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
Predsedníčkou okresnej organizácie Jednot y dôchodcov bola Žofia
Lomnická.
Klub dôchodcov
Klub dôchodcov pôsobil pod vedením D. Malinovej.
Iné združenia a spolky
Pri
všetk ých
elokovan ých
triedach
MŠ
pôsobili
rodičovské
združenia, ktoré mali formu občiansk ych združení. Neziskové organizácie
pôsobili tiež pri všetk ých základn ých školách a gymnáziách. Jedn ým z
dôvodov ich existencie bola možnosť uchádzať sa o 2 % z daní z príjmov.
Formu OZ mali aj niektoré športové oddiel y alebo klub y: 1. SFC
ARTEMIS, Atletický klub AC Malacky, Boxing Club – RTJ, IBK
Malack y, Mestsk ý stolnotenisov ý klub Malack y, Športov ý klub Žolík
Malack y,
TJ
Strojár
Malack y,
Záhoráck y
leteck ý
klub
Malack y,
Združenie potápačského klubu Theiss Slovakia a Združenie priateľov
brann ých športov.
Okrem uveden ých združení a spolkov v meste pôsobili ešte nasledovné
zoskupenia:
Cech
prevádzkovateľov
pohostinsk ých
a
reštauračn ých
zariadení, Kardioklub Malack y, Klub abstinentov „Netradiční Záhoráci
109
93“, Klub abstinentov-pre žen y, Klub rádioamatérov Slovenska, Matica
Slovenská - miestna organizácia, Rodina Nepoškvrnenej - miestna
skupina, Slovensk ý Červen ý kríž - miestn y spolok, Slovensk ý zväz
drobnochovateľov, Slovensk ý zväz rybárov - miestna pobočka, Slovensk ý
zväz včelárov, Slovensk ý zväz záhradkárov, Spolok kresťanskej lásk y,
Spolok Sv. Vojtecha – miestna skupina, Veterán - Ralley Club, Združenie
podnikateľov, Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej
spoločnosti v Malackách, Zväz v yslúžilých vojakov gen. M.R.Štefánika,
1.
Domkárske
spoločenstvo
vlastníkov
b ytov,
Klub
zdravotne
postihnut ých detí a mládeže, Slovensk ý zväz telesne postihnut ých, Únia
nevidiacich
seniorov
a
slabozrak ých
Slovenska,
Zväz
na
Slovensku,
postihnutých
Združenie
civilizačn ými
kresťansk ých
chorobami
„Viktória“, Zväz diabetikov Slovenska, Demokratické fórum mládeže.
110
14. Iné udalosti
Vo
februári
pochádzajúca
s chôdzou,
pri
oslávila
z Rohožníka,
ktorej
ob yvateľka
svoje
sté
potrebovala
MsCSS
Helena
narodenin y.
pomoc,
ale
Radičová,
Mala
inak
problém y
bola
celkom
sebestačná. K narodeninám jej prišiel zablahoželať aj primátor mesta
Malack y Jozef Ondrejka a starosta obce Rohožník Peter Švaral.
17.
februára
zomrel
v Kráľovej
pri
Senci
94-ročn ý
básnik
Svetloslav Veigl, posledn ý predstaviteľ slovenskej katolíckej modern y.
Bol členom františkánskej rehole a ist ý čas strávil v malackom kláštore a
gymnáziu. Najskôr ako študent, v roku 1936 tu zmaturoval, a neskôr
v období 1944-45 ako profesor slovenčin y, filozofie a dejepisu. Po
poštátnení cirkevn ých škôl odišiel do duchovnej správ y. Likvidácia
kláštora ho zastihla v Trnave. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako farár v
okolí Trnav y a neskôr v Kráľovej pri Senci. Prvé básne publikoval v
Serafínskom svete, s písaním pokračoval aj v Gavlovičovom vzdelávacom
krúžku na malackom rehoľnom gymnáziu. Prvá básnická zbierka v yšla
Veiglovi v roku 1938, posledná osemnásta v roku 2000. Okrem toho mu
v yšli dva v ýbery z diela a súborné dielo s názvom Keď anjel v tebe
spieva. Za svoje dielo získal mnoho ocenení. V roku 2006 dostal v
Malackách Zlaté Pálfiho srdce za celoživotné dielo v oblasti poézie.
Vted y bol naposled y v našom meste. V tom istom roku mu prezident SR
udelil najv yššie štátne v yznamenania Pribinov kríž I. tried y.
18. apríla sa 102 rokov dožila najstaršia Malačianka Alžbeta
Slobodová. Okrem rodin y jej prišiel zablahoželať aj primátor mesta.
Súčasťou slávnosti bol aj zápis do pamätnej knih y mesta, ktorý v ykonala
jej dcéra. Pani Slobodová bola aj držiteľkou Zlatého Pálfiho srdca, ktoré
jej bolo udelené ako najstaršej ob yvateľke mesta v roku 2006 pri
príležitosti 800. v ýročia prvej zmienky o našom meste. Pol roka po
oslave narodenín sa skončil jej dlh ý život, zomrela 9. novembra.
10. mája dopoludnia sa v malackej pobočke OTP bank y strieľalo.
Podľa svedkov ozbrojen ý maskovan ý muž vošiel do priestorov bank y so
111
slovami, ab y mu jej pracovníčk y v ydali peniaze. SBS-kár zareagoval
streľbou
na
páchateľa.
Ten
streľbu
opätoval,
pričom
príslušníka
bezpečnostnej služby zasiahol troma streln ými ranami do hrudníka,
brušnej
dutin y a tvárovej
časti
hlavy.
S
vážn ymi
zraneniami
ho
vrtuľníkom previezli do nemocnice na bratislavské Kramáre, kde ihneď
podstúpil operačn ý zákrok. Lekárom sa nepodarilo zachrániť ho a na
následk y zranení zomrel. Páchatelia, dvaja 35-roční Bratislavčania,
nestihli ukradnúť peniaze. Polícia ich zadržala, počas v yšetrovania sa
priznali.
25. mája spadli z ob ytného domu na sídlisku Juh, na Skuteckého
ulici dve panelové zábradlia balkónov. Jeden panel spadol na zem, druh ý
zostal visieť z balkóna. Pri páde boli poškodené televízne antén y
okolit ých b ytov, ale iné škod y neboli spôsobené. Príčinou bolo ťažké
zábradlie, ktoré konštrukcia neudržala. Bytov ý dom bol v zlom stave,
nebol dlhšie opravovan ý aj kvôli dlhu na nájomnom, ktorý predstavoval
viac ako 68-tisíc eur. Zo 74 b ytov daného b ytového domu bolo 22 vo
vlastníctve mesta.
22. júna boli v Bratislave udeľované cen y Slovenskej akadémie
vied (SAV) za popularizáciu ved y za rok 2010. Jedn ým z ocenen ých bol
aj Malačan Ing. Marián Trnka, ktorý prevzal z rúk predsedu SAV prof.
Jaromíra Pastoreka cenu za vedecko-v ýskumnú činnosť. M. Trnka bol
členom Ústavu informatik y SAV, podieľal sa na v ývoji softvéru, ktorý
rozpoznával pl ynulú reč a automatick y ju prepisoval do textovej podob y.
V noci z 1. na 2. augusta na parkovisku na Záhoráckej ulici medzi
pol yfunkčn ým domom a MCK v ybuchlo auto Porsche Cayenne. Pri
v ýbuchu bolo zničené aj vedľa stojace vozidlo Škoda Felicia. Oheň
poškodil fasádu, okná a dvere
budov y pri parkovisku. Požiar zrejme
úm yselne založil neznám y páchateľ. Majiteľom vozidiel vznikla škoda vo
v ýške 67 000 eur a majiteľovi budov y vo v ýške 1 440 eur.
29.
septembra
sa
v Sarajeve
stala
dopravná
nehoda,
ktorej
účastníkom bol cyklista Peter Patsch. Pri kolízii s protiidúcim autom
utrpel zranenia hlavy a ruk y. Vodič z miesta nehod y ušiel. Peter bol od
112
nehod y v bezvedomí, jeho stav bol vážn y. 5. októbra bol leteck y
transportovan ý
zo
Sarajeva
do
nemocnice
v
Bratislave.
Spolu
Branislavom S ýkorom z Krupin y bol Peter Patsch od 26. júna na
cyklistickej expedícii do Egypta a v čase nehod y boli na spiatočnej ceste.
Návrat mali plánovan ý na 23. októbra.
Týždeň pred Vianocami horela b ytovka v centre Malaciek na
Malom námestí. Požiar sa šíril v podkroví, zasiahol dva b yt y a dva
neb ytové priestory. O strechu nad hlavou prišlo až osem rodín, keďže
boli poškodené b yt y v celom vchode. Ich ob yvatelia boli evakuovaní.
Výročia
Ernst Wiesner (120 výročie narodenia)
12. januára 1890 sa v Malackách narodil Ernst (uvádzan ý tiež ako
Arnošt) Wiesner. Jeho starý otec Lazar (1836 – 1918) pracoval zrejme
ako nižší úradník na malackom panstve v službách Mikuláša XIII.
Pálfiho. Jeho s yn Alfred mal koncesiu na predaj papieru a písacích
potrieb, založil aj kníhtlačiareň. Rodina žila v Malackách do roku 1898.
Potom sa Alfred Wiesner s rodinou presťahoval do Brna. Jeho prvoroden ý
s yn Ernst tam zmaturoval a vo v ysokoškolskom štúdiu pokračoval vo
Viedni. Kým si založil vlastn ý ateliér, pracoval v rokoch 1913–1914 ako
asistent vo viedenskom ateliéri Friedricha Ohmanna. Po prvej svetovej
vojne začal budovať svoju kariéru ako jeden z prv ých samostatne
pôsobiacich architektov v Brne. Jeho dielom je nájomná vila W.
Gutmanna, administratívna budov y Českej bank y Union, krematórium na
Jihlavskej, Palác Morávia v Brne atď. V marci 1939 Wiesner emigroval
do Veľkej Británie, kde najprv pracoval pre československú exilovú
vládu v Lond ýne, neskôr pôsobil ako pedagóg na fakultách architektúry v
Oxforde a Liverpoole. Do Československa sa už nevrátil. Zomrel 15. júla
1971, pochovali ho v Liverpoole. V Múzeu Michala Tillnera v Malackách
bola od 3. februára 2010 sprístupnená výstava zach ytávajúca život tohto
v ýznamného malackého rodáka a architekta európskeho v ýznamu.
113
P. Hyacint Anton Haverla, OFM (115. výročie narodenia)
Pôsobil v Malackách ako františkánsk y kňaz a pedagóg. Pochádzal
z baníckej rodin y, narodil sa 20. januára 1895 v Hodruši – Hámroch.
Gymnázium
študoval
v Skalici,
filozofiu
v Hlohovci,
teológiu
v
Bratislave a Žiline, kde ho aj 04.mája 1919 v ysvätili za kňaza. Najprv
pôsobil
ako
lektor
filozofie
v
Hlohovci,
potom
v
pastorácii
vo
františkánsk ych kláštoroch v Skalici, Kremnici, Hlohovci a v Malackách.
Ďalej študoval prírodné ved y na Univerzite v Brne a na tamojšom
konzervatóriu absolvoval v roku 1929 hru na organ. Svoju pedagogickú
činnosť začal práve na malackom františkánskom gymnáziu pri jeho
začiatkoch v školskom roku 1927-28 a potom neskôr v období 1941-1947.
Po poštátnení gymnázia odišiel do pastorácie. Po likvidácii kláštorov ho
internovali vo Svätom Beňadiku, potom v Podolinci. V rokoch 1951-1953
bol vo väzení. Po prepustení na slobodu mohol účinkovať len v
charitn ých domoch. Zomrel 22. januára 1976 v Močenku.
P. Mansvét Jozef Olšovský, OFM (75. výročie úmrtia)
Jozef Olšovsk ý sa narodil 27. marca 1873 ako najstarší s yn v
rodine ml ynára. Jeho rodiskom bol Plaveck ý Sv. Peter. Do ľudovej škol y
chodil v rodnej obci, potom študoval na trnavskom arcibiskupskom
gymnáziu, ktoré absolvoval v roku 1890. Onedlho po maturite prišiel do
Malaciek a pol roka pracoval ako advokátsk y koncipient u Dion ýza Feju.
Zároveň pôsobil ako učiteľ telocviku. Toto obdobie netrvalo dlho, vstúpil
do malackého františkánskeho kláštora a prijal rehoľné meno Mansvét
(Mansuetus).
Pôvod
zo
Záhoria
a
rehoľné
začiatk y
v
Malackách
bezpoch yb y ovpl yvnili jeho postoj k malackému kláštoru v nasledujúcich
rokoch. Noviciát začal v auguste 1891. Za kňaza bol v ysväten ý ako 23ročn ý 28. júna 1896. Do Malaciek sa vrátil v roku 1901, ked y sa stal
gvardiánom miestneho kláštora. V tejto funkcii zotrval do roku 1907. Za
gvardiána ho ustanovil provinciál P. Izidor Ozorai, ktorý bol gvardiánom
práve v Malackách v rokoch 1888-1896, teda v čase, ked y Olšovsk ý
vstúpil do kláštora. Prínos P. Mansvéta pre malack ý kláštor v tých časoch
114
zhrnul P. Létus Danišovič: „rozvinul v plnom rozsahu svoju misionársku,
dušpastiersku, katechetskú a vôbec všetku kňazskú činnosť. Zvláštnu
pozornosť
venoval
v ýchove
rádového
dorastu,
rekolekcii,
svojim
poddan ým, Tretiemu rádu, spolkom Bolestnej Matk y Božej, Božského
Srdca a sv. Antona; náležíte zasiahol do celkovej reštaurácie chrámu,
kláštora a kalvárie. … Rozvoj spevu a liturgického života napredoval.“
Olšovsk ý bol tiež riaditeľom filozofického štúdia v tunajšom kláštore. Za
pomoci kniežaťa Mikuláša XIII. Pálfiho sa zaslúžil sa o zlepšenie
zariadenia a ďalších materiáln ych podmienok v škole.
Potom odišiel do Bratislav y, kde zotrval až do svojej smrti, s
v ýnimkou krátkeho obdobia v lete 1918, ked y bol opäť gvardiánom v
Malackách. V r. 1912 bol zvolen ý za provinciála Mariánskej provincie so
sídlom v Bratislave. Po trojročnom funkčnom období bol kustódom tejto
provincie. Vo februári 1919 bol zvolen ý za provinciálneho vikára s
právomocou provinciála. V roku 1924 bol po vzniku Salvatoriánskej
provincie ustanovený za provinciálneho ministra rehole. V tejto funkcii
pôsobil až do svojej smrti. Počas pätnásťročného pôsobenia na čele
provincie zriadil 24 kláštorov. Trikrát bol v ymenovan ý za generálneho
vizitátora františkánsk ych provincií v Čechách, Poľsku a Rumunsku.
Staral sa aj o Slovákov vo Francúzsku a v USA.
M. Olšovsk ý bol obľúben ým spovedníkom. V literatúre sa uvádza,
že „spovedelnica P. Mansveta b ývala hojne navštevovaná ako dajaká
slávna
interná
klinika
veľkomestsk ých
lekárov-profesorov.“
Podľa
spomienk y pamätníka bol spovedníkom kňažnej Margit y, manželk y
Mikuláša XIII. Pálfiho. Knieža zase Olšovskému robil miništranta pri sv.
omšiach v zámockej kaplnke Sv. kríža.
Ako
provinciál
mal
Olšovsk ý
veľké
zásluh y
na
zriadení
františkánskeho gym názia v Malackách. Najskôr sa snažil o vytvorenie
strednej škol y pre františkánsk ych klerikov a vzápätí robil príslušné
krok y, ab y sa mohlo v ytvoriť gymnázium s právom verejnosti. Ab y malo
v yučovanie na gymnázium potrebnú úroveň, poslal mnohých pátrov
študovať na domáce i zahraničné univerzit y rôzne vedné odbory. Cieľom
115
bola ich príprava na pedagogickú činnosť. V januári 1927 poslal do
všetk ých kláštorov obežník, v ktorom žiadal o pomoc pri budovaní
zbierok vznikajúcej škol y. Gymnázium sa podarilo otvoriť a prv ý školsk ý
rok začal v septembri 1927. V ozname o otvorení gymnázia uviedol
provinciál dôvod y, prečo sa rozhodol pre Malack y: „Volili sme toto
miesto s úm yslom, že tam v zdravom lesnatom zátiší a jednako v
bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenska spojíme v ýhod y
radostného vonkova s vrelou tepnou kultúrneho strediska.“ Otvorenie
gymnázia malo podľa L. Danišoviča aj politick ý v ýznam, konkrétne
posilnenie dobrých vzťahov medzi františkánmi a štátom. M. Olšovsk ý
vraj niekoľkokrát v yužil svoj vpl yv vo veciach, kam štát nemal dosah, ale
on áno. S jeho podporou bola v kláštore po problémoch so statikou starej
budov y postavená nová školská budova, ktorá bola v prevádzke až do
súčasnosti. Postavili ju napriek nedostatku finančn ých prostriedkov.
Olšovsk ý vted y v yužil svoje postavenie a vpl yv a príslušné prostriedk y sa
podarilo
zhromaždiť.
Zdrojov
bolo
niekoľko,
najv ýznamnejší
bol
h ypotekárn y úver. Treba poznamenať, že to nebolo jednoduché, úver bol
zabezpečen ý rozsiahlym majetkom – okrem malackého kláštora to boli
tiež
kláštory
v
Bratislave,
Trnave,
Nitre
a
Hlohovci!
Olšovsk ý
gymnázium pravidelne navštevoval, naposled y necelé dva mesiace pred
svojou smrťou. Vo v ýročnej správe gymnázia sa o tejto udalosti píše s
odstupom písalo: „Účasť na jeho oslave dňa 7. marca takto bola i
poslednou jeho inšpekciou malackého gymnázia, za ktorej sa nevedomk y
– šťastn ý človek! – lúčil so svojím milovan ým dielom, s rádov ým
gymnáziom, no i s nami a so spanilou mládežou, za ktorú priamo
hrdinské námah y podnikal a ktorú tak šľachetne miloval.“ Zomrel po
krátkej, no ťažkej chorobe presne pred 75 rokmi – 26. apríla 1935.
Pochovan ý bol na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.
V roku 1933 malacké obecné zastupiteľstvo udelilo M. Olšovskému
čestné
občianstvo
Malaciek.
V
listine,
ktorú
Olšovsk ý
pri
tejto
príležitosti dostal, bolo napísané: “Obecné zastupiteľstvo obce Malaciek
so srdečnou vďakou uznáva Vašu otcovskú starostlivosť o povznesenie
116
školstva a v ýchovného ústavu obce Malaciek, najmä neh ynúce zásluh y o
zriadenie, v ystavenie a udržovanie miestneho verejného klasického
gymnázia a stredoškolského internátu Rádu sv. Františka, umiestnen ých v
peknej modernej budove a v zámku. Týmto činom Vaša Vysokodôstojnosť
v ykonala
epochálne
dielo
v
kultúrnom,
mravnonáboženskom
a
hospodárskom v ývoji našej obce a tak zlat ými písmenami zapísala sa do
sŕdc všetkého našého ob yvateľstva. Z tohoto vzácneho dôvodu obecné
zastupiteľstvo obce Malaciek zvolilo Vašu Vysokodôstojnosť na svojom
zasadnutí dňa 7-he júna 1933 so spontánnou úprimnosťou jednohlasne za
svojho čestného občana a prehlásilo že aj napotom vžd y bude Vašej
Vysokodôstojnosti úprimnou povďačnosťou zaviazané.”
V roku 1991 bola v priestore kláštora zriadená základná škola,
ktorá bola pomenovaná po Olšovskom. V roku 1992 bola pri príležitosti
340. v ýročia príchodu františkánov do Malaciek na budove b ývalého
františkánskeho
kláštora
najv ýznamnejších
odhalená
františkánov
pamätná
pôsobiacich
v
tabuľa
tomto
s
menami
kláštore,
kde
nech ýbalo ani meno M. Olšovského.
Knieža Mikuláš XIII. Pálfi (75. výročie úmrtia)
Mikuláš XIII. Pálfi sa narodil v Malackách 11. novembra 1861 ako
štvrté dieťa grófa Pavla Jozefa Mikuláša Pálfiho a grófk y Geraldine z
rodu Károliovcov. V tom čase bol hlavou malackej línie Pálfiovcov
knieža Anton Karol, starší brat Mikulášovho deda Mikuláša XI. Kniežací
titul mala v malackej línii od začiatku 19. storočia vžd y len hlava rodu.
Po smrti bezdetného Antona Karola v roku 1879 sa ďalším kniežaťom stal
práve osemnásťročný Mikuláš XIII. Mal síce tri staršie sestry, ale rodová
moc
sa
dedila
v
mužskej
línii.
Bol
v ychovávan ý
v
Malackách
františkánom P. Dion ýzom Kasom, ktorý vychovával aj jeho súrodencov.
Neskôr Mikuláš študoval vo Viedni a stal sa husársk ym poručíkom. Veľa
času trávil vo Viedni, kde často zastupoval cisára na rozličn ých
ceremóniách. Zastával aj hodnosť cisárskeho maršala a tajného radcu. 15.
februára 1885 uzatvoril manželstvo s o päť rokov staršou Margitou Ziči,
117
na ktorú Malačania spomínali v dobrom. Malack y boli sídlom Mikuláša
XIII. a celej línie rodu až do prevratu v roku 1918. Počas prevratu odišiel
do bezpečia a po prevrate sa rozhodol presťahovať na svoje letné sídlo do
rakúskeho Marcheggu. Panstvo, resp. veľkostatok sa po vzniku prvej ČSR
zmenšoval, ale zámok v Malackách Pálfiovcom stále patril. Nie všetk ým
sa to páčilo, v zápisnici z jedného zasadania obecného zastupiteľstva sa
zachoval záznam, podľa ktorého chcel jeden z poslancov zabrať zámok a
zriadiť tam okresn ý úrad. Ist ý čas v zámku zotrvala armáda a úradníci.
Neskôr ho Pálfiovci dali františkánom, v ýmenou za svoje patronátne
povinnosti voči nim, siahajúce do 17. storočia do čias Pavla IV. Pálfiho.
V Marcheggu žil Mikuláš až do svojej smrti. Zomrel vo Viedni 6. marca
1935 a pochovali ho v hrobke v zámockom parku v Marcheggu vedľa jeho
manželk y, ktorá zomrela v roku 1925. Mikuláš XIII. s manželkou nemali
potomka, preto ďalším kniežaťom stal bratranec Mikuláša XIII. Ladislav,
ktorý sa narodil tiež v Malackách, o šesť rokov neskôr ako Mikuláš. Po
jeho smrti v januári 1947 v ymrela malacká (v literatúre sa potom uvádza
aj marcheggská) línia Pálfiovcov.
Likvidácia františkánskeho kláštora (60. výročie)
Františkáni v Malackách pôsobili dokázateľne od polovice 17.
storočia, kláštor im odovzdal zemepán Pavol IV. Páfli v roku 1653.
Kláštor plnil svoje poslanie, stovk y rehoľníkov sa v ystriedali v jeho
priestoroch a v meste pôsobili počas troch storočí, až do osudného rána
14. apríla 1950. V
Malackách bol veľk ý kláštor, pátri sa okrem
pastoračnej činnosti venovali pedagogick ým
povinnostiam na vlastnom
gymnáziu. Boli tu aj frátri, z ktorých niektorí pracovali na kláštornom
hospodárstve, a klerici, študujúci v gymnáziu.
Akcia K, v rámci ktorej boli zlikvidované mužské kláštory na našom
území, bola schválená už od začiatku roka 1950. Prípravné práce
koordinoval slovensk ý komunistick ý politik a neskorší prezident Gustav
Husák. Ako prebiehala akcia K v Malackách? V archíve je zachovaná
správa o likvidácii kláštora, ktorú 15. apríla podal veliteľ oddielu G. a
118
zmocnenec kláštora František H. V správe sa píše, že akcia bola dôkladne
pripravená a začala o polnoci z 13. na 14. apríla. Odsun rehoľníkov bol
uskutočnen ý 14. apríla ráno o 3. hodine bez toho, ab y o tom vedela
verejnosť.
Rehoľníci
vedomosti.
„Počas
o
príprave
sústredenia
tejto
akcie
rehoľníkov
v
podľa
správ y
budove
nemali
kláštora
sa
nev ysk ytli žiadne poruch y, ani žiaden z rehoľníkov sa nezdráhal opustiť
kláštor, ani nekládol odpor.“ Oddiel ŠtB spravil prehliadku a súpis
inventáru kláštora. J edn ým z komisárov, ktorí zabezpečili riadenie Akcie
K v Malackách bol Rudolf J. Tento sa o niekoľko rokov chválil svojou
činnosťou. Zabával sa na tom, ako františkáni, ktorí chceli uniknúť
sústredeniu v jednej miestnosti, skákali z okna na poschodí, aj v
teplákoch, resp. p yžamách, a tam ich už čakali príslušníci moci.
Nasledovalo rabovanie, podľa ústne zachovan ých informácií sa stratili
dva plné koše zlatých a pozlaten ých kalichov, obraz y, klavíry a iné
hudobné nástroje. Rovnako boli zlikvidované kláštorné zásob y vína.
Rozsiahla knižnica, ktorá obsahovala množstvo vzácn ych exemplárov,
vrátane niekoľk ých kníh z 15. storočia, bola zničená. Knihy boli podľa
svedkov nahádzané na korbu nákladného auta a prehadzované vidlami.
Časť z nich sa zachránila a bola prevezená do bratislavskej Univerzitnej
knižnice.
31
rehoľníkov,
prepadnutia,
bolo
ktorí
sa
nachádzali
odvezen ých
do
v
kláštore
sústreďovacieho
v
čase
jeho
kláštora vo
Sv.
Beňadiku (dnešnom Hronskom Beňadiku). Ab y sa zabránilo nepokojom a
ab y sa zmiernila nespokojnosť ľudí, zabezpečili komunisti, ab y sa v
každom
kláštornom
kostole
kňazov,
ab y
slúžili
sv.
omše.
Podľa
niektorých historikov práve tento moment bol veľmi dôležit ý pre
úspešnosť Akcie K. V Malackách bol ponechan ý páter Mansvét Drobn ý.
Ráno 14. apríla slúžil sv. omšu P. Kamil Chovan. „Mal kázeň nezávadnú
a bola zameraná v prospech akcie, v ktorej v yvrátil tvrdenia reakcie, že
farári (nie) sú pozatváraní a v ystríhal ich od šírenia nepravdiv ých správ,“
písalo sa v správe zo 16. apríla, ktorú podal veliteľ oddelenia ŠtB N.
Gvardián kláštora P. Osvald Bednár v čase jeho prepadnutia nebol v
119
Malackách. Informácie o tom, kde sa v čase prepadnutia kláštora
nachádzal,
sa
rozchádzali.
Podľa
jednej
verzie
bol
na
oslave
u
vtedajšieho provinciála P. Celestína Lepáčka. Druhá verzia znie, že bol
P. Osvald v Brne, kde študoval právo. Vrátil sa a išiel do kláštora.
Neposlali ho do spomenutého kláštora na stredné Slovensko, ale zostal v
Malackách ako správca farnosti. Tak ýmto násiln ým spôsobom prebehlo
násilné ukončenie tristoročného pôsobenia františkánov v Malackách.
V júli 1950 spravili z bývalého malackého kláštora preškoľovací
kláštor pre rehoľníkov z rôzn ych reholí. Cieľom školení, ktoré trvali
vžd y
približne
mesiac,
bolo
presvedčiť
kňazov
na
lojalitu,
resp.
spoluprácu s režimom. Okrem štátn ych úradníkov viedli školenia aj
kňazi, ktorých presvedčili komunisti na spoluprácu. Jedn ým tak ých
kňazov bol aj františkán, rodák z Jakubova P. Ladislav Polák. R ýchlo sa
prispôsobil nov ým pomerom. Začiatkom júla 1950 ho priviezli do
preškoľovacieho kláštora v Malackách, nie však do internácie, ale ako
školiteľa ostatn ých rehoľníkov. Pri príchode do Malaciek odovzdal
štátnemu
zmocnencovi
kláštora
list
od
prednostu
SLOVÚC-u
(Slovenského úradu pre veci cirkevné) Emila Göllnera v znení: „Pán
páter Ladislav Polák z Košíc je poverený Slovensk ým úradom pre veci
cirkevné
určit ými
úlohami
v
kláštore
v
Malackách,
a
preto
mu
v ychádzajte v ústret y.“ Podľa spomienk y jedného rehoľníka raz P.
Ladislav Polák začal školenie slovami: „Áno, bratia, dneska máme veľk ý
sviatok, Všetk ých svät ých.“ Svät ých však už viac vo svojej reči
nespomenul, hovoril len o politike. (P. Ladislav bol neskôr v období 1968
– 1981 správcom malackej farnosti.) Ďalšími školiteľmi boli niektorí
politici režimu (Jilemnick ý, Martanovic), ako aj „vlasteneck ý“ kňaz
Záreck ý. Často sa však stávalo, že t ýmto v ysokoškolsk y vzdelan ým
ľuďom
prednášali
o
marxistickej
filozofii
robotnícke
kádre.
Do
preškoľovacieho kláštora vozili aj rehoľníkov zo Sv. Beňadika. Okrem
školení absolvovali brigád y, z rozprávania vieme, že chodili napríklad
v yberať zemiak y do Gajár. Nesmeli prísť do st yku s ľuďmi, boli v
kláštore zatvorení.
120
Po ukončení kurzu nasledovali skúšk y pred komisiou, ktorá rozhodla
o ďalšom osude frekventanta. Preškoľovaním, teda skúškami úspešne
prešlo celkovo 108 zo 158 rehoľníkov. Títo, tzv. preverení sa mohli
odobrať
do
pastorácie.
Zv yšn ých,
ktorí
dostali
pri
záverečn ých
pohovoroch po preškolení známku IV a neprešli, poslali naspäť do
kláštorov v Podolínci a vo Sv. Beňadiku. Prípadne boli prevezení do
kárneho kláštora v Báči. Tam bol režim podstatne prísnejší, pričom často
nech ýbali ani najhrubšie form y ponižovania človeka. Podľa niektorých je
údaj o počte preškoľovan ých rehoľníkov nepresn ý a mohlo ich b yť v yše
300. Kňazi, ktorí podpísali lojalitu, spoluprácu, išli do pastorácie ako
správcovia farností. Tak odišlo 55 pátrov do verejnej duchovnej správ y a
49 bratov do v ýrob y. Ak b y chcel niekto z určenej línie v ybočiť, hrozilo
mu
odňatie
štátneho
súhlasu,
bez
ktorého
nikto
nemohol
ísť
do
pastorácie. Aj novokňazi museli najskôr podpísať lojalitu, keď išli za
kaplánov. Preškoľovací kláštor v Malackách bol zrušen ý v máji 1951. Po
jeho zrušení zostala v priestoroch objektu b ývalého kláštora škola, fara
zaberala len malú časť. Ist ý čas na poschodí v priestoroch dnešnej fary
bolo sídlo okresného súdu. Kláštor v Malackách nebol do dnešn ých dní
obnoven ý.
Michal Tillner (115. výročie narodenia)
Narodil sa 25. mája 1895 vo Viedni v čase, keď jeho rodičia Malačania boli za prácou vo Viedni. Pochádzal z džbánkarskej habánskej
rodin y. Ako 14-ročný odišiel z Malaciek do sveta. Po I. svetovej vojne
študoval na Umeleckopriem yslovej škole vo Viedni (prof. Hoffman,
Klaber, Bauer). 1910-37 prešiel zväčša pešo veľkú časť Európy, dostal sa
až do Strednej Ázie a do severnej Afrik y (Egypt). Na cestách sa živil
príležitostn ými prácami a maľoval. Na štúdiách vo Viedni si spočiatku
zarábal ako robotník, od 1929 reklamn ý grafik filmovej spoločnosti UFA
v Berlíne, 1937 sa natrvalo vrátil domov a usadil sa v Bratislave. 1954-70
pravidelne od mája do novembra b ýval vo Východnej, od 1970 mal ateliér
a žil v Šišolákoch pri Lakšárskej Novej Vsi. Vo Východnej a na Záhorí
121
zbieral keramiku a rozličné predmet y ľudovej v ýrob y. Zomrel 18.
februára 1975 v Bratislave, pochovali ho na starom malackom cintoríne.
Tillnerove zbierk y tvorili základ pre vznik Múzea Michala Tillnera
v Malackách, ktoré bolo založené v 1975 v priestoroch ml yna na Dolnom
konci. Po reštitúcii sa budova ml yna vrátila do súkromn ých rúk, preto
bola expozícia v roku 2000 dočasne zrušená. Opätovne bola otvorená
v nov ých priestoroch MCK na Záhoráckej ulici pri príležitosti 110.
v ýročia Michala Tillnera v roku 2006.
P. Celestín Alojz Lepáček (105. výročie narodenia, 55. výročie úmrtia)
Alojz Lepáček sa narodil 11. júna 1905 v Trstenej na Orave. Do
františkánskej rehole vstúpil ako pätnásťročn ý v Trnave, prijal rehoľné
meno
Celestín
(nieked y
používal
aj
podobu
poslovenčenú
mena
Nebešťan). Po noviciáte pokračoval na františkánskej škole v Hlohovci
a na gymnáziu v Trnave. Bohoslovie študoval na františkánskom učilišti
v Žiline, za kňaza bol v ysväten ý v roku 1929 v Nitre. Potom študoval na
univerzite v Bratislave slovenčinu a francúzštinu (1929 - 1934), z toho
dva semestre na Sorbone v Paríži. Hodnosť doktora filozofie dosiahol na
univerzite
v
Bratislave
v roku
1935.
Pôsobil
ako
profesor
na
františkánskom gym náziu v Malackách v rokoch 1934 – 1945, pričom od
roku 1940 až do poštátnenia bol riaditeľom škol y.
Venoval sa v ýskumu staršej slovenskej literatúry, publikoval štúdie
o františkánskom
barokovom
spisovateľovi
Hugolínovi
Gavlovičovi
a ďalších františkánoch. V Almanachu Spolku záhorsk ých akademikov
(1938) uverejnil štúdiu Kultúrne poslanie a osvetová práca rádu sv.
Františka v Malackách.
V Malackách sa venoval aj osvetovej a kultúrnej činnosti, bol
predsedom miestneho odboru Matice slovenskej, predsedom obecnej
knižničnej
starostlivosti
rad y
členom
v Malackách,
o mládež, kronikárom
referentom okresnej Hlinkovej gard y.
122
predsedníctva
kláštora,
ale
aj
Okresnej
duchovn ým
V roku 1946 bol zvolen ý za provinciálneho ministra františkánov
na Slovensku, túto funkciu v ykonával až do svojej smrti. Po likvidácii
kláštorov bol internovan ý v Pezinku, neskôr sa stal správcom farnosti v
Doľanoch. Zomrel 8. októbra 1955, pochovali ho v Trnave. Osobe
Celestína Lepáčka sa venoval aj kronikár Pavol Hallon v historickej
prílohe k zápisu do kronik y mesta Malacky za rok 2002.
P. Peter Jozef Esterle (120. výročie narodenia)
Jozef Esterle sa narodil 30. júna 1890 v Zohore. Gymnázium
navštevoval v Skalici, do kláštora vstúpil ako sedemnásťročný v Trnave.
Prijal rehoľné meno Peter Alkantara. Teológiu študoval na univerzite v
Budapešti. Za kňaza bol v ysväten ý v roku 1914. Začal účinkovať ako
lektor teológie na františkánskom učilišti v Bratislave. V príprave na
profesorskú dráhu v rokoch 1916-1919 študoval na univerzite v Budapešti
dejepis a latinčinu, v roku 1924 získal doktorát.
Po založení františkánskeho gymnázia v roku 1927 sa stal jeho
prv ým riaditeľom, v tejto funkcii zotrval do roku 1939. Potom odišiel na
františkánsku teologickú školu v Žiline, kde pôsobil aj pred vznikom
gymnázia. Učil tam až do likvidácie kláštorov v roku 1950. Prednášal
biblickú vedu a orientálne reči.
V
Malackách
viedol
aj
Mariánsku
kongregáciu
dievčat,
bol
zakladateľom miestneho odboru Matice slovenskej, pôsobil v Okresnej
starostlivosti
o mládež,
bol
spovedníkom
rehoľníčok-vincentiek
z kláštora v Malom kaštieli.
Zomrel v charitnom dome v Beckove. 29. marca 1977.
Štefan Čulen (195. výročie narodenia)
Štefan Čulen sa narodil 12. augusta 1815 v Brodskom. Študoval
v Trnave a v Pešti, kde bol v roku 1844 v ysväten ý za kňaza. Pôsobil ako
katolíck y farár a dekan v Malackách v období 1879-1892. Na vlastné
náklad y založil školu v Malackách na Rádku. Prispieval cirkevnou
publicistikou do novín. Na vlastné náklad y nechal postaviť budovu za
123
železnicou na Rádku, kde založil školu.
Zomrel v Malackách 13.
novembra 1892, pochovali ho na starom malackom cintoríne, neďaleko
hlavného kríža.
Karol Virsík (95. výročie narodenia)
Karol Virsík sa narodil 25. augusta 1915 v Malackách. Vyštudoval
medicínu, počas druhej svetovej vojn y bol ako lekár na v ýchodnom fronte
v predhorí Kaukazu. Liečil vojakov na oboch stranách frontu, zachránil
pred deportáciami aj niekoľko židovsk ých rodín. Po návrate pôsobil ako
pneumológ. Viedol 33 rokov Národn ý ústav tuberkulóz y a respiračn ých
chorôb. Zaslúžil sa aj o rozvoj gerontológie. V roku 2003 sa stal
nositeľom
Pribinovho
kríža
I.
tried y - štátneho
v yznamenania za
mimoriadne v ýznamné zásluh y v oblasti medicín y. Vyšla mu kniha
Odchádzam s Hippokratom (2005), námet ktorej tvorí jeho vojnov ý
denník. Za celoživotn ý prínos mu primátor mesta Malack y v roku 2006
udelil mimoriadne ocenenie Zlaté Pálfiho srdce. Zomrel 21. decembra
2009.
Pavol Hallon (85. výročie narodenia)
Pavol Hallon sa narodil 4. septembra 1935 v Sobotišti ako s yn
učiteľa správcu školy. Na gymnáziu študoval v Malackách a v Skalici.
Potom pokračoval na Vysokej škole veterinárnej v Brne a súčasne n a
Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzit y v Brne. V období 19501987 pôsobil v Malackách ako obvodn ý veterinárn y lekár. V Malackách
založil
filatelistický
Reprezentoval
klub,
Slovensko
venoval
na
sa
svetov ých
najmä
poštovej
filatelistick ých
histórii.
v ýstavách
v rokoch 1998-2001.
Mestsk ým kronikárom bol v období 1987-1994, okrem toho napísal
historické príloh y k zápisu do kronik y za rok y 2002 a 2003. Napísal
niekoľko publikácií a mnoho článkov. Získal striebornú plaketu za
publikáciu Poštovníctvo na Záhorí zo Svetovej filatelistickej v ýstav y v
Prahe (1998).
V roku 2002 získal ocenenie Pálfiho srdce. V roku 2006
124
mu primátor
udelil aj mimoriadne ocenenie Zlaté Pálfiho srdce - in
memoriam za celoživotn ý prínos.
Stano Král (50. výročie narodenia)
29. novembra oslávil 50. narodenin y herec Stano Král. Pochádzal
z Kostolišťa, na základnú školu aj na gymnázium chodil v Malackách.
Vyštudoval herectvo na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Znám y
bol najmä vďaka muzikálom Novej scény, v ktorých v ystupoval od roku
1993.
Pre televíziu
nakrútil
viac
než
100
televízn ych
inscenácií,
rozprávok a zábavných programov. Okrem toho daboval mnohé seriál y
a film y. Naspieval množstvo piesní pre televízne hudobné a zábavné
program y, rozprávky a ďalšie spevácke projekt y. Stal sa držiteľom
striebornej Bratislavskej l ýry.
Alfréd Swan (60. výročie narodenia)
14. októbra oslávil 60. narodenin y herec a malack ý rodák Alfréd
Swan. Po ukončení strednej všeobecnovzdelávacej škol y v Malackách
v yštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave a 26 rokov pôsobil v Činohre
Novej scén y. Hral aj vo filmoch, najznámejší bol dvojdieln y životopisn ý
televízn y film Zastret ý farebn ý svet z roku 1979, kde si zahral ústrednú
postavu - maliara Martina Benku. V 1972 sa oženil s herečkou Ľudmilou
Želenskou.
125
Zoznam skratiek a značiek
a. s. – Akciová spoločnosť
BSK – Bratislavsk ý samosprávn y kraj
BVS – Bratislavská vodárenská spoločnosť
CVČ – Centrum voľného času
ČOV – Čistička odpadov ých vôd
CPPPaP – Centrum pedagogicko-ps ychologického poradenstva a
prevencie
ČR – Česká republika
ČSFA – Československá futbalová akadémia
DC – Detské centrum
DHZ – Dobrovoľn ý hasičsk ý zbor
DNH – Divadlo na hambálku
EÚ – Európska únia
FS – Folklórn y súbor
HBK – Hokejbalov ý klub
KSMO – Klub starostov malackého okresu
KŠÚ – Krajsk ý školsk ý úrad
MCK – Mestské centrum kultúry
MO SR – Ministerstvo obran y Slovenskej republik y
MsCSS – Mestské centrum sociáln ych služieb
MsP – Mestská polícia
MsÚ – Mestsk ý úrad
MsZ – Mestské zastupiteľstvo
MŠ – Materská škola
MŠR – Mestská školská rada
NR SR – Národná rada Slovenskej republik y
OD – Obchodn ý dom
OU – Odborné učilište
OZ – Občianske združenie
PTPZ – Priem yselno-technologick ý park Záhorie
PZ – Policajn ý zbor
RŠ – Rada škol y
126
RTJ – Robotnícka telov ýchovná jednota
SCK – Slovensk ý cykloklub
SD – Spoločensk ý dom
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia
Sk – Slovensk ých korún
SLK – Slovenská lekárska komora
SND – Slovenské národné divadlo
SNG – Slovenská národná galéria
SOŠ – Stredná odborná škola
SSN – Slovensk ý s yndikát novinárov
ŠH – Športová hala
ŠKD – Školsk ý klub detí
SOU – Stredné odborné učilište
SNP – Slovenské národné povstanie
SR – Slovenská republika
ŠJ – Školská jedáleň
ŠKD – Školsk ý klub detí
ŠSK – Športovo-streleck ý klub
TIK – Turisticko-informačná kancelária
TJ – Telov ýchovná jednota
TK – Tanečn ý klub
ŤZP – Ťažké zdravotné postihnutie
ÚP – Územn ý plán
ÚPSVaR – Úrad práce, sociáln ych vecí a rodin y
VO – Volejbalov ý oddiel
VŠMU – Vysoká škola múzick ých umení
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie
ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
ZOZO – Združenie miest a obcí záhorskej oblasti
ZPMP – Združenie na pomoc ľuďom s mentáln ym postihnutím
ZŠ – Základná škola
ZUŠ – Základná umelecká škola
127
PRÍLOHA
128
ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV MSZ
V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH A VÝSLEDKY VOLIEB
1. Volebný obvod číslo 01
Kandidáti:
1. Štefan Bauman, 61 r., podnikateľ, Malack y, Stupavská 1283/35,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, 172 hlasov, 25,71
percent;
2. Ladislav Čas, 59 r., technik, Malack y, Skuteckého 1637/3, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 166 hlasov,
24,81 percent;
3. František Friala, 55 r., riaditeľ spoločnosti, Malack y, Štúrova
1513/68, SMER – sociálna demokracia, 113 hlasov, 16,89 percent;
4. Jozef Halcin, Ing., 35 r., štátn y zamestnanec, Malack y, Štúrova 157,
nezávisl ý kandidát, 330 hlasov, 49,33 percent;
5. Julián Kabát, 49 r., invalidn ý dôchodca, Malack y, Ľ. Fullu 1641/6,
SMER – sociálna demokracia, 80 hlasov, 11,96 percent;
6. Slavomír Kočalka, Ing., 39 r., informatik, Malack y, Pri Maline 2,
Kresťanskodemokratické
hnutie, 41 hlasov, 6,13 percent;
7. Jozef Mračna, Ing., 55 r., inžinier informatik, Malack y, Stupavská
1369/42, SMER – sociálna demokracia, 278 hlasov, 41,55 percent;
8. Dušan Rusňák, Ing., 32 r., živnostník, Malack y, Štúrova 2492/151,
Sloboda a Solidarita, 130 hlasov, 19,43 percent
9. Sergej Savin, Bc., 27 r., hasič, Malack y, F. Malovaného 1638/1,
nezávisl ý kandidát, 102 hlasov, 15,25 percent;
10.Filip Tikl, Mgr., 25 r., vzťahov ý manažér bank y, Malack y, Štúrova
155, Kresťanskodemokratické hnutie, 68 hlasov, 10,16 percent;
11.Jozef Walter, JUDr., 64 r., právnik, Malack y, Štúrova 1530,
nezávisl ý kandidát, 112 hlasov, 16,74 percent.
129
2. Volebný obvod číslo 02
Kandidáti:
1. Stanislav Árvai, Mgr., 24 r., obchodný zástupca, Malack y, M. Rázusa
29, Sloboda a Solidarita, 62 hlasov, 7,20 percent;
2. Edita Benková, MUDr., 65 r., lekárka, Malack y, Bernolákova 34,
SMER – sociálna demokracia, 137 hlasov, 15,91 percent;
3. Dušana Bieleszová, Mgr., 37 r., lektorka, Malack y, Mierové námestie
20, nezávisl ý kandidát, 94 hlasov, 10,92 percent;
4. Jozef Bulla, Ing., 65 r., elektroinžinier, Malack y, Jánošíkova 72,
Kresťanskodemokratické hnutie, 235 hlasov, 27,29 percent;
5. František Čurka, 66 r., dôchodca, Malack y, Mirka Nešpora 7,
Kresťanskodemokratické hnutie, 111 hlasov, 12,89 percent;
6. Marián Haramia, MUDr., 51 r., chirurg, Malack y, Nám. SNP 2377/7,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 400
hlasov, 46,46 percent;
7. Martin Hoffmann, Ing., 26 r., štátny radca, Malack y, Svätoplukova
22, nezávisl ý kandidát, 140 hlasov, 16,26 percent;
8. Miloslav Khun, doc. RNDr. CSc., 63 r., v ysokoškolsk ý pedagóg,
Malack y, V. Clementisa 8, SMER – sociálna demokracia, 164 hlasov,
19,05 percent;
9. Juraj Lisý, 34 r., ekonóm, Malack y, Slovenská 16, Hnutie za
demokraciu, 40 hlasov, 4,65 percent;
10. Milan Mackovich, Mgr., 33 r., manažér, Malack y, Rastislavova 10,
MOST – HÍD, 58 hlasov, 6,74 percent;
11. Róbert Peťko, Mgr., 35 r., štátn y zamestnanec, Malacky, Gen. M. R.
Štefánika 71, nezávisl ý kandidát, 137 hlasov, 15,91 percent;
12. Tomáš Polakovič, Ing., 35 r., investičn ý poradca, Malack y, Mierové
námestie
14,
Slovenská
demokratická
a kresťanská
únia
–
Demokratická strana, 153 hlasov, 17,77 percent;
13. Martin Sládek, Ing. arch., 48 r., architekt, Malack y, Malé námestie
6, nezávisl ý kandidát, 229 hlasov, 26,60 percent;
130
14. Mária Tedlová, Ing., 52 r., ekonómka, Malack y, Jánošíkova 10,
Kresťanskodemokratické
hnutie, 309 hlasov, 35,89 percent.
3. Volebný obvod číslo 03
Kandidáti:
1. Katarína Berkešová, Mgr., 31 r., právnička, Malack y, Duk. hrdinov
161, nezávisl ý kandidát, 158 hlasov, 23,34 percent;
2. Stanislav Fronc, 64 r., dôchodca, Malack y, Záhorácka 9/34, SMER –
sociálna demokracia, 132 hlasov, 19,50 percent;
3. Daniela Hamarová, Ing., 49 r., riaditeľka Obvodného pozemkového
úradu
Malack y,
Malack y,
Veľkomoravská
5268/76,
nezávisl ý
kandidát, 223 hlasov, 32,94 percent;
4. Richard Hájek, Ing., 34 r., lesn ý inžinier, Malack y, Lesná 5417/2A,
nezávisl ý kandidát, 136 hlasov, 20,09 percent;
5. Juraj Kalivoda, Ing., 43 r., bankový manažér, Malack y, Záhorácka
4/60, MOST – HÍD, 61 hlasov, 9,01 percent;
6. Dávid Maďar, Mgr., 27 r., obchodn ý manažér, Malack y, Ľ. Zúbka 9,
nezávisl ý kandidát, 76 hlasov, 11,23 percent;
7. Augustín Mráz, 39 r., súkromn ý podnikateľ, Malack y, Záhorácka
1935/85, nezávisl ý kandidát, 111 hlasov, 16,40 percent;
8. Pavol Oreský, Ing., 46 r., realitn ý maklér, Malack y, 1. mája 27,
MOST – HÍD, 57 hlasov, 8,42 percent;
9. Ján Petrovič, 29 r., podnikateľ, Malack y, Záhorácka 1935/89,
nezávisl ý kandidát, 85 hlasov, 12,56 percent;
10. Vladimír Rusek, Bc., 26 r., pracovník veľkoodberov, Malack y,
Záhorácka 1933/49, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana , 61 hlasov, 9,01 percent;
11. Martin Sloboda, Ing., 27 r., telekomunikačn ý technik, Malack y, M.
Olšovského 233, MOST – HÍD, 15 hlasov, 2,22 percent;
12. Pavel Spusta, Ing., 52 r., stavebn ý inžinier, Malack y, Pribinova 2,
SMER – sociálna demokracia, 196 hlasov, 28,95 percent;
131
13. Lívia Spustová, 34 r., pedagóg, Malack y, J. Gabčíka 2676/4,
nezávisl ý kandidát, 139 hlasov, 20,53 percent;
14. Mária Trenčíková, 52 r., sociáln y poradca, Malack y, Pribinova 4,
SMER – sociálna demokracia, 149 hlasov, 22,01 percent;
15. Dagmar Uhrová, Ing., 47 r., referent PaM, Malack y, Záhorácka 79,
Kresťanskodemokratické hnutie, 112 hlasov, 16,54 percent.
4. Volebný obvod číslo 04
Kandidáti:
1. Zuzana Baligová, Ing. Mgr., 38 r., projektov ý manažér, Malack y,
Družstevná 34, nezávisl ý kandidát, 175 hlasov, 22,18 percent;
2. Miroslav Fruš, MUDr., 56 r., lekár, Malack y, Hviezdoslavova 50,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, 181 hlasov, 22,94
percent;
3. Peter Hallon, 23 r., konateľ, Malack y, Slovenská 5252/1A, nezávisl ý
kandidát, 128 hlasov, 128 hlasov, 16,22 percent;
4. Milan Hollý, 46 r., súkr. podnikateľ, Malack y, Záhorácka 41, SMERsociálna demokracia, 56 hlasov, 7,10 percent;
5.
Izabela
Mistríková,
53
r.,
súkr.
podnikateľka,
Malack y,
Veľkomoravská 2195/41, nezávisl ý kandidát, 53 hlasov, 6,72 percent;
6.
Vladimír
Múdry,
Ing.,
51
r.,
samostatn ý
odborný
inšpektor
špecialista, Malack y, Partizánska 1080/15, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, 69 hlasov, 8,75 percent;
7. Dušan Netolička, 49 r., technik, Malack y, Veľkomoravská 2420/2,
Slovenská národná strana, 47 hlasov, 5,96 percent;
8. Milan Ondrovič, Ing. PhD., 31 r., mestsk ý inžinier – VŠ pedagóg,
Malack y, Veľkomoravská 2415/12, nezávisl ý kandidát, 311 hlasov,
39,42 percent;
9. Anton Pašteka, Mgr., 61 r., učiteľ, Malack y, Bernolákova 2423/24,
SMER – sociálna demokracia, 243 hlasov, 30,80 percent;
132
10. Mária Rusňáková, Mgr., 46 r., hlavn ý radca MS SR, Malack y, L.
Svobodu 30, nezávislý kandidát, 94 hlasov, 11,91 percent;
11.
Vladimír
Strelecký,
Ing.
arch.,
45
r.,
projektant,
Malack y,
Záhorácka 53/22, MOST – HÍD, 67 hlasov, 8,49 percent;
12.
Pavol
Ščasný,
Ing.,
31
r.,
vedúci
prevádzky,
Malack y,
Veľkomoravská 16, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 63 hlasov, 7,98 percent;
13. Pavol Škrha, 51 r., štátn y zamestnanec, Malack y, Cesta mládeže
2883/32, nezávisl ý kandidát, 91 hlasov, 11,53 percent;
14. Nataša Špelicová, Ing., 44 r., elektrotechnick ý inžinier, Malack y,
Záhorácka 82, nezávisl ý kandidát, 138 hlasov, 17,49 percent;
15. Renáta Vejmelková, 34 r., administratívna pracovníčka, Malack y, M.
Benku 22, Slovenská národná strana, 33 hlasov, 4,18 percent;
16. Alexandra Walterová, Mgr., 30 r., geológ, Malack y, Bernolákova
34, SMER – sociálna demokracia, 87 hlasov, 11,03 percent;
17. Miroslav Zobok, JUDr., 35 r., advokát, Malack y, Bernolákova 2,
Kresťanskodemokratické hnutie, 126 hlasov, 15,97 percent;
18. Eva Žilavá, Bc., 38 r., diplomovaná zdravotná sestra, Malack y,
Veľkomoravská 65, Kresťanskodemokratické hnutie, 93 hlasov, 11,79
percent.
5. Volebný obvod číslo 05
Kandidáti:
1. František Baláž, 62 r., odborn ý referent, Malack y, 1.mája 96/93,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, 173 hlasov, 17,91
percent;
2. Eliška Barniaková, Ing., 55 r., ekonóm, Malack y, Pribinova 10,
Sloboda a Solidarita, 153 hlasov, 15,84 percent;
3. Peter Dobiaš, 54 r., živnostník, Malack y, Nová 37, SMER – sociálna
demokracia, 98 hlasov, 10,14 percent;
133
4. Erik Emríšek, 26 r., bankov ý úradník, Malack y, 1. mája 81/4, MOST
– HÍD, 41 hlasov, 4,24 percent;
5. Ladislav Horáček, Ing., 52 r., štátn y zamestnanec, Malack y, M.
Rázusa 2781/31, nezávisl ý kandidát, 91 hlasov, 9,42 percent;
6. Rastislav Klempa, Mgr., 38 r., konzultant, Malack y, 1. mája 97,
Sloboda a Solidarita, 124 hlasov, 12,84 percent;
7.
Marcel Kováč, Ing., 34 r., manažér, Malack y, Legionárska 390/13,
nezávisl ý kandidát, 122 hlasov, 12,63 percent;
8. Jana Maderová, Mgr., 33 r., vedecko-v ýskumn ý pracovník, Malack y,
Ľ.
Zúbka
1179/3,
Slovenská
demokratická
a kresťanská
únia
–
Demokratická strana, 58 hlasov, 6,00 percent;
9. Peter Malášek, Bc., 48 r., správca budov y, Malack y, 1. mája 2381/29,
SMER – sociálna demokracia, 97 hlasov, 10,04 percent;
10.
Vladislav
Marek,
63
r.,
technik,
Malack y,
Kukučínova
57,
Kresťanskodemokratické hnutie, 77 hlasov, 7,97 percent;
11. Vladimír Moravčík, Ing. CSc., 64 r., štátn y zamestnanec, Malack y,
J. Kubinu 2546, Slovenská národná strana, 174 hlasov, 18,01 percent;
12. Marian Novota, Ing., 42 r., súkromn ý podnikateľ, Malack y,
Kukučínova 74, nezávisl ý kandidát, 148 hlasov, 15,32 percent;
13. Karol Oreský, Ing., 49 r., manažér vo v ýstavbe, Malack y, M.
Olšovského 60, MOST – HÍD, 64 hlasov, 6,63 percent;
14.
Vladimír
Oreský,
56
r.,
robotník,
Malack y,
Záhorácka
56,
Komunistická strana Slovenska, 23 hlasov, 2,38 percent;
15. Vladimír Pullmann, MUDr., 40 r., lekár, Malack y, Legionárska 20,
MOST – HÍD, 153 hlasov, 15,84 percent;
16. Tomáš Rehák, 22 r., študent v ysokej škol y, Malack y, 1. mája 94,
Kresťanskodemokratické hnutie, 52 hlasov, 5,38 percent;
17. Róbert Šegeda, JUDr., 34 r., právnik, Malack y, Nová 2855/40,
nezávisl ý kandidát, 62 hlasov, 6,42 percent;
18. Lenka Škodová, Bc., 23 r., študent VŠ, Malack y, Záhorácka 39,
SMER – sociálna demokracia, 68 hlasov, 7,04 percent;
134
19. Igor Šulík, Mgr., 35 r., manažér, Malack y, Vajanského 355,
Občianska konzervatívna strana, 28 hlasov, 2,90 percent;
20. Pavol Tedla, RNDr., 38 r., pedagóg, Malack y, Martina Rázusa 31,
nezávisl ý kandidát, 342 hlasov, 35,40 percent;
21. Katarína Trenčanská, Mgr., 31 r., pedagóg, Malack y, Martina
Rázusa 25, nezávisl ý kandidát, 227 hlasov, 23,50 percent;
22.
Zuzana
Vicenová,
39
r.,
krajčírka,
Malack y,
Oslobodenia 3,
Kresťanskodemokratické hnutie, 53 hlasov, 5,49 percent.
6. Volebný obvod číslo 06
Kandidáti:
1. Marián Andil, Ing., 33 r., projektový manažér, Malack y, Jesenského
24, nezávisl ý kandidát, 409 hlasov, 53,46 percent;
2. Veronika Fuseková, 24 r., supervízor, Malack y, Legionárska 32,
SMER – sociálna demokracia, 94 hlasov, 12,29 percent;
3. Dušan Galovič, 59 r., rušňovodič, Malack y, B. Nemcovej 48,
Kresťanskodemokratické hnutie, 151 hlaaov, 19,74 percent;
4. Gabriela Janíková, Ing., 44 r., ekonómka, Malack y, Jesenského 20,
nezávisl ý kandidát , 417 hlasov, 54,51 percent;
5. Milan Johanes, Ing., 55 r., stavebn ý inžinier, Malack y, Kukorelliho
2714/5, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, 104
hlasov, 13,59 percent;
6. Stanislava Mokrohajská, Bc., 29 r., asistentka konateľa, Malack y,
Pezinská
74,
Slovenská
demokratická
a kresťanská
únia
–
Demokratická strana, 84 hlasov, 10,98 percent;
7. Juraj Říha, Mgr., 25 r., právnik, Malack y, Jesenského 1045/30,
nezávisl ý kandidát, 535 hlasov, 69,93 percent;
8. Peter Slávik, JUDr. Ing., 25 r., právnik, Malack y, Vys oká 2399/7,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 170
hlasov, 22,22 percent.
135
Download

Kronika mesta Malacky za rok 2010