1. Úvod
Medzi najväčšie problémy v zdravotníctve patria:
- chýbanie vízie zdravotníctva na dlhšie obdobie zo strany štátu
a politikov,
- neustále sa meniaca legislatíva,
- nedostatok finančných zdrojov,
- nedefinovanie rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti,
- nedefinovanie štandardov.
Napriek týmto problémom úlohou nemocnice je:
- uspieť v konkurenčnom prostredí kvalitných a efektívnych
poskytovateľov,
- zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť s
primeranou spoluúčasťou občanou, ktorá prihliada na ich
sociálne možnosti,
- adekvátne finančné ohodnotenie, možnosť odborného rastu a
spoločenského postavenia pracovníkov v zdravotníctve,
- dosahovanie vyrovnaného rozpočtu nemocnice.
3
2. Organizačná schéma nemocnice
Správna rada :
MUDr. Milan GAĽA, predseda
Ing. Ján DEČO, člen
Ing. Ladislav ŠTEFANEC, člen
Ing. Norbert SCHELLONG, člen
MUDr. Radoslav ČUHA, člen
JUDr. Ján PATAKY, podpredseda
JUDr. Ing. Jaroslav KOMORA, člen
JUDr. Peter PETKO, člen
Dozorná rada :
Ing. Oľga BEŇOVÁ, predsedkyňa
MUDr. Miroslav SOLANKA, člen
Ing. Maroš FECKANIN, člen
Riaditeľ : MUDr. Marián PETKO, MPH
Námestníčka pre zdravotnú starostlivosť: MUDr. Martina ŠUCHOVÁ, PhD.
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť: PhDr. Anna PETRUŠOVÁ
Ekonomická námestníčka: Ing. Martina KOKINDOVÁ, MBA
A. Správna rada, ako najvyšší orgán nemocnice zasadala trikrát v roku 2010 a na svojich
rokovaniach schválila rozpočet nemocnice, účtovnú uzávierku a ďalšie dôležité rozhodnutia
týkajúce sa chodu nemocnice.
B. Dozorná rada zasadala štyrikrát v roku 2010 a na svojich rokovaniach sa venovala
kontrole prijatých opatrení, ekonomizácie nemocnice.
C. Riaditeľ nemocnice spolu s členmi vedenia počas roku 2010 zasadal pravidelne jedenkrát
týždenne. Na poradách vedenia sa prijímali operatívne riešenia, nápravné opatrenia
zabezpečujúce chod nemocnice.
D. Iné zložky gremiálna porada, komisie.
Pre posudzovanie odborných problémov a vypracovanie návrhov na opatrenia sú
zriadené tieto komisie:
- komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku,
- komisia škodová,
- komisia bytová,
- komisia inventarizačná,
- komisia stravovacia,
- komisia bezpečnosti a ochrany pri práci a protipožiarnej ochrany,
- komisia likvidačná a vyraďovacia,
- komisia etická,
- transfúzna komisia,
- nozokomiálna komisia,
- pandemická komisia,
- finančná komisia,
- komisia pre styk so zdravotnými poisťovňami.
4
K o n t a k t:
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21,
085 01 B A R D E J O V
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 167 908, IČ DPH: SK 2020028824
Tel. čísla - spojovateľka : 054 / 4788 111
Fax: 054 / 4788 686
E - mail : [email protected], [email protected]
http://www.nsp-bardejov.sk
5
6
3. Ú s e k z d r a v o t n e j s t a r o s t l i v o s t i
a zdravotných poisťovní
Námestníčka pre ZS a ZP: MUDr. Martina Šuchová, PhD.
K 31. 12. 2010 je NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov zložená z lôžkovej a poliklinicko
- ambulantnej časti, ktorú tvorí:
A/ 14 lôžkových oddelení
B/ 45 ambulancií
C/ 3 denné stacionáre
D/ 4 špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti
E/ 4 poliklinické oddelenia
F/ 3 iné oddelenia zdravotnej starostlivosti
G/ 8 oddelení SVaLZ
H/ 3 stanice záchrannej zdravotnej služby
I/ 1 nemocničná lekáreň
J/ 1 verejná lekáreň
K/ 1 epidemiológ
Zloženie lôžok v NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov podľa manuálu „OECD Health Data
1999“ je následovné: celkový počet lôžok: 380, z toho:
- akútne lôžka ........................ 239 (t. j. 3,14 lôžka na 1 000 obyv.)
- chronické lôžka ................... 64 (t. j. 0,84 lôžka na 1 000 obyv.)
- psychiatrické lôžka ............. 40 (t. j. 0,53 lôžka na 1 000 obyv.)
- sociálne lôžka ..................... 37 (t. j. 0,49 lôžka na 1 000 obyv.)
- celkový počet lôžok............ 380 (t. j. 5,00 lôžka na 1 000 obyv.)
Nemocnica zabezpečuje LSPP pre deti a dorast, LSPP dospelých, stomatologickú LSPP
a kompletnú ústavnú pohotovostnú službu /ÚPS/ na lôžkových oddeleniach.
A/ L ô ž k o v é
oddelenia
Lôžková zdravotná starostlivosť vrátane poskytovania ústavnej pohotovostnej služby
v rozsahu:
- interné oddelenie /s počtom 42 lôžok z toho 6 lôžok JIS/
- geriatrické oddelenie /s počtom 25 lôžok/
- chirurgické oddelenie /s počtom 30 lôžok z toho 2 lôžka JIS/
- oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológie v odbore úrazová chirurgia
/s počtom 18 lôžok z toho 2 lôžka JIS/
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie /s počtom 45 lôžok z toho 4 pooperačné
lôžka/
- oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny /s počtom 4 lôžok/
- detské oddelenie /s počtom 21 lôžok z toho 3 IDF – izba diferencovanej
starostlivosti/
- novorodenecké oddelenie /s počtom 20 lôžok/
- neurologické oddelenie /s počtom 34 lôžok z toho 6 lôžok JIS/
- fyziatricko - rehabilitačné oddelenie /s počtom 32 lôžok/
- liečebňa dlhodobo chorých /s počtom 32 lôžok/
- psychiatrické oddelenie /s počtom 40 lôžok/
- doliečovacie oddelenie /s počtom 20 lôžok/ - zatiaľ nie je v prevádzke
- oddelenie chronickej intenzívnej starostlivosti /s počtom 6 lôžok/ - zatiaľ nie je
v prevádzke.
7
Analýza hospodárenia lôžkovej zdravotnej starostlivosti:
Druh poskytovanej zdravotnej
starostlivosti
Lôžková starostlivosť
r. 2009
r.2010
Náklady
6 769 395 €
6 726 183 €
Index
10/09
99,36
Lôžková starostlivosť
Výnosy
5 656 716 €
5 624 156 €
99,42
Lôžková starostlivosť
VH
- 1 112 679 €
-1 102 027 €
99,04
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: MUDr. Martina Šuchová, PhD.
námestníčka pre ZS a ZP
8
INTERNÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 40
Počet lekárov: 8
Primár MUDr. Solanka Miroslav - atestácia I. a II. st. z VL, NA z geriatrie,
Zástupca primára: MUDr. Molčan Jaroslav - vedúci lekár JIS s atest. z VL a príprave na NA z
kardiológie,
1 lekár po atest. z gastroenterologie /úväzok 0,2/, 1 lekár v 6. r praxe v príprave na atest. z VL
po postupovej skúške, 1 lekárka po post. sk. zaradená do prípr. na NA z pneumoftizeológie, 5
lekári v príprave na postupovú skúšku.
Počet sestier: 22
Vedúca sestra – Mgr. Zdenka Greifová – PŠŠ, VŠ v odbore ošetrovateľstvo, zaradená do
špecializačného štúdia intenzív. ošetr. starostl. o dospelých
1 sestra PŠŠ, 1 sestra PŠŠ + certifikát z kardiologických vyšetrovacích metód,
1 zdravotnícky asistent pre vedenie zdrav. dokumentácie.
Z celkového počtu sestier má 9 sestier PŠŠ /dve sú zaradené v príprave/, 1 sestra má certifikát
z kardiol. vyšetrovacích metód, 2 sestry Mgr. vzdelanie, 3sestry Bc. vzdelanie.
Sanitárky - 6, Ošetrovatelia – 2.
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Interné odd.
Počet lôžok
IMO
JIS
Spolu
Intermediárne
lôžka
28 /-2/
/- 2/ od nov. 2010
10
6
44 /-2/
Izby na oddelení sú 1,3,4 lôžkové s umývadlami, na oddelení sú oddelené kúpelne a
toalety zvlášť pre mužov a ženy. 2 izby sú jednolôžkové, nadštandardne vybavené so
samostatným sociálnym zariadením /WC, sprchovací kút/, televízorom, chladničkou
rádiomagnetofónom, rýchlovarnou kanvicou, 10 lôžok IMO má zvýšenú (intermediárnu)
starostlivosť.
JIS je 6 lôžková (f.HILL-ROM, Dynamis), každé lôžko má bed side monitoring fi
Schiller, sestra monitoruje pacienta na centrálnom monitore s EKG a zákl. fyziol. f., obslužné
prístroje a prípojky médií sú riešené závesným stropným systémom. Na JIS a int. odd je 9
infúz. púmp (5x Braun,2xBaxter,2x Terumo), 8 inj. dávkovačov (5x Braun, 3x Terumo), 1
defibrilátor Schiller,1 chirológ, 3 odsávačky, 2 dočasné kardiostimulátory, 2 digitálne
tlakomery OMRON M 7, za r. 2010 + 3 antidekubitárne matrace fi. THUASNE, 2 mobilné
EKG Schiller, 2 negatoskopy.
Vyšetrovňa JIS a IMO disponuje:
- polohovacím lôžkom na pHUT s monitorom, veloergometrom (Shiller s automat.
vyhodn.), snímačom TESP (fy. OBREAM SP-5E), EKG
Holterom, 1 TK Holterom,
Dopplerom tuškovým, 1 negatoskop.
9
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Počet hospitalizovaných pacientov
2009
2010
1922 / z toho na JIS 458 /
1873 /z toho na JIS 462/
Priemerná ošetrovacia doba : 6,86dňa (rok 2009 -6,72 dňa) , JIS 2,96dňa
Využitie lôžkového fondu: 73,51% (na JIS 62,42% )
Na internej príjmovej ambulancii ošetrených: 8293 pacientov (rok 2009-8 045 )
z toho: 1745 cestou RLP a RZP/r.2009- 1636/ a ÚPS 3504.
Na JIS bolo hospitalizovaných 462 pacientov z toho pre AIM 74 /2009- 63/ liečených
trombolýzou 21, závažné pľúcne embólie 9 /2x TL liečba Actilyse/ ,akút. krvácania GITu
62 /2009-67/, ischem. CMP lx TL Actilyse.
Niektoré výkony: Elektrické kardioverzie: 248 (r.2009- 174), Dočasné kardiostimulácie 10 (
r.2009-13), Kaválne katétre 52, Pleurálne punkcie 70 (r.2009-88), abdominálne punkcie 56
(r.2009-51), sternálne punkcie 40(r.2009-53).
Analýza hospodárenia
r. 2009
r. 2010
Náklady
Výnosy
850 389 €
914 755 €
702 916 €
699 297 €
Výsledok
hospodárenia
- 147 473 €
- 215 458 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
MUDr. Chovanec - Dni mladých internistov /Olomouc/,
- Festival kazuistík /Bratislava/.
Organizácia a prednášky na Vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v BJ.
Organizácia a prednášky na celoústavnom seminári sestier.
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
ECHOKG vyšetrenie /MUDr. Molčan/.
Nové liečebné postupy podľa EBM, nové diagnostické postupy v spolupráci s biochemickými
laboratóriami a rtg odd. podľa technického vybavenia.
Návrhy na zlepšenie poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
- vyhotoviť informačnú tabuľu pri vstupe na odd.,
- antidekubitárne polohovacie lôžko /aj pre extrémne obéznych pacientov/,
- polohovacie kreslo mobilné na JIS,
- magnetické popruhy na kurtrovanie pacientov,
- zriadenie CPO, v prípade suplovania CPO int. príjmovou amb. vytvorenie materiálno technických a personálnych podmienok na takúto činnosť,
- inovovať výhľadovo centrálny monitorovací systém na JIS,
- zakúpenie ventilátora pre JIS.
V Bardejove, 28.4.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Miroslav Solanka
primár interného oddelenia
10
GERIATRICKÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 14
Lekári: úväzkovo 2,2
Primár: MUDr. Solanka Miroslav - atestácia v VL I.a II.st., NA z geriatrie.
Zástupca primára: MUDr. Sylvia Sanchová – Salazarová - atest. VL I. st., NA z geriatrie
/úväzok 0,2/, 1 lekár po postup. skúške zaradený do prípravy na NA z endokrinologie /úväzok
0,8/, 1 lekár v príprave na postupovú skúšku.
Sestry: 6 + 1/3 úv. vedúca a 1/3 úv. staničná sestra.
Vedúca sestra: Mgr. Zdenka Greifová – PŠŠ, VŠ v odbore ošetrovateľstvo, zarad do špec.št.
intenzív. ošetr. starostl. o dospelých.
1 sestra s PŠS, 1 sestra s Bc. vzdelaním.
Sanitárky - 4, Ošetrovatelia – 1.
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka technika
- 25 lôžkové odd., (3 trojlôžkové, 2 štvorlôžkové, 1 päťlôžková štandardná izba, 1 dvojlôžková
a 1 jednolôžková nadštandardná izba). Bezbariérovo prispôsobené sociálne zariadenia.
Prístrojová technika: EKG 12zv. BIOSET, 2 inf. pumpy /1TERUNO+1 BRAUN/ 1 inj.
dávkovač BRAUN, negatoskop, odsávačka a defibrilátor ako aj inj. dávkovače a iná zdrav.
technika sa zapožičiava aj z int. odd., dve PC stanice, mobilné kúpacie lôžko, 3 antidekubitárne
matrace THUASNE..
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
r. 2009
r. 2010
Počet hospitalizovaných
pacientov
741
701
Priemerná ošetrovacia
doba
8,9
9,16
Využitie lôžkového
fondu
72,12
70,00
Analýza hospodárenia
r. 2009
r. 2010
Náklady
Výnosy
227 179 €
229 688 €
321 123 €
317 698 €
Výsledok
hospodárenia
+ 93 944 €
+ 88 010 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
V r. 2010 na úrovni okresu lekári spoluorganizovali a prednášali na pracovnej schôdzi SLS.
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Liečebné postupy sa zavádzajú priebežne podľa najnovších poznatkov a doporučení,
diagnostické postupy sa rozširujú v rámci rozvoja možností SVALZov a oddelenia laboratórnej
techniky.
11
Návrhy na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti
- antidekubitárne polohovacie lôžka,
- polohovateľné lôžka, nočné stolíky s vyklápacou jedálenskou časťou,
- 10 „rebríkov“ na priťahovanie pac. na lôžku do sedu,
- mobilné WC,
- sprchovaciu stoličku,
- magnetické popruhy na kurtovanie pacientov,
- pumpu na gastroenterálnu sondovú výživu.
V Bardejove, 28.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Miroslav Solanka
primár geriatrického odd.
ODDELENIE VŠEOBECNEJ A ÚRAZOVEJ CHIRURGIE
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 49
Počet lekárov: 11
Primár oddelenia: MUDr. Petráš Vladimír - atestácia II. stupňa zo všeobecnej chirurgie.
Zástupca primára pre traumatológiu – odborný garant: MUDr. Vaculík Vlastimil - atestácia v
odbore traumatológia a atestácia z II.stupňa v odbore chirurgia.
Zástupca primára pre chirurgiu: MUDr. Mihaľ Patrik - atestácia II. stupňa v odbore chirurgia.
1 lekár - atestácia I.st. z chirurgie, 1 lekár - nadstavbová atestácia z onkochirurgie, 1 lekár –
atestácia v odbore traumatológia, 5 lekári sú v príprave na atestáciu zo všeobecnej chirurgie.
Počet sestier: 25
Vedúca sestra oddelenia: Mária Šinaľová – ukončené VOV (t.č. zastupuje Júlia Kačmárová).
Z celkového počtu sestier 6 sestier má PŠŠ, 2 sestry VOV, 3 sestry Mgr. vzdelanie, 3 sestry Bc.
vzdelanie.
1 zdravotnícky asistent
Sanitárky - 8, Ošetrovatelia – 4.
Priestorové podmienky, materiálno - technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Obdobie
2009
2010
Chirurgia
32
28
Počet lôžok
JIS chir.
Traum.
_____
16
2
16
JIS traum.
_____
2
Spolu
48
48
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie má tri časti:
„A“ aseptickú, “S“ septickú a JIS – Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie so 4 lôžkami a 2
nadštandardné izby. Celkový počet lôžok je 48. Oddelenie je vybavené bielou technikou, 10
počítačmi a bežnou zdravotníckou technikou, 5 pevnými germicídnymi žiaričmi,1 prenosný
germicídny žiarič, 5 infúzne pumpy, 4 infúzne dávkovače, 3x monitor, 1 defibrilátor, 2 hrudné
odsávačky + 2 odsávačky, EKG prístrojom, 1 dávkovacia pumpa na enterálnu výživu, 1
nebulizátor.
12
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Chirurgia
JIS chir.
2009
2010
2010
Traumat.
JIS traum. Spolu:
2009
2010
2010
2009
Spolu:
2010
2083
2105
Počet hospit.
1213
1218
29
870
848
10
Priem.oš.dob
a
6,05
5,49
4,93
4,92
4,71
3,80
Využ.lôžok v
%
67,09
66,28
20,27
64,96
69,61
5,21
Počet operácií
829
863
6
556
602
8
1385
1479
Počet oš.dní
7346
6774
148
4268
4065
38
11614
11025
Počet úmrtí
8
10
1
4
1
0
12
12
70,85
20,68
63,90%
70,99
80,0%
66,49%
70,26%
68,34%
%
operovanosti
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
Chirurgia - 2009
859 357 €
664 849 €
- 194 509 €
Chirurgia – 2010
887 675 €
682 714 €
- 204 962 €
JIS chirurgická +
traumatologická
19 188 €
17 908 €
- 1280 €
Traumatológia - 2009
639 547 €
485 291 €
- 154 256 €
Traumatológia - 2010
652 737 €
548 603 €
- 104 134 €
Spolu odd.za rok 2009: - 348 765 €
Spolu odd.za rok 2010: - 310 375 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Lekári: 8. - 10.12.2010
30.9. - 01.10.2010
Sestry: 8. - 10. 12.2010
30.09 - 01.10.2010
VII.Žilinský chirurgický deň
XXXI.Stredoslovenské chirurgické dni
XI. Slov.-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie
VIII.Bardejovský deň miniinvazívnej chirurgie
VII.Žilinský chirurgický deň
XXXI.Stredoslovenské chirurgické dni
XI. Slov.-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie
VIII.Bardejovský deň miniinvazívnej chirurgie
13
Kurz laparoskopickej cholecystektómie ( Banská Bystrica)
Kurz laparoskopického šitia ( Košice)
Kurz šitia črevných anastomóz ( Prešov)
Pasívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Lekári:
AO kurz základný (Košice)
AO kurz pre pokročilých (Bratislava)
AO trauma sympózium (Problémy operačnej liečby osteoporotickej kosti) /Praha/
Kysucké lekárske dni (Čadca)
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Z chirurgie:
- laparoskopické operácie hrubého čreva,
- laparoskopické polypektómie,
- laparoskopické resekcie hrubého čreva,
- laparoskopické operácie perforovaného vredu.
Z traumatológie:
- dvojpilierová uhlovo-stabilná dlaha pri zlomeninách vretennej kosti,
- kombinovaná plastika pri defektoch kalvy.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- pre roky 2011 - 2013 je potrebné:
1.) dokončiť rekonštrukciu starých operačných sálov,
2.) zrealizovať rekonštrukciu Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie - sociálne zariadenia,
lekárske izby, vyšetrovne, sesterské izby, šatňa sestier.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: Prim. MUDr. Vladimír Petráš
primár odd. všeob. a úraz. chirurgie
14
GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 36
Počet lekárov: 7
Primár: MUDr. Petrišin Jaroslav - KA II st., subšpecializácia urogynekológia,
Zástupca primára: MUDr. Pavol Brnušák - KA II.st.
2 lekári - KA II.st., 1 lekár KA I.st., 2 lekári bez KA
Počet sestier: 20
Vedúca sestra: Ľudmila Cahajlová – ukončené PŠŠ a VOV,
Z celkového počtu sestier má 9 sestier PŠŠ, 2 sestry PŠŠ + VOV, 1 sestra VOV, 1 sestra
vysokoškolské vzdelanie + PŠŠ, 1 sestra bakalárske vzdelanie + PŠŠ, 1 sestra bakalárske vzdelanie +
VOV a 4 sestry majú ukončené bakalárske vzdelanie.
1 zdravotná sestra 0,6, USG 0,4, zákr. 0,2 uväz. - ukončené PŠŠ,
1 sestra na špecializovanej gynekologickej ambulancii – ukončené vysokoškolské vzdelanie
Sanitárky – 6, Ošetrovatelia – 1.
Priestorové podmienky, materiálno - technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
V roku 2010 bola nemocničná starostlivosť o gynekologicky choré a tehotné ženy v regióne
Bardejov poskytovaná na 45 lôžkovom fonde gyn.-pôr. oddelenia.
Časť rizik., patolog. grav. a gyn .
Časť rooming in
Spolu
25
20
45
Naďalej používame USG + 4D USG prístroj, urodynamický prístroj, EKG, defibrilátor, UDOP
2 ks, 5 ks CTG, monitor z OAIM na pooperačnej izbe. Ostatné bežné vybavenie potrebné na
prevádzku gyn. pôr. oddelenia ostalo nezmenené.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
2009
2010
Ukončené hospitalizácie
1 847
1 689+161 (OHV)
Ošetrovacie dni
12 177
11 538
6,61
6,79
74,14 %
70,25 %
Priemerná ošetrovacia doba
Obložnosť
Pôrodnícka starostlivosť:
2009
2010
Počet pôrodov v ústave
874
892
Perinatálne zomreté (mŕtvo + do 7 dní)
10
3
15
2009
2010
10,2 %o
3,4 %o
Otec pri pôrode
217
177
Bezbolestný pôrod
94
123
Pôrody z iných okresov
86
109
Psychofyzická príprava na pôrod
54
21
Svojvoľne prerušená ústavná liečba
45
65
Ohrozená gravidita
418
408
Perinatálna úmrtnosť v promile
V priebehu roka 2010 na gyn. pôr. oddelení nedošlo k
s graviditou, taktiež ani u gynekologicky chorej ženy.
úmrtiu ženy v súvislosti
Gynekologická starostlivosť:
2009
2010
Malé operačné zákroky
474
25,6 %
644
38,1 %
Veľké operačné zákroky
588
31,8 %
436
25,8 %
122
122
Ultrazvukové vyšetrenia
3 879
3 478 (4D 167)
Urodynamické vyšetrenie
93
86
53,8 %
58,3 %
Spont. potraty
Percento operovanosti
Analýza hospodárenia
2009
2010
Náklady
967 843 €
939 572 €
Výnosy
878 591 €
855 785 €
Hospodársky výsledok
- 89 252 €
- 83 787 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Pasívna účasť: - Február 2010 - II. Kongres jednodňovej chirurgie – Sliač,
- December 2010 - Praktická urogynekológie XIX – Mélník,
- Október 2010 – XVII Kongres SGPS – Martin,
- Január 2010 – Gynecare Prolift & Bulkamid.
16
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Prolift total.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- doplniť laparoskopické inštrumentárium
V Bardejove, 28.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Jaroslav Petrišin
primár gyn.-pôr.odd.
ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 31
Počet lekárov: 7
Primár: MUDr. Holtman Juraj - atestácia II. stupňa z odboru anestéziológia a resuscitácia,
Zástupca primára: MUDr. Mária Hobrok - atestácia II. stupňa,
5 lekári bez atestácie.
Počet sestier: 19
Vedúca sestra – Anna Hanuščáková – PŠŠ
Z celkového počtu sestier má 16 sestier PŠŠ, 2 sestry Bc. vzdelanie, 2 sestry Mgr. vzdelanie.
1 zdravotnícky asistent – úväzok 0,5
Sanitárky – 3, Ošetrovateľ – 1.
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
V r. 2010 bola zdravotná starostlivosť poskytovaná na 4 intenzívnych lôžkach
a anestézilogickej ambulancii.
Ventilačná technika: 4 x Servoventilátory - ALFA SV, 1 x VEOLAR, 2 x RAPHAEL, 2
CHIROLÓGY SIMV, 1 CHIROLÓG na CT prac. a 1 vysokofrekvenčný prístroj PARAVENTPA, 1 dvojpumpa a 4 jednopumpy typu BAXTER, 2 jednopumpy a 3 dávkovače typu
TERUMO, 4 infúzne pumpy a 8 dávkovačov f.BRAUN, 2 kyslíkové nebulizátory s ohrevom
typu PEGAS a 1 typu FISCHER-PAYKEL,zvlhčovač f.Kendal,
3 kyslíkové dávkovače, 2 – defibrilátory, 7 odsávačiek - z toho 1 prenosná a 2 na aktívne
odsávanie pri hrudnej drenáži, 1 sterilizátor, 3 pulzné oximetre, 1 trauma stretcher, 1 kúpacie
lehátko.
Monitorovacia technika: 4 monitory Spacelab s centrálou a monitor Vigileo.
Súčasne OAIM disponuje ventilačnou a monitorovacou technikou na OCOS, chirurgickom a
gynekologickom zákrokovom a pôrodnom sále.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Rok:
Počet hospitalizovaných pac.
Priemerná ošetrovacia doba
Využitie lôžkového fondu
Počet úmrtí
2009
220
4,24
51,51
90
2010
200
4,46
61,44
88
17
Rok
Anestézie celkové
Inhalačné
Intravenózne
TIVA
Intramuskulárne
Anestézie regionálne
Spinálne
Epidurálne
Blokády nervových pletení
Iné /analgosedácia/
Anestézie spolu
2009
1864
916
206
727
15
867
665
140 z toho 94 epidur.
pôrodov
28
134
2865
2010
1986
946
272
758
10
1051
685
175 z toho 123 epidur.
pôrodov
9
182
3037
Analýza hospodárenia
r. 2009
r. 2010
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
817 647 €
799 363 €
548 249 €
505 849 €
- 269 399 €
- 293 514 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Lekári:
- XVII. Kongres slovenských anesteziológov, Piešťany
- Máj 2010
- XVI. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov, B.Kúpele
- Máj 2010
Sestry:
- III. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti,
Trnava
- Jún 2010
- XXVIII. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anesteziológii a intezívnej medicíne,
Martin
- Október 2010
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
V roku 2010 sme nezaviedli žiadne nové diagnostické, liečebné alebo ošetrovateľské metódy.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- zakúpenie prenosného ventilátora na prevozy v areáli nemocnice,
- zakúpenie snímača a monitora merača intrakraniálneho tlaku,
- dostavba novobudovaného oddelenia OAIM,
- podľa možností a potrieb nemocnice navýšiť počet lekárov OAIM.
V Bardejove, dňa: 27.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Juraj Holtman
primár OAIM
18
DETSKÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 27 (vrátane príjmovej ambulancie)
Primár: MUDr. Mária Medrická – atestácia 1. a 2. stupňa z pediatrie, špecializačná atestácia z
detskej kardiológie.
Zástupca primára: MUDr. Miroslav Predmerský - atestácia 1. a 2. stupňa z pediatrie,
1 lekár s atestáciou 1. stupňa z pediatrie, 3 lekári bez atestácie.
Počet sestier: 13 (vrátane príjmovej ambulancie)
Vedúca sestra: Bc. Jana Bodiková – PŠŠ, manažment v ošetrovateľstve Bratislava, VŠ - odbor
ošetrovateľstvo.
3 sestry v mliečnej kuchynke, 1 dokumentačná sestra
1 zdravotnícky asistent v mliečnej kuchynke
Z celkového počtu sestier majú 4 sestry ukončené PŠŠ, 1 sestra s VOV, 2 sestry s Mgr.
vzdelaním.
Sanitárky: 3.
Priestorové podmienky, materiálno technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Počet lôžok
Dojčenecký a
IDS
Nadštandardné
izby
Spolu
batolivý vek
Staršie deti a
dorast
8
6
3
4
21
Pediatrické oddelenie tvoria dve podlažia. Na hornom podlaží sa nachádza lôžková časť
pediatrického oddelenia, sociálne zariadenia so sprchovacím kútom pre chlapcov aj dievčatá a
mliečna kuchynka, v ktorej sa pripravuje mliečna výživa a dojčenecká strava. Príjmová
ambulancia sa nachádza v nových priestoroch pri vstupe na oddelenie vľavo. Izby matiek, sa
nachádzajú pri vstupe na detské oddelenie vpravo, ktorých súčasťou je WC, sprcha a
kuchynka.
Na prízemí sa nachádza pre deti základná škola, denná miestnosť spojená s jedálňou,
kuchynkou, šatňa pre sestry a pomocný zdravotnícky personál, izba vedúcej sestry, lekárov,
primárska izba, detské odborné ambulancie, detská LSPP, WC pre personál oddelenia.
Nadštandardné izby sú vybavené samostatným WC, sprchovacím kútom, detskou
vaničkou, lôžkom pre dieťa a matku, základným nábytkom, televízorom, rýchlovarnou
kanvicou a chladničkou.
Prístrojové vybavenie
- 1 inkubátor Medikor, 1 autoklav PS 400 PA 11, 1 sterilizátor, 1 EKG prístroj – Schiller, 1
monitor – Schiller, 1 ventilátor, 1 defibrilátor FRED EASY, 2 pulzné oximetere Nellcor a
Braun, 1 glukomer Contour TS, 2 stojanové pumpy TERUMO, 1 infúzna pumpa BRAUN, 1
injektomat BRAUN, 1 injektomat GRASEBY 3100, 1 stojanový nebulizátor, 1 mikrostan, 1
inhalátor – PARY BOY, 1 inhalátor – PARY MASTER, 1 inhalátor Maxaer 1000, 1 soluxová
lampa, 1 laryngoskop, 1 otoskop, 1 veľká stolová odsávačka, 1 malá stolová odsávačka, 1
digitálna dojčenecká váha, 7 počítačov (na oddelení) vrátane príjmovej ambulancie, 6 tlačiarní,
1 aqua filter v mliečnej kuchynke, bežná zdravotnícka technika, biela technika, apnoe monitor,
pasterizátor.
19
Analýza poskytovania zdravotníckej starostlivosti
Rok
Celkový počet hospitalizovaných pacientov
Ambulantní pacienti
2009
1073 pacientov
Príjm. amb. - 990
4 cudzinci
ÚPS - 716
637 doprovodov
1083 pacientov
Príjm. amb. - 913
679 doprovodov
ÚPS - 763
Rok
Priemerná ošetrovacia doba
Využitie lôžkových fondov
2009
5,46
77,39 %
2010
4,95
70,07 %
2010
Prehľad úmrtnosti
Rok
Deti zomreté do 1 roka
Od 1 – 18 roka
Z toho do 5 rokov
2009
6
2
0
2010
7
3
1
Rok
Dojčenecká úmrtnosť
Novorodenecká
úmrtnosť
Ponovorodenecká
úmrtnosť
2009
7,72 ‰
4,41 ‰
2,40 ‰
2010
8,20 ‰
5,86 ‰
2,34 ‰
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
400 380 €
380 366 €
- 20 014 €
2010
386 999 €
385 317 €
- 1 683 €
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- zvážiť zakúpenie digitálnej certifikovanej dojčeneckej váhy podľa európskych noriem,
- zakúpiť 2 ks infúznych púmp.
V Bardejove, 13.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr.. Mária Medrická
primár detského oddelenia
20
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 17
Novorodenecké oddelenie patrí k detskému oddeleniu pod vedením prim. MUDr. Márie
Medrickej.
Počet lekárov: 2
Zástupca primára: MUDr. Marcel Litavec – atestácia I. stupňa z pediatrie a atestácia
z neonatológie, 1 lekár bez KA.
Počet sestier: 14
1 staničná sestra – ukončené PŠŠ, 6 sestier - ukončené PŠŠ, 2 sestry - ukončené VOV, 1
dokumentačná sestra - úväzok 0,5, 1 laktačná sestra v dennej zmene, 1 pôrodná sestra v dennej
zmene.
Sanitárky: 1
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Izba intenzívnej
starostlivosti
Izba intermediárnej
starostlivosti
Úsek fyziologického
novorodenca
Spolu
3
2
15
20
Novorodenecké oddelenie sa skladá: Izba prvého ošetrenia novorodenca s výhrevným
lôžkom,
Úsek patologického novorodenca, ktorý tvorí izba
pre intenzívnu starostlivosť o novorod. a izba pre
intermediárnu starostlivosť.
Úsek fyziologického novorodenca - má 15 lôžok,
ktoré sú umiestnené na úseku Rooming-in, respektíve
na observačnom boxe.
Prístrojové vybavenie
Novorodenecké výhrevné lôžko HILL-ROM AIR SHIELDS,,inkubátory – 5 kusov /AIRHIELDS -3 kusy, ATOM – 1 kus , ATOM V- 2100 - 1 ks/
1 ks ventilátor - BEAR, 1 ks bilirubinometer MINOLTA, 1 ks monitor ATHENA, 2 ks
fototerapie AIR-SHIELDS, 2 ks elektrické odsávačky - MEVACT, 3 ks inf. pump/ 2 ks
TERUMO, 1 ks B/BRAUN, 4 ks inj. dávkovačov /2 ks TERUMO, 1 ks GRASEBY, 1 ks
B/BRAUN, 2 pulzné oxymetre NELLCORN 550,560, 1 oxymeter RADICAL, prístroj na
vyšetrenie sluchu ECHO SCREEN, CPAP-INFANT FLOW, 5 ks BABY SENCE, 1 ks
OPHTALMOSCOP KOP KILLER,1 ks kyslikový blender, resuscitačný prístroj NEO PUFF
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Rok
2009
Počet živo
narodených
detí
885
Využitie Priemerná
lôžkového ošetrovacia
fondu
doba
77,19
6,36
Počet
ošetrovacích
dní
Úmrtnosť
Za okres
Za NsP
5627
6,01 ‰
0,00 ‰
21
Úmrtnosť
890
2010
75,75
6,16
5530
5,86 ‰
1,10 ‰
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2009
241 840 €
205 169 €
- 36 671 €
2010
256 565 €
212 408 €
- 44 157 €
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Zaradenie Maltodextrinu do perorálnej prevencie a liečby novorodeneckej hypoglykémie.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- skvalitnenie edukácie tehotných žien a matiek po pôrode, zabehnutie kurzov
predpôrodnej prípravy,
- zahájenie pasterizácie darovaného ženského - materského mlieka na novorodeneckom
oddelení s vyhliadkou na zriadenie banky ženského – materského mlieka v budúcnosti.
V Bardejove, 28.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr.. Mária Medrická
primár novorodeneckého oddelenia
NEUROLOGICKÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 32
Počet lekárov: 6 /LM 3,9/, od 16.09.2010 5 /LM 3,5/
Primárka oddelenia: MUDr. Katarína Kuchtová - KA II.st. z neurológie.
Zástupca primára: MUDr. Kornélia Krajňáková - KA II. st. z neurológie,
2 lekári s KA II. st. z neurológie, 2 lekári bez KA.
1 lekár so ŠM v EEG – špecializovaný pre záchvatové ochorenia /do 15.09.2010/, 3 lekári so
ŠM v EMG - špecializovaní pre neuromuskulárne ochorenia, 2 lekári so ŠM vo vertebrológii špecializovaní pre vertebrogénne ochorenia, 1 lekár so ŠM v SSEP - špecializovaný pre túto
problematiku.
Počet sestier: 20 k 15.11.2010 zmena počtu sestier na 17.
Vedúca sestra: Magdaléna Sendeková – ukončené PŠŠ, VOV + manažment v ošetrovateľstve.
Z celkového počtu sestier 3 sestry majú ukončené Mgr. vzdelanie, 13 sestier PŠŠ, 3 sestry
VOV.
1 sestra pracuje na neurologickej príjmovej ambulancii, 1 sestra pracuje na špecializovanej
neurologickej ambulancii.
1 zdravotnícky asistent
Sanitárky - 3, k 15.11.2010 zmena počtu na 5, Ošetrovatelia - 2.
22
Priestorové podmienky , materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka technika
Neur. odd. A
28
JIS
6
Spolu
34
Počet lôžok: Z dôvodu rekonštrukcie bola časť B neurologického oddelenia uzatvorená a počet
lôžok sa zredukoval z 46 na 34, z toho na:
- JIS neurologickej sú 3 dvojlôžkové izby
6
- časti A neurolog. odd. je 8 trojlôžkových izieb
24
- nadštandardné izby – z toho 1 dvojlôžková a 2 jednolôžkové
4
Izby sú vybavené štandardne, každé 2 izby sú na spôsob bunky spojené hygienickým
zariadením. 2 jednolôžkové izby a 1 dvojlôžková izba sú vybavené nadštandardne /TV,
rádiobudík, chladnička, stolík, koberec, rýchlovarná kanvica/, za pobyt na týchto izbách si
pacient denne dopláca – 5 eur jednolôžková izba, 4 eur dvojlôžková izba. Pacienti komunikujú
so sestrou pomocou signalizačného zariadenia.
Na oddelení A je JIS, ktorá pozostáva z 3 dvojlôžkových izieb, ktoré sú s pracovňou
lekára a sestier prepojené sklenenými stenami, bez signalizačného zariadenia.
K lôžkam je zrekonštruovaný prívod kyslíka, je tu samostatné hygienické zariadenie,
germicídne žiariče a zdravotnícka prístrojová technika : biomonitor BCI 100 , 2 defibrilátory,
SD-12, EKG-Schiller, 2 odsávačky-MEVASC, CHIRANA, 1 dávkovacia pumpa BAXTERFLOGART 6201, injektomat TERUMO-TE 311, 3 prietokomery so zvlhčovačmi pre O2, 3
negatoskopy-NEC-EPLAST, KPR-40 dýchací aparát, CHIROLÓG 3 1ks, 3digitálne tlakomery
OMRON, od firmy BRAUN: Perfusor compact B – 2x, kúpacie lehátko – 1ks.
K 15.11.2010 bol dodaný biomonitor Schiller, 3 dávkovacie pumpy Braun, pulzný
oximeter Caution BCI 3302, pulzný oximeter BITMOS, EKG Schiller 2ks.
Oddelenie je vybavené 10 počítačmi.
Analýza poskytovania zdravotníckej starostlivosti
2009
JIS
2010
ODD
JIS
ODD
Celkový počet lôžok JIS + ODD
46
Celkový počet hospitalizovaných
pacientov
Celkový počet hospitalizovaných
pacientov JIS + ODD
Počet hospitalizovaných z okresu
Svidník
Počet hospitalizovaných z okresu
Stropkov
Počet hospitalizovaných z iných
okresov
Počet hospitalizovaných cudzincov
236
34
1286
210
1522
983
1193
14
121
21
111
6
35
2
29
7
37
1
23
0
12
1
11
11
0
17
1
Počet úmrtí
Priemerná vyšetrovacia doba v dňoch
6,78
7,13
7,10
6,75
23
Využitie ložkového fondu v %
72,92
62,79
67,95
64,77
Pacienti vyšetrení v ÚPS
2942
2840
Analýza hospodárenia
Rok
JIS - 2009
JIS - 2010
ODD . - 2009
ODD. - 2010
Náklady
118 039 €
111 295 €
516 150 €
455 671 €
Výnosy
111 471 €
100 341 €
425 157 €
358 985 €
Výsledok hospodárenia
- 6 568 €
- 10 954 €
- 90 992 €
- 96 685 €
Hospodársky výsledok – spolu JIS + odd. – r. 2009: – 97 560 €., r. 2010: – 107 639 €.
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Lekári:
MUDr. K. Kuchtová: Spoluautor prednášky a článku v časopise Neurológia pre prax SI 2010:
Juvenilná forma Pompeho choroby – kazuistika.
Spoluautor publikácie: Skúsenosti s liečbou Parkinsonovej choroby na
Slovensku.
Sestry:
Mgr. Mária Zasadová, Magdaléna Sendeková – aktívna účasť na Medzinárodnom
neurologickom seminári 18.-19.11.2010 – Náhla cievna mozgová príhoda – trombolýza.
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Zahájenie biologickej liečby /Myozyme/ u pacientky s Pompeho chorobou.
Liečebné postupy sa zavádzajú priebežne podľa najnovších poznatkov, štandardov a
doporučení, diagnostické postupy sa rozširujú v rámci rozvoja možností SVALZov.
Návrhy na zlepšenie poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
- prístrojové dovybavenie na JIS - 4 ks biomonitorov,
- počítačové dovybavenie oddelenia,
- 2 MHz nízkofrekvenčná sonda – transkraniálny Dopler,
- riešiť deficit v počte lekárov na neurologickom oddelení.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Katarína Kuchtová
primár neurologického oddelenia
24
FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie - lôžková časť
Celkový počet zamestnancov: 18
Počet lekárov: 5
Primárka: MUDr. Marcela Simová – atestácia v odbore pediatria I. stupňa, atestácia v odbore
FBLR.
Zástupca primára: MUDr. Marcela Molnárová - atestácia v odbore FBLR,
1 lekár s atestáciou v odbore interného lekárstva, 2 lekári bez KA.
Počet sestier: 7
Vedúca sestra: Bc. Jaroslava Mihalovičová – ukončené PŠŠ, VŠ – odbor ošetrovateľstvo.
1 sestra v jednozmennej prevádzke a úväzkom 0,5 staničnej sestry, 1 dokumentačná sestra –
zdravotnícky asistent v úv. 0.5, 5 sestier v dvojzmennej prevádzke,
Z celkového počtu sestier má 1 sestra ukončené VOV a 3 sestry PŠŠ.
Sanitárky – 4, z toho 1 s úv. 0,2 na DKS, Ošetrovateľ – 1.
Priestorové podmienky, materiálno - technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Lôžková časť FRO s počtom lôžok 30 sa nachádza na 3. poschodí budovy LDCH.
Fyzikálna a pohybová terapia pre hospitalizovaných pacientov je poskytovaná na prízemí tejto
budovy. Došlo k navýšeniu počtu nadštandardných izieb z 3 na 4: 2 – jednolôžkové a 2 –
dvojlôžkové, 2 trojlôžkové izby sú bezbariérové.
V priestoroch oddelenia sa nachádza pracovisko pre masáže. Bola ukončená
rekonštrukcia prístavby v priestoroch oddelenia: zriadenie pracoviska pre podávanie infúznej
liečby ambulantným pacientom, telocvične a miestnosti pre vedúcu a staničnú sestru.
Prístrojové vybavenie ostalo oproti minulému roku nezmenené.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Počet postelí 30, obložnosť 88,37%, priemerná ošetrovacia doba 12,67 dní, počet
hospitalizovaných pacientov 764, z toho 93 pacientov z iných okresov do 15%, počet úmrtí 0.
Počet hospitalizovaných
pacientov
2009
2010
744
764
Obložnosť
2009
88,47%
2010
88,37%
Priemerná ošetrovacia
doba
2009
2010
12,83/dňa
12,67/dňa
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
2010
351 751 Є
325 952 Є
224 073 Є
267 570 Є
- 129 678 Є
- 58 382 Є
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Pokračovali sme v spolupráci s firmami zabezpečujúcimi výrobu individuálne vyhotovených a
sériovo vyrábaných kompenzačných pomôcok pre pacientov.
25
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- zrekonštruovanie sociálnych zariadení a spŕch pre pacientov a personál,
- výmena paplónov na izbách,
- zvážiť navýšenie počtu sestier v dvojzmennej prevádzke o 1.
Ambulantná časť
Personálne obsadenie
Primár: MUDr. Marcela Simová - atestácia v odbore pediatria I. stupňa, atestácia v odbore
FBLR.
2 lekári s atestáciou v odbore FBLR.
Počet sestier: 2
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Ambulancia pre dospelých sa nachádza na prízemí pavilónu Hlavný monoblok. Ambulancia pre
deti a dorast sa nachádza v pavilóne LDCH na prízemí.
Poskytuje sa tu rehabilitačná starostlivosť pre ambulantných pacientov, ale aj pre pacientov z
iných lôžkových oddelení (chirurgického, traumatologického, interného oddelenia a iných), na
základe žiadaniek jednotlivých oddelení o rehabilitačné vyšetrenie a následnú rehabilitačnú
liečbu. Ambulancie majú štandardné vybavenie.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Celkový počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok 2010 bol 15 191, v roku 2009 11 097.
Celkový počet vyšetrených pacientov za rok 2010 z iných oddelení bol 353, v roku 2009 576.
Počet ambulantne
Počet ambulantne
Počet pacientov vyšetrených z
vyšetrených pac.
vyšetrených pac.
iných oddelení
- dospelých
- deti a dorast
2009
2009
2009
2010
2010
2010
11097
12656
2920
2535
576
353
Analýza hospodárenia
FRA: MUDr. A. Borošová
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
2010
12 624 Є
12 278 Є
17 571 Є
12 493 Є
4 947 Є
215 Є
FRA deti: MUDr. A Borošová
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
2010
23 013 Є
22 342 Є
33 305 Є
27 273 Є
10 292 Є
4 932 Є
26
FRA: MUDr. M. Simová
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
2010
19 123 Є
21 545 Є
44 932 Є
54 161 Є
25 809 Є
32 616 Є
FRA: MUDr. M. Molnárová
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
2010
13 466 Є
13 888 Є
24 210 Є
20 545 Є
10 744 Є
6 657 Є
FRA: MUDr. A. Kuľková
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
2010
19 277 Є
31 623 Є
17 091 Є
39 088 Є
- 2186 Є
7 465 Є
SVaLZ
Personálne obsadenie
Vedúca fyzioterapeutka: Bc. Marta Hamarová – ukončené PŠŠ, VŠ – odbor fyzioterapia.
Počet fyzioterapeutov: 15
Počet sestier: 5
1 zdravotnícky asistent
Z celkového počtu pracovníkov majú 4 PŠŠ, 2 Mgr. vzdelanie, 4 Bc. vzdelanie, 2 vzdelanie v
odbore diplomovaný fyzioterapeut a 4 vzdelanie v odbore rehabilitačný pracovník.
Maséri: 4, Sanitári: 3.
SVaLZová zložka FRO pozostáva z pracovísk:
- pracovisko fyzikálnej terapie 1,2,
- pracovisko liečebnej telesnej výchovy 1,2,
- pracovisko vodoliečby a teploliečby 1,2,
- pracovisko pre masáže 1,2,
- pracovisko pre lymfodrenážnu liečbu,
- pracovisko liečebnej telesnej výchovy pre deti a dorast.
Na pracovisku v hlavnej budove sa poskytuje liečba pre ambulantne vyšetrených pacientov a
pacientov z iných lôžkových oddelení po konziliárnom vyšetrení.
V budove LDCH poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť pacientom z lôžkového FRO a
pacientom ležiacim na neurologickom, psychiatrickom oddelení a LDCH. Tieto priestory sú
vyhovujúce, vybavenie pracovísk je štandardné.
27
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
2010
248 470 Є
254 605 Є
245 908 Є
276 877 Є
- 2 561 Є
22 271 Є
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- v budove LDCH rekonštrukcia priestorov vodoliečby a zakúpenie vodoliečebných vaní,
- prestavba nových priestorov FRO a Svalzovej časti v pavilóne LDCH,
- zakúpenie polohovacieho lôžka na lymfodrenážne pracovisko,
- zakúpenie stacionárneho bicykla,
- zakúpenie prístroja na kompresívnu terapiu – lymfoven,
- prijatie 1 fyzioterapeuta vzhľadom na zvýšenie počtu pacientov - traumatologických, na
lymfodrenážnu terapiu.
V Bardejove, 27.04.2011
Vypracoval: Prim. MUDr. Marcela Simová
primár Fyz. – rehabilitačného oddelenia
LIEČEBŇA DLHODOBO CHORÝCH
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 20
Počet lekárov: 2
Primár: MUDr. Sylvia Sanchová - Salazarová - atestácia z vnútorného lekárstva a špecializačná
atestácia v odbore geriatria a gerontológia.
1 lekár v príprave na atestáciu v odbore geriatria a gerontológia, po absolvovaní kmeňovej
skúšky 09/2009.
Sestry spolu: 7
Vedúca sestra: Mgr. Palšová Beáta – PŠŠ + Mgr. vzdelanie.
1 staničná sestra PŠŠ, 1 dokumentačná sestra – zdravotnícky asistent s úväzkom 0,5, 1 sestra s
Bc. vzdelaním
Sanitári – 6, Ošetrovatelia – 2.
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka technika
V pavilóne LDCH je 12 dvojlôžkových izieb, 2 trojlôžkové a 2 jednolôžkové izby. Každé 2
izby majú spoločné WC a kúpeľňu so sprchou, 2 izby sú bezbariérové.
Prístrojová technika
Odsávačky prenosné 3 kusy, EKG + spirometer SCHILLER, defibrilátor BPD 13, sterilizátor
HS 62 A, dávkovač injekčný TE 312, negatoskop, otoskop + oftalmoskop, 2 generátory kyslíka
ZEFIRT, glukomer, TENS prístroj, Bioptronová lampa.
28
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Počet
Priemerná
Využitie lôžkového
hospitalizovaných
ošetrovacia doba
fondu
r. 2009
430
23,42
85,52 %
r. 2010
401
25,66
88,86 %
Muži
Ženy
r. 2009
43
32
r. 2010
49
31
Počet úmrtí
Analýza hospodárenia
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
r. 2009
346 220 €
325 350 €
- 20 870 €
r. 2010
329 141 €
302 876 €
- 26 265 €
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Liečebné postupy sa zavádzajú priebežne podľa najnovších poznatkov a doporučení,
diagnostické postupy sa rozširujú v rámci rozvoja možností SVALZov a oddelenia laboratórnej
techniky.
Návrhy na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti
- realizovať rekonštrukciu dennej miestnosti sestier na bezbariérovú kúpeľňu pre pacientov,
- zvážiť navýšenie počtu pomocného personálu o 1 sanitárku,
- zvážiť navýšenie počtu lekárskeho personálu o 1 lekára,
- doplniť počet antidekubitných matracov a iných antidekubitných pomôcok.
V Bardejove, 02.05.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Sylvia Sanchová Salazarová
primár LDCH
29
PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 27
Počet lekárov: 3
Primár oddelenia: MUDr. Milan Grohol – I. a II. atestácia z psychiatrie.
Zástupca primára – MUDr. Miroslav Grohol - I. a II. atestácia z psychiatrie, 1 sekundárny lekár
bez KA, 1 psychologička.
Počet sestier: 13
Vedúca sestra - Anna Prokopovičová - ŠŠ a VOV + manažment v ošetrovateľstve.
Z celkového počtu sestier majú 3 sestry VOV a 4 sestry ŠŠ.
1 zdrav. asistentka: 0,5 úv.
Sanitári - 4, Ošetrovatelia – 5.
Priestorové podmienky, materiálno technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Psychiatrické oddelenie má 40 lôžok. Je rozdelené na časť A a B. pričom časť B, s tzv.
uzavretým režimom predstavuje tzv. "akútne oddelenie", kde intenzita starostlivosti zodpovedá
charakteru "JIS". Priestorové vybavenie oddelenia je stiesnené, ale vyhovujúce.
Oddelenie je vybavené E-konvulzívnym prístrojom zn. Comatron, dýchacím prístrojom,
odsávačkou, defibrilátorom, EKG prístrojom.
Na oddelení je 5 počítačov. Na B oddelení je zabudovaný kamerový systém na
sledovanie pacientov akútneho oddelenia.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
V r. 2010 bola priemerná doba hospitalizácie 16,48 dňa /v r. 2009 17,04/. Počet prijatých v r.
2010 – 533, z toho 339 mužov, 194 žien.
Tab.1 Počet prijatých pacientov
Rok
Počet prijatých pacientov
2010
533
2009
581
Využitie postelí na 59,88% /v r. 2009 59,97%/.
Prepustení podľa diagnóz v r. 2010 a 2009:
Tab.2 Zloženie pacientov podľa diagnóz
Rok 2010
Rok 2009
Kód
Diagnostický okruh
počet
podiel v %
F0
F1
F2
F3
Demencie a organicky podmien. stavy
Závislosti
Schizofrénie a iné psychózy
Afektívne poruchy
62
156
146
52
11,8%
29,7%
27,8%
9,9%
84
210
156
52
30
Rok 2010
F4
F5
F6
F7
F90
Neurotické poruchy
Poruchy príjmu potravy
Poruchy osobnosti
Mentálne retardácie s poruchami správania
Poruchy socializácie
24
1
6
53
1
4,5%
0,19%
1,14%
10,1%
0,19%
Ostatné
32
6,1%
29
16
51
1
V sledovanom roku došlo oproti minulým rokom k výraznému poklesu organicky
podmienených porúch a alkoholových závislostí. Počet hospitalizovaných psychóz aj neuróz
nebol prakticky zreteľne zmenený.
Zvýšil sa počet pacientov prijatých v súvislosti s pokusom o sebevraždu.
Analýza hospodárenia
Tab.3 Hospodárenie
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
427 265 €
381 112 €
- 43 153 €
2010
417 581 €
368 805 €
- 48 776 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
- 9. slovenská a 50 československá AT konferencia: Sezónnosť narodených závislých od
alkoholu (MUDr. Miroslav Grohol),
- XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou
23.9.2010 - 24.9.2010 na Zemplínskej Šírave,
- Samovraždy a samovražedný pokus (Mgr. Kukľová Iveta, Bc. Cubová Michaela),
- Ošetrovateľský proces u pacienta s diagnózou syndróm závislosti od alkoholu podľa Hallovej
modelu (Mgr. Liptáková Dagmar, Michalovová Milada, Prokopovičová Anna).
Novozavedené diagnostické a liečebné a ošetrovateľské metódy
Na oddelení k zavedenej štandardnej psychoedukácii psychóz, pridané psychoteraputické
skupiny a nácvik soc. spôsobilostí. Psychorelaxácia na oddelení rozšírená na všetkých
pacientov A odd. Pribudla arteterapia na B oddelení.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- ukončenie úpravy parčíka pre pacientov akútneho oddelenia,
- perspektívne riešiť priestorové vybavenie oddelenia so zameraním na činnostnú terapiu,
- zabezpečenie lekárov na psychiatrické oddelenie,
- zabezpečenie nového E-konvulzívneho prístroja Tomatron /perspektívne podľa požiadaviek
na kontrolovaný priebeh elektokonvulzií/.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Milan Grohol
primár psychiatrického oddelenia
31
B/ A m b u l a n t n á s t a r o s t l i v o s ť
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť primárnej ambulantnej starostlivosti,
špecializovanej ambulantnej starostlivosti a lekárskej služby prvej pomoci – LSPP pre deti
a dorast, dospelých a zubnej.
Primárnu ambulantnú starostlivosť poskytujeme na jednej všeobecnej ambulancii pre deti
a dorast, jednej všeobecnej ambulancií pre dospelých a jednej ambulancií gynekologickej.
V primárnej ambulantnej starostlivosti je naším zámerom zvýšiť počet ambulancií vo všetkých
odbornostiach, na čo pripravujeme aj lekárov v špecializačných prípravách.
V špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmysle
Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja a zmlúv so zdravotnými poisťovňami.
V najbližších troch rokoch chceme posilniť špecializovanú ambulantnú starostlivosť
v odbornosti kardiológia hlavne so zameraním na transezofageálne vyšetrenia, v odbornosti
anestéziológia o algeziológiu, v odbornosti reumatológia o osteológiu a v odbornosti chirurgia
o plastickú chirurgiu.
Primárna ambulantná starostlivosť
- všeobecná ambulancia v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast,
- všeobecná ambulancia v odbore všeobecný lekár pre dospelých,
- stomatologická ambulancia Gaboltov t.č. nie je v prevádzke.
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
• interná príjmová ambulancia v odbore vnútorné lekárstvo (v úväzku 1,0 LM),
• pneumologická a ftizeologická ambulancia I. (v úväzku 0,90 LM),
• pneumologická a ftizeologická ambulancia II. (v úväzku 0,90 LM),
• onkologická ambulancia v odbore klinická onkológia (v úväzku 1,0 LM),
• kardiologická ambulancia (v úväzku 1,0 LM),
• ambulancia v odbore reumatológia (v úväzku 1,0 LM),
• ambulancia v odbore geriatria (v úväzku 0,20 LM),
• ambulancia v odbore hematológia a transfuziológia (v úväzku 0,20 LM),
• ambulancia v odbore gastroenterológia (v úväzku 0,40 LM),
• ambulancia v odbore endokrinológia (v úväzku 0,20 LM),
• ambulancia v odbore klinická imunológia a alergológia (v úväzku 0,20 LM),
• neurologická príjmová ambulancia v odbore neurológia (v úväzku 1,0 LM),
• ambulancia pre záchvatové ochorenia v odbore neurológia (v úväzku 0,20 LM),
• ambulancia pre neuromuskulárne ochorenia v odbore neurológia (v úväzku 0,20 LM),
• ambulancia pre neurovaskulárne ochorenia v odbore neurológia (v úväzku 0,20 LM),
• ambulancia pre vertebrogénne ochorenia v odbore neurológia (v úväzku 0,20 LM),
• ambulancia pre centrálne poruchy hybnosti v odbore neurológia (v úväzku 0,20 LM),
• psychiatrická ambulancia I. (v úväzku 1,0 LM),
• psychiatrická ambulancia II. (v úväzku 0,20 LM),
• chirurgická ambulancia (v úväzku 1,0 LM),
• onkochirurgická ambulancia v odbore chirurgia (v úväzku 0,10 LM),
• traumatologická ambulancia v odbore úrazová chirurgia (v úväzku 0,10 LM),
• dermatovenerologická ambulancia (v úväzku 1,0 LM),
• detská dermatovenerologická ambulancia (v úväzku 0,40 LM),
• fyziatricko - rehabilitačná ambulancia I. (v úväzku 0,80 LM),
• fyziatricko - rehabilitačná ambulancia II. (v úväzku 0,40 LM),
32
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
detská fyziatricko - rehabilitačná ambulancia v odbore fyziatria, belneológia
a liečebná rehabilitácia (v úväzku 0,80 LM),
detská neurologická ambulancia (v úväzku 0,75 LM),
detská alergologická ambulancia v odbore pediatria (v úväzku 1,0 LM),
detská kardiologická ambulancia (v úväzku 0,20 LM),
detská príjmová ambulancia v odbore pediatria (v úväzku 1,0 LM),
detská nefrologická ambulancia v odbore pediatria (v úväzku 0,20 LM),
ambulancia pre rizikových novorodencov v odbore pediatria (v úväzku 0,10 LM),
ambulancia rizikovej a patologickej gravidity v odbore gynekológia a pôrodníctvo (v
úväzku 0,20 LM),
detská gynekologická ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo (v úväzku 0,20
LM),
urogynekologická ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo (v úväzku 0,20
LM),
ambulancia v odbore gynekológia a pôrodnictvo
ambulancia sterility a plánovaného rodičovstva v odbore gynekológia a pôrodníctvo (v
úväzku 0,20 LM),
ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína (v úväzku 0,50 LM),
ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo /sekundárna zdravotná starostlivosť/
so zameraním na mamológiu (v úväzku 0,40 LM),
ambulancia v odbore urológia (v úväzku 0,40 LM) – zatiaľ nie je v prevádzke,
ambulancia v odbore ortopédia - zatiaľ nie je v prevádzke,
ambulancia v odbore otorinolaryngológia (v úväzku 1,0 LM) - zatiaľ nie je v prevádzke
Počet vyšetrení a počet pacientov na jednotlivých ambulanciách za roky 2009 a 2010:
Názov
Fyziatricko-rehabilitačné amb. spolu
Detská fyziatricko-rehabilitačná amb.
Hematologická ambulancia
Geriatrická ambulancia
Psychiatrická amb.-MUDr. Grohol st.
Psychiatrická amb.-MUDr. Grohol ml.
Amb. pre neuromuskulárne och.
Amb. pre neurovaskulárne och.
Amb. pre verterbrogénne och.
Amb. pre záchvatové ochorenia
Amb. pre centrálne poruchy hybnosti
Detská neurologická ambulancia
Dermatovenerologická amb.
Detská dermatovenerologická amb.
Amb. TARCH- MUDr. Leščišinová
Ambul. TARCH -MUDr. Urge
Onkologická ambulancia
Chirurgické ambulancie spolu
Imunoalergologická amb. - detská
Imunoalergologická amb. - dospelí
Gastroenterologická ambulancia
Nákladové
stredisko
022701-2,
022704-5
022703
023101
026001
020501
020502
020405
020406
020407
020404
020408
020706
021803
021804
020302
020303
021901
021001,
021007-9
020703
024002
024802-03
Počet
Počet
Počet
Počet
Vyšetrení Vyšetrení pacientov pacientov
2009
2010
2009
2010
16490
6689
1016
2124
4273
2094
3699
989
7089
212
2018
2086
14812
319
12671
3231
30781
22060
5699
1656
2177
3911
1775
2576
0
7787
978
3064
1678
16199
222
11235
2809
32849
9536
2920
633
1011
2782
1214
1662
599
2665
502
721
719
10574
301
7017
2211
9502
12376
2535
971
1022
2731
1110
1416
0
2959
551
1477
588
11277
194
6640
1811
9826
13075
11400
1642
4756
12658
12715
2075
5529
6377
4360
491
2365
5477
4577
617
2816
33
Kardiologická ambulancia –dospelí
Kardiologická ambulancia –detská
Detská nefrologická ambulancia
Reumatologická ambulancia
Anesteziologická ambulancia
Traumatologická ambulancia
Všeobecná gynekologická ambulancia
Detská gynekologická amb.
Amb. sterility a plánov. Rodičovstva
Amb. rizikovej a patolog.gravidity
Urogynekologická ambulancia
Mamologická ambulancia
Amb. pre rizikových novorodencov
Všeobecná amb. pre deti a dorast
Všeobecná amb. pre dospelých
Spolu
024902
020702
020701
024501
022501
021301
020908
021701
020904
020901
020903
020905
020704
020709
022002
2683
4315
1932
12744
1680
6883
4685
618
1177
326
1472
408
582
3029
0
168 701
2459
5510
2167
17923
2426
8448
5960
553
1630
178
1545
287
788
4420
2511
206 457
262
1344
451
6086
1622
3897
2416
422
1147
154
732
201
236
1527
0
80 398
743
1706
482
8385
2260
4371
2885
357
1588
86
794
148
268
2174
627
97 845
Analýza hospodárenia ambulantnej starostlivosti
Druh poskytovanej zdravotnej
starostlivosti
Ambulantná starostlivosť
Ambulantná starostlivosť
Ambulantná starostlivosť
Náklady
Výnosy
VH
r. 2009
r. 2010
1 357 759 €
1 506 141 €
148 382 €
1 615 487 €
1 684 919 €
69 434 €
Index
10/09
118,98
111,88
46,87
Lekárska služba prvej pomoci /LSPP/:
- lekárska služba prvej pomoci pre dospelých,
- lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast,
- lekárska služba prvej pomoci stomatologická.
Na vykonávaní služieb LSPP všeobecnej pre dospelých, detskej LSPP a stomatologickej LSPP
sa zúčastňujú privátni lekári, ako aj lekári NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov podľa rozpisu.
LSPP pre dospelých
Ambulantne
Návštevná služba
Detská LSPP
Ambulantne
Návštevná služba
Stomatologická LSPP
Ambulantne
r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
7 442
182
6 795
128
6 822
222
7 341
186
11 484
223
7 218
103
6 912
101
r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
8 276
0
6 529
3
6 860
0
6 575
0
12 127
0
6 505
0
6 485
0
r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
1 659
1 217
1 291
1 134
1 675
920
1 145
34
C/ D e n n é
stacionáre
DENNÝ KOŽNÝ STACIONÁR - DKS
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 6
Počet lekárov: 3
Primár: MUDr. Jevík Jaroslav - KA. II. stupňa (od 01.02.2011 MUDr. Rapčanová)
1 lekárka - KA. I. stupňa, 1 lekárka - KA II. stupňa
Počet sestier: 3
1 vedúca sestra - Klesiková Viera – ukončené PŠŠ.
1 dokumentačná sestra pre DKS + 0,2 detská kožná amb. – ukončené VOV, VŠ – odbor
ošetrovateľstvo, 1 sestra vyškolená pre prácu na amb. korektívej dermatológie.
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie, zdravotnícka prístrojová technika
Priestorové podmienky stacionára sú vyhovujúce, súčasťou oddelenia je vyšetrovňa, 2
štvorlôžkové izby so sociálnym zariadením, izba sestry, inšpekčná izba sestier, pracovisko
selektívnej fototerapie, denná miestnosť pre pacientov, mastiareň, sklad liekov a
zdravotníckeho materiálu. Súčasťou DKS je ambulancia dermatokozmetiky.
Pri DKS pracuje:
I. Dermatovenerologická amb.: (MUDr. Jevík, MUDr. Kriľová, MUDr. Rapčanová, sestra
Mikulová).
II. Detská kožná amb.: na 0,2 úväzku (MUDr. Jevík, ses. Mgr. Poltoráková).
III. Ambulancia korektívnej dermatológie: Služby sú poskytované na priamu platbu.
Prístrojové vybavenie pracoviska
Elektrokauter, Kozmetický ultrazvuk, Naparovač, Celotelová kabína COSMEDICO GP 42,
Dermatoskop.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
2009
2010
10789
11277
450
445
ambulancii
303
165
Počet ošetrených na dermatokozmetike
214
142
Počet vyšetrení HIV 1-2 v NsP Bj
1245
1137
Počet vyšetrení VDLR v NsP Bj
6505
5833
7
58
Celkový počet vyšetrených na amb.
Počet hospitalizovaných na DKS
Počet vyšetrených na detskej kožnej
Počet vykonaných biopsií
35
2009
2010
272
201
Počet konzílií
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
102 784 €
56 364 €
- 46 420 €
2010
121 751 €
45 325 €
- 76 426 €
Do pokladne za DKS a ambulanciu boli odovzdané tieto sumy v EUR.
ROK
2009
2010
136,26
155,98
DKS
4,0
2,0
Detská dermatovenrologická
amb.
8,0
14,0
Kozmetika
1258,84
976,21
Spolu
1407,01
1148,19
Dermatovenerologická amb.
Aktívna účasť na kongresoch a sympóziách
Aktívna účasť pracovníkov na kongresoch a sympóziách nebola.
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Terapeutické a diagnostické biopsie.
Rozšírenie terapeutického spektra selektívnej fototerapie.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- doplniť prístrojové a materiálno- technické vybavenie /elektrokauter, biostimulačný laser,
polohovateľné lehátko/,
- ochrana osobných údajov venerologických pacientov,
- zefektívniť /skrátiť dobu čakania ambulantných pacientov na vyšetrenie napr. zavedením
poradového /číselného/ poriadku,
- zvážiť navýšenie resp. obnovenie dodávky obväzového materiálu na dermatovenerologickú
ambulanciu.
V Bardejove, 02.05.2011
Vypracovala: prim. MUDr. Janette Rapčanová
primárka denného kožného stacionára
36
DENNÝ PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR - DPS
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 6
Počet lekárov: 2
Vedúci lekár: MUDr. Miroslav Grohol - I. a II. st. atestácia v odbore psychiatria.
1 lekár - I. a II. st. atestácia v odbore psychiatria.
1 psychológ
Počet sestier: 3
1 staničná sestra, 1 sociálna sestra, 1 sestra pre AT problematiku.
Z celkového počtu sestier je 1 sestra so ŠŠ - ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 1 sestra
so ŠŠ - sociálna práca a 1 sestra ŠŠ - alkohológia a toxikológia.
Priestorové podmienky a materiálno - technické vybavenie
Priestorové podmienky stacionára sú vyhovujúce a zhotovením východu do parčíka priamo z
DPS sa zlepšil komfort pacientov stacionára i psychiatrickej ambulancie.
Fond miesta a jeho využitie
Denný psychiatrický stacionár je činný v pracovné dni, okrem obdobia medzi zimnými
sviatkami. Má 10 miest.
rok 2010: počet miestodní 2460, počet realizovaných miestodní - 1235, z toho muži 698 a
ženy 537. Zloženie podľa pohlaví bolo nerovnomerné. V r. 2009 bolo realizovaných 1111
miestodní. V r. 2010 bolo realizovaných o 10% viac miestodní.
Diagnostické zloženie
Zodpovedá zavedeným liečebným programom:
a) najpočetnejšou skupinou je longitudinálna liečba a doliečovanie psychóz (F20, F33) so
zameraním na podporu a resocializáciu a rehabilitáciu sociálnych zručností.
b) doliečovací program pre závislých od alkoholu F10._ so zameraním na podporu,
rehabilitáciu a resocializáciu.
c) liečebný a doliečovací program pre neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a
depresie a ľahšie poruchy osobnosti (prevažne F4_) so zameraním na relaxačné a expresívne
skupinové techniky.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
28 230 €
14 616 €
- 13 614 €
2010
26 263 €
12 397 €
- 13 866 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
- XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou
23.9.2010 - 24.9.2010 na Zemplínskej Šírave,
- Samovraždy a samovražedný pokus (Mgr. Kukľová Iveta, Bc. Cubová Michaela).
37
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Psychoedukácia závislých od alkoholu ambulantnou formou.
Nácvik sociálnych spôsobilostí skupiny psychóz.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- zintenzívnenie aktivity v skupine pacientov s neurotickými poruchami a depresiou,
- väčšie využitie stacionára pri liečbe ambulantných práceneschopných pacientov s
psychickými poruchami v spolupráci s OZS a lekármi poisťovní.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: MUDr. Miroslav Grohol
vedúci lekár DPS
DENNÝ INTERNÝ STACIONÁR - DIS
Denný interný stacionár tvorí funkčnú jednotku s Internou príjmovou ambulanciou a je
zriadený pri Internom oddelení.
Personálne obsadenie
Pacientov na DIS prijíma, denne sleduje a prepúšťa lekár internej príjmovej ambulancie - lekár
z interného oddelenia.
Sestre vypomáhajú podľa potreby sestry internej príjmovej ambulancie.
SZP a NZP podľa potreby z inter. príjm. amb. a int. odd.
Priestorové, materiálne a prístrojové vybavenie
- 2 dvojlôžkové izby so spoločným WC a sprchovacím kútom, signalizačným zariadením,
stolíkmi, skriňami na odkladanie šatstva a osobných vecí, televízorom v každej izbe.
Materiálne a prístrojové vybavenie ambulancie, spoločné s int. príjm. amb.
- 12 zvodový EKG, tlakomer, infúzne stojany, defibrilátor, resuscitačný kufor, kyslíková
bomba, infúzna pumpa, 2xPC stanica s programom, bežný kancelársky nábytok a vybavenie.
V prípade nutnosti možno využívať aj ostatné zariadenia int. príjm. amb. a int. odd. vrátane
vyšetrovne IMO na realizáciu prístrojových vyšetrení a diagnosticko-liečebných výkonov.
Analýza poskytovanej zdravotnej starostlivosti
r. 2009
r. 2010
Počet ošetrovacích dní
1 059
1547
Priemerný ošetrovací čas
11,15
10,97
Počet pacientov
97
141
Analýza hospodárenia
r. 2009
r. 2010
Náklady
18 941 €
17 651 €
Výnosy
12 393 €
12 497 €
Výsledok hospodárenia
- 6 548 €
- 5 154 €
38
Návrh na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- ak sa nevytvorí v NsP CPO uvažovať o rozšírení DIS (cca o 5-10 lôžok, lekára, sestru,
sanitárku), kde by stacionár fungoval ako zariadenie jednodňovej diagnostiky a liečby
niektorých vhodných interných ochorení.
V Bardejove, 28.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Miroslav Solanka
primár denného interného stacionára
39
D/ Š p e c i a l i z o v a n é z a r i a d e n i a a m b u l a n t n e j
starostlivosti so zameraním na
jednodňovú ambulantnú starostlivosť
Zariadenia na poskytovanie jednodňovej ambulantnej starostlivosti - JAS
•
•
•
•
v špecializačnom odbore chirurgia – zatiaľ nie je v prevádzke,
v špecializačnom odbore úrazová chirurgia – traumatológia – zatiaľ nie je v prevádzke,
v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo – zatiaľ nie je v prevádzke,
v špecializačnom odbore gastroenterológia.
JAS V ODBORE GASTROENTEROLÓGIA
Pracovisko jednodňovej gastroenterologickej starostlivosti poskytuje zdravotnú
starostlivosť, zahŕňajúcu špecializované endoskopické výkony schválené MZ SR, následné
monitorovanie a ďalšiu zdravotnú starostlivosť pacientom s ochoreniami gastrointestinálneho
traktu, ktorých zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hod.
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 5
Počet lekárov: 2
2 lekári - atestácia z gastroenterológie
Počet sestier: 3
Z celkového počtu sestier majú 2 sestry certifikáty z endoskopických metód.
Priestorové podmienky, materiálno technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Pracovisko jednodňovej gastroenterológie pozostáva z gastroenterologickej ambulancie,
miestnosti s lôžkami pre sledovanie a následnú zdravotnú starostlivosť po endoskopických
výkonoch na tráviacom trakte, pracoviska pre endoskopické výkony na dolnej časti tráviaceho
traktu, pracoviska pre endoskopické výkony na hornej časti tráviaceho traktu a prislúchajúcich
obslužných priestorov.
Prístrojové vybavenie
Gastroskop Olympus GIF-E, videogastroskop Olympus GIF-Q145, kolonoskop Olympus CFEl a CF-40L, automatická práčka Olympus mini ETD, rektoskop RE VS4, elektrochirurgická
jednotka Olympus PSD-20, videosystém Olympus OTV-SC s monitorom SONY PVM-14N6E,
2 odsávačky Olympus SSU-2, odsávačka Chirana CHO-4, videokolonoskop CF-Q145L ,
rotačný klipovač HX-5LR-1.
V r. 2010 bola zakúpená zostava HDTV endoskopická zostava OLYMPUS EVIS EXERA II
gastroskop GIF H 180 a kolonoskop CL H 180 AL, elektrochirurgická jednotka ESG 100,
preplachovacia pumpa OLYMPUS OFP-2,
40
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2010
3 140 €
37 033 €
33 892 €
2009
1 356 €
15 049 €
13 693 €
V r. 2010 bolo na pracovisku vykonaných 138, v roku 2009 63 výkonov jednodňovej
gastroenterológie.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- doriešenie pracovných úväzkov a nákladov na pracovisku jednodňovej gastroenterológie.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: MUDr. Kamil Potyčný
vedúci lekár JAS v gastroenterológií
41
E/ P o l i k l i n i c k é o d d e l e n i a
POLIKLINICKÉ ODDELENIE TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB POTaRCH
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 5
Počet lekárov: 2
Primár: MUDr. Helena Leščišinová - nadstavbová atestácia v odbore.
1 lekár s nadstavbovou atestáciou v odbore, l lekár s absolvovaním školiaceho miesta v
bronchológii a cytodiagnostike pľúcnych ochorení.
Počet sestier: 3 (+ 1 sestra od 06.12.2010).
Vedúca sestra: Mária Reváková – PŠŠ + certifikácia z bronchoskopie
Z celkového počtu sestier má l sestra certifikáciu z kalmetizácie a 1 sestra certifikáciu z
funkčných vyšetrovacích metód.
Priestorové podmienky, materiálno - technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Súčasťou oddelenia sú dve ambulancie, dve miestnosti pre sestry, samostatná časť pre
infúznu liečbu, funkčné vyšetrenia, inhalačnú liečbu, kalmetizácia a denná miestnosť pre
lekárov a sestry.
Zo zdravotníckej techniky máme 2 inhalátory a spirometer Spiro-Jet, zakúpený v roku
2007 a spirometer od firmy MR Diagnostic s.r.o. od roku 2008.Ambulancie sú vybavené
počítačovou technikou.
V roku 2009 na oddelenie zakúpený BICOM 2000.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Rok
Počet dispenzarizovaných
pacientov
Počet vyšetrených a
ošetrených
Funkčné vyšetrenia pľúc
Spútum na BK
Podané infúzie
2009
5 977
2010
5 505
9 228
9 451
2 980
410
46
3 426
405
50
Analýza hospodárenia
POTARCH
Náklady
Výnosy
r. 2009
r. 2010
175 638 €
33 141 €
142 114 €
484 €
TARCH amb. I.
MUDr. Leščišinová
r. 2009
r. 2010
Náklady
Výnosy
125 898 €
135 452 €
130 152 €
143 949 €
Výsledok
hospodárenia
- 33 524 €
- 32 656 €
Výsledok
hospodárenia
+ 4 254 €
+ 8 497 €
42
TARCH amb. II.
MUDr. Urge
r. 2009
r. 2010
Náklady
Výnosy
17 940 €
16 884 €
11 924 €
10 622 €
Výsledok
hospodárenia
- 6 015 €
- 6 262 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Lekári: Primárka POTARCH - MUDr.Leščišinová:
- XVI.Bardejovské dní pneumológov a ftizeológov – organizácia a aktívna účasť.
- Aktívna účasť v rámci celoslovenských a krajských odborných akcií šéfredaktorka odborného
časopisu pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeoógii RESPIRO.
Sestry: Vedúca sestra – M. Reváková: Aktívna účasť a organizácia bardejovských dní.
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
V roku 2010 sme nezaviedli žiadnu novú vyšetrovaciu a liečebnú metódu. V roku 2010 sa naše
oddelenie podieľalo na realizácii 3 medzinárodných klinických štúdií.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
Plánované rekonštrukčné práce na oddelení.
V Bardejove, 09.05.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Helena Leščišinová
primár PO TaRCH
POLIKLINICKÉ ODDELENIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE - POKO
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 3
Vedúci lekár: MUDr. Jozef Chovanec - atestácia z vnútorného lekárstva a klinickej onkológie s
absolvovaným školením v cytostatickej liečbe.
Počet sestier: 2
Z celkového počtu sestier má 1 sestra ukončené PŠŠ v odbore ošetrovateľstvo v klinickej
onkológii.
Priestorové podmienky
V prvej časti roka sa priestorové podmienky zhodovali s rokom 2009. V dôsledku
rekonštrukcie POKO bolo od 1. júna pracovisko premiestnené do priestorov lôžkového
neurologického oddelenia. Personál i onkologickí pacienti tu našli veľmi dobré podmienky pred
definitívnym plánovaným presťahovaním do novo zrekonštruovaných priestorov
Analýza poskytovanej starostlivosti
Rok
Počet vyšetrených pacientov
Aplikované cytostatiká
Novodiagnostikovaní pacienti
2009
9502
5548
373
2010
9826
5655
380
43
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
r. 2009
r. 2010
432 053 €
515 704 €
463 109 €
513 385 €
Výsledok
hospodárenia
31 056 €
- 2 319 €
Aktívna účasť na kongresoch a sympóziách
MUDr. Jozef Chovanec – vedúci lekár:
- 12.2.2010 – Liečba ca prsníka, kazuistika – Štrbské Pleso,
- 23.3.2010 - Systémová liečba ca prsníka – VPS SL Svidník,
- 10.4.2010 – Experience with cetuximab treatment in POKO Bardejov – Frauenkirchen,
Rakúsko,
- 23.6.2010 – Epidemiológia a etiológia nádorov pľúc, 6. BOD, Bardejovské Kúpele,
- 9.10.2010 – Paradigm in systemic treatment of advanced gastric cancer in Slovak
republik – Miláno, 35. ESMO, spoluautor,
- 20.11.2010 – Skúsenosti s liečbou erlotinib v POKO Bardejov, Kaskády.
Novozavedené diagnostické a liečebné metódy
Postupne sa zavádzajú nové cytostatiká schválené pre onkologickú prax. POKO Bardejov sa
podieľalo na medzinárodných klinických štúdiách v klinickej onkológii.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- zlepšenie priestorového vybavenia, najmä miestnosti pre aplikovanie ambulantnej
chemoterapie, rozšírenie onkologického pracoviska očakávame od zrekonštruovaných nových
priestorov.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: MUDr. Jozef Chovanec
vedúci lekár POKO
POLIKLINICKÉ ODDELENIE PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY - POPM
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 3
Vedúci lekár: MUDr. Sylvia Sanchová Salazarová - atestácia z vnútorného lekárstva a
špecializačná skúška v odbore geriatria a gerontológia, úväzok 0,1 LM, - v spolupráci s lekármi
a zdravotníckym personálom ďalších odd. a ambulancií: FRO, Gynekologické odd.,
Chirurgické odd., Interné odd., Kožná amb., Neurologické odd., Odd. laboratórnej medicíny,
Očná amb, ORL amb., RDG odd., Reumatologická amb.
Zdravotná sestra: Mgr. Antónia Peregrimová – zaradená do PŠŠ
Zdravotná asistentka: Jana Pangrácová
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
OPM pozostáva z ambulancie pre lekára a sestru, čakárne, kabínky na prezliekanie, WC pre
personál a pacientov. Na ambulancii je EKG Bioset 3700 /presunutý z geriatr. odd./, počítačová
44
zostava. Pre klientov slúži nadštandardne vybavená čakáreň s kreslami, televízorom, rádiom,
kuchynským kútom s rýchlovarnou kanvicou, chladničkou.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti-počty vyšetrení
V roku 2009 bolo vyšetrených 432 klientov, v roku 2010 408 klientov.
Typ vyšetrenia
USG vyšetrenie
Mamografia
Gynekologické vyšetrenie a gyn. USG
Chirurgické - urologické vyšetrenie
Kožné vyšetrenie
Neurologické vyšetrenie
Očné vyšetrenie
ECHOKG
Bicyklová ergometria
Reumatologické vyšetrenie
Interné vyšetrenie
Audiometrické vyšetrenie
FRO vyšetrenie
Pľúcne vyšetrenie
Očkovanie proti hepatitíde A
Gastroenterologické+GFS vyšetrenie
Kolonoskopické vyšetrenie
Rok 2009
Počet klientov
150
25
40
107
128
21
236
3
4
1
432
54
1
5
42
Rok 2010
Počet klientov
120
21
42
73
85
28
188
7
8
408
62
2
2
30
3
2
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
24 232 €
25 334 €
1 101 €
2010
26 343 €
21 522 €
- 4 820 €
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- skrátiť dobu čakania klientov na jednotlivé vyšetrenia, najmä v očnej ambulancii,
- možnosť doplnenia vyšetrenia požadovaného klientom pri kompletnej LPP za úhradu /nie
ZPS/ aj v deň vyšetrenia mimo dohodnutého programu LPP,
- výmena nábytku v čakacej miestnosti v rámci zabezpečenia pohodlia pri čakaní na
vyšetrenia,
- poskytnutie informácií klientom o nových vyšetreniach a službách v NsP Sv. Jakuba,
n.o.,.Bardejov.
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: MUDr. Sylvia Sanchová – Salazarová
vedúci lekár POPM
45
ŠPECIALIZOVANÉ REUMATOLOGICKÉ AMBULANTNÉ ZARIADENIE - ŠRAZ
Dňa 26.11.2008 bolo vydané Prešovským samosprávnym krajom č.: 4608/2008/OZORU - Rozhodnutie /licencia/ za účelom povolenia poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Personálne obsadenie
Počet lekárov: 1
Vedúci lekár: MUDr. Martina Šuchová, PhD. – atestácia z vnútorného lekárstva a špecializačná
skúška v odbore reumatológia,
Počet sestier: 2 - certifikáty pre prácu na denzitometrii, 1 certifikát na podávanie biologickej
liečby, 2 certifikáty na podávanie ozonoterapie
Priestorové podmienky
Oddelenie je umiestnené v pavilóne Riaditeľstva na prízemí. ŠRAZ pozostáva z ambulancie
(pre lekára a sestru), denzitometrického pracoviska, pracoviska funkčnej diagnostiky (USG,
TENS, EKG), pracoviska pre podávanie infúzií.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady +
Denzitometr. prac.
64 479 € + 30 446 €
126 635 € + 26 416 €
2009
2010
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
- 20 763 €
- 62 851 €
74 162 €
90 081 €
Názov
Počet
vyšetrení
2009
Počet
vyšetrení
2010
Počet
pacientov
2009
Počet
pacientov
2010
Reumatologická ambulancia
12744
17923
6086
8385
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- zakúpenie USG prístroja za účelom aplikácie intraartikalárnych injekcii pod USG kontrolou.
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: MUDr. Martina Šuchová, PhD.
vedúci lekár ŠRAZ
46
F/ I n é o d d e l e n i a z d r a v o t n e j
starostlivosti
ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA - OLVaS
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 20
Vedúci lekár OLVaS: MUDr. Martin Molnár
Vedúca diétna sestra: Magdaléna Antolová
1 diétna sestra - ukončené PŠŠ
2 skladníčky potravín, 9 kuchárok, 7 pomocných síl.
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie
OLVaS má tieto časti:
- Kuchyňa,
- sklad potravín,
- administratíva,
- centrálna umývareň termosových nádob, centrálny sklad organického odpadu.
Priestorové podmienky oddelenia: v roku 2010 boli vytvorené samostatné prípravovne
vajec, rýb a príručný sklad na ovocie. Taktiež bol vytvorený sklad organického odpadu,
centrálna umyváreň termosových nádob a ekonomat.
Do novozriadených prípravovní boli zakúpené nerezové stoly, chladničky a nerezové regály.
Pre zamestnancov kuchyne bola zriadená nová spoločná šatňa so sociálnym zázemím.
Sklad potravín: v suchých skladoch boli prevedené stavebné úpravy z dôvodu rozširovania
nemocničného bufetu a zdravej výživy (sklady boli zmenšené). Väčšinu kuchynského
zariadenia je potrebné postupne vymieňať.
V roku 2010 na oddelení liečebnej výživy a stravovania bol vydaný počet hlavných jedál:
celodenná strava
pacienti
matky hosp. detí
ZOS
DSS
Hospic
počet rok 2010
246 510
276
21 522
9 930
9 799
počet rok 2009
261 027
369
37 572
8 976
Obedy
zamestnanci NsP
cudzí stravníci
54 372
4 805
52 966
5 197
spolu hlavných jedál
347 214
366 107
Stanovená stravná jednotka je 2,19 €. Jej reálne plnenie na jeden stravovací deň bolo 2,145 €.
47
Analýza hospodárenia
Potraviny spolu
Potraviny pre
pacientov
Potraviny pre
ostatných
Potraviny pre ost./
zamestnancov
Rozpočet
318 660 €
220 434 €
Rok 2010
299 413 €
200 093 €
Rok 2009
314 315 €
217 493 €
98 226 €
99 320 €
96 822 €
93 526 €
94 229 €
92 135 €
Návrhy na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti
- postupne pokračovať v rekonštrukcii kuchynsko - jedálenského bloku, ktorý zahŕňa časť
stavebnú, vzduchotechnickú a technologickú,
- postupne obnovovať zastaralé prístrojové vybavenie kuchyne.
V Bardejove, 09.05.2011
Vypracoval: MUDr. Martin Molnár
vedúci lekár OLVaS
ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE - OCS
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov 10
Vedúci lekár: MUDr. Brnušák Pavol
Počet sestier: 5
Vedúca sestra: Pidaná Anna – certifikát z ošetrovania a riadenia starostlivosti o zdr. pomôcky.
Z celkového počtu sestier má 1 sestra ukončené Mgr. vzdelanie.
Sanitári: 5.
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie
Oddelenie je rozdelené na časti:
časť skladania prádla
časť príjmu a dezinfekcie ZP
časť setovania
časť spracovania gumoviek - pudrovňa
časť prípravy destilovanej vody
časť aseptická a časť výdaja sterilného materiálu
Zdravotnícka prístrojová technika
- 3 parné autoklávy, 1 formaldehydový autokláv, 2 práčky, 4 myčky, 1 destilátor na báze
reverznej osmózy, 1 elektrická rezačka gázy, 1 destilátor k parnému autoklavu na výrobu pary,
1 klimatizačné zariadenie v sterilinej miestnosti
Analýza poskytovania zdravotníckej starostlivosti
Pracovno - organizačne pokračuje OCS v dvojsmennej prevádzke so zabezpečením
trvalej príslužby mimo pracoviska v prípade potreby. Zásobovanie jednotlivých oddelení
sterilnými zdravotníckymi pomôckami, obväzovým materiálom bolo pravidelné a v
48
dostatočnom množstve. Kontroly účinnosti sterilizácie boli opakovane vyhovujúce.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v roku 2010
prekontroloval 120 sterilných predmetov balených v kombinovných obaloch. Z celkového
počtu boli dva predmety pozitívne. Následne boli prijaté opatrenia na prísnejšie dodržiavaníe
HER na pracovisku, kontrola dezinfekcie rúk a dodržiavanie štandardných postupov
predsterilizačnej prípravy a sterililzačnej prípravy zdravotníckych pomôcok
Kontroly sterov z prostredia vykonané Oddelením laborátornej medicíny boli negatívne.
Oddelenie laboratórii životného prostredia vykonáva pravidelne /raz mesačne/ chemický
a mikrobiologický rozbor destilovanej vody. Všetky výsledky boli vyhovujúce. Celkovo bolo
vykonaných 28 opráv zdravotníckej techniky.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2009
129 188 €
2 704 €
- 126 484 €
2010
114 626 €
2 162 €
- 112 464 €
V roku 2009 bolo vysterilizovaných 82 846 ks lukasterikových sáčkov, 78 466
kombinovaných obalov a 3 600 m kombinovaných roliek.
V roku 2010 bolo vysterilizovaných 90 050 lukasterikových sáčkov, 67 250 kombinovaných
obalov a 3 500 m kombinovaných roliek
Pre OCOS sme priemerne mesačne vysterilizovali
r. 2009
r. 2010
Gumovky
Op.
prádlo
Op.
sitá
2280
3144
3076
3022
240
279
Sólo
nástroje
1239
1292
LSK
20
23
Lavóre Formalín
108
115
260
187
Obväzový
materiál
247
278
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziach
Vedúca sestra sa zúčastnila dňa: 28.04.2010 na odbornom seminári s názvom Sterilizácia.
Monitorovanie parných sterilizačných procesov a ich dokumentácia, v Košiciach.
V dňoch 17. a 18. septembra 2010 odborného seminára s názvom Starostlivosť o duté
zdravotnícke pomôcky, v Podhájskej a 10.-12.11.2010 na odbornom seminári s názvom XVI.
dni centrálnej sterilizácie a operačných sál v Patinciach.
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Od júna 2010 bola spustená do prevádzky klimatizácia v sterilnej miestnosti.
Od decembra roku 2010 bol spustený do prevádzky malý parný autoklav s vlastným vyvíjačom
pary, ktorý je k dispozícii najmä oddeleniu centrálnych operačných sál pri potrebe sterilizácie v
menšom objeme, alebo ,,CITO“.
49
Návrhy na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti
- potreba zakúpenia zváračky obalového materiálu,
- vodnú pištoľ na predsterilizačnú prípravu zdravotníckych pomôcok /najmä s dlhým a
úzkym lúmenom/.
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: MUDr. Pavol Brnušák
vedúci lekár OCS
ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL - OCOS
Oddelenie centrálnych operačných sál je nelôžkové oddelenie NsP Sv. Jakuba, ktoré
zabezpečuje vykonávanie operačných výkonov pre chirurgické, traumatologické a
gynekologicko – pôrodnícke oddelenie.
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 23
Vedúci lekár: MUDr. Ľuníková Katarína,
od septembra primárom oddelenia je MUDr. Vrabec Ján.
Vedúca sestra: Bc. Jana Bryndzová – VOV, PŠŠ manažment v ošetrovateľstve Bratislava, VŠ
– odbor ošetrovateľstvo.
Inštrumentárky – 14, z toho 2 s VOV, 2 s PŠŠ, 4 so špecializáciou v inštrumentovaní v
operačnej sále, 1 SZŠ s maturitou, 3 ukončené bakalárske štúdium, 2 ukončené magisterské
štúdium.
Sanitárky: 5, z toho 2 ukončené SZŠ s maturitou.
Sanitári: 3, z toho 1 SZŠ s maturitou a VOV.
Priestorové podmienky, materiálno technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Oddelenie centrálnych operačných sál tvoria tri operačné sály s klimatizáciou a
príslušenstvom, anesteziologická prípravovňa, zobúdzacia miestnosť s boxom pre novorodenca,
dva vstupné filtre so sociálnym zariadením, miestnosť vedúceho lekára, miestnosť vedúcej
sestry, miestnosť lekárov a sestier, sterilný sklad, čistiace miestnosti a dve sociálne zariadenia.
Prístrojové vybavenie
TRAUMATOLOGICKÉ: operačný stôl s príslušenstvom RAMED, RTG Siemens+ monitor,
koagulačný prístroj Martin ME 411, odsávačka Cheiron Victoria II , negatoskop KPR 40, 2 x
operačné svetlá FEDERARM, arthroskop OLYMPUS s príslušenstvom, 3 vŕtačky SYNTHES s
príslušenstvom a oscilačnou pílkou, akumulátorová vŕtačka SYNTHES –Trauma Recon Systém
s príslušenstvom.
CHIRURURGICKÉ: elektrický operačný stôl, 2 x operačné svetlá FEDERARM, odsávačka
MEVA, koagulačný prístroj Martin ME 400, laparoskopická veža OLYMPUS s monitorom
SONY s dvoma sadami nového laparoskopického inštrumentária. Súčasťou je harmonický
skalpel SurgMaster UES-40 s inštrumetáriom pre laparoskopické operácie, aj operácie pri
otvorenom bruchu, prístroj Ligasure Valleylab.
GYNEKOLOGICKÉ: operačný stôl RAMED, 2 x operačné svetlá FEDERARM, odsávačka
Victoria, koagulačný prístroj Martin ME 400, laparoskopická veža MEDICON s monitorom
50
SONY s dvomi sadami laparoskopického inštrumentária, hysteroskop OLYMPUS s
príslušenstvom, ligasure k vaginálnym a brušným operáciám.
ANESTEZIOLOGICKÉ: Venár Libera, servoventilátor VENÁR 0047, Anaeston 5000,
monitor DATEX CARDIOCAP 5 REF 6051, 3 x monitor DATEX CARDIOCAP II, monitor
DATEX CAPNOMAC ULTIMA, defibrilátor SCHILLER – Defigard 5000, monitor
SCHILLER ARGUS 7, 2 x prenosná odsávačka CHIRADELTA, 3 x ventilátor CHIROLOG,
2 x lineárna dávkovacia pumpa , 2 x infúzna pumpa.
Počet operačných výkonov:
Traumatol.odd.
Chirurg.odd.
Gyn.-pôr.odd.
Spolu
2009
556
829
474
1859
2010
610
869
436
1915
Počet. op. výkonov s použitím
Chirurg.odd.
Gyn.-pôr.odd.
Spolu
harmonického skalpela
Klas./LSK
2009
18
-
18
2010
26/22
-
26/22
Traumatol. odd.
Chirurg. odd.
Gyn.- pôr. odd.
Artroskopie/
Laparoskopické
Hysteroskopie
Úrazy brucha
operácie
Laparoskopie
2009
0/4
203
68
275
2010
0/1
252
8/50
311
Ligasure
Chirurg. odd.
Endoskopické výkony
Spolu
Gyn.-pôr.odd.
Spolu
Klas./LSK
ligasure
2009
70/3
36
109
2010
49/14
39
102
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziach
Sestry: Aktívna účasť operačných sestier na VIII. Bardejovských dňoch miniinvazívnej
chirurgie 30.09.2010-1.10.2010.
51
Novozavedené operačné metódy
- v rámci traumatológie: - kombinovaná plastika kalvy,
- operácia zlomenín rádia pomocou dvojpilierových LCP platní.
- v rámci chirurgie:
- laparoskopická sutúra perforovaného vredu žalúdka a duodéna.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- zakúpiť nový operačný stôl pre sálu B,
- doplniť základné opotrebované inštrumentárium do jednotlivých setov k operačným
výkonom + zakúpiť 2 nové sady inštrumentária pre LSK operatívu.
V Bardejove, 12.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Ján Vrabec
primár OCOS
52
G/ S p o l o č n é v y š e t r o v a c i e a l i e č e b n é
z l o ž k y - SVaLZ
ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY - OLM
Primár oddelenia: MUDr. Eva Mihalcová – špecializácia v špecializačnom odbore klinická
mikrobiológia a vnútorné lekárstvo I.st.
Vedúci laborant OLM: Bc. Elena Pomikalová – PŠŠ.
V rámci OLM sú radení pracovníci s úväzkami na jednotlivé oddelenia a to:
- zdravotný asistent OLM,
- sanitár OLM,
- vodič zberového vozidla.
Do Oddelenia laboratórnej medicíny patrí:
- Pracovisko hematologicko - transfuziológické
- Pracovisko klinickej biochémie
- Pracovisko klinickej mikrobiológie
- Pracovisko laboratórií životného prostredia
PRACOVISKO HEMATOLOGICKO – TRANSFÚZIOLOGICKÉ - PHT
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 13
Odborný garant pre transfúziológiu a klinickú hematológiu: MUDr. Iveta Brnušáková –
nadstavbová atestácia v odbore hematológia a transfuziológia.
Odborný garant pre laboratórnu hematológiu: Ing. Viera Katuščáková - biochemik s VŠ
vzdelaním so špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziologia.
Počet zdravotných laborantiek: 7
Z celkového počtu zdravotných laborantiek 5 majú ukončené PŠŠ v odbore.
Počet zdravotných sestier: 2
Sanitárky: 2 /z toho 1 na 0,5 uv./
Priestorové podmienky
PHT sa nachádza v budove OLM, delí sa na: 1. pracovisko laboratórnej diagnostiky,
2. pracovisko transfuziológie.
Materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Krvinkový analyzátor SYSMEX XT-2000i, záložný krvinkový analyzátor SF 3000,
koagulometer CA 500,koagulometer CA 1500, mikroskopy, stolové laboratórne centrifúgy,
veľkoobjemová centrifúga, termostaty, chladiace zariadenia, mraziace zariadenia, PC s
príslušenstvom, štandardné laboratórne vybavenie.
V roku 2010 bolo doplnené materiálno-technické vybavenie oddelenia:
Hemokoagulačný analyzátor SYSMEX CA 1500.
53
Analýza poskytovania zdravotnej starostlivosti
r. 2009
158089
71326
86763
1462
2538
Celkový počet laboratórnych vyšetrení
z toho :počet vyšetrení - ambulant. pacienti
počet vyšetrení -hospital. pacienti
Celkový počet odberov celej krvi
Celková spotreba transfúznych prípravkov
r. 2010
170789
78998
91791
1604
2663
PHT sa pravidelne zúčastňuje laboratórnej externej kontroly kvality :SEKK Pardubice.
V r. 2010 sme získali certifikáty pre všetky kontrolné cykly /hematologické,
hemostazeologické aj imunohematologické vyšetrenia/.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
r. 2009
r. 2010
371 345 €
378 581 €
403 233 €
467 323 €
Výsledok
hospodárenia
31 888 €
88 742 €
Novozavedené diagnostické metódy
Vyšetrenie PCT, NCT stĺpcovou aglutináciou, vyšetrenie F VIII.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- doplniť a obnoviť materiálno - technické vybavenie podľa predložených žiadostí, najmä
veľkoobjemovú chladiacu centrifúgu pre spracovanie transfúznych liekov, mraziace zariadenia,
klimatizačné zariadenie na úsek hematológie a expedície transfúznych liekov.
V Bardejove, 27.04.2011
Vypracoval: Ing. Viera Katuščáková
odborný garant pre lab. hematológie
MUDr. Iveta Brnušáková
odborný garant pre transfúziológiu
PRACOVISKO KLINICKEJ BIOCHÉMIE - PKB
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 10
Odborný garant: Ing. Kovaličová Katarína - špecializácia v odbore vyšetrovacie metódy
v klinickej biochémii.
1 odborný pracovník - špecialista so špecializačnou skúškou v odbore vyšetrovacie metódy
v klinickej biochémii.
Počet zdravotných laborantiek: 8
Vedúca laborantka OLM - zdravotná laborantka – Bc. Pomikalová Elena - PŠŠ, 1 stupeň VŠ
v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy.
Z celkového počtu má 7 PŠŠ.
Sanitár – 1.
54
Materiálno - technické vybavenie pracoviska
V prevádzke na OLM-PKB v roku 2010 boli nasledujúce prístroje: Biochemický
analyzátor OLYMPUS AU640, Biochemický analyzátor OLYMPUS AU400, Glukózový
analyzátor SUPER GL, Osmometer-Osmomat 030, Elektroforéza, Acidobázický analyzátor
pHOX, ELISA-reader a premývačka, 9 počítačov, centrifúgy, mikroskopy, váhy,
Elektrochemiluminiscenčný analyzátor ELECSYS 2010, Elektrochemiliminiscenčný analyzátor
COBAS 6000-e601, Elektrochemiliminiscenčný analyzátor UniCel DxI 800 Access,
Proteínový analyzátor IMMAGE 800.
Ako záložné slúžili Imunochemický analyzátor mini VIDAS a Analyzátor EasyLyte
Plus-ISE.
Priestorové podmienky oddelenia boli upravené a sú vyhovujúce. Vyriešili sa aj
skladové priestory.
Analýza poskytovania zdravotnej starostlivosti
Rok
počet
stanovení
Rok
počet
výkonov
Rok
Počet výk.
ambul.
Počet výk.
lôžkov.
Percento
amb./lôž.
2009
2010
úbytok v %
922 286
904 650
- 1,9
2009
2010
úbytok v %
797 286
784 644
- 1,6
2009
2010
úbytok v %
568 212
565 783
- 0,4
229 074
218 861
- 4,5
71,3/28,7
72,1/27.9
+1,1 / -2,8
Na OLM-PKB realizujeme interný aj externý kontrolný program na zabezpečenie
požadovanej kvality biochemických vyšetrení. Z externých systémov sme sa v roku 2010
zúčastnili kontroly Českej spoločnosti pre klinickú biochémiu a obdržali sme certifikáty na
vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení, kontroly QCS f. ROCHE s
udelením celoročného certifikátu.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
r. 2009
751 988 €
788 743 €
r. 2010
802 864 €
800 639 €
Výsledok
hospodárenia
+ 36 755 €
- 2 225 €
55
Novozavedené diagnostické metódy
V roku 2010 sme rozšírili škálu vyšetrení o tieto parametre: Ultrasenzitívny C-Reaktívny
Proteín, Lipázu, Amoniak v plazme, Etanol v krvi.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- riešiť výmenu Acidobázického analyzátora (11 ročný prístroj),
- zakúpenie močového analyzátora,
- úprava a doplnenie internetových stránok - väčšia informovanosť pre pacientov,
lekárov a samoplatcov,
- väčšia propagácia oddelenia a poskytovaných služieb,
- postupne zavádzať dostupné metódy, o ktoré je dostatočný záujem zo strany lekárov,
- postupne prejsť na používanie čiarových kódov, ak budú splnené všetky požadované
podmienky, čím sa ešte skvalitní práca oddelenia,
- doplniť časť výrobne deionizovanej vody, ktorá je nefunkčná.
V Bardejove, dňa: 07.04.2011
Vypracoval: Ing. Katarína Kovaličová
odborný garant PKB
PRACOVISKO KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov 13
MUDr. Eva Mihalcová, odborný garant PKM - lekár s atestáciou z vnútorného lekárstva I. st. a
atestáciou z klinickej mikrobiológie
P. b. Mária Grofčíková, iný odborný vysokoškolský pracovník - kvalifikačná skúška v odbore
vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
9 zdravotné laborantky, z toho 1 staničná laborantka – z celkového počtu laborantiek majú 6
PŠŠ, 2 absolvovali v r. 2010
Sanitárky: 2.
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
PKM sa nachádza na druhom poschodí OLM. Je rozdelené na laboratórnu časť a technickú
časť, ktorá je spoločná s oddelením laboratórií životného prostredia.
Pracovisko klinickej mikrobiológie je zložené z týchto laboratórií:
- laboratórium klinickej bakteriológie
- laboratórium klinickej virológie a antiinfekčnej imunológie
- laboratórium klinickej parazitológie
- laboratórium testovania účinnosti antimikrobiálnych látok
- pracovisko technických služieb
PKM disponuje základným vybavením ako sú: mikroskopy, termostaty, vodné kúpele,
centrifúgy, chladničky, sterilizátory, sušiarne na diagnostické pôdy, pH – meter,
rýchlováhy, fotometer na serológické reakcie typu ELISA, analyzátor AxSYM /anti HCV,
HbsAg, anti HIV1/2/, Turbidimeter na stanovenie CRP, RF a ASLO, analyzátor Liaison na
serológické reakcie, BACTEC na hemokultivácie, digestor a Latalov anaerobný systém. Na
oddelení je počítačová sieť pozostávajúca z 5 počítačov.
56
V roku 2010 bol zakúpený nový sterilizátor Stericell a nová chladnička 500 l Liebherr.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
V roku 2010 bolo na pracovisku vyšetrených 130 696 vyšetrení klinického materiálu /9755 pre
HTO/ a urobených 20023 citlivostí na antibakteriálne látky.
Oproti roku 2009 klesol počet vyšetrení klinického materiálu o 572 a klesol počet citlivosti na
ATB o 2229.
Počet vyšetr. Počet vyšetr.
Počet
Rok
lôžka
ambulancie
HTO
citlivosti
Spolu
2009
30387
91161
7400
22252
151291
2010
29872
91069
9755
20023
150719
V roku 2010 sme sa znova zapojili do systému kontroly kvality LABQUALITY s centrom vo
Fínsku a do externej kontroly kvality, ktorú organizujú Národné referenčné centrum SR pre
salmonelózy a Národné referenčné centrum SR pre sledovanie rezistencie na ATB.
Z NRL sú vzorky zasielané štvrťročne, všetky cykly sme úspešne absolvovali.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2009
415 690 €
485 556 €
+ 69 866 €
2010
424628 €
490940 €
+ 66 311 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Vedecká pracovná schôdza spolku lekárov a pracoviska klinickej mikrobiológie 28.1.2010.
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
Nové vyšetrovanie – Chlamýdia pneumoniae IgM, IgG ELISA,
- Mycoplazma pneumoniae IgM, IgG ELISA,
- Norovírusy v stolici,
- Antigény z výplachov nosohltana Chrípka A,B,
RS -vírus
Adeno-vírus
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- výmena Turbidimetra za Nefelometer (ASLO, LATEX, CRP),
- zakúpiť 500 l chladničku,
- zakúpiť termostat na CO2.
V Bardejove, 05.04.2011
Vypracoval: MUDr. Eva Mihalcová
odborný garant PKM
57
PRACOVISKO LABORATÓRIÍ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 4
Vedúca skúšobného laboratória: RNDr. Klára Girašková, MPH
Odborný garant laboratória chemických analýz: RNDr. Klára Girašková, MPH - kvalifikačná
skúška v odbore.
Odborný garant laboratória mikrobiológie životného prostredia: MVDr. Anna Kutná kvalifikačná skúška v odbore.
2 laborantky s PŠŠ /1 laborantka na polovičný pracovný úväzok/
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
PLŽP sa nachádza na 2. poschodí budovy Oddelenia laboratórnej medicíny.
Pracovisko sa delí na: časť príjmu materiálu, laboratórnu časť, časť technických služieb a
využíva spoločné priestory s Pracoviskom klinickej mikrobiológie.
Laboratórna časť pozostáva: laboratórium mikrobiológie životného prostredia, sterilný box,
laboratórium chemických analýz.
Technická časť pozostáva : váhovňa, dokumentačná miestnosť, sklad materiálu.
Pracovisko disponuje základným vybavením ako sú termostaty, vodný kúpeľ, chladničky,
horúcovzdušné sterilizátory, filtračná aparatúra, konduktometer, redestilačný prístroj,
mikroskop, Fotometer NOVA 60, pH meter a 1 počítač.
Analýza činnosti oddelenia
Porovnanie celkového počtu vzoriek :
rok 2009
rok 2010
837
1021
vzoriek
vzoriek
Na Pracovisku laboratórií životného prostredia bolo spracovaných 1021 vzoriek, čo znamená
vykonaných 1106 vyšetrení.
Celkový počet vyšetrení :
Farmaceutické skúšanie Aqua purificata
84
vyšetrení
Kontrola účinnosti steriliz. prístrojov bioindikátormi
108
vyšetrení
Stery z prostredia
575
vyšetrení
Vyšetrenie pitnej vody
86
vyšetrení
253
vyšetrení
Vyšetrenie voľného chlóru
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
1106
vyšetrení
Vyšetrenia vykonané pre monitoring nemocnice:
Farmaceutické skúšanie Aqua purificata
20
vyšetrení
Kontrola účinnosti steriliz. prístrojov bioindikátormi
62
vyšetrení
Stery z prostredia
575
vyšetrení
Vyšetrenie voľného chlóru
253
vyšetrení
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
910
vyšetrení
58
Vyhodnotenie:
- všetky testované sterilizátory a autoklávy vyhovovali,
- najčastejšími patogénmi po vyhodnotení sterov z prostredia boli:
Acinetobacter spp., pleseň, kvasinky, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus methicilin rezistetný – nebezpečný nozokomiálny kmeň,
Klebsiella pneumoniae ESBL - nebezpečný nozokomiálny kmeň,
Zvýšený výskyt patogénnych baktérií bol hlavne na oddeleniach s väčšou frekvenciou
osôb, buď pacientov alebo návštev.
Záver: - eliminovať hlavne nebezpečné nozokomiálne kmene, u ktorých je vysoká rezistencia
na antibiotiká,
- na oddeleniach boli prekonzultované postupy čistenia a dezinfekcie.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
2010
69 365 €
V roku 2010 vykonalo pracovisko pre nemocnicu
pracoviska.
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
3 708 €
- 65 657 €
82 % vyšetrení, ktoré išli na náklady
Externé audity na pracovisku laboratória životného prostredia
1. Inšpekcia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Bratislava . Inšpekcia bola vykonaná v dňoch
27.-28.5.2010 na preverenie dodržiavania podmienok platnej legislatívy z oblasti
farmaceutického skúšania Aqua purificata, na ktoré bolo skúšobnému laboratóriu udelené
Rozhodnutie na vykonávanie farmaceutického skúšania Aqua purificata a Infundibilia.
2. Dňa 1-2.7.2010 bolo vykonané na PLŽP posudzovanie dokumentácie v zmysle normy
ISO/IEC 17025:2005 a posudzovanie na mieste Slovenskou národnou akreditačnou službou –
Bratislava s cieľom udelenia akreditácie laboratória.
Po predchádzajúcom procese prípravy od 2009-2010 na akreditáciu, Pracovisko laboratórií
životného prostredia získalo dňa 1.11.2010 Osvedčenie o akreditácii č.S-299 v zmysle normy
ISO/IEC 17025:2005.
Externá kontrola kvality
Pracovisko laboratórií životného prostredia sa zapojilo do systému externej kontroly kvality:
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky pre mikrobiologický a chemický rozbor pitných vôd,
ktoré boli absolvované úspešne a pracovisko získalo Osvedčenie o správnosti výsledkov.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti
- zakúpenie nového spektrofotometra v súvislosti so zmenou legislatívy
- zvýšiť frekvenciu kontroly účinnosti čistenia a dezinfekcie v nemocnici
- zvýšiť frekvenciu kontroly účinnosti sterilizačných prístrojov v nemocnici
V Bardejove, 03.05.2011
Vypracoval: RNDr. Klára Girášková, MPH
vedúca SL, odborný garant LCHA
MVDr. Anna Kutná
odborný garant LMŽP
59
ODDELENIE PATOLÓGIE
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 6
Primár: MUDr. Jozef Šoltés - atestácia II. st. z odboru patológia,
Počet laborantiek: 3
Vedúca laborantka: Bc.Viera Šafčáková - PŠŠ z odboru histológia, I.st.bakalárskeho štúdia z
odboru vyšetrovacie laboratórne metódy
Z celkového počtu laborantiek majú 2 laborantky PŠŠ, 1 laborantka pre zdrav. dokumentáciu.
Sanitár: 1.
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Priestorové podmienky sú po rekonštrukcii vyhovujúce, prístroje na oddelení sú čiastočne
opotrebované.
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
NEKROPTICKÝ ÚSEK:
Počet privezených zomrelých .................... 352
Rozbor úmrtnosti za rok 2010 v NsP Bardejov n.o:
Počet zomrelých v roku 2010 - 352, počet zomrelých v roku 2009 - 336.
Počet zomrelých podľa oddelení
rok 2009
r. 2010
rozdiel
interné oddelenie
96
96
0
neurologické oddelenie
11
18
+7
chirurgické oddelenie
12
12
0
OAIM
92
89
-3
LSPP
0
0
0
LDCH
75
80
+5
pediatrické oddelenie
1
2
+1
gyn. – pôrodnícke oddelenie
7
3
-4
novorodenecké oddelenie
0
1
+1
psychiatrické oddelenie
0
2
+2
RLP
1
1
0
Geriatria
41
49
+8
60
BIOPTICKÝ ÚSEK:
Na bioptickom úseku bol počet vyšetrení nasledujúci:
Rok
2009
2010
Počet orgánov
5 514
4 463
Počet bločkov
9 649
8 965
Počet preparátov
9 649
8 965
Počet preparátov iné
792
1 349
V roku 2010 bolo na bioptickom úseku vyšetrených 42 rýchlych peroperačných vyšetrení, pri
zhotovení 117 preparátov.
CYTOLOGICKÝ ÚSEK:
Celkový počet cytologických vyšetrení ................... 2 396.
Rok
Počet úmrtí v NsP
Celkový počet preparátov
2009
336
12 834
2010
352
12 710
Rozdiel
+ 16
- 124
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
2009
86 985 €
103 878 €
16 893 €
2010
105 867 €
93 390 €
- 12 477 €
V Bardejove, 29.04.2011
Výsledok hospodárenia
Vypracoval: prim. MUDr. Jozef Šoltés
primár oddelenia patológie
61
ODDELENIE FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 15
Počet lekárov: 8
Vedúci lekár: MUDr. Kamil Potyčný, nadstavbová atestácia z gastroenterológie,
Počet sestier: 7
Staničná sestra: Katarína Čupeľová - certifikát z endoskopických metód.
lekári v úväzku 0,1- 0,3.
Všetci lekári na OFD majú 2 atestácie v zákl. odbore, 1 atestáciu v zákl. odbore a nadstavbovú
atestáciu alebo nadstavbovú atestáciu.
Sestry v úväzku 0,1 - 1,0, sestry majú certrifikáty v príslušných metódach.
Priestorové podmienky, materiálno technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Priestorové podmienky sa v r. 2009 nezmenili. OFD pozostávalo z následovných
špecializovaných pracovísk, nachádzajúcich sa pri jednotlivých oddeleniach:
- Endoskopické pracovisko, ktoré pozostáva z 2 častí: časť pre diagnostiku gastrointestinálneho
traktu a časť pre diagnostiku respiračného traktu.
- Neurologické pracovisko, ktoré pozostáva z 2 častí: časť pre elektromyografické vyšetrenia a
časť pre elektroencefalografické vyšetrenia.
- Interné pracovisko.
Prístrojové vybavenie
Endoskopické pracovisko: Gastroskop Olympus GIF-E, videogastroskop Olympus GIFQ145, kolonoskop Olympus CF-El a CF-40L, automatická práčka Olympus mini ETD,
rektoskop RE VS4, elektrochirurgická jednotka Olympus PSD-20, videosystém Olympus OTVSC s monitorom SONY PVM-14N6E, bronchofibroskop Olympus 1T30, 2 odsávačky Olympus
SSU-2, odsávačka Chirana CHO-4, videokolonoskop CF-Q145L, rotačný klipovač HX-5LR-1.
V r. 2010 bola zakúpená zostava HDTV endoskopická zostava OLYMPUS EVIS EXERA II
gastroskop GIF H 180 a kolonoskop CL H 180 AL, elektrochirurgická jednotka ESG 100,
preplachovacia pumpa OLYMPUS OFP-2, bronchoskop BF type 1T 160.
Neurologické pracovisko: Elektroencefalograf Micromed Italy 447Za, Multigraph 447XaV
Nokia, EEG Holter Micromed, elektromyograf SYNERGY EMG/EP system.
Interné pracovisko: počítačový bicyklový ergometer ergo-metrics 900 a Cardiovit CS-6/12,
diagnostický kardiostimulátor SP-5E OBREAM, Doppler sonograf SONOVIT SV-1,
hydraulické lôžko na Heat-up tilt test, ekg Cardiovit AT 6 S, Holter ekg rekordér s
príslušenstvom DM XR300, Holter ekg rekordér s príslušenstvom DMS-300-3, USG VIVID 3
Pro (GE), EKG Holter CardioScan Premier.
Počty vybraných vyšetrení v roku 2010 oproti roku 2009
Výkon
Celkový počet
2009
Bronchoskopia
27
2010
52
Ambulantní
2009
10
2010
11
Hospitalizovaní
2009
2010
17
41
62
Gastroskopia
759
910
264
446
495
464
Kolonoskopia
705
794
426
535
279
259
Elektroencefalografia
1320
995
380
416
940
579
Elektromyografia
9598
9227
5392
5375
4206
3852
Holter TK
118
50
32
14
86
36
Holter EKG
214
163
108
104
106
59
Dopler ciev DK
118
64
2
2
116
62
HUT
24
22
22
19
2
3
Bicyklová ergometria
112
79
23
23
89
56
Spirometria
202
179
2
3
200
176
Echokardiografia
1380
792
607
103
773
689
Celkový počet vyšetrení
14577
13327
7268
7051
7309
6276
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2010
144 006 €
73 946 €
-70 060 €
2009
165 965 €
90 242 €
- 75 722 €
Na pracoviskách OFD boli realizované ďalšie výkony pre iné pracoviská v celkovej sume cca
131.116 €, pri započítaní týchto výkonov by celkový výsledok hospodárenia bol 61 056 €.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- doplniť novým nábytkom EMG a EEG pracovisko,
- vzhľadom na narastajúci počet endoskopických vyšetrení potrebné rozšírenie priestorov na
endoskopické vyšetrenia, doplniť PC a navýšenie počtu sestier,
- zakúpenie EKG Holtera na interné pracovisko.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: MUDr. Kamil Potyčný
vedúci lekár OFD
63
RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 19
Počet lekárov: 5
Primár: MUDr. Havrilla Andrej - atestácia I. a II. stupňa v odbore rádiodiagnostika.
4 lekári s atestáciou II. stupňa v odbore rádiodiagnostika, 1 lekár bez atestácie.
Počet SZP: 13
Vedúci rádiologický asistent: Ján Nagajda, dp.r.a. - VOV + PŠŠ
1 rádiologický asistent s VOV a PŠŠ, 1 rádiologický asistent v VOV bez PŠŠ, 4 rádiologickí
asistenti s USOV a PŠŠ, 2 rádiologický asistenti bez PŠŠ, 2 zdravotné sestry, 2 zdravotné
asistentky.
Sanitári: 1.
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
RTG -B
USG INT
1 - RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE
14 - VYŠETROVNÍ
RTG - C
CT
MR
MAMO USG - 1
USG GYN DENZIT.
USG - 2
USG - 3
Zdravotnícka prístrojová technika
K 31.12.2010 malo RDG oddelenie 20 prístrojov, z ktorých sú 3 stabilné rtg prístroje.
Z nich je na centrálnom RDG oddelení CHIROGRAF LT (Chirana) s lineárnym tomografom,
ktorý bol doplnený vysokonapäťovým RTG generátorom s ovladáčom CMP 200 a novým
vertigrafom, MEDSTONE XHF 3000, jeho súčasťou je príslušenstvo, ktoré je už značne
opotrebované.
Skiaskopická stena CHIRADELTA UV-56 (Medicor) od roku 2005.
Od júna 2006 je na CT pracovisku nainštalovaný nový CT prístroj HITACHI Presto a na
pracovisko MR nainštalovaný MR prístroj HITACHI AIRIS – II. CT filmy a MR filmy sa
nepoužívajú. Od novembra 2007 sme na týchto pracoviskách prešli na bez filmový systém,
digitálne spracovanie obrazu, archiváciu a jeho prenos systémom PACS.
Na mamografickom pracovisku je nainštalovaný od januára 2003 mamografický prístroj
MAMMOMAT 300 (Siemens). Pracovisko bolo doplnené novým vyvolávacím automatom
OPTIMAX 2010.
Z mobilných rtg prístrojov je na operačnej sále od roku 2008 prenosný prístroj
ARCADIS VARIC (Siemens), 2 mobilné prístroje POLYMOBIL 10 (Chirana), z ktorých
je jeden v prevádzke 13 rokov a ďalší je v prevádzke 11 rokov.
Na RDG pracoviskách máme k dispozícii 2 vyvolávacie automaty, a to COMPACT 450,
ktorý je v prevádzke 13 rokov a v roku 2002 bola na ňom zabezpečovaná komplexná
repasácia. Od decembra 2001 je v prevádzke vyvolávací automat FOMEI 2000.
Na USG pracoviskách máme 3 USG prístroje (SONOLINE SL-450 (Siemens), ktorý je
19 rokov v prevádzke, LOGIQ 500 (GE), ktorý je v prevádzke 13 rokov. V roku 2006 bol
nainštalovaný nový USG prístroj LOGIQ 3 (GE). 1 USG prístroj je na USG
pracovisku gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (LOGIQ 3) a 1 USG prístroj slúži potrebám
INT oddelenia (VIVID 3 Pro – GE (2003). V decembri 2010 bol na USG pracovisku
nainštalovaný nový USG prístroj Acuson Antares (Siemens).
64
Analýza poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
Rok
Počet vyšetrení
2005
61 753
2006
67 868
2007
76 073
2008
77 478
2009
78 527
2010
75 956
Z celkového počtu 75 956 vyšetrení bolo: 383 skiaskopických, 19 711 USG vyšetrení, 6 727
CT vyšetrení, 3 715 mamografických vyšetrení, 2 943 MR vyšetrení, 41 651 skiagrafických
vyšetrení a 891 osteodenzitometrických vyšetrení.
Analýza hospodárenia
Rok
2009
Náklady
1 176 160 €
Výnosy
1 748 539 €
Výsledok hospodárenia
572 378 €
2010
1 147 873 €
1 773 888 €
626 015 €
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziach
Primár MUDr. Andrej Havrilla:
Onkologické dni Bardejovské Kúpele ( jún 2010): Diagnostika nádorov pľúc.
Východoslovenský rádiologický deň (Prešov, september 2010): Ozónoterapia.
MUDr. Štefan Harčarufka:
XVI. Medzinárodné Winterfórum (Vysoké Tatry – Štrbské pleso, január 2010): Ozónoterapia –
princípy, indikácie, metodika – v liečbe bolestí v lumbálnej oblasti.
Postgraduálny kurz LF a SRS (Stará Lesná, apríl 2010): Zápalové ochorenia čreva.
Východoslovenský rádiologický deň (Prešov, september 2010): Virtuálna kolonoskopia –
kazuistiky.
Nemocničný seminár Stará Ľubovňa (Stará Ľubovňa, november 2011): Aneurizmy – možnosti
diagnostiky.
Ján Nagajda, dp.r.a., Katarína Marková:
Celoštátna odborná konferencia rádiologických asistentov (Turčianske Teplice, máj 2010): I.v.
aplikácia K.L. a akvizičné časy pri CT vyšetrení tráviacej trubice.
Novozavedené diagnostické metódy
USG vyšetrenia endorektálnou sondou.
Drenáže abscesov dutiny brušnej pod CT kontrolou.
Návrhy na zlepšenie poskytovanej zdravotníckej starostlivosti
- vymeniť 17 ročný MMG – mamografický prístroj za nový prístroj s digitálnym spracovaním
obrazu. (Hrozí zákaz pracovania na tomto prístroji),
- kompletne vymeniť prístroje a príslušenstvo na RTG pracoviskách za prístroje s digitálnym
spracovaním obrazu. Príslušenstvo na B pracovisku (stôl a statív) sú viacej ako 30 ročné, na
druhom pracovisku z dôvodu vysokého zaťaženia sú značne opotrebované a neúmerne sa
zvyšuje poruchovosť,
- doplniť personálne obsadenie oddelenia minimálne o 2 lekárov, (povinnosť popisovať
všetky rtg snímky a predpokladaný zvýšený počet MMG a následne aj USG vyšetrení, čo
pri súčasnom počte lekárov nie je možné v riadnom pracovnom čase zvládnuť,
65
- vymeniť MR prístroj za nový, ktorý by bol silnejší (min. 1,2 - 1,5 T) a umožňoval
vykonávať všetky MR vyšetrenia.
V Bardejove, 20.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Andrej Havrilla
primár RDG oddelenia
H/ Z á c h r a n n á z d r a v o t n á s l u ž b a - ZZS
Personálne obsadenie oddelenia
Celkový počet zamestnancov: 43 do 14.03.2010, potom 33.
Primár: MUDr. Patráš Juraj - KA II. st. z odboru anesteziológia a intenzívna medicína.
Lekári: 1 lekár bez atestácie, úväzok 0,4, zaradený do špecializácie AIM.
Služby lekárov na RLP ZZS sú zabezpečované aj inými lekármi našej nemocnice, z OAIM
a dvomi lekármi z KAIM FNsP Prešov na dohodu.
Počet SZP: po 14.03.2010 - 19 / z toho 3x čerpanie RD/
Vedúca sestra: Šoltýs Jozef – VOV z urgentnej medicíny, PŠŠ v odbore urgentná zdravotná
starostlivosť.
1 zdravotnícka asistentka pre vedenie zdrav. dokumentácie v úväzku 0,5.
Z celkového počtu SZP má 12 sestier ukončené PŠŠ, 10 v odbore urgentná zdravotná
starostlivosť 2x AIM, 3x bakalár záchranár.
Počet vodičov: po 14.03.2010 – 13.
Z celkového počtu vodičov majú 4 PŠŠ /Špecializovaná urgentná zdravotná starostlivosť/ a 7
zdravotnícky záchranár, 2x vodič sanitár.
Priestorové podmienky
Naša NsP prevádzkovala do 14.03.2010 štyri stanice ZZS – jedna RLP ZZS Bardejov –
lekárska a tri stanice RZP ZZS – bez lekára. Stanica RLP ZZS Bardejov a stanica RZP ZZS
Bardejov-sever sú umiestnené v areáli nemocnice. Jedna stanica RZP ZZS je umiestnená v obci
Raslavice a ďalšia v obci Malcov. Od 15.03.2010 stanicu RZP ZZS Malcov získal vo
výberovom konaní MZ SR iný poskytovateľ ZZS.
Všetky stanice sú na území okresu Bardejov a zásahovým územím staníc ZZS je územie
SR. Všetky stanice majú priestorové vybavenie platné podľa Zákona č. 579/2004 Z.z. o
Záchrannej zdravotnej službe a Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR z 11.03.2009
č.10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe. Sú to
všetky priestory potrebné pre prevádzkovanie ambulancií ZZS – miestnosti pre posádku,
pohotovostné garáže, hygienické zariadenia, príručné sklady, miestnosti na dezinfekciu a pod.
Na stanici ZZS v Bardejove chýba kuchynka a miestnosť pre vedúceho záchranára.
Materiálno-technické vybavenie a prístrojová technika
Sanitné vozidlá - VW Transporter 4x4 Resustic - 1, štyri vozidlá VW Transporter
syncro 4x4 Motion T5. Posledné bolo zakúpené v júni 2010. Do zakúpenia nového sanitného
vozidla ZZS sme mali zapožičané náhradné sanitné vozidlo ZZS z EMS, s.r.o. Poprad. Všetky
vozidlá sú kompletne vybavené materiálom, liekmi a prístrojovou technikou podľa platného
Výnosu MZ SR o povinnej výbave vozidiel ZZS č. 10548/2009-OL a Zákona č. 579/2004 Z.z.
o Záchrannej zdravotnej službe, vrátane ošatenia/ochranného oblečenia/ posádky ZZS. Mobilné
telefóny na zabezpečenie komunikácie medzi posádkami RLP a RZP ZZS a pre komunikáciu s
66
Krajským operačným strediskom ZZS v Prešove – T-Mobile aj Orange, pevné telefónne linky,
faxy a PC s pripojením na internet. Priebežne obnovujeme prístrojovú techniku v ambulanciách
ZZS – naposledy bol zakúpený nový pulzný oxymeter. Od 15.03.2010, keď prevádzkujeme tri
stanice ZZS – 1x RLP a 2x RZP, disponujeme dvomi záložnými sanitnými vozidlami ZZS,
ktoré sú schopné okamžitej prevádzky. Využívame ich pri medzinárodných prevozoch
pacientov, pri medzinemocničných transportoch vrámci SR, ale do vzdialenejších regiónov po
dohode z KOS ZZS Prešov a pri servisovaní ostatných vozidiel aby nevznikol výpadok
v primárnej sieti ZZS, za čo by nám hrozil minimálne finančný postih.
Analýza poskytovanej zdravotnej starostlivosti
V roku 2010 Záchranná zdravotná služba NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov so svojimi
tromi stanicami RZP ZZS/ do 15.03.2010/ a jednou stanicou RLP ZZS zrealizovala 5010
výjazdov, na ktorých bolo ošetrených 5049 pacientov, v tom bolo 4641 primárnych a 369
sekundárnych transportov, 4 medzištátne prevozy a 4 zdravotnícke asistencie pri verejných
akciách. Z celkového počtu primárnych výjazdov bolo 57 zneužití ZZS, čo je 1,23%. Priemerný
dojazdový čas pri primárnych zásahoch bol 8,2 min.
Percento úmrtnosti na počte ošetrených pacientov predstavuje 2,45 %, vrátane
neúspešných KPCR. Samotný počet exitovaných pacientov bol 124, z toho 44 bez KPCR /len
konštatovanie smrti/ a 80 s neúspešnou KPCR. Úspešných KPCR bolo 16 / obnovenie krvného
obehu s odovzdaním pacienta najčastejšie na OAIM /. Spolu bolo resuscitovaných 96 pacientov
v ZZS a úspešnosť KPCR bola 16,6 %. Percento výjazdov, kde bola prevádzaná KPCR z
celkového počtu výjazdov bolo 1,9 %.
Čo sa týka problematiky AIM s eleváciou ST segmentu/STEMI/, podali sme 2 krát
prednemocničnú trombolýzu /Metalyse/ a 3x sme priamo z miesta udalosti previezli pacientov
na primárnu PCI do VÚSCH, a.s., Košice.
V zastúpení diagnóz jednoznačne viedli poruchy kardiovaskulárneho systému, ďalej
respiračné ochorenia, neurologické ochorenia, úrazy, pôrody, psychiatrické ochorenia,
ochorenia gastrointestinálneho systému.
Porovnanie počtu výjazdov
počet výjazdov
počet ošetrených pacientov
rok 2009
5 810
5 820
rok 2010
5 010
5 049
Počet výjazdov na jednotlivých staniciach ZZS
RLP Bardejov
RZP Bardejov - sever
RZP Raslavice
RZP Malcov
/do 14.03.2010,
vrátane/
2009 –
počet
výjazdov
2 162 / 61*
1 590 / 224*
972 / 109*
1 086 / 38*
2010 –
67
RLP Bardejov
RZP Bardejov - sever
RZP Raslavice
RZP Malcov
/do 14.03.2010,
vrátane/
počet
výjazdov
2 040 / 71*
1 729 / 187*
1 018 / 97*
223 / 14*
* - za lomítkom je počet sekundárnych medzinemocničných transportov z celkového počtu
výjazdov ZZS na jednotlivých staniciach ZZS.
Analýza hospodárenia
Celkové výsledky hospodárenia ZZS Bardejov ako celku na všetkých staniciach
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2009
773 436 €
1 085 202 €
+ 311 766 €
2010
660 396 €
881 940 €
+ 221 544 €
Analýza hospodárenia na jednotlivých staniciach ZZS
rok 2010
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
ZZS Bardejov –
RLP + RZP
472 190 €
545 304 €
+ 73 114 €
ZZS Raslavice
152 185 €
254 826 €
+ 102 641 €
ZZS Malcov
36 021 €
81 810 €
+ 45 789 €
/do 14.03.2010 /
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
V mesiaci september 2010 sme sa aktívne zúčastnili na súťaži posádok ZZS – Záchrana
2010 s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Z celkovo 20 zúčastnených posádok RZP ZZS –
bez lekára, sme obsadili 2. priečku a celkovo zo 41 zúčastnených posádok RLP + RZP ZZS
sme obsadili 5.miesto. Naši zamestnanci sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít poriadaných SZU,
Komorou sestier a pôrodných asistentiek, ako aj seminárov poriadaných na našom oddelení
vrámci vzdelávania. Naše pracovisko ZZS školí ostatných zamestnancov nemocnice v KPCR
/základná a podľa potreby aj rozšírená/ podľa najnovšie platných smerníc ERC a ILCOR, s
praktickým nácvikom na figuríne.
68
Novozavedené diagnostické, liečebné a ošetrovateľské metódy
V roku 2010 sme nezaviedli žiadne nové diagnostické ani liečebné metódy.
Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
- pokračovať v ďalšom doškoľovaní personálu ZZS cestou SZU a ostatných vzdelávacích
inštitúcií,
- prijať nových lekárov na ZZS/OAIM – na OAIM bolo sčasti realizované, stabilizovať hlavne
lekársky personál.
V Bardejove, 13.04.2011
Vypracoval: prim. MUDr. Patráš Juraj
primár ZZS
I/ N e m o c n i č n á l e k á r e ň
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 6
Vedúca lekárne: Mgr. Macalová Darina – atestácia I. stupňa v odbore lekárenstvo.
Počet farmaceutických laborantiek: 4
Vedúca farm. laborantka - Dunčáková Ľudmila – ukončené PŠŠ.
Z celkového počtu 2 farmaceutické laborantky ukončené PŠŠ.
Sanitári: 1.
Priestorové podmienky, materiálno - technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Priestorové podmienky sú veľmi dobré. Vybavenosť lekárne prístrojovou technikou je
na štandardnej úrovni a spĺňa požiadavky správnej lekárenskej praxe. Spracovanie žiadaniek sa
vykonáva na 4 počítačoch dvojakým spôsobom:
1/ formou bežných žiadaniek - odd. SvaLZ
2/ formou elektronických žiadaniek - všetky odd. a ambul.
V priebehu roka 2010 sa postupne prechádzalo len na elektronickú formu žiadaniek, čím
sa zefektívnila práca v nemocničnej lekárni.
Analýza poskytovanej zdravotnej starostlivosti
V priebehu roka 2010 realizovala nemocničná lekáreň 2 097 žiadaniek oddelení a
ambulancií NsP Sv. Jakuba, n.o., s počtom položiek 19 190 v celkovej hodnote 1 860 567 €.
V roka 2009 realizovala nemocničná lekáreň 2 097 žiadaniek oddelení a ambulancií NsP
Sv. Jakuba, n.o., s počtom položiek 20 500 v celkovej hodnote 1 721 886 €.
Objednávanie liekov sa vykonáva telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou.
Lekáreň používa pri taxácii a fakturácii počítačový systém KNIS.
Náklady na jednotlivé položky činili :
lieky
2009 / € /
2010/ € /
888 653
941 454
69
2009 / € /
2010/ € /
očkovacie látky
3 377
3 777
mliečna výživa
881
890
dezinf.prípravky
3 131
3 685
krvné deriváty
56 372
70 279
rtg kontrastné látky
83 198
68 400
diagnostiká
686 270
772 079
Oddelenie zdravotníckych pomôcok
Oddelenie zdravotníckych pomôcok je samostatným
organizačne a odborne patrí pod nemocničnú lekáreň.
nákladovým
strediskom,
Priestorové podmienky a materiálno-technické vybavenie
Priestorové podmienky a materiálno - technické
Pracovisko disponuje dvomi počítačmi.
vybavenie
je
vyhovujúce.
Analýza poskytovanej zdravotnej starostlivosti
V priebehu roka 2010 realizovalo odd. ZP 1 985 žiadaniek oddelení a ambulancií
NsP Sv .Jakuba, n.o., v celkovej hodnote 593 009 €.
Finančné porovnanie s rokom 2009
Rok
2009 / € /
2010/ € /
zdravotnícke pomôcky
578 111
593 009
Zásobovanie liečivými, diagnostickými prípravkami a zdravotníckymi pomôckami bolo
plynulé a efektívne.
Aktívna účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
November 2010 - Pracovné dni nemocničných lekárnikov, Bratislava
V Bardejove, 01.04.2011
Vypracoval: Mgr. Darina Macalová
vedúca nemocničnej lekárni
70
J/ V e r e j n á l e k á r e ň
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 5
Vedúca verejnej lekárne - PharmDr. Vlčková Margita - atestácia I. a II. stupňa v odbore
lekárenstvo
1 farmaceut, 2 farmaceutické laborantky s PŠŠ v odbore lekárenstvo
Sanitárky: 1.
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Lekáreň sa nachádza na prízemí v nebytových priestoroch budovy v areáli NsP Sv. Jakuba, n.o.
Bardejov. Lekáreň má tri vchody a pozostáva z dvoch výdajných boxov, voľno predajnej časti,
kancelárie, skladu HVLP, laboratória, umyvárne, dvoch denných miestností, šatne a WC.
Prístrojové vybavenie
- germicídny žiarič, elektronické váhy AND EK 1200A a Mettler PM 6000, laminárny box,
Ekostar flow, horúcovzdušný sterilizátor HS 62A, destilačný prístroj DP – 4 RZ, 5 počítače,
MIXTA multifunkčná jednotka, 2 chladničky.
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2009
2 161 435 €
2 287 723 €
126 288 €
2010
2 016 669 €
2 137 517 €
120 848 €
VÝKONY OD ZDRAVOTNÝCH
POISŤOVNÍ
r. 2009
r. 2010
VšZP
1 393 720 €
1 301 641 €
Dôvera ZP
375 765 €
450 609 €
Apollo ZP
5 185 €
Spoločná ZP
179 865 €
135 €
Union
69 407 €
104 778 €
SPOLU
2 023 942 €
1 857 163 €
TRŽBY vrát. DPH
r. 2009
r. 2010
HOTOVOSŤ
220 924 €
CELKOM ZA TOVAR
2 244 866 €
239 552 €
2 096 715 €
71
Počet vydaných receptov a zdravotných poukazov za rok 2009, 2010
Vydané zdr.
Vydané zdr.
Vydané recepty za Vydané recepty za
poukazy za rok poukazy za rok
rok 2009
rok 2010
2009
2010
VšZP
28413
34829
Spoločná ZP
2447
4
5
0
Union ZP
1610
1982
37
45
Apollo ZP
51
2
Dôvera ZP
11181
13035
Spolu
43702 ks
49852 ks
370 ks
455 ks
Zdravotná
poisťovňa
Účasť na kongresoch, zjazdoch a sympóziách
Účasť na vzdelávacích programoch.
Zrealizované návrhy na zlepšenie
Dokúpené presné elektronické váhy a zrealizovaná rekonštrukcia voľného predaja.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: PharmDr. Margita Vlčková
vedúca verejnej lekárne
72
K/ E p i d e m i o l ó g
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov: 1
Epidemiológ: MUDr. Július Zbyňovský, MPH. – lekár so špecializáciou v epidemiológií.
Analýza poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Epidemiológ sa v r. 2010 zameriaval:
- na zvyšovanie a udržiavanie hygienického štandardu na jednotlivých prevádzkach
a oddeleniach nemocnice s dôrazom na dodržiavanie zásad hygienicko-epidemiologického
režimu u pracovníkov na všetkých stupňoch pracovného zaradenia,
- na opatrenia pri výskyte nozokomiálnych nákaz a zabezpečenie ich evidencie.
V roku 2010 sa mierne zvýšila pozornosť hláseniu nozokomiálnych nákaz. Nahlásených
bolo 134 prípadov z celkového poštu 17 822 hospitalizovaných s proporciou 0,74 %.
Tradične najlepšia hlásna služba bola na odd. LDCH, kde bolo hlásených 87 NN zo 401
hospitalizovaných a z odd. OAIM kde bolo nahlásených 28 NN z 200 hospitalizovaných
pacientov. Ostatné odd. venovali sledovaniu a hláseniu NN nižšiu pozornosť,
- na spoluprácu s odbornými pracovníkmi RÚVZ pri výkone štátneho zdravotného dozoru
v prevádzkach nemocnice. Spoluprácu hodnotíme pozitívne s výrazným prínosom pre
zlepšenie a zvyšovanie preventívnych opatrení na oddeleniach,
- na posudzovanie projektov rekonštrukcie a reprofilizáciu priestorov.
Na objektivizácii dodržiavania hygienicko - epidemiologického režimu sa podieľali
odborní pracovníci oddelenia laboratórií životného prostredia NsP sv. Jakuba, n.o., ktorí
odobrali 576 sterov z prostredia a vykonali 34 kontrol účinnosti sterilizačnej techniky.
V rámci ŠZD pracovníci RÚVZ vykonali 101 previerok a odobrali 111 vzoriek sterilného
materiálu s 3.6% pozitivitou. a 289 sterov z prostredia z ktorých 12 bolo pozitívnych.
Na základe týchto výsledkov boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia.
Návrhy na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti
-
naďalej dôsledne dodržiavať Hygienicko-epidemiologický režim,
dodržiavať zásady dekontaminácie a sterility,
pokračovať v pravidelnom preškoľovaní pracovníkov v dodržiavaní dekontaminácie
dezinfekcie, manipulácie so sterilným materiálom a pod.,
- venovať vyššiu pozornosť sledovaniu a hláseniu nozokomiálnych nákaz.
V Bardejove, 29.04.2011
MUDr. Július Zbyňovský, MPH
epidemiológ.
73
L/ Z d r a v o t n í c k y a r c h í v
Personálne obsadenie
Samostatný pracovník – správca registratúry.
Pracovník priamo podlieha námestníkovi pre ZS a ZP Sv. Jakuba, n.o. , Bardejov.
Hlavná náplň zdravotníckeho archívu
- preberanie uzavretých spisov z jednotlivých oddelení; ich evidovanie, označovanie a
ukladanie,
- bezpečná úschova a ochrana, ako aj hodnotenie a vyraďovanie spisov.
Priestorové podmienky
V roku 2010 došlo k ukončeniu rekonštrukcie novovytvorených priestorov v pavilóne
LDCH pre účely registratúrneho strediska. Po ukončení rekonštrukčných prác bola
premiestnená zdravotnícka dokumentácia do novovytvorených priestorov a zároveň bolo
prevedené vyraďovanie spisov, ktorým uplynuli uvedené lehoty uloženia v súlade s
ustanoveniami registratúrneho poriadku. Dozor nad vyraďovaním registratúrnych záznamov
vykonalo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom príslušného štátneho archívu.
Priestorové podmienky sú po rekonštrukcii vyhovojujúce, do priestorov registratúry bola
nainštalovaná vzduchotechnika za účelom udržania predpísanej teploty a vlhkosti vzduchu.
Materiálno – technické vybavenie
- 27 ks kovový regál, 3 ks hliníkové schodíky, 3000 ks archívna krabica, 3 ks práškový hasiaci
prístroj.
V Bardejove, 25.04.2011
Vypracoval: Mária Pangrácová – Piterová
správca registratúry
74
4. Ú s e k o š e t r o v a t e ľ s k e j
starostlivosti
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť: PhDr. Anna Petrušová – ukončené štúdium
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v odbore ošetrovateľstvo, absolvovaná rigorózna
skúška v odbore ošetrovateľstvo - Trnavská univerzita, zaradená do doktorandského štúdia.
Zabezpečovanie kvality a zodpovednosti za priame poskytovanie ošetrovateľskej
starostlivosti o pacientov poskytujú sestry, pôrodné asistentky, laboranti, asistenti,
fyzioterapeuti, sanitári a maséri.
Kategórie pracovníkov poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť
sestry
pôrodné
asistentky
laboranti
asistenti
sanitári
spolu
rok 2009
235
21
39
54
112
461
rok 2010
226
23
37
61
100
447
K poklesu počtu sestier došlo na ZZS. Bol doplnený stav pôrodných asistentiek. K poklesu
laborantov došlo nahradením zdravotníckymi asistentmi do centrálneho príjmu. Pokles počtu
sanitárov bol v súvislosti s využívaním absolventov a sociálne znevýhodnených z Úradu práce .
V rámci úseku ošetrovateľskej starostlivosti za rok 2010 bolo realizované:
- štandardizácia používaných formulárov pre ošetrovateľskú prax,
- vytvorenie funkcie laktačnej sestry a optimalizácia edukačného programu pre matky na
novorodeneckom a gynekologicko – pôrodníckom oddelení,
- zavedením elektronického systému hlásenia porúch na oddelenie vlastnej údržby došlo
k lepšej komunikácií pri odstraňovaní porúch na pracoviskách,
- vzdelávanie zamestnancov s využitím fondov Európskej únie,
- sme výučbovým pracoviskom pre Prešovskú univerzitu v Prešove v odboroch ošetrovateľstvo
a pôrodná asistencia,
- boli realizované 4 semináre pod gesciou interného a geriatrického oddelenia, oddelenia
všeobecnej a úrazovej chirurgie, gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a PO TaRCH,
- vzdelávanie pracovníkov v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných
činnostiach v súlade s legislatívou.
Aktivity na rok 2011
- špecifikovať a monitorovať ukazovatele kvality pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: PhDr. Anna Petrušová
námestníčka pre OSE starostlivosť
75
1. Zariadenie opatrovateľskej služby - ZOS
Personálne obsadenie
Odborný garant: PhDr. Anna Petrušová
Počet sestier: 2
Vedúca sestra: Mgr. Izabela Kacianová - ukončené Mgr. vzdelanie + PŠŠ.
1 sestra - ukončené PŠŠ
1 pracovný terapeut 0,40 úväzok
1 fyzioterapeut 0,50 úväzok
1 opatrovateľ 4,50 úväzok
3,25 úv. THP pracovníci
Zariadenie opatrovateľskej služby poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sa ocitli v
sociálnej núdzi a sú odkázaní na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, a ak týmto
občanom nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte.
Zariadenie opatrovateľskej služby je organizačne začlenené do NsP Sv. Jakuba n.o.
Bardejov, so súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR a registrácie Krajského úradu v Prešove
pod číslom Soc./2002, zo dňa 11.6.2002. Od roku 2009 a v súčasnosti funguje na základe
Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Prevádzka funguje neustále v súlade s týmto zákonom. Klient je prijímaný do
Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej ZOS) na základe právoplatného rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu, ktoré na základe správneho konania vydáva obec.
Klient môže byť však prijatý aj v krízovej sociálnej situácii čiže ohrozenie života alebo zdravia,
ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou. Do ZOS je prijímaný občan na základe
žiadosti obce o poskytovanie služby na konkrétneho prijímateľa a poskytnutím finančného
príspevku na odkázanosť a prevádzku.
Následne je podpísaná zmluva medzi klientom a poskytovateľom sociálnej služby. Cena za
poskytovanú starostlivosť sa vypočítava podľa platného cenového výmeru poskytovateľa a tú
určuje stupeň odkázanosti na poskytovanú službu určenú v rozhodnutí o odkázanosti na
sociálnu službu.
Ak klient požiada o poskytovanie sociálnej služby ako samoplatca, bude s ním podpísaná
zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS a vypočítaná úhrada sumy za poskytovanú
starostlivosť podľa platného cenového výmeru určeného poskytovateľom sociálnej služby.
Každý klient má špecifické potreby, ktoré súvisia s jeho zdravotným stavom. Cieľom ZOS je
poskytovať sociálne služby, ktoré riešia nepriaznivú sociálnu situáciu občanov. Zariadenie
opatrovateľskej služby vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti, a ďalšie činnosti.
V zariadení sa poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva,
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
Zariadenie opatrovateľskej služby je umiestnené na 1. poschodí v pavilóne Liečebne
dlhodobo chorých s počtom lôžok 17.
Po ukončení pobytu sa klienti vrátili do domáceho prostredia alebo boli najčastejšie
76
umiestnení v Domove dôchodcov na Toplianskej ulici v Bardejove a umiestňovaný v Domove
sociálnych služieb.
Súhrnný prehľad o využití lôžok v Zariadení opatrovateľskej služby
Kalendárny
Počet
Využitie
Počet klientov
Počet
Počet
rok
opatrovacích
lôžok
k 31.12.
zomretých
lôžok
dní
v%
2009
12 513
92,63
34
12
37
2010
5347
97,66
13
2
15
Analýza hospodárenia ZOS
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia
2009
244 635 €
207 478 €
- 37 157 €
2010
150 271 €
85 312 €
- 64 959 €
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: Mgr. Izabela Kacianová
vedúca sestra ZOS
2. Domov sociálnych služieb - DSS
Odborný garant: Mgr. Izabela Kacianová - ukončené Mgr. vzdelanie + PŠŠ.
1 sociálny pracovník 0,70 úväzok
1 sestra 0,50 úväzok
1 pracovný terapeut 0,40 úväzok
1 fyzioterapeut 0,50 úväzok
1 opatrovateľ 4,50 úväzok
3,55 úväzok THP pracovníci
Rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja bolo v roku 2010 zaregistrovaných 20
miest v Domove sociálnych služieb.
Domov sociálnych služieb je sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie prijímateľa služby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu, v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré
vydáva samospráva.
V Domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu občanom, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej V. stupeň odkázanosti, alebo
fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III.
77
V domove sociálnych služieb:
a) poskytujeme odborné činnosti
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
b) zabezpečujeme obslužné činnosti
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti podľa špecifikácie v individuálnom rozvojovom pláne.
Domov sociálnych služieb je umiestnený na 1. poschodí v budove Liečebne dlhodobo
chorých s počtom lôžok 20. Poskytuje sociálne služby v nepretržitej 24. hodinovej prevádzke.
Raz týždenne vykonáva lekár vizitu. Pri zhoršení zdravotného stavu klientov sme najčastejšie
prekladali na interné a geriatrické oddelenie. Zabezpečuje pracovnú a kultúrnu činnosť /sadenie
kvetov, príprava výzdoby, sledovanie televízie, počúvanie hudby, čajové posedenia atď./
Umožňuje klientom realizovať sa v duchovnej oblasti /návštevy kaplnky, možnosť sv. spovede
v zariadení, spoločné modlitby/, v spolupráci s žiakmi VII.ZŠ a III.ZŠ v Bardejove
organizujeme kultúrne posedenia a výstavy detských prác.
Súhrnný prehľad o využití lôžok v Domov sociálnych služieb
Kalendárny
Počet
Využitie
Počet klientov
Počet
Počet
rok
opatrovacích
lôžok
k 31.12.
zomretých
lôžok
dní
v%
7118
97,51
18
3
20
2010
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2010
93 742 €
75 948 €
- 17 794 €
V Bardejove, 30.4.2011
Vypracoval: Mgr. Izabela Kacianová
odborný garant DSS
78
3. Oddelenie upratovacích služieb
Oddelenie upratovacích služieb zabezpečuje upratovanie všetkých ambulantných
priestorov, súkromných ambulancií, všetkých oddelení, priľahlých priestorov. Počas
rekonštrukcií oddelení a maľovaní jednotlivých pracovísk oddelenie zabezpečovalo následné
čistenie a upratovanie. Na upratovanie sa používajú 2 podlahové stroje.
Personálne obsadenie
Vedúca upratovacích služieb: Marta Dvoriščáková
Celkový počet upratovačiek: 50
Z celkového počtu upratovačiek sú 36 na lôžkových oddeleniach, 2 na stacionároch, 5 na
ambulanciách, 5 na SV a LZ, 2 v lekárni.
Personálne obsadenie sa oproti minulému roku zmenilo. 3 upratovačky odišli do dôchodku
namiesto nich máme pomoc z Humanity n.o..
Kategorizácia priestorov na upratovanie:
A/ Veľmi znečistené priestory:
Výmera čistiacej plochy cca: 1 upratovačka cca. 300 m2.
B/ Stredne znečistené priestory:
Výmera čistiacej plochy cca: 1 upratovačka cca. 400 m2.
C/ Bežne znečistené priestory
Výmera čistiacej plochy cca: 1 upratovačka cca. 500 m2.
Priestory lôžkových oddelení a pohotovosti sa upratujú 2x denne.
Celková upratovaná plocha v roku 2010 má rozlohu podobne ako v roku 2009 t.j. 20 106,79
m2.
Analýza hospodárenia
Náklady v roku 2009
328 666 €
Náklady v roku 2010
335 400 €
Zvýšené náklady oproti minulému roku boli v položkách – nákup rohoží, nákup
nových vozíkov (3), mzdových nákladoch., čistiace prostriedky a náhradné diely na stroj.
Návrhy na zlepšenie
- výmena neonových svetiel.
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: Marta Dvoriščáková
vedúca upratovacích služieb
79
5. Ú s e k e k o n o m i c k o - i n f o r m a č n ý
a zdravotných poisťovní
Námestníčka pre ÚEIaZP: Ing. Martina Kokindová, MBA
Úsek ekonomicko - informačný a zdravotných poisťovní pozostáva z pracovísk:
1. Oddelenie ekonomiky
2. Oddelenie informatiky
3. Oddelenie styku so zdravotnými poisťovňami
4. Oddelenie kontrolingu
Okrem toho pod priame riadenie ekonomickej námestníčky patria aj pracoviská:
5. Koordinátor pre KNIS
6. Knižnica
7. Sklad MTZ
8. Bufety
9. Kvetinárstvo
1. Oddelenie ekonomiky
Rozbor hospodárenia
Rozpočet NsP Sv. Jakuba, n.o. na rok 2010 bol spracovaný ako vyrovnaný.
a výnosy boli rozpočtované na sumu 16 321 944 EUR.
Náklady
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov hospodárila v roku 2010 nasledovne:
Náklady boli v celkovej výške 15 756 654 EUR z toho:
–
–
hlavná činnosť mala náklady vo výške 12 928 138 EUR, čo je 82,05% z celkových
nákladov,
podnikateľská činnosť mala náklady vo výške 2 828 516 EUR, čo je 17,95% z celkových
nákladov.
Nákladová časť:
Významné nákladové položky:
0. mzdové náklady, ktoré boli vo výške 5 060 059, čo je 32,11% z nákladov,
1. zákonné sociálne a zdravotné poistenie vo výške 1 688 594 EUR, čo je 10,72 %
z nákladov,
2. ŠZM vo výške 1 403 711 EUR, čo predstavuje 8,91% z celkových nákladov,
3. náklady na predaný tovar 2 120 909 EUR, čo je 13,46% z celkových nákladov,
4. lieky vo výške 1 072 862 EUR, čo predstavuje 6,81% z celkových nákladov,
5. odpisy 1 040 534 EUR, čo je 6,60% z celkových nákladov,
6. služby 994 355 EUR, čo predstavuje 6,31% z celkových nákladov,
7. potraviny 299 413 EUR, čo je 1,90% z celkových nákladov,
8. plyn 272 876 EUR, čo prestavuje 1,73% z celkových nákladov.
80
Náklady celkom za organizáciu za rok 2010 boli vo výške 15 756 654 EUR, čo je oproti
rozpočtu menej o 565 290 EUR. Rozpočet nákladov bol plnený na 96,54 %. Ak porovnáme
náklady s rokom 2009, v roku 2010 sú vyššie o 63 033 EUR, čo je nárast o 0,40%.
Výnosy boli v v celkovej výške 15 766 682 EUR z toho:
- hlavná činnosť mala výnosy vo výške 12 930 173 EUR, čo je 82,01 % z celkových výnosov,
- podnikateľská činnosť mala výnosy vo výške 2 836 509 EUR, čo je 17,99 % z celkových
výnosov.
Výnosová časť:
Významné výnosové položky:
1. tržby od zdravotných poisťovní vo výške 11 943 154 EUR, čo je 75,75% z celkových
tržieb,
2. tržby za predaný tovar vo verejnej lekárni, bufetoch a kvetinárstve vo výške 2 382 466
EUR, čo predstavuje 15,11% z celkových tržieb,
3. prijaté príspevky od PO a FO na prevádzkovanie ZOS a DSS vo výške 161 473 EUR,
čo je 1,02% z celkových tržieb,
4. aktivácia vo výške 229 308 EUR, čo je 1,45% z celkových výnosov,
5. tržby z prevádzky vo výške 131 560 EUR, čo prestavuje 0,83% z celkových tržieb,
6. platby mimo zdravotných poisťovní vo výške 165 274 EUR, čo je 1,05% z celkových
výnosov.
Výnosy celkom za organizáciu boli za rok 2010 vo výške 15 766 682 EUR, čo je oproti
rozpočtu menej o 555 262 EUR. Rozpočet vo výnosovej časti bol plnený na 96,60%.
V porovnaní s rokom 2009 boli výnosy vyššie v roku 2010 o 64 266 EUR, čo je nárast o 0,41%.
Výsledok hospodárenia za nemocnicu bol 10 028 EUR z toho:
- za podnikateľskú činnosť bol výsledok hospodárenia 7 993 EUR,
- za hlavnú činnosť bol výsledok hospodárenia 2 035 EUR.
81
Majetok
V roku 2010 zaradila do používania majetok v celkovej hodnote 738 647 EUR. Prehľad
vlastných investícií n.o. od vzniku v členení na prioritný a neprioritný majetok:
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
Neprioritný majetok
zhodnotenie + nákup v EUR
347 474
200 458
132 809
653 621
2 628 095
281 850
1 517 028
206 151
515 523
6 483 009
Zhodnotenie prioritného majetku
v EUR
88 462
61 044
378 577
350 959
362 478
1 115 316
6 379 108
167 982
223 124
9 127 050
Prehľad hospodárenia NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov za rok 2010 v porovnaní s rozpočtom
a rokom 2009
Náklady
Mzdové náklady
Zákon.soc.poistenie
Lieky
Špeciálny zdravotnícky materiál
Krv
Potraviny
Voda
Elektrická energia
Plyn
Náklad na predaný tovar
Všeobecný materiál
Materiál na údržbu
Drobný hmotný majetok
Dodávateľská údržba
Ostatné služby
Iné náklady
Ostatné náklady
Odpisy
Skutočnosť
Rozpočet
Skutočnosť
2009
EUR
2010
EUR
2010
EUR
Priemer na
mesiac
2009
EUR
Plnenie
Index
rozpočtu 2010/2009
%
%
4 942 646
1 643 375
993 196
1 336 304
182 766
314 315
56 242
218 208
260 991
2 273 332
122 885
105 921
121 279
260 873
967 071
147 558
622 336
1 124 324
5 139 312
1 747 368
971 000
1 296 276
182 400
318 660
57 720
207 840
255 960
2 525 616
116 400
120 000
150 000
238 740
1 117 440
161 040
612 172
1 104 000
5 060 059
1 688 594
1 072 862
1 403 711
227 659
299 413
53 983
191 409
272 876
2 120 909
119 738
95 136
125 875
190 847
994 355
150 943
647 751
1 040 534
421 672
140 716
89 405
116 976
18 972
24 951
4 499
15 951
22 740
176 742
9 978
7 928
10 490
15 904
82 863
12 579
53 979
86 711
98,46
96,64
107,72
108,29
124,81
93,96
93,53
92,09
106,61
83,98
102,87
79,28
83,92
79,94
88,99
93,72
95,00
94,25
102,38
102,75
108,02
105,04
124,56
95,26
95,98
87,72
104,55
93,30
97,44
89,82
103,79
73,16
102,82
102,29
104,08
92,55
Náklady celkom
15 693 622
16 321 944
15 756 654
1 313 055
96,13
100,40
Výnosy
Tržby od zdravotných poisťovní
Tržby z prevádzky
Tržby mimo ZP
Aktivácia
12 004 962
131 447
173 888
177 261
12 203 424
129 240
194 760
186 000
11 943 154
131 600
165 274
229 308
995 263
10 967
13 773
19 109
98,32
101,83
84,86
123,28
99,49
100,12
95,05
129,36
82
Platby za služby súv. s poskyt. ZS
Tržby za pred.tovar-bufety, kvetinárstvo
Tržby za pred. tovar -Verejná lekáreň
Prijaté prísp. ZOS a DSS
Dotácie
Ostatné výnosy
Výnosy celkom
43 084
276 095
2 245 126
208 207
128 410
313 936
42 000
290 400
2 498 520
204 000
241 920
331 680
45 762
285 751
2 096 715
161 473
327 300
380 345
3 814
23 813
174 726
13 456
27 275
31 695
108,96
98,40
83,92
78,78
135,29
80,47
106,22
103,50
93,39
77,55
254,89
121,15
15 702 416
16 321 944
15 766 682
1 313 890
96,16
100,41
8 794
0
10 028
836
0
114,03
Výsledok hospodárenia
Komentár k niektorým nákladovým položkám
Lieky – v októbri 2010 zmenilo MZ SR systém úhrad za niektoré onkologické lieky, tie už nie
sú na predpis, ale zabezpečuje ich zdravotnícke zariadenie cez nemocničnú lekáreň. To
spôsobilo prekročenie rozpočtu (suma týchto liekov bola 103 tis. EUR), súhlasne s ním poklesli
náklady na predaný tovar vo Verejnej lekárni.
Materiál na údržbu vrátane náhradných dielov – náklady na materiál na údržbu poklesli
o 10,2% oproti minulému roku vďaka racionalizácii nákupov v súvislosti s personálnymi
zmenami na pracovisku Vlastnej údržby.
Ostatné pokuty a penále - spolu vo výške 4 772 EUR – zaplatená pokuta za podanie
dodatočného daňového priznania k DPH za rok 2005 suma 4 706 EUR po žiadosti o úľavu zo
sankcie (pôvodná suma 8 471 EUR) a pokuta Colnému úradu za dodatočné zaplatenie dane
z liehu za rok 2004.
Opravná položka k pohľadávkam – na odporúčanie audítorskej spoločnosti bola zaúčtovaná
opravná položka k pohľadávke voči Európskej zdravotnej poisťovní v likvidácii, a.s. vo výške
66 tis. EUR.
Komentár k niektorým výnosovým položkám
Ostatné výnosy – do výnosov sme v roku 2010 odpísali evidované záväzky za úroky
z omeškania voči príspevkovej organizácii – predchodcovi neziskovej organizácie vo výške
122 tis. EUR. Tie boli riešené v súdnom konaní a niektoré z nich boli už ukončené v prospech
n.o.
Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2010
Záväzky
Úroky z omeškania prísp.org.
Lieky
ŠZM
Krv
Palivá – plyn
Energia – elektrina, voda
Pohonné hmoty
Dod.údržba
Tovar
Potraviny
V Eur
24 141
1 380 385
451 605
1 712
23 938
22 792
4 608
29 096
343 438
85 511
Pohľadávky
Za nájomné
Odberatelia
VšZP
Dôvera
Union ZP
Európska ZP v likvidácii
Ostatné poisťovne (zahr.)
Pohľadávky spolu:
V Eur
3 582
19 478
1 307 739
705 980
136 911
66 408
5 376
2 245 474
83
Materiál
Úroky z omeškania n.o.
Investície
Ostatné
Dodávatelia spolu:
133 521
7 543
490 033
362 301
3 360 624
Daňový úrad
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
Zamestnanci
Lízingy
Bankové úvery
Finančná výpomoc MZ SR
293 314 vrátane úroku z omeškania
146 872
99 165
367 193
122 213
1 205 612
424 234
Nárast záväzkov z obchodného styku oproti roku 2009 najmä v časti Investície a Ostatné.
Investície – súvisí s projektom rekonštrukcie v rámci projektu: Predchádzanie zdravotným
rizikám z ochorení skupiny 5 v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, formou komplexného
zabezpečenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a formou vybudovania ďalších troch
ambulancií zameraných na iné rizikové ochorenia. Faktúry voči dodávateľovi sa uhrádzajú
postupne po pripísaní zálohových platieb zo ŠR a EÚ. Stav záväzku voči dodávateľovi bol ku
koncu roka 200 tis. EUR.
Ostatné – ku koncu roka zostali neuhradené faktúry voči dodávateľovi služieb v rámci
neinvestičného projektu Vzdelávaním k zvyšovaniu kvality služieb poskytovaných neziskovou
organizáciou vo výške 190 tis. EUR. Časť z nich bola uhradená začiatkom roka
z prevádzkových prostriedkov a na zvyšok žiadala n.o. úver od banky a následne podá žiadosť
o refundáciu na implementačný orgán.
V priebehu roka 2010 sa znížila výška úroku z omeškania voči Daňovému úradu o 6 tis. EUR
prostredníctvom zápočtov s nadmernými odpočtami pri podávaní daňových priznaní na DPH.
Náklady na lieky a ŠZM na 1 ošetrovací deň podľa oddelení
Oddelenie
Interné
oddelenie
Neurologické
oddelenie
Psychiatrické
oddelenie
Detské
oddelenie
Ukazovateľ
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
2009
Skutočnosť
11,06
8,97
2,09
6,72
5,12
4,24
0,88
7,13
1,91
1,68
0,23
17,04
3,86
2,57
1,29
5,46
2010
Lieky a
ŠZM
133 889
109 220
24 669
45 472
39 003
6 469
19 403
17 179
2 224
23 196
16 753
6 443
Index
Ošetr. Skuto- 10/09
dni
čnosť
11 026 12,14 109,79
9,91 110,43
2,24 107,05
5,89
6,86 102,08
8 107
5,61 109,55
4,81 113,47
0,80 90,68
6,80
6,75 94,67
8 743
2,22 116,19
1,96 116,96
0,25 110,60
16,56 16,48 96,71
5 371
4,32 111,88
3,12 121,37
1,20 92,99
4,96
4,95 90,66
84
Chirurgické
oddelenie
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
Oddelenie
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
Úrazovej chir. a
NA LIEKY / OD
Traumatológie
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
Gynekologicko NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
- Pôrodnícke
NA LIEKY / OD
oddelenie
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
OAIM
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
Novorodenecké NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
oddelenie
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
Geriatrické
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
oddelenie
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
LDCH
NÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
NA LIEKY / OD
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
FyziatrickoNÁKLADY NA LIEKY a ŠZM / OD
rehabilitačné
NA LIEKY / OD
oddelenie
NA ŠZM / OD
PRIEMERNÁ OŠETR. DOBA
18,23
13,35
4,88
6,05
28,05
8,46
19,59
4,92
8,97
3,27
5,70
6,61
165,61
116,18
49,44
4,24
2,12
1,12
1,00
6,36
4,45
3,38
1,07
8,90
2,95
1,90
1,05
23,42
1,54
1,20
0,34
12,83
193 142
74 253
118 889
6 922
5,49
4 103
115 320
38 754
76 566
137 395
43 914
93 481
4,71
11 538
6,83
897
161 373
120 166
41 207
4,49
5 530
12 944
7 671
5 273
6,21
6 377
29 119
21 673
7 446
31 249
21 412
9 837
9,14
10 379
13 788
10 833
2 955
25,88
9 677
12,67
27,90
10,73
17,18
5,49
28,11
9,45
18,66
4,71
11,91
3,81
8,10
6,79
179,90
133,96
45,94
4,46
2,34
1,39
0,95
6,16
4,57
3,40
1,17
9,16
3,01
2,06
0,95
23,42
1,42
1,12
0,31
12,67
153,06
80,35
351,96
90,74
100,20
111,65
95,26
95,73
132,75
116,39
142,14
102,72
108,63
115,31
92,92
105,19
110,41
123,85
95,35
96,86
102,61
100,55
109,12
102,92
102,06
108,58
90,26
100,00
92,52
93,29
89,81
98,75
Prehľad prevádzkovej a správnej réžie
Náklady NsP
Náklady RaSa a HTS
Náklady bez RaSa a HTS
Prevádzková a správna réžia
z toho:
správna réžia
prevádzková réžia
Rok 2010
Rok 2009
15 756 654 EUR
2 289 498 EUR
13 467 156 EUR
15 693 622 EUR
2 200 779 EUR
13 492 843 EUR
17,00 %
16,31 %
5,00 %
12,00 %
4,98 %
11,33 %
85
Vybrané prevádzkové ukazovatele za rok 2010 v porovnaní s rokom 2009
Názov nákladového
strediska
2010
Počet
km/kg/hod
RZP Bardejov
RZP Raslavice
RZP Malcov
RZP spolu
Hospodárska doprava
Práčovňa
Údržba
92 850
53 500
13 950
160 300
120 601
211 490
20 182
2010
2009
2009
Cena v
Cena v
Počet
EUR na
EUR na
km/kg/hod
km/kg/hod
km/kg/hod
5,09
2,84
2,58
4,12
0,60
0,70
8,55
77 158
54 447
54 032
185 637
119 221
220 884
18 872
Cena
Index
10/09
%
6,32
2,46
2,71
4,14
0,66
0,60
8,85
80,54
115,45
95,20
99,52
90,91
116,67
96,61
2. Oddelenie informatiky
V roku 2010 sa pokračovalo v realizácii informačného systému KNIS od firmy LCS.
Vyrobili sa nové programy: - Hlásenie porúch oddeleniu vlastnej údržby,
- Hlásenia hodnôt voľného chlóru v pitnej vode,
- Objednávky služieb,
- Dotazníky pre oddelenie preventívnej medicíny,
- Dotazníky pre USG pracovisko.
Hardvérové vybavenie:
-
v roku 2010 sme pre potreby nemocnice kúpili 15 počítačov, 1 notebook, 35 ks LCD
monitorov a 17 tlačiarní,
k 31.12.2010 bolo v prevádzke 294 počítačov, k 31.12.2009 bolo v prevádzke 284
počítačov.
3. Oddelenie styku so zdravotnými poisťovňami
V roku 2010 sme po dohode so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou mali celkový
zmluvný objem vo výške 6 231 397,08 EUR.
Pre jej poistencov sme vykonali výkony nad celkový objem v sume 86 294,68 EUR. Suma
doúčtovania v rámci typov zdravotnej starostlivosti za rok 2010 bola vo
výške 57 857,16 EUR. Suma nadlimitných výkonov a doúčtovania v rámci typov ZS bude
vysporiadaná v roku 2011 dohodou o urovnaní.
Prehľad výkonov podľa jednotlivých zdravotných poisťovní za rok 2010
Poisťovňa
Limit
Vykázané
výkony v
EUR
Uznané
výkony v
EUR
Uhradené
výkony v EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Lôžková star.
Stacionáre
Špec. amb.
star.
JZS - gastro
SVLZ
Limit. výkony
Nelimit.
3 259 953,96
41 832,00
3 426 299,67
50 221,64
3 256 108,59
50 105,44
3 256 851,04
41 832,00
645 141,12
24 900,00
2 259 570,00
6 231 397,08
714 121,79
19 336,75
2 651 869,51
6 861 849,36
688 004,66
19 100,74
2 301 593,38
6 314 912,81
902 389,68
645 587,92
19 100,74
2 265 594,51
6 228 966,21
902 389,68
86
výkony
Verejná
lekáreň
Celkom
938 486,06
1 455 057,10
9 255 392,52
1 430 874,12
8 648 176,61
1 430 874,12
8 562 230,01
32 849,40
1 878 985,40
24 744,16
1 871 002,40
24 677,08
1 871 002,40
24 677,08
1 188 636,00
1 221 485,40
493 099,79
1 259 024,60
3 655 853,95
459 618,08
1 241 141,40
3 596 438,96
459 618,08
1 241 141,40
3 596 438,96
341 123,33
327 684,31
327 684,31
499 220,71
4 496 197,99
495 632,51
4 419 755,78
495 632,51
4 419 755,78
210 999,50
263 342,44
5 308,68
344 292,08
4 677,88
344 292,08
4 677,88
44 000,00
62 471,38
263 005,42
215 773,09
51 526,74
252 339,04
132 292,02
51526,74
252 339,04
132 292,02
130 046,40
939 947,41
115 323,68
900 451,44
115 323,68
900 451,44
Zdravotná poisťovňa Dôvera +
Lôžková star.
Stacionáre
Špec. amb.
star.
SVLZ
Limit. výkony
Nelimit.
výkony
Verejná
lekáreň
Celkom
Union zdravotná poisťovňa
Lôžková star.
Stacionáre
Špec. amb.
star.
SVLZ
Ostatné výkony
Verejná
lekáreň
Celkom
254 999,50
Prehľad príjmov od zdravotných poisťovní za rok 2010 v EUR
900 451
4 419 756
8 562 230
VšZP
Dôvera
Union
87
Prehľad o plnení vybraných ukazovateľov za rok 2010
rok
ODDELENIE
Počet Plánov.
Postelí ošetrov.
doba
Interné
Cudzinci
Pacienti JIS
Neurologické
Cudzinci
Pacienti JIS
Psychiatrické
Cudzinci
Pediatrické
Cudzinci
Gyn.-pôrodnícke
Cudzinci
Traumatologické
Úrazová JIS
Cudzinci
Chirurgické
Chirurgická JIS
Cudzinci
OAIM
Cudzinci
Novorodenecké
Cudzinci
FRO
Cudzinci
Geriatrické
Cudzinci
LDCH
Cudzinci
SPOLU ZA ODD.
Cudzinci za odd.
36
8,00
6
28
10,00
6
2 010
PRIEM.
VYUŽITIE
OŠETROV. POSTELÍ
DOBA
V%
POČET FAKTUROVANÁ
UKONČ. SUMA DO ZP
HOSPIT. ZA UKON.H (v EUR)
6,86
73,51
2,96
62,42
6,75
64,77
7,10
67,95
1 394
17
462
522 969,53
7 643,96
180 416,50
968
15
210
356 259,26
4 509,13
75 239,59
40
20,00
16,48
59,88
525
3
367 931,13
2 069,12
21
6,00
4,95
70,07
1 076
7
373 930,04
2 015,40
45
6,00
6,79
70,25
1 658
31
708 029,51
10 802,21
16
5,00
4,71
69,61
848
455 729,24
3,80
5,21
10
13
4 374,36
5 149,01
5,49
66,28
1 218
598 697,65
4,93
20,27
29
17
11 235,00
6 528,26
2
28
7,00
2
4
4,00
4,46
61,44
200
0
499 456,81
,00
20
7,00
6,16
75,75
887
3
215 452,85
672,00
30
15,00
12,67
88,37
764
0
260 105,72
,00
25
15,00
9,16
69,88
698
0
308 491,50
,00
32
35,00
25,66
88,86
401
0
307 838,25
,00
8,47
71,24
11 348
5 246 156,94
106
39 389,09
1 128
17
13 107,36
197,54
4 004
8
46 526,48
92,96
1 271
0
14 769,02
,00
17 751
5 320 559,80
131
39 679,59
Suma za OšD Priepust
Suma za priep.
341
Denný psychiatrický stacionár
Cudzinci
Denný kožný stacionár
Cudzinci
Denný interný stacionár
Cudzinci
Fakturovaná suma do ZP celkom
Fakturovaná suma do ZP cudzinci
Názov
Lôžka Využ.lôž.
Poč.OšD
88
ZOS+DSS
35
Suma celkom za ZOS a
DSS
Celkom za lôžka a ZOS, DSS
81,02
10 391
151 690,59
624
1 041,04
152 731,63
5 512 971,02
4. Oddelenie kontrolingu
Oddelenie kontrolingu v roku 2010 pravidelne pripravovalo ekonomické podklady pre finančnú
komisiu. Údaje získavalo z účtovného programu, keďže manažérsky informačný systém ešte
nebol spustený plne do prevádzky a jeho vývoj bol pozastavený z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
V Bardejove, 28.04.2011
Vypracoval: Blanka Blanárová
rozborár - rozpočtár
89
Výsledky hospodárenia s réžiou podľa jednotlivých nákladových stredísk za rok 2010
Číslo NS
Názov strediska
Účet
Rozpočet v
EUR
Skutočnosť v
EUR
00010000 Ústavná starostlivosť vrátane poskyt ÚPS
Náklady
5 008 878,00
6 400 232,35
00010000 Ústavná starostlivosť vrátane poskyt ÚPS
Výnosy
5 546 186,00
5 356 585,77
00010000 Ústavná starostlivosť vrátane poskyt ÚPS
VH
537 308,00
-1 043 646,58
00010100 Vnútorné /interné/ oddelenie spolu
Náklady
738 335,00
914 755,45
00010100 Vnútorné /interné/ oddelenie spolu
Výnosy
746 448,00
699 296,69
00010100 Vnútorné /interné/ oddelenie spolu
VH
8 113,00
-215 458,76
00010101 Vnútorné /interné/ oddelenie
Náklady
738 335,00
627 010,09
00010101 Vnútorné /interné/ oddelenie
Výnosy
746 448,00
490 623,09
00010101 Vnútorné /interné/ oddelenie
VH
8 113,00
-136 387,00
00010102 Vnútorné /interné/ oddelenie - JIS
Náklady
0,00
287 745,36
00010102 Vnútorné /interné/ oddelenie - JIS
Výnosy
0,00
208 673,60
00010102 Vnútorné /interné/ oddelenie - JIS
VH
0,00
-79 071,76
00010400 Neurologické oddelenie spolu
Náklady
517 295,00
566 965,35
00010400 Neurologické oddelenie spolu
Výnosy
525 400,00
459 326,22
00010400 Neurologické oddelenie spolu
VH
8 105,00
-107 639,13
00010401 Neurologické oddelenie
Náklady
517 295,00
455 670,61
00010401 Neurologické oddelenie
Výnosy
525 400,00
358 985,37
00010401 Neurologické oddelenie
VH
8 105,00
-96 685,24
00010402 Nurologické oddelenie - JIS
Náklady
0,00
111 294,74
00010402 Nurologické oddelenie - JIS
Výnosy
0,00
100 340,85
00010402 Nurologické oddelenie - JIS
VH
0,00
-10 953,89
00010501 Psychiatrické oddelenie
Náklady
359 577,00
417 580,81
00010501 Psychiatrické oddelenie
Výnosy
428 298,00
368 804,71
00010501 Psychiatrické oddelenie
VH
68 721,00
-48 776,10
00010701 Pediatrické oddelenie
Náklady
333 637,00
386 999,23
00010701 Pediatrické oddelenie
Výnosy
389 780,00
385 316,52
00010701 Pediatrické oddelenie
VH
56 143,00
-1 682,71
00010901 Gynekologicko-pôrodnické oddelenie
Náklady
733 537,00
939 572,15
00010901 Gynekologicko-pôrodnické oddelenie
Výnosy
874 561,00
855 784,96
00010901 Gynekologicko-pôrodnické oddelenie
VH
141 024,00
-83 787,19
00011001 Chirurgické oddelenie
Náklady
716 508,00
887 675,24
00011001 Chirurgické oddelenie
Výnosy
691 339,00
682 713,67
00011001 Chirurgické oddelenie
VH
-25 169,00
-204 961,57
00011002 Chirurgické oddelenie - JIS
Náklady
0,00
19 188,37
00011002 Chirurgické oddelenie - JIS
Výnosy
0,00
17 908,50
00011002 Chirurgické oddelenie - JIS
VH
0,00
-1 279,87
00011301 Oddelenie úrazovej chirurgie-traumatolog
Náklady
246 282,00
652 736,72
00011301 Oddelenie úrazovej chirurgie-traumatolog
Výnosy
489 870,00
548 603,16
90
00011301 Oddelenie úrazovej chirurgie-traumatolog
VH
243 588,00
-104 133,56
00012501 Oddel. anestéziol. a intenzív. medicíny
Náklady
691 624,00
799 363,57
00012501 Oddel. anestéziol. a intenzív. medicíny
Výnosy
527 833,00
505 849,18
00012501 Oddel. anestéziol. a intenzív. medicíny
VH
-163 791,00
-293 514,39
00015100 Neonatologické /novorod/ oddelenie spolu
Náklady
217 193,00
256 565,58
00015100 Neonatologické /novorod/ oddelenie spolu
Výnosy
207 280,00
212 408,46
00015100 Neonatologické /novorod/ oddelenie spolu
VH
-9 913,00
-44 157,12
00015101 Neonatologické /novorodenecké/ oddelenie Náklady
217 193,00
236 812,08
00015101 Neonatologické /novorodenecké/ oddelenie Výnosy
207 280,00
212 406,46
-9 913,00
-24 405,62
00015101 Neonatologické /novorodenecké/ oddelenie VH
00015102 -úsek fyziologických novorodencov
Náklady
0,00
10 629,03
00015102 -úsek fyziologických novorodencov
Výnosy
0,00
1,10
00015102 -úsek fyziologických novorodencov
VH
0,00
-10 627,93
00015103 -úsek patologických novorodencov
Náklady
0,00
9 124,47
00015103 -úsek patologických novorodencov
Výnosy
0,00
0,90
00015103 -úsek patologických novorodencov
VH
0,00
-9 123,57
00016001 Geriatrické oddelenie
Náklady
190 656,00
229 687,96
00016001 Geriatrické oddelenie
Výnosy
309 556,00
317 697,56
00016001 Geriatrické oddelenie
VH
118 900,00
88 009,60
00018401 LDCH
Náklady
264 234,00
329 141,93
00018401 LDCH
Výnosy
355 821,00
302 876,14
00018401 LDCH
VH
91 587,00
-26 265,79
00020000 Ambulantná starostlivosť
Náklady
1 170 621,00
1 615 485,37
00020000 Ambulantná starostlivosť
Výnosy
1 598 456,00
1 684 919,19
00020000 Ambulantná starostlivosť
VH
427 835,00
69 433,82
00020102 Vnútorná /interná/ príjmová ambulancia
Náklady
58 606,00
87 224,97
00020102 Vnútorná /interná/ príjmová ambulancia
Výnosy
50 291,00
49 580,46
00020102 Vnútorná /interná/ príjmová ambulancia
VH
-8 315,00
-37 644,51
00020103 ÚPS vnútorná /interná/ -
Náklady
19 016,00
9 361,99
00020103 ÚPS vnútorná /interná/ -
Výnosy
50 235,00
49 769,25
00020103 ÚPS vnútorná /interná/ -
VH
31 219,00
40 407,26
00020300 Odd. tuber. a respiračných chorôb spolu
Náklady
144 661,00
185 476,66
00020300 Odd. tuber. a respiračných chorôb spolu
Výnosy
134 970,00
155 055,64
00020300 Odd. tuber. a respiračných chorôb spolu
VH
-9 691,00
-30 421,02
00020301 Odd. tuberkulózy a respiračných chorôb
Náklady
29 042,00
33 140,71
00020301 Odd. tuberkulózy a respiračných chorôb
Výnosy
0,00
484,44
00020301 Odd. tuberkulózy a respiračných chorôb
VH
-29 042,00
-32 656,27
00020302 Pneumolog. a ftizeolog - Dr. Leščišinová
Náklady
98 376,00
135 452,23
00020302 Pneumolog. a ftizeolog - Dr. Leščišinová
Výnosy
122 170,00
143 949,37
00020302 Pneumolog. a ftizeolog - Dr. Leščišinová
VH
23 794,00
8 497,14
00020303 Pneumolog. a ftizeolog. amb.- Dr. Urge
Náklady
17 243,00
16 883,72
00020303 Pneumolog. a ftizeolog. amb.- Dr. Urge
Výnosy
12 800,00
10 621,83
91
00020303 Pneumolog. a ftizeolog. amb.- Dr. Urge
VH
-4 443,00
-6 261,89
00020400 Neurologické ambulancie spolu
Náklady
54 869,00
74 143,42
00020400 Neurologické ambulancie spolu
Výnosy
106 459,00
116 977,38
00020400 Neurologické ambulancie spolu
VH
51 590,00
42 833,96
00020403 ÚPS neurologická -
Náklady
3 505,00
4 469,27
00020403 ÚPS neurologická -
Výnosy
8 420,00
9 886,98
00020403 ÚPS neurologická -
VH
4 915,00
5 417,71
00020404 Amb. pre záchvatové ochor.
Náklady
7 859,00
7 655,16
00020404 Amb. pre záchvatové ochor.
Výnosy
2 980,00
3 310,24
00020404 Amb. pre záchvatové ochor.
VH
-4 879,00
-4 344,92
00020405 Amb. pre neuromuskul.ochor.-
Náklady
6 039,00
6 580,11
00020405 Amb. pre neuromuskul.ochor.
Výnosy
15 110,00
12 085,33
00020405 Amb. pre neuromuskul.ochor.
VH
9 071,00
5 505,22
00020406 Amb. pre neurovaskulárne ochor.
Náklady
4 532,00
2 612,09
00020406 Amb. pre neurovaskulárne ochor.
Výnosy
3 966,00
0,10
00020406 Amb. pre neurovaskulárne ochor.
VH
-566,00
-2 611,99
00020407 Amb. pre vertebrogénne ochor.
Náklady
4 953,00
5 989,53
00020407 Amb. pre vertebrogénne ochor.
Výnosy
40 143,00
41 486,67
00020407 Amb. pre vertebrogénne ochor.
VH
35 190,00
35 497,14
00020408 Amb. pre centr. poruchy hyb.
Náklady
4 997,00
5 833,29
00020408 Amb. pre centr. poruchy hyb.
Výnosy
12 890,00
15 830,68
00020408 Amb. pre centr. poruchy hyb.
VH
7 893,00
9 997,39
00020409 Neurologická príjmová ambulancia
Náklady
22 984,00
41 003,97
00020409 Neurologická príjmová ambulancia
Výnosy
22 950,00
34 377,38
00020409 Neurologická príjmová ambulancia
VH
-34,00
-6 626,59
00020500 Psychiatrické ambulancie spolu
Náklady
26 146,00
33 202,28
00020500 Psychiatrické ambulancie spolu
Výnosy
39 980,00
35 907,87
00020500 Psychiatrické ambulancie spolu
VH
13 834,00
2 705,59
00020501 Psychiatrická ambul. - Dr. Grohol st.
Náklady
7 062,00
7 212,42
00020501 Psychiatrická ambul. - Dr. Grohol st.
Výnosy
13 100,00
11 056,81
00020501 Psychiatrická ambul. - Dr. Grohol st.
VH
6 038,00
3 844,39
00020502 Psychiatrická ambul. - Dr. Grohol ml.
Náklady
19 084,00
25 989,86
00020502 Psychiatrická ambul. - Dr. Grohol ml.
Výnosy
26 880,00
24 851,06
00020502 Psychiatrická ambul. - Dr. Grohol ml.
VH
7 796,00
-1 138,80
00020701 Pediatrická nefrologická amb.
Náklady
7 845,00
9 816,52
00020701 Pediatrická nefrologická amb.
Výnosy
3 800,00
3 959,26
00020701 Pediatrická nefrologická amb.
VH
-4 045,00
-5 857,26
00020702 Pediatrická kardiolog. amb.
Náklady
7 628,00
9 120,16
00020702 Pediatrická kardiolog. amb.
Výnosy
18 507,00
25 321,90
00020702 Pediatrická kardiolog. amb.
VH
10 879,00
16 201,74
00020703 Pediatrická alergolog. amb.
Náklady
27 796,00
32 855,04
00020703 Pediatrická alergolog. amb.
Výnosy
28 260,00
29 605,48
92
00020703 Pediatrická alergolog. amb.
VH
464,00
-3 249,56
00020704 Amb. pre rizikov. novoroden.
Náklady
3 361,00
3 629,27
00020704 Amb. pre rizikov. novoroden.
Výnosy
1 894,00
2 204,00
00020704 Amb. pre rizikov. novoroden.
VH
-1 467,00
-1 425,27
00020706 Pediatrická neurolog. amb.
Náklady
13 246,00
12 112,47
00020706 Pediatrická neurolog. amb.
Výnosy
13 278,00
10 631,81
00020706 Pediatrická neurolog. amb.
VH
32,00
-1 480,66
00020707 ÚPS pediatrická
Náklady
738,00
1 249,03
00020707 ÚPS pediatrická
Výnosy
11 175,00
12 252,25
00020707 ÚPS pediatrická
VH
10 437,00
11 003,22
00020708 Pediatrická príjmová amb.
Náklady
19 760,00
27 600,88
00020708 Pediatrická príjmová amb.
Výnosy
12 600,00
14 681,81
00020708 Pediatrická príjmová amb.
VH
-7 160,00
-12 919,07
00020709 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Náklady
22 227,00
26 214,19
00020709 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Výnosy
12 800,00
14 902,31
00020709 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
VH
-9 427,00
-11 311,88
00020901 Amb. rizikov.a patol. gravidity
Náklady
5 882,00
7 885,46
00020901 Amb. rizikov.a patol. gravidity
Výnosy
700,00
469,09
00020901 Amb. rizikov.a patol. gravidity
VH
-5 182,00
-7 416,37
00020903 Urogynekologická amb.
Náklady
9 660,00
11 976,45
00020903 Urogynekologická amb.
Výnosy
30 100,00
19 431,60
00020903 Urogynekologická amb.
VH
20 440,00
7 455,15
00020904 Amb.sterility a plánov.rod.
Náklady
3 166,00
2 626,81
00020904 Amb.sterility a plánov.rod.
Výnosy
6 307,00
6 599,85
00020904 Amb.sterility a plánov.rod.
VH
3 141,00
3 973,04
00020905 Amb. gyn. a pôrod.-mamolog.
Náklady
4 865,00
5 770,57
00020905 Amb. gyn. a pôrod.-mamolog.
Výnosy
1 660,00
1 866,15
00020905 Amb. gyn. a pôrod.-mamolog.
VH
-3 205,00
-3 904,42
00020907 ÚPS gynekologická
Náklady
3 268,00
1 455,05
00020907 ÚPS gynekologická
Výnosy
1 120,00
1 770,54
00020907 ÚPS gynekologická
VH
-2 148,00
315,49
00020908 Všeobecná gynekologická amb.
Náklady
9 285,00
6 926,95
00020908 Všeobecná gynekologická amb.
Výnosy
18 900,00
16 042,81
00020908 Všeobecná gynekologická amb.
VH
9 615,00
9 115,86
00021001 Chirurgická ambulancia
Náklady
1 687,00
2 424,94
00021001 Chirurgická ambulancia
Výnosy
45,00
0,00
00021001 Chirurgická ambulancia
VH
-1 642,00
-2 424,94
00021002 Onkochirurgická ambulancia - Dr.Majling
Náklady
2 834,00
4 044,30
00021002 Onkochirurgická ambulancia - Dr.Majling
Výnosy
12 350,00
12 486,41
00021002 Onkochirurgická ambulancia - Dr.Majling
VH
9 516,00
8 442,11
00021003 Sádrovňa
Náklady
13 748,00
16 324,60
00021003 Sádrovňa
Výnosy
0,00
0,10
93
00021003 Sádrovňa
VH
-13 748,00
-16 324,50
00021004 ÚPS chirurgická
Náklady
73 785,00
78 023,18
00021004 ÚPS chirurgická
Výnosy
58 923,00
60 886,96
00021004 ÚPS chirurgická
VH
-14 862,00
-17 136,22
00021007 Chirurgická ambulancia
Náklady
1 043,00
1 821,26
00021007 Chirurgická ambulancia
Výnosy
4 979,00
0,00
00021007 Chirurgická ambulancia
VH
3 936,00
-1 821,26
00021008 Chirurgická ambulancia - Dr. Miháľ
Náklady
238,00
6 298,34
00021008 Chirurgická ambulancia - Dr. Miháľ
Výnosy
0,00
1 246,78
00021008 Chirurgická ambulancia - Dr. Miháľ
VH
-238,00
-5 051,56
00021009 Chirurgická ambulancia - Dr. Petráš
Náklady
4 116,00
5 556,04
00021009 Chirurgická ambulancia - Dr. Petráš
Výnosy
8 979,00
14 239,16
00021009 Chirurgická ambulancia - Dr. Petráš
VH
4 863,00
8 683,12
00021010 Chirurgická ambulancia - Dr. Fotta
Náklady
15 896,00
18 822,07
00021010 Chirurgická ambulancia - Dr. Fotta
Výnosy
17 900,00
18 627,23
00021010 Chirurgická ambulancia - Dr. Fotta
VH
2 004,00
-194,84
00021301 Traumatologická ambulancia
Náklady
15 074,00
17 765,93
00021301 Traumatologická ambulancia
Výnosy
19 810,00
24 326,74
00021301 Traumatologická ambulancia
VH
4 736,00
6 560,81
00021701 Pediatrická gynekolog. amb. -Dr. Brnušák
Náklady
4 702,00
6 268,67
00021701 Pediatrická gynekolog. amb. -Dr. Brnušák
Výnosy
2 324,00
1 640,50
00021701 Pediatrická gynekolog. amb. -Dr. Brnušák
VH
-2 378,00
-4 628,17
00021803 Dermatovenerologická amb.
Náklady
24 082,00
29 457,05
00021803 Dermatovenerologická amb.
Výnosy
45 445,00
46 175,37
00021803 Dermatovenerologická amb.
VH
21 363,00
16 718,32
00021804 Detská dermatovenerolog. amb.
Náklady
5 955,00
7 302,87
00021804 Detská dermatovenerolog. amb.
Výnosy
2 490,00
848,18
00021804 Detská dermatovenerolog. amb.
VH
-3 465,00
-6 454,69
00021901 Onkologická ambul. - Dr. Chovanec
Náklady
384 118,00
515 704,45
00021901 Onkologická ambul. - Dr. Chovanec
Výnosy
476 800,00
513 385,52
00021901 Onkologická ambul. - Dr. Chovanec
VH
92 682,00
-2 318,93
00022002 Všeobecná amb. pre dospelých
Náklady
21 543,00
31 111,57
00022002 Všeobecná amb. pre dospelých
Výnosy
12 900,00
9 316,34
00022002 Všeobecná amb. pre dospelých
VH
-8 643,00
-21 795,23
00022501 Anesteziolog. a intenzív. amb.
Náklady
8 236,00
13 942,59
00022501 Anesteziolog. a intenzív. amb.
Výnosy
18 400,00
26 685,02
00022501 Anesteziolog. a intenzív. amb.
VH
10 164,00
12 742,43
00022502 ÚPS anesteziologická
Náklady
1 582,00
8 337,70
00022502 ÚPS anesteziologická
Výnosy
332,00
26,31
00022502 ÚPS anesteziologická
VH
-1 250,00
-8 311,39
00022701 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Borošová
Náklady
10 999,00
12 278,65
00022701 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Borošová
Výnosy
18 580,00
12 493,82
94
00022701 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Borošová
VH
7 581,00
215,17
00022702 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Kuľková
Náklady
20 123,00
31 623,13
00022702 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Kuľková
Výnosy
37 830,00
39 087,83
00022702 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Kuľková
VH
17 707,00
7 464,70
00022703 Detská fyziat.-rehab. amb. - Dr.Borošová
Náklady
19 704,00
22 341,50
00022703 Detská fyziat.-rehab. amb. - Dr.Borošová
Výnosy
36 350,00
27 273,30
00022703 Detská fyziat.-rehab. amb. - Dr.Borošová
VH
16 646,00
4 931,80
00022704 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Simová
Náklady
12 876,00
21 545,09
00022704 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Simová
Výnosy
50 060,00
54 161,47
00022704 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Simová
VH
37 184,00
32 616,38
00022705 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Molnárová
Náklady
9 109,00
13 887,96
00022705 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Molnárová
Výnosy
28 213,00
20 545,05
00022705 Fyziatricko-rehab. amb. - Dr. Molnárová
VH
19 104,00
6 657,09
00023101 Amb. hematol. a transfúziológie
Náklady
3 379,00
5 449,72
00023101 Amb. hematol. a transfúziológie
Výnosy
5 975,00
4 710,31
00023101 Amb. hematol. a transfúziológie
VH
2 596,00
-739,41
00024002 Alergologická amb.
Náklady
4 176,00
5 808,34
00024002 Alergologická amb.
Výnosy
3 776,00
4 563,78
00024002 Alergologická amb.
VH
-400,00
-1 244,56
00024501 Reumatologická ambulancia
Náklady
28 312,00
126 635,37
00024501 Reumatologická ambulancia
Výnosy
76 033,00
90 081,99
00024501 Reumatologická ambulancia
VH
47 721,00
-36 553,38
00024801 SZAS-na výkon JZS gastro
Náklady
1 189,00
3 140,70
00024801 SZAS-na výkon JZS gastro
Výnosy
16 303,00
37 033,42
00024801 SZAS-na výkon JZS gastro
VH
15 114,00
33 892,72
00024802 Gastroenterologická amb. - Dr. Potyčný
Náklady
15 205,00
20 571,35
00024802 Gastroenterologická amb. - Dr. Potyčný
Výnosy
71 723,00
48 520,61
00024802 Gastroenterologická amb. - Dr. Potyčný
VH
56 518,00
27 949,26
00024803 Gastroenterologická amb. - Dr. Molnár
Náklady
0,00
5 031,10
00024803 Gastroenterologická amb. - Dr. Molnár
Výnosy
0,00
25 386,54
00024803 Gastroenterologická amb. - Dr. Molnár
VH
0,00
20 355,44
00024902 Kardiologická ambulancia
Náklady
17 613,00
25 649,03
00024902 Kardiologická ambulancia
Výnosy
21 200,00
16 691,16
00024902 Kardiologická ambulancia
VH
3 587,00
-8 957,87
00026001 Geriatrická ambulancia
Náklady
6 949,00
9 669,70
00026001 Geriatrická ambulancia
Výnosy
7 700,00
7 449,83
00026001 Geriatrická ambulancia
VH
751,00
-2 219,87
00032701 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Náklady
295 597,00
325 952,03
00032701 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Výnosy
281 767,00
267 570,45
00032701 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
VH
-13 830,00
-58 381,58
00040000 Samostatné zariadenia SVaLZ
Náklady
2 755 237,00
3 373 052,59
00040000 Samostatné zariadenia SVaLZ
Výnosy
3 982 980,00
3 979 165,48
95
00040000 Samostatné zariadenia SVaLZ
VH
1 227 743,00
606 112,89
00042300 Rádiologické oddelenie spolu
Náklady
971 010,00
1 147 872,82
00042300 Rádiologické oddelenie spolu
Výnosy
1 746 301,00
1 773 887,69
00042300 Rádiologické oddelenie spolu
VH
775 291,00
626 014,87
00042301 Skiagrafia, skiaskópia pracovisko
Náklady
721 932,00
475 476,71
00042301 Skiagrafia, skiaskópia pracovisko
Výnosy
250 818,00
248 634,78
00042301 Skiagrafia, skiaskópia pracovisko
VH
-471 114,00
-226 841,93
00042302 USG pracovisko
Náklady
15 414,00
85 924,03
00042302 USG pracovisko
Výnosy
190 470,00
169 614,45
00042302 USG pracovisko
VH
175 056,00
83 690,42
00042305 USG - gynekologia pracovisko
Náklady
991,00
2 833,56
00042305 USG - gynekologia pracovisko
Výnosy
25 263,00
21 322,66
00042305 USG - gynekologia pracovisko
VH
24 272,00
18 489,10
00042306 CT pracovisko
Náklady
86 950,00
226 694,98
00042306 CT pracovisko
Výnosy
639 025,00
692 793,30
00042306 CT pracovisko
VH
552 075,00
466 098,32
00042307 Mamograf pracovisko
Náklady
12 443,00
59 980,72
00042307 Mamograf pracovisko
Výnosy
66 588,00
53 399,88
00042307 Mamograf pracovisko
VH
54 145,00
-6 580,84
00042308 Magnetická rezonáncia pracovisko
Náklady
131 917,00
270 546,57
00042308 Magnetická rezonáncia pracovisko
Výnosy
574 137,00
588 122,62
00042308 Magnetická rezonáncia pracovisko
VH
442 220,00
317 576,05
00042309 Denzitometria pracovisko
Náklady
1 363,00
26 416,25
00042309 Denzitometria pracovisko
VH
-1 363,00
-26 416,25
00042401 Pracovisko klinickej biochémie
Náklady
611 742,00
802 864,01
00042401 Pracovisko klinickej biochémie
Výnosy
863 792,00
800 638,47
00042401 Pracovisko klinickej biochémie
VH
252 050,00
-2 225,54
00042701 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Náklady
197 944,00
254 605,38
00042701 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Výnosy
265 551,00
276 876,50
00042701 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
VH
67 607,00
22 271,12
00042901 Oddelenie patológie
Náklady
93 972,00
105 867,06
00042901 Oddelenie patológie
Výnosy
96 240,00
93 390,33
00042901 Oddelenie patológie
VH
2 268,00
-12 476,73
00043101 Prac. hematologicko-transfúziologické
Náklady
311 836,00
378 581,34
00043101 Prac. hematologicko-transfúziologické
Výnosy
420 386,00
467 323,83
00043101 Prac. hematologicko-transfúziologické
VH
108 550,00
88 742,49
00043401 Pracovisko klinickej mikrobiológie
Náklady
323 046,00
424 628,42
00043401 Pracovisko klinickej mikrobiológie
Výnosy
495 270,00
490 940,38
00043401 Pracovisko klinickej mikrobiológie
VH
172 224,00
66 311,96
00046100 Odd. medicínskej informatiky a bio spolu
Náklady
143 466,00
144 006,90
00046100 Odd. medicínskej informatiky a bio spolu
Výnosy
92 320,00
73 946,05
00046100 Odd. medicínskej informatiky a bio spolu
VH
-51 146,00
-70 060,85
96
00046101 MIB-OFD - endoskopia
Náklady
138 142,00
71 891,75
00046101 MIB-OFD - endoskopia
Výnosy
92 320,00
4 862,59
00046101 MIB-OFD - endoskopia
VH
-45 822,00
-67 029,16
00046102 MIB-OFD - bronchoskopia
Náklady
1 461,00
10 462,58
00046102 MIB-OFD - bronchoskopia
Výnosy
0,00
694,07
00046102 MIB-OFD - bronchoskopia
VH
-1 461,00
-9 768,51
00046103 MIB-OFD - neurologia - EMG
Náklady
1 162,00
30 915,04
00046103 MIB-OFD - neurologia - EMG
Výnosy
0,00
23 631,22
00046103 MIB-OFD - neurologia - EMG
VH
-1 162,00
-7 283,82
00046104 MIB-OFD - neurologia - EEG
Náklady
962,00
17 572,29
00046104 MIB-OFD - neurologia - EEG
Výnosy
0,00
10 508,90
00046104 MIB-OFD - neurologia - EEG
VH
-962,00
-7 063,39
00046106 MIB-OFD - vnútorné /interné/
Náklady
1 739,00
13 165,24
00046106 MIB-OFD - vnútorné /interné/
Výnosy
0,00
34 249,27
00046106 MIB-OFD - vnútorné /interné/
VH
-1 739,00
21 084,03
00048701 Oddelenie centrálnej sterilizácie
Náklady
102 221,00
114 626,67
00048701 Oddelenie centrálnej sterilizácie
Výnosy
3 120,00
2 162,23
00048701 Oddelenie centrálnej sterilizácie
VH
-99 101,00
-112 464,44
00050000 Oddelenia lekárenske
Náklady
82 601,00
92 671,70
00050000 Oddelenia lekárenske
Výnosy
200,00
434,54
00050000 Oddelenia lekárenske
VH
-82 401,00
-92 237,16
00059501 Nemocničná lekáreň - výdaj na žiadanky
Náklady
55 223,00
59 132,27
00059501 Nemocničná lekáreň - výdaj na žiadanky
Výnosy
200,00
254,88
00059501 Nemocničná lekáreň - výdaj na žiadanky
VH
-55 023,00
-58 877,39
00059505 Oddelenie zdravotníckych pomôcok
Náklady
27 378,00
33 539,43
00059505 Oddelenie zdravotníckych pomôcok
Výnosy
0,00
179,66
00059505 Oddelenie zdravotníckych pomôcok
VH
-27 378,00
-33 359,77
00070000 Špecifické zdrav. zariadenia -stacionáre
Náklady
1 211 424,00
977 650,85
00070000 Špecifické zdrav. zariadenia -stacionáre
Výnosy
1 223 463,00
1 136 480,70
00070000 Špecifické zdrav. zariadenia -stacionáre
VH
12 039,00
158 829,85
00070101 Denný vnútorný /interný/ stacionár
Náklady
14 935,00
17 650,51
00070101 Denný vnútorný /interný/ stacionár
Výnosy
13 300,00
12 496,10
00070101 Denný vnútorný /interný/ stacionár
VH
-1 635,00
-5 154,41
00070501 Denný psychiatrický stacionár
Náklady
23 683,00
26 262,96
00070501 Denný psychiatrický stacionár
Výnosy
15 600,00
12 397,43
00070501 Denný psychiatrický stacionár
VH
-8 083,00
-13 865,53
00071801 Denný kožný stacionár
Náklady
87 854,00
121 751,41
00071801 Denný kožný stacionár
Výnosy
66 740,00
45 325,01
00071801 Denný kožný stacionár
VH
-21 114,00
-76 426,40
00073201 ZZS Bardejov
Náklady
400 697,00
472 190,28
00073201 ZZS Bardejov
Výnosy
558 980,00
545 304,17
00073201 ZZS Bardejov
VH
158 283,00
73 113,89
97
00073202 ZZS Raslavice
Náklady
118 500,00
152 184,80
00073202 ZZS Raslavice
Výnosy
310 584,00
254 826,19
00073202 ZZS Raslavice
VH
192 084,00
102 641,39
00073203 ZZS Malcov
Náklady
26 134,00
36 020,84
00073203 ZZS Malcov
Výnosy
68 280,00
81 809,87
00073203 ZZS Malcov
VH
42 146,00
45 789,03
00073301 LSPP pre deti a dorast
Náklady
51 439,00
58 933,90
00073301 LSPP pre deti a dorast
Výnosy
77 433,00
77 567,79
00073301 LSPP pre deti a dorast
VH
25 994,00
18 633,89
00073302 LSPP pre dospelých
Náklady
56 612,00
71 724,96
00073302 LSPP pre dospelých
Výnosy
83 156,00
83 347,61
00073302 LSPP pre dospelých
VH
26 544,00
11 622,65
00073303 LSPP stomatologická
Náklady
9 645,00
9 957,37
00073303 LSPP stomatologická
Výnosy
26 380,00
22 905,82
00073303 LSPP stomatologická
VH
16 735,00
12 948,45
00078001 Mediciálne plyny
Náklady
6 841,00
10 973,82
00078001 Mediciálne plyny
Výnosy
0,00
0,30
00078001 Mediciálne plyny
VH
-6 841,00
-10 973,52
00079301 Centrálne operačné sály
Náklady
415 084,00
0,00
00079301 Centrálne operačné sály
Výnosy
3 010,00
500,41
00079301 Centrálne operačné sály
VH
-412 074,00
500,41
00090000 Odd. ost. poskyt. služby pre cudzích
Náklady
3 239 536,00
2 971 609,76
00090000 Odd. ost. poskyt. služby pre cudzích
Výnosy
3 244 894,00
2 836 508,95
00090000 Odd. ost. poskyt. služby pre cudzích
VH
5 358,00
-135 100,81
00090101 Ubytovacie zariadenie Sv. Jakuba
Náklady
80 097,00
113 097,44
00090101 Ubytovacie zariadenie Sv. Jakuba
Výnosy
29 811,00
35 425,41
00090101 Ubytovacie zariadenie Sv. Jakuba
VH
-50 286,00
-77 672,03
00090201 Pavilón Hlavný monoblok
Náklady
42 426,00
52 775,09
00090201 Pavilón Hlavný monoblok
Výnosy
44 467,00
65 837,03
00090201 Pavilón Hlavný monoblok
VH
2 041,00
13 061,94
00090202 Panelák
Náklady
15 728,00
1 526,33
00090202 Panelák
Výnosy
1 308,00
2 197,97
00090202 Panelák
VH
-14 420,00
671,64
00090203 Pavilón LDCH
Náklady
1 199,00
1 273,99
00090203 Pavilón LDCH
Výnosy
21 777,00
43 531,76
00090203 Pavilón LDCH
VH
20 578,00
42 257,77
00090204 Pavilón pri lekárni Sv. Jakuba
Náklady
17 215,00
14 102,05
00090204 Pavilón pri lekárni Sv. Jakuba
Výnosy
2 617,00
2 637,28
00090204 Pavilón pri lekárni Sv. Jakuba
VH
-14 598,00
-11 464,77
00090205 Pavilón ambulancií II.
Náklady
16 180,00
11 928,99
00090205 Pavilón ambulancií II.
Výnosy
15 754,00
16 070,38
00090205 Pavilón ambulancií II.
VH
-426,00
4 141,39
98
00090208 Pavilón riaditeľstva
Náklady
15 037,00
16 604,83
00090208 Pavilón riaditeľstva
Výnosy
9 532,00
9 510,89
00090208 Pavilón riaditeľstva
VH
-5 505,00
-7 093,94
00090214 Ostatní
Náklady
12 250,00
16 432,82
00090214 Ostatní
Výnosy
2 662,00
2 672,10
00090214 Ostatní
VH
-9 588,00
-13 760,72
00090215 Dopravná zdravotná služba Bardejov
Náklady
25 649,00
30 082,61
00090215 Dopravná zdravotná služba Bardejov
Výnosy
7 090,00
7 399,62
00090215 Dopravná zdravotná služba Bardejov
VH
-18 559,00
-22 682,99
00090216 Pemax-Nefro Bardejov
Náklady
17 454,00
20 279,63
00090216 Pemax-Nefro Bardejov
Výnosy
17 068,00
17 416,60
00090216 Pemax-Nefro Bardejov
VH
-386,00
-2 863,03
00090217 Protetika Bratislava
Náklady
7 764,00
9 353,82
00090217 Protetika Bratislava
Výnosy
6 561,00
6 875,42
00090217 Protetika Bratislava
VH
-1 203,00
-2 478,40
00090302 Ostatné
Náklady
3 199,00
3 542,49
00090302 Ostatné
Výnosy
3 790,00
2 917,57
00090302 Ostatné
VH
591,00
-624,92
00090601 Zariadenie opatrovateľskej služby
Náklady
104 804,00
150 271,30
00090601 Zariadenie opatrovateľskej služby
Výnosy
99 017,00
85 312,10
00090601 Zariadenie opatrovateľskej služby
VH
-5 787,00
-64 959,20
00090602 Bufet
Náklady
190 483,00
199 145,90
00090602 Bufet
Výnosy
185 067,00
181 470,86
00090602 Bufet
VH
-5 416,00
-17 675,04
00090603 Bufet LDCH
Náklady
38 428,00
39 450,99
00090603 Bufet LDCH
Výnosy
40 333,00
35 865,19
00090603 Bufet LDCH
VH
1 905,00
-3 585,80
00090604 Zdravá výživa
Náklady
65 465,00
66 568,29
00090604 Zdravá výživa
Výnosy
65 000,00
65 889,85
00090604 Zdravá výživa
VH
-465,00
-678,44
00090605 Parkovné
Náklady
9 508,00
11 087,60
00090605 Parkovné
Výnosy
12 500,00
13 770,56
00090605 Parkovné
VH
2 992,00
2 682,96
00090606 Oddelenie preventívnej medicíny
Náklady
22 159,00
26 342,88
00090606 Oddelenie preventívnej medicíny
Výnosy
30 000,00
21 522,39
00090606 Oddelenie preventívnej medicíny
VH
7 841,00
-4 820,49
00090607 Prac. laboratórií životného prostredia
Náklady
55 112,00
69 365,07
00090607 Prac. laboratórií životného prostredia
Výnosy
3 600,00
3 708,23
00090607 Prac. laboratórií životného prostredia
VH
-51 512,00
-65 656,84
00090608 Verejná lekáreň
Náklady
2 388 899,00
2 016 669,38
00090608 Verejná lekáreň
Výnosy
2 541 940,00
2 137 517,44
00090608 Verejná lekáreň
VH
153 041,00
120 848,06
99
00090609 Domov sociálnych služieb
Náklady
110 480,00
93 741,87
00090609 Domov sociálnych služieb
Výnosy
105 000,00
75 948,02
00090609 Domov sociálnych služieb
VH
-5 480,00
-17 793,85
00090610 Kvetinárstvo
Náklady
0,00
7 966,39
00090610 Kvetinárstvo
Výnosy
0,00
3 012,28
00090610 Kvetinárstvo
VH
0,00
-4 954,11
V Bardejove, 20.05.2011
Vypracoval: Ing. Martina Kokindová, MBA
ekonomická námestníčka
5. Koordinátor pre KNIS
V priebehu roka 2010 pokračovalo vylepšovanie nemocničného informačného systému
KNIS. Na pracovisku hematológie a transfuziológie bol pripojený do siete analyzátor Sysmex
CA – 1500. Na pracoviská biochémie a hematológie bol nainštalovaný nový LIS - LIS2. Krvná
banka bola doplnená o možnosť vykonania inventúry. Každé štyri mesiace prebehol upgrade
systému, aby boli zapracované požiadavky jednotlivých pracovísk, prípadne zmeny
vyplývajúce zo zmeny zákona.
V Bardejove, 08.04.2011
Vypracoval: Ing. Valéria Čajková
koordinátor pre SVaLZ
MUDr. Jaroslav Molčan
koordinátor pre lôžkovú časť
6. Knižnica
Personálne obsadenie
1 referent knižnice
Materiálno – technické vybavenie
Pracovné podmienky má knižnica dobré. V roku 2010 sa používal počítač.
Úroveň poskytovaných služieb
Stav knižničného fondu k 31.12.2010 je 22.683 knižničných jednotiek, k 31.12.2009 je 22.598
knižničných jednotiek.
V roku 2010 sa zvýšil fond o 1 knihu a 84 zv. časopisov. V danom roku bolo 2827 výpožičiek.
Viac bolo žiadaných absenčných výpožičiek u kníh ako u časopisov. Počet odoberaných
časopisov v roku 2010 je v počte 26 titulov. Celkový počet čitateľov (návštev knižnice spolu)
bol 414. Formou medziknižničnej služby sa vybavilo 137 dokumentov : hlavne literatúra
z časopisov formou kopírovania (xeročlánkov), ktoré si žiadatelia platia sami. Z vlastnej
knižnice bolo požičaných 40 dokumentov iným knižniciam na Slovensku.
V špeciálnej rešeršnej službe sa v roku 2010 objednalo 10 rešerší (pre zdrav.sestry, ktoré si
zvyšujú vzdelanie, pre atestujúcich lekárov, na výskum. projekt a pod.).
Dúfam, že sme všetkým čitateľom pri vyhľadávaní literatúry vyšli v ústrety a tým pomohli
skvalitniť úroveň vzdelávania.
V Bardejove, 08.04.2011
Vypracoval: Ondrej Kruželák
referent knižnice
100
7. Sklad MTZ
Personálne obsadenie
V sklade pracujú 2 pracovníčky. Jedna na plný úväzok, ktorá zabezpečuje zásobovanie
a výdaj materiálu na údržbu, čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný hmotný majetok.
druha na polovičný úväzok zabezpečuje výdaj zo skladu tlačív a kancelárskych potrieb a druhu
polovicu zabezpečuje slobodáreň a domovníctvo. Výdaj a príjem materiálu je zabezpečený
počas celého roka na dobrej úrovni. Zásobovanie skladu je priebežne podľa požiadaviek odd.
Priestorové podmienky pre daný skladovaný materiál sú na dobrej úrovni.
Zo skladu MTZ bol vydaný materiál v nasledovnom členení a objemoch:
Rok/druh materiálu Všeobecný materiál Materiál na údržbu
Drobný majetok
106151
43220
43512
2009
87276
30755
51624
2010
Všeobecný materiál – čistiace prostriedky, dezinfekcia, kancelárske potreby a tlačivá, ostatný
materiál, pracie prostriedky.
Materiál na údržbu - rezivo, elektro materiál, inštalačný materiál, maliarský materiál ,
krajčírsky materiál, remesel. materiál, hospod. a tech .mat.
Drobný hmotný majetok – nábytok a vnútorne zaraiadenie, bielizeň pre pacientov, ochranné
osobné pracovné pomôcky, ostatný – kuchynské a jedálenské zariadenie, hospodárske,
technické a dielenské prístroje, prádlo nemocnične, ostatný.
V Bardejove, 13.04.2011
Vypracoval: Ján Hiščár
referent hospodárkej prevádzky
8. Bufety
V rámci podnikateľskej činností nemocnica prevádzkuje 3 bufetové jednotky. Sú to –
hlavný bufet, zdravá výživa a malý bufet v pavilóne LDCH.
Personálne obsadenie
Celkový počet pracovníčok: 8
Analýza hospodárenia
Na tomto úseku pracuje 8 pracovníčok na plný úväzok. Súčasťou ich pracovnej náplne je aj
upratovanie vlastných priestorov. Celkové tržby vrátane DPH za rok 2010 predstavovali sumu
336 435 €. V porovnaní s tržbami za rok 2009 je to zvýšenie tržieb vrátane DPH o 7 855 €, čo
predstavuje zvýšenie tržieb o 2,39 %.
Prehľad tržieb vrátanie DPH
2009
2010
Tržba hlavný bufet
211 495
215 610
Tržba zdravá výživa
71 733
78 204
Tržba bufet LDCH
45 317
42 621
101
Tržby spolu
328 545
Nárast € hlavná prevádzka
- 38 474
4 115
Nárast € zdravá výživa
- 4 749
6 471
Nárast € bufet LDCH
6 028
- 2 696
- 37 195
7 890
- 17,79 %
1,95 %
Nárast % zdravá výživa
- 6,20 %
9,02 %
Nárast % bufet LDCH
15,34 %
- 5,94 %
- 11,20 %
2,40 %
Nárast € spolu
Nárast % hlavná prevádzka
Nárast % spolu
336 435
Vo februári 2010 sme zrealizovali rekonštrukciu priestorov bufetu LDCH pracovníkmi vlastnej
údržby. Zväčšili sa predajné priestory a bufet bol vybavený novým nábytkom.
Koncom roka 2010 bola započatá rekonštrukcia hlavného bufetu v obchodno – prevádzkovom
pavilóne.
V Bardejove, 28.04.2011
Vypracoval: Ľudmila Gajdošová
vedúca bufetu
9. Kvetinárstvo
V novembri 2011 bola spustená do prevádzky ďalšia podnikateľská jednotka v nemocnici
a to Kvetinárstvo Florea Decor. Kvetinárstvo je vybudované v priestoroch bývalého vodojemu
v areáli nemocnice medzi obchodno-prevádzkovým pavilónom a pavilónom riaditeľstva.
Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali sumu 33 tis. EUR.
K 31.12.2010 bola v kvetinárstve zamestnaná jedna predavačka na úväzok 1,00, ktorá
zabezpečuje samostatne chod pracoviska vrátane upratovania.
V Bardejove, 28.04.2011
Vypracoval: Renáta Fertaľová
predavačka
102
6. Ú s e k t e c h n i c k o – p r e v á d z k o v ý
Úsek technicko - prevádzkový pozostáva z týchto pracovísk:
1. Oddelenie zdravotníckej techniky, investícii a prevádzky –
Referát údržby zdravotníckej techniky, Referát investičnej výstavby a stavebných
prác, Referát prevádzky.
2. Oddelenie PO a OBP - Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Referát
požiarnej bezpečnosti.
3. Oddelenie energetiky, vodného a tepelného hospodárstva
4. Oddelenie vlastnej údržby
5. Vlastná ochrana
6. Vnútronemocničná doprava
7. Práčovňa
1. Oddelenie zdravotníckej techniky, investícií a prevádzky
a./ Referát údržby zdravotníckej techniky:
Zabezpečuje servis, dodávku, evidenciu a štatistické hlásenie o zdravotníckej technike.
Objednáva zdravotnícku techniku a náhradné diely ku zdravotníckej technike a vedie ich
skladovú evidenciu.
Náklady na údržbu zdravotníckej techniky predstavovali čiastku
Rok 2010
151.477.- €
Rok 2009
142.861.- €
Z toho náklady na údržbu CT a MR v roku 2010 predstavovali čiastku: 67.830.- €.
Hlavnými dodávateľmi servisných prác sú:
PULImedical Bratislava, Egamed Piešťany, Eurolab Lambda Trnava, ULTRAMED Bratislava,
SIEMENS Bratislava, MIJA-MED Svidník, DARTIN Prešov, INTES Poprad, MEDIS Nitra,
PURO-KLIMA Piešťany, MESSER Tatragas Bratislava, SYSMEX Bratislava, ZOLS Nitra,
Medixray Piešťany,EL-VIS Stročín a iné.
Charakteristika stavu vybavenia zdravotníckeho zariadenia prístrojovou technikou
Vybavenosť nášho zdravotníckeho zariadenia prístrojovou technikou bola v roku 2010
doplnená následovne:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zváračka /Pracovisko hematol.-transfúziologické/......................... 3.044.- €
USG sonda 3S /OFD –interné/ ...................................................... 3.940.- €
Sterilizátor /Pracovisko klin.mikrobiológie/................................... 3.813.- €
Infúzna pumpa /Chirurgické odd-JIS/............................................ 1.654.- €
Dávkovacia pumpa /Chirurgické odd.-JIS/ ................................... 1.047.- €
Odsávačka drenážna /Chirurgické odd.-JIS/.................................. 2.096.- €
Svetlo CLV /OCOS/ ...................................................................... 7.981.- €
Parný sterilizátor /Odd.centrálnej sterilizácie/ .............................. 56.182.- €
Pacientské kreslo – 4 ks /Onkologická amb/ ................................ 19.790.- €
Infúzna pumpa – 2 ks /Onkologická amb./ ................................... 4.028.- €
Dávkovacia pumpa – 2 ks /Onkologická amb./ ............................ 4.028.- €
103
–
–
–
–
–
Bronchoskopická zostava /OFD-bronchoskopia/ ......................... 17.775.- €
Gastroenterologická zostava /OFD-endoskopia/ ..........................118.501.- €
Vyšetrovacie svietidlo /Traumatologická amb./ ........................... 1.039.- €
Chirurgická vŕtacia súprava /OCOS/ ............................................ 12.526.- €
Ulrazvukový prístroj /USG pracovisko/ ....................................... 95.665.- €
Spolu:
353.110.- €
Prístroje v dlhodobom nájme:
1) TENS prístroj /LDCH/
2) TENS prístroj /Reumatologická ambulancia/
3) EKG prístroj /FRO/
4) EKG prístroj /Reumatologická ambulancia/
5) Kojenecká váha – 6 ks /Novorodenecké oddelenie/
6) Sprchovacie lehátko /OAIM/
7) Novorodenecký resuscitátor /Novorodenecké oddelenie/
8) Inkubátor /Novorodenecké oddelenie/
9) Defibrilátor /Reumatologická ambulancia/
10) EKG prístroj /Interná príjmová ambulancia/
11) Defibrilátor /Detské oddelenie/
12) Holter tlaku krvi /Detská kardiologická ambulancia
Medicinálne plyny
Dodávka medi - plynmi je z prevažnej časti zabezpečovaná z odparovacej nádoby
kyslíka a doplnkovo taktiež z tlakových fliaš medi - plynov.
Náklady za prenájom odparovacej nádoby kyslíka a tlakových fliaš medi - plynov predstavovali
čiastku:
Rok 2010
Rok 2009
10.476.- €
10.606.- €
Náklady za dodávku kvapalného med. kyslíka predstavovali čiastku:
Rok 2010
Rok 2009
28.202.- €
24.970.- €
Náklady na opravu rozvodov medi – plynov /chirurgické odd.- JIS/ predstavovali čiastku:
3.159.- €.
Náklady na opravu - doplnenie nových filtrov a potrubia /centrálny rozvod - vzduch/
predstavovali čiastku: 4.944.- €.
V Bardejove, 20.04.2011
Vypracoval: Jozef Chlebovský
technik pre ZT
104
b.) Referát investičnej výstavby a stavebných prác:
Rekonštrukcia Prístavby k bloku „ C“ na oddelenie OAIM:
Vyššie uvedená rekonštrukčná akcia s celkovým investičným nákladom cca 23,5 mil.
Sk bola zahájená ešte v roku 2002. Práce na tejto rekonštrukčnej akcii započala realizovať
stavebná firma „ Prameň “. Na tejto rekonštrukčnej akcií k 31.12.2009 bolo
preinvestovaných 124 469,03 €. V roku 2010 sa na tejto rekonštrukčnej akcií nepracovalo
z titulu nedostatku finančných prostriedkov.
Prestavba skladov CO na ambulantnú zdravotnú starostlivosť- „ Eurofondy “:
Vyššie uvedená rekonštrukčná investičná akcia bola zahájená v mesiaci jún 2010.
Táto rekonštrukčná stavebná akcia je realizovaná a zároveň aj financovaná v rámci Eurofondov v celkovom investičnom náklade 1 659 393 €. z toho stavebná časť 1 049 760 €.- a
časť technologická vo výške 603 977 €. Plánované ukončenie vyššie uvedenej akcie sa
počíta v mesiaci jún 2011. V roku 2010 na tejto stavbe bolo hlavným dodávateľom
prestavaných celkove 400 343 € z toho nákup prístrojov a zariadení vo výške 273 353 €.
Ďalšie realizované stavebné úpravy a opravy objektov v roku 2010:
Z plánovaných stavebných úprav ako aj niektorých stavebných opráv prác boli
v priebehu roka 2010 realizované práce väčšieho aj menšieho charakteru .
Jednalo sa prevažne o tieto práce:
– stavebné úpravy / dodávka a montáž automatických dverí v suteréne / hl.mon. 2 844.€.
– stavebné úpravy na Neurologickom oddelení – Príjmová ambulancia – LDCH 28 609.€.
– realizácia vodovodnej prípojky pre objekt „ Ubytovňa “ vlastná voda
7 190.€.
75 000.€
– stavebné úpravy na „ Pooperačnej chirurgickej izbe “/ 4 posteľová /
– zriadenie šatne pre kuchyňu , miestnosť na rozbíjanie vajec pre kuchyňu
27 711.€.
– realizácia vodovodnej prípojky k objektu LDCH / zokruhovanie
5 309. €.
– centrála II .etapa – dispečing tepelného hospodárstva / kotolňa /
18 881.€.
– stavebné úpravy – zriadenie umyvárne prepravných nádob /suterén hl.monob./ 10 185.€.
– stavebné úpravy – zriadenie bez barierového WC na geriatrickom oddelení
3 387.€.
– prístupový chodník k altánku v priestoroch objektu LDCH
2 398.€.
– drevená deliaca stena na gynekologickom oddelení / Edukčný program /
2 450.€.
– stavebné úpravy jestvujúcich priestorov WC na gynekologickom oddelení
10 608.€.
– oprava poškodených asfaltových plôch v areály NsP , Sv. Jakuba ,n.o.,
7 748.€.
– ukončenie odvodnenia povrchových vôd pri sklade MTZ / hangár /
8 385.€.
– dodávka filtrov , demontáž a výmena vzduchového potrubia
4 943.€.
– výmena vnútornej elektroinštalácie v objekte „ Ubytovňa “
13 572.€.
– odstavná plocha pre zásobovanie kuchyne
6001.€.
– prestavba vodojemu na Kvetinárstvo v NsP, Sv Jakuba,n.o.,
27 853.€.
Spolu :
263 074.€.
Okrem vyššie uvedených prác, ktoré boli realizované v roku 2010, ako práce na
konkrétnych akciách, boli realizované aj ďalšie práce dodávateľským spôsobom
v celkovej sume 12 142 €.
V Bardejove, 11.03.2011
Vypracoval: Juraj Biroš
stavebný technik investičnej výstavby
105
c.) Referát prevádzky:
Sklady - zásobovanie
Zásobovanie nemocnice materiálom je priebežne podľa finančných možností nemocnice
a požiadaviek odd. Priestorové podmienky pre skladovaný materiál sú na dobrej úrovni.
Nádvorné práce a záhradník
Na úseku pracuje 5 pracovníkov na celý úväzok. Pracovníci úseku počas roka udržiavali
chodníky a cesty v čistote. Pracovníci úseku udržujú čistotu v skladoch, zabezpečujú kosenie,
ošetrovanie trávnikov, ošetrovanie a vysádzanie kvetinových záhonov, strihanie živých plotov
a ostatných porastov nemocnice. Upravili sme plochu pred predajnou kvetov, plochy za
kotolnou a skladmi .V roku 2010 vysadili 250 kvetov do kvetinových záhonov a do kvetináčov,
8 okrasných stromkov, doplnili sme živé ploty vlastným množením. Jeden pracovník sa stará
o likvidáciu a uskladnenie nebezpečného odpadu. Na úseku sme zabezpečovali všetky
sťahovacie práce, jeden pracovník zabezpečuje zastupovanie šoféra na prevoz stravy, denne
zásobujú odd. PKB, PKM a PHT destilovanou vodou, denne vozia stravu do nemocničného
bufetu, čistia všetky vstupné rohože, pravidelne čistia lapač tukov a zabezpečujú vývoz smetia
z pavilónu LDCH. Bol zavedený zber druhotného papiera, na ktorý je zabezpečený kontajner.
Na tomto úseku máme malotraktor „Kubota“ ktorý ma prídavné zariadenia na
mulčovanie, odhŕňanie a nakladanie materiálu, medzi ďalšie zariadenia patria malotraktor
a multicár, kosačky a krovinorez, na čistenie rohoži používame tlakový čistič.
V Bardejove, 15.04.2011
Vypracoval: Ján Hiščár
referent hospodárskej prevádzky
2. Oddelenie POaOBP
a.) Referát bezpečnosti práce:
Cieľom výchovy k bezpečnosti práce je zabezpečiť získanie informácií – vedomostí
pre bezpečný výkon rôznych činností. Zabezpečuje sa to najmä formou školení. Vstupným
školením pri nástupe do zamestnania a cyklickým školením plánovane a systematicky podľa
zákona č.124/ 2006 Z.z. a diferencované podľa rizika a nebezpečia vykonávanej práce. Cieľom
je opakovanie získaných vedomostí a doplnenie o nové aktuálne informácie. Na tomto úseku
bola činnosť BOZP zameraná na vykonávanie preventívnych opatrení so snahou predchádzať
a zamedziť vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania.
V roku 2010 boli v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov zaevidované 4 pracovné úrazy a 3
drobné úrazy, ktoré nie sú registrované. Išlo prevažne o ľahké úrazy ako napr. poranenie
prstov rúk, poranenie dolných končatín, zlomenina nohy, pichnutie injekčnou striekačkou,
udretie chrbtice, hlavy a ostatné menšie poranenia. V našej organizácií nebol zaznamenaný
smrteľný, ani ťažký pracovný úraz ako aj žiadna choroba z povolania.
Zamestnanci NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov absolvovali preventívne prehliadky v zmysle
platných právnych predpisov. Jednalo sa prevažne o zamestnancov pracujúcich na
pracoviskách s nočnou prevádzkou. RÚVZ so sídlom v Bardejove dňa. 8.9.2010 svojím
rozhodnutím rozhodlo o začlenení do 3 kategórie rizika, 3 oddelenia – pracoviska s počtom
pracovníkov 16. Preventívne prehliadky na rizikových pracoviskách sa vykonávajú na oddelení
preventívnej medicíny našim lekárom pod dozorom PZS. Na vylepšovanie pracovných
podmienok a ochrany zdravia zamestnancov, vedenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov okrem
106
vybavenia pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú na
primeranej úrovni, postupne zabezpečuje a vybavuje jednotlivé oddelenia podľa finančných
možností novou modernejšou prístrojovou technikou. Tým zároveň sa zlepšuje
starostlivosť o zdravie všetkých zamestnancov a taktiež sa znižuje riziko vzniku
pracovných úrazov.
b.) Referát protipožiarnej ochrany:
V roku 2010 činnosť protipožiarnej ochrany bola zameraná prevažne na preventívnu
a kontrolnú činnosť a zároveň na predchádzanie možného vzniku požiaru.
Za obdobie roka 2010 nebol v našej organizácií zaznamenaný žiadny požiar. V zmysle
zákona č. 314/2001 Z.z. ako aj vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa
určuje činnosť pri možnosti vzniku požiaru, boli prevádzané kontroly a prehliadky na
pracoviskách NsP Sv. Jakuba , n.o., Bardejov. Zistené vady a nedostatky boli odstraňované
priebežne. Pravidelne raz ročne bola vykonaná kontrola a revízia požiarnej techniky ako aj
požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov, organizáciou pre tento účel oprávnenou.
Finančné náklady za vyššie uvedené revízie v roku 2010 predstavovali čiastku vo výške
1 092 -€. Zároveň na VZT a klimatizácii bola prevedená revízia požiarnych klapiek na
objekte „ Prístavba lôžkovej časti – časť - C “ a objekte „ Magnetickej rezonancie “
vrátanie servisu VZT a klimatizácie v celkovej sume 3 054.€.Protipožiarna technika po tejto revízii je v dobrom a účinnom stave, schopná plnej
prevádzky. Dňa 25.03.2010 bola zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru vykonaná komplexná previerka na úseku požiarnej ochrany pri ktorej
boli zistené nedostatky a dané aj termíny odstránenia jednotlivých závad a nedostatkov .
Tieto vady a nedostatky boli odstránené a budú prekontrolované následnou previerkou v
prvom štvrťroku 2011.
V Bardejove, 17.04.2011
Vypracoval: Juraj Biroš
referent POaOBP
3. Oddelenie energetiky, vodného a tepelného hospodárstva
Oddelenie energetiky, vodného a tepelného hospodárstva vo svojej náplni zabezpečuje
prevádzky schopnosť technického a technologického zariadenia nemocnice a stredísk okrem
ZT a zariadení s výhradným servisným zabezpečením. Servis vyhradených technologických
zariadení ako aj revízie sú zabezpečované dodávateľsky.
Oddelenie zabezpečuje zhromažďovanie údajov o nákladoch na zabezpečenie pracovísk
energetickými médiami, ako aj ich prerozdelenie pre jednotlivých odberateľov a nájomcov.
Spotreba energetických
médií
Spotreba ZP VO
Spotreba ZP Ubytovňa
Spotreba vody vlastná
Spotreba vody mesto
Zrážkové vody
Spotreba EE VO
Spotreba EE MO
Spotreba médií
rok 2009
m3 - kW
678 353
51 153
5 891
12 611
1 317 226
81 790
rok 2010
m3 - kW
677 790
43 248
46 002
3 730
12 651
1 351 395
62 395
Náklady
rok 2009
EUR
260 991
36 334
10 950
8 958
202 646
15 562
rok 2010
EUR
254 781
18 095
36 649
7 255
10 079
180 276
11 132
107
Celkové náklady
energetické média
na
535 441
518 267
Komentár k tabuľkovej časti:
Spotreba zemného plynu u VO v roku 2010 sa znížila oproti roku 2009 o 563 m3
Náklady na zemný plyn v roku 2010 klesli o cca 6 210,- EUR z dôvodu dojednania
výhodnejších cien s SPP Košice za spotrebovaný zemný plyn.
Spotreba vlastnej vody za rok 2010 klesla oproti roku 2009, čo sa dosiahlo prevedenými
opravami na vodovodných rozvodoch v areáli n.o. V roku 2010 bola urobená nová vodovodná
prípojka pre pavilóny LDCH a bolo vymenené prívodné vodovodné šupatko.
V spotrebe EE sa v roku 2010 zvýšila spotreba u VO celkom o 34 169 kW a u MO sa
znížila o 19 395 kW. Nárast spotreby elektrickej energie u VO nastal tiež z dôvodu, že
v Práčovni boli naištalované štyri klimatizačné jednotky AUX o celkovom chladiacom výkone
28 kW a dve klimatizačné jednotky na OCS a OLV a S. Pokles spotreby elektrickej energie u
MO nastal z dôvodu zrušenia licencie v marci 2010 na prevádzkovanie ZZS Malcov.
V roku 2010 bola v oblasti tepelného hospodárstva vykonaná výmena klasických
armatúr na teplovodných radiátoroch za termostatické armatúry s nastavením požadovanej
teploty v pavilóne Riaditeľstvo. V roku 2010 sa uskutočnilo rozšírenie základnej regulácie
MaR o dispečing, ktorý zabezpečil efektívnejšie vykurovanie celého areálu. Pomocou
dispečingu je možné graficky zobraziť všetky procesy vykurovania, prípravy teplej úžitkovej
vody, výroby pary a hlásenia poruchových stavov. Dispečing je naištalovaný v centrálnej
plynovej kotolni a tiež v priestoroch strážnej služby. Kurič v plynovej kotolni môže operatívne
nastavovať pre jednotlivé zóny rôzne režimy vykurovania (automatika, konfort, útlm, ochrana)
a meniť denné vykurovacie krivky na celý týždeň.
V oblasti elektroenergetiky boli okrem vykonaných revízií elektrických zariadení
urobené aj servisné práce na dieselagregáte. V rámci investičných a rekonštrukčných prác boli
prevedené elektroinštalačné práce v Monobloku a LDCH. Na OLV a S – Umývareň varníc,
Šatňa pre personál kuchyne, Sklady pre kuchyňu boli prevedené elektroinštalačné práce na
nových elektrorozvodoch. Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie bola realizovaná
Chirurgická JIS s novou elektroinštaláciou, klimatizáciou, vzduchotechnikou a zdrojovými
mostami. Na oddelení centrálnej sterilizácie bolo naištalované klimatizačné zariadenie
DAIKIN. Tiež bola nainštalovaná klimatizačná jednotka v priestoroch Kuchyne na odvod tepla
od chladiacich boxov a chladničiek. V pavilóne LDCH boli prevedené elektroinštalačné práce
v neurologickej príjmovej ambulancii na Neurologickom oddelení.
V priestoroch Ubytovne bola prevedená rekonštrukcia elektrických rozvodov od
hlavného prívodu elektriny na všetkých podlažiach k jednotlivým bytom s rozdelením merania
samostatne pre každý byt a spoločné priestory (osvetlenie spoločných chodieb, schodísk,
napájanie výťahu a technologického zariadenia plynovej kotolne).
108
Analýza spotreby energetických médií za obdobie 2009 a 2010
Spotreba vody m3
Spotreba plynu m3
Spotreba elektrickej energie kWh
2009
2010
57044
49732
678353
677790
1399016
1413790
1600000
1400000
1200000
1000000
2009
800000
2010
600000
400000
200000
0
Spotreba vody
Spotreba plynu
Spotreba elektrickej energie
109
Analýza spotreby energetických médií za obdobie 2009 a 2010
Spotreba vody v €
Spotreba plynu v €
Spotreba elektrickej energie v €
2009
2010
56242
53983
260991
254781
218208
191408
300000
250000
200000
2009
150000
2010
100000
50000
0
Spotreba vody
Spotreba plynu
V Bardejove, 21.04.2011
Spotreba elektrickej energie
Vypracoval: Ing. Viliam Antony
energetik
4. Oddelenie vlastnej údržby
Toto oddelenie zabezpečuje všetky nevyhnutné práce, ktoré sú potrebné pre riadnu
prevádzku jednotlivých oddelení NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.
Personálne obsadenie
V roku 2010 došlo na tomto oddelení ku zmene vedenia oddelenia, čo viedlo aj k
následným personálnym výmenám. Bolo zavedené elektronické hlásenie porúch, na základe
čoho sa práca oddelenia zrýchlila a jednotlivé oddelenia majú väčší prehľad v akom štádiu sa
odstraňovanie poruchy nachádza. Ku koncu roka 2010 pracovalo na tomto oddelení 12
pracovníkov v týchto profesiách vedúci údržby, elektrikár, vodoinštalatér, kúrenár, stolár,
murár, maliar, zámočník.
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie
Oddelenie vlastnej údržby pozostáva z kancelárie vedúceho údržby, elektrikárskej dielne,
kúrenárskej dielne, zámočníckej dielne, vodárskej dielne, stolárskej dielne, šatne, sprchy a WC
110
personál. Na elektrikárskej dielni je brúska. Na kúrenárskej dielni, je zváracia súprava,
ohýbačka rúr, brúska. Na zámočníckej dielni je stojanová vrtačka, ohýbačka, pákové nožnice,
zvárací aparát, brúska. Na vodárskej dielni je stojanová vŕtačka, elektrická závitnica, čistič
odpadov, brúska. Na stolárskej dielni je hobľovačka, cinkulár. V maliarskom sklade je
miešačka.
Pracovníci oddelenia vlastnej údržby vykonávali práce pri odstraňovaní porúch,
zabezpečovali pravidelnú údržbu vybraných nemocničných zariadení a vykonávali ostatné
práce, ktoré boli potrebné pre plynulý chod jednotlivých oddelení a celej NsP Sv. Jakuba, n.o.
Bežné opravy boli riešené vo vlastnej réžii, ostatné odborné opravy, revízie a prehliadky boli
riešené dodávateľskými firmami.
Oddelenie vlastnej údržby v roku 2010 zabezpečovalo dodávku a expedíciu rôznych
druhov medicialnych plynov pre jednotlivé oddelenia NsP, staralo sa o zásobovanie nemocnice
pitnou vodou.
Pracovníci tohto úseku v roku 2010 odpracovali 20182 hodín a po prepočítaní bola
stanovená cena jednej odpracovanej hodiny na 8,55 Eur.
Porovnanie nákladov na jednu odpracovanú hodinu vlastnej údržby:
2008
20 537
180 532
8,79
Počet odpracovaných hodín
Celkové náklady s réžiou (Eur)
Náklady na 1 odpracovanú hodinu (Eur)
2009
18 872
167 101
8,86
2010
20 182
172 604
8,55
Návrhy na zlepšenie
V roku 2011 je potrebné zakúpiť na oddelenie vlastnej údržby prenosný kompresor na
fúkanie kondenzačných nádrží vo výmenníkoch, prenosné svietidlo a kliešťový elektrický
merač napätia.
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: Vladislav Vilček
vedúci údržby
5. Vlastná ochrana
Personálne obsadenie
Vedúca vlastnej ochrany : Mária Pšenčíková
Na tomto úseku pracuje 9 pracovníkov, ktorí zabezpečujú ochranu objektov a majetku.
Súčasťou pracovnej náplne je aj obsluha telefónnej ústredne, obsluha závory, výber
parkovného, sledovanie kamerového systému a účtovanie platieb za ošetrenie pacientov
(cudzincov a samoplátcov) počas výkonu LSPP.
V roku 2010 pracovníci vlastnej ochrany vykonali 19 dychových skúšok na prítomnosť
alkoholu v dychu u zamestnancov i pacientov digitalným prístrojom AL 6000 USB. Z toho
bolo 5 negatívnych skúšok, 11 pozitívnych skúšok a 3 boli odmietnuté.
Ukazovateľ
Tržby za výber parkovného
V Bardejove, 30.04.2011
Rok 2009 v €
11362
Rok 2010 v €
13771
Nárast v %
21,2
Vypracoval: Mária Pšenčíková
vedúca vlastnej ochrany
111
6. Vnútronemocničná doprava
Personálne obsadenie
Celkový počet pracovníkov: 2 + 1 na dohodu.
Priestorové podmienky, materiálno – technické vybavenie
Hospodárska prevádzka a údržba areálu je zabezpečená týmito vozidlami:
- Škoda Octavia Combi - riaditeľ,
- Škoda SuperB - služobné cesty, pošta,
- Peugeot Bipper - zvoz laboratórneho materiálu v rámci okresu, zásobovanie,
- Škoda Fábia - výmena ZZS, pošta,
- Peugeot Boxer (nový) - rozvoz stravy
- Peugeot Boxer - prevoz bielizne, zásobovanie,
- Malotraktor Kubota - úprava areálu, zimná údržba,
- Malotraktor 070 - úprava areálu, zimná údržba,
- Multikár M 24 – úprava areálu, zimná údržba, zásobovanie,
Priemerný vek vozidiel sa pohybuje v rozmedzí 2 – 5 rokov. Výnimku tvoria Peugeot
Boxer (slúži na prevoz bielizne a zásobovania), ktorý ma 20 rokov a Multikár M 24 (slúži na
úpravu areálu, zimnú údržbu a zásobovanie), ktorý má 22 rokov.
Návrhy na zlepšenie
Vzhľadom na to, že vozidlo Peugeot Boxer má najazdených cca 520 000 km, začínajú sa na
tomto vozidle objavovať poruchy čoraz v kratších intervaloch, čo má za následok aj zvýšené
náklady na prevádzku tohto vozidla. V budúcnosti bude treba uvažovať o výmene tohto vozidla
za vozidlo novšie resp. nové.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: Ján Balaščák
vedúci vnútronemocničnej dopravy
112
7. Práčovňa
Práčovňa NsP zabezpečuje pranie prádla pre pracoviská NsP a ostatných zmluvných
partnerov.
Personálne obsadenie
Celkový počet pracovníkov: 12
Vedúca práčovne: Helena Pavelová
Priestorové podmienky, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka prístrojová technika
Pranie je zabezpečované jednou práčkou PAC 120, dvoma práčkami GIRBAU HS –
3022 a jednou pračkou GIRBAU HS – 407 a jednou pračkou IPSO HF 900. Pre menšie
množstvo prádla používame malú pračku AEG. Práčky PAC 120 sú opotrebované a
poruchové.
Sušenie prádla sa vykonáva na dvoch sušičkách PRIMUS a GIRBAU. Žehlenie sa
vykonáva žehliacim valcom KST 250, žehliacim lisom TEXTIMA. Prádlo je opravované na
dvoch šijacích strojoch JUKI a GRITZNER. V práčovni sa využíva celoročné klimatizačná
jednotka.
V roku 2010 bolo vyprané
211 490,18 kg prádla
V roku 2009 bolo vyprané
220 883,95 kg prádla
Analýza hospodárenia
Rok
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia
2009
106 183 €
18 119 €
- 88 064 €
2010
127 016 €
12 093 €
- 114 923 €
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: Helena Pavelová
vedúca práčovne
113
7. Ú t v a r k r í z o v é h o r i a d e n i a
Personálne obsadenie
Samostatný odborný pracovník: 1
Pracovník priamo podlieha riaditeľovi NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, odborne a metodický
vedúcemu odboru krízového riadenia zdravotníctva prešovského kraja. Mzdy zamestnancov a
odvody do povinných fondov boli v plnom rozsahu refundované z prostriedkov štátneho
rozpočtu, v súlade s vyhláškou MH SR č.98/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu a uzatvorenou
medzi nemocnicou a MZ SR na príslušný kalendárny rok.
Náplňou odboru je:
- priebežné spracovanie, aktualizovanie a organizovanie spracovania krízového plánu
zdravotníckeho zariadenia, využívanie informačného systému hospodárskej mobilizácie
rezortu a priebežne aktualizovanie stanovených údajov,
- spracovanie, aktualizovanie a predkladanie požiadaviek na mobilizačné rezervy pre svoje
zdravotnícke zariadenie, príprava zmluvného zabezpečenia zariadenia na plnenie úloh počas
krízových situácií a všetkých náležitosti s tým súvisiacich,
- pre nadriadené orgány krízového riadenia spracovanie výstupov podľa ich požiadaviek
- vykonávanie a organizovanie prípravy zdravotníckeho zariadenia na plnenie úloh počas
krízových situácií a na obranu,
- vedenie evidencie vecných prostriedkov na účely vecného plnenia a evidenciu ľudských
zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh,
- evidenciu a hospodárenie s majetkom nakúpeným z vyčlenených prostriedkov štátneho
rozpočtu na hospodársku mobilizáciu,
- prípravu rokovaní krízového štábu zdravotníckeho zariadenia a vedenia samotnej písomnej
agendy krízového štábu ako jeho tajomník.
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: Renáta Kohútová
samostatný odborný pracovník
114
8. O d b o r k v a l i t y
Úlohou odboru je zavedenie, udržiavanie, overovanie a neustále zlepšovanie systému
manažérstva kvality.
Personálne obsadenie
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
Vedúca skúšobného laboratória
Manažér kvality pre ISO 9001: 2008
Manažér kvality skúšobného laboratória pre ISO/ IEC 17 025:2005
Metrológ
Zástupca metrológa pre LAB
V rámci údržby SMK bolo vykonaných:
- 8 plánovaných auditov a 1 kontrolný audit pre ISO 9001,
- 6 plánovaných auditov pre ISO 17 025.
V rámci zlepšovania SMK bolo realizované:
- zavedenie procesu: 2.UHUP Ukončenie hospitalizácie útekom pacienta, 1.NV Návrh a vývoj,
2.PRD Príjem pacienta v dennom stacionári, 2.LDS Liečba na dennom stacionári, 2. LSPP
Lekárska služba prvej pomoci, 3.EXT-VO Verejné obstarávanie.
- revízie organizačných a prevádzkových poriadkov jednotlivých pracovísk,
- revízie procesov v PM,
- vytvorenie formulárov.
Optimalizácia procesov bola zameraná:
- na proces 3.NAK Nákup tovarov, 3.NAKS Nákup služieb, 1.VHPD Výber, hodnotenie
a prehodnotenie dodávateľov – zavedením elektronického systému hodnotenia a
prehodnotenia dodávateľov,
- na proces 1.RD Riadenie dokumentácie – optimalizácia prostredníctvom QPR PG, napojenie
dokumentácie na QPR PG a reorganizácia vnútorných dokumentov,
- na proces 3.UDR Vlastná údržba – zavedením elektronického systému hlásenia porúch,
reorganizácie práce a organizačnej zmeny,
- na proces 3.IT Starostlivosť o informačné technológie - dopracovanie evidencií, postupov
v rámci zálohovania dát, merania a monitorovania SW,
- revízia smerníc a optimalizácia procesov v súvislosti s akreditáciou Pracoviska laboratórií
životného prostredia - PLŽP - SL,
- na proces 1.RN Riadenie nezhôd, nápravné a preventívne opatrenia s elektronickou
podporou,
- na proces 3.MET Starostlivosť o meracie zariadenia s elektronickou podporou,
- na proces 3.ZT Zabezpečenie starostlivosti o zdrav techniku s elektronickou podporou,
- na proces 1. HSP Hodnotenie spokojnosti zákazníkov – prehodnotením všetkých používaných
dotazníkov a samotného hodnotenia, zavedením dotazníkov na USG pracovisku, na Oddelení
laboratórnej medicíny, ankety v bufete, vo verejnej lekárni a na webovej stránke a
s elektronickou podporou na vyhodnocovanie dotazníkov,
- na proces 3.OLV Zabezpečenie liečebnej výživy v súvislosti s rekonštrukciou pracoviska a
115
reorganizáciou práce,
- optimalizácia edukačného programu pre matky na novorodeneckom a gynekologicko –
pôrodníckom oddelení a vytvorenie funkcie laktačnej sestry,
- optimalizácia archívov v nemocnici v súlade so smernicou SM-01 Registratúrny poriadok,
Registratúrny plán.
Návrhy na zlepšenie SMK
- prehodnotenie ukazovateľov kvality a zapracovanie ukazovateľov kvality do
kontrolingového systému – automatizácia vyhodnocovania ukazovateľov kvality,
- príprava na audit pre splnenie požiadaviek ŠUKL na pracovisku hematologicko transfúziologickom.
Získané certifikáty
* Baby friendly hospital iniciative (nemocnica priateľská k deťom).
* Certifikát na vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení.
* Certifikát kvality „LABQUALITY“ na oddelení klinickej mikrobiológie.
* Certifikát o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia vydaný podľa zákona č.
330/1996 Z. z. na oddelení centrálnych operačných sál.
* Certifikát kvality o plnení požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008
v oblasti poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, záchrannej zdravotnej služby, stacionárov,
lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov a súvisiacim
poradenstvom a poskytovanie sociálnej starostlivosti.
* Dňa 01.11.2010 bolo udelené SNAS-om Oddeleniu laboratórií životného prostredia
Osvedčenie o akreditácií č. S-299 o plnení požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 v oblasti
vykonávania chemických a mikrobiologických skúšok pitných vôd a kontroly účinnosti
sterilizačných prístrojov.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: PhDr. Anna Petrušová
predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
116
9. Odbor ľudských zdrojov
Vedúca odboru ľudských zdrojov: Ing. Eva Kudasová
Počet zamestnancov, skutočne vyplatené mzdy a priemerná mzda podľa jednotlivých
kategórií zamestnancov:
Kategória
zamestnanca
Lekári a zubní lekári
Farmaceuti
Sestry
Pôrodné asistentky
Laboranti
Asistenti/sanitári
Asistenti
Iní zdrav. zam. (VŠ)
THP s VŠ
THP so SŠ
Robotnícke
povolania
Spolu
Kategória
Fyzický Prepočít.
stav
počet
k 31.12.09 k 31.12.09
72
3
233
21
39
112
54
7
10
21
70,70
3,00
233,15
20,50
37,50
111,50
54,00
6,20
10,00
19,50
130
704
128,13
694,18
Fyzický Prepočít.
stav
počet
k 31.12.10 k 31.12.10
Mzdy za rok
Pr.mzda 2009
Pr.mzda 2009
bez pohotov.
vrátane pohot
2009 v €
1 178 966,67
1 327,60
1 352,38
43 199,75
1 598,50
1 598,50
1 582 253,34
565,91
568,28
145 643,86
592,05
592,05
284 378,62
636,09
636,09
495 621,18
368,92
368,92
336967,84
519,66
523,18
69 007,92
932,81
932,81
76 120,81
833,76
833,76
116 369,59
464,09
467,61
572 693,24
4 901 222,92
Mzdy za rok
366,34
584,29
Pr.mzda 2010
370,50
588,85
Pr.mzda 2010
bez pohotov.
vrátane pohot
zamestnanca
2010 v €
Lekári a zubní lekári
80
78,90
1 250 766,54
1 367,40
1 391,86
Farmaceuti
3
3,00
53 460,29
1 485,01
1 485,01
Sestry
226 224,03
1 574 922,50
572,47
575,10
Pôrodné asistentky
23
22,50
148 373,38
591,76
591,76
Laboranti
37
36,50
277 363,45
639,44
639,44
Asistenti/sanitári
100
99,50
455 158,92
367,80
367,80
Asistenti
61
60,50
372 402,09
547,94
551,20
Iní zdrav. zam. (VŠ)
7
6,20
72 148,19
969,73
969,73
THP s VŠ
10
10,00
83 779,63
714,75
714,75
THP so SŠ
22
20,50
116 641,01
485,69
487,04
Robotnícke
povolania
131 129,37
577 339,26
369,07
373,65
Spolu
700 691,00
4 982 355,56
599,44
604,14
V kategórii lekár je v prepočítanom počte zahrnutých 1,50 lekárov pracujúcich
v riadiacom aparáte. Z celkového evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách
pracovalo ku koncu roka 26 zamestnancov na skrátený pracovný úväzok.
Mimo evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2010 bol celkove 43, v tom MD a RD –
42, vyňatie pre výkon verejnej funkcie – 1.
Počet zamestnancov k 31.12.2010 klesol oproti predchádzajúcemu roku o 0,57 %.
Nárast priemernej vyplatenej mzdy spolu predstavuje oproti predchádzajúcemu roku
2,6 %.
117
Rok 2009
Ukazovateľ
Rok 2010
Priemerný evid. počet zamestnancov vo fyzických osobách
703,46
696,37
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný
693,61
687,25
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12. sledovaného roka
694,18
691,00
Rok 2009
123 923,00
4 183,38
6 753,94
112 985,68
Rok 2010
137 654,12
5 570,57
7 686,18
124 397,37
Ostatné osobné náklady:
Ostatné osobné náklady
OON spolu
Odstupné
Odchodné
Odmeny na základe dohôd
Vzdelávanie zamestnancov :
Absolvovali / vykonali skúšku
Kategória
Druh školenia
Lekári
Doktorandské štúdium
Lekári
Špecializačná skúška v odbore
Lekári
Postupová skúška internistický kmeň
Iný zdrav.prac. psychológ Príprava pre výkon práce v zdravot.
Sestry
Špecializačná skúška v odbore
Sestry
Špecializačná skúška manažment
Sestry
Certifikát
Asistenti/záchranári
Špecializačná skúška v odbore
Asistenti/záchranári
Špecializačná skúška manažment
Asistenti /rádiologickí
Certifikát
Pracovníci vlastnej
Preukaz o odbornej spôsobilosti
ochrany
THP
Školenia v rámci zmeny predpisov
Interní audítori
ISO 9001:2008
2009
0
5
2
1
4
1
1
2
1
1
8
2010
1
2
1
0
11
1
4
4
0
1
0
8
16
7
0
118
Interní audítori
Zamestnanci NsP
SPOLU
ISO/IEC 17025:2005
Kontroling, SMK,ITS,EK,TS,AJ
x
Náklady na štúdium:
Druh
Štúdium
Školenie interných audítorov
Projekt EÚ
SPOLU
Náklady 2009 v €
60 751,1 975,67 547,130 273,-
5
0
55
0
240
272
Náklady 2010 v €
70 823,0,90 396,161 219,-
Účasť v projektoch ESF:
-
-
V roku 2010 pokračovalo školenie 240 zamestnancov v oblasti kontrolingu a systému
manažérstva kvality. Následne prebiehali školenia 150 zamestnancov v oblasti informačnotechnologických systémov, efektívnej komunikácii, tímovej spolupráci a cudzieho jazyka
(anglický jazyk). Školenia boli realizované zo štrukturálnych fondov EÚ a boli ukončené
v auguste 2010 Náklady z fondov ešte neboli refundované.
V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom sme pokračovali v „Projekte prípravy
ľudských zdrojov pre sektor zdravotníctva – doplnenie ľudských zdrojov v oblasti
zdravotníctva v PSK“, do ktorého sme zaradili 5 lekárov z odborov anestéziológia
a intenzívna medicína a pediatria.
Predpokladané ukončenie projektu: rok 2013.
V Bardejove, 29.04.2011
Vypracoval: Ing. Eva Kudasová
vedúca OĽZ
Ubytovacie zariadenie
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov zabezpečuje ubytovanie pre svojich zamestnancov
v ubytovni NsP.
Na úseku domovníka je 1 pracovníčka v úväzku 0,40 pracovného miesta, ktorá priebežne a
komplexne zabezpečuje styk s nájomcami (vrátane nahlasovania potreby opráv, presunov
nábytku ap.) a vedenie príslušnej písomnej dokumentácie.
Toho času je k dispozícii 26 jednoizbových ubytovacích jednotiek, 14 dvojizbových
jednotiek a jedna trojizbová jednotka. V roku 2010 bolo percento obsadenosti izieb vo výške
cca 93 %.
Rekonštrukčné práce v roku 2010: opravy a výmena podlahových krytín, oprava
a maľby omietok, výmena umývadiel a vodovodných batérií. Práce boli vykonávané len
v nevyhnutnom rozsahu.
Koncom roka boli namontované do každej ubytovacej jednotky elektromery kvôli
zobjektívneniu spotreby elektrickej energie jednotlivými nájomcami.
V Bardejove, 11.05.2011
Vypracoval: Adela Čechová
samostatný skladník - domovník
119
10. P r á v n y o d b o r
Právnik: JUDr. Peter Petko
Právny odbor zabezpečuje komplexné právne služby, ktoré pokrývajú celú činnosť
neziskovej organizácie. V roku 2010 odbor zabezpečoval vybavovanie právnych záležitostí
súvisiacich so súdnymi spormi vedenými na súdoch všetkých stupňov. Súdnych sporov,
ktorých účastníkom je NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, je cca 15. Ďalej odbor zabezpečuje
všetky úkony súvisiace s exekučnými konaniami, ktorých je cca 10, riešil sporné záležitosti
vyplývajúce zo správnych konaní vedených napr. daňovým úradom, sociálnou poisťovňou,
zdravotnými poisťovňami, VÚC a pod. Podieľali sme sa na vybavovaní sťažností,
prešetrovaných
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vedením n.o..
Spolupracovali sme pri šetreniach kontrolných orgánov. Vybavovali sme záležitosti súvisiace
s prevodom nehnuteľností, nájomnými zmluvami, kúpnymi zmluvami a pod.
V prípade vydania nových právnych predpisov sme informovali príslušných
zamestnancov nemocnice a spolupracovanli sme s inými odbormi pri vypracovaní podkladov
pre interné usmernenia a príkazy riaditeľa regulujúcimi postup zamestnancov n.o. . Robili sme
rozbor a posudzovanie rôznych zmlúv, či už dodávateľských, alebo zmlúv vypracovaných na
náš podnet. Vypracovali sme zmluvy pre potreby nemocnice. Zabezpečovali sme právne
poradenstvo pre zamestnancov nemocnice, týkajúce sa činnosti nemocnice.
V Bardejove, 30.04.2011
Vypracoval: JUDr. Peter Petko
právnik n.o.
.
120
11. O d b o r m a r k e t i n g u
Referent marketingu: Anna Gašperová
Od r. 2010 navštevuje UK Bratislava v odbore Manažér marketingovej komunikácie.
Hlavnou činnosťou odboru marketingu bolo aj v roku 2010 skvalitňovať a rozširovať
platené služby a tým získať čo najviac nových klientov, ktorí by tieto nadštandardné služby
využívali. Taktiež bolo pre nás dôležité udržať si vernosť stálych klientov. Formou reklamy
sme sa snažili širokej verejnosti pripomínať a podať jej čo najviac informácií. Na komunikáciu
týchto služieb sme využili letáky, tlač, televíziu a internet.
Preventívne prehliadky: Komplexný preventívny program pre ženy Ona a preventívny program
pre mužov On sme rozšírili o základný program, kardio program, gastro program a pľúcny
program . V prípade záujmu si klient má možnosť vybrať aj iné vyšetrenia, ktoré sú k dispozícií
v našom zariadení. Klienti po absolvovaní vyplnia anonymný dotazník spokojnosti v ktorom
opakovane oceňujú vysokú odbornú úroveň lekárov a citlivý prístup lekárov a sestier počas
absolvovania prehliadky.
Rok
Vybrané poplatky
2010
21 522,29,- €
2009
25 232,96,- €
Nadštandardné izby: V našom zariadení ponúkame počas hospitalizácie pobyt na
nadštandardných izbách. Záleží nám na tom, aby sa pacienti počas hospitalizácie cítili čo
najpríjemnejšie a preto vynovujeme a dopĺňame interiér izieb. Súčasťou NI je televízor,
chladnička, rýchlovarná konvica, samostatné sociálne zariadenie. Platby závisia od typu, či sa
jedná o 1 – lôžkovú ,alebo 2 – lôžkovú izbu.
Rok
Vybrané poplatky
2010
45 706,49,- €
2009
46 979,82,- €
Zariadenie opatrovateľskej služby: V zariadení poskytujeme klientom nepretržitú 24 hodinovú
opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Služby v tomto zariadení sme rozšírili o sociálne
poradenstvo.
Rok
Vybrané poplatky
2010
98 500,19,- €
2009
81387,88,- €
Korektívna dermatológia: Okrem kozmetologických služieb ambulancia ponúka možnosť
zakúpenia darčekových poukážok.
Rok
Vybrané poplatky
2010
976,21,- €
2009
1258,- €
Úhrada za služby poskytnuté na žiadosť pacienta: Medzi tieto služby patria napr. prednostné
vyšetrenie na všetkých ambulanciách, výber operatéra, výber termínu operácie.
121
Rok
Vybrané poplatky
2010
11 246,30,- €
2009
4 664,32,- €
Služby budúcim mamičkám: Obdobie očakávania bábätka chceme budúcim mamičkám
spríjemniť ponúkanými službami, medzi ktoré patrí výber pôrodníka, výber termínu operácie,
epidurálna anastéza, otec pri pôrode, vyhotovenie detského pasu, prepichnutie uši, 4D USG.
Tieto služby sme v r. 2010 rozšírili o Pôrodné kurzy a balíky služieb: baby balík štandard
a baby balík komfort.
Rok
Vybrané poplatky
2010
24 431,36,- €
2009
18 984,16,- €
Rehabilitačné služby: V súčasnej dobe sa dostáva do popredia záujmu starostlivosť o svoje
zdravie a zdravý životný štýl. V našom zariadení ponúkame možnosť vybrať si zo služieb,
ktoré sú poskytované pod odborným dohľadom lekárov a rehabilitačných pracovníkov. Medzi
tieto služby patrí: lymfodrenáž manuálna a prístrojová, tváre, horných a dolných končatín,
plynové injekcie, rašelinové zábaly, extrakorporálna šoková terapia.
Rok
Vybrané poplatky
2010
2 393,31,- €
2009
2 525,08,- €
Ozonoterapia: Táto vysoko efektívna metóda aplikácie lekárskeho ozónu sa v našom zariadení
aplikuje na Reumatologickej ambulancii, Rádiologickom oddelení, Dennom kožnom
stacionári.
Rok
Vybrané poplatky
2010
11 310,20,- €
2009
10 734,02,- €
Antinikotínový program: Na poliklinickom oddelení tuberkulózy a pĺúcnych chorôb ponúkame
liečbu – odvykaciu liečbu pre fajčiarov pomocou
účinnú a úspešnú antinikotínovú
najmodernejšieho prístroja v Európe BICOM 2000.
Rok
Vybrané poplatky
2010
4 372,- €
2009
5 273,- €
Obchodná činnosť: V areáli NsP , n.o., sa nachádzajú dva bufety a predajňa Zdravá výživa.
V predajni Zdravá výživa ponúkame okrem poradenstva možnosť zakúpenia darčekových
poukazov. Obchodnú činnosť sme rozšírili o otvorenie kvetinárstva FlóreaDecor.
Rok
Hlavný bufet
Bufet - LDCH
Zdravá výživa
2010
144 850,27,- €
25 626,90,- €
57 933,45,- €
2009
140 521,07,- €
27 926,89 ,- €
50 486,80,- €
Odbor marketingu sa podieľal na organizovaní udalostí v NsP Sv. Jakuba, n.o. akými
v roku 2010 boli :
- Slávnostné otvorenie Neurologickej príjmovej ambulancie, Denného neurologického
stacionára, pracoviska akupunktúry za prítomnosti ministra zdravotníctva Richarda
Rašiho,
122
-
Výročná konferencia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov,
Stretnutie so zástupcami nadácie Križovatka pri príležitosti odovzdania Apnoe
monitorov Novorodeneckému oddeleniu,
Stretnutie so zástupcami rady mládeže v rámci projektu 72 hodín bez kompromisu na
Detskom oddelení.
Našou snahou je uspokojiť potreby a želania klientov. Najväčšou motiváciou z hľadiska
konkurencie sú pre nás klienti, ktorí sa k nám opakovane vracajú, alebo prichádzajú z iných
zdravotníckych zariadení.
V Bardejove, 23.05.2011
Vypracoval: Anna Gašperová
referent marketingu
123
12. V ý r o k a u d í t o r a
Účtovnú závierku NsP Sv. Jakuba n.o. za účtovné obdobie roku 2010 overovala Ing. Oľga
Cilliková, PhD, audítorka SKAU, č. licencie 87.
K overenej účtovnej závierke vydala Správu nezávislého audítora pre Správnu radu NsP Sv.
Jakuba, n.o. s výrokom nepodmieneným - účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie NsP Sv. Jakuba, n.o. k 31.decembru
2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o
účtovníctve.
124
125
126
127
128
129
130
131
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1.
Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
Obchodné meno: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Sídlo: Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Dátum založenia: 1.7.2002
Dátum zápisu do Registra neziskových organizácií: 1.7.2002
Identifikačné číslo spoločnosti (IČO): 36167908
2.
Hlavná činnosť neziskovej organizácie je
-
3.
4.
poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Priemerný počet zamestnancov
Kategória zamestnancov
2009
2010
Vrcholové vedenie
Ostatné vedenie
Zdravotnícki pracovníci
Technicko-hospodárski pracovníci
Robotnícke povolania
Spolu
3
23
518
30
130
704
4
23
515
27
131
700
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka neziskovej organizácie k 31. decembru 2010 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, za účtovné obdobie od
1. januára 2010 do 31. decembra 2010.
5.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka neziskovej organizácie k 31. decembru 2009 bola schválená Správnou radou na
zasadnutí dňa 22.06.2010.
B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A SPOLUZAKLADATEĽOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Spoluzakladatelia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Humanita, nezisková organizácia
Štatutárny orgán: MUDr. Marián Petko, MPH – riaditeľ
Správna rada od 01.01.2010 – 28.02.2010
JUDr. Ján Pataky – predseda SR
MVDr. Juraj Šutta – podpredseda SR
Ing. JUDr. Jaroslav Komora – člen SR
Ing. Ján Dečo – člen SR
JUDr. Peter Petko – člen SR
MUDr. Bohuslav Augustinský – člen SR
Zloženie Správnej rady od 01.03.2010 na základe rozhodnutia Ministra zdravotníctva SR Richarda
Rašiho:
MVDr. Juraj Šutta – predseda SR, za štát
Ing. Martin Choma – člen SR, za štát
132
JUDr. Roman Gorej – člen SR, za štát
MUDr. Bohuslav Augustinský – člen SR, za štát
MUDr. Radoslav Čuha – člen SR, za štát
Ing. JUDr. Jaroslav Komora – člen SR, za HUMANITU, n.o.
JUDr. Ján Pataky – člen SR, za HUMANITU, n.o.
JUDr. Peter Petko – člen SR, za HUMANITU, n.o.
10.11.2010 boli Ministrom zdravotníctva SR Ivanom Uhliarikom vymenovaní noví členovia Správnej
rady za štát. Nové aktuálne zloženie Správnej rady je:
Zástupcovia za štát:
MUDr. Milan Gaľa – predseda SR
Ing. Ján Dečo – člen
Ing. Ladislav Štefanec – člen
Ing. Norbert Schellong – člen
MUDr. Radoslav Čuha
Zástupcovia za HUMANITU, n.o.
JUDr. Ján Pataky – podpredseda
Ing. JUDr. Jaroslav Komora – člen
JUDr. Peter Petko - člen
Dozorná rada:
Ing. Oľga Beňová – predsedkyňa DR
MUDr. Miroslav Solanka – člen DR
Ing. Maroš Feckanin - člen DR
C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
a)
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
V roku 2010 nedošlo v neziskovej organizácii NsP Sv. Jakuba, n.o., Brdejov k zmene účtovných zásad a
metód. Účtovná jednotka naďalej účtuje v podvojnom účtovníctve a v zmysle Opatrenia Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12.
marca 2009 č. MF/10294/2009-74 a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74.
b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme.
Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania)
z predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého
majetku do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je
2400 EUR a nižšia, sa účtuje do nákladov na účet 518. Predpokladaná doba používania, metóda
odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Softvér
Predpokladaná
doba používania
4
Metóda odpisovania
lineárna
Ročná odpisová
sadzba v %
25
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do
133
používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR a nižšia, sa účtuje
ako spotreba materiálu. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania
a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná
doba používania
Inžinierske stavby
30
Budovy
40
Stroje, prístroje a zariadenia
6
Dopravné prostriedky
4
c) Cenné papiere a podiely organizácia neeviduje.
Metóda odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
Ročná odpisová
sadzba v %
3,33
2,5
16,67
25
d) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích
cien. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame
náklady a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou
(výrobná réžia).
e)
Pohľadávky
f)
Pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotnou.
g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
h) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou
cenou.
i)
Odložené dane sa v účtovnej jednotke nevykazujú
j)
Výnosy budúcich období predstavujú financovaný dlhodobý majetok z iných zdrojov, ktoré sa vo vecnej
a časovej súvislosti s odpismi rozpúšťajú do výnosov.
k) Lízing
Finančný lízing sa účtuje podľa postupov účtovania – istina je zahrnutá v obstarávacej cene dlhodobého
hmotného majetku a finančný úrok sa vykazuje v nákladoch.
l)
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom
lístku Európskej centrálnej banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke
kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
m) Výnosy
134
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník ma vopred na zľavu nárok, alebo
či ide o dodatočne uznanú zľavu.
D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2010 je uvedený
v tabuľke.
31.12.2009
EUR
84 460
Názov
Softvér
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný
majetok
Obstarávaný dlhodobý
nehmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý majetok spolu
31.12.2009
Názov
Softvér
251 226
6 896 917
419 205
18 986
7 297 136
443 725
53 586
1 565
495 746
6 337
8 293
14 630
0
162 236
907 632
724 016
345 852
22 088 011
1 654 573
778 917
22 963 667
475 030
14 270 532
Oprávky/Opravné položky
Prírastky Úbytky Presuny
EUR
61 364
10 733
2 870 607
386 123
4 974 125
581 988
345 142
62 013
8 251 238
31.12.2010
EUR
79 371
475 030
14 019 306
EUR
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný
majetok
Obstarávaný dlhodobý
nehmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý majetok spolu
Obstarávacia cena
Prírastky Úbytky
Presuny
EUR
EUR
EUR
14 631
19 720
1 040 857
EUR
EUR
19 720
31.12.2010
EUR
Zostatková cena
31.12.2009
31.12.2010
EUR
EUR
52 377
23 096
26 994
3 256 730
475 030
11 148 699
475 030
11 013 802
18 986
5 537 127
1 922 792
1 760 009
1 565
405 590
98 583
90 156
6 337
0
162 236
345 852
13 836 773
13 711 843
40 271
9 251 824
Na účte obstarania 042 070 eviduje NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov rozostavanú investíciu v sume 124 469,03
EUR. Doposiaľ boli vykonané základné stavebné práce a projektová dokumentácia pre vybudovanie
urgentného príjmu. Vzhľadom k nejasnej koncepcii MZ SR o vybudovaní a financovaní urgentného príjmu
a mnohým pripomienkam k danej koncepcii je predpoklad dokončenia tejto investície najskôr r. 2012.
2.
Zásoby
Vývoj zásob v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
K 31.12.2009
EUR
zvýšenie
EUR
použitie
EUR
rozpustenie
EUR
K 31.12.2010
EUR
135
Materiál
Tovar
Spolu
3.
262 004
89 757
351 761
3 465 128
2 144 159
5 609 287
3 440 239
2 124 399
5 564 638
286 893
109 517
396 410
Pohľadávky
Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
spolu
4.
K 31.12.2009
EUR
2 151 739
151 833
2 303 572
K 31.12.2010
EUR
2 158 925
105 626
2 264 551
Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky.
Náklady budúcich období
Výnosy budúcich období
Príjmy budúcich období
spolu
5.
K 31.12.2009
EUR
6 912
2 143 714
101 786
2 252 412
K 31.12.2010
EUR
58 632
2 181 777
0
2 240 409
Rezervy
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky
Krátkodobá rezerva na audit
Krátkodobé rezervy LSPP
spolu
6.
K
31.12.2009
EUR
112 799
1 992
0
114 791
K
31.12.2010
EUR
67 150
1 992
9 401
78 543
Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
Záväzky po lehote splatnosti spolu
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 5 rokov (penále)
Záväzky v lehote splatnosti
Spolu
7.
K 31.12.2009
EUR
1 816 812
145 838
1 017 941
2 833 774
K 31.12.2010
EUR
2 095 777
24 141
1 240 706
3 360 624
Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia je znázornené v nasledujúcej tabuľke.
Stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
K 31.12.2009
EUR
51 802
39 210
K 31.12.2010
EUR
43 499
39 859
-47 513
-37 094
136
Stav k 31. decembru
8.
43 499
Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci
Charakter bankového úveru,
pôžičky, finančnej výpomoci
Splátkový úver na účely
financovania stavebných úprav
súvisiacich s inštaláciou
zdravotníckych prístrojov
Hodnota v
EUR
154 374,79
Splátkový úver na účely
financovania stavebných úprav
prevádzkových budov
nemocnice
Splátkový úver na účely
prefinancovania DPH ako aj na
účely financovania 5%
spoluúčasti a navýšenia
nákladov, týkajúce sa projektu
z EÚ fondov
6 359,15
9.
46 264
1 044 878,51
Výška úroku
Splatnosť
3-mes. BRIBOR+
2,2% p.a.
16.2.2011
12-mes.
BRIBOR+
2,0% p.a.
16.09.2011
Počas obdobia
nárokovateľnosti
1-mes. BRIBOR+
2,0% p.a.
Po období
nárokovateľnosti
3-mes. BRIBOR+
2,0% p.a.
16.01.2016
Forma zabezpečenia
Záložné právo
k pohľadávkam, záložné
právo k hnuteľným
veciam, vinkulácia
poistného plnenia
Záložné právo k
pohľadávkam
Záložné právo
k pohľadávkam, záložné
právo k pohľadávke z
účtu
Majetok prenajatý formou finančného lízingu
Splatnosť do jedného roka
EUR
Sanitné vozidlo
Istina
Úrok
Úžitkové vozidlo
Istina
Úrok
Zdravotnícky prístroj
Istina
Úrok
Traktor
Istina
Úrok
Server
Istina
Úrok
Sanitné vozidlo
Istina
Úrok
Splatnosť od jedného do
piatich rokov
EUR
10 672,32
168,66
0
0
1 980,22
32,47
0
0
34 259,86
3 728,35
21 326,50
833,27
4 622,83
0
4 237,60
0
5 522,44
807,32
2 947,30
217,58
15 735,48
2 393,69
21 501,07
1 160,39
E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1.
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja služieb boli vo výške 12 285 790 EUR, z toho 12 199 440 EUR za hlavnú činnosť,
86 349 EUR za podnikateľskú činnosť.
2.
Aktivácia
Prehľad o aktivácii je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
137
2009
EUR
Aktivácia materiálu a tovaru (krv a krvné
deriváty)
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Spolu
3.
2010
EUR
126 810
177 882
50 451
177 261
51 426
229 308
Ostatné výnosy
Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Iné, ostatné výnosy
Tržby z predaného HIM a materiálu
Prijaté príspevky od iných org. a FO
(ZOS a DSS)
Iné tržby, príspevky a dotácie
Spolu
F.
INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
1.
Náklady na poskytnuté služby
2009
EUR
294 951
17 879
2010
EUR
376 959
2 252
207 457
161 473
129 160
520 287
327 528
868 212
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke.
Napr:
Prepravné
Projektové a inžinierske práce
Výkony spojov
Služby lekárov
Použitie sponzorských peňazí
Ostatné (zmluvné a ostatné servisy,
pravidelné prehliadky, právne služby,
školiace poplatky, poradenstvo, odvoz
odpadu)
Humanita
Spolu
2.
2009
EUR
3 919
660
44 853
80 948
14 018
2010
EUR
3 693
160
42 440
75 275
21 621
460 370
413 804
362 303
967 071
437 362
994 355
Kurzové straty
Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
2009
EUR
Realizované kurzové straty
3.
81
2010
EUR
121
Ostatné náklady
Ostatné náklady sú znázornené v nasledujúcej tabuľke.
Predaný majetok
2009
EUR
15 335
2010
EUR
1 571
138
G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov vytvorila za podnikateľskú činnosť výsledok hospodárenia vo výške 7 993
EUR, daň z príjmu nevznikla, pretože sa umorovala zo základu dane neuhradená strata minulých rokov.
Za hlavnú činnosť, ktorá nie je zdaňovaná, bol zisk vo výške 2 035 EUR.
H. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Na podsúvahových účtoch účtuje NsP Sv. Jakuba, n.o. stravné lístky pre cudzích, materiál civilného
charakteru a DHM civilnej ochrany.
I.
INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
V zmysle štatútu neziskovej organizácie členstvo v správnej a dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou
funkciou. Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľ, ktorý je zamestnancom NsP Sv.
Jakuba, n.o., Bardejov.
J.
INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH
OSÔB
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov boli poskytované služby jej spoluzakladateľom HUMANITA, n.o.
v zmysle Príkaznej zmluvy o poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby. HUMANITA, n.o. pri fakturácii
uplatňovala ceny obvyklé.
K. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2010 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.
L. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV VO VLASTNÝCH ZDROJOCH
1.
Základné imanie
Nepeňažný vklad štátu – prioritný majetok 6 177 256 EUR
Peňažný majetok Humanita
33 194 EUR
Ostatný majetok prevzatý od štátu
4 612 310 EUR
2.
Prehľad zmien vlastného imania za bežné účtovné obdobie
2009
2010
Vlastné imanie
8 547 314
8 557 176
Základné imanie
10 822 759
10 822 759
Fondy tvorené zo zisku
224 041
224 836
VH minulých rokov
- 2 508 280
- 2 500 447
VH za účtovné obdobie
8 794
10 028
3. Vysporiadanie účtovnej straty v predchádzajúcom období
4.
Vysporiadanie účtovného zisku v predchádzajúcom období
V predchádzajúcom účtovnom období bol vykázaný zisk vo výške 8 794 EUR. Správna rada schválila
preúčtovanie sumy 8 000,- EUR na účet 428 100 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov a sumy 794 EUR na účet 423 100 – Fondy tvorené zo zisku.
5.
Vykázaný účtovný zisk
K 31.12.2010 bol za podnikateľskú činnosť vykázaný zisk vo výške 7 993 EUR.
Hlavná činnosť vykázala zisk vo výške 2 035 EUR.
Celkový účtovný výsledok hospodárenia bol zisk vo výške 10 028 EUR.
139
Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statements) za rok 2010
Použitá nepriama metóda v EUR
Bežné obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
pred zdanením daňou z príjmov
10 028
8 794
2 375 713
1 124 324
A.1.
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9
A.1.10
A.1.11
A.1.12
A.1.13
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH
Odpisy dlhodobého N a H majetku
Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení
Odpis opravnej položky k nadob. majetku
Zmeny stavu rezerv
Zmena stavu opravných položiek
Zmena stavu čas. rozlíšenia N a V
Dividendy, podiely účt. do výnosov
Úroky účtované do nákladov
Úroky účtované do výnosov
Kurzový zisk k peň. prostriedkom ku dňu ÚZ
Kurzová strata ku dňu ÚZ
Výsledok z predaja DM
Ostatné nepeňažné operácie
1 266 461
1 040 534
324
A.2.
A.2.1
A.2.2
A.2.3
Zmena stavu pracovného kapitálu
Zmena stavu pohľ. z prev. činnosti
Zmena stavu krátkod. záväzkov z prev. činnosti
Zmena stavu zásob
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
66 408
88 129
1 148 274
72 302
- 1 100
106 541
- 996
- 136
- 2 430
356 724
- 170 864
572 239
- 44 651
- 787 036
- 1 301 339
505 612
8 691
Prijaté úroky
1 100
Výdavky na zaplatené úroky
- 72 302
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku
996
- 106 541
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
A.7.
A.8.
A.9.
Minulé obdobie
Výdavky na daň z príjmov
Prímy mimoriadne na prevádzkovú činnosť
Výdavky mimoriadne na prevádzkovú činnosť
A.
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
1 562 011
1 491 926
- 184
- 189
1 561 827
1 491 737
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
Výdavky na obstaranie DNM
Výdavky na obstaranie DHM
Výdavky na obstaranie DFM
Príjmy z predaja DNM
Príjmy z predaja DHM
Príjmy z predaja DFM
Príjmy mimoriadne na investičnú činnosť
Výdavky mimoriadne na investičnú činnosť
- 8 294
- 907 632
- 396 932
460
2 430
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
- 915 466
- 394 502
Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1
C.1.
C.1.2.
C.1.3.
Peňažné toky vo vlastnom imaní
Príjmy z upísaných akcií a obch. podielov
Príjmy z ďalších vkladov do VI
Prijaté peňažné dary
140
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.2.
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi
Výdavky spojené so znížením fondov vytv.
účtovnou jednotkou
Výdavky na vyplatenie podielu na VI
C.2.6.
C.2.7.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov z fin. činností
Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka
Výdavky na splácanie úverov, ktoré
ÚJ poskytla banka
Príjmy z prijatých pôžičiek
Výdavky na splácanie pôžičiek
Výdavky na úhradu záväzkov z používania
majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
prenajatej veci
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov
Výdavky na splácanie ostatných dlhod. záväzkov
C.3.
Špecifické položky k finančným činnostiam
C.4.
Alternatívne vykazované položky
C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
D.
Čisté zvýšenie alebo zníženie
peňažných prostriedkov
- 11 892
- 212 711
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účt. obdobia
288 119
500 830
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účt. obdobia
276 227
288 119
276 227
288 119
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
E.
F.
G.
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom
ku dňu účtovnej závierky
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov ku dňu účtovnej závierky
– 546 268
- 1 617 641
- 111 985
- 116 569
424 264
- 658 253
- 1 309 946
Zostavené dňa:
30.03.2011
Schválené dňa:
30.03.2011
Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky
141
142
143
144
145
146
13. Z h r n u t i e a
záver
V roku 2010 pokračovala nemocnica v reštrukturalizácii v oblasti zdravotnej starostlivosti,
technicko – prevádzkovej a ľudských zdrojov. Cieľom týchto zmien je čo najväčšia spokojnosť
pacientov, zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, najefektívnejšie využívanie
finančných prostriedkov a zvýšenie spokojnosti zamestnancov.
a./ v zdravotnej starostlivosti sme zaviedli nové diagnostické a liečebné metódy, ktoré zlepšili
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici. Postupne dochádza k redukcii neefektívne
využívaných postelí, k rozvoju ambulantnej zložky, SVaLZov a nemocnica pokračuje vo
výkonoch jednodňovej starostlivosti v odbore gastroenterológia.
b./ Dňa 3. a 4. februára 2010 sa uskutočnil dozorový audit certifikačným orgánom
CERTICOM, ktorý skonštatoval zhodu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy
STN EN ISO 9001:2009 a dňa 10.02.2010 bol vydaný Certifikát kvality podľa normy STN EN
ISO 9001:2009.
Dňa 1. a 2. júla 2010 sa uskutočnila akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou,
ktorá konštatovala zhodu s požiadavkami normy ISO/IEC 17 025:2005 a dňa 01.11.2010 bolo
udelené Pracovisku laboratórií životného prostredia Osvedčenie o akreditácií podľa normy
ISO/IEC 17025:2005. V roku 2010 Pracovisko hematologicko – transfúziologické začalo s
prípravou na akreditáciu podľa ISO/IEC 17 025:2005.
c./ v roku 2010 nemocnica vykázala výsledok hospodárenia vo výške 10 028 eur. Efektivita
nákladovosti sa udržala na rovnakej výške ako v r. 2009, t.j. 1,00.
Výnosy boli v roku 2010 vyššie o 64 266 eur (o 0,41 %) a náklady stúpli v roku 2010 o 63 033
eur (o 0,40 %).
d./ v oblasti ľudských zdrojov došlo k poklesu o 0,57 % zamestnancov, prepočítaný stav
zamestnancov k 31.12.2009 bol 691,00.
e./ po právnej stránke je nemocnica neštátnym zdravotníckym zariadením, neziskovou
organizáciou registrovanou na Obvodnom úrade.
-
-
-
-
Dňa 15.09.2010 bolo vydané Prešovským samosprávnym krajom č.: 5996/2010/OZORU - Rozhodnutie /licencia/ za účelom povolenia poskytovať zdravotnú starostlivosť
podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov - licencia.
Rozhodnutie MZ SR zo dňa 16.12. 2000 za účelom povolenia poskytovania lekárenskej
starostlivosti v nemocničnej lekárni – licencia.
Dňa 23.1.2006 bolo vydané Prešovským samosprávnym krajom Č.j.: 436/2006/OZ-JUR
Rozhodnutie za účelom povolenia poskytovať lekárenskú starostlivosť vo verejnej
lekárni – licencia.
Rozhodnutie MZ SR zo dňa 28.09.2009, Č.j.: 19900/2009 – OP za účelom povolenia
prevádzkovania:
- ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
a., Sídlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci je: Bardejov
- ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
b., Sídlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci je: Raslavice – licencia.
Rozhodnutie MZ SR zo dňa 20.01.2010, Č.j.: 26 343 – 1/2009 – OP za účelom
povolenia prevádzkovania:
- ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
Sídlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci je: Bardejov - 2 – licencia.
.
MUDr. Marián Petko, MPH
riaditeľ n.o.
147
Download

1. Úvod Medzi najväčšie problémy v zdravotníctve patria: