MMMMMM
LEGISLATÍVA od 1. 1. 2015
HELIOS Orange
Školitel: INGRID KOMÁROMIOVÁ, konzultant – analytik
[email protected]
© 2015 Asseco Solutions,a.s.
V Bratislave dňa 16. 1. 2015
www.helios.eu
www.helios.eu
Obsah
1
PRECHOD NA ROK 2015 .................................................................................. 3
1.1
Verzia .............................................................................................................. 3
1.2
Kontrola pred uzávierkou decembra 2014 ............................................................ 3
1.3
Ročná uzávierka ................................................................................................ 5
1.4
Mzdové konštanty 2015 ..................................................................................... 5
1.5
Výpočet v januári 2015 ...................................................................................... 5
1.6
Hlásenia súvisiace s novou legislatívou................................................................. 6
2
MINIMÁLNA MZDA OD 1. 1. 2015 ..................................................................... 7
3
ZDRAVOTNÉ POISTENIE OD 1. 1. 2015 ............................................................. 7
3.1
Maximálny vymeriavací základ ............................................................................ 7
3.2
Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný .................................... 8
3.3
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie ....................................................... 8
3.4
Mesačný výkaz preddavkov na ZP ....................................................................... 8
3.5
Hlásenie zmien ZP ............................................................................................. 8
3.6
Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku ................. 9
4
SOCIÁLNE POISTENIE OD 1. 1. 2015 .............................................................. 11
4.1
Maximálny vymeriavací základ .......................................................................... 11
4.2
Odvodové zvýhodnenie Dohoda o brigádnickej práci študentov ............................ 11
4.3
Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný .................................. 11
4.4
Maximálny denný vymeriavací základ ................................................................ 11
4.5
Mesačný výkaz MVPP, VPP a RLFO 2015 ............................................................. 11
4.6
Rozhodné obdobie pre výpočet DVZ 2105........................................................... 11
4.7
Prepočítanie starobného dôchodku pri výkone zárobkovej činnosti ......................... 12
5
DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OD 1. 1. 2015 .................................................... 14
5.1
Sadzba preddavkovej dane od 1. 1. 2015 ........................................................... 14
5.2
Základná nezdaniteľná časť 2015 ...................................................................... 14
5.3
Nezdaniteľná čiastka – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie ...... 14
5.4
Nezdaniteľná čiastka – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie .................... 14
5.5
Navýšenie nepeňažných príjmov 2015 ............................................................... 14
5.6
Nepeňažný príjem vyplatený formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby . 15
5.7
Vyhlásenie pre uplatnenie ZNČ a DB 2015 .......................................................... 15
5.8
Ročné zúčtovanie dane 2014 ............................................................................ 15
5.9
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2015 ........................................................... 15
5.10
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ... za mesiac 2015 ...................... 15
5.11
Hlásenie o vyúčtovaní dane .... za rok 2014 ........................................................ 15
6
2
ROČNÝ VÝKAZ O PLNENÍ POVINNÉHO PODIELU 2014 ....................................... 18
www.helios.eu
1 PRECHOD NA ROK 2015
1.1
Verzia
Pred výpočtom mzdy za január 2015
2.0.2015.0010 zo dňa 16. 1. 2015.
musí
byť
nainštalovaná
minimálne
verzia
Kontrolu čísla verzia systému Helios Orange, vykonáte v hornej lište programu Helios Orange,
v ponuke Nápoveda/O programe - položka Verzia.
1.2
Kontrola pred uzávierkou decembra 2014
Položka Roky uchovania karty
Skontrolujte, či v ponuke Konštanty a číselníky/záložka Sadzby a konštanty/ je nastavená
položka Roky uchovania karty, podľa Vašich požiadaviek.
Táto položka určuje, koľko rokov po ukončení pracovného pomeru bude zamestnanec
„viditeľný“ v Mzdových údajoch.
zamestnancov bez ohľadu na to, kedy ukončili pracovný pomer.
Príklad
Pokiaľ je tu nastavená napríklad hodnota „1“ (jeden rok), znamená to, že po ročnej uzávierke
roka 2014 neuvidíte v Mzdových údajoch roka 2015 tých zamestnancov, pri ktorých od
ukončenia pracovného pomeru ubehol aspoň jeden rok.
Ak budete mať zamestnanca, ktorý ukončil pracovný pomer v priebehu roka 2014, ročná
uzávierka roku 2014 ho „prenesie“ do roku 2015 – ešte od ukončenia pracovného pomeru
neubehol rok.
Aj budete mať zamestnanca, ktorý ukončil pracovní pomer v roku 2012 alebo skôr, ročná
uzávierka roku 2014 ho „neprenesie“ do roku 2015 – už uplynul rok od ukončenia pracovného
pomeru.
POZOR!
Tým, že nastavíte túto konštantu, zamestnanec v nasledujúcich rokoch „nezmizne“. Vždy bude
zobrazený v číselníku Zamestnanci a jeho Mzdové údaje z predchádzajúcich rokov budú vidieť
pri vstupe do predchádzajúcich rokov.
3
www.helios.eu
POZOR:
Ak už máte vykonanú decembrovú, prípadne aj ročnú uzávierku, je možné obidve tieto
uzávierky nad Mzdovým obdobím zrušiť za predpokladu, že v mesiaci január 2015 nie sú
vypočítané žiadne mzdy.
Evidencia dôchodkov
V prehľade Zamestnanci/Dôchodky je nutné, aby boli správne vyplnené druhy dôchodkov,
nároky, priznania a odobratia dôchodkov. Táto položka má zásadný vplyv na výpočet
Povinného podielu.
Evidencia pracovných pomerov
Každý uzavretý pracovný pomer musí byť založený zvlášť. T.j. koľko pracovných pomerov má
zamestnanec uzatvorených, toľko musí mať osobných čísiel.
Všetky súbežné pracovné pomery musia byť vzájomne naviazané v mzdových údajoch na
záložke Pracovný pomer pomocou položky Hlavný PP.
POZOR!
Toto previazanie je dôležité pre správny výpočet zákonného poistenia, pre správne rozlíšenie
úhrnu príjmov za dohody, výpočet dane a pod.
4
www.helios.eu
1.3
Ročná uzávierka
Ročnú uzávierku je možné vykonať až potom, čo bude vykonaná mesačná uzávierka za
december 2014.
Ročnú uzávierku vykonávate nad prehľadom Mzdové obdobie. Vyberiete mesiac december
(pravé tlačidlo myši - Vyber obdobie) a zvolíte akciu Ročná uzávierka. Bez vykonania ročnej
uzávierky nie je možné počítať výplaty za január 2015.
1.4
Mzdové konštanty 2015
Pokiaľ vykonáte decembrovú uzávierku aspoň na verzii 2.0.2015.0010, budú v konštantách
pre rok 2015 nastavené všetky konštanty správne.
Pokiaľ ste vykonali uzávierku na verzii nižšej, je nutné postupovať nasledovne:
Vstúpite do prehľadu Mzdové obdobie
Vyberiete mesiac január 2015 (pravé tlačidlo myši - Vyber obdobie)
Spustite akciu Aktualizácia mzdových konštánt
Tým, že akciu Aktualizácia mzdových konštánt
spustíte na verzii 2.0.2015.0010 pred
výpočtom miezd za január 2015 nič nepokazíte, naopak, budete mať istotu, že konštanty
sú pre rok 2015 nastavené podľa aktuálnej legislatívy.
1.5
Výpočet v januári 2015
Pokiaľ vstúpite do ponuky Výpočet a stlačíte tlačidlo Nový, prípadne vyberiete akciu Mzdový
automat, môže sa objaviť hlásenie o tom, že na mzdových kartách nie je priradený správny
druh kalendára.
Táto situácia nastáva vtedy, ak používate kalendáre s inou ako pravidelnou pracovnou
dobou a pre rok 2015 ste doteraz tieto kalendáre nenadefinovali alebo v definícii týchto
kalendárov je v položke Generovať pre budúci rok nastavená hodnota Negenerovať.
Nad Výpočtom mzdy je možné cez pravé tlačidlo myši spustiť akciu
Servis/Kontrola kalendárov, ktorá zobrazí zoznam zamestnancov, ktorí nemajú správne
priradený kalendár. Je nutné kalendár s rovnakým číslom ako v predchádzajúcom roku
vytvoriť a v prehľade Mzdové obdobie spustiť akciu Aktualizácia kalendárov/Aktualizácia
kalendárov na karte.
5
www.helios.eu
1.6
Hlásenia súvisiace s novou legislatívou
a) Pri spustení výpočtu mesiaca január 2015 sa môžu objaviť nasledujúce hlášky:
Kontrola aktuálnosti verzie:
Táto hláška sa zobrazí len vtedy, pokiaľ nemáte nainštalovanú aktuálnu verziu z hľadiska
legislatívnych zmien pre rok 2015, tzn. minimálne verziu 2.0.2015.0010.
b) Kontrola vypočítaných DVZ:
c) Kontrola na aktuálne mzdové konštanty – Odpočítateľná položka – zdravotné poistenie:
Tieto hlášky sa zobrazia ak nesúhlasia hodnoty v mzdových konštantách s aktuálnymi.
Ak máte nainštalovanú verziu min. 2.0.2015.0010 a vykonali ste aktualizáciu konštánt nad
mzdovým obdobím 1/2015, nemôže sa hláška objaviť.
d) Kontrola existencie tvorby dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014:
6
www.helios.eu
Viac k dohadným položkám nájdete v príručke modulu Mzdy (slovenská legislatíva):
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Dohadn%C3%A9_polo%C5%BEky__Mzdy_(SK)#Tvorba_dohodn.C3.BDch_polo.C5.BEiek
2 MINIMÁLNA MZDA OD 1. 1. 2015
Nariadením vlády SR číslo č. 297/2014 Z.z. zo dňa 15.10.2014, sa stanovuje suma minimálnej mzdy
nasledovne:
mesačná = € 380,00
hodinová = € 2,1840
Z hľadiska systému Helios Orange bude nastavenie mzdových konštánt
nasledovné:
cesta: Konštanty a číselníky/Minimálna mzda (40 hod./týždeň):
Symbol
100 %
120 %
140 %
160 %
180 %
200 %
Min.mzda mesačná
Min.mzda hodinová
Percento Číslo MZ Názov
380,00
2,1840
100
100 1. stupeň
456,00
2,6208
120
100 2. stupeň
532,00
3,0576
140
100 3. stupeň
608,00
3,4944
160
100 4. stupeň
684,00
3,9312
180
100 5. stupeň
760,00
4,3680
200
100 6. stupeň
3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE OD 1. 1. 2015
Zákon číslo 580/2004 o zdravotnom poistení Z. z. v znení neskorších predpisov.
3.1
Maximálny vymeriavací základ
Maximálny mesačný základ na platenie preddavkov za zvyšuje na € 4120,00.
Maximálny základ pre platenie preddavkov vrátane príjmov z dividend je € 49440,00.
7
www.helios.eu
3.2
Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný
Maximálna hranica príjmu € 552,08
3.3
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
Od 1. 1. 2015 je možné uplatňovať pri nízkopríjmových zamestnancoch v zmysle § 13a Odpočítateľnú
položku, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné max. vo výške € 380/mesiac.
Postupnosť krokov pre jej výpočet:
1. krok - ak si zamestnanec nárokuje OP ZP, t.j. používateľ túto skutočnosť zaevidoval v
mzdových údajoch zaškrtnutím položky Zdravotné poistenie - odpočítateľná položka, tak sa
pokračuje krokom 2.
2. krok - ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako základná suma OP, tak OP určená podľa
kroku 1 sa zníži o dvojnásobok časti celkového príjmu prevyšujúceho základnú sumu OP.
Výslednú uplatnenú OP používateľ vidí v novej položke Odpočet VZ ZP - čiastka. OP ZP nemôže
mať zápornú hodnotu.
Ak je príjem zamestnanca nižší ako základná suma OP, tak výpočet pokračuje automaticky
krokom krokom 4
3. krok - ak je príjem zamestnanca nižší ako suma OP vypočítanej v súlade s krokom 2, OP je
vo výške tohto príjmu.
4. krok - výpočet mzdy automaticky zníži OP vypočítanú v súlade s krokom 1-3, ak nebol
poistenec zamestnancom celý kalendárny rok. Počet dní pre krátenie sa automaticky
napočítava do novej položky Odpočet VZ ZP - dni pre krátenie.
3.4
Mesačný výkaz preddavkov na ZP
Od 1. 2. 2015 budú prijímať zdravotné poisťovne nové tlačivá ako aj nové elektronické
mesačné výkazy ZP, ktoré boli rozšírené o položky odpočítateľnej položky na zdravotné
poistenie.
Táto nová štruktúra bude prijímaná aj za staršie obdobia ako 2015, s tým, že nové položky
budú nulové:
3.5
Hlásenie zmien ZP
Na základe metodického usmernenia ÚDZS č. 12/1/2014 uverejneného dňa 8. 1. 2015
platného od 1. 1. 2015 upravuje spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a
zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni:
8
www.helios.eu
1. vznikol nový osobitný kód 2P:
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2P zo zamestnávania fyzickej
osoby na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru
alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a ktorá sa
pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.
2. dopĺňa sa oznamovacia povinnosť platiteľa (zamestnávateľa) vyplývajúca z rozšírenia znenia
§ 11 ods.7 písm. m) bod 4 ZZP, podľa ktorého je štát platiteľom poistného za fyzickú osobu,
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu, potreba ošetrovania
alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené
dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného
predpisu z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku
bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát podľa písmena v) alebo sa na ňu
vzťahuje osobitný predpis (kód 1O rozšírený o nový bod 4).
3.6
Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku
MZ SR zverejnilo vzor písomného oznámenia zamestnanca pre uplatnenie nároku zamestnanca
na odpočítateľnú položku pri výpočtu mesačných preddavkov na zdravotné poistenie podľa §
23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z, z. o zdravotnom poistení, ktoré platí od 1/2015.
Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, je povinný túto skutočnosť
písomne oznámiť zamestnávateľovi na tomto tlačive do 8 dní odo dňa vzniku pracovného
pomeru a zmenu tejto skutočnosti do 8 dní odo dňa jej zmeny.
Zamestnanec splňujúci podmienky si odpočítateľnú položku pri výpočte mesačných preddavkov
môže, ale NEMUSÍ uplatniť.
UPOZORNENIE:
Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky od 1/2015, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi na tomto tlačive do 25. 1. 2015.
Z hľadiska systému Helios Orange bude nastavenie mzdových konštánt
nasledovné:
cesta: Konštanty a číselníky/záložka DNP a poistenie:
[2] Poistenie
Názov mzdovej zložky
ZP Dôvera - zamestnanec
ZP Dôvera – firma
ZP Dôvera - zamestnanec ZPS
ZP Dôvera - firma ZPS
ZP VšZP - zamestnanec
ZP VšZP – firma
ZP VšZP - zamestnanec ZPS
ZP VšZP - firma ZPS
9
Percento Max.VZ - mesiac Dividendy - maximálny VZ Dividendy - percento
4
4 120,00
49 440,00
14
10
4 120,00
0,00
0
2
4 120,00
49 440,00
14
5
4 120,00
0,00
0
4
4 120,00
49 440,00
14
10
4 120,00
0,00
0
2
4 120,00
49 440,00
14
5
4 120,00
0,00
0
www.helios.eu
ZP Union - zamestnanec
ZP Union – firma
ZP Union - zamestnanec ZPS
ZP Union - firma ZPS
4
10
2
5
4 120,00
4 120,00
4 120,00
4 120,00
49 440,00
0,00
49 440,00
0,00
V systéme Helios Orange pre tento účel vznikli nasledovné zmeny:
1. Cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz:
Upravené formáty správ:
Mesačný výkaz pre ZP
Mesačný výkaz pre ZP - opravný
Mesačný výkaz pre ZP – aditívny
Nové tlačové distribučné formuláre:
ZP Dôvera - m. výkaz od 1 2015
ZP VšZP - m. výkaz od 1 2015
ZP Union – m. výkaz od 1 2015 – bude v distribúcii 10.2.2015
2. Cesta: Konštanty a číselníky/Pomocné číselníky Skupina ZP – oznámenie zmeny
Názov kódu P bol upravený nasledovne:
„fyzická osoba s nárokom na odpočítateľnú položku, ktorá sa u toho istého zamestnávateľa
považuje za zamestnanca aj z iného dôvodu“
Samotné generovanie hlásení zmenené nebolo, tzn. že v prípade potreby vytvoriť hlásenie
s kódom 2P používateľ vytvorí hlásenie zmien ZP ručne.
3. Cesta: Zamestnanci/Hlásenia zmien ZP:
Generovanie hlásení zmien ZP z dôvodu DNP, O a MD pri DNP bolo upravené tak, aby sa od
1/2015 automaticky generoval kód 1O počas celej doby trvania týchto neprítomností.
4. Cesta: Ročné zostavy:
Tlačivo Oznámenie na uplatnenie OP ZP 2015 môže používateľ vytlačiť nad označenými
zamestnancami.
Cesta: Zamestnanci mzdové údaje/záložka Odvody/podzáložka Poistenie časť Odvodové
zvýhodnenie bola rozšírená o novú položku Zdravotné poistenie – odpočítateľná
položka.
Touto položkou používateľ označí zamestnanca, ktorí si odovzdal pre dané obdobie
Oznámenie na uplatnenie OP ZP.
Do výpočtu mzdy bol zapracovaný algoritmus výpočtu OP ZP, parametre pre výpočet si
používateľ môže zobraziť pomocou tl. Nastav (kl. skratka F4):
10
14
0
14
0
www.helios.eu
4 SOCIÁLNE POISTENIE OD 1. 1. 2015
Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení Z. z. v znení neskorších predpisov.
zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v znení
neskorších predpisov.
4.1
Maximálny vymeriavací základ
Maximálny mesačný základ pre IP, PdRf, PvN, SP, NP a GP za zvyšuje na € 4120,00.
4.2
Odvodové zvýhodnenie Dohoda o brigádnickej práci študentov
Študent, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku (vrátane mesiaca, v kt. dovŕši vek 18 rokov) ako aj
študent, ktorý je starší ako 18 rokov veku € 200,00.
4.3
Odvodové zvýhodnenie - predtým dlhodobo nezamestnaný
Maximálna hranica príjmu € 552,08
4.4
Maximálny denný vymeriavací základ
Maximálne DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti € 40,6356
4.5
Mesačný výkaz MVPP, VPP a RLFO 2015
Tlačivo ako aj XSD schéma pre mesačný výkaz MVPP a VPP ako aj RLFO ostáva v platnosti a je
bez zmien oproti roku 2014.
4.6
Rozhodné obdobie pre výpočet DVZ 2105
Na základe zákona č. 298/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení sa mení od 1.1.2015 znenie § 54 odsek 2:
„(2) Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom
kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v
kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie
nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo
najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky,
rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku
nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu
mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.“
11
www.helios.eu
4.7
Prepočítanie starobného dôchodku pri výkone zárobkovej činnosti
Poistencovi, ktorí po priznaní starobného dôchodku ďalej vykonáva zárobkovú činnosť, Sociálna
poisťovňa k 1. januáru každého roka trvania dôchodkového poistenia dôchodok automaticky
prepočíta – navýši. Sociálna poisťovňa prepočet vykoná do 31. marca príslušného roka.
Do 31. decembra 2014 je takýto prepočet možný len po zániku dôchodkového poistenia, tzn.
pracujúci dôchodca musel ukončiť zamestnanie preto, aby mu Sociálna poisťovňa prepočítala
dôchodok.
UPOZORNENIE:
Zamestnávateľ je povinný predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list
dôchodkového poistenia za obdobie pred 1. augustom 2006 za zamestnanca, ktorý je
poberateľ starobného dôchodku a získal obdobie dôchodkového poistenia počas poberania
starobného dôchodku alebo jeho časti, do 31. januára 2015, ak ho už Sociálnej poisťovni
nepredložil.
Z usmernenia Sociálnou poisťovňou:
Do ELDP, ktorý zamestnávateľ vyhotoví podľa §293di zákona č.298/2014 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je
potrebné do oddielu II. ELDP uvádzať len údaje spadajúce do obdobia od 1.januára 2004 do
31.júla 2006. Ide o jednorazovú povinnosť zamestnávateľa, pretože na účely každoročného
zvyšovania starobných dôchodkov od 1.januára kalendárneho roka bude získavať Sociálna
poisťovňa z interných informačných systémov. Povinnosť zamestnávateľa vyhotoviť ELDP pri
skončení zamestnania alebo pri uplatnení nároku na dôchodok však zostáva zachovaná a
nemení sa ani spôsob vyhotovenia takéhoto ELDP, t.j. tento sa vyhotoví za celé obdobie
dôchodkového poistenia u zamestnávateľa. Pokiaľ pri vyhotovovaní ELDP zamestnanie trvá, je
možné rubriku „Dátum zániku“ v I. oddiele ELDP nechať prázdnu alebo do nej uviesť údaj
„trvá“. Kvôli jednoznačnosti Sociálna poisťovňa uprednostňuje druhú alternatívu, t.j. že sa tam
uvedie údaj „trvá“.
Z hľadiska systému Helios Orange je nutné skontrolovať mzdové konštanty:
Cesta: Konštanty a číselníky/záložka DNP a poistenie:
[1] Nemocenské dávky
[2] Poistenie
12
www.helios.eu
Poisťvňa
GP
GP
IP
IP
NP
NP
PdRf
PvN
PvN
SP
SP
SP
UP
UP
Názov mzdovej zložky
Gar.pois. – firma
Gar.pois. - firma – dohoda
Inval. poist. - zamestnanec
Inval.poist. – firma
Nem.poist. – zamestnanec
Nem.poist. – firma
Rezervný fond - firma
Poist.v nezam. - zamestnanec
Poist.v nezam. - firma
Starob. poist. - zamestnanec
Starob.poist. - firma
Starob.poist. - firma (I./II.pilier)
Úraz.poist. – firma
Úraz.poist. - firma - dohoda
Percento
Max.VZ - mesiac
0,25
4 120,00
0,25
4 120,00
3
4 120,00
3
4 120,00
1,4
4 120,00
1,4
4 120,00
4,75
4 120,00
1
4 120,00
1
4 120,00
4
4 120,00
14
4 120,00
14
4 120,00
0,8
99 999 999,00
0,8
99 999 999,00
V systéme Helios Orange pre tento účel vznikli nasledovné zmeny:
1. Cesta: Zamestnanci/Prehľad DVZ/Počiatočné hodnoty
Slúžia pre zadanie údajov pre výpočet DVZ pred 1. ostrým mzdovým obdobím:
2. Cesta Zamestnanci/ELDP
Vznikol nový stĺpček Poberateľ starobného dôchodku pomocou, ktorého si viete zobraziť zamestnancov,
ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku.
TIP ako splniť povinnosť odovzdania ELDP za obdobie 1. 1. 2004 do 31. 7. 2006 poistencov,
ktorí po priznaní starobného dôchodku ďalej u Vás vykonávajú zárobkovú činnosť :
1. nad prehľadom ELDP si pomocou tlačidla Nastav na záložke Podmienky - filter používateľ
nastaví filter na nasledujúce hodnoty:
Poberateľ starobného dôchodku = Áno A SÚČASNE
Stav pracovného pomeru = V stave alebo Vyňatý z ES A SÚČASNE
Uzavreté = Nie A SÚČASNE
Skupina druhov PP = pracovný pomer A SÚČASNE
Dátum vzniku PP < 01.08.2006
13
www.helios.eu
2. nad vytvoreným zafiltrovaným zoznamom používateľ spustí akciu Uzavretie vybraných
ELDP, kde zvolí Dôvod = Iný dôvod a Dátum = 31. 7. 2006.
INFO:
Ak sa do zafiltrovaného zoznamu dostanú aktívni zamestnanci poberajúci starobný dôchodok,
ktorý k uzatváranému dátumu už majú ELDP uzavretý, na túto skutočnosť bude používateľ v
procesnom okne informovaný, že sa uzavretie nevykonalo.
3. po vytlačení takto uzavretých ELDP a sprievodného listu je potrebné toto uzavretie zrušiť
(akcia Zrušenie uzavretia vybraných ELDP), vzhľadom k tomu, že Sociálna poisťovňa potrebuje
toto obdobie zahrnúť do celkového ELDP, ktoré budete uzatvárať a odovzdávať pri ukončení
pracovného pomeru takýchto zamestnancov.
5 DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OD 1. 1. 2015
5.1
Sadzba preddavkovej dane od 1. 1. 2015
Sadzba dane FO je v zdaňovacom období:
19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného
minima vrátane, tzn. v roku 2015 je sadzba dane 19 % zo základu dane ≤ 35 022,31 €
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného
minima, tzn. v roku 2015 je sadzba dane 25 % zo základu dane > 35 022,31 €
5.2
Základná nezdaniteľná časť 2015
Od 1. 1. 2015 je ustanovená výška ročnej základnej nezdaniteľnej časti na € 3803,33
(mesačná = € 316,94).
5.3
Nezdaniteľná čiastka – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
Maximálna ročná pre rok 2015 čiastka DP SDS € 988,80
5.4
Nezdaniteľná čiastka – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové
dôchodkové sporenie, a to maximálne 180 € a uplatní prvýkrát v ročnom zúčtovaní dane za
rok 2014.
Pre uplatnenie novej nezdaniteľnej čiastky DDS musí byť splnené, že
- príspevky na DDS boli zaplatené na základe účastnickej zmluvy uzavretej po 31.12.2013
alebo na základe účastníckej zmluvy, kt.súčasťou je zrušenie dávkového plánu
(podpísaný „dodatok“),
- daňovník/zamestnanec má uzavreté všetky účastnícke zmluvy po 31.12.2013 alebo má
ku všetkým účastníckým zmluvám zrušený dávkový plán.
5.5
Navýšenie nepeňažných príjmov 2015
V zmysle novely č. 333/2014 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 1. 1. 2015
dopĺňa v § 5 odsek 3 písmenom d), ktoré znie:
„d) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane;
zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) a ods. 3
písmena a), môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej
činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.“
14
www.helios.eu
5.6
Nepeňažný príjem vyplatený formou produktov vlastnej poľnohospodárskej
výroby
Príjmy poskytnuté formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je
poľnohospodárska výroba sú oslobodené od dane do výšky € 200/rok za všetkých zamestnávateľov.
5.7
Vyhlásenie pre uplatnenie ZNČ a DB 2015
Zamestnávatelia, ktorí v roku 2014 použili pre zdaňovacie obdobie 2014 štvorstranový vzor
tlačiva „Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6
ZDP“ (čo bolo v roku 2014 podľa stanoviska Finančného riaditeľstva SR možné), že pre
zdaňovacie obdobie 2015 musia použiť „nový“ dvojstranový vzor tlačiva vydaný k 1.1.2014
„Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“
zverejnený na webovom sídle www.financnasprava.sk.
Pre rok 2015 nie je v tlačive žiadna zmena a preto zamestnávatelia, ktorí v roku 2014 použili
„nový“ dvojstranový vzor tlačiva môžu na predĺženie platnosti údajov pre zdaňovacie obdobie
2015 využiť do konca januára 2015 podpísanie oddielu V. zamestnancom.
Distribučný tlačový formulár používateľ nájde nad prehľadom Ročné zostavy:
Sys.č. Názov
-403145 Vyhlásenie na uplat. ZNČ a DB 2014
5.8
Ročné zúčtovanie dane 2014
Ministerstvo financií SR a Finančná správa vydali pre rok 2014 nové pre Ročné zúčtovanie dane
pre rok 2014.
Zmena mzdových konštánt pre výpočet Zamestnaneckej prémie:
6-násobok minimálnej mzdy € 2112,00
12-násobok minimálnej mzdy € 4224,00
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 3658,08
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2014 € 3 803,33
Nezdaniteľná čiastka na DP SDS pre rok 2014 € 966,00
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2014 € 180,00
5.9
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2015
Ministerstvo financií SR vydalo pre rok 2014 nové tlačivo pre Potvrdenie o zdaniteľných
príjmoch.
5.10 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ... za mesiac 2015
Tlačová aj elektronická forma je totožná s prehľadom platným pre rok 2013
5.11 Hlásenie o vyúčtovaní dane .... za rok 2014
Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR vydala novú xsd schému a novú tlačovú formu.
Z hľadiska systému Helios Orange je nutné skontrolovať mzdové konštanty:
Pre ročné zúčtovanie dane 2014:
15
www.helios.eu
Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane [1] Dane:
Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane [2] Odpočítateľné položky:
Symbol Názov
DB
DDS
DPSDS
DVZP
NČM
ZNČ
Daňový bonus
Dôchodkové doplnkové sporenie
Dobrovoľné príspevky na SDS
Ďalšie vzdel.zdr.prac.
Odpočet manžel(-ka)
Nezdaniteľná čiastka
Ročná
čiastka
256,92
180,00
966,00
0,00
3 803,33
3 803,33
Pre výpočet dane počas roka 2015:
Cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane [1] Dane:
16
www.helios.eu
Symbol Rok
Názov
_ZD_1
Typ sadzby Sadzba Hranica
Hranica
mesačná
ročná
2015 Preddavková daň - pásmo 1 Preddavková
25
99 999 999,00 99 999 999,00
ZD
2015 Preddavková daň - pásmo 0 Preddavková
19
2 918,53
35 022,31
Cesta: Konštanty a číselníky [2] Odpočítateľné položky:
Symbol
Názov
DB
Daňovy bonus
ZNČ
Základná nezdaniteľná čiastka
Ročná
Typ
čiastka
odpočtu
256,92 Bonus
3 803,33 Odpočet
Uplatniť
Mesačne
Mesačne
Cesta: Konštanty a číselníky [2] Dane:
Z hľadiska systému Helios Orange nad prehľadom Ročné zostavy pribudli nové
tlačové formuláre a správy:
Nad prehľadom Ročné zostavy:
Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015
Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015 za rod. číslo
Nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane:
Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane 2014
Ročné zúčtovanie dane 2014
Žiadosť o RZD 2014
Nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad:
Formát správy:
Ročný daňový prehľad 2013 – XML (zapracovaná nová štruktúra platná pre rok 2014)
Tlačový formulár:
Ročné hlásenie 2014
V systéme Helios Orange pre tento účel vznikli nasledovné zmeny:
1. Cesta: Výpočet mzdy/Predspracovanie vznikla akcia Navýšenie nepeňažných
príjmov.
Táto akcia označí alebo zruší označenie vybraných záznamov pre navýšenie nepeňažných
príjmov. Používateľ si môže toto označenie skontrolovať, keď si pomocou tl. Nastav zobrazí
stĺpček Vykonať navýšenie nepeňažných príjmov.
Po označení a následnom spustení výpočtu mzdy dôjde k navýšeniu čiastok na označených
mzdových zložkách. Používateľ si môže zobraziť aj čiastky pred týmto navýšením a to
pomocou tl. Nastav zobrazením stĺpčeka Čiastka pred NNP.
17
www.helios.eu
2. Cesta: Konštanty a číselníky/editor Mzdové zložky položka Vlastná poľnovýroba.
Pre účely vyplácania nepeňažného príjmu formou produktov vlastnej poľnovýroby je
potrebné mať vytvorené 2 mzdové zložky Skupiny mzdovej zložky Naturálna mzda, ktoré
musia mať nastavené nasledovné položky:
1. Základ pre daň = Áno + Vlastná poľnovýroba = Áno
2. Základ pre daň = Nie + Vlastná poľnovýroba = Áno
Na základe označenia mzdovej zložky pre vlastnú poľnovýrobu kontroluje výpočet mzdy
prípadné prekročenie ročnej čiastky, ktorá je oslobodená od dane. Po prekročení by
používateľ mal začať používať druhú mzdovú zložku, ktorá vstupuje do základu dane.
6 ROČNÝ VÝKAZ O PLNENÍ POVINNÉHO PODIELU
2014
Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov.
Z hľadiska systému Helios Orange vznikol nad prehľadom Ročné zostavy nový
tlačový formulár:
Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2014
Pre rok 2014 je nové tlačivo, ktoré sa nachádza nad prehľadom Ročné zostavy.
Do počtu časti B – Skutočný stav vstupujú všetci zamestnanci, ktorí majú priznaný ČID
(čiastočný invalidný dôchodok, t.j. < 70 %) alebo ID (invalidný dôchodok > 70 %). Tento údaj
systém zisťuje z prehľadu Dôchodky nad mesiacom december, pričom zohľadňuje prípadné
odobratie dôchodku, vznik a zánik pracovného pomeru. Ak je zamestnanec považovaný za
osobu so ZP, čo len jeden deň v mesiaci, započítava sa za osobu so ZP za celý mesiac.
Skutočný počet osôb so ZP sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
Zamestnanec, ktorý ma pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %
ale najviac 40 % (po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok) sa do prehľadu Dôchodky
zaeviduje na Druh dôchodku "Čiastočný invalidný dôchodok" so zadaním Dátumu nároku, BEZ
zadania Dátumu priznania. Takýto zamestnanec sa nedostane ani do Ročného výkazu ZPS časť
B do riadku 1.
Príklad:
priznaný ČID od 1. 1. 1996
vznik PP od 15. 7. 2012
zánik PP od 11.11.2012
Výpočet: 5/12=0,416 = 0 - t.j. do počtu ČID za rok 2012 sa nezapočítava V zásade platí
pravidlo, ak bol zamestnanec počas celého roka menej ako 6 mesiacov "invalidný" do počtu sa
nezapočítava.
POZOR:
Údaje do formulára Ročný výkaz o plnení podielu sa počítajú vždy po jednotlivých
mesiacoch, je teda nutné, aby informácie o tom, či vznikol zamestnancovi nejaký dôchodok
18
www.helios.eu
alebo mu bol priznaný príp. odobratý
bola vo všetkých mesiacoch, v ktorých
zamestnanec mal nárok, bol priznaný alebo odobratý dôchodok.
19
Download

Prehľad legislatívnych zmien platných od 1. 1. 2015