EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN
EXEKUTOR
Mgr. Pavel Dolanský
Evid.č. 015
Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323
e-mail: [email protected], www.exekuceberoun.cz
Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 22.02.2012
Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 08.03.2012
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
Č.j. 015 EX 87/2009-62
Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 266 01
Beroun, CZE
pověřený k provedení exekuce usnesením na nařízení exekuce vydaném Okresním soudem v Náchodě ze
dne 09.02.2009 č.j. 22 Nc 4457/2009-7,
proti povinnému:
Hejzlar Pavel, RČ: 620508/2235
bytem Lhota za Červeným Kostelcem 352, Červený Kostelec,
na návrh oprávněného:
Chládek Robert Ing., bytem Věštínská 36, Praha 5, RČ: 640424/1657,
práv. zast. Mgr. Krejčí Tomáš, advokát, se sídlem Na Slupi 15, Praha 2, PSČ:
128 00, IČ: 66243092
k vymožení povinnosti povinné(ho) zaplatit oprávněné(mu) pohledávku ve výši 3.000.000,- Kč,úroky ve
výši 10.000,- Kč, poplatky z prodlení ve výši 6% ročně z částky 3.000.000,- Kč ode dne 01.10.2008 do
zaplacení, náhradu nákladů předcházejícího řízení ve výši 236.901,- Kč a povinnosti povinné(ho) uhradit
oprávněné(mu) náklady oprávněné(ho) ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce, když konečné náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) budou určeny v příkazu
k úhradě nákladů exekuce;
vydává v souladu s ust. § 47 a ust. § 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") tento
exekuční příkaz
ke zřízení exekutorského zástavního práva k
nemovitostem
a k prodeji nemovitostí povinného
Podle vykonatelného exekutorského zápisu Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 43 Sm 139/2008-10 ze
dne 27.11.2008 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 09.02.2009 č.j.
09.02.2009, o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši
3.000.000,- Kč, slovy třimiliony korun českých a jejího příslušenství, tj.
- úroků ve výši 10.000,- Kč,
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun, č.ú.: 27-7069460277/0100, IČ: 40658759, DIČ: cz-6708061503
poplatku z prodlení ve výši 6% ročně z částky 3.000.000,- Kč ode dne 01.10.2008 do zaplacení,
-nákladů předcházejícího řízení ve výši 236.901,- Kč
a k vymožení povinnosti povinné(ho) uhradit oprávněné(mu) náklady oprávněné(ho) a exekutorovi náklady
exekuce, které ke dni vydání tohoto exekučního příkazu činí celkem 701484, sestávající z:
o nákladů oprávněného ve výši 61.577,- Kč;
o nákladů exekuce ve výši 639907 Kč;
Vymáhanou povinnost s náklady exekuce je povinná(ý) povinen(a) zaplatit na účet exekutora vedený
u Volksbank a.s., č.: 4200077799/6800, VS: 8709, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě určené
ve výzvě ke splnění povinnosti, když konečné náklady exekuce a náklady oprávněného budou určeny
příkazem k úhradě nákladů exekuce;
II.
Exekutor přikazuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. c) e.ř. a ustanovení § 69 e. ř. ve spojení s ust. § 335 a násl. zákona č. 99/1963
Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), provést exekuci více způsoby na
následujících nemovitostech:
- pozemek parcelní číslo St. 173, o výměře 30m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v
katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod, pro obec Brzice, katastrální území Brzice, na listu vlastnictví č. 348, popis:
- pozemek parcelní číslo 486/3, o výměře 522m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí
vedeném Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Brzice,
katastrální území Brzice, na listu vlastnictví č. 348, popis:
- stavba (budova) bez čp/če, stojící na pozemku parc. č. St. 173, zapsaná v katastru nemovitostí
vedeném Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Brzice,
katastrální území Brzice, na listu vlastnictví č. 348, popis: jiná st.
III.
Doručením exekučního příkazu katastrálnímu úřadu a zapsáním poznámky se povinné(mu) zakazuje
nakládat se svým majetkem, tzn. povinné(mu) se zakazuje, aby postižené nemovitosti převedl(a) na
někoho jiného nebo je ke škodě exekuce jakkoli zatížil(a), zcizil či jinak znehodnotil.
IV.
V. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil
soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo,
právo věcného břemene, nájemní či jiné právo, které je způsobilé ovlivnit odhadní cenu nemovitostí s
příslušenstvím.
V.
Povinný(á) je povinen(a) provést úhradu až do výše vymáhané pohledávky oprávněného a jejího
příslušenství, tedy
a) pohledávky ve výši 3.000.000,- Kč, slovy třimiliony korun českých,
b) příslušenství pohledávky, tj.
úroky ve výši 10.000,- Kč,
poplatky z prodlení ve výši 6% ročně z částky 3.000.000,- Kč ode dne 01.10.2008 do zaplacení
náklady předcházejícího řízení ve výši 236.901,- Kč
nákladů oprávněného výši 61.577,-Kč;
nákladů exekuce, které ke dni tohoto příkazu činí částku ve výši 63.9907,- Kč a které budou
následně vyčísleny v Příkazu k úhradě nákladů exekuce,
na účet exekutora vedený u Volksbank a.s., č.: 4200077799/6800, VS: 8709, a to bez zbytečného
odkladu nebo ve lhůtě určené ve výzvě ke splnění povinnosti,když konečné náklady exekuce a
náklady oprávněného budou určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce.
Odůvodnění:
Exekutor zjistil z katastru nemovitostí existenci majetku, postižitelného exekučním příkazem.
S ohledem na právní vztah zvážil současně zřídit k uvedeným nemovitostem exekutorské zástavní
právo a pokud tento způsob nepovede k ukončení exekuce, provede prodej těchto nemovitostí.
Zřízené exekutorské zástavní právo současně zajišťuje uspokojení vymáhané pohledávky i pro případ
insolvence. Podle komentáře k e.ř. (Kasíková, Kučera, Plášil, Šimka, Jirmanová, Hubáček, C.H.Beck
2007 str. 173) lze v jednom exekučním příkazu zvolit podle §59/2 e.ř. i více způsobů exekuce, což
exekutorovi s ohledem na efektivitu, procesní ekonomii, zajištění pohledávky a zásah do práv
účastníků řízení v tomto případě připadlo jako nejvhodnější.
Poučení:
Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek.
Dle ust. § 47 odst. 4 e. ř., majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný
převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil
tuto povinnost, je neplatný.
Účastníci exekučního řízení mají ve smyslu § 29 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb., právo vyjádřit se
k osobě exekutora. Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do
pěti dnů ode dne, kdy soud pověřil exekutora k provedení exekuce; nevěděl-li v této době o
pověření exekutora k provedení exekuce, důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později,
může námitku uplatnit do 5 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Námitky povinné(ho) k osobě
exekutora nemají odkladný účinek. Námitku je třeba podat k soudu, jímž je: Okresní soud v
Náchodě, prostřednictvím pověřeného exekutora.
UPOZORNĚNÍ:
Neoznámí-li povinný(-á) ve výše stanovené lhůtě, zda a kdo má k postiženým nemovitostem
předkupní právo, právo věcného břemene, nájemní či jiné právo způsobilé ovlivnit odhadní
cenu nemovitostí s příslušenstvím, odpovídá za škodu tím způsobenou.
Jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do
společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo
jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného. Pokud nebude dluh uhrazen, může soudní
exekutor nařídit dražbu, ve které budou prodány věci, označené tímto exekučním příkazem.
Pokud však povinný nebo další osoba dluh v plném rozsahu včetně nákladů exekuce uhradí,
bude exekuce zastavena. Pro pořadí exekutorského zástavního práva je rozhodující den, kdy
byl příslušenému katastrálnímu pracovišti doručen exekuční příkaz; došlo-li několik exekučních
příkazů ve stejný den, mají zástavní práva stejná pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou
pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí
exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva (§ 69a/3 e.ř.).
Exekučním příkazem jsou postiženy veškeré součásti a příslušenství postižených nemovitostí,
bez ohledu na to, zda se jedná o movité či nemovité věci.
V Berouně dne 02.02.2012
Za správnost vyhotovení:
Marie Velíková
Pověřená s. e.
Osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz:
Mgr. Pavel Dolanský, v.r.
exekutor
Exekutorský úřad
Mgr. Krejčí Tomáš, advokát, se sídlem Na Slupi 15, Praha 2, PSČ: 128 00, IČ: 66243092 (právní zást.oprávněného)
Hejzlar Pavel, bytem Lhota za Červeným Kostelcem 352, Červený Kostelec (povinný)
Katastrální pracoviště Náchod (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Hrašeho /11, Náchod (příslušný
katastrální úřad)
Download

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ exekuční příkaz ke zřízení