EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN
SOUDNÍ EXEKUTOR
Mgr. Pavel Dolanský
Evid.č. 015
Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323
e-mail: [email protected], www.exekuceberoun.cz
Č.j. 015 EX 727/2012-114
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun se sídlem: Palackého 31/2, 268 01 Beroun
pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal dne 07.06.2012 Okresní soud v Příbrami pod
č.j. 23 EXE 1172/2012-14, kterým byl nařízen výkon exekučního titulu, kterým je: směnečný platební rozkaz
– č.j. 47Cm 262/2012-7 ze dne 27.03.2012 vydal: Krajský soud v Praze, ve věci oprávněné Václav Horák,
bytem Voznice 10, Voznice, PSČ: 263 01, dat. nar.: 11.07.1970 proti povinnému: František Horák, bytem
Voznice 10, Voznice, PSČ: 263 01, dat. nar.: 30.12.1975, pro 375.000,- Kč s příslušenstvím včetně nákladů
exekuce a nákladů oprávněného, rozhodl
takto:
1. Dražební jednání s e n a ř i z u j e na den 11.12.2014 v 10:00 hodin v jednací místnosti sídla
Exekutorského úřadu Beroun, Palackého 31/2, Beroun.
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 2.1.2014, č.j. 015 EX 727/2012-77 bylo odročeno dražební jednání nařízené usnesením ze
dne 8.11.2013, č.j. 015 EX 727/2012-70 na 14.1.2014 v 11:30 hod., kterým byla nařízena dražba nemovitých
věcí ve vlastnictví povinného, a to:
Dražbu soudní exekutor odročil na neurčito z důvodů podání návrhu oprávněného na odročení, neboť jedná s
povinným o úhradě dluhu jiným způsobem. Do dnešního dne pohledávka včetně nákladů exekuce nebyla
uhrazena. Soudní exekutor proto nařáídil nový termín dražby jak shora uvedeno.
P O U Č E N Í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
V Berouně dne 03.11.2014
Mgr. Pavel Dolanský, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení odpovídá:
Mgr. et. Mgr. Renáta Benetková,v.r.
Exekutorský kandidát pověřený s.e.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun, č.ú.: 27-7069460277/0100, IČ: 40658759, DIČ: cz-6708061503
Doručuje se:
Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška (ust. § 336 c o.s.ř.):
Písm. a) Václav Horák, bytem Rubínova 475, Praha 5, Slivenec (oprávněný)
František Horák, bytem Voznice 10, Voznice (povinný)
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5 (zástavní věřitel)
Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram, Hailova 133, Příbram I, 26101 Příbram (zástavní věřitel)
Komerční pojišťovna, a.s., Karolinská 650/1, Karlín, 18600 (zástavní věřitel)
Schäfferová Erika Mgr., K zahrádkám 1408/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 (zástavní věřitel)
MRAZÍRNY SCHMIDT s.r.o., ul. Jižní, 33002 Dýšina (zástavní věřitel)
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 563/12, Nové Město, 120 00 Praha (zástavní věřitel)
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11407 Praha, zást. JUDR. Josef Kešner, advokát (zástavní a
přihlášený věřitel)
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 (zástavní věřitel)
Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129, Nusle, 14000 Praha 4 (zástavní věřitel)
Písm. b) Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Dobříši
Obecní úřad Voznice
Písm. c) OSSZ Příbram
VZP ČR
Písm. d) Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram
Písm. e) Město Dobříš
Žádáme obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
Žádáme příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce.
Usnesení o nařízení dražebního jednání doručeno a vyvěšeno: dle ust. § 336c odst. 3 o.s.ř. - EÚ Beroun
Download

Dražební vyhláška