VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu
Zadávací řízení
Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), tedy mimo režim citovaného zákona, postup při zadávání veřejné
zakázky se řídí zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných
zakázek č. 06/14, ze dne 22. 7. 2014
Název veřejné zakázky
„PC NEMJI 2015“
ev. č. ZMR-2015-4
Zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

statutární orgán: ředitel, MUDr. Lukáš VELEV, MHA

adresa sídla: Vrchlického 59, 58601 Jihlava

IČO: 00090638

DIČ: CZ00090638

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 18736-681/0100

telefon: 567 157 150

fax: 567 301 212

e-mail: [email protected]
1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY JE BLÍŽE VYMEZEN NÁSLEDOVNĚ:
Dodávka maximálního počtu ks koncových kancelářských počítačových stanic dle následující minimální
specifikace:
Název komponent
Skříň
Zdroj
Základní deska
Procesor
Paměť
Grafická karta
Zvuková karta
Síťová karta
Pevný disk
DVD mechanika
Operační systém
Název komponent
Monitor
Parametry
světelná indikace zapnutého PC (pro účely vizuální kontroly
obsluhou), čelní panel musí obsahovat zapojené následující I/O : 2x
USB port min 2.0
barva černá nebo stříbrná (ne bílá)
automatická termoregulace otáček ventilátoru
6x USB port min. 2.0, z toho 4x vyveden na zadním panelu skříně a
2x vyveden na předním panelu skříně
1x LPT port vyveden na zadním panelu skříně
CPU INTEL Core i5-4460 BOX (3.2GHz, LGA1150, VGA)
RAM 8 GB DDR3 1600MHz se zachováním minimálně jednoho
volného slotu pro případné rozšíření RAM
Integrovaná na základní desce s konektorem DVI vyvedeném na
zadním panelu skříně, rozlišení 1680x1050
integrovaná na základní desce s následujícími I/O vyvedenými na
základní desce: 1x Mic-In, 1x Line-Out, 1x Line-In
1000 Mbit/s integrovaná na základní desce s konektorem RJ-45
vyvedeném na zadním panelu skříně, podpora WOL
SSD min. 120 GB
Rozhraní SATA, pouze ROM
Windows 8.1/ Pro 64 bit. CZ/SK/PL/EN DOEM DVD
(instalovaný bude Win 7 Pro CZ 64 bit vč. všech záplat a
požadovaných aplikací)
Parametry
- černá barva
- min. 22" LCD s rozlišením min. 1680x1050, poměr 16:10
- vestavěný 2x reproduktor min. 1W, vstup 3,5 mm stereo jack
- výškově nastavitelný (pivot)
- DVI konektor vč. kabelu
- audio kabel (3,5 mm stereo jack)
Dále ke každému PC:
 myš: Genius NetScroll 200 USB Black LASER 1600dpi nebo nástupce (je možná alternativa od jiného
výrobce za dodržení stejných technologických vlastností)
 klávesnice: GENIUS KB-110X USB CZ black nebo nástupce (je možná alternativa od jiného výrobce za
dodržení stejného rozložení kláves a bez dalších kláves, které uvedená klávesnice neobsahuje)
 přepěťová ochrana 5x zásuvka (230VAC/10A/50Hz), otočný přívodní kabel 1,8m, indikace aktivní
ochrany, přetížení a poruchy kabeláže
další požadavky na nabízenou techniku:
 Na PC musí být předinstalován OS Windows 7 Pro CZ 64bit, dodávaný s PC včetně všech dostupných
aktualizací OS (v době kompletace PC před dodáním objednateli).



Na PC nesmí být předinstalovány žádné zkušební verze jiných dodavatelů či jiných systémů, které
nejsou součástí poptávky (např. Antivirový program, zkušební verze MS Office atd.).
Na každém PC musí být nainstalována aktuální verze:
o Adobe reader CZ
o Adobe Flash Player
o Libre Office CZ
o VLC media player CZ
Záruka 36 měsíců s opravou následující pracovní den na místě u zákazníka formou výměny vadné
komponenty za nový kus.
Variantní řešení se nepřipouští!
V nabídce musí být patrné a jasně uvedené splnění všech uvedených parametrů a to ne pouze jednou
větou, ale informací o každém poptávaném technickém parametru. Pokud některý z nich uvedený nebude,
bude toto považováno za nesplnění požadovaných parametrů!!!
Celková částka této zakázky je stanovena na 1.500.000,- Kč vč. DPH. Tato cena je nepřekročitelná.
2.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Zahájení: Podpisem smlouvy.
Dodání: Do 30 dnů od podpisu smlouvy.
Místo plnění: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Oddělení ICT, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
3.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
čestné prohlášení (vzor viz Příloha č. 3), které musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Uchazeč může doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit v prosté kopii.
Zadavatel je oprávněn si tyto doklady vyžádat od vítězného uchazeče v originále či v ověřené kopii ještě před
podpisem smlouvy.
Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) Certifikace dodavatele na servis dodaných počítačů – ČSN ISO/IEC 27001:2013.
b) Na výrobky musí být vydáno prohlášení o shodě s nařízeními a normami o elektromagnetické
kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.
c) Počítač musí splňovat směrnici Evropské unie platnou od 1. ledna 2013, známou pod označením ErP
Lot 6, která reguluje maximální spotřebu počítačů v pohotovostním režimu na 0,5 W.
4.
KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním a jediným hodnotícím kritériem je celkový počet nabízených kompletních PC sestav (včetně
monitoru a veškerého požadovaného příslušenství) za dodržení všech minimálních technických parametrů.
V případě shodného počtu nabízených sestav rozhoduje nabídková cena. Pokud bude i cena shodná,
rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky los. Celková nabídková cena nesmí překročit 1.500.000,- Kč vč.
DPH.
Hodnotící kritérium
Váha
Celkový počet nabízených kompletních PC sestav
100%
5.
POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY
Nabídková cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“ a bude obsahovat veškeré náklady potřebné k
realizaci předmětu této zakázky včetně souvisejících konzultací a činností.
V cenové nabídce požadujeme uvést celkovou cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH.
6.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za předmět zakázky bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem se
splatností 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Faktura bude vystavena po řádném
ukončení činností předmětu plnění na základě předávacího protokolu schváleného zadavatelem a
poskytovatelem služeb, kde budou uvedeny jednotlivé povedené činnosti, jejich počet a ocenění. Daňový
doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění. Dále musí být daňový doklad označen názvem projektu: "PC NEMJI 2015". Daňový doklad,
který nebude v souladu s výše uvedeným zákonem, popř. bude obsahovat jakékoli jiné chyby či nedostatky,
vrátí zadavatel dodavateli, přičemž nová lhůta splatnosti běží od doručení nového daňového dokladu
zadavateli.
7.
SMLUVNÍ POKUTY
a) V případě nedodržení stanovených podmínek a povinností dodavatele vyplývajících ze smlouvy, nebo
pokud dodavatel odstoupí od realizace předmětu plnění dle smlouvy, na kterou byly poskytnuty finanční
prostředky, v průběhu kalendářního roku, je poskytovatel povinen do 30 kalendářních dnů od rozhodné
události na straně poskytovatele vrátit finanční prostředky na účet objednatele. V případě, že
poskytovatel nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit úrok z
prodlení v zákonné výši a objednatel zahájí další kroky k vymáhání těchto prostředků.
b) V případě porušení jiných povinností dodavatele sjednaných smlouvou, než které jsou sankcionovány
zvláštní smluvní pokutou, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve
výši 5.000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti dodavatele a každý započatý den prodlení a
poskytovatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
c) Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování poskytovateli. Jakákoliv sankce
dle smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu způsobené škody, ani toto právo nikterak
neeliminuje.
8.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro předložení nabídky počíná běžet ode dne následujícího po dni odeslání výzvy uchazečům a
uveřejnění výzvy na zakázku malého rozsahu a končí dne 24. 2. 2015 ve 12:00 hod. Místo pro předložení
obálek s nabídkami je Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, sekretariát
ředitele. Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně na podatelnu v sídle
zadavatele, a to v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hod. Uchazeči mohou podat
nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to tak,
aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Obálka musí být označena „PC NEMJI 2015 neotvírat“ a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s obsahem zapečetěním nebo jiným vhodným
způsobem.
9.
ZADÁVACÍ LHŮTA:
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení
lhůty pro podání nabídek.
10.
NÁZEV A SÍDLO ZADAVATELE
NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
statutární orgán: ředitel, MUDr. Lukáš VELEV, MHA
adresa sídla: Vrchlického 59, 58601 Jihlava
IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 18736-681/0100
telefon: 567 157 150
fax: 567 301 212
e-mail: [email protected]
Kontaktní osoba pro případné konzultace:
Mgr. David ZAŽÍMAL, tel.: 737 346 628, e-mail: [email protected] .
11.
NÁLEŽITOSTI NABÍDKY
Uchazeč ve své nabídce musí doložit:
a) Identifikační údaje uchazeče – viz. krycí list v příloze č. 1
b) Nabídková cena doplněná do krycího listu v členění dle části 5 této výzvy.
c) Prokázání splnění základních, profesních, technických a kvalifikačních předpokladů.
d) Doplněná Kupní smlouva včetně jejích příloh (Specifikace předmětu plnění, Položkový rozpočet,
Záruční a servisní podmínky)
Uchazeč může vložit do nabídky další dokumenty dle svého uvážení. Tyto dokumenty zařadí na konec
nabídky.
Kupní smlouva – Uchazeč použije znění Kupní smlouvy uvedené v Příloze č. 2 této výzvy. Uchazeč je
oprávněn v předloženém návrhu smlouvy pouze doplnit:
-
Identifikační údaje uchazeče
-
Cena – čl. 5
a dále uchazeč dodá znění příloh kupní smlouvy:
-
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy
-
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (množství a cena za předmět plnění v členění dle jednotlivých
položek předmětu smlouvy)
-
Příloha č. 3 – Záruční a servisní podmínky
Nabídka musí být předložena v jednom vyhotovení.
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Zadavatel může po uchazeči požadovat dodatečné informace k nabídce.
12.
JAKO DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE ZADAVATEL VYMEZUJE
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit s podmínkami výzvy. V případě
pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Uchazeč
je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do tří dnů ode
dne doručení žádosti od uchazeče. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti uveřejní současně na
stejném místě, jako uveřejnil výzvu, tzn. na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit.
V Jihlavě dne 26. ledna 2015
Digitálně podepsal
Jméno: MUDr. Lukáš Velev
Vydavatel: I.CA - Qualified
Certification Authority,
09/2009, První
certifikační autorita, a.s.
Sériové číslo: 10957844,
hexadecimálně:
00 A7 34 14
MUDr. Lukáš VELEV, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Příloha č. 1
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
pro veřejnou zakázku
„PC NEMJI 2015“
UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba
Tel
Email
Nabídková cena za dodávky
celkem v Kč včetně DPH
CENA
BEZ DPH
DPH
CENA VČETNĚ
DPH
Celková nabídková cena
Počet
Celkový počet nabízených PC sestav
V……………………., dne ……………………..
…….……………………………………….
Razítko a podpis uchazeče
Příloha č. 2
Kupní smlouva
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)
Smluvní strany
1.
Název
se sídlem
IČO, DIČ
zapsaná
zastoupená
bankovní spojení, č.ú.
(dále jen „prodávající“)
a
2. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem:
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČO:
00090638
DIČ:
CZ00090638
zastoupená:
MUDr. Lukášem Velevem, ředitelem
bankovní spojení :
KB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu:
18736-681/0100
(dále jen „kupující“)
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je závazek prodávajícího dodat kupujícímu
předmět koupě - „PC NEMJI 2015“ (dále jen „předmět koupě“) ve specifikaci a objemu, který
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí předmětu koupě je i
doprava do místa plnění.
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodaný předmět koupě od prodávajícího odebrat a
zaplatit za něj kupní cenu dle příslušných ustanovení této smlouvy.
Článek II.
Místo plnění
1. Místem plnění je oddělení ICT v sídle kupujícího.
Článek III.
Termín plnění
1. Předmět koupě bude dodán po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději do 30
dnů od podpisu smlouvy.
2. Smlouvu je možno vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1
měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.
3. Smlouvu lze ukončit i dohodou obou smluvních stran.
Článek IV.
Dodací podmínky
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v rozsahu a specifikaci uvedené v
příloze č. 1 této smlouvy řádně a včas.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným zaměstnancům prodávajícího do areálu místa
plnění za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Dodávka se považuje dle této smlouvy za splněnou, pokud předmět koupě bude řádně předán
kupujícímu v místě plnění v termínu dle článku III. odst. 1 včetně příslušných dokladů, které se
k dodávanému předmětu koupě vztahují. Předání a převzetí bude potvrzeno podpisem dodacího
listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Předmět koupě musí být označen řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením, a že
zboží odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.
Článek V.
Kupní cena a platební podmínky
1. Celková kupní cena předmětu koupě činí ……………. Kč bez DPH. K ceně bude připočtena
zákonem stanovená sazba DPH.
2. Kupní cena předmětu koupě je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího vč.
dopravy do místa plnění včetně poplatků dle autorského zákona a příspěvku na likvidaci historického
elektroodpadu.
3. Kupující se zavazuje hradit prodávajícímu cenu předmětu koupě, a to na základě daňového
dokladu splňujícího všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty splatnosti.
V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet
dnem doručení bezvadného daňového dokladu.
4. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
kupujícímu.
5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
6. Cenu předmětu koupě je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu
koupě ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající od
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat kupujícímu platnou sazbu
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za
zdanitelné plnění přímo příslušenému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je
považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
prodávajícím.
Článek VI.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
1.
V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, má kupující právo
na smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny předmětu plnění za každý den prodlení.
2.
V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. V odst. 4 této smlouvy, má
prodávající právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
3.
Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, která
vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.
Článek VII.
Přechod nebezpečí škody
1.
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí dle čl. IV.
odst. 3 této smlouvy.
Článek VIII.
Nabytí vlastnického práva
1.
Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí dle čl. IV. odst. 3
této smlouvy.
Článek IX.
Záruční podmínky
1. Prodávající poskytuje záruku na předmět koupě:
a) na PC - 36 měsíců formou autorizovaného servisu v místě plnění formou výměny vadného dílu
b) na ostatní HW – 36 měsíců formou autorizovaného servisu v místě plnění formou výměny
vadného dílu
2. V příloze č. 3 této smlouvy jsou uvedeny záruční a servisní podmínky.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy
Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit
v následujících případech:
1. prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 14 dnů po
splatnosti a pokud kupující nezjedná nápravu, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost
prokazatelně upozorněn, do 7 kalendářních dnů od doručení upozornění,
2. kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu koupě v termínech a
kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nezjedná nápravu, přestože
bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, do 7 kalendářních dnů od doručení
upozornění.
3. kupující v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného
činu.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. V případě oboustranně nezaviněné skutečnosti (např. při neschopnosti prodávajícího plnit
předmět smlouvy z důvodu výpadku dodávek zboží na trhu) budou tyto případy řešeny
oboustranně odsouhlasenou změnou předmětu smlouvy při zachování všech technických
parametrů předmětu smlouvy. V takovém případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke
smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
a) příloha č. 1, ve které je uvedena specifikace předmětu koupě,
b) příloha č. 2 – Položkový rozpočet, ve kterém je uvedeno množství a cena za předmět koupě
c) příloha č. 3 – Záruční a servisní podmínky
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny
formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními
stranami.
5. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou
soutěž.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu,
že se smluvními podmínkami souhlasí.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Záruční a servisní podmínky
Za prodávajícího:
za kupujícího:
V………………….dne…………
V Jihlavě dne …………………………
…………………………….
………………………………….
MUDr. Lukáš VELEV, MHA ředitel
Příloha č. 3
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů nezbytných pro plnění veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem: „PC NEMJI 2015“
Prohlašuji tímto čestně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní
kvalifikační předpoklady, neboť jsem uchazečem (dodavatelem):
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení (§ 2976 občanského zákoníku);
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů;
e) který není v likvidaci;
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele;
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu
nelegální
práce
podle
zvláštního
právního
předpisu.
V ……………dne…………………2015
.......................................................................
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče
Download

Výzva ZMR-2015