ZPRAVODAJ
Obce Všemyslice
r e g i s t r o v á n
i
u
M K
Č R
pod č. 19860
9 2013
INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
XXXI. zasedání zastupitelstva obce Všemyslice se konalo
25. července 2013 v Bohunicích. Nejprve starostka předložila
zastupitelstvu rozpočtová opatření. Po nich se ZOV zabývalo
smluvními vztahy. V prvním případě vyřešilo letitý problém
vjezdu na pozemek, který byl odprodán obcí p. Milanu Holubovi. Obec mu umožnila chůzi a vjezd přes svůj pozemek.
V druhém případě umožnila obdobným způsobem přístup na
vlastní pozemek manželům Hubalovým. ZOV také souhlasilo se
záměrem směnit pozemek majitele Ondřeje Sikory ve dvoře
v Neznašově pod obecní budovou za část pozemku p. č. 210/9
s možností koupě části pozemku zatíženého ochranným pásmem ČOV a s doplatkem podle znaleckého posudku. Obdobně
odsouhlasilo ZOV záměr směnit pozemek pod obecní budovou
ve dvoře majitelek Olgy Janů a Soni Vodičkové. ZOV byl také
předložen záměr pronajmout obecní pozemek č. 173/32
a 173/35 v Neznašově, popřípadě nabídnout tyto pozemky
k prodeji současným uživatelům.
ZOV také schválilo darovací smlouvu mezi obcí Všemyslice a Okrašlovacím spolkem mikroregionu Vltavotýnsko, o.s.
na finanční dar 345.900,- Kč na realizaci projektu naučné
stezky Za neznašovským kohoutem realizovaného v rámci
PRV, osa III, opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu. ZOV
též schválilo předloženou smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace stavby. Jedná se o projektovou dokumentaci
současného stavu MŠ Neznašov a dokumentaci k přestavbě
a zateplení MŠ Neznašov Po realizaci projektu by tak mohl být
přijímán větší počet dětí. ZOV schválilo výsledek výběrového
řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu „Chodník Všemyslice“; bude jím firma Š+H Bohunice s.r.o. Stejně ZOV
schválilo poptávkové řízení dle Protokolu o výběru nejvýhodnější cenové nabídky na realizaci zakázky „Kabeláž a montáž
nového osvětlení VO Všemyslice náves“. Vítěznou firmou se
stalo Elektro Maroušek s.r.o.
V různém byla projednána žádost ZŠ a MŠ Neznašov
o souhlas s rozšířením školského rejstříku od 1. 9. 2013 o obor
vzdělávání Základní škola speciální 79-01-B/01 a souhlas byl
ZOV udělen. SK Florbal Club Týn nad Vltavou žádal o poskytnutí
příspěvku na děti, které v něm pracují a mají trvalý pobyt v Neznašově. ZOV příspěvek schválilo, ale přijalo by raději řešení
v místním sportovním klubu, aby ten využíval obecní pobídku
pro místní členy.
Dále byly podány informace
n
o odvolání k územnímu rozhodnutí MěÚ Týn nad Vltavou
ohledně dopravního opatření 5-2 a 5-4 pro obec Všeteč
v souvislosti s dostavbou JE Temelín;
n
o možnosti aukce na nižší cenu elektrické energie pro
mikroregion;
n
o skutečnosti, že OÚ bude zasílat majitelům zarostlých
pozemků v intravilánu obce dopis s upozorněním, že mají
podle zákona povinnost tyto pozemky 2x do roka posekat;
n
o úklidu na pozemku kolem bývalého hotelu Na Soutoku,
jehož vlastníkem je firma ČEZ;
n
o přípravě žádosti o dotaci na opravu silnic po povodni –
Vládní ulice a sinice za Trublákem;
V diskusi se pí Jungová vyjádřila k výtce pí Fatkové, že majitelům lesa brání průjezdu k jejich lesu přes svůj pozemek.
JUDr. Veselý se zmínil, že by uvítal burzu elektřiny a též jednání o ceně plynu. Současně upozornil na skutečnost, že dobře
udělané cesty do lesa mohou umožnit vykrádání lesních porostů.
P. Čihovský vznesl dotazy nejmenovaných občanů, proč se
obecní pozemky sečou 1x, 2x a někde vůbec ne. Starostka žádala o konkrétní údaje, aby mohla občanům odpovědět, popř.
zjednat nápravu. Přesnější údaje však nedostala, takže nebylo
možné odpovědět. Zároveň dodala, že s počtem pracovníků,
které má, je posečeno více než v minulosti bývalo. Systematické sekání, které se v minulých letech osvědčilo, bylo letos
v červnu narušeno povodněmi, takže se mohlo stát, že někde
zůstal pozemek neposečený. Upozornila, že pokud se však
peníze prosečou a prouklízejí, nebude na financování oprav komunikací, úpravy hřišť apod.
strana 2
...pokračování ze str. 1
P. Starý se zajímal, zda je majitel zámku nějak komunikuje
s obcí.. Starostka odpověděla, že komunkace vázně ze strany
majitele a že se snaží jednat s památkáři a p. Antošem z MÚ
Týn nad Vltavou.. Největší překážkou je však špatný památkový
zákon. Na havarijní stav stromů v zámeckém parku byla vydána
dvě rozhodnutí. Majitel nereagoval.
P. Farkas se ptal, proč pracovník obce seče v sobotu po
7. hodině ranní a pak pozemek nedoseče. Starostka odpověděla,
že pracovník bude upozorněn. K nedosekání však došlo proto,
že zde byla v tésné blízkosti zaparkovaná auta a ta by mohla být
odlétajícími kamínky poškozena. Před příštím sekáním budou
řidiči značkou upozorněni, že zde nebudou moci parkovat.
P. Filo se tázal, zda se našla smlouva s Rumpoldem k vyjasnění za co se platí a zda se jednalo s jinou firmou. Starostka
sdělila, že se jednalo s firmou Rumpold Týn a Rumpold Vodňany
o snížení ceny. Mezitím stouply ceny pohonných hmot a to se
promítlo do kalkulované ceny. Starostka též poskytla tabulku, jak
se v některých měsících projevuje i při narůstajících cenách držet
náklady na stejné hladině, což je dáno určitě lepším tříděním
odpadů. Ukazuje se, že přes nárůst cen PHM promítnutých do
cen za tuto službu dochází zatím celkově k mírné úspoře.
JUDr. Veselý upozornil, že v rybníku ve Všemyslicích bylo
nově nasazeno 160 kg kapra a 10 kg amurů.. Přál by si, aby
více rybařili místní občané a snížil se počet přespolních.
P. Filo se ptal, zda byla již spuštěna ČOV Neznašov.
Odpověď Vodohospúopdářský úřad v Týně ještě nevydal souh-
las. Místo po staré čističce bude zavezeno a vznikne tak v budoucnu místo pro parkování.
Pí Tománková se ptala, zda by nesbírané psí výkaly mohla
s pískaři řešit obecní policie. Starostka sdělila, že obecní policie
byla upozorněna a navrhuje, aby občané sami vyfotografovali
nesvědomitého pejskaře a informovali Obecní úřad. Pan Farkas
následně upozorňoval na psí výkaly na obecním pozemku.
P. Lampert hovořil o rychlém projíždění aut na cestě na Kořensko a o nebezpečí úrazu dětí prolézajících pod plotem na hřišti.
Starostka sdělila, že tak jezdí především místní, nikoli rekreanti.
K prolézání plotem sdělila, že není v silách obce plot neustále
měnit, když někteří dozírající rodiče si spokojeně pokuřují na
lavičce na hřišti a nevšímají si toho, že jejich děti devastují
obecní majetek. Upozornila na skutečnost, že mladší děti mají
být na dětské hřiště doprovázeny dospělou osobou.
K poznámce pí Tománkové, kdo opraví rigol u hotelu,
starostka sdělila, že původcem je E-ON a že obec tuto akci nefinancovala.
P. Farkas sám navrhl, že vyčistí kanál u paneláku. Starostka
řekla, že odpad obec odveze, popřípadě kanál vyčistí její zaměstnanci.
P. Lampert sdělil, že při dnešním přebytku elektřiny by se
JE Temelín nemusela dostavovat a tím by se vyřešila i průjezdnost přes Všeteč. Starostka odpověděla, že rozhodnutí
o dostavbě bylo zatím odloženo, silnice je státní a auta tam
budou stejně jezdit. Lepší je vyvést dopravu mimo obec.
ZŠ NEZNAŠOV ZAHÁJILA ŠKOLNÍ ROK
2013-2014
Dne 2. září jsme zahájili nový školní rok se 17 žáky v ZŠ a 27 dětmi v MŠ.
Do základní školy přišlo 6 nových prvňáčků a jedna žákyně do 2. ročníku. Máme
3 žáky s IVP (individuálním vyučovacím programem). Jeden z nich je neslyšící
a pracuje s asistentem pedagoga.
Školní družina bude opět otevřena – pondělí až čtvrtek do 15 hodin, v pátek do
13 hodin. Podle zájmu o docházku do ŠD můžeme provozní dobu pozměnit.
Počítáme s kroužky, které ve spolupráci s MĚDDM Týn nad Vltavou budeme
chtít otevřít. Jedná se o již tradičního Všeználka, kroužek malování a angličtina pro
1. a 2. ročník. Škola organizuje i kroužek náboženství. Všechny budou otevřeny až
podle zájmu rodičů. Ve spolupráci s OÚ by mohl opět pracovat rybářský kroužek,
se kterým byli žáci spokojeni a to znovu začátečníci a nově pokročilí.
Veškeré pomůcky a školní potřeby mají naši žáci zdarma ve všech ročnících.
Škola je zapojena do akce „Ovoce do škol“, kdy obdržíme dvakrát měsíčně zdarma
ovoce a zeleninu, což zpestří svačiny. Ve škole mohou žáci chodit na svačiny a je
zajištěn celodenní pitný režim.
V MŠ máme děti nad limit nejvyššího počtu se souhlasem zřizovatele. Letos
bychom chtěli znovu otevřít kroužek angličtiny pro děti od čtyř let. Počkáme na zájem
ze strany rodičů.
V letošním školním roce máme znovu také zajištěn plavecký výcvik v Písku pro
celou školu a předškoláky z MŠ. Není povinný, ale je o něj zájem. Žáci i děti platí
pouze dopravu, veškeré ostatní náklady jsou hrazeny školou.
V letošním školním roce také počítáme s návštěvou divadelních představení,
klauna a závěrečným výletem.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 31. srpna SDH Všeteč uspořádalo pro děti rozloučení
s létem. Bylo pro ně připraveno nejen divadelní představení
O šípkové Růžence, ale i dětská diskotéka, kde měly
neomezenou možnost se dovyvádět.
Počasí nám všem přálo, a tak jsme si mohli užívat
pěkného odpoledne o něco déle. Možná to bylo také proto, že
se všetečských dětí sešlo opravdu dost a společně si mohly
užít příjemné odpoledne se závěrečným opékáním buřtů.
SDH VŠETEČ
strana 3
VOLEJBALOVÝ TURNAJ VE VŠETEČI
K POCTĚ J. J. KOVAŘÍKA
Poslední srpnový víkend byl i termín volejbalového turnaje na hřišti
ve Všeteči. Při krásném počasí na hřišti nastoupilo 54 účasníků
a všichni si zahráli s chutí.
SDH VŠETEČ
Páteční podvečer 23. srpna 2013 nadělil posluchačům v komorním
prostoru berchtoldovské hrobky v Neznašově upravené na malou koncertní síň skvělý hudební zážitek. Trio Budvicense v rámci Oranžového
roku 2013 dávalo koncert složený ze skladeb Sukových, Dvořákových
a Smetanových. Posluchačů přišlo tentokrát tolik, že museli i stát. Na
konci si všichni pochvalovali a vyslovili přání, že by takový koncert mohl
být vícekrát než jednou do roka.
DVĚ VYDAŘENÉ AKCE
VŠEMYSLICKÉHO SDH
První velmi zdařilou akcí byl zájezd na muzikál Kasanova. Působivé prostředí hlubockého zámku, možnost poslouchat nádhernou
hudbu a excelentní výkony zpěváků připravili všem divákům nevšední
zážitek. Prostředí zámeckého nádvoří a vlahý večer jen umocnily
zážitek i celkový dojem. Diváky jen potrápily příliš nízké divácké lavice.
Po návratu domů všichni účastníci ještě poseděli při sklence v místní
hospůdce.
Druhou příjemnou akcí bylo 3. srpna posezení na hřišti ve Všemyslicích s country hudbou při dobrém občerstvení a dobrém moku.
Živou produkci předvedla folková skupina Sebranka.
SDH VŠEMYSLICE
AKCE V KD NEZNAŠOV
OD 1. ŘÍJNA
PONDĚLÍ – Line Dance od 19.00 hod., sál KD, Mácová Š.
– Setkání seniorů, 1. pondělí v měsíci
od 14.00 hod., jeviště KD, Littová M.
– Cvičení s Petrou, od 18.15 hod., tělocvična KD,
Fuková P.
ÚTERÝ
– Badminton, úterý od 16.00 hod., sál KD,
PhamDucHoa
ČTVRTEK – Stolní tenis, od 16,00 hod., sál KD
PhamDucHoa
– cvičení s Petrou, od 18,15 hod., tělocvična KD
Fuková P.
ZVEME DĚTI I RODIČE
Opět přijede divadlo pro děti a to v neděli 29. září. Od 16:00 hodin bude
hrát Teátr Víťi Marčíka představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Divadelní
představení bude podle počasí buď na hřišti nebo v sále KD.
Kateřina
Proč vlastně postupně vzniká tradice letního koncertu v Neznašově?
Odpověď bychom našli ve starší historii obce Všemyslice.
V roce 1868 osmnáctiletý všetečský rodák Jan Josef Kovařík pro
obtížnost uživit se doma emigroval do USA, stejně jako velká řada dalších
lidí. Byl vystudovaným hudebníkem a v nové vlasti kromě hudby vyučoval
angličtinu a němčinu. Jeho rodina se stala střediskem hudebního života
městečka Spillvillu ve státě Iowa.
Jan Josef Kovařík měl šest dětí. Čtyři z nich se ve svém životě věnovaly hudbě. Nejnadanější Jan Josef studoval hudbu v Milwaukee a jako
osmnáctiletý konzervatoř v Praze. Právě tady se poznal s Mistrem Antonínem Dvořákem. Po ukončení studia vynikající houslista Jan Josef
našel uplatnění v newyorské filharmonii. Když se roku 1892 stal Antonín
Dvořák ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku, vybral si Jana Josefa
Kovaříka mladšího za svého tajemníka a učitele angličtiny.
Antonín Dvořák si přál léto 1893 prožít ve Vysoké u Příbrami
v Čechách, avšak vypravování o životě ve Spillvillu ho nakonec
přesvědčilo, aby léto 1893 strávil v rodném městě svého tajemníka. Antonín Dvořák zde nalezl řadu českých emigrantů, s nimiž si rozuměl a kteří
mu nahrazovali nenavštívený domov. Mistr Dvořák ve Spillvillu často
chodil do přírody, naslouchal ptačímu zpěvu a inspiroval se k napsání
smyčcového kvartetu F dur a smyčcového kvintetu Es dur. Napsaný
kvartet v rodině Kovaříkově pod vedením Mistra nastudovali. Antonín
Dvořák hrál první housle, Jan Josef starší druhé housle, violu Janova sestra a Jan Josef mladší cello. Mistr měl radost, že nový kus může slyšet
tak brzy po napsání.
Po třech měsících Dvořákův pobyt u Kovaříkových končil. Životní
cesty všech vedly každá jinam a Jan Josef na Mistra a propagování jeho
hudby po celý život nezapomněl.
Před sedmi lety obec Všemyslice obdržela od pražské společnosti
Světem hudby nabídku k uspořádání koncertu na počest Jana Josefa Kovaříka, který byl již zapomenutou osobou, třebaže její význam přesáhl naši
vlast. Takový koncert se každoročně opakoval, posluchačů přibývalo a začala vznikat nová tradice.
Jan Bartuška, předseda ŠKV Všemyslice
strana 4
KLUB SENIORŮ
V ZÁŘÍ 2013 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
3. 9. (úterý) ve 14:00 hodin
Tvořivé dílny - tvoříme s paní Renátou Vláškovou
5. 9. (čtvrtek) v 16:00 hodin
p. František Krejčí – Vzpomínání na cesty do Ameriky
11. 9. (středa) ve 14:00 hodin
Společné čtení pro potěšení
12. 9. (čtvrtek) ve 15:00 hodin
Zahájení výstavy rodáka z Týna – pana Pavla Hrašeho
17. 9. (úterý) ve 14:00 hodin
Tvořivé dílny - tvoříme s paní Renátou Vláškovou
19. 9. (čtvrtek) ve 14:00 hodin
Kurz trénování paměti – kurz povede paní Helena Žahourová
24. 9. (úterý) v 10:00 hodin
Cvičení pro každý věk s paní Pavlou Fraňkovou
UVEDENÍ ČOV V NEZNAŠOVĚ
DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
V uplynulých téměř dvou letech probíhala výstavba nového
kanalizačního řadu v Neznašově a zároveň i nové čistírny
odpadních vod, neboť stará čistírna již nevyhovovala ani
současným normám, ani kapacitně a v budoucnu by výrazně
ovlivnila rozvoj obce.
V průběhu prázdnin bylo zkolaudováno nové kanalizační
potrubí, které odvádí splaškové vody do nové čistírny odpadních vod. Bylo nově vybudováno celkem :::::::::::::::: metrů
potrubí. Dalších cca :::::::: metrů bylo zrevidováno. Některé části
potrubí slouží jako sdružená kanalizace, proto byly vybudovány
dvě odlučovací komory, které zajistí, aby do čistírny odpadních
vod nepřiteklo velké množství dešťové vody a nebylo tak
narušeno její správné fungování. Čistírna odpadních vod bude
pracovat v režimu zkušebního provozu do 31. prosince.2014.
Stará čistírna odpadních vod byla demontována a v budoucnu
by na jejím místě mělo vzniknout místo pro parkování.
24. 9. (úterý) ve 14:00 hodin
Povídání o folklóru s paní Jaroslavou Fialovou
26. 9. (čtvrtek) v 17:00 hodin
Setkání se sestrami ze Zimbabwe. Prezentace dětského domova
v Kwekve v rámci projektu Adopce na dálku
Další informace ohledně výuky a provozu klubu - Horní Brašov 14, Týn nad
Vltavou Vám podá pracovnice Farní charity Týn nad Vltavou Jiřina Krejčová
730 575 051, nebo Mgr. Markéta Vlnatá, tel. 733 676 684
ZOV srdečně zve všechny seniory z naší
obce na tradiční setkání v DK Neznašov
v neděli 6. 10. 2013 od 14 hodin. Hudba,
program a pohoštění zajištěny.
I V BOHUNICÍCH BUDE PRODEJNA?
Provozovatel obchodu v Neznašově chce nabídnout stejné služby
Bohuňákům. Již si prohlížel bývalou kovárnu a lze zatím jen doufat,
že se s majitelem dohodne. Přáli bychom zejména bohunickým
seniorům, aby měli tuto službu doma.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
21. 9. KD Neznašov diskotéka
Rybářský kroužek při ZŠ podle sdělení p. Veselého bude pracovat
i v letošním roce, zájemci však budou rozděleni do skupiny
začátečníků a skupiny pokročilých. Hlásit se je možné v průběhu
září ve škole.
28. 9. KD Neznašov koncert Rock pro bongo
25. 9. STP zájezd do Zoo Praha – přihlášky u pí. Littové
28. 9. SDH Neznašov posvícenské odpoledne
29. 9. KD Neznašov divadlo pro děti od 14 hod.
Uzávěrka čísla 28. května 2013, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737
Download

Obce Všemyslice