Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání
–
čeština pro cizince
Mgr. Markéta Slezáková – spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince
Centra pro integrace cizinců
Nízkoprahové kurzy (heterogenní třídy) můžeme vnímat jako svého druhu mikrokosmos,
jako takové uspořádání světa, které bychom si přáli: kde různorodost jeho členů je
chápána jako skutečná přednost, nikoli
jako nedostatek. („Mixed classes can be a
microcosm of how we wish the world to be: where the diversity of its participants is truly seen
as
an
asset,
rather
than
a
deficit.“
cit.
dle
Hofer,
J.
Larson,
P.
1997
http://www.suscc.edu/PDFFiles/Teacher_Handbook_All.pdf – překlad M.S.
Proč nízkoprahový?
Termín nízkoprahový byl přejat do oblasti jazykového vzdělávání z oblasti poskytování
sociálních služeb a znamená překonávání nízkého, tj. skoro žádného prahu (ve smyslu
bariéry) v kontaktu se službou či při vstupu do zařízení, také „maximální dostupnost, tedy ve
snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové
skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb“
(viz http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf).
Doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o klíčových kompetencích pro
celoživotní učení (2006/962/ES) zařazuje jako jednu z klíčových kompetencí znalost nejen
svého mateřského jazyka, ale i zvládání jazyků cizích jako něco, co umožňuje lepší
zaměstnatelnost a flexibilitu na trhu práce. (Kompetence ve vzdělávání 2008:61)
Aby se mohli cizinci sami začít uplatňovat na trhu práce, zařadit se plnohodnotně a
rovnocenně na pracovní trh, je nutné, aby znali nejen jazyk země, ve které momentálně žijí,
ale aby mohli být sami za sebe zodpovědní a flexibilní. K tomu je nutné především aby byli
schopni:
•
komunikovat a kooperovat
•
řešit problémy a být kreativní
•
být samostatní a výkonní
•
přijmout odpovědnost
•
přemýšlet a učit se
•
zdůvodňovat a hodnotit
(Belz a Siegrist, 2001 cit. dle Kompetence ve vzdělávání 2008:46)
Jedná se o tzv. klíčové kompetence, ty souvisejí uplatněním
jednotlivce na trhu práce,
s problematikou nezaměstnanosti a krizí v lidském životě – nemají přímý vztah ke
konkrétnímu pracovnímu místu, ale představují obecnější dovednosti bez ohledu na
konkrétní pracovní místo. Klíčové kompetence jsou vnímány jako něco, co dává nový směr
obsahu vzdělávání. Jde o schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty, které umožňují člověku
adekvátně reagovat v různých pracovních a životních situacích. Aktivity, které k rozvíjení
těchto kompetencí přispívají, jsou založeny především na aktivitách, nikoli na vědomostech.
(Kompetence ve vzdělávání 2008:45). Všechny tyto doporučované kompetence rozvíjí
Centrum pro integraci cizinců ve svých nízkoprahových kurzech.
Kompetence rozvíjené v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince Centra pro
integraci cizinců
Kompetence komunikovat a kooperovat
Kurz:
•
•
je vedený pouze v češtině – hlavním a jediným komunikačním jazykem je čeština
slouží nejen k výuce češtiny, prostřednictvím praktických aktivit také k osvojování
sociokulturních dovedností, ale je také místem setkávání, získávání užitečných
informací, kontaktů, navazování vztahů
•
podporuje kooperativní přístup (http://www.ncsall.net/index.php?id=453); studenti
přebírají od učitele automaticky roli asistentů, navzájem si pomáhají, ti, kteří zvládají
danou aktivitu lépe, rozvíjejí své jazykové dovednosti mimojiné tím, že vysvětlují
ostatním nové jevy, hledají co nejjasnější a nejsrozumitelnější příklady
Kompetence řešit problémy a být kreativní
Kurz:
•
je praktický – zaměřený na témata, která mohou účastníci využít v praktickém životě
spíše
než
na
získání
konkrétních
gramatických
znalostí
viz
např.
i
http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/multilevel.cfm
•
je úzce propojen s poskytováním sociálních služeb – sociální pracovníci spolupracují
s lektory na stanovování témat, ale také nabízejí pomoc těm, kteří do kurzu chodí
Kompetence být samostatný a výkonný
Kurz:
•
umožňuje
studentům
rozvíjet
schopnost
nezávislé
práce
http://www.ncsall.net/index.php?id=453.
•
vede účastníky k větší samostatnosti a k větší odpovědnosti za své učení – účastníci
jsou vedeni k využívání tzv. kompenzačních strategií
•
pomáhá
studentům
rozvíjet
organizační
schopnosti
a
řízení
učení
http://www.ncsall.net/index.php?id=453
•
umožňuje
studentům,
aby
pracovali
svým
vlastním
tempem
http://www.ncsall.net/index.php?id=453
Kompetence přijmout zodpovědnost
•
studenti přebírají od učitele automaticky roli asistentů; navzájem si pomáhají
mimojiné tím, že jedni vysvětlují druhým nové jevy
•
způsob
práce
v
kurzu
zvyšuje
studentovo
sebevědomí
a
motivaci
http://www.ncsall.net/index.php?id=453
Charakteristika nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince (tak, jak ho chápe a
provozuje Centrum pro integraci cizinců)
Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince jsou inspirovány velkými víceúrovňovými kurzy
jazyků určených pro imigranty, jsou ale modifikovány pro potřeby českého prostředí.
Principy, na kterých kurzy stojí, jsou již několik let ověřovány v praxi a v poslední době i
přejímány do prostředí jiných zemí (např. Slovensko):
Kurz:
•
je otevřený – kdokoli bez omezení sociálního a právního statutu, země původu,
kulturního pozadí, úrovně znalosti češtiny, dosaženého vzdělání, úrovně gramotnosti,
znalosti latinky, jazykových znalostí, předchozích způsobů učení se může kdykoliv
připojit a kdykoliv kurz také opustit – nikdo se nemusí registrovat, nemusí si
rezervovat dopředu své místo
•
je modulární, nikoli lineární – jednotlivé lekce jsou tvořeny samostatnými moduly,
v kurzu nejde primárně o kontinuitu, ale o „skládání mozaiky“; lekce nejsou
provázány ani osobou lektora (lektoři se na lekcích v jednotlivých kurzech střídají,
jsou zastupitelní), ani tematickou, gramatickou či jinou návazností, ani domácími
úkoly; účastníci nejsou handikepováni tím, že nemohou chodit na kurz pravidelně,
mohou si naopak volit návštěvu kurzu např. podle témat, svých časových
možností
•
je flexibilní – plán lekce je přizpůsobován aktuálně konkrétnímu složení skupiny,
„úroveň aktivit není přednastavená, ale mění se v průběhu lekce – záleží na tom,
kterou dovednost si studenti osvojují“ (Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince 20062009 2009:8); každá lekce má ovšem stanovené jisté znalostní minimum, které by
měl po skončení hodiny ovládat každý účastník
•
účastníci se nepodrobují žádnému vstupnímu ani výstupnímu testování
•
za kurz se neplatí předem, platí se pouze za každou jednotlivou lekci
•
nepracuje s jednou konkrétní učebnicí, pomocné materiály získává účastník kurzu na
místě
Vznik nízkoprahových kurzů
Centrum pro integraci cizinců začalo v roce 2003 poskytovat poradenství azylantům a
cizincům, zejména znevýhodněným zdravotním stavem a věkem. Jednou z kompetencí,
kterou potřebují cizinci v nové zemi získat, je osvojení si místního jazyka a sociokulturních
dovedností. Neznalost jazyka a společenských konvencí často způsobuje závislost cizinců
na zprostředkovatelských agenturách, což je nevýhodné nejen pro cizince samotné, ale i pro
českou společnost.
V roce 2004 se pracovníci Centra pro integraci cizinců rozhodli, že zkusí ve spolupráci s
organizací Člověk v tísni, o. p. s., a s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, připravit
kurzy pro cizince se širším než jen jazykovým zaměřením. Prostředky poskytl projekt ESF
(Akce 3 Programu Iniciativy Společenství EQUAL) nazvaný Pilotáž nízkoprahových kursů ČJ
pro cizince ve vybraných regionech ČR. Projekt probíhal od února 2006 do ledna 2008. První
nízkoprahový kurz byl otevřen v září 2007.
Současnost a budoucnost
Vzhledem k tomu, že výuka v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince probíhá již velmi
úspěšně od roku 2006 a tento koncept je úspěšný – buď ho již přebraly a realizují další
evropské státy (Slovensko viz http://mic.iom.sk) či o něm začínají vážně uvažovat (například
Irsko, Holandsko).
Odkazy na citovanou literaturu
Veteška, J., Tureckiová, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada, 2008.
Nosálová, B. a kol. Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince 2006-2009. Praha : CIC, 2009.
Download

Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince CIC