Leadership Innovation Growth Success
Osobnostmi vzdělávání dospělých za rok 2013 se stali
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.,
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. a Ing. Miroslav Rumler, CSc.
Praha 7. 2. 2014 - Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV), Česká
andragogická společnost (ČAS) a LIGS University společně vyhlásily vítěze cen
Osobnost vzdělávání dospělých 2013 a LIGS AWARDS 2013. Vítězi ve svých kategoriích
se stali doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. a Ing.
Miroslav Rumler, CSc.
V rámci slavnostního večera, který se konal dne 5. 2. 2014 v Clarion Congress Hotel Prague
byli za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pana PhDr. Marcela
Chládka, MBA vyhlášeni vítězové cen LIGS AWARDS 2013 a Osobnost vzdělávání dospělých
2013.
„Nejdříve byla vyhlášena cena Osobnost vzdělávání dospělých 2013“, řekl za organizátory
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA. „Asociace institucí manažerského vzdělávání, o. s. (AIMV)
a Česká andragogická společnost, o. s. v rámci snahy o ocenění významných osobností
působících na poli vzdělávání dospělých a úsilí o popularizaci celého odvětví vyhlásily dvě
kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ a „Praktická aplikace vzdělávání
dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“, doplnil Makovský.
Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér,
školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ se stal Ing. Miroslav Rumler, CSc., který je jednatelem a
partnerem vzdělávací a poradenské společnosti Reliant s.r.o. orientované především do oblasti
logistiky a dopravy.
Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal doc. PhDr.
Jaroslav Mužík, DrSc., kterému předával cenu přední český odborník na problematiku
vzdělávání, nositel ceny z roku 2011, prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. a předseda České
andragogické společnosti doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., který dodal: „Docent Jaroslav
Mužík se problematice teorie a praxe vzdělávání dospělých věnuje od doby, kdy absolvoval
v roce 1972 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a patří mezi zakladatele andragogické
didaktiky. Rovněž se výrazně podílí na rozvoji dalšího profesního vzdělávání jak v rovině
teoretické, tak empirické.“
1z4
LIGS University
Dobrovského 40, 170 00 Praha 7 - Holešovice
800 888 797, [email protected], www.ligsuniversity.cz
Leadership Innovation Growth Success
„Dále byl vyhlášen vítěz ceny LIGS AWARDS 2013. Cílem ceny LIGS AWARDS je najít a
představit osobnosti, které se podle navrhovatelů podílejí na rozvoji terciárního vzdělávání a
odvětví dalšího profesního vzdělávání v ČR“, dodal Pavel Makovský. Vítězem LIGS AWARDS
2013 se stal doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor soukromé Univerzity Jana Amose
Komenského Praha, kterému cenu předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR pan PhDr.
Marcel Chládek, MBA a předseda České andragogické společnosti pan doc. PhDr. Jaroslav
Veteška, Ph.D.
Vzhledem k velkému počtu velmi zajímavých nominací byly vyhlášeny zvláštní ceny poroty. Za
vybudování platformy umožňující pravidelná setkání lidí z různých oborů při společenských,
kulturních a sportovních akcích, tj. široké podnikatelské a akademické sféry, vytvoření
studentského klubu byla vyhlášena cena Osobnost vzdělávání v oblasti networkingu, kterou
získal Lubomír Oravec.
Za inovativní přístup a vytvoření a provozování portálu Psychologie.cz, který umožňuje na
jednom místě publikovat zajímavé články, komentáře, videa a ohlasy z oblasti psychologie,
koučinku a tréninků byla udělena zvláštní cena Janu Majerovi, který se stal Osobností
vzdělávání v oblasti inovativního přístupu.
Fotografie v tiskové kvalitě je možno stáhnout na adrese: http://www.ligsuniversity.cz/ligsawards/ligs-awards-2013-info
Pro více informací prosím kontaktujte:
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
managing partner
LIGS University
telefon: 800 888 797
mobilní telefon: +420 731 705 826
e-mail: [email protected]
webové stránky: www.ligsuniversity.cz
Stručně o oceněných:
Osobnost vzdělávání dospělých 2013
kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“
Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. se problematice teorie a praxe vzdělávání dospělých věnuje
od doby, kdy absolvoval v roce 1972 filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po společenských
2z4
LIGS University
Dobrovského 40, 170 00 Praha 7 - Holešovice
800 888 797, [email protected], www.ligsuniversity.cz
Leadership Innovation Growth Success
změnách v roce 1989 se výrazně podílel na přenosu západoevropského know-how z oblasti
vzdělávání dospělých do československých, resp. českých podmínek. Nejprve pracoval ve
vzdělávací nadaci švýcarské vlády Transfer, kterou vedla legenda pražského jara prof. Ota Šik.
Dále působil ve firmě Bertelsmann Media, která se v rámci Německé korespondenční akademie
soustředila na komplexní systém korespondenčního vzdělávání. Od roku 1997 přešel do
akademické sféry, jako vysokoškolský pedagog. Začal se intenzivně věnovat oblasti
andragogické didaktiky a v roce 1998 vydal první vysokoškolskou učebnici na toto téma, která
dodnes vyšla již v pěti doplněných a upravených vydáních. Další oblastí zájmu pana docenta
Mužíka je oblast profesního vzdělávání dospělých a marketing a management ve vzdělávání.
Na tuto problematiku v loňském roce získal grant Demokritovy univerzity z Atén, zaměřený na
výměnu know-how z vybraných zemí Evropské unie. Na toto téma také vyjde v nakladatelství
Ohře Media monografie s názvem Management pracovního výkonu. Více o držiteli ocenění
Osobnost vzdělávání dospělých roku 2013 v kategorii Rozvoj teorie vzdělávání dospělých se
můžete dozvědět na jeho webových stránkách www.jaroslavmuzik.cz.
Osobnost vzdělávání dospělých 2013
kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor,
tutor, kouč apod.)“
Ing. Miroslav Rumler, CSc. absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a prakticky po
celou dobu své pracovní kariery pracuje v oblasti vzdělávání dospělých. V posledních mnoha
letech se orientuje především na oblast logistiky a řízení logistických řetězců. Od roku 1993 je
jednatelem a partnerem vzdělávací a poradenské společnosti Reliant s.r.o. orientované
především do oblasti logistiky a dopravy. Od roku 1993 zakladatel a následně prezident České
logistické asociace, člen odborné komise Evropské logistické asociace (ELA). Od roku 2009
doživotně čestný prezident České logistické asociace. V roce 1993 ve spolupráci s Princeton
University a City University of New York zorganizoval vzdělávací třítýdenní vzdělávací program
„Market Economy Logistic“ určený především pro vrcholové manažery z logistické praxe a
specialisty z univerzit. Získané osnovy, učební texty i případové studie dostali v rámci projektu
k dispozici další odborníci a staly se vodítkem pro odborné vzdělávání dospělých v České
republice i na Slovensku. Ing. Miroslav Rumler, CSc., přednáší v řadě specializovaných
rekvalifikačních a postgraduálních projektů, přednáší nejen na českých, ale i zahraničních
univerzitách, napsal řadu odborných učebních textů, případových studií, aktivně se zúčastňuje
mezinárodních konferencí a je mezinárodně uznávaným odborníkem pro tuto oblast.
LIGS AWARDS 2013
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. byl oceněn za přínos k rozvoji vysokoškolského
vzdělávání primárně v oblasti vzdělávání dospělých v České republice, odborně se dlouhá léta
zabývá speciální pedagogikou. Doc. Chaloupka je rektorem největší soukromé univerzity
v České republice, Univerzity Jana Amose Komenského Praha a členem České konference
rektorů.
3z4
LIGS University
Dobrovského 40, 170 00 Praha 7 - Holešovice
800 888 797, [email protected], www.ligsuniversity.cz
Leadership Innovation Growth Success
Stručně o vyhlašovatelích cen:
Česká andragogická společnost (ČAS) byla založena v roce 2008 jako sdružení odborníků a
vědeckých pracovníků, kteří se zabývají teorií a praxí vzdělávání dospělých. Z aktivit sdružení
lze zmínit vydávání vlastní knižní edice „Česká a slovenská andragogika“, pořádání
pravidelných cyklů přednášek a realizaci vzdělávacích akcí a rekvalifikačních vzdělávacích
programů. www.andragogika.info
Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) sdružuje vzdělávací instituce a školy,
které poskytují na území České republiky vzdělávání v manažerských programech BBA, MBA,
MSc, LLM a obdobné. Zároveň nabízí možnost srovnání více než 110 specializací programů
BBA, MBA, MSc, LLM a DBA (PhD) na českém trhu, jejichž poskytovatelé jsou držiteli kvalitní
zahraniční akreditace nebo studenti dostávají diplom ze zahraniční vysoké školy, nebo
univerzity. www.aimv.cz
LIGS University je manažerský vzdělávací institut s více než osmiletou tradicí na českém trhu,
který poskytuje manažerské programy BBA, MBA, MSc a DBA (PhD) blended learning formou
nebo interactive online formou v českém, slovenském, ruském a anglickém jazyce pro časově
velmi zaneprázdněné účastníky. www.ligsuniversity.cz
Vyhlašovatelé cen
Partneři akce
4z4
LIGS University
Dobrovského 40, 170 00 Praha 7 - Holešovice
800 888 797, [email protected], www.ligsuniversity.cz
Download

zde - LIGS University