Servopohon elektrický pákový do 50Nm
PPN 2
Použití
Servopohony jsou určeny k ovládání a regulaci
ventilů, klapek, žaluziových závěrů, topenářských
a klimatizačních zařízení. Montují se přímo nebo
pomocí mezidílce na ovládaný komponent.
Popis funkce
,
,
,
,
,
volitelný jmenovitý moment a rychlost přestavení
volitelný druh řízení
volitelný druh výstupního signálu
signalizace polohy
ruční ovládání polohy
Technické parametry
Základní rozměry
, jmenovitý moment 8-50 Nm
, rychlost přestavení 15-90 sek / 90°
, řízení tříbodové
,
,
,
,
,
,
,
,
,
4-20 mA
0-10 V
výstup 100 ohm odporový
R/I 4-20 mA dvouvodič
R/I 4-20 mA čtyřvodič
R/U 0-10 V
signalizační spínače 230 V/4A
topný odpor
napájecí napětí 230Vst/24Vst
frekvence sítě 50/60Hz
příkon 8/19VA
teplota okolí -20 až 60°C
krytí IP65
hmotnost 3 kg
150
35
6
4x M5
10
150
11,7
Certifikace
50
, prohlášení o shodě ES
, vyhovuje směrnici o odpadovém hospodářství
SM-000-05
, ISO9001/2000
Ekorex-Consult, spol. s r.o.
Na Lužci 657
533 41 Lázně Bohdaneč
25
60
tel: +420 466 921 078
fax: +420 466 921 576
e-mail: [email protected]
www.ekorex.cz
Servopohon elektrický pákový do 50Nm
PPN 2
Sortimentní tabulka
P P N 2- X X . X X . X X . X X .
08.
8 N m /1 5 s
J m e n o v it ý m o m e n t/p ř e s ta v n á d o b a n a 9 0 °
12.
1 2 N m /3 0 s
P ř ík o n
20.
2 0 N m /6 0 s
8 VA
35.
3 5 N m /9 0 s
62.
1 2 N m /1 5 s
J m e n o v it ý m o m e n t/p ř e s ta v n á d o b a n a 9 0 °
60.
2 0 N m /3 0 s
P ř ík o n
65.
3 5 N m /6 0 s
19 VA
66.
5 0 N m /9 0 s
99.
Z v lá š tn í p r o v e d e n í
0
2 3 0 V /5 0 H z /6 0 H z
N a p á je c í n a p ě tí m o t o r k u
2
2 4 V /5 0 H z /6 0 H z
P ř i 6 0 H z je ry c h lo s t p ř e s ta v e n í o 2 0 % v y š š í
1.
K P O ;K P Z ;
P e v n ý d o r a z ;P o jis tk a p ř e tíž e n í
2.
K P O ;K P Z
M ik r o s p ín a č e / p o jis tk y
3.
K P O ;K P Z ;S O ;S Z ; P e v n ý d o ra z ;P o jis tk a p ře tí ž e n í
4.
K P O ;K P Z ;S O ;S Z
9.
P o d le d o h o d y
0
B e z v ýb a v y
U n if ik o v a n ý v ý s tu p n í s ig n á l
1
0 -1 0 V
Č ty ř vo d ič o vé z a p o je n í m ě ř. s m yč k y
2
0 -2 0 m A
3
4 -2 0 m A
4
4 -2 0 m A
D v o u v o d ič o v é z a p o je n í m ě ř . s m yč k y
5
0 -1 0 0 oh m
O d p o r o v ý v ý s t . s ig n á l
6
0 -1 0 00 o h m
0 . 0 0 . F ré z . h ř íd e l D 1 0
1 . 0 0 . S to já n e k b e z k lo u b ů s p á k o u
2 . 0 0 . S to já n e k s e 2 k lo u b y s p á k o u
3 . 0 0 . S to já n e k s e 4 k lo u b y s p á k o u
4 . 0 0 . T řm e n s p á k o u p ro K o m e x the rm
6 . 0 0 . T ř m e n D 5 0 , 4 x M 6 , s p o jk a s d r á ž k o u 1 1 .7 m m
6 . 0 1 . K la p k a B U R A C C O 9 0 0 d o D N 1 5 0
6 . 0 2 . K la p k a ty p L 3 0 S Č A D N 1 0 0
6 . 0 4 . K la p k a ty p F L d o D N 1 0 0
6 . 0 5 . K la p k a ty p F L d o D N 1 5 0
6 . 1 0 . K la p k a S IG M A H o d o n í n
6 . 2 0 . K la p k a E B R O d o D N 1 0 0
6 . 2 1 . K la p k a E B R O d o D N 1 2 5
6 . 2 2 . K la p k a E B R O d o D N 1 5 0
6 . 4 0 . K la p k a O R E G d o D N 8 0
6 . 4 1 . K la p k a O R E G d o D N 1 5 0
7 . 0 0 . V e n til G IA C O M IN I d o D N 5 0
7 . 2 0 . V e n til G IA C O M IN I d o D N 3 2
9 . 0 0 . d le d o h o d y
T a b u lk a p la tí p r o t říb o d o v é ř íz e n í s e r v o p o h o n u .
P o d o h o d ě je m o ž n é d o d a t ř íd íc í s ig n á l 0 - 1 V , 0 -1 0 V , 0 -2 0 m A , 4 - 2 0 m A , n e b o r u č n í o v lá d á n í v n ě s k ř ín ě
O b je d n á s e P P N 2 -X X .X X .X X .X X / ř íz e n í 4 - 2 0 m A / R O
Schema zapojení
KPO
KPZ
SO
SZ
M
C
V
I1
I2
- koncový vypínač pro polohu otevřeno "O"
- koncový vypínač pro polohu zavřeno "Z"
- signalizační vypínač pro polohu otevřeno "O"
- signalizační vypínač pro polohu zavřeno "Z"
- motorek
- kondenzátor
- odporový vysílač 100 ohm
- odporový vysílač s převodníkem 4-20 mA - dvouvodičové provedení
- odporový vysílač s převodníkem 4-20 mA - čtyřvodičové provedení
Katalogový list NKO/PPN2/1104/1104
Ekorex-Consult, spol. s r.o.
Na Lužci 657
533 41 Lázně Bohdaneč
tel: +420 466 921 078
fax: +420 466 921 576
e-mail: [email protected]
www.ekorex.cz
Download

Servopohon elektrický pákový do 50Nm PPN 2