I
Servis
8
.I
Dílenská
pøíruèka
FMotor
ABIA 1,0/37;
2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Vydání 08.99
.Kód
motoru
.
8
'
I
Servisní
služby.
Technické
informace
Printedin CzechRepublic
800.5305.00.15
i
I
8
Servis!
..I
I
.
.
Toto dílo je autorskoprávnì chránìno.
Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné.
@ ŠKODA AUTO a. s.
Printed in Czech Republic
800.5305.00.15
.
FABIA 2000..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
.Pøehled
FABIA
dodatkù
2000
Dílenské
I
pøíruèky
>--
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Vydání 08.99
Dodatek
.
Vydání
Název
Objednací èíslo
08.99
Základní vydání Dílenské príruèky
500.5305.00.15
1
06.00
Doplnìní základního vydání
500.5305.01.15
2
03.01
Zmìny ve skupinách 00, 13, 15 a 17
500.5305.02.15
3
02.02
Zmìny ve skupinách 00, 10, 13, 15, 17, 19 a 26
500.5305.03.15
.
~
.
Vydání 02.02
Pøehleddodatkù
800.5305.03.15
-
FABIA 2000>-
Motor 1..0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
~
_/
.
.
I
.
Pøehleddodatkù
-
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 200O.. Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50-mechanika
.
Obsah
.00
-Technická
data
Technická
data
10 -Demontáž
a montáž motoru
-Demontáž
motoru
motoru
-Utahovací
momenty
-Uložení
agregátu
13 -Klikové
1
10-1
strana
1
10-1
strana
1
10-1
strana
7
10-1
strana
9
10-1
strana
9
13-1
strana
1
ústrojí
Demontáž
a montáž drážkového
-Montážní
pøehled -vozidla
bez klimatizace
13-1
strana
1
-Montážní
pøehled -vozidla
s klimatizací
13-1
strana
3
13-1
strana
5
13-1
strana
5
13-2
strana
1
13-2
strana
1
13-2
strana
3
-Demontáž
.-Montáž
øemene...
drážkového øemene
drážkového øemene
"
Rozebrání
a sestavení
-Montážní
pøehled
-Kontrola
soubìžnosti
-Výmìna
tìsnicího
13-2
strana
4
-Výmìna
ozubeného vìnce
13-2
strana
7
Rozložení
a sestavení
13-3
strana
1
15 -Hlava
bloku válcù a klikového
rozvodových
høídele
kol
kroužku klikového høídele na stranì øemenice
pístù, ojnic a vložek válcù
válcù, ventilový rozvod
Demontáž
a montáž hlavy válcù
15-1
strana
1
-Montážní
pøehled
15-1
strana
1
15-1
strana
2
15-2
strana
1
15-2
strana
1
15-2
strana
2
15-2
strana
3
15-2
strana
6
-Demontáž
Oprava
a montáž hlavy válcù
hlavy válcù
-Kontrola
.
strana
a montáž motoru
Demontáž
-Montáž
00-1
vodítek ventilù
-Demontáž
a montáž ventilù
-Opracování
-Výmìna
ventilových sedel
tìsnìní
døíku ventilu
-Základní
nastavení hydraulického vyrovnávání ventilové vùle
15-2
strana
6
-Kontrola
kompresního tlaku
15-2
strana
7
15-3
strana
1
15-3
strana
1
Oprava ventílového
-Demontáž
-Demontáž
-Kontrola
rozvodu
a montáž vaèkového høídele
a montáž vahadel
hydraulických
zdvihátek
".."
,."
".,
,
",
15-3
strana
2
,.,.. 15-3
strana
3
17 -Mazání
.
Demontáž
a montáž dílù mazací soustavy
17-1
strana
1
-Montážní
pøehled
17-1
strana
1
Demontáž
a montáž olejové
17-2
strana
1
17-2
strana
1
17-2
strana
1
17-3
strana
1
-Demontáž
a montáž olejové vany -motor
-Demontáž
a montáž olejové vany u motoru 1,4 I
Kontrola
Vydání02.02
500.5305.03.15
"'
vany
1,0 I
tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje
Obsah
I
FABIA 2000>-
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
19 -Chlazení
Dl
hl ï 't
t' v , v
lY c a ICI sous avy -mon aznl pre hl e d
d .'
t
karoserll..-Díl yc hl a Iclsousavyna
19-1
19-1
strana
strana
1
1
-0'1 lY c hld.'
a rCI sous t avy na mo taru
19-1
strana
3
-Schéma
19-1
strana
5
19-1
19-1
strana
strana
5
7
19-2
19-2
strana
strana
1
1
19-2
strana
2
20-1
strana
1
20-1
strana
3
20-1
strana
3
20-2
strana
1
20-2
strana
1 .
zapojení hadic chladici kapaliny
-Vypuštìní
a naplnìní chladicí kapaliny
o a esnos I c a d..
rCI sous tavy
-Kontr
I tV
t. hl
Demontáž a montáž chladièe a èerpadla
-O e m o nt'azv a mon taz
' v c hl a d Ice
.v
e o
-Omnt"
20 -Palivová
Demontáž
kapaliny
az a mon taz
a rci
.' k apa I.lny
'" cerpa dl a c hld
soustava
a montáž dílù palivové
-Bezpeènostní
-Pravidla
chladici
soustavy
opatøení pøi práci na palivové soustavì
èistoty
Nádobka
s aktivním
-Oprava
souèástí systému nádobky s aktivním uhlím
26 -Výfuková
Demontáž
~
uhlím
soustava
26-1
strana
1
-Sesazení výfukové soustavy bez pnutí
-V'mvn
y e a pre
.d ni'h o a za d ni' h o vy' fu k ove' h o po tru b'I
a montáž èásti výfukové
26-1
26-1
strana
strana
2
3
-Kontrola
26-1
strana
,3
tìsnosti
soustavy
výfukové soustavy
.
.
II
Obsah
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000>-
.:IJ:I:
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
00
1[;=l3lrll' =13~~J
~~~J[i~J
00-1
Technická
data
Èíslo
Èíslo motoru
motoru("kód motoru" a "výrobní èíslo") se nachází
na èele bloku válcù ze strany øemenic u hlavy válcù -šip-
ka-.
"Kód motoru" a "výrobní èíslo" jsou ještì na nálepce,
která je umístìna na krytu hlavy válcù.
Kromì toho je kód motoru uveden ještì na datovém štít-
ku.
.Údaje
o motoru
Kód motoru
Výroba
Emisní hodnoty podle
Zdvihový objem
I
Výkon
kW pøi
ARV
AQV
AZE
AZF
01.01 >-
01.01 >-
04.00 >-
04.00 >-
EU-2
EU-3
EU-2
EU-4
0,997
0,997
1,397
1,397
37/5000
37/5000
44/5000
44/5000
84/2750
84/2750
118/2600
118/2600
1/min
Toèivý moment
Nm pøi
1/min
Vrtání
0 mm
72
72
75,5
75,5
Zdvih
mm
61,2
61,2
78,0
78,0
10:1
10:1
Kompresní pomìr
Palivo -oktanové
èíslo
95 bezolovnatý aj
Vstøikovací a zapalovací sousta-
.va
95 bezolovnatý
10:1
aj
95 bezolovnatý
10:1
aj
95 bezolovnatý aj
Simos 3PB
Simos 3PA
Simos 3PB
Simos 3PA
Regulace klepání
ano
ano
ano
ano
Vlastní diagnostika
ano
ano
ano
ano
1 lambda-sonda
2 lambda-sondy
1 lambda-sonda
2 lambda-sondy
1 katalyzátor
2 katalyzátory
1 katalyzátor
2 katalyzátory
Pøeplòování
ne
ne
ne
ne
Zpìtné
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Lambda-regulace
Katalyzátor
vedení výfukových plynù
Systém sekundárního
vzduchu
Pøestavování vaèkového høídele
a) ve výjimeèných
ne
prlpadech je možno použit i palivo s oktanovým
èlslem 91; je však nutno poèítat se snlženým výkonem
.
Vydání 02.02
Technickádata
800.5305.03.15
---
00-1
strana 1
00
FABIA 2000..
Kód motoru
AME
Výroba
Emisní hodnoty podle
Zdvihový objem
08.99 ..11.99
EU-2
I
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
ATZ
..07.00
04
AQW
08.00 ..~
EU-4
1,397
1,397
1,397
Výkon
kW pøi 1/min
50/5000
50/5000
50/5000
Toèivý moment
Nm pøi 1/min
120/2500
120/2500
120/2500
Vrtání
(Omm
75,5
75,5
75,5
Zdvih
mm
78,0
78,0
78,0
10: 1
95 bezolovnatý a)
10: 1
95 bezolovnatý a)
10: 1
95 bezolovnatý a)
Simos 3PB
Simos 3PA
Simos 3PA
Regulace klepání
Vlastní diagnostika
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Lambda-regulace
1 lambda-sonda
2 lambda-sondy
2 lambda-sondy
Kompresní pomìr
Palívo -oktanové èislo
Vstøikovací a zapalovací soustava
Katalyzátor
1 katalyzátor
2 katalyzátory
2 katalyzátory
Pøeplòování
ne
ne
ne
Zpìtné vedení výfukových plynù
ne
ne
ne
Systém sekundárního vzduchu
ne
ne
ne
Pøestavovánívaèkového høídele
ne
ne
ne
aj ve výjimeèných
pripadech je možno použit i palivo s oktanovým
-
.
èislem 91; je však nutno poèftat se sniženým výkonem
.
.
00-1
strana 2
Technickádata
Vydáni02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000'"
.il
[.~
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
~~=;1I['J:i:[j~J~~
~J11"['~¾[i~Jf~
í~I'[.~[j['~.,l
10-1
Demontáž a montáž motoru
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Dílenský
a mìøicí pøístroje
jeøáb (napø. -V.A.G 1202 A-)
.Zachycovací
vana (napø. -V.A.G 1306-)
.Momentový
klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)
.Momentový
klíè 40 až 200 Nm (napø. -V.A.G 1332-)
.Kleštì
na pružné spony
.Držák
motoru -MP 1-180-
.Montážní
stojan -MP 9-101-
.Montážní
pøípravek -MP 9-201-
..Mazací
1 O
tuk -G 000 100.Pasta
na tepelnì
.Pomocný
.Lepicí
namáhané šrouby -G 052 112 A3-
drát
páska
Demontáž motoru
W
.
Upozornìní!
.Motor
se demontuje spolu s pøevodovkou smìrem
dopøedu.
.Dosedací
body na zvedacím zaøízení => Servisní
prohlídky a údržba.
.Hadicové
spojky jsou zajištìny šroubovými, pružným
nebo svorkovými sponami. Svorkové spony nahrazovat pružnými, pøípadnì svorkovými sponami.
.Hadice
palivové soustavy na motoru se smìjí zajiš•ovat pouze pružnými sponami. Používání svorkových
nebo šroubých spon není dovoleno.
.Pro
montáž pružných spon se doporuèuje použít kleštì na pružné spony.
.Dbát
na správné pøiøazení svorkovnic, popøípadì je
oznaèit.
~~~~~~;;;;;~;;;;~~~~~~~
Pracovní postup
-U
vozidel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,
pøípadnì kód zjistit.
-Pøi
vypnutém zapalování odpojit ukostøení aku-
mulátoru.
-Demontovat
-Odšroubovat
zvukovou
pravý a levý
izolaci
kloubový
-šipky-.høídel z pøíruby
pøevodovky.
.-Nadzvednout
Vydání 02.02
800.5305.03.15
.
kloubové høídele a uvázat je.
Demontáž a montáž motoru
10-1
strana 1
10
FABIA 2000 »- Motor 1 ,0/37; 1 ,4/44; 1 ,4/50 -mechanika
-Demontovat
pøední èást výfukového potrubí s kataIyz~to~em => Kap. 26-1.,
.81
-Umlstlt
pod motor zachycovacl
-V.A.G 1306-).
vanu (napr.
~
-Povolit
výpustný šroub na na vyrovnávací nádržce
chladicí kapaliny.
-Výpustný
šroub -šipka- na chladièi otoèit smìrem do- ...
leva a vytáhnout ho smìrem dozadu, pøíp. nasadit na
hrdlo pomocnou hadici.
-Demontovat
.Opatrnì
kryt motoru -1- následujícím zpùsobem:
.
...
vypáèit log o -2- a krytku -3-.
.Odšroubovat
.Vytáhnout
matice -4- (5 Nm).
mìrku oleje -6-.
.Vytáhnout
kryt motoru -1- smìrem nahoru (uzávìr -5neodšrou bovávat).
-Uzavøít
plnicí hrdlo oleje na víku hlavy válcù pomocí
víèka, které je umístìno na spodní stranì krytu motoru (pokud není k dispozici, použít jiný vhodný pøedmìt).
-Demontovat
vzduchový filtr s hadicemi => Motor 1,01
37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24.
-Demontovat
spouštìèe
vedení z elektromagnetického spínaèe
=> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.
-Demontovat
akumulátor a držák akumulátoru
=> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.
-Odšroubovat
vedení alternátoru z víka akumulátoru a
vyjmout kabelový svazek z držáku.
-Odpojit
svorkovnici
-Rozpojit
-Vyháknout
-1- od øídicí jednotky motoru.
.
svorkovnici -2-.
držák kabelù -3- -šipky-.
.
10-1
strana 2
Demontáž a montáž motoru
Vydání 02.02
800.5305.03.15
.
FABIA 2000..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
10
I
I
I
-Demontovat
hadice chladicí kapaliny -1- a -2- ze
skøínì termoregulátoru.
-Demontovat
vaèe brzd.
...
pøípojení podtlakového vedení z posilo-
&. Pozor!
Palivový systém je pod tlakem! Pøed otevøenim
systému je tøeba obložit spoj hadrem. Pak lze teprve opatrným rozpojením snížit tlak.
-Tlakem
na zajiš•ovací tlaèítka v místì spoje odpojit
pøívodní vedení paliva -4-.
-Demontovat
.vnávací
...
hadice chladicí kapaliny -1- a -2- z vyro-
nádržky.
-Odpojit
podtlakovou hadici -3- z elektromagnetického
ventilu -N8D-.
.
I
-Odšroubovat
matici -šipka A- a držák -1- uvázat.
...
.
Vydání 02.02
800.5305.03.15
Demontáža montážmotoru
1 O-i
strana 3
10
FABIA 200O..
-Demontovat
opìrku
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
bowdenù z pøevodovky -šipky-.
!
~
.
-Demontovat
k tomu stáhnout
bowden
zajiš•ovací
volby -Apodložku
s pøevodní
-šipka
pákou,
1- z
pøevodní páky.
-Vytáhnout
držák uložení -šipka 2- z pøevodní páky
lanka volby -A-.
-Demontovat
bowden øazení -8- s pákou øazení,
k tomu odšroubovat matici -šipka 3-.
-Demontovat
ky -šipka A-. držák hadicového veden í -1- z pøevodov-Demontovat
ke stranì,
spojkový váleèek -2- -šipky 8- a odložit
zajistit drátem, systém vedení neotvírat.
Nesešlapovat
spojkový pedál.
i Upozornìni!
.
.
10-1
strana 4
Demontáž a montáž motoru
Vydání 02.02
800.5305.03.15
I
FABIA 2000 »- Motor 1 ,0/37; 1 ,4/44; 1 ,4/50 -mechanika
-Demontovat
.-Odpojit
1 O
kostFicí vedení -1- vpFedu z pFevodovky. ...
svorkovnici -2- ze spínaèe couvacích svìtel
-F4-.
-Rozpojit
.
svorkovnici -3-.
-Demontovat
hadici chladicí kapaliny z trubky chladicí ...
kapaliny vzadu -šipka-.
-Odpojit
svorkovnici -1- z termospínaèe ventilátoru
...
chladicí kapaliny -F18- a svorkovnici -2- na rámu ventilátoru.
K tomu stlaèit aretaèní výstupky.
.U
vozidel s klimatizací jsou svorkovnice dvì.
-Odpojit
hadici chladicí kapaliny nahoøe a dole na hrdlech z chladièe.
K tomu odpojit pøídržnou sponu -3- až nadoraz a odpojit rychlospojku smìrem dozadu.
.
Vydání 02.02
500.5305.03.15
Demontáž a montáž motoru
10-1
strana 5
10
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
-Odšroubovat
kyvnou vzpìru -šipky-.
...
.-
Vozidla bez klimatizace
-)
-Demontovat pøednístìnu s chladièem =:>KaroserieMontážní práce; opr. sk. 50.
Vozidla
sklimatizací
& Pozor!
Obì~ chladiciho prostøedku klimatizace nesmí být
::::::::~:::,:=~;::;~:~:~
otevren.
-~
-Demontovat
-Odpojit
~~
~-=& jIøiII~
=51~~~~
~...
~
h
or-a.
.!}J
.1
I 534-0403I
øemenalternátoru =:>Kap. 13-1.
svorkovnici z kompresoru klimatizace.
-Demontovat kompresor klimatizace s pøipojeným vedením chladicího prostøedku.
-Pøipevnit kompresor klimatizace -1- na pøednístìnu
-šipka-.
.
...
-Demontovat pøednístìnu s chladièem a kondenzátorem =:>Karoserie -Montážní práce; opr. sk. 50, vyklopit dopøedua odložit na odkládací prostor -2- tak, aby
nedošlo k sesunutí.
I Upozornìní!
8:
.Vedení
chladicího prostøedku neohýbat.
.Sklo pravého svétlometu chránit hadrem pøedpoškozením, pøípadnì svìtlomet demontovat.
Pokraèování
pro všechna
I ~.", ".,.", I
I 510-0136I
vozidla
-Zavìsit
montážní pøípravek -MP 9-201- následujícím'"
zpùsobem a pomocí dílenského jeøábu trochu nadzvednout.
MP 9-201
.
Strana øemenice:
2. otvor svislé lišty v poloze 1
Strana setrvaèníku:
2. otvor svislé lišty v poloze 5
&
Výstraha!
Zajistit hák a vymezovací èepy pojistnými kolíky.
i Upozornìní!
.Popsané vymezovací pozice 1 až 4 nosného ramena
smìøují k øemenici.
.Otvory
.
ve svislých lištách se odpoèítávají ve smìru od
háku.
1 O-s1
.
trana
6
Demontáž a montáž motoru
--
Vydání 02.02
SOO.5305.03.15
.
FABIA 200O..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
-Vyšroubovat
šrouby -2-.
10
-Vyšroubovat
pøevodovky. upevòovací šrouby -šipky- z uložení
-Motor
.vytáhnout
s pøevodovkou spustit trochu dolù a opatrnì
smìrem dopøedu.
držáku
K provedení
motorumontážních
-MP 1-180-prací
na montážní
pøipevnit motor
stojan pomocí
-MP
9-101-.
.
.I
.M~tor
Upozornìní!
upevnit do uchycení držáku motoru -šipky-.
Místo držáku motoru -MP 1-180- lze použít také držák
motoru -MP 1-202-.
Montáž motoru
.
.I
Upozornìní!
.Tìsnicí
kroužky a tìsnìní
zásadnì vymìòovat.
.Vymìnit
.
v prùbìhu montážních prací
samojistné matice.
.Závrtné
šrouby na sbìrném výfukovém potrubí
potøít pastou na tepelnì namáhané šrouby
-G 052112
.Utahovací
.Uložení
vždy
AJ-.
momenty ~ 10-1 strana 9
agregátu ~ 10-1 strana 9
Vydání02.02
800.5305.03.15
Demontáža montážmotoru
10-1
strana 7
10
FABIA
Pracovní
2000
~
Motor
1,0/37;
1,4/44;
1,4/50
-mechanika
postup
Montáž se provádí v obráceném poøadí, pøitomje tøeba
dbát na následující:
-j
-Zkontrolovat,
zda jsou použita støedicí pouzdra
k vystøedìní motoru a pøevodovky v bloku válcù,
pøípadnì je použít.
-Pøíp.
zkontrolovat vystøedìní lamely spojky.
-Zkontrolovat vypínací ložisko spojky na opotøebení,
pøípadnì je vymìnit.
-Namazat lehce ozubení hnacího høídeletukem
-G 000 100-.
-Namontovat spojkový váleèek hydraulické spojky
~ Pøevodovka 002; opr. sk. 30.
-Namontovat mechanizmus øazenía seøídit bowdenové øazení ~ Pøevodovka 002; opr. sk. 34.
-Bìhem
montáže motoru s pøevodovkou dbát na volný
chod kolem ostatních dílù.
-Vyrovnat
motor s pøevodovkou.
.
Utahovací momenty ~ 10-1 strana 9.
Vozidla s klimatizací
-Namontovat
kompresor klimatizace ~ Kap.13-1.
-Namontovat
sk. 27.
alternátor ~ Elektrická zaøízení;opr.
-Namontovat
øemenalternátoru ~ Kap.13-1.
Pokraèování
pro všechna
vozidla
-Pøíšroubovat pravý a levý kloubový høídelk pøevodovce ~ Podvozek; opr. sk. 40.
-Namontovat pøednídíl výfukového potrubí s katalyzátorem a výfukové potrubí vyrovnat bez pnutí
~ Kap. 26-1.
.
-Elektrické
pøípojea vedení ~ Elektrická schémata,
hledání závad a montážní místa.
.
-Namontovat
.I
"
U
hadice chladicí kapaliny ~ Kap. 19-1.
v
pozornenl.
'I
Vypuštìnou chladicí kapalinu lze použít pouze v takovém
pfípadì, jestliže nedošlo k výmìnì bloku motoru, hlavy
válce, chladièe nebo výmìníku tepla.
-Naplnit
-Po
chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1
zapojení akumulátoru:
Nakódovat autorádio.
Nastavit hodiny.
Inicializovat elektrické spouštìní oken.
~ Servisní prohlídky a údržba
10-1
strana 8
.
Demontáža montážmotoru
Vydání02.02
800.5305.03.15
FABIA 200O..
-Pøed
.
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
nastartovánim
10
motoru zkontrolovat stav oleje.
-Pøizpùsobit
øídicí jednotku motoru jednotce ovládání
škrticí klapky -J338- ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 vstøikování; opr. sk. 24.
I
-Provést
I
zkušební jízdu a pøeèíst a vymazat pamì•
závad ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování;
opr.sk.01.
Utahovací momenty
LIJ Upozornìni!
.Utahovací
momenty platí pouze pro lehce namazané,
fosfátované nebo èernìné matice a šrouby.
.
.Další
mazací prostøedky jako motorový nebo pøevodový olej jsou pøípustné. V žádném pøípadì však nepoužívat Molykote.
.Nepoužívat
.Pokud
odmaštìné
díly.
není uvedeno jinak, platí následující utahovací
momenty:
Díl
Utahovací
moment
šrouby nebo matice
M6
9 Nm
M7
13 Nm
M8
20 Nm
M10
40 Nm
M12
70 Nm
z toho odlíšné:
spojovací šrouby motoru a
pfevodovky
~ Pfevodovka 002;
opr. sk. 34
kloubový hfidel na pøírubu
~ Podvozek; opr. sk.
pfevodovky
40
.Uložení
agregátu
Utahovacímomenty
Uložení
1 -20 Nm
agregátu
+ 900 (1/4
-motor
otáèky) -vymìnit
2 -30
2
Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit
1
1
)
.-I
Vydání 02.02
800.5305.03.15
-
I
Demontáž a montáž motoru
510-0132
I
10-1
strana 9
10
FABIA 200O..
Uložení agregátu -pøevodovka
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
...
1 -50 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
2 -40 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
~
r
2
,~1
~1
-
,"
)
/
1
Kyvná vzpìra
[II]
I 810-0125
I
...
Upozornìni!
Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak,
aby mezi pøevodovkou a nápravnicí existovala maximální
.
možná vzdálenost.
1 -30 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
2 -40 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
I
2 -4
I 810-0133
I
.
.
1 0-1
strana 10
Demontáž a montáž motoru
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000>- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
.i'
~~
~~ii~~'~~'J~~
li~[;.['),i"'
13-1
..
:
Demontáž a montáž drážkového øemene
Montážní
.I
13
pøehled
-vozidla
bez klimatizace
Upozornìní!
.Pøed demontáží drážkového øemene je tøeba oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení u již použitého øemenu
mùže vést k jeho znièení.
.Pøi
.
montáži drážkového øemene dbát na správné usazení na øemenicích.
1 -Èerpadlo chladicí kapaliny
O demontáž a montáž =;>Kap.
19-2
2 -Držák
O napínacího ramena
1
O demontáž a montáž =;>Kap.
15-1
3 -Šroub
4 -Napínací rameno
5 -25 Nm
O vymìnit
6 -Alternátor
O pro snazší usazení ai-,
ternátoru do držáku trochu
vysunout pouzdro upevòo7 -Šroub
vacího šroubu
2
I
,r
I
.
-..,
--:-:::;
, ,
, .J
---1
I
8
l-1
9
I
"
L~
~
14
15
13 -Podložka
O prohlubeò smìøuje ven
14 -20 Nm
O levý závit
O pøed nasazením potøítpøípravkem -AMV 154 100- (Loctite 648)
15 -Øemenice
O klikového høídele
16 -100 Nm
O k povolování a utahování zaaretovat setrvaèník
.motor demontován: pomocí -MP 1-504.motor namontován: pomocí aretaèního šroubu =;>Kap. 13-2
Demontáža montáždrážkovéhoøemene
--
7I
I I
I
(
I
16
800.5305.03.15
~4
--'
!
Vydání02.02
_f
6
I
(Loctlte 242)
11 -Držák
O alternátoru
12 -Vodicí kladka
r-~
--b~~j-
5
8 -30 Nm
O vymìnit
9 -45 Nm
10 -25 Nm
O pøed nasazením potøít
3
~
13
12
11
10
I 813-0241 I
13-1
strana 1
13
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
I
I
I
17
-Drážkový
øemen
O
prùbìh
O
demontáž
O
montáž
drážkového
=:> 13-1
1:
Prùbìh
1
-øemenice
alternátoru
2
-øemenice
klikového
3 -vodicí
øemene
strana
=:> 13-1
Obr.
4
:
strana
drážkového
=:> Obr.
1
v 13-1
strana
2
-
5
6
øemene
...
høídele
kladka
-øemenice
èerpadla
chladicí
kapaliny
I 513-0242
I .
.
.
13-1
strana
2
Demontáž
a montáž
drážkového
øemene
Vydání
02.02
800.5305.03.15
-
FABIA 200O"
Montážní
..I
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
pøehled
-vozidla
13
s klimatizací
Upozornìní!
.Pøed demontáží drážkového øemene je tøeba oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení u již použitého øemenu
mùže vést k jeho znièení.
.Pøi
montáži drážkového øemene dbát na správné usazení na øemenicích.
1 -Èerpadlo
chladicí kapaliny
O demontáž
a montáž => Kap.
19-2
2 -Páka s napínací kladkou
O pøed montáží namazat místa
uložení v držáku
v3 -Drzak
O alternátoru a kompresoru
klí-
matizace
4 -Tìsnicí
.
ro
!
!
""
'"
'" .,,"
"
'"
utahování
a
9
.I
I
.
11
12 -Vodicí
-Podložka kladka
13-
v
d
pre
'
nasazenlm
po
o
o
9 J!
';'
<'~;.
I.
,
'
~I.
\.
\.
' 'I
,
I
_i..,
i i
i i
i !
::-~
1--,-
~
i
i
-'
-_!---
1--.
!
i
!
!1
O prohlubeò smìøuje ven
35Nm
O
o
.J
!
22
r
i
.,."rA I
Io I.""', '
!
i
I'
--
1"-'-'!--
8
-.
!
o
J_--'
,,_.-0
-'" I
.,
i
i
o
v
pøípravkem -AMV 105 50010-
i
)
-Sroub
(Loctite 242)
Pouzdro
14
1-'-
L5
7
~-
I
"""
6
""-- 7 ~"""- 9
(!.,
i 15
"'"
L~
'~~~
i
'"
""
O poøadí utahování a utahovací moment => Obr. 2 v-!
13-1 strana 4
O pøed nasazením potøít
-~
J'
' '4
~--\)11
",
vacl ' moment => Obr. 2 v
13-1 strana 4
v
8 -Podlozka
;
-~
.'"
".
utaho-
10
11
~
".
"'"
poøadí
~
13
~
7 -Šroub
O
~
~
"'~
t:;',
"~
e
'~:~ ' "@:::-8i~
.
~ ~
~ ~-~
~
12
".
5 -20 Nm
6 10 N
-m
•§:\\ "',~;~
\.""
O vymìnit
---~~-~
~'~,-
!
kroužek
~
5 -
4
e
'
16
~~~'"L:
'
'"
17
~
.--
-,-
18
L.-~"'"'I
t " t
rl
21
20
I
813-0344
I
pøípravkem -AMV 200 000(Loctite 270)
14 -Šroub
O poøadí utahování a utahovací moment => Obr. 2 v 13-1 strana 4
15 -Pouzdra
kompresoru
klimatizace
O musí být v držáku => poz. 3 v 13-1 strana 3
16 -45
Nm
17 -25
Nm
18 -Alternátor
O pro snazší usazení alternátoru do držáku trochu vysunout pouzdro upevòovacího šroubu
.
19 -25
Nm
20 -Øemenice
O klikového høídele
Vydání 02.02
Demontáž a montáž drážkového øemene
13-1
800.5305.03.15
-
strana 3
13
FABIA 2000..
21 -100
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Nm
O k povolování a utahování zaaretovat setrvaèník
.motor demontován: pomocí -MP 1-504.motor namontován: pomocí aretaèního šroubu => Kap. 13-2
22 -Drážkový
.-.
-
øemen
O prùbìh drážkového øemene=> Obr. 3 v 13-1 strana 4
O demontáž =>13-1 strana 5
O montáž => 13-1 strana 7
Obr. 2:
držáku
Utahovací
alternátoru
momentya akompresoru
poøadí utahování
klimatizace
1- 23Nm
2 -držák alternátoru a kompresoru klimatizace
3- 45Nm
4 -podložka
5- 23 Nm
6- 45Nm
7 -23 Nm
Šrouby se utahují ve dvou stupních a následujícím
"-
2
1
poøadí:
~
.
7
I ".." ""A~ I
.1.
stupeò 2 Nm -utahovat po sobì v poøadí podle pozic: 1, 2, 3, 4, 5
.2. stupeò požadovaný koneèný utahovací moment utahovat ve stejném poøadíjako u 1. stupnì
Obr. 3:
"~3
'"'f•}
-C~4
.~~
'Il'--5
'!I..~-6
Prùbìh drážkového øemene
I 513-0345
I
1
1 -øemenice kompresoru klimatizace
2 -vodicí kladka
3 -øemenice alternátoru
4 -øemenice klikového høídele
5 -napínací kladka
6 -øemenice èerpadla chladicí kapaliny
'"
2
.
3
.
13 -S1
trana
4
Demontáž a montáž drážkového øemene
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000>-
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Demontáž drážkového
.Demontáž
-vozidla
-Poznaèit
13
øemene
bez klimatizace
prùbìh drážkového øemene.
-Povolit
upevòovací šrouby -šipky- a alternátor vyklonit ...
k motoru.
-Sundat
drážkový øemen.
Demontáž -vozidla
s klimatizací
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Klíè
a mìøicí pøístroje
pro napínák øemenu -T30022-
rn Upozornìní!
K napnutí drážkového øemene je tøeba druhého mechani-
.ka.
-Demontovat
-Poznaèit
zvukovou izolaci -šipky-.
~:;;~~~~~;;;;;;~;;~~~~~~
...
prùbìh drážkového øemene.
-Vyšroubovat
šroub -1- z napínacího prvku -3-.
-Demontovat
snímaè polohy vaèkového høídele -2-.
-Nasadit
klíè pro napínák øemenu -T30022- do
napínacího prvku -3- až nadoraz.
.-Povolit
napínací kladku (napnout napínací prvek -3-).
K tomu pohnout klíèem ve smìru šipky.
-Sundat
drážkový øemen z napínací kladky a napínací
kladku vykývnout zpìt.
Montáž drážkového
.
.I
øemene
Upozornìní!
.Zkontrolovat
drážkový øemen na opotøebení
.=;)Servisní prohlídky a údržba.
,
.Pøed montáží drážkového øemene dbát na to, aby byly
všechny agregáty (alternátor, èerpadlo chladicí kapaliny, kompresor klimatizace) pevnì namontovány.
.Zkontrolovat
lehký chod.
.Dbát
øemenice, napínací a vodicí kladku na
na prùbìh
otáèení již použitého drážkového
.øemene.
Vydání 02.02
500.5305.03.15
Demontáža montáždrážkovéhoøemene
13-1
strana 5
13
FABIA 2000..
Montáž
-vozidla
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
bez klimatizace
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Momentový
81
-/
klíè
.Napínací pøípravekdrážkového øemene(napø. NP
002 od firmy Nolt)
.Mìøicí
pøístrojpro napínání øemenu(napø. od firmy
Optibelt nebo Clavis)
-Vymìnit
aby bylo samojistné
možno alternátorem
matice -šipkyještì aotáèet.
utáhnout je tak,
-Nasadit
drážkový øemen.
-Nasadit
002 do napinacího
napínací pøípravek
ramena a
drážkového
otáèením rukojeti
øemene-ve
NP
smìru šipky- napnout drážkový øemen.
~
.
I S27-0014I
-Nasadit
od firmy mìøicí
Optibelt)
pøístroj
na drážkový
pro napínání
øemen
øemenu
a pøeèíst
(na
hodnoobr.
tu napnutí øemenu na stupnici -šipka- => Návod k
použití pøíslušnéhomìøícího pøístroje.
i
Upozornìní!
Nový øemense napne si/ou 500 +100N, motor se nechá
bìžet asi 1 minutu ve vo/nobìžnách otáèkách a napnutí
øemenuse znovu nastaví.
.
Požadované hodnoty pro napnutí drážkového øemene:
.Nový
.Již
drážkový øemen(po 1 minutì chodu): 400 +80N
používaný drážkový øemen: 400 +50N
.
13-1
strana 6
Demontáža montáždrážkovéhoøemene
Vydání02.02
800.5305.03.15
-
.
FABIA 2000 »- Motor 1 ,0/37; 1 ,4/44; 1 ,4/50 -mechanika
-Je-Ii
požadované hodnoty dosaženo,
matice uchycení alternátoru:
1 -25
Nm
2 -25
Nm
3 -30
Nm
-Ještì
dotáhnout
13
...
jednou zkontrolovat napnutí øemenu, pøíp. je op-
ravit.
-Nastartovat
Montáž
a zkontrolovat chod øemenu.
-vozidla
s klimatizací
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Klíè
a mìøicí pøístroje
I 813-0249 I
pro napínák øemenu -T30022-
rn Upozornìní!
.Pro
povolení drážkového øemene je tøeba druhého me-
chanika.
-Nasadit
drážkový øemen na øemenice a vodicí kladku.
-Nasadit
klíè pro napínák øemenu -T30022- do
napínacího prvku -3- až nadoraz..
...
-Povolit
napínací kladku (napnout napínací prvek -3-).
K tomu pohnout klíèem ve smìru šipky.
-Nasadit
drážkový øemen na napínací kladku a
napínací kladku vykývnout zpìt.
-Našroubovat
.
šroub -1- do napínacího prvku -3-.
Utahovací moment: 10 Nm
-Namontovat
snímaè polohy vaèkového høídele -2-.
Utahovací moment: 8 Nm
-Nastartovat
-Namontovat
a zkontrolovat chod øemenu.
zvukovou izolaci -šipky-.
...~
-~
~D
o
o~
.
Vydání 02.02
800.5305.03.15
Demontáža montáždrážkovéhoøemene
13-1
strana 7
I
13
FABIA 2000>-- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
!
~
-I
.
.
.
13-1
strana 8
Demontáža montáždrážkovéhoøemene
Vydání02.02
800.5305.03.15
I
FABIA 200O..
13-2
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
13
Rozebrání a sestavení bloválcù a klikového
høídele
.ku
Montážní pøehled
Motor
1,4 I
Motor 1,0 I => 13-2 strana 3
i
Upozornìni!
.Motor
1,0 I je v podstatì konstrukènì
høídele => 13-2 strana 3.
.Opravy
.K
.1
spojky => Pfevodovka
shodný s motorem 1,41. Rozdíly jsou jen v provedení a uložení klikového
002; opr. sk. 30; Oprava spojky.
~
provádìní oprav se motor upevòuje do montážního stojanu -MP 9-101- pomocí držáku motoru -MP 1-180- nebo
-MP 1-202-.
-75
Nm
2 -Rám
1
s víky ložisek
3 -Vodicí
2
segment
O pro prostøední ložisko
4-8Nm
2
pøípravkem -AMV 188520(Loctite 574)
5 -Setrvaèník
27
O pøed nasazením potøít
..u
.u
6 -30
-~
o :,o O
26
O s impulzním kolem pro snímaè otáèek motoru -G28O pro demontáž a montáž aretovat pomocí -MP 1-504O výmìna ozubeného vìnce
=> 13-2 strana 7
O montážní poloha vùèi klikovému høídeli:
motoru 1,0 I musí v posta~
vení klikového høídele na HU
pístu 1. válce smìøovat dva
»chybìjící« zuby na kole snímaèe dopøedu (znaèení na
5
8
O
\6
~
'~
I
25
-
I
I
I
I
øemenici
proti
znaèení
klikového
"O" nahøídele
víku rozje
I 24
vodových kol)
motoru 1,4 I je možná jen
I
jediná montážní poloha (nestejná rozteè otvorù)
~,
-12
23
22
---'
---'
21
---
20
~
, ---'
Nm + dále pootoèít o 1/4
O vymìnit
14
.~
,
---
,
15
00
(fJr\\~
(90°)
.
o
1
19
-I
1
18
17
16
I 813-0170
I
O pøed montáží potøít pøípravkem -AMV 200 000- (Loctite 270)
Vydání 02.02
800.5305.03.15
Rozebrání a sestavení bloku válcù a klikového høídele
13-2
strana 1
13
FABIA 200O..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
7 -Tìsnicí
kroužek
O vymìnit
-
O demontovat pøi demontáži tìsnicí pøíruby
O pøed montáží lehce potøít tìsnicí bøit a vnìjší stranu olejem
O natlaèit do tìsnicí pøíruby
8 -Tìsnicí
pøíruba
O nedodává se samostatnì jako náhradní díl Uen dohromady s blokem válcù)
O pøed nasazením potøít pøípravkem -AMV 188 520- (Loctite 574)
9 -Krycí
plech
O pro snímaè klepání -G6110 -5 Nm
11 -20 Nm
O utahovací moment má vliv na funkci snímaèe klepání
12 -Snímaè
klepání
-G61-
13 -Blok válcù
O rozložení a sestavení pístù, ojnic a vložek válcù => Kap. 13-3
14 -8 Nm
15 -Víko
rozvodových
kol
16 -Tìsnící
kroužek
O vymìnit => 13-2 strana 4
.
17 -Øemenice
O na klikovém høídeli
18 -100 Nm
O pro povolení a utažení zaaretovat setrvaèník
.demontovaný
.namontovaný
motor: pomocí -MP 1-504motor: pomocí aretaèního šroubu => 13-2 strana 4
19 -7 Nm
O pøed nasazením potøít pøípravkem -AMV 105 500- (Loctite 242)
20 -Tìsnìní
O vymìnit
21 -Rozvodové
kolo vaèkového høídele
O po výmìnì zkontrolovat, zda leží na stejné úrovni jako rozvodové kolo klikového høídele => 13-2 strana 3
O nastavení vaèkového høídele => Obr. 1 v 13-2 strana 3
.
22 -Šroubové
kolo
O pro pohon olejového èerpadla
23 -25
Nm
O pøed nasazením
potøít pøípravkem -AMV 154 100- (Loctite 648)
24 -Rozvodový
øetìz
O pøed demontáží oznaèit smìr otáèení (montážní polohu)
O vymìòovat jen spolu s rozvodovým kolem vaèkového a klikového høídele
25 -Ložisková
pánev
O pro blok válcù, s mazací drážkou
O nezamìòovat již použité pánve (oznaèit)
26 -Rozvodové
kolo klikového høídele
O po výmìnì zkontrolovat, zda leží na stejné úrovni jako rozvodové kolo vaèkového høídele (soubìžnost)
=> 13-2 strana 3
O nastavení vaèkového høídele => Obr. 1 v 13-2 strana 3
27 -Klínek
O zkontrolovat jeho pevné usazení
28 -Klikový
høídel
O axiální vùle u nového høídelu: 0,03 až 0,13 mm
O mez opotøebení: 0,26 mm
13-2
strana 2
Rozebránia sestaveníblokuválcùa klikovéhohøídele
.
Vydání02.02
800.5305.03.15
-
FABIA 200O..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
13
29 -Ložisková
pánev
O pro rám s víky ložisek, bez mazací drážky
.
O nezamìòovat
I
již použité pánve (oznaèit)
Rozdíly u motoru 1,0 I oproti
motoru
1,4 I
1 -Ložiskové
viko
O ložiskové víko 1: strana
øemenic
O ložiskové víko 2: s vybráními
pro vodicí segmenty
.O
1
ii
2 -Ložisková
pánev
O pro ložiskové víko bez mazací drážky
O nezamìòovat již použité
pánve (oznaèit)
3 -Vodicí
segment
pro ložiskové víko 2
O dbát na správné usazení
?:!~~)===:~-
4 -Klikový
høídel
O axiální vùle u nového høídele:
0,03 až 0,13 mm
O mez opotøebení: 0,26 mm
\\\
.~
3
5 -Ložisková
pánev
O pro blok válcù, s mazací
drážkou
O nezamìòovat již použité
pánve (oznaèit)
..
.~
5
I 813-0209 I
Obr. 1:
Nastavování
vaèkového
høídele'"
1
I
-Rozvodové
kolo -2- a -3- vložit do rozvodového øetìzu
-1- tak, aby vzdálenost -a- (od znaèky ke znaèce -šipky-) byla 12 èepù na øetìzu.
Kontrola
soubìžnosti
Kontrola se provádí po výmìnì
Potøebné specíální
a pomocné
.Pravítko
..Listové
rozvodových
kol
rozvodových kol.
náøadí, kontrolní
a mìøicí pøístroje
2
prostøedky
mìrky
I 815-0028 I
I
Vydání02.02
800.5305.03.15
I
Rozebránía sestaveníblokuválcù a klikovéhohøídele
---
13-2
strana 3
13
FABIA
Rozvodové
kolo
rùzných
~
klikového
tlouš•kách
Katalog
oblasti
Rozvodové
.
høídele
náhradních
drážky
se
odstupòovaných
dodává
po
0,2
ve
200O..
Motor
1,0/37;
1,4/44;
1,4/50
-mechanika
tøech
mm
dilù.
kolo pro klikového
klínek
..
-šipkahøídele
písmeny
je znaèeno "E",
"F"
radiálnìnebo
v
"G".
I.
Upozornìní!
Pøi výmìnì rozvodového kola klikového høídele za nové
objednat kolo se stejným "znaèením" a zkontrolovat soubìžnost rozvodových kol.
I 813-0172
I
Kontrolní postup
-Rozvodová
(ukazujícími
kola
smìrem se
lehnou
k dosedací
-Pøiložit
zmìøit
na
mezeru
Vzájemná
1 -rozvodové
-max.
III
-min.
pøitlaèit,
èasování
až rozvodu
do-
kolo
vaèkového
rozvodovém
.
høídele
kole.
vaèkového
rozvodových
høídele kol
I
rozmìr
-a-
tolerance
-b-
tolerance
vého
-c-
høídele
-Jestliže
vodové
je
=
= 0,09
0,27
:t
0,18
mm
leží
mezera
kolo
klikového
f""/1
1
2
2
1.
= -0,09
mm
(rozvodové
kolo
kliko-
mimo
toleranci,
høídele
jiné
namontovat
tlouš•ky
roza
kroužku
øemenice
náøadí,
kontrolní
\.--J
klikového
a
mìøicí
2
kontrolu
\.--J
I 813-0171
I
pøístroje
prostøedky
.Montážní
pøípravek
.Závìsné
zaøízení
.Dvouramenný
-MP
-MP
vytahovák
-T1
.Montážní
13-2
III
1
\.--J
speciální
pomocné
.Háky
f""/1
vysunuto)
Výmìna
tìsnicího
høídele na stranì
Potøebné
II
mm
zopakovat.
a
f""/1
ke kolostranì klikového
setrvaèníku høídele
I -jmenovitý
II
rozvodové
na
poloha kolo
šipka-smìøuje
2 -rozvodové
-šipky- pro
ploše.
pravítko
a
znaèkami
ven)
9-200-Kukko
20-10-
0040/1pøípravek
strana
6-401/1-
4
.
-T1
0041-
Rozebrání
a sestavení
bloku
válcù
a klikového
høídele
Vydání
800.5305.03.15
02.02
.
FABIA 2000..
.Západky
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
setrvaèníku
.Momentový
.Pevnostní
-špièku
13
-MP 1-504-
klíè
šroub M 6x40 (tøída 8.8)
šroubu upravit na vrcholový úhel 600 (aretaèní
šroub)
.Matice
M6
Demontáž
-Demontovat
kryt motoru => Kap. 10-1.
-Namontovat
pøevodovkou závìsné
pomocí vøetena
zaøízení lehce
-MP 9-200pøedepnout.
a motor s
I 834-0335 I
.
.
..-/
-Vyšroubovat
-Demontovat
kryt
šrouby
podbìhu
-2-.
vpravo.
-Demontovatmotorzvukovou
-Spustit
asi o 50 mm.
izolaci -šipky-.
-Demontovat
øemen alternátoru => Kap. 13-1.
.
Vydání 02.02
800.5305.03.15
-
Rozebráni a sestavení bloku válcù a klikového høídele
13-2
strana 5
13
FABIA 2000..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
-K ~1t~.èek
zaaretování
motoru a
klikového
místo nìjhøídele
našroubovat
vymontovat
aretaèní
snímaè
šroub
~
-lehce
otáèet klikový høídel za centrální šroub tak
dlouho, až lze aretaèní šroub dobøe zašroubovat
(špièka šroubu zapadne mezi 2 zuby ozubeného
vìnce).
-Šroub
dotáhnout a zajistit kontramaticí -2-.
j Upozornìní!
Na demontovaném
motorupoužítk aretováníklikového
høídele
montážnípøípravek
-MP1-504-.
-Demontovat
høídele.
centrální šroub a øemenici kloubového
-Vytáhnout
vytahováku tìsnicí
-A- (Kukko
kroužek
-20-10-),
pomocíhákù
dvouramenného
-T1 0040/1- a
montážního pøípravku -MP 6-401/1-.
Montáž
.
.Klikový
høídel je zajištìn montážním pøípravkem
-MP 1-504-, pøíp. aretaèním šroubem.
-lehce
potøít olejem tìsnicí
bøit tìsnicího
kroužku.
-Pomocí
montážního pøípravku -T1 0041- zalisovat tìs-""
nicí kroužek až nadoraz pouzdra.
8:
I. Upozornìní!
K utaženípoužítcentrálníšroub.
-Namontovat
-Centrální
.
øemenici na klikovém høídeli.
šroub utáhnout momentem
100 Nm.
-Vyšroubovat
aretaèní šroub a namontovat zpìt snímaè otáèek motoru.
Utahovací moment: 10 Nm
rn Upozornìní!
Pokudje veskøínipøevodovky
aretaèníšroub,nestartovatmotor!
-Namontovat
øemen alternátoru ~ Kap. 13-1.
-Namontovat
kyvnou vzpìru a pøipevnit uložení motoru
~ Kap. 10-1.
-Pøípevnit
26-1..
13-2
dvojitou svorku výfukového systému ~ Kap.
strana 6
Rozebrání a sestavení bloku válcù a klikového høídele
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000>- Motor 1,0137; 1,4144; 1,4150-mechanika
Výmìna
ozubeného
..Demontovaný
13
vìnce
setrvaèník
Demontáž
-Setrvaèník
položit do vodorovné polohy a úhozy po
celém obvodu vìnce vìnec postupnì srazit. V pøípadì potøeby vìnec nahøát.
Montáž
-Ozubený
vìnec zahøát asi na 150 °C a rovnomìrnì
nasadit na setrvaèník, popøípadì pomocí trnu po celém obvodu pøiklepnout až na doraz.
.
.
.
Vydání02.02
500.5305.03.15
.
Rozebránia sestaveníblokuválcù a klikovéhohøídele
13-2
strana 7
13
FABIA 2000 »- Motor 1 ,0/37; 1 ,4/44; 1 ,4/50 -mechanika
18
_/
.
.
.
13-2
strana 8
Rozebráni a sestavení bloku válcù a klikového høídele
Vydání 02.02
SOO.5305.03.15
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
.,
13-3
.
c,
13
Rozložení a sestavení pístù, ojnic a vložek válcù
!
c
I
I
Upozornìni!
K~roVádìní montážních prací je potfeba upevnit motor spolu s držákem motoru -MP 1-180- nebo -MP 1-202- do
montážního stojanu -MP 9-101-.
Potøebné speciální
.Vyražeè
.Trn
náøadí, kontrolní
a mìøicí pøístroje a pomocné
prostøedky
válcù prùmìr 75,5 mm -MP 1-105-
-T1 0046-
1 -Pístní
kroužek
E~:==~==:::
(pochromo-
O
vaný)
demontovat a montovat po-
.
1
mocí kleští na pístní kroužky
O znaèením "TOP" ke dnu
pístu
O kontrola vùle pístního krouž-
2
3
ku v zámku =? Obr. 1 v 13-3
strana 2
O kontrola výškové vùle pístní ho kroužku =? Obr. 2 v
13-3 strana 3
2 -Pístní
kroužek (šedý)
4
15
5
14 ~
O demontovat a montovat pomocí kleští na pístní kroužky
O znaèením "TOP" ke dnu
pístu
O kontrola vùle pístního kroužku v zámku =? Obr. 1 v13-3
strana 2
O kontrola výškové vùle píst-
Ii"
~
13
Y
I
11
12
11
--!.-
ního kroužku =? Obr. 2 v
.
13-3 strana 3
O pøesazený o 1200 oproti
hornímu kroužku
3 -Stírací
kroužek (3-dílný)
O demontáž a montáž se
provádí rukou
O montáž =? Obr. 3 v 13-3
strana 3
4 -Píst
O oznaèit montážní polohu a
pøíslušnost k vložce válce
O
O
O
O
.
.
'1
I
I
O
9
=~~~~~'
=
.
:
I
t.i
:- -,~
8
!
I
(
!
~;;ij~;::Q::~
=
7
=
=
I 813-0210 I
šipka na dnu pístu smìøuje ke stranì vaèkového høídele
montovat pomocí pásku pro pístní kroužky
montovat jen písty téže hmotnostní tøídy (+ pøípadnì -) vyznaèeno na dnu pístu
jako náhradní díl jen v sadì s vložkami válcù (4 kusy)
5 -Ojnice
O dbát na montážní polohu: vyznaèena èísla (" 1" až ,,4" pro pøíslušný válec) -šipka A- smìøuje ke stranì vaèkového høídele, pøípadnì oznaèit
O otvor -šipka B- pro mazání pístního èepu olejem
O jako náhradní díl se dodává jen v sadì (4 ojnice s víky ojnic)
6 -Ojnièní šroub
O jen motor 1,41
O dbát na montážní polohu
O pøi výmìnì vylisovat
Vydání 06.00
800.5305.01.15
Rozložení a sestavení pístù, ojnic a vložek válcù
13-3
-
strana 1
I
13
FABIA 2000 ~
7 -Blok
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
!
válcù
;
O dosedací plochy pro vložky válcù musí být èisté a rovné
O neèistotu na dosedacích plochách vložek válcù odstrnaòovatjen
ku a podobné pøedmìty
8 -Ojnièní
šroub,
20 Nm + dále pootoèit
~
èistìním;
I
o 1/4 (90°)
O jen motor 1,0 I
O vymìnit
O závit a styènou plochu potøít olejem
9 -40 Nm
O jen motor 1 ,4 I
O závit a styènou plochu potøít olejem
10 -Víko ojnice
O dbát na správnou montážní polohu =:>poz. 5 v 13-3 strana 1
11 -Ložisková
pánev
.
O u již používaných ložiskových pánví nezamìnit montážní polohu
O u motoru 1,0 I: pøi usazování vystøedit
O u motoru 1,4 I: dbát na pevné usazení pøídržných výstupkù
12 -Tìsnicí
kroužek
0 kV ymk ìnit k ' v
h I Vk
' I
. t ., o '
e ore CI presa u v oz y va ce exls UJIruzne ti ousV t'k y
13 -Vložka válce
O demontovat pomocí -MP 1-105O jako náhradní díl jen v sadì s písty (4 kusy)
O kontrola pøesahu =:>Obr. 4 v 13-3 strana 3
14 -Pojistný
kroužek
15 -Pístní èep
O demontovat a montovat pomocí -T10046-, pro usnadnìní
Obr. 1:
Kontrola
vùle pístního
kroužku
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Listové
v zámku
ohøát asi na 60 °C
...
a mìøicí pøístroje
mìrky
-Pístní
kroužek umístit do vložky válce asi 15 mm pod
její horní orkaj
.
nový
Pístní
kroužek
míry v mm
1. pístní
kroužek (po-
motor
1,0 I
motor 1,41
0,20 až
0,50
0,40 až
0,72
1,0
Mez
opotøebení
0,20 až
0,50
0,30 až
0,62
1,0
0,40 až
1 ,40
0,40 až
1 ,40
__a)
chromovaný)
2. pístní
kroužek
(šedý)
stírací
kroužek
.
a) mez opotrebenf nelze udat
13-3
strana 2
I
nepoužívat smirkový papír, škrab-
Rozložení a sestavení pístù, ojnic a vložek válcù
Vydání 06.00
500.5305.01.15
FABIA 200O"
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Obr.2: Kontrolavýškovévùle pístníhokroužku
.Potøebné
speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Listové
13
..
a mìøicí pøístroje
mìrky
Pøed zapoèetím kontroly drážku pro pístní kroužek oèistít.
Pístní kroužek
Nový
Mez
míry v mm
opotøebení
1. pístní kroužek
0,04 až 0,08
0,15
0,04 až 0,08
0,15
(pochromovaný)
2. pístní kroužek
(šedý)
stírací kroužek
Obr. 3:
.ku,
nelze mìrit
Montáž stíracího
1
1
kroužku"
Stírací kroužek sestává z profilovaného pružného kroužhorního a spodního kovového kroužku.
Montážní postup:
,
-Vložit
pružný
kroužek žádný
do drážky.
aby pod
ním neležel
otvor. Zámek umístit tak,
-Stlaèit
zámek pružného kroužku a nasadit horní kovový kroužek. Zámek horního kovového kroužku má
ležet 450 až 900 vlevo od zámku pružného kroužku.
-Stlaèit
zámek pružného kroužku a nasadit spodní kovový kroužek. Zámek spodního kovového kroužku má
ležet 450 až 900 vpravo od zámku pružného kroužku.
Obr. 4:
Kontrola
pøesahu vložek válcù
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
..~ìøidlo
a mìøicí pøístroje
I V13 -0687 I
/'rrll""'"
t
II II
-114.11
'~./
f/'
rrTll""'"
II II
'-;-4.\
II II
'..utJJ/
t
/' rr 11
'\
-114."
-=II II J
",utJJ./
I Ci') (\(\(\Q I
I 513-0008 I
..
J
pøesahu vložek válcù -MP 1-107.Císelníkový
úchylkomìr
Dosedací plochy vložek válcù a bloku válcù musí být
èisté a rovné.
~
Neèistotu na dosedacích plochách odstraòovat jen èištìním; nepoužívat smirkový papír, škrabku a podobné
pøedmìty.
-Vložku
s tìsnicím kroužkem pevnì zasadit pevnì
zasadit do bloku válcù až na doraz.
I 513-0128 I
I
-Pøesah
vložky válce mìøit vùèi dosedací ploše na bloku válcù.
.
Pøesah musí být 0,07 až 0,12 mm; pøípadnì upravit
použitím tìsnicího kroužku jiného rozmìru.
Vydání 06.00
800.5305.01.15
Rozložení a sestavení pístù, ojnic a vložek válcù
13-3
strana 3
13
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
1
.""
.I..
.K
Upozornìní!
~
dispozici jsou tìsnicí kroužky rozmìrù
0,14 mm.
.Rozdíl
mezi pøesahy jednotlivých
být max. 0,04 mm.
.Vložky
válcù se nesmìjí
dotýkat -šipky-.
0,10; 0,12 a
vložek válcù mùže
na sraženích vzájemnì
.
.
f
.
13-3
.-
strana 4
Rozložení a sestavení pístù, ojnic a vložek válcù
Vydání 06.00
800.5305.01.15
FABIA 2000>-
.i
~~
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
15
I
: ~J~'~~J
~~~J
~13"i.,
~'J[;í'[i'~'J~'J~~
.['~~~~'~~j[
15-1
Demontáž a montáž hlavy válcù
Montážní pøehled
-Kontrola
kompresního tlaku ~ Kap. 15-2.
m
LIJ Upozornìní!
.Demontáž
a montáž sacího potrubí: ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
.Demontáž
a montáž sbìrného
.Po
výmìnì
výfukového potrubí~
1-3Nm
.
20
2 -Tìsnicí
kroužek
O vymìnit
3 -Sroub
-I'
hlavy válcù
O pøed našroubováním
e1
---'",,((C:~~--\~~~f
potøít
olejem
O poøadí utahování a utahovací moment~ 15-1
strana 4
4 -Podložka
5 -Závìsné
oko -levé
6 -Høídel vahadel
O demontáž a montáž høídele
.
Kap. 26-1.
hlavy válcù se musí vymìnit i chladicí kapalina.
vahadel ~ Kap. 15-3
O základní nastavení hydraulického vyrovnávání
ventilové vùle ~ Kap. 15-2
i
2
19
3
I
~
I
iJ
i)
~i::L-
l
3
18--"~',
I <) .1
;
16!
:---'l
""
@'~
4
i~
! ~
I
I
5
17
6
15
7 -Držák
O zapalovací lišty
8 -Podložka
9 -23
O utáhnout až po dotažení
šroubù hlavy
10 -20
14
Nm
8
7
13
Nm
O samojistná, vymìnit
O utáhnout až po dotažení
šroubù hlavy válcù
.~',
:
11 -20 Nm
O pøed našroubováním potøít
pøípravkem -AMV 105 500-
12-i--R\
(Loctite 242)
~ ~"'"
~
~,~~
' ,
--
'10
I
'-~
I 815-0230
I
O utáhnout až po dotažení
šroubù hlavy válcù
.
12 -Držák
O opìry alternátoru
13 -Tìsnìní
hlavy válcù
O dbát na správnou montážní polohu; písmem nahoru
O vymìnit
Vydání 02.02
800,5305,03.15
Demontáž a montáž hlavy válcù
15-1
strana 1
15
FABIA 2000"
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
I
14 -Hlava válcù
O kontrola rovinnosti =:;>
Obr. 1 v 15-1 strana 2
O demontáž a montáž =:;>
15-1 strana 2
O po výmìnì vymìnit i celou náplò chladicí kapaliny
15 -Svod oleje
16 -25 Nm
17 -Závìsné oko -pravé
18 -Tìsnìní
víka hlavy válcù
O je-Ii poškozené -vymìnit
19 -Víko hlavy válcù
20 -Víèko
O nasadit pøimontážních pracích
..
Obr.
Potøebné
1: Kontrola
speciální rovinností
náøadí, kontrolní
hlavy válcù
a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Pravítko
.Listové
.
mìrky
Max. pøípustná úchylka rovinnosti: 0,05 mm (pøimìøení
se musí pravítko dotýkat kontrolované plochy v délce
nejménì: 100 mm)
Je-Ii úchylka rovinnosti vìtší než 0,05 mm, je tøebahlavu
válcù vymìnit a ne zabrušovat.
Demontáž a montáž hlavy válcù
.namontovaný
motor
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Zachycovací
vana (napø. -V.A.G 1306-)
.Momentový
klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)
.Momentový
klíè 40 až 200 Nm (napø. -V.A.G 1332-)
.Kleštì
na pružné spony
.Plochá
škrabka
.Zajiš•ovací
.
prostøedek -AMV 105 500- (Loctite 242)
Demontáž
-U
-
vozidel s kódovaným autorádiem nejprve zjistit kód.
-Pøi vypnutém zapalování odpojit kostøicíkabel akumulátoru.
-Demontovat pøední èást výfukového potrubí s katalyzátorem =:;>
Kap. 26-1.
-Vypustit
-Demontovat
15-1
.
chladicí prostøedek =:;>
Kap. 19-1.
kryt motoru =:;>
Kap. 10-1.
strana 2
Demontáža montážhlavyválcù
Vydání02.02
800.5305.03.15
--
FABIA 2000..
-Odpojit
.2
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
svorkovnici:
15
...
-od jednotky ovládání škrticí klapky -J3383 -od èidla tlaku nasávaného vzduchu -G71- se snímaèem teploty nasávaného vzduchu -G726 -od èidla teploty chladicí kapaliny -G627 -od vstøikovacích ventilù -N30 až N33--
-Uvolnit
ze západek lištu se svorkovnicemi
a vyjmout kabelový svazek z uchycení.
.
-4- -šipky-
-Odpojit
odvzdušòovací
hadice -1- a -8-.
-Odpojit
hadicí sání -5-.
-Odpojit
vzduchovou
-Odpojit
hadice chladicí kapaliny -1- a -2- ze skøínì ter-'"
hadici od izolaèního plechu.
mostatu.
-Odpojit
podtlakové vedení z posilovaèe brzd.
-Demontovat
hrdlo sacího potrubí.
-Odšroubovat
trubku mìrky oleje ze sbìrného
vého potrubí.
-Demontovat
výfuko-
zapalovací lištu.
.& Pozor!
Palivový systém je pod tlakem! Pøed otevøenim
systému je tøeba obložit spoj hadrem. Pak lze teprve opatrným rozpojenim snižit tlak.
-Stlaèením
-Odpojit
pojistek odpojit pøívodní vedení paliva -4-. ...
hadici chladicí kapaliny -2- z vyrovnávací
nádobky.
-Odpojit
.tického
odvzdušòovací
ventílu.
-Demontovat
-Povolit
hadici -3- z elektromagne-
víko hlavy válcù.
šrouby a matice hlavy válcù Ueštì nevyšrou-
bovávat).
-Vymontovat
høídel vahadel.
-Vyšroubovat
zbývající šrouby a matice hlavù válcù.
-Demontovat
držák opìry alternátoru =:>poz. 12 v
15-1 strana 1.
-U
vozidel s klimatizací nejprve demontovat drážkový
øemen =:>Kap. 13-1.
-Vyjmout
.
a odložit rozvodové tyèky v odpovídajícím
poøadí.
-Opatrnì
sejmout hlavu válcù.
Vydání 02.02
500.5305.03.15
Demontáž a montáž hlavy válcù
15-1
strana 3
15
FABIA 2000>- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Montáž
ozornìní!
I-U
~
P
.c
!
.Nové
tìsnìní
nì
.S
pøed
hlavy
jeho
tìsnìním
zacházet
vedou
k
.Ve
co
dírách
ani
pro
chladicí
-Èistým
tyèky,
mohla
vniknout
-Tìsnicí
teprve
tìs-
Poškození
aby
vložky
do
nich,
na
válcù
válcù
a
pøípadnì
hlavì
válcù,
oèistit
nevznikly
-Opatrnì
hlavy
nesmí
být
otvory
na
pro
roz-
zdvihátka
ne-
neèistota.
plochy
bloku
plochou
válcù
a
škrabkou.
dlouhé
odstranit
mout
obalu
nejopatrnìji.
šrouby
utìsnit
aby
opatrnì
to,
z
kapalina.
hadrem
vodové
válcù
vyjmout
netìsnostem.
slepých
olej
válcù
montáží.
rýhy
zbytky
a
vložkách
Dát
pozor
na
škrábance.
odstranìného
tìsnìní
a
vyj-
hadry.
-Otáèet
klikovým
stanou
høídelem
písty
pøitom
ve
na
to,
pøípadnì
aby
je
-Položit
dlouho,
válcích
dokud
do
nedošlo
zatlaèit
nové
tak
všech
k
stejné
vysunutí
se
výše.
nedo-
.
Dbát
vložek
válcù,
zpìt.
tìsnìní
hlavy
válcù
tak,
aby
písmo
bylo
nahoøe.
m
W
Upozornìní!
Pøed
nasazením
všechny
hlavy
vložky
-Nasadit
hlavu
-Zasunout
válcù
válcù
ve
se
pøesvìdèit,
správné
zda
jsou
poloze.
válcù.
rozvodové
pùvodního
tyèky
miskou
nahoru,
podle
umístìní.
.'"
.Upozornìní!
Pøi
nasazování
misek
rozvodových
na
zené
a
rozvodové
vacího
tyèky
šroubu)
nastavení
toèení
tyèek
zdvihátkách
do
(na
vedou
k
ventilového
je
peèlivì
kulových
kraj
umístit
èepù.
zdvihátka
Špatnì
nebo
nesprávnému
.
do
nasa-
nastavo-
základnímu
rozvodu
a
k
šroubù
hlavy
poškozením
pøi
pro-
motoru.
-Potøít
olejem
-Nasadit
závity
høídel
dotáhnout
vahadel
jen
-Nasadit
šrouby
je
ku
a
upevòovací
šrouby
rukou.
zbylé
dotáhnout
šroubu
a
válcù.
a
rukou.
jeho
matice
hlavy
Dodržet
montáž
pøitom
s
podložkou,
válcù
a
požadovanou
dél-
pøípadnì
bez
W
~
~
m
0
~
~
~
r]'\
\!:.J
ní:
Pozice
Délka
šroubu
Podložka
@
1,2,3,6,7
168mm
4, 5, 8, 9
185 mm
ne
10
132 mm
ano
@
CD
@
ano
I N15-0221
I .
15-1
strana 4
Demontáža montážhlavyválcù
Vydání02.02
800.5305.03.15
-~
FABIA 2000>-Šrouby
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
15
a matice hlavy válcù utáhnout v následujícím
.poøadí:
Po-
Metoda utahování
zice
1 až
krok I:
20 Nm
krok II:
dále pootoèit pevným klíèem o 1/4
10
otáèky (90°)
krok III:
dále pootoèit pevným klíèem o 1/4
otáèky (90°)
11 až
20 Nm
14
-Namontovat
držák vzpìry alternátoru => poz. 12 v
15-1 strana 1.
Nasadit šroub se zajiš•ovacím
-AMV 105 500-.
prostøedkem
.-Rovnomìrnì
utáhnout do køíže šrouby høídele vahadel momentem 25 Nm.
-Provést
základní nastavení hydraulicky vyrovnávané
ventilové vùle => Kap. 15-2.
-U
vozidel s klimatizací namontovat drážkový øemen
=> Kap. 13-1.
Další montáž se provádí v opaèném poøadí jako demontáž. Je však tøeba dbát na následující.
-Namontovat
pøední èást výfukového potrubí s katalyzátorem => Kap. 26-1.
.
-Naplnit
-Po
chladicí kapalinu => Kap. 19-1.
pøipojení akumulátoru:
nakódovat autorádio,
nastavit hodiny,
inicializovat elektrické stahování oken => Servisní
prohlídky a údržba
-Provést
pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce
ovládání škrticí klapky -J338- => Motor 1,0/37; 1,4/44;
1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
-Provést
zkušební jízdu, pøeèíst a vymazat pamì•
závad => Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování;
opr. sk. 01
.
Vydání02.02
500.5305.03.15
Demontáža montážhlavyválcù
15-1
strana 5
15
FABIA 2000..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
~
.
.
.
~i~
i
15-1
strana 6
Demontáža montážhlavyválcù
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000>-
15-2
.1
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
15
Oprava hlavy válcù
-Pojistný
2 -Miska
kuželový
ventilové
segment
pružiny
1
3 -Ventilová
O demontáž
pružina
a montáž =:>15-2
~~d
I
strana 2
~r---
t--::
4 -Tìsnìní
døiku ventilu
O vymìnit =:>15-2 strana 6
5 -Hlava válcù
.
2
'Y
O úprava ventilových sedel
=:>15-2 strana 3
O kontrola vodítek ventilù
=:>15-2 strana 1
4
6 -Ventily
O neupravovat, povoleno pouze zabroušení
O demontáž a montáž =:>15-2
strana 2
O rozmìry ventilù =:>15-2
strana 3
7 -Znaèení
3
8
hlavy válcù
8 -Zátka
O montáž =:>Obr. 1 v 15-2
strana 1
I
6
'
6
i
.Obr.
I 815-0148 I
Potøebné
1: Naráženi
speciální zátky
náøadí,
do kontrolní
hlavy válcù
a mìøici pøístroje
a pomocné
prostøedky
.Naražeè
zátky hlavy válcù -MP 1-173-
.AMV
200 000 (Loctite 270)
-Vnìjší
obvod uzavírací zátky potøít pøípravkem
-AMV 200 000-.
-Zátku
narazit pomocí montážního pøípravku
-MP 1-173-.
Kontrola
vodítek
ventilù
MP
1-173
I ~.", "".,., I
I 515-0011 I
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.-MP
.Univerzální
držák èíselníkového
3-447.Èíselníkový
VydánI 03.01
800.5305.02.15
a mìøicí pøístroje
úchylkomìru
úchylkomìr
Oprava hlavy válcù
15-2
strana 1
15
FABIA 2000 ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Pracovní postup
-Nasunout
musí krýt sventil
koncem
do vodítka.
vodítka. Konec døíku ventilu se
-Zjistit
vùli pøi naklonìní.
Mez opotøebení
sací ventil
výfukový ventil
0,5 mm
0,6 mm
., Upozornìní!
.Je-Ii
mez opotøebení pøekroèena, opakovat mìøení s
novým ventilem. Bude-Ii i potom mez opotøebení pøekroèena -vymìnit
I 515-0078 I
hlavu válcù.
.Bude-Ii
v rámci opravy ventil mìnìn,
mìøení ventil nový.
použít pro
Demontáž
amontáž
ventilù
.
Demontáž
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Opìrná
a mìøicí pøístroje
deska ventilù -MP 1-113-
.Páka
8
k montáži ventilových pružin -MP 1-114-
.Nástavec
pro kuželové pružiny -MP 1-114/1-
.Pomocný
šroub M8x40
-Hlavu
válcù nasadit na opìrnou
-MP 1-113-.
~~
~~
desku ventilù
...
~
2 ~~
MP
1 '"114
~~---
montážní páku -2- dolù.
-Vyjmout
LIJ
1-113
I ".. ~ """n I
I 515-0008 I
-Umístit
na hlavu válcù montážní páku -MP 1-114- a'"
nástavec -MP 1-114/1- pomocí závitového dílu -1-.
-Stlaèit
MP
pojistné kuželové segmenty.
.
Upozornìní!
Pevnì sedící pojistné kuželové segmenty uvolnit mírnými
údery kladiva na montážní páku.
-Vytáhnout
ventily.
I 515-0124 I
.
15-2
strana 2
Oprava hlavyválcù
Vydání03.01
SOO.5305.02.15
--
FABIA 2000>-
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Rozmìry ventilù
.í
15
...
Upozornìní!
c
Ventily není dovoleno upravovat, je pøípustné jen zabroušení.
Sací ventil
Rozmìr
Výfukový
ventil
1,0 I
1,4 I
1,0 I
1,4 I
(2)a
mm
34,0
34,0
27,0
30,0
~ b
mm
7,0
7,0
7,0
7,0
c
mm
104,0
101,0
104,0
101,0
a
Lo
45
45
45
45
~
---
I V15-0024
I
Opracování ventilových sedel
.a
Potøebné specíální náøadí, kontrolní
pomocné prostøedky
.Hloubkomìr
.Sada
.
LI]
"
a posuvné mìøítko
NAC-fréz na opracovávání
.Brusná
a mìøicí pøístroje
ventilových sedel
pasta
-'I
Upozornenl.
.Pøi opravách motorù s netìsnými ventily nestaèí pouze opravit nebo vymìnit ventilová sedla a ventily. Je
také nutno zkontrolovat, zejména u motorù po
dlouhém provozu, opotøebení vodítek ventilù.
.Ventilová
sedla opracovat jen tak, aby bylo dosaženo
bezvadného dosedání. Pøed opracováním je tøeba vypoèítat maximálnì pøípustnou míru opracování. Pokud by došlo k pøekroèení této míry, je nutno vymìnit
hlavu válcù, nebo• by nebyla zajištìna správná funkce
ventilového rozvodu.
.Výpoèet
maximálnì pøipustné míry opracování
-Zasunout
LI]
ventil a silou jej pøitlaèit do sedla.
Upozornìní!
Bude-Ii v rámci opravy ventil mìnìn,
ventil nový.
použít pro mìøení
-Zmìøit
vzdálenost -a- mezi koncem døíku ventilu a do- ...
sedací plochou pro ventilovou pružinu.
-Vypoèítat
z namìøené vzdálenosti a z nejvìtší vzdálenosti hodnotu maximálnì pøípustné míry opracování.
.
Nejvìtší
vzdálenosti
motor 1,0 I
motor 1,41
sací ventil
43,1
42,7
výfukový ventil
43,0
42,8
vmm
VydánI 03.01
800.5305.02.15
Oprava hlavy válcù
15-2
strana 3
I
15
FABIA 200O..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Nejvìtší vzdálenost -zmìøená vzdálenost = hodnota maximálnì pøípustné míry opracování.
Pøíklad:
~
nejvìtší vzdálenost
43,1 mm
-zmìøená
vzdálenost
=
max. pøípustná míra opracování
,.
-U
42,7 mm
0,4 mm
Pozornìní!
Je-Ii max. pøípustná míra opracování O mm, zopakovat
mìøení s novým ventilem. Je-Ii i potom max. pøípustná
míra opracování O mm, vymìnit hlavu válcù.
Opracováníventilovýchsedel'"
Míra
Z
Ventilová sedla
0 a
motor 1,0 I:
eJ a
mm
b
prùmìr
33,4 :t 0,1 -sací ventil
ventilo26,4 :t 0,1 -výfukový ventil
vého sedla:
.
-I
motor 1,41:
eJa
mm
b
mm
prùmìr
32,9 -0,1 -sací ventil
ventilo29,6 -0,1 -výfukový ventil
vého sedla:
max. pøípustná míra opracování
6
I
motor 1,0 I:
c
mm
I 515-0058-I
šíøka dose- 1,3 až 1,6 -sací a výfudací plokový ventil
chy
ventilového sedla:
motor 1,41:
c
mm
šíøka dose- 1,45 až 1,75 -sací ventil
dací plo1,65 až 1,95 -výfukový
chy
ventil
ventilového sedla:
Z
.
spodni strana hlavy válcù
450
úhel sedla ventilu
300
horní korekèní úhel
600
spodní korekèní úhel
Pracovní postup
Opracování lze provádìt strojnì nebo ruènì pøidodrženi
následujících podmínek:
.
.Mez opotøebení vodítek ventilù nesmí být vìtší, než
pøípustná mez => 15-2 strana 1.
.Používat
NAC-frézy s bøitovýmiplátky ze slinutých
karbidù (min. tvrdost 90 HRC).
15-2
strana 4
Opravahlavyválcù
Vydání03.01
500.5305.02.15
-
FABIA 2000>-
.-Položit
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
15
Opracování
hlavuventilových
válcù na plstìnou
sedelpodložku
ruèní frézou
a zajistitNAC
proti pootoèení.
-Zvolit
prùmìr vodicího trnu podle prùmìru vodítka
ventilu.
Vodítko
ventilu
(2)vodicího
sací ventil
trnu v mm
7,0 -0,01
výfukový ventil
-Zvolit
prùmìr frézy podle prùmìru
Ventilové
.
sedlo
ventilového sedla.
(2) frézy
(2) frézy
90°
120°
60°
mm
mm
mm
38
motor
1,0 I
36
sací
ventil
motor
36
(2) frézy
21/34
o
38
21/34
1,4 I
výfukový
ventil
1 .
motor
1,O I
30
motor
1,41
32
aj nemusi být ještì
30
32
max. 30
aj
I
21/34
souèástí sady fréz NAC
2.
Postup
1 -Frézovat
frézování
ventilové
.
sedlo frézou s úhlem 90°, dokud
se nevytvoøí dokonalá dosedací plocha. (Nepøekroèit pøitom max. pøípustnou míru opracování!)
2 -Frézovat horní korekèní úhel frézou s úhlem 120°,
dokud nebude dosaženo prùmìru ventilového sedla
o
3.
"a" (=:>15-2 strana 4).
3 -Frézovat dolní korekèní úhel frézou s úhlem 60°, dokud nebude dosaženo šíøky dosedací plochy ventilového sedla "c" (=:>15-2 strana 4).
I 515-0062
I
-Zabrousit
jemnou brusnou pastou sedlo ventilu a ven-""
til tak, aby se pracovní plocha sedla ventilu dokonale
pøizpùsobila dosedací ploše ventilu -šipky-.
-Zkontrolovat
tìsnost ventilu.
Tìsnost ventilu lze zkontrolovat tušírovací barvou (rovnomìrný otisk dosedací plochy ventilu na sedle ventilu po
celém obvodu), nebo nalitím benzinu do vnitøního prostoru (benzin nesmí protéci).
.
.t
i
~
'~
~
i
I
I
I
'--
.1
Upozornìní!
I
Po namontování hlavy válcù provést základní nastavení
hydraulického vyrovnávání ventilové vùle.
I
;
.I
515-0063
I
Vydání03.01
800.5305.02.15
Oprava hlavyválcù
15-2
strana 5
I
15
FABIA 2000..
Výmìna tìsnìní
døíku ventilu
Potøebné speciálni náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Natahovák
.Opìrná
tìsnicích
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
a mìøicí pøístroje
~
-
kroužkù ventilù -MP 1-212-
deska ventilù -MP 1-113-
-Opatrnì
zvednout tìsnìní
-Nasadit
ventil do vodítka.
døíku ventilu -šipka-.
...
-Naolejovat
tìsnìní døíku ventilu a nasadit ho do
...
montážního pøípravku -A- a opatrnì natlaèit do vodítka ventilu.
Základní
nastavení
hydraulického
vyrovnávání
ventilové
vùle
.
Hydraulické vyrovnávání ventilové vùle nevyžaduje
žádnou údržbu; nastavení se nesmí mìnit.
Po provedení opraváøských prací na hlavì válcù nebo na
ventilovém rozvodu je však nutno provést základní nastavení hydraulického vyrovnávání ventilové vùle tak, jak je
uvedeno níže:
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Momentový
a mìøicí pøístroje
klíè
Pracovní postup
-Otoèit
klikovým høídelem tak, aby se ventily u 4. válce
pøekrývaly (sací ventil otevírá a výfukový zavírá).
-U
.
1. válce povolit kontramatice nastavovacích šroubù
vahadel.
-Nastavovací
šrouby vahadel vyšroubovat až do ztráty
kontaktu vahadla s ventilem.
-Nastavovací
šrouby obou vahadellehce
až do kontaktu vahadla s ventilem.
zašroubovat
-Z
tohoto bodu dotáhnout nastavovací šrouby o dvì
otáèky. Našroubovat kontramatice a utáhnout je momentem 13 Nm.
-U
zbylých válcù provést nastavení podle následující
tabulky:
15-2
strana 6
.
Oprava hlavyválcù
Vydáni 03.01
800.5305.02.15'-'---
FABIA 200O..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Nastavení
.1.
15
Pøekrývání ventilù
válce
u 4. válce
3. válce
u 2. válce
4. válce
u 1. válce
2. válce
u 3. válce
CI] Upozornìní!
Po namontování nových hydraulických zdvihátek nesmí
být motor po dobu 30 minut startován. Hydraulické vyrovnávací prvky si musí sednout ljinak mohou ventily zùstat
trvale otevøené a hrozí jejich dosednutí na píst).
Kontrola kompresního tlaku
Podmínky pro kontrolu
..Teplota
motoru nejménì
30 °C
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
a mìøici pøístroje
.Testovací
pøístroj kompresního tlaku (napø.
-V.A.G 1381- pøípadnì -V.A.G 1763-)
.Klíè
na svíèky (napø. -3122 B-)
.Momentový
klíè
Postup kontroly
-Demontovat
.
zakrytí motoru.
-Rozpojit
ètyøpólovou svorkovnici -šipka- od zapalovací lišty.
-Vyšroubovat
upevòovací šrouby zapalovací lišty a zapalovací lištu stáhnout ze zapalovacích svíèek.
-Vyšroubovat
zapalovací svíèky klíèem na svíèky
(napø. -3122 B-).
-Vyjmout
[jJ
W
pojistku 35.
UPozornìní!
Vyjmutím pojistky 35 se pøeruší napájení vstøikovacích
ventilù.
-Zcela
sešlápnout pedál akcelerace (druhý mechanik).
-Zkontrolovat
kompresní tlak pomocí pøístroje na kontrolu kompresního tlaku (napø. -V.A.G 1381- pøípadnì
-V.A.G 1763-).
i
Upozornìní!
Ovládání kontrolního pøístroje ~ Návod k obsluze
-Spouštìèem
protáèet motor tak dlouho, až nebude
.kontrolní
pøístroj zobrazovat žádný nárùst tlaku.
Vydání 03.01
800.5305.02.15
Oprava hlavy válcù
15-2
strana 7
I
15
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Hodnoty
kompresního
Nový motor
I
I
tlaku
Mez
:
Rozdíl mezi válci
~
opotøebení
min. 12 bar
(1,2 MPa)
-Pøipojit
7,5 bar
(0,75 MPa)
max. 3 bar
(0,3 MPa)
svorkovnici k zapalovací lištì.
-Namontovat
zapalovací svíèky, zapalovací lištu, pojistku 35 a zakrytí motoru.
-Pøeèíst
a vymazat pamì• závad => Motor 1,0/37; 1,4/
44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 01.
i
Upozornìní!
Rozpojením svorkovnic dojde k uložení závad do pamìti
závad.
Utahovací
momenty
Díl
.
Nm
zapalovací svíèky v hlavì válcù
zapalovací lišta na držák
20 -30
9
.
.
15-2
strana 8
Oprava hlavy válcù
Vydání 03.01
800.5305.02.15
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
15-3
Oprava ventilového
.Demontáž
15
rozvodu
a montáž vaèkového høídele
1 -Rozvodová
tyèka
O dbát na správnou montážní
1
~ -1
polohu
O nazamìnit
2 -Hydraulické
2
3
""""" ~
zdvihátko
~
O s hydraulickým vyrovnáváním ventilové vùle
O kontrola => 15-3 strana 3
O z bloku válcù vytáhnout pomocným nástrojem => Obr. 1
v 15-3 strana 1
O nazamìnit
O odkládat pracovní plochou
dolù
O tøecí plochy naolejovat
.3
-Blok válcù
O demontáž a montáž bloku
válcù => Kap. 15-1
O demontáž víka rozvodových
kol a rozvodových kol
=> Kap. 13-2
,
4 -O-kroužek
.
~
5 -Snímaè
polohy vaèkového
høídele -G163-
I
I
6 -8 Nm
I
' /
7 -Vaèkový
høídel
O s øídicím segmentem pro sní-
I
/
I..-'
'~\\
maè polohy vaèkového
høídele -šipkaO nastavení vaèkového høídele
1O
- <,,<~/
=> Obr. 2 v 15-3 strana 2
,
,.
/
~~
// e!
'
/
~
9
8
I 515-0149 I
8 -Klínek
O kontrolovat správné usazen í
9 -Pøídržná
deska vaèkového
høídele
10 -5 Nm
Obr. 1:
-Zhotovit
Demontáž
hydraulického
zdvihátka
pomocný nástroj (drát) -2- dle obrázku.
-a- 1,8 až 1,9 mm
-Zasunout
pomocný nástroj -2- do otvoru ve zdvihátku
-1-, lehce zaháknout a zdvihátko vytáhnout ven.
.
Vydání 03.01
800.5305.02.15
Oprava ventilového rozvodu
15-3
strana 1
15
Obr. 2:
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Nastavení vaèkového høídele...
I
1
-Rozvodové kolo -2- a -3- vložit do rozvodového øetìzu
-1- tak, aby vzdálenost -a- (od znaèky ke znaèce -šipky-) byla 12 èepù na øetìzu.
-
2
I 515-0028
I
I
Demontáž a montáž vahadel
1 -Høídel vahadel
O demontáž a montáž
=>Kap. 15-1
2 -Pojístný kroužek
3 -Kozlík vahadla, vnìjší
O pro šroub hlavy válcù M11
4 -Pružná podložka
5
6 -Nastavovací
-Vahadlo
~
'
,
,
( ,
'
O 13 Nm
8- Kozlíkvahadla
O pro šroub M8
9 -Vahadlo
O odlišovat rùzná provedení
=> Obr. 3 v 15-3 strana 3
10 -Kozlík vahadla, vnitøní
O pro šroub hlavy válcù M11
11 -Rozpìrný kroužek
I
I 2
'
,I
~
4
~
12 -Pružina
[~~~
I
~
e.
l,.
.k)
~
3 ~
Y
o'"
,
,
'
11
L~
~
Ia
'/~'
'
'
~
10
'
9
;~
~
@
11
~
@
I;J?J
I_.~
)
'
8
'
1'4
,
,
~
\
~
~
~3 .
5
9
~
~
' -1
I
I
L--o
9
/'~
8~
'
'
,@
e
7
~
~
9
, )
,
šroub
O provedení základního nastavení hydraulického vyro7 -Kontramatice
vnávání
=> Kap. 15-2
ventilové vùle
.
1
e
fl
~~
~'.
@
a
1'4
8
10
I 815-0150 I
15.3
strana 2
Opravaventilovéhorozvodu
.
Vydání03.01
800.5305.02.15
-
.
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Obr.
1 -rovné
3: Uspoøádání
vahadlo
vahadel a kozlíkù vahadla
2 -šikmé
vahadlo, doleva
3 -šikmé
vahadlo doprava
A -kozlík
vahadla pro šroub M11, vnìjší
B -kozlík
vahadla pro šroub M8
C -kozlík
vahadla pro šroub M11, vnitøní
.i
15
1
1!
2
3
2
3
2
3
I
I
Upozornìní!
Vahadla pro sací ventily jsou na obrázku znázornìna
tmavì.
B
C
BBC
B
A
Kontrola
hydraulických
zdvihátek
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Listové
..Døevìný,
.
j
A
I 515-0132I
a mìøicí pøístroje
mìrky
nebo plastový klín
Upozornìní!
.Hydraulické
zdvihátko se vymìòuje jako celek (nelze
je nastavovat nebo opravovat).
.Nepravidelné
zvuky ventilù bìhem starlu jsou
normální.
Kontrolní postup
-Nastartovat
motor a nechat ho tak dlouho bìžet ve
volnobìhu, dokud se alespoò jednou nezapne ventilátor dochlazování.
-Zvýšit
otáèky na asi 2500/min po dobu 2 minut.
Jsou-Ii zdvihátka ještì hluèná, stanovit vadné zdvihátko
následujícím zpùsobem:
.-Demontovat
víko hlavy válcù.
-Otoèit
klikovým høídelem tak, aby se ventily u 4. válce
pøekrývaly (sací ventil otevírá a výfukový ventil zavírá).
-Hydraulické
pomocí døevìného
zdvihátko
nebo
nìkolikrát
plastového
zatížit
klínu
lehkým
na nastavotlakem
vacím šroubu.
-Zkusit
zasunout listovou mìrku 0,2 mm -šipka- mezi
vahadlo a ventil.
Jestliže lze listovou mìrku zasunout mezi vahadlo a ventil a zdvihátko souèasnì pruží, je tøeba zdvihátko vymìnit.
.
Pokud byla pouze namìøena vùle mezi vahadlem a ventilem (zdvihátko nepruží), provést základní nastavení hydraulické vyrovnávací vùle =:>Kap. 15-2, po nastavení
zopakovat kontrolu.
-Zkontrolovat
válcù.
VydánI 03.01
stejným postupem zdvihátka ostatních
Oprava ventilového rozvodu
500.5305.02.15
--
I
I
15-3
strana 3
15
FABIA 2000..
Kontrola
Pøekrýváni ventilù
1. válce
u 4. válce
3. válce
u 2. válce
4. válce
u 1. válce
2. válce
u 3. válce
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
i
-I
I
,
.Upozornìni!
Po namontování nových hydraulických zdvihátek nesmí
být motor po dobu 30 minut startován. Hydraulické vyrovnávací prvky si musí sednout (jinak mohou ventily zùstat
trvale otevøené a hrozí jejich dosednutí na píst).
.
.
.
15.3
strana 4
Oprava ventilového rozvodu
--
Vydání 03.01
800.5305.02.15
FABIA 2000»-
.i
r.
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
17
~'J
~l~~~J
í'í'
17-1
Demontáž a montáž dílù
mazací soustavy
rn Upozornìní!
.Jestliže
se pøi opravì motoru zjistí, že se v motorovém
oleji nacházejí kovové tøísky nebo ve vìtším rozsahu
otìr (napø. z dùvodu zadírání klikového høídele a ojnice), je tøeba peèlivì vyèistit olejové kanály, aby se
pøedešlo následným škodám.
.Stav
oleje nesmí pøekroèit znaèku pro maximum -nebezpeèí poškození katalyzátoru!
.Dbát
na to, že u motoru 1,O I jsou u olejové vany na
držáku trubky chladicí kapaliny, vpøedu delší šrouby
~ poz. 12, nezamìnit!
.Plnici
množstvi
a specifikace
oleje:
~ Servisní prohlídky a údržba.
Montážní pøehled
1 -Uzávìr
O nasazovat pøi montážních
pracích
2 -Tìsnìní
O je-Ii poškozeno -vymìnit
1
2
25
24
O na zakrytí motoru
3
3 -0,9 bar (0,09 MPa) spínaè tlaku oleje -F1-, 45 Nm
.
O šedý
4
O kontrola ~ Kap. 17-3
O jestliže tìsnicí kroužek
netìsní, rozøíznout jej a nahradit novým
4 -Olejový
filtr
O povolovat pomocí tømenového klíèe
O tìsnìní potøít olejem
---J.
O utahovat rukou
O pøi utahování dbát upozornìní na olejovém filtru
O dbát na intervaly výmìny
6
1,
j r°"-o
~
23.
22
5
~
ps
~j
I
8
."
,,-i
9
~
I
21
20
1O
5 -Závlaèka
6 -Kulièka
O pro pøetlakový ventil
19
o/'
/
.
O pøi montáži lehce naklepnout
hliníkovým trnem, aby se
usazení kulièky vyhladilo
i
.
J
13.
~
pružina
O pro pøetlakový ventil
9 -8
Nm
Vydání 02002
800.5305.03.15
~
18
I
7- 40Nm
8 -Tlaèná
17 --~
16
te
'"
I
I
í
15
.'
~~t,,-"'r=-
14
~
s
Demontáž a montáž dílù mazací soustavy
11
12
13
I 817-0081
17 -1
I
strana 1
17
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
I
10 -Distanèní plech
O u motoru 1,4 I uchycen na opìøe pro olejovou vanu
11 -Opìra
olejovou
O jen upro
motoru
1,41 vanu
..
-
12 -Držák
O støedního potrubí chladicí kapaliny
O jen u motoru 1,0 I: 2 šrouby M6x22 Uiná barva a jiný tvar); nezamìnit s jinými šrouby (M6x20)
13- 10Nm
14 -20
Nm
15-45Nm
O jen u motoru 1,4 1
16 -Výpustný šroub oleje, 30 Nm
17 -Tìsnicí kroužek
O vymìnit
18 -Olejová vana
O demontáž a montáž =>Kap. 17-2
19 -Tìsnìní
O jen u motoru 1,0 I
O vymìnit
.
O pøedmontáží olejové vany s tìsnìním, nanést na pøechodymezi víkem rozvodových kol a blokem válcù tì snicí prostøedek -AMV 188 520- =>Obr. 3 v 17-1 strana 3
20 -8
Nm
21 -Víko olejového èerpadla s pøetlakovým ventilem
O otevírá pøipøetlakuasi 4,6 bar (0,46 MPa)
O zanešené sítko vyèistit
22 -Tìsnìní
O vymìnit
O montovat jen pøi nedostateèné axiální vùlí kol èerpadla => Obr. 1 v 17-1 strana 2
23 -Ozubená kola
O kontrola axiální vùle => Obr. 1 v 17-1 strana 2
24 -Vodící trubka
O demontáž a montáž => Obr. 2 v 17-1 strana 3
25 -Mìrka oleje
O hladina oleje nesmí pøesáhnoutznaèku "max".
O kontrola stavu množství oleje => Servisní prohlídky a údržba
Obr. 1:
Olejové èerpadlo -kontrola axiální vùle
Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Listové
~
.
e
!SIl?
mìrky
.Pravítko
axiální vùle u nového dílu: 0,02 až 0,10 mm
mez opotøebení: 0,13 mm
.
=~~::~:~
/(:::~),;:;;~
17 -1 strana 2
Demontáž a montáž dílù mazací soustavy
-
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 200O..
W
..Je-Ii
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
17
Upozornìní!
dosaženo meze opotøebení, vymìnit
dových kol => Kap. 13-2.
víko rozvo-
.Není-Ii
k dispozici žádná axiální vùle, namontovat tìsnìní => poz. 22 v 17-1 strana 2.
.U
olejového èerpadla v zabudovaném stavu s namontovaným víkem rozvodových kol, zkontrolovat lehkost
chodu.
Obr. 2:
oleje
Demontáž a montáž vodící trubky pro mìrku
-Odšroubovat
matici -1- na sbìrném výfukovém potrubí a vodicí trubku -2- vytáhnout smìrem nahoru.
-Pøi
montáži vymìnit tìsnìní
-Novou
samojistnou
20 Nm.
.I
Obr. 3:
-3-.
matici -1- utáhnout momentem
Nanesení tìsnicího
prostøedku
u motoru 1,0
-Pøed
montáží olejové vany s tìsnìním,
nanést na
pøechody mezi víkem rozvodových kol a blokem válcù
tìsnicí prostøedek -AMV 188 520- -šipky-.
1817-0082I
.
.
Vydání 02.02
800.5305.03.15
Demontáž a montáž dílù mazací soustavy
--
17-1
strana 3
1
17
FABIA 2000... Motor 1,0/37;1,4/44; 1,4/50-mechanika
.
.
.
.
17-1
strana 4
Demontáža montáž dílù mazací soustavy
Vydání 02.02
800.5305.03.15
-
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
17 -2
17
Demontáž a montáž olejo-
.vé
vany
Demontáž
a montáž
olejové
vany
-motor
1,0 I
Demontáž
Demontáž olejové vany u motoru 1,0 I a 1,4 I je stejná
~ 17-2 strana 1.
Montáž
Potøebné speciální
.
náøadí, kontrolní
a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Momentový
.Tìsnicí
kliè
prostøedek -AMV 188 520-
-Pøed
montáží olejové vany s tìsnìnim,
nanést na
...
pøechody mezi víkem rozvodových kol a blokem válcù
tìsnici prostøedek -AMV 188 520- -šipky-.
-Vložit
tìsnìní
-Utáhnout
olejové vany.
ve stanoveném poøadí upevòovací šrouby.
.~tahovaCí
I 517-0082 I
...12
8
4
1
moment: 10 Nm
5
9
-1
J
Upozornìní!
Pomocí šroubù -2- a -6- (M6x22) je pøipevnìn také držák
trubky chladicí kapaliny, vpøedu. Nezamìnit s jinými
šrouby (M6x20).
Demontáž
a montáž
olejové
vany
u mo-
[~~
"1"'/18
,\ )
Y
20
rC/
r
--14
~
)
toru 1,41
15 11
.a
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
pomocné prostøedky
.Ruèní
a mìøicí pøístroje
7
3
2
6
10
I ~1""7
nn"7n I
I N17-0079 I
vrtaèka s nástavcem a plastovým kartáèem
.Plochá
škrabka
.Momentový
klíè
.Silikonový
tìsnicí prostøedek -D 176 404 A2- nebo
-AMV 176 020- (THREE BOND 1215 J)
.Opìrný
držák -T30008-
Demontáž
-Demontovat
-Vypustit
protihlukovou
izolaci pod motorem.
motorový olej.
-Odšroubovat
trubku chladicí kapaliny, vpøedu (pod
olejovou vanou) na dvou držácich na bloku válcù.
-Odšroubovat
olejovou vanu s opìrou pro olejovou va-
.nu.
Vydání02.02
800.5305.03.15
Demontáža montážolejovévany
17-2
strana 1
I
17
FABIA 2000»-
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
-Sejmout
olejovou vanu, pøipadnì ji uvolnit lehkými
údery gumovou palièkou. Potrubí chladicí kapaliny
pøitom tlaèit trochu smìrem ven.
-Odstranit
zbytky tìsnìní
~
--
na bloku válcù pomocí
ploché škrabky.
-Odstranit
taèního plastového
zbytky tìsnìni
kartáèku
na olejové
(nasaditvanì
si ochranné
pomoci robrýle).
-Oèistit
.
tìsnicí plochy, aby na nich nebyl tuk ani olej.
Montáž
Pozornìní!
-U
c
v
v.
I N17-0012
N17-0012
I
..,
.Vìnovat
pozornost dobe pouz/telnosú tìsmc/ho
prostfedku.
.Olejová
vana musí být po nanesení silikonového tìsnicího prostfedku -AMV 176 020- namontována ihned. Je-Ii použit prostfedek -o 176 404 A2-, musí být
montáž provedena do 5 minut.
.K
.
montáži olejové vany je zapotfebí druhého mechanika. Potrubí chladicí kapaliny, vpfedu zatlaèit trochu
smìrem ven.
-Odstøihnout
(0 trysky asitrysku
3 mm).tuby u pøedního oznaèení
.Tlouš•ka
rn
vrstvy tìsnicího
prostøedku: 2 až 3 mm
Upozornìní!
Vrstva tìsnicího prostfedku nesmí být silnìjší než 3 mm,
jinak by se nadbyteèný tìsnicí prostfedek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sítko olejové sací trubky.
I N17-0019 I
-Silikonový
èistou tìsnicí
tìsnici
plochu
prostøedek
olejové vany.
nanést podle obrázku na
í
Upozornìní!
.
.Oodržet
správný prùbìh housenky tìsnicího prostfedku je nutno zejména v oblasti tìsnicí pfíruby k setrvaèníku -šipky A-.
.V
--
oblasti -šipky B- je v bloku válcù otvor, který je
potfeba utìsnit dostateèným navrstvením tìsnicího
prostfedku g 13 mm; -a- = 15 mm; -b- = 4 mm.
b
a
I 817-0040I
.
17 -2
strana 2
Demontáž a montáž olejové vany
Vydání 02.02
500.5305.03.15
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
17
Motor namontovaný
.-Nasadit
distanèní plech na opìru olejové vany.
12
-Ihned
nasadit olejovou vanu spolu s opìrou olejové
vany na blok válcù a utáhnout šrouby tak, jak je
8
4
1
5
9
13
1[
...
popsáno dále:
,
1 -Lehce utáhnout v daném poøadí všechny šrouby,
kterými je olejová vana pøipevnìna k bloku válcù.
17
18
y
)
2 -Lehce utáhnout dva šrouby, které pøipevòují opìru
olejové vany k pøevodovce.
3 -Lehce dotáhnout v daném poøadí všechny šrouby,
kterými je olejová vana pøipevnìna k bloku válcù.
20
4 -Dva šrouby, které pøipevòují opìru olejové vany k
pøevodovce utáhnout momentem 45 Nm.
'
'v
'v
V
,
5 -Utahnout v danem poradl vsechny srouby, kteryml
je olejová vana pøipevnìna k bloku válcù pøedepsaným momentem: M6 = 10 Nm; M8 = 20 Nm.
--14
15
11
7
3
2
6
10
I N17-0079 I
.N17-0079
Motor demontovaný
.(Pøevodovka
je demontována)
-Aby
byla pøi montáži pøevodovky na motor zajištìna
...
mezera pro distanèní plech, je potøeba na blok válcù
pevnì pøišroubovat (M10) opìrné držáky -T30008tak, jak je znázornìno na obrázku.
Opìrné držáky -T30008- namontovat stranou, na
které je vybrání, k bloku válcù.
.
-Olejovou
vanu s opìrou olejové vany ihned nasadit na ...
blok válcù a utáhnout šrouby tak, jak je popsáno dále:
1 -Lehce
12
8
4
1
5
9
utáhnout v daném poøadí všechny šrouby,
13
kterými je olejová vana pøipevnìna k bloku válcù.
Tlaèit pøitom opìru olejové vany na opìrné držáky
-T30008-.
17
,
Y
\
)
2 -Utáhnout v daném poøadí všechny šrouby pøedepsaným momentem: M6 = 10 Nm; M8 = 20 Nm.
Mezi opìrou olejové vany a opìrnými držáky -T30008nesmí být žádná vùle; pøípadnì povolit šrouby olejové
vany a polohu olejové vany zkorigovat.
LIJ
Upozornìní!
Místo opìrných
18
--
20
15
držákù -T3000B- je možno použít skøíò
11
14
7
3
2
6
10
I N17-0079 I
pøevodovky nebo namontovat pøevodovku. Poøadí utahování šroubù stejné, jako u odstavce "Motor namontovaný".
.
Pokraèování pro oba montážní popisy
Další montáž se provádí v opaèném poøadí, než demontáž.
Vydání 02.02
800.5305.03.15
Demontáž a montáž olejové vany
17 -2 strana 3
17
[tU
FABIA 2000 ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Upozornìní!
Po namontování olejové vany musí tìsnicí prostøedekasi
30 minut schnout. Teprve potom je možno naplnit moto-
~
-
rový olej.
.
.
.
17 -2 strana 4
Demontáž a montáž olejové vany
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
17 -3
.spínaèe
17
Kontrola tlaku oleje a
tlaku oleje
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Pøístroj
a mìøicí pøístroje
na kontrolu tlaku oleje (napø. -V.A.G 1342-)
.Zkoušeèka
napìtí (napø. -V.A.G 1527 B-)
.Sada
pomocných mìøicích prostøedkù (napø.
-V.A.G 1594 A-)
.Elektrické
schéma
Funkce dynamického
tlaku oleje
.
varovného
zaøízení pøi nízkém
Spínaè tlaku oleje je otevøen, je-Ii bez tlaku a zavírá pøi
dosaženi spínacího tlaku.
Varovné zaøízení tlaku oleje je aktivováno po dobu asi
10 s po zapnutí zapalováni ("svorka 15 zapnuta").
Varovné zaøízení tlaku oleje zapíná se zpoždìnim asi 3 s
a vypíná se zpoždìním asi 5 s.
Zkouška
kontrolky
Po zapnutí zapalování a pøi stojícím motoru se musí kontrolka tlaku oleje v panelu pøístrojù rozsvítit asi na 3 s, a
pak zase zhasnout. Zkouška se pøeruší, jestliže bìží motor.
Kritéria
varovného
signálu
Zapnutí optického varovného signálu (blikání kontrolky
tlaku oleje) a trojnásobné zaznìní bzuèáku jako akustického varovného signálu nastane pøi splnìní alespoò
jedné z následujících podmínek:
."Zapalování
zapnuto", motor stojí, spínaè tlaku oleje
uzavøený
.Otáèky
motoru vyšší než 1500 min-1, spínaè tlaku ole-
je uzavøený
.-Pøi
.
otáèkách motoru vyšších než 5000 min-1 se
varovný signál tlaku oleje nevymaže; ani v pøípadì, že
je spínaè tlaku oleje zavøený. K vymazání varovného
signálu dochází pøi otáèkách nižších než 5000 min-1.
-Je-Ii
spínaè tlaku oleje pøi otáèkách motoru vyšších
než 1500 min-1 otevøen pouze na dobu 0,5 až 3 s,
uloží se tato skuteènost do procesoru panelu pøístrojù
v panelu pøístrojù. Dojde-Ii k takovémuto stavu bìhem
chodu motoru tøikrát, vyvolá se okamžitì varovný
signál tlaku oleje a nevymaže se ani v pøípadì, že
otáèky jsou nižší než 1500 min-1. K vymazání varovného signálu tlaku oleje dojde tehdy, je-Ii spínaè tlaku oleje uzavøen po dobu delší než 5 s pøi otáèkách
nad 1500 min-1 nebo pøi "Zapalování vypnuto".
Podmínky
pro kontrolu
Vydání 06.00
500.5305.01.15
Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje
17.3
strana 1
17
FABIA 2000>- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
.Hladína
motorového oleje v poøádku, kontrola
.
~ Kap. 17-1.
.
.Kontrolka tlaku oleje -K3- se musí pøizapnutém zapalování asi na 3 s rozsvítit.
.Teplota motorového oleje alespoò 80 DC(ventilátor
dochlazování se alespoò jedenkrát rozbìhl).
Kontrolní postup
-Odpojit
svorkovnici ze snímaèe tlaku oleje.
-Vyšroubovat spínaè tlaku oleje a zašroubovat kontrolní pøístrojtlaku oleje (napø. -V.A.G 1342-).
-Zašroubovat spínaè tlaku oleje -2- do pøístroje
-V.A.G 1342-.
V A G 1342
..
~
-Pøiložit hnìdý vodiè -1- kontrolního pøístrojena kostru
(-).
-Pøipojit zkoušeèku napìtí (napø. -V.A.G 1527 B-) ke
spínaèi tlaku oleje -2- a na plus akumulátoru (+).
Dioda se nesmí rozsvítit.
-Jestliže
~ O ~ O O~
.
se dioda rozsvítí, vymìnit spínaè tlaku oleje.
-Nastartovat
motor a zvyšovat otáèky.
O
I A17-0025
I
-Pøi pøetlaku 0,075 až 0,105 MPa se musí dioda rozsvítit. Nerozsvítí-Ii se, je tøeba spínaè tlaku oleje
vymìnit.
-Otáèky dále zvyšovat. Pøiotáèkách 2000 min-1a
80 DC,by mìl být pøetlakoleje nejménì 0,2 MPa.
Nebude-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Zkontrolovat axiální vùli olejového èerpadla
~ Kap. 17-1.
.
Pøivyšších otáèkách nesmí být pøetlakoleje vyšší než
0,7 MPa, pøípadnì vymìnit víko olejového èerpadla s
pøetlakovýmventilem.
.
17.3
strana 2
Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje
Vydání 06.00
800.5305.01.15
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
.i~=
~
19-1
[~f
19
~J~~~~j'i'
I
Díly chladicí
soustavy
-I
montážní pøehled
rn
Upozornìní!
.Je-Ii
motor teplý, je chladicí soustava pod tlakem.
Pøed opravu tlak snížit.
.Hadicové
spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon.
V pøípadì oprav používat jen pružné spony.
.Tìsnìní
a tìsnicí kroužky vždy vymìnit.
.Hadice
chladicí kapaliny namontovat bez pnutí tak,
aby se nedotýkaly jiných dílù (dbát na oznaèení na
pøípojce a na hadici).
Mísicí pomìry chladicí kapaliny ~ 19-1 strana 6
.Díly
chladicí
soustavy
na karoserii
1 -Chladiè
O demontáž a montáž ~ Kap.
1
2
3
19-2
O po výmìnì vymìnit celou
náplò chladicí kapaliny
4
I' ,
.I
2 -O-krouzek
O vymìnit
.
4 -Uzávìr
O kontrola tlaku ~ 19-1
strana 7
6
"
19
10
5 -Svorkovnice
šroub,
7 -Lapaè
8 -5 Nm
vzduchu
9-
.'
2 Nm
')
5Nm
,
/
soustavy
~ 19-1
O dicí
schéma
zapojení
hadic chla-
/
'
'
<'
l"f
'"
,
,<.~
"-
'
."-
~
"
o
1~
6
'
13
' "
11 -Pøíchytka
O kabelu ventilátoru
9
"
2
15
správnost usa-
12 -Pøídavný ventilátor
O
.d I kl. t" .I
u VOZI e s Ima Izacl,
pøipadnì s vyšší výbavou
13 -Držák
"
11
12
' ~
strana 5
O zkontrolovat
zení
'!
~,
17
10 -Vyrovnávací
nádobka
O kontrola tìsnosti chladicí
soustavy ~ 19-1 strana 7
.
5
3 -Horní hadice chladici kapalíny
O na chladíèi jištìna sponou
O plán zapojení hadic chladicí
kapaliny ~ 19-1 strana 5
6 -Dvojitý
5
8
I C-1nnn7A I
819-0074 I
ventilátoru
14 -Ventilátor
Vydání 02.02
800.5305.03.15
Díly chladicí soustavy -montážní pøehled
--
I
19-1
strana 1
19
FABIA 2000>--
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
15 -Spodní
hadice chladicí kapaliny
O zajištìna na chladièi pøíchytkami
O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny =:>19-1 strana 5
!
.,
16 -Držák
O svorkovnice ventilátoru
17 -Termospínaè
ventilátoru chladicí
O pøíp. pro oba ventilátory
O spínací teploty:
1. stupeò
I
kapaliny
-F18-, 35 Nm
.zap.:
91 až 97 °C
.vyp.:
84 až 91°C
2. stupeò
.zap.:
.vyp.:
99 až 105 °C
91 až 98 °C
18 -Spodní
uložení chladièe
O èerné
19 -5 Nm
Obílé
20 -Horní
.
uložení chladièe
.
.
19-1
strana 2
I
Díly chladicí soustavy -montážni pøehled
Vydání 02.02
800.5305.03.15
FABIA 2000"
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
19
Díly chladicí soustavy na motoru
.Skøíò
termoregulátoru
rn Upozornìní!
Vypouštìní
1 -k
a plnìní chladicí kapaliny ~ Kap. 19-1
vyrovnávací
nádobce
nahoøe
2 -k chladièi
nahoøe
~
2
3 -Skøíò termoregulátoru
O poèátek otevírání: asi 88 DC
O ukonèení otevírání: asi
103 DC
3
4
5
4
6
4 -O-kroužek
O vymìnit
5 -Èidlo
teploty chladicí
kapaliny
~~
-G62.6
-Pojistný
78 -k
'"~
7
tømínek
20Nm
výmìníku
8
tepla
'-
1
I
'" i
7
.
.
I 819-0115
I
.
Vydání 02.02
Díly chladicí soustavy -montážní pøehled
19-1
800.5305.03.15
-
strana 3
19
FABIA 2000>- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
Èerpadlo
chladicí
kapaliny,
trubka chladicí
I
kapaliny vpøedu
:
1 -Tìsnìni
O vymìnit
~
-
2 -Èerpadlo chladici kapaliny
O zkontrolovat lehký chod
O je-Ii poškozené nebo netìsné -vymìnit jako celek
O demontáž a montáž =>Kap.
19-2
3 -20
1
2
Nm
O samojistná, vymìnit
4 -Øemenice
O øemenu alternátoru
5-10Nm
6 -Øemen alternátoru
O pøeddemontáží na nìm vyznaèit smìr otáèení
O nelámat
O zkontrolovat opotøebení
O demontáž a montáž =>Kap.
13-1
7 -20
Nm
8 -Hadice chladicí kapaliny
O nasunout na èerpadlo chladicí kapaliny a trubku chladicí kapaliny vpøedu až
nadoraz
9 -Tr~bka chladící kapaliny
vpredu
10 -20 Nm
11 -k hrdlu výmìníku tepla
12 -k chladièi dole
.
10
ccf\
{
12
9
~-
-
11
J
10
d
I ~.. n nnol: I
I 519-0085 I
13 -k vyrovnávací nádobce dole
.
.
19-1
strana 4
Díly chladicísoustavy-montážni pøehled
Vydáni02.02
500.5305.03.15
..
FABIA 2000»-
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
19
Schéma zapojení hadic chladicí kapaliny
.1
-Chladiè
O po výmìnì vymìnit celou
náplò chladicí kapaliny
O demontáž a montáž ~ Kap.
5
6
7
19-2
8
2 -Trubka
vpøedu chladicí
3 -Blok
kapaliny
--
válcù
4 -Èerpadlo
chladicí kapaliny
O ~~~ontáž a montáž ~ Kap.
-~9
O zkontrolovat lehký chod
.
t
5- Vyrovnávací nádobka
6 -Trubka
chladicí kapaliny
O pro odvzdušòovací vedení
I I
7 -Výmìnik
I
tepla
8 -Hrdlo
O výmìníku
tepla
I I
9 -Hadice
chladicí kapaliny
pelnou ochranou
s te,
10 -Skøíò termoregulátoru
O s termoregulátorem
O demontáž a montáž ~ 19-1
strana 3
2--
11 -Rychlospojka
O pro pøípoje chladièe
O tìsnìní vymìnit,
dici kapalinou
I
11
1 -
potøit chla-
I 819-0087 I
.Vypuštìní
a naplnìní chladicí kapaliny
množství náplnì chladicí kapaliny asi 5,6 I
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Zachycovací
.Pøístroj
vana
na kontrolu
(napø.
-V.A.G
a mìøicí pøístroje
1306-)
mrazuvzdornosti
chladicí
/:::::~:::=~:
kapaliny
~~~~~
of:::::::::::::::
~
.~===~,~~~~~~~
:;:;;:
Vypuštìní
&
Pozor!
Pøi otevøení vyrovnávací
nádobky mùže unikat
horká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì
otevøít.
.-Otevfít
uzávìr chladicí kapaliny.
-Demontovat
zvukovou izolaci -šipky-.
...
I
Vydání 02.02
800.5305.03.15
Díly chladicí soustavy -montážní pøehled
19-1
strana 5
19
FABIA 2000 »- Motor 1 ,0/37; 1 ,4/44; 1 ,4/50 -mechanika
-Podložit
pod motor zachycovací vanu.
-Pootoèit výpustným šroubem -šipka- na chladièi doleva, pøíp. nasadit pomocnou hadici na hrdlo.
~
.
.Upozornìní!
Dbát na pøedpisy platné pro likvidaci chladicí kapaliny.
Naplnìní
Pøíslušnouchladicí kapalinu zvolit z nabídky katalogu originálních náhradních dílu Škoda pøípadnì ze seznamu
schválených chladicích kapalin =:;.Servisní prohlídky a
údržba; opr. sk. 02
Doporuèené mísicí pomìry:
Ochrana pøed
zamrznutím do
Podíl mrazuvzdorného
prostøedkua)b)
Pitná vodab)
-25 °C
40 % (2,25 I)
60 % (3,35 I)
-35 °C
50 % (2,8 I)
50 % (2,8 I)
1
2
~
L-J
a) Podíl mrazuvzdorného prostredku nesml prekroèit 60 %; pri vyšším
podilu se snižuje odolnost proti zamrznutí a zhoršuje se chladicí
úèínky.
b) Množství chladicí kapaliny mùže být odlišné v závislosti na výbavì
vozídla.
-Zavøít
~
J
~
.
výpustný šroub chladicí kapaliny.
-Stáhnout
kapaliny -1pojistku
ze skøínì
-2- atermoregulátoru
vyjmout èidlo teploty
chladicí
chladicí
kapaliny.
-Pomalu
nádobkynalévat
až po znaèku
chladicí"max".
kapalinu do vyrovnávací
-Namontovat
-Uzavøít
èidlo teploty chladicí kapaliny.
vyrovnávací nádobku.
-Nechat
bìžet motor tak dlouho, dokud se nezapne
ventilátor dochlazování.
&
.
Pozor!
Pøi otevøení vyrovnávací nádobky mùže uniknout
horká pára. Uzávìr pøikrýt hadøíkem a opatrnì
otevøít.
-Zkontrolovat a pøípadnì doplnit chladicí kapalinu. U
motoru zahøátého na provozní teplotu musí být hladina chladicí kapaliny na znaèce "max". U studeného
motoru musí být hladina ležet mezi znaèkami "min" a
"max".
19-1
strana 6
.
Díly chladicí soustavy -montážni pøehled
Vydání 02.02
SOO.5305.03.15
-
FABIA 2000>-
Kontrola
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
tìsnosti
chladicí
.Potøebné
speciálni náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
19
soustavy
a mìøicí pøístroje
.Kontrolní
pøistroj chladicí soustavy (napø.
-V.A.G 1274-)
.Adaptér
(napø. -V.A.G 1274/8-)
.Adaptér
(napø. -V.A.G 1274/9-)
Podmínka pro kontrolu
.zahøátý
.
motor
Kontrolní postup
&
Pozor!
Pøi otevøeni vyrovnávaci
nádobky mùže uniknout
horká pára. Uzávìr pøikrýt hadøikem a opatrnì
otevøit.
-Otevøít
uzávìr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny.
-Nasadit
kontrolní pøístroj chladicí soustavy (napø.
...
-V.A.G 1274-) s adaptérem (napø. -V.A.G 1274/8-) na
vyrovnávací nádobku chladicí kapaliny.
-Ruèní
pumpou na kontrolním pøístroji vytvoøit pøetlak
asi 0,1 MPa.
-Pokud
tlak klesá, vyhledat netìsnosti
a odstranit je.
Kontrola pøetlakového ventilu v uzávìru
-Našroubovat
uzávìr na kontrolní pøístroj s adaptérem
(napø. -V.A.G 1274/9-).
-Ruèní
pumpou na kontrolním pøístroji vytvoøit pøetlak
asiO,15 MPa.
.-Pøi
pøetlaku 0,12 až 0,15 MPa se musí pøetlakový ventilotevøít.
.
Vydání 02.02
500.5305.03.15
Díly chladicí soustavy -montážní pøehled
19-1
strana 7
19
FABIA 2000>- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
_J
.
.
.
19-1
strana 8
Díly chladicísoustavy-montážní pøehled
Vydání02.02
SOO.5305.03.15
--
FABIA 2000>--
19-2
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
19
Demontáž a montáž chlaa èerpadla chladicí
.dièe
kapaliny
Demontáž a montáž chladièe
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Zachycovací
.Momentový
a mìøicí pøístroje
vana (napø. -V.A.G 1306-)
klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)
Demontáž
-Vypustit
chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.
-Rozpojit
svorkovnici -1- z termospínaèe ventilátoru
chladicí kapaliny -F18- a rozpojit svorkovnici -2- na
rámu ventilátoru.
.K
...
tomu stlaèit aretaèní výstupky.
U vozidel s klimatizací jsou svorkovnice dvì.
-Odpojit
hadici chladicí kapaliny nahoøe a dole na hrdlech z chladièe.
K tomu odpojit pøídržnou sponu -3- až nadoraz a odpojit rychlospojku smìrem dozadu.
Vozidla bez klimatizace
-Demontovat
pøední nárazník ~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63.
-Vyšroubovat
šrouby uložení chladièe -šipky-.
...
Utahovací moment: 5 Nm
-Povytáhnout
.demontovat
chladiè s ventilátorem smìrem dozadu a
smìrem dolù.
Vozidla s klimatizaci
I 819-0080
I
~ Pozor!
Obìh
chladicího
prostøedku
klímatízace
nesmí být
otevøen.
-Vyšroubovat
šrouby uložení chladièe -šipky-.
...
Utahovací moment: 5 N m
.
-Demontovat
pøední stìnu s namontovanými
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 50.
díly
Upevnit kondenzátor s chladièem na motoru nebo podepøít.
I 819-0083
I
Vydáni 06.00
Demontáž a montáž chladièe a èerpadla chladicí kapaliny
500.5305.01.15
-
19-2
strana 1
19
FABIA 2000 >- Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
I,~
U
'
Pozornìní!
.Kondenzátor
.Vedení
-I
nezavìšovat
kondenzátoru
za vedení..
neohýbat.
I
-Vyšroubovat
demontovat chladiè
šrouby supevnìní
ventilátorem.
kondenzátoru
I
-šipky- a
Utahovací moment: 5 Nm
Montáž
Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:
-Naplnit
-U
chladicí kapalinu =;>Kap. 19-1.
vozidel s klimatizací serídit svìtlomet.
paliny
Demontáž a montáž èerpadla chladicí kaPotøebné specíální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Závìsné
I 819-0081 I
-.
a mìøicí pøístroje
zaøízeni -MP 9-200-
.Zachycovací
vana (napø. -V.A.G 1306-)
.Momentový
klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)
.Momentový
klíè 40 až 200 Nm (napø. -V.A.G 1332-)
Demontáž
-Vypustit
chladicí kapalinu =;>Kap. 19-1.
-Demontovat
-Namontovat
nadzdvihnout závìsné
kryt
motor
motoru
s zaøízení
pøevodovkou.
=;>Kap.-MP
10-1
9-200- a lehce
,
.
.
19-2
strana 2
Demontáž a montáž chladièe a èerpadla chladicí kapaliny
Vydáni 06.00
800.5305.01.15
FABIA 2000 ~
-Demontovat
.K
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
uložení motoru -1-.
19
...
tomu vyšroubovat šrouby -2- a -3-.
!
-Šrouby
øemenice èerpadla chladicí kapaliny pouze
povolit.
I
Šrouby musí být nahoøe, popøípadì otoèit klikovým
høídelem.
-Demontovat
øemen alternátoru => Kap. 13-1.
-Odšroubovat
trubku chladicí kapaliny vpøedu a vzadu
z bloku válcù.
-Povolit
svorku na èerpadle chladicí kapaliny a
stáhnout hadici chladicí kapaliny.
-Demontovat
øemenici èerpadla chladicí kapaliny.
-Odšroubovat
èerpadlo chladicí kapaliny.
Montáž
.Montáž
I
se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:
-Vymìnit
tìsnìní
èerpadla chladicí kapaliny.
-Nejprve
namontovat øemen alternátoru => Kap. 13-1,
pak dotáhnout šrouby øemenice èerpadla chladicí ka-
paliny.
Utahovací moment: 10 Nm
-Utahovací
-Naplnit
momenty uložení motoru => Kap. 10-1.
chladicí kapalinu => Kap. 19-1.
.
.
Vydání 06.00
800.5305.01.15
Demontáž a montáž chladièe a Èerpadla chladící kapaliny
19-2
strana 3
19
FABIA 200O..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
I
~
I
I
.
.
.
19-2
strana 4
Demontáž a montáž chladièe a èerpadla chladici kapaliny
Vydání 06.00
800.5305.01.15
FABIA 2000..
.~]~I~'
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
20
~rJ ! ~'~='~~'J~l
~~'J,l~[;~~'Jr.J
20-1
i
Demontáž a montáž dílù palivové soustavy
Upozornìni!
.Palivová
vedení jsou zajištìna
pomocí rychlospojek.
.Palivové
hadice na motoru se smìjí zajiš•ovat pouze pružnými sponami. Použití jiných, napø šroubových spon,
není dovoleno.
Dodržovat bezpeènostní
pøedpisy =:>20-1
Dodržovat pravidla èistoty =:>20-1
strana 3.
strana 3.
Oprava souèástí systému nádobky s aktivnim uhlim =:>Kap. 20-2.
1 -Palivová
O pøi demontáži
nádrž ji zachytit po.
mocí
pøípravku
pro
motor
..14
O
a
pøevodovku -V.A.G 1383 A2 -25
Nm
3 -25
Nm
~~~~===
'"
16
17
./c:
'"
18
19
4 -Upevòovací
pás
5 -Odvzdušòovací
vedení
O k elektromagnetickému
ventilu 1 nádobky s aktivním
uhlím v motorovém prostoru
6 -Pøívodní vedení
O
1
O èerné
O k rozdìlovaèi paliva (na
sacím potrubí)
.
7 -Palivový
filtr
O s integrovaným
2
regulátorem
3
tlaku paliva
O pøípojky:
.uprost~ed
(èerná): pøívodní
vedeni
.na
okraji (modrá): zpìtné vedení
2
1
8 -3 Nm
O šroub pro svìrnou sponu palivového filtru
9 -Mìøicí ústrojí palivomìru
2
10 -Palivové
èerpadlo
O je-Ii sítko zanešené -vyèistit
O dbát na montážní polohu
pøíruby palivového èerpadla
=:>Obr. 1 v 20-1 strana 2
,
11 -Zpìtné
I 820-0084
I
vedení
O mezi palivovým èerpadlem a palivovým filtrem
O modré
12 -Pøívodní vedení
O mezi palivovým èerpadlem a palivovým filtrem
O èerné
Vydání 06.00
Demontáža montáždílù palívovésoustavy
20-1
800.5305.01.15
--
strana 1
20
FABIA 2000>-
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
13 -Tìsnìní
O pøed montáží potøít palivem
...
14 -Pøevleèná matice
O demontovat a montovat pomocí klíèe matice palivové nádrže -MP 1-22715 -Odvzdušòovací
ventil
O k demontáži ventil na hrdle uvolnit ze západek vyhnutím do strany
O pøed montáží vyšroubovat uzávìr
O kontrola => Obr. 2 v 20-1 strana 3
16- Uzávìr
17 -1,5
Nm
18 -Uzávìr
palivové nádrže
O s gumovým hrdlem
19 -Gravitaèní
ventil
O pro demontáž uvolnit ventil ze západek tahem vzhùru
O kontrola prùchodnosti ventilu:
.ventil
ve vodorovné poloze: otevøen
.ventil
naklonìn o 45°: uzavøen
20 -Odvzdušòovací
vedení
O mezi nádobkou s aktivním uhlím => poz. 21 v 20-1
strana 1
21 -Nádobka
22 -10
s aktivním
strana 2 a odvzdušòovacím
vedením => poz. 5 v 20-1
.
uhlím
Nm
23 -Odvzdušòovací
vedení
O pøipevnìno na palivové nádrži
Obr. 1:
padla
Montážní poloha
pøiruby palivového
èer-
Znaèení na pøírubì musí lícovat se znaèením na palivové
nádrži -šipky-.
2
Modré zpìtné vedení -1- na pøípojku s oznaèením -R-.
Èerné pøívodní vedení -2- na pøípojku s oznaèením -V-.
LI]Upozornìní!
.
Po montáži pøíruby palivového èerpadla zkontrolovat,
zda jsou na palivové nádrži stále ještì pøichycena vedení
pøívodní, vratné a odvzdušòovací.
I A20-0096I
~
20-1
strana 2
Demontáž a montáž dílù palivové soustavy
Vydání 06.00
800.5305.01.15
FABIA 2000..
.Páèka
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
20
Obr. 2:v klidové
Kontrola
poloze:
odvzdušòovacího
ventli uzavøený.ventilu
Páèka stisknutá ve smìru šipky: ventil otevøený.
Upozornìni!
Pøed montáží odvzdušòovacího
uzávìr palivové nádrže.
ventilu odšroubovat
I V20-1040
I
Bezpeènostní
.vové
opatøení pøi práci na pali-
soustavì
& Pozor!
Palivová
soustava je pod tlakem! Pøed otevøenim
systému položit kolem spoje èistý hadr. Potom
opatrným stahovánim hadice snižovat tlak.
Pøi demontáži a montáži mìøicího ústrojí palivomìru
nebo palivového èerpadla z plné nebo èásteènì
naplnìné palivové nádrže je potøeba dbát na následující:
.Již
pøed zaèátkem práce položit do blizkosti
montážního otvoru palivové nádrže hadici zapnutého
odsávacího zaøízení výfukových plynù, aby byly unikající páry paliva odsávány. Pokud není k dispozici
odsávaci zaøizení, je možno použít i radíální ventilátor
(motor je umístìn mimo proudící vzduch) s dopravním
objemem vìtšim než 15 m3/h.
..Zabránit
kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavíce,
které jsou odolné vùèi palivu!
Pravidla èistoty
Pøi pracích na vstøikovací a palivové soustavì
následujících ,,5 pravidel" èistoty:
dodržovat
.Pøed
rozpojením spojù spoje a jejich okolí dùkladnì
oèistit.
.Demontované
díly pokládat na èistou a zakrývat. Nepoužívat textilie, které uvolòují vlákna!
.Otevøené
dily peèlivì zakrýt nebo uzavøít, pokud nebude oprava provádìna okamžitì.
.Montovat
jen èisté díly. Náhradní díly vybalovat až
tìsnì pøed montáží. Nepoužívat díly, které byly
uskladnìny nezabalené (napø. v bednì s náøadim,
atp.).
..U
otevøené soustavy pokud možno nepracovat se
stlaèeným vzduchem a nepohybovat s vozidlem.
Vydání 06.00
800.5305.01.15
Demontáža montáždílù palivovésoustavy
20-1
strana 3
20
FABIA 2000 ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
..
.
.
.
20-1
strana 4
Demontáža montáždílù palivovésoustavy
Vydání 06.00
800.5305.01.15
-
.
FABIA 2000.. Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50-mechanika
20-2
Nádobka s aktivním uhlím
Oprava souèástí
.
I
20
systému
nádobky s aktivním uhlím
Upozornìni!
.Hadicové
.Svìrné
spoje jsou zajištìny pružnými, pøípadnì svìrnými
sponami.
spony nahrazovat sponami pružnými.
Dodržovat bezpeènostní
pøedpisy ~ Kap. 20-1.
Dodržovat pravidla èistoty ~ Kap. 20-1.
.
1 -Odvzdušòovací
vedení
O od elektromagnetického
ventilu 1 nádobky s aktivním
uhlím -N80- (v motorovém
1
prostoru)
2 -10
Nm
3 -Jednotka
ovládání škrticí
klapky
4 -Elektromagnetický
ventil1
nádobky s aktivním uhlím
7
@
-N80-
O vpravo v motorovém prostoru
O ventil je aktivován (taktován)
6
/ ~
jednotkou
u zahøátéhomotoru
motoru øídicí
~
èlenù
O od gravitaèního ventilu na
palivové nádrži
2
I
I
I
-N80-
7- Odvzdušòovacívedení
~-z:
-~~
c
I
5 -Svorkovnice
O èerná, dvoupólová
O elektromagnetického ventilu
nádobky s aktivním uhlím 1
-Nádobka
s aktivním uhlím
O umístìní: v pravém zadním
O upevnìna
podbìhu
na karoserii
~
i-
O kontrola ~ Motor 1,0/37; 1,4/
44; 1,4/50 -vstøikování; opr.
sk. 01; Diagnostika akèních
.6
~
I
3
, ---c:CJ---
I
I
~~---~---~~
-
5
I
4
l
-I
820-0088
I
.
Vydání 06.00
800.5305.01.15
Nádobkas aktivnímuhlím
20-2
strana 1
20
FABIA 2000'"
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
I
I.
I
~
I
I
.
.
.
20-2
strana 2
Nádobkas aktivnimuhlím
Vydání06.00
800.5305.01.15
FABIA 2000>-
.~]~~
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
26
~'J~~íiL!
~~'~l'J~
~~'~c!~[;~J~'J~J
26-1
~W
Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy
Upozornìní!
.Tìsnìní
a samojistné matice je tøeba vždy vymìnit.
.Vìjíøové
podložky tepelného krytu uvolnit a dotáhnout šroubovákem.
1 -Tìsnìní
O vymìnit
1
2
3
1
Utahovací moment: 2 Nm
4
2 -Tìsnìní
O vymìnit
O Montážní poloha: rýhou dolù
.šrouby
5
3 -25 Nm
O pøed nasazením potøít pastou na tepelnì namáhané
G 052112 A3
6
4 -Sbìrné
výfukové potrubí
O demontovat pøi demotáži
sa~ího pot!ubí ~ Motor 1,0/
37, 1,4/44, 1,4/50 vstøikování; opr. sk. 24.
5 -20 Nm
O vymìnit
6 -Pøedehøívaè
5
7
9
-""-,
~
L
vzduchu/tepelný
,
,
10
kryt trubka
--"(//~
O pro mìrku oleje
~
7 -Vodicí
8 -Pøídržná smyèka
O silikonová
O pøi demontáži pøedního výfukového
rem
odtlaèit
potrubí
od tømenu
s katalyzáto-
I
1
?
.~
~
Ii.
;
10- 25Nm
11 -Dvojitá
[
14
i
<:
~ poz. 9
-Tømen
.9
1
,>
,
spona
O pøed nasazením sesadit
výfukovou soustavu tak, aby
1
fJi!'
-1
17
'-10
16
10
15
I 826-0128 I
byla bez pnutí ~ 26-1
strana 2
O Montážní poloha: šrouby dole a vodorovnì
O šroubové spoje dotáhnout rovnomìrnì
12 -Lambda-sonda
2 za katalyzátorem -G130-, 50 Nm
O u motorù s hodnotami emisí dle normy D4 a EU4
O jen závit potøít pastou na tepelnì namáhané spoje G 052 112 A3; pasta nesmí pøijít do drážek tìlesa sondy
O demontáž a montáž pomocí klíèe na lambda-sondy
O kontrola ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 01
O Kontrola lambda regulace a vyhøívání lambda-sondy ~ Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování; opr. sk. 24
13.14
25Nm
O vymìnit
-Závìs
O pøídržná smyèka z EPDM
Vydání 02,02
800.5305.03.15
-
Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy
26-1
strana 1
26
FABIA
15-
pøídržná
O
dbát
17
-Závìs
1,0/37;
1,4/44;
1,4/50
-mechanika
I
smyèka
na
pro
pøídržná
O
dbát
a
O
v
O
výfukové
opravy
u
zadní
díl
O
se
s
dvìma
sesadit
1
demontáž
O
kontrola
~
kontrola
lambda
pnutí
26-1
~
strana
26-1
strana
3
2
katalyzátorem
emisí
závit
pøed
potøít
dle
normy
katalyzátorem
pastou
a
na
montáž
04
a
-G39-,
tepelnì
pomocí
Motor
1,0/37;
EU4
namáhané
klíèe
na
1,4/44;
regulace
50
šrouby
G
052
112
A3;
pasta
nesmí
pøijít
do
drážek
tìlesa
sondy
lambda-sondy
1,4/50
a vyhøívání
Nm
-vstøikování;
lambda-sondy
opr.
~
sk.
Motor
.
01
1,0/37;
1,4/44;
1,4/44;
1,4/50
-vstøikování;
opr.
24
výfukové
u
~
katalyzátory
jen
O
bez
s
hodnotami
O
sk.
potrubí
jednotlivì
potrubí
motorù
3
dílu
vymìnit
potrubí
O
O
I
sílikonu
výfukového
opravy
-Lambda-sonda
-40
~
strana
náhradního
výfukové
O
26-1
ze
èíslo
pøípadì
-Pøední
22
dílu
~
smyèka
na
-Pøední
-Pøední
EPOM
náhradního
-
pøípad
O
21
z
èíslo
øezu
O
20
Motor
:
O
-Místo
19
>o-
Závìs
16
18
2000
motorù
potrubí
s
s
hodnotami
katalyzátorem
emisi
dle
normy
EU2
Nm
O
vymìnit
O
závrtné
šrouby
potøít
pøed
montáží
pastou
na
tepelnì
namáhané
šrouby
G
052
112
A3
Sesazení výfukové soustavy bez pnutí
Potøebné
a
speciální
pomocné
náøadí,
kontrolní
a
mìøici
pøistroje
prostøedky
.Momentový
klíè
5 až
50
Nm
(napø.
-V.A.G
1331-)
Pracovní postup
.Výfuková
soustava
-PovolitIyzátoram
matice
šroubové
a pøedním spoje
šroubový
vystøedí
dílemna
ve
studeném
dvojité
výfukového sponì
stavu.
potrubí
mezi
.
kataa
vymìnit.
-Posunout
svisle
se
dvojitou
pøed
sponu
znaèku
spoj
lehce
na
o
trubce
dotáhnout
vzdálenost
-a-
katalyzátoru
(šrouby
dole
=
5
a
pøední
a
mm
vodoro-
vnì).
a
26-1
strana 2
Demontáža montážèástívýfukovésoustavy
I 526-0064I
Vydání02.02
SOO.5305.03.15
.
.
FABIA 2000.. Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50-mechanika
26
-Pøedni
sponì dopøedu
dil výfukového
natolik, potrubi
až míra-1--b-posunout
mezi závìsem
v dvojiténa
karoserii a závìsem na pøedním dílu výfukového potrubí bude v rozmezi 3 až 7 mm.
1
~
-Šipka- ukazuje do smìru jízdy.
-V
tomto stavu utáhnout šroubové spoje na dvojité
sponì.
Utahovací moment: 25 Nm
i
lit
Upozornìní!
Po dotažení zkontrolovat míru -b-, popøípadì provést ko-
b
rekci.
I 526-0065 I
Výmìna pøedního a zadního výfukového
potru bí
.a
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
pomocné prostøedky
.Momentový
.Pila
a mìøicí pøístroje
klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)
na karoserii (napø. -V.A.G 1523-)
K výmìnì pøedního, pøípadnì zadního dílu výfukového
potrubí je pro pøípad opravy urèeno místo k pøeøíznutí.
-Pøeøíznout
k její ose) na
výfukovou
vyznaèeném
trubkumístì
pilou -šipka
na karoserii
1-.
(kolmo
-Dvojitou
sponu -4- umístit pøi montáži na vnìjší
znaèení -šipka 2 a šipka 3-.
-Výfukovou
strana 2.
-Srovnat
soustavu sesadit bez pnutí => 26-1
do vodorovné polohy zadní díl výfukového
potrubí.
-Rovnomìrnì
tem 25 Nm.
dotáhnout šrouby dvojité spony momen-
\
.Montážní
poloha dvojité spony: Šrouby jsou svisle a pøed
výfukovým potrubím.
I "'JI;,nnl;,., I
I 526-0063 I
Kontrola tìsnosti výfukové soustavy
-Nastartovat
otáèkách.
-Koncovou
motor a nechat jej bìžet ve volnobìžných
trubku po dobu trvání kontroly tìsnosti
ucpat (napø. hadøíkem, zátkou).
-Zkontrolovat
poslechem tìsnost spojù: hlava válcù/
sbìrné výfukové potrubí, sbìrné výfukové potrubí/
výfukové potrubí s katalyzátorem atd.
.
-Odstranit
zjištìné netìsnosti.
Vydání02.02
800.5305.03.15
Demontáža montážèástívýfukovésoustavy
26-1
-
strana 3
26
FABIA 2000..
Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -mechanika
.
8
.
.
26-1
strana 4
Demontáža montážèástívýfukovésoustavy
Vydání02.02
500.5305.03.15
--~-
Download

1,0-37 1,4-44 1,4