Plochá teflonová páska -
Typ KW
PTFE páska – vyztužená anorganickým plnivem
Typ KW - tìsnicí páska se skládá z expandovaného PTFE s vysokou hustotou a je navíc ještì
vyztužena anorganickým plnivem.
Díky své samolepící vrstvì mùže být jednoduše instalována také na vertikální („nad hlavou“)
tìsnicí plochy.
Speciální postup výroby zaruèuje rovnomìrnou hustotu materiálu v celém prùøezu pásky. Tento
postup také zaruèuje homogenní rozmístìní plniva v celém prùøezu pásky a to i pøi zvýšeném
podílu jeho èástic v materiálu.
Takto zesílená PTFE vlákna vykazují ve srovnání s bìžnými ePTFE páskami zlepšené vlastnosti
pøi vyšších teplotách a jsou schopny lépe vyrovnávat vìtší nerovnosti.
Tato vylepšená páska typu KW nabízí také vyšší tìsnost (nepropustnost) než dosavadní materiály.
Díky své vyztužené vláknové struktuøe snese páska KW velmi velké plošné zatížení aniž by došlo
k porušení materiálu.
Typ KW stlaèitelnost pásky
50
Typické aplikace
Použití:
pro ocelové pøíruby pøedevším u souèástí/komponentù
zaøízení v elektrárnách jako
jsou pøedehøívací zaøízení,
tepelné výmìníky.
Páska typu KW je vhodná
také pro povrchy s vìtšími
nerovnostmi nebo pro zkorodované tìsnicí plochy.
effective Dichtungsdicke (mm)
45
40
10 x 5
35
8 x 3,5
30
6 x 2,5
25
20
15
10
5
Média:
vhodná pro témìø všechny
média, i pro vysoce agresivní.
Odolnost pH 0 až pH 14.
0
0
200
600
1000
1400
1800
2200
2600
Linierkraft (N/mm)
Vlastnosti (výhody):
Vysoce pøizpùsobivá
Chemicky inertní (neutrální)
Výborná chemická odolnost (pH 0 až 14)
Jednoduchá a rychlá montáž
Vylepšená lepicí vrstva s lepší pøilnavostí
Vysoká pevnost/tìsnost (nepropustnost)
Široký rozsah aplikací
„nepøipéká se“ k povrchu pøíruby, snadné
odstranìní
Jednoduché rozebrání spoje = možnost
opakované montáže!
Univerzální velikosti (metráž) = nižší
náklady na skladování (oproti plochým
vysekávaným tìsnìním)
www.hennlich.cz/tesneni
Technická data
Pøehled rozmìrù:
Materiál:
100% èistý expandovaný PTFE (ePTFE) s
anorganickým plnivem
Teplotní odolnost:
-240°C až +270°C, krátkodobì do +315°C
Chemická odolnost:
odolný všem médiím pH 0 až 14, s výjimkou
tekutých alkalických kovù a elementárního fluoru
Doporuèený rozsah aplikace:
Teplota od -200°C do +250°C
Tlak od vakua do 25 bar
(v závislosti na konkrétních montážních
parametrech aplikace mohou být hodnoty i
vyšší)
Atesty:
Testováno podle TÜV Guideline MUC-KSP-A066
Ve shodì s: FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
FDA 21 CFR 175.105 (lepicí vrstva)
Množství na cívce
Rozmìr
10 m
6 x 2,5
25 m
50 m
x
x
8 x 3,5
x
x
x
10 x 5
x
x
x
Doporuèení pro výbìr rozmìru:
Rozmìr
Tìsnící plocha
6 x 2,5
DN 500
8 x 3,5
DN 500 až DN 1000
10 x 5
DN 1000
Montáž:
Pøed montáží je potøeba kompletnì oèistit tìsnìné plochy, odstranit neèistoty, korozi, mastnoty
nebo zbytky starých tìsnìní. Odøízneme jeden konec tìsnící pásky a odstraníme pouze kousek
ochranného papírku. Položíme pásku blíže k dírám pro šrouby a postupnì dokola pøilepujeme k
povrchu. Ochranný papír lepící vrstvy vždy odstraòujeme postupnì, abychom odkrytou èást vždy
hned pøilepili. Nikdy neodstraòujeme ochranný papír z celé délky najednou. Pásku položíme po
celém obvodu pøíruby a uzavøeme konce podle obrázku è.2
3
wT
2wT
5
2
7
8
+20% height
4
1
6
3 wT
3 x tape width
Obrázek è. 2
Obrázek è. 1
Pøekryjeme a seøízneme konce podle doporuèené délky viz obrázek è.2. Pøebyteènou pásku
odøízneme smìrem ke konci pásky tak, aby v místì pøekrytí byla celková tlouška cca 120%
pùvodní tloušky pásky.
Pro pásku typu KW používáme vždy zakonèení pomocí šikmého seøíznutí a pøekrytí, nikdy
konce pásky nekøížíme!
Spoj by mìl být proveden alespoò ètyømi šrouby utahovanými postupnì v poøadí „hvìzdy“, nejprve
ruènì a na závìr pomocí momentového klíèe. Nakonec pro jistotu ještì spojení pøekontrolujeme
a šrouby ještì jednou pøetáhneme. Poøadí utahování šroubù je znázornìno na obrázku è.1.
O. Z. HENNLICH TÌSNÌNÍ, Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.
Èeskolipská 9
412 01 Litomìøice
Tel.: +420 416 711 444
e-mail: [email protected]
www.hennlich.cz/tesneni
Download

plochá teflonová páska KW