Typ F
Plochá teflonová páska -
Expandovaná PTFE páska - univerzální
Typ F – tìsnicí páska vyrobená ze 100% èistého „jednosmìrného“ expandovaného PTFE (ePTFE).
Univerzální tìsnící páska, výborné formování (chování, tvarování) a ztenèení, ale pøesto ještì
pevná, spolehlivé tìsnìní po stlaèení, páska je vysoce odolná agresivním médiím a je chemicky
inertní.
Pro utìsnìní velkých, složitých a poškozených pøírub – staèí odstranit krycí papír z lepící vrstvy a
nalepit pásku na tìsnìnou plochu – pøekryjeme konce a uzavøeme spoj (dle doporuèení v èásti
„montáž“).
Materiály pøírub:
Ocel, hliník, grafit, pogumované
komponenty
Média:
vysoce agresivní chemikálie, všechna
média v potravináøských a
farmaceutických aplikacích.
Typ F stlaèitelnost pásky
50
45
effective sealant width (mm)
Typické aplikace
Použití:
pro všechny typy pøírub, velké rozmìry
i složité geometrie u souèástí jako jsou
míchadla, èerpadla, domácí spotøebièe,
pøíruby aparatur, lemy nádob a nádrží,
prùhledítka, systémy klimatizací a
ventilací a v mnoha dalších aplikacích
pøedevším v energetickém a
chemickém prùmyslu.
20 x 7
40
17 x 6
35
14 x 5
30
12 x 4
25
10 x 3
20
7 x 2,5
15
5x7
10
3 x 1,5
5
0
0
Vlastnosti (výhody):
100% èistý expandovaný teflon
Chemicky inertní (neutrální)
Výborná stlaèitelnost
Jednoduchá a rychlá montáž
Spolehlivé tìsnìní s dlouhou životností
Ideální pro velké a složité tìsnìné plochy
Jednoduché rozebrání spoje = možnost
opakované montáže!
Snižuje „zmetkovitost“ a náklady na tìsnìní
a údržbu
Materiál:
100% èistý expandovaný PTFE (ePTFE)
200
600
1000
1400
1800
2200
2600
Linear force (N/mm)
Chemická odolnost:
odolný všem médiím pH 0 až 14, s výjimkou
tekutých alkalických kovù a elementárního
fluoru
Tlaková odolnost:
od vakua do 40 bar
(v závislosti na konkrétních montážních
parametrech aplikace mohou být hodnoty i
vyšší)
Atesty:
Certifikováno podle: TÜV MUC-KSP-A066
DVGW VP 403
Ve shodì s: FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
FDA 21 CFR 175.105 (lepicí vrstva)
Teplotní odolnost:
-240°C až +270°C, krátkodobì do +315°C
www.hennlich.cz/tesneni
Montáž:
Pøed montáží je potøeba kompletnì oèistit
tìsnìné plochy, odstranit neèistoty, korozi,
mastnoty nebo zbytky starých tìsnìní.
Dostupné rozmìry:
Množství na cívce (m)
Rozmìr
(mm)
5m
10 m
25 m
50 m
3 x 1,5
x
x
Odøízneme jeden konec tìsnící pásky a
odstraníme pouze kousek ochranného papírku.
5x2
x
x
7,5 x 2
x
x
Položíme pásku blíže k dírám pro šrouby a
postupnì dokola pøilepujeme k povrchu.
Ochranný papír lepící vrstvy vždy odstraòujeme postupnì, abychom odkrytou èást vždy
hned pøilepili. Nikdy neodstraòujeme
ochranný papír z celé délky najednou.
10 x 3
x
x
x
12 x 4
x
x
x
14 x 5
x
x
Pokud je páska pøilepená po celém obvodu
pøíruby, uzavøeme konce podle obrázku è.1
(pøekøížením).
Pøi montáži køehkých pøírub použijeme
techniku podle obrázku è.2 a konce pásky
uzavøeme pøekrytím, dle obrázku è. 3
17 x 6
x
x
20 x 7
x
x
25 x 5
x
x
28 x 5
x
x
wT
2wT
+20% height
3 wT
3 x tape width
Obrázek è. 3
Obrázek è. 1
Obrázek è. 2
Seøízneme konce podle doporuèené délky viz obrázek è.3. Pøebyteènou pásku odøízneme smìrem
ke konci pásky tak, aby v místì pøekrytí byla celková tlouška cca 120% pùvodní tloušky pásky.
Spoj by mìl být proveden alespoò ètyømi šrouby utahovanými postupnì v poøadí „hvìzdy“,
nejprve ruènì a na závìr pomocí momentového klíèe. Nakonec pro jistotu ještì spojení
pøekontrolujeme a šrouby ještì jednou pøetáhneme. Poøadí utahování šroubù je znázornìno na
obrázcích è.1 a è.2.
O. Z. HENNLICH TÌSNÌNÍ, Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.
Èeskolipská 9
412 01 Litomìøice
Tel.: +420 416 711 444
e-mail: [email protected]
www.hennlich.cz/tesneni
Download

plochá teflonová páska F