TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO 1000
Struèná charakteristika
SIGA PRO 1000 je jednosložkový butylénový tìsnící tmel urèený na utìsòování venkovních spár. Šíøka tmelící
spáry mùže být v rozmezí od 15 do 40 mm. Tìsnící tmel není vhodný na tìsnìní spár interiéru a objektù, kde
pøichází do styku s pitnou vodou, potravinami apod. Prùmìrná životnost je 15 let.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Konzistence
Pøi +23oC
Pøi + 5oC
Stékavost
Úbytek hmotnosti
Mìrná hmotnost
Použitelnost
šedá
pastovitá hmota
podle ÈSN
min. 200 penetraèních jednotek
min. 160 penetraèních jednotek
podle ÈSN
(Al žlábek 150 x 30 x 20 mm)
po 4 hod. pøi 70oC max. 5 mm
za 28 dní v Al žlábku pøi 70oC max. 8%
1 300 kg.m3
12 mìsícù ode dne výroby
Spotøeba tìsnících materiálù je závislá od šíøky spáry, její konstrukèní úpravy a od tolerance spáry:
a) informativnì je spotøeba tmelu pro rùzné šíøky spár uvedená v tabulce
Ú­Õka
sp§ry
(mm)
15
20
30
40
Hloubka zatla½en­
gumov«ho profilu do sp§ru
(mm)
20
22
25
28
Zrnitost tmelu
(mm)
SpotÕeba
(kg/bm)
15
17
20
23
0,39
0,57
0,97
1,46
Návod na použití
Tmelení se vykonává pøi teplotì nad +5 oC. Za deštivého poèasí se tmelení nedoporuèuje, pøi teplotì -10 oC se
doporuèuje tmelení po pøedehøátí tmelu ve vyhøívané místnosti. Pøed tmelením spár se stykové plochy tìsnící
oblasti oèistí od prachu, písku a jiných neèistot. Do spár se zatlaèí podkladový profil z mikroporézní gumy, nebo
pásky z lehèeného PU, PE. Na suché stykové plochy se nanese penetraèní nátìr na zajištìné adhézie. Nátìr se
nanáší štìtcem. Po zaschnutí nátìru (pøi +20 oC cca 15 min.) se nanáší SIGA PRO 1000 pneumatickou pistolí.
Balení
SIGA PRO 1000 je možno dodat v kartuších 310 ml nebo 600 ml - fólie Poly-Clip.
Skladování
SIGA PRO 1000 se skladuje v suchých vìtraných skladech pøi teplotì +5 oC do +25 oC.
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
Pøi práci se SIGA PRO 1000 je nutné dodržovat ustanovení o Bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci
s kauèukovými lepidly, roztoky a nátìrovými hmotami.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
Vlastnost
SIGA PRO 1000
Mìøící
Jednotka
Hodnota
Metoda
stanovení
Stanovení stékavosti
Pøi 50 oC
Pøi 70 oC
Mìrná hmotnost
cm
cm
kg/m
max.1,0
max. 1,0
min.1300
Tøída nebezpeènosti
C-2
Základní složky
butylový kauèuk, plnivo, rozpouštìdlo
Použité rozpouštìdlo
xylen
Barva
šedá
Skladování
skladuje se v suchých vìtraných skladech pøi teplotì +5 oC do +25 oC
Poznámka
tmel není vhodný pøi styku s pitnou vodou
ÈSN EN 27 390
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO 2000
Struèná charakteristika
Speciální transparentní akrylátový lepící tmel. Vhodný k bodovému lepení polystyrénových a døevìných obkladù na
stìny a stropy, plošné lepení korku, PVC podlahovin a kobercù.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Toxicita
Rozpustnost pøed vytvrzením
Rozpustnost po vytvrzení
Odolnost teplotám po vytvrzení
transparentní
pasta
nejedovatý
ve vodì lehce rozpustný
ve vodì prakticky nerozpustný
-10 až + 70 0C
Slouží k lepení øady materiálù za vzniku trvale pružného spoje. Nanáší se vytlaèováním z kartuše pomocí ruèní
nebo pneumatické pistole. Porézní nátìry je vhodné pøed použitím opatøit penetrací, neporézní nátìry musí být
pøed použitím èisté, odmaštìné.
Základní parametry
Typ
Transparentn­ tmel
Barevn« odst­ny
MÅrn§ hmotnost
B­l§ pasta
g/cm
3
1,05
+- 0,05
Penetrace kuéelem
PJ
< 270
St«kavost ve él§bku
mm
Max 5
Zpracovatelnost
o
+5 aé +25
C
Ochrana zdraví
Nemá škodlivé úèinky na zdravou pokožku. Pøi zasažení oèí vymýt proudem èisté vody.
Balení
Kartuše 310ml, hadice 600 ml Poly-clip
Skladovatelnost
V pùvodním obalu a chránìný pøed mrazem skladovatelnost 12 mìsícù od data výroby pøi teplotì +5°C - +25°C.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGA PRO 2000
Charakteristika
transparentní akrylátový lepící tmel
Vlastnosti
Pracovní èas
Prodloužení filmu
pH
Viskozita
Sušina
Mìøící jednotka
min.
0%
pH
mPa.s
0%
Základní složka
akrylátová disperze
Použití
Je vhodný na lepení polystyrenových a døevìných obkladù na stìny a stropy, PVC
podlahoviny, koberce.
Skladování
Skladovat pøi teplotì od +5 do +25 0C
Poznámka
Není vhodný pro tìsnìní vystavené pùsobení vody
Hodnota
minimálnì 60 min.
minimálnì 200 %
8,5
9000-15000
minimálnì 55
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO 2001
Struèná charakteristika
Bílý akrylátový plastický tmel, speciální víceúèelový elastický tmel vulkanizující vzdušnou vlhkostí, vhodný k lepení,
tìsnìní a tmelení spár a trhlin v interiéru i exteriéru, opravy a renovace spár, dotìsòování styèných ploch karoserií,
utìsòování instalaèních prùduchù, v autokarosáøství, není vhodný pro tìsnìní vystavená trvalému pùsobení vody.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Toxicita
Rozpustnost pøed vytvrzením
Rozpustnost po vytvrzení
Odolnost teplotám po vytvrzení
bílá
pasta
nejedovatý
ve vodì lehce rozpustný
ve vodì prakticky nerozpustný
-10 až + 70 0C
Slouží k lepení øady materiálù za vzniku trvale pružného spoje. Nanáší se vytlaèováním z kartuše pomocí ruèní
nebo pneumatické pistole. Porézní nátìry je vhodné pøed použitím opatøit penetrací, neporézní nátìry musí být
pøed použitím èisté, odmaštìné. Po vytvrzení lze pøetøít jakoukoliv nátìrovou hmotou.
Základní parametry
Typ
Barevn« odst­ny
MÅrn§ hmotnost
Penetrace kuéelem
St«kavost ve él§bku
Zpracovatelnost
g/cm3
PJ
mm
o
C
PlnÅnµ tmel
B­l§ pasta
1,4  0,05
< 270
Max 5
+5 aé +25
Ochrana zdraví
Nemá škodlivé úèinky na zdravou pokožku. Pøi zasažení oèí vymýt proudem èisté vody.
Balení
Kartuše 310 ml, hadice 600 ml Poly-clip.
Skladovatelnost
V pùvodním obalu a chránìný pøed mrazem skladovatelnost 12 mìsícù od data výroby pøi teplotì +5°C - +25°C.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGA PRO 2001
Plnìný disperzní lepící tmel
PN 100899
Charakteristika
Bílý akrylátový plastický tmel
Vlastnosti
Mìøící jednotka
Hodnota
Pracovní èas
min.
minimálnì 60 min.
Prodloužení filmu
%
minimálnì 200 %
PH
pH
8,5
Viskozita
mPa.s.
9000-15000
Sušina
%
minimálnì 55
Základní složka
akrylátová disperze
Mìrná hmotnost
1,38
Použití
Pøed použitím je vhodné porézní nátìry opatøit penetrací, neporézní nátìry musí být pøed
použitím èisté a odmaštìné. Je vhodný na tìsnìní spár a trhlin v exteriéru a interiéru,
autokarosáøství, utìsòování instalaèních prùduchù.
Po zaschnutí
bílý
Skladování
skladovat pøi teplotì od +5 do +250C
Poznámka
není vhodný pro tìsnìní vystavené pùsobení vody
± 0,03
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO 3000
Struèná charakteristika
Vysoce kvalitní víceúèelový akrylátový tmel, s tepelnými a zvukovými izolaèními vlastnostmi. Vhodný ke spárování,
tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v okolí okenních a døevìných rámù, ke spárování sádrokartonových
konstrukcí.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Toxicita
Rozpustnost pøed vytvrzením
Rozpustnost po vytvrzení
Odolnost teplotám po vytvrzení
bílá
pasta
nejedovatý
ve vodì lehce rozpustný
ve vodì prakticky nerozpustný
-10 až + 70 0C
Má vynikající pøilnavost k vìtšinì porézním stavebním materiálùm. Porézní nátìry je pøed použitím vhodné opatøit
penetrací, neporézní nátìry musí být pøed použitím èisté a odmaštìné.
Základní parametry
Typ
Barevn« odst­ny
MÅrn§ hmotnost
Penetrace kuéelem
St«kavost ve él§bku
Zpracovatelnost
g/cm3
PJ
30mm
o
C
PlnÅnµ tmel
Dle poéadavká
1,55
 0,05
< 240
Max 2 mm
+5 aé +25
Ochrana zdraví
Nemá škodlivé úèinky na zdravou pokožku. Pøi zasažení oèí vymýt proudem èisté vody.
Balení
Kartuše 310 ml, hadice 600 ml Poly-clip
Skladovatelnost
V pùvodním obalu a chránìný pøed mrazem skladovatelnost 12 mìsícù od data výroby +5°C - +25°C.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGA PRO 3000
Akrylátový tìsnící tmel
Charakteristika
Jednosložkový tìsnící tmel po vytvrzení elastický
Vlastnosti
Mìrná jednotka
Hodnota
Pevnost filmu
M/Pa.s
Min. 2,0 Mpa.s
Prodloužení filmu
0%
kolem 90 %
pH
PH
7,5 – 8
Penetrace kuželem
PJ
<240
Sušina
0%
min. 75 %
Základní složka
Akrylátová disperze
Skladování
Skladovat pøi teplotì od 5 do 25oC
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO 4000
Struèná charakteristika
Pružný akrylátový tmel, po vytvrzení zùstává trvale elastický. Vhodný pøedevším pro oblast ve stavebnictví, pro
tìsnìní vnìjších spár obvodových pl᚝ù s velkými dilataèním pohyby, k tìsnìní spár interiérù u stìnových i
stropních konstrukcí montovaných staveb, tìsnìní spár v oblasti okenních výplní, k utìsòování prùduchù potrubí,
spárové dlažby, zvukové izolace a pro opravy stávajících tìsnìní, pøièemž vlastní spáry se pøekryjí tmelem a
stávající tìsnící hmota se ponechá ve spáøe
Základní vlastnosti
Barva
Vzhled
Migrace
Toxicita
Rozpustnost pøed vytvrzením
Rozpustnost po vytvrzení
Doba vytvrzování
Odolnost teplotám po vytvrzení
Pøilnavost
Mìrná hmotnost g/cm3
Zpracovatelnost
bílá
pastovitá hmota
nemigruje
nejedovatý
ve vodì lehce rozpustný
ve vodì prakticky nerozpustný
1-2 týdny podle teploty a vrstvy
-20 až +80 oC
vetší než soudržnost
1,35 ± 0,05
+5 - +25 oC
Typové ukazatele
Typ
PlnÅnµ tmel
Tvrdost Shore A
Max. 30 oC ShA
Elastick« zotaven­ %
Min. 60
Sekantov« moduly pÕi protaéen­
N.mm-2
o 160% pÕi 23 oC
Sekantov« moduly pÕi protaéen­
N.mm-2
o 160% pÕi ï20 oC
PÕilnavost a taénost po stÕ­dav«m uloéen
­ do betonu
Odolnost vá½i stÕ­davµm nam§h§n­m po
stÕ­dav«m uloéen­ do betonu
Tahov« vl. pÕi udréovan«m protaéen­
Min. 0,4
Min. 0,6
vyhovuje
vyhovuje
bez poruch
Tahov« vl. pÕi udréovan«m protaéen­ po bez poruch
ponoÕen­ ve vodÅ
PÕilnavost a soudrénost pÕi ráznµch teplo bez poruch
t§ch
Objemov« smrÛtÅn­
%
Max. 25
Technické požadavky
Stékavost ve žlábku
Penetrace kuželem pøi
Penetrace kuželem pøi
Sušina
30 mm
23 oC
5 oC
% hm.
max. 5
PJ Min. 200
PJ Min. 170
Min 77
Aplikace
SIGA PRO 4000 je pastovitá hmota, kterou je možno nanášet do spár pomocí spárovací pistole nebo ocelové
stìrky. Bìhem 2-4 hodin po aplikaci se na povrchu tmelu vytvoøí pružný film, tmel ve vrstvì 3-4 mm zcela proschne
bìhem cca 7 dní. Po vytvrzení si zachovává trvalou elasticitu i pøi nízkých teplotách, odolává pùsobení vlhkosti,
povìtrnostním vlivùm vèetnì UV záøení, nevykazuje studený tok a zachovává si potøebnou pružnost po dobu
životnosti, která se pøedpokládá 10-15 let. Porézní nátìry je vhodné pøed použitím opatøit penetrací, neporézní
nátìry musí být pøed použitím èisté, odmaštìné. Pracovní pøedmìty po skonèení práce omyjte vodou, zaschlý tmel
lze odstranit velmi obtížnì. Po zaschnutí je možno opatøit zatmelené místo bìžnými malíøskými úpravami.
Není vhodný pro spárování v oblasti pochùzných ploch a všude tam, kde jsou spáry trvale vystaveny pùsobení
vody.
Spotøeba
šíøka spáry v mm
tlouška tmelové vrstvy v mm
15
20
30
40
6
7
9
11
spotøeba tmelu
na 1 m spáry v kg
0,15
0,22
0,43
0,70
Základní nátìr v pøípadì tmelu øedìného vodou 1:3 na 1 m spáry
0,03 kg
Ochrana zdraví
Je nehoølavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Pøi práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní
hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetøete krémem.
Balení
Kartuše 310 ml, hadice 600 ml Poly-clip
Skladovatelnost
V pùvodním obalu a chránìný pøed mrazem skladovatelnost 12 mìsícù od data výroby +5°C - +25°C.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGA PRO 4000
Pružný akrylátový tmel
Charakteristika
Jednosložkový tìsnící tmel po vytvrzení trvale elastický
Vlastnosti
Mìrná jednotka
Hodnota
Prodloužení filmu
0%
min 150 %
pH
PH
7,8 – 8,8
Penetrace
PJ
< 230
Sušina
0%
min. 75 %
Základní složka
Akrylátová disperze
Použití
K utìsòování spár mezi styènými plochami kovù, døeva, k opravám prasklin
v exteriérech
Skladování
Skladovat pøi teplotì od +5 0C do +25 0C
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO NEUTRAL
transparentní
Charakteristika SIGA PRO NEUTRAL je jednosložkový silikonový tmel neutrálního typu pro stavebnictví,
vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Vhodný k lepení, tmelení a spárování ve vnitøním i venkovním
prostøedí, vynikající pøilnavost k porézním i neporézním materiálùm (sklenáøské práce v kombinaci
s hliníkem, pozinkem, mìdí a PVC, utìsòování spár mezi zdí a rámy oken a dveøí, na dilataèní
spáry, polykarbonátové konstrukce, plasty, kovy, koupelny, WC a jiné aplikace ve stavebnictví).
Tmel je vhodný pro profesionální použití.
SIGA PRO NEUTRAL není ovlivòován vysokými nebo nízkými teplotami a jeho fyzikální vlastnosti
jsou navrženy tak, aby vykazoval mimoøádnou trvanlivost a výkon.
Použití
Uzávìrové obrubování
Obvodové utìsòování ošetøeného døeva, kovu, opláštìných rámù
Standardní zasklívání
Koupelnové, kuchyòské a jiné sanitární aplikace
Technické vlastnosti
Údaje o nezvulkanizovaném výrobku
MÅrn§ hmotnost
D§vka pouéit­
PrávÅs
Doba zpracov§n­
Doba zaschnut­ na dotyk
Z§ruka
1,00
300
<2
10
25
24
Gramy / minuta
mm
minuty
minuty
mÅs­ce
3.2 mm otvor, 6.3 tla½n§ liÛta
ISO 7390
Údaje o zatvrdnutém výrobku
Vlastnost
Jednotka
Typick§
Hodnota
22
1.5
Tvrdost
Pevnost v…tahu
VzpÅra A
MPa
Modul tahu @ 100% pomÅrn«
Prodlouéen­
PomÅrn« prodlouéen­ pÕi pÕetréen­
MPa
0.5
%
> 400
Modul pÕilnavosti v…tahu @
100% pomÅrn« prodlouéen­
PÕilnav§ s­la v…tahu pÕi pÕetréen­
MPa
0.3
MPa
0.45
PomÅrn« prodlouéen­ v…tahu pÕi pÕetréen­
%
150
PÕilnavost
kN/m
Tepeln§ odolnost
C
4
- 40 / + 150
Standard
ASTM D 2240
ASTM D 412
( zkuÛebn­ tÅl­sko S2 )
ASTM D 412
( zkuÛebn­ tÅl­sko S2 )
ASTM D 412
( zkuÛebn­ tÅl­sko S2 )
ISO 8339
( sklenÅn« podloéky )
ISO 8339
( sklenÅn« podloéky )
ISO 8339
( sklenÅn« podloéky )
ASTM C 794
Návod k použití
Podkladové plochy musí být èisté, odmaštìné a suché.
Aplikaèní špièku seøízneme dle požadované tloušky. Obsah tuby vytlaèujte ruèní
nebo pneumatickou pistolí. Pro dokonalou aplikaci použijte maskovací (lepící pásku)
z obou stran. Spáru zarovnejte do pìti minut po nanesení tmele stìrkou nebo prstem
namoèeným v mýdlové vodì. Ihned poté odstraòte maskovací pásku. Teplotní
odolnost -40°C až +150°C
Manipulace a bezpeènost
Seznamy bezpeènostních dat o materiálu jsou dostupné na požádání u výrobce.
Nezatvrdlý výrobek mùže dráždit oèi, dýchací systém a kùži. V pøípadì kontaktu
s oèi ihned poøádnì vypláchnìte vìtším množstvím vody a vyhledejte lékaøskou
pomoc. Vyhnìte se kontaktu s ústy. Používejte pouze v dobøe vìtraných místech.
Zbytky tmelu likvidujte ve spalovnách k tomu urèených.
Skladování a záruèní doba
Skladovatelnost je 24 mìsícù od data výroby, pokud je výrobek skladován v pùvodních
neotevøených nádobách v suchém místì za teploty +5°C až +25°C. Mìlo by se zamezit
skladování venku v chladu nebo pøi teplotách nad 25°C.
Balení
SIGA PRO NEUTRAL je možno dodat v kartuších 310 ml, nebo 600 ml fóliích Polyclip.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO NEUTRAL
bílý
Charakteristika
SIGA PRO NEUTRAL je jednosložkový silikonový tmel neutrálního typu pro stavebnictví,
vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Vhodný k lepení, tmelení a spárování ve vnitøním i venkovním
prostøedí, vynikající pøilnavost k porézním i neporézním materiálùm (sklenáøské práce
v kombinaci s hliníkem, pozinkem, mìdí a PVC, utìsòování spár mezi zdí a rámy oken a
dveøí, na dilataèní spáry, polykarbonátové konstrukce, plasty, kovy, koupelny, WC a jiné aplikace
ve stavebnictví). Tmel je vhodný pro profesionální použití.
SIGA PRO NEUTRAL není ovlivòován vysokými nebo nízkými teplotami a jeho fyzikální
vlastnosti jsou navrženy tak, aby vykazoval mimoøádnou trvanlivost a výkon.
Použití
Uzávìrové obrubování
Obvodové utìsòování ošetøeného døeva, kovu, opláštìných rámù
Standardní zasklívání
Koupelnové, kuchyòské a jiné sanitární aplikace
Technické vlastnosti Údaje o nezvulkanizovaném výrobku
MÅrn§ hmotnost
D§vka pouéit­
PrávÅs
Doba zpracov§n­
Doba zaschnut­ na dotyk
Z§ruka
1.00
300
<2
10
25
24
gramy / minuta
mm
minuty
minuty
mÅs­ce
3.2 mm otvor, 6.3 tla½n§ liÛta
ISO 7390
Údaje o zatvrdnutém výrobku
Vlastnost
Jednotka
Tvrdost
Pevnost v…tahu
VzpÅra A
MPa
Modul tahu @ 100% pomÅrn«
Prodlouéen­
PomÅrn« prodlouéen­ pÕi pÕetréen­
MPa
0.5
%
> 400
Modul pÕilnavosti v…tahu @
100% pomÅrn« prodlouéen­
PÕilnav§ s­la v…tahu pÕi pÕetréen­
MPa
0.3
Mpa
0.45
PomÅrn« prodlouéen­ v…tahu pÕi
pÕetréen­
%
150
PÕilnavost
kN/m
Tepeln§ odolnost
C
Typick§
hodnota
22
1.5
4
- 40 / + 150
Standard
ASTM D 2240
ASTM D 412
( zkuÛebn­ tÅl­sko S2 )
ASTM D 412
( zkuÛebn­ tÅl­sko S2 )
ASTM D 412
( zkuÛebn­ tÅl­sko S2 )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ASTM C 794
Návod k použití
Podkladové plochy musí být èisté, odmaštìné a suché.
Aplikaèní špièku seøízneme dle požadované tloušky. Obsah tuby vytlaèujte ruèní nebo
pneumatickou pistolí. Pro dokonalou aplikaci použijte maskovací (lepící pásku) z obou
stran. Spáru zarovnejte do pìti minut po nanesení tmele stìrkou nebo prstem
namoèeným v mýdlové vodì. Ihned poté odstraòte maskovací pásku. Teplotní odolnost
-40°C až +150°C.
Manipulace a bezpeènost
Seznamy bezpeènostních dat o materiálu jsou dostupné na požádání u výrobce.
Nezatvrdlý výrobek mùže dráždit oèi, dýchací systém a kùži. V pøípadì kontaktu s oèi
ihned poøádnì vypláchnìte vìtším množstvím vody a vyhledejte lékaøskou pomoc.
Vyhnìte se kontaktu s ústy. Používejte pouze v dobøe vìtraných místech. Zbytky tmelu
likvidujte ve spalovnách k tomu urèených.
Skladování a záruèní doba Skladovatelnost je 24 mìsícù od data výroby, pokud je výrobek skladován v pùvodních
neotevøených nádobách v suchém místì za teploty +5°C až +25°C. Mìlo by se zamezit
skladování venku v chladu nebo pøi teplotách nad 25°C.
Balení
SIGA PRO NEUTRAL je možno dodat v kartuších 310 ml, nebo 600 ml fóliích Poly-clip.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO UNIVERZAL
transparentní
Popis výrobku
SIGA PRO UNIVERZAL je jednosložkový silikonový tmel acetátového typu, vulkanizující
vzdušnou vlhkostí. Vhodný k lepení, tmelení a spárování ve vnitøním i venkovním prostøedí,
vynikající pøilnavost k vìtšinì neporézních materiálù (sklenáøské práce, zasklívání,
utìsòování spár mezi zdí a rámy oken a dveøí, výroba oken a dveøí, spárování dlaždic a
obkladù, utìsòování prùduchù). Nepoužívat na porézní materiály. Tmel odpovídá hobby
požadavkùm.
SIGA PRO UNIVERZAL nepodléhá vlivùm vysokých nebo nízkých teplot a jeho fyzikální
vlastnosti jsou navrženy tak, aby poskytoval vynikající trvanlivost a výkon.
Použití
standardní zasklívání
bìžné spojovací aplikace
Technické vlastnosti
Vlastnost
Jednotka
Tvrdost
Pevnost v…tahu
VzpÅra A
Mpa
Typick§ hod
nota
22
1.5
Modul tahu @ 100%
pomÅrn« prodlouéen­
PomÅrn« prodlouéen­ pÕi pÕetréen­
Mpa
0.35
%
> 400
Modul pÕilnavosti v…tahu @
100% pomÅrn« prodlouéen­
PÕilnav§ s­la v…tahu pÕi pÕetréen­
Mpa
0.35
Mpa
0.40
PomÅrn« prodlouéen­ v…tahu pÕi pÕetrée
n­
%
125
PÕilnavost
kN/m
Tepeln§ odolnost
C
2
Standard
ASTM D 2240
ASTM D 412 ( zkuÛebn­
TÅl­sko S2 )
ASTM D 412 ( zkuÛebn­
tÅl­sko S2 )
ASTM D 412 ( zkuÛebn­
tÅl­sko S2 )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ASTM C 794
- 40 / + 100
Návod k použití
Podkladové plochy musí být èisté, odmaštìné a suché.
Aplikaèní špièku seøízneme dle požadované tloušky. Obsah tuby vytlaèujte ruèní nebo
pneumatickou pistolí. Pro dokonalou aplikaci použijte maskovací (lepící pásku) z obou stran.
Spáru zarovnejte do pìti minut po nanesení tmele stìrkou nebo prstem namoèeným v mýdlové
vodì. Ihned poté odstraòte maskovací pásku.
Manipulace a bezpeènost
Seznamy bezpeènostních dat o materiálu jsou dostupné na požádání u výrobce. Nezatvrdlý
výrobek mùže dráždit oèi, dýchací systém a kùži. V pøípadì kontaktu s oèi ihned poøádnì
vypláchnìte vìtším množstvím vody a vyhledejte lékaøskou pomoc. Vyhnìte se kontaktu
s ústy. Používejte pouze v dobøe vìtraných místech. Zbytky tmelu likvidujte ve spalovnách
k tomu urèených.
Skladování a záruèní doba
Skladovatelnost je 24 mìsícù od data výroby, pokud je výrobek skladován v pùvodních
neotevøených nádobách v suchém místì za teploty +5°C až +25°C. Mìlo by se zamezit
skladování venku v chladu nebo pøi teplotách nad 25°C.
Balení
SIGA PRO UNIVERZAL je možno dodat v kartuších 310 ml nebo 600 ml fóliích Poly-clip.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO UNIVERZAL
bílý
Popis výrobku
SIGA PRO UNIVERZAL je jednosložkový silikonový tmel acetátového typu, vulkanizující vzdušnou
vlhkostí. Vhodný k lepení, tmelení a spárování ve vnitøním i venkovním prostøedí, vynikající
pøilnavost k vìtšinì neporézních materiálù (sklenáøské práce, zasklívání, utìsòování spár mezi
zdí a rámy oken a dveøí, výroba oken a dveøí, spárování dlaždic a obkladù, utìsòování prùduchù).
Nepoužívat na porézní materiály. Tmel odpovídá hobby požadavkùm.
SIGA PRO UNIVERZAL nepodléhá vlivùm vysokých nebo nízkých teplot a jeho fyzikální vlastnosti
jsou navrženy tak, aby poskytoval vynikající trvanlivost a výkon.
Použití
standardní zasklívání
bìžné spojovací aplikace
Technické vlastnosti
Vlastnost
Jednotka
VzpÅra A
MPa
Typick§
hodnota
22
1.5
Modul tahu @ 100 %
pomÅrn« prodlouéen­
PomÅrn« prodlouéen­ pÕi pÕetréen­
MPa
0.35
%
> 400
Modul pÕilnavosti v…tahu @
100 % pomÅrn« prodlouéen­
PÕilnav§ s­la v…tahu pÕi pÕetréen­
MPa
0.35
MPa
0.40
PomÅrn« prodlouéen­ v…tahu pÕi pÕetréen­
%
125
PÕilnavost
kN/m
2
Tepeln§ odolnost
C
Tvrdost
Pevnost v…tahu
-
Standard
ASTM D 2240
ASTM D 412 ( zkuÛebn­ tÅl­sko
S2 )
ASTM D 412 ( zkuÛebn­ tÅl­sko
S2 )
ASTM D 412 ( zkuÛebn­ tÅl­sko
S2 )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ASTM C 794
40/+
100
Návod k použití
Podkladové plochy musí být èisté, odmaštìné a suché.
Aplikaèní špièku seøízneme dle požadované tloušky. Obsah tuby vytlaèujte ruèní nebo
pneumatickou pistolí. Pro dokonalou aplikaci použijte maskovací (lepící pásku) z obou stran.
Spáru zarovnejte do pìti minut po nanesení tmele stìrkou nebo prstem namoèeným
v mýdlové vodì. Ihned poté odstraòte maskovací pásku.
Manipulace a bezpeènost
Seznamy bezpeènostních dat o materiálu jsou dostupné na požádání u výrobce. Nezatvrdlý
výrobek mùže dráždit oèi, dýchací systém a kùži. V pøípadì kontaktu s oèi ihned poøádnì
vypláchnìte vìtším množstvím vody a vyhledejte lékaøskou pomoc. Vyhnìte se kontaktu
s ústy. Používejte pouze v dobøe vìtraných místech. Zbytky tmelu likvidujte ve spalovnách
k tomu urèených.
Skladování a záruèní doba
Skladovatelnost je 24 mìsícù od data výroby, pokud je výrobek skladován v pùvodních
neotevøených nádobách v suchém místì za teploty +5°C až +25°C. Mìlo by se zamezit
skladování venku v chladu nebo pøi teplotách nad 25°C
Balení
SIGA PRO UNIVERZAL je možno dodat v kartuších 310 ml nebo 600 ml fóliích Poly-clip.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO SANITAR
bílý
Popis výrobku
SIGA PRO SANITAR je jednosložkový elastický silikonový tmel acetátového typu s úèinným
protiplísòovým pøídavkem, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Vhodný k lepení, tmelení a
spárování neporézních materiálù, zejména na sanitární, kuchyòské a jiné tìsnící aplikace
s požadavkem odolnosti proti plísním (tmelení obkladù a spár sprchových koutù, van, umyvadel,
pisoárù, chladicích pultù, bazénù, vlhkých provozù a zdravotnických zaøízení.
SIGA PRO SANITAR nepodléhá vlivùm vysokých nebo nízkých teplot a jeho fyzikální vlastnosti
jsou navrženy tak, aby vykazoval vynikající trvanlivost a výkon.
Použití
standardní zasklívání
bìžné spojovací aplikace
koupelnové, kuchyòské a jiné sanitární aplikace
Technické vlastnosti Údaje o nezvulkanizovaném výrobku
MÅrn§ hmotnost
D§vka pouéit­
PrávÅs
Doba opracov§n­
Doba zaschnut­ na dotyk
Z§ruka
0.96
500
<2
10
25
24
gramy / minuta
mm
minuty
minuty
mÅs­ce
3.2 mm otvor , 6.3 tla½n§ liÛta
ISO 7390
Údaje o zatvrdnutém výrobku
Vlastnost
Jednotka
Tvrdost
Pevnost v…tahu
Modul tahu @ 100 % pomÅrn« prodlouéen­
VzpÅra A
Mpa
Mpa
Typick§
hodnota
22
1.5
0.35
%
> 400
Modul pÕilnavosti v…tahu @
100% pomÅrn« prodlouéen­
PÕilnav§ s­la v…tahu pÕi pÕetréen­
Mpa
0.35
Mpa
0.40
PomÅrn« prodlouéen­ v…tahu pÕi pÕetréen­
%
125
kN/m
2
C
- 40/ +
100
PomÅrn« prodlouéen­ pÕi pÕetréen­
PÕilnavost
Tepeln§ odolnost
Návod k použití
Standard
ASTM D 2240
ASTM D 412
ASTM D 412 ( zkuÛebn­ tÅl­sko
S2 )
ASTM D 412 ( zkuÛebn­
tÅl­sko S2 )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ASTM C 794
Podkladové plochy musí být èisté, odmaštìné a suché.
Aplikaèní špièku seøízneme dle požadované tloušky. Obsah tuby vytlaèujte ruèní nebo
pneumatickou pistolí. Pro dokonalou aplikaci použijte maskovací (lepící pásku) z obou
stran. Spáru zarovnejte do pìti minut po nanesení tmele stìrkou nebo prstem namoèeným
v mýdlové vodì. Ihned poté odstraòte maskovací pásku.
Manipulace a bezpeènost
Seznamy bezpeènostních dat o materiálu jsou dostupné na požádání u výrobce.
Nezatvrdlý výrobek mùže dráždit oèi, dýchací systém a kùži. V pøípadì kontaktu s oèi
ihned poøádnì vypláchnìte vìtším množstvím vody a vyhledejte lékaøskou pomoc.
Vyhnìte se kontaktu s ústy. Používejte pouze v dobøe vìtraných místech. Zbytky tmelu
likvidujte ve spalovnách k tomu urèených.
Skladování a záruèní doba
Skladovatelnost je 24 mìsícù od data výroby, pokud je výrobek skladován v pùvodních
neotevøených nádobách v suchém místì za teploty +5°C až +25°C. Mìlo by se zamezit
skladování venku v chladu nebo pøi teplotách nad 25°C
Balení
SIGA PRO SANITAR je možno dodat v kartuších 310 ml nebo 600 ml fóliích Poly-clip.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO SANITAR
transparentní
Popis výrobku
SIGA PRO SANITAR je jednosložkový elastický silikonový tmel acetátového typu s úèinným
protiplísòovým pøídavkem, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Vhodný k lepení, tmelení a
spárování neporézních materiálù, zejména na sanitární, kuchyòské a jiné tìsnící aplikace
s požadavkem odolnosti proti plísním (tmelení obkladù a spár sprchových koutù, van,
umyvadel, pisoárù, chladicích pultù, bazénù, vlhkých provozù a zdravotnických zaøízení.
SIGA PRO SANITAR nepodléhá vlivùm vysokých nebo nízkých teplot a jeho fyzikální
vlastnosti jsou navrženy tak, aby vykazoval vynikající trvanlivost a výkon.
Použití
standardní zasklívání
bìžné spojovací aplikace
koupelnové , kuchyòské a jiné sanitární aplikace
Technické vlastnosti
Údaje o nezvulkanizovaném výrobku
MÅrn§ hmotnost
D§vka pouéit­
PrávÅs
Doba opracov§n­
Doba zaschnut­ na dotyk
Z§ruka
gramy / minuta
mm
minuty
minuty
mÅs­ce
0.96
500
<2
10
25
24
3.2 mm otvor , 6.3 tla½n§ liÛta
ISO 7390
Údaje o zatvrdlém výrobku
Vlastnost
Jednotka
Tvrdost
Pevnost v…tahu
Modul tahu @ 100% pomÅrn« prodlouéen­
VzpÅra A
MPa
MPa
Typick§
hodnota
22
1.5
0.35
PomÅrn« prodlouéen­ pÕi pÕetréen­
%
> 400
Modul pÕilnavosti v…tahu @ 100 % pomÅrn« p
rodlouéen­
PÕilnav§ s­la v…tahu pÕi pÕetréen­
MPa
0.35
MPa
0.40
%
125
PÕilnavost
kN/m
2
Tepeln§ odolnost
C
PomÅrn« prodlouéen­ v…tahu pÕi pÕetréen­
Standard
ASTM D 2240
ASTM D 412
ASTM D 412 ( zkuÛebn­ tÅl­sko
S2 )
ASTM D 412 ( zkuÛebn­ tÅl­sko
S2 )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ISO 8339 ( sklenÅn«
podloéky )
ASTM C 794
- 40 / +
100
Návod k použití Podkladové plochy musí být èisté, odmaštìné a suché.
Aplikaèní špièku seøízneme dle požadované tloušky. Obsah tuby vytlaèujte ruèní nebo pneumatickou
pistolí. Pro dokonalou aplikaci použijte maskovací (lepící pásku) z obou stran. Spáru zarovnejte do
pìti minut po nanesení tmele stìrkou nebo prstem namoèeným v mýdlové vodì. Ihned poté odstraòte
maskovací pásku.
Manipulace a bezpeènost Seznamy bezpeènostních dat o materiálu jsou dostupné na požádání u výrobce.
Nezatvrdlý výrobek mùže dráždit oèi, dýchací systém a kùži. V pøípadì kontaktu s oèi
ihned poøádnì vypláchnìte vìtším množstvím vody a vyhledejte lékaøskou pomoc.
Vyhnìte se kontaktu s ústy. Používejte pouze v dobøe vìtraných místech. Zbytky tmelu
likvidujte ve spalovnách k tomu urèených.
Skladování a záruèní doba Skladovatelnost je 24 mìsícù od data výroby, pokud je výrobek skladován v pùvodních
neotevøených nádobách v suchém místì za teploty +5°C až +25°C. Mìlo by se zamezit
skladování venku v chladu nebo pøi teplotách nad 25°C
Balení
SIGA PRO SANITÁR je možno dodat v kartuších 310 ml nebo 600 ml fóliích Poly-clip.
TECHNICKÝ LIST
SIGACRYL STANDARD
Struèná charakteristika
Disperzní akrylátové lepidlo na podlahové krytiny z PVC, PVC s textilní podložkou, textilních podlahovin, døevìných
mozaikových parket apod. V zásadì bychom mìli vycházet z toho, že alespoò jedna z lepených ploch musí mít savý
povrch.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba
Hoølavina
bílá
pasta
10 min
380 až 400 g/m2
nehoølavé bezrozpouštìdlové lepidlo
Návod na použití
Sigacryl Standard nanášíme na oèištìný podklad (savý), jako napø. beton, døevo, døevovláknité desky, døevotøíska,
omítkoviny a vyrovnávací hmoty. Lepidlo nanášíme zubovou stìrkou s velikostí zubù odpovídající doporuèené spotøebì
s ohledem na rovnost a sací schopnost povrchu, jakož i na sací schopnost lepeného materiálu. Pøi lepení døeva jako
napø. mozaikových parket je spotøeba až trojnásobná. Pracovní doba je do 20 min., v závislosti na pracovních
podmínkách tj.: savost materiálu, vrstva materiálu, odvìtrávání místnosti a pracovní teplota. Doporuèená teplota pøi
lepení podlahovin je okolo +200 C.
Základní parametry
SuÛina
Viskozita
%
cca 68
m.Pa.s.
< 9000
Pevnost spoje ve smyku, po½§te½n­
(20 min.)
M.Pa.
Pevnost spoje v…odlupov§n­ kone½n§
(po 24 hod.)
N/25 mm
0,2
65
Ochrana zdraví
Je zdravotnì a ekologicky nezávadné. Je snadno odstranitelné mýdlem a vlažnou vodou.
Balení
1 l, 3 l, 5 l, 20 l,
Skladovatelnost
Jelikož obsahuje vodu, nesmí zmrznout, teplota by nemìla klesnout pod +50 C. Skladovatelnost minimálnì 12 mìsícù
od data výroby.
TECHNICKÝ LIST
SIGAPREN 140
Struèná charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení velmi savých materiálù (napø. jekor, pls, beton, døevo apod.)
Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, mìkèeného PVC, PE a PP, vzniklý spoj zùstane pružný, odolný proti vodì
a bìžným chemikáliím.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba
Hoølavina
svìtle žlutá
kapalina
6-14 min
400 až 450 g/m2
hoølavina I. tøídy nebezpeènosti
Návod na použití
Lepidlo se nanáší na každý materiál pouze jednou, a to buï stìrkou nebo štìtcem. Pøed nanesením je potøeba lepidlo
dokonale promíchat. Na každý èistí odmaštìný materiál (hladké plochy doporuèujeme zdrsnit) se nanese tenká vrstva
lepidla, nechá se zavadnout a potom se lepené èásti pøiloží k sobì. Lepený spoj se doporuèuje zatížit nebo zalisovat.
Slepený spoj je možno mechanický namáhat až 24 hodin po zalepení.
Základní parametry
Z§kladn­ sloéky lepidla
SuÛina
chloropr«novµ kau½uk, rozpouÛtÅdla
%
Doba prátoku (Ford o 8mm)
23-26
s
Pevnost spoje v…rozlep., po½§te½n­
(do 5 min.)
N/mm
Pevnost spoje v…rozlepá. kone½n§
(po 24 hod.)
N/mm
150-180
min. 0,88
min. 3,20
Ochrana zdraví
Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými úèinky pøi vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicí a kùží.
Balení
Tuby 50 ml, 130 ml
Plechovky 400ml, 1l, 4,5 l, 17 l, 30 l
Skladovatelnost
Skladovat pøi teplotách +5 do +25 0C po dobu max. 12 mìsícù od data výroby. Pokud je skladováno pøi nižších
teplotách, mùže dojít ke zgelovatìní nebo zmrznutí a následnému znehodnocení kvality.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGAPREN 140
Charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení velmi savých materiálù (napø. jekor,
pls, beton, døevo apod.)
Vlastnosti
Mìrná jednotka
Hodnota
Metoda nastavení
Sušina
Doba prùtoku
pohárkem (Ford o 8 mm)
Pevnost spoje v rozlep.,
poèáteèní (do 5 min.)
Pevnost spoje v rozlep.
koneèná (po 24 h)
%
23-26
ÈSN 668518 èást 3
s
150-180
ÈSN 668518 èást 4
N/mm
min. 0,88
ÈSN 668518 èást 7
N/mm
min. 3,20
ÈSN 668518 èást 7
Tøída nebezpeènosti
Hoølavina I. tøídy. Chránit pøed mrazem
Základní složky lepidla
Chloroprénový kauèuk, rozpouštìdla
Použité rozpouštìdlo
Technický benzín podle ÈSN 656540, druh 60/80,
toluen podle ÈSN 662111,
octan etylnatý podle ÈSN 686554
Barva
svìtle žlutá
Skladování
Skladuje se pøi teplotì od +5 do + 25 0C
Poznámka
Slepené spoje jsou stále do teploty +45 0C
TECHNICKÝ LIST
SIGAPREN 25
Struèná charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení materiálù s nesavým povrchem (napø. guma, kovy, sklo apod.)
Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, mìkèeného PVC, PE a PP, vzniklý spoj zùstane pružný, odolný proti vodì
a bìžným chemikáliím.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba
Hoølavina
svìtle žlutá
kapalina
6-14 min
250 až 350 g/m2
hoølavina I. tøídy nebezpeènosti
Návod na použití
Lepidlo se nanáší na každý materiál pouze jednou, a to buï stìrkou, støíkací pistolí nebo štìtcem. Pøed nanesením
je potøeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý èistí odmaštìný materiál (hladké plochy doporuèujeme zdrsnit) se
nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se lepené èásti pøiloží k sobì. Lepený spoj se
doporuèuje zatížit nebo zalisovat. Slepený spoj je možno mechanicky namáhat až 24 hodin po zalepení.
Základní parametry
Z§kladn­ sloéky lepidla
SuÛina
chloropr«novµ kau½uk, rozpouÛtÅdla
%
Doba prátoku (Ford o 8mm)
25-30
s
23-24
Ochrana zdraví
Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými úèinky pøi vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicí a kùží.
Balení
Tuby 50 ml, 130 ml
Plechovky 400 ml, 1l, 4,5 l, 17 l, 30 l
Skladovatelnost
Skladovat pøi teplotách +5 do +25 0C po dobu max. 12 mìsícù od data výroby. Pokud je skladováno pøi nižších
teplotách, mùže dojít ke zgelovatìní nebo zmrznutí a následnému znehodnocení kvality.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGAPREN 25
Charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení materiálù s nesavým povrchem (napø.
guma na gumu, kovy, sklo, apod.)
Vlastnosti
Mìrná jednotka
Hodnota
Metoda nastavení
Sušina
Doba prùtoku
pohárkem (Ford o 8 mm)
%
25-30
ÈSN 668518 èást 3
s
23-24
ÈSN 668518 èást 4
Tøída nebezpeènosti
Hoølavina I. tøídy. Chránit pøed mrazem
Základní složky lepidla
Chloroprénový kauèuk, rozpouštìdla
Použité rozpouštìdlo
Technický benzín podle ÈSN 656540, druh 60/80,
toluen podle ÈSN 662111,
octan etylnatý podle ÈSN 686554
Barva
svìtle žlutá
Skladování
Skladuje se pøi teplotì od +5 do + 25 0C
TECHNICKÝ LIST
SIGAPREN 50
Struèná charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení savých materiálù s nesavými (napø. guma-beton, kùže-guma,
umakart-døevo, beton-korek, beton-podlahové krytiny z PVC apod.)
Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, mìkèeného PVC, PE a PP, vzniklý spoj zùstane pružný, odolný proti vodì
a bìžným chemikáliím.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba
Hoølavina
svìtle žlutá
kapalina
6-14 min
300 až 400 g/m2
hoølavina I. tøídy nebezpeènosti
Návod na použití
Lepidlo se pøi lepení savých a nesavých materiálù nanáší na každý materiál pouze jednou, a to buï stìrkou, nebo
štìtcem. Pøi lepení savých materiálù se alespoò jeden z lepených materiálù musí pøed samotným lepením natøít ještì
jednou. Pøed nanesením je potøeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý èistí odmaštìný materiál (hladké plochy
doporuèujeme zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se lepené èásti pøiloží k sobì.
Lepený spoj se doporuèuje zatížit nebo zalisovat. Slepený spoj je možno mechanický namáhat až 24 hodin po zalepení.
Základní parametry
Z§kladn­ sloéky lepidla
SuÛina
chloropr«novµ kau½uk, rozpouÛtÅdla
%
Doba prátoku (Ford o 8mm)
20-22
s
Pevnost spoje v…rozlep., po½§te½n­
(do 5 min.)
N/mm
Pevnost spoje v…rozlepá. kone½n§
(po 24 hod.)
N/mm
62-68
min. 1,20
min. 3,20
Ochrana zdraví
Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými úèinky pøi vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicí a kùží.
Balení
Tuby 50 ml, 130 ml
Plechovky 400 ml, 1l, 4,5 l, 17 l, 30 l
Skladovatelnost
Skladovat pøi teplotách +5 do +25 0C po dobu max. 12 mìsícù od data výroby. Pokud je skladováno pøi nižších
teplotách, mùže dojít ke zgelovatìní nebo zmrznutí a následnému znehodnocení kvality.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGAPREN 50
Charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení savých materiálù s nesavými
(napø. guma-beton, kùže-guma, umakart-døevo, apod.)
Vlastnosti
Mìrná jednotka
Hodnota
Metoda nastavení
Sušina
Doba prùtoku
pohárkem (Ford o 8 mm)
Pevnost spoje v rozlep.,
poèáteèní (do 5 min.)
Pevnost spoje v rozlep.
koneèná (po 24 h)
%
20-22
PN 014427 010-79-75
s
62-68
PN 014427 008-79-75
N/mm
min. 1,20
PN 014427 011-79-75
N/mm
min. 3,20
PN 014427 011-79-75
Tøída nebezpeènosti
Hoølavina I. tøídy. Chránit pøed mrazem
Základní složky lepidla
Chloroprénový kauèuk, rozpouštìdla
Použité rozpouštìdlo
Technický benzín podle ÈSN 656540, druh 60/80,
toluen podle ÈSN 662111,
octan etylnatý podle ÈSN 686554
Barva
svìtle žlutá
Skladování
Skladuje se pøi teplotì od +5 do + 25 0C
TECHNICKÝ LIST
SIGAPREN UNI
Struèná charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo se zvýšenou pevností lepeného spoje do teploty +1300 C vhodné k lepení pøírodních
materiálù, podlahovin (korek, PVC, koberec), gumy, kùže, papíru, kovu atd.. Lepidlo není vhodné na lepení
polystyrenu, mìkèeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zùstane pružný, odolný proti vodì a bìžným chemikáliím.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba
Hoølavina
svìtle žlutá
kapalina
6-14 min
350 až 400 g/m2
hoølavina I. tøídy nebezpeènosti
Návod na použití
Lepidlo se nanáší na každý materiál pouze jednou, a to buï stìrkou, nebo štìtcem. Pøed nanesením je potøeba
lepidlo dokonale promíchat. Na každý èistí odmaštìný materiál (hladké plochy doporuèujeme zdrsnit) se nanese
tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se lepené èásti pøiloží k sobì. Lepený spoj se doporuèuje zatížit
nebo zalisovat. Slepený spoj je možno mechanický namáhat až 24 hodin po za lepení.
Lepení reaktivací. Nanesené lepidlo necháme zaschnout a znovu oživení lepené plochy dosáhneme proudem
teplého vzduchu o teplotì 50-800 C
Základní parametry
Z§kladn­ sloéky lepidla
chloropr«novµ kau½uk, rozpouÛtÅdla
SuÛina
%
24-26
Doba prátoku (Ford o 8mm)
s
80-90
Pevnost spoje v…rozlep., po½§te½n­
(do 5 min.)
N/mm
Pevnost spoje v…rozlepá. kone½n§
(po 24 hod.)
N/mm
min. 1,20
min. 4,00
Ochrana zdraví
Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými úèinky pøi vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicí a kùží.
Balení
Tuby 50 ml, 130 ml
Plechovky 400 ml, 1l, 4,5 l, 17 l, 30 l
Skladovatelnost
Skladovat pøi teplotách +5 do +25 0C po dobu max. 12 mìsícù od data výroby. Pokud je skladováno pøi nižších
teplotách, mùže dojít ke zgelovatìní nebo zmrznutí a následnému znehodnocení kvality.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
SIGAPREN UNI
Charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení materiálù se zvýšenými nároky
na tepelnou odolnost do +130 0C a kvalitu lepeného spoje
Vlastnosti
Mìrná jednotka
Hodnota
Metoda nastavení
Sušina
Doba prùtoku
pohárkem (Ford o 8 mm)
Pevnost spoje v rozlep.,
poèáteèní (do 5 min.)
Pevnost spoje v rozlep.
koneèná (po 24 h)
%
24-26
ÈSN 668518 èást 3
s
80-90
ÈSN 668518 èást 4
N/mm
min. 1,20
ÈSN 668518 èást 7
N/mm
min. 4,00
ÈSN 668518 èást 7
Tøída nebezpeènosti
Hoølavina I. tøídy. Chránit pøed mrazem
Základní složky lepidla
Chloroprénový kauèuk, rozpouštìdla
Použité rozpouštìdlo
Technický benzín podle ÈSN 656540, druh 60/80,
toluen podle ÈSN 662111,
octan etylnatý podle ÈSN 686554
Barva
svìtle žlutá
Skladování
Skladuje se pøi teplotì od +5 do + 25 0C
TECHNICKÝ LIST
SIGAPREN SPECIÁL
Struèná charakteristika
Kauèukové kontaktní lepidlo urèené na lepení podlahovin (napø. guma-beton, kùže-guma, umakart-døevo, betonkorek, beton-podlahové krytiny z PVC apod.)
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba
Hoølavina
svìtle žlutá až bílá
kapalina
6-45 min
300 až 400 g/m2
hoølavina I. tøídy nebezpeènosti
Návod na použití
Lepidlo se pøi lepení savých a nesavých materiálù nanáší na každý materiál pouze jednou, a to buï stìrkou, nebo
štìtcem. Pøi lepení savých materiálù se alespoò jeden z lepených materiálù musí pøed samotným lepením natøít ještì
jednou. Pøed nanesením je potøeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý èistí odmaštìný materiál (hladké plochy
doporuèujeme zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se lepené èásti pøiloží k sobì.
Lepený spoj se doporuèuje zatížit nebo zalisovat. Slepený spoj je možno mechanicky namáhat až 24 hodin po zalepení.
Základní parametry
Z§kladn­ sloéky lepidla
SuÛina
chloropr«novµ kau½uk, rozpouÛtÅdla
%
Doba prátoku (Ford o 8mm)
20-22
s
Pevnost spoje v…rozlep., po½§te½n­
(do 5 min.)
N/mm
Pevnost spoje v…rozlepá. kone½n§
(po 24 hod.)
N/mm
62-68
min. 1,20
min. 3,20
Ochrana zdraví
Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými úèinky pøi vdechnutí, požití a kontaktu se sliznicí a kùží.
Balení
Plechovky 400 ml, 1l, 4,5 l, 17 l, 30 l
Skladovatelnost
Skladovat pøi teplotách +5 do +25 0C po dobu max. 12 mìsícù od data výroby. Pokud je skladováno pøi nižších
teplotách, mùže dojít ke zgelovatìní nebo zmrznutí a následnému znehodnocení kvality.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO OBKLAD
Charakteristika:
Speciální akrylátové lepidlo na keramické obklady, polystyrén, podlahoviny z PVC a textilií. V zásadì bychom mìli
vycházet z toho, že alespoò jedna z lepených ploch musí mít savý povrch.
Použití:
Lze jej použít k veškerému standardnímu lepení výše uvedených materiálù. Lepené spoje by nemìly být dlouhodobì
vystaveny pùsobení vody. Tmel je zdravotnì nezávadný, nehrozí žádné nebezpeèí z nadýchání organických par,
protože se jedná o vodní disperzi.
Pøed použitím je vhodné porézní nátìry opatøit penetrací, neporézní nátìry musí být pøed použitím èisté a odmaštìné.
U lepení keramických obkladù musí být obvodové stìny zbaveny starých nátìrù.
Vlastnosti
Mìøící jednotka
Hodnota
Pracovní èas
min.
minimálnì 20 min.
maximálnì 40 min.
Prodloužení filmu
%
minimálnì 150 %
PH
pH
7,5 - 8,8
Viskozita
mPa.s.
10000-12000
Sušina
%
minimálnì 60
Základní složka
akrylátová disperze
Mìrná hmotnost
1,35 ±0,05
Po zaschnutí
bílý
Skladování
skladovat pøi teplotì od +5 do +250C
TECHNICKÝ LIST
SIGACRYL BD 20
Charakteristika
Sigacryl BD 20 je disperze mìkèeného PvaC mísitelná s vodou v libovolném pomìru. Disperze obsahuje min. 50 %
sušiny a její pH je 4-6.
Použití
Sigacryl BD 20 lze použít jako impregnaèní prostøedek na staré omítky, penetraci zdiva, zkvalitnìní omítkových
smìsí, pøíprava lepící malty, tam, kde chceme zlepšit vodovzdornost podkladu apod.
Sigacryl BD 20 je disperze urèená pøedevším pro stavebnictví, kde ji lze použít øedìnou vodou podle potøeby. Lze ji
použít i ke zlepšení vlastností malíøských nátìrù pro interiéry.
S touto disperzí je tøeba pracovat pøi teplotì vyšší, než 50C.
Skladování
Sigacryl BD 20 jakožto disperze obsahující vodu nesmí zmrznout, teplota by nemìla klesnout pod 4 0C.
Skladovatelnost je minimálnì 6 mìsícù od data výroby.
Balení
Sigacryl BD 20 je balen v nevratných obalech o obsahu 1,3,5,20 litrù.
Bezpeènostní opatøení
Sigacryl BD 20 je nehoølavý, zdravotnì a ekologicky nezávadný. BD 20 je snadno odstranitelný mýdlem a vlažnou
vodou.
TECHNICKÝ LIST
SIGACRYL D - 3
Charakteristika
Sigacryl D3 je vodná polyvinylacetátová disperse s reakèními skupinami a sníženou teplotou tvorby filmu.
Zejména je vhodná na lepení døeva, laminátových a døevìných podlah na pero a drážku.
Doporuèené oblasti použití
Vodovzdorná lepidla odpovídající DIN EN 204, hodnotám namáhání skupiny D 3.
Emulgátor – ochranný koloid
Polyvinylalkohol
Specifikace
Tyto parametry se zjišují v naší laboratoøi pro kontrolu kvality u každé výrobní šarže (LOT) pøed jejím uvolnìním
k expedici.
Obsah netìkavých látek
(DIN 53 189/ISO 1625)
Viskozita (ISO 2555, 230C)
Brookfield – Viskozimetr RTV
vøeteno 6,20 min-1
pH
(DIN 53 785/ISO 1148)
Jednotka
Hodnota
%
50 plus/mínus 1
mPa.s
15000 plus/mínus 5000
3,25 plus/mínus
0,75
Jednotka
hodnota
um
cca. 0,1-2
cca. 4
g/cm3
cca. 1,09
tvrdý, nereemulguje
0
C
cca. 25
Další parametry
Disperze
Velikost èástic
Minimální teplota tvorby filmu (MFT) 0C
(DIN 53 787/ISO 2115)
Hustota
(ISO 8962)
Film *
Posouzení
Teplota skelného pøechodu
(din 53 765)
(DDK, rychlost ohøevu 10Kúmin.)
* zaschlý za podmínek odpovídajících normì tj. 230C a 50 % relativní vlhkosti (DIN EN 23 270)
Tyto údaje slouží k další charakteristice výrobku. Nezjišují se pravidelnì ani nejsou souèástí specifikace.
Použití
Sigacryl D – 3 je zvláštì vhodný pro výrobu lepidel na papír a vodovzdorných lepidel na døevo. Disperze má kyselou
reakci, k zabarvení filmu na døevinách obsahujících tøísloviny nebo pøi vyšších teplotách nedochází.
U Sigacrylu D – 3 dochází k rychlému nárùstu pevnosti slepu a to jak pøi teplotì lisování 20 0C, tak i pøi vyšších
teplotách tj. 50 nebo 80 0C.
Právì vzhledem k rychlému nárùstu pevnosti slepu pøi teplotách lisování mezi 50 a 80 0C mùže být Sigacryl D – 3
použit pøedevším k lepení vrstvených lisovaných desek technologií tzv.lisování s krátkým taktem a pøi postforingové
technologii. Zde lze dosáhnout slepu vysokou tepelnou odolností a dobrou odolností proti vodì.
Suchý film Sigacrylu D – 3 je velmi málo nasákavý. I pøi delším pùsobení vody nedochází k nereemulgaci.
Spoje vyrobené pomocí Sigacrylu D – 3 mají vysokou tepelnou odolnost, což dokazuje zkouška podle Watt 91. Pokud
je pevnost spoje hodnocena podle DIN EN 204 na zkušebních tìlíscích pøipravených podle IDN EN 205, je dosaženo
hodnot odpovídajících namáhání odpovídající požadavkùm skupiny D 3.
Aplikace
Sigacryl D – 3 obsahuje reaktivní skupiny. Z tohoto dùvodu musí být pøi jeho smíchání s jinými disperzemi provìøena
snášenlivost.
Sigacryl D – 3 mùže být v kombinaci se zmìkèovadly použit k výrobì rychle tuhnoucích a vodovzdorných lepidel na
papír.
Sigacryl D – 3 je dobøe snášenlivý se zmìkèovadly, jako je dibutylftalát, diisobutylftalát, dimetylftalát, di-(butylglykol)ftalát
a benzylbutylftalát nebo propylenglykolbenzoat pøíp. – dibezoat.
K odpìnìní je možné použít odpìòovaè bìžnì používané k odpìnìní vodních disperzí.
Konservace
Pøestože je disperse proti napadení mikroorganismy opatøena konservaèními prostøedky již od výrobce, je pøesto
tøeba u zpracovatele ještì použít prostøedky obvyklé pro konservaci dispersí. Jejich snášenlivost s dispersí je tøeba
provìøit.
Skladování
Sigacryl D – 3 by mìl být skladován až do zpracování, a to ne déle než 6 mìsícù, pøi pokud možno rovnomìrné
teplotì v rozmezí 5-25 0C a dùslednì chránìn pøed mrazem.
Hodnoty jednotlivých parametrù, zjištìné laboratoøí kontroly a kvality v okamžiku uvolnìní disperze k expedici, se
mohou v závislosti na dobì skladování a skladovacích podmínkách mìnit a od výše uvedených intervalù odchylovat.
Bezpeènost práce a ochrana životního prostøedí
Sigacryl D – 3 není nebezpeènou látkou. Na požádání je možné pøedat bezpeènostní list.
TECHNICKÝ LIST
SIGACRYL S 500-A
Charakteristika
Sigacryl S – 500 A je homopolymerní VaC disperze bez zmìkèovadla. Svými vlastnostmi je vhodný zejména pro
lepení døeva, papíru, laminaci kartonù, popøípadì jako pojivo pro maltové materiály, preparaci starých omítek apod.
V pøípadì potøeby je možno podle požadavku upravit viskozitu disperze.
Použití
Sigacryl S – 500 A lze použít k veškerému standardnímu lepení výše uvedených materiálù. Disperzi lze použít bez
dalších úprav, nebo s vhodnými plnivy používaných pro výrobu lepidel na døevo, èi stavební aplikace. Lepidlo
vyhovuje požadavkùm tøídy D – 2, tj. lep. spoj odolává krátkodobému pùsobení vlhka a kondenz. vody.
Sigacryl S – 500 A je využitelný v døevozpracujícím prùmyslu, nábytkáøství pøi výrobì vrstveného papíru, lepení
v domácnosti, kanceláøích, stolaøských dílnách apod.
Lepidlo je možno zøedit vodou podle potøeby. Odpaøením vody vzniká z disperze tvrdý, nelepivý, hladký
transparentní nerozpustný film.
Skladování
Sigacryl S – 500 A je lepidlo obsahující vodu a proto nesmí zmrznout, teplota by nemìla klesnout pod +4 0C.
Skladovatelnost je minimálnì 6 mìsícù od data výroby.
Balení
Sigacryl 500 A je balen v nevratných obalech o obsahu 1,3,5,20 litrù.
Bezpeènostní opatøení
Sigacryl S – 500 A je nehoølavý, zdravotnì a ekologicky nezávadný. S – 500 A je snadno odstranitelný mýdlem a
vlažnou vodou.
TECHNICKÝ LIST
SIGACRYL S - 2804
Charakteristika
Sigacryl S - 2804 je speciální disperze do stavebnictví, je to styrenakrylátový kopolymer s volnými karboxylovými
vazbami. Kapalina mléèného zbarvení, støední viskozity.
Použití
Sigacryl S - 2804 se používá jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, zejména jako pøísada do betonu a do
polymercementových kompozic. Dále jako impregnace a penetrace starého zdiva a omítek, jako penetrace savých
materiálù (døevotøísky, eternitu, betonu a omítek pro nátìry).
Sigacryl S – 2804 je urèen pro :
- penetrace podkladu naøedìným 3-10 díly vody, takto ošetøený povrch zasychá podle teploty a vlhkosti vzduchu
za 8-12 hodin.
- uzavírací nátìr betonu, k 1 dílu disperze pøidáme 10 dílù vody a pak 5 dílù cementu, aplikujeme na penetrovaný
podklad.
- beton a cementová malta. Na 100 kg cementu pøidáme 4-10 l disperze. Teprve potom pøidáme vodu, dávku
disperze volíme dle nároènosti použití.
- lepící malta na dlaždice a obkladaèky, 2 díly písku a 1 díl cementu smícháme s potøebným množstvím disperze
øedìnou vodou 1:2
- polymervápenná malta, na 100 kg hydrátu dáme 10 litrù disperze, dále pak podle obvyklého postupu
Skladování
Sigacryl S - 2804 jakožto disperze obsahující vodu nesmí zmrznout, teplota by nemìla klesnout pod 4 0C.
Skladovatelnost je minimálnì 6 mìsícù od data výroby.
Balení
Sigacryl S - 2804 je balen v nevratných obalech o obsahu 1,3,5,20 litrù.
Bezpeènostní opatøení
Sigacryl S - 2804 je nehoølavý, zdravotnì a ekologicky nezávadný. S - 2804 je snadno odstranitelný mýdlem a vlažnou
vodou.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO POLYURETAN
MONTÁŽNÍ PÌNA
Popis
SIGA PRO PU montážní pìna je výplòová a tìsnící polyuretanová hmota
vznikající napìnìním a vytvrzením kapalné reakèní smìsi se
vzdušnou vlhkostí.
Použití
Mezi hlavní aplikace polyuretanové pìny SIGA PRO PU montážní pìna patøí:
- montហa utìsnìní døevìných, plastových i kovových dveøních
zárubní, okenních rámù a jiných konstrukcí,
- izolace teplovodních rozvodù, koupelnových van, bojlerù,
chladírenských zaøízení,
- utìsnìní spár, prasklin a otvorù, které nelze vyplnit jinými tìsnícími
materiály, prostupù instalací vody, topení plynu a elektøiny,
- spárování roubených staveb.
Technické údaje
Forma ……………............…………….……………...….……
Barva ……………………….............…………………..…...…
Zápach ……………………………………..............………..…
Doporuèený rozsah aplikaèních teplot …..............……….…
Optimální teplota aplikace ………………..............……..…...
Minimální teplota kontaktního povrchu …...............…..…….
Povrch pìny nelepivý na dotyk (PN 01) po* ................…….
Pìna (prùmìr pásu 2 cm) øezatelná (PN 02)
maximálnì po* ……………………………..............……….….
Doba koneèného vytvrzení*…………………...............……...
Hustota volnì expandované pìny (PN 03)*…................…...
Hustota pìny ve spáøe (PN 05)* ……..............……………...
Vydatnost pìny z náplnì 750 ml (PN 03)* …...............…..…
Tvarová stabilita (PN 04)* ………………..............……….….
Tøída hoølavosti pìny (DIN 4102) ………….............…….….
napìòující tekutina
svìtle krémová
po uhlovodících
+5oC až +40oC
+20oC
0oC
12 minut
45 minut
12 hodin
18-22 kg/m3
20/25 kg/m3
28-32 litrù
Max. 5%
B3
* podmínky zkoušky: teplota vzduchu +20oC, relativní vlhkost vzduchu 60 %
Postup pøi použití
1. Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných neèistot. Povrch mùže být pøed aplikací
pìny vlhký, nepokrytý jinovatkou nebo ledem.
2. Je vhodné, aby láhev mìla pøed použitím teplotu asi +15oC až +20oC. Obsah láhve intenzívnì
protøepejte minimálnì po dobu 1 minuty. Minimální okolní teplota pøi aplikaci je +5oC. Pracujeteli pøi vyšších teplotách, než je optimální teplota (+20oC) doporuèujeme, aby rozdíl teploty
obsahu láhve a okolí nebyl vìtší, než +5oC.
3. Našroubujte plastový aplikátor na ventil láhve. Pracovní poloha láhve je dnem vzhùru.
Množství vypouštìné pìny se ovládá stiskem rukojeti aplikátoru. Kvalita a množství vytvrzené
pìny je ovlivnìna relativní vlhkostí vzduchu. Doporuèujeme navlhèit vyplòovaný prostor vodou
(z láhve s rozprašovaèem). Pokud je spára vìtších rozmìrù (prùmìr vìtší než 5 cm)
doporuèujeme vyplnit prostor pouze èásteènì (maximální výška vrstvy 2 cm), èerstvou pìnu
navlhèit a potom pokraèovat ve støíkání pìny ve vrstvách do vyplnìní prostoru. Pìna pøi
vytvrzování zvìtšuje objem, proto vyplòujte prostor pouze do 1/3. Je-li relativní vlhkost vzduchu
nižší než 35 %, je nutné intenzivní zvlhèování.
4. Vytvrzenou pìnu je možno øezat nožem. Povrch je tøeba chránit pøed dlouhodobým
pùsobením UV záøení.
5. Èerstvou pìnu je možno vyèistit PU èistièem, vytvrzenou pìnu pouze mechanicky. Pokud
je práce pøerušena na více, než 10-15 minut, je nutné vyèistit aplikaèní trubièku PU èistièem.
Balení
SIGA PRO PU montážní pìna se dodává v tìchto aerosolových nádobách: celkový objem
v ml/ objem náplnì v ml
1000/750
850/600
600/500
520/300
Skladování
(12 kusù v krabici)
(12 kusù v krabici)
(12 kusù v krabici)
(12 kusù v krabici)
840 ks/paleta
840 ks/paleta
1008 ks/paleta
1008 ks/paleta
Skladujte v chladnu a suchu pøi teplotì +5oC až +25oC na dobøe vìtratelném místì. Láhev
je pod stálým tlakem Láhve chraòte pøed pøímým sluneèním záøením a nevystavujte
teplotám nad +50oC. Hoølavina 1. tøídy. Skladujte mimo dosah dìtí.
Zaruèená úèinnost výrobku je 12 mìsícù od data výroby.
Bezpeènost a ochrana zdraví Viz. “Bezpeènostní list”. Hoølavina 1. tøídy.
TECHNICKÝ LIST
SIGAPRÉN HSS-01
Charakteristika
Hmota pro studené svaøování nových PVC podlahových krytin s minimální
spárou (dvojitý øez), rovnìž i pro opravu døíve položených starších krytin, pro
tìsné spoje, fólie z PVC k rybníkùm, bazénùm atd.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba v tubì 44g
Hoølavina
Návod na použití
Sigaprén HSS-01 nanášíme do spáry pomocí jehly, kterou hluboce vtlaèíme do
spoje. Táhneme ji po celé délce spoje, pøitom dávkujeme svaøovací kapalinu
lehkým stlaèováním tuby. Spoj má být lehce zalitý v šíøce asi 4mm. Šev lze po 15
minutách zatìžovat
Základní parametry
Sušina
Barevné odstíny
Ochrana zdraví
Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými úèinky pøi vdechnutí, požití a
kontaktu se sliznicí a kùží.
Balení
Hliníková láhev 1l, tuba 44g
Skladovatelnost
12 mìsícù od data výroby v originálním, dobøe uzavøeném balení pøi teplotì +50C
až +250C.
Chraòte pøed mrazem.
transparentní
kapalina
do 3 min
15-20 m spáry
I. tøídy
min. 10 %
transparentní
TECHNICKÝ LIST
SIGAPRÉN HSS-03
Charakteristika
Pasta pro studené svaøování nových PVC podlahových krytin, PVC tapet, PVC
soklových lišt, PVC spár do šíøky 4 mm, nafukovacích matrací, bazénù atd.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba v tubì 44g
Návod na použití
Sigaprén HSS-03 spoj musí být èistý, spáru pøejíždíme pomalu aplikaèním
hrotem a lehkým tlakem urèíme pøesnì potøebné množství pasty tak, aby byla
spára zcela vyplnìna. Spoj je po 30 minutách zcela zaschlý.
Základní parametry
Sušina
Barevné odstíny
Ochrana zdraví
Zdraví škodlivá a dráždivá látka s narkotickými úèinky pøi vdechnutí, požití a
kontaktu se sliznicí a kùží.
Balení
Hliníková láhev 1l, tuba 44g
Skladovatelnost
12 mìsícù od data výroby v originálním, dobøe uzavøeném balení pøi teplotì +50C
až +250C.
Chraòte pøed mrazem.
transparentní
kapalina
do 3 min
cca 10 m spáry
min. 15 %
transparentní
TECHNICKÝ LIST
REALFIX
PROFESIONÁL 20
Charakteristika
Realfix profesionál 20 je snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílcù
z nemìkèeného PVC – novoduru, napø. sanitární rozvody, zápachové uzávìrky,
okapy, støešní rozvody, kanalizaèní odpadní roury apod. Základ lepidla tvoøí
roztok polymerù na bázi PVC v organických rozpouštìdlech. Lepidlo vytváøí
pružný spoj, odolává vodì a vykazuje vysokou pevnost tlakových spojù.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Rozpustnost ve vodì
Hoølavost
Použití
Používá se ke slepování výrobkù z nemìkèeného PVC. Lepené plochy dílù, které
mají být slepeny je nutno pøed nanesením lepidla oèistit a zdrsnit. Pøipravené
plochy se natøou tenkou vrstvou lepidla a ihned se spojí. Pøi lepení trubek je
nutné dodržovat nejmenší toleranci lícovaného spoje. Rovné plochy je nutné
zatížit v místì spoje po celou dobu schnutí. K úplnému vytvrzení a maximální
pevnosti spoje dojde po 24 hod. pøi teplotì +20 oC, pøi nižší teplotì je nutné dobu
schnutí úmìrnì prodloužit.
Základní parametry
Viskozita (ford 8 mm)
SuÛina
èirá
kapalný
žádná
není hoølavý
%
min. 15 s
min. 18
Ochrana zdraví
Výrobek je jed!!!
Balení
Tuby 130 ml
Skladovatelnost
Skladuje se 12 mìsícù od vyznaèeného data výroby pøi teplotì je +5 až +25 oC.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
REALFIX
PROFESIONÁL 20
Charakteristika
Realfix profesionál 20 je lepidlo, které se používá na slepování
výrobkù, oznaèovaných pod obchodním názvem NOVODUR.
Vlastnost
Mìøící jednotka
Hodnota
Metoda stanovení
Sušina
%
11 – 17
Pevnost ve smysku
MPa
nejménì 2,25
ÈSN 66 8518
èást 3
Pevnost spoje v rozlep.
N/mm
Pevnost spoje v rozlep.
(po 24 hod.)
N/mm
Tøída nebezpeènosti
Lepidlo je nehoølavé
Základní složky
PVC, rozpouštìdla
Použité rozpouštìdlo
Methylenchlorid
Barva
èirá až nažloutlá
Skladování
skladuje se pøi teplotì +5 až +20 oC
Poznámka
POZOR JED !!!
TECHNICKÝ LIST
REALFIX PROFESIONÁL
Charakteristika
Realfix profesionál je snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílcù
z nemìkèeného PVC – novoduru, napø. sanitární rozvody, zápachové uzávìrky,
okapy, støešní rozvody, kanalizaèní odpadní roury apod. Základ lepidla tvoøí
roztok polymerù na bázi PVC v organických rozpouštìdlech. Lepidlo vytváøí
pružný spoj, odolává vodì a vykazuje vysokou pevnost tlakových spojù.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Rozpustnost ve vodì
Hoølavost
Použití
Používá se ke slepování výrobkù z nemìkèeného PVC. Lepené plochy dílù, které
mají být slepeny je nutno pøed nanesením lepidla oèistit a zdrsnit. Pøipravené
plochy se natøou tenkou vrstvou lepidla a ihned se spojí. Pøi lepení trubek je
nutné dodržovat nejmenší toleranci lícovaného spoje. Rovné plochy je nutné
zatížit v místì spoje po celou dobu schnutí. K úplnému vytvrzení a maximální
pevnosti spoje dojde po 24 hod. pøi teplotì +20 oC, pøi nižší teplotì je nutné dobu
schnutí úmìrnì prodloužit.
Základní parametry
Viskozita (ford 8 mm)
SuÛina
èirá
kapalný
žádná
hoølavina I. tøídy
%
min. 15 s
min. 18
Ochrana zdraví
Hoølavá kapalina, rychle se odpaøující, páry snadno vznìtlivé a tvoøí se
vzduchem výbušné smìsi t잚í než vzduch. Vzplanutí možné pùsobením
horkých povrchù, jisker, nebo otevøeného plamene. Pøi hoøení se uvolòují oxidy
uhlíku a dusivý kouø.
Balení
Tuby 130 ml
Skladovatelnost
Skladuje se 12 mìsícù od vyznaèeného data výroby pøi teplotì +5 až +25 oC.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
REALFIX PROFESIONÁL
Charakteristika
Realfix profesionál je lepidlo, které se používá na slepování
výrobkù oznaèovaných pod obchodním názvem NOVODUR.
Vlastnost
Mìøící jednotka
Hodnota
Metoda stanovení
Sušina
%
11 – 17
Pevnost ve smysku
MPa
nejménì 2,25
ÈSN 66 8518
èást 3
Pevnost spoje v rozlep.
N/mm
Pevnost spoje v rozlep.
(po 24 hod.)
N/mm
Tøída nebezpeènosti
Hoølavina I. tøídy. Chránit pøed mrazem.
Základní složky
PVC, rozpouštìdla
Použité rozpouštìdlo
Aceton technický
Cyklohexanon technický
MEK
Methylenchlorid
Barva
èirá až nažloutlá
Skladování
skladuje se pøi teplotì +5 až +20 oC
TECHNICKÝ LIST
RESTIN CAR
Charakteristika
Restin CAR je nepravý roztok antikorozních pøípravkù na bázi organických
derivátù s pøídavkem asfaltu. Jedná se o kapalinu charakteristického zápachu po
organických rozpouštìdlech.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Použití
Restin CAR se používá k ochranì spodkù motorových vozidel, èi jiných
technických zaøízení proti korozi. Jeho výhodou je, že vytváøí silné ochranné
povlaky. Po zaschnutí vytváøí èernohnìdý film asfaltového vzhledu, který chrání
ošetøená místa a zastavuje korozi na místech již zkorodovaných.
Zpracování výrobku
a) Ponorem do lázní – pøi normální teplotì vzniká film ochranného nátìru o
2
hmotnosti 60-80 g.m . S 1kg Restinu CAR je možno konzervovat kovovou plochu
2
velikosti 13-16 m
b) Nátìrem - nátìr se provádí bìžnými zpùsoby (štìtcem, váleèkem), pro øedìní
používat lakový benzín
c) Støíkání pistolí – pøi použití bìžných typù pistolí se doporuèuje øedit 10%
øedidla. Vìtší množství øedidla se nedoporuèuje.
Ochrana zdraví
Hoølavina II. tø. nebezpeènosti, nesmí se aplikovat v pøítomnosti otevøeného ohnì
a rozžhavených el. spotøebièù. Pokud se aplikace provádí v uzavøeném prostoru,
je nutno dostateènì vìtrat. Zákaz kouøení! Pøi práci je nutno používat osobní
ochranné pracovní pomùcky, pøi støíkání používejte respirátor. Po skonèení práce
omyjte ruce teplou vodou a mýdlem, popøípadì ošetøit pokožku krémem.
Balení
Obaly 1l, 4l, 200l
Skladovatelnost
Skladuje se v uzavøených obalech v krytých suchých skladech, zabezpeèených
pøed pùsobením pøímého sluneèního záøení. Doporuèená teplota je +5 až +20 oC.
Skladovací prostory musí odpovídat pøedpisùm pro skladování hoølavin ve
smyslu ÈSN 65 0201.
Záruèní doba je 12 mìsícù ode dne výroby.
èernohnìdá
viskózní kapalina charakt. zápachu
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
RESTIN CAR
Charakteristika
Restin CAR je nepravý roztok antikorzních pøípravkù na bázi
organických derivátù. Jedná se o kapalinu nízké viskozity,
zápachu po organických rozpouštìdlech.
Vlastnost
Mìøící jednotka
Hodnota
Sušina pøi 105 oC
0%
45 a více
Konzistence výtokovým
pohárkem 20 oC
s
20 a více
Popel
0%
2,5 a více
Voda azeotropní destilací
0%
max 0,5
Tøída nebezpeènosti
Hoølavina II. tøídy
Barva
nahnìdlá
Skladování
skladuje se pøi teplotì +5 až +25 oC
Poznámka
Restin ML se používá pøi konzervaci kovových souèástí, ochranì dutin a
menších automobilù (prahy dveøí, sloupky karoserie, apod.). Lze jej
nanášet støíkáním, štìtcem nebo ponorem bez otìru. Dle potøeby se øedí S6006, nebo xylenem. Stejným rozpouštìdlem se odstraní i z míst, která
byla pøi aplikaci potøísnìna. Po oèištìní nezanechává stopy na laku
karosérií.
TECHNICKÝ LIST
RESTIN ML
Charakteristika
Restin ML je nepravý roztok antikorozních pøípravkù na bázi organických derivátù.
Jedná se o kapalinu charakteristického zápachu po organických rozpouštìdlech.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Použití
Restin ML se používá pøi konzervaci kovových souèástí, ochranì dutin a menších
automobilù (prahy dveøí, sloupky karoserie, apod.) Po odpaøení vytváøí žlutohnìdý
film voskovitého charakteru, který chrání ošetøená místa a zastavuje korozi i na
místech již zkorodovaných.
nahnìdlá
viskózní kapalina charakt. zápachu
2
Zpracování výrobku a) Ponorem do lázní – pøi normální teplotì je nános prostøedku 35-45 g.m . S 1kg
2
Restinu ML je možno konzervovat kovovou plochu velikosti 22-28 m .
b) Nátìrem - nátìr se provádí bìžnými zpùsoby (štìtcem, váleèkem), pro øedìní
používat øedidlo S-6006, nebo xylen.
c) Støíkání pistolí – pøi použití bìžných typù pistolí se doporuèuje øedit 10%
øedidla. Støíkání do dutin autokarosérií se provádí speciálním støíkacím
zaøízením.
Ochrana zdraví
Hoølavina II. tø. nebezpeènosti, nesmí se aplikovat v pøítomnosti otevøeného ohnì
a rozžhavených el. spotøebièù. Pokud se aplikace provádí v uzavøeném prostoru,
je nutno dostateènì vìtrat. Zákaz kouøení! Pøi práci je nutno používat osobní
ochranné pracovní pomùcky, pøi støíkání používejte respirátor. Po skonèení práce
omyjte ruce teplou vodou a mýdlem, popøípadì ošetøit pokožku krémem.
Balení
Obaly 1l, 4l, 200l
Skladovatelnost
Skladuje se v uzavøených obalech v krytých suchých skladech, zabezpeèených
pøed pùsobením pøímého sluneèního záøení. Doporuèená teplota je +5 až +20 oC.
Skladovací prostory musí odpovídat pøedpisùm pro skladování hoølavin ve smyslu
ÈSN 65 0201.
Záruèní doba je 12 mìsícù ode dne výroby.
PODNIKOVÁ NORMA - MATERIÁLOVÝ LIST
RESTIN ML
Charakteristika
Restin ML je nepravý roztok antikorzních pøípravkù na bázi
organických derivátù. Jedná se o kapalinu nízké viskozity,
zápachu po organických rozpouštìdlech.
Vlastnost
Mìøící jednotka
Hodnota
Sušina pøi 105 oC
0%
45 a více
Konzistence výtokovým
pohárkem 20 oC
s
20 a více
Popel
0%
2,5 a více
Voda azeotropní destilací
0%
max 0,5
Tøída nebezpeènosti
Hoølavina II. tøídy
Základní složky
Oxidovaný parafin, Ca, xylen, lakový benzín
Barva
nahnìdlá
Skladování
skladuje se pøi teplotì +5 až +25 oC
Poznámka
Restin ML se používá pøi konzervaci kovových souèástí, ochranì dutin
a menších automobilù (prahy dveøí, sloupky karoserie, apod.). Lze jej
nanášet støíkáním, štìtcem nebo ponorem bez otìru. Dle potøeby se øedí
S- 6006, nebo xylenem. Stejným rozpouštìdlem se odstraní i z míst, která
byla pøi aplikaci potøísnìna. Po oèištìní nezanechává stopy na laku
karosérií.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO BUFILL
Charakteristika
Je šlehaný superlehký tmel, který v mnoha pøípadech nahrazuje sádru. Vhodný pro
interiér. Je pøetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršuje se. Velmi dobøe se uhlazuje a je
brousitelný. Trvale vyplní vlasové i vìtší spáry.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Toxicita
Rozpustnost pøed vytvrzením
Rozpustnost po vytvrzení
Odolnost teplotám po vytvrzení
Použití
omítka, sádrokarton, zdivo, døevo, štuk, ideální pro opravy prasklin panelových stìn a
stropù.
Aplikace
- povrch musí být èistý, zbavený prachu a mastnoty,
- pøi aplikaci na savý materiál nutno prasklinu jemnì navlhèit,
- pomocí špachtle aplikujte tmel do otvoru èi praskliny a uhlaïte,
- vyspravený povrch je pøetíratelný vodouøeditelný barvami po 2 hodinách, jakoukoliv
barvou po 24 hodinách,
- zneèištìné pomùcky po skonèení práce omyjte vlažnou vodou
Základní parametry
Typ
Barevn« odst­ny
MÅrn§ hmotnost
Zpracovatelnost
g/cm3
o
C
bílá
pasta
nejedovatý
ve vodì lehce rozpustný
ve vodì prakticky nerozpustný
+5 až + 50 0C
PlnÅnµ tmel
b­l§
0,55
0,05
+5 aé +35
Ochrana zdraví
Tmel je zdravotnì a ekologicky nezávadný, používejte ochranné pracovní pomùcky – pøi
pøímém styku s pokožkou mùže vyvolat mírné podráždìní, pøi zasažení oèí vypláchnìte
proudem èisté vody, pøi náhodném použití vypijte 0,5 l vody a vyhledejte lékaøskou
pomoc.
Balení
Kbelíky 250ml, 500ml, 1000 ml
Skladovatelnost
12 mìsícù od data výroby v originálním, dobøe uzavøeném balení pøi teplotì +50C až
250C. Chraòte pøed mrazem.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO PARKET
Charakteristika
Disperzní akrylátové lepidlo na lepení døevìných mozaikových parket. V zásadì bychom
mìli vycházet z toho, že alespoò jedna z lepených ploch musí mít savý povrch.
Vlastnosti
Barva
Vzhled
Doba zavadnutí
Spotøeba
Hoølavina
Návod na použití
SIGA PRO PARKET nanášíme na oèištìný podklad (savý), jako napø. beton, døevo,
døevovláknité desky, døevotøíska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty. Lepidlo nanášíme
zubovou stìrkou s velikostí zubù odpovídající doporuèené spotøebì s ohledem na rovnost
a sací schopnost povrchu, jakož i na sací schopnost lepeného materiálu. Pracovní doba
je do 20 min., v závislosti na pracovních podmínkách tj.: savost materiálu, vrstva
materiálu, odvìtrávání místnosti a pracovní teplota. Doporuèená teplota pøi lepení je
okolo +200 C.
Základní parametry
Z§kladn­ sloéky lepidla
SuÛina
Viskozita
bílá
pasta
10-12 min
400 až 480 g/m2
nehoølavé bezrozpouštìdlové lepidlo
akryl§tov§ disperze
%
cca 70
m.Pa.s.
< 9000
Pevnost spoje ve smyku, po½§te½n­
(20 min.)
M.Pa.
Pevnost spoje v…odlupov§n­ kone½n§
(po 24 hod.)
N/25 mm
0,2
65
Ochrana zdraví
Je zdravotnì a ekologicky nezávadné. Je snadno odstranitelné mýdlem a vlažnou vodou.
Balení
1 l, 3 l, 5 l, 20 l,
Skladovatelnost
Jelikož obsahuje vodu, nesmí zmrznout, teplota by nemìla klesnout pod 50 C.
Skladovatelnost minimálnì 12 mìsícù od data výroby.
TECHNICKÝ LIST
SIGA PRO ST
Charakteristika
SIGAPRO ST je jednosložkový hydroizolaèní tmel vrchní, uzavírací na bázi akrylátu na opravy
a renovace plochých støech.
Vlastnosti
Hydroizolaèní tmel SIGAPRO ST je hmota pastovité konzistence šedé nebo èervené barvy.
Tmel se vytvrzuje odpaøením vody. Po 4-5 hodinách po aplikaci se na povrchu vytvoøí èervená
povrchová blána, která je schopná odolat i slabému pùsobení deštì. Celková doba zasychání
vrstvy cca 1 mm je cca 1 den. Vytvrzený tmel je již ve vodì nerozpustný, odolává
povìtrnostním vlivùm vèetnì UV záøení a zachovává si trvalou pružnost i pøi nízkých teplotách.
Pøedpokládaná doba životnosti pøi vylouèení mechanického poškození je 10 let.
Oblast použití
SIGAPRO ST je urèen jako vrchní nátìr plochých støech, které jsou opatøeny základním
nátìrem SIGA PRO ST, øedìný 1-3:1 a spolu tak tvoøí hydroizolaèní systém.
Technické parametry
Viskozita
Sušina
Vlastnosti nátìru:
Tažnost filmu
1000 – 7000 mPa.s
77 – 83 %
min. 150%
PRACOVNÍ POSTUP PØI APLIKACI
1. Úvodní ustanovení
Aplikaèní pøedpis platí pro provádìní údržby a oprav krytin z asfaltových pásù støešní hydroizolaèní hmotou SIGAPRO ST.
a) Pøedpis platí pro:
provádìní údržby a oprav krytin z asfaltových pásù pøi sklonu min. 3% a narušení povrchové asfaltové vrstvy max. k nosné vložce. U
pásù z nasákavých nosných vložek musí být jejich vlhkost max. 5 %. Jako podklad pro SIGAPRO ST mùže být asfaltový pás nebo
zestárlé asfaltové hmoty napø. ATIS, SA 4, SA 10, SA 13.
b) Pøedpis neplatí pro:
opravu bezespádových støech a opravu fólií, dále pro asfaltové krytiny nadmìrnì narušené pøes nosné vložky a pøi vlhkosti
nasákavých nosných vložek více, než 5 % hmot. Pro opravu krytin narušených trhlinami vlivem dilataèních pohybù podkladu.
2. Názvosloví
uvedeno v ÈSN 73 1901 Navrhování støechy
ÈSN 73 3610 Klempíøské práce stavební
3. Údaje o výrobních prostøedcích
3.1. Pracovní pøedmìty
SIGAPRO ST
Hydroizolaèní akrylátová hmota pastovité konzistence šedobílé nebo èervené barvy. je mísitelná s vodou. Po odpaøení vody se stává
pružnou a nerozpustnou ve vodì. Aplikuje se v nìkolika vrstvách.
Technické parametry:
Sušina
77 až 83 %
Viskozita
1000 až 7000 mPa.s
Tažnost filmu
cca 100%
Tkanina E 66 nebo REKO 200 (Perlinka netužená)
Technické textilie vhodné pro plnoplošné armování nátìrù, pøípadnì pro úpravu detailù.
Výrobce: Vertex Moravský Krumlov
Asfaltové pásy typu S
V tomto aplikaèním postupu jsou urèeny pro lokální vyspravení detailù nebo vyrovnání podkladu.
Výrobce: JCP Štúrovo
Asfaltový lak penetraèní
Používá se pro penetrací podkladù pøi práci s asfaltovými pásy.
3.2 Pracovní prostøedky
Kbelíky s plochým dnem o obsahu 10-15 litrù
Zednické náøadí
Malíøské štìtky
Plstìný váleèek
Plochá míchací tyè
Bezvzduchové støíkací zaøízení
Nùžky, stìrka
Zaøízení na oèištìní podkladu
Stavební koleèka s pneumatikami
4. Vymezení a pøíprava podkladù
Údržba a opravy asfaltových krytin hmotou SIGAPRO ST je možné provádìt na podkladech vymezených v bodì 1a.
Podklad pro provedení nátìrù musí být pevný, soudržný, vyspravený bez výènìlkù, usazenin a jiných neèistot, které by mohly bránit
pøilnavosti hydroizolaèní hmoty k podkladu.
Každá støešní plocha musí být øádnì mechanicky oèištìna od sedimentù. Hrubé nánosy se odstraní zametením a naložením neèistot
na koleèko. Po odstranìní hrubých neèistot doporuèujeme dùkladné oèištìní povrchu tlakovou vodou.
Povrch støechy musí být upraven tak, aby nerovnosti nepøesáhly + 5 mm. Vìtší nerovnosti je nutné vyrovnat smìsí písku frakce 0-4
mm se SIGAPRO ST a cementu v pomìru 4:1:1 cca 6 hod pøed aplikací. Dùkladnì promíchaná smìs se nanese na oèištìný a
napenetrovaný podklad øedìným SIGAPRO ST 1-3:1 s vodou. Podklad se urovná do požadovaných vrstev døevìnou latí a uhladí
ocelovým hladítkem. Všechna náøadí je nutné bìhem práce oplachovat vodou, aby se zabránilo nalepování hmoty na náøadí. Doba
zatuhnutí smìsi pøi tloušce 20 mm a teplotì +200C je asi 3 hodiny.
Pøi opravì puchýøù u krytiny z pásù Bitagit a Sklobit se puchýø proøízne, dutina vysuší hoøákem a pás se zataví. U krytiny pásù typu
IPA, Pebit, Arabit, Aralebit se provede vyøíznutí pásù puchýøe vèetnì promáèených míst krytiny, které jsou hlavnì v místech stojících
kaluží. Promoèené pásy na nasákavých nosných vložkách se vìtšinou rozvrstvují v tìchto nosných vložkách, takže na podkladu
zùstává spodní èást s èástí nosné vložky. Plochu, kde jsme odstranili pásy, zaplníme vysprávkovou hmotou podle pøedešlého
odstavce tak, aby rovina podkladu vyhovovala požadavkùm normy. Ukonèení krytiny u atik a prostupujících konstrukcí upravíme tak,
abychom pøipravili vhodný podklad pro zaizolování tìchto detailù. Opravíme odtrženou krytinu od atik a plechového lemování a
pøípadnì odstraníme nerovnosti. U vpusti, kde bývá èasto kaluž, provedeme vyrovnání podkladu vyrovnávací hmotou.
5. Pracovní podmínky
Provádìní prací s hydroizolaèní hmotou SIGAPRO ST je možné za teplot min. +100C pøi teplotì podkladu +50C. Ideální teplota pro
práce je v rozmezí teplot (+15 až +250C). Pøi vyšších teplotách dochází k rychlému vytvoøení povrchové blány, která ztìžuje nanášení.
Práce je nutné zastavit pøi nebezpeèí deštì tak, aby nanesený povlak mìl možnost pøi teplotì 150C alespoò 3 hodiny zasychat.
6. Pøíprava hmoty
SIGAPRO ST se pøed použitím krátce promíchá v dodávaném obalu, resp. v kbelíku pomocí ploché míchací tyèe nebo
nízkoobrátkového vrtulového míchadla.
7. Aplikaèní postup
V pøípadì, že jsme povrh oèistili tlakovou vodou, mùžeme pøímo provádìt nátìry. Pokud byl povrch pouze mechanicky oèistìn,
musíme provést základní nátìr SIGAPRO ST øedìným vodou v pomìru 1:1.
Vlastní práce zaèínáme izolací detailù. Na podklad oèištìný dle bodu 4 provedeme neøedìný nátìr ve vodorovné èásti šíøky (30 až
40) cm a na svislou èást po úroveò hydroizolace. Nátìr provádíme širokou stìrkou v množství asi 0,75 kg/m2. Do nátìru vtlaèíme pás
technické textilie šíøe asi 50 cm tak, aby horní hrana tkaniny byla na úrovni hydroizolace nebo min. 150 mm nad vodorovnou èástí
støechy. Doporuèujeme vyvést tkaninu až pod záhlaví oplechování. Po zaschnutí provedeme krycí nátìr tak, aby výztužná vložka byla
celá kryta hmotou.
Izolaci vpustí provedeme tak, že do základního nátìru v ploše asi 1m2 okolo vpusti vložíme a zatlaèíme výztužnou tkaninu. V místì
vpusti tkaninu paprskovitì prostøihneme, zasuneme do vpusti a nalepíme na stìnu vpusti. Po zaschnutí provedeme krycí nátìr tak,
aby výztužná tkanina byla kryta hmotou.
Po opracování detailù pøistoupíme k nátìru plochy. Pøi aplikaci SIGAPRO ST je nutné vždy používat výztužné tkaniny, která zkvalitní
výsledný povlak a zároveò nutí realizátora dodržet minimální spotøeby materiálu.
7.1. Celoplošnì armovaný nátìr
Provedou se úpravy popsané výše. Do prvního nátìru se zatlaèí výztužná tkanina a následnì se nanesou další povlaky. Doporuèené
spotøeby hmot pro jednotlivé nátìry jsou následující:
napouštìcí nátìr
1. nátìr
výztužná tkanina
2. nátìr
3. nátìr
Celkem
0,25 až 0,3 kg/m 2
0,9 až 1,1 kg/m2
1,1 až 1,3 kg/m2
0,7 až 0,9 kg/m2
2,95 – 3,6 kg/m2
Download

SIGA PRO 1000