Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Smluvní přepravní podmínky
v rámci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)
1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu (dále jen
„Přepravní řád“) vyhlašuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Smluvní
přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu (dále jen SPP IDOL). Koordinátorem
Integrovaného dopravního systému IDOL je firma KORID LK, spol. s r.o. se sídlem U Jezu
642/2a, Liberec 461 80, tel.: 485 110 073, e-mail: [email protected]
2. SPP IDOL jsou vydány na základě dohody objednatelů hromadné dopravy osob v Libereckém
kraji, dopravců a koordinátora Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje.
3. SPP IDOL platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní
dopravě a ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v rámci IDOL zúčastněnými dopravci
a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, povinnosti a
odpovědnost cestujících a dopravců zapojených v IDOLu.
4. Bližší způsob a postup při uplatňování cen a určených podmínek stanovuje Tarif
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen Tarif IDOL).
5. Platnost aktualizovaných SPP je od 1.ledna2012.
6. - 7. Neobsazeno
1.1
Všeobecná ustanovení
8. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu,
SPP IDOL a Tarifu IDOL, které jsou pro přepravu a odbavení cestujícího použity pouze
v případech, kdy jsou nástupní a zároveň cílová stanice cestujícího zařazeny v systému IDOL. Při
použití přepravy vlakem platí v některých případech rovněž smluvní přepravní podmínky a tarify
železničních dopravců. Případy použití smluvních přepravních podmínek a tarifů železničních
dopravců jsou uvedeny v jednotlivých článcích těchto smluvních přepravních podmínek.
9. V případech, že nástupní stanice cestujícího je v kraji Libereckém a cílová stanice je v kraji
jiném, resp. nástupní stanice je v jiném kraji a cílová stanice v Libereckém kraji, platí přepravní
podmínky a tarif vyhlášený dopravcem.
10. Při použití dopravních prostředků MHD v zónách Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a
Turnov platí rovněž Dodatky k SPP IDOL pro jednotlivé výše jmenované zóny.
11. V systému IDOL jsou zapojeni i dopravci, v jejichž linkách a spojích je možno použít jízdní
doklady IDOL s uplatněním podmínek uvedených v těchto SPP IDOL a Tarifu IDOL, ale kteří
jízdní doklady systému IDOL sami nevydávají. Pro odbavení cestujících bez předem
zakoupených jízdních dokladů IDOL se u těchto dopravců uplatňují přepravní podmínky a tarif
vyhlášený dopravcem.
12. Neobsazeno.
1.2 Základní pojmy
Doplňuje pojmy definované § 2 písm. a), b), c), e), h) Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
1
13. IDOL- Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje.
14. MHD- městská hromadná doprava.
15. PAD- příměstská autobusová doprava.
16. Zóna - stanovené území s autobusovými nebo železničními zastávkami a stanicemi rozhodné
pro stanovení jízdného. Při jízdě mezi zónami lze zahájit jízdu v kterékoliv zastávce/stanici
nástupní zóny a jízdu ukončit v kterékoli zastávce/stanici cílové zóny s možným přestupem mezi
spoji nebo dopravci. Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky pro jízdy mezi
zastávkami/stanicemi jedné zóny.
17. Nadzóna - ohraničená oblast tvořená několika zónami.
18. Matice povolených cest - seznam nadzón, které cestující může využít při cestě mezi dvěma
zónami.
19. Oblast systému IDOL – vymezené území, ve kterém platí jednotný Tarif IDOL.
20. Přirážka - částka, která se vybírá za porušení přepravních podmínek stanovených Přepravním
řádem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví cestujících nebo jiných osob, bezpečnosti a
plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy.
21. Přirážka k jízdnému - částka, která se vybírá k jízdnému dle Zákona o dráhách nebo Zákona o
silniční dopravě, neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem.
22. Manipulační přirážka - přirážka, kterou železniční dopravci vybírají od cestujícího za porušení
přepravních podmínek tím, že nevyužil možnost zakoupení jízdenky, doplatku, v obsazené stanici
a o zaplacení se přihlásil bezodkladně po nástupu do vlaku u pověřené osoby.
23. Manipulační poplatek - poplatek, který držitel hradí v souvislosti s manipulací s BČK a
papírovou průkazkou s papírovým kuponem (slouží jako časová jízdenka pro oblast DSOJ).
24. Obsazená stanice - železniční stanice, ve které je zřízena výdejna jízdních (přepravních)
dokladů IDOL, pokud není u použitého vlaku uzavřena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez
jízdních (přepravních) dokladů.
25. Neobsazená stanice - železniční stanice, ve které není zřízena výdejna jízdních (přepravních)
dokladů IDOL nebo je u použitého vlaku uzavřena, případně byl povolen nástup do vlaku bez
jízdních (přepravních) dokladů.
26. Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti
využít ke svým cestám spoje všech zahrnutých dopravců. Nositelem integrovaného jízdního
dokladu je bezkontaktní čipová karta - výjimkou z tohoto pravidla je papírová jízdenka zavazadlo
celodenní dle tarifu IDOL.
27. Neintegrovaný papírový jízdní doklad je doklad nepřestupní (jak mezi dopravci, tak i v rámci
dopravce), nestanoví-li Tarif IDOL a SPP IDOL nebo Rada města v Tarifu platném pro zóny
s MHD jinak.
28. Kmenový dopravce je pro cestujícího subjektem, který s držitelem karty řeší všechny případné
komplikace, které mohou v průběhu životního cyklu karty nastat. Kmenový dopravce je zároveň
vydavatelem elektronického peněžního prostředku.
29. Žákovský průkaz musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení žáka, datum narození
žáka, aktuální fotografii žáka, místo trvalého pobytu žáka, název a místo sídla školy, školou
potvrzený údaj (razítko a podpis oprávněné osoby) o trvání školního/akademického roku, razítko
s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Pro žáky do 15 let je průkaz vydáván na
4 školní roky (mimo měsíce červenec a srpen; platnost bude vždy ročně prodlužována), pro žáky
nad 15 let pouze 1 školní rok (mimo měsíce červenec a srpen).
2
29. Bezkontaktní čipová karta existuje v rámci IDOL v této variantě:
a) bezkontaktní čipová karta opuscard (dále jen BČK) – jedná se o čipovou kartu na
platformě Mifare Standard 4kB vydávanou společností Liberecká IS, a.s., do této
skupiny patří dříve vydávaná Liberecká městská karta, varianty vzhledu BČK
schvaluje Rada Libereckého kraje, vzhled BČK viz Příloha č. 6 SPP IDOL;
a1) slouží jako elektronická peněženka (dále jen EP) a nosič integrovaného
jízdního dokladu u všech dopravců IDOL- viz Příloha č.1 SPP IDOL.
a2) osobní BČK – je vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena fotografií
držitele, jménem a příjmením držitele a logickým číslem karty;
a4) anonymní BČK – není vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena pouze
logickým číslem karty. Na anonymní BČK není možné zakoupit integrovanou
jízdenku s platností delší než jeden den, nestanoví-li Rada města v Tarifu
platném pro zóny s MHD jinak.
a5) na osobní i anonymní BČK může být současně nahrána nejvýše jedna
integrovaná jízdenka a nejvýše čtyři časové předplatní kupóny.
a6) osobní i anonymní BČK je nosičem jízdního dokladu pouze pro jednu
osobu. Toto omezení neplatí pro skupinové jízdní doklady.
30. Nositelem jízdního dokladu IDOL jsou:
a) papírová jízdenka;
b) BČK definovaná v čl. 29a) těchto SPP.
c) Rady měst zón s MHD mohou v Tarifu platném pro zóny s MHD vyhlásit další
nositele jízdního dokladu (např. SMS jízdenka, datová jízdenka atp.), které jsou platné
pouze u provozovatele MHD v dané zóně.
31. Relace je cesta mezi 2 zónami.
32. Customer profile (dále jen CP) - na kartě je nahraný tzv. profil zákazníka. Na kartu lze nahrát
časovou jízdenku pouze dle platného CP. Profily zákazníka mohou být na kartě dva - CP1 a CP2.
Cestující má v případě osobní BČK na kartě dle data narození automaticky nastaven CP1 „dítě 615“ nebo CP1 „dospělý 15+“. V případě anonymní BČK je na kartě automaticky nastaven CP1
„přenosný“. Libovolný dopravce IDOL je oprávněn na kartu po předložení potřebných dokladů
(viz Tarif IDOL, kapitola Zvláštní jízdné) na předprodeji nahrát CP1 a CP2 (viz tabulka
povolených kombinací CP).
CP2
student
15-26
CP1
.
(3)
dospělý 15+
(1)
dítě 6-15
(2)
osoba 65+
(50)
přenosný
(63)
důchodce
invalidní
důchodce
.
.
(4)
.
.
(5)
zaměstnanec
.
.
(9)
žák 15
držitel "ZLATÉ
JÁNSKÉHO
PLAKETY"
rodinný
příslušník
zaměstnance
(19)
(48)
.
.
(49)
.
.
.
.
držitel
ZTP
.
.
.
(53)
držitel ZTP/P
.
.
.
(54)
důchodce
70+
důchodce
80+
(51)
(52)
.
.
Tabulka povolených kombinací CP
33. Pověřená osoba – je řidič vozidla, zaměstnanec dopravce ve stejnokroji a dále osoba vybavená
kontrolním průkazem KORID LK, kontrolním odznakem nebo kontrolním průkazem nebo
pověřený zaměstnanec ČD ve smyslu SPPO ČD (Smluvní přepravní podmínky ČD v osobní
dopravě).
34. -35. Neobsazeno
3
1.3 Vznik a plnění přepravní smlouvy
Doplňuje pojmy definované § 3, odst. 1, 2, 3, 4, 5 a § 46, odst. 1,2 a 3 Vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
36. – 38. Neobsazeno.
1.4 Jízdní doklad
Doplňuje pojmy definované § 6, odst. 1, písm. a)-h), odst. 2, 3 Vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
39. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje
platným jízdním dokladem IDOL, včetně průkazu na slevu, pokud je dle SPP vyžadován. Jízdní
doklady IDOL, včetně průkazu na slevu, pokud je dle SPP vyžadován, je cestující povinen
předložit ke kontrole na každou výzvu pověřené osoby dopravce, který část dopravy provádí, a to
kdykoliv během přepravy nebo při pobytu v prostoru dopravce označeném jako veřejnosti
přístupný s platným jízdním dokladem.
40. Platným jízdním dokladem IDOL je jízdenka v odpovídající ceně, druhu a době použití.
Druhy jízdních dokladů IDOL, ceny jízdného a tarifní podmínky IDOL jsou stanoveny Tarifem
IDOL.
41. Integrovaný jízdní doklad je nahrán na BČK (výjimkou je integrovaný jednodenní papírový
doklad pro zavazadlo) a umožňuje přestup mezi dopravními prostředky jednotlivých dopravců
zapojených do IDOL.
42. Neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu je nepřestupním dokladem, nestanovíli Tarif a SPP IDOL nebo Rada města v Tarifu platném pro zóny s MHD jinak. Rady měst
mohou v Tarifu platném pro zóny s MHD vyhlásit jednozónové neintegrované papírové jízdenky
pro jednotlivou jízdu, které jsou v rámci časové platnosti v dopravních prostředcích MHD dané
zóny přestupní (v případě, že vydavatelem dokladu je provozovatel MHD v dané zóně).
43. Rady měst mohou v Tarifu platném pro zóny s MHD vyhlásit jednozónové
1denní/24hodinové papírové jízdenky, které jsou v rámci zónové a časové platnosti v dopravních
prostředcích MHD dané zóny přestupní, avšak pouze v případě, že vydavatelem dokladu je
provozovatel MHD v dané zóně.
44. Při zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu i časového kuponu prostřednictvím BČK,
případně pouze při nahrání jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo časového kuponu na BČK (v
případě, že cestující platí hotovostně, respektive vkládá peníze na BČK), cestující obdrží i
papírový doklad o zaplacení, který slouží jako doklad o zaplacení nebo jako doklad pro případnou
reklamaci. Jízdním dokladem je pouze doklad nahraný na BČK, kterým se cestující při případné
kontrole musí prokázat. Papírový doklad o zaplacení není sám o sobě jízdním dokladem, ale
slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci (vzor papírového dokladu o zaplacení je
v příloze SPP IDOL).
Papírový doklad o zaplacení vydaný při zakoupení jízdního dokladu na BČK musí obsahovat:
•
jednotné záhlaví obsahující:
• text „Příjmový doklad“,
• text „IDOL“,
• název, adresu, IČ a DIČ dopravce, který vydal jízdní doklad,
• místo prodeje:
• vozy MHD/PAD – číslo linky a spoje,
• předprodej – název předprodejního místa,
4
•
•
•
•
•
•
•
•
datum a čas prodeje,
časová platnost jízdního dokladu:
• datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu,
• datum a čas konce platnosti jízdního dokladu,
relační platnost jízdního dokladu:
• název a číslo výchozí a cílové zóny (pokud jízdní doklad neplatí pro všechny
zóny IDOL),
• text „Platnost: všechny zóny IDOL“ (pouze v případě jízdního dokladu
platného pro všechny zóny IDOL, tj. např. celodenní lístek pro zavazadlo,
jízdenka IDOL+),
název tarifu,
cena v Kč včetně DPH,
sazba DPH,
logické a fyzické číslo karty,
zůstatek EP na BČK (pouze v případě platby z EP).
45. Papírový jízdní doklad IDOL musí obsahovat minimálně tyto údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
jednotné záhlaví obsahující:
• text „Jízdní doklad IDOL“,
• název, adresu, IČ a DIČ dopravce, který vydal jízdní doklad,
• místo prodeje:
• vozy MHD/PAD – číslo linky a spoje,
• vozy ČD – číslo vlaku,
• předprodej – název předprodejního místa,
datum a čas prodeje,
časová platnost jízdního dokladu (pokud je jízdní doklad časově omezen):
• datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu,
• datum a čas konce platnosti jízdního dokladu,
relační platnost jízdního dokladu:
• název výchozí a cílové zóny (pokud je jízdní doklad omezen zónově a neplatí
pro všechny zóny IDOL),
• text „Platnost: všechny zóny IDOL“ (pouze v případě jízdního dokladu
platného pro všechny zóny IDOL),
přestupnost:
• text „nepřestupní“ (pouze v případě jízdního dokladu platného pouze pro
daný linkospoj, pouze pro PAD),
• text „přestupní v rámci dopravce ČD“ (pouze pro ČD - jak předprodeje, tak i
POP),
• text „přestupní v rámci MHD“ (pouze pro přestupný jednozónový lístek dle
tarifu měst s MHD vydávaný provozovatelem MHD),
název tarifu,
cena v Kč včetně DPH,
sazba DPH,
logické a fyzické číslo karty (pouze v případě platby z EP na Liberecké městské kartě
a Opuscard),
zůstatek EP na BČK (pouze v případě platby z EP).
5
46. V případě zjištění nefunkčnosti BČK při odbavení ve vozidle se postupuje následovně:
a) má-li cestující papírový doklad o zakoupení integrovaného jízdního dokladu na BČK s platnou
časovou a zónovou platností, která je na dokladu o zaplacení vyznačena, je mu tento doklad spolu
s BČK uznán jako jízdní doklad IDOL
b) v ostatních případech se musí odbavit neintegrovanou papírovou jízdenkou pro jednotlivou
jízdu zaplacenou v hotovosti
c) cestující je povinen bezodkladně řešit reklamaci funkčnosti karty
d) při zjištění opakované jízdy na nefunkční BČK mu nebude odbavení dle bodu a) umožněno
47. Podmínky pořízení BČK určuje její vydavatel v Podmínkách pro vydávání a užívání karty,
které jsou v aktuální verzi k dispozici na všech kontaktních místech a na www.opuscard.cz
48. Cestující si musí zvolit kmenového dopravce vyplněním žádosti/smlouvy o vydání a užívání
elektronického peněžního prostředku.
49. Převod elektronických peněžních prostředků z původní karty na kartu nově vydanou
v případě výměny karty je možný pouze v tom případě, že u nové karty zvolil cestující stejného
kmenového dopravce jako u karty původní.
50 Při platbě jednotlivého jízdného pomocí BČK je používána aplikace „elektronická
peněženka“. Jedná se o bezhotovostní platbu a z tohoto důvodu může být cena upřesněna na
jednotlivé desetihaléře.
51. V případě nefunkčnosti BČK se cestující i s kartou musí dostavit na libovolné kontaktní
místo.
52. V případě reklamace BČK s platným časovým předplatním kupónem má cestující možnost
využít platný časový kupon nahraný na reklamované BČK i po dobu řešení reklamace, a to
použitím tzv. náhradního dokladu. Náhradní doklad se skládá z Potvrzení o reklamaci karty a z
Příjmového dokladu o zakoupení časového kupónu na reklamované kartě. Samostatné Potvrzení
o reklamaci karty nebo samostatný Příjmový doklad není platným jízdním dokladem! Potvrzení
získá držitel na kontaktním místě při zahájení procesu reklamace. Doklad o zaplacení (příjmový
doklad) kuponu nahraného na reklamované kartě získal cestující při zakoupení tohoto časového
předplatního kuponu. Pokud cestující nemá Příjmový doklad, může na kontaktním místě svého
kmenového dopravce získat duplikát, a to pouze po předložení Žádosti o výměnu karty
potvrzené kontaktním místem, na kterém reklamaci podával.
Platnost Náhradního dokladu je u sedmidenních a třicetidenních kupónů omezena uplynutím
časové platnosti kupónu na reklamované kartě, uvedené na Příjmovém dokladu. V případě
časových kupónů s platností delší než 30 dní je platnost Náhradního dokladu omezena buď
lhůtou pro vyřízení reklamace karty (tato lhůta je vyznačena na Potvrzení o reklamaci karty) nebo
uplynutím časové platnosti kupónu na reklamované kartě, uvedené na Příjmovém dokladu, za
rozhodující pro ukončení platnosti se považuje ta skutečnost, která z obou vyjmenovaných
nastane dříve. Držitelé dokladů vydaných statní správou (OP, ŘP, pas) jsou povinni na vyzvání
pověřené osoby tento doklad doložit k Náhradnímu dokladu. Časový kupón s platností delší než
30 dní, který je platný i po vyřízení reklamace, je v rámci procesu reklamace přenesen na novou
kartu. Za přenesení kupónu na novou kartu je účtován poplatek dle Ceníku přirážek a
manipulačních poplatků IDOL uvedeného v Tarifu IDOL.
53. V případě ztráty, zcizení či nefunkčnosti karty je cestující povinen kartu zablokovat na
libovolném kontaktním místě. Při zablokování je kontaktním místem potvrzena Žádost o blokaci
karty. Cestující nemá nárok jezdit na náhradní doklad, ale je mu vyplacena poměrná částka dle
bodu 127. Toto neplatí pro kupony s pevnou platností (tzn. roční jenozónový kupon pro zónu
6
Liberec a půlroční jednozónový kupón pro zónu Jablonec nad Nisou) – tyto kupóny se převádí
na novou kartu a mezitím jezdí cestující na náhradní doklad.
54. Zlevněné jízdné v tarifu žák a student
a) v zónách s MHD – při nákupu předplatního žákovského a studentského zlevněného
jednozónového kupónu musí cestující prokázat nárok na toto jízdné. Nárok na zlevněné jízdné
prokazuje žák/student při žádosti o nahrání příslušného CP na kartu, a to potvrzením o studiu
vydaným příslušnou školou, průkazem studenta, nebo platným průkazem ISIC.
b) na meziměstských linkách – nárok na zvláštní jízdné pro žáky/studenty škol se prokazuje
Žákovským průkazem do 15let/Žákovským průkazem 15-26let. Při odbavení s předplatním
žákovským a studentským jednozónovým kupónem pro danou relaci u všech dopravců
zahrnutých v IDOL je cestující povinen prokázat nárok na toto zlevněné jízdné.
1.5 Placení jízdného a přirážek, vkládání peněz na kartu,
odbavování cestujících
Doplňuje pojmy definované § 8, odst. 1, 3 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
55. Časový předprodej jízdenek pro jednotlivou jízdu dle tarifu IDOL (papírových jízdenek i
jízdenek na BČK) včetně neintegrovaného papírového dokladu pro zavazadlo na spoj,
předplatních časových jízdenek IDOL+, IDOL5+ a 24hodinových jízdenek pro zóny s MHD
(pokud Rady měst zón s MHD takový jízdní doklad vyhlásily) se neprovádí. Všechny tyto jízdní
doklady platí od okamžiku zakoupení.
56. Neintegrovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu je možné zakoupit:
a) v PAD - pouze v autobuse u řidiče - jedná se o nepřestupní doklad platný pouze na spoj, ve
kterém byl zakoupen
b) v MHD Česká Lípa a Turnov - pouze u řidiče ve vozidle, platnost dokladu se řídí Tarifem
vyhlášeným Radou města pro příslušnou zónu s MHD.
c) v MHD Jablonec nad Nisou - v předprodejích dopravce provozujícího MHD v dané zóně a u
jeho smluvních partnerů, v prodejních mincovních automatech a u řidiče ve vozidle, platnost
dokladu se řídí Tarifem vyhlášeným Radou města pro příslušnou zónu s MHD.
d) v MHD Liberec - v předprodejích dopravce provozujícího MHD v dané zóně a u jeho
smluvních partnerů, v prodejních mincovních automatech a v doplňkovém prodeji u řidiče ve
vozidle, platnost dokladu se řídí Tarifem vyhlášeným Radou města pro příslušnou zónu s MHD,
ve které byla jízdenka označena. Na stejných místech je možné zakoupit i neintegrovanou
papírovou jízdenku pro relaci Liberec - Jablonec nad Nisou, která je nepřestupná i v rámci
dopravních prostředků provozovatele MHD Liberec.
e) u železničních dopravců - v obsazené stanici železničního dopravce z předprodejního strojku a
ve vlaku u pověřené osoby z přenosné osobní pokladny. Jedná se o přestupní jízdní doklad platný
pouze na spojích železničního dopravce, u kterého byl zakoupen.
57. Neintegrovaný papírový doklad pro zavazadlo na spoj dle Tarifu IDOL je možné zakoupit:
a) v PAD - pouze v autobuse u řidiče - jedná se o nepřestupný doklad platný pouze pro spoj, na
kterém byl zakoupen. Tento doklad nelze zakoupit pro cesty v rámci zón s MHD, kde není
takový doklad pro zavazadlo Radou města vyhlášen.
b) v MHD - pouze v zónách s MHD, kde Rady měst takový jednozónový jízdní doklad pro
zavazadlo vyhlásily.
7
c) u železničních dopravců - v obsazené stanici železničního dopravce z předprodejního strojku a
přenosné osobní pokladny. Jízdenka je nepřestupná i v rámci železničního dopravce, který
jízdenku vydal, a je platná pouze pro vlakový spoj vyznačený na jízdním dokladu průvodčím při
odbavení ve vlaku (v případě prodeje jízdenky z předprodejního strojku), respektive je tato
jízdenka platná pouze ve vlaku, ve kterém byl jízdní doklad z přenosné osobní pokladny
zakoupen.
58. Integrovaný jednodenní papírový doklad pro zavazadlo, jízdenky IDOL+, IDOL 5+, je
možné zakoupit:
a) v PAD - v autobuse u řidiče a na předprodejních místech autobusových dopravců zahrnutých
v IDOL
b) v MHD - na předprodejních místech dopravců provozujících MHD v daných zónách s MHD
c) u vlakových dopravců - v obsazené stanici vlakového dopravce z předprodejního strojku, nebo
ve vlaku u pověřené osoby z přenosné osobní pokladny.
59. Předplatní časovou jízdenku IDOL pro libovolné zóny/relace, s výjimkou viz čl. 61 SPP
IDOL, lze zakoupit:
a) v předprodeji ve vyjmenovaných osobních pokladnách železničních stanic, ve vlaku u
pověřené osoby z přenosné osobní pokladny
b) v předprodejních místech autobusových dopravců
c) v předprodejních místech dopravců provozujících městskou hromadnou dopravu s výjimkou
předprodejních míst DPMLJ, a.s. a jeho smluvních partnerů, kde lze koupit pouze jednozónové
kupóny pro příslušnou zónu a relační kupóny pro relaci Liberec - Jablonec
d) u řidiče ve veřejné linkové autobusové dopravě
Časový předprodej předplatních časových jízdenek je možný pouze na místech a), b), c) a to
nejdříve dva měsíce před prvním dnem platnosti.
60. V městské hromadné dopravě není možné ve vozidle zakoupit jízdní doklady s delší časovou
platností než jeden den.
61. Předplatní časové jednozónové jízdenky pro zóny s MHD (tj. Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou, Liberec a Turnov) s platností delší než 1den (případně 24hodin) se prodávají pouze na
předprodejních místech dopravce provozujícího MHD v příslušné zóně a jeho smluvních
partnerů.
62. Ve veřejné linkové autobusové dopravě je možný prodej jízdních dokladů u řidiče pouze s
nástupní zónou odpovídající příslušné zastávce; prvním dnem platnosti této jízdenky je den
prodeje.
63. V městské hromadné dopravě je cestující povinen zaplatit jízdné před zahájením jízdy,
nejpozději neprodleně po nastoupení do vozidla. Při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné u řidiče
je cestující povinen bez vyzvání předložit průkaz na slevu, nestanoví-li u jednozónových jízdenek
Rada města v Tarifu platném pro příslušnou zónu s MHD jinak. Povinnost předkládat průkaz na
slevu platí i pro nákup jízdenky pro jednotlivou jízdu v kategoriích ŽÁK a STUDENT pro relaci
Liberec – Jablonec nad Nisou, tento průkaz se ve voze tramvajové linky číslo 11 překládá při
kontrole pověřeným pracovníkem.
64. Ve veřejné linkové autobusové dopravě je cestující povinen zaplatit jízdné před zahájením
jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení do vozidla. Při nákupu jízdenky na zlevněné jízdné je
cestující povinen předložit průkaz na slevu bez vyzvání s výjimkou nákupu jednozónových
jízdenek v těch zónách s MHD, kde stanovila Rada města v Tarifu platném pro příslušnou zónu
8
s MHD jinak. Povinnost předkládat průkaz na slevu platí i pro nákup jízdenky pro relaci Liberec
– Jablonec nad Nisou.
65. Při nákupu jízdního dokladu ve vozidle je cestující povinen zaplatit odpočítanými mincemi
nebo bankovkami v hodnotě přiměřené ceně požadované jízdenky.
66. Při nástupu/přestupu s integrovaným dokladem (papírovým i dokladem nahraným na BČK)
je cestující ve veřejné linkové autobusové dopravě/železniční dopravě povinen pověřené osobě
dopravce hlásit přestupní stanici na lince/vlaku. Při odbavení s jízdním dokladem za zlevněné
jízdné je cestující povinen prokázat nárok na slevu bez vyzvání s výjimkou dle čl.67 SPP IDOL.
Povinnost prokázat nárok na slevu platí i pro odbavení jízdním dokladem pro relaci Liberec –
Jablonec nad Nisou.
67. Při odbavení s předplatním žákovským a studentským zlevněným jednozónovým kuponem
pro zónu s MHD u všech dopravců zahrnutých v IDOL cestující není povinen prokázat nárok na
toto zlevněné jízdné. Nárok na toto jízdné prokazuje žák/student při žádosti o nahrání
příslušného CP na kartu. Toto pravidlo platí také při odbavení relačním kupónem pro relaci
Liberec – Jablonec nad Nisou.
68. V železniční dopravě se jízdní doklady prodávají ve vyjmenovaných osobních pokladnách
železničních stanic a u pověřených osob dopravce ve vlaku z přenosné osobní poklady. Seznam
obsazených železničních stanic s možností nákupu dokladu IDOL je uveden v příloze SPP
IDOL.
69. Odbavení cestujícího v obsazené stanici:
a) jízdní doklady IDOL na bázi BČK je v železniční dopravě možné zakoupit pouze ve
vyjmenovaných osobních pokladnách železničních stanic;
70. Odbavení cestujícího ve vlaku:
a) v neobsazené stanici je cestující odbaven po nástupu do vlaku bez manipulační přirážky
při prvním odbavení, pokud se o zaplacení přihlásí bezodkladně po nástupu u pověřené
osoby dopravce nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních
dokladů;
b) ve vlaku si cestující může u pověřené osoby dopravce nebo v prodejním automatu
zakoupit celý sortiment jízdních dokladů IDOL s výjimkou čl. 61 SPP IDOLe;
c) po nástupu v obsazené stanici si cestující zakoupí jízdenku nebo doplatek s manipulační
přirážkou stanovenou železničním dopravcem za každého cestujícího, pokud se o
zaplacení přihlásí bezodkladně po nástupu u pověřené osoby dopravce, a to ještě dříve,
než jí bude vyzván k předložení jízdních dokladů;
V případě nesplnění výše uvedených podmínek bude cestující odbaven dle smluvních
přepravních podmínek a tarifu železničního dopravce a k jízdnému železničního dopravce bude
za každého cestujícího účtována přirážka k jízdnému dle jeho přepravních podmínek.
71. Odbavení cestujícího v MHD:
a) pokud cestující začíná svou jízdu v zóně s MHD a má platný jízdní doklad pro relaci ze
zóny s MHD do cílové zóny své cesty nahraný na BČK, je povinen při nástupu do
vozidla provést check-in přiložením BČK k odbavovacímu zařízení. Tento check-in
musí cestující provést při každém přestupu (držitelé předplatních časových
jednozónových jízdenek pro zónu Liberec nemusí při cestách dopravními prostředky
na linkách MHD Liberec uvnitř zóny Liberec provádět check-in přiložením BČK ke
čtecímu zařízení s výjimkou doby, kdy je stanoven nástup předními dveřmi vozidla).
9
b) pokud cestující začíná svou jízdu v zóně s MHD a nemá platný jízdní doklad pro relaci
ze zóny s MHD do cílové zóny své cesty nahraný na BČK, je povinen zakoupit si jízdní
doklad pro zónu s MHD ve vozidle. Cestující s takovou jízdenkou je povinen se
odbavit podle SPP pro danou zónu s MHD. V případě, že je zakoupená jízdenka
nahraná na BČK a cestující si v době platnosti této jízdenky pro jednotlivou jízdu
zakoupí jízdenku na BČK pro relaci začínající v zóně, pro kterou má platný
jednozónový doklad pro jednotlivou jízdu, bude mu výše jízdného ponížena o částku
zaplacenou za jednotlivý lístek na MHD dané zóny (toto ustanovení neplatí pro relaci
Liberec – Jablonec), platí pouze na jízdenky MHD s nejkratší časovou platností (LB 40
min – 16/8 Kč, JB 30 min – 14/7 Kč). K ponížení částky dojde pouze v případě, že je
druh jízdného v MHD a na následující relaci stejný - tj. pouze v kombinacích zlevněné
a dítě nebo základní jízdné a osoba 15+).
c) pokud cestující jede přes nebo končí svou jízdu v zóně s MHD a má na BČK nahraný
platný jízdní doklad pro relaci z libovolné zóny v IDOL přes nebo do zóny s MHD, je
povinen při každém přestupu a nástupu do vozidla provést check-in přiložením BČK
k odbavovacímu zařízení. Tento check-in musí cestující provést při každém přestupu
(držitelé předplatních časových jednozónových jízdenek pro zónu Liberec nemusí při
cestách dopravními prostředky MHD Liberec uvnitř zóny Liberec provádět check-in
přiložením BČK ke čtecímu zařízení s výjimkou doby, kdy je stanoven nástup předními
dveřmi vozidla).
d) za neprovedení check-in ve vozidlech MHD (s výjimkou bodu 40 Tarifu IDOL –
držitelé předplatních časových jednozónových jízdenek pro zónu Liberec nemusí při
cestách dopravními prostředky MHD Liberec uvnitř zóny Liberec provádět check-in
přiložením BČK ke čtecímu zařízení) je pověřená osoba oprávněna uložit cestujícímu
přirážku k jízdnému dle Tarifu IDOL - Ceník přirážek a manipulačních poplatků
v IDOL.
72. Cestující, který se ve vozidle veřejné linkové autobusové dopravy nebo ve vozidle MHD po
započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem IDOL, zaplatí
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené Tarifem IDOL a přirážku dle Ceníku jízdného
IDOL - Přirážky a poplatky, viz článek 8, 9, 10 a 11 těchto SPP. Nelze-li v případě veřejné
linkové autobusové dopravy spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje se za
nástupní zastávku výchozí zastávka spoje.
73. Pověřená osoba dopravce ve vlaku je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal
platným jízdním dokladem z příčin na jeho straně a nepožádal o odbavení jízdním dokladem
IDOL dle čl. 39 a 40 SPP IDOL, zaplacení jízdného dle tarifu železničního dopravce z nástupní
stanice do cílové stanice a přirážky k jízdnému dle smluvních přepravních podmínek železničního
dopravce.
74. V případě nezaplacení jízdného a přirážek na místě je pověřená osoba dopravce oprávněna od
cestujícího vyžadovat prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání dlužné částky.
K dodatečně předloženým dokladům se nepřihlíží.
75. Vkládání peněz na kartu se řídí následujícími pravidly:
a) v PAD - na předprodejních místech lze na kartu vložit libovolnou částku až do výše 3000,-Kč.
U řidičů PAD lze na kartu vložit částku v násobcích 10Kč až do výše 3000,- Kč.
b) v MHD - na předprodejních místech lze na kartu vložit libovolnou částku až do výše 3000,Kč. U řidičů MHD lze na kartu vložit částku v násobcích 100Kč, maximálně však 500Kč.
Cestující je povinen dát řidiči přesnou částku. Výše finančních prostředků na kartě nesmí
překročit limit 3000,-Kč. Na linkách provozovaných DPMLJ, a.s. v zóně 0001 Liberec na kartu
u řidiče peníze vkládat nelze.
10
c) u vlakových dopravců - peníze lze vkládat pouze na obsazených stanicích. V těchto
obsazených stanicích lze na kartu vložit libovolnou částku až do výše 3000,- Kč.
d) na BČK může být vložena maximální částka do výše 3000,- Kč.
76. Na osobní i anonymní BČK může být současně nahrána nejvýše jedna integrovaná jízdenka
pro jednotlivou jízdu nebo nejvýše jedna 24 hodinová jízdenka. Držitel BČK může provést
úhradu jízdného za neomezený počet spolucestujících prostřednictvím elektronické peněženky na
BČK, těmto spolucestujícím bude ze zařízení ve vozidle vydán papírový neintegrovaný „Jízdní
doklad IDOL“ (jízdenka se nenahrává na kartu, pouze se platí z BČK).
1.6 Přeprava
ručních zavazadel,
zavazadel a živých zvířat
spoluzavazadel,
cestovních
Doplňuje pojmy definované § 23, odst. 1, 3, 4, 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
77. Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech
autobusové dopravy platí níže uvedená ustanovení. Přeprava ve vlacích se provádí dle smluvních
přepravních podmínek, tarifů železničních dopravců a dle článků 78 a 83 SPP IDOL.
78. Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo
hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to
za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a
nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Pověřená osoba určí, zda zavazadlo cestujícího bude
přepravováno společně s ním a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo.
Spoje, na kterých je přeprava zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech. O přepravě
spoluzavazadel - jízdních kol viz čl. 85 SPP IDOL.
79. V rámci integrovaného dopravního systému IDOL může cestující bezplatně přepravovat
následující ruční zavazadla (snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně) o rozměrech
nepřesahujících:
•
zavazadla do rozměru 25 x 60 x 80 cm
•
zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm
•
zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm
•
zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměrů 25 x 60 x 80 cm
•
nákupní tašky na kolečkách
•
dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí
ustanovení o přepravě spoluzavazadel), krosna na dítě s dítětem, klokanka - nosítko
na dítě s dítětem (pro přepravu krosny na dítě nebo klokanky - nosítka na dítě bez
dítěte platí ustanovení o přepravě spoluzavazadel, překračuje-li alespoň jeden z
rozměrů rozměry zavazadla)
•
vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P
•
lyže s hůlkami (maximálně jeden pár lyží na cestujícího).
Všechna zavazadla, která překračují výše uvedené rozměry nebo neodpovídají definici ručního
zavazadla, se řídí podmínkami pro přepravu spoluzavazadel.
80. Jako spoluzavazadlo lze v IDOL přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry
ručního zavazadla, ale nepřesahují následující rozměry: 300 cm délka a průměr 20 cm u válce, 100
11
x 150 x 5 cm u desky a 50 x 80 x 100 cm u kvádru. Přeprava spoluzavazadel se řídí Tarifem
IDOL.
81. Přeprava věcí, které svými rozměry přesáhnou jeden nebo více rozměrů spoluzavazadla
(viz čl. 80 SPP IDOL), se v rámci IDOL neprovádí.
82. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, dětský kočárek nebo
jízdní kolo, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy
dovolují a není-li přeprava dětských kočárků s dítětem, dětských kočárků nebo jízdních kol pro
konkrétní spoj vyloučena.
83. Cestující s dětským kočárkem s dítětem a jízdním kolem může do vozidla nastoupit pouze se
souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou příslušně označeny nebo určeny
řidičem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem nebo jízdní kolo na místě k tomu ve
vozidle určeném a zajistit je proti samovolnému pohybu a mít pod dohledem po celou dobu
přepravy a zabezpečit, aby nedošlo ke znečistění nebo poškození ostatních cestujících nebo
zařízení vozidla.
84. Cestující je povinen za přepravu spoluzavazadel zaplatit přepravné stanovené Tarifem IDOL.
Doklad o zaplacení přepravného/poplatku za přepravu spoluzavazadla platí až do cílové zóny
cestujícího uvedené na jízdence IDOL ve vozidlech všech zapojených dopravců. V případě, že
věc je u prvního použitého dopravce přepravována bezplatně, např. dle smluvních přepravních
podmínek železničního dopravce (viz čl.76 SPP IDOL), provede se zpoplatnění až při použití
dopravce, kde není přeprava bezplatně prováděna.
85. Při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve
s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoby s topnou
naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se
zajištěnými odplynovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto
nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této
nebezpečné věci pověřené osobě a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.
86. Přeprava spoluzavazadel - jízdních kol je v IDOL prováděna pouze ve vlacích dle smluvních
přepravních podmínek železničních dopravců a v upravených vozidlech autobusových dopravců.
Zařazení takového vozidla autobusové dopravy je vyhlášeno jízdním řádem (dopravcem). Za
přepravu je vybírán poplatek za přepravu spoluzavazadla - jízdního kola stanovený dopravcem,
který službu zajišťuje, a to zvlášť za každého dopravce a použitý spoj.
87. Přeprava cestovních zavazadel není v rámci IDOL prováděna. Dopravce provozující linku
nebo spoj je oprávněn provozovat službu přepravy cestovních zavazadel za účinnosti jím
vyhlášených přepravních podmínek.
88. Za přepravu psa, není-li umístěn ve schráně, je cestující povinen zaplatit přepravné stanovené
Tarifem IDOL.
89. Pro přepravu schrán se zvířaty ve vozidle, nesplňuje-li schrána podmínky pro přepravu
ručního zavazadla, platí ustanovení o přepravě spoluzavazadla.
1.7 Přeprava autobusových zásilek
90. Přeprava autobusových zásilek není v rámci IDOL prováděna. Dopravce provozující linku
nebo spoj je oprávněn provozovat službu přepravy autobusových zásilek za účinnosti jím
vyhlášených přepravních podmínek.
91 - 92. Neobsazeno
12
1.8 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a
přeprava osob na vozíku pro invalidy
Doplňuje pojmy definované § 12, odst. 1, § 13, odst. 1 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
93. V autobusové linkové a městské hromadné dopravě může cestující na vozíku pro invalidy do
vozidla nastoupit a vystoupit pouze s vědomím řidiče.
94. Přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přepravy osob na vozíku pro
invalidy ve vlacích se provádí dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce.
95. Vozík pro invalidy musí být po celou dobu přepravy zajištěn proti samovolnému pohybu.
96- 97. Neobsazeno
1.9 Vztahy mezi dopravci zapojenými v IDOL a cestujícími
Doplňuje pojmy definované § 14, odst. 1, písm. a)- i), odst. 2, dále § 15 písm. a)- s), § 16 odst. 1,
2, 3, 4 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a
silniční osobní dopravu.
98. Povinnosti cestujících:
a) dodržovat Přepravní řád, SPP IDOL a Tarif IDOL a dle článků 8, 9, 10 a 11 smluvní
přepravní podmínky a tarif toho dopravce, který příslušnou část přepravy zabezpečuje;
b) při nástupu do vozidla, pobytu v něm a při výstupu z vozidla se chovat tak, aby neohrozil
svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost dopravy, a dbát
přiměřené opatrnosti dané povahou drážní a silniční dopravy;
c) mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad IDOL a na výzvu pověřené osoby
se prokázat platným jízdním dokladem;
d) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti
dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících;
e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení Přepravního řádu nebo porušení
SPP IDOL dle Tarifu IDOL. Ceník přirážek a manipulačních poplatků je uveden v
Tarifu IDOL.
99. Cestující se sám musí starat, aby do správného vozidla nastoupil v nástupní zastávce/stanici,
přestoupil v přestupní zastávce/stanici a z vozidla v cílové zastávce/stanici vystoupil včas, na
stanovených místech a na správné straně.
100. Porušením SPP IDOL z hlediska bezpečnosti cestujícího, jiných osob a ochrany zdraví,
plynulosti dopravy, pořádku, čistoty a klidu ve vozidle nebo vlaku je, pokud cestující (vedle
činností vyjmenovaných ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb.):
a) pro jízdu použil zónu/zóny, které leží mimo matici povolených cest
b) nezajistí při pobytu v prostorách dopravce přístupných veřejnosti a ve vozidle nasazení
bezpečného náhubku psovi a pokud nedrží psa na vodítku nakrátko.
c) pokračoval v jízdě za zakoupenou cílovou zónu
d) nastupuje do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi
e) hlasitým vyzváněním svého mobilního telefonu, případně hlasitým telefonováním
obtěžuje spolucestující
101. Za porušení přepravních podmínek dle § 15 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb. vyjma písm. a), b) a s) a za porušení SPP IDOL dle čl. 100, vyjma písm. d) zaplatí
13
každý cestující přirážku dle Tarifu IDOL - Ceník přirážek a manipulačních poplatků v IDOL a
případné další náhrady a poplatky. Pokud cestující nemůže nebo odmítne zaplatit na místě, je
povinen prokázat pověřené osobě osobní údaje.
102. - 109. Neobsazeno
1.10 Pověřená osoba, přepravní kontrola
110. Osobou pověřenou ke kontrole jízdních dokladů a oprávněnou dávat cestujícím pokyny a
příkazy jsou zaměstnanci dopravce zajišťujícího příslušnou část přepravy (dále jen pověřená
osoba).
111. V případě veřejné linkové autobusové dopravy a městské hromadné dopravy je pověřenou
osobou řidič (případně průvodčí vozidla) nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená
průkazem nebo odznakem.
112. V případě železniční dopravy je pověřenou osobou:
•
zaměstnanec dopravce vybavený kontrolním odznakem, oprávněný k odbavení
cestujících a ke kontrole jízdních dokladů;
•
průvodčí nebo zaměstnanec dopravce pověřený jeho povinnostmi, oprávněný ke kontrole
jízdních dokladů a k odbavení cestujících, osobní pokladník nebo zaměstnanec dopravce
pověřený jeho povinnostmi, oprávněný k odbavení cestujících;
•
zaměstnanec dopravce oprávněný dávat cestujícím pokyny a příkazy.
Oprávnění dokládá pověřená osoba železničního dopravce průkazem.
113. Pověřená osoba je oprávněna:
a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a
přirážky k jízdnému anebo vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji
potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na
místě,
b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným
jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo
přirážku za porušení přepravních podmínek na místě,
c) vyloučit z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem
nebo jinou návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a
plynulost dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo
ohrožuje cestující a zaměstnance dopravce,
d) vyloučit cestujícího z přepravy pokud cestující přes upozornění nedodržuje Přepravní
řád, SPP IDOL nebo Tarif IDOL anebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby,
e) nepřipustit k dopravě nebo vyloučit z dopravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním
dopravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví
cestujících nebo pokud jejich dopravu neumožňují SPP IDOL.
f) odebrat cestujícímu žákovský, nebo studentský průkaz jestliže je poškozený, neplatný
nebo nemá vyplněné potřebné náležitosti
114. Povinnost dle zákona č. 101/2000 sb. §18 odstavec 2
a) Osobní údaje cestujících, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem
podle Tarifu pro přepravu cestujících a neuhradili přirážku v hotovosti na místě kontroly,
budou vedeny a uchovávány v automatizovaném systému subjektu, který provádí
14
přepravní kontrolu, podle ustanovení § 5 ods. 2 písm. E) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v těchto lhůtách:
•
pohledávky, které byly ukončeny nebo uhrazeny v plné výši před podáním žaloby –
po dobu 5 let od data provedení úhrady nebo ukončení vymáhání,
•
pohledávky, které byly uhrazeny na základě soudního rozhodnutí – po dobu 10 let
od data provedení úhrady,
•
pohledávky, u kterých bylo ukončeno vymáhání na základě pravomocného
rozhodnutí soudu – po dobu 10 let od data nabytí právní moci soudního rozhodnutí
b) Subjekt, který provádí přepravní kontrolu, zpracovává u cestujících osobní údaje
v rozsahu uvedeném na „Hlášení o porušení tarifu a smluvních přepravních podmínek“ a
výhradně za účelem vymáhání úhrady pohledávek po osobách, které se při kontrole
neprokázali platným jízdním dokladem podle Tarifu pro přepravu cestujících a neuhradili
přirážku v hotovosti na místě kontroly. Po úplné úhradě pohledávky bude
z automatizovaného systému vyřazen údaj o rodném čísle, který bude dále zpracováván
pouze v „Hlášení o porušení tarifu a smluvních přepravních podmínek“. Subjekty
zpracovávaných a uchovávaných údajů budou pouze osoby, které se při kontrole
neprokázali platným jízdním dokladem podle Tarifu pro přepravu cestujících a neuhradili
přirážku v hotovosti na místě kontroly. Příjemcem zpracovávaných a uchovávaných údajů
bude pouze subjekt provádějící přepravní kontrolu, přičemž tyto údaje mohou být
zpřístupněny jiným subjektům stanoveným zvláštním zákonem nebo za účelem výkonu
práva a plnění povinností stanovených zvláštními zákony.
c) Subjekt údajů je oprávněn jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za
přiměřenou náhradu, formou písemné žádosti požadovat informaci o osobních údajích o
něm zpracovávaných.
115. Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje potřebné při
vymáhání jízdného a přirážek za porušení přepravních podmínek a vymáhání případných
vzniklých škod. Pokud cestující odmítne pověřené osobě své osobní údaje prokázat, bude o
pomoc požádána Policie ČR.
116. Vyloučením cestujícího z přepravy nesmí být ohrožena jeho bezpečnost a zdraví a nesmí být
ohrožena ani bezpečnost dopravy. Nedoprovázené dítě mladší 15 let lze vyloučit ze železniční
přepravy v nejbližší vhodné obsazené stanici s předáním pověřené osobě železničního dopravce.
117-119. Neobsazeno
1.11 Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob
Doplňuje pojmy definované § 38, odst. 1, § 39, odst. 1 a 2, § 40, odst.1, písm. a), b), § 42, odst.4
Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční
osobní dopravu.
120. Cestující může uplatnit u dopravce právo z přepravní smlouvy, jestliže jde o
•
vrácení nebo nesprávný výpočet jízdného nebo jiných částek v osobní dopravě,
•
vrácení nebo nesprávný výpočet přepravného.
121. Cestující, který byl oprávněně vyloučen z přepravy dle SPP IDOL, nemá právo na vrácení
zaplaceného jízdného.
15
122. Nestanoví-li Tarif a SPP IDOL nebo Rada města v Tarifu platném pro zóny s MHD jinak,
začíná časová platnost jízdenky pro jednotlivou jízdu, neintegrovaného papírového dokladu pro
zavazadlo na spoj, jízdenek IDOL+ a IDOL 5+ a jednozónových 24hodinových jízdenek pro
zóny s MHD (v případě že Rada města takový jízdní doklad pro příslušnou zónu vyhlásila)
okamžikem nákupu. Vzhledem k tomu cestující nemá nárok na vrácení jízdného za úplné
nevyužití těchto jízdních dokladů s výjimkou neintegrované papírové jízdenky pro jednotlivou
jízdu zakoupené v obsazené stanici železničního dopravce z předprodejního strojku, nevyužité
z důvodů, které nejsou na straně cestujícího. Vracení jízdného za částečně využitou jízdenku pro
jednotlivou jízdu, neintegrovaný papírový doklad pro zavazadlo na spoj, jízdenky IDOL+ a
IDOL 5+ a jednozónové 24hodinové jízdenky pro zóny s MHD (v případě, že Rada města
takový jízdní doklad pro příslušnou zónu vyhlásila) se v IDOL neprovádí.
123. Právo z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož
skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala. Místem
příslušným k vyřízení uplatněného práva:
a) při nesprávném výpočtu jízdného nebo přepravného se uplatňuje bezprostředně, a to
u dopravce, který jízdní doklad vydal
u železnice je místem příslušným k vyřízení nástupní stanice nebo stanice, kde byl
jízdní doklad vydán;
u autobusové dopravy se uplatňuje přímo u řidiče, případně osobně či písemně u
kmenového dopravce
u městské hromadné dopravy se uplatňuje v předprodejních místech dopravce
b) při nesprávném výpočtu jízdného nebo přepravného v případě, že cestující tuto
skutečnost nezjistil bezprostředně po nákupu jízdního dokladu, se právo uplatňuje u
jednotlivého jízdního dokladu u dopravce, který jízdní doklad vydal, v případě časových
kupónů osobně či písemně u kmenového dopravce,
c) při úplném nevyužití časové předplatní nepřenosné jízdenky se uplatňuje u kmenového
dopravce,
d) v případě neintegrované papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupené v obsazené
stanici železničního dopravce z předprodejního strojku nevyužité z důvodů, které nejsou
na straně cestujícího, uplatňuje cestující právo z přepravní smlouvy ve stanici, kde byla
jízdenka zakoupena.
124. Pokud se cestující vzdá jízdy a požaduje dle § 40 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb. odst.2, písm.b) návrat do původní nástupní zóny, zakoupí si pro tuto jízdu
odpovídající doklad a podle možností vyžádá od dopravce potvrzení pro potřeby uplatnění práva
z přepravní smlouvy. Uplatnění práva z přepravní smlouvy je vázáno na podmínku jízdy zpět
nejbližším vhodným spojem. Právo z přepravní smlouvy cestující uplatní písemně u koordinátora.
Koordinátor ověří oprávněnost žádosti. V případě kladného posouzení žádosti bude cestujícímu
u jeho kmenového dopravce vrácena cena všech zakoupených jízdních dokladů.
125. Návratky ze zcela nevyužitých časových předplatních nepřenosných jízdních dokladů IDOL
z důvodů na straně cestujícího musí být uplatněny u kmenového dopravce před prvním dnem
platnosti.
126. Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nevyužitou nebo jen částečně
využitou časovou předplatní nepřenosnou jízdenku IDOL na BČK z důvodů vzniklých na straně
cestujícího vzniká:
16
a) u všech druhů časových předplatních nepřenosných jízdenek IDOL při uplatnění požadavku
vrácení jízdného před prvním dnem platnosti. Při vrácení bude účtován manipulační poplatek ve
výši 10% vrácené hodnoty jízdného, minimálně však 30Kč
b) u 30-ti denních časových předplatních nepřenosných jízdenek IDOL pouze v případě
prokazatelně neuskutečněné přepravy v 16-tém a dalším dnu platnosti časové předplatní
nepřenosné jízdenky IDOL nebo jejím vrácení do této doby. V tomto případě se cestujícímu
vrací 50% ceny jízdenky a účtuje se manipulační poplatek ve výši 10% vrácené hodnoty jízdného.
Prokazatelné nevyužití časové předplatní nepřenosné jízdenky je nutno doložit písemným
potvrzením, např. o pobytu ve zdravotnickém zařízení, pobytu mimo území ČR, dokladem o
úmrtí nebo jiným písemným potvrzením orgánu státní správy, ze kterého je patrno, že cestující
nemohl jízdy v daném časovém období uskutečnit.
c) u 90denních a ročních časových nepřenosných jízdenek IDOL v případě uplatnění požadavku
vrácení jízdného před uplynutím poloviny doby její platnosti (resp. 2/3 u čtvrtletních jízdenek).
V tomto případě bude cestujícímu vrácen alikvotní podíl jízdného odpovídající počtu nevyužitých
kalendářních měsíců. Za vrácení jízdného bude dále účtován poplatek ve výši 20% vrácené
hodnoty jízdného.
127. V případě ztráty, zcizení nebo jiné nefunkčnosti BČK (a nejedná se o reklamaci) dopravce
po předložení protokolu od vydavatele karty vrátí cestujícímu poměrnou část ceny za nevyužité
časové předplatní nepřenosné jízdenky IDOL. Poměrná část se počítá tak, že počet dní, kdy
cestující tyto časové předplatní kupóny nemohl využít, se podělí celkovým počtem dní platnosti
kupónu a vynásobí cenou kupónu. Za rozhodující se počítá následující pracovní den po datu, kdy
cestující oznámil ztrátu, zcizení nebo nefunkčnost karty a které je uvedeno na protokolu od
vydavatele karty. Za vrácení jízdného bude účtován manipulační poplatek dle Ceníku přirážek a
manipulačních poplatků IDOL uvedeného v Tarifu IDOL.
128. V případě neuznané reklamace BČK, kdy zároveň cestující požádá o vydání nové karty, se
postupuje analogicky k bodu 52. V případě, že cestující při neuznané reklamaci nepožádá o
vydání nové karty, postupuje se analogicky k bodu 127. Dopravce vrací poměrnou část ceny
pouze za nevyužité časové předplatní nepřenosné jízdenky IDOL s platností přesahující platnost
Náhradního dokladu. Za rozhodující pro výpočet návratku se považuje následující pracovní den
po datu, kdy skončila platnost Náhradního dokladu a které je uvedeno na Potvrzení o reklamaci
karty. Cestující je povinen toto Potvrzení dopravci předložit, vrácení poměrné části ceny bez
předložení Potvrzení není možné.
129. Dopravcem, který vypořádává položky z odstavců 127. až 128. je kmenový dopravce.
Dopravce bude za provedení vyjmenovaných operací účtovat manipulační poplatek dle Ceníku
přirážek a manipulačních poplatků v IDOL (viz kapitola 1.2.11 Tarifu IDOL).
130. Návratky z časových jízdních dokladů IDOL částečně nevyužitých z příčin na straně
dopravců zapojených v IDOL se neprovádějí.
131. O specifických případech je oprávněn rozhodnout koordinátor.
132. Při uplatnění práva z jízdních dokladů hrazených v cizí měně je návratek jízdného prováděn
v CZK dle zásad uvedených v části 1.11 SPP IDOL. Pro přepočet je uplatněn kurz vyhlášený
koordinátorem.
133. – 134. Neobsazeno
1.12 Závěrečná ustanovení
135. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých
zvířat v IDOL od 1. 1. 2011.
17
136. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDOL a Tarifu IDOL je k dispozici:
•
v sídle KORID LK, spol. s r.o.
•
v sídle a informační kanceláři ČSAD Česká Lípa, a.s.,
•
v sídle a informační kanceláři BusLine a.s.
•
v sídle a informační kanceláři ČSAD Liberec, a.s.,
•
v sídle a informační kanceláři DPMLJ a.s.,
•
v obsazených železničních stanicích zařazených do systému IDOL,
•
v Klientském centru Opuscard, Frýdlantská 173, 460 01 Liberec 1,
•
na internetových stránkách www.iidol.cz
18
Dodatek k smluvním přepravním podmínkám Integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) platný pouze pro
linky MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou
provozovatele:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova ulice 3
461 71 Liberec III.
Tento dodatek je nedílnou součástí Smluvních přepravních podmínek Integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje (dále jen Smluvní přepravní podmínky). Náležitosti, které
nejsou uvedené v dodatku se řídí Smluvními přepravními podmínkami (IDOL) – část obecná a
přepravním řádem.
Obsah
Čl. I
Všeobecná ustanovení
Čl. II
Výklad některých pojmů
Čl. III
Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
Čl. IV
Jízdní doklady a jejich platnost
Čl. V
Placení jízdného a přirážek
Čl. VI
Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
Čl. VII
Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
Čl. VIII
Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
Čl. IX
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Čl. X
Přeprava osob na vozíku pro invalidy
Čl. XI
Přeprava zavazadel MHD
Čl. XII
Práva z přepravní smlouvy
Čl. XIII Společná ustanovení
Čl. I
Všeobecná ustanovení
1. Tento Dodatek k smluvním přepravním podmínkám Integrovaného dopravního systému Libereckého
kraje platí pro pravidelnou přepravu osob, spoluzavazadel a živých zvířat na linkách MHD Liberec a
MHD Jablonec nad Nisou provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou,
a.s. (dále jen dopravce nebo DPMLJ, a.s.) a stanovuje podmínky pro přepravu, odpovědnost a práva
dopravce, práva a povinnosti cestujících.
2. Linky MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou jsou definovány v Příloze č.2 - seznam
zapojených dopravců - těchto SPP IDOL. Není-li uvedeno dále jinak, platí tyto podmínky pro
linky MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou stejně.
19
3. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního řádu,
těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu MHD (dále jen tarif).
4. Řidič autobusu, nebo osoba, která řídí drážní vozidlo nebo jiná dopravcem pověřená osoba vybavená
kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce, (dále jen pověřená osoba) je oprávněna vykonávat
kontrolu přepravní tarifní kázně cestujících a dále je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy
k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Čl. II
Výklad některých pojmů
1. Za osobu s omezenou schopností pohybu a orientace se považují: osoby postižené pohybově, zejména
osoby na vozíku pro invalidy, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby
doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobu s mentálním postižením. (vyhl. 369/2001
Sb.)
Čl. III
Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující:
a. využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla jen s platným jízdním
dokladem (dále jen „nástup do vozidla“) a dopravce začne požadovanou přepravu realizovat,
b. využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla, jízdenku pro
jednotlivou jízdu si označí bezodkladně po nástupu do vozidla a dopravce začne požadovanou
přepravu realizovat.
2. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a
jízdné cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla tím, že:
a. si zakoupí jízdenku prostřednictvím elektronické peněženky na bezkontaktní čipové kartě,
b. si zakoupí jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče za podmínek dále stanovených a tuto si označí
ve strojku na označení jízdenek, (dále jen označovací zařízení“),
c. si zakoupí jízdenku v prodejním automatu (je-li jím vozidlo vybaveno) a v případě, že si zakoupí
neoznačenou jízdenku, je povinen si tuto označit v označovacím zařízen.
3. Jestliže se cestující, který je ve vozidle, nemůže po započetí přepravy prokázat platným jízdním
dokladem, platí, že přepravní smlouva vznikla nástupem cestujícího do vozidla.
4. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným
jízdním dokladem, není-li dále stanoveno jinak.
5. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu. Za splnění
přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li
k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou.
20
Čl. IV
Jízdní doklady a jejich platnost
1. Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při
kontrole prokazuje, a to i při výstupu.
2. Platným jízdním dokladem je:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu uvedená v tarifu, přičemž jízdenka řádně označená v označovacím
zařízení umístěném ve vozidlech platí po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu odpovídající
druhu a ceně jízdenky,
b) jízdenka pro jednotlivou jízdu v podobě elektronického záznamu, opravňující k jízdám po dobu její
platnosti ve vymezeném rozsahu, zakoupená prostřednictvím elektronické peněženky na BČK (na
kartu lze nahrát pouze jednu jízdenku pro jednotlivou jízdu, další jízdenku lze zakoupit pouze
v papírové podobě),
c) časová předplatní jízdenka nepřenosná platí pro oprávněnou osobu, jejíž osobní údaje a fotografie
jsou uvedeny na BČK, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném
rozsahu. K prodeji časových nepřenosných jízdenek je nutné předložit platnou osobní bezkontaktní
čipovou kartu,
d) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu (zákon č.100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění z.č.110/1990 Sb. a z.č.360/1999 Sb.), tarifu nebo smluvních přepravních
podmínek právo na přepravu,
e) časová předplatní jízdenka přenosná platí při plnění přepravní smlouvy výhradně pro jednu osobu
po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu odpovídající druhu a ceně jízdenky,
f) SMS jízdenka nebo jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního telefonu (dále jen SMS
jízdenka), která po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu odpovídající druhu a ceně jízdenky,
g) doklad nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě podle zvláštního právního předpisu nebo
tarifu,
3. Jiný jízdní doklad než jízdenka pro jednotlivou jízdu a časová předplatní jízdenka (jejich náležitosti jsou
stanoveny vyhláškou Ministerstva dopravy 175/2000 Sb.) musí obsahovat údaje stanovené tarifem.
4. Daňový doklad není jízdním dokladem.
5. Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech, kdy jízdní doklad:
a) není řádně označen,
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
c) obsahuje údaje, které neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
d) je použit neoprávněnou osobou,
e) je použit po uplynutí doby jeho platnosti,
f) kdy cestující nedodržel podmínky stanovené pro jeho použití tarifem, přepravním řádem nebo
těmito Smluvními přepravními podmínkami,
g) není originálem,
21
h) vykazuje známky opakovaného použití,
i)
je vyznačen mimo vyznačené tiskové pole, takto označený jízdní doklad je posuzován jako platný
pouze za předpokladu, že údaje vyznačené mimo tiskové pole jsou čitelné, nebo jsou shodné s údaji
dodatečně vyznačenými v tiskovém poli jízdenky při dodržení časové tolerance + 1 minuta mezi
časovými údaji vyznačenými na jízdence,
j)
je označen až v době, kdy odpovědná osoba zahájila přepravní kontrolu,
k) nemá v tiskovém poli údaje vyznačené zařízením na označení jízdenek nepravidelně zabarveny
červenou a modrou barvou,
Pověřená osoba je povinna odebrání jízdního dokladu vyznačit cestujícímu v zápisu o provedené
přepravní kontrole.
6. SMS jízdenka je neplatná
a. uplynula-li doba její platnosti,
b. nebyla-li zaslána smluvním distributorem SMS jízdenek dopravce,
c. byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo přeposlána,
d. nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
e. odeslal-li cestující SMS pro nákup jízdenky v době výkonu přepravní kontroly,
f. nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro její použití tarifem nebo těmito Smluvními
přepravními podmínkami,
g. není-li SMS jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole nalezena,
7.
Jízdní doklad je cestující povinen uložit tak, aby bylo zabráněno jeho poškození vlivem znečištění,
vlhkého prostředí, slunečních paprsků, mastnoty, saponátů, pracích prostředků, anebo jiným, obdobně
nepříznivě působícím vlivům.
8.
Jízdní doklad, jehož nosičem je bezkontaktní čipová karta, nelze odebrat s výjimkou osobní
bezkontaktní čipové karty, je-li zneužita jinou než oprávněnou osobou.
9.
Cestujícím, kteří nebudou mít zaplacenou pohledávku na oddělení přepravní kontroly a právním
oddělení, nebude umožněn nákup další předplatní časové jízdenky (kuponu), do doby vyrovnání dlužné
částky.
Čl. V
Placení jízdného a přirážek
1. Cestující je povinen před nástupem do vozidla mít připravený jízdní doklad pro zamýšlenou přepravu,
pokud:
a. nemá doklad opravňující k bezplatné přepravě nebo
b. nehodlá-li si zakoupit jízdenku v prodejním automatu (je-li jím vozidlo vybaveno) nebo
c. nehodlá-li si zakoupit jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče nebo
d. nehodlá-li si zakoupit jízdenku prostřednictvím elektronické peněženky na bezkontaktní čipové
kartě.
22
2. Nezakoupí-li si cestující jízdenku před nástupem do vozidla, přestože mu to dopravce umožnil, smí
nastoupit do vozidla bez jízdenky, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidle prodej jízdenek a cestující si
zakoupí jízdenku po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovémto případě cestující zaplatí jízdné,
jehož výše je stanovena v tarifních podmínkách.
3. Papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu je cestující povinen si připravit před nástupem do vozidla tak,
aby si ji mohl bezodkladně po nástupu označit v nejbližším označovacím zařízení. Čas potřebný
k bezodkladnému označení jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal
místo k sezení, vyhledal nepřipravenou jízdenku nebo vykonával jinou činnost, jež nesouvisí
s bezodkladným označením. Cestující je povinen zakoupenou jízdenku pro jednotlivou jízdu při
nástupu do vozidla bezodkladně označit na lícové straně v místě určeném na jízdence pro její označení
v příslušném označovacím zařízení a provést kontrolu správnosti vytištěných údajů. V případě, že
nejbližší označovací zařízení je mimo provoz nebo se cestujícímu nepodařilo jízdenku v označovacím
zařízení označit, je povinností cestujícího použít k označení jízdenky další označovací zařízení ve vozidle
či upozornit na toto řidiče. Obdobně je cestující povinen postupovat v případě nákupu jízdenky
v prodejním automatu ve vozidle, v doplňkovém prodeji u řidiče a prostřednictvím elektronické
peněženky na bezkontaktní čipové kartě.
4. Hodlá-li si cestující zakoupit jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče, je povinen nastoupit do vozidla
prvními dveřmi (u řidiče) a v zájmu urychlení prodeje jízdenky si připravit odpočítané mince v hodnotě
jízdenky (v případě placení papírovou bankovkou pouze do hodnoty 200,- Kč). Takto zakoupenou
jízdenku je pak cestující povinen neprodleně označit v příslušném označovacím zařízení.
5. Požaduje-li na linkách MHD Liberec cestující papírový doklad o zakoupení jízdenky prostřednictvím
elektronické peněženky na bezkontaktní čipové kartě, musí si takovou jízdenku zakoupit v zařízení
vybaveném tiskárnou pro tisk papírových dokladů, které je zpravidla umístěné u prostředních dveří
vozidla.
6. Na linkách MHD Jablonec nad Nisou při zakoupení jízdenky prostřednictvím elektronické peněženky
na bezkontaktní čipové kartě zařízení ve voze papírový doklad vydá a cestující je povinen doklad
odebrat.
7. Cestující má možnost jako platnou jízdenku použít jízdenku zakoupenou prostřednictvím SMS zprávy
mobilního telefonu nebo datovou jízdenku (dále SMS jízdenka).
a) Počátek časové platnosti SMS jízdenky je dán okamžikem zaslání žádosti,
b) SMS jízdenka platí v tarifní zóně Liberec a pouze na linkách provozovaných DPMLJ, a.s.,
c) SMS jízdenka je přestupní v rámci časové a zónové platnosti,
d) cestující je povinen nastoupit do vozidla s již přijatou platnou SMS jízdenkou ve svém mobilním
telefonu. Při přepravní kontrole je cestující povinen předložit na výzvu pověřené osoby dopravce
SMS jízdenku a reálným způsobem umožnit ověření její platnosti. Zakoupením SMS jízdenky
cestující souhlasí s tím, že k ověření platnosti této jízdenky poskytne pověřené osobě dopravce
telefonní číslo, z něhož byla SMS jízdenka zakoupena a k ověření platnosti této jízdenky předloží
k nahlédnutí pověřené osobě mobilní komunikační zařízení pro ověření veškerých přijatých dat
SMS jízdenky (tj. nejen samotného textu přijaté SMS zprávy, ale též dalších detailů) Nesplní-li
cestující tyto podmínky, nebo jen jednu z nich, nebo není-li SMS jízdenka na základě přiděleného
kódu při přepravní kontrole nalezena, je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky,
23
e) SMS jízdenka je neplatná, uplynula-li doba její platnosti, nebo byla-li použita mimo tarifní zónu
Liberec nebo na jiných linkách než které provozuje DPMLJ, a.s., nebo byla-li jakkoli upravována,
přepisována nebo přeposlána a nebo nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
f) cestující zakoupením SMS jízdenky přistupuje na výše stanovené podmínky pro její použití.
V případě nedodržení stanovených podmínek použití bude cestující považován za cestujícího bez
platné jízdenky,
8. Reklamaci SMS jízdenky lze uplatnit pouze na předepsaném formuláři, který je dostupný na stránkách
www.jízdenka.dpml.cz nebo je k dispozici na informačním centru DPMLJ, a.s. ve Fügnerově ulici. O
výsledku reklamací budou cestující písemně vyrozuměni. Podle zákona 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích je možné reklamaci na poskytovanou službu uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne
vadného poskytnutí služby. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je firma DIRECT pay,s.r.o.
9. Nákup datové jízdenky se provádí pomocí aplikace DZone. Postup instalace a nabití účtu najdete na
webových stránkách www.dpml.cz nebo www.dzone.cz nebo na samostatných letácích, které obdržíte
na oddělení infocentra ve Fügnerově ul. v terminálu MHD. Jízdenky jsou přestupní a platí pouze v
tarifní zóně Liberec a na linkách DPMLJ,a.s.
10. Nezakoupí-li si cestující jízdenku podle předchozích odstavců a je přepravován bez platné jízdenky,
považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.
11. V případě zapomenutí časové nepřenosné jednozónové jízdenky platné pro zónu Liberec nebo
průkazu, opravňujícího k bezplatné přepravě, má cestující možnost dodatečně předložit tyto platné
jízdní doklady nejpozději do 5-ti pracovních dnů po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu na
oddělení přepravní kontroly. V tomto případě zaplatí cestující pouze pořádkovou přirážku podle
sazebníku dle písmene d) odstavce 11..
12. Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních
přepravních podmínek se řídí ustanovením Tarifu IDOL – ceníkem přirážek a manipulačních
poplatků v IDOL.
13. Výše přirážek je stanovena následovně:
1. pokud se cestující neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit tarifní jízdné a dále
přirážku ve výši 1000,- Kč,
2. v případě, že cestující zaplatí jízdné a přirážku bezprostředně po zjištění jízdy bez platného jízdního
dokladu ve vozidle, nebo nejpozději do 5-ti pracovních dnů v doplatkové pokladně dopravce, je výše
přirážky snížena na částku 600,- Kč. Výše přirážky se nesnižuje v případě, že se cestující při kontrole
prokáže padělaným nebo záměrně pozměněným jízdním dokladem,
3. po uplynutí 5-ti pracovních dnů, na upomínku nebo při právním vymáhání, zaplatí cestující částku
v plné výši 1000,- Kč,
4. při předložení platného časového nepřenosného jednozónového dokladu pro tarifní zónu Liberec
nebo průkazu, opravňujícího k bezplatné přepravě, do 5-ti pracovních dnů se přirážka snižuje na 40,Kč, nestanoví-li Rada města v Tarifu platném pro zóny s MHD jinak,
24
5. při předložení platného časového nepřenosného jednozónového dokladu pro tarifní zónu Liberec
nebo průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě po uplynutí 5-ti pracovních dnů, nejpozději však
do 30-ti pracovních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, je výše přirážky
stanovena na 600,- Kč
6. v případě, že cestující nepředloží platnou časovou nepřenosnou jednozónovou jízdenku pro tarifní
zónu Liberec nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě do 30-ti kalendářních dnů, přirážka se
stanovuje v plné výši na 1000,- Kč
7. za porušení povinností cestujícího, je přirážka stanovena ve výši 40,- Kč
8. za neprovedení check-in ve vozidlech MHD (začipování) se stanovuje přirážka ve výši 100,- Kč.
Čl. VI
Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
1. DPMLJ, a.s. informuje cestující o změnách v pravidelné dopravě na vývěskách a v informačním centru
na terminálu MHD, v regionálním tisku, rozhlasových, případně televizních médiích, na vlastních
webových stránkách www.dpml.cz a formou informačních letáků, zveřejňovaných v celé síti MHD (na
staničních sloupcích, zastávkách a ve vozidlech).
2. Povinnosti cestujícího
a. na linkách MHD Liberec
a) Mimo dobu, kdy je zaveden nástup předními dveřmi, je cestujícím do vozidel (tramvají i autobusů)
povolen nástup a výstup všemi dveřmi.
b) V době od 20:00 do 4:00 hodin je zaveden nástup do vozidel předními dveřmi, výstup z vozidel je
všemi dveřmi. V této době je cestující povinen při nástupu se prokázat platným jízdním dokladem.
c) V době nižší přepravní poptávky, nebo z důvodu prováděné kontroly jízdních dokladů, může
dopravce na vybraných linkách anebo jejich částech zavést nástup předními dveřmi i v době mimo
čas uvedený v předchozím odstavci. Cestující budou o této skutečnosti informováni obvyklým
způsobem,
b. na linkách MHD Jablonec nad Nisou
a) Je po celou dobu provozu zaveden nástup do vozidel předními dveřmi, výstup z vozidel je druhými
a dalšími dveřmi vozidla (osobě se sníženou schopností pohybu a orientace, případně i jejímu
doprovodu je umožněn výstup i předními dveřmi pod přímým dohledem řidiče). Při nástupu je
cestující povinen se vždy prokázat platným jízdním dokladem.
3. Cestující je dále povinen:
a) seznámit se před uzavřením přepravní smlouvy s Přepravním řádem, Smluvními přepravními
podmínkami, příslušným tarifem a tyto podmínky plnit,
b) na výzvu dopravcem pověřené osoby se ihned prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se
platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku stanovenou těmito Smluvními přepravními
podmínkami nebo prokázat svoje osobní údaje potřebné k vymáhání přirážky z dokladu totožnosti,
25
c) mít jízdní doklad nebo mobilní komunikační zařízení uchované tak, aby na výzvu dopravcem
pověřené osoby byla umožněna okamžitá kontrola platnosti jízdního dokladu nebo SMS jízdenky
kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystupování z vozidla,
d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy k zjištění totožnosti,
anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit
totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu b).
e) připravit si jízdenku před nástupem do vozidla k jejímu bezprostřednímu označení, je-li tato jízdenka
k označení určena, a pokud si jízdenku nehodlá koupit v doplňkovém prodeji u řidiče, nebo
v předprodejním automatu umístěném ve vozidle anebo v podobě elektronické jízdenky na bázi
bezkontaktní čipové karty,
f) mít při přepravě u sebe platný jízdní doklad, po celou dobu přepravy, tj. při zahájení přepravy,
v průběhu přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla a přepravuje-li spoluzavazadla či živá zvířata,
musí mít platný doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně,
g) po nástupu do vozidla a případném zakoupení jízdenky v předprodejním automatu ve vozidle nebo
u řidiče bez prodlení označit jednotlivou jízdenku v některém z označovacích zařízení ve vozidle a o
správném označení se přesvědčit. Cestující nesmí před označením jízdenky zaujmout místo k sezení
a provádět jinou činnost nesouvisející s neprodleným označením jízdenky. Po celou dobu přepravy
musí mít označenou jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby po dobu její platnosti nebyla poškozena,
h) při nástupu do vozidla, kde je povolen nástup pouze předními dveřmi, předložit bez vyzvání řidiči
vozidla, nebo jiné dopravcem pověřené osobě, ke kontrole jízdní doklad, v případě zakoupení SMS
jízdenky mobilní komunikační zařízení. Kontrola může být provedena opakovaně ve vozidle po
zahájení přepravy
i) vystoupit z vozidla v případě, že byl řidičem nebo pověřenou osobou dopravce vyloučen z přepravy
j) na veřejných prostorách dopravce se chovat tak, aby neobtěžoval ostatní cestující nebo aby
nepoškozoval majetek či zařízení sloužící při veřejné dopravě osob.
4. Přepravní kontrola
a) tuto činnost provádí pověřená osoba dopravce, která je oprávněna:
po předložení kontrolního odznaku nebo průkazu dopravce požadovat od cestujícího
předložení platného jízdního dokladu,
vykonávat kontrolu jízdních dokladů, ověřovat platnost SMS jízdenky pomocí systému online spojení s elektronickým systémem jízdenek za použití pomocného kódu, HASH
identifikace nebo telefonního čísla,
pro případ, že cestující nemá platný jízdní doklad, vyžadovat od cestujícího zaplacení tarifem
stanoveného jízdného a přirážky k jízdnému ve výši stanovené v přepravních podmínkách
nebo požadovat prokázání osobních údajů uvedených v platném osobním dokladu
potřebných k vymáhání jízdného a přirážky a činit jménem dopravce další úkony směřující
k vymožení jízdného a přirážky k jízdnému, které předcházejí soudnímu řízení,
pokud se cestující neprokáže platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku
k jízdnému a současně odmítne prokázat osobní údaje, jednat v souladu s ustanovením § 6
Občanského zákoníku tak, aby byla zajištěna práva dopravce a pověřené osoby,
26
vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným
jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
uložit cestujícímu zaplatit přirážku nebo ho vyloučit z přepravy, pokud přes upozornění
nedodržuje tyto přepravní podmínky, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo
nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu ostatních cestujících nebo je jinak
obtěžuje. Vyloučením z přepravy však nesmí být ohrožena jeho bezpečnost,
nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním
přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo
ohrožují jejich zdraví, nebo pokud jejich přepravu neumožňují vyhlášené přepravní
podmínky, zejména obsazenost vozidla
b) řidič vozidla je oprávněn provádět kontrolu jízdních dokladů tak, aby nebyla narušena plynulost
dopravy,
c) dopravce rozhoduje o způsobu kontroly,
d) v případě zjištění falzifikátu časové nepřenosné jízdenky nebo jiného zneužití bezkontaktní čipové
karty, může být dopravcem z důvodu úmyslného podvodu odmítnut prodej dalšího časového
nepřenosného jízdného,
5. Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení se umožňuje v těchto případech:
a) je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle
apod.), upozorní řidiče přerušovaným stisknutím tlačítka „znamení k řidiči“,
b) hodlá-li vystoupit cestující s dětským kočárkem, nebo osoba s omezenou schopností pohybu a
orientace, příp. osoba na vozíku pro invalidy, je povinen upozornit řidiče před zastavením v zastávce,
v níž vystupuje, dvojím krátkým stisknutím tlačítka „znamení k řidiči“.
c) hodlá-li vystoupit na zastávce na znamení, je povinen dostatečně včas upozornit řidiče jedním
stisknutím tlačítka „znamení k řidiči“ nebo stisknutím tlačítka „otevření dveří cestujícími“,
d) na linkách MHD Jablonec nad Nisou pak vždy, hodlá-li cestující vystoupit na každé zastávce, a
to dostatečně včas.
Čl. VII
Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou
ve vozidle vyhrazena a označena pro přepravu těchto osob,
2. Cestující s omezenou schopností orientace (nevidomí či s jinými vadami zraku) mají přednost při
obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazena a označena pro přepravu těchto osob.
Čl. VIII
Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, dětský kočárek nebo jízdní kolo,
jestliže to technické provedení vozidla a předpokládaná obsazenost spoje dovolují.
2. Cestující s dětským kočárkem, s jízdním kolem či na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit
pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující
27
musí umístit dětský kočárek, jízdní kolo či vozík pro invalidy na místě ve vozidle určeném a zajistit je
proti samovolnému pohybu a mít pod dohledem po celou dobu přepravy a zabezpečit, aby neznečistilo
nebo nepoškodilo ostatní cestující nebo zařízení vozidla.
3. Přeprava cestujícího s dětským kočárkem s dítětem má při nástupu do vozidla přednost před přepravou
jízdního kola.
4. Pro přepravu dětského kočárku bez dítěte a jízdního kola platí ustanovení o přepravě zavazadel.
5. Pověřená osoba dopravce může přepravu dětského kočárku nebo jízdního kola odmítnout, jestliže
frekvence cestujících tuto přepravu neumožňuje.
Čl. IX
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na
sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení
zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je
povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace toto místo uvolnit.
2. Dopravce vyhradí a označí v každém jednotlivém voze MHD nejméně šest míst k sezení pro cestující
s omezenou schopností pohybu a orientace.
3. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v MHD umožněn nástup do vozidla
i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo výstup cestujících. Osoba se
sníženou schopností pohybu a orientace, nebo její doprovod, pokud nevystupují dveřmi pod přímým
dohledem řidiče (předními dveřmi), jsou o svém výstupu z vozidla povinni uvědomit řidiče osobně nebo
signalizačním zařízením.
Čl. X
Přeprava osob na vozíku pro invalidy
1. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle, nebo dovoluje-li to
technické provedení vozidla a jeho obsazenost a je současně zajištěna pomoc další osoby při nástupu a
výstupu cestujícího na vozíku pro invalidy do a z vozidla, též v jiném vozidle.
2. Dopravce zajistí přepravu podle odstavce 1) na spojích, které jsou v jízdním řádu označeny též pro
přepravu cestujících na vozíku pro invalidy.
3. Cestující na vozíku pro invalidy může nastoupit do bezbariérového vozidla pouze se souhlasem řidiče a
vystoupit s vědomím řidiče a je povinen vozík zajistit proti samovolnému pohybu (např. doprovodnou
osobou). S invalidním vozíkem se do vozidla nastupuje dveřmi označenými symbolem vozíku.
4. Pro cestujícího na vozíku pro invalidy platí přiměřeně i ustanovení čl. VIII. Pokud tyto povinnosti není
cestující schopen splnit sám, je povinen si předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně
tyto povinnosti za něj splnit, a to včetně naložení vozíku do vozidla a vyložení z vozidla.
Čl. XI
Přeprava zavazadel v MHD
1. Zavazadla se přepravují v MHD společně s cestujícím ve vozidle pod jeho dohledem jako ruční
zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo.
28
2. Přeprava živých zvířat
a) Ze živých zvířat může vzít cestující s sebou do vozidla jen drobná domácí zvířata, jsou-li zcela
uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným
dnem.,
b) Dopravce může přepravu zvířat na některých spojích omezit nebo vyloučit nebo omezit počet psů
na vodítku současně přepravovaných ve vozidlech a pověřená osoba může přepravu psa beze
schrány a bez náhubku odmítnout z důvodu zajištění bezpečnosti cestujících. Takto přepravovaný
pes nesmí být během přepravy puštěn z vodítka a po celou dobu přepravy musí mít nasazen
náhubek a nesmí svým chováním ohrožovat ostatní cestující, řidiče nebo pověřenou osobu
dopravce,
c) Přeprava dětského kočárku s dítětem a cestujícího na invalidním vozíku má přednost před
přepravou psa,
Čl. XII
Práva z přepravní smlouvy
1. Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje oprávněný u dopravce, u něhož skutečnost
zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy nastala, nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření přepravní
smlouvy.
2. Práva z přepravní smlouvy se uplatňují písemnou žádostí s uvedením důvodů a výše požadované
náhrady. Vrácení jízdného nebo jiných částek z přepravy cestujících se uplatňuje na oddělení
předprodeje jízdenek na adresách: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III (zpravidla pro MHD Liberec) nebo
Luční 3, 466 05 Jablonec nad Nisou (zpravidla pro MHD Jablonec nad Nisou). Jde-li o vrácení jízdného
nebo jiných částek z přepravy cestujících, může být žádost podána i ústně. Právo z přepravní smlouvy
musí být u dopravce oprávněným uplatněno bez zbytečného odkladu, není-li právo z přepravní
smlouvy uplatněno ve stanovené lhůtě, zaniká.
3. Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nevyužitou nebo jen částečně využitou časovou
nepřenosnou jízdenku z důvodů vzniklých na straně cestujícího se řídí kapitolou 1.11 Práva z přepravní
smlouvy o přepravě osob SPP IDOL.
4. Za ztracenou nebo poškozenou jízdenku dopravce náhradní jízdenku bezplatně neposkytuje, pokud
ztrátu nebo poškození nezpůsobil sám.
5. Cestující nemá právo na vrácení jízdného v případě, že má vůči DPMLJ, a.s. jakýkoliv nevyrovnaný
závazek z uplynulého období (např. přirážku k jízdnému).
Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. Cestující, který úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
znečistil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, je povinen zaplatit přirážku podle sazebníku a náklady
spojené s vyčištěním, a případně i s desinfekcí vozidla.
2. Jakákoliv podnikatelská činnost ve vozidlech a v prostorách dopravce veřejnosti přístupných, smí být
vykonávána jen s předchozím písemným souhlasem dopravce (např. prodej novin, občerstvení, nabízení
dalších služeb apod.) a za podmínek dopravcem určených.
29
3. Dopravce v městské hromadné dopravě vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich
plného znění na místech určených pro styk s cestujícími, tj. na informačních tabulích v terminále MHD
ve Fügnerově ulici v Liberci, v předprodeji jízdenek a informační kanceláři na autobusovém nádraží
v Luční ulici v Jablonci nad Nisou a podstatnou část z nich zveřejňuje v každém vozidle.
4. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek je k dispozici v informačním středisku DPMLJ, a.s.
umístěném na terminálu ve Fügnerově ulici v Liberci, v předprodeji jízdenek a informační kanceláři na
autobusovém nádraží v Luční ulici v Jablonci nad Nisou nebo v sídle společnosti.
5. Věci a drobné předměty, které cestující ponechali ve vozidlech:
a. na linkách MHD Liberec jsou zpravidla uloženy v informačním středisku DPMLJ, a.s.
umístěném na terminálu ve Fügnerově ulici v Liberci,
b. na linkách MHD Jablonec nad Nisou jsou zpravidla uloženy na dispečinku na autobusovém
nádraží Luční 3 v Jablonci nad Nisou,
6. Jízdní doklady mohou mít také podobu elektronického záznamu, pokud postupy užité při záznamu a
zpracování údajů zaručují funkční rovnocennost či vyšší funkční řád jízdních dokladů vydaných
dopravcem v písemné podobě.
7. Nebude-li dlužná částka ze strany cestujícího zaplacena ve stanovených termínech, uplatní dopravce svá
práva z přepravy vůči cestujícímu u obecného soudu prostřednictvím žaloby s uplatněním veškerých
poplatků, soudních nákladů, administrativních výloh a úroků z prodlení.
Telefonní číslo sídla dopravce :
Dispečink TRAM:
Dispečink BUS-linky MHD Liberec
Dispečink BUS-linky MHD Jablonec n.N.
Předprodej jízdenek Liberec:
Předprodej jízdenek Jablonec n.N.
Informace, stížnosti a podněty:
Nebo písemně na adrese:
e-mail:
485 344 111 * ústředna
485 106 828, 485 344 192
485 106 838, 485 344 193
481 368 502
485 344 183
481 368 701
485 344 180 (terminál MHD)
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.
Mrštíkova 3 , Liberec III. , PSČ 461 71
[email protected]
Účinnost:
Tyto Smluvní přepravní podmínky v rámci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
platí od 1. ledna 2012.
Č.j.: 3517/2011
Schválilo:
Představenstvo Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
usnesením č. 66/2011.
V Liberci dne 7.12.2011
Roman Šotola v.r.
předseda představenstva
PhDr. David Václavík, Ph.D. v.r.
místopředseda představenstva
30
Přílohy SPP IDOL
1) seznam zapojených dopravců
2) seznam linek autobusové veřejné linkové osobní dopravy, linek MHD a tarifně
zaintegrovaných úseků železnice, kde platí Tarif IDOL
3) seznam obsazených stanic s ČD s možností nákupu dokladů IDOL
4) matice povolených cest
5) seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
6) vzory papírových jízdenek a papírového dokladu o zaplacení
7) vzor protokolu o zablokování/reklamaci/ztrátě karty
8) vzory BČK
31
Příloha č. 1 SPP IDOL: Seznam dopravců zapojených v IDOL
Seznam dopravců zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL
(Stav k 1. 1. 2012)

BusLine, a.s.

Compag CZ s.r.o.

České dráhy, a.s.

ČSAD Česká Lípa a.s.

ČSAD Liberec, a.s.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Viamont Regio a.s.

Vogtlandbahn – GmbH, organizační složka
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního
systému IDOL
(stav k 11.12.2011)
1. Železniční doprava
České dráhy, a.s.
Číslo trati
Název trati
030
(Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec
034
035
Smrţovka - Josefův Důl
Ţelezný Brod - Tanvald
Liberec - Tanvald - Harrachov Szklarska Poręba Górna
Liberec - Frýdlant v Čechách Černousy
036
037
038
039
040
041
042
064
070
080
081
086
087
089
Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem
Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod
Smrkem
Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka Trutnov
Hradec Králové - Jičín - Turnov
Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad
Jizerou
Mladá Boleslav - Libuň - Stará Paka
Praha - Turnov
Bakov nad Jizerou - Česká Lípa Jedlová
Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa
Česká Lípa - Liberec
Lovosice - Česká Lípa
Liberec - Zittau - Rybniště
Viamont Regio a.s.
Číslo trati
Název trati
Liberec - Tanvald - Harrachov 036
Szklarska Poręba Górna
Vogtlandbahn GmbH - organizační složka
Číslo trati
Název trati
089
Liberec - Zittau - Rybniště
Zaintegrován úsek
Horka u Staré Paky - Stará Paka Turnov - Liberec
Smrţovka - Josefův Důl
Ţelezný Brod - Tanvald
Liberec - Tanvald - Harrachov
Liberec - Frýdlant v Čechách Černousy
Raspenava - Bílý Potok pod
Smrkem
Frýdlant v Čechách - Jindřichovice
pod Smrkem
Stará Paka - Martinice
v Krkonoších - Horní Branná
Rovensko pod Troskami- Turnov
Martinice v Krkonoších - Rokytnice
nad Jizerou
Plouţnice - Stará Paka
Příšovice - Turnov
Bezděz - Jedlová zastávka
Ţandov - Česká Lípa
Česká Lípa - Liberec
Blíţevedly - Česká Lípa
Liberec - Hrádek nad Nisou
Zaintegrován úsek
Liberec - Tanvald - Harrachov
Zaintegrován úsek
Liberec - Hrádek nad Nisou
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
2. Příměstská autobusová doprava
ČSAD Česká Lípa a.s.
Číslo
Název linky
linky
500 030 Česká Lípa - Nový Bor
500 240 Česká Lípa - Nový Bor - Liberec
Česká Lípa - Doksy - Bezděz - Bělá pod
500 250
Bezdězem
500 251 Česká Lípa - Jestřebí - Dubá
500 252 Česká Lípa - Provodín - Jestřebí - Dubá
500 253 Doksy - Doksy,Ţďár
Česká Lípa - Mimoň - Stráţ p.Ralskem 500 260
Hamr na Jezeře,Břevniště
500 261 Česká Lípa - Mimoň - Rynoltice
500 262 Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň
Česká Lípa - Stráţ pod Ralskem - Hamr na
500 263
Jezeře
500 264 Česká Lípa - Stráţ pod Ralskem
500 265 Mimoň - Jablonné v Podj.
500 266 Brniště - Stráţ pod Ralskem
500 267 Mimoň - Ralsko,Kuřivody
500 272 Jablonné v Podj. - Stráţ pod Ralskem
Stráţ pod Ralskem - Rynoltice - Jablonné
500 273
v Podještědí
Jablonné v Podj. - Doksy - Dubá - Mělník 500 280
Praha
500 281 Dubá - Holany - Česká Lípa
500 282 Dubá - Doksy - Mimoň - Stráţ pod Ralskem
500 283
500 284
500 285
500 286
500 290
500 291
500 292
500 293
Dubá – Blatce,Houska
Dubá - Štětí
Dubá - Tachov - Doksy
Dubá – Tuhaň,Domašice
Česká Lípa – Ţandov - Kravaře - Starý
Šachov
Česká Lípa - Ţandov,Heřmanice
Blíţevedly - Kravaře - Česká Lípa
Česká Lípa – Zahrádky – Kravaře Blíţevedly,Skalka
540 440 Liberec - Nový Bor - Děčín
540 441 Česká Lípa - Cvikov - Krompach
Nový Bor - Česká Lípa – Doksy - Mladá
540 450
Boleslav
500 452 Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový Bor
500 453
Česká Lípa - Sloup v Čechách Cvikov,Lindava - Cvikov
500 454 Česká Lípa - Nový Bor - Rumburk
Zaintegrován úsek
Česká Lípa - Nový Bor
Česká Lípa - Nový Bor - Liberec
Česká Lípa - Doksy - Bezděz,rozc.1,5
Česká Lípa - Jestřebí - Dubá
Česká Lípa - Provodín - Jestřebí - Dubá
Doksy - Doksy,Ţďár
Česká Lípa - Mimoň - Stráţ p.Ralskem
- Hamr na Jezeře,Břevniště
Česká Lípa - Mimoň - Rynoltice
Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň
Česká Lípa - Stráţ pod Ralskem - Hamr
na Jezeře
Česká Lípa - Stráţ pod Ralskem
Mimoň - Jablonné v Podj.
Brniště - Stráţ pod Ralskem
Mimoň - Ralsko,Kuřivody
Jablonné v Podj. - Stráţ pod Ralskem
Stráţ pod Ralskem - Rynoltice Jablonné v Podještědí
Jablonné v Podj. - Doksy - Dubá,
Bukovec
Dubá - Holany - Česká Lípa
Dubá - Doksy - Mimoň - Stráţ pod
Ralskem
Dubá – Blatce,Houska
Dubá - Tuhaň - Dubá,Mošnice,rozc.
Dubá - Tachov - Doksy
Dubá – Tuhaň,Domašice
Česká Lípa – Ţandov - Kravaře
Česká Lípa - Ţandov,Heřmanice
Blíţevedly - Kravaře - Česká Lípa
Česká Lípa – Zahrádky – Kravaře Blíţevedly,Skalka
Liberec - Nový Bor - Česká
Kamenice,Praţská
Česká Lípa - Cvikov - Krompach
Nový Bor - Česká Lípa - Doksy –
Bezděz, rozc.1,5
Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový
Bor
Česká Lípa - Sloup v Čechách Cvikov,Lindava - Cvikov
Česká Lípa - Nový Bor - Svor, Nová
Huť
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Číslo
linky
Název linky
500 455 Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový Bor
500 456 Nový Bor - Skalice - Česká Lípa
500 457 Nový Bor - Slunečná
Nový Bor - Kamenický Šenov - Česká
500 461
Kamenice
Česká Lípa - Kamenický Šenov - Česká
500 462
Kamenice
Nový Bor - Jablonné v P. - Stráţ pod
500 471
Ralskem,VP 9
500 472 Nový Bor - Cvikov,Lindava - Cvikov
500 473 Nový Bor – Cvikov – Jablonné v Podještědí
500 474 Nový Bor - Zákupy - Mimoň
Okrouhlá - Nový Bor - Sloup v Čechách 500 481
Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá
500 482 Nový Bor - Polevsko - Kytlice
500 290 Nový Bor - Česká Lípa - Praha
Zaintegrován úsek
Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový
Bor
Nový Bor - Skalice - Česká Lípa
Nový Bor - Slunečná
Nový Bor - Kamenický Šenov - Česká
Kamenice
Česká Lípa - Kamenický Šenov - Česká
Kamenice
Nový Bor - Jablonné v P. - Stráţ pod
Ralskem,VP 9
Nový Bor - Cvikov,Lindava - Cvikov
Nový Bor – Cvikov – Jablonné
v Podještědí
Nový Bor - Zákupy - Mimoň
Okrouhlá - Nový Bor - Sloup v Čechách
- Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá
Nový Bor - Polevsko
Nový Bor - Česká Lípa - Dubá, Bukovec
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
ČSAD Liberec, a.s.
Číslo
Název linky
linky
000 645 Liberec - Mníšek - Heřmanice - Bogatynia
000 669
000 689
540 002
Liberec-Frýdlant-Zawidów-Sulików/Zgorzelec
Liberec-Chrastava-Václavice-Hrádek n.NisouSieniawka
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Mladá
Boleslav
540 030
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Turnov
540 040
540 045
540 071
Liberec - Bedřichov - Hrabětice
Liberec - Bedřichov SKIBUS
Liberec - Chrastava - Andělská Hora - Horní
Vítkov
Liberec - Mníšek - Chrastava
540 072
Liberec - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Fojtka
540 070
540 073
540 074
540 075
540 141
540 275
540 300
540 310
540 320
540 330
540 340
540 350
540 360
540 370
540 380
540 640
540 641
540 642
540 650
540 651
540 652
Oldřichov na Hranicích - Hrádek nad Nisou Václavice - Chrastava
Liberec-Chrastava-Bílý Kostel nad NisouHrádek nad Nisou
Rynoltice-Chrastava/-Dolní Suchá-Hrádek
nad Nisou-Loučná-Hrádek nad Nisou
Liberec - Jablonec nad Nisou
Hrádek nad Nisou - Horní Sedlo - Dolní
Suchá -Rynoltice - Stráţ pod Ralskem
Český Dub - Bílá,Hradčany - Liberec,OC Nisa
- Český Dub
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou - Český
Dub
Liberec - Osečná - Stráţ pod Ralskem
Český Dub - Osečná - Náhlov - Stráţ
p.Ralskem
Liberec - Hodky - Český Dub
Český Dub - Osečná - Křiţany - Ţibřidice Zdislava
Český Dub - Příšovice
Český Dub - Hlavice - Vápno
Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo
Hradiště
Liberec-Mníšek-Dětřichov-Frýdlant
Liberec-Mníšek-Heřmanice-Frýdlant
Liberec-Chrastava-Mníšek-HeřmaniceFrýdlant
Frýdlant-Hejnice-Bílý Potok-Smědava
Frýdlant-Raspenava-Hejnice-Lázně LibverdaNové Město pod Smrkem
Frýdlant-Raspenava-Nové Město pod
Smrkem
Zaintegrován úsek
Liberec - Mníšek - Heřmanice - Bogatynia
Liberec-Frýdlant-ZawidówSulików/Zgorzelec
Liberec-Chrastava-Václavice-Hrádek
n.Nisou-Sieniawka
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou Svijany,hl.sil.
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou Turnov
Liberec - Bedřichov - Hrabětice
Liberec - Bedřichov SKIBUS
Liberec - Chrastava - Andělská Hora Horní Vítkov
Liberec - Mníšek - Chrastava
Liberec - Mníšek - Oldřichov v Hájích Fojtka
Oldřichov na Hranicích - Hrádek nad
Nisou - Václavice - Chrastava
Liberec-Chrastava-Bílý Kostel nad NisouHrádek nad Nisou
Rynoltice-Chrastava/-Dolní Suchá-Hrádek
nad Nisou-Loučná-Hrádek nad Nisou
Liberec - Jablonec nad Nisou
Hrádek nad Nisou - Horní Sedlo - Dolní
Suchá -Rynoltice - Stráţ pod Ralskem
Český Dub - Bílá,Hradčany - Liberec,OC
Nisa - Český Dub
Liberec - Hodkovice nad Mohelkou Český Dub
Liberec - Osečná - Stráţ pod Ralskem
Český Dub - Osečná - Náhlov - Stráţ
p.Ralskem
Liberec - Hodky - Český Dub
Český Dub - Osečná - Křiţany - Ţibřidice Zdislava
Český Dub - Příšovice
Český Dub - Hlavice - Vápno
Český Dub - Všelibice,Vrtky Všelibice,Přibyslavice
Liberec-Mníšek-Dětřichov-Frýdlant
Liberec-Mníšek-Heřmanice-Frýdlant
Liberec-Chrastava-Mníšek-HeřmaniceFrýdlant
Frýdlant-Hejnice-Bílý Potok-Smědava
Frýdlant-Raspenava-Hejnice-Lázně
Libverda-Nové Město pod Smrkem
Frýdlant-Raspenava-Nové Město pod
Smrkem
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Číslo
linky
540 659
540 660
540 661
540 662
540 670
540 671
540 672
Název linky
Liberec-Raspenava-Hejnice-Nové Město
p.Smrkem
Frýdlant-Bulovka-Habartice
Frýdlant-Bulovka-Bulovka,Dolní Oldříš
Frýdlant-Višňová-Andělka
Frýdlant-Krásný Les-Horní Řasnice,SrbskáJindřichovice p.Smrkem
Frýdlant-Dolní Řasnice-Nové Město
p.Smrkem
Nové Město pod Smrkem-Horní ŘasniceJindřichovice pod Smrkem
Zaintegrován úsek
Liberec-Raspenava-Hejnice-Nové Město
p.Smrkem
Frýdlant-Bulovka-Habartice
Frýdlant-Bulovka-Bulovka,Dolní Oldříš
Frýdlant-Višňová-Andělka
Frýdlant-Krásný Les-Horní
Řasnice,Srbská-Jindřichovice p.Smrkem
Frýdlant-Dolní Řasnice-Nové Město
p.Smrkem
Nové Město pod Smrkem-Horní ŘasniceJindřichovice pod Smrkem
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
BusLine a.s.
Číslo
Název linky
linky
500 001 Česká Lípa - Kravaře - Blíţevedly, Skalka
530 141 Liberec - Jablonec nad Nisou
530 151 Jablonec nad Nisou - Rádlo
Jablonec n.Nisou - Frýdštejn - Hodkovice n.M./
530 341
Turnov
Tanvald - Jablonec n.Nisou - Liberec,,Prům.zóna
530 740
JIH
Jablonec n.Nisou - Smrţovka - Tanvald - Desná
530 741
- Harrachov
530 742
Jablonec n. N. - Nová Ves n. N. - Smrţovka
(535 742) (Jablonec n. N. - Nová Ves n. N. – Smržovka)
530 743
Jablonec n.Nisou - Nová Ves n.Nisou - Tanvald Desná - Harrachov - Rokytnice n.Jiz.
530 744
Tanvald,aut.st. - Desná - Albrechtice v J.h. Tanvald, aut.st.
530 745
530 746
Tanvald - Šumburk n.D. - Český Šumburk Světlá - Pustiny - Desná
Tanvald,ţel.st.-Tanvald,sídliště -Tanvald,aut.st. Desná
530 747
Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké n.Jiz.
530 748
Tanvald - Desná,otočka
Jablonec n.Nisou - Maršovice - Pěnčín,Alšovice Ţelezný Brod
Jablonec n.Nisou - Maršovice -Skuhrov,Huntířov
- Ţelezný Brod
Jablonec n.N. - Dol.Č.Studnice - Pěnčín Bratříkov - Ţel.Brod
Jablonec n.Nisou - Zásada - Drţkov - Jílové u
Drţkova - Ţelezný Brod
Tanvald - Velké Hamry II - Zásada, Zbytky /
Zásada
Tanvald - Velké Hamry - Drţkov - Vlastiboř /
Ţelezný Brod
Ţelezný Brod,Jirkov - Ţelezný Brod Koberovy,Prosíčka / Malá Skála
Jablonec n.Nisou - Tanvald - Vysoké n.Jiz. Jilemnice - Vrchlabí
Liberec - Turnov - Jičín - Hořice - Hradec
Králové
Liberec - Turnov - Hradec Králové - Brno
Liberec - Jablonec n.N.- Tanvald - Jilemnice Vrchlabí - Trutnov
530 841
530 842
530 843
530 851
530 852
530 853
530 854
530 953
540 010
540 601
540 940
Zaintegrován úsek
Česká Lípa- Kravaře-Blíţevedly, Skalka
Liberec - Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou - Rádlo
Jablonec n.Nisou - Frýdštejn Hodkovice n.M./ Turnov
Tanvald - Jablonec n.Nisou Liberec,,Prům.zóna JIH
Jablonec n.Nisou - Smrţovka - Tanvald
- Desná - Harrachov
Jablonec n. N. - Nová Ves n. N. Smrţovka
(Jablonec n. N. - Nová Ves n. N. –
Smržovka)
Jablonec n.Nisou - Nová Ves n.Nisou Tanvald - Desná - Harrachov Rokytnice n.Jiz.
Tanvald,aut.st. - Desná - Albrechtice
v J.h. - Jiřetín p. B. - Smrţovka Tanvald
Tanvald - Šumburk n.D. - Český
Šumburk - Světlá - Pustiny - Desná
Tanvald,ţel.st.- Tanvald,sídliště Tanvald,aut.st. - Desná
Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké
n.Jiz.
Tanvald - Desná,otočka
Jablonec n.Nisou - MaršovicePěnčín,Alšovice - Ţelezný Brod
Jablonec n.Nisou - Maršovice Skuhrov,Huntířov - Ţelezný Brod
Jablonec n.N. - Dol.Č.Studnice Pěnčín -Bratříkov - Ţel.Brod
Jablonec n.Nisou - Zásada - Drţkov Jílové u Drţkova - Ţelezný Brod
Tanvald - Velké Hamry II - Zásada,
Zbytky / Zásada
Tanvald - Velké Hamry - Drţkov Vlastiboř / Ţelezný Brod
Ţelezný Brod,Jirkov - Ţelezný Brod Koberovy,Prosíčka / Malá Skála
Tanvald - Plavy - Vysoké n.J. Jilemnice - Horní Branná, Valteřice
Liberec - Turnov - Ktová
Liberec - Turnov - Ktová,Pyrám
Liberec - Jablonec n.N. -Tanvald Jilemnice - Horní Branná, Valteřice
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Číslo
linky
670 028
670 030
670 037
670 065
670 069
670 085
670 087
670 090
670 301
670 309
670 310
670 311
670 342
670 353
670 355
670 358
670 361
670 362
670 363
670 364
670 365
670 366
670 367
670 501
670 541
670 542
670 543
670 544
670 545
670 546
670 551
Název linky
Rokytnice n.Jiz. - Vysoké n.Jiz. - Bozkov Semily - Mladá Boleslav - Praha
Semily - Turnov - Mladá Boleslav
Vysoké n.Jiz. - Semily - Turnov - Mladá Boleslav
- Praha
Rokytnice n. Jiz. - Jilemnice - Dvůr Králové n.L. Hradec Králové
Vítkovice,Horní Mísečky - Jilemnice - Turnov Praha
Semily - Lomnice n.Pop. - Nová Paka - Jičín Hořice - Hradec Králové
Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - Jičín - Mladá
Boleslav - Praha
Zaintegrován úsek
Rokytnice n.Jiz. - Vysoké n.Jiz. Bozkov - Semily - Příšovice,sídl.
Semily - Turnov - Příšovice,hl.sil.
Vysoké n.Jiz. - Semily - Turnov Příšovice,sídl.
Rokytnice n. Jiz. - Jilemnice - Horka u
St.Paky,aut.st.
Vítkovice,Horní Mísečky - Jilemnice Turnov,ţel.st
Semily - Lomnice n.Pop. Syřenov,Brodka,rozc.
Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - Lomnice
n.P.,aut.nádr.
Rokytnice n.Jiz. - Harrachov - Turnov,
Rokytnice n.Jiz. - Harrachov - Turnov - Praha
ţel.st.
Turnov, Aut.nádr.-Terminál u ţel.st.- Pelešany – Turnov, Aut.nádr.-Terminál u ţel.st.Mašov - Aut.nádr.
Pelešany – Mašov - Aut.nádr.
Turnov - Kacanovy - Všeň,Ploukonice
Turnov - Kacanovy - Všeň,Ploukonice
Ohrazenice - Turnov,terminál u ţel.st.Ohrazenice - Turnov,terminál u ţel.st.Nemocnice – Károvsko - U Karla IV. –
Nemocnice – Károvsko - U Karla IV. –
Nemocnice - Turnov,terminál u ţel.st.Nemocnice - Turnov,terminál u ţel.st.Ohrazenice
Ohrazenice
Mírová p. Kozákovem, Sekerkovy Loučky Mírová p. Kozákovem, Sekerkovy
Turnov - Turnov,Bukovina
Loučky - Turnov - Turnov,Bukovina
Turnov - Malá Skála,Vranové Turnov - Malá Skála,Vranové - Jablonec n.Nisou
Jablonec n.Nisou
Turnov - Troskovice,Křenovy
Turnov - Troskovice,Křenovy
Turnov - Vyskeř
Turnov - Vyskeř
Turnov - Rovensko p.Tr. - Holenice
Turnov - Rovensko p.Tr. - Holenice
Turnov - Loukov - Březina - Mnichovo Hradiště
Turnov - Svijany,obec
Turnov - Český Dub
Turnov - Český Dub
Turnov - Sychrov - Vlastibořice - Kobyly
Turnov - Sychrov - Vlastibořice - Kobyly
Turnov - Přepeře - Příšovice - Svijany
Turnov - Přepeře - Příšovice - Svijany
Turnov - Sobotka
Turnov - Svijany,obec
Turnov - Mnichovo Hradiště
Turnov - Kobyly,Sedlisko
Turnov - Sychrov - Trávníček - Český
Turnov - Sychrov - Trávníček - Český Dub
Dub
Lomnice nad Pop. - Ţeleznice - Valdice - Jičín
Lomnice nad Pop. - Bradlecká Lhota
Semily - Chuchelna,Komárov - Radostná p.
Semily - Chuchelna,Komárov K.,Kozákov - Turnov
Radostná p. K.,Kozákov - Turnov
Semily - Rovensko p. Tr.
Semily - Rovensko p. Tr.
Semily - Košťálov - Bělá - Svojek - Lomnice
Semily - Košťálov - Bělá - Svojek n.Pop.
Lomnice n.Pop.
Turnov - Tatobity - Semily
Turnov - Tatobity - Semily
Lomnice n.Pop. - Košťálov - Libštát - Bělá Lomnice n.Pop. - Košťálov - Libštát Svojek,Tample
Bělá - Svojek,Tample
Semily - Turnov,Valdštejnsko
Semily - Turnov,Valdštejnsko
Lomnice nad Popelkou - Turnov,,aut.nádr. Lomnice nad Popelkou Turnov,,ţel.st.
Turnov,,aut.nádr. - Turnov,,ţel.st.
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Číslo
linky
670 552
670 553
670 555
670 560
670 861
670 862
670 863
670 864
670 941
670 942
670 943
675 943
670 944
670 945
670 946
670 947
670 948
670 949
670 951
670 952
670 961
670 962
670 963
Název linky
Lomnice nad Pop. - Semily
Lomnice n.Pop. - Rovensko p.Tr. - Hrubá
Skála,Borek
Zaintegrován úsek
Lomnice nad Pop. - Semily
Lomnice n.Pop. - Rovensko p.Tr. Hrubá Skála,Borek
Lomnice n.Pop. - Lomnice
Lomnice n.Pop. - Syřenov - Ţďár u Kumb. n.Pop.,Košov / - Syřenov - Ţďár u
Lomnice n.Pop.
Kumb. - Lomnice n.Pop.
Lomnice nad Pop. - Semily - Ţelezný Brod Lomnice nad Pop. - Semily - Ţelezný
Jablonec n.Nisou - Liberec
Brod - Jablonec n.Nisou - Liberec
Semily - Záhoří - Ţelezný Brod
Semily - Záhoří - Ţelezný Brod
Turnov - Koberovy - Ţelezný Brod - Líšný - Malá Turnov - Koberovy - Ţelezný Brod Skála
Líšný - Malá Skála
Turnov - Malá Skála,Vranové - Ţelezný
Turnov - Malá Skála,Vranové - Ţelezný Brod
Brod
Turnov - Koberovy - Ţelezný Brod
Turnov - Koberovy - Ţelezný Brod
Rokytnice n.Jiz.- Jablonec n.Jiz.Rokytnice n.Jiz.- Jablonec n.Jiz.Jilemnice,Hrabačov - Jilemnice - Horní
Jilemnice,Hrabačov - Jilemnice - Vrchlabí
Branná,Valteřice
Rokytnice n.Jiz.- Jablonec n.Jiz. Rokytnice n.Jiz.- Jablonec n.Jiz. - Harrachov
Harrachov
Harrachov,FIT FUN - Harrachov,centrum Harrachov,FIT FUN Harrachov,ţel.st./- Kořenov,ţel.st. (zimní
Harrachov,centrum - Harrachov,ţel.st./
sezóna)
- Kořenov,ţel.st.
Harrachov,FIT FUN Harrachov,FIT FUN - Harrachov,centrum Harrachov,centrum - Harrachov,ţel.st./
Harrachov,ţel.st./- Kořenov,ţel.st. (letní sezóna)
- Kořenov,ţel.st.
Jablonec n.Jiz. - Rokytnice n.Jiz.Jablonec n.Jiz. - Rokytnice n.Jiz.-Paseky n.Jiz..
Paseky n.Jiz..
Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice - Jablonec n.Jiz.- Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice Rokytnice n.Jiz.
Jablonec n.Jiz.- Rokytnice n.Jiz.
Jestřabí v Krk.-Poniklá - Jilemnice - Víchová
Jestřabí v Krk.-Poniklá - Jilemnice n.Jiz,Vích.Lhota
Víchová n.Jiz.,Vích.Lhota
Jilemnice -Hrabačov - Vítkovice-Dol.Mísečky Jilemnice -Vítkovice-Dolní Mísečky Horní Mísečky
Horní Mísečky
Jilemnice - Benecko
Jilemnice - Benecko - Jilemnice
Benecko,Mrklov,has.zbroj. Benecko,Mrklov - Vrchlabí
Benecko,Mrklov,na Křiţovkách
Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Vysoké
Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.
n.Jiz. Sklenařice-Vysoké n.Jiz.Sklenařice-Vysoké n.Jiz.- Bozkov-Semily
Bozkov-Semily
Jablonec n.Jiz. - Vysoké n.Jiz. - Příkrý Jablonec n.Jiz. - Vysoké n.Jiz. - Příkrý - Semily
Semily
Semily,Spálov-Semily-Háje n.Jiz.Semily,Spálov-Semily-Háje n.Jiz.-Jilemnice
Jilemnice
Semily, III Kolora - Benešov u Semil Semily, III Kolora - Benešov u Semil Semily,aut.nádr. - Háje n.Jiz. - Víchová n.Jiz. Semily,aut.nádr. - Háje n.Jiz. - Víchová
Jilemnice
n.Jiz. - Jilemnice
Jilemnice - Horní Branná, Valteřice,
Jilemnice - Horní Branná - Vrchlabí
u mostu
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Číslo
linky
670 964
670 965
670 966
670 967
670 968
690 850
Název linky
Zaintegrován úsek
Jilemnice,nemocnice - Studenec Bukovina u Čisté,Zbrojnice;
Čistá u Horek,závod - Levínská
Olešnice
Jilemnice - Studenec,Zálesní Lhota
Jilemnice - Studenec,Zálesní Lhota
Jilemnice - Lomnice nad Popelkou
Jilemnice - Lomnice nad Popelkou
Jilemnice - Košťálov - Semily
Jilemnice - Košťálov - Semily
Jilemnice - Kruh - Svojek
Jilemnice - Kruh - Svojek
Horní Branná,Valteřice - Jilemnice Trutnov - Vrchlabí - Jilemnice - Jablonec n.Nisou
Jablonec n.Nisou - Liberec - Nový Bor
- Liberec - Nový Bor - Ústí nad Labem
– Česká Kamenice, Praţská
Jilemnice,nemocnice - Studenec - Bukovina u
Čisté - Horka u St.Paky - Levínská Olešnice
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Compag CZ s.r.o.
Číslo linky
500 430
Název linky
Mimoň,sídl.Letná - Vranov Ralsko,Hvězdov - Ralsko,Plouţnice Ralsko,Kuřivody - Ralsko,Hradčany
Zaintegrován úsek
Mimoň,sídl.Letná - Vranov Ralsko,Hvězdov - Ralsko,Plouţnice Ralsko,Kuřivody - Ralsko,Hradčany
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Městská hromadná doprava
MHD Česká Lípa - BusLine a.s.
Číslo
Název linky
linky
505 202 Albert Hypermarket - Nádraţí ČD - DELPHI
Česká Lípa,Albert Hypermarket-Nádraţí ČDČeská Lípa,Dubice,otočka
Albert Hypermarket - Nádraţí ČD - Dubice,
505 204
otočka
505 205 Dolní Libchava - Banco - Na Výsluní
Albert Hypermarket - Častolovice - Restaurace
505 206
Slovanka - Nádraţí ČD
505 203
505 207 DELPHI - Sosnová, otočka - Dolní Libchava
505 208
505 209
505 210
505 212
505 213
505 215
505 218
Vlčí Důl,křiţ.– Dobranov,prodejna - Banco Dolní Libchava
Heřmaničky, otočka - Ţízníkov, otočka - Banco
- Stará Lípa
Vagónka - Špičák Dlouhá - SOU kurty
Albert Hypermarket - Moskevská podjezd Nádraţí ČD
Albert Hypermarket - Špičák velkoprodejna Protool
Nádraţí ČD - Banco - Na Výsluní
Vlčí Důl,křiţ. – Dobranov,prodejna - Banco DELPHI
505 225 Nádraţí ČD – Banco – Dlouhá - Na Výsluní
505 232 Albert Hypermarket - DELPHI - Vagónka
505 234 Špičák – Dlouhá – Banco – DELPHI -Vagónka
505 235 Na Výsluní - DELPHI - Vagónka
Zaintegrován úsek
Albert Hypermarket - Nádraţí ČD DELPHI
Albert Hypermarket - Nádraţí ČD Dubice, otočka
DELPHI-Nádraţí ČD-Banco-Špičák
Dlouhá
Dolní Libchava - Banco - Na Výsluní
Albert Hypermarket - Častolovice Restaurace Slovanka - Nádraţí ČD
DELPHI - Sosnová, otočka - Dolní
Libchava
Vlčí Důl,křiţ.– Dobranov,prodejna - Banco
- Dolní Libchava
Heřmaničky, otočka - Ţízníkov, otočka Banco - Stará Lípa
Vagónka - Špičák Dlouhá - SOU kurty
Albert Hypermarket - Moskevská podjezd Nádraţí ČD
Albert Hypermarket - Špičák
velkoprodejna - Protool
Nádraţí ČD - Banco - Na Výsluní
Vlčí Důl,křiţ. – Dobranov,prodejna - Banco
- DELPHI
Nádraţí ČD – Banco – Dlouhá - Na
Výsluní
Albert Hypermarket - DELPHI - Vagónka
Špičák – Dlouhá – Banco – DELPHI Vagónka
Na Výsluní - DELPHI - Vagónka
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Linky MHD Jablonec nad Nisou
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Číslo Číslo linky
Název linky
Zaintegrován úsek
linky
dle CIS
Bedřichov-Janov n.NisouBedřichov-Janov n.NisouRýnovice-Mšeno- Autobusové Rýnovice-Mšeno- Autobusové
1
535 001
nádraţí -Vrkoslavicenádraţí -VrkoslaviceKokonín-Rychnov u Jablonce Kokonín-Rychnov u Jablonce
n.Nisou
n.Nisou
Autobusové nádraţí Autobusové nádraţí 2
535 002
Nám.B.Němcové-Paseky,ELP Nám.B.Němcové-Paseky,ELP
Autobusové nádraţí - Na
Autobusové nádraţí - Na
3
535 003
Hutích
Hutích
Lukášov,Koruna-RýnoviceLukášov,Koruna-RýnoviceAutobusové nádraţí Autobusové nádraţí 4
535 004
Jablonecké Paseky-Lučany
Jablonecké Paseky-Lučany
n.N.-Maxov, kostel
n.N.-Maxov, kostel
Paseky, ELP-Jindřichov,
Paseky, ELP-Jindřichov,
5
535 005
konečná
konečná
Autobusové nádraţíAutobusové nádraţí6
535 006
Ţelivského
Ţelivského
Ţelivského-Ostrý roh-Mšeno- Ţelivského-Ostrý roh-Mšeno7
535 007
Autobusové nádraţí
Autobusové nádraţí
Ţiţkův vrch- Autobusové
Ţiţkův vrch- Autobusové
8
535 008
nádraţí -Nám. B.Němcovénádraţí -Nám. B.NěmcovéPaseky, ELP
Paseky, ELP
Nádraţí Jablonecké PasekyNádraţí Jablonecké Paseky9
535 009
Mšeno-Rýnovice, průmyslová Mšeno-Rýnovice, průmyslová
zóna
zóna
Kokonín,IMP-VrkoslaviceKokonín,IMP-Vrkoslavice10
535 010
Autobusové nádraţí - Mšeno- Autobusové nádraţí - MšenoRýnovice, samoobsluha
Rýnovice, samoobsluha
Rýnovice, průmyslová zónaRýnovice, průmyslová zóna12
535 012
Mšeno- Autobusové nádraţí - Mšeno- Autobusové nádraţí Ţiţkův vrch
Ţiţkův vrch
Autobusové nádraţí Autobusové nádraţí 13
535 013
Vrkoslavice-Kokonín, IMP
Vrkoslavice-Kokonín, IMP
Horní Proseč- Autobusové
Horní Proseč- Autobusové
14
535 014
nádraţí -Sídl. Šumavanádraţí -Sídl. ŠumavaNádraţí Jablonecké Paseky
Nádraţí Jablonecké Paseky
RYCHLOSPOJ - Rychnov u
RYCHLOSPOJ - Rychnov u
15
535 015
Jablonce n.N.- Autobusové
Jablonce n.N.- Autobusové
nádraţí - Paseky, ELP
nádraţí - Paseky, ELP
Na Roli-NemocničníNa Roli-Nemocniční16
535 016
Autobusové nádraţí -Paseky, Autobusové nádraţí -Paseky,
ELP
ELP
U Balvanu,gymnáziumU Balvanu,gymnázium18
535 018
Autobusové nádraţí - Bazén Autobusové nádraţí - Bazén
- Mšeno,Arbesova
- Mšeno,Arbesova
Nádraţí Jablonecké PasekyNádraţí Jablonecké Paseky19
535 019
Sídl. Šumava- Autobusové
Sídl. Šumava- Autobusové
nádraţí -Ţiţkův vrch
nádraţí -Ţiţkův vrch
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
21
535 021
26
535 026
31
535 031
32
535 032
33
535 033
N1
535 090
742
535 742
ZIMNÍ VÍKENDOVÁ A
PRÁZDNINOVÁ LINKA Jablonec n.N.,PraţskáHrabětice-BedřichovJablonec n.N.,Praţská
Janov n. Nisou-samoobsluhaVelký Semerink-Hrabětice,
kaplička
Autobusové nádraţí Novoveská-Nádraţí
Jablonecké PasekyMšeno,Arbesova-Praţská
Nová Ves n.N.-Sídliště
Šumava - Autobusové
nádraţí - Horní nám.P.BezručeRýnovice,prům.zónaRýnovice,samoobsluha
Horní Proseč-RýnoviceMšeno,Arbesova-Horní nám.Liberecká-Lázně-Ţiţkův vrch
NOČNÍ OKRUŢNÍ LINKA Kamenná (CENTRUM)Vrkoslavice-KokonínLiberecká-Kamenná
(CENTRUM)-RýnoviceMšeno-Sídliště ŠumavaJablonecké Paseky-nám.
B.Němcové-Kamenná
(CENTRUM)-Praţská
Jablonec n. N. - Nová Ves n.
N. - Smrţovka
ZIMNÍ VÍKENDOVÁ A
PRÁZDNINOVÁ LINKA Jablonec n.N.,PraţskáHrabětice-BedřichovJablonec n.N.,Praţská
Janov n. Nisou-samoobsluhaVelký Semerink-Hrabětice,
kaplička
Autobusové nádraţí Novoveská-Nádraţí
Jablonecké PasekyMšeno,Arbesova-Praţská
Nová Ves n.N.-Sídliště
Šumava - Autobusové
nádraţí - Horní nám.P.BezručeRýnovice,prům.zónaRýnovice,samoobsluha
Horní Proseč-RýnoviceMšeno,Arbesova-Horní nám.Liberecká-Lázně-Ţiţkův vrch
NOČNÍ OKRUŢNÍ LINKA Kamenná (CENTRUM)Vrkoslavice-KokonínLiberecká-Kamenná
(CENTRUM)-RýnoviceMšeno-Sídliště ŠumavaJablonecké Paseky-nám.
B.Němcové-Kamenná
(CENTRUM)-Praţská
Jablonec n. N. - Nová Ves n.
N. - Smrţovka
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
MHD Liberec
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Číslo Číslo linky
Zaintegrován úsek
Název linky
linky
dle CIS
Lidové sady - Fügnerova - Dolní
Lidové sady - Fügnerova - Dolní
2
545 002
Hanychov
Hanychov
Lidové sady - Fügnerova - Dolní
Lidové sady - Fügnerova - Dolní
3
545 003
Hanychov - Horní Hanychov
Hanychov - Horní Hanychov
Viadukt - Rybníček - Fügnerova Viadukt - Rybníček - Fügnerova
5
545 005
Vratislavice n.N. výhybna
- Vratislavice n.N. výhybna
Viadukt - Rybníček - Fügnerova Viadukt - Rybníček - Fügnerova
11
545 011 Vratislavice n.N. výhybna - Jablonec - Vratislavice n.N. výhybna n.N.
Jablonec n.N.
Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Zelené Údolí - Fügnerova 12
545 012
Letná
Pavlovice Letná
Doubí sídliště - Fügnerova Doubí sídliště - Fügnerova 13
545 013
Pavlovice křiţovatka - Kateřinky
Pavlovice křiţovatka - Kateřinky
Fügnerova - Ruprechtice sídliště Fügnerova - Ruprechtice
14
545 014
Globus
sídliště - Globus
Fügnerova - Harcov kostel 15
545 015
Fügnerova - Harcov kostel - Lukášov Lukášov
Fügnerova - Ostašov - Machnín Fügnerova - Ostašov - Machnín
16
545 016
Novina - Křiţanské sedlo
- Novina - Křiţanské sedlo
Fügnerova - Babylon - Zimní
17
545 017 Fügnerova - Babylon - Zimní stadion stadion - 28.Října - Tipsport
- 28.Října - Tipsport arena
arena
Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Fügnerova - U Pramenů 18
545 018
Rudolfov
Blanická - Rudolfov
Fügnerova - Harcov Střelnice Fügnerova - Harcov Střelnice 19
545 019
Rudolfov
Rudolfov
Fügnerova - Rochlice - Pilínkov Fügnerova - Rochlice - Pilínkov
20
545 020
Šimonovice
- Šimonovice
Králův Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králův Háj - Fügnerova 21
545 021
Králův Háj
Poliklinika - Králův Háj
Kunratice Mšenská - Kunratická
Kunratice Mšenská - Kunratická
sídliště - Fügnerova - Americká
22
545 022
sídliště - Fügnerova - Americká - Průmyslová zóna Jih - OC
Průmyslová zóna Jih - OC Nisa
Nisa
Zelené Údolí - Fügnerova - Růţodol Zelené Údolí - Fügnerova 23
545 023
Mlýn - Stráţ n.Nisou
Růţodol Mlýn - Stráţ n.Nisou
Doubí sídliště - Fügnerova Doubí sídliště - Fügnerova 24
545 024
Pavlovice křiţovatka - Radčice
Pavlovice křiţovatka - Radčice
Broumovská - Fügnerova Broumovská - Fügnerova Ruprechtice náměstí 25
545 025
Ruprechtice náměstí - Ruprechtice
Ruprechtice sídliště sídliště - Fügnerova - Broumovská
Fügnerova - Broumovská
Doubí sídliště - Fügnerova Doubí sídliště - Fügnerova 26
545 026 Pavlovice křiţovatka - Krásná
Pavlovice křiţovatka - Krásná
Studánka
Studánka
Fügnerova - Nádraţí - Růţodol I Fügnerova - Nádraţí - Růţodol
27
545 027
Průmyslová zóna Sever
I - Průmyslová zóna Sever
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Číslo
linky
Číslo linky
dle CIS
28
545 028
29
545 029
30
545 030
31
545 031
33
545 033
34
545 034
35
545 035
36
545 036
37
545 037
51
52
545 051
545 052
53
545 053
54
545 054
55
545 055
56
545 056
57
545 057
58
545 058
59
545 059
60
545 060
90
91
545 090
545 091
Název linky
Fügnerova - Růţodol Mlýn Pavlovice křiţovatka - Radčice
Fügnerova - Husova - Kunratická
sídliště
Fügnerova - Nádraţí - Stráţ n.Nisou
Šaldovo náměstí - Fügnerova Průmyslová zóna Jih
Kunratická sídliště - Sametová Rochlice - Prům. zóna Jih
Fügnerova - Ruprechtice sídl. Pavlovice Letná - Růţodol I. - Prům.
zóna Jih
Fügnerova - Sametová - Rochlice Průmyslová zóna Jih
Fügnerova - Zimní stadion Ul.28.října - Fügnerova
Františkov sídliště - Fügnerova Pilínkov
Fügnerova - ZŠ Jabloňová
Fügnerova - Králův Háj
Fügnerova - Kateřinky učňovská
škola
Kateřinky učňovská škola - Nádraţí Fügnerova
Kateřinky učňovská škola - Radčice ZŠ Vrchlického - Fügnerova
Králův Háj - Kunratická sídliště
Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní
Nádraţí - Fügnerova - Stodolní
Školní linka - Vratislavice n.N. škola Sportovní areál - Vratislavice n. N.
škola
Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídl. Vesec - Fügnerova
Noční okruţní linka - Fügnerova Dobiášova - Rochlice - Jeřmanická Doubí sídliště - Mostecká Melantrichova - Fügnerova
Noční okruţní linka - FügnerovaHusova - Stodolní - Hrubínova Kunratická sídliště - Broumovská Textilana - Fügnerova
Zaintegrován úsek
Fügnerova - Růţodol Mlýn Pavlovice křiţovatka - Radčice
Fügnerova - Husova Kunratická sídliště
Fügnerova - Nádraţí - Stráţ
n.Nisou
Šaldovo náměstí - Fügnerova Průmyslová zóna Jih
Kunratická sídliště - Sametová Rochlice - Prům. zóna Jih
Fügnerova - Ruprechtice sídl. Pavlovice Letná - Růţodol I. Prům. zóna Jih
Fügnerova - Sametová Rochlice - Průmyslová zóna Jih
Fügnerova - Zimní stadion Ul.28.října - Fügnerova
Františkov sídliště - Fügnerova
- Pilínkov
Fügnerova - ZŠ Jabloňová
Fügnerova - Králův Háj
Fügnerova - Kateřinky
učňovská škola
Kateřinky učňovská škola Nádraţí - Fügnerova
Kateřinky učňovská škola Radčice - ZŠ Vrchlického Fügnerova
Králův Háj - Kunratická sídliště
Doubí sídliště - Fügnerova Stodolní
Nádraţí - Fügnerova - Stodolní
Školní linka - Vratislavice n.N.
škola - Sportovní areál Vratislavice n. N. škola
Šimonovice - Pilínkov - Doubí
sídl. - Vesec - Fügnerova
Noční okruţní linka - Fügnerova Dobiášova - Rochlice - Jeřmanická
- Doubí sídliště - Mostecká Melantrichova - Fügnerova
Noční okruţní linka - FügnerovaHusova - Stodolní - Hrubínova Kunratická sídliště - Broumovská Textilana - Fügnerova
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
Číslo
linky
Číslo linky
dle CIS
Název linky
92
545 092
Noční okruţní linka - Fügnerova Šaldovo náměstí - Malé náměstí Doţínková - Růţodol I - Pavlovice
škola – Pavlovice křiţovatka - Letná Dopravní hřiště - Sokolská Fügnerova
93
545 093
500
600
545 500
545 600
Zaintegrován úsek
Noční okruţní linka - Fügnerova
- Šaldovo náměstí - Malé
náměstí - Doţínková - Růţodol
I - Pavlovice škola – Pavlovice
křiţovatka - Letná - Dopravní
hřiště - Sokolská - Fügnerova
Noční okruţní linka - Fügnerova
- Sokolská most - Dopravní
Noční okruţní linka - Fügnerova hřiště - Letná - Hlávkova Sokolská most - Dopravní hřiště Ruprechtice náměstí - U
Letná - Hlávkova - Ruprechtice
Beránka - Ruprechtická náměstí - U Beránka - Ruprechtická - Náměstí Dr. E. Beneše Náměstí Dr. E. Beneše - Fügnerova Fügnerova
Fügnerova - OC Nisa
Fügnerova - OC Nisa
Fügnerova - Globus - Bauhaus
Fügnerova - Globus - Bauhaus
Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL
MHD Turnov - BusLine a.s.
Číslo
Název linky
linky
MHD Turnov linka č.1: Aut.nádr.-Terminál u
675 301
ţel.st.- Pelešany – Mašov - Aut.nádr.
MHD Turnov linka č.2: Ohrazenice - Maškova
675 302 zahrada - u Karla IV. – Nemocnice – Výšinka Ohrazenice
MHD Turnov linka č. 22: Nemocnice - Terminál u
ţel.st. - (Přepeře) –Ohrazenice - Terminál u
675 322
ţel.st. - Maškova zahrada - U Karla IV. Nemocnice
Zaintegrován úsek
MHD Turnov linka č.1: Aut.nádr.-Terminál
u ţel.st.- Pelešany – Mašov - Aut.nádr.
MHD Turnov linka č.2: Ohrazenice Maškova zahrada - u Karla IV. –
Nemocnice – Výšinka - Ohrazenice
MHD Turnov linka č. 22: Nemocnice Terminál u ţel.st. - (Přepeře) –Ohrazenice
- Terminál u ţel.st. - Maškova zahrada - U
Karla IV. - Nemocnice
Příloha č. 3 SPP IDOL: Seznam stanic ČD s možností nákupu jízdních dokladů IDOL
Seznam stanic ČD umožňujících prodej jízdních dokladů IDOL
Název železniční stanice
Česká Lípa hlavní nádraží
Česká Lípa střelnice
Doksy
Frýdlant v Čechách
Hejnice
Jablonec nad Nisou
Jablonecké Paseky
Jablonné v Podještědí
Jilemnice
Liberec
Mimoň
Nové Město pod Smrkem
Nový Bor
Raspenava
Rychnov u Jablonce n. N.
Semily
Smržovka
Tanvald
Tanvald zastávka
Turnov
Višňová
Železný Brod
Stará Paka
Číslo železniční tratě
080, 086
080
080
037
038
036
036
086
042
030, 036, 037, 089
086
039
080
037, 038
030
030
034, 036
035, 036
036
030, 041, 070
037
030, 035
030, 040
CV - Cvikov
CV
NB CL CV
CD MI JP CV
NB CL DO MI JP
CV
CH FR LB JP CV CH HR JP CV
CL - Česká Lípa
NB CL CV
CL
CL CD MI JP
CL DO
CH NB CL FR LB
MI JP CV
CD - Český Dub
CD MI JP CV
CL CD MI JP
CD
CL DO CD MI JP
CH FR JN CD LB
DO - Doksy
NB CL DO MI JP
CV
FR - Frýdlant
CH
HR - Hrádek nad Nisou
CH
CH - Chrastava
CH
JN - Jablonec nad Nisou
CH
JP - Jablonné v Podještědí
JP CV
JI - Jilemnice
CH JI JN LB JP
RO SE TA TU CV
ZB
LB - Liberec
CH LB JP CV
LP - Lomnice nad Popelkou
CH JN LB JP LP
SE TU CV ZB
DO
CH NB CL DO FR
CH FR JN CD LB CD LB MI JP CV
CH HR JN CD LB CH NB CL DO HR
JP
MI JP CV
CH NB CL DO MI
CH JN CD LB JP JP CV
CH NB CL DO JN
JN CD LB TU
CD LB MI JP CV
NB CL DO MI JP
NB CL MI JP CV CD MI JP
CV
CH NB CL DO JI
CH NB CL JI JN LB
JN CD LB MI JP
MI JP RO SE TA JI JN CD LB RO SE RO SE TA TU CV
TU CV ZB
TA TU ZB
ZB
CH NB CL LB MI
CH NB CL DO CD
JP CV
JN CD LB
LB MI JP CV
CH NB CL JN CD
CH NB CL DO JN
LB MI JP LP SE JN CD LB LP SE CD LB MI JP LP
TU CV ZB
TU ZB
SE TU CV ZB
MI - Mimoň
NB MI JP CV
CL MI
NM - Nové Město pod Smrkem
CH FR LB JP CV
NM
NB - Nový Bor
NB CV
RO - Rokytnice nad Jizerou
CH JN LB JP RO
SE TA CV ZB
SE - Semily
CH JN LB JP SE
TU CV ZB
TA - Tanvald
CH JN LB JP TA
CV ZB
TU - Turnov
CH JN CD LB JP
TU CV
ZB - Železný Brod
CH JN LB JP TU
CV ZB
CL DO
CH NB CL FR LB
FR LB JP CV MI JP CV
CH NB CL HR MI
HR JP CV
JP CV
CH NB CL MI JP
JP CV
CV
CH NB CL JN LB
JN LB JP CV MI JP CV
CL DO CD MI JP
CD MI JP
CH JP CV
CH NB CL HR MI CH NB CL MI JP
JP CV
CV
CH HR JN CD LB
JP
CH JN CD LB JP
CH JN LB JP CV JP CV
CH NB CL JN LB
MI JP CV
NB CL MI JP CV
JN CD LB TU
CD MI JP
CH NB CL DO FR CH NB CL DO HR CH NB CL DO MI CH NB CL DO JN NB CL DO MI JP
CD LB MI JP CV MI JP CV
JP CV
CD LB MI JP CV CV
FR
CH FR HR
CH FR
CH FR JN LB
CH FR LB JP
CH FR HR
HR
CH HR
CH HR JN LB
CH HR JP
CH FR
CH HR
CH
CH JN LB
CH JP
CH FR JN LB
CH HR JN LB
CH JN LB
JN
CH JN CD LB JP
CH FR LB JP
CH HR JP
CH JP
CH JN CD LB JP
JP
CH JI FR JN LB
RO SE TA TU ZB
CH JI HR JN LB
RO SE TA TU ZB
CH JI JN LB RO
SE TA TU ZB
CH JI JN CD LB
JI JN RO SE TA TU JP RO SE TA TU
ZB
ZB
CH FR LB
CH HR LB
CH LB
JN LB
CH FR JN LB LP CH HR JN LB LP CH JN LB LP SE
SE TU ZB
SE TU ZB
TU ZB
CH FR CD LB MI
JP
CH HR MI JP
CH MI JP
CL DO MI
CH NB CL DO FR
CH NB CL FR LB CH FR JN CD LB CD LB MI JP CV
MI JP CV NM
NM
NM
FR NM
CH NB FR LB JP
NB CL MI
NB CD MI JP CV NB CL DO MI
CV
CH NB CL JN LB
CH NB CL DO JN
MI JP RO SE TA JN CD LB RO SE CD LB MI JP RO CH FR JN LB RO
CV ZB
TA TU ZB
SE TA CV ZB
TA ZB
CH NB CL JN LB
CH NB CL DO JN
MI JP SE TU CV JN CD LB SE TU CD LB MI JP SE CH FR JN LB SE
ZB
ZB
TU CV ZB
TU ZB
CH NB CL DO JN
CH NB CL JN LB JN CD LB TA TU CD LB MI JP TA CH FR JN LB TA
MI JP TA CV ZB ZB
CV ZB
ZB
CH NB CL DO JN
CH NB CL JN CD
CD LB MI JP TU
LB MI JP TU CV JN CD LB TU
CV
CH FR JN LB TU
CH NB CL DO JN
CH NB CL JN LB
CD LB MI JP TU CH FR JN LB TA
MI JP TU CV ZB JN CD LB TU ZB CV ZB
TU ZB
CH FR HR NM
CH FR NM
CH NB HR JP CV CH NB JP CV
CH CD LB MI JP
CH JN CD LB JP
LP SE TU ZB
JN LP SE TU ZB
CH JN CD LB MI
JP
CD MI JP
CH JI JN LB JP RO
SE TA TU CV ZB
CH NB CL JI JN LB
MI JP RO SE TA TU
CV ZB
JI JN CD LB RO SE
TA TU ZB
CH NB CL DO JI JN
CD LB MI JP RO SE
TA TU CV ZB
CH JI FR JN LB RO
SE TA TU ZB
CH JI HR JN LB RO
SE TA TU ZB
CH JI JN LB RO SE
TA TU ZB
CH JN LB JP LP
SE TU CV ZB
CH NB CL JN CD
CH NB CL LB MI LB MI JP LP SE
JP CV
TU CV ZB
JN CD LB LP SE
JN CD LB
TU ZB
CH NB CL DO JN
CH NB CL DO CD CD LB MI JP LP
LB MI JP CV
SE TU CV ZB
CH FR JN LB LP
CH FR LB
SE TU ZB
CH HR JN LB LP
CH HR LB
SE TU ZB
CH JN LB LP SE
CH LB
TU ZB
CH LB JP CV
JI JN RO SE TA TU ZB JN LB
CH JI JN CD LB JP
RO SE TA TU ZB
CH CD LB MI JP
JI
JI JN LB RO SE TA
TU ZB
JI LP SE
CH JI JN CD LB MI
JP RO SE TA TU ZB
CH JN LB JP RO
SE TA ZB
JI RO SE
CH HR JN LB SE CH JN LB SE TU
TU ZB
ZB
CH JN CD LB JP
SE TU ZB
JN SE TA TU ZB
CH HR JN LB TA
ZB
CH JN LB TA ZB JN TA ZB
JI RO SE
CH JN LB JP TA JI RO SE TA ZB
CH HR JN LB TU
ZB
CH JN LB TU ZB JN SE TU ZB
JN CD LB JP TU
CH HR JN LB TA CH JN LB TA TU
TU ZB
ZB
JN TA TU ZB
JN CD LB JP TA
TU ZB
JI LP SE TU ZB
JI RO SE TA ZB
JN LP SE TU ZB
CH JN CD LB JP
LP SE TU ZB
JI JN LB RO SE TA
TU ZB
JI LP SE
JN LB LP SE TU
LB
ZB
JN LB LP SE TU
ZB
CH FR LB JP CV
NM
NB CV
ZB - Železný Brod
TU - Turnov
TA - Tanvald
SE - Semily
RO - Rokytnice nad Jizerou
NB - Nový Bor
NM - Nové Město pod Smrkem
MI - Mimoň
CH JN LB JP RO
SE TA CV ZB
CH NB CL JN LB
CH NB CL FR LB
MI JP RO SE TA
CL MI
MI JP CV NM
NB CL MI
CV ZB
CH FR JN CD LB
JN CD LB RO SE
CD MI JP
NM
NB CD MI JP CV TA TU ZB
CH NB CL DO FR
CH NB CL DO JN
CD LB MI JP CV
CD LB MI JP RO
CL DO MI
NM
NB CL DO MI
SE TA CV ZB
CH FR CD LB MI
CH NB FR LB JP CH FR JN LB RO
JP
FR NM
CV
TA ZB
CH HR JN LB RO
CH HR MI JP
CH FR HR NM
CH NB HR JP CV SE TA ZB
CH JN LB RO SE
CH MI JP
CH FR NM
CH NB JP CV
TA ZB
CH JN CD LB MI
CH NB JN LB JP
JP
CH FR JN LB NM CV
JN RO SE TA ZB
CH JN LB JP RO
CD MI JP
CH FR LB JP NM NB JP CV
SE TA ZB
NB MI JP CV
CH JN LB JP SE
TU CV ZB
CH NB CL JN LB
MI JP SE TU CV
ZB
JN CD LB SE TU
ZB
CH NB CL DO JN
CD LB MI JP SE
TU CV ZB
CH FR JN LB SE
TU ZB
CH HR JN LB SE
TU ZB
CH JN LB SE TU
ZB
CH JN LB JP TA CH JN CD LB JP
CV ZB
TU CV
JN SE TA TU ZB
CH JN CD LB JP
SE TU ZB
JN TA ZB
CH JN LB JP TA JN CD LB JP TU
JN TA TU ZB
JN CD LB JP TA
TU ZB
CH NB CL JN LB
MI JP TA CV ZB
JN CD LB TA TU
ZB
CH NB CL DO JN
CD LB MI JP TA
CV ZB
CH FR JN LB TA
ZB
CH HR JN LB TA
ZB
CH JN LB JP TU
CV ZB
CH NB CL JN CD CH NB CL JN LB
LB MI JP TU CV MI JP TU CV ZB
JN CD LB TU
CH NB CL DO JN
CD LB MI JP TU
CV
CH
CH
ZB
CH JN LB TA ZB CH
JN CD LB TU ZB
CH NB CL DO JN
CD LB MI JP TU
CV ZB
CH FR JN LB TA
FR JN LB TU TU ZB
HR JN LB TU CH HR JN LB TA
TU ZB
CH JN LB TA TU
JN LB TU ZB ZB
JN SE TU ZB
CH JI JN CD LB
MI JP RO SE TA
TU ZB
CH JI FR JN LB
CH NB JI JN LB
RO SE TA TU NM JP RO SE TA TU
ZB
CV ZB
JI RO SE
JI RO SE TA ZB
JI LP SE TU ZB
JI RO SE TA ZB
CD LB MI JP
CH FR LB NM
JN LB SE TU ZB
JN LB TA ZB
JN CD LB TU ZB
JN LB TA TU ZB
JI RO SE
JN LB RO SE TA
CH NB LB JP CV ZB
CH JN CD LB MI CH FR JN LB LP CH NB JN LB JP
LP
JP LP SE TU ZB
SE TU NM ZB
LP SE TU CV ZB
CH JN CD LB MI
CH FR CD LB MI
JP LP SE TU ZB
MI
JP NM
NB CL MI JP CV
JI LP RO SE
JI LP SE TU
JI LP RO SE TA ZB LP SE TU
CH JN CD LB MI CH JN CD LB MI CH JN CD LB MI JN CD LB MI JP
JP RO SE TA ZB JP SE TU ZB
JP TA ZB
TU ZB
LP SE TU ZB
CH JN CD LB MI
JP TU ZB
CH FR JN LB LP
SE TU NM ZB
CH NB JN LB JP
LP SE TU CV ZB
CH FR CD LB MI
JP NM
FR NM
CH NB FR LB JP
NB CL MI JP CV CV NM
CH FR JN LB RO
TA NM ZB
CH NB JN LB JP
RO SE TA CV ZB
CH FR JN LB SE
TU NM ZB
CH NB JN LB JP
SE TU CV ZB
CH FR JN LB TA
NM ZB
CH NB JN LB JP
TA CV ZB
CH FR JN LB TU
NM ZB
CH NB JN CD LB
MI JP TU CV
CH FR JN LB TA
TU NM ZB
CH NB JN CD LB
JP TU CV ZB
JI LP RO SE
CH JN CD LB MI CH FR JN LB RO CH NB JN LB JP
JP RO SE TA ZB TA NM ZB
RO SE TA CV ZB
RO
JI RO SE
RO TA
JI RO SE TA TU ZB RO SE TA ZB
JN LB SE TU ZB
JI LP SE TU
CH JN CD LB MI CH FR JN LB SE
JP SE TU ZB
TU NM ZB
CH NB JN LB JP
SE TU CV ZB
JI RO SE
SE
JI RO SE TA ZB
SE TU ZB
SE ZB
JN LB TA ZB
CH JN CD LB MI CH FR JN LB TA
JI LP RO SE TA ZB JP TA ZB
NM ZB
CH NB JN LB JP
TA CV ZB
TA
JN RO SE TA TU
ZB
JN TA ZB
JN RO SE TA TU
ZB
SE TU
JN SE TU ZB
JN TA ZB
JN SE TU ZB
ZB
CD LB MI JP
CH JI FR JN LB RO
CH FR JN LB NM CH FR LB JP NM SE TA TU NM ZB
CH FR LB NM
CH NB JN LB JP
CH NB JI JN LB JP
CV
NB JP CV
RO SE TA TU CV ZB CH NB LB JP CV
CH HR JN LB RO CH JN LB RO SE
SE TA ZB
TA ZB
JN RO SE TA ZB
LP - Lomnice nad Popelkou
LB - Liberec
JI - Jilemnice
JP - Jablonné v Podještědí
JN - Jablonec nad Nisou
CH - Chrastava
HR - Hrádek nad Nisou
FR - Frýdlant
DO - Doksy
CV - Cvikov
CL - Česká Lípa
CD - Český Dub
Příloha č. 4 SPP IDOL: Matice povolených cest mezi nadzónami IDOL
JN LB RO SE TA
ZB
JN CD LB TU ZB
JN LB TA TU ZB
LP SE TU
JN CD LB MI JP
TU ZB
LP SE TU ZB
CH JN CD LB MI CH FR JN LB TA
JP TU ZB
TU NM ZB
CH NB FR LB JP
CV NM
NB
RO TA
JI RO SE TA ZB
CH FR JN LB TU CH NB JN CD LB
NM ZB
MI JP TU CV
JI RO SE TA TU ZB SE TU ZB
CH NB JN CD LB
JP TU CV ZB
RO SE TA ZB
SE ZB
Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
Číslo
zóny
7015
1023
9024
9023
5015
2220
0402
0417
0412
0202
Ozn.
nadzóny
TA
JN
JI
JI
SE
DO
CD
CD
CD
CH
Ozn.
nadzóny
70
10
90
90
50
22
04
04
04
02
NM
DO
CL
MI
SE
LP
MI
DO
61
22
20
21
50
51
21
22
2109
9021
6018
6017
6016
5013
8016
0403
2301
4050
2001
0401
0405
0404
7002
9020
1022
6015
2201
2217
4009
Bílý Potok p. S.
Blatce
Blíţevedly
Bohatice
Bozkov
Bradlecká Lhota
Brniště
Doksy - Břehyně
Hamr na Jezeře Břevniště
Bukovina u Čisté
Bulovka
Bulovka - Arnoltice
Bulovka - Dolní Oldříš
Bystrá n. J.
Ţelezný Brod - sever
Cetenov
Cvikov
Česká Kamenice
Česká Lípa
Český Dub
Český Dub - Libíč
Český Dub - Starý Dub
Tanvald - Český Šumburk
Čistá u Horek
Dalešice
Dětřichov
Doksy
Skalka u Doks
Prysk
MI
JI
FR
FR
FR
SE
ZB
CD
CV
NB
CL
CD
CD
CD
TA
JI
JN
FR
DO
DO
NB
21
90
60
60
60
50
80
04
23
40
20
04
04
04
70
90
10
60
22
22
40
6109
8015
2216
2215
0306
6001
6014
6013
1021
Dolní Řasnice
Drţkov
Dubá - Dřevčice
Dubá
Dubnice
Frýdlant
Frýdlant - Albrechtice
Kunratice
Frýdštejn
NM
ZB
DO
DO
JP
FR
FR
FR
JN
61
80
22
22
03
60
60
60
10
6110
2219
2034
2114
5014
5106
2110
2218
Název zóny
Albrechtice v J. h.
Bedřichov
Benecko
Benecko - Dolní Štěpanice
Benešov u Semil
Bezděz
Bílá
Bílá - jih
Bílá - Vlčetín
Bílý Kostel n. N.
Název nadzóny
Tanvald
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Jilemnice
Semily
Doksy
Český Dub
Český Dub
Český Dub
Chrastava
Nové Město pod
Smrkem
Doksy
Česká Lípa
Mimoň
Semily
Lomnice nad Popelkou
Mimoň
Doksy
Mimoň
Jilemnice
Frýdlant
Frýdlant
Frýdlant
Semily
Ţelezný Brod
Český Dub
Cvikov
Nový Bor
Česká Lípa
Český Dub
Český Dub
Český Dub
Tanvald
Jilemnice
Jablonec nad Nisou
Frýdlant
Doksy
Doksy
Nový Bor
Nové Město pod
Smrkem
Ţelezný Brod
Doksy
Doksy
Jablonné v Podještědí
Frýdlant
Frýdlant
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
1
Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
Číslo
zóny
6012
5012
Ozn.
nadzóny
FR
SE
Ozn.
nadzóny
60
50
NM
MI
TA
TA
61
21
70
70
6104
2108
7014
7013
Název zóny
Habartice
Háje n. J.
Nové Město p. S. Hajniště
Hamr na Jezeře
Harrachov
Harrachov - Na Mýtě
6108
6011
0406
1020
2032
3042
9027
9018
2031
2030
Hejnice
Heřmanice u Frýdlantu
Hlavice
Hodkovice n. M.
Holany
Holenice - Jivany
Horka u S. P.
Horní Branná
Horní Libchava
Horní Police
NM
FR
CD
JN
CL
TU
JI
JI
CL
CL
61
60
04
10
20
30
90
90
20
20
6107
Horní Řasnice
NM
61
6106
0101
0105
0104
0103
3041
2214
0102
0201
0203
5011
5010
9112
9111
9110
1001
0301
0308
0305
0407
3040
0011
9109
9017
9026
2213
9001
8013
8012
7011
Horní Řasnice - Srbská
Hrádek n. N.
Hrádek n. N. - Sedlo
Hrádek n. N. - Dolní Suchá
Hrádek n. N. - Václavice
Hrubá Skála
Chlum
Chotyně
Chrastava
Chrastava - Vítkov
Chuchelna
Chuchelna - Komárov
Jablonec n.J.
Jablonec n. J. - Hradsko
Rokytnice n. J. - Rezek
Jablonec n. N.
Jablonné v P.
Jablonné v P. - Heřmanice
Janovice v P.
Janův Důl
Jenišovice
Jeřmanice
Jesenný
Jestřabí v K.
Jestřabí - Kříţlice
Jestřebí
Jilemnice
Jílové u Drţkova
Ţelezný Brod - Jirkov
Josefův Důl
NM
HR
HR
HR
HR
TU
DO
HR
CH
CH
SE
SE
RO
RO
RO
JN
JP
JP
JP
CD
TU
LI
RO
JI
JI
DO
JI
ZB
ZB
TA
61
01
01
01
01
30
22
01
02
02
50
50
91
91
91
10
03
03
03
04
30
00
91
90
90
22
90
80
80
70
Název nadzóny
Frýdlant
Semily
Nové Město pod
Smrkem
Mimoň
Tanvald
Tanvald
Nové Město pod
Smrkem
Frýdlant
Český Dub
Jablonec nad Nisou
Česká Lípa
Turnov
Jilemnice
Jilemnice
Česká Lípa
Česká Lípa
Nové Město pod
Smrkem
Nové Město pod
Smrkem
Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou
Turnov
Doksy
Hrádek nad Nisou
Chrastava
Chrastava
Semily
Semily
Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Nisou
Jablonné v Podještědí
Jablonné v Podještědí
Jablonné v Podještědí
Český Dub
Turnov
Liberec
Rokytnice nad Jizerou
Jilemnice
Jilemnice
Doksy
Jilemnice
Ţelezný Brod
Ţelezný Brod
Tanvald
2
Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
Číslo
zóny
3039
2116
4010
3038
3037
3043
9029
9028
2028
6010
2027
2304
9016
0309
0310
3036
2303
2026
Název zóny
Kacanovy
Zákupy - Kamenice
Kamenický Šenov
Karlovice - Sedmihorky
Klokočí
Kobyly
Košťálov
Košťálov - Kundratice
Kozly
Krásný Les
Kravaře
Krompach
Kruh
Křiţany
Křiţany - Ţibřidice
Ktová
Kunratice u Cvikova
Kvítkov
Ozn.
nadzóny
TU
MI
NB
TU
TU
TU
JI
JI
CL
FR
CL
CV
JI
JP
JP
TU
CV
CL
Ozn.
nadzóny
30
21
40
30
30
30
90
90
20
60
20
23
90
03
03
30
23
20
6105
3035
9015
0001
9014
2305
8011
2025
5101
5105
5107
5104
2024
3034
8010
1018
2107
2211
8009
1017
9013
2302
2101
3033
3032
0208
3031
9012
2212
0207
1016
5103
Lázně Libverda
Laţany
Levínská Olešnice
Liberec
Libštát
Cvikov - Lindava
Líšný
Blíţevedly - Litice
Lomnice n. P.
Lomnice n. P. - Plouţnice
Lomnice n. P. - Rváčov
Lomnice n. P. - Ţelechy
Holany - Loubí
Loučky
Louţnice
Lučany n. N.
Brniště - Luhov
Luka
Malá Skála
Maršovice
Martinice v K.
Mařenice
Mimoň
Mírová p. K.
Mírová p. K. - Vesec
Mníšek
Modřišice
Mříčná
Dubá - Nedamov
Nová Ves
Nová Ves n. N.
Nová Ves n. P.
NM
TU
JI
LI
JI
CV
ZB
CL
LP
LP
LP
LP
CL
TU
ZB
JN
MI
DO
ZB
JN
JI
CV
MI
TU
TU
CH
TU
JI
DO
CH
JN
LP
61
30
90
00
90
23
80
20
51
51
51
51
20
30
80
10
21
22
80
10
90
23
21
30
30
02
30
90
22
02
10
51
Název nadzóny
Turnov
Mimoň
Nový Bor
Turnov
Turnov
Turnov
Jilemnice
Jilemnice
Česká Lípa
Frýdlant
Česká Lípa
Cvikov
Jilemnice
Jablonné v Podještědí
Jablonné v Podještědí
Turnov
Cvikov
Česká Lípa
Nové Město pod
Smrkem
Turnov
Jilemnice
Liberec
Jilemnice
Cvikov
Ţelezný Brod
Česká Lípa
Lomnice nad Popelkou
Lomnice nad Popelkou
Lomnice nad Popelkou
Lomnice nad Popelkou
Česká Lípa
Turnov
Ţelezný Brod
Jablonec nad Nisou
Mimoň
Doksy
Ţelezný Brod
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Cvikov
Mimoň
Turnov
Turnov
Chrastava
Turnov
Jilemnice
Doksy
Chrastava
Jablonec nad Nisou
Lomnice nad Popelkou
3
Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
Číslo
zóny
Název zóny
Ozn.
nadzóny
Ozn.
nadzóny
6101
2106
4001
2023
2210
4008
6006
3030
0411
3029
9108
8008
3028
6005
2105
9011
0304
4007
7007
2209
4006
9010
2208
3027
7006
5007
3026
8007
3025
1015
3024
3023
2104
2103
2111
6004
7005
9107
9101
9030
3022
9009
9105
0303
0307
5001
5006
4005
8006
5005
Nové Město p. S.
Noviny p. R.
Nový Bor
Nový Oldřichov
Okna
Okrouhlá
Oldřichov v Hájích
Olešnice
Osečná
Paceřice
Paseky n. J.
Pěnčín
Pěnčín u Turnova
Pertoltice u Frýdlantu
Pertoltice p. R.
Peřimov
Jablonné v P. - Petrovice
Nový Bor - jih
Plavy
Jestřebí - Podolec
Polevsko
Poniklá
Provodín
Přepeře
Kořenov
Příkrý
Příšovice
Radčice
Sychrov
Rádlo
Radostná p. K.
Rakousy
Ralsko - Hradčany
Ralsko - Kuřivody
Ralsko - Plouţnice
Raspenava
Kořenov - Rejdice
Dolní Rokytnice
Rokytnice n. J.
Roprachtice
Rovensko p.T.
Roztoky u Jilemnice
Roztoky u Semil
Rynoltice
Rynoltice - Jitrava
Semily
Semily - sever
Skalice u České Lípy
Skuhrov
Slaná
NM
MI
NB
CL
DO
NB
FR
TU
CD
TU
RO
ZB
TU
FR
MI
JI
JP
NB
TA
DO
NB
JI
DO
TU
TA
SE
TU
ZB
TU
JN
TU
TU
MI
MI
MI
FR
TA
RO
RO
JI
TU
JI
RO
JP
JP
SE
SE
NB
ZB
SE
61
21
40
20
22
40
60
30
04
30
91
80
30
60
21
90
03
40
70
22
40
90
22
30
70
50
30
80
30
10
30
30
21
21
21
60
70
91
91
90
30
90
91
03
03
50
50
40
80
50
Název nadzóny
Nové Město pod
Smrkem
Mimoň
Nový Bor
Česká Lípa
Doksy
Nový Bor
Frýdlant
Turnov
Český Dub
Turnov
Rokytnice nad Jizerou
Ţelezný Brod
Turnov
Frýdlant
Mimoň
Jilemnice
Jablonné v Podještědí
Nový Bor
Tanvald
Doksy
Nový Bor
Jilemnice
Doksy
Turnov
Tanvald
Semily
Turnov
Ţelezný Brod
Turnov
Jablonec nad Nisou
Turnov
Turnov
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Frýdlant
Tanvald
Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Jilemnice
Turnov
Jilemnice
Rokytnice nad Jizerou
Jablonné v Podještědí
Jablonné v Podještědí
Semily
Semily
Nový Bor
Ţelezný Brod
Semily
4
Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
Číslo
zóny
4004
4003
7004
8005
3021
2022
7019
2207
4012
2102
2112
5004
2020
9008
2019
0413
3020
3019
9007
4011
2306
5102
2206
2017
7001
3018
2205
2204
3001
3003
2115
7003
7017
0302
3017
9006
9005
6003
6002
9004
9003
8004
3016
2015
2203
0414
0415
3015
3014
9104
9103
Název zóny
Sloup v Čechách
Slunečná
Smrţovka
Malá Skála - Mukařov
Soběslavice
Provodín - Srní
Zlatá Olešnice - Stanový
Doksy - Staré Splavy
Zákupy - Starý Šidlov
Stráţ p. R.
Stráţ p. R. - VP7
Struţinec
Struţnice
Studenec
Stvolínky
Světlá p. J.
Svijanský Újezd
Svijany
Svojek
Svojkov
Svor
Syřenov
Tachov
Stvolínky - Taneček
Tanvald
Tatobity
Blatce - Tuboţ
Tuhaň
Turnov
Turnov - prům. zóna
Velenice
Velké Hamry
Velké Hamry II
Velký Valtinov
Veselá
Víchová n. J.
Víchovská Lhota
Višňová
Višňová - Minkovice
Vítkovice
Vítkovice - Horní Mísečky
Vlastiboř
Vlastibořice
Volfartice
Vrchovany
Všelibice
Všelibice - Vrtky
Všeň
Vyskeř
Vysoké n. J.
Vysoké n. J. - Tříč
Ozn.
nadzóny
NB
NB
TA
ZB
TU
CL
TA
DO
NB
MI
MI
SE
CL
JI
CL
CD
TU
TU
JI
NB
CV
LP
DO
CL
TA
TU
DO
DO
TU
TU
MI
TA
TA
JP
TU
JI
JI
FR
FR
JI
JI
ZB
TU
CL
DO
CD
CD
TU
TU
RO
RO
Ozn.
nadzóny
40
40
70
80
30
20
70
22
40
21
21
50
20
90
20
04
30
30
90
40
23
51
22
20
70
30
22
22
30
30
21
70
70
03
30
90
90
60
60
90
90
80
30
20
22
04
04
30
30
91
91
Název nadzóny
Nový Bor
Nový Bor
Tanvald
Ţelezný Brod
Turnov
Česká Lípa
Tanvald
Doksy
Nový Bor
Mimoň
Mimoň
Semily
Česká Lípa
Jilemnice
Česká Lípa
Český Dub
Turnov
Turnov
Jilemnice
Nový Bor
Cvikov
Lomnice nad Popelkou
Doksy
Česká Lípa
Tanvald
Turnov
Doksy
Doksy
Turnov
Turnov
Mimoň
Tanvald
Tanvald
Jablonné v Podještědí
Turnov
Jilemnice
Jilemnice
Frýdlant
Frýdlant
Jilemnice
Jilemnice
Ţelezný Brod
Turnov
Česká Lípa
Doksy
Český Dub
Český Dub
Turnov
Turnov
Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
5
Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
Číslo
zóny
9102
5003
2014
2221
2113
8003
0311
7018
2012
2011
3013
2202
8001
3012
9002
8002
Název zóny
Vysoké n. J. - Sklenařice
Záhoří
Zahrádky
Dubá - Zakšín
Zákupy
Zásada
Zdislava
Zlatá Olešnice
Ţandov
Ţandov - Heřmanice
Ţďárek
Ţdírec
Ţelezný Brod
Ţernov
Bělá
Koberovy
Ozn.
nadzóny
RO
SE
CL
DO
MI
ZB
JP
TA
CL
CL
TU
DO
ZB
TU
JI
ZB
Ozn.
nadzóny
91
50
20
22
21
80
03
70
20
20
30
22
80
30
90
80
6103
3011
5002
Smědava
Troskovice
Chuchelna - Kozákov
NM
TU
SE
61
30
50
6102
1013
1012
Jindřichovice p. S.
Rychnov u Jablonce n. N.
Janov n. N.
Lučany n. N. - Horní
Maxov
Janov n. N. - Hrabětice
Desná
Desná - Souš
Bogatynia
Sieniawka
Zgorzelec
Porajów
Zawidów
Sulików
Černousy
Smrţovka - Dolní
Smrţovka
NM
JN
JN
61
10
10
Název nadzóny
Rokytnice nad Jizerou
Semily
Česká Lípa
Doksy
Mimoň
Ţelezný Brod
Jablonné v Podještědí
Tanvald
Česká Lípa
Česká Lípa
Turnov
Doksy
Ţelezný Brod
Turnov
Jilemnice
Ţelezný Brod
Nové Město pod
Smrkem
Turnov
Semily
Nové Město pod
Smrkem
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
JN
JN
TA
TA
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
10
10
70
70
60
60
60
60
60
60
60
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Tanvald
Frýdlant
Hrádek nad Nisou
Frýdlant
Hrádek nad Nisou
Frýdlant
Frýdlant
Frýdlant
TA
70
Tanvald
1011
1019
7016
7008
6050
6055
6053
6054
6051
6052
6009
7010
6
2
0
3
1
0
ČSAD ČL
ČSAD JN
Příjmení
E-mail
Zákonný zástupce ( u dětí do 15 let )
Identifikace kontaktního místa
Podpis vydavatele karty
Vydavatel karty:
Liberecká IS, a.s., Jablonecká 41, 46001 Liberec 5, IČ: 25450131, DIČ: CZ25450131
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1429
Náhradní doklad vydal (razítko, jméno a podpis obsluhy KM)
Reklamace
Lhůta pro vyřízení reklamace
Důvod výměny karty Opuscard
Datum převzetí Žádosti
ORIGINÁL PRO VYDAVATELE KARTY / KOPIE PRO ŽADATELE
ZÁZNAMY KONTAKTNÍHO MÍSTA
9 2 0 3 1 0 0 -
Platnost Náhradního dokladu je u 7denních a 30denních kupónů
omezena uplynutím časové platnosti kupónu na reklamované kartě, uvedené na Příjmovém dokladu. V případě čas. kupónů s platností delší než 30 dní je platnost Náhradního dokladu omezena
buď lhůtou pro vyřízení reklamace karty (tato lhůta je vyznačena
níže), nebo uplynutím časové platnosti kupónu na reklamované
kartě, uvedené na Příjmovém dokladu; za rozhodující pro ukončení platnosti se považuje ta skutečnost, která z obou vyjmenovaných nastane dříve. Pokud cestující nemá Příjmový doklad, může
na kontaktním místě svého kmenového dopravce získat duplikát
po předložení tohoto Potvrzení. Držitelé dokladů vydaných statní
správou (OP, ŘP, pas) jsou povinni na vyzvání pověřené osoby tento doklad doložit k Náhradnímu dokladu.
Znehodnocení
Platnost kupónu do
V souladu s ustanoveními SPP
IDOL, v platném znění, se Náhradní doklad skládá z tohoto Potvrzení o reklamaci karty a z Příjmového dokladu o zakoupení časového
kupónu na reklamované kartě.
Samostatné Potvrzení o reklamaci
karty nebo samostatný Příjmový doklad není platným jízdním
dokladem!
Poučení pro cestující
VYHRAZENO PRO IDOL
-
Telefon
ČSAD SM
ČSAD LB
-
Datum přijetí žádosti
DPML
0
Ztráta, zcizení
Kmenový dopravce
9
Karta č.
Karta č.
Příjmení
Jméno
POTVRZENÍ O REKLAMACI
ŽÁDOST O VÝMĚNU / BLOKACI KARTY
Formulář, prosím, vyplňte hůlkovým
písmem s diakritikou, a to nejlépe
černou propisovací tužkou. Je nutno
vyplnit všechny údaje označené
červeným polem. Bez jejich uvedení
nebude možné kartu vyměnit.
WWW.OPUSCARD.CZ
Blokace
Držitel karty Opuscard
Jméno
Fotografie 35 x 45 mm
pouze pokud není
uložena v databázi
Datum narození
Nesouhlasím
s uchováním fotografie
Podpis
držitel /
zákonný
zástupce
Jméno
Příjmení
Datum narození
Vyplní obsluha kontaktního místa
Datum převzetí karty
místo pro vlepení
čárového kódu / čísla žádosti
Žádost o výměnu/blokaci karty ver. 1.0
ŽÁDOST O VÝMĚNU / BLOKACI KARTY
WWW.OPUSCARD.CZ
POPIS ZÁVADY, VYJÁDŘENÍ DRŽITELE A OBSLUHY KM
Popis závady
Podpis držitele
Stav karty
Délka časového
kupónu
Zůstatek v EP
(Ano/Ne)
Podpis obsluhy
Kmenový dopravce
(DP, ČL, JN, SM, LB)
Stav požadavku
Místo
KM
KCLK
Korid LK
Dodavatel
Dopravce
Vyjádření
Odesláno
Přijato zpět
Podpis
Příloha č. 8 SPP IDOL: Vzory BČK
Vzory bezkontaktních čipových karet platných v IDOLu
osobní BČK – je vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena fotografií držitele, jménem a
příjmením držitele a logickým číslem karty
osobní BČK – LMK – je vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena fotografií držitele, jménem
a příjmením držitele a logickým číslem karty
Příloha č. 8 SPP IDOL: Vzory BČK
osobní BČK – vzhled ISIC – je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem ISIC je
opatřena: názvem školy držitele, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem
narození držitele, číslem licence ISIC, datem platnosti průkazu ISIC, dobou platnosti
Opuscard a logickým číslem Opuscard
Osobní BČK – vzhled ISIC/TUL - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem ISIC je
opatřena: názvem TUL, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem narození
držitele, číslem licence ISIC, datem platnosti průkazu ISIC, logem Statutárního města Liberec
případně logem Opuscard případně hologramem Opuscard a logickým číslem Opuscard
Osobní BČK – vzhled ITIC/TUL - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem ITIC je
opatřena: názvem TUL, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem narození
držitele, číslem licence ITIC, datem platnosti průkazu ITIC, logem Statutárního města Liberec
případně logem Opuscard případně hologramem Opuscard a logickým číslem Opuscard
Příloha č. 8 SPP IDOL: Vzory BČK
Osobní BČK – vzhled TUL/student - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem
TUL/student je opatřena: názvem TUL, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem
narození držitele, číslem karty TUL, datem platnosti průkazu TUL, logem Statutárního města
Liberec případně logem Opuscard případně hologramem Opuscard a logickým číslem
Opuscard
Osobní BČK – vzhled TUL/zaměstnanec - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se
vzhledem TUL/zaměstnanec je opatřena: názvem TUL, fotografií držitele, jménem a
příjmením držitele, datem narození držitele, číslem karty TUL, datem platnosti průkazu TUL,
logem Statutárního města Liberec případně logem Opuscard případně hologramem Opuscard
a logickým číslem Opuscard
Download

zde - revisor.cz