Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV
Kotlářská 53, 602 00 B R N O
Spisová značka: PÚ 0234/05-Rg
Č. j.: PÚ 2381/2010-Pri
Vyřizuje: Ing. Priessnitzová Miroslava
Brno 15.11.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Pravlov
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Brno-venkov jako věcně a místně příslušný správní
orgán dle ust. § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
podle ustanovení § 11 odst. 4 cit. zákona tak, že návrh komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Pravlov zpracovaný firmou AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, pod
číslem zakázky objednatele 091 01-16/2006 KPÚ, uvedený v příloze tohoto rozhodnutí pro
vlastníky – účastníky řízení, jejichž seznam je ve smyslu § 14 zákona č. 71/1967 Sb., uveden
v rozdělovníku veřejné vyhlášky
se schvaluje.
ODŮVODNĚNÍ
Řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Pravlov bylo zahájeno 10. 5. 2005,
v souladu s naplněním ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Pozemkový úřad Brno-venkov na základě
žádostí vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy shledal důvody, naléhavost a
účelnost provedení pozemkové úpravy v k. ú. Pravlov.
Zahájení řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou , vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu
v Pravlově a na Pozemkovém úřadě Brno-venkov v době od 26. 4. 2005 do 10. 5. 2005.
O zahájení řízení o pozemkové úpravě byli písemně vyrozuměni: Katastrální úřad pro JM kraj,
1
Katastrální pracoviště Brno-venkov, Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje a odbor
životního prostředí, Povodí Moravy, Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy ČR, Pozemkový
fond ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský úřad pro JM kraj, odbor životního
prostředí.
Vzhledem k tomu, že uvedená pozemková úprava nebyla pravomocně skončena do 1. 1. 2006
(tj. do dne účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podléhá
správní řízení podle ust. § 179 odst. 1 správního řádu) pod režim zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení, (správní řád platný do 31. 12. 2005).
Výběrové řízení na zpracovatele návrhu proběhlo v roce 2006. Ve výběrovém řízení byla vybrána
na základě nejvýhodnější nabídky firma AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno.
Dle ustanovení § 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve
znění pozdějších předpisů, svolal Pozemkový úřad Brno-venkov úvodní jednání, které se konalo
dne 13. 2. 2008 v místním sále v Pravlově. Na jednání byli pozvání všichni vlastníci pozemků
a další účastníci řízení v předpokládaném obvodu pozemkové úpravy doporučeným dopisem do
vlastních rukou. Veřejná vyhláška o úvodním jednání byla vyvěšena na úřední desce ve dnech od
28. 1. 2008 do 13. 2. 2008 na Obecním úřadě v Pravlově a na Pozemkovém úřadě Brno-venkov.
Na jednání byli vlastníci pozemků seznámeni zejména s účelem a cílem komplexní pozemkové
úpravy (dále jen KPÚ), s časovým harmonogramem, postupem geodetických a projektových prací,
postupem při stanovení nároků vlastníků, s obvodem, realizací a způsobem financování
pozemkových úprav. Na jednání byl dle ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zvolen sbor zástupců vlastníků, který byl doplněn nevolenými členy sboru, a
sice pověřeným pracovníkem Pozemkového úřadu Brno-venkov a zástupcem obce Pravlov. Sbor
zástupců vlastníků si mezi sebou zvolil předsedu sboru zástupců.
Celkový počet listů vlastnictví (dále jen LV) řešených v KPÚ v k. ú. Pravlov je 176. Celková
výměra pozemků zařazených do komplexní pozemkové úpravy je 175,86 ha, výměra
směňovaných pozemků je 166,96 ha a výměra pozemků nesměňovaných dle § 2 zákona je 8,9 ha.
Počet parcel vstupujících do pozemkové úpravy byl 669 po návrhu je 506 parcel. Počet řešených
vlastníků je 216.
Účastníci řízení, kteří nejsou Pozemkovému úřadu Brno-venkov známi nebo jejichž pobyt není
znám, jsou v řízení o pozemkové úpravě zastupováni opatrovníkem. Vlastníci, kteří zemřeli, a
soud ještě nerozhodl o dědictví pravomocným rozhodnutím, jsou zastupováni potencionálními
dědici dle sdělení příslušného soudu, kteří se tímto stávají účastníky řízení.
Práce na průzkumu řešeného území, analýze současného stavu, zaměření skutečného stavu území
zahrnutého do obvodu KPÚ, byly provedeny v letech 2008-2009.
V průběhu KPÚ došlo dvakrát ke změně obvodu. V prvním případě došlo k vyloučení parcel
z obvodu, čímž došlo ke změně vnitřního i vnějšího obvodu komplexní pozemkové úpravy. Tato
změna obvodu byla oznámena veřejnou vyhláškou, vyvěšenou ve dnech od 20. 5. 2009 do
4. 6. 2009 na Obecním úřadě v Pravlově a na Pozemkovém úřadě Brno-venkov a oznámena
vlastníkům, jichž se změna týká. Ve druhém případě došlo k rozšíření obvodu o dva pozemky
v k.ú. Dolní Kounice. Změna obvodu byla oznámena veřejnou vyhláškou, vyvěšenou ve dnech od
28. 4. 2010 do 13. 5. 2010 na Obecním úřadě v Pravlově, Městském úřadě Dolní Kounice a na
Pozemkovém úřadě Brno-venkov a oznámena vlastníkům, jichž se změna týká.
2
Dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal
Pozemkový úřad Brno-venkov dne 23. 11. 2009 rozhodnutí o určení hranic pozemků grafických
přídělů v katastrálním území Pravlov. Toto rozhodnutí bylo všem dotčeným účastníkům řízení
doručeno do vlastních rukou a dále bylo vystaveno k veřejnému nahlédnutí po dobu od 30. 11.
2009 do 15. 12. 2009 na Obecním úřadě v Pravlově a na Pozemkovém úřadě Brno-venkov.
Pozemkový úřad Brno-venkov obdržel jedno odvolání proti rozhodnutí o určení hranic pozemků,
které bylo s vlastníky dořešeno. Dne 6. 1. 2010 nabylo rozhodnutí o určení hranic pozemků
grafických přídělů právní moci. Před vydáním rozhodnutí o určení hranic pozemků byli dotčení
vlastníci obeznámeni se soupisy parcel grafických přídělů.
Dle ustanovení § 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zabezpečil Pozemkový
úřad Brno-venkov vypracování soupisu vstupních nároků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti
a druhu pozemků. Vypracované vstupní nároky byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí po dobu
od 15. 2. 2010 do 1. 3. 2010 na Obecním úřadě v Pravlově a na Pozemkovém úřadě Brno-venkov
a doručeny všem vlastníkům, jejichž pobyt je znám. V rámci vystavení nároků byly vzneseny dva
nesouhlasy se soupisem nároků – vlastníci nesouhlasili s výměrami pozemků neřešeným dle
ustanovení § 2 zákona. Tyto nesouhlasy byly projednány a vlastníci vzali své nesouhlasy zpět.
Ocenění pozemků, které jsou předmětem KPÚ, bylo provedeno podle cen BPEJ platných dle
vyhlášky č. 3/2008 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění
pozdějších předpisů.
Při zpracování návrhu postupoval zpracovatel podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 545/2002
Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
a příslušných katastrálních zákonů a předpisů.
Plán společných zařízení, skládající se z polních cest, územního systému ekologické stability (dále
jen ÚSES), ochrany a zúrodnění ZPF a protierozních a protipovodňových opatření, byl navržen
jako soubor opatření, která mají zabezpečit plnění hlavních cílů KPÚ. Tento návrh plánu
společných zařízení byl dne 3. 2. 2010 odsouhlasen sborem zástupů vlastníků a dne 3. 2. 2010
odsouhlasen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Pravlov. Plán společných zařízení byl
předložen dotčeným orgánům státní správy, které proti PSZ neměly žádné námitka.
V rámci zpřístupnění pozemků bylo navrženo 15 nových polních cest a 20 cest určeno k
rekonstrukci. V rámci ÚSES bylo navrženo 11 prvků (biocentra a biokoridory) a 3 interakční
prvky. Pro ochranu zemědělského půdního fondu, protierozní a protipovodňová opatření byly
navrženy svodné příkopy, zasakovací pásy a 2 protipovodňová opatření. Celková výměra půdy
nezbytná na společná zařízení je 45.53 ha. Na pokrytí plošných nároků jednotlivých prvků plánu
společných zařízení byla použita výměra půdy ve vlastnictví obce Pravlov, státu a vlastníků.
Dle ustanovení § 10 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navrhuje pozemkový
úřad v KPÚ nové pozemky tak, aby odpovídaly původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou
a vzdáleností a dle možností i stejným druhem pozemku (kulturou). Nově navržené pozemky jsou
v přiměřené ceně, pokud rozdíl v ceně původních a nově navržených pozemků není vyšší nebo
nižší než 4 %, v přiměřené výměře, pokud rozdíl výměry původních a navrhovaných pozemků
není vyšší nebo nižší než 10 % a v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních
a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %.
3
V rámci KPÚ v k.ú. Pravlov došlo ve 4 případech k překročení kriteria ceny původních pozemků a
navrhovaných pozemků. V souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, Pozemkový úřad Brno-venkov se souhlasem sboru ustoupil od požadavků na uhrazení
rozdílu ceny (č.j. PÚ 1957/2010-Pri ze dne 8.9.2010).
Vzdálenost pozemků byla určena jako vážený aritmetický průměr vzdálenosti směňovaných
a nově navrhovaných pozemků konkrétního vlastníka od věže kostela v Pravlově.
V rámci KPÚ v k. ú. Pravlov bylo v souladu s ustanovením § 9 odst. 13 zákona č. 139/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů v několika případech vypořádáno spoluvlastnictví k pozemkům
zahrnutým do pozemkové úpravy, a to na žádost spoluvlastníků pozemků a na základě písemných
dohod o zrušení a vzájemném vypořádání spoluvlastnického vlastnictví k pozemkům reálným
rozdělením.
Návrh pozemkové úpravy odstraňuje zejména nevhodné tvary pozemků, řeší zpřístupnění
pozemků sítí polních cest, odstraňuje nedostatky v majetkoprávních vztazích. Každý nově
navržený pozemek je přístupný buď ze stávající cestní sítě, nebo cestní sítě, která je za tímto
účelem nově navržena. Cestní síť i ostatní společná zařízení v rámci KPÚ budou následným
rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno-venkov o výměně nebo
přechodu vlastnických práv převedeny do vlastnictví obce Pravlov, části biokoridorů a biocenter
do vlastnictví státu, případně některých vlastníků dle projednaného návrhu KPÚ.
Dle ustanovení § 11 odst. 13 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zástavní
právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, přechází podle tohoto zákona
na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu. Předkupní právo
s věcnými účinky, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, schválením návrhu
pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi oprávněnou osobou z předkupního práva a
vlastníkem pozemku zavázaného předkupním právem k jinému ujednání nebo nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak.
Ve dnech 31. 5. 2010 a 1. 6. 2010 byl s vlastníky projednán návrh komplexní pozemkové úpravy
a poté byl, dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu od 2. 8. 2010 do 31. 8. 2010 na Obecním úřadě
v Pravlově a na Pozemkovém úřadě Brno-venkov. O vystavení návrhu Pozemkový úřad Brnovenkov vyrozuměl známé účastníky řízení a současně jim sdělil, že v této době mají poslední
možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u Pozemkového úřadu Brno-venkov.
K později podaným námitkám se nepřihlíží. V průběhu vystavení byly proti návrhu vzneseny
připomínky 4 vlastníků, které byly s dotčenými vlastníky projednány a vyřešeny. Svůj souhlas
s novým uspořádáním svých pozemků dali vlastníci 92,92 % výměry řešeného území.
Dne 20. 9. 2010 proběhlo dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, závěrečné ústní jednání, které se konalo v místním sále v Pravlově.
Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků.
Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv
k pozemkům v souladu s ustanovením § 11 odst. 12 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, se v listinách o nabytí vlastnických práv nebo jiného oprávnění k pozemkům (např.
kupní smlouva, usnesení soudu o nabytí dědictví, zástavní právo) kromě nabývaných pozemků
uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu, údaje o nich poskytuje Pozemkový
úřad Brno-venkov.
4
V souladu s uvedeným návrhem Pozemkový úřad Brno-venkov zabezpečí, a to nejdříve po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu
podle potřeby vlastníků a vegetačních podmínek. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č.
139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vytyčení vlastnických hranic pozemků, jejichž
lomové body jsou označeny trvalou stabilizací, nelze opakovaně uhradit z prostředků státu.
Vlastníci (spoluvlastníci), kteří mají zájem o vytyčení svých pozemků, musí o ně písemně požádat
u Pozemkového úřadu Brno-venkov. Těmto vlastníkům budou předány vytyčené hranice
pozemků. Veškerá práva a povinnosti, spojená s vlastnictvím pozemků (i užívání vytyčených
pozemků) zahrnutých do pozemkových úprav, vyplývají z platných obecně závazných právních
předpisů, přecházející na vlastníky nově navržených pozemků dle schváleného návrhu
pozemkových úprav až po nabytí právní moci následujícího rozhodnutí pozemkového úřadu
o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Schválený návrh KPÚ je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty, popřípadě o zřízení nebo zrušení
věcného břemene, mimo jiné i k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení.
Rozhodnutí se oznamuje veřejnou vyhláškou a současně se doručí katastrálnímu úřadu a všem
vlastníkům a osobám dotčených zřízením nebo zrušením věcného břemen nebo změnou
zástavního práva, známým pozemkovému úřadu.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 -ti dnů od jeho doručení k Ministerstvu
zemědělství – Ústřednímu pozemkovému úřadu, a to prostřednictvím Ministerstva zemědělství,
Pozemkového úřadu Brno-venkov, Kotlářská 53, 60200 Brno (§ 54 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
Ing. Petr Grmela
ředitel
Pozemkového úřadu Brno-venkov
5
Rozdělovník:
Rozhodnutí č. j. PÚ 2381/2010-Pri obdrží:
I.
II.
Na doručenku do vlastních rukou účastníci řízení (viz. rozdělovník veřejné vyhlášky)
Na doručenku k vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 15 -ti dnů
Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice
Město Dolní Kounice, Masarykovo nám. 66/2, 664 64 Dolní Kounice
III.
Na doručenku k vyznačení do katastru nemovitostí:
Katastrální úřad pro JM kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, Úzká 6/471, 65677 Brno
IV.
Na doručenku jako podklad pro zpracování mapového díla:
Firma AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Přílohy:
1. Bilance – soupis nových pozemků (část návrhu, týkající se konkrétního vlastníka)
2. Přehledná mapa zájmového území s vyznačenými nově navrženými pozemky konkrétního
vlastníka
Seznam účastníků řízení pro KPÚ Pravlov
Příjmení, jméno, název
AGROPOL Mikulov, spol s r.o.
Andrés Vladimír
Bara Martin
Bartoš Jan Ing.
Bartošová Ivana
BAVEROVÁ ŢOFIE
Blahofská Romana
Borková Jiřina
Broţek Otto
Broţková Maria
Brustmann Aleš
Brustmann Lubomír
Březina Jiří
Březinová Zdeňka
Buršík Václav
Cetl František
Cetl Jiří
Cetl Jiří
Cetl Václav
Cetl Václav
Cetl Vítězslav
Cetlová Aneţka
Datum
narození
49444166
590127
710320
631124
645627
725122
305716
471210
475901
800503
511229
551108
575603
490916
770830
771108
570614
580724
330222
571203
556204
Adresa bydliště
Sady 28. října 616
Zahradní 2651/23
9.května 477
Odlehlá 93/20
Odlehlá 93/20
Nové Bránice 60
Pravlov 121
Vranovská 812/32a
Purkyňova 2487/98a
Purkyňova 2487/98a
Stráně 599/75a
Komenského 672/1
Elplova 2066/4
Elplova 2066/4
Němčičky 21
Hutní osada 22
Pravlov 76
Pravlov 76
Pravlov 9
Pravlov 118
Kamenná 183/10
Pravlov
6
PSČ
Břeclav
Šumperk
Rajhrad
Brno-Ořešín
Brno-Ořešín
69002
78701
66461
62100
62100
Dolní Kounice
Brno-Zábrdovice
Brno-Královo Pole
Brno-Královo Pole
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Líšeň
Brno-Líšeň
Němčičky
Zastávka
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Štýřice
Dolní Kounice
664 64
61500
61200
61200
66464
66464
62800
62800
664 66
66484
664 64
664 64
664 64
664 64
63900
664 64
Příjmení, jméno, název
Datum
narození
Adresa bydliště
PSČ
Cetlová Drahomíra
Cetlová Ivana
Cetlová Jana
Cetlová Jaroslava
Cetlová Ludmila
Čampiš Marian
Čampišová Věra
Danielová Ivana
Denk Karel
Dočkalová Vlasta
Doleţal Jaroslav
Doleţalová Ivana
Duda Jaromír
Duda Tomáš Ing.
Eckstein Michal Ing.
Ecksteinová Irena Ing.
Eigner František Ing.
Flíčková Františka
Gehringer Zdeněk
Goldmann Igor Ing.
Goldmannová Jolana Ing.
Gruberová Dana
H + H s.r.o.
Hanusová Jana
Havlín Reinhart
Helar Ivan
Helarová Libuše
Hladký Petr
Hladký Petr
Hlavoň Jiří
Hlavoňová Lenka
Hlávka Milan
Hofman Vilém
Hofmanová Marie
Holý Miroslav
Honková Petra
Chrást Slavomír
Janíček Martin
Janíčková Hana
Janušová Slavomila
Janůjová Milena
Jaša Josef
Jánská Ludmila
Jedlička Jiří
Jihomoravský kraj
Jilma Jiří
Jilmová Anna
Joura František
Jourová Marcela
Jurnečka David
335323
575217
396227
415212
535712
400104
425926
676004
631004
295517
661105
685115
470704
690610
730605
715927
430320
315203
500217
720924
735611
475919
18565450
525906
320823
480201
515107
540921
810324
680414
686125
380728
441022
466109
660101
765328
701122
790323
555619
416203
515801
431207
556114
610820
70888337
420331
475206
460316
475106
880318
Syrovice 273
Pravlov 76
Pravlov 118
Pravlov 46
Hutní osada 22
Medlánecká 1354/20
Medlánecká 1354/20
Benátky 465/7
Pravlov 85
Hlavní 148/9
Kupařovice 21
Kupařovice 21
Pravlov 38
Zámecká 797/11
Pravlov 192
Pravlov 192
Trboušany 53
Ralsko-Plouţnice 321
Šromova 640/45
Čtyřkoly 112
Čtyřkoly 112
Úvoz 440/100
Pravlov
Pravlov 167
Mělčany 61
Pravlov 160
Pravlov 160
Stráně 118/77
Stráně 118/77
Pravlov 4
Pravlov 4
Pravlov 14
Pravlov 93
Pravlov 93
Sídl. 17.listop. 485
Pravlov 169
Nové Bránice 8
Pravlov 125
Pravlov 125
Drnovice 85
Vraštilova 293
Pravlov 147
Pravlov 124
Pravlov 161
Ţerotínovo náměstí 449/3
U pošty 286/6
U pošty 286/6
Pravlov 40
Pravlov 40
Moldavská 536/21
Syrovice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Zastávka
Brno-Řečkovice
Brno-Řečkovice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Ralsko-Plouţnice
Brno-Chrlice
Čtyřkoly
Čtyřkoly
Brno-Veveří
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Suchdol nad Luţnicí
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Drnovice
Roztoky
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Veveří
Brno-Starý Lískovec
Brno-Starý Lískovec
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Bohunice
664 67
664 64
664 64
664 64
66484
62100
62100
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
471 24
64300
257 22
257 22
60200
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
37806
664 64
664 64
664 64
664 64
683 04
25263
664 64
664 64
664 64
60200
62500
62500
664 64
664 64
62500
Kacr Lubomír
Kadlec Karel
Kadlecová Marie
570729
640210
725707
Ulice Kosmonautů 415/7
Pravlov 3
Pravlov 3
Brno-Starý Lískovec
Dolní Kounice
Dolní Kounice
62500
664 64
664 64
7
Příjmení, jméno, název
Datum
narození
Adresa bydliště
PSČ
Kališ Oldřich
Kališová Jana
Karásková Helena
Kašparovská Boţena
Kašparovský Stanislav
Kendíková Jana
Kertész Ján
Kertészová Jana
Klimo Milan
Klimová Jitka
Klusáček Miloš
Kocáb Josef
Kocábová Gertraud
Kohutová Veronika
Kolář Jiří JUDr.
Kolářová Jana
Kolářová Vlasta
Kopecká Alena
Kopecký Miroslav
Kotlán Karel Ing.
Koţíšek Zdeněk
Koţíšková Růţena
Kratochvíl Jaromír
Kratochvíl Jiří
Kratochvíl Karel Ing.
Kratochvíl Lukáš Mgr.
Kratochvílová Růţena
Kremláček František
Kremláček František
Kremláčková Anna
Kremláčková Kateřina
460210
455731
506113
535304
741216
405609
360510
425320
420920
436103
670718
680816
435722
825507
520409
555909
725228
475208
480107
570224
330802
345105
170312
720708
460522
770612
486019
520109
800620
525312
846015
Benešova 254
Benešova 254
Mlýnská 762
Pravlov 113
Pravlov 113
Pravlov 152
Mlýnská 262/58
Mlýnská 262/58
Němčičky 53
Němčičky 53
Pravlov 52
Pravlov 73
Solniční 636/3a
Boţkova 160/18
Pravlov 174
Pravlov 174
Nad Ostrůvkem 292
Francouzská 376/42
Francouzská 376/42
Mánesova 1076/17
Pravlov 155
Pravlov 155
Pravlov 5
Kupařovice 60
Bratčice 82
Bratčice 82
Bratčice 82
Pravlov 169
Pravlov 169
Pravlov 169
Moravské Bránice 306
Modřice
Modřice
Pohořelice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Trnitá
Brno-Trnitá
Němčičky
Němčičky
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-město
Český Těšín
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Pozořice
Brno-Zábrdovice
Brno-Zábrdovice
Blansko
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Bratčice
Bratčice
Bratčice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
66442
66442
69123
664 64
664 64
664 64
60200
60200
664 66
664 66
664 64
664 64
60200
73701
664 64
664 64
66407
60200
60200
67801
664 64
664 64
664 64
664 64
664 67
664 67
664 67
664 64
664 64
664 64
664 64
Křemenák Oldřich
460901
Komenského náměstí 621
Rosice
66501
Křemenáková Milada
Kubíčková Věra
Kuhn Josef
Kuhn Roman
476109
585808
600309
660723
Komenského náměstí 621
Spáčilova 587/41
Chodská 2743/9
Ptašínského 480/17
Rosice
Brno-Černovice
Brno-Královo Pole
Brno-Ponava
66501
61800
61200
60200
Kupka Martin
Kutek Antonín Ing.
Kutková Marie
Leonov František
Leonov František JUDr.
Lesa Pavel
820314
491213
516126
730721
490119
490209
Albrechtická 10
Němčičky 7
Němčičky 7
Pravlov 72
Pravlov 128
Vejrostova 953/6
Český Těšín-Stanislavice
Němčičky
Němčičky
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Bystrc
73562
664 66
664 66
664 64
664 64
63500
Lesy České republiky, s.p.
Lhotecká Anna
Liška Česlav
Loucká Anastázie
Ludvíková Růţena
Machač František
Machač Stanislav
Machová Ivanka
42196451
425106
681018
355103
626001
550913
540818
315227
Přemyslova 1106/19
Pravlov 63
Pravlov 140
Pravlov 19
Trboušany 77
Labská 250/15
Botanická 613/38
Nejedlého 396/36
Nový Hradec Králové
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Starý Lískovec
Brno-Veveří
Brno-Lesná
50168
664 64
664 64
664 64
664 64
62500
60200
63800
8
Příjmení, jméno, název
Datum
narození
Adresa bydliště
PSČ
Marková Lenka
Martinek Radek
Martinková Jana
Maryška Roman
Maryšková Milada
Matuška Roman
Město Dolní Kounice
Michalčík Miroslav
Michalčíková Helena
Moder Antonín Ing.
705120
631215
666004
670618
675410
620930
281701
550912
565101
520316
Pravlov 19
Husova 559
Kupařovice 54
Pravlov 29
Pravlov 29
Hostěnická 552
Masarykovo nám. 66/2
Pravlov 164
Pravlov 164
Čsl. armády 259
Dolní Kounice
Modřice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Pozořice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Holasice
664 64
66442
664 64
664 64
664 64
66407
66464
664 64
664 64
66461
Möllerová Jiřina
Nerud Ivan
Nerud Jiří
Nerudová Michaela
Nerudová Renata
Netolická Danuše
Netolický Josef
665730
511028
830316
865326
635727
535605
511108
Bohuslava Vrbenského
1082/30
Pravlov 153
Pravlov 172
Pravlov 172
Pravlov 172
Pravlov 7
Pravlov 7
Most
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
43401
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
Neubauer František
Neuwirthová Anna
Novotná Hana JUDr.
Obec Kupařovice
Obec Mělčany
Obec Němčičky
Obec Pravlov
Olejníček Jiří
Orsag Miroslav
Orsagová Jana
Pavlíčková Ludmila
Pelikán Oldřich
Petr Zdeněk
Petrásek Josef
Petrová Hana
PHAR LAP, s.r.o.
290207
436010
486217
405493
282081
488054
488071
600318
650614
695128
505408
730419
530611
640107
615602
64511961
Pravlov 12
Banskobystrická 286/177
Masarykova 837
Kupařovice
Mělčany 163
Němčičky
Pravlov 30
Znojemská 1002
Pravlov 8
Pravlov 8
Chlupova 538/5
Pravlov 25
Svat. Čecha 331
Pravlov 170
Loděnice 36
Němčičky 90
Dolní Kounice
Brno-Řečkovice
Rudná
Dolní Kounice
Dolní Kounice
66466
Dolní Kounice
Pohořelice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Ponava
Dolní Kounice
Svitávka
Dolní Kounice
Loděnice
Němčičky
664 64
62100
25219
664 64
664 64
Povodí Moravy, s.p.
Pozemkový fond České republiky
PRCHAL JAN
Prosecká Marie
Prosecký Pavel
Rakšányová Naděţda
Riedlová Jarmila
Rozehnal Svatopluk Ing.
Roţec Ctirad
Rypák Štefan
Rypáková Mária
Řezáč Zdeněk
Řezáčová Eva
Řezáčová Eva
Řezáčová Jarmila
Řezáčová Vlasta
Řezníčková Jana
Říha Jaroslav
Říhová Zdeňka
70890013
45797072
Dřevařská 932/11
Husinecká 1024/11a
Němčičky
Pravlov 22
Pravlov 22
Pravlov 62
Pravlov 39
Schodová 1284/4
Křídlovická 356/55
Pravlov 146
Pravlov 146
Pravlov 123
Pravlov 123
Pravlov 123
Pravlov 148
Pravlov 106
Pravlov 150
Pravlov 20
Pravlov 20
Brno-Veveří
Praha-Ţiţkov
60175
13000
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Černá Pole
Brno-Staré Brno
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
664 64
664 64
664 64
664 64
60200
60300
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
406119
740403
556016
625520
530316
540103
550214
585607
710209
475520
855427
735209
545422
415522
350109
385829
9
664 64
69123
664 64
664 64
60200
664 64
67932
664 64
671 75
664 66
Příjmení, jméno, název
Římskokatolická farnost Pravlov
Schmidová Boţena
Schoř Pavel
Sklenář Milan
Sklenářová Aneţka
Sládek František
Sládek Jiří
Sládek Zdeňka
Sládková Boţena
Smetana František
Smetana Luboš
Smetanová Věra
Sobotková Alena
Svoboda František
Svoboda Leoš
Svoboda Oldřich
Svobodová Helena
Svobodová Libuše
Szalay Jiří
Szromek Stanislav
Šedá Jiřina
Šedá Marie
Šedý Jaroslav Ing.
Šedý Otakar
Šedý Zdenek
Ševela Petr
Ševelová Jiřina MVDr.
Šimberová Růţena
Škrdla Jaroslav
Šmídek Michal
Špinar Karel
Štroblová Marie
Šurel Stanislav MUDr.
Talafantová Emilie
TUTSCHA ANNA
Urban Karel
Urban Pavel
Urbanová Marta
Urbanová Vilemína
Urbanová Zdeňka
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Vagner Tomáš
Vagnerová Petra
Vajda Michal
Vařejková Anna
Vecl Libor
Vejrostová Marie
Vévoda Jan
Vitásek Petr
Vodáčková Eva
Vodička František
Vrba Stanislav
Vrbová Stanislava
Datum
narození
Adresa bydliště
PSČ
Dolní Kounice
Němčičky
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Tálín
Plzeň-Bolevec
Dolní Kounice
Brno-Lesná
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Líšeň
Dolní Kounice
Těšany
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Němčičky
Dolní Kounice
Brno-Lesná
Rosice
Brno-Lesná
Dolní Kounice
Brno-Veveří
Brno-Veveří
Dolní Kounice
Zbraslav
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Brno-Královo Pole
Popovice
Dolní Kounice
664 64
664 66
664 64
664 64
664 64
398 15
32300
664 64
63800
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
62800
664 64
664 54
664 64
664 64
664 66
664 64
63800
66501
63800
664 64
60200
60200
664 64
66484
664 64
66464
61200
664 61
664 64
571114
531127
576230
245218
586007
Pravlov 37
Němčičky 65
Kupařovice 24
Pravlov 51
Pravlov 51
Tálín 51
Kaznějovská 1209/9
Pravlov 59
Barvy 763/12
Pravlov 66
Pravlov 165
Pravlov 165
Pravlov 114
Trboušany 55
Horníkova 2064/32
Pravlov 162
Těšany 275
Trboušany 55
Pravlov 57
Němčičky 62
Pravlov 95
Haškova 139/2
Fügnerova 580
Haškova 139/2
Pravlov 95
Čápkova 46/43
Čápkova 46/43
Mělčany 142
Šlapalova 125
Pravlov 148
Stráně 601/9
Kosmova 259/1
Popovice 117
Pravlov 96
Vídeň
Pravlov 43
Pravlov 28
Pravlov 28
Pravlov 43
Pravlov 68
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
664 64
664 64
664 64
664 64
664 64
69797111
650920
746224
850529
495629
641118
475304
710625
681007
495824
680517
590508
645711
Rašínovo nábřeţí 390/42
Pravlov 109
Pravlov 109
Pravlov 26
Němčičky 68
Habrůvka 145
Mělčany 67
náměstí 13.prosince 51/2
Šerkovice 20
Oblá 354/19
Pravlov 53
Náves 56
Náves 56
Praha-Nové Město
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Němčičky
Habrůvka
Dolní Kounice
Oslavany
Šerkovice
Brno-Nový Lískovec
Dolní Kounice
Šaratice
Šaratice
12800
664 64
664 64
664 64
664 66
679 05
664 64
66412
666 01
63400
664 64
68352
68352
6526683
485731
770907
431201
215904
450202
511007
685223
396127
630114
500705
575331
525906
440415
360129
520921
575619
506026
480324
490522
496113
475407
570908
440714
501106
590205
595427
376222
720604
710315
330108
356120
670227
765123
10
Příjmení, jméno, název
Datum
narození
Adresa bydliště
PSČ
440314
415218
651020
580319
475726
745831
605312
435910
795629
355727
Nové Bránice 1
Za Vackovem 2231/46
Pravlov 139
Komenského 672/1
Pravlov 48
Pravlov 139
Komenského 672/1
Pravlov 139
Trboušanská 799/17
Oslavany-Padochov 147
Křepice 391
Křepice 391
Křepice 391
Dolní Kounice
Praha-Ţiţkov
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Oslavany-Padochov
Křepice
Křepice
Křepice
664 64
13000
664 64
66464
664 64
664 64
66464
664 64
66464
664 91
691 65
691 65
691 65
Vodovod-svazek obcí Pravlov,
Trboušany, Němčičky, Kupařovice
Český hydrometeorologický ústav
Blahofská Agnes
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Komerční banka a.s.
70825564
0020699
375622
49241257
45317054
Pravlov 30
Na Šabatce 2050/17
Pravlov 121
Koněvova 2747/99
Na Příkopě 969/33
Dolní Kounice
Praha - 12 Komořany
Dolní Kounice
Praha 3 - Ţiţkov
Praha 1 - Staré Město
664 64
143 06
664 64
130 00
114 07
Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG,
Smetana Jiří
Volsbank CZ, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
Hypoteční banka, a.s.
531102
25083325
2808540
13584324
Graben 21
Verměřovice 175
Na Pankráci 1724/129
F.A.Gerstnera 2151/6
Radlická 333/150
Wien-Rakousko
Verměřovice
Praha 4 - Nusle
České Budějovice
Praha 5 - Radlice
1010
561 52
140 00
370 49
150 57
Weber Jan
Weberová Eva
Zerzáň Lubomír
Zerzáň Miroslav
Zerzáňová Drahomíra
Zerzáňová Jaromíra
Zerzáňová Miroslava
Zerzáňová Olga
Zimmermannová Jana
Ţabinská Zdenka
Srnec Václav
Srnec Pavel
Srnec Václav
Poznámka: V tabulce je datum narození uváděno ve tvaru prvních 6 čísel z rodného čísla.
11
Download

Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD BRNO