Přehled vyhraných veřejných zakázek povinně zadávaných podle platného zákona o veřejných zakázkách, kterých se EY v České republice účastní
EY je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“, který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.
Zadavatel
Evidenční číslo
zakázky v IS VZ
Střet
zájmů
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
žádné
není
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► 1. část veřejné zakázky:
Zpracování analýzy současně nastaveného systému řízení
rizik a návrh na zlepšení systému a jeho optimalizace včetně
seznámení vedoucích zaměstnanců a interních auditorů
► 3. část veřejné zakázky:
Zpracování externího hodnocení kvality interního auditu
není
žádný
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Prověření naplnění vytyčených cílů centralizace,
posouzení komplexnosti programu CIS s ohledem na
jednotlivé projekty centralizace po obsahové i finanční
stránce, posouzení přívětivosti CIS pro koncového uživatele
s důrazem na podporu všech obchodních procesů,
posouzení bezpečnosti CIS, prověření úrovně uživatelské a
administrátorské dokumentace, prověření provozní
připravenosti a úrovně podpory systému a uživatelů,
posouzení míry nezávislosti CIS na organizačním
uspořádání organizace.
► Zhodnocení stavu implementace doporučení ze závěrů
předchozích auditů.
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► Předmětem veřejné zakázky jsou auditorské služby,
jejichž předmětem je povinný audit ročních účetních závěrek
zadavatele za roky 2013, 2014 a 2015.
není
dřívěji realizované
projekty
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
PŘEDMĚT NABÍDKY:
►Služby k zajištění statutárního auditu účetní závěrky a
zajištění auditu hospodaření České televize v rozsahu a v
souladu se zadávacími podmínkami.
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
Stav
Popis nabídky (předmět a hodnotící kriteria)
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7454240002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2005
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7454680002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
Vztah k zadavateli
Závěrečná
(pracovněprávní nebo Poznámka
zpráva
jiný)
dřívěji realizované
► Souhrn objednávek s identickým
projekty v jiné oblasti
předmětem plnění za 1. čtvrtletí roku
2014 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem
Propojení se
zadavatelem
Název zakázky
Projekt v realizaci
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
► Souhrn objednávek s identickým
předmětem plnění za 4. čtvrtletí roku
2013 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem
Projekt v realizaci
Moravskoslezský kraj
7403011060921
Rozvoj kvality řízení a good
governance na KÚ MSK
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt v realizaci
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7354350002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
► Souhrn objednávek s identickým
předmětem plnění za 3. čtvrtletí roku
2013 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem
Projekt v realizaci
Všeobecná zdravotní
pojišťovna České
republiky
7303011048409
Závěrečný audit centralizace
informačního systému VZP ČR
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt v realizaci
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Nabídková cena (70 %)
Doba realizace (30 %)
Mero ČR, a.s.
7303010060762
Výběr externího auditora pro roky
2013 - 2015
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7354700002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
Česká televize
7303011036980
Statutární audit účetní závěrky a
audit hospodaření České televize
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Projekt v realizaci
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Projekt v realizaci
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Projekt v realizaci
► Souhrn objednávek s identickým
předmětem plnění za 2. čtvrtletí roku
2013 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem
Přehled vyhraných veřejných zakázek povinně zadávaných podle platného zákona o veřejných zakázkách, kterých se EY v České republice účastní
EY je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“, který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.
Zadavatel
Evidenční číslo
zakázky v IS VZ
Střet
zájmů
žádné
není
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► Zpracování:
I. ex-ante hodnocení (dále jen „hodnocení“) Operačního
programu Rybářství (dále jen (OP Rybářství“) v
programovacím období 2014 – 2020,
II. hodnocení strategického posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen „SEA“) u vybraných klíčových dokumentů.
není
žádný
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
► Souhrn objednávek s identickým
předmětem plnění za 4. čtvrtletí roku
2012 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem.
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
► Souhrn objednávek s identickým
předmětem plnění za 3. čtvrtletí roku
2012 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem.
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
►Analýza hospodaření SÚZ ČVUT za období 2007-2011 v
oblasti provozních a investičních nákladů a v oblasti nákupu.
►Posouzení uzavřených dodavatelsko-odběratelských
smluv a následné fakturace. Posouzení správnosti
organizace veřejných zakázek.
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
Stav
Popis nabídky (předmět a hodnotící kriteria)
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7354930002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
Česká republika Ministerstvo zemědělství
7303010049567
Ex-ante hodnocení OP Rybářství
pro období 2014 – 2020 a
hodnocení SEA
Vztah k zadavateli
Závěrečná
(pracovněprávní nebo Poznámka
zpráva
jiný)
dřívěji realizované
► Souhrn objednávek s identickým
projekty v jiné oblasti
předmětem plnění za 1. čtvrtletí roku
2013 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem
Propojení se
zadavatelem
Název zakázky
Projekt v realizaci
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a sdružení
dodavatelů: Ernst & Young, s.r.o.
a Integra Consulting s.r.o., jako
vybraným uchazečem
Projekt v realizaci
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7354940002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7254960002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
České vysoké učení
technické v Praze
7203011007307
Analýza hospodaření Správy
účelových zařízení ČVUT
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Projekt v realizaci
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Projekt v realizaci
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Nabídková cena (60 %)
Kvalita nabídky (40 %)
VOP CZ, s.p.
7203011009619
Komplexní finanční a právní
poradenství v souvislosti s přípravou
a realizací prodeje výrobního areálu
Šternberk státního podniku VOP
026 Šternberk, s.p.
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
►Uzavření Smlouvy o poskytování služeb, na základě které
bude uchazeč zajišťovat pro zadavatele služby spojené s
prodejem vybraného nemovitého a movitého majetku
zadavatele v předpokládaném objemu ve výši 150 až 320
mil. Kč.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Nabídková cena (100 %)
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
7254250002001
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Projekt v realizaci
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Rámcová smlouva o poskytování služeb odborné
asistence při výkonu kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006
žádné
► Souhrn objednávek s identickým
předmětem plnění za 2. čtvrtletí roku
2012 proplacených na základě rámcové
smlouvy uzavřené s jediným
dodavatelem.
Přehled vyhraných veřejných zakázek povinně zadávaných podle platného zákona o veřejných zakázkách, kterých se EY v České republice účastní
EY je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“, který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.
Zadavatel
Evidenční číslo
zakázky v IS VZ
Název zakázky
Stav
Popis nabídky (předmět a hodnotící kriteria)
Propojení se
zadavatelem
Střet
zájmů
Vztah k zadavateli
Závěrečná
(pracovněprávní nebo Poznámka
zpráva
jiný)
dřívěji realizované
► Jedná se o novou veřejnou zakázku,
projekty v jiné oblasti
která navazuje na původní veřejnou
zakázku (Kontroly ZS individuálních a
grantových projektů OP LZZ na místě,
ev.č. 60045601), která byla zájemcem
Ernst & Young, s. r.o. plněna na základě
smlouvy ze dne 27. 10. 2010. Zadavatel
vymezeným rozsahem předmětu plnění
hodlá realizovat vyhrazené opční právo.
Tato nová zakázka spočívá v poskytnutí
služeb téhož druhu, tedy předmět plnění
je shodný s předmětem plnění dle
původní zadávací dokumentace, nebo
obdobného druhu.
Česká republika Ministerstvo práce a
sociálních věcí
7203011023271
KONTROLY ZS INDIVIDUÁLNÍCH A Uzavřena smlouva mezi
GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP
zadavatelem a Ernst & Young,
LZZ NA MÍSTĚ - REALIZACE
s.r.o., jako vybraným uchazečem
OPČNÍHO PRÁVA
Projekt v realizaci
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Podpora kontrolního systému zadavatele doplněním
kapacity lidských zdrojů v oblasti výkonu kontrol na místě
realizovaných projektů a podpora odborné úrovně a kvality
výkonu těchto kontrol. Jedná se o kontroly projektů v rámci
oblastí podpory 3.1 a 3.2 Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
žádné
není
Česká republika Ministerstvo financí
7203010015529
Návrh funkcionality software pro
přípravu veřejných strategií
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► Předmětem opčního práva je návrh funkcionality software
pro přípravu veřejných strategií, a to v návaznosti na
vznikající metodiku přípravy veřejných strategií.
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► Část 1: Srovnávací analýza a vytvoření metodiky sběru
dat pro sledování poštovního trhu
► Část 2: Metodika evidence subjektů působících na
poštovním trhu a metodika sledování definovaného souboru
parametrů dostupnosti poštovních služeb
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
Česká republika - Český
telekomunikační úřad
7000000004055
Liberalizovaný poštovní trh –
metodika sběru dat, evidence
subjektů a stanovení parametrů
dostupnosti služeb
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Nabídková cena (100 %)
Česká republika Ministerstvo pro místní
rozvoj
6005922002002
Odborná asistence při výkonu
kontrol vybraných projektů
financovaných ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti dle čl.13
nařízení Komise (ES) 1828/2006
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young
Audit, s.r.o., jako vybraným
uchazečem
Projekt v realizaci
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► Poskytování služeb v oblasti kontrol projektů
podporovaných ze strukturálních fornů EU a Fondu
soudržnosti v rámci programů NSRR dle článku 13
Prováděcího nařízení prostřednictvím odborné a
administrativní asistence uchazeče při výkonu těchto kontrol.
►Zpracování analytických dokumentů a doporučení na
základě podkladů získaných v průběhu realizace jednotlivých
činností veřejné zakázky.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
1. Nabídková cena vč. DPH (55 %)
2. Kvalita řešení a přístup k systému řízení veřejné zakázky
(45 %)
Česká republika - Český
telekomunikační úřad
7000000002261
Vytvoření metodiky pro výpočet
čistých nákladů a metodiky pro
stanovení přiměřeného zisku
poskytovatele univerzální služby v
poštovním sektoru včetně
souvisejících školení
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
PŘEDMĚT NABÍDKY:
►Provedení analýz a následně sestavení a implementace
nástroje pro výpočet a ověřování čistých nákladů v rámci
poštovního trhu, včetně metodiky výpočtu čistých nákladů,
metodiky stanovení, nehmotných výhod, nespravedlivé
zátěže a přiměřeného zisku a s tím související školení
uživatelů metodik.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Nabídková cena (100 %)
žádné
► Jedná se o plnění opčního práva v
rámci uzavřené rámcové smlouvy
původní veřejné zakázky (Dodavatel
služeb ekonomického, finančního a
právního poradce, ev.č. 60053239)
Přehled vyhraných veřejných zakázek povinně zadávaných podle platného zákona o veřejných zakázkách, kterých se EY v České republice účastní
EY je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“, který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.
Zadavatel
Evidenční číslo
zakázky v IS VZ
České dráhy, a.s.
6004723702001
Střet
zájmů
žádné
není
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► Vytvoření metodiky LRIC, včetně modelu, pro službu
ukončení volání ve veřejných pevných sítích a spolupráce na
jejím uvedení do praxe
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
žádné
není
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
► Posílení konkurenceschopnosti v ČR v oblasti kosmických
technologií
► Vytvoření studie Bílá kniha pro vesmír včetně zajištění
administrace, přípravy a realizace šetření mezi podniky, s
cílem zjistit, které z podniků se sídlem v ČR mají potenciál
stát se konkurenceschopné na mezinárodní úrovni v oblasti
vesmírných technologií
není
žádné
Stav
Popis nabídky (předmět a hodnotící kriteria)
Poradenství a konzultační služby
týkající se převodu obchodního
podílu zadavatele ve společnosti s
ručením omezeným
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
PŘEDMĚT NABÍDKY:
►poradenství při prodeji obchodního podílu ČD ve
společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o.
►vypracování znaleckého posudku na tržní hodnotu
společnosti a v tomto rámci dotčeného 46% obchodního
podílu
►vypracování tří variant ocenění převáděného obchodního
podílu, ve vazbě na reálné tržní či potenciální hodnoty
smluvního vztahu mezi zadavatelem a společností
RAILREKLAM, a to v současné době a dále v horizontu pěti
(5) a deseti (10) let, přičemž bude následovat výběr
nejvhodnější varianty zadavatelem, která bude uplatněna
vůči zájemcům o koupi obchodního podílu, resp. případně
vůči společnosti, jíž vůči předmětnému obchodnímu podílu
svědčí předkupní právo
Projekt ukončen.
Vztah k zadavateli
Závěrečná
(pracovněprávní nebo Poznámka
zpráva
jiný)
dřívěji realizované
► Minitendr dle uzavřené rámcové
projekty v jiné oblasti
smlouvy - veřejná zakázka Rámcová
smlouva na poskytování poradenských a
konzultačních služeb
(evidenční číslo zakázky
6004723703001)
Propojení se
zadavatelem
Název zakázky
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
1. Nabídková cena (40 %)
2. Kvalita navrženého řešení (40 %)
3. Dodací lhůta (20 %)
Česká republika Ministerstvo financí
6006409403001
Publicita v oblasti veřejných strategií Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Publicita projektu a šíření osvěty v oblasti strategické
práce
Projekt ukončen.
Česká republika - Český
telekomunikační úřad
6005298902001
Metodika LRIC včetně modelu pro
Uzavřena smlouva mezi
službu ukončení volání ve veřejných zadavatelem a Ernst & Young,
pevných sítích
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
nabídková cena (100 %)
Česká republika - Úřad
6004745002001
pro ochranu hospodářské
soutěže
Tvorba personální strategie a tvorba Uzavřena smlouva mezi
strategie rozvoje ÚOHS
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
Česká republika Ministerstvo průmyslu a
obchodu - Česká
agentura na podporu
obchodu / CzechTrade
6006361002001
Posílení mezinárodni
konkurenceschopnosti podniků se
sídlem v ČR v oblasti kosmických
technologií
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
Projekt ukončen.
PŘEDMĚT NABÍDKY:
► Zpracování personální strategie a strategie úřadu
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
nabídková cena (100 %)
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
1. Nabídková cena (55 %)
2. Kvalita nabízeného plnění (45 %)
► Vyjednávací řízení bez zveřejnění
oznámení o zakázce / výzvy k účasti v
soutěži
► Jedná se o plnění v rámci uzavřené
rámcové smlouvy původní veřejné
zakázky (Dodavatel služeb
ekonomického, finančního a právního
poradce, ev.č. 60053239)
Přehled vyhraných veřejných zakázek povinně zadávaných podle platného zákona o veřejných zakázkách, kterých se EY v České republice účastní
EY je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“, který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.
Zadavatel
Česká republika Ministerstvo financí
Evidenční číslo
zakázky v IS VZ
6005323902001
Propojení se
zadavatelem
Název zakázky
Stav
Popis nabídky (předmět a hodnotící kriteria)
Dodavatel služeb ekonomického,
finančního a právního poradce
Uzavřena smlouva mezi
zadavatelem a Ernst & Young,
s.r.o., jako vybraným uchazečem
PŘEDMĚT NABÍDKY:
žádné
►zpracovat komparativní analýzu přípravy veřejných
strategií v zahraničí a České republice, včetně sběru dat a
informací o způsobu přípravy strategií v ČR a zahraničí;
►prověřit již existující, ale neintegrovanou metodiku přípravy
veřejných strategií v České republice na základě analýzy
dostupných podkladů a výsledků komparativní analýzy,
spolupracovat v rámci projektu s vytvořenou pracovní
skupinou ze zástupců ostatních rezortů;
►pilotní ověření vytvořené metodiky, pokud se v průběhu
projektové práce ukáže jako vhodné (na základě opce).
Projekt ukončen.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
1. Nabídková cena (48 %)
2. Postup při zpracování komparativní analýzy (26 %)
3. Návrh postupu při zpracování metodiky (26 %)
Střet
zájmů
není
Vztah k zadavateli
(pracovněprávní nebo Poznámka
jiný)
dřívěji realizované
projekty v jiné oblasti
Závěrečná
zpráva
Download

ZDE - Ernst & Young