Písemná zpráva zadavatele
pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA
veřejné zakázky
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“).
Veřejná zakázka
Název:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Zahájeno dne:
Číslo VZ:
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:
a
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:
Vysokokapacitní genetický analyzátor NGS (next generation sequencing)
střední kategorie včetně přístrojového vybavení pro přípravu vzorků
dodávky
otevřené řízení
pátek, 29. 8. 2014
493001
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
68378050
prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
00216208
prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem
Tato zpráva je vypracována v souladu s § 85 ZVZ.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA
- přístroj pro zjišťování koncentrací nukleových kyselin a proteinů,
- vysoká senzitivita pro DNA (schopnost stanovení min. 100 pg/ul),
- minimální spotřeba vzorku od 1 do max. 25 µl na jednu analýzu,
- flexibilita použití: pro vzorky DNA, RNA, small RNA nebo proteiny,
- bezpodmínečné prokázání kompatibility s NGS technologií,
- součástí dodávky budou kity nezbytné pro instalaci systému, kalibraci systému a jeho
uvedení do provozu a dále 100 testů nezbytných pro zahájení řádné činnosti (optimalizaci
postupů).
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vždy dodávku přístroje včetně dopravy na místo
plnění, instalace, tj. kompletní propojení do budované infrastruktury dle místa plnění,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4 – Pankrác
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 102
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
1/3
uvedení do provozu, předvedení přístroje, zaškolení obsluhy, poskytnutí záručního servisu,
bezplatný upgrade firmware zařízení, software pro ovládání zařízení, příp. předání veškeré
potřebné dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě: Cena nebyla ve smlouvě sjednána. Zadavatel, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ rozhodl o zrušení části 4. - „Fluorometr pro
testování proteinů, RNA, DNA, výše uvedené veřejné zakázky, neboť zadavatel obdržel, ve
lhůtě pro podání nabídek pro tuto část veřejné zakázky, pouze jednu nabídku.
Identifikační údaje vybraného uchazeče: Uchazeč nebyl vybrán. Zadavatel, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ rozhodl o zrušení části 4. - „Fluorometr pro
testování proteinů, RNA, DNA, výše uvedené veřejné zakázky, neboť zadavatel obdržel, ve
lhůtě pro podání nabídek pro tuto část veřejné zakázky, pouze jednu nabídku.
Odůvodnění výběru nabídky: Nabídka nebyla vybrána. Zadavatel, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ rozhodl o zrušení části 4. - „Fluorometr pro
testování proteinů, RNA, DNA, výše uvedené veřejné zakázky, neboť zadavatel obdržel, ve
lhůtě pro podání nabídek pro tuto část veřejné zakázky, pouze jednu nabídku.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ rozhodl o zrušení části 4. „Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA, výše uvedené veřejné zakázky, neboť
zadavatel obdržel, ve lhůtě pro podání nabídek pro tuto část veřejné zakázky, pouze jednu
nabídku.
Identifikační údaje uchazečů, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni (resp. nebyli
vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu) včetně odůvodnění:
V rámci předmětného zadávacího řízení zadavatel obdržel, ve lhůtě pro podání nabídek pro
tuto část veřejné zakázky, pouze jednu nabídku. Zadavatel, v souladu s ustanovením § 84
odst. 1 písm. e) ZVZ, rozhodl o zrušení zadávacího řízení na část 4. - „Fluorometr pro
testování proteinů, RNA, DNA, výše uvedené veřejné zakázky.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, včetně odůvodnění:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4 – Pankrác
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 102
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
2/3
V rámci předmětného zadávacího řízení zadavatel obdržel, ve lhůtě pro podání nabídek pro
tuto část veřejné zakázky, pouze jednu nabídku. Zadavatel, v souladu s ustanovením § 84
odst. 1 písm. e) ZVZ, rozhodl o zrušení zadávacího řízení na část 4. - „Fluorometr pro
testování proteinů, RNA, DNA, výše uvedené veřejné zakázky.
Důvod zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího
řízení na část 4. - „Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA, výše uvedené veřejné
zakázky, jelikož zadavatel obdržel, ve lhůtě pro podání nabídek pro tuto část veřejné
zakázky, pouze jednu nabídku.
V Praze dne 21. 10. 2014
……………………………..
Za zadavatele
Mgr. Markéta Nováčková
na základě plné moci
Signature Not
Verified
Digitally signed
by Mgr. Markéta
Nováková
Date: 2014.10.21
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
15:52:14
+02:00
City Point, Hvězdova
1689/2a, 140
62 Praha 4 – Pankrác
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 102
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
3/3
Download

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro