OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
1.
Zadavatel
Společnost Centrum ICT služeb spol. s r.o., IČO: 28808681, DIČ: CZ28808681, se sídlem Pardubice,
Pražská 152, PSČ 530 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
sp. zn. C 28478, tímto vyhlašuje výběrové řízení na zakázku „Datové centrum Lužice – dodávka IT
technologií – Network a datová úložiště“ realizovanou v rámci projektu „Vybudování centra pro
poskytování cloud computingových služeb“ ev. č. 2.2 ITS03/318 spolufinancovaného z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace a
státního rozpočtu České republiky.
2.
Informace o zakázce
Předmětem zakázky je dodávka IT technologií do datového centra budovaného zadavatelem včetně
jejich instalací a s tím související služby a případné stavební práce v rozsahu dle technické specifikace
přístupné za podmínek dle čl. 4. zadávací dokumentace.
Místem plnění zakázky je Lužice okres Hodonín, blíže viz projektová dokumentace.
Zadavatel rozhodl analogicky dle ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) o rozdělení zakázky na části.
Uchazeči mohou podávat své nabídky do všech částí zakázky.
Jednotlivé části této zakázky jsou označeny a následovně:
Část I.:
Kabinety a strukturovaný kabelážní systém (dále jen „Část I. zakázky“)
Část II.: Infrastruktura LAN a SAN (dále jen „Část II. zakázky“)
Část III.: Hardware pro zálohování (dále jen „Část III. zakázky“)
Část IV.: Úložné systémy (Online) (dále jen „Část IV. zakázky“)
Předpokládaná hodnota zakázky činí 58.000.000,-Kč bez DPH (slovy padesát osm milionů korun
českých).
Předpokládaná hodnota zakázky byla analogicky dle ustanovení § 13 odst. 8 ZVZ stanovena jako
součet předpokládaných hodnot zakázek s obdobným a spolu souvisejícím předmětem plnění
realizovaných v rámci projektu.
Předpokládaná hodnota plnění poskytovaného v rámci vlastního předmětu této zakázky činí částku
ve výši 42.000.000,- Kč bez DPH (slovy čtyřicet dva milionů korun českých).
Předpokládaná hodnota Části I. zakázky činí 12.000.000,- Kč bez DPH (slovy dvanáct milionů korun
českých).
Stránka 1 z 2
Předpokládaná hodnota Části II. zakázky činí 15.000.000,- Kč bez DPH (slovy patnáct milionů korun
českých).
Předpokládaná hodnota Části III. zakázky činí 6.000.000,- Kč bez DPH (slovy šest milionů korun
českých).
Předpokládaná hodnota Části IV. zakázky činí 9.000.000,- Kč bez DPH (slovy devět milionů korun
českých).
Předpokládané datum zahájení plnění Části I. zakázky:
15.10.2014
Předpokládané datum zahájení plnění Části II. zakázky:
15.11.2014
Předpokládané datum zahájení plnění Části III. zakázky:
15.11.2014
Předpokládané datum zahájení plnění Části IV. zakázky:
15.11.2014
Předpokládané datum dokončení plnění Části I. zakázky:
45 dnů od zahájení realizace zakázky
Předpokládané datum dokončení plnění Části II. zakázky:
45 dnů od zahájení realizace zakázky
Předpokládané datum dokončení plnění Části III. zakázky:
20 dnů od zahájení realizace zakázky
Předpokládané datum dokončení plnění Části IV. zakázky:
20 dnů od zahájení realizace zakázky
3.
Zadávací dokumentace
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání nabídky, kvalifikační předpoklady
a způsob jejich prokázání, hodnoticí kritéria, jejich váhy a způsob hodnocení nabídek, jakož i další
informace týkající se výběrového řízení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která je přístupná
prostřednictvím adresy http://www.ksd.cz/zadavaci-dokumentace/.
4.
Nabídka
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a splňovat náležitosti dle čl. 14. zadávací
dokumentace. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím od data odeslání tohoto
oznámení ke zveřejnění v obchodním věstníku a končí dne 17.9.2014 ve 13:00 hod
Nabídky se doručují buď poštou, nebo osobně na adresu KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.,
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00. Osobní doručení je možné v pracovních dnech, vždy od 8:30
hod. do 18:00 hod.
Nabídka musí být označena v souladu s čl. 13. zadávací dokumentace.
5.
Ostatní
Postup zadavatele při zadání této zakázky není zadávacím řízením ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1
ZVZ ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle ustanovení § 1172 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktní osobou je JUDr. Marek Bilej, advokát KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, tel.: 221 412 611, e-mail: [email protected]
Stránka 2 z 2
Download

Oznámení o zahájení výběrového řízení (PDF)