Příloha B: Specifické informace pro jednotlivé prodejní země
Prodej v České republice
DRFG UCITS Bond Fund
Dodatečné informace pro české investory
Následující informace jsou určeny pro potenciální investory v DRFG UCITS Bond Fund v České republice. Tyto
informace doplňují prospekt a poskytují další podrobnosti s ohledem na prodej v České republice:
Úvěrová instituce (depozitář)
Volksbank (Liechtenstein) AG, Feldkirchnerstrasse 2, FL-9494 Schaan
Telefon 00423 239 04 04, Fax 00423 239 04 05
Místo, kde mohou majitelé podílů („investoři“) získat předepsané informace:
Raiffeisebank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Telefon 00420 234 405 167, Fax 00420 234 402 011
Prospekt jako listina o svěřené správě, důležité informace pro investory (KID) i příslušné výroční a pololetní
zprávy lze zdarma získat na výše uvedeném místě.
Publikační orgán
Příslušné čisté obchodní jmění, cena za vydání a odkup podílů i všechna ostatní sdělení fondu DRFG UCITS
Bond Fund jsou k dispozici na internetových stránkách lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy LAFV
(Liechtensteinischer Anlagefondsverband) na adrese www.lafv.li.
Další informace
Výkon fondu DRFG UCITS Bond Fund je od aktivace zřejmý z příslušných výročních zpráv za odpovídající
obchodní roky fondu DRFG UCITS Bond Fund, do kterých lze nahlédnout u českých zástupců.
Pro prodej v České republice je závazné německé znění prospektu a dalších dokumentů a zveřejněných
informací.
Upisování jsou akceptována jen na základě platného prospektu ve spojení s (i) naposledy vydanou
ověřenou výroční zprávou subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů nebo (ii)
naposledy vydanou pololetní zprávou, pokud byla zveřejněna po výroční zprávě.
Potenciální zákazníci jsou poučeni o tom, že se mají sami informovat o příslušných relevantních devizových
ustanoveních i právních a daňověprávních ustanoveních
.
Download

Klíčové informace pro investory