Objednávka úpisu dluhopisů
(smlouva o úpisu a prodeji dluhopisů)
dle zákona č.190/2004 Sb. a 591/1992 Sb.
Emitent dluhopisů se řídí emisními podmínkami příslušné emise emitenta Arca Acquisition Capital, a.s., se sídlem: Doudlebská 1699/5,
140 00 Praha 4, IČ: 241 36 069, které jsou zveřejněny na internetové stránce Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
www.arcacapitalcee.cz a jejich tištěná verze je k dispozici v sídle společnosti Arca Acquisition Capital, a.s.
Emitent/Prodávající: (dále jen emitent)
Název:
Bankovní účet pro úhradu ceny upisovaného dluhopisu:
Arca Acquisition Capital, a.s
Raiffeisenbank,a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, č.ú./ kód:
5040010855/5500, IBAN CZ 83 5500 0000 0050 4001 0855
B.I.C. RZBCCZPP
Upisovatel/Kupující/PO
Jméno/Název:
Rodné číslo/IČ (použít jako variabilní symbol při platbě):
Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):
Adresa trvalého pobytu/sídlo:
E-mailová adresa:
Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu):
Bankovní spojení pro výplatu úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty
Číslo peněžního účtu upisovatele:
Předmět objednávky/smlouvy
Emitent:
Název emise:
Označení emise (ISIN):
Datum emise:
Datum splatnosti:
Jmenovitá hodnota 1ks:
Úroková sazba:
Podoba dluhopisu:
Forma dluhopisu:
Emisní kurz jednoho dluhopisu:
Počet kusů/Investovaná částka
Arca Acquisition Capital, a.s.
Dluhopis Arca Acquisition Capital II.5%, 2017
CZ0003511552
30.9.2014
30.9.2017
1 CZK
5% p.a.
listinný CP
na jméno
1 CZK
Upisovatel bere na vědomí, že:
- objednávka o úpis se stává platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem připsání ceny upisovaných dluhopisů na peněžní
účet emitenta určený pro úhradu ceny upisovaných dluhopisů, za předpokladu, že k připsání ceny upisovaných dluhopisů dojde nejpozději
do tří pracovních dnů od data podání objednávky úpisu. Pokud dojde k připsání ceny upisovaných dluhopisů na peněžní účet emitenta
později než do deseti pracovních dnů od data podání objednávky, emitent si vyhrazuje právo objednávku o úpis odmítnout a uhrazená částka
bude emitentem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu.
- uhradí-li upisovatel vyšší částku, než částku odpovídající ceně upisovaných dluhopisů, stane se objednávka o úpis účinnou a
závaznou v rozsahu uvedeném v objednávce o úpis dluhopisů. Částka převyšující celkovou cenu upisovaných dluhopisů bude emitentem
vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na peněžní účet upisovatele, ze kterého byla částka na účet emitenta poukázána.
- nebude-li variabilní symbol zaslané platby na účet emitenta v souladu s touto objednávkou o úpis, objednávka o úpis nenabude
účinnosti a částka zaslané platby bude emitentem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu.
Prohlášení upisovatele:
Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné; souhlasím s jejich ověřením, zpracováním a uchováním za účelem nákupu
dluhopisů emitenta.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s emisními podmínkami příslušné emise dluhopisů emitenta.
V …….……… dne:
Podpis upisovatele
Podpis emitenta
...........................................................
...........................................................
Ing. Pavol Krúpa, člen představenstva
Download

Objednávka úpisu dluhopisů listinné AAC II, 5%, 2017