TRHOVOSVINENSKÉ 9
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
list y
2 014
Ročník XXI
AKTUÁLNÍ TÉMA
Volby
VOLEBNÍ PŘÍ
LOHA
foto: P. Kysela
STRANA 2
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
Komunální volby 2014
Po nedávných volbách do Evropského parlamentu nás čekají další
volby, tentokrát komunální, ve kterých budeme volit zastupitelstvo
města. Proto bych vám rád poskytl několik základních informací, týkajících se přípravy a průběhu těchto voleb.
Volební okrsky (místnosti) jsou stejné jako v minulých volbách (viz
strana 32). Termín voleb je 10. (od 14.00 do 22.00 hod.) a 11. (od 8.00
do 14.00 hod.) října 2014.
Při vlastní volbě musí každý volič prokázat volební komisi svou totožnost, státní občanství ČR a trvalý pobyt v Trhových Svinech, a to pomocí platného občanského průkazu, nebo pasu. Zároveň musí nejpozději
druhý den voleb dosáhnout věku nejméně18 let. Poté obdrží obálku
pro hlasování, do které za zástěnou vloží hlasovací lístek a obálku vhodí do volební urny.
Do voleb jde tentokrát rekordní počet volebních stran – 14 (minulé volby 9) i kandidátů - 291 (minulé volby 179). To znamená, že šanci
na zvolení má přibližně každý třináctý kandidát (minulé volby každý
osmý)
Kandidátní listiny jednotlivých volebních stran podávali
na Registrační úřad (MěÚ Trhové Sviny) jejich zmocněnci. To jsou osoby, které vlastně jako jediné mohou jednat za danou volební stranu
a které jediné mohou kandidátní listinu podat, případně na ní činit
změny (opravovat případné chyby, měnit pořadí kandidátů, odvolávat,
nebo připisovat další kandidáty apod. – všechny tyto možnosti byly
zmocněnci využity)
Po odstranění případných chyb kandidátních listin jejich zmocněnci
při podání byly kandidátní listiny posílány průběžně Českému statistickému úřadu ke kontrole. Po kontrole bylo vylosováno pořadí volebních stran na hlasovacím lístku a poté vše posláno tiskárnám k tisku
vlastních hlasovacích lístků, které dostane každý volič nejpozději 3 dny
před konáním voleb prostřednictvím České pošty.
Nyní k vlastnímu způsobu hlasování. Zákon vychází z předpokladu,
že každý volič má právo „sestavit své vlastní zastupitelstvo“. Proto má
tolik hlasů, aby mohl zvolit maximální počet členů zastupitelstva, to je
u nás 23. Kolik jich skutečně využije je ovšem pouze jeho osobní věc.
Může tedy hlasovat pro jednoho až dvacet tři kandidáty podle svého
uvážení.
Vlastní volba může probíhat třemi způsoby:
1. Volič se může rozhodnout pro volbu jedné volební strany, což
provede tím, že vyznačí křížek do velkého čtverečku před názvem
jím zvolené volební strany. V tomto případě dal hlas všem kandidátům, kteří jsou na volebním lístku v rámci této volební strany
uvedeni.
2. Volič hlasuje pro jednotlivé kandidáty, bez ohledu na to, která volební strana je na své kandidátce uvádí. Neoznačí tedy křížkem
žádnou volební stranu, ale udělá křížek ve čtverečku před jménem kandidáta, kterému svůj hlas dává. To může učinit u jednoho
až dvaceti tří kandidátů z libovolného počtu volebních stran uvedených na hlasovacím lístku,
3. Je to vlastně kombinace obou předchozích způsobů. Volič může
volit jak jednu volební stranu, tak i jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Volič tedy označí křížkem jednu volební stranu, jako
v bodě jedna a zároveň jednotlivé kandidáty z ostatních volebních stran, jako v bodu dvě. V tomto případě se počítají nejprve
hlasy jednotlivě označených kandidátů ostatních volebních stran.
Teprve potom se počítají hlasy voličem označené straně a to tolika kandidátům v pořadí jak jsou uvedeni, kolik je rozdíl mezi
počtem volených zastupitelů (23) a počtem voličem jednotlivě
zakřížkovaných kandidátů ostatních volebních stran. To znamená, že pokud volič označí jednu volební stranu a např. 15 jednotlivých kandidátů ostatních volebních stran, zbývá na jím zvolenou
a zakřížkovanou volební stranu již jen 8 hlasů (23 –15 = 8), které
dostane automaticky 8 prvních kandidátů podle pořadí na kandidátní listině označené volební strany.
To je asi vše, co jsem chtěl uvést k technické stránce voleb. Doufám,
že v našem městě proběhnou volby po této stránce v pořádku. Jaké
bude složení zastupitelstva města pro následující 4 roky, to už záleží
na nás všech, kteří se voleb svými hlasy zúčastníme.
Zdeněk Valut
Vylosované pořadí volebních stran
1. SNK VÝZVA !
2. Křesťanská demokratická unie –
Československá strana lidová
3. SNK ZMĚNA PRO TRHOVÉ SVINY
4. Občanská demokratická strana
5. DOKÁŽEME TO !
6. Šance 2014 – sdružení nezávislých kandidátů
7. Jsme tady doma
8. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
TRHOVOSVINENSKA 2014
9.
SNK SVINENSKÝ ZVON
10. Česká strana sociálně demokratická
11. Komunistická strana Čech a Moravy
12. Volba pro město
13. Strana zelených a nezávislí kandidáti
14. ANO 2011
Volební programy, kandidátky a další materiály zaslané volebními
stranami do TSL nebyly redakcí z hlediska gramatiky, stylistiky ani jinak upravovány.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 3
pořadí podle
podání kand.
listin (termín byl
do 5.8.14 16:00)
datum a čas podání
kand. listin
název volební strany
typ volební strany
počet kandidátů/
z toho žen
kandidáti s trvalým
bydlištěm v TS/
v místních částech
průměrný věk
kandidátů
volební zmocněnec,místo jeho
trv.bydliště
1
9.7.14 14:15
Česká strana sociálně demokratická
politická strana
9/4
8/1
50
Radmila Stavárková,
České Budějovice
2
14.7.14 10:00
Sdružení nezávislých kandidátů Trhovosvinenska 2014
sdružení nezávislých
kandidátů
23/5
19/4
44
František Herbst,
T. Sviny
3
30.7.14 13:20
Volba pro město
politická strana
23/9
17/6
41
David Korčak, T.Sviny
4
4.8.14 8:10
Strana zelených a nezávislí kandidáti
sdružení politické
strany a nezávislých
kandidátů
7/5
4/3
53
Jiří Marek, T. Sviny
5
4.8.14 9:30
Občanská demokratická strana
politická strana
23/6
14/9
47
Karel Šerák, Č.
Budějovice
6
4.8.14 12:35
ANO 2011
politické hnutí
23/12
19/4
53
Ing. Štefan
Holubják,České
Budějovice
7
4.8.14 12:50
Jsme tady doma
sdružení nezávislých kandidátů
23/5
19/4
46
Otília Valutová,
T.Sviny
8
4.8.14 14:30
Komunistická strana
Čech a Moravy
politická strana
23/2
16/7
65
Bohuslav
Mrázek, Zliv
9
4.8.14 15:20
Šance 2014 - sdružení
nezávislých kandidátů
sdružení nezávislých kandidátů
23/11
22/1
47
Marie Huličková,
T.Sviny
10
5.8.14 10:00
Křesťanská demokratická unie
politická strana
- Československá strana lidová
23/8
16/7
43
Jana Voříšková,
T.Sviny
11
5.8.14 14:00
SNK Svinenský zvon
sdružení nezávislých kandidátů
23/9
22/1
54
Margita Švepešová,
T.Sviny
12
5.8.14 14:10
SNK Změna pro Trhové Sviny
sdružení nezávislých kandidátů
23/6
23/0
49
Margita Švepešová,
T.Sviny
13
5.8.14 14:25
SNK Výzva!
sdružení nezávislých kandidátů
22/5
21/1
48
Margita Švepešová,
T.Sviny
14
5.8.14 14:40
SNK Dokážeme to!
sdružení nezávislých kandidátů
23/8
21/2
46
Margita Švepešová,
T.Sviny
Základní informace o stranách a hnutích kandidujících v Trhových Svinech
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
SNK VÝZVA!
Vážení spoluobčané,
komunální volby v Trhových Svinech nejsou ani o nereálných slibech na všechny strany nebo o hledání ideologických nepřátel.
Nejdůležitější je to, aby Vámi zvolení zastupitelé věděli, co chtějí, co je
v podmínkách obecního rozpočtu reálné i smysluplné a hlavně aby tito
lidé byli schopni znalostně přijímat odpovědná a rozumná rozhodnutí.
Tyto body podle nás v Trhových Svinech pokulhávají, a proto budeme
usilovat o jejich zlepšení. Uvědomili jsme si, že pokud to chceme změnit, tak jediná možnost je kandidovat do zastupitelstva města.
Program SNK VÝZVA!
Bydlení, výstavba
• řešení městské infrastruktury tj. oprava a údržba chodníků (chodník z Trhových Svinů do Otěvěka prodloužit až k autobusové zastávce Otěvěk), řešení otázky kanalizace jak v Trhových Svinech,
tak i přilehlém okolí
• spravování bídného stavu silnic na území obce, oprava silnice
u autobusového nádraží, zlepšení stavu autobusového nádraží
ve spolupráci s ČSAD Jihotrans, a.s. České Budějovice
• územní plán racionalizovat pro rozvoj města, podpora vzniku nových lokalit na bydlení
• tzv. severní obchvat města přepracovat ve smysluplný projekt
ve spolupráci s Jihočeským krajem
• zabránění plýtvání s veřejnými penězi
• efektivní získávání dotací z EU či grantů ze státního rozpočtu (např.
pomocí odborné firmy)
Kultura, sport, volný čas a mládež
• podpora kroužků pro děti
• efektivní výstavba cyklistických stezek, sportovních hřišť (obnova
sportovního využití na tzv. zimním stadionu)
• podpora méně známých sportů
• spravedlivé rozdělování peněz z městského rozpočtu mezi jednotlivá zájmová sdružení
• podpora či pořádání kulturních akcí s větší efektivitou
Život v Trhových Svinech a okolí
• podpora pro vybudování veřejného parku pro maminky s dětmi
(kvalifikované posouzení a koncepční zásahy)
• podpora firmám zaměstnávající občany v Trhových Svinech a okolí
• zvýšit počet míst v mateřských školách a být flexibilní při silných
a slabších ročnících
• využití poplatků za psy na zajišťování čistoty ve městě a pořízení
vysavače na psí exkrementy
Vzdělání a informovanost
• modernizace budov, vybavenost základní školy a mateřských škol
• podpora zavádění moderních technologií v oblasti informatiky
• podpora rozvoje činnosti základní umělecké školy
Oživení Trhových Svinů a Trhosvinenska
• rozvoj řemesel a služeb
Poctivost a spravedlivost ve správě města
• vytváření podmínek pro vstup investorů
• veřejné projednávání důležitých rozhodnutí a záležitostí ovlivňujících život v našem městě
SNK
VÝZVA!
SNKSNK
VÝZVA!
VÝZVA!
SNK
VÝZVA!
SNK
VÝZVA!
SNK
VÝZVA!
Všichni kandidáti SNK VÝZVA jsou bez politické příslušnosti
Všichni
Všichni
kandidáti
kandidáti
SNK
VÝZVA
SNK
VÝZVA
jsou
bez
jsou
politické
bezjsou
politické
příslušnosti
příslušnosti
Všichni
kandidáti
SNK
VÝZVA
bez
příslušnosti
Všichni
kandidáti
SNK
VÝZVA
jsou
bez politické
politické
příslušnosti
Všichni
kandidáti
SNK
VÝZVA
jsou
bez
politické
příslušnosti
1. Ing. Jiří
Polák
2. Jiří
Rošek
Ing. Martin
Princ
4. Václav Růžička
5. Jitka Valterová5.
1.
Ing.
Jiří
Polák
2.
Jiří
Rošek
Ing.
Martin
Princ
4.Růžička
Václav
1.Polák
Ing.
Jiří
Polák
2.
Jiří
Rošek
3.3.Martin
Ing.
Martin
Princ
4.
Václav
Růžička
5.Jitka
Jitka
Ing.
Jiří
Polák
Jiří
Rošek
3. 3.
Ing.
Princ
4.
Václav
Růžička
5. Jitka
Valte
olák
Jiří
2.
Rošek
Jiří2.Rošek
3.střediska
Ing.3.Martin
Ing.
Martin
Princ
Princ
4. Václav
4.62Václav
Růžička
5.Růžička
Jitka
Valterová
Jitka
Valterov
322.
let,Jiří
projektant
62 let, vedoucí
31
let, programátor
let,
programátor
40 let,5.
podnikatelka
32
let,
projektant
62
let,
vedoucí
střediska
31
let,programátor
programátor
62
let, programátor
programátor
let,
32projektant
let,62
projektant
62vedoucí
let,
vedoucí
31
let,
let,
40
let,po
p
32
let,
let,
střediska
let,
programátor
62programátor
let,62
programátor
40 podnikatelk
let,40
podnika
ant
projektant
let,
vedoucí
62Sviny
let,62
vedoucí
střediska
střediska
31střediska
let,
programátor
31 let,31programátor
62 let, programátor
62 let,
40 let,Trhové
podnikatelka
40 let,
Trhové
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v důchodu
Sviny
Trhové
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v
důchodu
Trhové
Trhové
Povodí
Trhové
v důchodu
Trhov
SvinySviny
Vltavy
SvinySviny
vSviny
důchodu
Trhové
Svin
TrhovéVltavy
Sviny
Trhové
éTrhové
Sviny
PovodíPovodí
VltavyPovodí
Vltavy
TrhovéTrhové
SvinyTrhové
Sviny
v důchodu
v důchodu
TrhovéTrhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Trhové
Sviny
SvinySviny
Trhové
Sviny Sviny
TrhovéTrhové
SvinyTrhové
Sviny
TrhovéTrhové
Sviny
Sviny
(Pokračování na další straně)
32
let,
projektant
62vedoucí
let,
vedoucí
střediska
31
let,
let,
programátor
40
let,podn
podSv
let,
projektant
62
střediska
programátor
62programátor
let,62
programátor
40
let,40
podnikate
Trhové
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
32
let,
projektant
62
let,
vedoucí
střediska
31
let,programátor
programátor
62
let,
programátor
let,
32
let,
projektant
62let,
let,
vedoucí
střediska
3131
let,let,
programátor
62 Sviny
let,
40Sviny
let, Sviny
podnikatelka
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
vSviny
důchodu
Trhové
Trhové
Sviny
Povodí
Trhové
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v Vltavy
důchodu
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v
důchodu
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v
důchodu
Trhové
hové
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v
důchodu
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v
důchodu
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v
důchodu
Trhové
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové
SvinySviny
TS
Trhové Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Trhové
SvinySviny
Trhové
Sviny Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 5
6.
Ing.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.Van
Jak
atochvíl
el
Kratochvíl
7.
Ing.
7.Pavel
Ing.7.Pavel
Řehák
Řehák
8.
Bc.
8.
Michal
Bc.
Šikýř
Šikýř
9.
Jakub
9. Jakub
Pell
Pell
10.
Ladislav
10. Ladislav
Vaněček
Vaněče
.. Ing.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
g.
Pavel
Kratochvíl
Ing.
Pavel
Řehák
8.Michal
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
atochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Vaněček
Ing.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
6.
Ing.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
58
let,ekonom
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
let,
pedagog
28
g.
Pavel
Kratochvíl
7.59
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
ng.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.28
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Vaněček
dní
hodce
důchodce
59
let,
59
ekonom
let,
ekonom
28
let,
28
pedagog
let,
pedagog
28
let,
dělník
let,
dělník
27
let,
27
seřizovač
let,
seřizovač
6.
Ing.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
8
let,
invalidní
důchodce
59
let,
28
let,
pedagog
28
let,
dělník
27
let,
se
6.
Ing.
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8. 28
Bc.
Michal
Šikýř
9. Va
Jak
invalidní
důchodce
let,
ekonom
28
let,Michal
pedagog
28
let,
dělník
27
let,
seřizova
hodce
59
let,
ekonom
28 Pavel
let,
pedagog
28 Šikýř
let,
dělník
27
let,
seřizovač
8
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
let,
dělník
27
let,
se
6.
Ing. Pavel
Kratochvíl
7.
Ing. Pavel
Řehák
8.
Bc. Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Vaněček
58
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
27
let,
seř
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trh
t,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
let,
dělník
27
let,
seřizov
atochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Vaněček
6.
Ing.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
let,
dělník
27
let,
seřizovač
spisovatel
spisovatel
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
g.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Van
58
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
let,
dělník
27
let,
seř
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
58
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
.Sviny
Ing.
Pavel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
vel
Kratochvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Vaněče
spisovatel
Trhové Sviny28 let, pedagog Trhové Sviny
Trhové
Sviny
58 let, invalidní
důchodce 59 let, ekonom, spisovatel
28 let, dělník
27 let, seřizovač
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
S
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
59
let,
ekonom
28
let, pedagog
28
let,
dělník
27 let,
seřizovač
58
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
let, dělník
dělník
let,
seř
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
invalidní
důchodce
let,
ekonom
28pedagog
let,28
pedagog
28
let,
dělník
27Sviny
let,27
seřizova
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trh
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
8hodce
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
let,
pedagog
28
let,
27
let,
seS
Trhové
Sviny59
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
dní
důchodce
let,59
ekonom
28
let,
28
let,
dělník
27
let,
seřizovač
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
spisovatel spisovatel
Trhové SvinyTrhové
Trhové Sviny
Sviny
Sviny
Trhové Sviny
SvinySviny
SvinySviny
Trhové
Sviny SvinyTrhovéTrhové
Trhové
SvinyS
Trhové
Trhové
Trhové
Trhové
Trhové
éTrhové
Sviny
spisovatel spisovatel
Trhové Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové SvinyTrhové
SvinySviny
Trhové
Trhové Sviny
Václava Jindrová
12. Josef Pelech
13. Denisa Tomíšková 14. Ludmila Růžičková
15. Jan Štojdl
11.Josef
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13. Denisa
Tomíšková
14.Štoj
Lu
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
15. Jan
1.
Václava
Jindrová
12.
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
15.
Jan
drová
aáclava
12.
Josef
12. Josef
Pelech
Pelech
13.
Denisa
13.
Denisa
Tomíšková
Tomíšková
14.
Ludmila
14.14.
Růžičková
Růžičková
15.
Jan
Štojdl
Jan
Štojdl
11.
Václava
Jindrová
12.
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Růžičková
15.
Jan
11.
Václava
Jindrová
12.Josef
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
Ludmila
Růžičková
15.
Jan15.
Štojdl
22
let,
dělnice
53 let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66Ludmila
let,
operátorka
ČD
58
let,
elektrikář
1.Jindrová
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
15.
Jan
drová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
15.
Jan
Štojdl
11.
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Růžičková
15.
Jan
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
15.
Jan
Što
11.
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Lu
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let
2211.
let,
dělnice
let,
elektrikář
let,
studentka
VŠ
66operátorka
let,
operátorka
58Sviny
let,15.
elektrik
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
operátorka
ČD
58
let,
e
22
let,
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
ČD
58
let,
el
22
let,dělnice
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66let,
operátorka
ČD
58 let,
let,
elektrikář
e
dělnice
53
let,
53
elektrikář
let, 53
elektrikář
21
let,
21
studentka
let,21
studentka
VŠ
VŠ
66
let,
66
operátorka
ČD
ČD ČD
58
58
elektrikář
let,
elektrikář
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
vlet,
důchodu,
T.
Sviny
Trhové
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
Jan
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
operátorka
ČD
58
let,
e
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
ČD
58
let,
el
e
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
operátorka
ČD
58
let,
elektrikář
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
operátorka
ČD
58
let,
elektr
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
v
dů
áclava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
15.
Jan
Štoj
drová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
Růžičková
15.
Jan
Štojdl
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
v důchodu
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
v
důchodu,
T.
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
vvLudmila
T.
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
důchodu,
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Otěvěk
Otěvěk
vv důchodu,
v Ludmila
důchodu,
T.
Sviny
T.
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
1.
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.Tomíšková
Denisa
Tomíšková
14.
Růžičková
15.
Jan
22
let,
dělnice
53
let, elektrikář
21
let,Otěvěk
studentka
VŠ
66v
let,
operátorka
ČD15.
58
let,
el
a
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
14.
Růžičková
Jan
Štojdl
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
T.
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
v
důchodu,
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Otěvěk
důchodu,
T.
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
v
d
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
v
důchodu,
T.
Sviny
Trhové
Svin
22 let, dělnice
53 let, elektrikář
21 let, studentka VŠ
66 let, operátorka ČD
58 let, elektrik
e
53 Sviny
let, elektrikář 53 Trhové
21Sviny
let, studentka VŠ
66 let, VŠ
operátorka66
ČD
58Sviny
let,
22 Trhové
let, dělnice
let, elektrikář
21 let, studentka
operátorka
ČDelektrikář
58
let, e
Otěvěk
vlet,
důchodu,
T.
Trhové
dělnice
53 let, elektrikář
21 let, studentka
VŠ
66 let, operátorka
ČDSviny
58 let,Trhové
elektrikář
Trhové
SvinySviny
SvinySvinyOtěvěk
Otěvěk
T.
Sviny
Trhové SvinyTrhové
v důchodu, vT.důchodu,
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Otěvěk
v
důchodu,
T.
Sviny
Trhové
é Sviny
Trhové Sviny
Otěvěk
v důchodu, T. Sviny
Trhové Sviny
Ladislav Krátký
17. Josef Höll
18. Martin Holeček
19. Jan Pečman
20. Josef Stráský
84 let, důchodce
68 let, zedník
32 let, dělník
62 let, podnikatel
57 let, řidič
16.
Ladislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.
Josef
16.
Ladislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
adislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.
Josef
Strá
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
16.
Ladislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.
Josef
16.
Ladislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.
Josef
6.
Ladislav
Höll
18.
Martin
Holeček
19.18.
Pečman
20.
Jose
16.
Ladislav
Krátký
17.
Josef
Höll
Martin
Holeček
19.
tký
v Krátký
17.Krátký
Josef
17. Josef
Höll
HöllJosef
18.
Martin
18. Martin
Holeček
Holeček
19.
Jan
19.
Pečman
Jan
20. Josef
20. Stráský
Josef
Stráský
Stráský
Ladislav
Krátký
17. 17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.Pečman
Jan
Pečman
20.
Josef
Str
6.16.
Ladislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.57
Jose
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.zedník
Jan62Pečman
20.dělník
Josef
Stráský
84
let,
důchodce
68
let,
zedník
32
let,
dělník
62
let,
podnikatel
let,
ř
Ladislav
Krátký
17.
Höll
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
Josef
8417.
let,
důchodce
68Josef
let,
zedník
32
let,
dělník
let,
57 let, řidič
84
let,
důchodce
68dělník
let,
32
let,
62
4tký
let,
důchodce
68 let,
zedník
3218.
let,
dělník
62podnikatel
let,62
podnikatel
5720.
let,57
řidič
84
let,
důchodce
68
let,
zedník
32
let,
dělník
62
podnikatel
let,
84
let,
důchodce
68
let,
zedník
32
let,
let,
podnikatel
57
let,
84
let,
důchodce
68
let,
zedník
32
let,
dělník
62 řll
ůchodce
e
68
let,
68
zedník
let,
zedník
32
let,
32
dělník
let,
dělník
62
let,
62
podnikatel
let,
podnikatel
57
let,
57
řidič
let,
řidič
4
let,
důchodce
68
let,
zedník
32
let,
dělník
62
let,
podnikatel
57
let,
řidič
adislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.
Josef
Strá
84
let,
důchodce
68
let,
zedník
32
let,
dělník
62
let,
podnikatel
57
let,
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
S
e
68
let,
zedník
32
let,
dělník
62
let,
podnikatel
57
let,
řidič
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
T
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
84
let,17.
důchodce
68
let,
zedník
32
let, Trhové
dělník
62Trhové
let,
podnikatel
57Sviny
let, T
ř
tký
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.Trhové
Jan
Pečman
20.
Josef
Stráský
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
S
6.
Ladislav
Krátký
17.
Josef
Höll
18.
Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.
Jose
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
17.
Josef
Höll
18. Martin
Holeček
19.
Jan
Pečman
20.
Josef
Stráský
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
4av
let,Krátký
důchodce
68
let,
zedník
32Trhové
let,Trhové
dělník
62 let,
podnikatel
57
let,
řidič
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
S
e 84 let, důchodce
68 let, zedník
32 let, dělník
62 let, podnikatel62 let, podnikatel
57 let, řidič
68 let, zedník
32 let, dělník
57 let,
ůchodce
68 let,Trhové
zedník
32 let,Trhové
dělník
62 let, podnikatel
57 Trhové
let, řidič
Trhové
Sviny
Sviny
Sviny
Trhové Sviny
Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
. Jana Zachařová
51 let, učitelka MŠ
Trhové Sviny
22. Bohumír Soukup
56 let, svářeč
Trhové Sviny
21.
Jana
22.
Bohumír
Soukup
21.Zachařová
Jana Zachařová
Zachařová
22. 21.
Bohumír
Soukup
Jana
22. Bohumír
Soukup
21.
Jana
Zachařová 22.
22.
BohumírSoukup
Soukup
Jana
Zachařová
Bohumír
21.
Jana
Zachařová
22.
Bohumír
Soukup
51
let,
učitelka
MŠ
56
let,
svářeč
21.
Jana Zachařová
22. Bohumír Soukup
Jana
Zachařová
22.
Bohumír
Soukup
21.
Jana
Zachařová
22.
Bohumír
Soukup
řová
achařová
22.
Bohumír
22.
Bohumír
Soukup
Soukup
Jana
Zachařová
22.
Bohumír
Soukup
51
let,
učitelka
MŠ
56
let,
svářeč
121.
let,
učitelka
MŠ
56
let,
svářeč
51
let,
učitelka
MŠ
56
let,
svářeč
51
let,
MŠ
5656
let,
řová
22.
Bohumír
Soukup
51učitelka
let, učitelka
MŠ
let,svářeč
svářeč
51
let,
učitelka
MŠ
56
let,
svářeč
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
1
let,
učitelka
MŠ
56 let,
svářeč
51
let,
učitelka
MŠ
svářeč
itelka
MŠ
MŠ
56
let,
56
svářeč
let, Trhové
svářeč
Jana
22.
Bohumír
Soukup
51 Zachařová
let,
učitelka
MŠ
5656
let,let,
svářeč
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
MŠ
56
let,
svářeč
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
21.
Jana
Zachařová
22.
Bohumír
Soukup
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
řová
22.
Bohumír
Soukup
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
yyélet,
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
1
učitelka
MŠ
56
let,
svářeč
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Zachařová
22.
Bohumír
Soukup
Trhové Sviny
51 let,Sviny
učitelka
56 let, svářeč
MŠ
56 let,MŠ
svářečTrhové
Trhové
čitelka
MŠ
56 let, svářečSviny
TrhovéTrhové
Sviny Sviny
Trhové Sviny
y
vé Sviny
Trhové Sviny
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
VOLEBNÍ PROGRAM
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám volební program pro volby do Zastupitelstva
města Trhové Sviny.
Při jeho tvorbě jsme se snažili zaměřit na důležité oblasti správy
a rozvoje města. Je pro nás důležité čerpání financí z Evropských fondů
na projekty, na které je čerpání možné v maximální výši.
V minulém volebním období se s naším přispěním podařilo sehnat
finanční prostředky na výstavbu nového KD v Trhových Svinech.
Jsme přesvědčeni, že náš program je dosti konkrétní, zcela realizovatelný a pro obyvatele města Trhové Sviny a jeho městských částí
prospěšný.
Přijďte nás s důvěrou podpořit ve volbách. Děkujeme.
Našimi prioritami jsou:
• zřídit přírodní koupaliště v oblasti Velkého rybníka
• opravit, vydláždit a vyznačit parkovací místa na parkovišti vedle
městského úřadu - Bezručova ul.
• postupně vykupovat pozemky od soukromých majitelů na stavební parcely – naše město se musí rozrůstat (cca. 5 parcel ročně)
• opravit chodníky a vybudovat bezbariérové nájezdy na Žižkově
náměstí a v ulici Bezručova
• vybudovat chodník v ulici Pekárenská a Školní (naproti MŠ
Čtyřlístek)
• zbudovat vyhovující asfaltový povrh k ČOV pro rekreační vyžití
a podél ní vytvořit zázemí pro rodiny s dětmi
• vystavět nový pavilon pro seniory k domu s pečovatelskou službou (využití denního stacionáře)
• zkulturnit autobusové nádraží = nové lavičky, výzdoba, veřejné
WC
• budeme hledat dotace na zbudování kanalizace v městské části
Rejta a vodovodu pro obce Třebíčko, Bukvice
• chceme znát také problémy občanů ve všech městských částech
TS, diskutovat o nich osobně a hledat možnosti jejich řešení v zastupitelstvu (nabídneme termíny veřejných setkání – za KDU-ČSL
předseda + 2 zástupci z MO)
• chceme zlepšit a posílit práci městské policie, tím čelit a zamezit
vandalismu a rušení nočního klidu, především v parcích (podpora
kamerového systému)
• zpevnit a upravit pro lepší sjízdnost cestu ke kostelu sv. Trojici,
k Buškovu Hamru
• zřídit nové ukazatele ke kostelu sv. Trojice
• postupně opravovat kulturní památky (kostel Nanebevzetí Panny
Marie, poutní kostel sv. Trojice, fasáda domů v historické části
města)
• více podporovat výzdobu města
• opravit ulice v části města „Pískovec“, Stará cesta
1. Pavel Stodolovský
2. Mgr. Ludmila Veselá
3. Ing. František Hacker ml.
4. Jan Malík
44 let, ředitel společnosti
KDU-ČSL, Trhové Sviny
45 let, pedagogická
pracovnice
KDU-ČSL, Todně
35 let, vývojář HW a SW
BPP, Trhové Sviny
34 let, státní zaměstnanec
BPP, Trhové Sviny
5. Miroslav Veselý
45 let, bezpečnostní
technik
KDU-ČSL, Trhové Sviny
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 7
6. Ing. Bohumil Kocina
7. Ing. Karel Novák
8. Mgr. Hana Kocinová
9. Jakub Severa
10. Jan Stodolovský
39 let, ekonomická
finanční činnost
BPP, Trhové Sviny
60 let, technik
KDU-ČSL, Trhové Sviny
32 let, učitelka
BPP, Trhové Sviny
21 let, servisní technik
KDU-ČSL, Todně
68 let, důchodce
KDU-ČSL, Trhové Sviny
11. Bohumil Man
12. Bc. Kristýna Hackerová
13. Vojtěch Kocina
14. Věra Hackerová
15. Ing. Michal Novák
73 let, důchodce
KDU-ČSL, Trhové Sviny
30 let, porodní asistentka
BPP, Trhové Sviny
51 let, nástrojař
Trhové Sviny
61 let, důchodkyně
BPP, Bukvice
27 let, technik
BPP, Otěvěk
16. Ing. František Hacker st. 17. Mgr. Veronika Nováková
63 let, důchodce
BPP, Bukvice
18. Petra Malíková
19. Stanislav Dvořák
20. Pavla Svobodová Dis.
26 let, studentka
BPP, Trhové Sviny
32 let, úřednice
BPP, Trhové Sviny
67 let, důchodce
BPP, Trhové Sviny
29 let, konzervátorka a restaurátorka JČM v ČB, prokurista Národního salonu
malých českých pivovarů
BPP, Trhové Sviny
21. Jan Severa
22. Dagmar Netušilová
23. František Prokš
19 let, student
BPP, Todně
40 let, aktivizační
pracovnice
BPP, Trhové Sviny
53 let, konstruktér
BPP, Trhové Sviny
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
VOLEBNÍ PROGRAM SNK ZMĚNA
PRO TRHOVÉ SVINY
1. Změna územního plánu města Trhových Svinů.
Vymazání přeložky II/156 kolem Svinenského potoka a její nahrazení tzv. Severním obchvatem ve variantě – odklonění od stávající komunikace ještě před Otěvěkem, dále za hřbitovem, po hrázi
budoucího suchého poldru mezi rybníky Hájkem a Brigádníkem,
(tedy v dostatečné vzdálenosti od průmyslové zóny, tak aby
nebyl omezen její další rozvoj, ale naopak se zlepšila dopravní
obslužnost) a opětovné připojení obchvatu na stávající komunikaci II/156 těsně před Velkým rybníkem, co nejdále od rodinné
zástavby (viz. mapka pod kandidátní listinou).
Jelikož je krajský úřad této variantě v současné době nakloněn, věříme, že pokud se nové vedení města bude dostatečně snažit, je realizace tohoto ,,skutečného severního obchvatu města“ více reálná.
Rozšíření ploch k zástavbě rodinnými domy.
2. Okamžité zahájení intenizivních jednání s JčKú ohledně dopravní situace ve městě.
Hodláme přesvědčit Jihočeský Krajský úřad, aby při druhé aktualizace ZUR změnil koridor severního obchvat tak, aby vyhovoval
co nejvíce občanům i podnikatelským subjektům v našem městě, včetně místní části Otěvěk (viz. bod 1).
3. Zefektivnění žádostí o dotace.
Městský úřad musí zefektivnit činnost, vedoucí k získání dotací.
Je zapotřebí začít posílat žádosti kvalitně zpracované, bez formálních nedostatků, všem institucím, které poskytují (např. ROP,
veškerá ministerstva ČR a EU). Hlavní prioritou pro nás bude získání dotací na zbudování inženýrských sítí (kanalizací) v místních
částech, jakož i v částech města, ve kterých doposud chybí.
Důkladně zvážíme i možnost, zda by se městu nevyplatilo, žádat o dotace prostřednictvím specializovaných externích firem.
Samozřejmě, že tyto firmy si za svou páci nechávají zaplatit. Jsou
to ale profesionálové s obrovskými zkušenostmi a konexemi
v daném oboru, kteří dotace dokáží skutečně získat. (Tímto způsobem získali například trhovosvinenští rybáři dotaci na rekonstrukci rybníka Hájek, ve výši 4 794 00 Kč a to hned na 1. pokus).
4. Nezvyšovat daň z nemovitostí.
5. Nezvyšovat ceny za svoz odpadů.
6. Udržet ceny vodného a stočného na nejnižší možné úrovni.
7. Nezvyšovat ceny tepla a teplé vody z trhovosvinenské teplárny, ale naopak se snažit najít cestky k jejich možnému snížení.
8. Nezadlužovat město.
Otevřeně přiznáváme, že ne vždy je to zcela možné. Jsou situace,
ve kterých to bez úvěru nejde. Mělo by se jich však využívat jenom ve zcela výjimečných případech a vždy důkladně zvážit, zda
je daný úvěr pro město výhodný a zda jej opravdu potřebujeme.
Rádi bychom také, v případě přebytků v městském rozpočtu, prioritně umořili staré, méně výhodné úvěry, případně se je pokusili
přeúvěrovat na dnes nabízené, mnohem výhodnější.
9. Potenciálním investorům nabídnout výhodné podmínky
k podnikání.
Podnikatelským subjektům bychom rádi nabídli takové podmínky, aby se rozhodli své peníze investovat právě zde, zejména povede-li to ke zřízení nových pracovních míst.
10.Rozšíření parkovacích ploch ve městě.
11.Zvýšení podpory spolků a neziskových organizacích působících v Trhových Svinech, včetně místních částí.
Domeček, hasiči, sportovci, rybáři, zahrádkáři, včelaři, svaz žen
a další…
12.Více naslouchat potřebám a názorům občanů.
O nejdůležitější rozhodnutích, která se osobně dotknou většiny obyvatel ve městě, pořádat referenda. Ta by se konala vždy
v rámci některých řádných voleb, kvůli sdružení a úspoře finančních nákladů.
13.Hodnocení práce zaměstnanců Městského úřad samotnými
občany.
Rádi bychom zavedli formuláře, které by byly občanům k dispozici všude tam, kde přicházejí ke styku se zaměstnanci MÚ.
Prostřednictvím těchto formulářů by měl občan možnost zhodnotit konkrétní práci, jednání, a ochotu konkrétního úředníka.
14.Zásadní změna ve způsobu, jakým se tisknou Trhovosvinenské
listy.
V případě otištění článku, na ožehavé téma, ve kterém jsou kritizovány osoby, strany, spolky, hnutí či jakékoliv jiné instituce
angažující se ve veřejném dění našeho města, by jim měla být
dána možnost, ještě v témže čísle, se k dané problematice také
vyjádřit. Zajistila by se tím mnohem větší objektivita zpravodaje.
V opačném případě se z každého média stává silná zbraň v rukou
toho, kdo má největší možnost její obsah ovlivnit.
15.Rovný přistup ke všem občanům.
Ke každému občanovi musí být za strany úřadu přistupováno
stejným způsobem, nezávisle na jeho politické či osobní názory.
Je nepřípustné, aby byli jedni za své smýšlení a případné projevy
zvýhodňováni a druzí perzekuováni.
Některé strany a hnutí pravděpodobně nabídnou program nohem
bohatší a velkolepější než my. Často slibovanými tématy bývá koupaliště, plavecký bazén, víceúčelová sportovní hala s bowlingem a pod…
Říká se, slibem neurazíš. My jsme ale opačného názoru! Přestože bychom podobné stavby v našem městě rozhodně uvítali, nechceme
slibovat nic, o čem si myslíme, že nebudeme schopni splnit. Takovéto
projekty jsou finančně velice náročné, a naše město na ně jednoduše
nemá. Jejich realizace by připadala v úvahu pouze při získání dotací
a to v dostatečné výši. Mimochodem, téma dotací najdete v našem volebním programu pod bodem č. 3.
SNK Změna pro Trhové Sviny vzniklo, jako další alternativa lidem,
kteří nejsou spokojeni se současnou situací v našem městě. Trápí nás
zde mnoho témat, která bychom se, s Vaší pomocí rádi pokusili napravit. Tím nejžhavějším je pro nás jednoznačně řešení dopravní situace
ve městě. Zásadně odmítáme vedení přeložky II/156 podél Svinenského
potoka, která by dle našeho názoru, způsobila městu i jeho občanům
mnohem více škod, než užitku. Nesouhlasíme ani se současným vedením koridoru tzv. ,,severního obchvatu“, který navrhuje Jihočeský kraj.
Budeme jednoznačně prosazovat severní obchvat, který řeší místní část Otěvěk, hřbitov, průmyslovou zónu i rodinnou zástavbu
v Budovatelské ulici (viz. přiložená mapka). Jsme přesvědčeni o realizovatelnosti této stavby. Vedení Jihočeského kraje počítá, pro řešení
dopravní situace v Trhových Svinech s investicí okolo 300 milionů Kč.
Vycházíme-li ze studie společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o.,
která je ke zhlédnutí i na oficiálních stránkách města, pak musí tyto peníze bohatě stačit. Ona 1 miliarda Kč, se kterou současně vedení města
severní
obchvat
neustále spojuje,
platila pouze pro
tzv. super dlouhou
variantu severního obchvatu, vedenou od mostu
Veselky, až za obec
Hrádek. Toto řešení
je v současné dob
opravdu nereálné.
Varianta,
kterou
prosazujeme my
(viz. mapka), však
reálná je!
(Pokračování
na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 9
SNK ZMĚNA PRO TRHOVÉ SVINY
Všichni naši kandidáti jsou bez politické příslušnosti
1. Čeněk Štojdl
2. Martin Papoušek
3. Jana Šikýřová
4. Jiří Pilbauer
5. Matouš Kraft
6. David Felenda
32 let, konstruktér,
předseda ČRS MO
Trhové Sviny
50let, technolog
v inv. důchodu,
Trhové Sviny
47 let,
vychovatelka
Trhové Sviny
34 let, nástrojař
Trhové Sviny
34 let, skladník
Trhové Sviny
39 let, technolog
Trhové Sviny
7. Helena Stráská
8. Jan Tourek
9. Josef Kaňka
10. František Šedivý
11. Václav Petřík
12. Milan Pešava ml.
63 let, důchodce
Trhové Sviny
50 let, číšník
Trhové Sviny
54 let, řidič autobusu Trhové Sviny
44 let, vedoucí
lisovny Trhové Sviny
37 let, programátor Trhové Sviny
38 let, kovoobráběč Trhové Sviny
13. Jan Votruba
14. Jiřina Feriová
15. Karel Lust
16. Ing, Libor Heřman
17. Luděk Švec
18. Milan Pešava st.
72 let, řidič autobusu
v důchodu, T. Sviny
55 let, švadlena
Trhové Sviny
62 let kovoobráběč
v důchodu, T. Sviny
56 let, odbor. pedagog Trhové Sviny
57 let, podnikatel
Trhové Sviny
66 let, důchodce
Trhové Sviny
19. Josef Novotný
20. Anna Abelová
21. Magdalena Šedivá
22. Václav Beneš
23. Andrea Korčáková
62 let, důchodce,
Trhové Sviny
41 let, mat. dovolená
42 let, dělnice
Trhové Sviny
55 let, staveb. dělník
Trhové Sviny
35 let, ošetřovatelka
Trhové Sviny
STRANA 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
Mgr. Milan Horňák, 48 let
geolog, Trhové Sviny
Ing. Martin Bušek, 29 let
ekonom,
Mgr. Milan Horňák,
48 let Rejta
geolog, Trhové Sviny
OBČANSKO DEMOKRATICKÁ STRANA
Kandidátka Občanské demokratické strany a nezávislých je již tradičně v našem městě jedním ze subjektů, který se uchází o vaše hlasy
v nadcházejících komunálních volbách.
Protože vás nechci zatěžovat obvyklou předvolební rétorikou, obecnými frázemi a všeobjímajícím volebním programem, dovolím si jen
pár slov k naší kandidátce a 3 body z volebního programu.
Po několika volebních obdobích není naším lídrem Ing. Radislav
Bušek, který se rozhodl na funkci starosty již nekandidovat, a ostatní
členové toto rozhodnutí akceptovali. Některé naše bývalé kolegy najdete na jiných kandidátkách, jde o jejich svobodnou vůli a rozhodně
se nejedná o „klonování“ kandidátky ODS. Někteří možná reagovali
na celostátní výsledky ODS a některé jsme již neoslovili, a tak jsou
součástí jiného uskupení.
Proto chci také připomenout, že komunální politika není o dění
v Praze, o výši daní, nebo sociálních dávek. Není ale také, nebo lépe
řečeno, neměla by být, o tom, kdo komu co neodpustí a kdo s kým
nemluví. Řešení problémů a posuzování návrhů má být odosobněné
a konstruktivní. Předpokládám, že takto budou posuzovány i naše návrhy pro příští volební období a tři vybrané z našeho volebního programu zde uvádím.
Mgr. Milan Horňák, 48 let
geolog, Trhové Sviny
Mgr. Milan Horňák, 48 l
geolog, Trhové Sviny
1. Mgr. Milan Horňák
2. Ing. Martin Bušek
48 let,geolog, Trhové Sviny
29 let, ekonom, Rejta
Mgr. Milan Horňák, 48 let
I
geolog, Trhové SvinyIng. Martin Bušek, 29 let e
ekonom, Rejta
• Zmrazení úrovně poplatků a cen stanovovaných městem, nebo
jím pověřenými subjekty, tzn. nenavyšování cen vodného, stočného a poplatků za odpad do konce roku 2018.
Ing. Martin Bušek, 29 let
Ing. Mgr. Miroslava Pečenková, 38 let
• Zřízení
fondů rozvoje
pro Jiří
jednotlivé
místní části,
bude státní zaměstnanec, Trhové
PetrSviny
Schwarzmüller, 67 let
Ing.
Opekar,
52do kterých
let
ekonom,
Rejta
město každoročně přispívat částku vycházející z počtu obyvatel
Ing.
Jiří
Opekar,
52
let
Ing.
Mgr. Miroslava
Pečenková,
38 let
soukromý
zemědělec,
Todně
důchodce, Trhové Sviny
dané místní části tak,
aby osadní výbory
dopředu znaly
objem
soukromý
zemědělec,
Todně
prostředků, se kterými
mohouzaměstnanec,
nakládat.
státní
Trhové Sviny
• Zřízení fondu oprav, ze kterého budou poskytovány půjčky
na opravu fasád, střech, výměnu oken apod.
Jak jsem již avizoval výše, stručnost byla záměrem. Celý volební pro-
artin Bušek,
gram vám29
budelet
doručen do poštovních schránek.
m, Rejta
Ing. Mgr. Miroslava Pečenková
Opekar
Ing. Mgr.3. Miroslava
Pečenková, 38 let4.52Ing. Jiří
38 let státní zaměstnanec,
let, soukromý
Trhové Sviny
zemědělec, Todně
státní zaměstnanec,
Trhové Sviny
Mgr. Milan Horňák
Ing. Jiří Opekar, 52 let
soukromý zemědělec, T
Ing. Jiří Opekar, 52 let
soukromý zemědělec, Todně
5. Petr Schwarzmüller
6. Evžen Machart
7. Miroslav Kolář
8. Pavla Majerová
Petr
67
57 let, elektrikář,
61 let, řidič, Trhové Sviny
38 let,Schwarzmüller,
rodičovská dovolená,
Ing. Jiří Opekar,
52 letTrhové Sviny
Trhové Sviny
Miroslav Kolář,
61 let Todně Miroslav Kolář, 61 Pavla
Majerová,
38
let
soukromý
zemědělec,
důchodce,
Trhové
Svin
let 57
Petr Schwarzmüller,
67 let
Evžen Machart,
let
67 let, důchodce, Trhové Sviny
let
Evžen
Machart, 57 let řidič, Trhové Svinyrodičovská
(Pokračování
na dalšíTrhové
straně)
řidič, Trhové
Sviny
dovolená,
S
důchodce,
Trhové
Sviny
elektrikář,
Trhové
Sviny
y
elektrikář, Trhové Sviny
Miroslav Král, 65 let
důchodce, Trhové Sviny
Miroslav Roule, 52 let
Elektrikář, Trhové Sviny
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 11
Miroslav Král, 65 let
Miroslav Král, 65 let
důchodce, Trhové Sviny
důchodce, Trhové Sviny
Miroslav Roule, 52 let
Elektrikář, Trhové Sviny
Miros
Elektr
Miroslav Král, 65 let
důchodce, Trhové Sviny
9. Jana Nováková
10. Ing. Radislav Bušek
11. Vladimír Lepša st.
12. Martin Krajčírik
49 let, asistentka ředitele, Rankov
60 let, starosta, Rejta
60 let, soukromý
zemědělec, Rejta
35 let, hasič, Trhové Sviny
30 let Lepša st., 60 let Martin Krajčírik,
František
Farka, 3
Vladimír
Lepša st., 60Marek
let Hoffelner,
35 let
adislav
60 let
Vladimír
Jana Bušek,
Nováková,
49 let
strojník,
Trhové
Sviny
hasič,
Todně
soukromý
zemědělec, Rejta
soukromý zemědělec, Rejtahasič, Trhové Sviny
a, Rejta
asistentka ředitele,
Rankov
Ing. Radislav Bušek,
Karel Bartyzal, 46 let
jednatel společnosti,
Trhové
Marek
Hoffelner,
let
starosta,30Rejta
strojník, Trhové Sviny
Sviny
60 let
František Farka, 34 let
hasič, Todně
Karel Bartyzal, 46 let
jednatel
společnosti, Trhové
Marek Hoffelner, 30 let Marek Hoffelner, 30 let
Miroslav Roule, 52 letSviny
Karel
Bartyzal,
46 Sviny
let
strojník,
Trhové
strojník, Trhové Sviny
František Farka, 34 let
hasič, Todně
jednatel společnosti, Trhové
Sviny
Elektrikář, Trhové Sviny
Vladimír Lep
soukromý zem
13. Miroslav Král
14. Miroslav Roule
15. Karel Bartyzal
16. Marek Hoffelner
65 let, důchodce, Trhové Sviny
52 let,elektrikář, Trhové Sviny
46 let, jednatel společnosti, Trhové Sviny
30 let, strojník, Trhové Sviny
Františe
hasič, T
oslav
Roule, 52
let 65 let Miroslav Roule, 52 let
Karel Bartyzal,Miroslav
46 let Roule,Karel
Miroslav
Král,
52 letBartyzal, 46 let
jednatel
společnosti,
Trhové
trikář,
Trhové
Sviny
jednatel
důchodce, Trhové Sviny
Elektrikář, Trhové Sviny
Elektrikář, Trhové
Svinyspolečnosti, Trhov
Marek Hoffelner, 30 let
Sviny
Sviny
strojník, Trhové Sviny
Dagmar
Cepková,
Stanislav Výborný, 45 let
Martin
Krajčírik,
3558letlet
asistentka
strojník,
Stanislav Výborný,
45 let Pěčín
hasič,
Trhovéředitele,
SvinyRejta
strojník, Pěčín
Lenka Zemanov
Lenka Zemanová, 19 letstudentka, Trhov
studentka, Trhové Sviny
17. František Farka
18. Dagmar Cepková
19. Stanislav Výborný
20. Lenka Zemanová
34 let, hasič, Todně
58 let, asistentka ředitele, Rejta
45 let, strojník, Pěčín
19 let, studentka, Trhové Sviny
František Farka, 34 let
hasič, Todně
Stanislav Výborný, 45 let
Stanislav
Výborný,
45 let
Dagmar
Cepková,
58 let
strojník, Pěčín
strojník,
Pěčín
asistentka ředitele, Rejta
Dagmar Cepková, 58 let
asistentka ředitele, Rejta
Lenka Zemanová, 19 let
studentka, Trhové Sviny
Lenka
studen
šekMarek
Farka,Hoffelner,
34 let
58Farka,
let 34Dagmar
30 let
František Farka, 34 let Dagmar Cepková,
František
let
Cepková, 58 let
Todně
asistentka
ředitele,
Rejta
strojník, Trhové Svinyhasič, Todně
hasič, Todně
asistentka ředitele, Rejta
21. Jana Nováková ml.,
26 let, studentka, Rankov
22. Arnošt Korčak
73 let, obchodník, Trhové Sviny
Arnošt
73 let
Jana Nováková ml.,
26 Korčak,
let
Arnošt
obchodník, Trhové
SvinyKorčak, 73 let
studentka, Rankov
23. Jan Hohenberger
Stanislav Výborný, 45 let
Jan Hohenberger,
56 Pěčín
let
strojník,
56 let, státní zaměstnanec, Trhové Sviny
Jan Hohenberger,
státní zaměstnanec, Trhové
státní zaměstnane
Sviny
STRANA 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
DOKÁŽEME TO!
JSME SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ: DOKÁŽEME TO!
Máme názorově a lidsky blízko ke sdružení Svinenský zvon, se kterým úzce spolupracujeme.Svojí činností chceme přispět k celkové změně
fungování radnice, abychom využili potenciál všech schopných a tvůrčích občanů ku prospěchu Naší společné budoucnosti.
RÁDI BYCHOM PŘISPĚLI K PROSAZENÍ TĚCHTO VĚCÍ:
1. nezvyšovat daně z nemovitosti
2. zákaz výherních automatů ve městě
3. plán strategie rozvoje teplárny (krátkodobá +
střednědobá)
4. moderní web města
5. zveřejňovat videozáznam z jednání zastupitelstva
města
6. položkový rozpočet města (stejně jako většina okolních obcí)
7. transparentní veřejné zakázky
8. zlepšit získávání dotací z ROP (hlavně s pomocí zku-
1. ing. Zdeněk Petrák
2. Zuzana Šináklová
39 let,konstruktér
Trhové Sviny
51 let, zdravotní sestra
Trhové Sviny
šených odborníků)
9. vytvořit stálou finanční rezervu města (pro případné
investice, aj)
10.aktivní podpora místních částí a jejich potřeb
11.podpora nové zástavby (hlavně budováním sítí k tomu
potřebných)
12.podpora aktivit seniorů a sociálních služeb
13.podpora aktivit dětí a mládeže
14.spravedlivá podpora všech kulturních a sportovních
sdružení
15.vytvoření klidové zóny podél Svinenského potoka
3. David Rošek
4. Mgr. Václav Růžička
39 let,podnikatel, Trhové Sviny
34 let, advokát, Trhové Sviny
5. Bc. František Felenda
6. David Soukup
7. Leopold Lemoch
8. Lenka Zídková
34 let, vedoucí pobočky
KB a. s., Trhové Sviny
31 let, hasič
Trhové Sviny
39 let, živnostník,
Trhové Sviny
41 let, prodavačka
Trhové Sviny
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 13
9. Milan Tisoň
46 let,pracovník kontroly
10. Eva Dvořáková
11. Michal Stráský
37 let, mat. dovolená Trhové Sviny 30 let, voják z povolání, Trhové Sviny
12. Miloslav Marek
22 let, student VŠ, Trhové Sviny
13. ing. Libor Babka
14. Antonín Kolařík
15. Marie Papoušková
16. Karel Trenda
58 let, pedagog, Třebíčko
69 let, prodavač Trhové Sviny
63 let, důchodkyně, Třebíčko
63 let, důchodce, Trhové Sviny
17. Daniel Heřman
18. Milan Holeček
19. Bc. Pavlína Chaloupecká
20. Blanka Pivovarčíková
20 let, student VŠ, Trhové Sviny
58 let, dělník, Trhové Sviny
28 let, koordinátorka
soc. práce, Trhové Sviny
71 let, důchodkyně, Trhové Sviny
21. Jan Pilbauer
22. Danuše Krčmářová
23. Jaroslava Votrubová
70 let, důchodce, Trhové Sviny
58 let, pečovatelka, Trhové Sviny
66 let, důchodkyně, Trhové Sviny
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
ŠANCE 2014
ŠANCE 2014 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ – VOLEBNÍ ČÍSLO 6
Jsme sdružení NEZÁVISLÝCH kandidátů, které není závislé na jiných
volebních stranách, ani nejsme skrytou odnoží jiné strany, sdružení či
uskupení v Trhových Svinech. Naše volební sdružení, i když v inovované
podobě, se letos uchází o zvolení do zastupitelstva města Trhové Sviny
již potřetí. V našich řadách je několik kandidátů, kteří jsou schopni a připravení se v případě zvolení, aktivně podílet na řízení města jak v zastupitelstvu, tak i v radě města. Čtyři kandidáti již v minulosti byli zastupiteli
či radními, někteří dokonce i několik volebních období.
Šest kandidátů má bohaté zkušenosti z práce ve veřejné a státní správě.
Náš kandidát číslo 1, Ing. Jan Nepraš (s ambicí do RM), pracoval 13 let
jako vedoucí Odboru životního prostředí v Trhových Svinech a 6 let jako
tajemník Městského úřadu Borovany. Je profesionálem v oblasti správy
města. Mgr. Jan Steinbauer je předsedou TJ Spartak, funkcionářem okresní a krajské ČUS (dříve ČSTV), členem komise pro olympiádu dětí a mládeže při Českém olympijském výboru.
Ing. Kateřina Špírková je uznávanou odbornicí v oblasti realizace dotačních programů.
Pan Radek Tomášek je nejen místním podnikatelem, ale také dlouholetým radním.
Pracujeme v oblasti podpory zájmové činnosti dětí a obyvatel našeho
města. Např. Zettl, Hálová, Plchová, Kudrnová, Steinbauer a další.
Ti z vás, kdo sledovali naši práci v minulosti, vědí, že jsme vám nikdy nelhali. Ani nyní neslibujeme vzdušné zámky, ale na základě potřeb občanů
a finančních možností města, usilujeme o reálné zlepšení našeho života
ve městě či osadách.
Navzdory relativně nízkému zastoupení v současném zastupitelstvu
města můžeme konstatovat, že s výjimkou dvou bodů byly v uplynulém
volebním období naplněny prakticky všechny hlavní priority našeho volebního programu z roku 2010. Např. dostavba kulturního domu, velkoplošná prodejna a další.
Naší největší prioritou jste vy, občané Trhových Svinů a vaše potřeby.
Vážení spoluobčané,
rádi s vaší pomocí prosadíme dobré nápady i druhých subjektů.
Pomůžete-li nám stát se vašimi zastupiteli, budeme společně blíže splnění výše uvedených cílů. Vše je ve vašich rukách, proto přijďte 10. a 11.
října 2014 k volbám.
Je to naše společná Šance 2014 - volební strana č. 6
1. Ing. Jan Nepraš
2. Ing. Josef Běláč
3. Mgr. Jan Steinbauer
4. Radimír Tomášek
Podáváme ruku ke spolupráci a hledáme partnery pro:
• zlepšení života všech obyvatel města a osad
• podporu sportu a zájmové činnosti mládeže a kultury
• podporu aktivního života osad, společného soužití všech občanů
• stabilizaci ekonomické situace a rozpočtu města
• prosazování řešení sporných a problémových míst severního obchvatu ve prospěch místních občanů i firem u Jihočeského kraje.
• zlepšování podmínek života seniorů i mladých rodin s dětmi
5. Ing. Kateřina Špírková
6. Zdeněk Jindra
7. Karel Zettl
8. Mgr. Hana Kudrnová
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 15
9. Ing. Lenka Česáková
10. Ing. David Vašíček
11. MVDr. Naděžda Hálová
12. Ilona Vaňková
13. Mgr. Eliška Švepešová
14. Ladislav Kučera
15. Ing. Romana Mikešová
16. Pavel Lenk
17. Jana Záhorková
18. Hana Brožková
19. Petr Novák
20. Jiří Mikoláš
21. Mgr. Štěpánka Hanusová
22. Eliška Plchová
23. Petr Dušek, DiS
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
JSME TADY DOMA
VOLEBNÍ STRANA NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Jsme všichni obyvatelé Trhových Svinů, naše rodiny zde žijí
dlouhá léta. Považujeme nyní za důležité vstoupit do komunální
politiky s cílem posunout radnici blíž k občanům, držet se základních principů slušnosti a vrátit mezi lidi „selský rozum“.
Slibovat před volbami umí každý, my máme konkrétní, smysluplné a hmatatelné cíle a chceme se zasadit o to, aby se naše město
rozvíjelo a jednoduše fungovalo.
Naše kandidátní listina byla podpořena peticí voličů v Trhových
Svinech a okolí, nevzešli jsme z žádné politické strany nebo hnutí.
• JSME TADY DOMA... proto chceme vědět, co se ve městě děje –
podporujeme lepší informovanost občanů a užší komunikaci mezi
radnicí a obyvateli Trhových Svinů – máme na mysli zejména pravidelná setkávání při projednávání klíčových rozhodnutí.
1. Pavel Randa
2. Dana Kodrasová
49 let, nástrojař, Trhové Sviny
42 let, OSVČ, Trhové Sviny
• JSME TADY DOMA... proto se chceme ve městě aktivně podílet
na jeho správě – chceme posílit postavení a práci komisí, výborů
a v širší míře zapojit odborníky z řad občanů.
• JSME TADY DOMA... říkají i obyvatelé místních částí kolem
Trhových Svinů, rádi bychom tedy posílili vliv osadních výborů při
rozhodování v záležitostech, které se jich přímo týkají. Např. při
prodeji pozemků či v konkrétních položkách rozpočtu.
• JSME TADY DOMA... proto chceme v našem městě odpovědně hospodařit – jde nám o srozumitelnou tvorbu městského
rozpočtu s konkrétním využitím některých příjmů (např. daně
z nemovitosti)
• JSME TADY DOMA... proto se tu chceme cítit bezpečně. Podle
nás je naprosto neodvratná změna fungování městské policie
a skutečné zlepšení její práce (aktivní dohled nad veřejným pořádkem, správným parkováním apod.)
3. Petr Valut
4. Simona Rolínková
42 let, instalatér, Trhové Sviny
44 let, účetní Intercom Bohemia
Trhové Sviny
• JSME TADY DOMA... proto podporujeme šikovné lidi ve městě.
Považujeme za důležité např. obnovit spolupráci města s místními
podnikateli.
• JSME TADY DOMA... proto jsme pro účelné využití městského
majetku, plýtvání si nemůžeme dovolit. Chceme se tedy zasadit
o obecnou rozvahu o přínosu některých nemovitostí do městské
kasy. Majetek, který město prokazatelně dotuje bez většího užitku, navrhujeme prodat, a peníze investovat do konkrétních oblastí
– dětská hřiště, chodníky, sport apod.
• JSME TADY DOMA... proto bychom byli rádi, aby nás tu bylo více
– podporujeme rozšíření výstavby bytových domů.
• JSME TADY DOMA... proto chceme mít dobrého a důvěryhodného starostu – otevřeně podporujeme pana Pavla Randu jako našeho kandidáta na starostu města.
5. Karel Zmeškal
6. Milan Haleš
37 let, státní zaměstnanec
Policie ČR, Trhové Sviny
49 let, vedoucí oddělení GPN, Trhové Sviny
Kandidátní listina
Pro volby do zastupitelstva města Trhové Sviny
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Název sdružení nezávislých kandidátů: Jsme tady doma
Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
Všichni naši kandidáti jsou bez politické příslušnosti
7. Tomáš Cibulka
8. Zdeněk Šinákl
27 let, OSVČ, Trhové Sviny
28 let, nástrojař – obráběč kovů, Otěvěk
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 17
9. Miroslav Majer, Mgr.
42 let, státní zaměstnanec
– učitel VŠ, Trhové Sviny
13. Jan Sokolík
56 let, řidič, Jedovary
17. Josef Kašpar
10. Jan Kalena, Ing.
38 let, OSVČ, Trhové Sviny
14. Věra Fišerová
62 let, důchodce, Trhové Sviny
18. Pavel Pešek
11. Jaroslav Petr
22 let, nástrojař, Trhové Sviny
15. Josef Urban
59 let, instalatér, Trhové Sviny
19. Helena Konopová
23 let, student, Trhové Sviny
58 let, malíř - natěrač, Otěvěk
21. Miroslav Vráblík, Ing.
22. Václav Mrázek, MVDr.
23. Helena Králová
58 let, OSVČ, Trhové Sviny
59 let, veterinární
lékař, Trhové Sviny
58 let, učitelka MŠ Trhové Sviny
62 let, důchodce, Trhové Sviny
12. Tomáš Řežáb
39 let, obráběč kovů, Něchov
16. Milan Pokorný, Ing.
59 let, OSVČ, Trhové Sviny
20. Pavel Studený
52 let, dělník, Trhové Sviny
STRANA 18
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
TRHOVOSVINENSKA 2014
Jsme sdružením, které je nezávislé na jakékoli politické straně. Svou
kandidaturu jsme podle volebního zákona museli podpořit podpisy
7 % občanů našeho regionu.
Ve svém rozhodování se budeme řídit prospěchem města a našich
spoluobčanů, svým vlastním úsudkem a zdravým rozumem.
Kandidáti na 1. a 2. místě jsou ochotni pracovat v uvolněných funkcích, kandidát na 3. místě v radě města, kandidáti na dalších místech
v zastupitelstvu. Pořadí v uvedených skupinách bylo na listině stanoveno losem.
Ti z nás, které vy zvolíte, budou prosazovat zejména tento společný program:
1. Pokračovat v rozvoji města na základě platného územního plánu
s důrazem na aktualizace ploch pro bydlení, podnikání a sport.
Udržet vyrovnaný rozpočet. Prosazovat reálné varianty řešení rozvoje města.
Aktuální dodatek k volebnímu programu
Odmítáme variantu severního obchvatu, kterou se v současnosti
snaží vnutit našemu městu představitelé kraje. Důvod: tato varianta
omezuje rozvoj města, vede k bourání obytných domů, omezuje také
rozvoj pro město významných zahraničních firem a tím ohrožuje zaměstnanost v našem regionu. S krajem ale budeme spolupracovat
na přijatelném dopravním řešení.
Naše webové stránky najdete na: www.snkt2014.cz
Sdružení nezávislých kandidátů
Trhovosvinenska 2014
2. Podporovat kulturu a kulturní, zájmové a sportovní aktivity jako
důležitou součást rozvoje města. Podporovat dětské organizace,
sdružení dobrovolných hasičů, rybářů a myslivců. Všem organizacím zajistit stejný přístup k prostředkům města s ohledem na jejich
členskou základnu a společenský význam. Iniciovat společenské
akce, které by vedly k většímu zviditelnění města.
3. Zachovat stávající síť školských, sociálních a zdravotnických služeb
a vytvářet podmínky pro jejich případné rozšíření (např. předvídáním změn počtu a věku dětí).
4. Zvýšený příjem z rozpočtového určení daní využít ve větší míře
k rekonstrukci místních komunikací a chodníků v majetku města
(např. k dokončení chodníku v Husově ulici apod.).
5. Spolupracovat s osadními výbory na rozvoji místních částí a na řešení jejich problémů (voda, kanalizace, komunikace apod.).
1. Ing. Natálie Holý Bustová
2. Mgr. František Kumst
33 let, manažerka
prodeje, Trhové Sviny
52 let, učitel, Trhové Sviny
6. Nezvyšovat cenu tepla z městské kotelny. Udržet podle možností
ceny vodného a stočného.
7. Zefektivnit práci zaměstnanců městského úřadu. Zlepšit rozhodování o obecních záležitostech prostřednictvím internetového
hlasování veřejnosti. Zintenzivnit prevenci v oblasti kriminality se
zaměřením na drogy a výherní automaty. Významně zviditelnit
činnost městské policie.
8. Pokračovat v úspěšném získávání dotací pro rozvoj města.
Dokončit úpravu spodní části náměstí.
9. Podporovat soukromé aktivity vedoucí k rozšíření nabídky pracovních míst. Podporovat soukromou výstavbu, zejména rozvojem
městské infrastruktury a vstřícným přístupem úředníků města. Co
nejlépe spolupracovat se správci inženýrských sítí a nadřízenými
orgány s cílem získání pomoci městu.
3. Mgr. František Slípka
4. Mgr. Hana Halešová
49 let, ředitel školy, Trhové Sviny
46 let, učitelka, Trhové Sviny
10. Jednat s Povodím Vltavy o důsledném čištění toků Farského a zejména Svinenského potoka.
11. Rekonstruovat průběžně stávající vodovodní a kanalizační sítě.
Podporovat vybudování vodovodu do Třebíčka, Bukvice a Svaté
Trojice.
12. Řešit parkovací a oddechové plochy v okolí kulturního domu
a společenského sálu. Doplnit ve městě a okolí dětská hřiště, volně
přístupná víceúčelová hřiště a cyklostezky.
13. V politickém jednání prosazovat slušnost a otevřenost. Maximálně
komunikovat a spolupracovat i s uskupeními s odlišnými názory
a hledat společná řešení.
5. Ing. Petr Žoha
6. Ing. Karel Kunz
50 let, konstruktér, Nežetice
50 let, technik, Bukvice
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 19
7. Martin Brožka
8. Jiří Čajan
9. Mgr. Leoš Harazím
10. Mgr. Jan Kocina
45 let, manažer logistiky
Trhové Sviny
25 let, zaměstnanec MěKS
Trhové Sviny
34 let, podnikatel, Trhové Sviny
30 let, odborný referent
Trhové Sviny
11. Vladimír Sokolík
12. Ing. Jan Jindra
13. Mgr. Petr Dvořák
14. Vlastimil Popp
22 let, student právnické
fakulty, Trhové Sviny
61 let, investiční technik, Svatá Trojice
40 let, učitel, Trhové Sviny
37 let, podnikatel, Trhové Sviny
15. Zbyněk Veselý
16. Ing. Zdeněk Fischer
17. Ing. Karel Pardamec
18. Radka Šímová
47 let, fakturant, Trhové Sviny
46 let, projektant, Trhové Sviny
26 let, konstruktér, Otěvěk
45 let, učitelka odborné
praxe, Trhové Sviny
19. Mgr. Zdeňka Todorovová
55 let, učitelka, Trhové Sviny
23. PaedDr. Vladislav Maděra
66 let, důchodce, Trhové Sviny
20. Bohuslav Veska
21. Dita Morongová
22. Jan Matourek
47 let, OSVČ – truhlář, Trhové Sviny
38 let, OSVČ – kosmetička-masérka, Trhové Sviny
63 let, podnikatel, Trhové Sviny
STRANA 20
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
SNK - SVINENSKÝ ZVON
VŠICHNI NAŠI KANDIDÁTI JSOU BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI
Vážení spoluobčané, voliči,
Svinenský zvon vstupuje opět, po osmi letech své existence, do komunálních voleb jako sdružení nezávislých kandidátů. K tomuto kroku
nás donutila neschopnost a především neochota zdejší radnice naslouchat svým občanům. Nemůžeme se smířit s arogancí moci, kterou je
současné vedení města pověstné a chceme to změnit. Máme dost totalistické politiky vládnoucí skupinky, neuznávající meze svých pravomocí, která systémem ,,občane, ve volbách nám odevzdej své hlasy, ale pak
už do ničeho nemluv, jenom my víme, co je pro tebe nejlepší", odsuzuje
své občany do role mlčícího stáda. Takové jednání nemá s demokracií
nic společného, i když se slovy o demokracii neustále obhajuje.
Vnímáte-li situaci v našem městě podobně jako my, pak rozhodně přijďte k volbám! Využijte všech svých 23 hlasů a věnujte je
Svinenskému zvonu nebo alespoň většině jeho kandidátů. Jedině
tak společně docílíme změny! Prioritou pro nás je vyřešení dopravní
situace ve městě. Chceme usilovat o "severní obchvat” jako jedinou variantu odlehčení dopravní zátěže města. Severní obchvat, který bude
řešit problémy v místní části Otěvěk, u hřbitova, v průmyslové zóně,
Budovatelské ulici i v našem městě celkově. Hodláme podrobně informovat veřejnost o veškerém dění na městském úřadu a dát tak všem
občanům možnost se k dané problematice včas vyjadřovat. V tomto
směru nesmějí být opomíjeny ani osadní výbory a samotní obyvatelé všech přilehlých obcí. Věříme, že zapojení široké veřejnosti zvyšuje
kvalitu života ve všech jeho aspektech.
Vážení spoluobčané, voliči, úplné znění našeho volebního programu
obdrží každý z vás do své poštovní schránky. V této chvíli se obáváme
jeho zneužití některými z ostatních volebních stran, a proto jej zde raději neuvádíme. Děkujeme za pochopení.
S přáním spokojeného života v našem městě, váš Svinenský zvon.
Volební
s
Voleb
(všic
Volební
Volební
Volební
Volební
strana:
strana:
strana:
strana:
SNK
SNK
SNK
- SVINENS
SNK
- SVINEN
- SVIN
- SV
(všichni
(všichni
naši
(všichni
naši
kandidáti
(všichni
naši
kandidáti
naši
kandidáti
jsou kandidáti
jsou
bez politické
jsou
bez politické
jsou
bezpřísluš
politic
bezpř
p
SKÝ
ZVON
Ý ZVON
1. Mgr. František
2. MUDr. Vladimír
1.
Mgr.
František
2. MUDr.
Švepeš, 62 let,
Valena,
60 let, Vla
Švepeš,
6
učitel SOŠ
a SOU 62 let,
zubní Valena,
lékař
)nosti)
učitel
SOŠPolášek
a SOU Trhové
zubní lék
1. Mgr. František Švepeš
2. MUDr. Vladimír Trhové
Valena
3. Jaromír
4. Blanka Pečmanová
Sviny
Sviny
62 let,2.
učitel
SOŠ2. MUDr.
let,Vladimír
zubní
Trhové
let, strojvůdce,
Trhové
Sviny
62 let,
ekonomka,
Sviny
1..tišek
František
Mgr.
1. František
Mgr.
František
MUDr.
Vladimír
2.60MUDr.
2. lékař,
MUDr.
Vladimír
3.Sviny
Vladimír
Jaromír
3.43Jaromír
Polášek
3. Jaromír
Polášek
3. Jaromír
Polášek
Polášek
4.
Blanka
4.Trhové
Blanka
4. Bla
Trhové
Sviny
Trhové
Sv
a SOU Trhové Sviny
2eš,
Švepeš,
let,62Švepeš,
let,62 let,
Valena,
62 let,
Valena,
60 Valena,
let,60 Valena,
let,60 let,
Pečmanová,
Pečmanov
62 let,
Pečm
62
4360
let,let,
43
strojvůdce
let,43
strojvůdce
let,43
strojvůdce
let,Pečmanová,
strojvůdce
TrhovéTrhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny Sviny
učitel
SOŠ
SOUa
zubní
SOUzubní
lékař zubní
lékař zubní
lékař lékař
ekonomka
ekonomka
ekonoe
SOŠ
SOUaučitel
SOUaSOŠ
Trhové
Trhové
Sviny Sviny
TrhovéTrhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny Sviny
TrhovéTrhové
Sviny
Trhové
Sviny
Tr
ové
iny
Sviny
5. Bohuslav Růžička
6. Ing. Adam Zluky
7. Marie Svobodová
8. Václav Šimek
67 let, strojvedoucí v důch.,
Trhové Sviny
29 let, technolog, Trhové Sviny
51 let, THP, Trhové Sviny
72 let, zámečník v důchodu
Trhové Sviny
ohuslav Růžička,
6. Ing. Adam
Zluky,
Marie
Svobodová,
8. Václav Šimek
5. Bohuslav Růžička,
6.7.Ing.
Adam
Zluky,Svobodová,
7.
Marie
8.
Václav Š
let, strojvedoucí
29 let, technolog,
51
let,
THP
72
let,
67 let, strojvedoucí
29 let, technolog,
51 let, THP
72 let,
rhové Sviny
v důch., Trhové Sviny
Trhové
ekonomka
3.
Jaromír
Polášek
4.
Blanka
5.
Bohuslav
Růžička,
6.
I
Polášek
4.
Blanka
5.
Bohuslav
Růžička,
6.
Ing.
Adam
Zlu
Trhové
Sviny
Pečmanová,
62 let,Sviny 67 let, strojvedoucí
et, strojvůdce
29 let,
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové Sviny
Pečmanová,
let,
43
let, strojvůdce
let, strojvedoucí
2
Pečmanová,
62 let,
jvůdce
6762let,
29 let, technolo
TRHOVOSVINENSKÉ
LISTY
9/2014STRANA
21Trho
hové
Sviny
vstrojvedoucí
důch.,67
Trhové
Sviny
ekonomka
v důch.,
ekonomka
Sviny Trhové Sviny ekonomka
v důch., Trhové
Sviny Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové
Sviny
uslav
5. Bohuslav
Růžička,
Růžička,
6. Ing.
Adam
6. Ing. Zluky,
Adam Zluky,
7. Marie
Svobodová, 8. Václav
8. Václav
7. Marie
Svobodová,
ŠimekŠimek
, strojvedoucí
67 let, strojvedoucí 29 let, technolog,
29 let,
technolog,
let, THP
let,51
THP
72 let,72 let,
důch., Trhové
Sviny 51Sviny
,v Trhové
Sviny Sviny Trhové Trhové
zámečník
v důcho
TrhovéTrhové
Sviny Sviny zámečník
v důchodu
Trhové
Sviny
7.6.Svobodová,
Marie
Svobodová,
8.9.
Václav
Šimek
Josef
Svoboda
Trhové
Sviny
Ing.
Zluky,
ie
8. Adam
Václav
Šimek
8. Václav
Šimek
Josef9.
Svoboda
Josef9.
Svoboda
10.
Gabriela
10. G
vobodová,
8.
Václav
Šimek
Josef9.Svoboda
10.
Gabriela
29THP
let,let,
technolog,
51
THP
72 let,
53Kroupová,
let, podnikatel
38 let,
Kroupo
1, THP
let,
72
let,
53 let,
podnikatel
let, podnikatel
Kroupová,
38 le
72 let,72 let,
53 let, 53
podnikatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
zámečník
v důchodu
TrhovéTHP
SvinyTHP
zámečník
Sviny
v důchodu
zámečník
v důchodu
Trhové
Sviny
Trhové
T
éhové
Sviny
zámečník
v10.důchodu
Trhové
Sviny Sviny
9. Josef Svoboda
Gabriela Kroupová
11. Jan Kolář
12. Jiří Hrdlička
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
53 let, podnikatel,
Trhové
Sviny
38Sviny
let, THP, Trhové
Sviny
40 let, elektrikář EON, Trhové Sviny 49 Trhové
let, kuchař, Trhové
Sviny, Rejta
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trho
a
10.
Gabriela
11.
Jan
Kolář,
12.
Jiří
Hrdlička
osef
9.Svoboda
Josef Svoboda 10. Gabriela
10. Gabriela 11. Jan Kolář,
11. Jan Kolář, 12. Jiří
oda
10.
Gabriela
11.
Jan
Kolář,
Jiří49
Hrdli
Kroupová,
38
let,
40
let,
elektrikář
EON,
49
let, 12.
kuchař
38 let, 38 40
et, 53
podnikatel
EON,
let,
Kroupová,
let,let, elektrikář
let, podnikatelKroupová,
40 let, elektrikář
EON,
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny,
Rejta
THP
Kroupová,
38
let,
atel
40
let,
elektrikář
EON,
49
let,
kuch
rhové
Sviny Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sv
THP
sef9.Svoboda
10. Gabriela
Jan
Kolář,
12. Jiř
Trhové
Trhové
Sviny
THP 11. Jan11.
Josef
Svoboda
10.
Gabriela
11.
Jan
Kolář,
1
voboda
10.
Gabriela
Kolář,
12.
Jiří
Hrdličk
Trhové
Sviny
y podnikatel
Trhové
Sviny
Trhové Sviny,
THP
Trhové Sviny
Kroupová,
38
let,
t,
40
let,
elektrikář
EON,
49
let
Trhové
Sviny
let,elektrikář
53 let, podnikatel
40 let,
elektrikář 49
EON,
Kroupová,
38Kroupová,
let,
dnikatel
4038let,
EON,
let, kucha
Trhové
Sviny
hové Trhové
Sviny Sviny
TrhovéTrhové
Sviny Sviny
Trhové S
THP THP
Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny,Trh
R
THP
Trhové
Sviny
Trhové Sviny Trhové Sviny
Jan11.
Kolář,
Jan Kolář, 12. Jiří 12.
Hrdlička
Jiří
13. Ladislav
13. Hrdlička
Ladislav
Filka, Filka,14. Marie
14. Marie
Řeháko
Řeháková,
elektrikář
40 let, elektrikář
EON, EON, 49 let, 49
kuchař
let,
kuchař
65
let, podnikatel, 63 let,63
65 let,
podnikatel,
let, podnikatelk
podnikatelka
Trhové
Sviny Trhové
Trhové
Sviny, Rejta
Sviny, Rejta
hové Trhové
Sviny
Sviny Sviny
Trhové
Trhové
Sviny Sviny
13. Ladislav Filka
14. Marie Řeháková Trhové 15.Jaroslava
Stráská
16. Růžena
Lísalová
65 let, podnikatel, Trhové Sviny
63 let, podnikatelka, Trhové Sviny
56 let, podnikatelka, Trhové
Sviny
57 let,
obchodní
manažerka Lísalo
lav 12.
Filka,
15.Jaroslava
Stráská
16.
Růžena
14. Marie Řeháková,
Jiří Hrdlička
Trhové Sviny
adislav
Filka,
15.Jaroslava
16. Stráská
Růžena
Lísalová,
16.
Růže
odnikatel,
56 let,Stráská
podnikatelka
57 Stráská
let,
obchodní
13.14.
Ladislav
Filka,
15.Jaroslava
14.podnikatelka
Marie
Řeháková,
Marie
Řeháková,
63
let,
49
let,
kuchař
14.15.Jaroslava
Marie Řeháková,
et,
podnikatel,
56 let, podnikatelka
56 let,
podnikatelka
let,
obchodní57
let,
é Sviny
Trhové
Sviny
manažerka,
Trhov
63 let,
podnikatelka
63
podnikatelka
65
let,let,
podnikatel,
56 let,57podnikatelka
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny,
Rejta
63 let, podnikatelka
hové Trhové
Sviny
Trhové Sviny Trhové manažerka,
Sviny
Trhové
manaže
Sviny
Trhové
Sviny Trhové Sviny
Sviny
Trhové Sviny
Trhové
Sviny
ká
16. Růžena Lísalová,
18. Vasil
Hudák,
Sviny
17. Jiří Čapek,
oslava Stráská
16. Růžena Lísalová,
18. VasiS
17.
Jiří
Čapek,
57 let, Stráská
obchodní 16. Růžena
24 Jiří
let, student
VŠ,
15.Jaroslava
74 let, Lísalová,
důchodce,
17.
Čapek,24
podnikatelka
57 let, obchodní
let, stu
74
let,
důchodce,
ráská
16.
Růžena
Lísalová,
18.
Vasil
Hud
manažerka,
Trhové
Trhové
Sviny
56
let,
podnikatelka
57
let,
obchodní
Trhové
Sviny
74
let,
důchodce,
rhové Sviny
manažerka, Trhové 17. Jiří Čapek,
Trhové
Trhové Sviny
15.Jaroslava
Stráská
16.manažerka,
Růžena
Lísalová,
1
oslava
Stráská
16.
Růžena
Lísalová,
18.
Va
Sviny
lka
57
let,
obchodní
24 let,
student
a
Stráská
16.
Růžena
Lísalová,
18.
Vasil
Hudá
Trhové
Sviny
Jiří Čapek,
17.
Jiří17.
Čapek,
74Trhové
let,Jiří
důchodce,
17.
Čapek,
Trhové
Sviny
Sviny
let, podnikatelka
let, obchodní
24s
podnikatelka
let, 57
obchodní
24 let,
atelka
57 let, 57
obchodní
24 let,
student
V
y56
manažerka,
Trhové
Trhové
Svin
let, důchodce,
Sviny74
74Sviny
let,74
důchodce,
let, důchodce,
Trhové
manažerka,
hové Trhové
Sviny Sviny
manažerka,
TrhovéTrhové
Trho
Sviny
manažerka,
Trhové
Trhové Sviny
Sviny
Trhové
Sviny20.Sviny
Trhové
Sviny Trhové
17. Jiří Čapek
18. Vasil Hudák
19. Jan Počta
Monika Kyselová
Sviny
Sviny
Sviny
74 let, důchodce, Trhové Sviny
24 let, student
VŠ, Trhové
Sviny
let, řidič v důchodu
23 let, dělnice
19.69
Jan
20.
Monika
Kyselo
19. Jan
Počta,
20. Monika
Kyselová
Trhové Počta,
Sviny
Trhové
Sviny
18.
Vasil
18.
Hudák,
Vasil
Hudák,
Jiří 17.
Čapek,
Jiří Čapek,
let,v řidič
v důchodu, 23 let,23
let, dělnice
69 let,69
řidič
důchodu,
dělnice
24
let,
student
24
let,
student
VŠ,
VŠ,
t, důchodce,
74 let, důchodce,
TrhovéTrhové
Sviny Sviny
TrhovéTrhové
Sviny Sviny
Trhové
Trhové
Sviny Sviny
hové
Trhové
Sviny Sviny
Počta,
20. Monika
Kyselová
20. Anna Lenková,
22. Jiří Stráský
18.
Vasil
Hudák,
v důchodu,
23 let, dělnice
57 let, vychovatelka,
64 let, řidič v důcho
Vážení
spoluobčané,
24
let,
student
VŠ,
20.
Počta,
Monika Kyselová
20. Monika
20.
Kyselová
Anna
Lenková,
20. Sviny
Anna Lenková,
22.
Jiřívoliči,
Stráský,
22. Jiř
Vážení
spoluobčané,
voliči,
éJan
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové Sviny
19.
Jan
Počta,
20.
Monika
Kyselová
20.
Anna
Lenková,
Sviny
Svinenský
zvon
vstupuje
polet,
osm
,řidič vTrhové
důchodu,
23 let,
dělnice 23 let, dělnice
57
let, vychovatelka,
57 let,
vychovatelka,
64
let,
řidičopět,
v důchodu,
64
řid
Svinenský
zvon
vstupuje
opět,
po
osmi
letec
69
let,
řidič
v
důchodu,
23
let,
dělnice
57
let,
vychovatelka,
6
hové Sviny
Trhové Sviny Trhové Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové a
Sviny
Trho
kroku
nás
donutila
neschopnost
a
před
kroku
nás
donutila
neschopnost
především
á,
22. Jiří
Stráský,
23. Eva
Lexová,
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové Sviny
ní spoluobčané,
voliči,
Anna
Lenková,
22. Jiří Stráský,
23.
Eva
Lexová,
moci,
kterou
je
současné
vedení
moci,
kterou
je současné vedení
městaměsta
pověs
64vstupuje
let, řidič vopět,
důchodu,
59 let,
referentka
ýa,
zvon
po
osmi
letech
své
existence,
do
komunálních
voleb
, vychovatelka,
64
let,
řidič
v
důchodu,
59
let,
referentka
20. Anna
Lenková,
Jiří meze
Stráský,
23.
Evakterá
Lexová,
svých
pravomocí,
systémem
20. Anna
Lenková
22. Jiří 22.
Stráský
23.
Eva Lexová
meze
svých
pravomocí,
která
systémem
,,obč
Trhové
Sviny
MPSV,
Trhové
Sviny
bčané,
ážení
spoluobčané,
voliči,
voliči,
donutila
neschopnost
a
především
zdejší
radnice
naslouchat
so
57
let, vychovatelka
64 let,
řidič
v důchodu,
Trhové Sviny neochota
59 let,
referentka
MPSV
rhové
Sviny
Trhové
Sviny
MPSV,
Trhové
Sviny
57 let,
vychovatelka,
6422.
let,
řidič
v23.
důchodu,
59Eva
let,Lexová,
referentka
co
je
pro
tebe
nejlepší",
odsuzuje
své
co
je
pro
tebe
nejlepší",
odsuzuje
své
občan
TrhovéLenková,
Sviny
Trhové
Sviny
ová,
22.
Jiří
Stráský,
Eva
Lexová,
Vážení
spoluobčané,
voliči,
20.
Anna
Jiří
Stráský,
23.
enková,
22.
Jiří22.
Stráský,
23.
Evasvé
Lexová,
ou jeLenková,
současné
vedení
města
pověstné
a
chceme
to
změnit.
Máme
dostjako
tota
nský
upuje
zvon
opět,vstupuje
po
osmi
opět,
letech
své
osmi
existence,
letech
doEva
existence,
komunálních
do obhajuje.
komunální
voleb
nna
Jiří po
Stráský,
23.
Lexová,
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
MPSV,
Trhové
Sviny
slovy
o
demokracii
neustále
slovy
o
demokracii
neustále
obhajuje.
57
let,
vychovatelka,
64
let,
řidič
v
důchodu,
59
let,
referentka
elka,
64
let,
řidič
v
důchodu,
59
let,
referentka
Svinenský
zvon
vstupuje
po 59
osmi
letech
své
existence,
do
ko
ovatelka,
64
let,
řidič
let,
referentka
vychovatelka,
64
let,v důchodu,
řidič vopět,
důchodu,
59
let, referentka
ch
pravomocí,
která
systémem
,,občane,
ve neochota
volbách
nám
odevzdej
své
hlas
nás
donutila
neschopnost
a
především
zdejší
radnice
nasl
neschopnost
a především
neochota
zdejší
radnice
naslouchat
svým
STRANA 22
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD
TRHOVÉ SVINY
Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vám představil kandidáty ČSSD.
Je to tým lidí, který zná Vaše potřeby, umí naslouchat a zvažovat argumenty.
Mají životní zkušenosti, uplatňují své schopnosti ve spolcích a zájmových či profesních sdružení. Jsou to lidé, pro které je vědomí odpovědnosti součástí jejich
profese a života.
Jsou to občané jímž můžete důvěřovat, mají odpovědný a lidský přístup.
Svěřte nám možnost ovlivňovat správu našeho města, které je nám společným domovem.
Sokolík Vladimír
lídr ČSSD Trhové Sviny
NAŠÍM MOTTEM JE:
„RADNICE PRO OBČANY“
• Jednání bez arogance, slušnost, tolerance, empatie, úcta k člověku, ochota naslouchat a diskutovat
• zprůhlednění financování, hospodaření města
• prosazovat rozšíření kapacity Domu s pečovatelskou službou
v Trhových Svinech
• podporovat investory a vznik nových pracovních míst v našem městě
• zkvalitnění zdravotnických služeb,vytvořit podmínky pro příchod nových lékařů
• rozšíření obchodních služeb
• získání dotací na vybudování koupaliště a dětských hřišť
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 23
1. Vladimír Sokolík
2. Ján Líner
3. Jitka Bartyzalová
4. Věra Popelová
5. Jana Zendulková
53 let, vedoucí pracovník,
člen ČSSD
60 let, OSVČ,
člen ČSSD
39 let, vychovatelka,
členka ČSSD
37 let, úřednice,
členka ČSSD
39 let, zdravotní sestra,
členka ČSSD
6. Marie Králová
7. Jaroslav Podrazil
8. Jaroslav Koclíř
9. Miroslav Kyrian
54 let, střihačka,
členka ČSSD
61 let, důchodce,
bez politické příslušnosti
40 let, OSVČ,
bez politické příslušnosti
63 let, důchodce,
bez politické příslušnosti
STRANA 24
KSČM
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
VOLEBNÍ PROGRAM KOMUNISTICKÉ
STRANY
ČECH
SNK VÝZVA!
SNKA MORAVY
VÝZVA!
SNK VÝZVA!
SNK VÝZV
Všichni kandidáti SNK
Všichni
VÝZVA
kandidáti
jsou Všichni
SNK
bez politické
VÝZVA
jsou
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
kandidáti
SNK
Všichni
VÝZVA
kandidáti
jsou
SNK
Všichni
bez politické
VÝZVA
kandidáti
jsou
přísl
3. realizaci kanalizačních řadů tam, kde byla v posledních letech pro-
V minulém období volební program vycházel z finančních možností našeho města, které stále nedostačují k řešení dalšího rozvoje
a zabezpečují pouze základní potřeby obyvatel města a přilehlých
osad. Hlavní cíle, které jsme měli a prosazovali, se dařilo plnit pouze
částečně. Spolupracovali jsme rovněž s ostatními politickými stranami
a sdruženími. Velmi pozitivně je nutno hodnotit splnění těchto úkolů:
1. rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí a vybudování
plynovodního řadu v ulici Nové město;
vedena výstavba rodinných domků včetně stávající zástavby (např.
Rejta ,Svatá Trojice a části města jako např. Tovární ulice);
4. řešení chodníku včetně rekonstrukce v Pekárenské ulici, dokončení
chodníku do Otěvěka až po autobusovou zastávku;
5. za pomoci dotačních titulů řešit napojení mateřské školky ve Školní
ulici a domu s pečovatelskou službou na kotelnu, a tím zlepšit ekonomiku Tepelného hospodářství;
2. stavební úprava koryta Farského potoka;
3. vliv na hospodaření společností Tepelné hospodářství města
Trhové Sviny s.r.o. a společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice
s.r.o.;
6. řešení parkovacích míst včetně dopravy v lokalitách Budovatelská
a Sídliště, utváření odpočinkových zón a údržba stávajících místních parků.
7.
zlepšování
stavu
chodníků
komunikací
ve městě
a osa1. Ing.
2. Jiří
Jiří Polák
Rošek 1. Ing.
2.Jiří
Jiří
3.Polák
Rošek
Ing. Martin
Princ
3.Polák
Ing.
4.Martin
Václav
Princ
Růžička
Václav
5. Jitka
Valterová
5. Jitka
1. Ing.
2. Jiří
Jiří
Rošek
1. Ing.
2.
Jiří
Jiří
3.Polák
Rošek
Ing.4.a místních
Martin
Princ
2.Růžička
Jiří
3. Rošek
Ing.
4.Martin
Václav
Pri
Rů
dách,
péče o veřejnou zeleň
včetně
stávajících
parkových úprav;
4.let,dokončení
Kulturního
domu
(společenského
sálu). 31 let,
32
62let,
projektant
vedoucípřístavby
střediska
62let,
let,projektant
vedoucí
31 let,
střediska
programátor
programátor
let, 32
programátor
let,40programátor
let,let,
podnikatelka
let, p
32
32
62let,
let,
projektant
vedoucí62
střediska
62let,
let,projektant
vedoucí
31 let,62
střediska
programátor
62
vedoucí
31 let,62
střediska
programátor
let,40program
Trhové
Povodí
Sviny
Vltavy
Povodí
Trhové
Vltavy
Sviny
Trhové
v
Sviny
důchodu
v
důchodu
Trhové
Sviny
Trhov
Trhové
Sviny
Trhové
Povodí
Sviny
Vltavy
Trhové
Povodí
Sviny
Trhové
Vltavy
Sviny
Povodí
Trhové
Vltavy
v
Sviny
důchodu
Vážným nedostatkem bylo, že se nepodařilo vyřešit dopravní situ- 8. zajištění dostupnosti zdravotní péče, školských služeb, dopravní
Trhové
Sviny
Trhové Sviny
Trhovépořádku;
Sviny
Trhové
Trhové Sviny
Trhové SvinyTrhové Svi
bezpečnosti
a veřejného
aciTrhové
ve městě Sviny
výstavbou přeložky
kolem Svinenského
potoka,
dále se Svinyobslužnosti,
nepodařilo připravit základní technickou vybavenost pro výstavbu rodinných domků (předpokládala se realizace soukromým investorem).
V následném volebním období bude našim cílem, aby město Trhové
Sviny včetně přilehlých osad vytvářelo podmínky pro spokojenost
obyvatel a zajišťovalo jeho další rozvoj. Budeme spolupracovat se všemi volebními stranami a sdruženími jejichž záměry a návrhy půjdou
tímto směrem, a to bez ohledu na jejich politické zaměření. Jde zejména o tyto priority:
1. řešení dopravy v centru města a další rozvoj města;
2. přípravu parcel pro výstavbu rodinných domků (vrátit se ke zpracovaným studiím a financování řešit případně formou developerských společností);
9. z hlediska ekonomického zatížení obyvatel města hledání takových cest, aby nedocházelo k nadměrnému zvyšování nákladů
na bydlení (např. cena vodného a stočného, likvidace odpadů, cena
tepla apod.);
10. reagovat na podněty občanů a pomáhat při řešení jejich oprávněných návrhů a osobních problémů.
Nebudeme opoziční stranou a vždy budeme spolupracovat
se všemi, jejichž cíle a záměry budou ve prospěch města a jeho
obyvatel.
Kandidáti ZO KSČM – Trhové Sviny
ochvíl
6. Ing.7.Pavel
Ing. Pavel
Kratochvíl
Řehák
Ing.
8. Bc.
Pavel
Michal
Řehák
Šikýř
8. Bc.
9.Michal
Jakub
Šikýř
Pell
9.Michal
Jakub
10.
Ladislav
Pell
Vaněček
10.
Ladisl
6.
Ing.7.
Pavel
Kratochvíl
6.
Ing.
7.Pavel
Ing.
Pavel
Kratochvíl
6.
Řehák
Ing.
7.Pavel
Ing.
8. Bc.
Pavel
Kratochvíl
Řehák
Šikýř
7. Ing.
8. Bc.
Pavel
9.Michal
Jakub
Řehák
Šiký
Pell
Kandidátní listina KSČM
odce
58 let, invalidní
59 let,důchodce
ekonom
59 let,
28
ekonom
let, pedagog
28
let,28pedagog
let,let,
dělník
let,27dělník
let, seřizovač
let,
58 let, invalidní
důchodce
58 let, invalidní
59 let,
důchodce
ekonom
58
invalidní
59 let,
28
důchodce
ekonom
let,28
pedagog
59 let,
28ekonom
let,28pedagog
let,27dělník
Trhovéspisovatel
Sviny
Trhové Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny Sviny
Trhov
Trhovéspisovatel
Sviny
Trhovéspisovatel
Sviny
Trhovéspisovatel
Sviny
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
volby
do Zastupitelstva
10.-Sviny
11. října 2014 Trhové Sviny
Trhové Svinypro komunální
Trhové
Sviny
Trhovéměsta
Sviny Trhové Sviny
Trhové
1. Troup
František
2. Todorov
Zbyšek
3.Josef
Traub
Luděk
4.Josef
Kysela
Pavel
5.
Pilbauer
Ladislav
ová
11. Václava
12.
Josef
Jindrová
Pelech
12.
13.
Josef
Denisa
Pelech
Tomíšková
13.
Denisa
14.
Ludmila
Tomíšková
Růžičková
14.
Ludmila
15.12.
Jan
Růžičková
Štojdl
15. JR
11. Václava
Jindrová
11.
Václava
12.
Jindrová
Pelech
11.
Václava
12.
13.
Denisa
Jindrová
Pelech
Tomíšková
13.
Josef
Denisa
14.
Pelech
Ludmila
Tomíšk
62 roků, Otěvěk
30 roků,
živnostník, 42 roků,
dělník, 60 roků, T. Sviny
důchodce, 71 roků,
22dělník,
53
let,43,
let,
dělnice
elektrikář 22 let,
53dělník,
let,
21
let,
elektrikář
studentka22VŠ
21
let,
66
studentka
let, operátorka
ČD
66
let, operátorka
58 VŠ
let,
elektrikář
58 VŠ
let
dělnice
53
let,
let,
dělnice
elektrikář
22VŠ
53
let,686,
let,
21
dělnice
let,
elektrikář
studentka
53
let,
21ČD
let,
elektrikář
66
studentka
let, operáto
člen KSČM
T. Sviny 77, člen KSČM
Nežetice 21, člen KSČM
člen KSČM
T. Sviny 641, bezpartijní
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk Trhové
Otěvěk
v důchodu,
T.
Sviny
v důchodu,
Trhové
T.
Sviny
Sviny
Trho
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Otěvěk
Trhové
Sviny
Otěvěk
v důchodu,
T
(Pokračování na další straně)
Trhové
Sviny
Trhové
spisovatel
Sviny
Trhové Sviny
Trhové
Sviny Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
spisovatel
Sviny
Trhové
spisovatel
Sviny
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 25
SNK VÝZVA!
Všichni kandidáti SNK VÝZVA jsou bez politické příslušnosti
1. Ing.
2. Jiří
Jiří Polák
Rošek
2. Jiří
3. Rošek
Ing. Martin
Princ
Ing.4.Martin
Václav
Princ
4. Václav
5. Jitka
Valterová
5. Jitka
V
1. Ing.
Jiří3.Polák
1. Ing.
2.Růžička
Jiří
Jiří Polák
Rošek
2.Růžička
Jiří
3. Rošek
Ing. Martin
Princ
32
62
let,
let,
projektant
vedoucí
střediska
62
let,
vedoucí
31
let,
střediska
programátor
31
let,
62
programátor
let,
programátor
62
let,
40
programátor
let,
podnikatelka
40
let,
pod
32
let,
projektant
32
62
let,
let,
projektant
vedoucí
střediska
62
let,
vedoucí
31
let,
střediska
programátor
hvíl
. Ing.7.Pavel
Ing. Pavel
Kratochvíl
Řehák
Ing.
8. Bc.
Pavel
Michal
Řehák
Šikýř
8. Bc.
9.Michal
Jakub
Šikýř
Pell
9.Michal
Jakub
10.
Ladislav
Pell
Vaněček
10.
Ladislav
6.
Ing.7.
Pavel
Kratochvíl
6.
Ing.
7.Pavel
Ing.
Pavel
Kratochvíl
6.
Řehák
Ing.
7.Pavel
Ing.
8. Bc.
Pavel
Kratochvíl
Řehák
Šikýř
7. Ing.
8. Bc.
Pavel
9.Michal
Jakub
Řehák
Šikýř
Pell 8
Všichni
kandidáti
SNK
VÝZVA
jsou
bez
politické
příslušnosti
Všichni
kandidáti
SNK
VÝZVA
jsou
be
Trhové
Povodí
Sviny
Vltavy
Povodí
Trhové
Vltavy
Sviny
Trhové
vlet,
Sviny
důchodu
vlet,
důchodu
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Povodí
Sviny
Vltavy
Povodí
Trhové
Vltavy
Sviny
ce
81.
let,
invalidní
59
let,
důchodce
ekonom
59
let,
28
ekonom
let,
pedagog
28
let,
28
pedagog
dělník
28
27
dělník
let,
seřizovač
27
let,Jan
se
58
let,
invalidní
důchodce
58
let,
invalidní
59
let,
důchodce
ekonom
58
let,
invalidní
59
let,
28
důchodce
ekonom
let,
pedagog
59
let,
28
ekonom
let,
28
pedagog
let,
dělník
6.
Řežáb
Bohuslav
7.
Kolomár
Josef
8.
Vavera
Vladimír
9.
Němeček
Stanislav
10.
Popel
Stanislav
á Václava
12. Josef
Jindrová
Pelech
12.
13.Josef
Denisa
Pelech
Tomíšková
13.
Denisa
14.Pelech
Ludmila
Tomíšková
Růžičková
14.Pelech
Ludmila
15.12.
Jan
Růžičková
Štojdl
15.
11. Václava
Jindrová
11.
Václava
12.
Josef
Jindrová
11.
Václava
12.
13.Josef
Denisa
Jindrová
Tomíšková
13.Josef
Denisa
14.Pelech
Ludmila
Tomíškov
Rů
13
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
SNK VÝZVA!
důchodce,
67 roků,
Trhové
spisovatel
Sviny
22 53
let,
let,
dělnice
elektrikář
Něchov
37,
bezpartijní
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
2. Jiří
Rošek
62 let, vedoucí střediska
Povodí Vltavy
Trhové Sviny
SNK VÝZV
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
důchodce,
64 roků,Sviny
38 roků,
živnostník,
67Trhové
roků,
důchodce,
75Trhové
roků,
spisovatel
Trhové
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
spisovatel
Sviny
Trhové
spisovatel
Sviny
Trhové
spisovatel
Trhové
Sviny
53
let,
21
let,
elektrikář
studentkaTrhové
21
let,
66
studentka
let,Sviny
operátorka
ČD
66
let,Sviny
operátorka
58
let,
elektrikář
ČD
58
let, e
22 let,
dělnice
22VŠ
53
let,technik,
let,
dělnice
elektrikář
22VŠ
53
let,
let,
21
dělnice
let,
elektrikář
studentka
VŠ
53
let,
21
let,
elektrikář
66
studentka
let,Sviny
operátorka
VŠ
T. Sviny
911,
člen
KSČM
T.
Sviny
810,
bezpartijní
Bukvice
22,
bezpartijní
T.
Sviny
1007,
člen
KSČM
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
Otěvěk
v důchodu,
T.
Sviny
v důchodu,
Trhové
T.
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Otěvěk
Trhové
Sviny
Otěvěk
v důchodu,
T. S
3. Ing.
Martin
Princ Trhové
4.
Václav
Růžička
5.
Jitka
Valterová
31 let, programátor
Trhové Sviny
SNK VÝZVA!
62 let, programátor
v důchodu
Trhové Sviny
40 let, podnikatelka
Trhové Sviny
Všichni kandidáti SNK VÝZVA jsou bez politické příslušnosti
1. Ing. Jiří Polák
2. Jiří Rošek 1. Ing. Jiří3.Polák
Ing. Martin Princ
4. Václav Růžička
5. Jitka
V
2. Jiří Rošek
3. Ing. Martin
Princ
32 let,
projektant
62 7.
let,Ing.
vedoucí
střediska
let,
programátor
let,
programátor
40
let,
pod
32Šikýř
let,Pavel
projektant
62
let,
vedoucí
střediska
let,Michal
programátor
hvíl
. Ing.
7.Pavel
Ing. Pavel
Kratochvíl
Řehák
8.
Bc.
Pavel
Michal
Řehák
8. 31
Bc.
9.Michal
Jakub
Šikýř
Pell
9.62
Jakub
10.
Ladislav
Pell
Vaněček
10.
Ladislav
6.
Ing.
Kratochvíl
6. Ing.
7.
Pavel
Ing.
Pavel
Kratochvíl
Řehák
7. Ing.
8. 31
Bc.
Pavel
Řehák
Šikýř
8
Trhové
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
v
důchodu
Trhové
Trhové
Sviny
Povodí
Vltavy
Trhové
Sviny
ce
81.
let,
invalidní
59
let,
důchodce
ekonom
59
let,
28
ekonom
let,
pedagog
28
let,
28
pedagog
let,
dělník
28
let,
27
dělník
let,
seřizovač
27
let,
se
58
let,
invalidní
důchodce
58
let,
invalidní
59
let,
důchodce
ekonom
59
let,
28
ekonom
let,
pedagog
11.
Studený
Václav
12.Šváb
Václav
13.
Capl
Bohuslav
14.Chromčák
František
15.
Brousek
Karel
á
Václava
12.
Josef
Jindrová
Pelech
12.
13.
Josef
Denisa
Pelech
Tomíšková
13.
Denisa
14.
Ludmila
Tomíšková
Růžičková
14.
Ludmila
15.
Jan
Růžičková
Štojdl
15.
Jan
11.
Václava
Jindrová
11.
Václava
12.
Josef
Jindrová
Pelech
11.
Václava
12.
13.
Josef
Denisa
Jindrová
Pelech
Tomíšková
12.
13.
Josef
Denisa
14.
Pelech
Ludmila
Tomíškov
Rů
13
6. Ladislav
17.
Josef
Krátký
Höll
17.
18.
Josef
Martin
Höll
Holeček
18.
Martin
19.16.
Holeček
Jan
Pečman
19.
Jan
20. Josef
Pečman
Stráský
20. Jose
16. Ladislav
Krátký
16.
Ladislav
17.důchodce,
Josef
Krátký
Höll
Ladislav
17.
18.
Josef
Martin
Krátký
Höll
Holeček
17.důchodce,
18.
Josef
Martin
Höll
19.Holeček
Jan
Pečm
18
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
důchodce, 72 roků,
důchodce,
66 roků,
68 roků,
důchodce,
71 roků,
75 roků,
hvíl Trhové
7. 53
Ing.
Pavel
Řehák 22
8. Bc.
Michal
Šikýř
9.53
Jakub
Pell
10.
Vaněček
spisovatel
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
spisovatel
Sviny
spisovatel
Trhové
22
let, let,
dělnice
elektrikář
53 let,
21
let,
elektrikář
studentka
21
let,
66
studentka
let,Sviny
operátorka
ČD
66
let, operátorka
58
let,
ČD
58
let, e
let,
dělnice
22VŠ
let,
let,
dělnice
elektrikář
22VŠ
53
let,Ladislav
let,
21
dělnice
let,
elektrikář
studentka
VŠ
53elektrikář
let,
21
let,
elektrikář
66
studentka
let,Sviny
operátorka
VŠ
68
důchodce
let,
zedník
68
let,pedagog
32
zedník
let,
dělník
32
let,
62dělník
let, 84
podnikatel
62dělník
let, podnikatel
57 T.let,
řidič
57 let,
let,
důchodce
84 let,
68
důchodce
let,
zedník
let,
důchodce
32
zedník
let,
68
let,
32
zedník
let,
62KSČM
dělník
let, podnikat
T.59
Sviny
793,
bezpartijní
Nežetice
23,
bezpartijní
Nežetice
bezpartijní
T.68
Sviny
282,
bezpartijní
Sviny
795,
člen
ce 84 let,
let,
ekonom
28
let,
28
let,14,
dělník
27let,
let,
seřizovač
Trhové
Sviny 84Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
Otěvěk
v důchodu,
T.
Sviny
v důchodu,
Trhové
T.
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Otěvěk
Trhové
Sviny
Otěvěk
v důchodu,
T. S
2. Jiří
Rošek
3. Trhové
Ing.
Martin
Princ
4.
Václav
Růžička
5.
Jitka
Valterová
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
62 let, vedoucí střediska
31 let, programátor
62 let, programátor
40 let, podnikatelka
Trhové Sviny
Povodí Vltavy
Trhové Sviny
v důchodu
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
. Ing. Pavel Kratochvíl 7. Ing. Pavel 6.
Řehák
8. Bc.
Michal Šikýř
9. Jakub
Pell 8. Bc. Michal
10. Ladislav
Ing. Pavel
Kratochvíl
7. Ing. Pavel
Řehák
Šikýř
á
12.16.Sviták
Josefdůchodce
Pelech
13. Denisa
Tomíšková
14.18.Ludmila
Růžičková
15.
Jan
Štojdl
81.
invalidní
59
let,
ekonom
28
let,
pedagog
28
let,
dělník
2715.
let,
se
58
let,
invalidní
důchodce
59
let,
ekonom
28 let,
pedagog
Miroslav
17.
Sojka
František
Floriánová
Hana
19.
Bubník
Vladimír
20.
Bedlán
František
á let,
Václava
12.
Josef
Jindrová
Pelech
12.
13.
Josef
Denisa
Pelech
Tomíšková
13.
Denisa
14.
Ludmila
Tomíšková
Růžičková
14.
Ludmila
15.
Jan
Růžičková
Štojdl
Jan
11.
Václava
Jindrová
11.
Václava
12.
Josef
Jindrová
Pelech
12.
13.
Josef
Denisa
Pelech
Tomíškov
13
á
21.
Jana
22.
Zachařová
Soukup
22.
Bohumír
Soukup
21.Ladislav
Jana
Zachařová
21.
Jana
22.
Bohumír
Zachařová
Soukup
21.
Jana
22.
Bohumír
Zachařová
Soukup
22.
Bohumír
Soukup
6.
Ladislav
17.
Josef
Krátký
Höll
17.
18.
Josef
Martin
Höll
Holeček
18.
Martin
19.
Holeček
Jan
Pečman
19.
Jan
20.
Josef
Pečman
Stráský
20.
Jose
16.
Krátký
16.
Ladislav
17.
Josef
Krátký
Höll
16.
Ladislav
17.
18.
Josef
Martin
Krátký
Höll
Holeček
17.
18.
Josef
Martin
Höll
19.
Holeček
Jan
Pečm
18
53Bohumír
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
operátorka
ČD
58
let,
elektrikář
dělník,
42
roků,
důchodce,
68
roků,
důchodkyně,
78
roků,
důchodce,
78
roků,
důchodce,
72
roků,
hvíl
7.
Ing.
Pavel
Řehák
8.
Bc.
Michal
Šikýř
9.
Jakub
Pell
10.
Ladislav
Vaněček
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
22
53
let,
let,
dělnice
elektrikář
53
let,
21
let,
elektrikář
studentka
VŠ
21
let,
66
studentka
let,
operátorka
VŠ
ČD
66
let,
operátorka
58
let,
elektrikář
ČD
58
let,
22
let,
dělnice
22
53
let,
let,
dělnice
elektrikář
53
let,
21
let,
elektrikář
studentka
VŠ
51
let,
56
učitelka
let,
svářeč
MŠ
56
let,
svářeč
51
let,
učitelka
MŠ
51
let,
56
učitelka
let,
svářeč
MŠ
51
let,
56
učitelka
let,
svářeč
MŠ
56
let,
svářeč
Trhové
Sviny
Otěvěk
v
důchodu,
T.
Sviny
Trhové
Sviny
68
důchodce
let,
zedník
68
let,
32
zedník
let,
dělník
32
let,
62dělník
let, 84
podnikatel
62
let, podnikatel
57 T.let,
řidič
57 let,e
důchodce
84 let,
68
důchodce
let,
zedník
let,Otěvěk
68důchodce
32
zedník
let,
dělník
68
let,
32
zedník
let,
62KSČM
dělník
let, podnikat
T.59
Sviny
73,
bezpartijní 84 let,
T.28
Sviny
938,
člen
KSČM
T. Sviny
750,
členka
KSČM
40,
člen
KSČM
Sviny
938,
člen
ce 84 let,
let,
ekonom
let,
pedagog
28
let,
dělník
27let,
let,
seřizovač
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
Otěvěk
v důchodu,
T.
Sviny
v důchodu,
Trhové
T.
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Sviny
spisovatel
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové Sviny
17. Josef Höll
68 let, zedník
Trhové
Sviny
12.
Josef
Pelech
18. Martin Holeček
19. Jan Pečman
20. Josef Stráský
32 let, dělník
62 let, podnikatel
57 let, řidič
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
á
13. Denisa
Tomíšková
14. 22.
Ludmila
Růžičková 23. Ing. Kocina
15. JanSviny
Štojdl
21.
Švepeš
Jan
Ostrá
Božena
Karel 22.Růžičková
1.
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
13.
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
15.
Jan
11.
Václava
Jindrová
12.
Josef
Pelech
Denisa
Tomíškov
á
21.
Jana
22.
Bohumír
Zachařová
Soukup
22.
Bohumír
Soukup
21.
Jana
Zachařová
21.
Jana
22.
Bohumír
Zachařová
Soukup
21.
Jana
22.
Bohumír
Zachařová
Soukup
Bohumír
Soukup
6. Ladislav
17.
Josef
Krátký
Höll
17.
18.
Josef
Martin
Höll
Holeček
18.
Martin
19.
Holeček
Jan
Pečman
19.
Jan
20. Josef
Pečman
Stráský
20.
Jose
53 let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
operátorka
ČD
58
let,
elektrikář
16.
Ladislav
Krátký
16.
Ladislav
17.
Josef
Krátký
Höll
17.13.
18.
Josef
Martin
Höll
Holeček
18
nezaměstnaný, 62 roků,
důchodkyně, 87 roků,
důchodce, 74 roků,
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
66
let,
operátorka
ČD
58
let,
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
21
let,
studentka
VŠ
51
let,
56
učitelka
let,
svářeč
MŠ
56
let,
svářeč
51
let,
učitelka
MŠ
51
let,
56
učitelka
let,
svářeč
MŠ
51
let,
56
učitelka
let,
svářeč
MŠ
56
let,
svářeč
Trhové
Sviny
Otěvěk
v
důchodu,
T.
Sviny
Trhové
Sviny
84 let,68důchodce
let, zedník
let,
32
zedník
let, dělník
32
let,
62
dělník
let, 84
podnikatel
62KSČM
let, podnikatel
57 let,
řidič
T.68
Sviny
935,
bezpartjní
členka
KSČM
T.68
Sviny
člen
84 let,T. Sviny,
důchodce
let,
důchodce
let,782,
zedník
68 let,
32
zedník
let, dělník57 let,e
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
SvinySviny
Otěvěk
v důchodu,
T. Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
STRANA 26
VPM Vám na své kandidátce představuje spojení zkušenosti, nových nápadů a nové energie. Naši kandidáti jsou lidé, kteří jsou
úspěšní ve svých oborech a jsou ochotni své znalosti a zkušenosti
nabídnout ku prospěchu města. Jde o obory, které jsou pro vedení města klíčové: ekonomika, stavebnictví – projektování staveb,
programování a komunikace na internetu, školství, energetika,
zdravotnictví, bezpečnost občanů i kultura.
Většina našich kandidátů je Vám známa i díky své společenské činnosti – vedou sportovní a zájmové oddíly, pracují s dětmi a mládeží, organizují kulturní a společenské akce. Prokázali, že umí dávat
svůj čas a energii nezištně ve prospěch ostatních.
Za velmi důležité považujeme i to, že na naší kandidátce jsou lidé
z místních částí – jedna třetina kandidátů. A opět mezi nimi najdete
ty, kteří jsou „tahouny“ společenského života a kteří jsou zárukou toho,
že se na problémy místních částí nebude zapomínat.
Více na www.volbats.cz a na facebooku Volba pro město Trhové
Sviny.
Jsme přesvědčeni, že město Trhové Sviny čekají lepší časy.
Město má minimální dluhy, i díky naší aktivitě se zvýšil příjem z daní
od státu, podle ekonomů máme hospodářskou krizi za sebou. Čeká nás
ale také nové období rozdělování evropských dotací. Máme zkušenost s tím, jak realizovat projekty, které jsou pro město důležité. Spojili
jsme znalosti potřeb občanů se znalostí toho, co je reálné.
Jsme PRO:
zlepšování komunikace radnice s občany
• nové webové stránky města - přehlednost, pokračování „dotazů
občanů“, ankety a možnost automatického zasílání zpráv na email
• Trhovosvinenské listy – rozesílání v elektronické podobě, navýšení
počtu stran dle potřeby
• reorganizace pracovních povinností tak, aby byla podpořena komunikace s občany oběma směry (bez navýšení počtu pracovníků)
lepší podmínky pro děti
• rozšíření míst v mateřské škole Beruška
• rozšířené stávajících a nová dětská hřiště – pod přehradou, na sídlišti Budovatelská u Velkého rybníka, v místních částech, dopravní
hřiště v parku u Junioru.
péče o veřejná prostranství a o zeleň
• regenerace veřejného prostranství na sídlišti Budovatelská, příprava studie regenerace veřejného prostranství také pro Sídliště
• rekonstrukce spodní části náměstí,
• revitalizace zeleně kolem kulturního domu
• veřejné prostranství za Atriem
opravy městských budov a jejich vybavení
• oprava stropu prvního patra radnice - větší obřadní síň a bezbariérový přístup
• nové hlediště kulturního domu a bezbariérový přístup
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
nové chodníky
• 2. etapa chodníku do průmyslové zóny a do Otěvěka, chodník
pod školkou Čtyřlístek (ul. Dobrovského), příprava chodníku v ul.
Pekárenská, zastávka pro autobus u ZŠ
nová parkovací místa
• Budovatelská, nábřeží Sv. Čecha, Trocnovská, úprava parkoviště
za novou budovou úřadu
podporu turistiky
• Buškův hamr – rekonstrukce náhonu, zateplení stodoly atd.
• posílení propagace města
• výstavba připravené cyklostezky, zpracování plánů na nové
zvýšení bezpečnosti
• zlepšení situace přesunem městské policie na náměstí a zavedením čísla 156
• razantní zvýšení počtu pochůzek
protipovodňové opatření
• suchý poldr na Svinenském potoce
• navýšení podpory společenských, sportovních a kulturních organizací a akcí
• podporu zaměstnanosti
• rozvoj místních částí
• vodovod v Třebíčku, Bukvici a na Svaté Trojici, kanalizace
na Rejtech
• výstavba dětských hřišť a míst pro setkávání
Jsme PROTI:
navržené variantě severního obchvatu, jsme proti tomu, aby
ohrozil budoucnost firmy A. Schmied, aby znamenal demolici
obytných domů, aby přetnul cestu na hřbitov a na Velký rybník
a přesunul dopravu do ulice Tovární a Husova.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 27
Kandidátní listina
1. Mgr. Věra Korčaková 2. Ing. Tomáš Kalena 3. Ing. arch. Karel Hašek
41 let, Trhové Sviny
místostarostka,
středoškolská učitelka
Jihočeši 2012
7. Bc. Veronika
Mrázová
27 let, Něchov
fleet service manager
bez PP
13. Jaroslav Šlingr
74 let, Trhové Sviny
zámečník v důchodu,
přísedící okresního
soudu, bez PP
39 let, Trhové Sviny
ředitel střední
školy, bez PP
27 let, Trhové Sviny
architekt, bez PP
8. Ivo Doležel
9. Luděk Pelech
36 let, Trhové Sviny
obchodní zástupce,
vedoucí hudební
skupiny, bez PP
33 let,Něchov
podnikatel, bez PP
14. Mgr. Ilona
Němcová
15. Ing. Daniel
Pečenka
46 let, Trhové Sviny
středoškolská
učitelka, bez PP
43 let, Trhové Sviny
státní zaměstnanec Policie ČR, bez PP
4. Petr Steinbauer
5. Martin Farka
6. Ing. Dušan Plachý
33 let, Trhové
Sviny, programátor, podnikatel
Česká pirátská strana
27 let, Todně
hasič, soukromý
zemědělec, bez PP
40 let, Trhové Sviny
vedoucí pobočky
firmy pro energetiku
a topení – měření
a regulace, bez PP
11. Luboš Kollar
12. Bc. Zuzana
Kojanová
10. Miroslava
Fanglbauerová
36 let, Nežetice
účetní, bez PP
60 let, Trhové Sviny
řidič záchranář,
bez PP
35 let, Trhové Sviny
ředitelka mateřské
školy, bez PP
16. Hana Tichá
17. Pavel Goby
18. Roman Pancíř
34 let, Trhové Sviny
výstupní kontrola, bez PP
43 let, Trhové Sviny
- Rejta, vrchní učitel
odborného výcviku
bez PP
39 let, Otěvěk
skladník, bez PP
19. Jan Brabec
20. Věra Bartošová
21. Ing. Libuše Březinová
22. Ing. František Kolář
23. Lenka Švepešová
38 let, Trhové Sviny
- Svatá Trojice, hasič
bez PP
42 let, Trhové Sviny
referentka, bez PP
71 let, Trhové Sviny
ředitelka střední školy
v důchodu, bez PP
46 let, Trhové Sviny
vedoucí správy majetku
a polikliniky města
Trhové Sviny, bez PP
28 let, Trhové Sviny
projektantka, bez PP
STRANA 28
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
STRANA ZELENÝCH
SNK VÝZVA!
1. Ing. Jiří Polák
32 let, projektant
Trhové Sviny
Rošek
n Princ
2. Jiří Rošek
3. Ing. Martin Princ
62 let, vedoucí střediska
Povodí Vltavy
Trhové Sviny
4. Václav
3. Ing.Růžička
Martin
1. Ing.
Princ
Jiří5.Polák
Jitka
4. Václav
Valterová
2.
Růžička
Jiří Rošek 5. Jitka Valterová
3. Ing. Martin Princ
31 let, programátor
Trhové Sviny
Všichni
SNK
VÝZVA
amátor
oucí střediska 62 let,31
programátor
let, programátor
32 let, projektant
40 let,62
podnikatelka
let, programátor
62 let, vedoucí
střediska
40kandidáti
let, podnikatelka
31 let,
programátor
íiny
Vltavy
v důchodu
Trhové Sviny
Trhové Sviny
TrhovévSviny
důchodu
Povodí Vltavy
Trhové Sviny
Trhové Sviny
é Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
5. J
v důchodu
Trhové Sviny
Strana zelených je nové volební uskupení v Trhových Svinech. (místním částem) a také princip přímého rozhodování občanů o čásBěhem letošního jara jsme se občanům Svinů i osad představili anke- ti rozpočtu. Výsledky ankety nás přesvědčily, že lidem v Trhových
tou, ve které jsme zjišťovali jejich potřeby, spokojenost či nespokoje- Svinech a okolí chybí k životnímu komfortu poměrně jednoduché věci:
nost s řešením
témat, dlepříslušnosti
našeho
názoru kandidáti
důležitých pro
kva- VÝZVA
cesty v okolí
města
pro příslušnosti
procházky a výlety na kolech, parky
VÝZVA
jsou několika
bez politické
Všichni
SNK
jsou
bezupravené
politické
a ostatní plochy veřejné zeleně vybavené dostatkem laviček, dětskými
litní život v Trhových Svinech.
Ve volebním programu zohledňujeme výsledky této ankety. Ve věci koutky a hřišti... To jsou věci, které bychom rádi pomohli pozvednout
dopravního řešení jsme pro přesné vyjednání kratší a tím finančně na vyšší úroveň. V oblasti našeho zájmu jsou samozřejmě i další stanprůchodnější severní varianty obchvatu města s omezením zásahů dardní témata jako problematika vytápění, kanalizace a územního pládo vlastnických práv majitelů nemovitostí a pozemků. Chceme pro- nování. V sociální oblasti soustřeďujeme zájem v první řadě na mladé
6.výhodněji
Ing. Pavel
7.s dětmi
Ing. Pavel
Řehák 8. Bc. Michal Šikýř
a na seniory.
sazovat rozdělení finančních prostředků
směremKratochvíl
k osadám rodiny
SNK VÝZVA!
SNK
4. Václav Růžička
jsou
bez
politické přísl
62 let,
programátor
40
SNK VÝZVA!
58 let, invalidní důchodce
59 let, ekonom
9
28 let, pedagog
Pavel
Šikýř Řehák
9. Jakub
8. Bc.Pell
Michal
6. Ing.
Šikýř
Pavel
10. Ladislav
Kratochvíl
9. Jakub
Vaněček
Pell
7.Sviny
Ing.
Pavel
10.
Řehák
Ladislav
8.
Vaněček
Bc. Michal
Šikýř
Jakub
10. R
L
Trhové
spisovatel
TrhovéPell
Sviny
1.
Ing.
Jiří
Polák
2. Jiří
Rošek
3. Ing.
Martin9.Princ
4. Václav
Kandidátní listina
gog
, ekonom
iny
sovatel
ové Sviny
28 let,28
dělník
let, pedagog
5832
let,let,
invalidní
27důchodce
let,28
seřizovač
let, dělník
let,vedoucí
ekonom 27
let, seřizovač
28 let,
pedagog
28 let, dělník 62 let, progra
27
Trhové
Sviny
projektant
6259let,
střediska
31 let, programátor
Trhové Trhové
Sviny Sviny
Trhové Sviny
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny spisovatel
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Povodí Vltavy
Trhové Sviny
v důchod
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Svi
3. Ing. Martin
1. Ing.
Princ
Jiří Polák
4. Václav2.
Růžička
Jiří Rošek 5. Jitka Valterová
3. Ing. Martin Princ
31 let, programátor
32 let, projektant62 let, programátor
62 let, vedoucí střediska
40 let, podnikatelka
31 let, programátor
Trhové Sviny
Trhové Sviny
v důchodu
Povodí Vltavy
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
4. Václav Růžička
62 let, programátor
v důchodu
Trhové Sviny
5. Jitka Valterová
40 let, podnikatelka
Trhové Sviny
sef
míšková
Pelech14.
Ludmila
13. Denisa
Růžičková
11.
Tomíšková
Václava Jindrová
15.
14.
Ludmila
Štojdl
12.
Růžičková
Josef Pelech15. Jan
Štojdl
Denisa
Tomíšková 14.Mgr.
Ludmila
Růžičková
1. PhDr.
Věra Váchová
2.Jan
Anna
Lepšová
CSc.
3.13.
Miroslav
Šimsa
Irina Tomíšková
Hromková
11.
Václava
Jindrová
Josef
PelechVŠ 13. 4.66
Denisa
1
ka
elektrikář
VŠ
66 let,21operátorka
let, studentka
ČD22VŠ
let, dělnice
5866
let,
let,
elektrikář
operátorka
53
let,ČD
elektrikář 5812.
let, elektrikář
21 let, studentka
let, operátorka
ČD
vé Sviny
65 let, historička umění,
61 let, ekoložka a soudní
69 let, chemik, Trhové
47 let, učitelka ZUŠ Trhové Sviny –
22Sviny
let, dělnice
53 let,Sviny
elektrikář
21 let,
studentka
VŠ
v důchodu,
Otěvěk
T. SvinyTrhové Sviny
Trhové
v důchodu,
T.
Trhové
SvinySviny
Trhové
Otěvěk
v důchodu,
T. Sviny
Trhové Sviny, členka SZ
znalkyně, Trhové Sviny
Sviny – Jedovary, bez poOtěvěk, bez politické příslušnosti
Trhové
Sviny
Trhové
Sviny
6. Ing. Pavel Kratochvíl
7.
8. Bc. Michal ŠikýřOtěvěk9. Jakub
– Pěčín,
členka
SZ Ing. Pavel Řehák
litické příslušnosti
58 let, invalidní důchodce
59 let, ekonom
8. Bc. Michal
6. Ing.
Šikýř
Pavel Kratochvíl
9. Jakub
Pell
7.Sviny
Ing. Pavel10.
Řehák
Ladislav
8.
Vaněček
Bc. Michal Šikýř
Trhové
spisovatel
28 let, pedagog
58 let, invalidní důchodce
28 let, dělník59 let, ekonom 27 let, seřizovač
28 let,
pedagog
Trhové
Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny Trhové Sviny spisovatel
Trhové Sviny
sef
leček
Höll
íkzedník
é
nySviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
28 let, pedagog
9. Jakub
TrhovéPell
Sviny
28 let, dělník
Trhové Sviny
19.
18.Jan
Martin
Pečman
16.
Holeček
Ladislav20.
Krátký
Josef
19. Jan
Stráský
Pečman
17. Josef Höll 20. Josef
18. Stráský
Martin Holeček
62 let, 32
podnikatel
let, dělník
84 let, důchodce
57 62
let,let,
řidič
podnikatel
68 let, zedník
Trhové
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové Sviny
TrhovéTrhové
Sviny Sviny
Trhové Sviny
16. Ladislav Krátký
57 let, řidič
32 let, dělník
Trhové Sviny
Trhové Sviny
17. Josef Höll
Pell
28 let, dělník
10. Ladislav
TrhovéVaněč
Sviny
27 let, seřizovač
Trhové Sviny
19. Jan Pečman
62 let, podnikatel
Trhové Sviny
20
18. Martin Holeček
84 let, důchodce
68 let, zedník
32 let, dělník
Trhové
Sviny
Trhové Sviny
Trhové Sviny
13. Denisa11.
Tomíšková
Václava Jindrová
14. Ludmila12.
Růžičková
Josef
Pelech
15. Jan
13. Štojdl
Denisa Tomíšková
14. Ludmila Růžičková
15. Jan Štojdl
11.66Václava
Jindrová
Josef
PelechVŠ
21 let, studentka22VŠ
let, dělnice
53
let,ČD
elektrikář 5812.
let,
elektrikář
21 let,Kroupa
studentka
5. Bc.let,
Janaoperátorka
Steinbauerová
6. Bedřich
22
let,
dělnice
53
let,
elektrikář
Otěvěk Trhové Sviny
v
důchodu,
T.
Trhové
Sviny
Sviny
Trhové
Sviny
Otěvěk
27, zahradní architektka, Trhové
74, důchodce, Trhové Sviny,
Trhové
Sviny
Sviny, bez
politickéSviny
příslušnosti
bezTrhové
politické příslušnosti
umír Soukup
svářeč
é Sviny
13. 66
Denisa
Tomíšková
14.
Ludmila
let, operátorka
ČD
58 let,
elektrikářR
7. Bc. Dita Steinbauerová, DiS.
21
let,
studentka
VŠ
v důchodu,
T. Sviny
28, referentka obchodníOtěvěk
ho odd., Trhové Sviny, bez
politické příslušnosti
21. Jana Zachařová
51 let, učitelka MŠ
Trhové Sviny
22. Bohumír Soukup
56 let, svářeč
Trhové Sviny
66
let, operáto
Trhové
Sviny
v důchodu, T
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 29
STRANA 30
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
Co bychom pro vás spoluobčané chtěli udělat dobrého? Stručně z našeho volebního programu:
1. Audity, účelnost investic, koncepce vytápění města.
2. Budeme se vás ptát prostřednictvím místních referend, abyste nám pomohli zjistit co opravdu potřebujete.
3. Provedeme revizi majetku obce.
4. Chceme budovat potřebnou infrastrukturu v místních částech.
5. Nesmíme zapomínat na naše děti, mládež a starší generaci.
6. Chtěli bychom, abyste se mohli vykoupat „doma“ a ne jezdit do Borovan či Horní Stropnice.
7. Musí se posílit důvěra občanů v úřad, zajistit oboustrannou spokojenost občanů a zaměstnanců úřadu v T. Svinech.
Kandidátní listina
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014STRANA 31
jméno
věk
zaměstnání
bydliště
1.
Mgr. et Bc.Bronislava Šimsová
60
VŠ pedagog v důch.
2.
MVDr. Martin Hála
57
Veterinární lékař
Trhové Sviny
3.
Ing. Iva Vojtová
37
Agronom. poradce
Trhové Sviny
4.
Eva Šnokhausová
61
Referent KÚ CB/ prac.důchodce
Trhové Sviny
5.
Ondřej Valena DiS.
34
Zubní technik,farmaceutický asist.
Trhové Sviny
6.
Mgr. Marie Heřmanová
57
Soc. prac./jahenka, prac. důchodce
Trhové Sviny
7.
Zdeněk Šinákl
53
OSVČ-stavebnictví
Trhové Sviny
8.
Lucie Vlásková
32
Dělnice
9.
Mgr. Žaneta Stiskalová
33
Personalistka
Trhové Sviny
10.
František Marek
44
Konstruktér
Trhové Sviny
11.
Martin Štěpánek
35
Řidič v osobní dopravě
Trhové Sviny
12.
Marie Vyšinková
63
Úřednice v důchodu
Trhové Sviny
13.
Štěpán Lang
31
Technik MTZ
Trhové Sviny
14.
Jiří Bartáček
62
Strojník-úprava krmiv
Trhové Sviny
15.
Ladislav Vlásek
41
OSVČ
Todně/T.Sviny
16.
Ivana Vávrová
61
Řidička mot. Vozidel v důchodu
Rankov/T.Sviny
17.
Marie Candrová
61
Pečovatelka
Trhové Sviny
18.
František Valeš
42
Natěrač, lakýrník
Trhové Sviny
19.
Marie Vrchotová
65
Důchodkyně
Trhové Sviny
20.
Jiří Vranovský
81
Důchodce
Trhové Sviny
21.
Růžena Horelicová
65
Důchodkyně
Trhové Sviny
22.
Daniela Vranovská
77
Důchodkyně
Trhové Sviny
23.
František Dvořák
59
Obkladač
Trhové Sviny
Jedovary/T. Sviny
Todně/T.Sviny
STRANA 32
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014
SEZNAM STANOVENÝCH VOLEBNÍCH
OKRSKŮ V OBVODU MĚÚ TRHOVÉ SVINY
VO 1 – Střední škola (býv. SOŠ a SOU) Trhové Sviny
ul. Jeronýmova, Kozinovo náměstí, Školní, Mírová, Na Nivách, Okružní, Kostelní, Komenského,
U Stadionu, Slunečná, Na Vyhlídce, Dělnická, Akátová, Tovární, Stará cesta ,Třebíčko
VO 2 – Kulturní dům Trhové Sviny
Trocnovská, Zahradní, Na Spořilově, Ke Střelnici, Sokolská, Sadová, Tyršovo nábřeží,
Štefanikova, Nová, Nábřeží Svat. Čecha, Dobrovského, Lesní + RD čp. 798, U Cihelny
VO 3 – Základní škola Trhové Sviny
Sídliště čp. 676, 680 až 686, 693 až 698, 708, 717 až 720, 741, 742, 743, 749,791 až 795.
VO 4 – Radnice Trhové Sviny
Třebízského, Pekárenská, Žižkovo nám., Branka, Svatotrojiční, Mlýnská, Luční, Bezručova, Husova,
Palackého, Růžová, Jiráskova, Jirsíkova, K Leváčku, Svatá Trojice – samoty, Bukvice
VO 5 – MŠ, ZŠ a Praktická škola (býv. Zvláštní škola) Trhové Sviny
Budovatelská, Nové město
VO 6 – Otěvěk – Kulturní dům
Otěvěk, Čeřejov
VO 7 – Rankov – Kovárna
Rankov, Veselka, Jedovary
VO 8 – Březí – klubovna – hasičská zbrojnice
Březí, Nežetice
VO 9 – Něchov – Kulturní dům
Něchov
VO 10 – Todně – klubovna OV
Todně
VO 11 – Rejta – Sportovní klubovna – na hřišti
Rejta, Pěčín, Hrádek
Download

Volební příloha 09/2014