TRHOVOSVINENSKÉ 12
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
Těšíme se na Ježíška
„Už se zase těšíme na Ježíška,
copak nám letos nadělí? Bóže
jak čas letí, ještě včera bylo třicet
ve stínu. Kdo včera chodil bos,
dnes v mrazu krčí nos a ani za nic
nedal by si zmrzlinu.“
Tato pěkná písnička skladatele Jaromíra Vomáčky a textaře
Zdeňka Borovce hezky přibližuje
vánoční atmosféru se všemi jejími
očekáváními.
Ve vzpomínkách na dětství
vidíme obraz rozzářeného vánočního stromečku, pod nímž
jsme našli své vytoužené dárky.
Obdarovávání známe už z antického Říma, kde vznikla tradice
novoročního obdarovávání drobnými dárky. Pro dospělé bylo darem již to, že přečkali rok a mohli
se těšit ze vzájemné pospolitosti.
U nás podle písemností skutečně
prvním podloženým vánočním
dárkem byla modlitební kniha. O Štědrém dni roku 1466 ji
dostal „husitský“ král český, Jiří
z Poděbrad. A tím, kdo jej obdaroval, byla jeho druhá manželka,
dobrá šlechtická královna Johana
z Rožmitálu, která se narodila v jihočeské Blatné.
V předvánočním čase den
za dnem čím dál později svítá,
dost často i v poledne je šero, jako
bývá v létě až pozdě večer. Aby
toho nebylo málo, přispěje s troškou do mlýna někdy i mlha. Proto
je příjemné, když napadne sníh
a krajinu trochu osvětlí. Z toho
důvodu bylo hlavním atributem
středověkých Vánoc světlo a teplo, které do příšeří světnic a chlévů přinášel Ježíš. Starší generace
si jistě vzpomenou na čas draní
peří nebo povídání ve vytopené
kuchyni při černé hodince, kdy
Spokojené prožití vánočních svátků, šťastné vykročení do nového roku 2014,
mnoho důvodů ke každodenní radosti a hodně zdraví
vám všem přejí
starosta města R. Bušek a místostarostka V. Korčaková, zaměstnanci
městského úřadu a redakční rada Trhovosvinenských listů.
list y
2 013
Ročník XXIII
AKTUÁLNÍ TÉMA
bylo zhasnuto a plamínky ohně
olizovaly netěsnící škvíry v plátech kamen, na kterých se někdy
pekly placky a všechno to pěkně
vonělo.
Kdysi
jsem
četl
článek
o Tanzánii, kde je celý rok stejně
krásné počasí a to i v období, kterému místní říkají zima. Pořád je
tam modrá obloha, vedro, listy
na stromech jsou stále zelené, nikdy nemění barvy a neopadávají
a ptáci zpívají pořád stejně. Není
podzim ani jaro. Život bez čtyř
ročních období je hrozně monotónní. Slunce zde vychází v 6 hodin a zapadá v 18 hodin. Každý
den stejně.
Život ve čtyřech ročních obdobích je daleko tvrdší a složitější.
Nutí nás přemýšlet, co kdy zasadit
a sklidit, jak co uskladnit apod.
Ženy musí přemýšlet (rády) co si
mají koupit za oblečení na zimu,
jaro, léto, podzim.
Vraťme se ale do času vánočního. Před očima nám proběhne
všechno to hemžení, shánění
dárků, jídla, pití atd. Veškerý shon
však zmizí jako mávnutím kouzelného proutku na Štědrý den.
Možná by vás zajímalo, jak
probíhal takový vánoční mumraj
roku 1876 v Praze.
„Lidé jsou vyměněni, ulice mají
jinou tvářnost, Praha je rojícím
se oulem. Trhy kvetou, každé náměstíčko má svůj ráz. Nejpyšněji
vypadá Ovocný trh. Bohatství
je spateronásobeno, hromady
červených a žlutých jablek vrší
se na něm do imposantní výše.
Rytířská ulice je po jedné straně
proměněna v nepřemožitelnou
husitskou vozovou hradbu, vůz
je spleten s vozem a na každém
je malých mrtvůlek jako za onoho rána v Betlémě – 70 000 hus
přiveženo sem za tři dny! Zde je
živo jako u mraveniště, lidé přibíhají v chvatu a hned zase každý
v chvatu ubíhá a nese podlouhlé
bělavé těleso s sebou – zrovna tak
jako když mravenci ubíhají, každý
s vajíčkem v tlamě. Na druhé straně ulice je etablován trh zcela
nový.
(Pokračování na další straně)
Virtuální Univerzita
Cestovatelská
promítání
50 let kuželkářského
sportu
Univerzita třetího věku
Jedná se o projekt, který virtuální formou (prostřednictvím internetu) nabízí studium klasické
Univerzity třetího věku, tzn. nabízí seniorům
vzdělání na vysokoškolské, univerzitní úrovni.
strana 4
Cestovatelská promítání
V prvních měsících roku 2014 zveme srdečně
i Vás obyvatele Trhových Svinů a okolí do loutkové scény místního kulturního domu, začínáme
opět vždy v 18 hodin. Nenechte si ujít jistě
atraktivní program.
strana 7
50 let
kuželkářského sportu
50 let kuželkářského sportu v Trhových
Svinech. Kuželna v Trhových Svinech a samotný oddíl kuželek má poměrně dlouhou historii.
Dle dochovaných záznamů s výstavbou kuželny bylo započato dne 25. 3. 1961 a kuželna
byla dokončena dne 12. 11. 1963. Kuželkářský
oddíl byl ustaven na členské schůzi 17. 11. 1963
strana 14 - 15
STRANA 2
Trochu chudičkého obsahu.
Hromádka pozlacených františkánů, ošatka jalovce, stolek s pozlacenými ořechy a hrubými noži na trhání ryb, stolek s hromadou sprostého
cukroví, s cihlami černého perníku,
s voskovými svíčičkami. Vaječný trh
je přeplněn, v nůších samé máslo
a sýr. Na Staroměstském náměstí dýše idyla. Krámky s vánočními
figurkami, sněhuláky, dráteníky,
kominíky, pastuchy, špičatými
Herodesy. Vedle figurek jsou jesle
s romantickými skalami, hliněnými
ovečkami, skleněnou vodou, z bezu
vytlačenými oblaky a překrásnými malbami. Některé jesličky jsou
pramaloundrlínkaté.
Ježíšek! Snad každý ví, že
máme v Praze Ježíšky dva? V některých rodinách že řeknou zejtra:
„Letos k nám přišel chudý Ježíšek“
a do jiných zas že přijde ten druhý
„bohatý“. Pro toho bohatého visí
před delikatesními obchody štýrští kapouni, bažanti, celí kamzíci,
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
srnci, lososi, mořské ryby, stojí
sudy hlemýžďů a batterie vinních
lahví, skvějí se v krámcích zlaté
šperky a skvostné šaty.
Ten chudý se ale spokojí s houbovou polívkou, pro něho je určená jen ta bílá treska, která při
vaření naplní nepříjemným zápachem celý dům pro celý týden
a v krámcích je proň jen kanafasový fěrtošek.“
(Úryvek z povídky Jana Nerudy
Vánoce 1876)
Prožijte si hezky Vánoce i vše
kolem nich, vzpomeňte na ty,
kteří už s námi nejsou. Celý příští rok ať je mír a klid ve vašich
duších, občas ať najdete v této
uspěchané době cestičky návratů ke skromnosti a pokoře našich
předků.
Přeji vám příjemné prožití
Vánoc a hlavně hodně zdraví
v novém roce.
Václav Heidinger
Zápis
z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. 11. 2013
Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1)
Rada města
projednala návrh rozpočtu města na rok 2014 a doporučuje ZM
schválit rozpočet v navrženém znění. ( pro 7)
projednala návrh JČ kraje a rozhodla podat připomínku k Návrhu
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v navrhovaném znění. ( pro 7)
souhlasí s koupí pozemků a doporučuje ZM schválit koupi nově
zaměřených pozemků parc. č. 145/69 o výměře 22 m2 a parc. č. 145/70
o výměře 118 m2 v k.ú. TS od p. M. Němcové, Trhové Sviny, za cenu stanovenou zastupitelstvem města v Trhových Svinech, tj. 120,-/m2. ( pro 7)
schvaluje Darovací smlouvu na vánoční osvětlení, kde dárcem
je E.ON Česká republika s.r.o. a obdarovaným je Město Trhové Sviny.
Dárce daruje obdarovanému vánoční osvětlení (vánoční světelný řetěz LED o délce 200 m a hvězdu na špičku vánočního stromu) v celkové
hodnotě 27 400,- Kč. ( pro 7)
ukládá SÚMM projednat návrh názvu nové ulice v lokalitě Padělky
s vlastníky nemovitostí v této lokalitě a připravit další možné návrhy
do příštího jednání rady. ( pro 7)
rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu pozemků
s firmou AGS AGRO Č. Budějovice a.s. ze dne 2. 5. 2006 o navýšení
nájemného a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada města ukládá
SÚMM v řádném termínu vypovídat smlouvy o pronájmu zemědělské
půdy a vypisovat výběrová řízení na jejich další pronájem. ( pro 7)
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pozemky parc.č. 70/3 a 71/9
o výměře 1.520 m2 s paní V. Kocinovou, paní V. Steinbauerovou a panem M. Svitákem, všichni Trhové Sviny, na dobu neurčitou za cenu
4.204,- Kč/rok s platností od 1.12.2013. ( pro 6, zdržel 1)
souhlasí s tím, aby součástí nového loga TJ SPARTAK Trhové Sviny
byl znak Města Trhové Sviny. ( pro 7)
vzala na vědomí vyúčtování sezóny 2013 na Buškově hamru.
byla informována o posunutém termínu konání koncertu v KD Otěvěk.
vzala na vědomí informaci o projektu „Kdo má rád…“ a souhlasí
se záštitou pana starosty nad tímto projektem a s bezplatným zapůjčením tribuny spolu s lavičkami. Za montáž a dopravu tribuny bude
účtována částka 10 tis. Kč. ( pro 7)
souhlasí s přidělením bytů č. 4 a č. 14 v DPS v Trhových Svinech dle
navrženého seznamu a pořadí: paní J. Štrachalová, paní M. Dvořáková
a paní B. Gramanová. ( pro 7)
souhlasí s uzavřením Smlouvy o technické pomoci při odstraňování vozidel, která jsou překážkou na pozemních komunikacích, s firmou
StiBus s.r.o., Školní 661, Trhové Sviny, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. ( pro 7)
vzala na vědomí děkovný dopis společnosti Serafín s.r.o. za umožnění návštěvy Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny.
byla informována o dopise od občanů obce Svatá Trojice a pověřuje SÚMM svolat jednání se zástupci místních občanů. ( pro 7)
souhlasí s koupí pozemku parc.č. 1622/13 o výměře 68 m2 v k.ú.
Jedovary za cenu 50,- Kč/m2 od J. a M. Jandových, Veselka,Trhové Sviny,
a doporučuje ZM schválit koupi. ( pro 7)
souhlasí s navrhovanou směnou pozemků v k.ú. Dluhoště a ukládá žadatelům a SÚMM dodat geometrický plán, který bude předložen
do jednání zastupitelstva města. Směnovaný pozemek bude mít stejnou výměru a náklady spojené s převodem a vypracováním geometrického plánu budou hrazeny rovným dílem. ( pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České
Budějovice s názvem „Trhové Sviny, K 3800/9, Záhorková -NN“, za úplatu 10 000,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3800/5 k.ú.
Trhové Sviny. ( pro 7)
byla informována o vypracovaném Anketním dotazníku
k Programu MPZ a MPR na rok 2014.
doporučuje ZM schválení změnové OZV Města Trhové Sviny č.
2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2012 o místním
poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů“. ( pro 7)
schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny pí. Bc. Z.
Kojanové a řediteli Základní školy Trhové Sviny panu Mgr. J. Mikešovi. ( pro 7)
rozhodla nechat zpracovat nástěnné kalendáře s leteckými snímky
města a místních částí a schválila cenovou nabídku 36 300,- Kč včetně
DPH firmy FIBOX. Prodejní cena kalendáře je stanovena na 100,- Kč/
kus. ( pro 7)
schválila cenovou nabídku firmy FIBOX na vložený barevný kalendář o velikosti A4 do TSL 12/2013 za celkovou částku 4 000 Kč včetně
DPH. Prodejní cena tohoto čísla se nemění. ( pro 7)
schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2013 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 589 357,00 Kč. ( pro 7)
souhlasí s dodatkem ke smlouvě o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství uzavřenou mezi Technickými službami Třeboň
a Městem Trhové Sviny. Rada města pověřuje starostu jeho podpisem.
( pro 7)
z 23. jednání rady města, které se konalo v pátek 29. 11. 2013
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2013 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 664 201,00 Kč. ( pro 7)
z 24. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 12. 2013
Omluven: Mgr. František Slípka
Rada města
schválila výběrové řízení na dodávku interaktivních tabulí pro
ZŠ v Trhových Svinech. Rada města pověřuje ředitele školy podpisem Smlouvy o dílo s firmou AV MEDIA a.s, Žižkova 1, 370 01 České
Budějovice, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové výši
359 868,- Kč včetně DPH. ( pro 6)
byla informována o dopise zaslaném Hospicem sv. Neumanna
v Prachaticích.
schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které
se bude konat 16. 12. 2013. ( pro 6)
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy se Zdravotní pojišťovnou MV
ČR v prostorách č.p. 40 v Trhových Svinech ke dni 31. 12. 2013. ( pro 6)
byla informována o výši odvodové povinnosti společnosti BONVER
WIN a.s., z výherních hracích přístrojů.
rozhodla uzavřít Darovací smlouvu mezi firmou REMONST
Development a.s. (dárce) a Městem Trhové Sviny (obdarovaný) na teplovod v lokalitě Za Pilou v Trhových Svinech a pověřuje starostu jejím
podpisem. ( pro 6)
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013STRANA 3
rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č.p.143 (lékárna na náměstí) v Trhových Svinech, kterým
se doplňuje údaj LV katastru pro Jihočeský kraj, a pověřuje starostu
jeho podpisem a zároveň nesouhlasí se změnou doby trvání smlouvy
z doby neurčité na dobu určitou 10 let. ( pro 6)
na základě výsledků výběrového řízení souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu tržnice panu Vratislavu Vláskovi, bytem
Olbramov 53, 374 01 Trhové Sviny za vysoutěženou cenu nájmu, tj.
14 000,- Kč/rok. ( pro 6)
nesouhlasí s financováním reklamy Města Trhové Sviny v publikaci
„Péťa potřebuje pomoc!“. ( pro 6)
rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České
Budějovice, s názvem „Rejta, K 2208/16, Slowiena – kabel NN“. Věcné
břemeno se týká pozemku parc.č. 3903 v k.ú. Trhové Sviny. ( pro 6)
schválila odměny pro pana Františka Herbsta, ředitele MěKS, pro
pana Zdeňka Valuta, tajemníka MěÚ, vedoucí pracovníky MěÚ, pro uvedené pracovníky MěÚ, pro externí pracovníky a pro členy SPOZ. ( pro 6)
pověřuje dnem 1. 1. 2014 pracovníky Městského úřadu, živnostenského odboru, Ing. Vratislava Sedláka, Mgr. Zdeňka Chovance
a Ing. Miroslava Husu výkonem kontroly dodržování Nařízení města
Trhové Sviny č.II/2010, kterým se vydává tržní řád. ( pro 6)
doporučuje ZM schválit název nové ulice „U Cihelny“ v lokalitě
Padělky. ( pro 6)
V. Korčaková
Platba za odpad v roce 2014
Platbu za odpad budeme hradit na Městském úřadu v Trhových
Svinech v podatelně v průchodu radnice (stejné místo jako v roce 2013).
pondělí
úterý
středa
20.1.2014
21.1.2014
22.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
29.1.2014
vždy 800 – 1100 a
1200 – 1700 hod
vždy 800 – 1100
a 1200 – 1400 hod
vždy 800 – 1100 a
1200 – 1700 hod
Poplatek za rok 2014 v Kč
Občan za odpad
600,-
Chata, rekreační objekt, byt, dům *
600,-
Podniky za popelnici do 120 l
Podniky za popelnici do 240 l
Podniky za BOBR 1 100 l
1 650,3 250,12 850,-
* občan, který má trvalé bydliště v Trhových Svinech tento poplatek neplatí, je-li ale více spoluvlastníků k chatě nebo objektu a alespoň jeden spoluvlastník nemá trvalé bydliště v T. Svinech, poplatek se hradí v plné výši
Od 1. února 2014 nebudou popelnice bez nových nálepek, které obdržíte po zaplacení odpadu, vyváženy.
Další informace můžete získat:
tel.: 386 301 449 odbor životního prostředí: Bc. Roulová
386 301 474 odbor životního prostředí: Mgr. Horňáková
Možnosti likvidace odpadů pro občany v roce 2014
1. Sběrný dvůr odpadů – provozní doba :
Pondělí
17 – 19 hod
Čtvrtek 16 – 18 hod
Úterý
16 – 18 hod
Pátek
15 – 18 hod
Středa:
17 – 19 hod
Sobota
8 – 12 hod
Možno odkládat odpady včetně odpadů nebezpečných, velkoobjemového odpadu a železného šrotu.
2. Kompostárna Valcha
Každé úterý od 1. dubna 2014 do 25. listopadu 2014 od 14.30 hod
do 18.00 hod.
Možno vozit rostlinné materiály (i větve, odděleně od ostatního rostlinného materiálu).
3. Stanoviště barevných nádob rozmístěných ve městě :
Papír, sešlápnuté PET lahve včetně ostatních plastů, sklo, drobné
elektro, použité oleje.
4. Staré léky (nezajišťuje město) :
Staré léky s prošlou záruční lhůtou lze celoročně odnést zdarma
do lékárny. Jedná se o prošlé léky, zbytky mastí, zbytky kapek apod.
5. Svoz odřezaných větví :
V našem městě budou 12. dubna a 4. října celkem 4 stanoviště:
a. v Brance u mostu
800 – 1100 hod
b. u mostu před Církví bratrskou
830 – 1100 hod
c. za stadiónem 1230 – 1530 hod
d. křižovatka Dělnické a Slunečné
1300 – 1530 hod
6. Vánoční stromky :
Na Šálkovině a proti prodejně v Budovatelské ulici budou po vánocích přistaveny kontejnery na vánoční stromky do 15. ledna.
AKTUÁLNĚ
Semináře k pěstování, zpracování
i prodeji ovoce a produktů z něj
MAS Sdružení růže připravuje 3 vzdělávací semináře pro drobné
pěstitele ovoce, sadaře i domácí zpracovatele.
Vše v rámci projektu „Renesance venkovského ovocnářství“, jehož
cílem je podpořit soběstačnost venkovských regionů v produktech
z ovoce. I v letošním roce, kdy úroda ovoce byla slabší než v minulých
letech, bylo možno vidět v zahradách spoustu nesklizeného ovoce.
Přitom z ovoce je možné vyrobit chutné mošty, ovocná vína i destiláty,
džemy a marmelády či pochoutkové křížaly. Možná, že už jsme zapomněli jak na to, možná nemáme potřebné zařízení a vybavení, možná
jen nemáme čas popřípadě kapacitu celou sklizeň sami využít. Přitom
příjem z prodeje přebytků jakovou, tak produktů z něj by mohl být vítaným příjmem rodinného rozpočtu.
MAS Sdružení Růže postupně pořizuje vybavení pro zpracování ovoce,
které bude možno využít nebo i zapůjčit, připravila ale i kurzy JAK NA TO.
A kdy jindy, než v zimě, kdy sad i zahrada spí a na vzdělávání je tak
více času.
Připravili jsme pro Vás tři vzdělávací semináře, které budou probíhat
vždy v sobotu od 10:00 do 16:00 v Borovanech. Semináře jsou zdarma
včetně oběda, od účastníků budeme vybírat pouze příspěvek 100 Kč
na občerstvení, ochutnávky a vzdělávací materiály.
Již 14. prosince proběhl seminář s Janem Ilgnerem, sládkem
Pivovaru Radouš, který se vedle výroby piva věnuje i dalším kvašeným
ovocným nápojům i výrobě ovocných octů. Název semináře je „Výroba
a uchování moštů, kvašených ovocných nápojů, octů a destilátů“. Seminář
je vhodný pro drobné pěstitele, svépomocné zpracovatele a gurmány,
doprovázen bude ochutnávkou výrobků lektora (popřípadě účastníků
kurzu).
11. ledna 2014 proběhne seminář se zaměřením na legislativu v oblasti zpracování a prodeje ovocných produktů, který povede paní Magda
Miloševičová ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce Tábor.
(Pokračování na další straně)
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
Seminář bude zaměřen na legislativní podmínky a hygienické požadavky výkupu ovoce, jeho uskladnění i zpracování ovoce a možnostem
a podmínkám prodeje výrobků (džemů, moštů, ovocných vín a cideru,
destilátů). Důraz bude kladen na výrobu a prodej v malém měřítku,
prodej na trhu, ale i povinné označování výrobků. Seminář je vhodný
pro drobné pěstitele a zpracovatele, kteří by vlastní domácí produkci
rádi uplatnili na trhu, popřípadě zvažují o rozšíření výroby pro účely
prodeje.
22. února 2014 proběhne seminář „Záchrana tradičních odrůd ovocných stromů“, který povede lektorka Dana Kindlmannová. Seminář
bude věnován možnostem záchrany tradičních odrůd ovocných
stromů, ochraně a ošetření stromů. Vhodné pro zahrádkáře, sadaře,
krajináře.
Počet účastníků všech akcí je limitován, proto neváhejte a přihlaste
se včas v kanceláři MAS, popřípadě přímo mailem nebo telefonicky:
724 643 050, [email protected]
Akce je podpořena z Programu rozvoje venkova.
Promoce:
Pokud student absolvuje 6 semestrů je pozván na slavnostní
promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrží
„Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“.
Ke studiu v našem konzultačním středisku mimo našich klientů zveme i zájemce z okolí.
Doba začátku přednášek je uzpůsobena dojezdu autobusu
z Trhových Svinů.
Pokud máte zájem dozvědět se nové informace, společně si nad
tématy popovídat a získat tak nové životní zkušenosti, neváhejte
nás kontaktovat, poskytneme Vám bližší informace.
Moderátoři konzultačního střediska DpS Chvalkov:
Bc. Dana Červonyjová
[email protected]
Mgr. Jitka Hoffelnerová
[email protected]
Tel. 386 323 137
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
Virtuální Univerzita třetího věku
Motto:
" Výuka přichází za seniorem"
Od ledna 2014 se náš domov stává konzultačním střediskem
v rámci projektu Virtuální Univerzity třetího věku.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nove občanství
Ve středu 16. října 2013 bylo uděleno státní občanství České republiky paní Ivetě Markové z Borovan.
Co je Virtuální Univerzita třetího věku?
Jedná se o projekt, který virtuální formou (prostřednictvím internetu) nabízí studium klasické Univerzity třetího věku, tzn. nabízí
seniorům vzdělání na vysokoškolské, univerzitní úrovni.
Pro koho je Virtuální Univerzita třetího věku vhodná?
Virtuální Univerzita třetího věku je určena seniorům, kteří se
z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (zejména kvůli vzdálenosti
a zdravotnímu stavu).
VU3V je vhodná pro všechny seniory, kteří mají zájem, dozvědět
se nové informace, seznámit se s novými věcmi.
Průběh studia v konzultačním středisku v DpS Chvalkov:
První výuková hodina proběhne 14. 1. 2014 od 13 hod. ve společenské místnosti domova tzv. „Růžové zahradě“.
V průběhu ledna 2014 bude u nás probíhat 0. pilotní semestr
týkající se astronomie. Jedná se o čtyři přednášky (sejdeme se pravidelně každé úterý od 14. 1. 2014 ve 13 hod.), které se budou týkat
slunečních hodin či astronomů Rudolfa II.
Vítání občánků
V závěru roku, 28. 11. 2013, byly v obřadní síni radnice slavnostně přivítány mezi občany našeho města tyto děti (zleva):
Natálie Moravčíková, Jiří Filipčík, Nela Hoffelnerová, Matyáš Humpa,
Barbora Kocinová, Jakub Švec
Od února 2014 začne klasický letní semestr, jehož téma si společně dohodneme v lednu v rámci pilotního semestru.
Kdo u nás může studovat?
- osoby se statusem důchodce
- invalidní důchodci bez rozdílu věku
- nezaměstnaní 50 +
Podmínky studia:
- vyplněná a kontaktním střediskem potvrzená přihláška
- zaplacený studijní poplatek
Studijní poplatek záleží na společně vybraném tématu:
* 0. kurz Astronomie stojí 150,- Kč,
* Ostatní kurzy 200 - 300,- Kč tj. cena za celý kurz
Ukončení semestru:
Na konci každého semestru (po jeho úspěšném absolvování) obdrží
student Pamětní list o absolvování daného semestru.
Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu 90 let panu
Janu Pišingerovi z Trhových Svinů.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
STRANA 5
POČÍTAČOVÝKOUTEK
Co všechno lze nosit na zápěstí III. díl
V posledním díle se podíváme na chytrý náramek Nike+
Fuelband, který byl představen
počátkem roku 2012.
Chytré telefony jsou stále
chytřejší, a proto k nim různí výrobci začali vyrábět různá chytrá
příslušenství.
Nike+ Fuelband je fitness doplněk s technologií identifikace
pohybu na základě manipulace
se zápěstím. Dokáže rozpoznat,
zda právě běháte, jdete chůzí nebo hrajete basketbal. Díky
osobnímu nastavení (váha, výška,
věk, pohlaví) zvládá přepočítávat
spálené kalorie, provedené kroky
a zejména novou virtuální hodnotu vymyšlenou v Nike, která se
nazývá Fuel (palivo). Každý den
tak budete „sbírat“ Fuely, přičemž
2 000 Fuelů je stanoveno jako
minimální doporučená aktivita
člověka v běžný den. Každý uživatel si musí nastavit vlastní cíl pro
následující den, a to nejpozději
do půlnoci.
Výhodou tohoto náramku je
displej, který je skrytý, dokud jej
nerozsvítí. Na displeji si můžete
zobrazit aktuální zisk Fuelů, spálené kalorie, provedené kroky
a zobrazení hodin. Displej má
v sobě technologii, která zjistí,
v jakých světelných podmínkách
se nacházíte a i na ostrém slunci
dokáže vysvítit pixely tak, aby byl
obsah čitelný. Naopak v tmavších
světelných podmínkách se jas
automaticky sníží. Data jsou tak
vždy příjemně čitelná.
V případě Fuelbandu je k dispozici více možností synchronizace.
Nejsnazší je pomocí technologie
Bluetooth s mobilním zařízením.
Druhou možností je pak připojení náramku k Macu přes rozhraní
USB. Vlastníky PC musím zklamat,
náramek s PC bojuje a nedokáže
vždy úspěšně provést synchronizaci. Nejpohodlnější cestou je použití bezdrátového spojení s iOS
zařízením.
Náramek si pamatuje až 7 dní
záznamů bez nutnosti synchronizace. Poté už ale musíte, pokud
nechcete přijít o některá data,
náramek jedním z výše uvedených způsobů připojit a data
synchronizovat. Výdrž baterky
lze odhadovat na maximálně na 2
dny podle četnosti nahlížení dat
v průběhu dne, resp. využívání
displeje.
dosažených Fuelů. V centrální
části se po synchronizaci objeví
kolik Fuelů bylo synchronizováno, a tedy doposud, v aktuální
den, dosaženo. Hodnota 1000
ukazuje dnešní cíl (k tomu více
na konci článku o Fuelbandu).
Ve spodní části jsou pak ukazatele spálených kalorií, provedených kroků a celkový denní průměr Fuelů za celou dobu nošení
náramku. Spodní lišta nabízí i širší
prozkoumání aktivity, náhled
přátel a jejich aktivity a konečně
osobní profil, ve kterém lze nalézt
Vaše rekordy – nejlepší den, nejlepší týden, nejlepší měsíc, nejdelší sérii splněných cílů a další
data z účtu Nike+.
V obrázku hlavní plochy aplikace
jsme viděli poměrně nízký stanovený cíl (1 000 fuelů, tzn. 2x méně
než je doporučené minimum).
Pokud si nebudete dávat dostatečně ambiciózní cíle, změní se náramek-motivátor v drahou hračku,
která bude jen informovat o aktivitě, ale nedonutí v aktivitě přidat.
Čeština sice není v aplikaci
podporována, ale lze si na to
zvyknout, protože celé ovládání
aplikace je velice intuitivní. (Zdroj
www.superapple.cz)
Prostředí aplikace
Základní plocha aplikace vybízí k synchronizaci a nahrání dat
z náramku do iPhone. V horní
části se ukazuje celkový počet
Jaroslav Salcer
KULTURA
PROGRAM KINA OD 1. DO 31. LEDNA 2014
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
FILMY OZNAČENÉ LOGEM
JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected] Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie
2. 1. čtvrtek v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
3. 1. pátek v 17.00 hod. a v 19.30 hod
5. 1. nedělev 17.00 hod.
5. 1. neděle v 19.30 hod.
WALTER MITTY
A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY
Repríza
Americký barevný dobrodružný film v českém znění
(104 min.)
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte
opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou
dinosauři.
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
HOBIT:
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Premiéra
Americká barevná dobrodružná komedie v českém
znění (114 min.)
Přestaňte snít, začněte žít
Hrají: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig, Adam
Scott, Shirley MacLaine, Kathryn Hahn a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč
4. 1. sobota v 17.00 hod.
PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY
Repríza
Americký barevný dobrodružný film v českém znění
(104 min.)
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte
opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou
dinosauři.
Mládeži přístupno
Vstupné: 150,- Kč Děti: 130,- Kč
4. 1. sobota v 19.30 hod.
HOBIT:
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Repríza
Americký barevný fantasy velkofilm v českém znění
režiséra Petera Jacksona (168 min.)
Druhý díl trilogie filmových adaptací od J. R. R.
Tolkiena Hobit.
Hrají: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard
Armitage a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 140,- Kč
Repríza
Americký barevný fantasy velkofilm v českém znění
režiséra Petera Jacksona (168 min.)
Druhý díl trilogie filmových adaptací od J. R. R.
Tolkiena Hobit.
Hrají: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard
Armitage a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
9. 1. čtvrtek v 19.30 hod.
10. 1. pátek v 19.30 hod.
PARANORMAL ACTIVITY:
PROKLETÍ
Premiéra
Americký barevný horor (84 min.)
Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly.
Hrají: Andrew Jacobs, Molly Ephraim, Richard
Cabral a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
6. 1. pondělí v 19.30 hod.
11. 1. sobota v 17.00 hod.
12. 1. neděle v 17.00 hod.
LÁSKY ČAS
Repríza
Britská barevná komedie režiséra Richarda Curtise
(123 min.)
Co kdyby se dalo žít nanečisto?
Hrají: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill
Nighy, Tom Hollander a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
SOBÍK NIKO 2
Premiéra
Finská barevná animovaná, dobrodružná komedie
v českém znění (75 min.)
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se
Niko vydává na záchrannou misi svého nevlastního bratra,
který je unesen zlými orly.
Mládeži přístupno
Vstupné: 90,- Kč
(Pokračování na další straně)
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
11. 1. sobota v 19.30 hod.
47 RONINŮ
Premiéra
47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile,
aby očistili čest svého mrtvého pána.
Americký barevný dobrodružný sci-fi thriller
v českém znění (119 min.)
Hrají: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki
a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 150,- Kč
12. 1. neděle v 19.30 hod.
47 RONINŮ
16. 1. čtvrtek v 19.30 hod.
17. 1. pátek v 19.30 hod.
20. 1. pondělí v 19.30 hod.
VLK Z WALL STREET
Česká barevná komedie (100 min.)
Opět se nám představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě.
Hrají: Václav Vydra, Dana Morávková, Jan Skopeček,
Lubomír Lipský, Václav Glazar, Jiří Pomeje a další...
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
Premiéra
Americké barevné životopisné drama (179 min.)
Fascinující životní příběh finančníka Jordana
Belforta - brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti,
moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit.
Hrají: Leonardo DiCaprio, P. J. Byrne, Jon Favreau
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
Premiéra
4 Americký barevný dobrodružný sci-fi thriller
v českém zněnní (119 min.)
7 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile,
aby očistili čest svého mrtvého pána.
Hrají: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki
a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč
18. 1. sobota v 17.00 hod.
19. 1. neděle v 17.00 hod.
13. 1. pondělí v 19.30 hod.
20. 1. pondělí v 9.45 hod.
ROZKOŠ
Premiéra
Česká barevná tragikomedie (111 min.)
…příliš mnoho zajíců, myslivcova smrt…
Hrají: Jana Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl,
Jan Budař a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 100,- Kč
MRŇOUSKOVÉ
Premiéra
Francouzsko-belgická barevná animovaná komedie
v českém znění (80 min)
Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství
a fantazie - do světa těch nejdrobnějších Mrňousků.
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Filmové představení nejen pro děti MŠ (65 min.)
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 20,- Kč
KAMEŇÁK 4
27. 1. pondělí v 19.30 hod.
Repríza
23. 1. čtvrtek v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
24. 1. pátek v 17.00 hod. a v 19.30 hod
NĚŽNÉ VLNY
Premiéra
Česká barevná komedie (114 min.)
Režisér Jiří Vejdělek přichází s novou filmovou komedií
Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert
Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan
Budař, Taťjána Medvecká, Václav Kopta a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč
25. 1. sobota v 19.30 hod.
26. 1. neděle v 19.30 hod.
HERKULES:
ZROZENÍ LEGENDY
Premiéra
Americký barevný thriller (137 min.)
Výpravná akční historická podívaná ve stylu Gladiátora
Hrají: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
NYMFOMANKA, I. ČÁST Premiéra
Dánské barevné drama (110 min.)
Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Nymfomanka
se vám může líbit a nemusí, ale musíte jí vidět. Trier zase
posouvá hranice a my chceme být při tom.”
Hrají: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård,
Stacy Martin, Uma Thurman, Shia La Beouf, Jamie
Bell, Wilem Dafoe a další
Mládeži do 18 let nepřístupno
Vstupné: 80,- Kč
30. 1. čtvrtek v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
31. 1. pátek v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
VEJŠKA
Premiéra
Česká barevná komedie režiséra Tomáše Vorla
(85 min.)
Kultovní film Gympl pokračuje
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková,
Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana
Chýlková, Filip Vorel, David Vávra, Petr Čtvrtníček,
Marie Kružíková a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
Předprodej:
Infocentrum
Žižkovo nám. T. Sviny tel. 380 120 515
Kulturní dům T. Sviny tel. 386 322 930
27. 1. pondělí ve 13.30 hod.
DIVADLA
SÁL KD TRHOVÉ SVINY
22. 1. středa od 19.00 hod.
Divadelní společnost Háta uvádí americkou komedii.
WILTON MANHOFF: BÁSNÍK A KOČKA
Mohou se dva, jak mentálně, tak společensky rozdílní lidé stát přáteli a možná víc, než přáteli? Na newyorském Manhattanu je možné všechno. Neúspěšný spisovatel Felix pracuje na rohu v knihkupectví a nevycházejí mu ani jeho
povídky, ani jeho život. Svou frustraci ventiluje mimo jiné tím, že pozoruje dalekohledem svou sousedku Doris, které si
přivydělává prostitucí a zásadně nestahuje rolety. Jako správný Američan, který ctí zákony, upozorní domácího, jaký business
kvete v jeho domě. To ovšem netuší, jak si tím sám zkomplikuje život. Doris totiž není žádný vrnící mazlíček, ale divoká kočka.
Vpadne do spisovatelova bytu i života s razancí mrštné pumy. Felix i Doris prolétnou šlajsnou výčitek, vzájemného obviňování,
usmiřování, milování, hádek, aby si na konci uvědomili cenu života a zodpověděli si důležitou a zároveň jednoduchou otázku:
Kdo vlastně jsou? Po senzačním úspěchu na Brodwayi s Barbarou Streisandovou a Georgem Segalem se tato hra dočkala
i filmového zpracování v Hollywoodu.
Osoby a obsazení: Felix - Lukáš Vaculík, Doris - Kateřina Hrachovcová
Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
DIVADLA PRO DĚTI
SÁL KD TRHOVÉ SVINY
25. 1. sobota od 16.00 hod.
Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí pohádku.
O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
Na zámku v jednom království chtějí vdát princeznu Zlatavu za urozeného nápadníka, protože království
nemá krále. Princezna se ale vdávat nechce a tak se vydá pro radu k babce kořenářce. Cestou potká hajného Ondřeje, který se
jí zalíbí a on její lásku opětuje. Královna nechá vyhlásit, že ten, kdo princeznu najde v tajné komnatě ve věži, se stane králem.
Loupežníci Hrombambul a Strašbuján, kteří v království řádí, se převléknou za prince a ucházejí se o princezninu ruku. Ondřejovi
babka kořenářka poradí, aby se převlékl za medvěda a šel také do zámku hledat princeznu. Všichni po princezně marně pátrají.
Ale jediný Ondřej v přestrojení za medvěda najde cestu k princezně a k jejímu srdci.
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta Krejčíková / Martina Macková, Libor Jeník, Radovan Snítil,
Daniel Koťan
Na motivy lidové pohádky napsala Dana Pražáková
Režie: Dana Bartůňková
Vstupné: 80,- Kč
PŘEDNÁŠKY BESEDY
Loutková scéna KD T. Sviny
14. 1. úterý od 18.00 hod.
Sdružení Růže pořádá
KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Vhodné pro seniory, matky na MD, nezaměstnané, ale i další občany – nikdy nikdo neví, co bude za rok, dva…
Vstupné zdarma
PTAČÍ ÚLET
Filmové představení nejen pro děti ZŠ (85 min.)
Americká barevná animovaná komedie v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
NABÍDKA
PŘEDPLATNÉHO
DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KONCERTŮ
KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY I. pololetí 2014
22. 1. středa od 19.00 hod.
Divadelní společnost Háta uvádí americkou komedii
WILTON MANHOFF: BÁSNÍK A KOČKA
Mohou se dva, jak mentálně, tak společensky rozdílní lidé stát přáteli a možná víc, než přáteli? Na newyorském Manhattanu je možné všechno. Neúspěšný spisovatel Felix pracuje na rohu v knihkupectví a nevycházejí mu ani jeho
povídky, ani jeho život. Svou frustraci ventiluje mimo jiné tím, že pozoruje dalekohledem svou sousedku Doris, které si
přivydělává prostitucí a zásadně nestahuje rolety. Jako správný Američan, který ctí zákony, upozorní domácího, jaký business
kvete v jeho domě. To ovšem netuší, jak si tím sám zkomplikuje život. Doris totiž není žádný vrnící mazlíček, ale divoká kočka.
Vpadne do spisovatelova bytu i života s razancí mrštné pumy. Felix i Doris prolétnou šlajsnou výčitek, vzájemného obviňování,
usmiřování, milování, hádek, aby si na konci uvědomili cenu života a zodpověděli si důležitou a zároveň jednoduchou otázku:
Kdo vlastně jsou? Po senzačním úspěchu na Brodwayi s Barbarou Streisandovou a Georgem Segalem se tato hra dočkala
i filmového zpracování v Hollywoodu.
Osoby a obsazení: Felix - Lukáš Vaculík, Doris - Kateřina Hrachovcová
Režie: Antonín Procházka
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
11. 2. úterý od 19.00 hod.
Fanny Agentura uvádí komedii
ZORA KOSTKOVÁ: Z LOUŽE POD OKAP
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo...a není tomu jinak ani dnes. Námět komedie pochází
z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se ovšem na příběh
paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme s humorem, vtipem a s nadhledem. V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh dopadne, ale slibujeme, že
bude hlavně k smíchu.
Osoby a obsazení: Zastupitel Korýtko - VLADIMÍR KRATINA, Anděla Pokorná, vědecká pracovnice - DANA
HOMOLOVÁ, Karin, realitní makléřka - MICHAELA DOLINOVÁ, Bertík, brigádník - FILIP TOMSA
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
4. 3. úterý od 19.00 hod.
Agentura Aura-Pont
ZDENĚK IZER
„Turné čtyř můstků“
Hudebně-zábavná show, ve které se diváci opět setkají s nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera, přijíždí
do Trhových Svin!
Hrají: Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
SKUPINA – A; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013STRANA 7
25. 3. úterý od 19.00 hod.
konec května od 19.00 hod.
Agentura Hot Jazz Praha
Divadlo Sklep Praha
ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS
BESÍDKA 2014
„si troufají na ještě krasší perly swingu2“
JEŠTĚ!
Radostné výkřiky rozesmátých posluchačů, jež provázely závěry našich koncertů Perel swingu, slévají se
do jednoho nejtypičtějšího zvolání: Ještě, ještě! Odvaha, s níž jsme se chopili swingových perel, přinesla mnoho radosti nám
i posluchačům. Způsobila však též, že nám narostla křídla. A proto jsme se rozhodli uchopit JEŠTĚ krasší, JEŠTĚ náročnější
swingové kusy. Funglnová show Perly swingu 2 přináší JEŠTĚ pekelnější temporytmus amerických bigbandových prskavek
i JEŠTĚ naléhavější nostalgickou melancholii tklivých českých melodií. JEŠTĚ bláznivější synkopická smršť! JEŠTĚ něžnější náruč
harmonie a romantiky. Splendidní zábava ve znamení krásy a vkusu (jak to půjde...)! Perly swingu 2 jsou tu, neboť toho nemáme
JEŠTĚ dost!
SKUPINA – A; B
Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč
Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční
Besídky Divadla Sklep.
Hrají: D. Vávra, J. Burda, L. Vychodilová, M. Šteindler, T. Kučerová, L. Andelová, J. Hanáková, F. Váša, event..
T. Hanák
Kapela Divadla Sklep: D. Noll, J. Podzimek, H. Navarová, R. Fojtíček, V. Vitiska, M. Marinová a další
SKUPINA – A; B
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
29. 4. úterý od 19.00 hod.
Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”
Osoby a obsazení - Principál: Jan Hraběta, Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha: Zdeněk Svěrák, Doktor
Vypich: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel, Vlasta: Petr Brukner nebo Genadij Rumlena, Bárta: Václav Kotek
nebo Marek Šimon, Šikovatel Vogeltanz: Miloň Čepelka
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč
Divadlo Palace
DAN GORDON: CENA ZA NĚŽNOST
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně Oscara za nejlepší film. Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu,
předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije
jen pro svou dceru Emmu, které se snaží organizovat a kontrolovat život. V průběhu hry sledujeme Emminu snahu vymanit se
z matčina područí, která vyvrcholí manželstvím s floutkem Flapem, se kterým má tři děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak by
si matka přála. Pak ale Emma onemocni rakovinou a vztah obou žen se mění, u Emminy smrtelné postele si věčně nespokojena
Aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje. Osvěžující komediální akcent vnáší do hry krom neustálého špičkování se matky
s dcerou i postava bývalého astronauta, opilce a sukničkáře Garretta, který se vytrvale pokouší získat nedostupnou Auroru.
Ve filmu tuto postavu neodolatelně ztvárnil Jack Nicholson, matku s dcerou hrály Shirley MacLainová a Debra Wingerová.
Hrají: Jana Janěková, Alexej Pyško, Jitka Čvančarová, Jan Kačer, Daniela Choděrová, Marcela Holubcová
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Viktorie Čermákova
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
13. 5. úterý od 19.00 hod.
28. 6. sobota od 19.00 hod.
Divadlo Járy Cimrmana
ZÁSKOK
Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v I.
pololetí roku 2014. Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si
můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu.
Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení.
Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby.
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „A“ je 1 274,- Kč = 30% SLEVA
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „B“ je 1 312,- Kč = 20% SLEVA
Divadelní spolek Frída
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „C“ je 1 040,- Kč = 20% SLEVA
KOLEGA MELA GIBSONA
je komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla,
zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, během něhož se
dozvíme nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem
Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život.
Hlavní role - One man show komedie – Martin Trnavský
Scénář: Tomasz Jachymek
Překlad a úprava: Martin Trnavský
Režie: Jakub Nvota
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny.
Přihlášky přijímáme do 8. ledna 2014.
tel./fax. 386 322 930
e-mail: [email protected]
Městské kulturní středisko
Sídliště 710
374 01 Trhové Sviny
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi.
Cestovatelská promítání
Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení ..., ale i dobrého posezení u zajímavých promítání z různých koutů naší zeměkoule !
Stejně jako v loňském roce Vás v tento čas oslovuji a zvu na cestovatelská promítání, se kterými přijíždíme opakovaně v měsících leden
– březen do měst i obcí, abychom Vám s mými hosty - profesionálními
průvodci, cestovateli, novináři a fotografy i příležitostnými dobrodruhy - zpříjemnili zimní večery touláním po naší planetě při poutavých
i zábavných povídání za doprovodu originálních fotoshow.
V prvních měsících roku 2014 zveme srdečně i Vás obyvatele
Trhových Svinů a okolí do loutkové scény místního kulturního domu, začínáme opět vždy v 18 hodin.
Nenechte si ujít jistě atraktivní program :
30. 1. SRÍ LANKA
27. 2. PŘES MOSKVU A PETROHRAD NA SOLOVECKÉ OSTROVY
27. 3. POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Mirissa
Ke každému z večerů se v Trhovosvinenských listech vždy vrátím podrobněji v následujících měsících. Nyní tedy promítání a povídání lednové:
30. 1. 2014 SRÍ LANKA
Čajový ostrov
Když se řekne Cejlon, leckomu naskočí v myšlenkách čaj. Naprosto
oprávněně, neboť z tohoto ostrova pochází jedny z nejlepších čajů na světě. Ale nejen to. Srí Lanka, což je správné pojmenování země, která se na ostrově rozkládá, vyváží i fantastické koření, drahokamy, v jednom z chrámů
je coby vzácná relikvie schován Buddhův zub a v národních parcích žijí
divoké populace slonů. Chcete vědět víc?
Srí Lankou vás provede náš první host - fotograf, publicista a cestovatel
Topi Pigula.
Jaroslav ZEMAN
Kandyjské tance
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
Novinky ve fondu knihovny
Vzhůru do tance !
Plesová sezóna 2014 v tanečním sále KD Trhové Sviny:
25. ledna - Sportovní ples - Happy band
31. ledna - Farní ples - S.A.M.
8. února - Ples dobré vůle - Live
14. února - Valentýnská zábava - G-club
22. února - Hasičský ples - Obzor
8. března - Svíčkový ples - Globus
14. března - Muzikantský ples - Babouci, S.A.M., Podhoranka
Jordan, Nicole: Zdráhavá Julie
Poledňáková, Marie: S kým mě bavil svět
Benzoni, Juliette: Příběhy francouzských zámků
Kříženecký, Jaroslav: Jiří Adamíra
Taylor, Patrick: Doktore, to je ale kotrmelec!
Dlouhý, Michal: Četnické případy
Slaughter, Karin: Démoni
Brdička, Jan: Jiří Bartoška
Roberts, Nora: Krajina světla
Small, Bertrice: Francesca
Vinklář, Jakub: Jana Dítětová
Rollins, James: Krvavé evangelium
King, Stephen: Lunapark
Morrell, David: Na hraně temnoty
Havlíček, Petr: Superjídelníček
Řeháčková, Věra: Lázeňská známost
Upozornění čtenářům!
Od 20. 12. do 31. 12. 2013 knihovna uzavřena - dovolená.
Marcela Dudová
Restaurace, rezervace, Vánoce
Již měsíc je v provozu restaurace v KD Trhové Sviny. Chcete-li strávit
večer v příjemném prostředí, pak věříme, že si k nám najdete cestu.
Našich služeb využilo k soukromé oslavě už několik rodin. Proto se
vám možná stalo, že jste nás chtěli navštívit a u dveří vás uvítal nápis
zadáno nebo rezervováno.
Věřte, že bychom rádi vyhověli všem. Kapacita míst je ale omezená
(max. 22 židlí) a také je pochopitelné, že rodinné nebo firemní oslavy
jsou určené pro uzavřenou společnost. Každý má možnost včas si místo v restauraci zarezervovat. Jinými slovy, když je zadáno, není zavřeno.
V zimním období je v restauraci
následující provozní doba:
PO – ÚTzavřeno
ST – ČT1700 - 2200
PÁ1100 - 2300
SO1700 - 2300
NE1300 - 1900
Zároveň si vás dovolujeme informovat o provozu restaurace v období Vánoc:
23. 12. – 25. 12.zavřeno
26. 12. – 27. 12
1700 - 2300
28. 12.rezervováno
29. 12. – 30. 12.zavřeno
31. 12. zadáno pro silvestr. oslavu
1. 1.zavřeno
Adventní setkávání
Kulturní a informační centrum, Sbor dobrovolných hasičů
a Městské kulturní středisko opět připravily setkání čertů, andělů
a Mikulášů na náměstí u kašny.
Ta se po roce zase na chvíli proměnila v malé peklo s čerty i čerticemi různého vzrůstu, všech barev srsti a rohů roztodivných tvarů. I ostatní nadpřirozené bytosti si daly na svém vzhledu záležet
a všem tak připravily opravdu pěknou podívanou.
Adventní atmosféru podtrhovala vánoční výzdoba, ale nejvíc
stejně zářily oči těch nejmenších. Znovu se všichni můžeme předvánočně sejít 11. prosince v 18 hodin při zpívání koled (jedná se
o celostátní akci Česko zpívá s Deníkem) nebo při našich tradičních
Vánocích na rynku 23. prosince od 17,30 hod.
MěKS
V souvislosti s blížícími se oslavami Silvestra a plesovou sezonou
bychom chtěli upozornit na platnost nového zákona o prodeji lihovin,
který zakazuje konzumaci vlastních alkoholických nápojů v prostorech, kde
probíhá kulturní akce. To znamená, že hosté nesmějí v sále konzumovat alkohol
přinesený z domova ani ten, který případně vyhrají v tombole.
Respektujte, prosím, tento zákon, abychom se nevystavovali zbytečným problémům.
Přejeme všem krásný adventní čas, klidné Vánoce a veselého Silvestra.
Na vaši návštěvu v roce 2014 se těší Zdeňka a Jiří Vretosovi.
AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA
Program KIC v lednu:
pondělí 6., 13., 20., 27. ledna - sebeobrana Krav maga s Lukášem
Peštou, pro začátečníky i mírně pokročilé, v tanečním sále KD
Trhové Sviny od 20 hodin.
čtvrtek 30. ledna - loutkový sál KD Trhové Sviny od 18 hodin,
cestovatelské promítání SRÍ LANKA – průvodcem nám bude cestovatel, fotograf a spisovatel Topi Pigula. Vstupné 70 Kč.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
STRANA 9
Jarmarkové zážitky
Po loňské úspěšné premiéře nasadil letošní vánoční řemeslný jarmark ještě vyšší laťku.
Vzrostl počet prodejců a hned u několika stánků se přidala i možnost vyrobit něco vlastnoručně (nebo se o to aspoň pokusit). Pro své parádivé blízké
jste mohli vytvořit šperk z fimo hmoty, z vinutých perel nebo smaltu. Do své
domácnosti jste mohli pořídit věnce a svícny různých stylů nebo svíčky ze
včelího vosku. Vánočnímu stromku se dali zakoupit nebo za odborného dohledu zhotovit plstěné ozdoby nebo andílci z korálků. Nechyběly bylinky,
domácí marmelády, keramika, výrobky z vlny a pedigu …
Příjemným zpestřením se ukázal stánek v předsálí, kde učni místního
SOU prodávali punč a sladké občerstvení – už jen za tu vůni, která díky
nim celý jarmark provoněla, patří pedagogům a jejich studentům velké
poděkování.
Kdo na rozdíl ode mne dorazil na jarmark až odpoledne, potěšil i další
ze svých smyslů: na pódiu zněla hudba v podání žáků ZUŠ.
Za organizaci této (už asi tradiční ?) akce děkujeme paní Šárce
Floderové z KIC, slečně Lence Tůmové a zaměstnancům KD.
H. Halešová
O koloběhu peněz trochu jinak aneb Tajemství lokálního multiplikátoru
Docela často slýcháme, že bychom měli kupovat naše české
výrobky, že tím podporujeme
naši českou ekonomiku. Podobně
se teď mluví i o důležitosti nákupu
lokálních, tedy místních výrobků.
Důvodů, proč je nakupování
zboží vyrobeného v naší lokalitě
důležité, je celé řada. Dovolím si
dnes opominout tzv. ekologické
důvody, které hovoří o tom, že
např. potraviny dovážené zdaleka znamenají také vyšší náklady
na dopravu a obaly (oba tyto faktory významně zatěžují životní
prostředí), ale také nutnost používat různé stabilizátory a tzv.
éčka k prodloužení trvanlivosti
potravin, což dle výzkumů není
nic dobrého pro naše zdraví.
Pokusím se Vás seznámit s metodou, jejímž otcem je známý anglický ekonom J. M. Keynes. Tato
metoda je reakcí na hospodářskou krizi a zkoumá toky peněz
v místních ekonomikách pomocí
tzv. lokálního multiplikátoru.
Velice jednoduše řečeno –
představte si, že k nám do města
přijde tisícikoruna, která pouští
svou fialovou barvu – každý, kdo
bude mít fialové prsty (někdo mu
s ní zaplatí), vydělal.
Půjčím si příklad ze studie
„Penězům na stopě“, kde se srovnávají dvě Lhoty.
V Lokální Lhotě je zvykem nakupovat domácí výrobky z 80%.
V této Lokální Lhotě bydlí Jiřík,
který má právě narozeniny a teta
z Prahy mu poslala tu pomyslně
barvící tisícikorunu. Jiřík se rozhodne celou částku utratit za občerstvení na oslavu pro spolužáky
– za 200 Kč nakoupí (asi v akci) pití
v místní pobočce nadnárodního
řetězce hypermarketů (to jsou
peníze, co jdou z lokality pryč)
a za 800 Kč nakoupí dort a zákusky v místní cukrárně. Majitelka
cukrárny dá 640 Kč ( 80% z 800Kč)
sousedovi, který jí ve svém servisu opravil auto a zbylých 160 Kč
pošle jako doplatek za služby
mobilnímu operátorovi. Soused
také narozeniny a shodou okolností také dostal od tety fialovou
tisícikorunu. Petříkovi ale leží
v hlavě hračka z reklamy v televizi, a tak si ji také hned za 800 Kč
po telefonu objedná. Zbylých
200 Kč utratí v místním kině, kam
pozve svou spolužačku.
Provozovatel kina (v Děravé
Lhotě!) přiveze z celostátní kon-
automechanik vezme rodinu
do restaurace na oběd, kde utratí
512 Kč (opět 80% z utržené částky) a za 128 Kč si po internetu objedná film na DVD. Majitelka restaurace se může vydat přes ulici
ke kadeřnici, kde zaplatí 410 Kč
a do světa pošle 102 Kč za škrabku na brambory, která se jí líbila
v katalogu.
V příznačně nazvané Děravé
Lhotě je poměr peněz, které lidé
utratí za lokální výrobky a služby
právě opačný, tzn. 20% zůstává
ve městě, zbytek jde do světa. Zde
bydlí řekněme Petřík, který má
ference o úpadku malých kin
umělohmotnou kytku za 160 Kč
a na výplatu pro uklízečku mu
zbude 40 Kč. Když budu počítat,
že i uklízečka ve městě utratí jen
20%, snad se jí podaří za 8 Kč koupit alespoň dvě housky.
Nechceme-li dál počítat s haléřovými položkami, koloběh tisícikoruny tu končí, fialové prsty má
kromě Petříka jen provozovatel
kina a uklízečka. Sečteme-li peníze utracené ve městě, dojdeme k částce 1.250 Kč (a to včetně
původní tisícikoruny) – tzn. k 1,25
násobku původní částky.
Daleko veseleji už to vypadá
v Lokální Lhotě, kde se i po desátém kole pořád ještě utrácí víc
než 100 Kč, je zde tedy daleko
více lidí s fialovými prsty a tetiččin dar zde vygeneroval příjmy
v hodnotě pětinásobku původní
částky! A právě toto vyšší či nižší
zhodnocení původního vkladu se
nazývá multiplikátor.
Je potřeba ještě podotknout,
že z uvedených příkladů nemá
vyplývat, jestli je lepší kupovat
dorty nebo hračky a také je jasné,
že některé věci – např. elektřinu,
většinou nelze koupit u souseda.
Pokud Vás v tuto chvíli zaujalo
to, jak může být nakupování lokálních výrobků výhodné pro celou
komunitu, jsme na začátku cesty
a otevírá se před námi celá řada
otázek.
Je jasné, že na výsledek multiplikace mají vliv nejen jednotlivé
rodiny, ale i podnikatelé, firmy
i samotné Město, které je významným investorem v lokalitě.
Při rozhodování co a kde koupíme, rozhoduje především cena,
kvalita, ale třeba i čas, který strávíme nákupem či cestou na nákup. V případě Města je také potřeba dodržovat zákony – např.
při zadávání veřejné zakázky
nelze jako jedno z kritérií uvést
„výhodu pro místní firmu“.
Každý ale máme možnost při
výběru zboží či služeb zohlednit
i výhodu toho, že peníze zůstávají doma, představit si, kolikrát
se ta moje koruna může v té „Naší
Lhotě“ znásobit.
V. Korčaková
STRANA 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
INZERCE Plánujetenovýrodinnýd m,rekonstrukcipodkroví?
Opravujeteusedlost,za izujeteprovozovnunebobyt?
ing.arch.MarekFalcník
Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech
děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí
pracovních úkolů v roce 2013 a přeje jim a jejich ízení,
zpracujistudiiiprojektsprofesemiprostavební
rodinám do nového roku 2014 hodně
zam enístávajícíhostavu,návrhatypickéhonábytku,
pracovních a životních úspěchů.
et,po árnízprávu,
posudekstatika,hydrogeologa,rozpo
zaji t nív echpot
ebnýchstanovisek,jednánísú ady
Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,
Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel:605505654,www.atelierf.cz,falcnik
@atelierf.cz
tel. č. 386305277, e-mail [email protected]
TrhovéSvinyRejta444
Plánujetenovýrodinnýd m,rekonstrukcipodkroví?
Opravujeteusedlost,za izujeteprovozovnunebobyt?
ing.arch.MarekFalcník
zpracujistudiiiprojektsprofesemiprostavební ízení,
zam enístávajícíhostavu,návrhatypickéhonábytku,
posudekstatika,hydrogeologa,rozpo et,po árnízprávu,
zaji t nív echpot ebnýchstanovisek,jednánísú ady
tel:605505654,www.atelierf.cz,[email protected]
TrhovéSvinyRejta444
Po ukončení činnosti pohřební služby POPP a převzetí pronájmu
hřbitovní kaple jsme otevřeli na nové
adrese: ul. Nové město 180, Trhové Sviny
- 50 metrů od Žižkova náměstí směr na Nové Hrady
naproti fotoatelieru paní Julie Jandové
OTEVÍRACÍ DOBA: po-pá 7:30-15:30 - po tel. dohodě nepřetržitě
Kompletní nabídka pohřebních služeb.
Nemusíte nikam jezdit a objíždět pohřební službu, úřady, nemocnice.
Veškeré záležitosti nechte na nás – postačí jedna schůzka
-
veškeré typy pohřbů a rozloučení
- možnost splátek bez navýšení ceny
kremace bez obřadu
- možnost projednání přímo u Vás doma
Abyste nemuseli absolvovat psychicky náročnou cestu do nemocnice, vyzvedneme a doručíme Vám
na zákl. plné moci osobní věci zesnulého.
poradna a aktivní právní a ekonomická pomoc v případě smrtelné nehody nebo pracovního úrazu
Obraťte se na nás s důvěrou –
za pohřební službu Memory s.r.o. Věra Trajerová a Jaroslav Hajný
Nepřetržitá linka pro převoz zesnulých a bezplatná informační
605 291 822
linka: 800 66 66 88 601 327 554
více informací na: WWW.PSMEMORY.CZ
Ve chvílích nejtěžších jsme Vám blíž
Po ukončení činnosti pohřební služby POPP a převzetí pronájmu
hřbitovní kaple jsme otevřeli na nové
město 180, Trhové Sviny
adrese: ul. Nové UPOZORNĚNÍ
- 50 metrů od Žižkova náměstí směr na Nové Hrady
naproti fotoalelieru
paní Julie
Jandové
Vážení
čtenáři,
tel. dohodě nepřetržitě
OTEVÍRACÍ DOBA: po-páz důvodu
7:30-15:30 - povelkého
množství aktuálních
Kompletní nabídka pohřebních
služeb.se romáinformací
Nemusíte nikam jezdit a objíždět pohřební službu,
nemocnice.
nuúřady,
na pokračování
Veškeré záležitosti nechte na nás – postačí jedna
schůzka
Těžák
-
dočkáte až v příš-
veškeré typy pohřbů a rozloučení
- možnost splátek bez navýšení ceny
tímu Vás
čísle.
kremace bez obřadu
- možnost projednání přímo
doma
Za pochopení
Abyste nemuseli absolvovat psychicky náročnou cestu do nemocnice,
vyzvedneme aděkuje
doručíme Vám
redakce.
na zákl. plné moci osobní věci zesnulého.
poradna a aktivní právní a ekonomická pomoc v případě smrtelné nehody nebo pracovního úrazu
Obraťte se na nás s důvěrou –
za pohřební službu Memory s.r.o. Věra Trajerová a Jaroslav Hajný
Nepřetržitá linka pro převoz zesnulých a bezplatná informační
605 291 822
více informací na: WWW.PSMEMORY.CZ
linka: 800 66 66 88
!!! POZOR ZMĚNA !!!
KADEŘNICTVÍ
Trocnovská 87, (vedle Lověnky)
NOVÉ telefonní číslo do provozovny
721 706 988
Vedoucí provozovny: Petra Karbová
Kadeřnice:
Petra Karbová
774 575 570
Jitka Ertlová
723 314 434
Bára Horáková
773 182 948
Pracovní doba zůstává stejná.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013STRANA 11
Italský zápisník GTS 2/
Cave canem!
Turisté, shánějící v jižní Itálii
nějaký suvenýr, často narazí
na upomínkové předměty s motivem psa a nápisem „Cave canem,“ což česky znamená „Pozor
na psa!“ Mnozí je přejedou pohledem, pomyslí si, co je to za nesmysl a koupí cosi jiného. Existuje
však také skupina informovaných
a všímavých turistů, kteří znají
původ tohoto motivu. Viděli ho
totiž na vlastní oči, a to v jednom
z nejznámějších archeologických
areálů na světě. V Pompejích.
Mezi ty informované se v rámci
říjnové exkurze zařadili i svinenští gymnazisté.
Za svou slávu vděčí Pompeje
vlastně svému zániku. Když
v roce 79 n.l. nečekaně vybuchla nedaleká sopka Vesuv, bylo
město – podobně jako sousední
Herkulaneum a Stabie - na téměř dvě tisíciletí pohřbeno
a kompletně zakonzervováno
pod několikametrovou vrstvou
sopečného materiálu. Císař Titus
tehdy rozhodl, že Pompeje nebudou obnoveny. Rčení „Sejde
z očí, sejde z mysli“ bylo pak
stoprocentně naplněno. Teprve
na konci 16. století náhodou
objevil polohu města architekt
Fontana, když dělal úpravy toku
řeky Sarno. Zřejmě se ale zalekl
erotické výzdoby, kterou nalezl, a proto musely Pompeje
na své další „znovuobjevení“
čekat až do poloviny 18. století. Soustavný archeologický
výzkum začal teprve Giuseppe
Fiorelli v roce 1860. Od té doby
byly odkryty – nebo spíše vykopány – téměř tři pětiny rozlohy
města. Zbytek je zatím ponechán pro budoucí archeology
a lepší vědecké metody. I tak nabízejí Pompeje úchvatný výlet
do minulosti a do života starověkých Římanů.
Město založili v 7. stol. př. n.
l. Oskové při ústí řeky Sarno
do Neapolského zálivu. Po nich
zde vládli Etruskové, Samnité
a nakonec Římané. U ústí řeky
byl přístav, a tak velkou část návštěvníků města tvořili námořníci.
Dnes je vystřídaly početné výpravy turistů z celého světa.
Návštěvníci většinou vstupují
do areálu Mořskou bránou (Porta
marina), která vede směrem
k moři vzdálenému zhruba jeden
kilometr. Naše výprava vnikla
do starověkých Pompejí vchodem na opačném konci u amfiteátru, určeném pro školní skupiny.
Provázel nás místní italský průvodce. Pokud byste zkusili nějakou viditelnou skupinu provázet
sami, tak vás nejspíš na udání
jiných průvodců zatkne policie.
Musíte mít totiž licenci a tu není
lehké získat. Stačí si „naklonit“
jen úřady a mafii. Jedna známá
průvodkyně se o získání licence snažila řadu let, ale nakonec
to vzdala. Místní si prostě hlídají
svou obživu. A o tu je na jihu Itálie
značná nouze.
Starověké Pompeje měly vše,
co správné a prosperující město
mělo mít. My jsme začali prohlídku v amfiteátru (aréně). Ta
sloužila k „humanistické“ zábavě
Římanů, kterou byly souboje gladiátorů. Aréna je menší než římské Kolosseum. Je to však jedna
z prvních římských arén vůbec.
Má oválný tvar a je částečně zapuštěna do terénu, aby tribuna
nemusela být stavěna do takové
výšky. Chybí zde podsklepení
a jsou tu pouze dva vchody. Nebo
spíše vchod pro živé a východ
pro mrtvé. My jsme naštěstí prošli
arénou beze ztrát.
Ulice města jsou z větší části
rovnoběžné. Hlavní turistickou třídou je dnes Via dell Abbondanza,
z níž můžete libovolně odbočovat
do postranních
ulic a uliček.
U odkrytých
domů se nedochovala žádná
patra. Významné
objekty
jsou
však postupně
z a s t ř e š o v á n y,
což pro turisty
znamená, že mohou při pohledu
na dochované
nástěnné malby
či nápisy využít
Pompeje. Zdobené výklenky na šaty v pře- b l a h o d á r n é h o
vlékárně lázní. Foto: J. Kocina stínu. V mnoha
objektech se můžete setkat proto k rychlému zhroucení mrai s hrůznou připomínkou dávné ku plynů, popela a pyroklastik.
tragédie. Jsou to sádrové odlit- Důsledkem byl tzv. pyroklastický
ky lidských těl v okamžiku smrti. proud o teplotě několika set stupGiuseppe Fiorelli si kdysi všiml, ňů Celsia a rychlosti 200-300 km/h
že kopáči nalézají mnoho záhad- valící se nezadržitelně po úboných dutin s lidskými či zvířecími čí Vesuvu směrem na Pompeje.
kostmi. Nechal tedy dutiny vylít Nikdo nemohl uniknout. Město
sádrou a umožnil Pompejanům bylo pohřbeno pod šesti metry
alespoň částečně vyjít z říše mrt- popela a pyroklastik.
vých. Nalezeno bylo asi dvanáct
Protože Plinius ml. byl vůbec
set „těl“. Většina z dvaceti tisíc prvním, kdo takový výbuch sopobyvatel se tedy kdysi zachránila. ky popsal (přirovnal tvar sopečAle co vlastně všechny mrtvé za- ného mraku k pinii), označuje
hubilo? Vraťme se na chvíli o dva se podobný typ erupce jako
tisíce let nazpět, do onoho tragic- „pliniovský.“
kého dne.
Doposud měli
všichni za to, že
k erupci Vesuvu došlo 24. srpna roku
79 n. l. Datum zaznamenal ve svém
dopise
historiku
Tacitovi jistý Plinius
mladší, jenž celou
katastrofu pozoroval ze své vily
na mysu Misenum
v Neapolském zá- Ulice v Pompejích. Už víte, kdo vynalezl přechody pro chodce?
Foto: F. Slípka
livu. V posledních
letech však vědci
tvrdí, že nalezené zbytky plodin
Ale vraťme se zpět do měssvědčí spíše o pozdějším datu ta. Kromě amfiteátru jsou
– nejspíše 24. říjnu. Neznámý v Pompejích i další nezbytné věci:
středověký přepisovatel Pliniova velké náměstí (forum), bazilika
textu mohl datum omylem po- (prostor pro veřejné záležitosti),
změnit. Ať už to bylo v srpnu nebo velké a malé divadlo (odeion),
v říjnu, jisté je, že k mohutné erup- tržnice, pekárny, chrámy – či spíci sopky došlo kolem poledne. še jejich zbytky, několikery lázně
Obyvatelé města přitom považo- (thermy), nevěstince (lupanary),
vali Vesuv za dávno neškodný. Pro veřejné kašny (město mělo vodnešní seismology by to ale nebyl dovod) a zejména zbytky honospřekvapivý výbuch. Pompejané ných i chudších domů.
Římské lázně – pompejské nebyli už v roce 62 n. l. varováni bohem Vulkánem, který způsobil vyjímaje – byly obdivuhodným
mohutné zemětřesení. Většina zařízením sloužícím nejen k očisměsta při něm byla poničena a až tě těla, ale také k osvěžení ducha.
do roku 79 nestačily být škody Zatímco velké lázně v Římě nabíopraveny – což svědčí o možných zely i zábavu a vzdělání, ty pomdalších zemětřeseních. Erupce pejské byly trochu skromnější
v roce 79 byla tak mohutná, že vy- – mohli jste si zacvičit či spolevrhla sopečný pyroklastický ma- čensky pokecat. Uvnitř ale bylo
teriál nejméně do výše 10 -15 km. vše, co zde být mělo: oddělené
Během odpoledne a počátkem části pro ženy a muže, převlékárnoci byly Pompeje zasypány vrst- na (apodyterium), chladná lázeň
vou sopečného popela a kamenů. (frigidarium), vlažná lázeň (tepiVětšina obyvatel utekla, ale ně- darium), horká lázeň (caldarium),
kteří se ke své škodě začali večer bazén a potní lázeň. Hlavně je zde
vracet. Domnívali se, že Vulkán už ale všude dochována nádherná
své dílo dokončil. Mnozí také ne- výzdoba. Turisté zde mohou viopustili město vůbec, protože se dět i důmyslný systém rozvádění
obávali o své majetky. Po půlnoci horkého vzduchu pod podlahou
či nad ránem však následovala a ve stěnách. Římané zcela určitě
další mohutná erupce. Ve vyvr- nebyli techničtí analfabeti mávaženém pyroklastickém materiálu jící pouze mečem.
bylo tentokrát zřejmě obsaženo
(Pokračování na další straně)
také mnoho vodních par. Došlo
STRANA 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
zapuštěné do podlahy (impluvium).
Z této nádrže ještě
voda dále vtékala do podzemní
cisterny.
Vody
si ostatně v jižní
Itálii váží dodnes.
Do domu se z ulice (via) vcházelo
krátkou chodbou
(vestibulum), jejíž
podlaha byla zdoPompejské forum a mírumilovná silueta Vesuvu. bena zajímavými
Foto: V. Bílková mozaikami. Podle
některých obrazNejvětší plochu Pompejí však ců dostaly domy i jméno (např.
zabírají obytné domy. Římané Dům u kance). V Domě tragickérozlišovali rodinný dům (domus), ho básníka se pak nalézá známá
činžovní patrový dům (insula) a v úvodu zmíněná mozaika psa
a honosné mimoměstské sídlo s nápisem Cave canem. Kolem
(villa). Činžáky v Pompejích neby- vstupní chodby se na obou straly, ty se stavěly zejména v Římě. nách nacházely místnosti otevřeVilly jsou vně pompejských hra- né do ulice. Ty sloužily zpravidla
deb jen dvě: villa Diomedova jako obchody. V mnoha domech
a známější villa Mystérií, které zde najdeme thermopolium – jajsme však z nedostatku času ne- kýsi římský McDonald´s, v němž
navštívili. Ze zhruba 450 dosud bylo kolemjdoucím k dispoziodkrytých příbytků ve vlastním ci stále teplé jídlo. Z atria vedly
městě se ve všech případech jed- i úzké dřevěné schody do patra, kde žilo pouze služebnictvo.
ná pouze o rodinné domy.
Při prohlídce některých z nich Ptáte se proč? Bylo zde totiž větší
(např. Faunova domu aj.) mohli horko než v přízemí. V atriu se ješstudenti vidět, z jakých částí se tě kromě obytných místností koskládaly typické příbytky bo- lem ústředního prostoru nacháhatých Pompejanů. Od Etrusků zelo larárium s oltářem domácích
převzali Římané typ domu, je- bůžků (Lárů či Penátů), salón pána
hož ústřední část tvořilo atrium domu (tablinum) a také jídelna
– místnost se zkoseným čtverco- (triclinium). Bohatí Římané-muži
vým otvorem ve stropě (complu- jedli jak známo po vzoru Řeků vlevium), jímž se dostávalo dovnitř že. Jednou jsem to zkoušel – no
světlo, vzduch a také dešťová nic moc. Židle je židle. Ale ta byla
voda, která stékala do nádrže tehdy určena jen ženám a dětem.
Z NAŠICH ŠKOL
Od Řeků pak Římané převzali
peristyl - dvůr obklopený sloupovím, do něhož se z atria vcházelo zpravidla přes tablinum.
Uprostřed peristylu byl bazén
či fontána a prostor byl zdoben
květinami nebo sochami. Kolem
se nacházely ložnice (cubiculum),
mohla zde být knihovna (bibliotheca) či malá lázeň (balneum).
Nezbytnou součástí byla malá
kuchyně (kvůli odpadu vedle záchodu). Ostatně víte, proč se dobré jídlo ještě dnes označuje jako
„kulinářský zážitek“? Latinský
Odlitky těl mrtvých Pompejanů
v Zahradě uprchlíků. Foto: V. Bílková
název pro kuchyni byl totiž „culina“ (italsky je to dnes „cucina“).
V zadní části peristylu se nacházela ještě jedna společenská
místnost (exedra), z níž se v domech boháčů vcházelo do zahrady. Právě na podlaze exedry
Faunova domu jsme mohli vidět
kopii světoznámé mozaiky, která znázorňuje bitvu u Issu mezi
Alexandrem Velikým a Dareiem.
Originál je v Národním archeologickém muzeu v Neapoli.
Z pompejských zážitků je třeba na závěr zmínit ještě jeden.
Konečně už víme, kdo vynalezl přechod pro chodce, který dnes nazýváme „zebra“.
Byli to pochopitelně Římané.
V Pompejích o tyto přechody
můžeme zakopnout na každém
kroku. A to doslova. Nejsou totiž
malované, ale tvoří je podlouhlé opracované kameny. Po ulicích tekla totiž spolu se splašky
i voda z přetékajících kašen.
V mezerách mezi kameny mohly projíždět vozy a Pompejan se
suchou a čistou nohou dostal
na druhou stranu ulice.
Známé rčení „Už staří Řekové
a Římané…“ prostě platí.
Doslova.
Mgr. F. Slípka
75. výročí volby JUDr. E. Háchy
československým prezidentem
Před 75. lety, 30. listopadu 1938, byl svinenský rodák JUDr. Emil Hácha
zvolen třetím česko-slovenským prezidentem. Na připomenutí této
události uspořádala Společnost JUDr. Emila Háchy ve středu 27. 11. 2013
u Háchova hrobu na Vinohradském hřbitově v Praze pietní vzpomínku.
Poté se ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta na Pražském hradě konala bohoslužba, kterou celebroval biskup Pražské arcidiecéze Mons.
Karel Herbst. Vzpomínkových akcí se zúčastnili i zástupci našeho města.
Text i foto: Mgr. F. Slípka
Mikuláš, andělé a čerti ze septimy gymnázia jako každoročně navštívili 5. prosince 2013 mateřskou školku. Mikulášská nadílka byla
štědrá a čertovský pytel zůstal opět prázdný. Co víc si přát i pro
příště.
Text i foto: Mgr. F. Slípka
U hrobu promluvil současný předseda Společnosti JUDr. Emila Háchy,
historik PhDr. Josef Tomeš.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
STRANA 13
Vánoční bohoslužby
Tříkrálová sbírka 2014
DEN
24.12 .
25.12.
26.12.
29.12.
1.1.
Slavče
16.00
pro děti
-------
------
12.30
-----
T. Sviny
24.00
9.00
9.00
9.00
17.00
Benešov
22.00
--------
11.00
11.00
11.00
Olešnice
21.00
bohoslužba
slova
11.00
-------
sobota
28.12.
16.00
12.30
Ve dnech 6.-8.1.2014 proběhne v Trhových Svinech již tradiční
Tříkrálová sbírka. Během tří dnů navštíví vaše domovy dobrovolní
koledníci se zapečetěnými kasičkami opatřenými charitním
logem, potěší písní a požádají vás o finanční příspěvek.
Prosím, mějte svá srdce otevřená. Hana Tichá
Všem dárcům děkujeme!
Zájemci z řad malých koledníků se mohou přihlásit na mail
[email protected]
Požehnané Vánoce a nový rok 2014 !
P. Marcin Zelazny
Sportovní soupeření dětí – začínajících závodníků
30. 1. 2013 se uskutečnil Podzimní závod všeobecné sportovní přípravy
se zaměřením na gymnastiku.
Byl už 6. ročníkem závodu přípravek v Trhových Svinech. Závodu se
zúčastnilo celkem 74 závodnic a závodníků (z toho bylo 62 dívek a 12
chlapců). Oproti předchozím ročníkům to byl téměř dvojnásobný
počet.
Děvčata závodila ve 3 kategoriích a chlapci ve 2 kategoriích. Závod
byl rozdělen do dvou sledů.
V prvním sledu závodily dívky ročníku 2006, ročníku 2007 a mladší v gymnastických disciplínách (přeskok, bradla, kladina a prostná)
a technických disciplínách (shyby, skok z místa, šplh, švihadlo, vznosy
a člunkový běh 15 + 1 m).
Ve druhém sledu závodila kategorie dívek roč. 2004 – 05 a chlapci roč.
2003 – 05 a roč. 2006 a mladší. Všichni jen v technických disciplínách.
Závodu se zúčastnily tyto oddíly: Merkur České Budějovice, TJ Slovan
Jindřichův Hradec, TJ Nová Včelnice, Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, SG
Pelhřimov a domácí oddíl TJ Spartak Trhové Sviny, který měl největší
zastoupení, a to 31 závodnic a závodníků.
Našim závodnicím se letos tak nedařilo. Nejlepšího umístění v kategorii roč. 2004 – 2005 dosáhla Hamadejová Libuše (4. místo z 11), v kategorii roč. 2006 Popovičová Veronika a v kategorii roč. 2007 a mladší
Plachá Veronika.
Kluci vybojovali 2 x zlatou medaili (Jindra Matyáš, Kojan František)
a 2 x stříbrnou (Konopa Miroslav, Jenkner Lukáš).
Nejmladší účastnicí závodu byla Filisteinová Dominika a za statečnost, že se do závodu vůbec pustila, dostala odměnu v podobě plyšového cvrčka.
SPORT
Dívky:
Kategorie = roč. 2007 a ml. :
1. místo – Maryšková Karolína (J. Hradec)
2. místo – Šoršová Lucie (J. Hradec)
3. místo – Jarošová Barbora (J. Hradec)
Kategorie = roč. 2006:
1. místo – Krajňáková Nela a Eliška (J. Hradec)
3. místo – Omastová Karolína (Nová Včelnice)
Kategorie = 2004 - 2005:
1. místo – Ziková Kristýna (Nová Včelnice)
2. místo – Vratišovská Zlatka (Pelhřimov)
3. místo – Tomšů Kateřina (Pelhřimov)
Chlapci:
Kategorie = 2006 a ml.:
1. místo – Jindra Matyáš (Trhové Sviny)
2. místo – Suja Jan (Veselí nad Lužnicí)
3. místo – Adam Petr (Jindřichův Hradec)
Kategorie = 2003 - 2005:
1. místo – Kojan František (Trhové Sviny)
2. místo – Konopa Miroslav a Jenkner Lukáš (Trhové Sviny)
3. místo – Záhora Vojtěch (Veselí nad Lužnicí)
Jana Záhorková
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
Podzimní turnaj ve stolním tenisu se vydařil
Oddíl stolního tenisu při TJ Spartak Trhové Sviny pod záštitou města
Trhové Sviny v sobotu 16. listopadu 2013 uspořádal ve Sportovní hale
v Trhových Svinech již 5. ročník tradičního podzimního turnaje žákyň,
žáků a mužů ve stolním tenisu pro hráče regionálního přeboru RP II a III
a pro neregistrované hráče.
Turnaje žákyň se celkem zúčastnilo 5 dívek a turnaje žáků pak 6
chlapců. Oba žákovské turnaje se hrály ve skupinách každý s každým,
kdy pak první a druhý v pořadí si ještě jednou zahráli finále o konečné
první místo.
Vítězkou v turnaji žákyň se po vyrovnaném finálovém boji 2:1 nakonec stala Kateřina Žohová, která tím obhájila své vítězství ze skupiny.
V žácích pak bez jediné prohry obdobně zvítězil Lukáš Smolen, který
též prošel turnajem bez jediné prohry a v boji o první místo pak přesvědčivě 2:0 zvítězil.
Věříme, že děti byly spokojené, i když jsme upřímně čekali, že jich
dorazí více. Tak snad v příštím ročníku.
Vítězem turnaje útěchy se stal Miroslav Němec z oddílu KST Štěpánovice.
Velké díky v neposlední řadě patří sponzorům turnaje, a to Městu
Trhové Sviny, panu Miloši Pavlovi (Autoservis Pavel, Todně) a panu
Markovi Pokornému, kteří věnovali některé z cen do turnaje.
Všem zúčastněným hráčům děkujeme za účast a věříme, že byli spokojeni stejně jako my, pořadatelé.
Za hlavní úspěch avšak považujeme skutečnost, že i náš malý oddíl
je schopen uspořádat pěkný turnaj se vším všudy, a že se také řada
hráčů proto k nám ráda vrací.
V závěru bychom rádi podpořili případné zájemce stolního tenisu
s tím, že budou-li mít chuť si s námi „pinknout“, rádi je přivítáme na našich trénincích ve sportovní hale (Tovární 910) v Trhových Svinech, kde
pravidelně trénujeme každé pondělí v čase od 19:00 do 21:00, a to od
září do června.
Za oddíl stolního tenisu
Ing. Dušan Plachý
předseda oddílu stolního tenisu
TJ Spartak Trhové Sviny
[email protected]
50 let kuželkářského sportu
v Trhových Svinech …
Žákyně 1.-3. místo, zleva: Eva Janoušková (3.), Simona Jandová (2.), Kateřina Žohová (1.)
Konečné výsledky turnaje:
Pořadí
Žákyně:
1. místo
Kateřina ŽOHOVÁ Lukáš SMOLEN
Žáci:
Muži:
Martin FESL (KST Orel Č.B.)
2. místo
Simona JANDOVÁ Jan ŽOHA
Zdeněk TOMEK (TJ Spartak T. Sviny)
3. místo
Eva JANOUŠKOVÁ Marek BULANT
Petr CHMEL (TJ Sokol Nová Ves u Č.B.)
Všem vítězům tímto ještě jednou blahopřejeme.
Hlavního turnaje mužů se celkem zúčastnilo 24 účastníků v zastoupení 23 mužů a jediné odvážné ženy. Kromě členů domácího trhovosvinenského oddílu stolního tenisu na turnaj dorazili i další kvalitní hráči
z následujících oddílů a to: TJ Sokol Nová Ves, SK Byňov, KST Štěpánovice,
TJ Calofrig Borovany, KST Orel České Budějice a SK Pedagog České
Budějovice. Do turnaje se také zapojili i neregistrovaní hráči.
V turnaji mužů si hráči zahráli ve 4 skupinách po 6 hráčích o postup
do hlavní soutěže, kdy postupovali vždy první dva ze skupiny. Hlavní
soutěž se poté hrála ve 2 skupinách po 4 hráčích. Vítěz 1. skupiny si
pak zahrál o finále s druhým v pořadí z 2. skupiny a naopak. Vítězové
se pak ve finále utkali o 1. místo, a prohrávající o 3. místo. Ostatní hráči
vyřazení z bojů v hlavní soutěži se zúčastnili soutěže útěchy o věcnou
cenu a to vyřazovacím systémem (tzv. „pavouk“).
Vítězem turnaje mužů se nakonec stal místní trhovosvinenský mladý talent Martin Fesl, a to je mu pouhých 14 let. Jeho vítězství bylo
zcela zasloužené, celým turnajem prošel bez újmy prohraného zápasu.
Škoda jen, že trénuje v Českých Budějovicích za oddíl KST Orel, za který
i soutěží, a ne za náš domácí oddíl. Přeci jen má oddíl KST Orel České
Budějovice lepší podmínky a nabízí mladým talentům více času a dní
v týdnu na trénování, lepší trenéry a celkové podmínky pro zvyšování
rozvoje jejich talentu.
Historie oddílu kuželek
Kuželna v Trhových Svinech a samotný oddíl kuželek má poměrně
dlouhou historii. Dle dochovaných záznamů s výstavbou kuželny bylo
započato dne 25. 3. 1961 a kuželna byla dokončena dne 12. 11. 1963.
Kuželkářský oddíl byl ustaven na členské schůzi 17. 11. 1963. Již v tomto
roce se družstvo kuželek zapojilo do tehdejší "Krajské soutěže III. třídy"
mezi oddíly, které již nejméně jeden rok hrály. V této soutěži hrálo již 7
družstev. První mistrovský zápas na 100 hodů sdružených byl stanoven
na konec listopadu 1963 v Trhových Svinech a družstvu trhovosvinenských kuželkářů se podařilo soupeře (Dynamo České Budějovice) porazit
a získat tak první cenné body. K 15. lednu 1964 měl oddíl kuželek celkem
26 registrovaných členů (např. pánové: Zachař F., Šachta J., Polák, Pícha
F., Špirhanzl V., Dibitanzl J., Cmunt V. a další) a celkem 3 družstva A, B, C.
Současnost oddílu kuželek
V současné době je oddíl kuželek tvořen z cca 20 aktivních registrovaných členů a několika žáků. Předsedou oddílu je Marek Rojdl, jednatelem oddílu je Josef Svoboda. Hráči jsou rozděleni dle soupisek v současné době do dvou družstev „A“ a „B“. Za družstvo „A“ hrají: J. Vychodil
– vedoucí družstva „A“, P. Stodolovský, S. Rojdl, J. Dvořák, D. Pavlíková, J.
Svoboda a F. Vávra. Za družstvo „B“ hrají: M. Rojdl – vedoucí družstva, B.
Švepeš st., B. Švepeš ml., J. Švepeš, J. Votruba, J. Stodolovský, L. Kazda,
(Pokračování na další straně)
(Foto archiv: Družstvo T. Sviny proti družstvu ESG Linz dne 8. 10. 1966.
Tmavá trika: pánové Prokš, Pícha, Zachař, Popel, Šachta, Dibitanzl, vzadu p. Cmunt.)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013STRANA 15
DĚTSKÁ ATLETICKÁ LIGA 2013
Kroužek lehké atletiky
školního klubu při ZŠ získal v letošním roce mnoho výrazných úspěchů.
DAL je seriál lehkoatletických závodů, který pořádá atletický oddíl TJ Sokol
České Budějovice. Letos
se uskutečnil již 6. ročník.
Závodu se účastní děti
ročníku nar. 2000 a madší. Soutěží se v průběhu
roku v nejrůznějších disciplínách na běžecké dráze
Závěr ligy a předání diplomů
i v terénu.
V každém závodě se
udělují medaile a diplomy pro pět nejlepších a sladké odměny pro
všechny účastníky. Boduje se účast a umístění v jednotlivých závodech. Na konci ročníku se vyhodnotí celkové pořadí za všechny závody
a nejlepší obdrží pohár a věcné ceny.
V letošním ročníku se konaly tyto závody:
o 17. dubna – Běh jarní přírodou (7 dětí z TS) – běh na 250 až 1000 m
o 15. května – Běžecké odpoledne (7 dětí z TS) – běh na 40 - 60 m a 100 - 600 m
o 12. června – Sprintersko-překážkářské odpoledne (12 dětí z TS) – 1. disciplína - překážková dráha (molitanové a klasické překážky na 50 - 60 m dle kategorií) a 2. disciplína - skok
do dálky (z místa nebo s rozběhem)
o 18. září – Běžecko-vrhačské odpoledne (8 dětí z TS) – běh na 150 až 800 m a hod tenisákem,
kriketem nebo vrh koulí (3 kg)
o 2. listopadu – Běh kolem Sokolského ostrova (12 dětí z TS) – běh na 50 až 1000 m
Foto archiv: V bílém tričku pánové Prokš, Pícha, Zachař, Popel, Šachta
L. Troup, P. Pour a E. Vandělíková. Družstvo „A“ hraje soutěž krajský přebor KP II., družstvo „B“ hraje soutěž meziokresní přebor CB-CK. Všechna
družstva aktivně reprezentují naše město na velmi dobré úrovni. Dále
někteří úspěšní členové reprezentují oddíl kuželek na okresních a krajských přeborech, někteří dokonce až na republikové úrovni. Rovněž se
hráči aktivně zapojují do různých kuželkářských soutěží, pohárů a memoriálů. Oddíl kuželek rovněž rozvíjí práci a péči o novou generaci hráčů.
Bohužel v posledních několika letech se oddíl kuželek potýká s úbytkem hráčů a tím pádem v meziokresním přeboru hraje pouze jedno
družstvo „B“, oproti předchozím sezonám, kdy hrálo ještě i družstvo „C“
i „D“. Tímto bychom chtěl apelovat na případné zájemce ze strany veřejnosti o možnosti náboru nových členů či členek všech věkových kategorií do kuželkářského oddílu. Nebojte se přijít a tento sport si osobně
vyzkoušet. Rovněž nabízíme i možnost konání uzavřených sportovních
akcí po předchozí dohodě.
Závěrem bych chtěl osobně poděkovat stávajícím i bývalým členům
oddílu kuželek za jejich dlouhodobou práci, osobní přístup a sportovní výsledky, kterými se podílejí či podíleli na zachování tradice tohoto
sportu v našem městě a jeho prezentaci za hranicemi našeho města,
okresu i kraje.
Za oddíl kuželek: Ing. Marek Rojdl, předseda oddílu
Kontaktní údaje oddílu:
Kuželna TJ Spartak
ulice Na Nivách (zadní vchod na stadion)
http://www.kuzelkyts.wbs.cz
e-mail.: [email protected]
kontaktní osoby: J. Svoboda (602 936 468) a M.Rojdl (602 447 036)
Sprintersko – překážkářské odpoledne
Celkově se z trhovosvinenských atletů a atletek účastnilo tohoto seriálu 20 dětí.
V jednotlivých závodech jsme získali 2 x zlatou, 6 x bronzovou medaili, dále 5 x 4. místo, 4 x 5. místo.
Celkové pořadí Dětské atletické ligy pro nás také dopadlo velmi příznivě. Nejlépe se dařilo Kristýně Žákové a Jolance Janišové ( získaly 3.
místo ve svých kategoriích) a Katce Žohové (4. místo). A trochu smůly
se nalepilo na paty Radce Janišové, která skončila těsně pod nejlepšími
oceněnými na 6. místě.
Těšíme se opět na další ročník DĚTSKÉ ATLETICKÉ LIGY
Text a foto Jana Záhorková
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 12/2013
Dárek
Advent. Doba kontemplací,
tichých modliteb a meditací. Čas, který trávíme sami se
sebou a kdy v klidu a pokoře
čekáme na příchod Spasitele.
Možná někdo někdy někde.
Ale přiznejme si, jak to je většinově v Česku. Do kostela moc
nechodíme, lidovce nevolíme
a Vánoce jsou pro nás spíš chlebíčky, rohlíčky, večírky, pohádky, vánočky a takový ty zuby
zahnutý nahoru. Hlavně ale
dárky. A jelikož já nechci tento
stereotyp nijak narušovat, mám
pro vás, milí čtenáři, dnes také
dárek. Je to náš rodinný recept
na rychlý domácí chleba bez
kvásku. Je to recept tak jednoduchý, že ho zvládne udělat
manžel manželce, syn babičce,
vnuk sousedce.
Tedy, do kilogramu hladké
mouky nainstalujeme kostku
kvasnic, tři lžičky soli, čtyři lžičky kmínu a asi půllitr vlažné
vody. Zkrátka tolik, aby těsto
bylo tak akorát. Položíme vykynout k radiátoru, přečteme si
noviny a poté dáme na hodinu
do remosky zapéct. Nesmíme
zapomenout na chléb udělat
kříž. Nebo pentagram. To záleží na vkusu. Tak a to je celé.
Kdybych byl Karel Čapek, určitě
bych to zvládl celé popsat jedním košatým souvětím. Já jím
ale nejsem, tak vám alespoň
poradím svou mnemotechnickou pomůcku na dochucení.
Sůl má tři písmena, proto tři
lžičky, kmín má čtyři písmenka,
čtyři lžičky.
Kdo nemá remosku a velký
hlad, může udělat poloviční
dávku do zapékací misky. A než
použijete pečicí papír, zkuste
ho předtím zmačkat. Lépe se
pak přizůsobí.
Závěrem ještě přidám inspiraci, co všechno jsem se střídavým úspěchem do chleba přidal za uplynulý rok.
Slunečnici, len, sezam
světlý i tmavý, fenykl,
dýni, zelí, sádlo, podmáslí a hrašku. A vám
také doporučuji zkoušet a experimentovat,
protože péct si domácí chleba je radost.
A šťastní a veselí pak
můžeme být po celý
rok 2014. Tak tedy
křupavé a voňavé.
Adam Zluky
SPORT
Březí
Nežetice
Bukvice
Čeřejov
Jedovary - Veselka
Něchov
Otěvěk
Pěčín
Hrádek
Rankov
Rejta
Sv. Trojice
Třebíčko
Todně
TRHOVOSVINENSKO
Z PTAČ Í PE R SPE K T I V Y
2014
Foto: Petr Dolejšek
Nový kalendář města na rok 2014
již v prodeji v KIC T. Sviny za 100,- Kč.
Své náměty, připomínky, informace,
které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na email [email protected]
Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně
(na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS
Word, fotografie a obrázky ve formátech
JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce
osobně na podatelně Městského úřadu
v Trhových Svinech nebo na email:
[email protected], tel.: 386 301 411
Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci.
Zpravodaj občanů
města Trhových Svinů a okolí
Zpravodaj občanů města Trhové
Sviny a okolí • Vydává Městský úřad
Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 12
Trhové Sviny. • IČ: 245551 • Ev. šč. MKČR
E10896 • Vychází 12x ročně • Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy
Mgr. Hana Halešová • DTP a tisk: FIBOX,
s.r.o. Třebíč • www.fibox.cz • Náklad 700 ks
_____ Cena tohoto výtisku: 5,- Kč _____
Download

Trhovosvinenské listy 12/13