TRHOVOSVINENSKÉ 8
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
Nové dětské hřiště zprovozněno!
Již delší dobu jsou naši občané
oprávněně nespokojeni se stavem dětských hřišť ve městě.
Situace se ještě zhoršila, když
musely být v loňském roce
odstraněny herní prvky, které
nevyhovovaly přísným bezpečnostním normám. V žádném
případě to ale neznamená, že bychom se nesnažili tento stav řešit.
V minulých letech se podařilo
podpořit vznik mateřského centra Človíček Nebojsa, které za pomoci dotace a záruky od města
vybudovalo dětské hřiště u budovy polikliniky. Bohužel další snahy narážely na nedostatek financí
a na nemožnost získat dotaci –
menší obce měly v tomto směru
daleko větší šanci uspět se žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.
Problém chybějícího prostoru
pro děti nás trápí v celém městě,
ale skutečně nejpalčivější je v lokalitách sídlišť. Při statistickém
vyhodnocení věkového složení
obyvatelstva v lokalitě Sídliště
ale bylo zjištěno, že je zde k trvalému pobytu přihlášeno 57 dětí
ve věku 0-9 let, což je jen 12%
obyvatel v této lokalitě. Seniorů,
tzn. obyvatel nad 60 let, je zde
více než 2x tolik - 27%. Proto jsme
přišli s nápadem nezaměřovat se
jen na děti, ale na všechny věkové kategorie včetně seniorů.
Vycházíme z myšlenky, že rodič
i prarodič, který přijde na hřiště se
svými potomky, odhodí počáteční stud či zábrany a i on zkusí herní
prvky pro dospělé a pro seniory.
Vznikl tedy projekt, který jsme nazvali „Setkávání generací“. Skládá
se z jednotlivých “hnízd“, to znamená, že na jednom místě budou
herní prvky pro děti, na dalším
prvky pro dospělé a pro seniory, dále víceúčelové hřiště a také
hřiště na petanque. I tato myšlenka nám přinesla úspěch v podobě
získání dotace z Programu rozvoje venkova (Evropský zemědělský
fond pro rozvoj venkova) prostřednictvím místní akční skupiny
Sdružení Růže.
Odhadované náklady na vybudování celého projektu jsou však
více než 1,5 miliónu korun a z dotace jsme získali částku 263 tisíc.
Dle pravidel obdržení dotace
byly finanční prostředky použity
na terénní úpravy (mlatová cesta,
můstek atd.) a dále bylo rozhodnuto, že první budou postaveny
list y
herní prvky pro děti.
Tyto herní prvky nebyly
vybrány náhodně, do jejich výběru se zapojily
maminky ze Sídliště.
Na základě jejich výběru
typů herních prvků bylo
provedeno výběrové řízení na nejvhodnějšího
dodavatele. Jednotlivé
prvky byly instalovány
v letošním červenci.
V letošním roce zde
budou instalovány ještě
tři fitness prvky pro seniory, které se podařilo
získat díky finančnímu
příspěvku Nadace správného životního stylu.
Jde tedy jen o první
etapu
projektu
„Setkávání
generací“,
podle finančních možností města
a úspěšnosti při získávání dalších
dotací budeme s jeho výstavbou
dále pokračovat. Čeká nás také
ještě vyřešení zeleně, umístění
dalších laviček (k herním prvkům
pro děti jsme umístili lavičky, které město získalo jako odměnu
za 3. místo v soutěži obcí „Jihočeši
třídí odpady“) a další úpravy. Celý
projekt stále prochází vývojem,
pokud tedy máte nějaké nápady
a připomínky, budeme velmi rádi,
když se ozvete, už i pomoc maminek při výběru herních prvků byla
velice přínosná.
Nezapomněli jsme ale také ani
na sídliště v Budovatelské ulici.
Zde je ale potřeba vyřešit situaci komplexněji. Proto jsme se
rozhodli vypsat výběrové řízení
na zpracování studie „Regenerace
panelových sídlišť“, která je nutná
pro podání žádosti o dotaci z programu MMR. Tato studie v současnosti vzniká i na základě odpovědí z dotazníků, které vyplňovali
občané z tohoto sídliště.
Doufáme, že se nám tyto projekty podaří dokončit co nejdříve a k co největší spokojenosti
občanů. O tom, že jsme vykročili
správným směrem, nás utvrzuje
i to, jak jsou herní prvky pro děti
využívány hned od prvních dnů.
Mgr. Věra Korčaková,
Ing. Ivana Božáková
2 012
Ročník XXII
AKTUÁLNÍ TÉMA
Rozhovor
Zpráva o konání
English – Campu
Vrchol softbalové sezony
Rozhovor
s novou paní ředitelkou MŠ Čtyřlístek
a Beruška, paní Zuzanou Kojanovou
strana 5
Zpráva o konání
English – Campu
Ve dnech 8. 7 – 13. 7. proběhl v Trhových
Svinech již tradiční prázdninový kurz angličtiny English – Camp 2012.
strana 4
Vrchol softbalové
sezony
Přicházejí poslední dva herní měsíce extraligové sezony žáků 2012 a je před námi vysněný
vrchol v podobě Mistrovství České republiky
žáků 2012, který už pomalu počítá svých šest
vyvolených účastníků..
strana 16
STRANA 2
Zápis
z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9. 7. 2012
Omluven: Mgr. F. Slípka
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 395 897,00 Kč. (pro 6)
pověřuje starostu jmenováním následujících členů komise pro výběrové řízení na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Trhové Sviny: Ing. Rudolf Baldík, Ing. Petr Žemlička (LČR
s.p. – LS Nové Hrady), p. Rostislav Vacík, Ing. Karel Kocina, Ing. Ivana
Božáková. (pro 6)
rozhodla zachovat stávající místo pro invalidy a přesunout dopravní
značku od fasády domu čp. 259. (pro 6)
rozhodla, že ve věci žádosti pana Jiřího Vretose o povolení provozovat stánek s občerstvením v době konání festivalu dechových hudeb
Karel Valdauf 2012 bude postupováno v souladu s vyhláškou města
o pronájmu veřejného prostranství a uděluje samosprávě mandát
k jednání o poskytnutí případného sponzorském daru. (pro 6)
byla informována o žádosti Domova pro seniory Horní Stropnice
o poskytnutí finančního příspěvku na nákup movitého majetku a požaduje předložit bližší specifikaci tohoto movitého majetku včetně zajištění financování. (pro 6)
projednala a schválila Smlouvu č. 10076364 – Rekonstrukce sběrného dvora v Trhových Svinech, o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí podepsanou zástupcem Fondu dne 29. 5. 2012 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. (pro 6)
rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít Smlouvu
o dílo na realizaci mlatové cesty v rámci dětského hřiště pod přehradou s firmou Stavitelství Matourek, s.r.o., Rudolfov, za celkovou cenu
275 184,- Kč včetně DPH. (pro 6)
schválila platový výměr pro paní ředitelku MŠ Trhové Sviny
Bc. Zuzanu Kojanovou dle návrhu OEŠ, školství. (pro 6)
souhlasí s Podmínkami čerpání investiční dotace v Programu EFEKT
2012 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Trhové Sviny“,
č. rozhodnutí 122D14200 2505. Celková výše dotace činí 100 000,- KČ.
(pro 6)
souhlasí se žádostí Divadla Otty Schwarzmüllera o vyčlenění částky
7 000,- Kč z vybraného vstupného na občerstvení v rámci divadelního představení Sněhurka a sedm trpaslíků, které bude hrát soubor 13.
a 14. 7. 2012 na Buškově hamru v Trhových Svinech. (pro 6)
revokuje usnesení RM 291/2011 a RM 383/2011 a schvaluje vícepráce na výstavbu sběrného dvora ve výši 384 588,- Kč včetně DPH na odstranění jímky a ve výši 946 979,- Kč včetně DPH na výměnu podloží.
(pro 6)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
INFORMACE Z RADNICE
Nové parkovací průkazy označující
vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou
Připomínáme občanům, že k datu 31. 12. 2012 končí platnost
zvláštního označení do vozidla pro parkování (vozíčkář do auta).
Držitelé průkazu mimořádných výhod, kterým bylo vydáno zvláštní označení do vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné číslo), máte
lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012 u našeho úřadu vyměnit toto stávající
označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC
šestimístné číslo). Pro využívání parkovacího průkazu platí i nadále
všechna ustanovení, která se týkala označení O1, navíc je tento
parkovací průkaz platný také v zemích EU.
Pokud máte zájem o tuto výměnu, dostavte se na Městský úřad
v Trhových Svinech, Odbor sociálních věcí, nová budova – 1. patro, dveře č. 16 v pondělí či ve středu v úřední hodiny 8 - 11 a 12
- 17 hod. Neponechávejte výměnu na poslední chvíli – není nutné
stát před koncem termínu ve frontách! S sebou vezměte: fotografii pasového formátu, průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo
ZTP/P), občanský průkaz a stávající zvláštní označení do vozidla
pro parkování.
Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. Procházková, odbor sociálních věcí, na tel. 386 301 479.
Mgr. Markéta Kubíčková, vedoucí odboru sociálních věcí
PŘIJĎTE MEZI NÁS
VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
PŘIJÍMÁME DĚVČATA I CHLAPCE
ROČNÍKU NAROZENÍ 2005 AŽ 2008
Každé pondělí od 16 do 18 hod.
v průběhu září a října 2012
v tělocvičně základní školy
CVIČEBNÍ ÚBOR S SEBOU
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
STRANA 3
AKTUÁLNĚ
Sál je tu pro vás
Už jste hlasovali ?
1. místo v Energy Globe Adward pro Tepelné hospodářství města
Tepelné hospodářství města Trhové Sviny se v letošním roce již potřetí zúčastnilo soutěže pořádané firmou E.ON a.s. pod názvem Energy
Globe Adward v kategorii „obec“. Jedná se o soutěž na podporu získávání úspor energií. Tepelné hospodářství se se svým projektem ve své
kategorii umístilo na 1. místě. Nyní mají občané možnost hlasovat,
kdo se stane celkovým vítězem soutěže. Soutěž je slosovatelná a vylosovaný hlasující může získat elektroskútr. Informace o projektu a způsob hlasování je uveden na http://www.energyglobe.com/voting/
Krátké video ke zhlédnutí zde:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TzhRIlTlYJU
Pomozte našemu městu k jeho zviditelnění v projektu, který se
hned tak nebude opakovat a v němž mají Trhové Sviny opravdu
velké šance na vítězství !!!
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 12. srpna 2012 oslavila paní Marie Weisfeitová z Rejt 90. narozeniny. Přejeme hodně elánu a spokojenosti do dalších let v kruhu svých
nejbližších.
Od slavnostního otevření sálu uběhly již dva měsíce, a proto je nejvyšší
čas informovat možné zájemce o cenách, kapacitě a možnostech tanečního sálu KD. Sál je multifunkční, takže se v něm dají pořádat snad
všechny druhy kulturních akcí. Nejedná se samozřejmě jen o akce
kulturní jako jsou plesy, koncerty, módní přehlídky, zábavy, divadelní představení, taneční zábavy nebo diskotéky, ale i o akce prodejní,
nebo různé semináře, besedy, přednášky a konference.
Kapacita sálu je závislá na pořádané akci a její horní hranice dosahuje
350 míst na sezení. Varianta s tanečním parketem má 295 míst k sezení.
Jistou rezervu poskytuje bar, ve kterém je další cca 40 míst k sezení.
K dispozici jsou také dva bary přímo na sále, šatny pro účinkující, scénické osvětlení a další. Pro konference je možné zajistit promítací plátno, projektor a ozvučení. Celý sál má přístup k internetu.
Ceník pronájmu sálu KD:
Pronájem na jednodenní společenské a kulturní akce (plesy) ...
9 500,- Kč (Pronájem sálu se počítá od 11:00 dne konání akce do 11:00
druhého dne.)
Pronájem na semináře, přednášky, konference ... 1 000,- Kč / hodina
Pokud by tento pronájem přesáhl dobu delší osmi hodin, bude účtován za 9 500,- Kč
Pronájem na večerní kulturní a společenské akce (koncerty, divadelní vystoupení) ... 5 000,- Kč
Pronájem na diskotéky ... 15 000,- Kč
Pronájem na taneční zábavy ... 9 500,- Kč
Drobné akce, cvičení, výstavy apod ... 500,- Kč / 2 hodiny a každá
další hodina 300,- Kč
V nejbližší době můžete sál navštívit při příležitosti prodejní akce
prostějovské módy, kterou pořádá firma Volansky 24. srpna, nebo
Bernard Festu, který se bude konat 15. září. Dále je potvrzené vystoupení Vojty K. Tomáška, V. Špinarové a dalších. Zlepšit kondici si můžete
v rytmu zumby pod vedením M. Wintera a také plánujeme ochutnávku
vín na Wein Festu Beaujolais Nouveau. V neposlední řadě se můžete
přijít podívat na kurz tance a společenské výchovy, který se přesunul
z klubovny KD do sálu.
Veškeré informace o nastávajících akcích naleznete na stránkách
knihovna.tsviny.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/mksts.
Těšíme se na Vaši návštěvu .
Jiří Čajan ml.
Zemřel dr. Václav Pavlíček
V sobotu 4. srpna 2012 opustil
ve věku 66 let navždy všechny
své blízké, přátele, kolegy i bývalé žáky a studenty PaedDr. Václav
Pavlíček. Jeho život byl řadu let
úzce spjat se základní školou
v Trhových Svinech, kde působil jako vynikající učitel biologie
a zeměpisu. Pro bývalé žáky je
nezapomenutelnou
postavou,
a to zejména díky svému lidskému přístupu a účinným výchovným metodám. Jako nadšený
a erudovaný mineralog získal pro „šutrologii“ mnoho svých žáků.
Nikdy mi nevymizí z paměti školní výlety, z nichž jsme přiváželi plné
batohy kamenů. Počátkem 80. let odešel na Pedagogickou fakultu
v Českých Budějovicích a na katedře biologie vzdělával až do loňského roku vysokoškolské studenty ve svých milovaných oborech
– mineralogii a geologii. Rozsáhlá byla i jeho odborná publikační
činnost. Poslední texty už bohužel zůstaly nedopsány …
Mgr. F. Slípka
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA
Září bude opět bohaté na akce
Čeká nás pěší výlet s panem
Koželuhem, oficiální zakončení cyklistické sezony v jižních
Čechách ve spolupráci s Nadací
Jihočeské cyklostezky po historických vodojemech Trhosvinenska.
Ale začne i pravidelné cvičení
pilates pod vedením zkušené instruktorky Aleny Juráskové, a to
od 17. 9. každé pondělí od 20
do 21 hod. v malém sále kulturního domu. Dále pak jednorázová zumba s Michalem Winterem.
A teď již ke konkrétním termínům:
8. 9. 2012 Výlet z Benešova
přes pět vrcholů na Hojnou
Vodu, další výlet s panem
Milanem Koželuhem.Tentokrát
jde o ryze pěší trasu o délce
15 km (srovnatelnou s výletem
na Doppler), která vede přes tyto
vrcholy: Zaječí vrch (Zajíc) 780 m
n. m., Cikánský vrch (Cikánka)
804 m n. m., Filipinka 820 m n.
m., Kuní horu (Písařka) 924 m n.
m., Kraví horu 953 m n. m. Celá
trasa vede krásnou krajinou bez
civilizace (lze si ji zkrátit podejitím
až tří hor – Filipinky, Kuní a Kraví
hory).
Autobus bude přistaven před
budovu staré radnice v 9 hod., odveze nás do Benešova nad Černou
a vyzvedne nás až na Hojné Vodě.
Cena 150 Kč, senioři a studenti
100 Kč, děti zdarma
22. 9. 2012 Po historických
vodojemech Trhovosvinenska,
ve spolupráci s Nadací
Jihočeské cyklostezky. Oficiální
ukončení cyklistické sezony
v Jihočeském kraji. Sraz účastníků mezi 9 – 10 hod. před radnicí v Trhových Svinech, odjezd
po trase Trhové Sviny, Březí,
Nežetice, Todeňská hora, Něchov,
Nesměň, Besednice, Douchův
háj, Zaluží, Slavče, Lniště a Buškův
hamr. Celá trasa měří cca 32 km.
Výlet k pramenům řek Novohradských hor 21. 7. 2012
17. 9. 2012 Pilates s Alenou
Juráskovou,
od 20 hod. v malém sále kulturního domu. S sebou karimatku
a ručník. Cena 50 Kč, děti a senioři zdarma. Každé další pondělí
ve stejném čase.
30. 9. 2012
Zumba
s Michalem Winterem,
od 16 hod. v novém sále kulturního domu.
Přijďte si zacvičit s jedním z nejlepších lektorů zumby.
Vstupné 60 Kč.
Na přání účastníků jsem
se rozhodla přesunout výlet
do Holašovic na rok 2013 na termín Holašovických slavností.
šf
Zpráva o konání English – Campu 2012 v Trhových Svinech
Ve dnech 8. 7 – 13. 7. proběhl
v Trhových Svinech již tradiční prázdninový kurz angličtiny
English – Camp 2012.
Kurz vedli 3 lektoři, rodilí
mluvčí z USA (Mark Nygaard,
Don Vavrovsky, Jon Wong)
První dva lektoři přijeli ze slavné Minnesoty, třetí ze slunné
Kalifornie.
Účastníků kurzu (rodilých
mluvčích z ČR ☺) bylo 35.
Nejčastější věková kategorie
účastníků byla 16 - 19 let, nejfrekventovanější odpověď na přihlášce v kolonce zaměstnání
byla: student gymnázia. Také se
však, tak jako každý rok, zúčastnili studenti v důchodovém věku
a účastníci z řad střední generace. Právě tento mix věku a znalostí dodává trhovosvinenskému
E-campu vždy milou a otevřenou atmosféru.
První den proběhl krátký pohovor každého přihlášeného
účastníka s lektorem za účelem
zařazení do kategorie pokročilý,
středně pokročilý či mírně pokročilý. Většina účastníků se nacházela na hranicích mezi těmito
kategoriemi, přesto se nakonec
povedlo vytvořit 3 skupiny se
stejným počtem studentů.
Dopolední aktivity byly vždy
ve třídě (klasické 2 hodiny angličtiny se zaměřením na gramatické
jevy dle pokročilosti studentů,
dále čtení kapitoly z anglického
překladu Bible a procvičování
anglických otázek k textu).
Po obědě pak následovaly např.
water games (hry s vodou), venkovní hra s plněním různých
úkolů, výlet na Žumberk či oblíbený Quiz o USA ze všech oblastí (politika, stavby, literatura,
filmy a hudba, důležitá prvenství, zkratky, svátky atd.). U tohoto kvízu bych ráda podotkla, že
znalosti účastníků E-campu, především studentů gymnázia byly
naprosto fenomenální. Jen málokterý Američan ví o své zemi
tolik, jako průměrný student
trhovosvinenského gymnázia.
Alespoň takový dojem udělaly
české znalosti na Marka, Dona
a Jona.
Večerní aktivitou pak byla konverzace na různá témata, společenské hry a pak především večer scének a hudby. Tento večer
ukázal, že účastníci kurzu jsou
velmi nadaní herci a muzikanti
a někteří z nich mají zaručenou
budoucnost v teleshoppingu
či v nějakém estrádním pořadu. Taková porce smíchu nám
všem zúčastěným zaručila pevné zdraví minimálně do příštího
E-campu.
Lehce sentimentální poslední odpoledne s možností klást
lektorům z USA otázky na jakékoli téma bylo rovněž velmi vydařené. Dozvěděli jsme se mimo
jiné, že Don vážně přemýšlí o nákupu nemovitosti v ČR, protože
si to tu zamiloval, že Jon další
týden stráví prací v táboře pro
romské děti v Plzeňském kraji
a jiné zajímavé skutečnosti.
Závěrečné GRADUATION pak
přineslo každému Certifikát
o úspěšném absolvování kurzu
s originálním podpisem lektora
a malým dárkem.
Jedním z hlavních důvodů pro
každoroční snahu o pořádání
E-campu jsou odpovědi na závěrečném vyhodnocení kurzu,
které ukazují, jak moc se týden
účastníkům líbil, jak se spřátelili s Markem, Donem a Jonem
a především (na co asi nejvíce
čekají rodiče některých účastníků) jak moc se jejich angličtina
zlepšila a přemístila se ze šuplíku „školní povinnosti, nepříliš
podstatné“ do šuplíku „zábava,
příjemné, velmi užitečné“.
Ing. Kateřina Špírková
(pověřena organizací E-campu
sborem Církve bratrské
v Trhových Svinech)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
STRANA 5
ROZHOVOR
Rozhovor s …
novou paní ředitelkou MŠ Čtyřlístek a Beruška, paní Zuzanou Kojanovou
Pro ty čtenáře TSL, kteří Vás
neznají, bych poprosila o stručný životopis.
V Trhových Svinech žiji už
od narození. Navštěvovala jsem
zdejší základní školu, základní
uměleckou školu. Vystudovala
jsem Střední pedagogickou školu v Prachaticích. Po maturitní
zkoušce v roce 1998 jsem nastoupila jako učitelka do mateřské
školy ve Slavči, kde jsem působila
tři roky. Od roku 2001 pracuji jako
učitelka v místní mateřské škole.
Koncem měsíce mě čeká obhajoba bakalářské práce na Jihočeské
univerzitě a tím ukončím studium oboru učitelství pro MŠ. Jsem
vdaná, mám dva syny.
Na co se v nové funkci nejvíce
těšíte? A na co se naopak netěšíte vůbec ?
Po mateřské dovolené jsem
plná očekávání a elánu a těším se
na vše nové, co mě čeká. Zatím si
nepřipouštím žádnou negativní
okolnost. I když určitě se nějaká
objeví. Věřím však, že spoluprací
celého týmu obou školek a zřizovatele, dokážeme překonat i nepříjemné situace.
V čem při své práci vidíte výhody (případně nevýhody) toho,
že jste místní ?
Znám dobře náš region, naše
město. Uvědomuji si potřeby rodin s malými dětmi.
Výhodu vidím i v tom, že se
orientuji v problematice místního
předškolního vzdělávání, protože
zde už delší dobu působím.
Jistě máte ucelenou představu
o tom, co pod Vaším vedením
v našich MŠ zůstane při starém,
co zkusíte dělat možná trochu
jinak a co by se mohlo objevit
nového.
Ráda bych navázala na dosavadní profesionální vedení mateřských škol a kvalitní předškolní
vzdělávání a svou prací přispěla
k jeho dalšímu zkvalitňování.
Z úvodního setkání s paní učitelkami vyplynulo, co nám vyhovuje, co naopak ne. Co bychom
změnily, co se osvědčilo a bylo by
dobré zachovat.
Jedná se např. o snahu více zapojit rodiče do chodu školy, rozšířit spolupráci mezi oběma školkami, obohatit program o nové akce
a využít nového sálu kulturního
domu. Pozvat na návštěvu naše
bývalé děti, zorganizovat spaní
předškoláků v mateřské škole
na rozloučení se školkou, spolupracovat s TJ Spartak apod.
Aktualizujeme náš školní vzdělávací program, který bude přístupný veřejnosti.
Hlavním cílem naší práce by
mělo být vytvoření prostředí,
ve kterém se budou všichni cítit
bezpečně, kde jsou všichni kamarádi, vzájemně se tolerují, jak
malí, tak i dospělí.
Veřejnost je poměrně často informována o nedostatku financí v oblasti základních škol. Co
v této oblasti nejvíce trápí školky, konkrétně ty naše ?
Naše školky zatěžují vysoké náklady na opravy a údržbu
starých budov, vysoké náklady
na energie, nedostatek mzdových prostředků a nedostatek
peněz na materiální vybavení.
Neuspokojivá je i situace financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Tímto bych se ráda obrátila na potencionální sponzory
s prosbou o jakoukoliv finanční
podporu.
V tomto rozhovoru můžete
oslovit rodiče i další občany
města …
V letošním školním roce oslaví
mateřská škola Beruška 30. výročí
založení.
K této příležitosti vás zveme
na den otevřených dveří a těšíme
se na setkání se všemi bývalými
i současnými zaměstnanci (termín bude upřesněn).
Za rozhovor děkuje a za celou redakci hodně úspěchů
přeje Mgr. H. Halešová
III. Chvalkovský turnaj
31.7. 2012 se u nás konal za podpory Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky již III. ročník „Chvalkovského turnaje“
v kuželkách a petanque.
V letošním ročníku jsme navíc
soutěžili i ve shazování plechovek a kvízech. Potěšilo nás, že
letošní ročník byl transgenerační,
kdy jedním ze soutěžících družstev byl tým „Hvězdiček“, složený z dětí našich zaměstnanců.
Celý den nám svítilo sluníčko,
smíchem a sportovním nadšením byl prosycen celý Chvalkov.
Po skončení soutěží se všichni těšili na konečné vyhlášení výsledků a občerstvení.
Konečné výsledky:
1. tým „DpS Horní Stropnice“
2. tým „Hvězdiček“
3. tým „DpS Chvalkov“
L. Hoffelnerová
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
Z HISTORIE
Cestovní rozhledník
Tentokrát pro přátele neobvyklé vojenské techniky 7/ „Hobartova legrácka“ v Overloonu
M4 Sherman Crab v Overloonu. Posádku tanku tvořilo 5 mužů. Při výkonu 500 koní a hmotnosti 32 tun dosahoval stroj rychlosti téměř 50
km/h. Hlavní zbraní byl kanon ráže 75 mm. Foto: F.Slípka
Ráno 6. června 1944 se německým obráncům Atlantického valu
v Normandii zjevila jejich noční
můra. Nebyli však šokováni jen tím,
že spojenecká invaze do Francie začala právě u nich. Překvapily je i metody a prostředky útoku. Z moře se
právě proti nim začaly valit jakési
prapodivně vyhlížející a jim neznámé železné stroje. Netušili, že
právě potkali „Hobartovy legrácky“ z „Churchillova hračkářství.“
Britové tu vůbec jako první použili ve velkém množství speciální
ženijní techniku. Byl to důsledek
Churchillovy intuice pro dobré nápady a katastrofy u Dieppe.
Když se totiž Britové a Kanaďané
pokusili v srpnu 1942 o vylodění
u francouzského přístavu Dieppe,
jejich tanky nedokázaly překonat
protitankové zátarasy na pobřeží
a byly zničeny přímo na pláži. Tato
neblahá zkušenost přesvědčila
Brity, že jen ruce ženistů nestačí.
Jeden z britských velitelů později
trefně prohlásil, že „bitva dne D
byla vyhrána na plážích Dieppe.“
Pro úspěšnou invazi do Evropy bylo
životně důležité vyvinout speciální obrněná ženijní vozidla, která
umožní rychlý průjezd tanků a dalších vozidel přes pobřežní překážky.
Tohoto úkolu se energicky zhostilo speciální konstrukční oddělení
na britském ministerstvu války,
pro něž se posléze vžilo označení
„Churchillovo hračkářství.“ Britský
premiér našel i správného muže,
když ze zapomnění vytáhl do aktivní služby sira Percyho Hobarta. Ten
patřil už ve 30. letech k novátorům
tankové taktiky. Protože ale příliš
otevřeně kritizoval nepružnost armádního velení, byl v roce 1940
předčasně penzionován. Novou
životní šanci dostal v roce 1943,
kdy byl jmenován velitelem experimentální 79. obrněné divize. Tato
jednotka začala vyvíjet a zkoušet
novou ženijní techniku pro připravovanou invazi. Prapodivně
Detail uchycení řetězů na válci. Výbuchem poškozené řetězy se nechaly vyměnit. Foto: F.Slípka
vyhlížejícím strojům této divize se
záhy začalo přezdívat „Hobart´s
Funnies“ – „Hobartovy legrácky.“
Jednu z nich, mechanický „cepový“ odminovač Sherman Crab
(Krab), lze dodnes na vlastní oči
spatřit ve velkém vojenském muzeu
v holandském městečku Overloon
(www.oorlogsmuseum.nl). Na podzim 1944 se tu odehrála jedna
z největších bitev na holandském
území. Několik poškozených tanků
z bojiště se po roce 1945 stalo základem dnešního muzea. Mezi nimi
byl naštěstí i bizarně vyhlížející tank
„Crab“. Tři další dochované stroje
tohoto typu můžete vidět už jen
v anglickém Bovingtonu, kanadském Ontariu a v Izraeli.
Princip pozdějšího Kraba vymyslel v roce 1941 jihoafrický důstojník Abraham du Toit. Na rovinách
severoafrického bojiště se jako
obranný prvek využívala minová
pole. Du Toit umístil na dvou ramenech před vozidlo rotující válcový
buben s připevněnými řetězy. Ty
doslova mrskaly půdu před sebou
a přiváděly tak k výbuchu nastražené miny. Jeho nápad se zalíbil.
Rotující buben s řetězovými cepy
byl umístěn před tank Matilda
a verzi pojmenovanou „Scorpion“
vcelku úspěšně v roce 1942 vyzkoušeli v afrických „Ďáblových
zahradách“ kolem El Alamejnu, kde
německý maršál Rommel nechal
rozmístit na tři miliony min. Stroj
však trpěl řadou technických závad.
Nevýhodou se ukázal i fakt, že rotující buben byl poháněn přídavným
motorem na vnější straně korby.
Zařízení bylo pak zkoušeno na různých typech
spojeneckých
tanků.
Nakonec se jako nejlepší
nosič osvědčil americký
Detail těžkého kulovitého závaží na konci řetězu. Řetězů bylo celkem 43 a válec se otáčel rychlostí 142 otáček za minutu. Foto: F.Slípka
střední tank M4 Sherman. Po verzích Sherman Scorpion a Sherman
Lobster (Humr) byla posléze vyvinuta zdokonalená verze, nazvaná
Sherman Crab. Právě ta se zalíbila
Hobartovi a na jeho žádost byla
zařazena do výroby. I Atlantický val
ve Francii totiž chránily miliony německých min.
Předností Kraba bylo, že otáčení válce zajišťovala přímo hřídel
od hlavního motoru, umístěná
v pravém nosném rámu. Důležitou
inovací se na obou koncích bubnu
staly ozubené disky na trhání ostnatých drátů. Obsluha uvnitř tanku
mohla také měnit výšku celého zařízení. Mezi korbou tanku a cepem
byl navíc umístěn ochranný štít.
Tank se v minovém poli pohyboval rychlostí 2,4 km/h a vytvářel průjezd široký 2,7 m. V přední
linii byly Kraby nasazovány zpravidla ve skupinách po pěti. Tři jely
ve stupňovité formaci s hlavněmi
otočenými dozadu, dva zbývající jim poskytovaly palebné krytí
a byly připraveny okamžitě nahradit vyřazený stroj před sebou.
Protože cepy zvířily obrovský mrak
prachu, byly na korbě dlouhé tyče
s orientačními světly. „Vyčištěný“
průchod byl také viditelně označen
křídovým práškem ze dvou zásobníků na zádi korby. Používaly se
i značkovací kouřové granáty nebo
systém vystřelující do půdy osvětlovací tyče.
Z dalších „Hobartových legrácek“ použitých v den „D“ 6.6.
1944 byly asi psychologicky nejúčinnější plovoucí tanky Sherman
Detail levého ozubeného disku, který prosekával cestu drátěnými zátarasy. Foto: F.Slípka
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
STRANA 7
Z HISTORIE
DD s dvojím pohonem (Duplex
Drive). Hrůzu a děs naháněl posádkám obranných pevnůstek tank
Churchill „Crocodille“, vybavený
plamenometem. Tank Churchill
AVRE (Armoured Vehicle Royal
Engineers) byl zase vybaven různorodým zařízením: např. minometem Petard ráže 290 mm ničícím spolehlivě betonové překážky
a pevnosti, velkou cívkou odmotávající 3 m široký a 100 m dlouhý
vyztužený plátěný koberec pro
překonání úseků pláží s měkčím povrchem, cívkou z hatí nebo klád pro
zasypávání příkopů či demoličními
náložemi. Churchill ARC byl vlastně sám nájezdovou rampou pro
ostatní tanky. Vodotěsný a obrněný
Sherman BARV mohl vyprošťovat
uvízlá vozidla až z hloubky 2,7 m,
jeřábový Sherman M 32 vyprošťoval vozidla na pevnině. Využita byla
i britská verze amerického vyloďovacího pásového plavidla LVT-4
„Buffalo“ či obrněné transportéry pěchoty Sherman „Kangaroo“.
Spojenecké tanky byly také vyba-
veny odnímatelnými nástavci pro
hluboké brodění.
Celý britský plán na vyloďovacích plážích Gold, Juno a Sword
byl založen na využití výše uvedených strojů. Pro historiky je dodnes tak trochu záhadou, proč tuto
techniku nepoužili i Američané
na svých plážích Utah a Omaha.
Maršál Montgomery ji generálu
Eisenhowerovi nabídl, Ten ale nechal rozhodnutí na nižších velitelích,
kteří zřejmě „Funnies“ považovali
za zbytečný komfort. V americké
výbavě pro den „D“ se tak nakonec
objevil pouze plovoucí tank DD,
který však byl paradoxně nejméně
úspěšný, protože jeho využití záviselo na počasí. V americkém úseku
byly navíc některé tanky DD vysazeny přesně podle rozkazu příliš
daleko od pobřeží a většina se jich
ve vysokých vlnách potopila. Jisté
je, že pokud by Američané britské
„legrácky“ z arzenálu 79. divize plně
využili, měli by zejména na Omaze
daleko menší lidské ztráty.
Vedle mechanických odminovačů Spojenci využívali i válcové
Krab v akci. Foto: archiv autora
a výbušné odminovače. Kraby 79.
divize však byly spolehlivé a efektivní a americké jednotky jim dávaly
často přednost před vlastní těžkopádnou technikou.
V den „D“ se „Hobartovy legrácky“ plně osvědčily a ušetřily mnoho
lidských životů. Dnes jsou speciální
ženijní vozidla celkem obvyklá, ale
tehdy šlo často o revoluční nápady,
které by se mnohdy ani neuskuteč-
nily bez osobní podpory britského
premiéra Winstona Churchilla.
Krab v Overloonu je připomínkou nejen úspěšného otevření
druhé fronty v Evropě v roce 1944,
ale také faktu, jaké stroje – často až
bizarní - musely být zkonstruovány
k udolání obrovské nacistické válečné mašinérie.
Mgr. F.Slípka
Lidová mluva u nás a v okolí
Lidová mluva je dokladem bohatosti naší mateřštiny. Zachovává se ústním podáním z generace na generaci. Vytvářela se v konkrétních podmínkách našeho regionu. Značně ji ovlivnilo naše sousedství s Rakouskem, se kterým byli obyvatelé našeho kraje v čilém
obchodním a řemeslnickém styku. Proto mnoho lidových slov bylo převzato z němčiny a ještě často pořádně zkomoleno. Starší generace si jistě pamatuje těchto slov hodně, mladší některá zná a používá, mnoho jiných již ne. Pojďme si některá připomenout:
ajznboňák – železničář
ánunk – mít o něčem představu
moula – zaostalý, hloupý člověk
machr – šikovný, zkušený člověk
brynda – černá nebo špatná káva
burýna – řepa
miliskují se – milují se
má utrum – má po všem
bůra – pětikoruna
brabenec – mravenec
nejčkot, nejčko – nyní, teď
nařvaný – obézní, tlustý
cárat se – toulat se
cejcha – povlak na peřinu, břicho
na forhontě – v popředí
ordnunk – pořádek
calta – bochánek, placka
culifinda – špatná káva
oukrop – polévka česnečka
ochechule – stará panna
čamrda – knoflík, pohyblivý člověk
čahoun – velký, vytáhlý člověk
prška – déšť
putr – máslo
čouhá – vyčnívá
čumil – kibic, zvědavý člověk
pucovat – čistit
ponk – řemeslnický pracovní stůl
černá jahoda – borůvka
díška – nádoba na dojení
petrachtovat – dávat pozor
pajtlovati – lomcovati
dekl – poklop
duchna – naditá peřina
ruksak – batoh
roužnout – rozsvítit
furt – stále, pořád
futrál – pouzdro
řimbaba – tlusté batole
řechtá se – směje se
flek – skvrna
fusekle - ponožky
smráká se – stmívá se
sesle – židle
fiflena – frajerka, parádnice
frmol – náhlý shluk lidí
štamprdle – malá číška alkoholu
štando – hudební zastaveníčko
fajrum – volno po práci
frňák – naběhlý nebo velký nos
špršle – příčky u žebříku
šlápota – šlépěj
fortel – šikovnost
firhonky - záclony
šprťouchle – legrace
štokrle – nízký stoleček
fikaný – chytrý
flák – velký kus něčeho
šůs – zanedbaný muž
štramfalec – velký krajíc chleba
fertik – hotov
glancovat – leštit
šrajtofle – peněženka
šifoner – skříň
haxny – nohy (v nadávce)
hnojnice – močůvka
štajf – v pozoru
štramanda – líbivá žena
hučka – klobouk
hňápy – nohy
štrozok – slamník
tipky – jepice
haluzna – nevlídná, velká místnost
hampejz – vykřičený dům, nepořádek
tramtejluje – vrávorá
umrněný – ušpiněný
chůj – chvoj
jahla – jehla
undrholt – veselý
upidlat – uříznout
ksindl – špatnost
koštovat – ochutnat
vodrh, vodr – půda nad mlatem
veřtat – truhlářská dílna
kaftan – sukně z hrubého plátna
kozí brada – sasanka
vajksle – višně
veškostn – prádelník
krumpolec – chomout
klempírovat – postonávat
viks – výprask
vožunkr – opilec
kamrdlík – komůrka
kosmatice – usmažený květ černého bezu
vobrtlík – háček
zblajznout – sníst
loch – sklep
lajna – lišta
zmotořit se – vzpamatovat se
žejdlík – půllitr
lavor – umyvadlo
lajntuch – prostěradlo
Zkusme zachovat lidovou mluvu i dalším generacím.
Václav Heidinger
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
POČÍTAČOVÝ KOUTEK
Tablet Surface - nový tablet z dílny Microsoftu.
Bude to první skutečná konkurence iPadu?
Letos v červnu představil
Microsoft svůj první tablet s názvem Surface. Zda přichází s křížkem po funuse se teprve ukáže.
Ve světě tabletů totiž jednoznačně kraluje Apple se svým iPadem, který nastavil laťku značně
vysoko a ukázal světu, jak má
tablet budoucnosti vypadat.
Tenký profil, čistý a jednoduchý
design bez zbytečných portů
a kvalitní displej. To vše za přijatelnou cenu levných notebooků a s dlouhou výdrží. Takový
je iPad. Nutno podotknout, že
současný šéf Microsoftu Steve
Balmer ještě před pár lety příliš
tabletům nedůvěřoval. Na různých konferencích po světě trousil posměšné poznámky směrem
k iPadu o tom, jak lidé nebudou
ochotni takové zařízení kupovat, a už vůbec ne ho ovládat
pouze prsty na dotykovém displeji. Jenže v tom se spletl. Firma
Apple prodává desítky miliónů
iPadů a jejich prodej v některých
zemích dokonce zastínil prodej
klasických notebooků.
Ale zpět k novince Surface.
Microsoft se rozhodl představit
svou vizi budoucnosti těchto zařízení, které by dle mnoha měly
postupně nahradit klasické notebooky nebo počítače. Zatímco
klasické tablety používají pouze virtuální klávesnici a mobilní
operační systém neumožňuje
takovou volnost v oblasti tvorby jako u plného desktopového
systému, pro většinu uživatelů
je to více než dostatečné řešení
pro každodenní vyřizování všech
věcí.
Microsoft Surface bude k dispozici ve dvou verzích. Lišit se
budou jednak procesorem, použitou grafikou a také operačním
systémem. Displej by měl mít úhlopříčku 10,6 palců. Vyšší verze by
měla mít displej s HD rozlišením.
K dalším zajímavostem patří
speciální kryt displeje, který bude
po odklopení zároveň sloužit jako
dotyková klávesnice. U dražší verze bude v krytu displeje zabudována klávesnice tlačítková.
Velkou neznámou je cena.
U verze nižší nelze očekávat cokoli vyššího než u iPadu, tedy
kolem dvanácti tisíc korun. U výkonnější verze s plnohodnotným
systémem Windows 8 a procesorem Core i5 lze ale očekávat vyšší
cenu, která bude možná i v oblasti nad 20 000 Kč.
Výdrž na baterii je důležitým
parametrem, Microsoft ale zatím
tento údaj drží v tajnosti. Žádné
zmínky nepadly ani v oblasti mobilního internetu a jeho podpory.
Předpokládat lze ale minimálně
verzi s 3G, v lepším případě i LTE.
Microsoft Surface ale jistě rozvíří tak trochu stojaté vody s tablety, i když je jasné, že zkopírovat
všechny novinky nebude pro
ostatní výrobce takový problém.
Microsoft ale ukázal, že umí být
inovativní a doufejme, že boj
v oblasti těchto tenkých a „post-pc“ zařízení bude náročný,
což povede k rychlejšímu vývoji,
většímu počtu novinek a nápadů
a stejně tak k nižší ceně.
(Zdroj www.zive.cz)
Jaroslav Salcer
Ze společné česko-rakouské historie…
Oživlá historie kousek za hranicí. Koněspřežka Č.Budějovice - Linec se rozjela právě před 180 lety
„Čekárna“ u hlavní silnice v Kerschbaumu
je vlastně kopií historického stánku ze
stanice v Lambachu. Ten stál naproti
nádražní restauraci a byl prý cestujícími hojně využíván, protože odtud
dobře viděli na svá zavazadla.
Po silnici Č.Budějovice - Dolní
Dvořiště - Linec jezdí dnes mnozí celkem běžně. Rychlá silnice
či elektrifikovaná železniční trať
zkrátila vzdálenost mezi metropolemi jižních Čech a Horního
Rakouska na minimum. Necelých
sto kilometrů lze dnes zvládnout
i za hodinu a půl. Představte si
však na chvíli, že se nalézáte nikoli v roce 2012, ale o dvě stě let
nazpět, tedy v roce 1812. Co byste
měli k dispozici? Odpověď je snadná. Pro osobní dopravu dostavníky a pro zboží formanské povozy.
S tím spojené nepohodlí a dobu
přepravy v řádu dnů. Pro obchodníky to znamenalo vysoké náklady, pro formany dobrou obživu.
Jen pár kilometrů za česko- rakouskou hranicí Dolní
Dvořiště - Wullowitz se i dnes
můžete přesvědčit, jak se s tím
naši předkové vypořádali. V obci
Kerschbaum se totiž nachází
Muzeum koněspřežky. Jejich řešením tedy byla železnice. Jako
první na evropském kontinentě
tu naši česko-rakouští předkové
začali v roce 1824 realizovat myšlenku „železné dráhy“. Tažnou silou byla ovšem koňská síla. I když
ve vzdálené industrializované
Anglii už v té době vsadili na parní
lokomotivy, v našich luzích a hájích byla i jen pouhá koněspřežná
železnice značně revoluční představou. Připomeňme, že v Anglii
byla první veřejná koněspřežka
v provozu od roku 1801.
Za vším byl samozřejmě
obchod.
Obchodníci
potřebovali už od časů středověku
Replika nákladního vozu na dopravu
soli. Tyto vozy neměly pérování a vešlo se
na ně 40 sudů, z nichž každý obsahoval
42 kg soli. Vozů tohoto typu se vyrobilo
asi tisíc. Vidíte ho z hlavní silnice.
Replika vozu 1. třídy typu Hannibal.
Na levnější jízdenku mohli cestující
sedět i vedle kočího. Vůz byl tažen
jedním koněm. Pouze v některých
velkých převýšeních úseku KerschbaumLinec museli být k tahu použiti koně
dva. Pokud zavazadla cestujících
přesáhla určitou váhu, byla přepravována zvlášť na nákladních vozech.
propojit, zlevnit a zrychlit přepravu zboží mezi Vltavou a Dunajem.
Z Horního Rakouska se k nám
jak známo dovážela nejvíce sůl.
V cestě obchodním aktivitám
stál ovšem složitý terén Šumavy.
Původně se za nejlepší řešení
považoval plavební kanál Vltava
- Dunaj. Říční doprava byla tehdy
nejlevnější. V roce 1807 ale jistý
František Josef rytíř z Gerstnerů
poukázal na to, že vzhledem
k reliéfu Šumavy by to byl příliš
nákladný podnik, a doporučil
levnější „železnou dráhu“, jaká
se právě v té době začala rozšiřovat v Anglii. Koně by také po železnici utáhli v rychlejším čase
mnohonásobně těžší náklad.
Konzervativní česká šlechta však
jeho nápad nepodpořila.
Teprve v roce 1820, poté co státy ležící na Labi uzavřely dohodu
o svobodné plavbě, byla rakouská vláda dotlačena k realizaci
propojení Vltavy a Dunaje. A to
buď průplavem, nebo železnicí.
F. J. Gerstner byl teď milostivě
požádán, aby se toho ujal. Místo
sebe ale doporučil svého syna
Františka Antonína Gerstnera.
Ten v roce 1824 dostal císařské
privilegium ke stavbě a provozování „dřevěné a železné dráhy“ Č.Budějovice – Kerschbaum
- Mauthausen na dobu 50 let.
Později byla cílová stanice prozíravě pozměněna na Linec.
Protože ale Gerstner neměl dostatek peněz, požádal o pomoc
vídeňské banky. Nově vzniklé akciové společnosti pak prodal své
privilegium a stal se akcionářem,
projektantem a stavbyvedoucím.
Stavba byla slavnostně zahájena 28. 7. 1825 u Netřebic. Gerstner
hned na počátku odmítl anglický
způsob stavby, kdy železnice kopírovala terén. Stanovil zcela moderní a dodnes platnou zásadu,
že železnice musí být ke svému
nejvyššímu bodu vedena vždy
horizontálně nebo ve stálém
stoupání tak, aby neztrácela už
Rekonstruovaný objekt přepřažní
stanice v Kerschbaumu. Dnes je zde
Muzeum koněspřežky a první nádražní
hostinec na evropském kontinentě.
dosaženou výšku. Důsledkem
však byla nutnost překonat složitý reliéf obrovským množstvím
mostů, kamenných propustků
a terénních zářezů. Dráha se tak
prodražovala a původní rozpočet
1 milion zlatých se ukázal jako
značně podhodnocený. Časový
skluz způsobilo i zpevňování náspů kamenným jádrem. Železnice
byla úzkorozchodná a kolejnice tvořily pásy z kovaného železa přibité na dřevěné trámy.
Gerstner později věřil, že po těchto kolejích budou moci v budoucnu jezdit i parní lokomotivy.
Vzhledem k jejich váze se to však
ukázalo jako nemožné.
Kvůli příliš vysokým nákladům
akcionáři nakonec Gerstnera
v roce 1828 vyhodili a místo
něj jmenovali stavbyvedoucím
jeho dosavadního pomocníka
Matthiase Schönerera. V té době
už byla hotová polovina trati, tj.
úsek Č.Budějovice - Kerschbaum.
Nový stavbyvedoucí skutečně srazil náklady zhruba o polovinu, ale přestal dodržovat
Gerstnerovy zásady. Na jeho úseku byla pak příliš velká převýšení
a příliš malé poloměry zatáček.
Když byla zhruba o 40 let později trať přestavována na parní
provoz, tak Schörnererův úsek
nemohl být využit vůbec, zatímco Gerstnerův alespoň z menší
části ano (ale pouze v rovinách
a zářezech).
Schönerer nakonec dokončil
propojení Č.Budějovic a Lince
(128,8 km) a 1. srpna 1832 byl
na celé trati slavnostně zahájen
provoz pro nákladní vlaky. Letos
si tak připomínáme 180. výročí této události. Navíc do roku
1836 přistavěl ještě úsek LinecGmunden (67,9 km), takže celková délka koněspřežné dráhy byla
téměř 200 km!
V Kerschbaumu, kde je výše
zmíněné muzeum, se nacházela
nejvýše položená přepřažní stanice. Z Budějovic až sem musela
železnice vystoupat o 300 m! Jak
dnes upozorňují šipky u vchodu do muzea, tato stanice se
nacházela přesně uprostřed
trasy. Cestující tu proto měli
i hodinovou pauzu na oběd.
Nacházela se tu vlastně první nádražní restaurace na evropském
kontinentě. Najíst a napít se tu
ostatně můžete v biedermannovském stylu i dnes. Stanice je
také nejlépe dochovaným objektem koněspřežky. Zhruba před
dvaceti lety tu proběhla celková
rekonstrukce a bylo znovu vybudováno 450 m původní železnice.
Dnes tu mají dvě naprosto přesné
kopie historických vozů. Každou
neděli odpoledne (a v srpnu i během týdne) tu v sezóně můžete
na vlastní kůži zažít, jak se asi cestovalo našim předkům. U hlavní
silnice se nachází dobová „čekárna“, kde si můžete počkat na svůj
desítek osobních vozů. Jako cestující byste z Budějovic do Lince
dojeli za 14 hodin (vyjíždělo se
vždy v pět ráno)! To byla v té
době úžasná rychlost. Nákladním
vozům to však trvalo 3 dny. Kočí
těchto transportních „vlaků“ totiž
nesměli sedět na voze, ale museli
koně pěšky vést. Na trati do Lince
bylo 50 strážních domků (z jednoho z nich je v Budějovicích malé
muzeum), 5 přepřažních stanic
(Holkov a Bujanov na našem
dnešním území, Kerschbaum,
Lest a Oberndorf na rakouském),
6 mezistanic a 14 výhyben. Z pochopitelných klimatických důvodů fungovala trať pouze od dubna do října.
Tento rozcestník na budově muzea připomíná, že stanice v Kerschbaumu
stála téměř přesně uprostřed trasy koněspřežky do Lince.
„vlak“, který vás odveze až k budově bývalé stanice-muzea.
Svézt se můžete buď ve voze
1. třídy nazvaném Hannibal II
nebo ve voze 3. třídy pojmenovaném po F. J. Gerstnerovi. V podobě sympatického koníka jste
taženi jednou koňskou silou. Vozy
1. a 2. třídy byly vlastně uzavřenými polstrovanými kočáry s pérováním. Vozy 3. třídy byly otevřené, jen s dřevěnými lavicemi a bez
pérování. Dva sympatičtí postarší
kočí v dobovém oblečení si s vámi
během jízdy rádi poklábosí a také
zapózují, pokud se s nimi chcete
vyfotit. Jízda je zkrátka atrakcí pro
malé i velké. Mimochodem jediný
originální vůz typu Hannibal lze
vidět pouze v Technickém muzeu ve Vídni. V roce 1969 postavil
ale Podnik komunálních služeb
Trhové Sviny podle tohoto vídeňského originálu přesnou repliku,
která je ve sbírkách Národního
technického muzea v Praze.
Pražské muzeum tento exponát
prezentuje na svých webových
stránkách jako jeden „Z pokladů
NTM.“
U hlavní silnice a čekárny se
také nachází replika nákladního
vozu pro dopravu soli. Trať nebyla původně myšlena pro osobní
dopravu (ta byla oficiálně povolena až v roce 1836), a tak vozový
park společnosti tvořilo přes tisíc
nákladních vozů a jen několik
Objekt v Kerschbaumu se skládá z hlavní budovy, kde byla kancelář, restaurace a hostinské pokoje, a z dlouhé patrové budovy
stájí. V nich bylo místo zhruba pro
50 koní. Stanici tedy můžeme vidět v původní kompletní podobě.
V klenutém prostoru stájí je dnes
muzeum. Průvodkyni v dobovém
oblečení si však připlácet nemusíte. Všechny popisky jsou totiž
psány německy i česky, což je pro
návštěvníky z Čech velmi příjemné. V muzeu jsou dokumenty,
mapy, modely a množství drobných dobových předmětů technického vybavení koněspřežky. Je
tu i replika první šlapací drezíny,
kterou pro Gerstnera zkonstruoval vynálezce Josef Božek. Po prohlídce muzea můžete ještě posedět v první nádražní restauraci
Most koněspřežky u Velešína je
stále v dobrém stavu. Leží totiž
naštěstí na Stezce průmyslových
památek. Dnešní železniční trať
se nachází jen kousek od něj.
Replika vozu 3. třídy pojmenovaná „Franz Josef Ritter von
Gerstner“. Vůz uvezl za cenu menšího pohodlí až 24 cestujících.
kontinentální Evropy a zakoupit
pár upomínkových předmětů.
Cestou zpět do ČR se pak lze
zastavit u dalších pozůstatků koněspřežky. Buď v malém muzeu
v Bujanově nebo u zachovaného mostu u Velešína. Najdete
ho vedle hlavní silnice přímo
proti pensionu U Koňské dráhy.
Nedaleko je ještě ruina kamenného propustku. Hned v blízkém
Holkově (u odbočky na Římov)
nemůžete minout ruinu zaklenutých stájí a zčásti opravenou ruinu přepřahací stanice a hostince
Veselka. Je to i trochu smutná připomínka, jak ke svým historickým
památkám přistupují naši sousedé v Rakousku, a jak my. A to už
v roce 1971 byly u nás pozůstatky
koněspřežky vyhlášeny národní
kulturní památkou!
Na závěr ještě musíme dodat,
že poslední jízda koněspřežky
Č.Budějovice-Linec podle jízdního řádu se uskutečnila v roce
1872, tedy před 140 lety.
A jak je to s prvenstvím koněspřežky na evropském kontinentě? Vedle nás si ho totiž nárokují i Francouzi, kteří zahájili
provoz na 21 km dlouhé dráze St.
Etienne-Andrezieux 21. 6. 1827.
Zkušební provoz naší dráhy byl
zahájen až o tři měsíce později.
Stavba koněspřežky Č.Budějovice
- Linec však začala nesporně dříve
a byla vlastně první mezinárodní
i mezistátní železnicí. Díky konstrukčnímu řešení byla i první
moderní železnicí na světě.
Text i foto: Mgr. F. Slípka
Pozn.: zájemcům o koněspřežku doporučuji
zejména knihu Ivo Hajna „Koněspřežní železnice České Budějovice-Linec-Gmunden“,
která vyšla v Č. Budějovicích v roce 2004
a z níž jsem čerpal i některé podklady k tomuto článku.
KULTURA
PŘEDPLATNÉ KULTURNÍCH POŘADŮ
KD TRHOVÉ SVINY II. pololetí 2012
Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v II. pololetí
roku 2012. Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu.
Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení.
Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby.
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „A“ je 910,- Kč = 30% SLEVA
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „B“ je 896,- Kč = 20% SLEVA
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „C“ je 656,- Kč = 20% SLEVA
Zájemci o předplatné se mohou přihlásit
v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny.
Přihlášky přijímáme do 7. září 2012.
tel./fax. 386 322 930
e-mail: [email protected]
Městské kulturní středisko
Sídliště 710, 374 01 Trhové Sviny
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na setkání s Vámi.
Změna programu vyhrazena
26. 9. středa od 1930 hod.
Divadelní agentura SOPHIA-ART
Ean-Luc Leomine
LÁSKA A PÁREČKY
Hrají: Simona Postlerová nebo Kateřina Janečková
Jan Revai
Ernesto Čekan nebo Juraj Bernát
Jarnil Škvrna
Karel Zima
Margot mladá atraktivní žena nemající příliš dobré
zkušenosti sesvými bývalými vztahy si pozve na chalupu
na grilování své 3 ex-partnery, kteří o sobě vzájemně nikdy
nevěděli a neznají se. Margot, která je opět zamilovaná
a která byla svým novým exotickým přítelem požádána
o ruku, si od této riskantní grilovačky slibuje, žejí vrátí
důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu k tak závažnému
životnímu kroku. Pohyb po podobném „minovém poli“
však není bez rizika, což se bohatou měrou potvrdí, když
se na večírku objeví ijejí nový přítel. Mistrovsky napsaná,
místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních
situací, byla s velkým úspěchem hrána několik sezon v Paříži
a věříme, že uměleckou stránkou a hereckými výkony
zaujme všechny v Česku.
SKUPINA – A ;B ;C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
18. 10. čtvrtek od 1930 hod.
Agentura September
MERLIN  DANCE SHOW
PRODUCTION
Irská taneční show v podání slovenského tanečního
souboru Merlin se ve svém zaměření se řadí k nejlepším
v Evropě.
„FANTASY OF DANCE“ je dynamická taneční show,
která nadchne milovníky irského divadelního tance. Strhující
taneční výkony sólistů a sehraných tanečníků jsou plné
pulzující energie, pozitivních emocí a radosti ze života.
SKUPINA – A ; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
31. 10. středa od 1930 hod.
Umělecká Agentura Aleše Trdly
JAKUB SMOLÍK
J. Smolík má na kontě více než 20 alb a patří
k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou.
Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou
a vokalistkami jsou obohaceny nejedním zážitkem,
humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek
a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžný
koncert, avšak i zábavné show.
SKUPINA – A ;B
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
7. 11. středa od 1900 hod.!!!
Filmová a div. agentura Jan Balzer
WILLY RUSSELL:
SHIRLEY VALENTINE
„život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho
změnit“
všechny postavy ve hře představuje SIMONA
STAŠOVÁ
O této hře se nedá mnoho napsat. To prostě MUSÍTE
VIDĚT!!! Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás
doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým úžasem
a otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý její pohyb,
každé gesto, každé slovo. Z jeviště na Vás bude zářit to,
čemu se říká opravdový kumšt.
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Zdeněk Kaloč
SKUPINA – A ;B ;C
Vstupné:
280,- 270,- 250,- Kč
4. 12. úterý od 1930 hod.
VLASTA REDL
VÁNOČNÍ KONCERT
S NOVOU KAPELOU
Folk-rockový koncert
SKUPINA – A ;B
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
27. 11. úterý od 1930 hod.
Divadelní společnost HáTa
Vratislav Blažek / Zdeněk Podskalský /
Evžen Illín, Vlastimil Hála
SVĚTÁCI
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze,
v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel,
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku
v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou
vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví
světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou
zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici
podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Účinkují: Gustav - Viktor Limr - Lumír Olšovský - Filip
Tomsa
Tonda >> Dalibor Gondík - Zbyšek Pantůček
Honza >> Aleš Háma - Martin Zounar
Božka >> Vlasta Žehrová - Olga Želenská
Zuzana >> Monika Absolonová - Ivana Andrlová - Jana
Zenáhlíková
Marcela >> Mahulena Bočanová - Adéla Gondíková
Trčková >> Miriam Kantorková - Vlasta Peterková
Profesor >> Josef Oplt - Jan Přeučil
Pan A >> Petr Gelnar - Martin Sobotka
Pan B >> Lukáš Pečenka - Pavel Vítek
Režie: Lumír Olšovský
SKUPINA – A ;B ;C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
Pozvánka na koncert Společná věc
Přijďte 30. 10. 2012 na koncert,
kde Tomáš Pfeiffer rozeznívá
tajuplný nástroj - Vodnářský
zvon.
Již šestým rokem můžete zažít
krásu, tajemnost i hlubokou
výpověď filmového příběhu
s všelidskými tématy. Obrazový
doprovod v unikátní parabolické projekci vás provede nejen
jemností a barevností, ale i vzájemným lidským souzněním, také se vydá na cestu
do hlubokého vesmíru.
Ve skladbě Patria Deum
lze zažít a vnímat úžasné,
dosud málo známé záběry
vesmírných galaxií a hvězdokup. Vjem je umocněn
tóny Vodnářského zvonu,
které, dle poznání dávných mistrů, zní prostorem
i námi a pomáhají harmonizovat celou bytost. Na závěr koncertu se můžete
přijít podívat na Vodnářský
zvon zblízka. Je potěšením i zážitkem vidět nádherný svět kapiček vody, které jsou obrazem
jednotlivých hraných tónů.
Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz
fec. Otec říká, že bez nich by špatně hospodařil.“
„Ty naše políčka se nechají ještě rozšířit a upravit, jen když bude silný potah.“
„Naši určitě vypomůžou,“ odpověděla.
Zůstali stát u veliké břízy, odkud byl nádherný pohled do kraje.
„Podívej, drahá, jak je tu krásně!“
Bylo příjemné zářijové ráno. Slunce se vyhouplo nad hory, na listnatých stromech a keřích se měnily listy do pestrých barev. Na obzoru se blýskala zrcadla
rybníků, louky byly protkané stužkami potoků.
„Řekni, Rozárko, mohl jsem najít krásnějšího místa? Křížem krážem jsem Čechy procestoval, milejšího koutku jsem nenašel. Snad sám Bůh mou cestu řídil,
abych tady, tebe moje Rozárko, našel.“
Opět se dívali přes roztroušené vesničky, políčka a lesíky, na město Sviny s majestátným kostelem.
„Tam se některou neděli rozjedeme,“ řekl Jan. „Rád bych navštívil toho mudrce
Česáka. Slíbil mi totiž nějaké čtení na zimu.“
„Ty umíš číst?“
„Ano, naučil jsem se to na vojně. Až bude volno, budu ti číst nahlas. Tak se
seznámíš s našimi dějinami, o kterých se dnes nesmí mluviti. Násilím vládnoucí
německá šlechta nám zničila kdejakou knihu. Zůstalo jich jen málo poschováváno. Proto jsou tak vzácné. Nějaké takové má Česák. Málo komu se s tím svěřil
a s půjčováním je moc opatrný. Byl jsem u něho před svatbou. Pěkně jsme si spolu
pohovořili po našem a on poznal, že mně může důvěřovat. Také mi slíbil, že mě
v zimě navštíví. Mám však obavu, že se k nám pro sníh nedostane, tak ho chci
navštívit sám. Už se na něj těším, je to zkušený a moudrý člověk, velký vlastenec!“
„Také ho ráda uvidím a se zájmem vyslechnu jeho vyprávění. Pamatuji si, že
i náš děda o jakýchsi knihách často vypravoval, ale já tomu moc nerozuměla.“
„To nevadí,“ těšil ji Jan, „také tě chci naučit číst.“
„Jen jestli to svedu.“
„Jen se neboj, jsi chápavá a tohle půjde snadno.“
Odmlčeli se. Jan ukázal rukou směrem přes svinenský kostelík: „Vidíš tam za lesem tu věž? To je borovanský zámek. Znám ho dobře, protože pocházím z toho
kraje. Nedaleko leží moje rodiště - Mysletín.“
„Ráda bych jej poznala.“
Slíbil, že se tam spolu brzy vypraví. „Jsem na ta místa velmi zvědav, nebyl jsem
tam již řadu let. Dost možná, že už tam nikoho nepoznám. Od bitvy na Bílé hoře
se toho hodně změnilo. Mnoho Čechů se ztratilo i moji rodiče odpočívají v zemi.
Sourozenci i mnoho jiných muselo opustit svou vlast pro své náboženské přesvědčení.
Při tomto smutném rozhovoru ani nezpozorovali, že u jejich domu zastavil mladý Kalista s pěkným koníkem. Oba manželé sebou překvapením trhli, když kůň,
33
STRANA 11
36
ku. Když Jan pomohl matce z vozu, hned se rozběhla za Rozárkou, která byla se
svým synkem na lůžku. Srdečně se objaly a políbily.
„Je to chlapík.“ chlubí se Rozárka, „I babička Koudelková to říkala. Je u nás už
několik dnů.“
„Tak co říkáte našemu malému?“ zeptal se Těžák, když zaopatřil Rezku.
„Máte pěkného chlapce, je celý po tobě.“
Kalistová převzala všechny domácí práce do svých rukou, a tak mohla jít babička Koudelkovic domů. Jan jí nabídl svezení, aby nemusela takovou dálku pěšky.
Odvezl ji i s bohatou výslužkou.
Když se vrátil, udělal ještě obvyklou práci a pohovořil s mladou maminkou.
Všichni byli notně znaveni, brzy ulehli na lůžko.
Noc byla klidná, ale krátká, mnohem kratší než jiná. Novorozený synáček se
totiž brzy ráno začal hlásit k životu.
„No a teď koho pozveme za kmotra?“ ptala se Kalistová při snídani. Jan byl
na rozpacích.
„Nejlépe bude, když se poradím s Rozárkou, snad již na někoho myslela.“
„To už jsi zapomněl, komu jsi slíbil kmotrovství o naší svatbě?“ ozvala se Rozárka z lůžka.
„Vidíš, slíbili jsme přeci strýci Domínů z Třeboně! Tak, babičko, kmotra už
máme. A kdy myslíte našeho maličkého pokřtít?“
„Mohli bychom už v neděli. Dnes máme úterý, to bychom mohli stihnout všechno připravit.“
Těžák odjel do Svinů, odkud bylo spojení do Třeboně a poslal ke strýci vzkaz.
Prosil, aby přijel podržet jejich synka u křtu a aby vzal s sebou i tetičku. Na zpáteční cestě zajel k babičce Koudelkové a ke Kalistům, aby všechny stihl pozvat
na křtiny.
Neděle tu byla coby dup. Křest byl slavnostní, vždyť na Těžákovci vítali dědice!
Maličký byl pokřtěn v Soběnově, kam patřili farností. Dostal jméno Jan - po tátovi. Kmotr Domín dal do vínku malému Jeníčkovi pár zlaťáků a slíbil, že na něho
nikdy nezapomene. Měl radost, že mladí Těžákovi dodrželi slib, který mu dali při
svatbě.
Po této významné rodinné události se život vrátil do starých kolejí. Babička odjela a poslala na pomoc Rozárce Kačenku, která šla k Těžákům velmi ráda. Těšila
se na mladé manžele a hlavně na Jeníčka.
Hošík se měl k životu, horské sluníčko mu prospívalo a otec s matkou mu věnovali veškerý čas. Chlapec rostl a sílil, Rozárka se pozdravila a opět se jí vrátila
všechna čilost a veselost. Měla radost ze svého synka a jen se v něm zhlížela.
Dobře se žilo na Těžákovci. Často si na něj lidé ukazovali a říkali: „U Těžáků je
všeho dost, mají Boží požehnání. Je tam pěkné stádo ovcí, několik kusů hovězího
i prasata.“ Kromě toho měl Jan dva koně a Rechla čekala hříbě. Mělo být náhradou
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
Mladí Těžákovi počali pracovat s velkou chutí na svém malém hospodářství.
Už za krátký čas bylo vidět, že na statek přišla hospodyně. Rozárka byla zdatnou
pomocnicí, hospodářství začalo pomalu vzkvétat. Bylo potřeba mnoho trpělivosti,
houževnatosti a píle, aby se pole v kamenité hoře obdělalo. Rok za rokem pak z vyoraných kamenů stavěli kolem pole meze. Úspěch byl odměnou za všechnu lopotu.
Mladý hospodář založil i ovocný sad a v něm zahrádku pro svou ženu. Pěstovala
který ucítil stáj, zařehtal. Spěchali je přivítat. Koník byl opravdu statný a pěkně
rostlý s novým postrojem.
„Tak ti jí tu předávám, milý švagře.“
Těžák radostně potřepal koníka po šíji a poděkoval. S radostí přijal otěže a provedl koně po nádvoří. Pak ho zavedl do stáje. Hřebice, jako by poznala, že má nového pána, nesla pyšně hlavu a jen se nadnášela. Postavil ji vedle staré Rezky, která
na přivítanou zařehtala. Rozárka pozvala bratra do kuchyně.
Za chvíli přišla děvečka s krávou. Bylo slyšet, jak si povídá: „Tak vidíš, stará, už
jsme na místě. Budeš mít pěkný domov. Já bych tu také nejraději zůstala, co nám
odešla Rozárka, je u nás smutno.“
„I mlč,“ zaslechla ji mladá hospodyně, „však to není tak hrozné. Vždyť je tam
maminka a bratři, musíš jim přeci pomoci.“ Pohladila svou zamilovanou krávu
po hřbetě a dál domlouvala děvečce: „Musíš teď maminku ve všem zastat, když
tam nejsem já. A také ji trochu rozveselit. Ona je teď jako vyměněná. Nu, musíme
si zvyknout obě, však bude zas dobře.“
Odvedla svou milou kravku do stáje. Když hospodář zavolal, přišli za ním
do kuchyně. Rozárka se postarala o malé pohoštění a dala děvečce Kačence pěkný
šátek na památku.
„Zaplať ti to Pán Bůh, až budeš mít čas, přijď se na nás dolů podívat. Rádi tě
všichni uvidíme. No, už musíme jít, máme hodně práce. Jo, a pantáta říkal, že
bychom vám měli v sobotu přijet pomoci s oráním.“
„To by nám hodně pomohlo,“ ozval se hospodář.“ „Já už budu orat s Rechlou,
s tou novou hřebicí, to bude jiná.“
„Pozdravujte rodiče a strýce Jirkalů. A v neděli, dá-li Pán Bůh, přijdeme. Tak
šťastnou cestu a nashledanou.“
Kačenka s mladým odešli a novomanželé se vrátili ke své práci. Hodně jí přibylo, ale přinášela jim radost. V poledne hospodyně prvně podojila kravku. Mléka
bylo hojně, Rozárka se spokojeně usmívala.
„Teď nastane velká změna, viď Jane. Budeme mít máslo, sýr a mléko, nebudeme
odkázáni jen na ovce.“
Odpoledne zapřáhl Těžák Rezku spolu s Rechlou. Snášely se dobře. Měl radost,
protože už bylo znát, že staré Rezce ubývají síly.
„Musíme tě šetřit, stará, abys u nás ještě nějaký ten čas vydržela.“
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
34
STRANA 12
v ní zeleninu a květiny, ani rozmarýna nechyběla.
Měli mnoho práce, ale ani při všem spěchu nezapomněli na své rodiče a strýce
Jirkalů. Jakmile bylo pěkné počasí, šli je navštívit. Protože to bylo daleko, Jan vždy
zapřáhl mladšího koně do lehkého vozíku, když jeli s Rozárkou po návštěvách.
Vždy se zastavili u starého Jirkala, který byl stále ještě čilý a se zdravým rozumem.
U Kalistů měli mladé manžele rádi a mladí se rádi s každou novinkou rodičům
svěřili. (Rozárka často připomněla Janovi cestu na Květnou neděli, kdy jí Jirkal
nabídnul mladého Jana. Měla strýce ráda a pokaždé mu něco nachystala.)
Kalistovi se vždy těšili z návštěvy mladých. Matka nevěděla, co by jim nejlepšího
snesla a jak by je nejlíp pohostila. Měla z jejich manželství upřímnou radost. Otec
i bratři měli mezi sebou Jana rádi, věděli, že je dobrým hospodářem a rádi s ním
o práci rozmlouvali a radili se s ním. Otec mladým ochotně vypomáhal. Vždy
s veselou se Těžákovi vraceli k domovu.
Čas utíkal, Rozárka byla již třetím rokem šťastnou Janovou manželkou a oba
spokojeně žili na Těžákovci. Často bylo slyšet jejich zpívání, které se rozléhalo
po celém údolí. A tak opět přišlo jaro a jednoho dne jim přinesl čáp děťátko. Byl
to synáček. Jan nemeškal a ihned běžel oznámit tu radostnou událost rodičům.
Nadšeně ho přivítali a matka hned, že se přichystá a pojede na nějaký čas pomoci
Rozárce.
Potom se Těžák rozběhl za starým Jirkalem a už z dálky mu oznamoval tu radostnou novinu: „Strýčku, strýčku, máme kluka jako buka!“
„To mám radost, že budeš mít nástupce. Jste zdrávi? Ano? To je pak vše v nejlepším pořádku. Však jsme Těžákovec stavěli na pěkných pár let. Moc se těším
na toho tvého prvorozence. Musíš mně ho brzy ukázat.“
„To víte, že ukážu. A rád. Jen jak trochu povyroste. Teď již musím běžet, mějte
se tu hezky a brzy nashledanou!“
„Sbohem, Těžáku!“
Matka již byla přichystána. Ještě volala na Kačenku a přikazovala, co má udělat,
než se vrátí od Rozárky.
„Až přijdu, všechno ti vynahradím a teď sbohem a buďte tu zdrávi!“
„Pozdravuj Rozárku a polib za mne nového občánka,“ připomínal otec, ze kterého se stal šťastný dědeček.
Rezka zvolna klopýtala po kopcovité cestě směrem k domovu.
„Proč jsi nevzal tu mladou hřebici?“ tázala se matka. „Té by to přece neuškodilo
a jela by rychleji.“
„Ano, ale ona je moc divoká, zvláště, když je odpočinutá. Věděl jsem, že k nám
pojedete, tak vás chci přivézt bez nehody.“
„Jsi opatrný a hodný. Na nic nezapomeneš.“
Cesta při rozhovoru rychle ubíhala a tak za chvíli stáli na dvoře Těžákova stat-
35
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
STRANA 13
PROGRAM KINA 1.  30. ZÁŘÍ 2012
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
FILMY OZNAČENÉ LOGEM
JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected] Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie
!!! UPOZORNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ ZAČÍNAJÍ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ V 19.30 HOD. !!!
1. 9. sobota v 1930 hod.
2. 9. neděle v 1930 hod.
8. 9. sobota v 1930 hod.
9. 9. neděle v 1930 hod.
15. 9. sobota v 1930 hod.
16. 9. neděle v 1930 hod.
23. 9. neděle v 1930 hod.
24. 9. pondělí v 1930 hod.
TOTAL RECALL
LET´S DANCE: REVOLUTION
SVATÁ ČTVEŘICE
BASTARDI III
Premiéra
Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller (121 min.)
Je to skutečnost nebo Rekall?
Hrají: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Bill Nighy, Jessica
Biell a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
3. 9. pondělí v 1930 hod.
POLSKI FILM
Repríza
Česko-polský barevný reality film (100 min.)
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem...
Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Marek Daniel, Josef
Polášek, Jan Budař, Jana Plodková a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 80,- Kč
6. 9. čtvrtek v 1930 hod.
7. 9. pátek v 1930 hod.
COSMOPOLIS
Premiéra
Americký barevný thriller režiséra Davida Cronenberga (108 min.)
Během vyjížďky „nekorunovaného krále Wall
Street“ po městě dojde v ulicích Manhattanu k záhadné
explozi a propukne peklo…
Hrají: Robert Pattinson, Jay Baruchel, Kavin Durand a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
PŘEDPRODEJ
Kulturní dům T. Sviny
tel. 386 322 930
Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny
tel. 380 120 515
10. 9. pondělí v 1930 hod.
Repríza
Česká barevná komedie režiséra Jana Hřebejka
(98 min.)
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková,
Viktorie Čermáková, Luděk Munzar, Jana Gýrová, Valérie
Šámalová, Jenovéfa Boková, Václav Marhold, Gregor Bauer,
Marek Slavík a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 90,- Kč
KONFIDENT
17. 9. pondělí v 1930 hod.
Premiéra
Americký barevný hudební romantický film (93 min.)
Stačí krok a svět se změní
Hrají: Adam G. Sevani, Kathryn McCormick, Ryan Guzman
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 150,- Kč
Repríza
Česká barevná tragikomedie (108 min.)
Film režiséra Juraje Nvoty o přátelích, které spojuje
i rozděluje režim.
Hrají: Jiří Mádl, Michaela Majerniková, Jan Budař, Ondřej
Vetchý a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
13. 9. čtvrtek v 1930 hod.
14. 9. pátek v 1930 hod.
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2
Premiéra
DRUHÁ ŠANCE
15. 9. sobota v 1700 hod.
16. 9. neděle v 1700 hod.
22. 9. sobota v 1930 hod.
NORMAN A DUCHOVÉ
Premiéra
Americká barevná animovaná rodinná komedie
v českém znění (105 min.)
Z plna hrdla vpřed!
Mládeži přístupno
Vstupné: 150,- Kč
KONCERTY
SÁL KD
Přilétají k nám ze souhvězdí Pleyády, aby změnili
náš svět hudbou
Jan Karez – v bílém
Lada Vrchota – v černém
Jakub Zahradník – celý hnědý
Vstupné: 100,- Kč
1. 9. sobota od 1400 hod.
POHÁDKOVÁ LESNÍ STEZKA
Trasa pohádkové stezky vede z Trhových Svinů přes
Svatou Trojici a Valchu na Buškův hamr po naučné stezce.
Pořádá pro děti Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny
na ukončení prázdnin
Vstupné: zdarma
26. 9. středa od 1930 hod.
Divadelní agentura SOPHIA-ART
Ean-Luc Leomine
LÁSKA A PÁREČKY
Margot mladá atraktivní žena nemající příliš dobré
zkušenosti se svými bývalými vztahy si pozve na chalupu
na grilování své 3 ex-partnery, kteří o sobě vzájemně nikdy
nevěděli a neznají se.
Margot, která je opět zamilovaná a která byla svým novým
exotickým přítelem požádána o ruku, si od této riskantní
grilovačky slibuje, že jí vrátí důvěru v mužské pohlaví a dodá
odvahu k tak závažnému životnímu kroku. Pohyb po podobném „minovém poli“ však není bezrizika, což se bohatou
měrou potvrdí, když se na večírku objeví i její nový přítel.
Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie,
vycházející z reálných životních situací, byla s velkým úspěchem hrána několik sezon v Paříži a věříme, že uměleckou
stránkou a hereckými výkony zaujme všechny v Česku.
Hrají: Simona Postlerová nebo Kateřina Janečková
Jan Revai
Ernesto Čekan nebo Juraj Bernát
Jarnil Škvrna
Karel Zima
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
27. 9. čtvrtek v 1930 hod.
28. 9. pátek v 1930 hod.
ZEMĚ BEZ ZÁKONA
Premiéra
Americký barevný thriller (115 min.)
Kde neplatí zákon, z psanců se stávají hrdinové
Hrají: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
29. 9. sobota v 1930 hod.
30. 9. neděle v 1930 hod.
20. 9. čtvrtek v 19 hod.
21. 9. pátek v 1930 hod.
Americký barevný akční thriller (102 min.)
Postradatelní se vrací
Hrají: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture
a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 100,- Kč
PŘIPRAVUJEME
„CRAZY PIANO TRIO“
Repríza
Americká barevná komedie režiséra Woodyho
Allena (102 min.)
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si zahrál
s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek.
Hrají: Woody Allen, Penélope Cruz, Ellen Page a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
30
BUŠKŮV
HAMR
31. 8. pátek od 1930 hod.
PIANOSAURUS
DO ŘÍMA S LÁSKOU
Premiéra
České barevné drama (97 min.)
Kam až může vše dojít, budeme-li jen nečinně
přihlížet?
Hrají: Tomáš Magnusek, Ilona Svobodová, Tomáš Topfer,
Rudolf Hrušínský, Jan Tříska, Martina Menšíková, Dana
Batulková, Jiří Krampol,Kateřina Brožová,Marek Brodský,
David Dolanský, Carmen Mayerová, Valentina Thielová,
Vlastimil Zavřel a další..
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 90,- Kč
VE STÍNU
Premiéra
Americká barevná komedie (100 min.)
20. září se znovu zamilujete
Hrají: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
Premiéra
Česká barevná detektivka režiséra Davida Ondříčka
(96 min.)
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy v době,
kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, David
Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Miroslav Krobot a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč
VÁŇA
Premiéra
Český barevný dokument (75 min.)
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni
postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení.
Hrají: Josef Váňa, Josef Váňa junior, Pavla Váňová, Josef
Bartoš a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 75,- Kč
TJ Spartak Trhové Sviny pro Vás pőipravuje
Každé úterý s Lenkou Mocovou
20 – 21 hod.
Hodiny budou probíhat v tělocviĀně ZŠ
Pőesné záőijové datum zahájení sezony se dozvíte na našem facebooku „Zumba Trhové Sviny“
Těšíme se na Vaši návštěvu!
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
KULTURA
Václav Neckář si na hamru získal obdiv diváků
Buškův hamr přivítal 8. srpna
2012 žijící legendu – populárního
zpěváka Václava Neckáře, který
v poslední době zažívá návrat
na hudební výsluní. Ačkoliv měl
v minulosti velké zdravotní potíže,
dokázal se důstojně vrátit na jeviště a svým výkonem zaujmout
diváky bez rozdílu věku.
To se mu podařilo i na středečním koncertě téměř pod širým
nebem v prostředí technické
kulturní památky, kam se za svou
hvězdou vypravily zhruba tři
stovky jejích příznivců. Václav
Neckář se skupinou Bacily hudebně zavzpomínal na šedesátá
léta díky mnoha hitům z této
doby a po přestávce se vrátil
ke své tvorbě z let osmdesátých.
Novější píseň Půlnoční, na kterou mnozí posluchači čekali, zazněla v závěru koncertu a byla
bezesporu pomyslným vrcholem
večera. Svým skromným vystupováním, profesionálním přístupem
a vřelostí projevu si Václav Neckář
okamžitě publikum získal na svou
stranu. Co naplat, některé hvězdy
zkrátka nehasnou ...
Petra Vicková,
foto Jiří Čajan ml.
Závěr sezóny na Buškově
hamru bude opět ve znamení
pohádek a brambor
Rozloučení s prázdninami a následně i turistickou sezónou
proběhne na hamru tradičně.
S ohlasem se každoročně setkává
Pohádková lesní stezka, kterou
pro rodiče s dětmi připravují trhovosvinenští ochotníci z Divadla
Otty Schwarzmüllera. Trasa zůstává neměnná – začátek bude
u poutního kostela Nejsvětější
Trojice a půjde až na hamr. Cestou
budou děti na několika stanovištích poznávat úryvky ze známých
pohádek a na konci si vyslouží
sladkou odměnu.
Pohádková lesní stezka se
uskuteční v sobotu 1. září
od 14,30 hodin.
V závěru sezóny na hamru opět
zavoní bramboračka nebo bramborák. Na 15. září od 15 hodin se
připravuje druhý ročník akce zvané Bramboriáda, kde se skutečně
bude vše točit kolem brambor.
Dětské soutěže – házení brambor do koše, skákání v pytlích či
tvoření z bramborových tiskátek.
Děti budou i kreslit a nakonec dostanou také něco dobrého..
„Na chuťové buňky všech hostů zaútočí bramborové speciality, které budou moci lidé přímo
na hamru ochutnat. Vrcholem
odpoledne pak bude soutěž
o nejlepší bramboračku. Ta vloni
vzbudila velký zájem, takže věříme, že i letos se do kuchařského
klání přihlásí hodně účastníků.
Zajímavé ceny budou pro vítěze
opět připraveny,“ doplnily provozovatelky Buškova hamru Lenka
Kříhová a Pavla Majerová.
Text a foto Petra Vicková
MATER MONSTIFERA
slaví 12. narozeniny
Trhosvinenská metalová úderka Mater Monstifera oslaví letos
na podzim své 12. narozeniny.
Za dobu své existence se stačila
do podvědomí fanoušků nejen
v Čechách zapsat dvěma demosnímky „Svíce života“ a „Sepsáno
krví“, dále pak singlem „Beletseri“,
na kterém se jako vokalistka podílela Zuzana Jelínková ze šumperských Dying Passion, a nakonec
dvěma plnohodnotnými alby
„Zrozen z hříchu“ (2005) a „Na zrcadlech lží“ (2011).
Účastnila se i celé řady CD kompilací a na svém kontě má přes
200 koncertů na území České
Republiky, Slovenska, Německa,
Rakouska a Polska, kde byla pozvána na prestižní festivaly jako
např. Brutal Assault (Cz), Open Hell
(Cz), Fit Of Rage (Cz), Kaltenbach
Open Air (A), Walpurgis Metal
Days (D), Gothoom Festival (Sk)
a pochopitelně nelze nezmínit
i kapelou pořádaný AFOD festival, který se každý rok koná
v Trhových Svinech.
Stávající sestavu tvoří Zdenek
Česák, Ivo Doležel, dále pak budějovičtí Jiří Haniger, Ondra Bílek,
Denisa Novotná a Štěpán Fürst
z Prahy. V současné chvíli pracuje Mater Monstifera na zbrusu
novém materiálu, který by chtěla
v podobě Mini CD nahrát letos
na podzim v českobudějovickém studiu Prodigy Sound pod
producentskou taktovkou Jiřího
Drdáka. V jedné ze skladeb se
jako host představí frontman brněnské legendy ROOT Jiří „Big
Boss“ Valter.
F. Herbst
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
STRANA 15
INZERCE
Karel Bárta
hodinový manžel údržba, opravy, práce
všeho druhu, domy, byty atd.,
sekání zahrad
e-mail: [email protected]
tel.: 723 995 637
Prodám v Nových Hradech
byt 3 + 1 s velkou halou
a lodžií.
Celý dům je zvenku zateplený.
Byt je v soukromém vlastnictví.
Cena dle dohody.
Tel. 728 847 705.
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2012
SPORT
Softbalové jaro střídá vrchol sezony
Přicházejí poslední dva herní
měsíce extraligové sezony žáků
2012 a je před námi vysněný vrchol v podobě Mistrovství České
republiky žáků 2012, který už
pomalu počítá svých šest vyvolených účastníků.
Jarní část extraligy žáků byla
složena ze čtyř turnajů o dvanácti družstvech. Naše první dvě
vystoupení v Havlíčkově Brodě
a v Praze na Spektru nám vyšla
výtečně. Dvě 6. místa, resp. 5.
místa po redukci B, týmů byla
kvalitním základem pro nastávající podzim. Následná zaváhání
v podobě dvou 7. míst naši vydobytou postupující příčku nějak
nenarušila, ale soupeři se tak více
přiblížili a ukázali nám, že není
zdrávo usnout na vavřínech.
Prázdniny však přinesly řadu
zajímavých akcí. Jako první byla
účast na Národním campu nadhazovačů a zadáků pořádaná
při ME žen do 22 let v ČR. Čtyři
16. -17.6. turnaj v Ledenicích, kde družstvo žáků Pigs T.Sviny jasně přehrálo domácí tým
Sharks Ledenice 5:1 a dokázalo potvrdit své dominantní postavení v Jihočeském kraji.
naši účastníci dokázali úspěšně
KAREL
VALDAUF 2012
XV. FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
FESTIVAL SE KONÁ V RÁMCI VYBRANÝCH AKCÍ GRANTOVÉ POLITIKY JIHOÈESKÉHO KRAJE V ROCE 2012
Sobota 25. srpna 2012
Trhové Sviny - námìstí od 15.00 do 02.00 hodin
Nedìle 26. srpna 2012
Trhové Sviny - námìstí od 9.55 do 20.00 hodin
15.00 – 16.00 / TRACHTENKAPELLE BRAND
16.15 – 17.15 / JIANI
17.30 – 18.30 / KRAJANKA
18.45 – 19.45 / BABOUCI
20.00 – 21.00 / MORAVANKA
21.30 – 02.00 / CIMBÁLOVÁ MUZIKA
9.55 / ZNÌLKA FESTIVALU
10.00 / SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
10.15 – 11.15 / KUBEŠOVA VESELKA se sólisty: Ivanou Jelínkovou,
Ivanou Roèkovou, Blankou Tùmovou, Ivanou Zboøilovou
a Milanem Èernohouzem
11.30 – 12.30 / KRAJANKA
12.45 – 13.45 / JIANI
14.15 – 15.45 / PLECHOVÁ KAPELA pod vedením Dalibora Kaprase
a se sólisty: Monikou Absolonovou, Jokou Šmukaøem, Josefem
Opltem, Ivanou Broovou, Michaelou Mrázkovou a Barborou Šedivou
16.15 – 17.15 / MISTØÍÒANKA
17.30 – 18.30 / PRAŠTÍ MUZIKANTI se sólisty: Ivanou Jelínkovou,
Ivanou Zboøilovou, Josefem Opltem
18.45 – 20.00 / PODHORANKA
Své náměty, připomínky, informace,
které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na email [email protected]
Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně
(na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS
Word, fotografie a obrázky ve formátech
JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce
osobně na podatelně Městského úřadu
v Trhových Svinech nebo na email:
[email protected], tel.: 386 301 411
Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci.
Festival moderuje: Alexander Hemala
Ozvuèení zajišuje TONSTUDIO Rajchman
PARTNEÿI FESTIVALU
GENER¡LNÕ PARTNER FESTIVALU - VAMEX s.r.o.
JihoËesk˝ kraj - Krajsk˝ ˙¯ad »eskÈ BudÏjovice,
JUDr. Karel VALDAUF, ELTODO EG Praha, a.s.,
VIDOX, s.r.o., StavebnÌ poradna, s.r.o., Swietelsky, s.r.o.
»EVAK, a.s. »eskÈ BudÏjovice, K·men a pÌsek »esk˝ Krumlov, s.r.o.,
MOTOR JIKOV Group, a.s., »eskÈ BudÏjovice,
ZahradnictvÌ Luboö FerenËÌk TrhovÈ Sviny,
Pivovar Budvar, n.p.
Zpravodaj občanů
města Trhových Svinů a okolí
MEDI¡LNÕ PARTNER:
»ESK› ROZHLAS »ESK… BUDÃJOVICE
design © Petr HniliËka, 2012
Vstupné: sobota 70,- Kè, nedìle 100,- Kè,
sobota + nedìle 150,- Kè
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA
zvládat předkládané lekce a tak
si i odnést řadu nových zkušeností včetně setkání s evropskou
nadhazovací legendou posledních let L.Vrbenským, se kterým
si zatrénovali naši nadhazovači.
Dalšími vrcholy jdoucími po sobě
bylo setkání s legendami trhosvinenského softbalu při příležitosti
oslavy 20 let založení Softball
club Pigs Trhové Sviny a poté
následovalo soustředění žáků
a kadetů v Sezimově Ústí společně s Hladovými Hrochy a utužení
našich partnerských vztahů.
Nyní jsou však před námi dva
postupové turnaje extraligy žáků
v Mostě a Kostelci nad Orlicí, odkud bychom rádi postoupili na říjnové MČR žáků.
Rovněž nábor do družstev teeballu, žáků a kadetů nebude
stranou, a tak během září rádi
přivítáme nové zájemce či zájemkyně ve věku 8 - 14 let, a to
na středečních trénincích, které
budou na horním hřišti TJ Spartak
TS. Kontakty či aktuální informace o dění v softbalovém oddílu
lze též najít na našich stránkách
www.scpigs-trhovesviny.tym.cz.
Za SC Pigs T.Sviny
Mgr. D.Hanzal
Zpravodaj občanů města Trhové
Sviny a okolí • Vydává Městský úřad
Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 12
Trhové Sviny. • IČ: 245551 • Ev. šč. MKČR
E10896 • Vychází 12x ročně • Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy
Mgr. Hana Halešová • DTP a tisk: FIBOX,
s.r.o. Třebíč • www.fibox.cz • Náklad 700 ks
_____ Cena tohoto výtisku: 5,- Kč _____
Download

TRHOVOSVINENSKÉ 8