Okruhy otázek z předmětu ELZ
Třída: E4A
Školní rok: 2013 / 14
Pojistky, jističe a proudové chrániče
- Zapínání, vypínání, vznik el. oblouku, zhášení
- Rozdělení el. přístrojů dle napětí, pojistky
- Jističe, spouště, vypínací charakteristiky, selektivita jištění
- Proudové chrániče, princip, použití
Přístroje vn, vvn
- Princip a funkce odpojovačů vn a vvn
- Odpínače a pojistky vn
- Výkonové vypínače máloolejové, tlakovzdušné a s SF6
- Princip vakuové komory
Transformátory
- Princip transformátorů, magnet. Obvod, tvary jader, magnetizační char.,
- Vinutí, tvary cívek, zapojení Y, D, z
- Hodinový úhel, zapojení Yy6
- Napětí nakrátko, paralelní chod traf
- Energetická bilance, chlazení, náhradní schéma chodu naprázdno
Indukční stroje
- Princip vzniku točivého magnetického pole
- Vznik momentu, skluz rotoru, momentová charakteristika, vliv tvaru drážky
rotoru
- Vinutí statoru a rotoru
- Rozdělení AM, AM s vinutým rotorem, jednofázový AM
- Způsoby rozběhu AM, přepínač Y/D
Synchronní stroje
- Princip alternátoru, vznik třífázového napětí
- Rozdělení alternátorů dle tvaru rotoru, práce alternátorů, stav podbuzený přebuzený
- Synchronní motor, autosynchronní rozběh, kývání, momentová char.
- Krokový motor
Stejnosměrné stroje
- Princip dynama, funkce komutátoru
- Jednotlivá zapojení a jejich VA charakteristiky
- DC motory a jejich momentové charakteristiky
- Jednotlivá vinutí a jejich funkce
- Jednofázový komutátorový sériový motor
Elektrizační soustava
- Co to je elektroenergetika, elektrizační soustava, části soustavy a její
provozovatelé
- Dynamičnost ES – co to je
- Denní odběrový diagram, pásmo základní, pološpičkové a špičkové
- Způsoby provozování sítí s ohledem na uzel zdroje
Elektrárny jaderné, tepelné a vodní
- Naše jaderné elektrárny, technologické schéma
- Tepelné elektrárny, kotle, elstat. odlučovače popílku, odsiřovací jednotky
- Vodní elektrárny, rozdělení, význam PVE na chod elektrizační soustavy
- Vodní turbíny, srovnání
- Alternativní zdroje, větrné, fotovoltaické a spalování biomasy
Elektroinstalace bytová
- Druhy přípojek, co je to HDS,
- Dimenzování HDV, soudobost bytů, kategorie bytů, ELMR, BR – co obsahuje
- Prostředí nebezpečné – elektroinstalace koupelen
- Krytí el. spotřebičů
- Značení vodičů, normalizované průřezy vodičů
SICHR, nastavení, použití
- Odkud je možno SICHR získat, co to je, instalace
- Osobní nastavení programu, přehledové a vícepólové kreslení, šablony sítí
- Definice přípojného místa, návrhy přůřezů a uložení kabelů
- Návrhy jištění motorů, zásuvkových obvodů, svět. obvodů, nastavení ochran
- Práce s programem, vkládání, mazání, klonování , tisk výsledku
Průmyslová instalace
- Stupně dodávky v průmyslu, soudobost spotřeby
- Rozvody v průmyslu, paprskový, dvoupaprskový a okružní systém
- Způsoby kladení elektroinstalace v závislosti na technologii výroby
- Dimenzování kabelů s ohledem na způsobu uložení, okolní teplotě, souběhu
apod.
Kompenzace jalového výkonu
- Proč kompenzujeme, vysvětli úspory,
- Jednotlivé výkony v trojfázové síti
- Náhradní jednofázové schéma kompenzace, fázorový diagram
- Druhy kompenzací, individuální, skupinová
- Centrální kompenzace
Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím
- Co jsou to živé a neživé části, nebezpečné dotykové napětí, krokové napětí
- Základní ochrany v síti TN-C/S, aooz, dvojitá izolace, SELV, vypínací časy
v síti TN
- Doplněná ochrana proudovými chrániči, ochranné pospojování
- Ochrany živých částí
Zařízení výkonové elektroniky
- Rozdělení zařízení výkonové elektroniky
- Základní součástky a jejich špičkové parametry, IGBT
- Usměrňovače vícepulzní řízené i neřízené
- Pulzní měnič, princip
Měniče frekvence
- Cyklokonvertory a maticové měniče
- Modulace výstupního napětí nepřímého měniče
- Zapojení pro občasnou práci ve 4. kvadrantech
- Úplné zapojení nepřímého měniče frekvence, rekuperace energie při brzdění
El. motory pro pohony
- Rozdělení el. motorů pro pohony
- AM a jeho rozběhy, reverzace a brzdění, řízení otáček
- Návrh velikosti motorů s ohledem na způsoby zatěžování, ekvivalentní moment
- Nakresli ovládací schéma přímého připojení AM k síti, vysvětli principy
kreslení ovládacích schémat
Elektrická trakce
- Co je to závislá a nezávislá trakce, jmenuj používaná napětí v ČR
- ČD DC i AC trakce, vysvětli, nakresli
- Metro, vysvětli zvláštnosti metra, napájení souprav
- Používané elektromotory dříve i dnes v el. trakci
Elektrické zdroje světla
- Druhy el. zdrojů světla, popiš principy vzniku světla, teorie světla
- Žárové zdroje, popiš halogenovou žárovku
- Výbojové zdroje – lineární zářivka, úsporka, vysokotlaké výbojky
- LED – popiš principy, používání
Svítidla, křivka svítivosti
- Požadavky na svítidla
- Třídy svítidel s ohledem na rozdělení svět. toku a na ochranu v síti TN
- Křivka svítivosti, její konstrukce
- Rozdělení svítidel podle tvaru křivky svítivosti
WILS, nastavení, použití
- Odkud možno WILS získat, co to je za program
- Instalace, osobní nastavení, volby prostor na osvětlování
- Definice místnosti pro osvětlení, nastavení odraznosti
- Výběr svítidla, zdroje a jejich správné rozmístění po místnosti, tokový výpočet
- Bodová kontrola osvětlení, proč se provádí, nastavení zrakového úkolu
Měření světla
- Co je to subjektivní a objektivní vyhodnocování, fotonka, fotodioda
- Fotometrická lavice se subjektivním a objektivním vyhodnocováním
- Fotometrický integrátor, goniofotometr
- Měření v praxi s luxmetrem- kontrola rovnoměrnosti osvětlení místnosti
Šíření tepla
- Co je to teplo, teplota, termodynamická teplota, teplotní rozdíl
- Základní šíření tepla a jejich kombinace v praxi
- Metoda analogie s el. obvodem - prostup tepla složenou stěnou
- Oteplovací a ochlazovací charakteristiky, časová konstanta děje, kdy
považujeme v praxi děj za ukončený
Elektrické teplo odporové
- Princip vzniku odporového tepla, požadavky na odpory, rozdělení materiálu
- Odvození vztahu pro výpočet průměru drátu
- Konstrukce třífázové odporové pece
- Používání odporového ohřevu v praxi
Indukční ohřev
- Rozdělení indukčního ohřevu
- Nízkofrekvenční ohřev, princip vzniku tepla, indukční kanálkové pece
- Středofrekvenční ohřev, princip vzniku tepla, kelímkové pece, indukční sporáky
- Vysokofrekvenční pece, povrchové kalení
Tepelná čerpadla
- Princip tepelného čerpadla
- Čerpadlo typu vzduch – vzduch, země - voda
- Elektrické chlazení kompresorové a absorpční
- Polovodičové chlazení
ing. Vlastimil Pícha
Download

Okruhy E4A maturita pro studenty 2014.pdf