Příklady z elektrických strojů pro KS, 2015
1. Jednofázový transformátor má při chodu naprázdno primární napětí 3000 V a sekundární
napětí 400 V. Primární vinutí má 1300 závitů a je napájeno sinusovým proudem o kmitočtu 50
Hz. Průřez magnetického obvodu je 80 cm2. Určete magnetickou indukci v jádře a počet závitů
sekundárního vinutí. [1,3 T, 173]
Trojfázový transformátor Yy0 má štítkové hodnoty 630 kVA, 3000/525 V. Určete proudy obou
vinutí a jmenovitou impedanci
3. Vypočítejte zkratový proud trojfázového transformátoru Ikn.
Sn = 50 kVA, U1n/U2n = 6 kV/400 V, uk = 4%. [120 A]
4. Nakreslete fázorový diagram transformátoru při zatížení, je-li známo napětí a proud na vstupu
(induktivní zatížení, obr. vlevo).
5. Určete spojení a hodinový úhel transformátoru podle obrázku vpravo:
6. Vypočítejte proud naprázdno trojfázového transformátoru
50 kVA, = 6 kV/400 V, i0 = 4%. [0,192 A]
7. Trojfázový transformátor Yy0, 200 kVA, 6000/400 V má impedanci nakrátko (3,4 + j.5,9)
na fázi. Vypočítejte poměrné napětí nakrátko. [3,8%]
8. Trojfázový transformátor 40 MVA má ztráty naprázdno 72 kW a ztráty nakrátko (při
jmenovitém proudu) 260 kW. Určete účinnost transformátoru při jmenovitém zatížení
a cos = 0,8. [98,97%]
9. Vypočítejte otáčky, skluz a rychlost točivého pole rotoru vůči rotoru osmipólového
asynchronního motoru, je-li f2 = 3 Hz. [705 min-1]
10. Vypočítejte proud trojfázového asynchronního motoru, je-li P = 2 kW, U = 400 V, cos =
0,85, = 80 %. [4,25 A]
11. Vypočítejte účinnost trojfázového asynchronního motoru 2 kW, je-li U = 400 V, I = 4,5 A,
cos = 0,85. [75,47%]
12. Vypočítejte proud trojfázového asynchronního motoru o výkonu P = 2,2 kW, jsou-li Jouleovy
ztráty 200 W, ztráty v železe 100 W, mechanické ztráty 70 W a statorové ztráty 190 W. Napětí
sítě U = 400 V a účiník cos = 0,85. [4,364 A]
13. Vypočítejte účinnost trojfázového asynchronního motoru, jsou-li výsledky měření na motoru
následující:
Pp = 2500 W, n = 1400 min-1, M = 14 Nm. [82,1%]
14. Vypočítejte počet pólpárů, synchronní otáčky a skluz asynchronního generátoru, je-li dáno:
nn = 790 min-1, f = 50 Hz [4, 5,33%]
15. Jakou účinnost má trojfázový asynchronní motor s otáčkami 1440 min-1, je-li P
statorové ztráty P1 = 500 W a mechanické ztráty Pm = 200 W? [86,3%]
kW,
16. Synchronní generátor Sn = 64 MVA, Un = 10,5 kV, n = 214,3 min-1, cos n = 0,8, má statorové
vinutí spojeno do hvězdy. Vypočítejte jmenovitý proud In, počet pólů 2p, jmenovitou zatěžovací
impedanci Zn, jmenovitý činný a jalový výkon Pn a Qn. [3,52 kA, 28, 1,72 , 51,2 MW,
38,4 Mvar]
17. Synchronní generátor Sn = 50 MVA, Un = 15 kV, cos n = 0,8, má spojení statorového vinutí
do hvězdy. Vypočítejte činný výkon při plném zatížení za předpokladu, že jalový výkon se
sníží o 10 Mvar. [45,8 MW]
18. Synchronní generátor Sn = 50 MVA, Un = 10,5 kV, Xd = 1,03 , má spojení statorového vinutí
do hvězdy. Vypočítejte zátěžný úhel při plném zatížení a cos = 1. [25°]
19. Vypočítejte výkon turbíny pohánějící synchronní generátor Sn = 50 MVA, Un = 15 kV,
cos n = 0,8, při jmenovitém zatížení, jsou-li ztráty v železe PFe = 0,6 MW a mechanické
ztráty Pm = 0,4 MW. Odpor jedné fáze statoru R1 = 0,045 , statorové vinutí je spojeno do
hvězdy. [41,5 MW]
20. Příkon dílny je 50 kW při účiníku 0,85. Připojíme na síť přebuzený synchronní motor o výkonu
10 kW, účinnosti 88% a účiníku 0,92. Vypočítejte nový celkový účiník. [0,92]
21. Stejnosměrný cize buzený motor Un = 440 V, In = 15 A, nn = 1400 min-1 má při jmenovitém
zatížení moment Mn = 38 Nm. Vypočítejte účinnost motoru. [84,4%]
22. Stejnosměrný cize buzený motor Un = 400 V, In = 16,5 A, nn = 2400 min-1 má při jmenovitém
zatížení vnitřní moment Mi = 25 Nm. Je-li úbytek napětí na kartáčích Uk = 2 V, vypočítejte
odpor kotvy. [1,04 ]
23. Stejnosměrný sériový motor trolejbusu 15Tr má Pn = 100 kW, Un = 600 V, In = 182 A,
nn = 1600 min-1. Vypočítejte moment a účinnost motoru [597 Nm, 91,6%]
24. Stejnosměrný cize buzený motor Un = 440 V, In = 30 A, má odpor kotvy Ra = 0,5 . Motor má
brzdit rekuperací při jmenovitém proudu. Určete potřebné napětí zdroje na počátku brždění.
Úbytek napětí na kartáčích zanedbejte. [410 V]
Download

Příklady z elektrotechniky a elektroniky – 1