Témata k maturitě 2014/2015 pro E4B předmět Elektrická zařízení
Pojistky, jističe a proudové chrániče
- Zapínání, vypínání, vznik el. oblouku, zhášení
- Rozdělení el. přístrojů dle napětí, stykače a relé
- Pojistky, jističe, spouště, vypínací charakteristiky, selektivita jištění
- Proudové chrániče, princip, použití
- Vysvětli na obrázku fungování doplněné ochrany proudovým chráničem
Přístroje vn, vvn
- Princip a funkce odpojovačů vn a vvn
- Odpínače a pojistky vn
- Výkonové vypínače máloolejové, tlakovzdušné a s SF6, poznej jednotlivé typy
na obrázku
- Princip vakuové komory
Transformátory
- Princip transformátorů, magnet. Obvod, tvary jader, magnetizační char.,
- Vinutí, tvary cívek, zapojení Y, D, z
- Hodinový úhel, zapojení Yy6
- Napětí nakrátko, paralelní chod traf
- Energetická bilance, chlazení, náhradní schéma chodu naprázdno
Indukční stroje
- Princip vzniku točivého magnetického pole
- Vznik momentu, skluz rotoru, momentová charakteristika, vliv tvaru drážky
rotoru
- Vinutí statoru a rotoru
- Rozdělení AM, AM s vinutým rotorem, jednofázový AM
- Způsoby rozběhu AM, přepínač Y/D, popiš princip fungování přepínače na
obrázku
Synchronní stroje
- Princip alternátoru, vznik třífázového napětí
- Rozdělení alternátorů dle tvaru rotoru, práce alternátorů, stav podbuzený –
přebuzení, poznej jednotlivé typy rotorů na obrázku
- Synchronní motor, autosynchronní rozběh, kývání, momentová char.
- Krokový motor
Stejnosměrné stroje
- Princip dynama, funkce komutátoru
- Jednotlivá zapojení a jejich VA charakteristiky
- DC motory a jejich moment. charakteristiky, poznej charakteristiky na obrázku
- Jednotlivá vinutí a jejich funkce
- Jednofázový komutátorový sériový motor
Elektrizační soustava
-
Co to je elektroenergetika, elektrizační soustava, části soustavy a její
provozovatelé
Dynamičnost ES – co to je
Denní odběrový diagram, pásmo základní, pološpičkové a špičkové
Způsoby provozování sítí s ohledem na uzel zdroje
Přenosová a rozvodná soustava, svazkový vodič, vodič AlFe6
Elektrárny jaderné, tepelné a vodní
- Naše jaderné elektrárny, technologické schéma
- Tepelné elektrárny, kotle, elstat. odlučovače popílku, odsiřovací jednotky
- Vodní elektrárny, rozdělení, význam PVE na chod elektrizační soustavy
- Vodní turbíny, srovnání, poznej jednotlivé turbíny na obrázku
- Alternativní zdroje, větrné, fotovoltaické a spalování biomasy
Elektroinstalace bytová
- Druhy přípojek, co je to HDS,
- Dimenzování HDV, soudobost bytů, kategorie bytů, ELMR, BR – co obsahuje
- Prostředí nebezpečné – elektroinstalace koupelen
- Krytí el. spotřebičů
- Značení vodičů, normalizované průřezy vodičů, popiš na obrázku značení
SICHR, nastavení, použití
- Odkud je možno SICHR získat, co to je, instalace
- Osobní nastavení programu, přehledové a vícepólové kreslení, šablony sítí
- Definice přípojného místa, návrhy přůřezů a uložení kabelů
- Návrhy jištění motorů, zásuvkových obvodů, svět. obvodů, nastavení ochran
- Práce s programem, vkládání, mazání, klonování , tisk výsledku
Kompenzace jalového výkonu
- Proč kompenzujeme, vysvětli úspory,
- Jednotlivé výkony v trojfázové síti
- Náhradní jednofázové schéma kompenzace, fázorový diagram
- Druhy kompenzací, individuální, skupinová
- Centrální kompenzace
Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím
- Co jsou to živé a neživé části, nebezpečné dotykové napětí, krokové napětí
- Základní ochrany v síti TN-C/S, aooz, dvojitá izolace, SELV, vypínací časy
v síti TN
- Popiš na obrázku vypínací smyčku a její impedanci v síti TN-S
- Doplněná ochrana proudovými chrániči, ochranné pospojování
- Ochrany živých částí
Zařízení výkonové elektroniky
- Rozdělení zařízení výkonové elektroniky
- Základní součástky a jejich špičkové parametry, IGBT
- Usměrňovače vícepulzní řízené i neřízené
- Pulzní měnič, popiš na obrázku princip spínání IGBT
- Frekvenční měniče přímé a nepřímé
El. motory pro pohony
- Rozdělení el. motorů pro pohony
- AM a jeho rozběhy, reverzace a brzdění, řízení otáček, popiš na obrázku
- Návrh velikosti motorů s ohledem na způsoby zatěžování, ekvivalentní moment
- Nakresli ovládací schéma přímého připojení AM k síti, vysvětli principy
kreslení ovládacích schémat
Elektrická trakce
- Co je to závislá a nezávislá trakce, jmenuj používaná napětí v ČR
- ČD DC i AC trakce, vysvětli, nakresli
- Popiš obrázek napájení strídavé trakce ČD
- Metro, vysvětli zvláštnosti metra, napájení souprav
- Používané elektromotory dříve i dnes v el. trakci
Elektrické zdroje světla
- Druhy el. zdrojů světla, popiš principy vzniku světla, teorie světla
- Žárové zdroje, popiš halogenovou žárovku
- Výbojové zdroje – lineární zářivka, úsporka, vysokotlaké výbojky
- LED – popiš principy, používání
- Poznej jednotlivé zdroje světla na výstavce
WILS, nastavení, použití
- Odkud možno WILS získat, co to je za program
- Instalace, osobní nastavení, volby prostor na osvětlování
- Definice místnosti pro osvětlení, nastavení odraznosti
- Výběr svítidla, zdroje a jejich správné rozmístění po místnosti, tokový výpočet
- Bodová kontrola osvětlení, proč se provádí, nastavení zrakového úkolu
Měření světla
- Co je to subjektivní a objektivní vyhodnocování, fotonka, fotodioda
- Fotometrická lavice se subjektivním a objektivním vyhodnocováním
- Fotometrický integrátor, goniofotometr, popiš obrázky
- Co je to křivka svítivosti, popiš obrázek
- Měření v praxi s luxmetrem- kontrola rovnoměrnosti osvětlení místnosti
Elektrické teplo odporové
- Šíření tepla
- Princip vzniku odporového tepla, požadavky na odpory, rozdělení materiálu
- Odvození vztahu pro výpočet průměru drátu
- Konstrukce třífázové odporové pece
- Používání odporového ohřevu v praxi
- Indukční, obloukový a dielektrický ohřev
Tepelná čerpadla
- Princip tepelného čerpadla, topný faktor
- Čerpadlo typu vzduch – vzduch, země - voda
- Poznej a popiš tepelné čerpadlo na obrázku
- Elektrické chlazení kompresorové a absorpční
- Polovodičové chlazení
Ing. Vlastimil Pícha
Download

Okruhy E4B k maturitě 2015.pdf