Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0412
Označení DUM
VY_32_INOVACE_E18.01
Ročník
třetí
Tematická oblast a předmět
Finanční trhy - Ekonomika
Název učebního materiálu
Organizace finančního trhu
Autor
Ing. Lenka Hřibová
Datum vytvoření
5. 9. 2013
Anotace
Učební materiál slouží jako podklad pro výuku
Ekonomiky. Prezentace je zaměřena na oblast
„Finančního trhu“, definuje základní pojmy z této oblasti,
charakterizuje strukturu finančního trhu a popisuje jeho
jednotlivé části. Prezentace obsahuje 18 snímků, při
jejichž zhotovení byly použity animace.
Organizace finančního trhu
Osnova:
1. Charakteristika finančního trhu
2. Struktura finančního trhu
3. Subjekty finančního trhu
4. Druhy financování
5. Peněžní trh a jeho nástroje
6. Kapitálový trh a jeho nástroje
7. Otázky k opakování s řešením
8. Zdroje
1. Charakteristika finančního trhu
založen na nabídce volných peněz a poptávce po
penězích
největší trh v národní a světové ekonomice
instituce, která realizuje a zprostředkovává prodej a
koupi domácího i zahraničního, krátkodobého
i dlouhodobého kapitálu
souhrn nástrojů, postupů a institucí, jejichž
prostřednictvím dochází k přelévání volných
finančních prostředků od těch, kteří je vlastní k těm,
kteří jimi chtějí disponovat
zabezpečuje soustřeďování a rozdělování
uvolněných peněžních prostředků na základě
nabídky a poptávky mezi subjekty finančního trhu
dohled má ČNB a ministerstvo financí
banky plní roli zprostředkovatele
cena finančních obchodů - úrok
 motivy individuálního spoření
Podmínky
existence
finančního trhu
 možnost investování dočasně
volných peněžních prostředků
 existence odpovídajících
institucí, jež umožňují
investování
 vynaložené náklady
 publikovaná cena CP
Kritéria
fungování trhu
 hloubka trhu -objednávky
 šířka trhu-okruh
potencionálních investorů
2. Struktura finančního trhu
Finanční trh
Peněžní trh
(Money Market)
Devizový trh
Kapitálový trh
(Capital Market)
Primární trh
Sekundární trh
Trh drahých kovů
3. Subjekty finančního trhu
Tok peněz
Subjekty nabízející
finanční prostředky
Subjekty vystupující
na straně poptávky
po finančních
prostředcích
• Subjekty přebytkové – nabízí prostředky
• Subjekty schodkové – mají nedostatek prostředků
Finanční
subjekty
leasingové
společnosti
banky
družstevní
záložny
pojišťovny
stavební
spořitelny
směnárny
investiční
společnosti
a fondy
podílové
fondy
4. Druhy financování
Přímé financování
- dlužník si půjčuje přímo od věřitele
Nepřímé financování
- dlužník si půjčuje prostřednictvím finančních zprostředkovatelů
5. Peněžní trh a jeho nástroje
krátkodobý finanční trh, splatnost do 1 roku
trh krátkodobých peněz a úvěrů
nízké riziko, nízký úrok, vysoká likvidita
 pokladniční poukázky
 depozita do 1 roku
Nástroje
peněžního trhu
 směnky, šeky
 krátkodobé úvěry
 hotovostní peníze
6. Kapitálový trh a jeho nástroje
dlouhodobý finanční trh
trh s akciemi, pohledávkami a dluhovými CP se
splatností delší než 1 rok
vysoké riziko, vysoký úrok, nízká likvidita
 depozita a úvěry nad 1 rok
 akcie, podílové listy
Nástroje
kapitálového
trhu
 hypoteční zástavní listy
 obligace
7. Otázky k opakování s řešením
Krátkodobý finanční
Peněžní trh, kapitálový
trh se splatností
1. Jak se člení finanční
2. Charakterizujte
trh, devizový trh a trh
vkladů a úvěrů do 1
trh?
peněžní trh.
drahých kovů
roku; nízké riziko, nízký
úrok, vysoká likvidita
Podnikové akcie,
3. Nástroje
vládní CP, hypoteční
kapitálového trhu.
zástavní listy, obligace
Dlouhodobý finanční
trh s úvěry a vklady se
5. Charakterizujte
splatností nad 1 rok;
kapitálový trh.
vysoké riziko, vysoký
úrok, nízká likvidita
Směnky, šeky,
6. Nástroje
peněžního
pokladniční
poukázky,
trhu. depozita
do 1 roku
4. Jakou roli mají
Slouží jako
banky na finančním
zprostředkovatelé
trhu?
7. Vyjmenujte
Schodkové
subjekty
a
Náklady,
8. Kritéria
cena,
fungování
hloubka Schopnost přeměny na
9. Co je to likvidita?
finančního
přebytkové
trhu.
trhu, trhu
šířka trhu
hotové peníze
10.Přímé
Druhyafinancování.
nepřímé
Banky,
11. Uveď
pojišťovny,
příklady
finančních
fondy, směnárny,…
subjektů.
Počet
12. Co
objednávek
znamenána
hloubka
trhu peněz
trhu?
8. Zdroje
Texty jsou tvorbou autora.
KIPIELOVÁ, Ivana. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. Vyd. 1. Praha:
Fortuna, 1995, 207 s. ISBN 80-716-8273-X.
Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 199 s. ISBN
80-716-8900-9.
ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie-stručný přehled, 2013/2014. Zlín: CEED, 2013. ISBN
978-80-87301-17-3.
Download

1. Charakteristika finančního trhu