Oddělení klinické biochemie
Pražská 528, 276 01 Mělník
Nemocnice Mělník
Laboratorní příručka
Oddělení klinické biochemie
Platnost dokumentu:
14. dubna 2014
Datum vypracování:
11. dubna 2014
Datum schválení:
11. dubna 2014
Vypracoval:
Hajn Jiří, Ing.
Schválil:
Hajn Jiří, Ing., vedoucí laboratoře
Garant dokumentu:
Hajn Jiří, Ing.
Verze:
07
Identifikace dokumentu:
VD 03
Důvěrnost:
Veřejné
Výtisk č.:
(výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)
Ostatní informace:
nahrazuje verzi 06 ze dne 16.12.2013
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 1 (celkem 86)
A Úvod
A-1 Předmluva
Většina biochemických pochodů v lidském organismu má povahu složitých a přesně
řízených chemických reakcí. Při těchto reakcích se některé látky spotřebovávají a mění se v jiné,
tím se mění i množství těchto látek v organismu. Metabolismus lidského těla je ovlivněn většinou
chorob. Lékař ošetřující nemocného potřebuje pro správnou diagnózu a léčbu vědět jakým
způsobem je metabolismus nemocného pacienta změněn, zda se některé látky nehromadí a jiné
naopak nechybí. Proto je nutné měřit koncentraci některých důležitých látek, které vypovídají
o stavu organismu.
Tato příručka uvádí přehled laboratorních vyšetření dostupných na Oddělení klinické
biochemie nemocnice Mělník. Součástí laboratorní příručky jsou také další informace o provozu
a organizaci laboratoře a o metodice kontaktu mezi jednotlivými odděleními, ambulancemi
a laboratoří. Naší snahou je poskytovat maximálně kvalitní, dostupné a komplexní služby, k čemuž
určitě patří i dobrá informovanost.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat kapitolám, které obsahují zásady pro odběry,
identifikaci a příjem vzorků a vydávání nálezů. Tato pravidla byla vypracována v souladu se
současnou legislativou, doporučeními odborných společností a akreditačními standardy, a jsou
závazná pro všechny pracovníky laboratoře. Jejich dodržování má vést k zamezení výskytu chyb, ke
zvýšení ochrany pacientů a kvality prováděných vyšetření.
Protože vývoj v metodách i organizaci je rychlý, určitě bude postupně docházet ke změnám,
o kterých bude oddělení klinické biochemie informovat formou dodatků k této příručce.
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice Mělník
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 2 (celkem 86)
A-2 Obsah
A Úvod..............................................................................................................................................2
A-1 Předmluva ...............................................................................................................................2
A-2 Obsah ......................................................................................................................................3
B
Informace o laboratoři ...................................................................................................................5
B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje ..................................................................................5
B-2 Základní informace o laboratoři..............................................................................................5
B-3 Zaměření laboratoře ................................................................................................................6
B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště........................................................................................6
B-5 Organizace laboratoře, vnitřní členění, vybavení a obsazení..................................................6
B-6 Spektrum nabízených služeb...................................................................................................7
B-7 Popis nabízených služeb .........................................................................................................8
Seznam vyšetření OKB................................................................................................................8
Odběrové pracoviště ..................................................................................................................10
Vyšetření Statim.........................................................................................................................10
Speciální vyšetření a diagnostické postupy ...............................................................................10
C
Manuál pro odběry primárních vzorků........................................................................................12
C-1 Základní informace ...............................................................................................................12
C-2 Požadavkové listy (žádanky) ................................................................................................12
C-3 Požadavky na urgentní vyšetření ..........................................................................................13
C-4 Ústní požadavky na vyšetření ...............................................................................................14
C-5 Používaný odběrový systém..................................................................................................14
C-6 Příprava pacienta před vyšetřením ........................................................................................15
C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku ............................................................16
C-8 Odběr vzorku.........................................................................................................................16
Odběr žilní krve .........................................................................................................................16
Odběr kapilární krve ..................................................................................................................18
Odběr ranního vzorku moče.......................................................................................................18
Sběr moče...................................................................................................................................19
Sběr moče na vyšetření sedimentu dle Hamburgera..................................................................19
Sběr moče na vyšetření VMA....................................................................................................19
Odběr krve pro stanovení homocysteinu ...................................................................................19
Odběr krve na stanovení ECP ....................................................................................................19
Odběr krve na stanovení anti Xa................................................................................................19
Stolice na okultní krvácení.........................................................................................................20
Krev na hemokultivaci ...............................................................................................................20
Odběry za zvláštních podmínek.................................................................................................20
C-9 Množství vzorku ...................................................................................................................21
C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita..............................................................................21
C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky .......................................................24
C-12 Informace k dopravě vzorků ...............................................................................................24
C-13 Likvidace použitých odběrových materiálů ..........................................................................24
D Preanalytické procesy v laboratoři ..............................................................................................25
D-1 Příjem žádanek a vzorků.......................................................................................................25
Identifikace pacienta na požadavkovém listu (žádance)............................................................25
Identifikace pacienta na biologickém materiálu (zkumavce) ....................................................25
Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoře .....................................25
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 3 (celkem 86)
D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků ........................26
D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky ....................................................26
Postup při chybné identifikaci pacienta na žádance...................................................................26
Postup při chybné identifikaci vzorku .......................................................................................27
Postup při chybné identifikaci pacienta na žádance nebo na materiálu - požadavky Statim.....27
D-4 Vyšetřování ve smluvních laboratořích ................................................................................27
E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří............................................................................28
E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech ............................................................................28
E-2 Informace o formách vydávání výsledků ..............................................................................29
E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis..................................................................29
E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům....................................................................................30
E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření .........................................................................................30
E-6 Změny výsledků a nálezů......................................................................................................30
E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku .....................................................................31
E-8 Konzultační činnost laboratoře..............................................................................................31
E-9 Úhrada vyšetření samoplátci .................................................................................................31
E-10 Způsob řešení stížností ........................................................................................................32
E-11 Vydávání potřeb laboratoří..................................................................................................33
F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek...................34
F-1 Abecední seznam základních vyšetření.................................................................................34
F-2 Podrobný popis vyšetření ......................................................................................................38
F-3 Nejistota výsledku měření .....................................................................................................83
F-4 Ceník laboratorních vyšetření................................................................................................84
G Seznam použitých zkratek...........................................................................................................85
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 4 (celkem 86)
B
Informace o laboratoři
B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje
Název organizace:
identifikační údaje:
statutární zástupce organizace:
adresa:
internet:
název laboratoře:
identifikační údaje:
adresa:
umístění:
okruh působnosti laboratoře:
vedoucí laboratoře:
vedoucí laborant:
Mělnická zdravotní a.s.
IČ 279 58 639, IČP 25 110 100
viz Veřejný rejstřík a Sbírka listin dostupné na
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Pražská 528, 276 01 Mělník
www.nemocnice-melnik.cz
Oddělení klinické biochemie
IČ 279 58 639, IČP 25 110 102
Pražská 528, 276 90 Mělník
budova polikliniky, 2. patro
poskytování laboratorních služeb pro ambulantní
a lůžková zdravotnická zařízení
Ing. Jiří Hajn
Jana Novotná
B-2 Základní informace o laboratoři
provozní doba:
pracovní doba:
pohotovostní služba:
nepřetržitá
pracovní dny:
odběry biolog. materiálu:
pracovní dny:
dny volna a klidu:
vedoucí laboratoře
VŠ odborný pracovník - analytik
vedoucí zdravotní laborant
příjem materiálu
biochemie
hematologie
laboratoř močí
speciální metody
denní místnost, pohotovostní služba
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
07:00 - 15:30 hod.
06:30 - 15:00 hod.
15:30 - 07:00 hod.
24 hodin
telefon:
e-mail:
315 639 170
315 639 172
315 639 173
315 639 174
315 639 175
315 639 176
315 639 178
315 639 172
315 639 179
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Strana 5 (celkem 86)
B-3 Zaměření laboratoře
Laboratoř je pracovištěm s nepřetržitým provozem. Zpracovává biologický materiál
z oddělení nemocnice, od ambulantních praktických lékařů a specialistů. OKB poskytuje širokou
škálu základních i specializovaných biochemických vyšetření z materiálů humánního, popř.
veterinárního původu. Jedná se o vyšetření z krve, moče, punktátů, stolice a ostatních biologických
materiálů.
Součástí oddělení klinické biochemie je také odběrová místnost, kde se provádějí odběry
biologického materiálu.
B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště
Oddělení klinické biochemie je akreditováno ČIA o.p.s. dle normy ČSN EN ISO
15189:2007 Zdravotnické laboratoře - zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Osvědčení
o akreditaci č. 318/2013, zdravotnická laboratoř č. 8263.
Úroveň práce, přesnost a správnost vyšetřovacích metod je průběžně sledována pomocí
cyklů externí kontroly kvality a vnitřní kontrolou kvality na všech pracovištích.
B-5 Organizace laboratoře, vnitřní členění, vybavení a obsazení
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 6 (celkem 86)
Provoz oddělení klinické biochemie je organizačně rozdělen do těchto úseků:
-
příjem materiálu
odběry biologického materiálu
rutinní biochemické analýzy
speciální metody
hematologická laboratoř
močová analýza.
Denní režim pracoviště
06:30 - 15:00
odběry biologického materiálu
06:30 - 09:00
příjem materiálu pro rutinní provoz
14:30
vydávání výsledků pro lůžková oddělení
15:30 - 07:00
pohotovostní služba
průběžně
příjem materiálu Statim
B-6 Spektrum nabízených služeb
Oddělení klinické biochemie poskytuje:
-
-
odběry krve a ostatního biologického materiálu
základní biochemická vyšetření (krev, moč, další tělesné tekutiny a biologické materiály)
základní hematologická a koagulační vyšetření
specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních
markerů, lékových koncentrací, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších
vyšetření v různých biologických materiálech)
vyšetření pro veterinární účely
zpracování dat v laboratorním informačním systému
komentované nálezy
konziliární činnost pro ostatní klinické obory
spolupráci na lékařském výzkumu
další vzdělávání zdravotnických a jiných odborných pracovníků.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 7 (celkem 86)
B-7 Popis nabízených služeb
Seznam vyšetření OKB
biochemie:
acidobazická rovnováha
pH
pCO2
pO2
HCO3 akt.
hemoglobin celkový
methemoglobin
laktát
pH(T)
pCO2(T)
pO2(T)
HCO3 st.
oxyhemoglobin
fetální hemoglobin
pH(st)
CO2 celkový
O2 celkový
BE akt.
deoxyhemoglobin
vápník
vápník ionizovaný
fosfor
hořčík
železo
metabolity
urea
kreatinin
kyselina močová
bilirubin celkový
bilirubin konjugovaný
bilirubin novoroz.
glukosa
glyk. profil
oGTT
glyk. hemoglobin
enzymy
ALT
AST
GGT
ALP
a-AMS
LD
CHE
kardiální markery
CK
CK-MB
Troponin T
NT-proBNP
homocystein
digoxin
lipidy
cholesterol
triacylglyceroly
HDL-cholesterol
LDL-cholesterol
index aterogenity
IgA
IgG
IgM
IgE
c-reaktivní protein
c-reaktivní protein US
CIK
β2-mikroglobulin
transferin
ASLO
RF
Cystatin C
thyroidální markery
T3
T4
f-T3
f-T4
TSH
Anti-TSH (TRAb)
TG
Anti-TG
Anti-TPO
tumormarkery
AFP
CEA
CA 72-4
CA 15-3
CA 19-9
β-hCG
CA 125
Cyfra 21-1
PSA celkový
PSA volný
ionty
natrium
kalium
chloridy
bílkoviny
celk. bílkoviny
albumin
prealbumin
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
saturace O2
BE st.
karbonylhemoglobin
Strana 8 (celkem 86)
anemie
vitamin B12
folát
feritin
kostní markery
osteokalcin
β-crosslaps
PTH (1-84)
vitamin D
urea
kreatinin
kyselina močová
a-AMS
glukosa
celk. bílkovina
ACR (U-Alb/U-Krea)
celk. porfyriny
hCG - těhotenský test
VMA
hepatální markery
HBsAg
retroviry
HIV Combi
moč:
biochemie
natrium
kalium
chloridy
vápník
fosfor
hořčík
Bence-Jones bílkovina
clearance kreatininu
moč chemicky + sediment
pH
bilirubin
bílkovina
urobilinogen
cukr
krev
ketolátky
hematologie:
Hb
Ht
erytrocyty
leukocyty
trombocyty
retikulocyty
koagulace
Quick
APTT
D-Dimery
punktát
chloridy
ALT
AST
LD
moč. sediment
Hamburger sediment
MCV
MCHC
MCH
dif. rozpočet leukocytů
fibrinogen
antitrombin III.
LMWH (anti Xa)
krvácivost
FW
eugl. fibrinolýza
cholesterol
TGC
celk. bílkovina
glukosa
Rivaltova zkouška
stolice
okultní krvácení
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 9 (celkem 86)
Odběrové pracoviště
Odběrové pracoviště je určeno pro odběry žilní a kapilární krve, pro odběry ostatních
biologických vzorků a pro převzetí vzorků donesených pacientem.
Vyšetření Statim
Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická, hematologická
a koagulační vyšetření je dostupná v akutním režimu (tzv. Statim).
Statim je neodkladné vyšetření indikované ošetřujícím lékařem k diagnostickému či
léčebnému rozhodnutí v souvislosti s možným bezprostředním ohrožením života nebo zdraví
pacienta. Tato vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy
výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelné
označení slovem Statim, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace
nemocného, datum a čas odběru, razítko oddělení a podpis lékaře, korektně vypsané jednotlivé
požadavky). Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla
spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího lékaře. O pohotovostní službě lze
požadovat pouze vyšetření Statim.
Vyšetření Statim jsou dostupná po celých 24 hodin a mají přednost před vyšetřováním
ostatních vzorků.
Seznam vyšetření Statim:
biochemie:
biochemie moč:
moč:
hematologie:
ABR, ALP, ALT, a-AMS, AST, albumin, bilirubin celkový, bilirubin
konjugovaný, bilirubin novorozenecký, Ca, Ca ionizovaný, celk. bílkovina, CK,
CK-MB, Cl, c-reaktivní protein, glukosa, GGT, K, kreatinin, kyselina močová,
Mg, Na, P, troponin T, NT-proBNP
a-AMS, glukosa, Ca, Cl, K, kreatinin, Na, urea, těhotenský test
moč chemicky, moč mikroskopicky
antitrombin III., D-Dimery, fibrinogen, kompletní krevní obraz (7 par.), APTT,
Quick
(podrobný seznam viz oddíl F)
Výsledky většiny vyšetření, která jsou prováděna denně, jsou k dispozici v odpoledních
hodinách dne doručení vzorků do laboratoře. Výsledky vyšetření v režimu Statim jsou k dispozici
nejdéle do 60 minut od doručení vzorku do laboratoře. Uvedené časy jsou orientační, k prodloužení
může dojít např. v případě obtížně zpracovatelného vzorku (potřeba opakovaného odstředění, ředění
při vysokých hodnotách apod.).
Speciální vyšetření a diagnostické postupy
Monitorování lékových koncentrací
S výjimkou aminoglykosidových antibiotik (gentamicin) se odebírá krev na stanovení
koncentrací léků vždy před podáním následující dávky. Rovnovážný stav se u léků s delším
poločasem eliminace ustanoví přibližně po době odpovídající sedminásobku poločasu. V případě
nejasností vždy konzultujte s pracovníky laboratoře. U odběrových souprav s nespecifikovanými
podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu
separačního gelu.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 10 (celkem 86)
Stanovení tumormarkerů
Tumormarkery nejsou až na výjimečné případy určeny pro diagnostiku, ale pro
monitorování verifikovaného nádorového onemocnění. Laboratoř provede vyšetření pouze
jmenovitě uvedených tumormarkerů. Paušální ordinace tumormarkerů jsou nepřípustné.
U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit
ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu.
Stanovení kostních markerů
Kostní markery jsou analyty charakterizující osteoblastickou (osteoformační)
a osteoklastickou (osteorezorpční) aktivitu kostní tkáně. Tuto skupinu analytů vhodně doplňují
běžná vyšetření charakterizující homeostázu fosfokalciového metabolismu a stanovení
parathormonu. Stanovení se provádí z krve, případně z moče. Všechny vzorky, které požadují
stanovení kostních markerů je nutno bezodkladně centrifugovat a zpracovat. Pokud se vyšetřuje
jakýkoliv analyt v moči, je vždy nutné zároveň ordinovat stanovení kreatininu.
Orální glukózový toleranční test (OGTT)
Po perorální aplikaci 75 g glukózy (u dětí nebo osob do 43 kg hmotnosti 1,75 g/kg) se
sleduje koncentrace glukózy v plazmě. Odběr krve striktně žilní se provádí nalačno a 120 minut po
zátěži. Stanovuje se glukóza. Před testem je nutný dietní režim s definovaným obsahem sacharidů.
Roztok glukózy (75 g ve 300 ml vody) se musí vypít během 10 minut.
Vyšetření pro veterinární účely
Pro veterinární ambulance laboratoř nabízí stejnou paletu vyšetření rutinních i Statim metod.
Vyšetření jsou prováděná diagnostickými soupravami pro humánní materiály, laboratoř nepoužívá
veterinární soupravy. Hodnocení výsledků provádí sám požadující, ve výsledkovém listu jsou
uvedeny pouze referenční meze pro lidskou populaci.
Výsledky se zasílají veterinárnímu lékaři nebo předávají přímo majiteli zvířete. Ceny za
vyšetření vycházejí z platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (Vyhláška
MZd). Hodnota bodu v Kč pro veterinární ambulance je stanovena vnitřním předpisem nemocnice.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 11 (celkem 86)
C
Manuál pro odběry primárních vzorků
C-1 Základní informace
Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření jsou uvedena
v abecedním seznamu vyšetření, viz oddíl F-1. Materiál dodávaný na OKB musí být správně
označen a musí mít správně vyplněnou žádanku. Ke zpracování budou přijaty pouze vzorky správně
odebrané, viditelně nepoškozené a řádně označené, dodané se správně vyplněnou žádankou. Vzorky
se předávají vždy osobně pracovníkům na příjmu laboratoře.
C-2 Požadavkové listy (žádanky)
Žádanka na vyšetření musí obsahovat:
- příjmení a jméno pacienta
- číslo pojištěnce (rodné číslo, evidenční číslo pojištěnce)
- kód zdravotní pojišťovny
- základní, příp. vedlejší diagnózy
- identifikace objednavatele (kód oddělení, příp. jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost)
- druh biologického materiálu,
- datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován
v laboratorním informačním systému po přijetí žádanky)
- požadovaná vyšetření
- razítko a podpis žadatele.
Identifikace novorozence:
požadovaná vyšetření u novorozence, včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance
s identifikačními údaji matky. Pokud není známo číslo pojištěnce, uvede se maximální množství
známých údajů, datum narození, jméno a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Po získání
platného čísla pojištěnce toto nahlásí žádající oddělení do laboratoře.
Žádanka pro veterinární účely musí obsahovat:
- identifikaci žadatele
- příjmení a jméno majitele zvířete
- rok narození zvířete
- druh zvířete a jeho jméno
- datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován
v laboratorním informačním systému po přijetí žádanky)
- požadovaná vyšetření.
Není-li na žádance uveden čas odběru, žadatel je na tuto skutečnost upozorněn ve
výsledkovém listu. Laboratoř z důvodu chybějícího údaje o času odběru není schopna správně
vyhodnotit preanalytickou fázi.
Na žádance o hemokoagulační vyšetření musí být uvedena příp. antikoagulační léčba
(Warfarin, heparin, nízkomolekulární heparin), při vyšetření agregace krevních destiček pak
antiagregační léčba.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 12 (celkem 86)
Žádanku smí vyplnit pouze žádající lékař, žádanka musí být potvrzena razítkem a podpisem
lékaře. Všechny údaje na žádance a na zkumavce s materiálem musí být shodné. Materiál bez
žádanky nesmí být přijat, pacient bez žádanky nesmí být vyšetřen.
Všechny neshody na příjmu se evidují v knize „Evidence neshod při příjmu“, kde se
zapisuje: datum, jméno, příjmení a číslo pojištěnce, odesílající oddělení, popis neshody, jméno
pracovníka, který neshodu zapsal, popis nápravy a podpis pracovníka, který provedl nápravu.
OKB skladuje veškeré žádanky po předepsanou dobu 5 let.
Zkumavka s materiálem musí být opatřena štítkem s těmito údaji (minimálně):
příjmení a jméno pacienta,
číslo pojištěnce (rodné číslo, evidenční číslo pojištěnce).
Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby
nebo osoby, u nichž jsou k dispozici informace jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je
povinno srozumitelně o této skutečnosti laboratoř informovat a zajistit nezaměnitelnost
biologického materiálu a dokumentace.
C-3 Požadavky na urgentní vyšetření
Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních
u nemocných:
- právě přijatých v těžkém stavu
- u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného
postupu
- napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách
intenzívní péče)
- před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují
neodkladné biochemické vyšetření.
V ambulantní složce u nemocných:
- v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace
nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl
bezprostředně ovlivnit péči o nemocného.
Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do
laboratoře ihned po odběru. Po přejímce biologického materiálu a žádanky laboratoř neprodleně
provede analýzu, výsledky jsou k dispozici do jedné hodiny od doručení materiálu.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 13 (celkem 86)
C-4 Ústní požadavky na vyšetření
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického objednání
lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:
-
-
dodatečná vyšetření požadovaná akutně (Statim) budou provedena neprodleně po
telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po
telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře
dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena
až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře.
Možnost doplnění vyšetření je závislá na dostatečném množství vzorku pro provedení
analýzy a dále na časovém odstupu od odběru vzorku. Dodatečná vyšetření lze provádět pouze ze
vzorků odebraných téhož dne.
Při ústním doordinování požadavků se jedná o nestandardní situaci, tato skutečnost bude
zaznamenána v poznámce výsledkového listu.
C-5 Používaný odběrový systém
Každý vzorek biologického materiálu je nutno považovat za potencionálně infekční. Je
nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky
odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.
V laboratoři používáme výhradně hygienický vícenásobný krevní odběr Vacutainer, bez
úniku krve pomocí membránového uzávěru a speciální jehly. Při vícenásobném odběru se naplněná
bezpečnostní zkumavka odpojí od jehly, která zůstává v cévě. Gumová manžeta přitom uzavře
volný konec jehly a tím se vyloučí jakýkoliv únik krve. Na volný konec jehly mohou být nyní
nasazovány další odběrové zkumavky. Po odpojení od jehly je bezpečnostní zkumavka dokonale
utěsněna vestavěnou membránou.
Odběrové zkumavky jsou odlišeny barvou uzávěru:
uzávěr
žlutý
žlutý
šedý
fialový
modrý
černý
červená
objem
3.5 ml
5.0 ml
2.0 ml
2.0 ml
2.5 ml
5.0 ml
200 µl
přísada
gel SST II
gel SST II
NaF, K2OX
K2E 3.6 mg
Na citrate 9NC
4NC 105M 1.26 ml
EDTA K
příklad použití
běžná biochemická vyšetření
běžná biochemická vyšetření
glykémie
krevní obraz, glykovaný hemoglobin
koagulace
sedimentace
krevní obraz, kapilární odběr
Další materiál:
ABR
moč chemicky + sediment
OK
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
kapiláry s heparinem lithným
plastová zkumavka se žlutým uzávěrem
firemní odběrové soupravy na tři porce stolice.
Strana 14 (celkem 86)
C-6 Příprava pacienta před vyšetřením
Odběr nalačno: odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen,
že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient
vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem
nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pokud nebude
vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit.
Ranní moč: střední proud moče po omytí zevního genitálu.
Sběr moče: pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče
je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za
vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24
hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru
tekutin (voda nebo minerální voda).
Pro některá vyšetření je nutné dodržet níže definované požadavky:
lipidy
amyláza
ALP
AST, ALT, LD
CK, CK-MB
Ca
Fe
bilirubin celkový
bilirubin konj.
OGTT
PSA celkový,
PSA volný
albumin v moči
clearance kreat.
VMA
porfyriny v moči
stolice na OK
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
12 - 14 hodin lačnění (nelze u těžších diabetiků a jiných závažných stavů).
Nesmí se užívat léky, které zasahují do metabolismu lipidů
zamezit kontaminaci potem a slinami
odběr vždy ráno a nalačno (po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu)
vyloučit fyzickou zátěž před odběrem
vyloučit fyzickou zátěž před odběrem, nepožadovat po chirurgických výkonech
nebo opakovaných im. injekcích
koncentrace je závislá na poloze těla při odběru (rozdíle mezi odběrem v leže a
vsedě je asi 10%). Při odběru zabránit venostáze, paže nesmí být příliš
zaškrcená ani nesmí být dlouhodobě zatínána pěst nebo dlouhodobě cvičeno
s rukou
vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírat vždy v ranních hodinách. Sérum je
nutno separovat do l hodiny po odběru
sérum chránit před působením světla
sérum chránit před působením světla
po perorální aplikaci 75 g glukózy (u dětí a osob do 43 kg hmotnosti se podává
1,75 g/kg hmotnosti) se sleduje koncentrace glukózy. Odběr krve se provádí
nalačno a 120 minut po zátěži. Před testem je nutný dietní režim s definovaným
obsahem sacharidů. Roztok glukózy pacient musí vypít během 10 minut
ovlivňuje jízda na kole, na koni a zácpa. Odběr provádět minimálně 2 - 3 dny
po vyšetření per rektum, masáži prostaty a 2 týdny po biopsii prostaty
vyloučit nadměrnou fyzickou námahu
před odběrem 2 dny bezmasá dieta, dodržovat normální pitný režim
3 dny nutno dodržovat dietu, při níž se nesmí užívat: léčiva, ovoce, vanilka
nebo pokrmy vanilku obsahující, pečivo, cukrovinky, káva a čaj. Doporučuje se
3 dny předem vysadit antihypertenziva, hypotenziva, diuretika, ataraktika,
antibiotika, sedativa, narkotika, léky s ACA a α-methyl-DOPu
moč uchovávat v chladu a temnu
3 dny dieta bez masa, bez krevních výrobků, zeleniny a ovoce (křen, květák,
brokolice, fazole, banány, jablka, grepy, pomeranče, červená řepa, houby,
ředkve), bez preparátů
s obsahem vitamínu C, léků (zejména s obsahem železa a nesteroidní
Strana 15 (celkem 86)
antirevmatika, acetylsalicylová kyselina zejména v kombinaci s alkoholem). Je
nutné vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemeroidů,
nevyšetřuje se během a těsně po menzes. Odběr vzorků stolice jednorázový
nebo po 3 následující dny
C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
Vzorky pacientů určené k analýze, u kterých chybí identifikace pacienta, se v laboratoři
vůbec nesmí vyskytovat.
U přijímaného materiálu z oddělení nemocnice je identifikace pacienta zadána na
jednotlivých odděleních v nemocničním laboratorním systému. U ambulantních pacientů se po
kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu identifikační znaky pacienta zadávají do
laboratorního informačního systému. Každému zadanému vzorku je přiřazeno unikátní laboratorní
číslo. Toto číslo se tiskne na pracovních listech, na výsledkovém listu, pomocí čarových kódů se
jím označuje žádanka a veškerý biologický materiál.
Tímto způsobem je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a na zkumavce
s materiálem (primární vzorek).
C-8 Odběr vzorku
Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit
zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky a sliznic odebírající
osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu. Veškeré
manipulace s odběrovými jehlami a lancetami se musí provádět s maximální opatrností.
Bezprostředně po odběru je nutné jehly a lancety bezpečně zneškodnit odložením do silnostěnné
nádoby. S jehlami se nijak nemanipuluje, je zakázáno zpětné nasazování krytky.
U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému
poranění. Je třeba očekávat pohyby nebo reakce na vpich.
Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při venepunkci, včasné odstranění
turniketu, používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu
při ošetřování rány po odběru.
Při poranění pracovníka kontaminovanou jehlou nebo lancetou laboratoř nahlásí tuto
skutečnost závodnímu lékaři, který ve spolupráci s KHS zajistí dispenzarizaci.
Odběr žilní krve
Před odběrem krve:
- kontrola identifikace nemocného, kontrola identifikačních údajů na zkumavkách
- ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem
- seznámení pacienta s postupem odběru
- zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení
v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 16 (celkem 86)
-
dezinfekce místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat
oschnout jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě
odběru. Po dezinfekci je další palpace místa odběru nepřijatelná
Odběr:
při použití uzavřeného systému Vacutainer přiložíme škrtidlo, do držáku se vloží vhodná
jehla, provede se venepunkce a potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Turniket je možno
odstranit jakmile krev začne vtékat do zkumavky. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění
zkumavky při dosažení správného mísícího poměru krve a příp. protisrážlivého činidla.
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: zkumavky bez přísad, zkumavky pro
hemokoagulaci, ostatní zkumavky s přísadami.
Pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: K3EDTA,
citrát, heparin, oxalát, fluorid.
Při odběru pouze na vyšetření koagulace se odebere nejprve 5ml krve (ta se nepoužije),
a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci
vzorku tromboplastinem z místa odběru.
Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným
šetrným převrácením.
Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících
postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený
turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.
Možné chyby při odběru žilní krve:
Chyby při přípravě nemocného:
- pacient nebyl nalačno. Požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, které
mohou ovlivnit až znemožnit některá stanovení. Zvýší se koncentrace glukózy
- v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi obsahující měřený analyt
a nebyla přijata dostatečná opatření k zamezení kontaminace vzorku
- pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou ovlivnit stanovení
- nebyla dodržena doporučená doba odběru nebo doporučená příprava pacienta před odběrem
- odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži
- pacient před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací.
Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru:
- nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce
objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po
odběru
- pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže
- dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke
změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace kalia
nebo proteinů.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 17 (celkem 86)
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:
hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada
látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím
postupem.
Hemolýzu může způsobit:
- znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
- použití nevhodného typu (průměru) jehly, kterou se pak krev násilně aspiruje
- vlhkost ve zkumavce
- odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku
- prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky
- prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře
- zmrznutí vzorku krve
- prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře
- použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla.
Odběr kapilární krve
Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady: první kapka krve se setře.
Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které
se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme
těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do kapiláry vloží
drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá.
Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být dodána do
laboratoře ihned.
Možné chyby při odběru kapilární krve:
-
vznik hematomu při nadměrném krvácení a nevhodném zvolení místa vpichu
při neotření první kapky krve dochází k naředění vzorku a ovlivnění výsledků
při špatném prokrvení krev samovolně nevytéká a nadměrným tlakem jsou výsledky
zkresleny (příměs tkáňového moku).
Odběr ranního vzorku moče
K odběru moče se používají speciální nádobky (plastové kelímky), ze kterých se moč přelije
do jednorázových zkumavek určených k transportu. Nádobky musí být naprosto čisté beze stop
čistících nebo dezinfekčních prostředků.
Odběr jednorázové moče se provádí obvykle při prvním ranním močení. Tento vzorek je
nejvhodnější, protože se během noci při nepřijímání tekutin moč dostatečně koncentruje
v močovém měchýři a patologické hodnoty jsou výraznější. Ranní moč bývá nejkyselejší, je menší
pravděpodobnost lýzy elementů, hodnocení močového sedimentu je zatíženo menší chybou, během
dne příjem potravy moč alkalizuje.
Před odběrem si pacient důkladně omyje genitálie. U žen se odběr moče neprovádí v době
menstruačního krvácení. První část moče se vymočí do záchodu, střední proud moče se zachytí do
nádoby tak, aby se nádoba nedotkla pokožky a nedošlo k sekundární kontaminaci vzorku. Moč se
přelije do zkumavky, na zkumavku se nalepí identifikační štítek.
Moč má být doručena k vyšetření do 1hodiny po vymočení.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 18 (celkem 86)
Sběr moče
Na některá vyšetření je nutno získat moč sbíranou za určitý časový úsek (ve většině případů
24 hodin). Sběr moče začíná obvykle v 6:00 hodin, kdy se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu.
Poté se všechny podíly moče sbírají do nádoby k tomu určené. Je nutno zachytit veškerou
vyloučenou moč (pozor na ztráty např. při stolici). Při sběru se dodržují hygienické podmínky jako
při odběru jednorázové moče. Sběr pacient ukončí v 6:00 hodin ráno dalšího dne, kdy se vymočí
naposled do sběrné nádoby. Po dobu sběru by měla být nádoba uložena v temnu a chladu.
Po ukončení sběru se veškerá moč dobře promíchá a změří se objem vyloučené moče
s přesností na 10ml, u dětí na 1ml. Část moče se odlije do zkumavky. Ta se označí identifikačním
štítkem a dopraví se do laboratoře se žádankou, na které je zaznamenán přesný objem moče a doba
sběru moče (od: hodin, min. – do: hodin, min). Pokud nelze přesně změřit objem, dodá se do
laboratoře celé množství.
Sběr moče na vyšetření sedimentu dle Hamburgera
Moč se sbírá přesně po dobu 3 hodin. Pacient se v 6:00 hodin ráno vymočí do záchodu.
V 9:00 hodin se pacient vymočí do sběrné nádoby (nejlépe, je-li to jedno močení). Během sběru je
možno pít, množství přijaté tekutiny by mělo být asi 300ml.
Přesně se změří množství moče (musí být nejméně 30ml) a do laboratoře se odešle co
nejdříve jedna zkumavka se žádankou, na které je udáno množství moče a čas sběru s přesností na
minuty. Pokud nelze přesně změřit objem, dodá se do laboratoře celé množství.
Sběr moče na vyšetření VMA
Před zahájením sběru je nutné do sběrné nádoby nalít konzervační činidlo (6 ml konc.
kyseliny octové). Činidlo pacient obdrží v laboratoři.
V 6:00 hodin ráno se pacient naposledy vymočí do záchodu. Od této doby sbírá moč až do
rána následujícího dne. V 6:00 hodin se naposledy vymočí do sběrné nádoby a tuto doručí do
laboratoře.
Odběr krve pro stanovení homocysteinu
Pro zabránění falešně pozitivních výsledků (minimalizace syntézy homocysteinu
v erytrocytech) je bezpodmínečně nutné odebranou krev ihned (!) doručit do laboratoře. V opačném
případě je nutné zkumavku vložit do vodní lázně s ledem.
Odběr krve na stanovení ECP
Odběr je třeba provádět zvláště opatrně (hemolýza znehodnocuje výsledek), materiál
opatrně promíchat několikerým obrácením zkumavky. Zkumavku nechat stát 60 min. při pokojové
teplotě, poté stočit a oddělit sérum. Separaci séra je nutné provést do 2 hodin od odběru.
Odběr krve na stanovení anti Xa
Odběr musí být proveden tři hodiny po aplikaci heparinu (plazmatický pík. Odběry v jiném
časovém odstupu od aplikace vedou k zavádějícím výsledkům. Vlastní odběr provést rychlým
a šetrným vpichem, s minimálním zaškrcením žíly (zabránění aktivace a uvolnění PF4 s následnou
inhibicí heparinu). První 2 ml odebrané krve nejsou vhodné pro koagulační vyšetření. Vzorek
doručit do laboratoře do jedné hodiny po odběru.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 19 (celkem 86)
Stolice na okultní krvácení
-
Odběr vzorku stolice se provádí do speciálních obálek, které vydá laboratoř.
na zadní stranu obálky napište příjmení a jméno pacienta, datum odběru vzorku
obálku otevřete na přední straně, špachtlí odeberte ze stolice malý vzorek a rozetřete jej na
levé políčko
novou špachtlí odeberte druhý vzorek z jiného místa stolice a rozetřete jej na pravé políčko
obálku uzavřete, chraňte před intenzivním světlem a teplem
stejným způsobem odeberte vzorky v dalších dvou dnech
všechny tři obálky doručte do laboratoře.
Doporučená dieta: tři dny před zahájením testu a po dobu testování dodržujte následující
zásady:
- jezte stravu bohatou na balastní látky (zelenina, saláty, celozrnný chléb, ořechy), která
podněcuje případné léze ke krvácení
- nejezte polosyrové výrobky (tatarský biftek, tlačenka, jelítko, ap.), mohou způsobit falešně
pozitivní výsledek
- vylučte ze stravy přípravky obsahující vitamín C
- testování by se nemělo provádět při menstruaci nebo průjmu.
Krev na hemokultivaci
Vyšetření je indikováno při horečnatých stavech, endokarditidách, pneumoniích, epiglotitidě
a horečkách neznámé etiologie. Vyšetření se provádí především u septických onemocnění, kdy se
mikrob opakovaně vyplavuje z ložiska do krevního oběhu. Mikrobi nejsou v krvi přítomni trvale,
proto záleží také na době odběru. Největší naděje na záchyt je ještě před začátkem vzestupu teplot,
nejvýše pak na začátku teplotního vzestupu. Odběr krve zásadně před nasazením antibiotik.
Postup při odběru:
- dezinfekce pokožky 70% etanolem, pak tamponem s jodovým preparátem, otírat směrem od
centra vpichu. Dezinfikované místo již nepalpovat
- provést stěr kůže sterilním tamponem (kontrola sterility), tampon zasunout do zkumavky
s transportní půdou a odeslat do laboratoře spolu s hemokultivační nádobkou
- odebrat 10 ml krve (u dětí 5 ml)
- gumovou zátku kultivační nádobky dezinfikovat 70% etanolem, nechat zaschnout, krev
vstříknout do nádobky, důkladně promíchat
- po provedeném odběru setřít jodový preparát z kůže alkoholem
Skladování:
hemokultivační nádobka:
stěr z kůže:
do 2 hod. při pokojové teplotě, potom termostat 37oC
při pokojové teplotě
Odběry za zvláštních podmínek
Doporučený postup odběru při současném podávání infuze: odběr v době podávání infuze se
provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení infuze je 1hod (při
podávání tukových emulzí 8 hod.). Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést
z druhé paže, než do které je zavedena infuze.
Odběr z centrálního katétru: je-li prováděn odběr z centrálního katétru, je třeba nejprve odpustit
nejméně jeden až dvojnásobek jeho objemu a teprve potom provést odběr.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 20 (celkem 86)
C-9 Množství vzorku
Uvedena jsou přibližná požadovaná množství biochemického materiálu. Při nedostatečném
množství dodaného vzorku se upřednostňují statimové metody, je-li dostupný objednavatel,
postupuje se po dohodě s ním. Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí
nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuového systému je správný
objem zajištěn z výroby.
Analýza
biochemie (až 25 rutinních analytů)
speciální analyty (hormony, imunochemie, léky, tumor markery)
krevní plyny
hematologie
hemokoagulace
sedimentace
moč (chemické a morfologické vyšetření)
množství materiálu [ml]
6
6
1 kapilára
2
4,5
5
10
C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Vzorek je nutné doručit do laboratoře k dalšímu zpracování co nejdříve. Jinak dochází ke
změnám, které se projeví na výsledku. Materiál doručený v době pohotovostní služby, a nejsou-li
požadována vyšetření Statim, je centrifugován, oddělí se krevní sérum a to je uschováno v lednici
ke zpracování v dalším dni. V době pohotovostní služby a tedy i v sobotu a v neděli se provádí
pouze vyšetření Statim.
Přehled některých parametrů, které ovlivňující vyšetření:
Vyšetření
urea
stabilita séra (dny)
20-25 °C 4-8 °C
-20 °C
7
7
365
výsledek může
ovlivnit
hemolýza
kreatinin
kyselina
močová
Na
7
3
7
5
90
180
hemolýza
hemolýza, EDTA
14
14
365
hemolýza
K
14
14
365
hemolýza
Cl
7
7
365
hemolýza
Ca
7
21
240
P
1
4
365
hemolýza, citrát,
oxalát, fluorid
hemolýza
Fe
7
21
365
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
hemolýza, oxalát,
citrát, EDTA
poznámka pro odběr
nesmí se použít
protisrážlivá činidla s
heparinátem amonným
separace séra do 1 hodiny
po odběru
separace séra do 1 hodiny
po odběru, odběr pokud
možno z nezatažené paže
(zatažení nejdéle 30s)
separace séra do 1 hodiny
po odběru
odběr pokud možno
z nezatažené paže
ovlivňuje cirkadiánní
rytmus
separace séra do 1 hodiny
po odběru
Strana 21 (celkem 86)
Vyšetření
ALP
CK
4 hod.
2
3
7
30
30
výsledek může
ovlivnit
hemolýza
hemolýza
hemolýza
hemolýza
hemolýza, citrát,
oxalát, fluorid
hemolýza
hemolýza
CK-MB
2 hod.
5
30
hemolýza
LD
1
3
30
a-AMS
7
30
200
cholesterol
7
7
90
hemolýza, heparin,
citrát, oxalát, fluorid
hemolýza, EDTA,
citrát, oxalát
hemolýza
TGC
3
7
90
hemolýza
celk. bílkovina
7
30
180
hemolýza
albumin
7
30
10 let
glukóza
1
7
1
c-RP
T3
11
2
60
7
3 roky
30
hemolýza
azid sodný
f-T3
1
7
30
azid sodný
T4
7
30
azid sodný
f-T4
7
30
azid sodný
bilirubin celk.
bilirubin konj.
ALT
AST
GGT
stabilita séra (dny)
20-25 °C 4-8 °C
-20 °C
1
7
180
1
7
180
3
7
>7
3
7
30
7
7
365
hemolýza, citrát,
EDTA
hemolýza
stabilita pro odběr
do NaF+K2EDTA
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
poznámka pro odběr
chránit před světlem
chránit před světlem
vyloučit fyzickou zátěž
vyloučit fyzickou zátěž
vyloučit fyzickou zátěž,
ne po chir. výkonech, ne
po i.m. injekcích
vyloučit fyzickou zátěž,
ne po chir. výkonech, ne
po i.m. injekcích
vyloučit fyzickou zátěž
zamezit kontaminaci
potem a slinami
odběr ráno, po 12 hod.
lačnění
odběr ráno, po 12 hod.
lačnění
koncentrace celkové
bílkoviny je o 4 až 8 g/l
nižší při odběru od
ležícího pacienta než u
stojícího
ovlivňuje poloha při
odběru
vhodný odběr se
stabilizátorem. Již po 10
minutách pokles o 5-7 %
odběr nejdříve po 12
hodinách po poslední
medikaci, lépe až po 24
hod.
odběr nejdříve po 12
hodinách po poslední
medikaci, lépe až po 24
hod.
odběr nejdříve po 12
hodinách po poslední
medikaci, lépe až po 24
hod.
odběr nejdříve po 12
hodinách po poslední
medikaci, lépe až po 24
hod.
Strana 22 (celkem 86)
Vyšetření
TSH
stabilita séra (dny)
20-25 °C 4-8 °C
-20 °C
1
7
30
IgA
1
7
90
IgG
1
7
90
IgM
1
7
90
7
3
180
365
AFP
hCG
výsledek může
ovlivnit
azid sodný
poznámka pro odběr
odběr nejdříve po 12
hodinách po poslední
medikaci, lépe až po 24
hod. Odebírat ráno
(cirkadianní rytmus)
hemolýza, ikterus,
lipémie
hemolýza, ikterus,
lipémie
hemolýza, ikterus,
lipémie
azid sodný
azid sodný
Transport vzorků do laboratoře z oddělení nemocnice
Transport primárních vzorků z oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama. Pro přenos
odebraného materiálu vydává laboratoř plastové stojánky. Odebraný biologický materiál je uložen
společně s dokumentací v uzavíratelných plastových nádobách, každé oddělení nemocnice má svou
vlastní transportní nádobu. Materiál pro biochemická a hematologická vyšetření je postupně
přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy (centrifugace krve) nebo vlastní analýzy.
Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník na
příjmu laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení.
O případných neshodách se vede záznam.
Veškerý materiál je nutno předat příjmové laborantce OKB osobně (zvonek na příjmovém
okénku).
Transport vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu
Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy
časové limity pro stabilitu analytů. Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací
v uzavíratelných plastových nádobách. Materiál pro biochemická a hematologická vyšetření je
postupně přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy (centrifugace krve) nebo vlastní
analýzy.
Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník na
příjmu laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušné ambulance.
O případných neshodách se vede záznam. Veškerý materiál je nutno předat příjmové laborantce
OKB osobně (zvonek na příjmovém okénku).
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 23 (celkem 86)
C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve
Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení
a ústavů sociální péče. Všichni zaměstnanci oddělení klinické biochemie jsou seznámeni a dodržují
provozní řád, kde jsou popsány základní požadavky na hygienicko-epidemiologický režim
a postupy při vyšetřování a dalších činnostech tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření laboratorních
nákaz.
Na základě této směrnice byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým
materiálem:
- každý biologický materiál je nutno považovat za potencionálně infekční
- žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.
Toto je důvodem k odmítnutí vzorku
- vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním musí být viditelně označeny
- vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo
přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k
rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku
- centrifugují se pouze zazátkované zkumavky
- během celého pobytu v laboratoři je nutno používat pracovní oděv, při práci s biologickým
materiálem rukavice, příp. další ochranné pomůcky.
C-12 Informace k dopravě vzorků
Zkumavky s biologickým materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru.
Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne
v lednici.
U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím
uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné
počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKB.
Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících
znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za
laboratorní teploty v zimě).
C-13 Likvidace použitých odběrových materiálů
Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb. Jejich
odstraňování se provádí ve smyslu vyhlášky MZ č. 195/2005 Sb., která upravuje podmínky
předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Odstraňování materiálů použitých při odběru likvidují odběrové sestry v souladu se směrnicí
Nakládání a manipulace s odpady.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 24 (celkem 86)
D
Preanalytické procesy v laboratoři
D-1 Příjem žádanek a vzorků
Biologický materiál je na OKB přijímán nepřetržitě. Veškerý materiál je nutno předat
osobně do rukou laborantky na příjmu OKB.
Identifikace pacienta na požadavkovém listu (žádance)
Žádanka na vyšetření musí obsahovat:
- příjmení a jméno pacienta
- číslo pojištěnce (rodné číslo, evidenční číslo pojištěnce)
- kód zdravotní pojišťovny
- základní, příp. vedlejší diagnózy
- identifikace objednavatele (kód oddělení, příp. jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost)
- přiřazené identifikační číslo materiálu
- druh vzorku, datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky
evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky)
- požadovaná vyšetření
- razítko a podpis žadatele.
Identifikace pacienta na biologickém materiálu (zkumavce)
Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří
příjmení a jméno pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo, evidenční číslo pojištěnce).
Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby
nebo osoby, u nichž jsou k dispozici informace jen v částečném rozsahu. Odesílající oddělení je
povinno srozumitelně o této skutečnosti laboratoř informovat a zajistit nezaměnitelnost
biologického materiálu a dokumentace.
Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoře
Všechny identifikační údaje na žádance a na odebraném biologickém materiálu musí být shodné.
Laboratoř je povinna zajistit spárování žádanky a příslušného materiálu.
Do laboratoře se zásadně odesílá:
- 1 žádanka + 1 nádobka s biologickým materiálem
- 1 žádanka + více biologických materiálů (krev, moč). Podmínkou je současné dodání všech
odebraných materiálů a srozumitelná informace na žádance. Nesmí být překročena
doporučená doba mezi odběrem a dodáním vzorků do laboratoře
- 1 žádanka + vzorky glykemického profilu a OGTT. Vzorky se do laboratoře dodávají
postupně, žádanka je dodána s prvním vzorkem.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 25 (celkem 86)
D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků
Popsány jsou důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo žádanky v laboratoři.
Odmítnout lze:
- žádanku na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje: číslo pojištěnce (rodné číslo,
evidenční číslo pojištěnce), příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího
lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza a není možné je doplnit na základě dotazu
pacienta
- žádanku na které nejsou uvedena žádná požadovaná vyšetření
- žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností 002 (pracoviště
praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie)
- žádanku muže od subjektu s odborností 603 a 604 (gynekologie)
- žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení (odbornost H)
nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I)
- žádanku znečištěnou biologickým materiálem
- zkumavku nebo odběrovou nádobku znečištěnou biologickým materiálem
- požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána doplňující žádanka
- neoznačenou nádobku s biologickým materiálem
- biologický materiál bez žádanky
- biologický materiál, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti
dostatečný. Za dostatečnou identifikaci se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné
identifikaci biologického materiálu
- materiál se zcela nedostatečným množstvím odebraného vzorku
- materiál, u něhož zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi.
O odmítnutí vzorků a/nebo žádanek se vede záznam a je neprodleně příjmovou laborantkou
oznámeno telefonicky odesílajícímu oddělení nebo lékaři.
Vzorky jinak poškozené (např. hemolytické) jsou podle možnosti zpracovány. Ze
zpracování jsou vyloučeny metody, které mohou být stavem vzorku významně ovlivněny.
V komentáři nálezu je vždy uvedeno upozornění na možnost ovlivnění výsledků stavem vzorku.
D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Postup při chybné identifikaci pacienta na žádance
Je-li uvedeno chybné číslo pojištěnce, jméno pacienta nebo kód pojišťovny a je k dispozici
údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky
vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje a laboratoř provede opravu chybného údaje.
Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a chybí i základní identifikace pacienta,
materiál se neanalyzuje a likviduje. Žádanka se archivuje a o této skutečnosti je v laboratoři veden
záznam.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 26 (celkem 86)
Postup při chybné identifikaci vzorku
Při chybné identifikaci vzorku (nesouhlasí údaje uvedené na štítku se skutečností, nebo
identifikace zcela chybí) je vzorek vždy odmítnut. O této skutečnosti je v laboratoři veden záznam
a je neprodleně telefonicky oznámena příjmovou laborantkou odesílajícímu oddělení a zároveň je
vyžádán nový odběr a nová, řádně vyplněná žádanka.
Postup při chybné identifikaci pacienta na žádance nebo na materiálu - požadavky Statim
Při nedostatečné identifikaci na žádance, při nedostatečné identifikaci biologického
materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadovaná
Statimová vyšetření provedou a do LIS se pacient zadá pod identifikací uvedenou na biologickém
materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením "Neznámý", ap.).
Laboratoř informuje na výsledkovém listu odesílající subjekt, že akutní vyšetření bylo provedeno
i při nedostatečné identifikaci pacienta.
D-4 Vyšetřování ve smluvních laboratořích
Laboratoř využívá služeb smluvních laboratoří pouze pro účely konfirmace výsledku,
vzorky jsou zasílány jen do Národních referenčních laboratoří. Výsledkové listy ze smluvních
laboratoří jsou distribuovány na jednotlivá oddělení obvyklou cestou spolu s nálezy oddělení
klinické biochemie a laboratoř zodpovídá za jejich předání.
Vyšetření, která laboratoř neprovádí, jsou odesílány do spolupracujících laboratoří.
Výsledkové listy ze spolupracujících laboratoří jsou žadatelům zasílány přímo z pracoviště, které
vyšetření provedlo.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 27 (celkem 86)
E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech
Všechny výsledky laboratorních vyšetření jsou po ukončení analýz převedeny do
nemocničního informačního systému. Na výrazně patologické výsledky (dle následujících tabulek)
laboratoř upozorňuje telefonicky bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v rutinním nebo
pohotovostním režimu. Telefonické hlášení se týká pouze nových záchytů, nevztahuje se na
opakované a již dříve hlášené výsledky a chronické pacienty. Oznámení o telefonickém nahlášení
výsledku se zapisuje do Knihy hlášení výsledků v kritických intervalech. Do žádanky se vloží
poznámka: telefonicky hlášeno.
ABR:
metoda
pH
pCO2
pO2
Biochemie:
metoda
urea
kreatinin
Na
K
bilirubin celkový
ALT
a-AMS
CK
glukosa
c-RP
Hematologie:
metoda
hemoglobin
leukocyty
trombocyty
APTT
Quick
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
pod
7,150
2,50
3,00
nad
7,550
8,00
jednotka
j.
kPa
kPa
pod
nad
40,0
800,0
155,0
6,0
300,0
10,0
10,0
15,0
25,0
300
jednotka
mmol/l
µmol/l
mmol/l
mmol/l
µmol/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
mmol/l
mg/l
nad
jednotka
g/l
109/l
109/l
j.
INR
125,0
3,0
3,0
pod
60,0
1,0
30,0
25,0
> 6,0
> 6,0
Strana 28 (celkem 86)
E-2 Informace o formách vydávání výsledků
Výsledky laboratorních vyšetření se vydávají písemně ve formě vytvořené laboratorním
informačním systémem. Pro oddělení nemocnice jsou výsledky vyšetření zároveň k dispozici
v nemocničním informačním systému.
Vytištěné výsledky jsou k vyzvednutí v laboratoři v přihrádce daného oddělení, resp.
ambulantního lékaře. Výjimečně lze výsledky poslat poštou (Česká pošta s.p., obyčejné psaní). Na
vyžádání lze vydat kopii výsledku nebo vypracovat kumulativní nález pro vybraná vyšetření za
požadovanou dobu.
Telefonické sdělování výsledků
Pacientům se výsledky laboratorních vyšetření zásadně nesdělují.
Telefonické hlášení výsledků slouží výhradně pro hlášení vysoce patologických výsledků
dle E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech. V těchto případech volá laboratoř cíleně na
ověřené telefonní číslo a hlášení výsledku se eviduje.
Požaduje-li ošetřující lékař sdělit výsledek pacienta a sám volá do laboratoře, bude požádán
o sdělení svého IČP a čísla pojištěnce (rodné číslo, evidenční číslo pojištěnce). Laboratoř ověří
správnost IČP a čísla pojištěnce podle žádanky, sdělí výsledek a hlášení výsledku se eviduje.
V případě jakékoli pochybnosti o totožnosti volajícího laboratoř výsledky nesděluje (Zákon o
ochraně osobních údajů).
E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis
Všechny vytištěné nálezy z laboratoře jsou ve formě, kterou umožňuje používaný
laboratorní systém. K vyšetření elektroforézy se k výsledku dodává grafické zpracování
z analyzátoru, výsledky globální clearance kreatininu jsou vydávány s komentovaným nálezem. Na
vyžádání lze vydat komentáře k acidobazické rovnováze.
-
Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:
název laboratoře
jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno a příjmení, číslo pojištěnce)
žadatele vyšetření
datum a čas odběru primárního vzorku
datum a čas přijetí vzorku
název vyšetřovaného systému (skupiny)
nezaměnitelnou identifikaci vyšetření
výsledek vyšetření
jednotku měření
referenční interval vyšetření
grafické ohodnocení výsledku (pod, v, nad referenčním intervalem)
datum a čas uvolnění zprávy
razítko oddělení, jméno a podpis osoby, která uvolnila výsledkový list.
Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze laboratorního informačního
systému. Na vyžádání lze vytisknout kumulativní nález pacienta.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 29 (celkem 86)
E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům
Ve výjimečných a odůvodněných případech lze písemné výsledky vydat přímo pacientovi
a to pouze za splnění následujících podmínek:
-
na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si pacient vyzvedne osobně
pacient musí věrohodně prokázat svou totožnost (průkaz zdravotního pojištění, občanský
průkaz, pas, řidičský průkaz, ap.)
žádá-li o výsledek rodič nezletilé osoby, musí věrohodně prokázat svou totožnost a předložit
kartu pojištěnce nezletilé osoby
žádá-li vydání výsledku osoba pověřená dospělým a svéprávným pacientem, musí
věrohodně prokázat svou totožnost a předložit plnou moc pacienta.
Pokud byly splněny výše uvedené podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se tyto
zásadně v zalepené obálce nebo přeložené a sešité sponkami.
U samoplátců nemusí být splněn požadavek, aby na žádance bylo lékařem písemně uvedeno,
že výsledkový list si pacient vyzvedne osobně.
E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření
V případě výrazně patologické hodnoty výsledku, nebo vybočuje-li výsledek z historie
nálezů daného pacienta, laboratoř provede opakování měření. V poznámce ve výsledkovém listu je
potom uvedeno „měřeno opakovaně“.
Jedná-li se o extrémně patologické hodnoty výsledku, které svědčí např. pro kontaminaci
vzorku, evidentně pro nesprávný odběr, příp. záměnu materiálu, laboratoř si telefonicky vyžádá
odběr nový.
Ordinace dodatečných vyšetření je řešena v oddíle C-4 Ústní požadavky na vyšetření.
E-6 Změny výsledků a nálezů
Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem se provádějí
pro:
a) identifikaci pacienta
b) výsledkovou část.
Oprava identifikace pacienta
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava čísla pojištěnce a změna nebo významná
oprava příjmení a jména pacientů. Pod pojem oprava identifikace nepatří změna chybného čísla
pojištěnce na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního a nekorektního čísla pojištěnce,
oprava interpunkce, ap.
Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání
požadavků, nebo v rámci oprav databáze.
Oprava výsledkové části
Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo
textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které již byly odeslány.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 30 (celkem 86)
Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře. O každé změně výsledku se provede záznam
a změna se telefonicky nahlásí na příslušné oddělení.
E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého
vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku.
Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v oddíle
Abecední seznam vyšetření (údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do
centrifugace vzorku, dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu, dostupnost statimová
je doba do telefonického nahlášení výsledku).
Statimová stanovení nemají v laboratoři žádnou prodlevu v dopoledních hodinách,
maximální doba od přijetí materiálu do vydání výsledku je 1 hodina. O pohotovostní službě, kdy je
v laboratoři pouze jedna laborantka, je doba vydání výsledku závislá na počtu a pořadí dalších
zpracovávaných vzorků Statim.
Výsledky vyšetření jsou vydávány týž den, kdy byly doručeny do laboratoře. Výjimku
mohou tvořit některá speciální stanovení, malé série, ap.
E-8 Konzultační činnost laboratoře
Jakékoliv konzultace k problematice laboratoře lze řešit na telefonních číslech:
(315) – 639 174
příjem materiálu
(315) – 639 170
vedoucí oddělení klinické biochemie
(315) – 639 172
VŠ odborný pracovník - analytik
(315) – 639 173
vedoucí zdravotní laborant.
E-9 Úhrada vyšetření samoplátci
Vyšetření uvedená v nabídce laboratoře lze provést také proti přímé úhradě. Vyšetření je
provedeno na základě žádanky vystavené lékařem nebo žádanky vyplněné pracovníkem příjmu
laboratoře nebo odběrovou sestrou spolu se žadatelem. Na žádance musí být vždy uvedeno, že se
jedná o vyšetření přímo hrazená žadatelem. Do laboratorního informačního systému se uvede
namísto kódu zdravotní pojišťovny zkratka SAM.
-
Samoplátce je žadatel o vyšetření, který:
není pojištěn u zdravotní pojišťovny
požaduje vyšetření bez ordinace lékaře
požaduje vyšetření nad rámec vyšetření požadovaných lékařem
požaduje vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou
požaduje vyšetření pro veterinární účely.
Jestliže laboratorní vyšetření pro samoplátce požaduje oddělení nemocnice a její odborné
ambulance, laboratoř poskytne těmto oddělením tzv. „Podklady pro fakturaci“ a celkové vyúčtování
daného pacienta provede příslušné oddělení, které vyšetření požadovalo.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 31 (celkem 86)
Jestliže laboratorní vyšetření pro samoplátce požaduje privátní zařízení, nebo samoplátce
sám, laboratoř provede odběr, požadovaná vyšetření a vystaví účet, který žadatel uhradí v pokladně
nemocnice. Zde obdrží potvrzení o zaplacení a laboratoř vydá výsledky.
Jestliže laboratorní vyšetření požaduje veterinární ambulance, laboratoř provede požadovaná
vyšetření, na konci měsíce sestaví sumární účet, odešle do finanční účtárny, která následně provede
fakturaci.
Ceny za provedená vyšetření pro samoplátce se řídí vnitřním předpisem nemocnice.
E-10 Způsob řešení stížností
Stížnosti řeší vedoucí oddělení, v jeho nepřítomnosti vedoucí laborantka. Každá stížnost je
evidována v Knize stížností.
Pokud se jedná o stížnost v době pohotovostní služby, vyřeší ji službu konající laborantka
a výsledek zapíše do Knihy stížností. Po ukončení pohotovostní služby neprodleně informuje
vedoucího laboratoře.
Přijmutí stížnosti
Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli
pracovník laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti. Drobnou
připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho
možnostech, jinak předává stížnost vedoucímu laboratoře.
Vyřízení stížnosti
Ústní stížnost:
jde-li pouze o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak.
Tento typ stížnosti se nezaznamenává.
Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal
a ohlásí stížnost a její řešení vedoucímu laboratoře. Do Knihy stížností se zaznamená datum
obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované
strany), předmět stížnosti, způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo byl pověřen realizací
těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. V případě vyžadované písemné
odpovědi se postupuje dle návodu uvedeného dále.
Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi.
Pracovník, který stížnost přijal, informuje vedoucího laboratoře, který provede registraci stížnosti
do Knihy stížností. Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si
stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, sdělený návrh řešení
a dohodnutý způsob odpovědi. Po zjištění veškerých skutečností a jejich analýze vedoucí laboratoře
stížnost vyřeší. Do Knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je
pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je
přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám).
Pokud si stěžující osoba přála písemnou odpověď, přiměřeným způsobem ji vypracuje
a zajistí její předání vedoucí laboratoře. Kopie se přiloží do knihy stížností.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 32 (celkem 86)
Písemná stížnost :
písemnou stížnost řeší vždy vedoucí laboratoře. Do Knihy stížností se zaznamená datum
obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované
strany), předmět stížnosti. Dále se přiloží se originál stížnosti. Je-li možné stížnost vyřídit ihned,
učiní se tak písemně.
Není-li možné stížnost vyřídit ihned, do Knihy stížností se navrhne postup řešení (získání
dalších informací, jejich analýza, odhad časového intervalu pro definitivní vyřešení apod.). Stěžující
si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám) je ihned písemně odesláno oznámení
o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Kopie tohoto
sdělení se opět přiloží do Knihy stížností.
Do knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen
realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je
přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám), do
Knihy stížností se přiloží kopie písemného vyjádření.
E-11 Vydávání potřeb laboratoří
Laboratoř vydává na požádání:
-
veškerý odběrový materiál, zkumavky a žádanky
6 ml konc. kyseliny octové (sběr moče na stanovení VMA)
obálky pro sběr stolice na stanovení okultního krvácení
pokyny pro různá vyšetření, diety, návody na sběr moče, aj.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 33 (celkem 86)
F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných
laboratoří včetně popisu položek
F-1 Abecední seznam základních vyšetření
biochemie:
vyšetření
ABR
albumin
AFP
ALP
ALT
a-AMS
ASLO
AST
bilirubin celkový
bilirubin konjugovaný
bilirubin novorozenecký
β-crosslaps
β2-mikroglobulin
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CA 125
Ca
Ca ionizovaný
CEA
celkové bílkoviny
CIK
CK
CK-MB
Cl
c-reaktivní protein
c-reaktivní protein ultrasensitivní
Cyfra 21-1
Cystatin C
digoxin
Fe
feritin
folát
glukosa
glukosový toleranční test
glykovaný hemoglobin
GGT
HBsAg
HIV
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
dostupnost
denně
denně
prac. dny
denně
denně
denně
prac. dny
denně
denně
denně
denně
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
denně
prac. dny
denně
prac. dny
denně
denně
denně
denně
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
prac. dny
prac. dny
denně
prac. dny
prac. dny
Statim
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
pozn.
výpočet
po domluvě
Strana 34 (celkem 86)
hCG – beta
homocystein
CHE
cholesterol
HDL cholesterol
LDL cholesterol
IgA
IgE
IgG
IgM
index aterogenity
K
kreatinin
kyselina močová
laktát
LD
Mg
Na
NT-proBNP
odhad GF dle MDRD
odhad GF dle Cystatinu C
osteokalcin
P
prealbumin
PSA celkový
PSA volný
PTH (1-84)
RF
T3 trijodtyronin celkový
T4 thyroxin celkový
f-T4 thyroxin volný
TSH thyreotropin
tyreoglobulin
tyreoglobulin autoprotilátky
autoprotilátky proti mikros. antigenu
autoprotilátky proti receptorům (hTSH)
TGC
transferin
troponin T
urea
vitamin B12
vitamin D
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
denně
denně
denně
prac. dny
prac. dny
denně
denně
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
denně
prac. dny
prac. dny
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
výpočet
výpočet
výpočet
Strana 35 (celkem 86)
hematologie:
vyšetření
analýza krevního nátěru
antitrombin III.
D-Dimery
fibrinogen
kompletní krevní obraz (7 par.)
kompletní hemogram (+ 5p. diff.)
krvácivost
LMWH (anti Xa)
euglobulinová fibrinolýza
retikulocyty
sedimentace
akt. part. trombopl. test APTT
protrombinový test (Quick)
moč:
vyšetření
albumin v moči (ACR)
poměr Albumin v moči/Kreatinin v moči
a-AMS v moči
celkové bílkoviny
celkové bílkoviny odpad
P
P odpad
glukosa
glukosa odpad
Mg
Mg odpad
Ca
Ca odpad
Cl
Cl odpad
K
K odpad
kreatinin
kreatinin odpad
kyselina močová
kyselina močová odpad
Na
Na odpad
urea
urea odpad
Bence-Jones bílkovina
moč chem. + mikroskop.
moč chemicky
porfyriny - semikvant.
sed.moč.kvant. (Hamburger)
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
dostupnost
prac. dny
denně
denně
denně
denně
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
denně
Statim
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
pozn.
dostupnost
prac. dny
Statim
ne
pozn.
denně
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
prac. dny
denně
prac. dny
denně
prac. dny
denně
prac. dny
prac. dny
prac. dny
denně
prac. dny
denně
prac. dny
prac. dny
denně
denně
prac. dny
prac. dny
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne
po domluvě
po domluvě
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
Strana 36 (celkem 86)
VMA
clearance globální
těhotenský test
prac. dny
prac. dny
denně
ne
ne
ano
spec. sběr moče
punktát:
vyšetření
ALT
AST
celkové bílkoviny
glukosa
Cl
cholesterol
LD
Rivaltova zkouška
TGC
dostupnost
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
Statim
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
pozn.
stolice:
vyšetření
okultní krvácení
dostupnost
prac. dny
Statim
ne
pozn.
ostatní:
vyšetření
odběr kapilární krve
odběr krve ze žíly u dítěte
odběr krve ze žíly u dospělého
dostupnost
prac. dny
prac. dny
prac. dny
Statim
ne
ne
ne
pozn.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 37 (celkem 86)
F-2 Podrobný popis vyšetření
Biochemie - sérum
Stav materiálu
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
STB
sérum
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Položka slouží k popisu stavu materiálu (hemolýza, chylózní, ikterické, nedodáno, ap.)
AFP (α
α1-fetoprotein)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
AFP
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 6 m ěsíců
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
3
5
15
do
nedonošení
novorozenci
2m
4m
1
>
muži
ženy
100.0
20.0
0
0
0
0
-
1 500.0
200.0
93.3
27.9
14.0
7.0
jedn.
µg/l
Albumin
ALB
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze, lipémie zkresluje výsledky
20 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 1 m ěsíc, -20 °C: 10 rok ů
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
4d
14
18
>
do
4d
14
18
muži
ženy
28.0
38.0
32.0
35.0
-
44.0
54.0
45.0
52.0
ALP (alkalická fosfatása)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
g/l
ALP
sérum
sklo nebo plast se separačním gelem
3 ml
odebírat nalačno
20 - 25 °C: 4 hodiny, 4 - 8 °C: 3 dny, -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 38 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
1
1m
1
4
7
10
13
16
18
>
do
30d
1
3
6
9
12
15
18
1.25
1.37
1.73
1.55
1.43
0.70
1.23
0.87
0.67
muži
-
ženy
0.80 2.07 1.80 1.60 1.15 0.85 0.83 0.78 0.58 -
5.27
6.38
5.75
5.15
5.25
6.03
6.50
2.85
2.15
6.77
5.68
5.28
4.95
5.42
5.53
2.70
1.98
1.74
jedn.
µkat/l
ALT (alaninaminotransferasa)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
ALT
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze, před odběrem vynechat svalovou námahu
15 - 25 °C: 3 dny, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: > 1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
0.17
muži
0.83
ženy
0.17 0.58
jedn.
µkat/l
a-AMS (α
α-amylasa)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
AMS
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze. Nelze odebírat s přídavkem citrátu, fluoridu a EDTA
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 m ěsíc, -20 °C: 7 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.47
-
1.67
jedn.
µkat/l
ASLO (anti-streptolysin O)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
ASLO
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 6 m ěsíců
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
200.0
jedn.
kU/l
AST (aspartátaminotransferasa)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
AST
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze a trombolýze, před odběrem vynechat svalovou námahu
20 - 25 °C: 3 dny, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 39 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
-
do
0.17
muži
0.85
ženy
0.17 0.60
jedn.
µkat/l
β-crosslaps
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
CROSS
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
vzorky odebírat pouze nalačno, mezi 8 - 9 hod. ráno
4 - 8 °C: 8 dn ů, -20 °C: 25 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
30
50
70
do
50
70
>
premenopausa
postmenopausa
muži
ženy
0.16
0.10
0.16
-
jedn.
µg/l
0.72
0.90
1.08
0.16 0.33 -
0.71
1.23
β2-mikroglobulin
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
B2M
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 3 dny, -2 0 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.70
-
1.80
jedn.
mg/l
Bilirubin celkový
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
BILIT
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze, zkumavku nevystavovat světlu (snížení hodnot)
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 6 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
3d
4d
21d
15
-
do
1d
>
21d
15
muži
ženy
20.0
20.0
20.0
13.0
5.0
5.0
-
85.0
135.0
170.0
29.0
17.0
20.0
Bilirubin novorozenecký
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
µmol/l
BILIN
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze, zkumavku nevystavovat světlu (snížení hodnot)
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 6 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 40 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
0
2d
3d
4d
21d
-
do
1d
-
21d
15
muži
ženy
20.0
20.0
20.0
13.0
5.0
-
85.0
135.0
170.0
29.0
17.0
jedn.
µmol/l
Bilirubin konjugovaný
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
BILID
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze, zkumavku nevystavovat světlu (snížení hodnot)
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 6 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
7.0
jedn.
µmol/l
CA 125
CA125
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
zabránit hemolýze, nevhodné je ikterické a chylosní sérum
4 - 8 °C: 5 dn ů, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
35.0
jedn.
kU/l
CA 15-3
CA153
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 5 dn ů, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
25.0
jedn.
kU/l
CA 19-9
CA199
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
37.0
jedn.
kU/l
Strana 41 (celkem 86)
CA 72-4
CA724
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
6.9
jedn.
kU/l
CEA
CEA
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 6 m ěsíců
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
0
kuřáci
-
4.7
5.5
jedn.
µg/l
Cyfra 21-1
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
CYF
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 24 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.1
-
3.3
jedn.
µg/l
CIK (cirkulující imunokomplexy)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
CIK
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
40
c-RP (c-reaktivní protein)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
j.
CRP
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
při monitorování antibiotické terapie opakovat odběr po 12 - 24 hodinách
15 - 25 °C: 11 dní, 2 - 8 °C: 2 m ěsíce, -20 °C: 3 roky
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 42 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.0
-
5.0
jedn.
mg/l
c-reaktivní protein ultrasensitivní
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
USCRP
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
15 - 25 °C: 11 dní, 2 - 8 °C: 2 m ěsíce, -20 °C: 3 roky
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
muži
risk
1.0
2.6
2.9
3.0
ženy
1.15
<
>
>
0.55
2.10
2.11
3.60
jedn.
mg/l
Celková bílkovina
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
CB
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
zabránit hemolýze a venostáze. Koncentrace celkové bílkoviny je o 4 až 8 g/L nižší při odběru od ležícího
pacienta než u stojícího
20 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 m ěsíc, -20 °C: 6 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
7m
1
3
15
do
nedonošení
novorozenci
1t
1
2
15
>
muži
ženy
36.0
46.0
44.0
51.0
56.0
60.0
64.0
-
60.0
70.0
76.0
73.0
75.0
80.0
83.0
jedn.
g/l
Cystatin C
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
CYS
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.62
Digoxin
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
1.11
jedn.
mg/l
DIGO
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze. Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci. Steady state je dosažen nejdříve
5 dnů po zahájení aplikace
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 rok
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Strana 43 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.9
-
jedn.
ng/ml
2.0
Feritin
FER
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 rok
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
10
muži
200
ženy
30 300
jedn.
µg/l
Folát
FOL
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
separaci séra je nutné provést co nejdříve
20 - 25 °C: 2 hodiny, 4 - 8 °C: 2 dny, -20 °C: 2 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
10.4
-
jedn.
nmol/l
42.4
Fosfor
P
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
vzhledem k dennímu rytmu odebírat pouze ráno
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 4 dny, -2 0 °C: 1 rok, -70 °C: 5 let
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
1
1m
1
4
7
10
13
16
18
do
nedonošení
30d
1
3
6
9
12
15
18
>
Glukosa
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
1.25
1.15
1.00
1.05
0.95
1.05
0.95
0.85
-
ženy
1.20
2.25
2.15
1.95
1.80
1.75
1.85
1.65
1.60
0.81
-
1.40
1.20
1.10
1.05
1.00
1.05
0.90
0.80
-
jedn.
mmol/l
2.90
-
2.50
2.10
1.95
1.80
1.80
1.70
1.55
1.55
1.45
GLU
sérum
plast s akcelerátorem srážení se separačním gelem
3 ml
stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.
V plné krvi bez antiglykol. přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukosy až o 5% za hodinu
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 44 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
0
6t
15
>
do
6t
15
muži
ženy
2.2
3.3
4.1
-
4.4
5.6
5.9
jedn.
mmol/l
Glykemický profil
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
sérum
plast s akcelerátorem srážení se separačním gelem
3 ml
stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.
V plné krvi bez antiglykol. přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukosy až o 5% za hodinu
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Orální glukosový toleranční test
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
OGTT
sérum
plast s akcelerátorem srážení se separačním gelem
3 ml
stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.
V plné krvi bez antiglykol. přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukosy až o 5% za hodinu.
1) dieta 3 dny před testem by měla být bohatá na sacharidy (125 - 150 g/d)
2) noční lačnění má trvat 10 hodin, nejvíce 14 hodin (je dovoleno pít vodu)
3) odebere se vzorek krve nalačno
4) podá se 75 g glukózy v 250-350 ml vody (čaje), u dětí 1,75 g/kg ideální hmotnosti ve 20% roztoku
(maximálně 75 g), u těhotných 100 g glukózy a vypije se během 5 - 15 minut
5) odebere se vzorek krve za 2 hodiny. Pacient během testu nepije, nejí, nekouří a je v klidu. Při
diagnostice gestačního diabetu se navíc provádí odběr žilní krve za 1 hodinu po zátěži
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
tolerance
normální
porušená GT
diabetes mellitus
glukosa nalačno
< 5.9
< 7.0
> 7.0
120 minut
< 7.0
7.8 - 11.0
> 11.0
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
jedn.
mmol/l
GLYHB
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
3 ml
dokonale promíchat krev s protisrážlivým činidlem. Pacient nemusí být nalačno. Doporučený interval mezi
odběry pro diabetiky I. typu je 3 - 4 měsíce, pro diabetiky II. typu 6 měsíců
20 - 25 °C: 2 dny, 4 - 8 °C: 5 dn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
20
-
42
43
<
>
40
53
60
jedn.
mmol/mol
kompenzace diabetu:
výborná:
uspokojivá:
neuspokojivá:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 45 (celkem 86)
GGT (gammaglutamyltransferasa)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
GGT
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze. Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin
10 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 týden , -25 °C: 1 rok
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
0.00
muži
1.00
ženy
0.00 0.67
jedn.
µkat/l
HBsAg
HBSAG
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
zabránit hemolýze
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 5 dn ů, -20 °C: 3 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
nereaktivní
<
0.9
jedn.
cut-off
hCG+beta
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
HCG
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
zabránit hemolýze
2 - 8 °C: 3 dny, -20 °C: 1 rok
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
0
muži
2.6
ženy
0 5.3
jedn.
U/l
HIV (anti HIV Combi)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
HIV
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 24 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
nereaktivní
hraniční
reaktivní
ženy
0.9
<
>
0.9
1.0
1.0
Hořčík
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
cut-off
MG
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze
20 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: 1 rok
Strana 46 (celkem 86)
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
5m
6
12
20
do
novorozenci
6
12
20
>
muži
ženy
0.62
0.70
0.70
0.70
0.66
-
0.91
0.95
0.86
0.91
1.07
jedn.
mmol/l
Homocystein
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
HCY
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
vzorek po odběru ihned dopravit do laboratoře, jinak uložit do nádoby s ledem
20 - 25 °C: 6 hodin, 4 - 8 °C: 1 m ěsíc, -20 °C: 2 roky
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
5.0
-
15.0
jedn.
µmol/l
Chloridy
CL
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: stabilní
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
do
6t
1
15
muži
ženy
96.0
95.0
95.0
97.0
-
116.0
115.0
110.0
108.0
jedn.
mmol/l
Cholesterol
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
CHOL
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: 3 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
>
do
6t
1
HDL cholesterol
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
1.30
2.60
2.90
-
4.30
5.00
5.00
jedn.
mmol/l
HDL
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné
20 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden, -60 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
Strana 47 (celkem 86)
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
1.00
muži
2.10
ženy
1.20 2.70
jedn.
mmol/l
LDL cholesterol
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
LDL
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné
20 - 25 °C: 12 hodin, 2 - 8 °C: 1 týde n, -60 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
1.20
-
3.00
jedn.
mmol/l
Index aterogenity
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
INDAT
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
2.16
muži
4.40
ženy
2.33 4.29
jedn.
j.
Cholinesterasa
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
CHE
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
vzorek ihned doručit do laboratoře
20 - 25 °C: 8 hodin, 4 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: 1 rok
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
76.9
muži
191.0
ženy
65.7 180.0
jedn.
µkat/l
IgA
IGA
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
1m
4m
7m
1
3
6
10
13
do
novorozenci
1m
3m
6m
1
2
5
9
13
>
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
nedokazatelné
0.01 - 0.06
0.05 - 0.50
0.08 - 0.80
0.30 - 1.40
0.30 - 1.20
0.40 - 1.80
0.60 - 2.20
0.70 - 2.30
0.70 - 4.00
jedn.
g/l
Strana 48 (celkem 86)
IgG
IGG
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze, nelze použít silně chylosní sérum
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
1m
4m
7m
1
3
6
10
13
do
novorozenci
3m
6m
1
2
5
9
13
>
muži
ženy
7.0
2.5
1.8
3.0
3.5
5.0
6.0
7.0
7.0
-
jedn.
g/l
16.0
7.5
8.0
10.0
10.0
13.0
13.0
14.0
16.0
IgM
IGM
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
1m
1m
3m
6m
1
2
5
10
15
do
novorozenci
3m
3m
6m
1
2
5
10
>
15
>
muži
0.6
-
ženy
0.1
0.06
0.17
0.25
0.30
0.40
0.50
0.60
-
0.3
0.35
0.20
1.10
1.20
1.50
1.50
2.00
0.40
-
2.30
2.5
0.7 -
jedn.
g/l
2.8
IgE
IGE
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
zabránit hemolýze, nelze použít silně chylosní sérum
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 6 m ěsíců
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
1
6
10
15
do
novorozenci
1
5
9
15
>
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
<
<
<
<
<
<
1.5
15.0
60.0
90.0
200.0
100.0
jedn.
kU/l
Strana 49 (celkem 86)
Kalium
K
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze. Nepoužívat při odběru tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým
zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou je nevhodné. Hemolytická séra nelze analyzovat
15 - 25 °C: 2 týdny, 2 - 8 °C: 2 týdny , -20 °C: stabilní
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
do
6t
1
15
muži
ženy
4.70
4.00
3.60
3.50
-
jedn.
mmol/l
7.50
6.20
5.90
5.10
Kreatinin
KREA
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: 3 m ěsíce
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
2m
1
3
5
7
9
11
13
15
do
nedonošení
novorozenci
1
3
5
7
9
11
13
15
>
muži
62.0
-
ženy
25.0
21.0
15.0
21.0
27.0
28.0
35.0
34.0
46.0
50.0
106.0
-
jedn.
µmol/l
91.0
75.0
37.0
36.0
42.0
52.0
53.0
65.0
70.0
77.0
44.0 -
80.0
Kreatinkinasa
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
CK
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze. Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírat po chirurgických výkonech
nebo opakovaných intramuskulárních injekcích
15 - 25 °C: 2 dny, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
0.00
muži
2.85
ženy
0.00 2.40
Kreatinkinasa - MB
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
µkat/l
CKMB
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze
20 - 25 °C: 2 hodiny, 4 - 8 °C: 5 dn ů, -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
Strana 50 (celkem 86)
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.00
-
0.42
jedn.
µkat/l
Kyselina močová
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
UA
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
2 - 8 °C: 5 dní, -20 °C: 6 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
do
6t
1
15
muži
200.0
-
143.0
120.0
140.0
420.0
-
ženy
340.0
340.0
340.0
140.0 340.0
jedn.
µmol/l
LD (laktátdehydrogenasa)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
LD
sérum
sklo nebo plast se separačním gelem
3 ml
zabránit hemolýze
4 - 8 °C: 3 dny, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
4.20
jedn.
µkat/l
Natrium
NA
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
15 - 25 °C: 2 týdny, 2 - 8 °C: 2 týdny , -20 °C: stabilní
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
15
>
do
6t
15
muži
ženy
132.00
135.00
135.00
-
144.00
144.00
145.00
NT-proBNP (N-terminální natriuretický peptid typu B)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
mmol/l
BNP
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 3 dny, 4 - 8 °C: 6 dn ů, -20 °C: 2 roky
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 51 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
50
do
cut-off
<
50
75
>
75
muži
ženy
<
<
<
<
125.0
450
900
1 800
jedn.
ng/l
Osteokalcin
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
OST
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 8 hodin, 4 - 8 °C: 3 dny, -20 °C: 3 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
18
30
50
-
do
30
50
70
muži
ženy
24.0
14.0
14.0
-
70.0
42.0
46.0
jedn.
µg/l
Prealbumin
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
PREA
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 3 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.20
-
0.40
jedn.
g/l
PTH (1-84)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
PTH
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 7 hodin, 4 - 8 °C: 2 dny, -20 °C: 24 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
1.58
-
6.03
jedn.
pmol/l
PSA celkový (prostatický specifický antigen)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
PSA
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
ovlivňuje jízda na kole, na koni a zácpa. Odběr provádět minimálně 2 - 3 dny po vyšetření per rektum,
masáži prostaty a 2 týdny po biopsii prostaty
2 - 8 °C: 5 dn ů, -20 °C: 6 m ěsíců
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
4.0
jedn.
µg/l
Strana 52 (celkem 86)
PSA volný (prostatický specifický antigen volná frakce)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FPSA
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
ovlivňuje jízda na kole, na koni a zácpa. Odběr provádět minimálně 2 - 3 dny po vyšetření per rektum,
masáži prostaty a 2 týdny po biopsii prostaty
2 - 8 °C: 5 dn ů, -20 °C: 3 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
výsledek se vyjadřuje jako poměr f-PSA/PSA
ženy
jedn.
Poměr PSA volný/PSA celkový
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
RPSA
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
>
0.20
ženy
jedn.
j.
RF (revmatoidní faktor)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
RF
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
40.0
jedn.
kU/l
T3 (trijodtyronin celkový)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
T3
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 2 dny, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
1.30
-
3.10
jedn.
nmol/l
f-T3 (trijodtyronin volný)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FT3
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
3.1
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
6.8
jedn.
pmol/l
Strana 53 (celkem 86)
T4 (thyroxin celkový)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
T4
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
66.0
-
181.0
jedn.
nmol/l
f-T4 (thyroxin volný)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FT4
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
12.0
-
22.0
jedn.
pmol/l
TSH (thyreotropin)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
TSH
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírat vždy ráno, nalačno
20 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.27
-
4.20
jedn.
mU/l
Anti-TSH (protilátky TSH, TRAb, TRAK)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
ATSH
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 3 dny, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
1.75
TG (tyreoglobulin)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
IU/l
TG
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 3 dny, -2 0 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Strana 54 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
3.5
-
jedn.
µg/l
77.0
Anti-TG (tyreoglobulin autoprotilátky)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
ATG
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 8 hodin, 4 - 8 °C: 3 dny, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
jedn.
kU/l
115.0
Anti-TPO (autoprotilátky proti mikrosomálnímu antigenu)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
ATPO
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 3 dny, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
jedn.
kU/l
34.0
Triacylglyceroly
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
TGC
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 - 14 hodin
20 - 25 °C: 3 dny, 2 - 8 °C: 5 - 7 dn ů, -20 °C: 3 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
40
>
do
6t
1
15
40
muži
0.60
0.60
-
ženy
0.78
0.88
1.18
1.92
2.08
-
jedn.
mmol/l
1.18
2.22
1.64
0.60 0.60 -
1.31
1.54
Transferin
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
TRF
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 12 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
>
do
7d
1
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
1.3
2.0
-
3.6
3.6
jedn.
mg/l
Strana 55 (celkem 86)
Saturace transferinu
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
TFS
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
1
6
10
14
15
>
do
5
9
14
19
muži
2
ženy
-
7
17
40
6
16
-
44
42
-
33
45
11 -
jedn.
%
36
Troponin T
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
TROP
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
zabránit hemolýze
20 - 25 °C: 6 hodin, 4 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 1 rok
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
diag. mez
cut-off MMD
cut-off AIM
cut-off
0
-
ženy
0.010
0.030
0.100
0.014
jedn.
µg/l
Urea
UREA
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
15 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 1 týdny , -20 °C: 1 rok
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
do
6t
1
15
muži
ženy
1.7
1.4
1.8
2.8
-
5.0
5.4
6.7
8.1
jedn.
mmol/l
Vápník
CA
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit venostáze
15 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 3 týdny , -20 °C: 8 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
10d
2
12
18
-
do
10d
2
12
18
60
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
1.90
2.25
2.20
2.10
2.15
-
2.60
2.75
2.70
2.55
2.50
jedn.
mmol/l
Strana 56 (celkem 86)
60
90
>
90
2.20
2.05
-
2.55
2.40
Vápník ionizovaný
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
CAIO
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
>
do
6t
muži
ženy
1.40
0.90
-
jedn.
mmol/l
1.50
1.30
Vitamin B12
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
B12
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
4 - 8 °C: 2 dny, -20 °C: 2 m ěsíce
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
141.0
-
jedn.
pmol/l
489.0
Vitamin D
D
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy, lze použít separační gel
3 ml
20 - 25 °C: 8 hodin, 4 - 8 °C: 4 dny, -20 °C: 24 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
47.0
-
jedn.
nmol/l
118.0
Železo
FE
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
sklo nebo plast bez úpravy
3 ml
zabránit hemolýze, vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírat vždy v ranních hodinách
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 3 týdny , -20 °C: 1 rok
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
do
6t
1
15
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
7.2
-
ženy
11.0
6.0
4.0
29.0
-
jedn.
µmol/l
36.0
28.0
24.0
6.6 -
28.0
Strana 57 (celkem 86)
Acidobazická rovnováha
Stav materiálu
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
STA
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Položka slouží k popisu stavu materiálu (chybný odběr, nedodáno, ap.)
Typ materiálu
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
TYPA
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Položka slouží k popisu typu vzorku (arteriální, venózní, kapilární, smíšený, pupečník, neuvedeno, ap.)
FO2 (I)
FO2
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Frakce kyslíku v suchém vdechovaném vzduchu
pH
PH
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
plná krev
kapilára s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
200 µl
odběr kapilární krve (ušní lalůček, patička u malých dětí) nebo arteriální krve do kapilár s heparinem
lithným a sodným. Krev ihned po odběru dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou
koncích. Okamžitě doručit do laboratoře. U souprav pro arteriální odběr postupujte dle návodu
odběrového materiálu
20 - 25 °C: 15 minut, 4 - 8 °C: 2 hodi ny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
5d
1
15
>
do
1d
5d
1
14
muži
ženy
7.220
7.300
7.320
7.330
7.360
7.350
-
7.414
7.420
7.430
7.435
7.440
arteriie
7.450
pH (T)
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
vena
7.320 7.420
jedn.
j.
jedn.
j.
PHT
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 58 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
0
2d
5d
1
15
>
do
1d
5d
1
14
muži
ženy
7.220
7.300
7.320
7.330
7.360
7.350
-
7.414
7.420
7.430
7.435
7.440
arteriie
7.450
vena
7.320 7.420
jedn.
j.
jedn.
j.
pH (st)
PHST
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
5d
1
15
>
do
1d
5d
1
14
muži
ženy
7.220
7.300
7.320
7.330
7.360
7.350
-
7.414
7.420
7.430
7.435
7.440
arteriie
7.450
vena
7.320 7.420
jedn.
j.
jedn.
j.
pCO2
PCO2
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
plná krev
kapilára s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
200 µl
odběr kapilární krve (ušní lalůček, patička u malých dětí) nebo arteriální krve do kapilár s heparinem
lithným a sodným. Krev ihned po odběru dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou
koncích. Okamžitě doručit do laboratoře. U souprav pro arteriální odběr postupujte dle návodu
odběrového materiálu
20 - 25 °C: 15 minut, 4 - 8 °C: 2 hodi ny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
5d
1
3
15
>
do
1d
5d
1
3
14
muži
ženy
4.00
4.40
4.40
4.40
4.40
4.80
4.70
-
7.30
6.00
5.30
5.50
5.65
5.90
arteriie
6.00
vena
5.40 6.80
jedn.
kPa
jedn.
kPa
pCO2 (T)
PCO2T
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
-
do
1d
5d
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
4.00
4.40
-
7.30
6.00
jedn.
kPa
Strana 59 (celkem 86)
5d
1
3
15
>
1
3
14
4.40
4.40
4.40
4.80
4.70
-
5.30
5.50
5.65
5.90
arteriie
6.00
vena
5.40 6.80
jedn.
kPa
pO2
PO2
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
plná krev
kapilára s protisrážlivou úpravou, heparinát lithný
200 µl
odběr kapilární krve (ušní lalůček, patička u malých dětí) nebo arteriální krve do kapilár s heparinem
lithným a sodným. Krev ihned po odběru dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou
koncích. Okamžitě doručit do laboratoře. U souprav pro arteriální odběr postupujte dle návodu
odběrového materiálu
20 - 25 °C: 15 minut, 4 - 8 °C: 2 hodi ny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1m
1
15
>
do
1m
1
15
novorozenci
dospělí
nad 65 let
muži
7.60
9.30
10.80
9.90
8.0
10.6
10.0
-
ženy
jedn.
kPa
vena
jedn.
kPa
9.20
11.40
12.70
14.40
arteriie
9.3
13.3
11.3
3.3 -
5.3
pO2 (T)
PO2T
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1m
1
15
>
do
1m
1
15
novorozenci
dospělí
nad 65 let
muži
7.60
9.30
10.80
9.90
8.0
10.6
10.0
-
ženy
jedn.
kPa
vena
jedn.
kPa
9.20
11.40
12.70
14.40
arteriie
9.3
13.3
11.3
3.3 -
5.3
HCO3 akt.
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
HCO3A
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1d
5d
1
14
>
do
1d
5d
1
14
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
-
22.0
26.4
26.0
27.0
28.0
jedn.
mmol/l
Strana 60 (celkem 86)
22.0
arteriie
26.0
vena
24.0 28.0
jedn.
mmol/l
HCO3 st.
HCO3ST
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1d
5d
1
14
>
do
1d
5d
1
14
muži
ženy
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
22.0
-
22.0
26.4
26.0
27.0
28.0
arteriie
26.0
vena
24.0 28.0
jedn.
mmol/l
jedn.
mmol/l
BE akt.
BEAKT
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
5d
14
>
do
1d
5d
14
muži
ženy
- 7.5
- 3.4
- 3.0
- 2.0
- 2.0
-
- 0.5
+ 2.3
+ 2.0
+ 2.0
arteriie
+ 2.0
vena
- 2.0 + 2.0
jedn.
mmol/l
jedn.
mmol/l
BE st.
BESTD
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
5d
14
>
do
1d
5d
14
muži
ženy
- 7.5
- 3.4
- 3.0
- 2.0
- 2.0
-
- 0.5
+ 2.3
+ 2.0
+ 2.0
arteriie
+ 2.0
CO2 celkový
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
vena
- 2.0 + 2.0
jedn.
mmol/l
jedn.
mmol/l
TCO2
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 61 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
-
do
21.0
muži
25.0
ženy
23.0 27.0
jedn.
mmol/l
23.0
arteriie
27.0
vena
25.0 29.0
jedn.
mmol/l
O2 celkový
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
TO2
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
17.5
muži
23.0
ženy
16.0 21.5
jedn.
obj.%
saturace O2
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
O2SAT
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
>
do
6t
1
muži
ženy
40.0
89.0
92.0
0.92
-
90.0
97.0
98.0
arteriie
0.98
vena
0.40 0.70
jedn.
%
jedn.
j.
Hemoglobin celkový
Materiál:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
HBA
plná krev
20 - 25 °C: 15 minut, 4 - 8 °C: 2 hodi ny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
10d
1m
6m
1
15
>
do
10d
1m
6m
1
15
muži
130.0
-
180.0
150.0
110.0
110.0
110.0
170.0
-
ženy
230.0
180.0
150.0
130.0
150.0
120.0 160.0
jedn.
g/l
Oxyhemoglobin
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
HBOX
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
>
do
2d
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
97.0
94.0
arteriie
100.0
100.0
vena
40.0 90.0
40.0 70.0
jedn.
%
Strana 62 (celkem 86)
Deoxyhemoglobin
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
HBDEOX
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
Karbonylhemoglobin
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
HBKARB
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.4
3.0
kuřáci
-
1.6
6.0
jedn.
%
Methemoglobin
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
HBMET
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.2
-
1.0
jedn.
%
Fetální hemoglobin
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
HBFET
plná krev
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0d
2d
1t
1m
3m
6m
1
>
do
1d
7d
1m
3m
6m
1
muži
ženy
80.0
55.0
25.0
15.0
2.0
0.0
0.0
-
90.0
80.0
55.0
25.0
15.0
2.0
1.0
jedn.
%
Laktát
LACTA
Materiál:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
plná krev
20 - 25 °C: 15 minut, 4 - 8 °C: 2 hodi ny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.50
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
2.20
jedn.
mmol/l
Strana 63 (celkem 86)
Biochemie - moč
Stav materiálu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
STM
moč
plast bez úpravy
10 ml
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Položka slouží k popisu stavu materiálu (málo materiálu, nedodáno, ap.)
Albumin v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UMALB
moč
plast bez úpravy
10 ml
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 m ěsíc, -20 °C: 24 týdn ů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Jako výsledek se vydává hodnota ACR (poměr Albumin v moči/Kreatinin v moči)
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
<
3.50
< 2.50
jedn.
mg/mmol
a-AMS v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
UAMS
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 10 dní
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
0.27
muži
8.20
ženy
0.35 7.46
jedn.
µkat/l
Celková bílkovina v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UCB
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
15
>
do
15
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
0.00
0.00
-
0.12
0.20
jedn.
g/l
Strana 64 (celkem 86)
Celková bílkovina v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUCB
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
12
15
>
do
12
15
muži
ženy
0.00
0.00
0.00
-
0.07
0.12
0.13
jedn.
g/24 hod.
Fosfor v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UP
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 6 m ěsíců (po okyselení)
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
15
>
do
15
muži
ženy
2.0
10.0
-
30.0
60.0
Fosfor v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUP
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 1 den, 2 - 8 °C: 6 m ěsíců (po okyselení)
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
3m
6m
1
15
>
do
3m
6m
1
15
Glukosa v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
1.2
1.3
0.8
0.7
15.0
-
2.3
2.1
1.6
1.5
90.0
jedn.
mmol/24 hod.
UG
moč
plast bez úpravy
10 ml
moč odebírat do tmavé nádobky. Glukosa při sběru moče za 24 h může být konzervována přídavkem 5
ml ledové kyseliny octové do nádoby před začátkem sběru. V močových vzorcích bez konzervace může
obsah glukosy po 24 hod. při pokojové teplotě poklesnout až o 40 %. Proto je vhodné uchovávat během
sběru vzorky na ledu
2 - 8 °C: 1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 65 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.0
-
0.83
jedn.
mmol/l
Glukosa v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUG
sbíraná moč
plast bez úpravy
10 ml
moč odebírat do tmavé nádobky. Glukosa při sběru moče za 24 h může být konzervována přídavkem 5
ml ledové kyseliny octové do nádoby před začátkem sběru. V močových vzorcích bez konzervace může
obsah glukosy po 24 hod. při pokojové teplotě poklesnout až o 40 %. Proto je vhodné uchovávat během
sběru vzorky na ledu
2 - 8 °C: 1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.0
-
1.3
jedn.
mmol/24 hod.
Hořčík v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UMG
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 3 dny, 2 - 8 °C: 3 dny, -2 0 °C: 1 rok
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
15
>
do
6t
15
muži
ženy
0.80
1.20
1.20
-
1.60
8.20
12.00
Hořčík v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUMG
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 3 dny, 2 - 8 °C: 3 dny, -2 0 °C: 1 rok
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
1
15
>
do
1
15
muži
ženy
0.80
1.20
1.70
-
1.60
8.20
8.20
Chloridy v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
mmol/24 hod.
UCL
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: stabilní
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Strana 66 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
0
6t
8
15
>
do
6t
8
15
muži
ženy
2.0
15.0
40.0
120.0
-
10.0
35.0
70.0
260.0
jedn.
mmol/l
Chloridy v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUCL
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: stabilní
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
7
15
>
do
6t
1
7
15
muži
ženy
0.3
2.6
22.0
51.0
110.0
-
1.4
16.8
73.0
131.0
270.0
jedn.
mmol/24 hod.
Kalium v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
UK
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 2 týdny, 2 - 8 °C: 2 týdny , -20 °C: stabilní
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
15
>
do
15
muži
ženy
36.0
40.0
-
46.0
90.0
Kalium v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUK
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 1 týden, 2 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: stabilní
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
do
6t
1
15
muži
ženy
0.0
15.0
20.0
35.0
-
25.0
40.0
60.0
80.0
Kreatinin v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
mmol/24 hod
UKREA
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 6 dní, -2 0 °C: 6 m ěsíců
denně
v den doručení (odpoledne)
Strana 67 (celkem 86)
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
3.45
muži
22.90
ženy
2.47 19.20
Kreatinin v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUKREA
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 6 dní, -2 0 °C: 6 m ěsíců
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
9.0
muži
21.0
ženy
7.0 14.0
Clearance kreatininu globální
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/24 hod.
UCLEA
sbíraná moč, výpočet
plast bez úpravy
před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Sběr
moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru, výšku a hmotnost pacienta
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 6 dní, -2 0 °C: 6 m ěsíců
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Výsledky clearance kreatininu se vydávají formou komentovaného nálezu
Referenční meze (glomerulární filtrace):
věk od
1
1
1
6
1
3
13
>
do
2d
2d
2t
12m
3
13
muži
nedonošení
donošení
1.63
-
0.083
0.283
0.583
1.05
1.23
1.57
2.60
-
ženy
0.125
0.333
0.750
1.52
1.97
2.37
1.58 2.67
Odhad glomerulární filtrace dle MDRD
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Poznámka:
jedn.
ml/s/1.73 m2
GLFOD
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
vstupní parametry pro výpočet: urea, kreatinin, albumin, pohlaví a věk. Rovnice MDRD byla definována
na populaci pacientů s chronickým selháním ledvin a je tedy cíleně určena pro tuto skupinu. Rovnice není
validována pro oblast normálních a mírně snížených glomerulárních filtrací a pro věk pod 18 let
Referenční meze (glomerulární filtrace):
věk od
-
do
1.63
lehce snížená GF
středně snížená GF
silně snížená GF
renální selhání
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
2.60
1.00
0.50
0.25
ženy
1.58 2.67
<
jedn.
ml/s/1.73 m2
1.48
0.98
0.48
0.25
Strana 68 (celkem 86)
Odhad glomerulární filtrace dle Cystatinu C
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Poznámka:
GLFODC
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
vstupní parametry pro výpočet: Cystatin C. Metoda je přínosná v případech, kdy renální postižení již
probíhá, ale hodnoty urey, kreatininu i clerarance kreatininu jsou ještě ve fyziologických mezích
Referenční meze (glomerulární filtrace):
věk od
-
do
1.63
lehce snížená GF
středně snížená GF
silně snížená GF
renální selhání
muži
2.60
1.00
0.50
0.25
ženy
1.58 2.67
<
jedn.
ml/s/1.73 m2
1.48
0.98
0.48
0.25
Kyselina močová v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UUA
moč
plast bez úpravy
10 ml
vzorek moče doručit do laboratoře ihned. Vyloučené množství kys. močové závisí na obsahu purinů v
dietě, stanovení ovlivňuje fyzická zátěž
15 - 25 °C: 4 dny (po p řidání NaOH)
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
2.200
-
5.500
jedn.
mmol/l
Kyselina močová v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUUA
sbíraná moč
plast bez úpravy
vyloučené množství kys. močové závisí na obsahu purinů v dietě, stanovení ovlivňuje fyzická zátěž.
Sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při pokojové teplotě, ne v lednici. Na
konci sběru moč důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na
žádance vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 2 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
1.200
-
5.900
jedn.
mmol/24 hod.
Natrium v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
UNA
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 2 týdny, 2 - 8 °C: 2 týdny , -20 °C: stabilní
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1m
15
>
do
1m
15
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
1.0
17.0
60.0
-
17.0
180.0
260.0
jedn.
mmol/l
Strana 69 (celkem 86)
Natrium v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUNA
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 2 týdny, 2 - 8 °C: 2 týdny , -20 °C: stabilní
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6m
1
7
15
>
do
6m
1
7
15
muži
ženy
0.0
10.0
20.0
50.0
120.0
-
10.0
30.0
60.0
120.0
220.0
jedn.
mmol/24 hod.
Urea v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
UUREA
moč
plast bez úpravy
růst bakterií ve vzorku a vysoký obsah amoniaku v atmosférickém vzduchu, stejně jako kontaminace
amoniakem, mohou způsobit chybně vyšší výsledek
10 ml
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
220.0
ženy
-
400.0
Urea v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUUREA
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit
přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 1 týden, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
1t
6t
1
15
>
do
1t
6t
1
15
muži
ženy
2.5
10.0
33.0
67.0
167.0
-
3.3
17.0
67.0
333.0
583.0
Vápník v moči
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
mmol/24 hod.
UCA
moč
plast bez úpravy
10 ml
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 4 dny, -2 0 °C: 3 týdny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Strana 70 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
0
6t
15
>
do
6t
15
muži
ženy
0.50
0.50
0.60
-
2.50
4.00
5.50
Vápník v moči - odpad
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUCA
sbíraná moč
plast bez úpravy
vzorky močí je nutno sbírat do nádoby s přídavkem 20 - 30 ml 6 M-HCl, aby se zabránilo
precipitaci vápenatých solí. Uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč důkladně promíchat, změřit objem
s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
15 - 25 °C: 2 dny, 2 - 8 °C: 4 dny, -2 0 °C: 3 týdny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
15
>
do
15
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
ženy
2.00
2.40
-
4.00
7.20
jedn.
mmol/24 hod.
Strana 71 (celkem 86)
Biochemie - punktát
Stav materiálu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
STEX
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Položka slouží k popisu stavu materiálu (málo materiálu, nedodáno, ap.)
ALT v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXALT
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
AST v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXAST
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
Celková bílkovina v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXCB
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Hodnocení poměru punktát/sérum: CB punktát/CB sérum rovno a více 0.5 = exsudát
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
Glukosa v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
EXGLU
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Strana 72 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
Chloridy v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXCL
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
Cholesterol v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXCHOL
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
LD v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXLD
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Hodnocení poměru punktát/sérum: LD punktát/LD > 0.6 = exsudát
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
Triacylglyceroly v punktátu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXTGC
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
ženy
jedn.
Strana 73 (celkem 86)
Rivaltova zkouška
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
EXRIV
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Rozlišení zda se jedná o exudát nebo transsudát
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
ženy
jedn.
Strana 74 (celkem 86)
Biochemie - drén
a-AMS (α
α-amylasa) v drénu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DRAMS
nespecifikovaná tekutina
plast bez úpravy
5 ml
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají
ženy
jedn.
Biochemie - stolice
Okultní krvácení
Materiál:
Odběrový systém:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FOK
stolice
testační obálky
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
ženy
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají. Hodnocení: negativní, pozitivní
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
Strana 75 (celkem 86)
Moč chemicky a sediment
Stav materiálu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
STMS
moč
plast bez úpravy
10 ml
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Položka slouží k popisu stavu materiálu (málo materiálu, nedodáno, ap.)
Moč chemicky
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
moč
plast bez úpravy
první ranní moč po důkladné hygienické očistě. Materiál doručit do laboratoře do jedné hodiny
10 ml
2 - 8 °C: 2 hodiny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
pH
ketolátky
bilirubin
urobilinogen
bílkovina
krev
glukosa
nitrity
muži
ženy
5
0
0
0
0
0
0
0
6
jedn.
j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
Moč sediment
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
moč
plast bez úpravy
první ranní moč po důkladné hygienické očistě. Materiál doručit do laboratoře do jedné hodiny
10 ml
2 - 8 °C: 2 hodiny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
leukocyty
erytrocyty
epitelie
válce
muži
5
Hamburgerův sediment
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
ženy
0
0
0
4
10
jedn.
/zorné pole
/zorné pole
/zorné pole
/zorné pole
UCASH, UOBJH, UERYH, ULEUH, UVALH
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moči do plastové sběrné lahve bez konzervačních přísad. Sběr přesně 3 hodiny, doba sběru musí
být na žádance udána na minutu přesně. Moč dodat do laboratoře nejdéle do 30 minut po ukončení
sběru
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Strana 76 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
-
do
erytrocyty
leukocyty
hyalinní válce
ostatní válce
muži
ženy
0
0
0
0
-
35
70
1
jedn.
/s
/s
/s
/s
Těhotenský test
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
UGRAV
moč
plast bez úpravy
10 ml
4 - 8 °C: 1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od do
muži
ženy
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají. Hodnocení: negativní, pozitivní
jedn.
Porfyriny v moči semikvantitativně
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UPORF
moč
plast bez úpravy
čerstvá ranní moč
10 ml
4 - 8 °C: 1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
ženy
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají. Hodnocení: negativní, pozitivní
jedn.
VMA (kyselina vanilmandlová v moči)
Materiál:
Odběrový systém:
Pokyny k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UVMA
moč
plast bez úpravy
před odběrem vzorku moče vysazení léků, dieta, klid. Před zahájením sběru je nutné do sběrné nádoby
nalít konzervační činidlo (6 ml konc. kyseliny octové). Na konci sběru moč důkladně promíchat, změřit
objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance vyznačit přesný objem moče a dobu
sběru
10 ml
4 - 8 °C: 1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
ženy
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají. Hodnocení: negativní, pozitivní
jedn.
Bence-Jones bílkovina
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UBJ
moč
plast bez úpravy
10 ml
4 - 8 °C: 1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od do
muži
ženy
pro uvedený analyt se referenční meze neudávají. Hodnocení: negativní, pozitivní
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
jedn.
Strana 77 (celkem 86)
Hematologie
Stav materiálu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
STKO
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dle typu zkumavky
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Položka slouží k popisu stavu materiálu (sraženo, chybný odběr, nedodáno, ap.)
Krevní obraz
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
4 - 8 °C: 1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
hemoglobin
Hb
věk od
0
10d
1m
6m
1
15
>
do
10d
1m
6m
1
15
130.0
hematokrit
věk od
0
10d
1m
6m
1
15
>
>
>
>
ženy
230.0
180.0
150.0
130.0
150.0
120.0 160.0
0.50
0.38
0.30
0.30
0.35
0.50
-
0.70
0.49
0.45
0.40
0.45
6.0
4.7
3.5
4.2
4.0
-
jedn.
g/l
-
ženy
0.36 -
jedn.
j.
0.46
RBC
do
10d
1m
6m
1
15
muži
4.2
-
ženy
jedn.
1012 j./l
7.0
5.5
4.5
5.0
5.0
5.5
3.8 -
4.7
WBC
do
10d
4
15
trombocyty
věk od
0
3d
-
muži
0.39
leukocyty
věk od
0
10d
4
15
-
180.0
150.0
110.0
110.0
110.0
170.0
Hct
do
10d
1m
6m
1
15
erytrocyty
věk od
0
10d
1m
6m
1
15
muži
muži
10.0
6.0
5.0
4.0
-
20.0
12.0
10.0
9.0
250
150
-
410
350
ženy
jedn.
109 j./l
ženy
jedn.
109 j./l
PLT
do
3d
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
muži
Strana 78 (celkem 86)
střední objem ery
věk od
-
MCV
do
muži
82
střední barevná koncentrace ery
věk od
-
do
barvivo ery
věk od
-
-
ženy
jedn.
fl
ženy
jedn.
g/l
ženy
jedn.
pg
92
MCHC
muži
318.0
-
354.0
27
-
32
MCH
do
muži
Diferenciální rozpočet leukocytů
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
4 - 8 °C: 1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
basofilní granulocyt
věk od
-
do
muži
0
-
0.01
0
-
0.05
0.25
-
0.45
0.02
-
0.10
0.50
-
0.65
0
-
0.05
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
eosinofilní segment
věk od
-
do
muži
lymfocyt
věk od
-
do
muži
monocyt
věk od
-
do
muži
neutrofilní segment
věk od
-
do
muži
neutrofilní tyč
věk od
-
do
muži
Retikulocyty
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
RTC
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat. Samostatně
neprovádíme, pouze s krevním obrazem
20 - 25 °C: 5 hodin
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.005
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
0.015
jedn.
j.
Strana 79 (celkem 86)
Hematologie - koagulace
Stav materiálu
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
STK
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Položka slouží k popisu stavu materiálu (sraženo, chybný odběr, nedodáno, ap.)
Antitrombin III
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
AT3
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
20 - 25 °C: 8 hodin, 4 - 8 °C: 2 dny, -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
< 1m
1m
3m
>
do
muži
ženy
40
73
80
3m
-
80
84
120
jedn.
%
APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
APTT
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
20 - 25 °C: 4 hodiny. P ři léčbě heparinem je stabilita plasmy 1 hodina
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
do
novorozenci
15 >
muži
ženy
1.00
0.80
-
1.50
1.20
jedn.
j.
D-dimery
DDI
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
20 - 25 °C: 8 hodin, 2 - 8 °C: 8 hodin , -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.00
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
0.55
jedn.
mg/l FEU
Strana 80 (celkem 86)
Euglobulinová fibrinolýza
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FLYZA
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
vzorek doručit do laboratoře do 30 minut od odběru
pracovní dny, po domluvě
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
>
180
jedn.
min.
Fibrinogen
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
FIBR
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
20 - 25 °C: 8 hodin, 2 - 8 °C: 1 týden , -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
novor.
0
15
30
>
do
muži
ženy
1.0
1.5
2.5
2.0
15
30
-
3.0
5.5
3.6
4.5
jedn.
g/l
Krvácivost
Materiál:
Pokyny k odběru:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
KRVC
plná krev
stanovení provádí laborantka u pacienta. Jedná se hrubě orientační metodu, test není senzitivní, nebo
specifický a neodráží riziko nebo závažnost krvácení při chirurgickém zákroku. Je těžko
reprodukovatelný, může být ovlivněn léčbou aspirinem. Metoda je zatížena velkou chybou a je
nestandardizovatelná
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
LMWH (anti Xa)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
300
jedn.
s
AXA
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat. Odběr je nutné
provést s velkou opatrností (zabránění aktivace a uvolnění PF4), musí být proveden přímou
venepunkcí a první kapky musí být odstraněny. Odběr vzorku je nutné provést 3 hodiny po podání
nízkomolekulárního heparinu
20 - 25 °C: 2 hodiny, -20 °C: 1 m ěsíc
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Strana 81 (celkem 86)
Referenční meze:
věk od
terapie:
-
do
Clexane
Fragmin, Fraxiparine
muži
profylaxe:
ženy
0.5
0.5
-
1.2
1.0
0.2
-
0.4
jedn.
IU/ml
Quick (protrombinový test)
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
QUICK
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
20 - 25 °C: 8 hodin, 4 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 1 m ěsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně, 24 hodin
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.80
-
1.20
jedn.
INR
Sedimentace erytrocytů
Materiál:
Odběrový systém:
Odebrané množství:
Pokyny k odběru:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FW1
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle odběrového systému
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat a ihned vložit do
sedimentačního stojanu
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
3
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
-
11
jedn.
mm
Strana 82 (celkem 86)
F-3 Nejistota výsledku měření
Výsledek měření analytu či parametru danou metodou je v laboratorní medicíně (stejně jako
výsledek každého měřicího procesu) jen odhadem skutečné hodnoty. Tento výsledek měření tedy
nemůže představovat vlastní exaktní hodnotu bez znalosti nejistoty měření.
Nejistota výsledku měření představuje interval, ve kterém se nachází s deklarovanou mírou
pravděpodobnosti skutečný výsledek měření. Vymezuje hranice, v nichž je výsledek s danou
určitou pravděpodobností považován za správný, tj. přesný a pravdivý. Jedná se o parametr
charakterizující rozptýlení hodnot měřené veličiny. Bez znalosti nejistoty není možné odhadnout
spolehlivost výsledku při jeho použití v klinické praxi.
Odhady nejistot měření jsou k dispozici u vedoucího laboratoře.
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 83 (celkem 86)
F-4 Ceník laboratorních vyšetření
Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálního platného Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami (číselník 467, 1.1.2013), cena za bod je 1,12 Kč.
V tabulce jsou uvedena základní vyšetření, kompletní ceník je k dispozici u vedoucího
laboratoře.
název vyšetření
ABR
albumin
AFP
ALP
ALT
a-AMS
AST
bilirubin celkový
bilirubin konjugovaný
Ca
celkové bílkoviny
CK
CK-MB
Cl
c-reaktivní protein
Fe
glukosa
GGT
cholesterol
cholesterol HDL
cholesterol LDL
K
kreatinin
kyselina močová
LD
Mg
Na
P
TGC
urea
kód ZP
81 585
81 329
93 215
81 421
81 337
81 345
81 357
81 361
81 363
81 625
81 365
81 495
81 497
81 469
91 153
81 641
81 439
81 435
81 471
81 473
81 527
81 393
81 499
81 523
81 383
81 465
81 593
81 427
81 611
81 621
cena [Kč]
80,17,206,20,20,41,20,18,17,21,17,34,47,17,165,21,17,24,26,56,67,25,19,25,25,22,22,19,31,20,-
krevní obraz
krevní obraz s pětipop.diff.
akt. part. trombopl. test APTT
protrombinový čas (Quick)
96 163
96 167
96 621
96 623
29,73,86,93,-
moč chem. + mikroskop.
81 347
35,-
odběr krve ze žíly u dospělého
09 119
39,-
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 84 (celkem 86)
G Seznam použitých zkratek
ABR
AFP
ALP
ALT
a-AMS
APTT
anti-TG
anti-TPO
anti-TSH
APTT
ASLO
AST
β-HCG
B
BE akt.
BE st.
Ca
CaI
Ca 125
Ca 15-3
Ca 19-9
Ca 72-4
CB
CEA
CIK
CK
CK-MB
Cl
CO2
CRP
CYFRA 21-1
d
ECP
EDTA K
ELFO
Ery
Fe
f-PSA
f-T3
f-T4
FO2(I)
FW
GF
GGT
Hb
hCG
HCO3 akt.
HCO3 akt.
HDL
HIV
Ht
CHE
IČP
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
acidobazická rovnováha
α-1-fetoprotein
alkalická fosfatáza
alaninaminotransferáza
α-amyláza
aktivovaný parciální tromboplastinový test
tyreoglobulin autoprotilátky
autoprotilátky proti mikrosomálnímu antigenu
autoprotilátky proti receptorům (hTSH)
aktivovaný parciální tromboplastinový test
protilátky proti streptolyzinu O
asparátaminotransferáza
lidský choriogonadotropin β podjednotka
krev
Base excess aktuální
Base excess standardní
vápník
vápník ionizovaný
carbohydrate antigen 125
carbohydrate antigen 15-3
carbohydrate antigen 19-9
carbohydrate antigen 72-4
celkové bílkoviny
karcinoembryonální antigen
cirkulující imunokomplexy
kreatinkináza
kreatinkináza izoenzym MB
chloridy
oxid uhličitý
c-reaktivní protein
fragment cytokeratinu 19
den
eosinofilní kationický protein
draselná sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové
elektroforéza
erytrocyty
železo
prostatický specifický antigen volný
trijodthyronin volný
tetrajodthyronin volný
frakce kyslíku v suchém vdechovaném vzduchu
sedimentace erytrocytů
glomerulární filtrace
gama-glutamyltransferáza
hemoglobin
lidský choriový gonadotropin
hydrogenkarbonát aktuální
hydrogenkarbonát standardní
lipoproteiny o vysoké hustotě
virus lidského imunodeficitu
hematokrit
cholinesteráza
identifikační číslo pracoviště
Strana 85 (celkem 86)
IČZ
IgA
IgE
IgG
IgM
K
K2OX
K2E
K3EDTA
LD
LDL
Leu
LMWH
m
MCH
MCHC
MCV
MDRD
Mg
min.
MZ
Na
NaF
NT-proBNP
O2
OGTT
OK
OKB
P
PREA
PTH (1-84)
pCO2
pCO2(T)
pH
pH(st)
pH(T)
pO2
pO2(T)
PSA celkový
Quick
RF
SST
Statim
t
T
T3
T4
TG
TGC
TSH
U
US
identifikační číslo zařízení
imunoglobulin A
imunoglobulin E
imunoglobin G
imunoglobin M
kalium
oxalát draselný
draselná sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové
draselná sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové
laktátdehydrogenáza
lipoproteiny o nízké hustotě
leukocyty
nízkomolekulární heparin
měsíc
barvivo erytrocytů
střední barevná koncentrace erytrocytů
střední objem erytrocytů
Modification of Diet in Renal Disease
hořčík
minuta
Ministerstvo zdravotnictví
natrium
fluorid sodný
N-terminální natriuretický peptid typu B
kyslík
orální glukózový toleranční test
okultní krvácení
Oddělení klinické biochemie
fosfor
prealbumin
parathyrin biointaktní
parciální tlak oxidu uhličitého
parciální tlak oxidu uhličitého korigovaný na aktuální teplotu
záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů
pH korigované na standardní podmínky (eucapnic pH)
pH korigované na aktuální teplotu
parciální tlak kyslíku
parciální tlak kyslíku korigovaný na aktuální teplotu
prostatický specifický antigen
protrombinový test
revmatoidní faktor
separační gel v odběrových zkumavkách
neodkladné vyšetření, provedené ihned
týden
teplota
trijodthyronin
tetrajodthyronin
tyreoglobulin
triacylglyceroly
thyreotropin
moč
ultrasenzitivní
VMA
4NC
9NC
kyselina vanilmandlová
trinatrium citrát
trinatrium citrát
VD 03 Laboratorní příručka
Verze 07, platná od 14.4.2014
Strana 86 (celkem 86)
Download

Laboratorní příručka