Laboratorní příručka
Zpracoval: Ing. Petra Hoskovcová
Dne: 1.9. 2013
Schválil: RNDr. Olga Pokorná
Dne: 1.9. 2013
Platnost od: 1.9.2013
Vydání: poř. č./vydání č.
8/1
Počet stran: 68
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 2 (celkem 68)
Obsah:
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
Úvod
6
Pracoviště a kontakty ............................................................................................ 7
Odběr biologického materiálu .............................................................................. 9
Příprava pacienta 9
Potřeby k odběru biologického materiálu ............................................................... 9
Pracovní postup odběru žilní krve ........................................................................... 9
Odběry kapilární krve ............................................................................................ 12
Likvidace materiálů použitých při odběru............................................................. 12
Stolice na okultní krvácení .................................................................................... 12
Orální glukózový toleranční test (OGTT) ............................................................. 13
Odběr ranního vzorku moče .................................................................................. 13
Pokyny pro sběr moče ........................................................................................... 13
Kreatininová clearence 13
Sběr moče za 24 hodin 13
Sběr moče za 3 hodiny (vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera) .................................................. 13
3.10. Pokyny pro odběr slin ................................................................................................. 13
4.
Příjem vzorků 14
4.1
Žádanka o laboratorní vyšetření ............................................................................ 14
4.2
Nekompletní žádanky ............................................................................................ 14
4.3
Žádanka STATIM ................................................................................................. 14
4.4
Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti vzorků
15
4.5
Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru ....................................... 15
4.6
Bezpečnost při práci s biologickým materiálem ................................................... 15
4.7
Opakovaná a dodatečná vyšetření ......................................................................... 16
4.8
Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů ..................................................... 16
5.
Vydávání výsledků vyšetření .............................................................................. 17
5.1
Typy nálezů a laboratorních zpráv ........................................................................ 17
5.2
Hlášení výsledků 17
5.2.1
5.3
6.
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.1.15
7.1.16
7.1.17
7.1.18
7.1.19
Kritické hodnoty
18
Časový interval od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT) .............................. 18
Řešení stížností 19
Seznam vyšetření ................................................................................................. 20
Biochemická a imunochemická vyšetření ............................................................. 20
ACP (Kyselá fosfatáza celková) ...................................................................................................................... 20
Alfa-fetoprotein (AFP) 20
Alaninaminotransferáza (ALT) ........................................................................................................................ 20
Albumin
20
Alkalická fosfatáza (ALP) ................................................................................................................................ 21
Alkalická fosfatáza (ALP) – izoenzymy (kostní, jaterní) .................................................................................. 21
Alkohol (ethanol)
21
α-Amyláza (AMS, Alfa-amylasa) ..................................................................................................................... 21
Amyláza pankreatická 22
Anti-streptolysin O (ASLO) ............................................................................................................................. 22
Anti-CCP (Protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu) ....................................................................... 22
Anti-GAD (Protilátky proti dekarboxyláze glutamové kyseliny) ...................................................................... 23
Anti-TG (Protilátky proti tyreoglobulinu) ....................................................................................................... 23
Anti-TPO (Protilátky proti thyreoperoxidáze) ................................................................................................. 23
Anti-TSH recep. (Protilátky proti receptoru TSH, TRAK) ............................................................................... 23
Apolipoprotein A1 (Apo A1) ............................................................................................................................ 24
Apolipoprotein B (Apo B) ................................................................................................................................ 24
Aspartátaminotransferáza (AST) ..................................................................................................................... 24
Beta-2-mikroglobulin 24
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.1.20
7.1.21
7.1.22
7.1.23
7.1.24
7.1.25
7.1.26
7.1.27
7.1.28
7.1.29
7.1.30
7.1.31
7.1.32
7.1.33
7.1.34
7.1.35
7.1.36
7.1.37
7.1.38
7.1.39
7.1.40
7.1.41
7.1.42
7.1.43
7.1.44
7.1.45
7.1.46
7.1.47
7.1.48
7.1.49
7.1.50
7.1.51
7.1.52
7.1.53
7.1.54
7.1.55
7.1.56
7.1.57
7.1.58
7.1.59
7.1.60
7.1.61
7.1.62
7.1.63
7.1.64
7.1.65
7.1.66
7.1.67
7.1.68
7.1.69
7.1.70
7.1.71
7.1.72
7.1.73
7.1.74
7.1.75
7.1.76
7.1.77
7.1.78
7.1.79
7.1.80
7.1.81
7.1.82
7.1.83
7.1.84
7.1.85
7.1.86
7.1.87
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 3 (celkem 68)
B-CrossLaps (CTx)
25
Bilirubin celkový
25
Bilirubin přímý (konjugovaný) ........................................................................................................................ 25
C3 složka komplementu ................................................................................................................................... 26
C4 složka komplementu ................................................................................................................................... 26
CA 125
26
CA 15-3
26
CA 19-9
27
CA 72-4
27
CEA (Karcinoembryonální antigen) ................................................................................................................ 27
Celková bílkovina
27
C-peptid
28
C-reaktivní protein (CRP) ............................................................................................................................... 28
Cystatin C
28
Dehydroepiandrosteron-sulfát (DHEA-S) ....................................................................................................... 29
Draselný kationt (Draslík, K+) ........................................................................................................................ 29
Elektroforéza bílkovin 29
Estradiol
30
Fenytoin
30
Ferritin
30
Folát (Kyselina listová) ................................................................................................................................... 30
Folikulostimulační hormon (FSH) ................................................................................................................... 31
Fosfor anorganický (P)31
Fruktosamin
31
γ-Glutamyltransferáza (GGT).......................................................................................................................... 32
Glukóza
32
Glykovaný hemoglobin (HbA1c) ..................................................................................................................... 32
Homocystein
32
Hořčík (Mg)
33
Chloridy (Cl-)
33
Cholesterol
33
Cholesterol HDL
33
Cholesterol LDL - výpočet............................................................................................................................... 34
Choriogonadotropní hormon (hCG+β podjednotka) ...................................................................................... 34
Imunoglobulin A (IgA) 34
Imunoglobulin E (IgE) 34
Imunoglobulin G (IgG) 35
Imunoglobulin M (IgM) ................................................................................................................................... 35
Karbamazepin
35
Kortizol
36
Kortizol ve slinách
36
Kreatinin
36
Kreatinkináza (CK)
37
Kyselina močová
37
Laktát
37
Laktátdehydrogenáza (LD) .............................................................................................................................. 38
Lipáza
38
Lipoprotein Lp(a)
38
Lithium
38
Luteinizační hormon (LH) ............................................................................................................................... 39
Osmolalita
39
Osteokalcin
39
Parathormon (PTH) 39
Progesteron
40
Prolaktin
40
PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový) ..................................................................................... 40
PSA volný (Prostatický specifický antigen volný, fPSA) .................................................................................. 40
Revmatoidní faktor (RF) .................................................................................................................................. 41
SHBG (Sex hormon binding globulin) ............................................................................................................. 41
Sodný kation (Sodík, Na+) ............................................................................................................................... 41
T3 celkový (T3)
42
T3 volný (fT3)
42
T4 celkový (T4)
42
T4 volný (fT4)
42
Testosteron
43
Testosteron biologicky dostupný – výpočet dle Vermeulena............................................................................ 43
Testosteron free – výpočet dle Vermeulena ..................................................................................................... 43
Thyreoglobulin (ECLIA) .................................................................................................................................. 43
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.1.88
7.1.89
7.1.90
7.1.91
7.1.92
7.1.93
7.1.94
7.1.95
7.1.96
7.1.97
7.1.98
7.1.99
7.1.100
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16
7.2.17
7.2.18
7.2.19
7.2.20
7.2.21
7.2.22
7.2.23
7.2.24
7.2.25
7.2.26
7.2.27
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.3.12
7.3.13
7.3.14
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 4 (celkem 68)
Thyreotropin (TSH) 44
total P1NP (Celkový prokolagen typ 1 aminokoncový propeptid) ................................................................... 44
Transferin
44
Triacylglyceroly
44
Troponin T
45
Urea (Močovina)
45
Valproát
45
Vápník (Ca)
45
Vápník ionizovaný (Ca2+) - výpočet................................................................................................................. 46
Vazebná kapacita železa .................................................................................................................................. 46
Vitamín B12
46
Vitamín D total
46
Železo (Fe)
47
Vyšetření prováděná z moče ................................................................................. 47
Chemické a morfologické vyšetření moče ........................................................................................................ 47
Hamburgerův sediment (Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera) ....................................................... 48
Alkohol (ethanol)
48
Amphetaminy semikv. 48
Amyláza
49
Barbituráty semikv.
49
Benzodiazepiny semikv. ................................................................................................................................... 49
Bílkovina
49
Buprenorfin semikv. 50
Draslík (K)
50
Etylglukuronid semikv. 50
Fosfor (P)
50
Glukóza
51
Hořčík (Mg)
51
Chloridy (Cl)
51
Kanabinoidy semikv. 51
Kokain – metabolity semikv. ............................................................................................................................ 52
Kreatinin
52
Clearance kreatininu (Výpočet glomerulární filtrace) .................................................................................... 52
Kyselina močová
52
Mikroabuminurie
53
Opiáty semikv.
53
Osmolalita
53
Sodík (Na)
53
Vápník (Ca)
53
Urea (Močovina)
54
Drogový screening
54
Hematologická vyšetření ....................................................................................... 55
Anti Xa/LMWH aktiv. 55
APTT
55
Antitrombin (AT)
55
D-Dimery
56
Faktor VIII
56
Fibrinogen
56
Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů ............................................................................................. 57
Krevní skupiny AB0, antigen D (Rh faktor, RhD) ............................................................................................ 58
Krvácivost
58
Protein C
58
Protein S
59
Protrombinový čas (Quickův test) ................................................................................................................... 59
Retikulocyty
59
Sedimentace erytrocytů (FW) .......................................................................................................................... 60
Infekční imunita 60
Borrelia burgdorferi – IgG, IgM ..................................................................................................................... 60
Borrelia burgdorferi sensu lato – IgG, IgM (Westernblot).............................................................................. 60
CMV – IgG, IgM
60
EBV – VCA IgM, VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG ............................................................................................. 61
Hepatitida A
61
Hepatitida B
61
Hepatitida C
62
HIV (kombinované vyšetření - protilátky 1+2, antigen p24) ........................................................................... 62
HSV – HSV1,2 IgM, HSV1 IgG, HSV2 IgG ..................................................................................................... 63
Chlamydia pneumoniae – IgA, IgG ................................................................................................................. 63
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.4.11
7.4.12
7.4.13
7.4.14
7.4.15
7.4.16
7.4.17
7.4.18
7.4.19
7.4.20
7.4.21
7.4.22
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6
7.6.1
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 5 (celkem 68)
Chlamydia trachomatis – IgA, IgG.................................................................................................................. 63
IM test
63
Mycoplasma pneumoniae – IgA ...................................................................................................................... 63
Mycoplasma pneumoniae – IgG, IgM ............................................................................................................. 64
Parotitis – IgG, IgM 64
Rubeola – IgG, IgM 64
Syfilis diagnostika (RPR) ................................................................................................................................. 64
Syfilis diagnostika (TPHA) .............................................................................................................................. 64
Tetanus IgG (Clostridium tetani toxin)............................................................................................................ 64
Toxoplasma gondii –IgA.................................................................................................................................. 65
Toxoplasma gondii – IgM, IgG, avidita IgG.................................................................................................... 65
Varicella zoster (VZV) – IgG, IgM .................................................................................................................. 65
Specifické IgE
65
Jednotlivé alergeny
65
Směsi alergenů
66
Ala TOP – screening – inhalační alergeny ...................................................................................................... 67
ECP (Eozinofilový kationický protein) ............................................................................................................ 67
Vyšetření prováděná ze stolice .............................................................................. 67
Test na okultní krvácení................................................................................................................................... 67
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 6 (celkem 68)
1. Úvod
Laboratoře působí na Poliklinice Budějovická od roku 1996. Původní laboratoře vzniklé fúzí
společností Centromed, DTC a Medicon byly od 1. 8. 2009 sloučeny s laboratoří
MUDr. Dana Šináglová s.r.o. a začleněny do skupiny Euromedic. V roce 2011 změnily
laboratoře název na Laboratoře Euromedic s.r.o.
V roce 2012 došlo k fúzi společností Laboratoře Euromedic s.r.o. a Lékařské laboratoře Praha
s.r.o.
Laboratoř poskytuje:
 základní a specializovaná vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunologie
a hematologie
 konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny
 logistické služby související s laboratorním vyšetřením
 zpracování a uchování informací o výsledcích laboratorních vyšetření v laboratorním
informačním systému
 vyšetření pro veterinární účely
Moderní vybavení laboratoře umožňuje vysokou kvalitu a správnost výsledků. Vysoká
odborná kvalifikace pracovníků, laskavý a vstřícný přístup k pacientům, kolegialita vůči
ostatním pracovníkům ve zdravotnictví - to vše je zárukou spokojených zákazníků.
Laboratoř má zavedený systém kvality, vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN
ISO 15189. Tato skutečnost přináší zákazníkům záruky za kvalitu výsledků laboratorních
vyšetření.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 7 (celkem 68)
2. Pracoviště a kontakty
Poliklinika Budějovická - centrální laboratoř
Antala Staška 1670/80, Praha 4, 3. patro, tel: 800 180 808, 261 066 373, [email protected]
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 22:00
SO 7:00 – 19:00
NE 7:00 – 22:00
Poliklinika Zelený pruh – statimová laboratoř
Roškotova 1717/2, Praha 4, přízemí, tel: 234 105 221 (219), [email protected]
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 15:00
Poliklinika Jižní Město II – statimová laboratoř
Šustova 1930, Praha 4, 1. patro, tel: 296 506 149, fax: 296 506 147, [email protected]
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 10:00
Poliklinika Koněvova –statimová laboratoř
Koněvova 205, Praha 3, 1. patro, tel: 284 860 513, [email protected]
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 10:00
Poliklinika Modřany –statimová laboratoř
Soukalova 3355, Praha 4, 2. patro, tel: 244 401 997, [email protected]
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 10:00
Poliklinika Černý Most – statimová laboratoř
Generála Janouška 902, Praha 9, 2. patro, tel: 281 912 375, [email protected]
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 10:00
Odběrová pracoviště (pondělí - pátek):
Pracoviště
Doba odběrů
Poliklinika Budějovická, A. Staška 1670, Praha 4, 3.patro
Příjem materiálu
Odběr na vyšetření STATIM
Poliklinika Zelený pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4, přízemí
Odběr na vyšetření STATIM
Poliklinika Jižní Město, Šustova 1930, Praha 4, 1. patro
glykemické křivky bez objednání
Poliklinika Michnova, Michnova 1622, Praha 4, přízemí
glykemické křivky bez objednání
Poliklinika Spořilov, Božkovská 2967, Praha 4, 1. patro
glykemické křivky bez objednání
Poliklinika Opatovská, Opatovská 1763/11, Praha 4, přízemí
glykemické křivky bez objednání
Poliklinika Koněvova, Koněvova 205, Praha 3, 1. patro
glykemické křivky na objednání
Olšanská 7, Praha 3, 2. patro
7:00 - 10:00
7:00 – 18:30
7:00 – 18:30
7:00 – 10:00
7:00 – 15:00
7:00 - 10:00
7:00
7:00 - 10:00
7:00
7:00 - 10:00
6:45
7:00 - 10:00
6:45
7:00 - 10:00
6:45
7:00 – 10:00
Vinohradská 176, Praha 3, přízemí
7:00 – 10:00
Telefon
880 180 808
261 006 373
234 105 221
234 105 219
296 506 144
296 506 149
272 655 937
733 533 717
272 770 517
733 180 837
284 860 513
222 581 557
272 738 670
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 8 (celkem 68)
OKM, Poznaňská 461, Praha 8, přízemí
po, st, pá
út, čt
7:00 - 8:00
7:00 – 9:00
Generála Janouška 902, Praha 9, 2. patro
7:00 – 10:00
glykemické křivky na objednání 7:00 – 8:00
Plaňanská 1, Praha 10, 1. patro
7:00 – 10:00
glykemické křivky na objednání 7:00 – 9:00
Poliklinika Modřany, Soukalova 3355, Praha 4, 2. Patro
7:00 - 10:00
glykemické křivky bez objednání 7:00
Poliklinika Delta, Žukovského 887, Praha 6, přízemí
7:00 - 12:00
glykemické křivky bez objednání 7:00
283 112 112
283 112 114
281 912 375
281 019 353
244 401 997
702 006 168
Kontakty:
Jméno
Funkce
Telefon
MUDr. Helena Brodská
vedoucí laboratoře
odborný garant – klinická biochemie
zástupce vedoucí laboratoře
odborný garant – klinická biochemie
odborný garant – klinická biochemie
RNDr. Alena Příhodová
odborný garant – hematologie
261 006 365
RNDr. Hana Nekvasilová
odborný garant – klinická biochemie
602 519 179
Ing. Vojtěch Tichý
odborný garant – imunologie
255 775 232
MUDr. Alena Peláková
odborný garant – mikrobiologie
601 360 491
MUDr. Roman Chudomel
odborný garant – mikrobiologie
261 006 378
Ivana Fraibišová
vedoucí laborantka
725 076 515
Ing. Jana Pobudová
manažer kvality
261 006 338
Ing. Tomáš Grabač
metrolog
Call centrum–bezplatná linka 7:00–5:00
Hlášení výsledků 11:00–15:00
Pohotovost
Po – Pá 15:00 – 22:00
So 7:00 – 19:00, Ne 7:00 – 22:00
Hot line svozy
261 006 338
800 180 808
244 401 997
Hot Line IT podpora
777 219 100
RNDr. Olga Pokorná
Ing. Petra Hoskovcová
731 619 059
606 026 169
224 962 897
261 006 373
734 765 940
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 9 (celkem 68)
3. Odběr biologického materiálu
3.1 Příprava pacienta
Preanalytická fáze je definována jako podmínky a postupy od indikace požadovaného
vyšetření po zahájení analýzy vzorku. Zahrnuje přípravu pacienta na odběr, odběr
biologického materiálu, jeho uchování a transport do laboratoře. Řada faktorů preanalytické
fáze může významným způsobem ovlivnit výsledek vyšetření. Některé zdroje preanalytické
variability lze minimalizovat určením podmínek přípravy pacienta, jiné jsou neovlivnitelné.
Faktory ovlivnitelné:
 stres
 dieta
 poloha při odběru
 denní doba
 fyzická zátěž
 dlouhé zaškrcení paže při odběru (delší než 1 minuta)
Faktory neovlivnitelné:
 pohlaví
 rasa
 věk
 genetické faktory
 cyklické variace
 životní prostředí
3.2 Potřeby k odběru biologického materiálu











ochranné rukavice
desinfekce
pružné škrtidlo
tampón z buničiny (čtvereček)
zkumavky, jehly, držáky jehel (Vacuette)
náplast s polštářkem
kontejner na likvidaci použitých jehel
odpadkový koš pro infekční odpad
desinfekční ubrousky
sterilní jehly pro odběry kapilární krve, vyšetření krvácivosti, případně pro zvláště
náročné odběry, kdy používáme otevřený odběrový systém
sterilní krytí vpichu
V odběrové místnosti je vždy připravené lůžko pro pacienty s náhlou nevolností, které je
překryté papírovou podložkou. Podložka se mění po každém použití.
3.3 Pracovní postup odběru žilní krve
Standardně se odběr krve provádí na lačno (10-12-ti hodinové lačnění). Lačnění nad 12 hodin
je nevhodné, kratší je nedostatečné. Nedodržením lačnění vznikají zkreslené nálezy
v parametrech sacharidového a lipidového metabolizmu. Pro některá speciální vyšetření nebo
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 10 (celkem 68)
funkční testy jsou předepsána dietní opatření nebo opatření režimová. Ráno před odběrem je
vhodné vypít sklenici vody nebo neslazeného čaje. Pití alkoholu, kouření, namáhavé cvičení
a některé léky mohou ovlivnit výsledky vyšetření. Pro vyšetření, ke kterým musí pacient
sbírat moč za určitý časový úsek, je potřeba jej podrobně informovat o sběru a případné dietě.
Standardně se biologický materiál odebírá ráno, speciální problematiku, kdy je načasování
odběru klíčové, tvoří zátěžové funkční testy a monitorování farmakoterapie.
Odběr venózní krve provádíme venepunkcí zpravidla žíly v loketní jamce. Při standardním
odběru je pacient v klidu a nalačno. Ve výjimečných případech je možno využít i žíly na
hřbetu ruky, ovšem je třeba si uvědomit rizika u diabetiků a osob s poruchami cirkulace.
Odběr provádíme zásadně v gumových rukavicích, k odběru na našem pracovišti používáme
uzavřený bezpečnostní odběrový systém. Tento systém dodáváme i do spolupracujících
ordinací.
Odběrová sestra posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce, případně v jiné lokalitě. Při
vlastním odběru odběrová sestra na paži krátce přiloží turniket/pružné škrtidlo, následně
dezinfikuje místo vpichu dezinfekčním prostředkem. Použití turniketu nemá být delší než
1 minuta. Pomocí jedné ruky stabilizuje polohu žíly a druhou rukou provede venepunkci
jehlou v držáku. Po té odebere krev do předem připravených zkumavek. Zkumavky by měly
byt naplněny po rysku plnění na štítku. Při odběru do zkumavek s protisrážlivým roztokem je
nutné tyto zkumavky okamžitě opatrně promíchat opakovaným otáčením (přibližně 5x). Po
ukončení odběru zakryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem,
který pacient přitlačuje na místo vpichu asi 5-10 minut. Po tuto dobu odpočívá pacient
v čekárně na křesle, případně na lehátku v odběrové místnosti. Následně odstraní buničinu
a přelepí místo vpichu náplastí.
Pořadí odběru vzorků při odběru více druhů zkumavek:
1. zkumavky pro krevní obraz a diferenciál
2. zkumavky pro vyšetření sedimentace červených krvinek
3. zkumavky pro koagulační a agregační testy
4. zkumavky pro přípravu plazmy s heparinem
5. zkumavky pro přípravu séra
6. zkumavky pro stanovení glykémie
V laboratoři používáme odběrový systém VACUETTE. Zkumavky jsou podle druhu
žádaného materiálu a vyšetření barevně odlišeny, barevné označení respektuje normu
EN 14820. Způsob odběru (typ zkumavky) je vyznačen na žádance o laboratorní vyšetření.
Jako alternativní odběrový systém je používán systém Sarstedt.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 11 (celkem 68)
Barevné rozlišení uzávěrů odběrových zkumavek VACUETTE používaných v laboratoři:
Popis odběrové zkumavky
Chemická aditiva
Uzávěr
Srážlivá krev
S aktivátorem srážení
S aktivátorem srážení a gelem
Barva
uzávěru/výpl Použití
ně
Červená
Příprava séra
Fialová
Vyšetření krevního obrazu,
krevní skupiny,
glykovaného hemoglobinu,
sedimentace erytrocytů
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:9)
Citrát sodný 3,2 %
Světle modrá
Koagulační vyšetření
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:4)
Citrát sodný 3,2 %
Černá
Sedimentace erytrocytů
(manuálně)
Nesrážlivá krev
EDTA a fluorid sodný
Šedá
Vyšetření glykémie
a laktátu
Nesrážlivá krev heparin
Heparinát lithný
Zelená
Příprava plazmy
s heparinem
Nesrážlivá krev EDTA
K3EDTA
Alternativní odběrový systém Sarstedt:
Popis odběrové zkumavky
Uzávěr
Chemická aditiva
Srážlivá krev
S aktivátorem srážení
S aktivátorem srážení a gelem
Nesrážlivá krev EDTA
K3EDTA
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:9)
Citrát sodný 3,2 %
Barva
uzávěru
Použití
hnědá
Příprava séra
červená
Vyšetření krevního obrazu,
krevní skupiny,
glykovaného hemoglobinu,
sedimentace erytrocytů
zelená
Koagulační vyšetření
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 12 (celkem 68)
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:4)
Citrát sodný 3,2 %
fialová
Sedimentace erytrocytů
(manuálně)
Nesrážlivá krev
EDTA a fluorid sodný
žlutá
Vyšetření glykémie
a laktátu
Nesrážlivá krev heparin
Heparinát lithný
oranžová
Příprava plazmy
s heparinem
Požadované množství biologického materiálu:
Typ vyšetření
Analýza séra - základní biochemie
(10-15 analytů)
Krevní obraz
Množství materiálu
9 ml
2 ml
Koagulace
2 ml
Sedimentace erytrocytů
Vývojové vady, speciální imunologická
vyšetření, další parametry, atd.
Krevní skupina
2 ml
Moč chemicky + sediment
10 ml
6 ml
6 ml
Laboratoř periodicky prověřuje požadavky na objem vzorků biologického materiálu.
3.4 Odběry kapilární krve
Odběr se provádí po důkladné dezinfekci prstu. Očištěné místo necháme oschnout, aby se
předešlo hemolýze. Vpich provedeme sterilní jehlou, první kapku otřeme a přiložíme
odběrovou kapiláru. Je-li třeba, pomáháme opatrným stiskem (vyhneme se násilnému
vytlačovaní krve, aby nedošlo ke kontaminaci krve tkáňovým mokem). Po ukončení odběru
překryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem. Proužek náplasti
k přelepení místa vpichu je vždy k dispozici. Pacientům s poruchou periferní cirkulace
doporučujeme před odběrem prohřátí rukou v teplé vodě.
3.5 Likvidace materiálů použitých při odběru
Likvidace materiálů použitých při odběru musí probíhat ve shodě s platnou legislativou
tj. zákon č.185/2001 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
3.6 Stolice na okultní krvácení
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 13 (celkem 68)
Vyšetření stolice na okultní krvácení je jednoduchý screeningový test na přítomnost
hemoglobinu ve stolici. Pacient obdrží speciální zkumavku s aplikátorem pro vyšetření
okultního krvácení a podrobný návod k použití. Vyhodnocení testu provede laboratoř.
3.7 Orální glukózový toleranční test (OGTT)
Stanovuje se glykémie nalačno a 120 minut po zátěži 75g glukózy. Fakultativně se stanovuje
glykémie i v 60. minutě.
3.8 Odběr ranního vzorku moče
Pro základní vyšetření moči se používá vzorek první ranní moči. V laboratoři nebo v ordinaci
pacient obdrží zkumavku na vzorek moči. Do zkumavky zachytí střední proud, odběr provede
po pečlivé očistě zevního genitálu.
3.9 Pokyny pro sběr moče
Pacient musí být seznámen s postupem při sběru moče a doporučenou dietou dle typu
vyšetření. Pacient přinese do laboratoře ke zpracování veškeré množství moče.
3.9.1 Kreatininová clearence
Ráno v 6 hodin se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá moč do čisté nádoby (nejlépe
plastové lahve od vody). Naposledy se vymočí v 6 hodin ráno druhého dne
(tj. sběr moče trvá 24 hodin). V den sběru pacient dodržuje normální pracovní i pitný režim.
Dietní omezení se nedoporučuje. V den ukončení sběru pacient přinese do laboratoře veškeré
množství nasbírané moče. K vyšetření kreatininové clearence je nutné vyšetření krve, pacient
přijde na lačno. Pro výpočet clearence kreatininu je nutno na žádance uvést hmotnost a výšku
pacienta.
3.9.2 Sběr moče za 24 hodin
Pacient sbírá moč 24 hodin bez předchozí tělesné námahy. Ráno se v 6 hodin vymočí do
toalety a potom 24 hodin sbírá moč do plastové nádoby. Sběr končí druhý den v 6 hodin ráno.
Celkové množství moče přinese pacient do laboratoře se žádankou.
3.9.3 Sběr moče za 3 hodiny (vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera)
V určený den se pacient ráno vymočí do toalety. Od této doby sbírá moč do čisté nádoby po
dobu 3 hodin. Celkové množství moče přinese pacient do laboratoře se žádankou.
3.10. Pokyny pro odběr slin
Odběr se provádí do zkumavky Salivette, minimálně 30 minut od posledního jídla. Pacient
vyjme z horní části zkumavky žvýkací váleček, jemně jej žvýká asi 2 minuty, aby nasákl
slinami. Poté váleček vrátí do horní části zkumavky. Před žvýkáním není vhodné si
vyplachovat ústa.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 14 (celkem 68)
4. Příjem vzorků
V centrální laboratoři zpracováváme jak vzorky odebrané v našich odběrových laboratořích,
tak vzorky odebrané v ordinacích lékařů.
4.1 Žádanka o laboratorní vyšetření
Požadavky do laboratoře jsou přijímány dvěma typy žádanek
Žádanky elektronické - z vybraných pracovišť jsou požadavky zasílány do LIS elektronickou
formou prostřednictvím počítačové sítě, kde je pracovníky centrálního příjmu potvrzena a
přijata do systému – papírová žádanka slouží k ověření správnosti zaslaných požadavků
Žádanky v papírové formě - vzory těchto žádanek jsou přílohou laboratorní příručky a jsou
volně ke stažení na stránkách laboratoře – pokyny pro správné označení jednotlivých
požadavků jsou uvedeny přímo na žádance
V laboratoři jsou přijímány řádně vyplněné žádanky o laboratorní vyšetření a řádně označené
vzorky biologického materiálu. Řádně označený vzorek obsahuje následující informace:
jméno a příjmení, rodné číslo.
Řádně vyplněná žádanka o laboratorní vyšetření obsahuje informace o identifikaci pacienta
a oprávněného žadatele. Dále musí obsahovat odpovídající klinické údaje a požadavky na
vyšetření.
Na žádance je vždy nutné vyplnit:
1. Jednoznačná identifikace pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, kód
zdravotní pojišťovny)
2. Razítko ordinujícího lékaře včetně adresy a IČP
3. Základní diagnóza, popř. doplňková diagnóza
4. Požadovaná vyšetření včetně typu primárního vzorku – viz žádanka o laboratorní vyšetření
5. Datum a čas odběru vzorku (zaznamená odběrový pracovník)
6. Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře (zaznamená laboratoř)
7. Identifikaci (podpis) pracovníka, který provedl odběr biologického materiálu
8. Podle druhu požadovaného vyšetření také váhu a výšku pacienta nebo množství moče za
určený časový interval.
Žádanky a příslušné vzorky jednoho pacienta jsou před zpracováním k zajištění
nezaměnitelnosti opatřeny shodnými čísly a čárovými kódy.
4.2 Nekompletní žádanky
V případě, že personál při příjmu biologického materiálu zjistí, že žádanka není kompletní
(nekompletní údaje v žádance nebo chybějící žádanka), je-li to možné, doplní údaje ihned
(jméno, rodné číslo, ordinující lékař).
V ostatních případech kontaktuje telefonicky objednavatele vyšetření s cílem získat kompletní
údaje.
4.3 Žádanka STATIM
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 15 (celkem 68)
Žádanka o urgentní laboratorní vyšetření je totožná s rutinní žádankou označenou v horní
části výrazně STATIM. Takto označený materiál je přednostně zpracován a výsledky
vyšetření sděleny ordinujícímu lékaři v co nejkratší možné době.
4.4 Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti vzorků
Biologický materiál je přijímán na pracovišti centrálního příjmu buď přímo z odběrové
místnosti nebo dovezený z detašovaných odběrových laboratoří či od spolupracujících lékařů.
Pracovnice kontroluje identifikaci pacienta jak na žádance, tak na odebraných zkumavkách
a zároveň posuzuje správnost odebraného materiálu (vhodnost).
Pro zajištění nezaměnitelnosti vzorků označí vzorky i žádanku čárovými kódy.
Zjištění závažných nedostatků může být důvodem pro odmítnutí vzorku.
Odmítnout lze:
 nesprávně odebraný typ materiálu (nesoulad mezi požadavkem a typem materiálu)
 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení
preanalytické fáze (např. makroskopická hemolýza, dodané nedostatečné množství
materiálu)
 nesoulad mezi identifikací žádanky a vzorku biologického materiálu
 neoznačenou nádobu s biologickým vzorkem
4.5 Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru
V případě, že je vzorek krve transportován do laboratoře bezprostředně po odběru, je možno
jej transportovat při pokojové teplotě. V ostatních případech doporučujeme před transportem
i během transportu uchovávat materiál v termoboxu.
Transport biologického materiálu se provádí v uzavřených předchlazených termoboxech,
čímž je zajištěno dodržení požadované teploty pro přepravu vzorku. Materiál je uložen
v plastových stojáncích nebo v plastových koších, určených pouze na přepravu biologického
materiálu. Vzorky musí být v uzavřených a nepotřísněných nádobkách (zkumavkách).
Boxy splňují požadavky na ochranu materiálu před světlem. Žádanky na vyšetření
biologického materiálu se přepravují odděleně od materiálu.
4.6 Bezpečnost při práci s biologickým materiálem
Laboratoř monitoruje, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře tak, aby se
zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti a pracovníků v laboratoři. Řízení a organizací
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci specifikuje příručka BOZP, která je vydána v souladu
se zněním zákona č. 262/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů, vztahujících se
k problematice BOZP.
Hlavní zásady pro bezpečnost personálu jsou:
 Každý vzorek biologického materiálu je nutno považovat za potenciálně infekční.
Laboratoře Euromedic s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 16 (celkem 68)
Žádanky ani vnější strany zkumavek nesmí být kontaminovány biologickým
materiálem.
4.7 Opakovaná a dodatečná vyšetření
Vzorky materiálu se skladují v laboratoři za podmínek, které zajišťují stabilitu vlastností
vzorku a umožňují opakování vyšetření nebo provedení dodatečně objednaného vyšetření.
Vzorky séra se skladují v chladicím zařízení po dobu 3 pracovních dní. Možnost objednání
dodatečných vyšetření závisí na stabilitě vzorků pro jednotlivá vyšetření.
Opakovaná vyšetření se provádějí ve stejném rozsahu jako vyšetření dodatečná.
4.8 Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů
Oprava identifikace – tím se rozumí oprava rodného čísla nebo významná změna příjmení
(vdaná žena, osvojené děti). Nepatří sem změna generovaného čísla na korektní, oprava
titulu, spojení záznamů po opravě.
Změna výsledků a nálezů – tím se rozumí oprava číselné nebo textové informace výsledkové
části u těch výsledků, které již byly uvolněny a odeslány.
Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře nebo její zástupce. Opravu a záznam o neshodě
provede pověřený pracovník. O každé změně se provede záznam do LIS. U všech změn
nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změnu provedla.
Jestliže byl již výsledek nahlášen telefonicky, případně vydán tištěnou formou, je nutné
telefonicky o opravě informovat ošetřujícího lékaře a zaslat opravený a vytištěný výsledek.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 17 (celkem 68)
5. Vydávání výsledků vyšetření
Laboratoř má dokumentované postupy pro uvolňování výsledků vyšetření, včetně
detailních instrukcí (komu a kdo může vydat výsledky).
Výsledkové listy se běžně vydávají ordinujícímu lékaři prostřednictvím podatelny polikliniky
nebo přímo do ordinací prostřednictvím svozové služby. Naše laboratoř nabízí předání
výsledkových listů zabezpečenou elektronickou cestou. Telefonicky oznamujeme výsledky
urgentních vyšetření (STATIM) a výsledků v „kritických“ mezích.
Pokud pacient žádá vyzvednutí výsledků osobně, je požadavek zapsán viditelně na žádanku
již při příjmu. Výsledek vydáme po ověření totožnosti, pacient převzetí potvrdí svým
podpisem.
5.1 Typy nálezů a laboratorních zpráv
Typy laboratorního nálezu:
 tištěný výsledkový list
 elektronický nález, zasílaný zabezpečenou elektronickou cestou
Laboratorní nález musí obsahovat:
 jasnou a nezaměnitelnou identifikaci vyšetření
 identifikaci laboratoře, která vyšetření provedla
 jednoznačnou identifikaci pacienta
 jméno a jednoznačnou identifikaci požadující osoby
 datum a čas odběru primárního vzorku
 datum a čas vydání výsledku
 výsledek vyšetření včetně jednotek měření
 biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné
 interpretace výsledků, je-li to vhodné
 jiné poznámky (např. kvalita vzorků nebo dostatečnost primárního vzorku, které
mohly nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek)
 jméno autorizované osoby uvolňující nález
Kopie výsledků vyšetření nebo datované soubory, které je obsahují, se musí v laboratoři
uchovávat tak, aby se zajistila dostupnost informací po nutnou dobu. Nálezy jsou uloženy
v databázi LIS.
5.2 Hlášení výsledků
Zadavateli se hlásí pouze výsledky STATIM a výsledky v kritických intervalech. Výsledky
vyšetření prováděná jako STATIM jsou zadavateli sdělována ihned po vyhotovení, o hlášení
výsledku je proveden záznam do LIS. Záznam obsahuje informaci o tom, kdo, kdy, komu
a jaký výsledek sdělil. V případě, že lékař není zastižen, je o této skutečnosti učiněn rovněž
zápis do LIS.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 18 (celkem 68)
O patologickém výsledku v tzv. kritických intervalech informujeme vždy ordinujícího lékaře.
Do laboratorního informačního systému je opět proveden zápis komu, kdy a kým byl
výsledek laboratorního vyšetření hlášen.
Kritickými hodnotami se rozumí takové hodnoty, jejichž překročení může výrazně ovlivnit
zdravotní stav nemocného, případně jej ohrozit na životě.
Kritické hodnoty
Biochemická vyšetření
Na
[mmol/l] < 125
> 152
K
[mmol/l] < 3,3
> 6,0
Cl
[mmol/l] < 85
> 115
glukóza
[mmol/l] < 2,8
> 18,0
urea
[mmol/l] > 25,0
kreatinin [µmol/l] > 280
bilirubin [µmol/l] > 80,0
ALT
[µkat/l]
> 5,5
AST
[µkat/l]
> 5,5
AMS
[µkat/l]
> 3,0
GMT
[µkat/l]
> 20,0
CRP
[mg/l]
> 80,0
CK
[µkat/l]
> 30,0
5.2.1
Hematologická vyšetření
Leukocyty
[× 109/l] < 2,0
> 17,0
Hemoglobin
[g/l]
< 80
> 190
9
Trombocyty
[× 10 /l] < 60
> 800
APTT
[s]
nekoaguluje
Quick (INR)
[INR]
> 5,0
D-dimer
[mg/l]
> 1,0
Hladiny léků
Lithium
[mmol/l]
Valproát
[µmol/l]
Karbamazepin [µmol/l]
>1,5
>720
>55
Dle stanoviska ČHS ČLS JEP v případě klinické hematologie kritické intervaly nelze přesně
definovat, místo nich se osvědčily hodnoty „neočekávané“. Neočekávanou hodnotou se
rozumí hodnota, jež se výrazně liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se
významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu.
5.3 Časový interval od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT)
Výsledky rutinních vyšetření jsou našim zákazníkům k dispozici obvykle do 24 hodin od
dodání vzorku biologického materiálu do laboratoře.
Laboratoř má definovanou dobu odezvy (TAT) 48 hodin pro všechna vyšetření s výjimkou
sérologických vyšetření a speciálních koagulací. Doba odezvy těchto vyšetření je shodná
s údaji o dostupnosti vyšetření uvedených v kapitole 7 této příručky. Dobou odezvy se rozumí
interval mezi odběrem primárního vzorku laboratorním personálem nebo obdržením ze
zevního zdroje a vydáním výsledků požadujícímu poskytovateli zdravotní péče.
Prostřednictvím počítačového systému LIS evidujeme čas přijetí vzorku, čas vyhotovení
výsledku a čas uvolnění, resp. tisku výsledkového listu.
V případě vzorku STATIM je výsledek vyšetření vydán do 2 hodin od doručení vzorku do
laboratoře nebo v nejkratším možném termínu.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 19 (celkem 68)
6. Řešení stížností
Laboratoř reaguje na všechny stížnosti/reklamace ať jsou podané písemně (ve formě listinné
nebo elektronické) nebo ústně (osobně či telefonicky).
Anonymní stížnosti považuje za podněty pro kontrolu stěžované činnosti.
V případě, že je z jakéhokoli důvodu zjevné, že stížnost nebude vyřízena do 30 dnů po jejím
doručení, je osoba pověřená řešením stížnosti odpovědná za informování stěžovatele o přijetí
a řešení jeho stížnosti. Toto informování provede do 15 dnů po doručení stížnosti.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 20 (celkem 68)
Seznam vyšetření
(metody označené zkratkou AM jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci dle
normy ČSN EN ISO 15189.)
7.1
Biochemická a imunochemická vyšetření
7.1.1 ACP (Kyselá fosfatáza celková)
Indikace k vyšetření:
Onemocnění prostaty
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
nkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
8 dní
Interference:
Hemolýza zvyšuje hodnoty ACP. Bilirubin snižuje.
Těžké kovy inhibují aktivitu ACP. Androgeny a klofibrát
zvyšují hodnoty.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.2 Alfa-fetoprotein (AFP)
AM
Indikace k vyšetření:
Tumorový marker (hepatocelulární karcinom, teratokarcinomy
varlat a vaječníků), screening otevřených defektů neurální
trubice a Downova syndromu
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µg/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka: Hladina AFP v séru těhotných žen je závislá na týdnu těhotenství.
7.1.3 Alaninaminotransferáza (ALT)
AM
Indikace k vyšetření:
Součást jaterního panelu, sledování jaterních onemocnění
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Ikterus, lipémie - nevýznamná interference, Calcium dobesilate,
Izoniazid falešně snižují výsledky, Furosemid falešně zvyšuje
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.4
AM
Albumin
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 21 (celkem 68)
Indikace k vyšetření:
Hodnocení stavu výživy, otoky těla, suspektní onemocnění jater,
ledvin
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Fotometrie
5 měsíců
Falešně zvýšené výsledky testu u pacientů s renálním
selháním nebo insuficiencí kvůli interferenci s jinými proteiny
Pondělí až pátek
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.5 Alkalická fosfatáza (ALP)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika jaterních onemocnění, onemocnění kostí
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.6 Alkalická fosfatáza (ALP) – izoenzymy (kostní, jaterní)
Indikace k vyšetření:
Diagnostika jaterních onemocnění, onemocnění kostí
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Elektroforéza
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Vadí hemolýza
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.7 Alkohol (ethanol)
AM
Indikace k vyšetření:
Zjištění přítomnosti
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
20 týdnů (dokonale uzavřená zkumavka)
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Dezinfekce kůže prostředkem bez obsahu etanolu
7.1.8 α-Amyláza (AMS, Alfa-amylasa)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika a sledování pankreatitidy a dalších nemocí
pankreasu
Odběr:
Srážlivá krev
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 22 (celkem 68)
Sérum
µkat/l
Fotometrie
1 měsíc
Léčiva na základě icodextrinu mohou vést ke snížení výsledků
amylázy. Hodnoty zvyšuje kontaminace potem a slinami,
chronický i akutní alkoholismus, kouření, makroamylasa
Pondělí až pátek
7.1.9 Amyláza pankreatická
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika a sledování akutní pankreatitidy a akutních
záchvatů chronické pankreatitidy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
1 měsíc
Interference:
snížení:
fenobarbital
zvýšení: furosemid, kodynal, kontaminace potem a slinami
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.10 Anti-streptolysin O (ASLO)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika a sledování účinnosti terapie streptokokové infekce
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
kIU/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
2 dny
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.11 Anti-CCP (Protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika revmatoidní artritidy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
kIU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Interference:
Falešně negativní u pacientů s hypergamaglobulinemií,
interferuje revmatoidní faktor > 150 IU/ml
U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr
nejméně 8 hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 23 (celkem 68)
7.1.12 Anti-GAD (Protilátky proti dekarboxyláze glutamové kyseliny)
Indikace k vyšetření:
Autoimunitní proces v beta buňkách Langerhansových ostrůvků
u diabetes mellitus 1. typu.
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
kIU/l
Použitá metoda:
ELISA
Stabilita (2-8°C):
3 dny (delší skladování při -20°C)
Interference:
Dostupnost vyšetření: 1 x měsíčně
7.1.13 Anti-TG (Protilátky proti tyreoglobulinu)
AM
Indikace k vyšetření:
Informace o probíhající nebo historicky proběhlé autoimunitní
tyreoiditidě, v kombinaci s Anti-TPO výpovědní hodnota
narůstá
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
kIU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Interference:
Tyreoglobulin >2000 µg/l. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.14 Anti-TPO (Protilátky proti thyreoperoxidáze)
AM
Indikace k vyšetření:
Informace o probíhající nebo historicky proběhlé autoimunitní
tyreoiditidě, v kombinaci s Anti-Tg výpovědní hodnota narůstá
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
kIU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.15 Anti-TSH recep. (Protilátky proti receptoru TSH, TRAK)
AM
Indikace k vyšetření:
Onemocnění štítné žlázy, Gravesova autoimunitní hypertyreóza
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 24 (celkem 68)
Nepoužívat vzorky pacientů léčených Na-heparinem U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.16 Apolipoprotein A1 (Apo A1)
AM
Indikace k vyšetření:
Hyperlipidémie, zjištění rizika ischemické choroby srdeční
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
8 dní
Interference:
Snižují estrogeny
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.17 Apolipoprotein B (Apo B)
AM
Indikace k vyšetření:
Hyperlipidémie, zjištění rizika aterosklerózy a srdečních
onemocnění, diagnostika deficitu Apo B
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
8 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.18 Aspartátaminotransferáza (AST)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika poškození jater
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Interferuje hemolýza, kontaminace erytrocyty. Stanovení
ovlivňuje fyzická zátěž,trombolysa,požití alkoholu, svalové
trauma, svalová námaha, i.m.injekce, Izoniazid může způsobit
uměle nízké a Furosemid uměle vysoké výsledky AST při
terapeutických koncentracích. Cyanokit (Hydroxokobalamin)
může způsobit ovlivnění výsledků
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.19 Beta-2-mikroglobulin
Indikace k vyšetření:
Nádorový marker u krevních nebo kožních malignit, podezření
na renální selhání, monitorování pacientů po transplantaci
ledviny
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 25 (celkem 68)
Srážlivá krev
Sérum
mg/l
Imunoturbidimetrie
3 dny
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
7.1.20 B-CrossLaps (CTx)
AM
Indikace k vyšetření:
Poruchy kostního metabolismu, monitorování úspěšnosti
antiresorpční terapie u léčby osteoporózy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
pg/ml
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
8 hodin
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.21 Bilirubin celkový
AM
Indikace k vyšetření:
Sledování poškození jater, onemocnění jater, uzávěr žlučových
cest, hemolytická anemie
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µmol/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Hemoglobin >50 mg/dl, Cyanokit (Hydroxokobalamin) může
ovlivnit výsledky
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Vadí přímé osvětlení, zatažení paže při odběru
7.1.22 Bilirubin přímý (konjugovaný)
Indikace k vyšetření:
Sledování poškození jater, onemocnění jater, uzávěr žlučových
cest
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µmol/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Hemoglobin >25 mg/dl, Kyselina askorbová, Intralipid (2 000
mg/l) a rifampicin způsobují uměle vysoké výsledky bilirubinu a
fenylbutazon způsobuje uměle nízké výsledky bilirubinu
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Vadí přímé osvětlení
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 26 (celkem 68)
7.1.23 C3 složka komplementu
Indikace k vyšetření:
Sledování aktivačních cest komplementu při chronické nebo
probíhající infekci
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunotubidimetrie
Stabilita (2-8°C):
8 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.24 C4 složka komplementu
Indikace k vyšetření:
Sledování aktivačních cest komplementu při chronické nebo
probíhající infekci, sledování vývoje hypokomplementárních
stavů
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunotubidimetrie
Stabilita (2-8°C):
2 dny
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.25 CA 125
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.26 CA 15-3
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Základní nádorový marker u karcinomu ovárií, k monitorování
léčby karcinomu ovarií
Srážlivá krev
Sérum
kU/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Nádorový marker k diagnostice, monitorování karcinomu prsu,
odhadnutí závažnosti nádorového postižení prsu, sledování
odpovědi organismu na protinádorovou léčbu
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.27 CA 19-9
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.28 CA 72-4
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 27 (celkem 68)
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku, hook efekt >20000 U/ml
Pondělí až pátek
Nádorový marker nádorů gastrointestinálního traktu,
diferenciální diagnostika a monitorování karcinomu pankreatu
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
30 dní
Hook efekt >20000 U/ml U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku,
Pondělí až pátek
Sledování terapie karcinomů žaludku a ovarií
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
30 dní
Hook efekt >15000 U/ml. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.29 CEA (Karcinoembryonální antigen)
AM
Indikace k vyšetření:
Sledování vývoje a průběhu léčení kolorektálního karcinomu.
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µg/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.30 Celková bílkovina
AM
Indikace k vyšetření:
Sledování stavu výživy, při onemocnění jater, ledvin a dalších
onemocněních
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 28 (celkem 68)
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
g/l
Fotometrie
1 měsíc
Bilirubin >20 mg/dl, Dextran >30 mg/ml falešně zvyšuje
Pondělí až pátek
Výsledky ovlivňuje poloha při odběru, nutné zabránit venostáze
při odběru
7.1.31 C-peptid
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnostika hypoglykémie, zjištění endogenní
sekrece insulinu, odhad reziduální funkce β buněk
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
24 hodin
Hemoglobin >3g/l, triacylglyceroly >22,8 mmol/l, revmatoidní
faktor >1200 kU/l. U Pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.32 C-reaktivní protein (CRP)
AM
Indikace k vyšetření:
Reaktant akutní fáze, sledování průběhu zánětlivého infekčního
onemocnění
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mg/l
Použitá metoda:
Imunotubidimetrie
Stabilita (2-8°C):
2 měsíce
Interference:
Karboxypenicilin - významně snížené hodnoty CRP, hook efekt
> 1200 mg/l
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.33 Cystatin C
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění renální funkce, k výpočtu glomerulární filtrace.
Prognostický marker akutního srdečního selhání
Srážlivá krev
Sérum
mg/l
Imunotubidimetrie
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
Výpočet glomerulární filtrace z koncentrace cystatinu C (rovnice podle Grubba):
Parametry pro výpočet: Cystatin C
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Jednotka:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 29 (celkem 68)
ml/s
7.1.34 Dehydroepiandrosteron-sulfát (DHEA-S)
Indikace k vyšetření:
Vyšetření kůry nadledvin, endokrinní porucha, poruchy syntézy
pohlavních hormonů
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µmol/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
2 dny
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.35 Draselný kationt (Draslík, K+)
AM
Indikace k vyšetření:
Podezření na poruchu vnitřního prostředí, slabost, srdeční
arytmie
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mmol/l
Použitá metoda:
Iontově selektivní elektroda
Stabilita (2-8°C):
14 dní
Interference:
Interferuje: hemolýza, prokainamid,alfa-adrenergní látky,
Amilorid, acylpyrin, adrenalin, aldacton, amiclaran, amilorid,
antagonisté aldosteronu, beta2-blokátory, digitalizované
steroidy, fluroidy, inderal, Iso-Mack,infuse solí kalia,
Lipovitamin, lithium, sartany, spironolakton, trimethoprimsulfamethoxazolon, triamteren ,trimecryton, trimepranol,
verospiron
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Zvyšuje delší zatažení paže, zvýšení Hb v séru, tělesná námaha,
při odběru nepoužívat tenkou jehlu
7.1.36 Elektroforéza bílkovin
Indikace k vyšetření:
Screening monoklonálních gamapatií, zjišťování dysproteinémie
při patologickém výsledku celkové bílkoviny
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
%
Použitá metoda:
Elektroforéza
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Inteference:
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
V rámci elektroforézy se stanovuje podíl následujících bílkovin: Albumin, Alfa-1-globulin,
Alfa-2-globulin, Beta-globulin, Gamma-globulin a poměr Albumin/globulin
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.1.37 Estradiol
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.38 Fenytoin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.39 Ferritin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 30 (celkem 68)
Vyšetření činnosti gonád, gynekomastie, endokrinní poruchy,
těhotenství
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
4 dny
celková bílkovina >140 g/l, protilátky HAMA
a látky
způsobující nespecifické aglutinace mohou způsobovat falešně
nízké hodnoty
Pondělí až pátek
Vyšetřování metabolismu železa, sledování léčby, diferenciální
diagnostika anémií
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.40 Folát (Kyselina listová)
Indikace k vyšetření:
Diagnostika etiologie anémie (spolu s vitaminem B12)
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
nmol/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
2 dny
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 31 (celkem 68)
Hemolýza silně ovlivňuje –nelze stanovit , methotrexát,
leucovorin – zkřížené reakce. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.41 Folikulostimulační hormon (FSH)
AM
Indikace k vyšetření:
Nástup klimaktéria, vyšetření činnosti gonád,endokrinní
poruchy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
14 dní
Interference:
Hemoglobin >10g/l, hook efekt >2000mIU/ml. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.42 Fosfor anorganický (P)
AM
Indikace k vyšetření:
Hyperkalcémie, poruchy ledvin, neléčený DM, monitorování
hladiny fosforu při příjmu vápníkových a fosfátových
potravinových doplňků
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mmol/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
4 dny
Interference:
Hemoglobin > 300 mg/dl. Snižuje: hydroxyvitamin D, antacida
s obsahem Al, diuretika, glukagon, kalcitonin, kortikoidy,
salicyláty
zvyšuje: cytostatika, furosemid, glukokortikoidy
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Vzhledem k dennímu rytmu je vhodný odběr pouze ráno
7.1.43 Fruktosamin
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Posouzení stavu kompenzace diabetes u pacientů s variantami
Hb
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
2 týdny
bilirubuin > 5 mg/dl, hemolýza > 500 mg/dl, kyselina skorbová
> 4 mg/dl, kyselina močová >1428 µmol/l
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 32 (celkem 68)
7.1.44 γ-Glutamyltransferáza (GGT)
AM
Indikace k vyšetření:
Onemocnění jater, žlučových cest, poškození jater alkoholem
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Hemoglobin > 200 mg/dl; zvyšuje: fenobarbital, fenytoin,
acetaminofen, anabol. steroidy, aminopyrin, antikonvulsia,
antithyreoidální léky, antirevmatika, thiazidová diuretika
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.45 Glukóza
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Diabetes mellitus, poruchy glukózové tolerance
Srážlivá krev, nesrážlivá krev Na-fluorid
Sérum, fluoridová plazma
mmol/l
Fotometrie
3 dny
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
Krev nutno do 2 hodin centrifugovat, pokud nelze tuto
podmínku splnit, je vhodný odběr do konzervačního přípravku
(nesrážlivá krev s NaF)
7.1.46 Glykovaný hemoglobin (HbA1c)
AM
Indikace k vyšetření:
Monitorace léčby a kompenzace diabetu
Odběr:
Nesrážlivá krev EDTA
Materiál:
Nesrážlivá krev
Jednotka:
mmol/mol
Použitá metoda:
Vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC)
Stabilita (2-8°C):
8 hodin
Interference:
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.47 Homocystein
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Thromboembolické příhody nejasné etiologie, neurologické
poruchy s postižením bílé hmoty, megaloblastová anemie
nejasné etiologie, metylmalonová acidurie, veganská strava,
marfanoidní habitus
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
2 týdny
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.48 Hořčík (Mg)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.49 Chloridy (Cl-)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.50 Cholesterol
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 33 (celkem 68)
Hemoglobin > 100 mg/dl; Glutathion, Cystathionin, Pyruvát;
metabolické interference: methotrexát, kabamazepin, fenytoin,
oxid dusný, antikonvulziva, 6-azauridintriacetát. Nelze
vyšetřovat krev s přidaným 3-deazaadenosinem
Pondělí až pátek
Křeče, konvulze, srdeční arytmie, detekce deplece hořčíku
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
7 dní
Hemoglobin >1000 mg/dl, Levopoda a Intralipid ( > 2000 mg/l)
- uměle vysoké výsledky
Pondělí až pátek
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí, otrava
salicyláty, zvracení, dehydratace
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Iontově selektivní elektroda
7 dní
Snižuje: citronan, edecrin, fluoridy, furanthril, furantral,
furosemid, glukóza, hypoxantin, manit, oxalát. Zvyšuje:
bromidy, jodidy, kyselina boritá, premenstruace
Pondělí až pátek
Hodnocení rizika aterosklerózy, diagnostika a sledování
onemocnění se zvýšenou hladinou cholesterolu
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
7 dní
Bilirubin >16 mg/dl, hemoglobin > 700 mg/dl
Pondělí až pátek
7.1.51 Cholesterol HDL
AM
Indikace k vyšetření:
Hodnocení rizika aterosklerózy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mmol/l
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 34 (celkem 68)
Fotometrie
7 dní
Triglyceridy > 13,7 mmol/l, kyselina askorbová > 2,84 mmol/l;
U pacientů s abnormální jaterní funkcí omezený diagnostický
význam; imunoglobuliny , volné mastné kyseliny, a
denaturované proteiny falešně zvyšují
Pondělí až pátek
7.1.52 Cholesterol LDL - výpočet
Indikace k vyšetření:
Hodnocení rizika aterosklerózy
Parametry pro výpočet: Cholesterol, triacylglyceroly, HDL-cholesterol
Jednotka:
mmol/l
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka: Výpočet podle Friedewalda na základě cholesterolu celkového, cholesterolu
HDL a triacylglycerolů, pouze při koncentraci triacylglycerolů do 4,6 mmol/l.
7.1.53 Choriogonadotropní hormon (hCG+β podjednotka)
AM
Indikace k vyšetření:
Časná detekce a sledování těhotenství, nádorový marker - řízení
léčby pacientů s trofoblastickými chorobami
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Interference:
Hemoglobin > 1 g/dl, bilirubin > 24 mg/dl, revmatoidní faktor >
3400 IU/ml, hook efekt 750000 mIU/ml, U pacientů s léčbou
vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po
podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.54 Imunoglobulin A (IgA)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika
imunodeficiencí
a
substituční
terapie
imunoglobuliny
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
8 měsíců
Interference:
U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit
elektroforeticky
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.55 Imunoglobulin E (IgE)
Indikace k vyšetření:
Diagnostika
onemocnění
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
a monitorování alergických a parazitárních
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 35 (celkem 68)
kIU/l
Chemiluminiscence
3 dny
Vadí hemolýza (hemoglobin > 100 mg/dl), triglyceridy > 30,8
mmol/l. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.56 Imunoglobulin G (IgG)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika
a
monitorování
infekčních
chorob,
imunodeficiencí,
systémového
Lupus
erythematosis,
chronických nemocí jater apod.
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
8 měsíců
Interference:
U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit
elektroforeticky
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.57 Imunoglobulin M (IgM)
AM
Indikace k vyšetření:
Diferenciální diagnostika akutních a chronických infekcí,
diagnostika enteropatií se ztrátou proteinů, syndromu
imunodeficience
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
4 měsíce
Interference:
U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit
elektroforeticky
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.58 Karbamazepin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
7 dní
Revmatoidní faktor >100, celková bílkovina > 13 g/dl, pacienti
s renální insuficiencí – vyšší hodnoty než očekávané
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.1.59 Kortizol
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 36 (celkem 68)
Vyšetření činnosti kůry nadledvin, stres organizmu, zvýšená
únava, endokrinní poruchy
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Těhotenství, kontraceptiva a léčba estrogeny zvyšují hladinu.
Prednisolon, methylprednison, prednison – falešně zvýšené
výsledky. 11-deoxykortizol – zkřížená reaktivita. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Vzhledem k cirkadiálnímu rytmu doporučen ranní odběr –
referenční meze vztaženy k ranním sérovým hodnotám
7.1.60 Kortizol ve slinách
Indikace k vyšetření:
Vyšetření činnosti kůry nadledvin, stres organizmu, zvýšená
únava, endokrinní poruchy
Odběr:
Sliny
Materiál:
Sliny
Jednotka:
nmol/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Těhotenství, kontraceptiva a léčba estrogeny zvyšují hladinu.
Prednisolon, methylprednison, prednison – falešně zvýšené
výsledky. 11-deoxykortizol – zkřížená reaktivita.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Pacient žvýká asi 2 minuty houbičku, aby se nasákla slinami.
Poté se houbička vloží zpět do zkumavky a centrifuguje 2
minuty. Sliny se tak oddělí do vnější zkumavky a supernatant je
zpracován jako vzorek séra.
7.1.61 Kreatinin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a sledování funkce ledvin
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
7 dní
bilirubin >5 mg/dl, cefoxotin, ketolátky – uměle vysoké
výsledky, hydroxykobalamin, vysoké hladiny HbF – ovlivnění
výsledků
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 37 (celkem 68)
Odhad glomerulární filtrace z koncentrace kreatininu v séru pomocí vzorce
MDRD
Glomerulární filtraci (GF) lze stanovit pomocí vzorce MDRD (Modification of Diet in
Renal Disease), který poskytuje výsledky bližší skutečné hodnotě GF.
Parametry pro výpočet: Kreatinin v séru
Jednotka:
ml/s
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.62 Kreatinkináza (CK)
AM
Indikace k vyšetření:
Svalové poškození, infarkt myokardu, úrazy hlavy, akutní
mozková příhoda
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Hemoglobin > 100 mg/dl, cyanokit při terapeutických
koncentracích interferuje
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Odběru krve nesmí předcházet fyzická zátěž a chirurgické
výkony
7.1.63 Kyselina močová
AM
Indikace k vyšetření:
diagnostika a léčba renálních a metabolických poruch, selhání
ledvin, dna, leukémie, lupenky, hladovění, pacientů po
cytotoxické léčbě
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µmol/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Dobesilát vápenatý, deriváty purinu - uměle nízké výsledky
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.64 Laktát
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Posouzení acidobazického stavu organismu, diagnostika a léčba
laktátové acidózy (šok, pneumonie, kongesivní srdeční selhání,
renální selhání, leukémie)
Nesrážlivá krev fluorid sodný
Plazma
mmol/l
Fotometrie
14 dní
Dobesilát vápenatý - uměle nízké výsledky, Glykolát a
metabolity etylénglykolu - pozitivní interference
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Poznámka:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 38 (celkem 68)
Odběr nutno provádět bez zaškrcení, po 30 min v klidu,
separace do 15 minut
7.1.65 Laktátdehydrogenáza (LD)
Indikace k vyšetření:
Megaloblastická anemie, diseminovaný karcinom, šok, svalové
nemoci, nefrotický syndrom, cirhóza, infarkt, leukémie,
nevirová hepatitida
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µkat/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
4 dny
Interference:
Kontaminace erytrocyty zvyšuje výsledek
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.66 Lipáza
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnostika onemocnění pankreatu
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
7 dní
Dobesilát vápenatý - uměle nízké výsledky
Pondělí až pátek
7.1.67 Lipoprotein Lp(a)
Indikace k vyšetření:
Parametr vývoje onemocnění koronárních cév, zjištění rizika
aterosklerózy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
2 týdny
Interference:
Revmatoidní faktor >90 IU/ml, hook efekt > 5g/l
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.68 Lithium
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění hladiny v krvi – zajištění kompliance a zabránění
toxicitě
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
1 týden
Bilirubin >37 mg/dl, separovat do 4 h od odběru
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 39 (celkem 68)
7.1.69 Luteinizační hormon (LH)
AM
Indikace k vyšetření:
Kontrola činnosti gonád, nástupu klimakteria
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
14 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.70 Osmolalita
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.71 Osteokalcin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Sledování změn vnitřního prostředí, diagnostika intoxikací,
metabolická encefalopatie, diagnostika poruch vědomí
Srážlivá krev
Sérum
mmol/kg
Kryometrie
2 dny
Snižuje glykolýza, zvyšuje chronická renální insuficience, požití
methanolu, ethanolu, isopropylalkoholu
Pondělí až pátek
Poruchy kostního metabolismu, marker rychlosti kostního
obratu
Srážlivá krev
Sérum
ng/ml
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Hemolýza interferuje. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.72 Parathormon (PTH)
AM
Indikace k vyšetření:
Onemocnění příštítných tělísek, poruchy kostního metabolismu
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
ng/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
2 dny
Interference:
Hemoglobin > 0,15g/dl. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Dostupnost vyšetření:
7.1.73 Progesteron
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.74 Prolaktin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 40 (celkem 68)
Pondělí až pátek
Gonadální vyšetření, stanovení fertility, detekce ovulace,
endokrinní poruchy
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Fenylbutazon interferuje. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Poruchy fertility, gynekomastie, azoospermie, nádory prsu a
podvěsku mozkového, galaktorhea
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
14 dní
Revmatoidní faktor > 1100 IU/ml, zvyšuje dibenzodiazepin,
phenothiazin, TRH a estrogeny, inhibuje dopamin, L-dopa,
deriváty ergotaminu. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Odběr provádět 2 – 3 hodiny po probuzení.
7.1.75 PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový)
AM
Indikace k vyšetření:
Karcinom prostaty, hyperplazie prostaty
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µg/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka:
Hladinu ovlivňuje jízda na koni, na kole, zácpa a manipulace s
prostatou. Odběr provádět min. 2-3 dny po vyšetření per rektum
a min. 2 týdny po biopsii prostaty.
7.1.76 PSA volný (Prostatický specifický antigen volný, fPSA)
AM
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 41 (celkem 68)
Indikace k vyšetření:
Spolu s celkovým PSA rozlišení karcinomu a benigní
hyperplazie prostaty
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Flutamid slabě snižuje hodnoty. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Hladinu ovlivňuje jízda na koni, na kole, zácpa a manipulace s
prostatou. Odběr provádět min. 2-3 dny po vyšetření per rektum
a min. 2 týdny po biopsii prostaty.
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
7.1.77 Revmatoidní faktor (RF)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika revmatoidní artritidy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
kU/l
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Interference:
Hemoglobin > 300 mg/dl, hook efekt >600 IU/ml
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.78 SHBG (Sex hormon binding globulin)
Indikace k vyšetření:
Stavy štítné žlázy, funkce gonád, výpočet volného testosteronu,
obezita, hyperinzulinemie, hyperandrogenemie, hypertrichoza,
PCOS
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
nmol/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Interference:
Revmatoidní faktor > 1160 IU/ml, hook efekt >1000 nmol/l,
Antiepileptika zvyšují hodnoty. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.79 Sodný kation (Sodík, Na+)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika a monitorování
déletrvající zvracení, průjem
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mmol/l
Použitá metoda:
Iontově selektivní elektroda
Stabilita (2-8°C):
14 dní
poruch
vnitřního
prostředí,
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 42 (celkem 68)
Snižuje: carbamazepin, clofibrát, furosemid, chlorpropamid,
indomethacin morfin, oxytocin, thiazidy. Zvyšuje: ATB,
amfotericin, lithium, spirolakton, TTC. Silně lipemické vzorky –
pseudohyponatremie
Pondělí až pátek
7.1.80 T3 celkový (T3)
AM
Indikace k vyšetření:
Porucha funkce štítné žlázy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
nmol/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit
stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.81 T3 volný (fT3)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Porucha funkce štítné žlázy
Srážlivá krev
Sérum
pmol/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit
stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.82 T4 celkový (T4)
Indikace k vyšetření:
Určení hypertyreózy, sledování léčby supresí TSH
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
nmol/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit
stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.83 T4 volný (fT4)
AM
Indikace k vyšetření:
Porucha funkce štítné žlázy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.84 Testosteron
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 43 (celkem 68)
pmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Furosemid způsobuje snížení výsledků. Autoprotilátky proti
hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Vyšetření činnosti gonád, nástup puberty, hyperplazie prostaty,
hypertrichóza, PCOS
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Nandrolon – silné interference, u žen s ESRD zvýšené hladiny.
U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr
nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.85 Testosteron biologicky dostupný – výpočet dle Vermeulena
Parametry pro výpočet: testosteron, SHBG, albumin
Jednotka:
nmol/l
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.86 Testosteron free – výpočet dle Vermeulena
Parametry pro výpočet: testosteron, SHBG, albumin
Jednotka:
nmol/l
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.87 Thyreoglobulin (ECLIA)
AM
Indikace k vyšetření:
Onemocnění štítné žlázy, monitorování stavu po strumektomii z
důvodů karcinomu štítné žlázy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µg/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Interference:
Měření může být ovlivněno přítomností protilátek proti
tyreoglobulinu. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu
nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 44 (celkem 68)
7.1.88 Thyreotropin (TSH)
AM
Indikace k vyšetření:
Onemocnění štítné žlázy, hypothalamu, hypofýzy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mIU/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.89 total P1NP (Celkový prokolagen typ 1 aminokoncový propeptid)
AM
Indikace k vyšetření:
Diagnostika osteoporózy u žen po menopauze a u pacientů
s Pagetovou chorobou
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µg/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Hook efekt >3900 µg/l. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.90 Transferin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Indikace funkční deplece železa, screening hereditární
hemochromatózy,
sledování
účinnosti
léčby
anemie
erytropoetinem, diagnostika předávkování železem při
chronických chorobách jater
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
8 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.1.91 Triacylglyceroly
AM
Indikace k vyšetření:
Poruchy lipidového metabolismu, zjištění rizika aterosklerózy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mmol/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.92 Troponin T
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference.
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 45 (celkem 68)
Bilirubin >10 mg/dl; Endogenní neesterifikovaný glycerol falešně zvýšené, kyselina askorbová a dobesilát vápenatý –
uměle snížené, extrémně lipemické vzorky – falešně normální
výsledky
Pondělí až pátek
Diferenciální diagnostika akutního koronárního syndromu –
zjištění nekrózy (AIM)
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
24 hodin
Interferuje viditelná hemolýza (>0,1g/dl), U pacientů s léčbou
vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po
podání léku.
Pondělí až pátek
7.1.93 Urea (Močovina)
AM
Indikace k vyšetření:
Hodnocení funkce ledvin, sledování účinnosti dialýzy
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
mmol/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference.
Nejsou popsány žádné významné interference.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.94 Valproát
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.95 Vápník (Ca)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
7 dní
bilirubin >30mg/dl, hemoglobin 500mg/dl, revmatoidní faktor
>100 IU/ml, celková bílkovina > 2 g/dl, zkřížená reaktivita - 2Propyl-4-pentenoová kys. 35,5,%
Pondělí až pátek
Posouzení metabolismu u nemocných s onemocněním ledvin,
kostního metabolismu, příštitných tělísek, nervového systému
Srážlivá krev
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Intereference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 46 (celkem 68)
Sérum
mmol/l
Fotometrie
3 týdny
Nelze použít séra pacientů léčených EDTA, delší stání na krevní
sraženině – pokles hodnot, hořčík – interference >15mmol/l
Pondělí až pátek
7.1.96 Vápník ionizovaný (Ca2+) - výpočet
Indikace k vyšetření:
Posouzení metabolismu u nemocných s onemocněním ledvin,
kostního metabolismu, příštitných tělísek, nervového systému
Parametry pro výpočet: Vápník, celková bílkovina
Jednotka:
mmol/l
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.97 Vazebná kapacita železa
Indikace k vyšetření:
Podezření na nedostatek nebo nadbytek železa v organismu
Parametry pro výpočet: Železo, transferrin
Jednotka:
µmol/l
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.1.98 Vitamín B12
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Anemie, neuropatie, posouzení stavu výživy
Srážlivá krev
Sérum
pmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku.
Pondělí až pátek
7.1.99 Vitamín D total
AM
Indikace k vyšetření:
Poruchy kostního metabolismu, podezření na deficit či
předávkování vitaminem D
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
nmol/l
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
4 dny
Interference:
Vadí hemolýza >2g/l. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.1.100 Železo (Fe)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.2
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 47 (celkem 68)
Podezření na nedostatek či nadbytek železa – anémie, chronické
onemocnění ledvin
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
3 týdny
Hemoglobin >200mg/dl, léčba suplementy železa nebo léčivy
vážícími kovy – uměle nízké hodnoty
Pondělí až pátek
Vyšetření prováděná z moče
7.2.1 Chemické a morfologické vyšetření moče
AM
Při chemické analýze moče se stanovují tyto parametry:

pH

bílkovina

glukóza

urobilinogen

bilirubin

hemoglobin (krev)

ketolátky
V močovém sedimentu hodnotíme přítomnost a vzhled buněčných elementů, krystalů,
mikroorganizmů, apod.
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 – 25 °C):
Dostupnost vyšetření:
Interference:
Parametr
Glukóza
Bílkoviny
Bilirubin
Urobilinogen
Moč
Ranní moč
a.j., počet elementů/µl
turbidimetrie, refraktometrie, reflexní fotometrie, průtokové
průtokové digitální snímání elementů
2 – 4 hodiny
Pondělí až pátek
Falešně pozitivní výsledky
Oxidující látky jako chlorin,
pH nižší než 4
Vysoká
koncentrace
hemoglobinu,
dezinfekční
prostředky, pH vyšší než 8,
vysokomolekulární látky
Urobilinogen,
barviva
obsažená v potravinách
Falešně negativní výsledky Ostatní
Vysoké
koncentrace
kys.askorbové
Moč
se
zvýšenou
spec.hmotností, při pH
nižším než 3
Kys.askorbová,
dusitany
močová, Nestabilní na
světle
Vysoká konc.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 48 (celkem 68)
bilirubinu
způsobuje
zelené zbarvení
zóny
Stará
moč
zvyšuje
zásaditost
pH
Spec.hmotnost Nízké pH, proteiny od Alkalická moč způsobuje
500mg/dl
nižší hodnoty
Krev
Oxidující látky jako chlorin
Moč
se
zvýšenou
spec.hmotností,
vysoký
obsah proteinů, vysoké
konc.kys.askorbové
Ketolátky
L-DOPA,fenylketon
Dusitany
Kys.askorobová, moč se
zvýšenou spec.hmotností
Leukocyty
Formaldehyd
Stará moč může
ovlivnit
výsledky
Stará moč může
ovlivnit
výsledky
Moč
se
zvýšenou Stará moč může
spec.hmotností, glukóza od ovlivnit
500mg/dl,
protein
od výsledky
300mg/dl, nízké pH
7.2.2 Hamburgerův sediment (Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Moč
Materiál:
Sběr moče/3 hodiny
Jednotka:
Počet elementů/1 min
Použitá metoda:
průtokové digitální snímání elementů
Stabilita (15 – 25 °C): 2 – 4 hodiny
Interference:
Vzhledem k povaze principu testu nemá smysl
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.3 Alkohol (ethanol)
Indikace k vyšetření:
Zjištění přítomnosti v organismu
Odběr:
Moč
Materiál:
Moč
Jednotka:
g/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2 – 8°C):
30 dní
Interference:
Moč obsahující cukry a bakterie – možné falešně pozitivní
výsledky vlivem fermentace
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.4 Amphetaminy semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Podezření na perorální či nitrožilní aplikaci
Odběr:
Moč
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita:
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.2.5 Amyláza
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita:
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 49 (celkem 68)
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 49 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
Diagnostika a sledování pankreatitidy a dalších nemocí
pankreasu, dif.diagnostika parotitidy
Moč
Ranní moč
μkat/l
Fotometrie
10 dní
Kyselina askorbová >2,27 mmol/l, kontaminace potem a slinami
Pondělí až pátek
7.2.6 Barbituráty semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Podezření na perorální či nitrožilní aplikaci
Odběr:
Moč
Materiál:
Moč
Jednotka:
μg/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 90 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.7 Benzodiazepiny semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Podezření na perorální užití
Odběr:
Moč
Materiál:
Moč
Jednotka:
μg/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 99 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.8 Bílkovina
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Diagnostika a sledování onemocnění ledvin, diabetes mellitus,
monoklonální gamapatie
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
g/l, g/24h
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Použitá metoda:
Stabilita(2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 50 (celkem 68)
Fotometrie
7 dní
Interferuje hemoglobin; levopoda, methyldopa a Na2-cefoxitinuměle vysoké výsledky; dobesilát vápenatý – uměle nízké
výsledky; kys. homogentisová – nesprávné výsledky
Pondělí až pátek
7.2.9 Buprenorfin semikv.
Indikace k vyšetření:
Podezření na perorální či nitrožilní aplikaci
Odběr:
Moč
Materiál:
Moč
Jednotka:
μg/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
14 dní
Interference:
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 31 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.10 Draslík (K)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí, funkce
ledvin, diagnostika endokrinopatie
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Iontově selektivní elektroda
24 hodin
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.11 Etylglukuronid semikv.
Indikace k vyšetření:
Sledování abstinence při léčbě alkoholismu
Odběr:
Moč
Materiál:
Moč
Jednotka:
mg/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 69 strukturálně
podobnými i nepříbuznými látkami (podrobnosti na vyžádání
v laboratoři)
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.12 Fosfor (P)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 - 25°C):
Diagnostika tubulopatií, onemocnění příštítných tělísek a jiné
poruchy kalcium-fosfátového metabolismu
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
2 dny (po okyselení)
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 51 (celkem 68)
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.13 Glukóza
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Orientační vyšetření při diabetes mellitus
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
24 hodin
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.14 Hořčík (Mg)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Detekce deplece hořčíku
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
3 dny
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.15 Chloridy (Cl)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního
monitorování diety se sníženým obsahem soli
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Iontově selektivní elektroda
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
prostředí,
7.2.16 Kanabinoidy semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Zjištění přítomnosti v organismu
Odběr:
Moč
Materiál:
Moč
Jednotka:
μg/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Kyselina askorbová snižuje, bilirubin zvyšuje. Nebyla zjištěna
žádná křížová reaktivita s 94 vybranými léčivy (podrobnosti na
vyžádání v laboratoři)
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 52 (celkem 68)
7.2.17 Kokain – metabolity semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Podezření na aplikaci kokainu
Odběr:
Moč
Materiál:
Moč
Jednotka:
μg/l
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Interference:
Kyselina askorbová zvyšuje. Nebyla zjištěna žádná křížová
reaktivita se 124 vybranými léčivy (podrobnosti na vyžádání
v laboratoři)
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.18 Kreatinin
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Objektivizace nálezu bílkovin v moči při vyšetření nesbírané
moče. Použití pro výpočet clearance kreatininu, výpočet indexu
vylučování albuminu a jiných látek
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
6 dní
Cyanokit (hydroxykobalamin), kys. homogentisová ovlivňují.
Ketolátky uměle zvyšují.
Pondělí až pátek
7.2.19 Clearance kreatininu (Výpočet glomerulární filtrace)
Odběr:
Srážlivá krev + moč
Materiál:
Sérum + sběr moče/24 hodin
Jednotka:
ml/s
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka: Pro výpočet clearance kreatininu je nutno na žádance uvést hmotnost a výšku
pacienta. Odběr krve se provádí po skončení sběru moče.
7.2.20 Kyselina močová
Indikace k vyšetření:
Poruchy metabolismu kyseliny močové. Diagnostika
metabolických vad. Urolitiáza.
Odběr:
Moč
Materiál:
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
Jednotka:
mmol/l, mmol/24h
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (15 - 25°C):
4 dny (pH > 8,0)
Interference:
Dobesilát vápenatý, levodopa a methyldopa - uměle nízké
výsledky kys. močové. Vysoké koncentrace kys. homogentisové
ve vzorcích moči vedou k nesprávným výsledkům.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 53 (celkem 68)
7.2.21 Mikroabuminurie
Indikace k vyšetření:
Zjištění stavu ledvin při DM
Odběr:
Moč
Materiál:
Ranní moč, sběr moče
Jednotka:
mg/l, µg/min
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
30 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.2.22 Opiáty semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.2.23 Osmolalita
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.2.24 Sodík (Na)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.2.25 Vápník (Ca)
Indikace k vyšetření:
Zjištění přítomnosti drogy v těle
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Chlorid sodný snižuje. Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita
s 83 vybranými léčivy (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
Hodnocení renální koncentrační schopnosti. Diferenciální
diagnostika poruch vnitřního prostředí.
Moč
Ranní moč, sběr moče
mmol/kg
Kryometrie
1 den
Pondělí až pátek
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí.
Diferenciální diagnostika renální/prerenální insuficience.
Monitorování diety se sníženým obsahem soli
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Iontově selektivní elektroda
8 týdnů
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
Vyšetření poruch kalcium-fosfátového metabolismu, osteopatie
a osteoporóza, urolitiáza
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 54 (celkem 68)
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
5 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.26 Urea (Močovina)
Indikace k vyšetření:
Posouzení katabolismu proteinů, určování dusíkové
sledování pacientů na dialýze
Odběr:
Moč
Materiál:
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
Jednotka:
mmol/l, mmol/24h
Použitá metoda:
Fotometrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Nejsou popsány žádné významné interference.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
bilance,
7.2.27 Drogový screening
V laboratoři provádíme screeningové testy pro kvalitativní detekci následujících drog a
jejich metabolitů v moči:










Amfetamin
Barbituráty
Benzodiazepiny
MDMA (extáze)
Kokain
Marihuana
Metadon
Metamfetamin
Opiáty
Tricyklická antidepresiva
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Screening přítomnosti drog v organismu
Moč
Moč
Kvalitativní hodnocení
vizuální detekce kompetitivní imunochemické reakce
2 dny
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.3
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 55 (celkem 68)
Hematologická vyšetření
7.3.1 Anti Xa/LMWH aktiv.
Indikace k vyšetření:
Monitorování antikoagulační léčby heparinem.
Odběr:
Nesrážlivá krev citrát sodný
Materiál:
Nesrážlivá krev
Jednotka:
kIU/l
Použitá metoda:
Chromogenní metoda
Stabilita (15 - 25°C):
4 hodiny
Interference:
Nejsou ovlivněny volným hemoglobinem do 3 g/l, bilirubinem
do 0,2 g/l a triglyceridy do 8 g/l.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Poznámka: Odběr nutno provést 3 – 4h po poslední aplikaci LMWH
7.3.2 APTT
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Screeningová metoda pro stanovení poruch tzv. vnitřní cesty
koagulace a pro monitorování antikoagulační léčby heparinem.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Citrátová plazma
s (+ poměr)
Koagulační metoda
4 hodiny
Výsledky APTT mohou být ovlivněny mnoha běžně
předepisovanými léky. Aby bylo možno určit zdroj neočekávaně
abnormálních výsledků, je třeba provést další testy. Výsledky
nejsou ovlivněny volným hemoglobinem pod 1 g/l, triglyceridy
pod 12 g/l a bilirubinem pod 0,2 g/l.
Pondělí až pátek
7.3.3 Antitrombin (AT)
Indikace k vyšetření:
Antitrombin (AT), nebo také heparinový kofaktor I, je hlavní
inhibitor krevního srážení a je nepostradatelný pro úspěšnou
léčbu heparinem.
Odběr:
Nesrážlivá krev citrát sodný
Materiál:
Nesrážlivá krev
Jednotka:
%
Použitá metoda:
Chromogenní metoda
Stabilita (15-25°C):
4 hodiny
Interference:
Nejsou ovlivněny heparinem (nefrakcionovaným ani
nízkomolekulárním) do 4 U/ml, alfa-1-antitrypsinem do 4 g/l,
alfa2-makroglobulinem do 10 g/l, heparin kofaktorem II do 4
U/ml, volným hemoglobinem do 5 g/l, bilirubinem do 0,4 g/l, a
triglyceridy do 23 g/l.
Dostupnost vyšetření: Do 10 pracovních dnů
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 56 (celkem 68)
Poznámka: Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na pracovištích A. Staška
1670, Praha 4 a Žukovského 887, Praha 6
7.3.4 D-Dimery
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Dostupnost vyšetření:
Interference:
Nesrážlivá krev citrát sodný
Citrátová plazma
mg FEU/l
Imunoturbidimetrie
8 hodin
Pondělí až pátek
Vysoké koncentrace D-fragmentů při lyzační léčbě mohou
snižovat výsledky. Hook efekt u koncentrace >220 mg FEU/l
Poznámka: Negativní výsledek stanovení D-dimeru má 100% výpovědní hodnotu.
Negativní nález vylučuje intravaskulární hemokoagulaci.
7.3.5 Faktor VIII
Indikace k vyšetření:
Screeningová metoda pro stanovení poruch hemostázy.
Posouzení rizika trombózy a tíže hemofilie.
Odběr:
Nesrážlivá krev citrát sodný
Materiál:
Citrátová plazma
Jednotka:
%
Použitá metoda:
Koagulační stanovení
Stabilita (2-8°C):
4 hodiny
Interference:
Nadměrná hemolýza, ikterita nebo lipemie.
Dostupnost vyšetření: Do 10 pracovních dnů
Poznámka: Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na pracovištích A. Staška
1670, Praha 4 a Žukovského 887, Praha 6
7.3.6 Fibrinogen
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 -25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Nesrážlivá krev citrát sodný
Citrátová plazma
g/l
Imunoturbidimetrie
4 hodiny
Vadí nadměrná lipemie, interferují fibrinogen - degradační
produkty.
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 57 (celkem 68)
7.3.7 Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů
AM
V laboratoři provádíme tato vyšetření:
krevní obraz
diferenciální rozpočet leukocytů (přístrojové zpracování)
mikroskopické vyhodnocení rozpočtu bílých krvinek a morfologické hodnocení krevních
elementů
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Základní laboratorní vyšetření krve.
Nesrážlivá krev EDTA
Nesrážlivá krev
Fluorescenční průtoková cytometrie, hydrodynamická fokusace,
spektrofotometrie
5 hodin
WBC - může být nepřesně vysoká hodnota v přítomnosti RBC
rezistentních vůči lýze a normoblastů
RBC - může být nepřesně nízká hodno v přítomnosti
chladových aglutininů, mikroerytrocytů a fragmentovaných
erytrocyty
HGB - může být nepřesně vysoká hodnota, při lipémii a
v přítomnosti abnormálních proteinů
HCT - může být nepřesně nízká hodnota v přítomnosti
chladových aglutininů a fragmentovaných erytrocytů
- nepřesně vysoká hodnota může být v případě leukocytózy
PLT - může být nepřesně nízká hodnota v přítomnosti
destičkových shluků a v přítomnosti makrotrombocytů
nepřesně vysoká hodnota může být v přítomnosti
mikroerytrocytů a fragmentovaných erytrocytů
Pondělí až pátek
Krevní obraz:
Leukocyty [x 109/l]
Erytrocyty [1012/l]
Hemoglobin [g/l]
Hematokrit [poměr]
Střední objem erytrocytů (MCV) [fl]
Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH) [pg]
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC) [g/ml]
Distribuční křivka erytrocytů (RDW) [%]
Trombocyty [x 109/l]
Střední objem trombocytů (MPV) [fl]
Distribuční křivka trombocytů (PDW) [%]
Destičkový hematokrit (PCT) [poměr]
Diferenciální rozpočet leukocytů:
[podíl + absolutní počet]
Neutrofilní segmenty
Lymfocyty
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 58 (celkem 68)
Monocyty
Eosinofilní granulocyty
Bazofilní granulocyty
7.3.8 Krevní skupiny AB0, antigen D (Rh faktor, RhD)
Indikace k vyšetření:
Stanovení krevní skupiny pacienta.
Odběr:
Nesrážlivá krev, EDTA
Materiál:
Nesrážlivá krev
Jednotka:
Použitá metoda:
Aglutinační test, nepřímý Coombsův test
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Interference:
Slabé, variantní nebo získané antigeny, slabé nebo chybějící
AB0 protilátky, přítomnost chladových alo- či autoprotilátek a
jiných.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.3.9 Krvácivost
Indikace k vyšetření:
Jednotka:
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Screeningový test suspektní dysfunkce trombocytů a test
kapilární funkce (cévní stěny).
minuta
Hodnoty mohou být sníženy při nízké teplotě pokožky, při
nedostatečně hlubokém vpichu či při sníženém prokrvování
pokožky.
Hodnoty mohou být zvýšeny při poklesu okolní teploty,
nabodnutí cévy, vymačkávání krve, po rybí dietě a lécích.
Pondělí až pátek
Pokyny k odběru vzorku: Vyšetření se provádí v odběrové místnosti.
7.3.10 Protein C
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Screeningová metoda trombofilních stavů.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Nesrážlivá krev
%
Chromogenní metoda
4 hodiny
Hodnoty nejsou ovlivněny heparinem (nefrakcionovaným ani
nízkomolekulárním) do 2 U/ml, volným hemoglobinem do 5 g/l,
triglyceridy do 89 g/l a bilirubinem do 0,21 g/l. Patologické
vzorky s povrchovou aktivací mohou poskytovat falešně
zvýšené hladiny proteinu C.
Do 10 pracovních dnů
Poznámka: Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na pracovištích A. Staška
1670, Praha 4 a Žukovského 887, Praha 6
Laboratoře Euromedic s.r.o.
7.3.11 Protein S
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 59 (celkem 68)
Screeningová
metoda
trombofilních
stavů,
pomáhá
diagnostikovat vrozený nebo získaný deficit Proteinu S.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Nesrážlivá krev
%
Koagulační stanovení
4 hodiny
Výsledky Proteinu S mohou být ovlivněny některými běžně
podávanými léky (např. Warfarinem) a některými klinickými
stavy.
Hodnoty
nejsou
ovlivněny
heparinem
(nefrakcionovaným)
do
1,6
IU/ml,
heparinem
(nízkomolekulárním) do 2,1 IU/ml, bilirubinem do 0,15 g/l,
hemoglobinem do 2,5 g/l a triglyceridy do 13,6 g/l.
Do 10 pracovních dnů
Poznámka: Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na pracovištích A. Staška
1670, Praha 4 a Žukovského 887, Praha 6
7.3.12 Protrombinový čas (Quickův test)
AM
Indikace k vyšetření:
Screeningový test pro poruchy koagulace a monitorování léčby.
Test monitorující zevní koagulační systém ( F VII, X, II ), ale i
F I a V.
Odběr:
Nesrážlivá krev citrát sodný (1:9)
Materiál:
Citrátová plazma
Jednotka:
pacient léčený warfarinem – INR
neléčený pacient - R
Použitá metoda:
Koagulační metoda
Stabilita (15-25°C):
6 hodin
Interference:
Výsledky PT mohou být ovlivněny mnoha běžně
předepisovanými léky. Hodnoty nejsou ovlivněny do uvedených
koncentrací:
PT
Fib
Dostupnost vyšetření:
7.3.13 Retikulocyty
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Heparin
1,0 U/ml
1,6 U/ml
Hemoglobin
5 g/l
5 g/l
Triglyceridy
10 g/l
10 g/l
Bilirubin
0,3 g/l
0,3 g/l
Pondělí až pátek
Odráží erythropoetickou aktivitu kostní dřeně. Dále se metoda
užívá k monitorování léčby anémií a k jejich diferenciaci.
Nesrážlivá krev EDTA
Nesrážlivá krev
% (relativní zastoupení retikulocytů v erytrocytech)
Mikroskopie
5 hodin
Hodnoty mohou být zvýšené po tělesné námaze, při
alkoholismu, při krvácení 3.-4. den a u lidí žijících nad
1850 m n.m..
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 60 (celkem 68)
Pondělí až pátek
7.3.14 Sedimentace erytrocytů (FW)
AM
Indikace k vyšetření:
Základní screeningové vyšetření.
Odběr:
Nesrážlivá krev EDTA
Nesrážlivá krev citrát sodný (1:4) - manuálně
Materiál:
Nesrážlivá krev
Jednotka:
mm
Použitá metoda:
Fotometrická kapilární kinetická analýza
Stabilita (15-25°C):
4 hodiny
Interference:
Hodnoty mohou být sníženy vysokou hodnotou hematokritu či
přítomností kryoglobulinů.
Hodnoty mohou být zvýšené při nízké hodnotě hematokritu,
alkoholismu, obesitě a při vzestupu globulinů a fibrinogenu.
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4
Infekční imunita
7.4.1 Borrelia burgdorferi – IgG, IgM
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
AU/ml (IgG), IP (IgM)
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
týden
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4.2 Borrelia burgdorferi sensu lato – IgG, IgM (Westernblot)
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
Kvalitativní hodnocení
Použitá metoda:
Westernblot
Stabilita (2-8°C):
týden
Dostupnost vyšetření: Do dvou dnů
7.4.3 CMV – IgG, IgM
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
U/ml
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 61 (celkem 68)
7.4.4 EBV – VCA IgM, VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
U/ml
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4.5
Hepatitida A
Anti-HAV
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
Anti-HAV IgM
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
7.4.6
Hepatitida B
Anti-HBc
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Pondělí až pátek
Anti-HBc IgM
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
6 dní
Pondělí až pátek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 62 (celkem 68)
Anti-HBe
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Pondělí až pátek
Anti-HBs
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
6 dní
Pondělí až pátek
HBeAg
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
HBsAg (Australský antigen)
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
arb.j.
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4.7
Hepatitida C
Anti-HCV
AM
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
7.4.8
AM
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
21 dní
Pondělí až pátek
HIV (kombinované vyšetření - protilátky 1+2, antigen p24)
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 63 (celkem 68)
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
10 dní
Pondělí až pátek
7.4.9 HSV – HSV1,2 IgM, HSV1 IgG, HSV2 IgG
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IP
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
týden
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4.10 Chlamydia pneumoniae – IgA, IgG
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IP (IgA), relat.U/ml (IgG)
Použitá metoda:
ELISA
Stabilita (2-8°C):
14 dní
Dostupnost vyšetření: do tří pracovních dnů
7.4.11 Chlamydia trachomatis – IgA, IgG
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IP (IgA), relat.U/ml (IgG)
Použitá metoda:
ELISA
Stabilita (2-8°C):
14 dní
Dostupnost vyšetření: do tří pracovních dnů
7.4.12 IM test
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
Kvalitativní hodnocení
Latexová aglutinace
2 dny
Pondělí až pátek
7.4.13 Mycoplasma pneumoniae – IgA
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IP
Použitá metoda:
ELISA
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 64 (celkem 68)
14 dní
1x týdně
7.4.14 Mycoplasma pneumoniae – IgG, IgM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
AU/ml (IgG); IP (IgM)
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4.15 Parotitis – IgG, IgM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
AU/ml (IgG); IP (IgM)
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: 1x týdně
7.4.16 Rubeola – IgG, IgM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
AU/ml (IgM), IU/ml (IgG)
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: 1x týdně
7.4.17 Syfilis diagnostika (RPR)
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
arb.j.
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4.18 Syfilis diagnostika (TPHA)
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
arb.j.
Použitá metoda:
Imunoturbidimetrie
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.4.19 Tetanus IgG (Clostridium tetani toxin)
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IU/ml
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 65 (celkem 68)
ELISA
5 dní
Do tří pracovních dnů
7.4.20 Toxoplasma gondii –IgA
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
IP
Použitá metoda:
ELISA
Stabilita (2-8°C):
týden
Dostupnost vyšetření: Do tří pracovních dnů
7.4.21 Toxoplasma gondii – IgM, IgG, avidita IgG
AM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
AU/ml (IgM), IU/ml (IgG)
Avidita IgG: %
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
týden
Dostupnost vyšetření: Do tří pracovních dnů
7.4.22 Varicella zoster (VZV) – IgG, IgM
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
U/l (IgG); IP (IgM)
Použitá metoda:
CLIA
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Do tří pracovních dnů
7.5
Specifické IgE
7.5.1 Jednotlivé alergeny
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
kIU/l
Použitá metoda:
Chemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Provádíme vyšetření IgE následujících alergenů:
Potraviny:
F1 Vaječný bílek
F2 Kravské mléko
F4 Pšenice
F9 Rýže
F14 Sojové boby
F17 Lískové ořechy
F31 Mrkev
F33 Pomeranč
F44 Jahody
F49 Jablka
F3 Treska
F13 Burské oříšky
F25 Rajče
F35 Brambory
F75 Žloutek
Laboratoře Euromedic s.r.o.
F79 Gluten
F92 Banán
F263 Paprika zelená
Zvířecí alergeny:
E1 Kočičí epitel
E6 Morčecí epitel
E84 Křeček epitel
Stromy:
T1 Javor
T4 Líska
Byliny:
W6 Pelyněk černobýl
W203 Řepka olejka
Hmyz:
I1 Včela medonosná
Prach:
H1 Domácí prach
Roztoči:
Derm. pteronyssinus
Ostatní:
K82 Latex
7.5.2 Směsi alergenů
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 66 (celkem 68)
F84 Kiwi
F93 Kakao
F85 Celer
F256 Vlašský ořech
E2 Psí epitel
E70 Husí peří
E91 Peří papouška
E3 Koňský od.epitel
E82 Králičí epitel
T2 Olše
T19 Akát
T3 Bříza bradavičnatá
T96 Topol
W8 Smetanka lékařská
W209 Ambrosie mix
W9 Jitrocel kopinatý
I3 Vosa obecná
I71 Komár
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Chemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
Provádíme vyšetření IgE následujících směsí alergenů:
GP1 trávy 1 - srha laločnatá, kostřava luční, jílek vytrvalý, bojínek luční, lipnice luční
Gp3 trávy 3– tomka vonnám jílek vytrvalý, bojínek luční, žito seté, medyněk vlnatý
Wp1 byliny 1– ambrosie pelyňkolistá, pelyněk černobýl, jitrocel kopinatý, merlík bílý,
slanobýl
Tp9 stromy 9 – olše šedá, bříza bradavičnatá, líska, dub, jíva
Mp1 plísně 1– Penicillium notatum, cladosporium herb., Aspergillus fumigatus, Candida
albicans, Alternaria tenuis
Fp1 ořechy – burské oříšky, lískové ořechy, ořechy para, madle, kokosový ořech
Ep1 zvířata1 – kočičí epitel, koňský od.epitel, hovězí od.epitel, psí od.epitel
Hp1 roztoči – domácí prach, Dermatophagoedes pt., Dermatophagoiedes far., šváb
Fp5 potraviny 5 – vaječný bílek, kravské mléko, treska, pšenice, burské oříšky, sojové
boby
Laboratoře Euromedic s.r.o.
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 67 (celkem 68)
7.5.3 Ala TOP – screening – inhalační alergeny
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
Kvalitativní hodnocení
Použitá metoda:
Chemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.5.4 ECP (Eozinofilový kationický protein)
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
µg/l
Použitá metoda:
Chemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
7 dní
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
7.6
Vyšetření prováděná ze stolice
7.6.1 Test na okultní krvácení
Materiál:
Stolice
Jednotky:
Kvalitativní hodnocení
Použitá metoda:
vizuální detekce imunochemické reakce
Stabilita (2-8°C):
3 dny
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Pokyny k odběru vzorku:
Podrobný návod k provedení je vždy přiložen k testu.
8.0 Vyšetření prováděná ve smluvních a spolupracujících laboratořích
Vzorky na vyšetření, která laboratoř neprovádí jsou odesílány do spolupracujících
laboratoří:
Lékařské laboratoře s.r.o. (Seznam vyšetření viz
http://www.leklab.cz/seznam-vysetreni)
Imuno s r.o. (vyšetření vrozených vývojových vad (VVV) a řada vyšetření infekčních
onemocnění, průtoková cytometrie, metody PCR) – viz http://www.imuno.cz/
HystoCyt s r.o. (histologická a cytologická vyšetření) – viz http://www.histocyt.cz/
BioCyt v. o.s. (bioptická a cytologická vyšetření) – viz http://www.biocyt.cz/
Další informace o zasílání konkrétních vyšetření jsou k dispozici v laboratoři.
Smluvní laboratoře
Euromedic využívá jako svou smluvní laboratoř pro konfirmaci vyšetření Syfilis a
HIV Státní zdravotní ústav SZÚ s.r.o., Šrobárova 48, Praha 10 – www.szu.cz
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Přílohy:
Žádanka o laboratorní vyšetření
Referenční meze
Návody pro pacienty – viz http://www.laboratore.eu
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
Strana 68 (celkem 68)
Download

Laboratorní příručka - Laboratoře Budějovická ks