Laboratorní příručka
Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26
Platnost dokumentu:
10. září 2014
Datum vypracování:
10. září 2014
Datum schválení:
10. září 2014
Vypracoval:
Bc. Adéla Wosková
Schválil:
MUDr. Přemysl Kotoul, vedoucí laboratoře
Garant dokumentu:
MUDr. Přemysl Kotoul
Verze:
03
Identifikace dokumentu:
VD.Vim 02
Důvěrnost:
Veřejné
Výtisk č.:
Ostatní informace:
Nahrazuje verzi 02, platnou od 1.6.2014
Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.
Obsah:
1.
Úvod ............................................................................................................................................................... 3
1.1
2.
Informace o laboratoři ................................................................................................................................... 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
Příjem žádanek a vzorků .................................................................................................................... 14
Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků ................................................. 14
Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky ................................................................... 15
Vyšetřování externími laboratořemi .................................................................................................... 15
Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří ......................................................................................... 16
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.
Základní informace ............................................................................................................................... 7
Požadavkové listy (žádanky) ................................................................................................................ 7
Požadavky na urgentní vyšetření ......................................................................................................... 8
Ústní požadavky na vyšetření .............................................................................................................. 8
Používaný odběrový systém ................................................................................................................. 8
Příprava pacienta před vyšetřením ....................................................................................................... 9
Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku ........................................................................... 9
Odběr vzorku ...................................................................................................................................... 10
Množství vzorku.................................................................................................................................. 12
Likvidace použitých odběrových materiálů ......................................................................................... 12
Nezbytné operace se vzorkem, stabilita ............................................................................................. 12
Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky ........................................................................ 12
Informace k dopravě vzorků ............................................................................................................... 13
Preanalytické procesy v laboratoři ............................................................................................................ 14
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
Identifikace laboratoře .......................................................................................................................... 4
Základní údaje o laboratoři ................................................................................................................... 4
Zaměření laboratoře ............................................................................................................................. 4
Úroveň a stav akreditace ...................................................................................................................... 5
Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení ......................................................... 5
Spektrum nabízených služeb ............................................................................................................... 5
Popis nabízených služeb ...................................................................................................................... 5
Použité pojmy a zkratky........................................................................................................................ 6
Manuál pro odběry primárních vzorků......................................................................................................... 7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.
Předmluva ............................................................................................................................................ 3
Hlášení výsledků v kritických intervalech............................................................................................ 16
Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis ............ 16
Vydávání výsledků přímo pacientům .................................................................................................. 17
Opakovaná a dodatečná vyšetření ..................................................................................................... 18
Změny výsledků a nálezů ................................................................................................................... 18
Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku .................................................................................... 18
Konzultační činnost laboratoře ........................................................................................................... 19
Způsob řešení stížnosti ...................................................................................................................... 19
Vydávání potřeb laboratoří ................................................................................................................. 19
Související dokumentace ............................................................................................................................ 20
6.1
Přílohy ................................................................................................................................................ 20
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 2 (celkem 20)
1. Úvod
1.1
Předmluva
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové!
Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 společnosti synlab czech s.r.o. Vám předkládá Laboratorní
příručku, která je určena všem uživatelům laboratorních služeb, a to jak odborníkům (klinikům,
ambulantním lékařům, zdravotnickému personálu), tak i laické veřejnosti (našim pacientům).
Laboratorní příručka obsahuje informace o provozu a organizaci laboratoře, o všech vyšetřeních
prováděných naší laboratoří. Součástí jsou i pokyny pro správnou přípravu pacienta před odběrem
vzorku, příjem vzorků a jejich zpracování a vydávání výsledkových listů. Laboratorní příručky je
koncipována v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO15189:2013 Zdravotnické laboratoře –
Požadavky na kvalitu a způsobilost. Jejich dodržování by mělo vést k eliminaci výskytu chyb, ke
zvýšení ochrany pacienta a kvality prováděných vyšetření.
Doufáme, že v ní naleznete všechny potřebné informace důležité pro naši vzájemnou spolupráci.
MUDr. Přemysl Kotoul, vedoucí laboratoře
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 3 (celkem 20)
2. Informace o laboratoři
Identifikace laboratoře
2.1
Název organizace
synlab czech s.r.o.
Identifikační údaje
IČ: 49688804
Typ organizace
Společnost s ručením omezeným;
Provozování nestátního zdravotnického zařízení
Statutární zástupce organizace
Jednatelé společnosti uvedení v Obchodním rejstříku
Adresa organizace
U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6
Název laboratoře
Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26
Adresa laboratoře
Pivovarská 158/26, 385 01 Vimperk
Umístění laboratoře
Přízemí hlavní budovy nemocnice
Okruh působnosti laboratoře
Provádí laboratorní vyšetření pro ambulantní i lůžková zařízení
Vedoucí laboratoře
MUDr. Přemysl Kotoul
Úsekový zdravotní laborant
Pavlína Nováková
Manažer kvality
MUDr. Přemysl Kotoul
Základní údaje o laboratoři
2.2
Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26
Vedoucí laboratoře
Manažer kvality
MUDr. Přemysl Kotoul
Úsekový zdravotní laborant
Pavlína Nováková
[email protected]
602 289 728
[email protected]
Laboratoř
tel. a fax: 388 400 139
Telefonické spojení na pracoviště callcentra je zajištěno na čísle 800 800 234
Telefonické spojení na dispečink svozové služby společnosti je zajištěno
na čísle 723 734 959
Zaměření laboratoře
2.3
Naše laboratoř provádí vyšetření:

biochemická (sérum, plazma, kapilární krev, moč, stolice atd.)

hematologická a transfúzní (KO a koagulace)
Laboratoř provádí rutinní analýzy biologického materiálu v režimech rutiny i statim.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 4 (celkem 20)
2.4
Úroveň a stav akreditace
Laboratoř splňuje od roku 2010 podmínky Auditu I NASKL a od roku 2012 podmínky Auditu II NASKL,
které úspěšně obhájila v červnu 2014.
Laboratoř zahájila akreditační řízení systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN
ISO 15 189:2013 - Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.
Laboratoř má zaveden systém interní kontroly kvality a účastní se systému externího hodnocení
kvality SEKK, řídí se platnou legislativou a dostupnými doporučeními odborných společností.
2.5
Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení
Laboratoř poskytuje standardní biochemická a hematologická vyšetření především v režimu rutinní
analýzy vzorků s definovaným spektrem vyšetření i v režimech statim. Její provoz je osmihodinový.
Organizačně je rozdělena na jednotlivé odborné úseky, tvořící logické celky, dle jejího vybavení a
prostorového rozmístění.
Laboratoř je vybavena analyzátory Roche Cobas Integra 400 plus, Immulite 2000, Iris IQ 200,
glukometr Super GL, koagulometr Sysmex CA 500, Nihon Kohden Celltac F, Mythic 18.
Nedílnou a nezbytnou součástí je výpočetní technika (LIS - laboratorní informační systém),
zabezpečující laboratorní provoz, tisky výsledků, kontrolní systém, statistiky, vykazování výkonů
zdravotním pojišťovnám, archivaci dat a další.
Laboratoř je obsazena vyškoleným personálem, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření. V
laboratoři pracují vysokoškolsky vzdělaní pracovníci a zdravotní laborantky.
2.6
Spektrum nabízených služeb
Laboratoř poskytuje (zajišťuje):
- vyšetření biochemická a hematologická,
- průvodky materiálu lékařům pro objednávání požadavků na vyšetření,
- svoz biologického materiálů z ordinací lékařů - zajištěn smluvně oddělením dopravy
společnosti synlab czech s.r.o.,
- doručení výsledků laboratorních vyšetření v tištěné formě a v elektronické podobě
(zabezpečenou cestou prostřednictvím aplikace MEDIDAT),
- evidenci a transport vzorků k vyšetřením do smluvních laboratoří,
- odběrový materiál na základě požadavků lékařů, kteří provádí odběry biologického materiálu
ve svých ordinacích nebo odběrových pracovištích,
- vhodné zpracování dat v laboratorním informačním systému,
- bezpečný a zajištěný přístup k elektronickým výsledkům laboratorních vyšetření.
2.7
Popis nabízených služeb
Vybraná biochemická a hematologická vyšetření jsou zpracována v režimu statim:
- provádějí se nepřetržitě po dobu provozu laboratoře,
- mají přednost před ostatními vyšetřeními,
- žádanky jsou označeny STATIM a musí obsahovat náležitosti standardní žádanky uvedené
v kap.3.2 a 3.3 této příručky.
Statimová vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních materiálů a jejich výsledky jsou
telefonicky hlášeny pracovníky laboratoře nebo callcentrem žadateli. Tato vyšetření jsou určena pro
závažné stavy a akutní změny stavu pacientů či život ohrožující stav pacienta, kdy výsledky mohou
rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o pacienta či jeho život.
Vyšetření dostupná v režimu STATIM:
Na, K, Cl, Ca, P, Fe, urea, kreatinin, kyselina močová, bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, CK, LD,
amyláza, lipáza, CRP, ASLO, RF, celková bílkovina, albumin, glukóza, cholesterol, triacylglyceroly,
HCG,KO, INR, aPTT, FW
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 5 (celkem 20)
Rutinní provoz
- vyšetření se provádějí v pracovních dnech,
- výsledky vyšetření jsou vydávány v den doručení materiálu,
- žádanka obsahuje náležitosti uvedené v kap. 3.2 této příručky,
- biologický materiál je dodán se žádankou a je označen jménem a příjmením pacienta, číslem
pojištěnce, případně rokem narození.
2.8
Použité pojmy a zkratky
LIS - laboratorní informační systém
Samoplátce - pacient, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, a který požaduje provedení vyšetření
bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření,
které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 6 (celkem 20)
3. Manuál pro odběry primárních vzorků
Základní informace
3.1





Základní informace o odběrech primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření jsou v příloze č. 1
této příručky.
Vyplnění tiskopisu „Objednávka laboratorních vyšetření“ a identifikace primárního vzorku - viz
kap. 3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku.
Popis odběrových nádobek pro primární vzorky - viz kap. 3.5 Používaný odběrový systém;
Typ primárního vzorku a množství, které je nutné pro analýzu - viz kap. 3.8 Odběry vzorků a
3.9 Množství vzorku a přílohy této Laboratorní příručky.
Instrukce pro požadování dodatečných analýz – viz kapitola 3.4 Ústní (telefonické) požadavky
na vyšetření a kap. 5.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření.
Požadavkové listy (žádanky)
3.2
Požadavkovým listem laboratoře je žádanka. V případě vyšetření, které laboratoř neprovádí, jsou k
dispozici požadavkové listy smluvních laboratoří.
- žádanka je určena pro rutinní i statimové vyšetření, v případě režimu STATIM je toto uvedeno
na žádance,
- žádanka zahrnuje nabídku vyšetření, které provádí laboratoř, s označením typu biologického
materiálu.
Žádanka na vyšetření musí obsahovat:

příjmení a jméno pacienta,

číslo pojištěnce (není–li možné z čísla pojištěnce určit pohlaví a datum narození, musí jej
žadatel na žádanku uvést),

kód zdravotní pojišťovny pacienta,

základní, příp. vedlejší diagnózy pacienta,

typ primárního vzorku (krev, moč, likvor, sliny),

název objednavatele (součástí razítka),

jméno lékaře ordinujícího vyšetření,

IČP a odbornost lékaře (součástí razítka),

podpis a razítko objednavatele – zdravotnického zařízení,

telefonní kontakt na žadatele vyšetření, není-li součástí razítka,

datum a čas odběru,

označení požadovaných vyšetření,

vyznačení neodkladné analýzy – STATIM,

datum a čas přijetí laboratoří doplní laboratoř při příjmu
Na žádance společnosti synlab czech s.r.o. jsou žlutě označena laboratorní vyšetření prováděná
laboratoří Vimperk, Pivovarská 158/26. V případě, že žadatel zaškrtne i laboratorní vyšetření
neprováděná naší laboratoří, musí dodat další zkumavku se vzorkem biologického materiálu.
Laboratoř skladuje veškeré žádanky po dobu 5 let.
Žádanku smí vyplnit pouze žádající lékař, žádanka musí být potvrzena razítkem a podpisem lékaře.
Všechny údaje na žádance a na zkumavce s materiálem musí být shodné. Materiál bez žádanky
nesmí být přijat, pacient bez žádanky nesmí být vyšetřen.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 7 (celkem 20)
3.3
Požadavky na urgentní vyšetření
Indikace akutních vyšetření v ambulantní složce:
- u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření
do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního
vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného – pokud ošetřující lékař zjistí
závažný biochemický nález, je povinen zajistit předání nálezu při hospitalizaci.
Postup pro přijetí biologického materiálu a požadavkových listů:
- biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s předepsaným požadavkovým
listem označeným STATIM,
- požadavkový list na akutní vyšetření musí obsahovat povinné identifikační znaky,
- biologický materiál musí být řádně označen (jméno a příjmení pacienta, identifikační číslo
pacienta).
Zpracování akutních vyšetření a hlášení výsledků:
- analýza akutně požadovaných vyšetření se provede neprodleně po přijetí materiálu, tento
materiál má prioritu před ostatním biologickým materiálem,
- výsledky akutních vyšetření se vydávají v podobě tištěného výsledkového listu, jsou vydávány
i elektronicky,
- pracovníci laboratoře nebo operátoři call centra telefonicky informují žadatele, že akutní
vyšetření jsou zpracována,
- kritické hodnoty výsledků sdělují pracovníci laboratoře nebo operátoři callcentra telefonicky,
- za telefonicky sdělené výsledky vyšetření laboratoř nenese odpovědnost, pro lékaře jsou
rozhodující a závazné výsledky předané v tištěné nebo elektronické podobě.
3.4
Ústní požadavky na vyšetření
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického objednání lékařem,
provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:
- dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po
telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po
telefonickém objednání doručen do laboratoře do 24 hodin;
- dodatečná vyšetření nepožadovaná STATIM lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena
až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře.
Možnost doplnění vyšetření je závislá na dostatečném množství vzorku pro provedení analýzy a dále
na časovém odstupu od odběru vzorku. Dodatečná vyšetření lze provádět pouze ze vzorků
uvedených v kap. 3.11 této příručky. Dodatečná objednání nestandardní postup, vyšetření takto
objednaná, budou zaznamenána v komentáři žádanky.
3.5
Používaný odběrový systém
Každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potencionálně infekční. Proto je nutné
zamezit zbytečný manipulacím s krví, které by mohly kontaminovat pokožku personálu a nutné
eliminovat na minimum vznik potencionálně infekčního aerosolu.
Biologický materiál, který je laboratoří zpracováván, je na odběrových místech odebírán do
uzavřeného odběrového systému BD. Každá zkumavka má dozovaný (nastavený) objem vakua a to
tak, aby byly zachovány objemy odebírané krve a jednotlivým přídavků.
Jehly určené k venepunkci - jehla černá, zelená nebo žlutá a jednorázový držák na jehly
Plastová zkumavka B-D Vacutainer s gelem a aktivátorem srážení - žlutý uzávěr
Plastová zkumavka B-D Vacutainer s gelem a aktivátorem srážení - červený uzávěr
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 8 (celkem 20)
Plastová zkumavka B-D Vacutainer K3E (K3EDTA) – fialový uzávěr (vyš.krev.obrazu)
Plastová zkumavka B-D Vacutainer 9NC (citrát) – modrý uzávěr (koagulace)
Plastová zkumavka B-D Vacutainer 4NC – černý uzávěr (FW)
Plastová zkumavka firmy Schubert se žlutým víčkem na vyš. moče
Plastová zkumavka s gelem – dětská + kapilára
(B – krev)
Plastová zkumavka B-D Vacutainer
2 nebo 4 ml - fialový uzávěr
Glykovaný hemoglobin
Plastová zkumavka B-D Vacutainer FX – šedý uzávěr na vyšetření glykémie z plazmy
3.6
Příprava pacienta před vyšetřením
Výsledky pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů, které se mohou
vyskytnout při manipulaci s biologickým materiálem. Krátkodobý stres a úzkost nemocných může vést
ke změně koncentrace některých analytů. Pacient má být proto pokud možno relaxován a v klidu. Je-li
pacient rozčilený, je nutné ho ponechat alespoň 15 minut v klidu před samotným odběrem. Proto je
důležité poskytnout nemocnému klidné, příjemné prostředí, které zajistí, že pacient je před odběrem
vzorku uvolněn.
Příprava pacienta před odběrem vzorků
Odběr nalačno: Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen,
že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient
vynechat 3 dny před odběrem. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, vypije-li pacient před
odběrem 1/4 l vody nebo neslazeného čaje.
Pokud je pacient alergický na desinfekční prostředky nebo na určitý typ náplasti, oznámí tuto
skutečnost odebírajícímu personálu. Pokud pacientovi při odběru krve bývá nevolno, oznámí toto také
odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto
případě lze provést odběr vleže. Po odběru se pacient může najíst a zejména u diabetiků je vhodné,
aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
Ranní moč: Pacient musí být poučen s postupem při odběru vzorku moče, zejména o zachycení
středního proudu moče po omytí zevního genitálu. U žen je nutné vyšetření provést mimo období
menstruace. Zkumavku je nutné označit štítkem se jménem a číslem pojištěnce.
Sběr moče: Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče
je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný
se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To
znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije asi 3/4 litru tekutin (voda, čaj,
minerální voda). U žen je nutné vyšetření provést mimo období menstruace.
3.7
Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
Zkumavka s materiálem musí být opatřena štítkem s těmito údaji (minimálně):
- příjmení a jméno pacienta,
- číslo pojištěnce, příp. rok narození.
Vzorky pacientů určené k analýze bez úplné identifikace pacienta se v laboratoři nesmí vyšetřovat.
Po kontrole žádanky a přijatého materiálu jsou identifikační znaky pacienta zadány do laboratorního
informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je
softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický
nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku. Tento kód je nalepen na primární
zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 9 (celkem 20)
zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém
listu.
Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem kap. 3.2 této příručky.
Řešení nesprávné identifikace vzorku a žádanky, viz kap. 4.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí
primárních vzorků, 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky.
3.8
Odběr vzorku
Odběr žilní krve
Odběr žilní krve provádí kvalifikovaná odběrová zdravotní sestra. Odběr se provádí v poloze vsedě
nebo vleže ze žíly v paži. Na odběrovém pracovišti se odběr krve provádí většinou ráno, obvykle
nalačno. Pro většinu základních biochemických vyšetření je požadované 12 hodinové lačnění. Pacient
je poučen, že odpoledne a večer před odběrem je třeba vynechat tučná jídla a alkohol. U některých
speciálních vyšetření, pokud to lze, má pacient vynechat 3 dny před odběrem i léky (po konzultaci s
ošetřujícím lékařem). Ráno v den odběru nemá pacient trpět žízní, je vhodné vypít 1/4 l čisté vody,
resp. neslazeného čaje. Po odběru se pacientovi povolí příjem potravy, pokud tomu nezabraňují jiné
okolnosti. Zvláštní péči je nutno věnovat například diabetikům léčeným inzulínem (včetně možnosti
aplikace dávky a požití stravy).
Zajištění správné polohy paže – vyloučení loketní flexe.
Posouzení kvality žilního systému.
Dostává-li nemocný i.v. infuze do jedné končetiny, musí se náběr provést z druhé.
Výběr vhodné světlosti jehly.
Dezinfekce místa vpichu. Místo vpichu musí důkladně oschnout nebo se po dezinfekci otře suchým
tamponem, aby se zabránilo případné kontaminaci při odběru nebo hemolýze vzorku. POZOR! Při
odběru na hladinu alkoholu v krvi se nesmí použít dezinfekční prostředek na bázi alkoholu.
Použití škrtidla: škrtidlo nemá být přiloženo déle než 1 minutu před odběrem venózní krve, aby
nedošlo k hemokoncentraci v místě vpichu. Jeho použití je kontraindikováno u vyšetření, která jsou
ovlivněna hemokoncentrací (hladina bílkovin, katalytická koncentrace enzymů, koncentrace vápníku,
laktátu, hemoglobinu, počet a objem červených krvinek). Jakmile krev začne vtékat do zkumavky, má
být škrtidlo uvolněno.
Nedoporučuje se cvičení se zataženou rukou (tzv. „pumpování“) - může dojít k ovlivnění některých
analytů, např. laktátu.
Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem
zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve
zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak dostatečný poměr krve a protisrážlivého
činidla.
Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutné bezprostředně po odběru promíchat pěti až
desetinásobným šetrným převracením.
Místo vpichu i s jehlou se zakryje čtvercem z buničiny, na ten se opatrně zatlačí a pomalým tahem se
vytáhne jehla ze žíly.
Místo vpichu se zalepí náplastí, pacientovi se doporučí tisknout místo vpichu 2 minuty a ponechat
náplast nejméně 15 minut po odběru. Zároveň se pacientovi doporučí, aby po odběru z důvodu
případné nevolnosti vyčkal ještě aspoň 5 minut v klidu v čekárně.
Hlavní zásady při odběru uzavřeným vakuovým systémem:
- Zkumavka pro biochemii
- Zkumavka pro koagulace
- Zkumavka pro hematologii
- Zkumavka pro sedimentaci erytrocytů
Odběr kapilární krve
Kapilární odběr je určen pro stanovení glykémie, OGTT, glykemického profilu, nebo pro případy, kdy
nelze provést žilní odběr, především u malých dětí. Odběr se provádí z prstu, v poloze vsedě. Odběr
se musí uskutečnit z dokonale prokrvených míst. Odběry z cyanotických, podchlazených prstů mohou
způsobit zkreslení výsledků. Po vydezinfikování místa vpichu vhodným dezinfekčním prostředkem je
třeba nechat dezinfekci oschnout. Vpich se provádí lancetou s určenou hloubkou a šířkou vpichu nebo
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 10 (celkem 20)
jednorázovou jehlou o standardní hloubce 3 mm. Aby se předešlo infekci, je nutné při opakujícím se
vpichu vybírat různá místa. Po vpichu se první kapka setře čtverečkem buničiny, a pak teprve
následuje odběr do kapiláry. Při odběru se musíme vyhnout násilnému vytlačování krve z prstu, aby
nedocházelo ke kontaminaci krve neurčitým množstvím tkáňového moku.
Odběr ranního vzorku moče
Nejčastěji slouží k chemickému a morfologickému vyšetření moče. K vyšetření se obvykle používá
vzorek první ranní moče. Vyšetření se provádí pouze po poučení pacienta.
Příprava pacienta:
Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný. Pacient má být poučen o nutnosti omytí genitálií
(zejména pro možnou falešnou pozitivitu bakteriurie). Použije se vzorek ze středního proudu moče.
Omytí genitálií a střední proud moče platí zvláště u žen, kdy je nutné vyšetření provést mimo období
menstruace. První ranní vzorek o objemu minimálně 10 ml se odebere do dezinfikované, dobře
vypláchnuté a vysušené nádobky. Pro biochemické vyšetření moče je vhodné použít plastovou
zkumavku na moč se žlutým uzávěrem. Jako náhrada může sloužit čistá a suchá nádobka, ve které
nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). K bakteriologickému vyšetření moče je potřeba
použít sterilní zkumavku, resp. speciální odběrovou nádobku, vyšetření z náhradních nádobek nelze
provést. Na zkumavku nebo náhradní nádobku je potřeba nalepit štítek se jménem a rodným číslem.
Není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později, může dojít ke zkreslení
výsledků chemického i morfologického vyšetření.
Sběr moče
Při prvním vyšetření, tj. při průkazu nebo vyloučení mikroalbuminurie, lze volit dvě alternativy: tzv.
vyšetření ze sběru ”přes noc” nebo vyšetření z prvního ranního vzorku. Od vyšetření z 24–hodinového
sběru se upouští.
Při vyšetření ”přes noc” (tzv. 8-hodinový sběr) se nemocný před spánkem naposledy vymočí do
záchodu a pak sbírá moč po celou noc včetně prvního ranního močení (v praxi je to téměř vždy jen
celý objem ranní mikce). Je třeba přesně stanovit interval mezi poslední mikcí před sběrem a ranní
mikcí a to s přesností na minuty a současně objem nasbírané moči s přesností na desítky mililitrů. Po
ukončení sběru je vzorek 10 ml moče odebraný ze sběrné nádoby spolu se žádankou doručen co
nejrychleji do laboratoře.
Praxe ukázala, že pečlivé dodržení sběrného režimu je pro pacienta nepohodlné, dost často
nespolehlivé a může vést ke zkresleným výsledkům. Proto je důraz kladen navyšetření z ranního
vzorku moče a použití poměru albumin/kreatinin v moči.
Vzorek první ranní moči je nejvhodnější, neboť v něm poměr albumin/kreatinin koreluje s 24hodinovým vylučováním albuminu nejlépe. Moč je zahuštěná, exkrece albuminu není ovlivněna
fyzickou aktivitou. Pokud není možný první ranní vzorek, je použitelný i jiný náhodný vzorek nesbírané
moči. Při vyšetření mikroalbuminurie z jednorázového vzorku, tj. bez sběru, se však vždy doporučuje
současné stanovení kreatininu v moči a hodnocení poměru albumin/kreatinin v moči. Vyšetření nemá
být prováděno po předcházející fyzické námaze, při známkách infekce močových cest a u pacientů se
známkami srdečního selhání. Pro diagnózu nebo vyloučení mikroalbuminurie je třeba tří vyšetření
provedených během 3-6 měsíců. Pro mikroalbuminurii svědčí průkaz tří nebo dvou hodnot vyšších
než je horní mez zvoleného rozmezí použité metody. U nemocných s již prokázanou mikroalbuminurií
je možno při sledování vývoje onemocnění resp. účinku léčby používat již jen vyšetření indexu z
ranního mikčního vzorku, přičemž vyšetření má být prováděno nejméně třikrát Nejčastěji slouží k
vyšetření kreatininové clearance, odpadů iontů a substrátů. Moč se uchovává v čistě vymytých
plastových lahvích.
Příprava pacienta:
Sběr moče probíhá 24 hodin od 6.00 hodin rána. Tehdy se pacient naposledy vymočí do záchodu
(nikoliv do lahve!) a teprve od této doby bude veškerou moč sbírat do první lahve. Po naplnění této
lahve pokračuje ve sběru moče do další lahve. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6.00 hodin, se
do lahve vymočí naposledy.
Během vyšetření je doporučeno jíst stejnou stravu jako obvykle a vypít za 24 hodin asi 2 litry tekutin.
Užívání léků po dobu sběru moče se řídí pokyny lékaře.
Lahve s močí je nutno uchovávat během sběru na chladném a tmavém místě.
Po ukončení sběru je nejpozději do 2 hodin do laboratoře doručen spolu se žádankou vzorek 10 ml
moče, odebraný ze sběrných lahví po důkladném promíchání a změření celého objemu s přesností na
desítky mililitrů. Na žádance musí být uvedeno přesně celé množství moče a doba sběru.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 11 (celkem 20)
Množství vzorku
3.9
Uvedena jsou přibližná požadovaná množství biochemického materiálu. Při nedostatečném množství
dodaného vzorku se upřednostňují statimové metody, je-li dostupný objednavatel, postupuje se po
dohodě s ním. Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení
poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuového systému je správný objem zajištěn
z výroby.
Analýza
Množství materiálu
Klinická biochemie (až 25 rutinních analytů)
5 ml krve
Hematologie
2 ml krve
10 ml moče
Moč – chemické a morfologické vyšetření
Moč sbíraná
10 ml moče
(před odlitím změřit celkový objem nasbírané moče
s přesností na 100 ml)
3.10 Likvidace použitých odběrových materiálů
Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb. Jejich odstraňování se
provádí ve smyslu vyhlášky MZdr. č. 306/2012 Sb., která upravuje podmínky předcházení, vzniku a
šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
sociální péče.
3.11 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Po odběru vzorků musí být materiál řádně označen a doručen do laboratoře. Vzorek má být skladován
při pokojové teplotě, nesmí být uložen na přímém slunečním světle a nesmí být bez předchozí úpravy
(centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. Doba od odběru do doručení do laboratoře nemá
být delší než 4 hodiny. U citlivých analýz je nutné dodržet individuální časy stability.
Vzorky jsou skladovány v lednici při teplotě 2 - 8°C (sérum a KO po dobu 5 dnů, koagulace po dobu
24 hodin). Vzorky moče jsou po provedení analýzy likvidovány.
Stabilita vzorků určených pro jednotlivá vyšetření v laboratoři je uvedena v příloze č. 1 této příručky.
3.12 Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce
MZdr. č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Na základě této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým
materiálem:

Každý vzorek krve je nutno považovat za potenciálně infekční.

Žádanky ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto je
důvodem k odmítnutí vzorku laboratoří.

Vzorky pacientů s podezřením na přenosné(á) virové(á) onemocnění či multirezistentní
nozokomiální nákazu musí být vhodným způsobem označeny. Vzorky pacientů v předchozí
době s již prokázaným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální
nákazou, musí být při následném požadavku na vyšetření rovněž viditelně označeny.

Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo
přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití,
potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Klinická laboratoř a
všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 12 (celkem 20)

Při manipulaci se vzorky musí personál používat ochranné pracovní pomůcky v souladu s
Provozním řádem laboratoře. Zaměstnanci laboratoře navíc musí postupovat ve své činnosti
podle platné interní dokumentace.
3.13 Informace k dopravě vzorků
Zkumavky s biologickým materiálem musí být zasílány k vyšetření uzavřené a co nejdříve po odběru
dodány do laboratoře. Vzorek krve po odběru (srážlivá krev) nesmí být bez předchozí úpravy
(centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy
stability.
Pro dopravu vzorků k vyšetření v laboratoři je možné využívat svozovou službu, která zajišťuje splnění
požadavků na čas, rozmezí teplot, neporušenosti vzorků, bezpečnosti dopravce, veřejnosti i
přijímajícího pracoviště. Svozová služba zajišťuje také dodání písemných výsledků laboratorních
vyšetření zákazníkovi. Rovněž dodává lékařům žádanky pro vyšetření, zdravotnické materiály a
pomůcky pro odběr vzorků a informační materiály podle požadavků zákazníka a pokynů obchodního
oddělení. Řidiči svozové služby se řídí závaznými dokumentovanými postupy ke správné přepravě
biologických vzorků od zákazníka k vyšetření v laboratoři, stejně tak postupy pro předávání výsledků
laboratorních vyšetření i zdravotnického materiálu zákazníkům laboratoře.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 13 (celkem 20)
4. Preanalytické procesy v laboratoři
4.1
Příjem žádanek a vzorků
Identifikace pacienta a biologického materiálu, viz:
- kap. 3.2 Požadavkové listy (žádanky)
- kap. 3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
- kap. 3.9 Množství vzorku
- kap. 3.11 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
- kap. 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Biologický materiál, který je určený k analýze, nesmí laboratoř přijmout bez správné identifikace.
Nezbytnou identifikaci pacienta a biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla a
čárového kódu tvoří:
- příjmení a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců) – kontrola údajů na
požadavkovém listě,
- zkumavka s biologickým materiálem je označena příjmením pacienta a číslem pojištěnce;
pokud je na zkumavce pouze příjmení, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je
jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. Výjimku mohou tvořit
pouze pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (osoby, u nichž jsou z
nejrůznějších důvodů povinné identifikační znaky k dispozici pouze v částečném rozsahu).
Odesílající subjekt je však povinen o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit
nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.
Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný a je důvodem k odmítnutí vzorku. Pokud
je žádanka dodána bez jakéhokoliv biologického materiálu, je informován lékař a žádanka je
vyřazena.
V případě, že není dodržena preanalytická fáze, je na výsledkovém listu uvedeno, že výsledky mohou
být zkresleny.
4.2
Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků
Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo žádanky v laboratoři:
- Žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo
pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo
pracoviště, základní diagnóza, datum odběru vzorku) a není možné je doplnit na základě
dotazu pacienta.
- Žádanku dospělého pacienta s odborností pediatrie, žádanku muže s odborností gynekologie,
žádanku ambulantního pacienta s odborností lůžkového oddělení.
- Žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů.
- Žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem.
- Zkumavku, u níž je množství odebraného materiálu mimo povolené rozmezí ± 10 % od rysky
(riziko sražení vzorků, nebo naopak naředění protisrážlivým činidlem).
- Nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska
nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění
uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu, viz kap. 4.1 Příjem žádanek
a vzorků, kap. 3.2 Požadavkové listy (žádanky).
- Nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické
fázi, viz příloha č. 1 Seznam vyšetření.
- Neoznačenou nádobu s biologickým materiálem.
- Biologický materiál bez žádanky.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 14 (celkem 20)
Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
4.3
1. RUTINNÍ požadavky
- při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí.
Provede se zápis do Evidence neshod při příjmu. Žádanka, resp. kopie žádanky se trvale
archivuje. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí biologického materiálu.
- při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři zpracuje pro
skladování (centrifugace krve, odlití) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření, je-li
to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím
subjektu a alespoň základní identifikace pacienta, vyžádá se od odesílajícího lékaře kompletní
žádanka nebo doplňující údaje. Provede se zápis do Evidence neshod při příjmu. Poté může
být vzorek zpracován a vydán výsledek.
2. URGENTNÍ požadavky
- při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance, při nedostatečné identifikaci pacienta
na biologickém materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém
materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS se zadá pod identifikací uvedenou na
biologickém materiálu (případně laboratorním kódem nebo jako „neznámý“). Laboratoř se
neprodleně spojí s žadatelem a vyžádá si kompletní údaje, případně identifikaci pacienta.
Teprve po náležité identifikaci a doplnění všech údajů je možné výsledek vydat. Provede se
zápis do Evidence neshod při příjmu.
Vyšetřování externími laboratořemi
4.4
Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, odešle materiál do externí
laboratoře dle typu vyšetření:
-
synlab czech s.r.o. - Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23
Nemocnice Strakonice, a.s. - Centrální laboratoře
Transport vzorků je zajištěn svozovou službou oddělení dopravy společnosti synlab czech s.r.o.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 15 (celkem 20)
5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
5.1
Hlášení výsledků v kritických intervalech
Na výrazně patologické (kritické) výsledky hlásí laboratoř telefonicky ošetřujícímu lékaři nebo jinému
klinickému pracovníkovi zodpovědnému za péči o pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly
požadovány v režimu rutina nebo statim.
Postup při hlášení kritických hodnot:
- kritické výsledky hlásí pracovník laboratoře nebo operátor callcentra telefonicky, nahlášení
výsledku provede laboratoř zápis do LIS ve formě poznámky pro interní potřebu (datum a čas
hlášení výsledku, hlášený výsledek, komu byl výsledek sdělen);
- výsledek dostává lékař vždy následně v tištěné podobě, popř. i v elektronické formě;
- u pacientů s opakovanými kritickými nálezy se tento výsledek nehlásí;
- za telefonicky sdělené výsledky vyšetření laboratoř nenese odpovědnost, pro lékaře jsou
rozhodující a závazné výsledky předané v tištěné nebo elektronické podobě.
Tabulka kritických hodnot pro biochemická vyšetření
Vyšetřovaný analyt
Hodnota
Jednotky
Leukocyty
pod 2 a nad 16
10 j./l
Erytrocyty
pod 2,5
Hemoglobin
pod 75
g/l
INR
nad 5
mmol/l
pod 2 a nad 20
mmol/l
Urea
nad 20
mmol/l
Kreatinin
nad 250
µmol/l
Kalémie
pod 3 a nad 6,5
mmol/l
ALT
nad 5
µkat/l
AST
nad 5
µkat/l
CRP
(zde je přihlédnuto k minulým
výsledkům)
mg/l
Amyláza sérum
nad 5
µkat/l
Lipáza
nad 7
µkat/l
Glykémie
9
12
10
j./l
nad 50
5.2
Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních
zpráv a jejich popis
Laboratoř vydává v podobě tištěného výsledkového listu ukončené a úplné výsledkové zprávy
schválené pracovníkem odpovědným za uvolňování laboratorních výsledků.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 16 (celkem 20)
Předávání výsledků v tištěné podobě se týká všech výsledků, rutinních i statimových.
- výsledky jsou roztříděny podle trasy svozů, včetně výsledků vyšetření ze smluvních laboratoří
(pokud realizují transport svých výsledků přes laboratoř);
- výsledky jsou dopraveny řidiči svozové služby společnosti synlab czech s.r.o.;
- ve výjimečných případech může být výsledek vydán přímo pacientovi, viz kap. 5.3 Vydávání
výsledků přímo pacientovi;
- všechny výsledky analýz jsou ukládány do archivu v LIS a jsou kdykoli k nahlédnutí, popř. lze
výsledek znovu vytisknout a zaslat lékaři.
Laboratorní výsledky se vydávají v písemné papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového
listu obsahuje:

název laboratoře, která zprávu vydala;

jednoznačnou identifikaci pacienta – jméno a příjmení, číslo pojištěnce na každé straně
výsledkového listu;

název zdravotnického zařízení a adresu, jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření;

údaje o plátci za vyšetření – kód zdravotní pojišťovny nebo označení samoplátce;

kód diagnózy;

datum a čas odběru primárního vzorku;

datum a čas přijetí do laboratoře;

datum a čas vydání výsledku;

datum a čas vydání výsledkového listu, případně datum a čas vydání kopie výsledkového
listu;

druh primárního vzorku

jednoznačnou identifikaci laboratorního vyšetření a výsledek vyšetření včetně jednotek měření
tam, kde je to možné;

biologické referenční intervaly, hodnotící rozmezí;

v případě potřeby komentář k výsledku;

jiné poznámky (laboratorní číslo, texty ke kvalitě vzorku nebo k nedostatečnému objemu či
množství vzorku apod.);

jméno a podpis osoby, který výsledek uvolnila;

číslování stran spolu s celkovým počtem stran.
Ve spodní části výsledkového listu se nachází zkrácená forma výsledku. V případě pochybností platí
vždy kompletní výsledkový list.
Předávání výsledků elektronickou cestou se týká jednotlivých kooperujících ambulancí:
- výsledky jsou elektronicky zasílány prostřednictvím aplikace MEDIDAT.
Telefonické sdělování výsledků:
- telefonicky se sdělují výsledky v kritických intervalech, viz kap. 5.1 Hlášení výsledků v
kritických intervalech;
- výsledky statimových vyšetření mohou být telefonicky sděleny požadujícímu lékaři
pracovníkem laboratoře nebo operátorem callcentra, do LIS je zaznamenán datum a čas
hlášení výsledku, hlášený výsledek, komu byl výsledek sdělen, případně lékař nebo ošetřující
personál nezastižen, viz kap. 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření;
- rozhodující a směrodatný je pro lékaře výsledek v tištěné podobě.
5.3
Vydávání výsledků přímo pacientům
Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 17 (celkem 20)
na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne
pacient (pokud na žádance chybí označení “osobně”, pracovník laboratoře dotazem u lékaře
ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat) nebo jedná-li se o samoplátce;
- jedná se o pacienta, který je často monitorován (diabetici);
- pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže kartou pojištěnce ZP
nebo občanským průkazem.
Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce.
-
5.4
Opakovaná a dodatečná vyšetření
V případě výrazně patologické hodnoty výsledku, nebo vybočuje-li výsledek z historie nálezů daného
pacienta, laboratoř provede opakování měření. V poznámce ve výsledkovém listu je potom uvedeno
„měřeno opakovaně“.
Jedná-li se o extrémně patologické hodnoty výsledku, které svědčí např. pro kontaminaci vzorku,
evidentně pro nesprávný odběr, příp. záměnu materiálu, laboratoř si telefonicky vyžádá odběr nový.
Ordinace dodatečných vyšetření je řešena v kap. 3.4 Ústní požadavky na vyšetření.
5.5
Změny výsledků a nálezů
Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro:
- změnu identifikace pacienta;
- změnu ve výsledkové části;
- změnu čísla zdravotní pojišťovny;
- změn v důsledku oprav týkajících se zdravotnického zařízení požadujícího vyšetření - IČZ
lékaře, odbornost lékaře, doplnění dalších odborností lékaře, adresa, telefon, fax apod.
Oprava identifikace pacienta
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava čísla pojištěnce nebo oprava příjmení a jména
pacienta, data narození, pohlaví.
Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava
také všech změn příjmení (vdané ženy, změna příjmení po rozvodu apod.).
Oprava identifikace se provádí buď při zadávání požadavků, nebo po skončení práce v rámci oprav
databáze v archivu.
Oprava výsledkové části
Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové
informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány (opravy provádí
kompetentní pracovník odborného pracoviště po schválení vedoucím laboratoře).
Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům ani doplnění vyšetření.
Opravu výsledků schvaluje pouze vedoucí laboratoře nebo jeho odborný zástupce. O každé změně
výsledku se provede záznam:
- v archivu se zadá a vyplní opravená hodnota vyšetření;
- v LIS se automaticky provede záznam o provedené změně, a to zápisem údajů o přihlášeném
operátorovi pod uživatelským jménem a heslem;
- do komentáře se uvede původní hodnota vyšetření, důvod změny, datum a čas, ke kterému
se provedená změna vztahuje a jméno odpovědného pracovníka, který změnu provedl;
- opravený výsledek se vytiskne.
5.6
Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Čas od dodání vzorku do laboratoře do sdělení výsledku (turn-around-time)
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 18 (celkem 20)
Statimová vyšetření: mají přednost před ostatními vzorky. Dostupnost takového vyšetření je do 120
minut od doby přijetí do laboratoře.
Rutinní vyšetření: u analýz prováděných v rutinním provozu je výsledek dostupný obvykle v den
dodání materiálu do laboratoře.
Dostupnost požadovaných vyšetření je uvedena v příloze č. 1 této příručky u každého vyšetření.
5.7
Konzultační činnost laboratoře
Jakékoliv konzultace k problematice laboratoře lze řešit na telefonních číslech:
laboratoř 388 400 139
vedoucí laboratoře MUDr. Přemysl Kotoul – tel. 602 289 728
5.8
Způsob řešení stížnosti
Stížnosti na služby poskytované laboratoří nebo jiné podněty, jsou přijímány od zákazníků, pacientů
nebo ostatních účastníků činnosti laboratoře telefonicky, písemně nebo osobně.
Telefonicky může stěžovatel předat svoji stížnost vedoucímu laboratoře nebo operátorkám callcentra,
které informují o stížnosti vedoucího laboratoře a stížnost zaevidují jako předanou. Pro sdělení
stížností a podnětů je k dispozici také internetová adresa [email protected] Tato adresa je
nabízena také automatickým hlasem každému volajícímu ještě před telefonickým spojením s
operátorkou callcentra.
Záznamy o stížnostech, včetně záznamů souvisejících s vyřízením stížnosti, jsou uloženy u manažera
kvality v Knize stížností, která se skládá z jednotlivých záznamů o stížnostech a jejich řešení.
Cílem laboratoře je spokojenost zákazníka, proto se snaží řešit všechny stížnosti objektivně a bez
zbytečného odkladu.
V případě oprávněnosti stížnosti či námitky musí vedoucí laboratoře přijmout taková opatření, aby k
podobné situaci již nedocházelo.
Reklamace se mohou podávat neomezeně po obdržení výsledku zkoušek.
Reklamace, stížnost nebo námitka musí být vyřízena do 14 dnů od data doručení. Není-li možné
dodržet termín pro vyřízení reklamace, stížnosti nebo námitky je laboratoř povinna o této skutečnosti
informovat stěžovatele s uvedením důvodu a musí být uveden nový termín, do kdy bude záležitost
vyřešena.
Jestliže stěžovatel požaduje písemnou odpověď, vypracuje ji vedoucí laboratoře přiměřeným
způsobem. Kopie odpovědi je přiložena v Knize stížností u příslušné stížnosti.
5.9
Vydávání potřeb laboratoří
Ambulantním ordinacím poskytuje laboratoř odběrový materiál a tiskopisy žádanek na základě
objednávky. Kromě požadavků na materiál musí objednávka obsahovat razítko zákazníka, datum a
podpis objednávajícího lékaře. Objednávka materiálu se předá řidiči svozové služby. Pověření
pracovníci objednaný materiál podle požadavku připraví a řidič tento materiál předá v ordinaci
společně s objednávkou materiálu ke kontrole splnění požadavku. Příjem materiálu pak lékař potvrdí
na rubu objednávky razítkem, podpisem a datem převzetí dodaného materiálu. Potvrzený tiskopis řidič
převezme a odevzdá nadřízenému.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 19 (celkem 20)
6. Související dokumentace
6.1
Přílohy
Příloha č. 1: Seznamy vyšetření
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka
Verze: 03 platná od 10.9.2014
Strana 20 (celkem 20)
Abecední seznam základních vyšetření
Biochemie:
Vyšetření
albumin
ALP
ALT
AMS
AMS pankreatická
ASLO
AST
bilirubin celkový
bilirubin konjugovaný
Ca
Ca ionizovaný
CEA
celkové bílkoviny
CK
Cl
c-reaktivní protein
Fe
glukosa
dostupnost
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac. dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac. dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac. dny
prac.dny
Statim
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
glukosový toleranční test
glykovaný hemoglobin
GGT
HCG
cholesterol
cholesterol HDL
cholesterol LDL
IgA
IgE
IgG
IgM
Index aterogenity
K
prac. dny
prac. dny
prac.dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac.dny
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
kreatinin
kyselina močová
LD
Lipáza
Mg
Na
odhad GF dle MDRD
P
PSA
PSA volný
RF
T3 trijodtyronin celkový
T4 thyroxin celkový
f-T3 thyroxin volný
f-T4 thyroxin volný
TSH thyreotropin
tyreoglobulin
tyreoglobulin autoprotilátky
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac.dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
prac. dny
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
pozn.
výpočet
analyzovat do 2 hodin
od odběru, v přítomnosti
stabilizátoru do 4 hodin
po domluvě
výpočet
separovat sérum do 2
hodin od odběru
výpočet
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 1 (celkem 30)
autoprotilátky proti mikros. antigenu
transferin
urea
prac. dny
prac. dny
prac.dny
ne
ne
ano
Vyšetření
analýza krev. nátěru
kompletní krevní obraz (7 par.)
kompletní hemogram (+ 5p. diff.)
retikulocyty
sedimentace
akt. part. trombopl. test APTT
dostupnost
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
Statim
ne
ano
ne
ne
ano
ano
tromboplastinový test (Quick)
prac.dny
ano
dostupnost
prac. dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
prac.dny
Statim
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
Hematologie:
pozn.
vyšetřit do 4 hodin od
odběru
vyšetřit do 6 hodin od
odběru
Moč:
Vyšetření
albumin v moči (ACR)
AMS v moči
celkové bílkoviny
celkové bílkoviny odpad
P
P odpad
glukosa
glukosa odpad
Mg
Mg odpad
Ca
Ca odpad
Cl
Cl odpad
K
K odpad
kreatinin
kreatinin odpad
kyselina močová
kyselina močová odpad
Na
Na odpad
urea
urea odpad
moč chem. + mikroskop.
moč chemicky
sed.moč.kvant. (Hamburger)
clearance globální
pozn.
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
výpočet
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 2 (celkem 30)
F-2 Podorobný popis vyšetření
Biochemie - sérum
Albumin
ALB
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
zabraňte hemolýze. Lipemie zkresluje výsledky
3 ml
30 dnů
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
14
18
60
-
do
-
14
18
60
99
muži
ženy
38 32 35 34 -
jedn.
g/l
54
45
50
48
ALP (alkalická fosfatasa)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
ALP
sérum
plast bez úpravy
3 ml
3 dny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2
5
7
9
12
14
16
18
-
do
2
5
7
9
12
14
16
18
99
1.58
1,92
1,92
1,92
1,92
2,12
1,32
0,97
0,50
muži
-
7,67
6,52
7,67
5,75
5,60
6,72
7,43
5,52
2,28
ženy
1,58 1,92 –
1,92 1,92 1,92 1,53 1,30 0,58 0,50 -
7,67
6,52
7,67
5,75
7,28
5,60
3,53
2,07
2,10
ALT (alaninaminotransferasa)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
kat/l
ALT
sérum
plast bez úpravy
3 ml
vynechejte svalovou námahu před odběrem, zabraňte hemolýze
3 dny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
0.1
muži
0.83
ženy
0.1 0.83
jedn.
kat/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 3 (celkem 30)
AMS (-amylasa)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
AMS
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
muži
do
ženy
0.20
-
jedn.
kat/l
1.66
AMS pankreatická
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
AMS-P
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
muži
do
ženy
0.13
-
jedn.
ASLO (anti-streptolysin O)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
kat/l
0,88
ASLO
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
ženy
muži
0
-
200.0
AST (aspartátaminotransferasa)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
kU/l
AST
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
fyzická námaha před odběrem je nevhodná. Vadí hemolýza a trombolýza
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0 - 2
2 - 99
-
do
muži
0,1 1,33
0.1 0.83
ženy
0,1 1,33
0.1 0.83
jedn.
kat/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 4 (celkem 30)
Bilirubin celkový
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
BILIT
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
zabraňte hemolýze. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2d
3d
5d
7d
9d
-
do
1d
>
4d
6d
8d
muži
ženy
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
Bilirubin konjugovaný
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mol/l
85.0
153
204.0
221
153
20.5
BILID
sérum
plast bez úpravy
3 ml
zabraňte hemolýze. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)
5 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
muži
do
ženy
0,1
-
5,1
CEA
jedn.
mol/l
CEA
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
muži
do
ženy
0
-
5
CRP (c-reaktivní protein)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
g/l
CRP
sérum
plast bez úpravy
5 ml
3 dny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.0
-
5.0
jedn.
mg/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 5 (celkem 30)
Celková bílkovina
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
CB
sérum
plast bez úpravy
3 ml
zabraňte při odběru venostáze. Koncentrace celkové bílkoviny je o 4 až 8 g/L nižší při odběru od
ležícího pacienta než u stojícího
3 dny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1M
1
16
>
do
1M
1
16
muži
ženy
46.0
48.0
60.0
65.0
-
jedn.
g/l
68.0
76.0
80.0
87.0
Fosfor
P
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2
11
60
-
do
2
11
60
99
muži
0,74 -
ženy
1.45 - 2,16
1,45 - 1,78
0,87 - 1,45
1,200,9 - 1,32
jedn.
mmol/l
Glukosa
GLU
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden (odběr bez antiglykolytické přísady znamená značné snížení stability vzorku)
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
19
-
do
16
99
muži
ženy
3,3
3.3
-
5,5
5,6
jedn.
mmol/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 6 (celkem 30)
Glykemický profil
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden (odběr bez antiglykolytické přísady - značné snížení stability vzorku)
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
kód:
GL01
GL04
GL06
GL08
GL10
GL11
GL12
GL13
GL15
GL17
GL19
GL20
GL22
glukosa v 01 hod.
glukosa v 04 hod.
glukosa v 06 hod.
glukosa v 08 hod.
glukosa v 10 hod.
glukosa v 11 hod.
glukosa v 12 hod.
glukosa v 13 hod.
glukosa v 15 hod.
glukosa v 17 hod.
glukosa v 19 hod.
glukosa v 20 hod.
glukosa v 22 hod.
Orální glukosový toleranční test
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
OGTT
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1) dieta 3 dny před pokusem by měla být bohatá na sacharidy (125 - 150 g/d)
2) noční lačnění má trvat 10 hodin, nejvíce 14 hodin (je dovoleno pít vodu)
3) odebere se vzorek krve nalačno
4) podá se 75 g glukózy v 250-350 ml vody (čaje), u dětí 1,75 g/kg ideální hmotnosti ve 20% roztoku
(maximálně 75 g), u těhotných 100 g glukózy a vypije se během 5 - 15 minut
5) odebere se vzorek krve za 2 hodiny. Pacient během testu nepije, nejí, nekouří a je v klidu
Referenční meze:
glukosa nalačno
<5,6
< 7.0
> 7.0
tolerence
normální
porušená GT
diabetes mellitus
120 minut
< 7.0
7.8 - 11.0
> 11.0
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
věk od
-
jedn.
mmol/l
GLYHB
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dkonale promíchejte krev s protisrážlivým činidlem. Pacient nemusí být nalačno. Doporučený
interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3-4 měsíce, pro diabetiky 2. typu 6 měsíců
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
muži
do
ženy
20
-
42
45
<
>
40
60
60
jedn.
mmol/mol
kompenzace diabetu:
výborná:
uspokojivá:
neuspokojivá:
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 7 (celkem 30)
GGT (gammaglutamyltransferasa)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
GGT
sérum
plast bez úpravy
3 ml
odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od 0 - 1M
1M 1
1 16
16 99
do
muži
0,1 -9,8
0,1 - 5,45
0,10 – 1,02
0,1 – 1,77
ženy
0,1-9,8 kat/l
0,1- 5,45
0,1- 1,2
0,1- 1,10
hCG
jedn.
HCG
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
0
muži
2.6
ženy
0 5,0
Hořčík
jedn.
U/l
MG
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
zabraňte při odběru venostáze a hemolýze
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
muži
do
6t
1
15
ženy
0.70
0.70
0.80
0.73
-
1.20
1.00
1.00
1.06
jedn.
mmol/l
µmol/l
Chloridy
CL
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1
>
do
1
muži
ženy
98.0
98.0
-
113.0
107.0
jedn.
mmol/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 8 (celkem 30)
Cholesterol
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
CHOL
sérum
plast bez úpravy
3 ml
odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
5
10
15
-
muži
do
5
10
15
99
ženy
1,5
1,5
1,5
1,5
- 4,6
- 4,7
- 4,8
- 5,0
Cholesterol HDL
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
HDL
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné
3 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
1,0
muži
1,6
ženy
1.2 1,6
Cholesterol LDL
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
LDL
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné
3 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0,5
-
3.00
Index aterogenity
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
INDAT
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
0,5 - 3,5
ženy
j.
jedn.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 9 (celkem 30)
IgA
IGA
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
3m
6m
1
2
5
9
13
do
novorozenci
3m
6m
1
2
5
9
13
>
muži
ženy
nedokazatelné
0.05 - 0.50
0.08 - 0.80
0.30 - 1.40
0.30 - 1.20
0.40 - 1.80
0.60 - 2.20
0.70 - 2.30
0.70 - 4.00
IgG
jedn.
g/l
IGG
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
1m
4m
7m
1
3
6
10
13
do
novorozenci
3m
6m
1
2
5
9
13
>
muži
ženy
7.0
2.5
1.8
3.0
3.5
5.0
6.0
7.0
7.0
-
16.0
7.5
8.0
10.0
10.0
13.0
13.0
14.0
16.0
IgM
jedn.
g/l
IGM
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
1m
3m
6m
1
2
5
9
13
do
novorozenci
3m
6m
1
2
5
9
13
>
muži
ženy
0.1
0,1
0.2
0.30
0.40
0.40
0,40
0,40
0.40
-
0.3
0,7
1.0
1.0
1.40
1.80
1,60
1,5
2.30
jedn.
g/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 10 (celkem 30)
IgE
IGE
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
0
1
6
10
15
>
1
5
9
15
muži
ženy
310 15 40 35 -
jedn.
kU/l
12
50
75
160
100
Kalium
K
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
zabraňte hemolýze. Nepoužívejte při odběru tenké jehly. Odběr bez manžety nebo jen s krátkým
zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou je nevhodné. Hemolytická séra neměříme
1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
muži
do
6t
1
15
ženy
4.70
4.00
3.60
3.80
-
jedn.
mmol/l
7.50
6.20
5.90
5.00
Kreatinin
KREA
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od 0 1 3 5 7 9
11 13 15 >
muži
do
1
3
5
7
9
11
13
15
62.0
-
ženy
15
21
27
28
35
34
46
50
106.0
-
jedn.
mol/l
37
36
42
52
53
65
70
77
44.0 -
80.0
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 11 (celkem 30)
Kreatinkinasa
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Preanalytická úprava vzorku:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
CK
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo
opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze
oddělit krevní elementy do 30 minut po odběru
5 dnů
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
0.23
muži
3.24
ženy
0.20 2.85
Kyselina močová
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mol/l
UA
sérum
plast bez úpravy
3 ml
5 dnů
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
1
muži
do
16
16 >
ženy
120
2020 - 414.0
-
jedn.
mol/l
320
142.0 - 389.0
LD (laktátdehydrogenasa)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
LD
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
zabraňte hemolýze, významně ovlivňuje výsledky
3 dny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
2.25
-
3,75
ženy
2,25 - 3,55
jedn.
ukatl/l
Lipáza
LPS
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.20
-
jedn.
1.12
kat/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 12 (celkem 30)
Natrium
NA
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
15
>
do
6t
15
muži
ženy
132.00
135.00
137.00
-
144.00
144.00
146.00
PSA (prostatický specifický antigen)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
PSA
sérum
plast bez úpravy
3 ml
odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty, nejdříve 2 týdny
po biopsii prostaty
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od 0 - 40
40 – 50
50 - 60
60 - 99
do
muži
ženy
0
0
0
0
.
-
1,8
2,2
3,9
6,9
f-PSA (prostatický specifický antigen volná frakce)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
g/l
FPSA
sérum
plast bez úpravy
3 ml
odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty, nejdříve 2 týdny
po biopsii prostaty. Stanovujeme automaticky, je-li hodnota celkového PSA > 4ug/l
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
ženy
0,25 - 1,0
K dg. Je důležité hodnotit f-PSA/PSA, hodnoty nad 0,20 nesvědčí pro malignitu
jedn.
ug/l
Poměr f-PSA/PSA
RPSA
-
do
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
muži
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
>
0.20
ženy
jedn.
j.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 13 (celkem 30)
RF (revmatoidní faktor)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
RF
sérum
plast bez úpravy
3 ml
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
muži
do
ženy
0
-
jedn.
kU/l
14
T3 (trijodtyronin celkový)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
T3
sérum
plast bez úpravy
3 ml
6 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od 0 - 1m
1m - 1
1 5
5 15
15 50
50 99
muži
do
ženy
0,2
1,0
1,6
1,3
1,2
0,6
-
jedn.
nmol/l
3.10
4,10
4,1
3,10
3,10
2,80
f-T3 (trijodtyronin volný)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FT3
sérum
plast bez úpravy
3 ml
6 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
3
-
jedn.
pmol/l
6
T4 (thyroxin celkový)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
T4
sérum
plast bez úpravy
3 ml
6 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0- 1M
1M – 1
1 - 5
5 - 100
-
do
muži
ženy
39 - 172
59 - 172
100 – 190
80 - 170l
jedn.
nmol/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 14 (celkem 30)
f-T4 (thyroxin volný)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
FT4
sérum
plast bez úpravy
3 ml
6 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
11
-
25
TSH (thyreotropin)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
pmol/l
TSH
sérum
plast bez úpravy
3 ml
6 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0 1m .
2 55 -
do
1m
2
55
99
muži
0,72
0,80
0,32
0,50
ženy
- 13,1
- 9,1
- 5,0
- 8,9
TG (tyreoglubulin)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mU/l
TG
sérum
plast bez úpravy
3 ml
6 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
55.0
Anti-TG (tyreoglobulin autoprotilátky)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
g/l
ATG
sérum
plast bez úpravy
3 ml
6 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
40
jedn.
kU/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 15 (celkem 30)
Anti-TPO (autoprotilátky proti mikrosomálnímu antigenu)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
ATPO
sérum
plast bez úpravy
3 ml
3 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0
-
35
Triacylglyceroly
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
kU/l
TGC
sérum
plast bez úpravy
3 ml
odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 - 14 hodin
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
do
6t
1
15
>
muži
ženy
0.78
0.88
1.18
0.60
-
1.18
2.22
1.64
1,7
Transferin
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
TRF
sérum
plast bez úpravy
3 ml
3 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
>
do
7d
1
muži
ženy
1.3
2.0
-
3.6
3.6
Urea
jedn.
g/l
UREA
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
před odběrem není vhodná vysokoproteinová dieta, nesmí se použít protisrážlivá činidla s
heparinátem amonným
5 dnů
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1
18
60
-
do
1
18
60
99
muži
ženy
1.4
1.8
2,5
2.9
-
6,8
6.4
7,4
8,3
jedn.
mmol/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 16 (celkem 30)
Vápník
CA
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
sérum
plast se separačním gelem
3 ml
při odběru zabraňte venostáze (nadměrnému zatažení manžetou)
3 dny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
2
12
60
-
muži
do
2
12
60
99
ženy
2,25
2.20
2,10
2,20
-
jedn.
mmol/l
2.75
2.70
2,55
2,50
Vápník ionizovaný
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
CAIO
výpočet
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
>
muži
do
6t
ženy
1.40
1.05
-
jedn.
mmol/l
1.50
1.45
Železo
FE
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
sérum
plast bez úpravy
3 ml
vzhledem k dennímu rytmu odebírat vždy v ranních hodinách
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
3
9
14
16
>
muži
do
3
9
14
16
ženy
3.6
3,6
3,8
3,6
8,8
-
32,4
-
jedn.
mol/l
20,6
25,2
27.0
32.4
6,6 -
30,4
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 17 (celkem 30)
Biochemie - moč
Albumin v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UMALB
moč
plast bez úpravy
10 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
nelze
Jako výsledek lze vydat hodnotu ACR (poměr Albumin v moči/Kreatinin v moči)
Referenční meze:
věk od do
ACR
Mikroalbuminurie
muži
ženy
<
3.50
< 2.50
0 – 20
Amyláza v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mg/mmol
mg/l
AMS
moč
plast bez úpravy
10 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
0.0
muži
8.16
ženy
0.0 7.50
Celková bílkovina v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
kat/l
UCB
moč
plast bez úpravy
10 ml
2 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
15
>
do
15
muži
ženy
0.00
0.00
-
0.10
0.10
jedn.
g/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 18 (celkem 30)
Celková bílkovina v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUCB
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
2 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
12
15
>
do
12
15
muži
ženy
0.00
0.00
0.00
-
0.07
0.12
0.15
Fosfor v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
g/24 hod.
UP
moč
plast bez úpravy
10 ml
2 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
15
>
do
15
muži
ženy
2.0
15,0
-
30.0
45.0
Fosfor v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUP
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
2 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
3m
6m
1
15
>
do
3m
6m
1
15
muži
ženy
1.2
1.3
0.8
0.7
15.0
-
2.3
2.1
1.6
1.5
45.0
Glukosa v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mmol/24 hod.
UG
moč
plast bez úpravy
10 ml
1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.0
-
1.0
jedn.
g/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 19 (celkem 30)
Glukosa v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUP
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.0
-
2,78
Hořčík v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/24 hod.
UMG
moč
plast bez úpravy
10 ml
2 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
15
>
do
6t
15
muži
ženy
0.80
1.20
30
-
1.60
8.20
5.00
Hořčík v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUMG
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
2 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
1
15
>
do
1
15
muži
ženy
0.80
1.20
3.0
-
1.60
8.20
5.00
Chloridy v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mmol/24 hod.
UCL
moč
plast bez úpravy
10 ml
1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
8
15
>
do
6t
8
15
muži
ženy
2.0
15.0
40.0
64.0
-
10.0
35.0
70.0
176.0
jedn.
mmol/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 20 (celkem 30)
Chloridy v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUCL
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
7
15
>
muži
do
6t
1
7
15
ženy
0.3
2.8
22.0
51.0
50.0
-
1.4
5.6
73.0
131.0
200.0
Kalium v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mmol/24 hod.
UK
moč
plast bez úpravy
10 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
15
>
muži
do
15
ženy
36.0
25.0
-
46.0
125.0
Kalium v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUK
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
15
>
do
6t
1
15
muži
ženy
0.0
15.0
20.0
25.0
-
25.0
40.0
60.0
125.0
jedn.
mmol/24 hod
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 21 (celkem 30)
Kreatinin v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
UKREA
moč
plast bez úpravy
10 ml
5 dnů
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
6t
1
>
muži
do
6t
1
ženy
1.20
1.00
5.70
-
jedn.
mmol/l
4.40
4.40
14.70
Kreatinin v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUKREA
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
5 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
1m
1
15
>
muži
do
1m
1
15
ženy
0.04
0.09
0.14
9
-
0.09
0.12
0.25
21.0
jedn.
mmol/24 hod.
7 - 14
Clearance kreatininu globální
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UCLEA
sbíraná moč, výpočet
plast bez úpravy
před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž.
Sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru, výšku a hmotnost pacienta
5 dnů
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Výsledky clearance kreatininu se vydávají formou komentovaného nálezu
Referenční meze (glomerulární filtrace):
věk od
1
1
1
6
1
3
13
30
40
50
70
-
do
2d
2d
2t
12m
3
13
30
40
50
70
99
muži
nedonošení
donošení
1,48 1,28 1.22 1,15 0,90 -
0.083
0.283
0.583
1.05
1.23
1.57
2.60
2,38
2,26
2,15
1,52
-
ženy
0.125
0.333
0.750
1.52
1.97
2.37
1,28 1,22 1,15 1,02 0,90 -
jedn.
ml/s/1.73 m2
2.38
2,26
2,15
1,90
1,52
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 22 (celkem 30)
Odhad glomerulární filtrace dle MDRD
Materiál:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
GLFOD
výpočet
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze (glomerulární filtrace):
věk od
-
muži
do
ženy
1.30
-
2.50
Kyselina močová v moči
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
ml/s/1.73 m2
UUA
moč
plast bez úpravy
vloučené množství kys. močové závisí na obsahu purinů v dietě, stanovení ovlivňuje fyzická zátěž
10 ml
3 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
1,5
-
4,5
Kyselina močová v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUUA
sbíraná moč
plast bez úpravy
vloučené množství kys. močové závisí na obsahu purinů v dietě, stanovení ovlivňuje fyzická zátěž.
Sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při pokojové teplotě, ne
v lednici. Na konci sběru moč důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a
odlít vzorek. Na žádance vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
3 dny
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
1,5
-
4,5
Natrium v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mmol/24 hod.
UNA
moč
plast bez úpravy
10 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
0
1m
15
>
do
1m
15
muži
ženy
1.0
17.0
40.0
-
17.0
180.0
220.0
jedn.
mmol/l
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 23 (celkem 30)
Natrium v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
DUNA
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6m
1
7
15
>
do
6m
1
7
15
muži
ženy
0.0
10.0
20.0
50.0
40.0
-
10.0
30.0
60.0
120.0
220.0
Urea v moči
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mmol/24 hod.
UUREA
moč
plast bez úpravy
růst bakterií ve vzorku a vysoký obsah amoniaku v atmosférickém vzduchu, stejně jako kontaminace
amoniakem, mohou způsobit chybně vyšší výsledek
10 ml
1 týden
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
220.0
ženy
-
400.0
Urea v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUUREA
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
1 týden
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
1t
6t
1
15
>
do
1t
6t
1
15
muži
ženy
2.5
10.0
33.0
67.0
430.0
-
3.3
17.0
67.0
333.0
710.0
jedn.
mmol/24 hod.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 24 (celkem 30)
Vápník v moči
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
UCA
moč
plast bez úpravy
10 ml
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
6t
15
>
muži
do
6t
15
ženy
0.50
0.50
0.60
-
2.50
4.00
5.50
Vápník v moči - odpad
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
mmol/l
DUCA
sbíraná moč
plast bez úpravy
sběr moče do plastové lahve bez konzervačních přísad, uchovávat při 4-8 oC. Na konci sběru moč
důkladně promíchat, změřit objem s přesností +/- 10 ml (u dětí 1 ml) a odlít vzorek. Na žádance
vyznačit přesný objem moče a dobu sběru
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
0
15
>
do
15
muži
ženy
2.00
2.5
-
4.00
7,50
jedn.
mmol/24 hod.
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 25 (celkem 30)
Biochemie - moč chemicky a sediment
Moč chemicky
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
moč
plast bez úpravy
první ranní moč po důkladné hygienické očistě. Materiál doručit do laboratoře do jedné hodiny
10 ml
2 hodiny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
muži
do
pH
ketolátky
bilirubin
urobilinogen
bílkovina
krev
glukosa
nitrity
ženy
5
0
0
0
0
0
0
0
6
jedn.
j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
arb. j.
Moč sediment
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Odebrané množství:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
moč
plast bez úpravy
první ranní moč po důkladné hygienické očistě. Materiál doručit do laboratoře do jedné hodiny
10 ml
2 hodiny
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
muži
do
leukocyty
erytrocyty
epitelie
válce
ženy
0
0
0
0
Hamburgerův sediment
Materiál:
Odběr do:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
arb.j.
arb.j.
arb.j.
arb.j.
UCASH, UOBJH, UERYH, ULEUH, UVALH
moč
plast bez úpravy
sběr moči do plastové sběrnéh lahve bez konzervačních přísad. Sběr přesně 3 hodiny, doba sběru
musí být na žádance udána na minutu přesně. Moč dodat do laboratoře nejdéle do 30 minut po
ukončení sběru
nutno zpracovat ihned po dodání do laboratoře
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
erytrocyty
leukocyty
hyalinní válce
ostatní válce
muži
ženy
0
0
0
0
-
35
70
1
jedn.
/s
/s
/s
/s
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 26 (celkem 30)
Hematologie
Krevní obraz
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
Referenční meze:
hemoglobin
věk od
0
10d
1m
6m
1
15
>
>
>
>
>
-
-
-
4,1
-
6.0
4.7
3.5
4.2
4.0
-
153
ženy
jedn.
j.
0.70
0.49
0.45
0.40
0.45
0.35 -
0.50
-
ženy
jedn.
1012 j./l
7.0
5.5
4.5
5.0
5.0
5.7
3,6 -
5,0
WBC
muži
do
10d
4
15
10.0
6.0
5.0
3,9
-
20.0
12.0
10.0
10.0
250
140
-
410
400
80
-
100
ženy
jedn.
109 j./l
ženy
jedn.
109 j./l
ženy
jedn.
fl
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
pg
PLT
muži
do
3d
MCV
muži
do
MCHC
muži
do
barvivo ery
věk od
-
115 -
muži
střední barevná koncentrace ery
věk od
0.50
0.38
0.30
0.30
0.35
0.50
jedn.
g/l
230.0
180.0
150.0
130.0
150.0
RBC
do
10d
1m
6m
1
15
střední objem ery
věk od
-
muži
0.38
trombocyty
věk od
0
3d
-
ženy
180.0
150.0
110.0
110.0
110.0
168
Hct
do
10d
1m
6m
1
15
leukocyty
věk od
0
10d
4
15
muži
128
erytrocyty
věk od
0
10d
1m
6m
1
15
Hb
do
10d
1m
6m
1
15
hematokrit
věk od
0
10d
1m
6m
1
15
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
1 den
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
0,32
-
0,36
27
-
33
MCH
do
muži
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 27 (celkem 30)
Diferenciální rozpočet leukocytů
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
basofilní granulocyt
věk od
-
do
muži
0
-
0.01
0
-
0.05
0,15
-
0,35
0.03
-
0.10
0.40
-
0,75
0
-
0.05
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
ženy
jedn.
j.
eosinofilní segment
věk od
-
do
muži
lymfocyt
věk od
-
do
muži
monocyt
věk od
-
do
muži
neutrofilní segment
věk od
-
do
muži
neutrofilní tyč
věk od
-
do
muži
Retikulocyty
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
RTC
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou K2EDTA
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
1 den
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
5
-
15
jedn.
/1000 ery
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 28 (celkem 30)
Hematologie - koagulace
APTT (aktivovaný parciální trombolastinový čas)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
APTT
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
8 hodin
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
muži
do
novorozenci
15 >
ženy
1.00
0.80
-
1.50
1.30
Sedimentace erytrocytů
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
jedn.
j.
FW1
plná krev
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle odběrového systému
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla
pracovní dny
v den doručení (odpoledne)
nelze
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
1 - 10
3 – 20
1
3
ženy
- 11
- 21
Tromboplastinový test (Quick)
Materiál:
Odběr do:
Odebrané množství:
Poznámka k odběru:
Stabilita při 4 - 8 °C:
Dostupnost rutina:
Odezva rutina:
Dostupnost STATIM:
Odezva STATIM:
jedn.
mm/h
mm/ 2 h
QUICK
plasma
plast s protisrážlivou přísadou citrát sodný
dle typu zkumavky
dodržovat poměr objemu krve a protisrážlivého činidla. Po odběru vzorek promíchat
1 měsíc
denně
v den doručení (odpoledne)
denně,
do 1 hodiny od doručení materiálu
Referenční meze:
věk od
-
do
muži
ženy
0.80
-
1.20
jedn.
INR
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 29 (celkem 30)
Seznam použitých zkratek
ALP
alkalická fosfatáza
ALT
alaninaminotransferáza
APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test
AST
asparátaminotransferáza
B
krev
BE
Base excess
Ca
vápník
CaI
vápník ionizovaný
CB
celkové bílkoviny
CEA
karcinoembryonální antigen
CIK
cirkulující imunokomplexy
CK
kretinkináza
CRP
c-reaktivní protein
d
den
ELFO elektroforéza
Ery
erytrocyty
Fe
železo
f-PSA prostatický specifický antigen - volný
f-T4
tetrajodthyronin - volný
GGT gama-glutamyltransferáza
hCG
lidský choriový gonadotropin
HDL
lipoproteidy o vysoké hustotě
IČP
identifikační číslo pracoviště
IČZ
identifikační číslo zařízení
IgA
imunoglobulin A
IgE
imunoglobulin E
IgG
imunoglobin G
IgM
imunoglobin M
K
kalium
Cl
chloridy
K3EDTA draselná sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové
LD
laktátdehydrogenáza
LDL
lipoproteidy o nízké hustotě
Leu
leukocyty
Mg
hořčík
MZ
Ministerstvo zdravotnictví
Na
natrium
OGTT orální glukózo-toleranční test
OKB
Oddělení klinické biochemie
P
fosfor
PSA
prostatický specifický antigen
t
týden
TGC triacylglyceroly
TSH
thyreostimulační hormon
U
moč
Název dokumentu: VD.Vim 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1 Seznam vyšetření
Verze: 02, platná od 10.9.2014
Zpracoval: MUDr. Přemysl Kotoul
Schválil: MUDr. Přemysl Kotoul
Strana 30 (celkem 30)
Download

Laboratorní příručka - synlab Czech Republic