Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 1 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské
nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter.
Laboratorní příručka
Zpracovala RNDr. Eva Dvorská
Kontrolovala RNDr. Marcela Kučerová
Schválila MUDr. Katarína Klosová
1
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 2 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
A-1 Předmluva
Tuto laboratorní příručku předkládáme zejména lékařům a zdravotním sestrám jako přehledný zdroj
informací o naší laboratoři, zásadách odběru, způsobu požadování vyšetření a vydávání výsledků, spektru
prováděných laboratorních testů, interpretaci výsledků a dalších souvislostech laboratorního vyšetřování.
Závěrečnou části tvoří některé užitečné návody pro pacienty a oddělení.
Příručka byla tvořena v souladu s požadavky stanovenými normou EN ISO 15189 za pomoci systému SLP®
verze 3.24.01. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.
Pracovníci Laboratoře klinické biochemie a hematologie
Městské nemocnice v Odrách
2
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 3 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
A-02 Obsah
A-1 Předmluva
A-02 Obsah
B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje
B-02 Základní informace o laboratoři
B-03 Zaměření laboratoře
B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště
B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení
B-06 Spektrum nabízených služeb
B-07 Popis nabízených služeb
C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků – základní informace
C-02 Požadavkové listy (žádanky)
C-03 Požadavky na urgentní vyšetření
C-05 Používaný odběrový systém
C-06 Příprava pacienta před vyšetřením
C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
C-08 Odběr vzorku
C-09 Množství vzorku
C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
C-12 Informace k dopravě vzorků
C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu
D-01 Příjem žádanek a vzorků
D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků
D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech
E-02 Informace o formách vydávání výsledků
E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv
E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům
E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření
E-06 Změny výsledků a nálezů
E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku
E-08 Konzultační činnost laboratoře
E-09 Způsob řešení stížností
E-10 Vydávání potřeb laboratoří
F-01 Abecední seznam vyšetření
G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení
3
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 4 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje
Organizace
Identifikační údaje
Typ organizace
Číslo účtu
Ředitel nemocnice
Adresa
Městská nemocnice v Odrách
IČO – 0066183596, IČP – 88005000
příspěvková
1765125379/0800
Ing. Martin Šmaus
Nadační 1, 742 35 Odry
Název laboratoře
Adresa
Umístění
Okruh působnosti laboratoře
Laboratoř klinické biochemie a hematologie
Nadační 1, 742 35 Odry
budova nemocnice, hlavní vchod, 1. patro
pro akutní a neakutní lůžkovou péči
pro ambulantní péči
MUDr. Katarína Klosová
Vedoucí klinické laboratoře
(lékař, odbornost 801)
Zástupce vedoucího, odborný
pracovník a manažer kvality
Odborný pracovník (odbornost 801)
RNDr. Eva Dvorská
RNDr. Marcela Kučerová
B-02 Základní informace o laboratoři
Centrální příjem a úsek biochemie
Úsek hematologie
Pohotovostní služba
Vedoucí laboratoře MUDr. Klosová
Zástupce vedoucího a manažer kvality
RNDr. Dvorská
Odborný pracovník RNDr. Kučerová
e-mail
Telefon
556 778 151
556 778 150
556 778 184
Dostupnost informací
Pondělí – pátek od 6.30 do 18.30 h
Pondělí – pátek od 6.30 do 18.30 h
Pondělí – pátek od 18.30 do 6:30 h
Sobota, neděle a svátky nepřetržitě
Pondělí – pátek od 8 do 14 h
556 778 177
728 373 241
558 778 174 Pondělí – pátek od 6:30 do 15 h
732 438 462
556 778 174 Pondělí – pátek od 8 do 10 h
602 550 047
[email protected]
B-03 Zaměření laboratoře
Laboratoř klinické biochemie a hematologie je součástí zdravotnického zařízení Městské nemocnice
v Odrách, příspěvkové organizace.
Zabývá se biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů
humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, základní
hematologická a koagulační vyšetření a konzultační služby.
4
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 5 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště
Laboratoř KBH Městské nemocnice v Odrách je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801
a v roce 2014 úspěšně absolvovala Audit II NASKL podle normy ISO 15189:2007 v platném znění.
B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení
Městská nemocnice v Odrách poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Laboratoř
zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.
Organizačně je laboratoř uspořádána do tří úseků: klinické biochemie, vyšetření moči a hematologie.
Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení
- Městské nemocnice v Odrách, praktických lékařů a odborných lékařů specialistů v Odrách.
Rutinní provoz v laboratoři trvá od 6:30 do 14:30 hodin. Zbývající část dne, soboty, neděle a svátky pokrývá
pohotovostní služba. Tomu odpovídá časová dostupnost akutních a ostatních vyšetření (podrobně jsou
specifikována v kapitole B-07 Popis nabízených služeb):
Všední dny
6:30– 14.00 h
Všední dny
14:00 – 6:30 h,
sobota, neděle, svátky
příjem materiálu pro akutní i ostatní vyšetření, jeho zpracování, analýza,
kompletace a výdej výsledků
příjem materiálu a jeho zpracování, provedení pouze akutních analýz a výdej
výsledků, uschování materiálu pro ostatní vyšetření
B-06 Spektrum nabízených služeb
Laboratoř poskytuje:
- základní biochemická, hematologická a koagulační vyšetření krve
-
specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, kardiálních markerů, PSA, proteinových
frakcí, některých lékových koncentrací, protilátek a dalších analytů)
-
konzultační služby
-
vyšetření pro veterinární účely
-
komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním
informačním systému.
B-07 Popis nabízených služeb
Úplný výčet prováděných vyšetření podává F-01 Abecední seznam vyšetření. Všechny jeho položky lze
rozdělit do dvou skupin – na vyšetření akutní (dostupná nepřetržitě v rutinním či pohotovostním provozu) a
ostatní (dostupná denně od pondělí do pátku, případně 1 – 2 × týdně pouze během rutinního provozu). Na
tomto místě uvádíme pouze přehled akutních vyšetření:
5
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 6 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Přehled akutních vyšetření
Materiál
Krev (sérum, plazma)
Krev nesrážlivá
Moč
Krev
Akutní vyšetření
Na+, K+, Cl-, Ca2+, fosfáty, Mg2+, urea, kreatinin, kyselina močová, celková
bílkovina, albumin, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, AMS, ALT, AST,
ALP, CK, troponin I, myoglobin, cholesterol, triglyceridy, glukóza, CRP,
teofylin, digoxin
laktát (pouze plazma)
krevní obraz
protrombinový čas (PT, Quickův test), fibrinogen,
aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT),
D-dimery
AMS
chemické a morfologické vyšetření moče
pH, pCO2, pO2 (acidobazická rovnováha)
Akutní vyšetření lze žádat v době rutinního provozu také jako statimová. Během pohotovostní služby jsou
všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce považovány za statimové. Materiál na všechna
statimová vyšetření je nutno předat službě laboratoře osobně (zvonek na příjmovém okénku)! Statimová
vyšetření mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí. Jsou určena
pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit
péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat
všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně
vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem.
Doba od doručení materiálu do laboratoře do oznámení výsledku (TAT) je u každého akutního vyšetření
uvedena v F-01 Abecední seznam vyšetření.
Ostatní (neakutní) vyšetření požadovaná během pohotovostní služby budou z dodaného vzorku provedena
v době následujícího rutinního provozu.
Vyšetření cizinců a samoplátců se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Žádanku je třeba
jasně označit slovem „Samoplátce“. Aktuální hodnota bodu je 1,10 Kč. Pacient obdrží v laboratoři účet, který
proplatí v pokladně Městské nemocnice, a po předložení potvrzení o zaplacení laboratoř vyšetření provede.
Vyšetření pro veterináře se provádí na základě požadavků veterinárního lékaře. Na žádance musí být
uvedeno jméno majitele zvířete, který v laboratoři obdrží účet, zaplatí v pokladně Městské nemocnice a
potvrzení o zaplacení následně předloží v laboratoři. Aktuální hodnota bodu je 1,10 Kč.
C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků – základní informace
Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz F-01 Abecední seznam
vyšetření. Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz G-01 Pokyny pro pacienty a
oddělení. Vyplnění požadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz C-07 Identifikace pacienta na
žádance a označení vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz C-05
Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat, viz C-09 Množství
vzorku. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz E-05 Opakovaná a
dodatečná vyšetření.
6
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 7 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Další dokumenty manuálu pro odběry primárních vzorků:
C-02 Požadavkové listy (žádanky)
C-03 Požadavky na urgentní vyšetření
C-06 Příprava pacienta před vyšetřením
C-08 Odběr vzorku
C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
C-12 Informace k dopravě vzorků
C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu
C-02 Požadavkové listy (žádanky)
Základním požadavkovým listem je poukaz na laboratorní vyšetření Městské nemocnice v Odrách, určený
pro současné vyšetření více materiálů, nebo elektronicky pořízená žádanka (v případě lékařů Městské
nemocnice využívajících NIS ProSoft).
Lze použít i jiných požadavkových formulářů, vždy však musí obsahovat následující údaje:
-
kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)
číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců)
příjmení, jméno a tituly pacienta
adresa místa pobytu pacienta v České republice
základní a další diagnózy pacienta
věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce
datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním
informačním systémem po přijetí žádanky)
identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno
lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky
kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení
urgentnost dodání, pokud je vyšetřování požadováno ve statimovém režimu (požadavek se vyznačí
slovem „STATIM“)
požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům)
Nepovinné, fakultativní údaje:
V rubrice Jiné doplňující údaje lze uvést klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační
účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek,
za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou
zátěží atd.), datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (doporučený údaj) a další informace.
V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně.
Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu .
Laboratoř nesmí přijmout
-
žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek
intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako
agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty
žádanky s razítkem ambulance.
7
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
-
-
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 8 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301
(pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně – tedy požadavek na vyšetření
dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let.
žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie).
Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních)
primárních vzorků.
Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo
žádanky.
C-03 Požadavky na urgentní vyšetření
Obecné pokyny
1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy.
V lůžkových zařízeních u nemocných
- právě přijatých v těžkém stavu
- u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu
- napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní
péče)
- před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné
laboratorní vyšetření.
V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k
vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření
mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný laboratorní nález, je
povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení.
2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do oddělení klinické
biochemie neprodleně po odběru.
3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede
analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky a vydávají se v podobě výsledkového listu
ihned po lékařské kontrole.
Aplikace na Laboratoř Městské nemocnice v Odrách
Laboratoř bude za statim vyšetření v době rutinního provozu (6:30 – 14:00 h) považovat pouze ordinace
splňující výše uvedené klinické a administrativní požadavky. Všechny vzorky doručené po 14. hodině a
během pohotovostní služby jsou vzhledem ke statimovému režimu laboratoře automaticky považovány za
statim. Rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu B-07 Popis nabízených služeb, případné změny
laboratoř včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním
možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření
statim nesmí zneužívat.
8
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 9 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
C-05 Používaný odběrový systém
Typ vzorku
Srážlivá
žilní krev
Nesrážlivá
žilní krev
(EDTA)
Nesrážlivá
žilní krev
(citrát 1 : 10)
Nesrážlivá
žilní krev
(EDTA +
fluorid,
oxalát +
fluorid)
Nesrážlivá
žilní krev
(heparin+
fluorid)
Nesrážlivá
kapilární
krev
(heparin)
Nesrážlivá
arteriální
krev
(heparin)
Ranní moč
Typ odběrového
materiálu – uzavřený
systém
Plastová zkumavka
s akcelerátorem
srážení
Terumo VF-076SP - 5,5
ml, cihlově červená
Plastová zkumavka
s K3EDTA
Terumo VF-052STK - 2
ml, fialová
Typ odběrového
materiálu – otevřený
systém
Plastová zkumavka
se separačními
granulemi
Dispolab 1138 –
5,0 ml, bílá
Plastová zkumavka
s K3EDTA
Dispolab 1235 –
2,5 ml, zelená
Plastová zkumavka
s citrátem 1 : 10
Terumo
VF-053SBCS07 2,7 ml, světle modrá
Plastová zkumavka
S K2-oxalátem a NaF
Terumo VF052SFX –
2 ml, šedá
Plastová zkumavka
s citrátem 1 : 10
Dispolab 1254 –
2,5 ml, růžová
Použití
Běžná biochemická
vyšetření
Krevní obraz,
diferenciální rozpočet
leukocytů,
glykovaný
hemoglobin
PT (Quickův test),
APTT, fibrinogen,
D-dimér
Plastová zkumavka
s Na2EDTA a KF
Dispolab 1223 –
2,5 ml, oranžová
Glukóza pro
diagnostiku DM,
oGTT, laktát
Mikrozkumavka
Eppendorf s Naheparinem a NaF
(příprava v laboratoři –
1,0 ml)
Kapilára s Liheparinem
(BioVendor GL 0012 –
20 ul) +
mikrozkumavka
Eppendorf se
systémovým roztokem
(v laboratoři)
Kapilára s Na, Li –
heparinem
Roche 3113507035 –
115 ul
Autosampler pro odběr
arteriální krve
Roche 3113434035
Glukóza pro
diagnostiku DM,
oGTT
Kalibrovaná plastová
zkumavka
MUF-Pro BSP 104 +
108,
12 ml + žlutý uzávěr
Vyšetření chemické a
močového
sedimentu, albumin v
moči
Glukóza pro
monitoring
ABR
ABR
9
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Sběr moče
Plastová sběrná láhev,
bez konzervace
Stolice na
okultní
krvácení
Výpotek
Odběrová zkumavka
QuikRead
(v laboratoři)
Zkumavka bez přísad
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 10 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Běžná biochemická
analýza moče, kreat.
clearance
Okultní krvácení
Biochemická analýza
výpotku
z
C-06 Příprava pacienta před vyšetřením
Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, nalačno, tj. 12 h po poslední
lehké stravě. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má
vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat aspoň 12
– 24 h před odběrem, nejlépe 3 dny. Jinak nutno uvést podávané léky na
žádance. Pacient nemá před odběrem kouřit, pít černou kávu a alkohol. Ráno
před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem 1/4 litru
neslazeného čaje (nikoliv černého) nebo vody.
Ranní moč
Střední proud první nebo druhé ranní moči po omytí zevního genitálu.
Sběr moče
Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče.
Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moči vhodným
a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin,
aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že
na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin
(voda nebo minerální voda).
Stolice na okultní Pacient nemusí před odběrem vzorku držet žádnou speciální dietu. Vitamin C
krvácení
do 2 g kyseliny askorbové denně ani suplementace železem neinterferují. Je
třeba vyloučit léky jako např. nesteroidní antirevmatika, které mohou
poškozením gastrointestinálního traktu způsobit krvácení.
Krev
Podrobné pokyny jsou obsaženy v části G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení, speciální poznámky ke
konkrétním vyšetřením v F-01 Abecední seznam vyšetření.
C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat.
Po kontrole přijatého materiálu a žádanky přidělí laborant každé žádance čtyřmístné laboratorní číslo (první
číslice odpovídá pořadí dne v týdnu), které červeně vyznačí na žádance a totéž číslo nalepí nebo napíše na
všechny zkumavky náležející k dané žádance. Poté laborant založí v LIS průvodku se shodným číslem, do
níž zadá identifikační znaky pacienta a ostatní povinné údaje z žádanky včetně požadovaných vyšetření.
Není-li na žádance uveden čas odběru, vloží do LIS údaj „00:00“. V případě požadavků v rámci NIS laborant
přijme průvodku ze sítě a pouze jí přiřadí laboratorní číslo. Dohledatelnost osoby provádějící tento postup je
zajištěna jejím přihlášením v LIS.
V okamžiku zařazení průvodky do zásobníku LIS jsou data přijatého pacienta softwarově zpracována ve
specifický nezaměnitelný čárový kód, který je automaticky vytištěn tiskárnou čárových kódů pro všechny
krevní vzorky. Na štítku je pod čárovým kódem viditelné čtyřmístné laboratorní číslo pacienta, typ materiálu,
označení urgentnosti požadavku (rutina/statim) a datum. Laborant obsluhující biochemický analyzátor po
10
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 11 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
porovnání údajů na štítku s identifikačními údaji na zkumavce nalepí štítek na příslušnou primární zkumavku.
Vzorky určené pro biochemická vyšetření dále zpracuje centrifugací. Dohledatelnost laboranta provádějící
tyto úkony je dána jeho přihlášením na biochemickém analyzátoru. Hematologické vzorky přebírá laborant
z úseku hematologie.
Vzorky se v laboratoři běžně nealikvotují, pouze v případě málo frekventovaných vyšetření prováděných
v následujících dnech se sérum převede do sekundární zkumavky typu Sorwall, k jejímuž označení se
dotiskne štítek s čárovým kódem, a tato se skladuje v lednici do doby analýzy.
Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce C-02 Požadavkové listy (žádanky).
C-08 Odběr vzorku
Odběr žilní krve
A. Uzavřený odběrový systém
-
Jehlu s ochranným krytem nasadíme do držáku.
-
Paži stáhneme turniketem a místo vpichu dezinfikujeme. Před vpichem nesmí pacient staženou paží
dlouho cvičit.
-
Kryt jehly odstraníme a provedeme venepunkci. Obinadlo rychle uvolníme, abychom neodebírali
stojící, ale volně proudící krev.
-
Do držáku vložíme první zkumavku a propíchneme membránu jejího uzávěru. Když začne krev
vytékat, uvolníme turniket. Během plnění zkumavku přidržujeme.
-
Jakmile se plnění zastaví, vyjmeme zkumavku z držáku a zkontrolujeme, zda byl nabrán správný
objem krve.
-
Postupně zavádíme všechny požadované zkumavky v následujícím pořadí:
1. zkumavka pro hemokultury
2. zkumavky bez přísad (základní biochemický odběr)
3. zkumavky pro hemokoagulaci
4. ostatní zkumavky s přísadami
-
Pokud odebíráme pouze krev na vyšetření hemokoagulace nebo D-dimeru, odebereme nejprve 5 ml
krve (tato krev se nepoužije) a teprve potom naplníme zkumavku na koagulační vyšetření.
Zabráníme tak kontaminaci vzorku tkáňovými složkami z místa odběru.
-
Po naplnění poslední zkumavky vyjmeme jehlu ze žíly a na místo vpichu přiložíme tampon, který si
pacient přitlačuje aspoň 3 minuty.
-
Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným
šetrným převrácením (pro sedimentaci desetinásobným).
B. Otevřený odběrový systém
-
Paži stáhneme turniketem a ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru stabilizujeme palcem
polohu žíly.
-
Místo dezinfikujeme a provedeme vpich odběrové jehly. Před vpichem nesmí pacient staženou paží
dlouho cvičit.
11
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 12 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
-
Obinadlo rychle uvolníme, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. Krev necháme volně
vytékat do připravených označených zkumavek. Postupně naplňujeme jednotlivé zkumavky v pořadí
uvedeném výše.
-
Po odebrání krve vytáhneme jehlu ze žíly a na místo vpichu přiložíme tampon, který si pacient
přitlačuje aspoň 3 minuty.
-
Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až
desetinásobným šetrným převrácením.
Ihned po odběru je nutno bezpečně zlikvidovat použitou jehlu i jednorázovou stříkačku. Jehlu ponecháme
na stříkačce a obojí vložíme do plastového kontejnéru na infekční odpad. Je třeba předejít zranění jehlou.
Odběr kapilární krve
Před odběrem má být prst dobře prokrvený, ruku lze případně nahřát pomocí teplé vody. Bříško prstu
potřeme dezinfekčním roztokem a stiskneme je tak, aby bylo co nejpevnější. Po provedení vpichu lancetou
první kapku krve setřeme a dále odebíráme krev
- pro stanovení glykémie – ke vznikající kapce přiložíme 20ul kapiláru a po jejím naplnění od konce ke
konci ji vložíme do zkumavky Eppendorf se systémovým roztokem. Zkumavku uzavřeme a obsah
intenzívně protřepeme.
- pro stanovení krevních plynů a ABR – lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka, ke
které se přiloží 115ul heparinizovaná kapilára, do níž se při vhodném sklonu krev sama nasává.
Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela
bez bublin. Po naplnění se do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a
pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na
acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Po ukončení odběru přiložíme na místo vpichu
kousek buničiny.
Použitou lancetu zlikvidujeme uložením do plastového kontejnéru na infekční odpad.
Odběr ranního vzorku moče
Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Moč je nutno analyzovat do 2 h
po odběru, při skladování v lednici do 4 h po odběru.
Sběr moče obecně
Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta.
Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu,
nikoliv do sběrné nádoby, a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po
uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Obsah
nádoby pacient dobře promíchá, změří objem s přesností na 10 ml a do zkumavky označené jménem odlije
asi 10ml vzorek.
Stolice na okultní krvácení
Odběr se provádí podle návodu přiloženého k odběrové zkumavce.
Odebraný biologický materiál před transportem uložíme na tmavém chladném místě, větší tepelné výkyvy
oběma směry jsou nevhodné. Materiál zásadně nevystavujeme slunečnímu záření.
Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz F-01 Abecední seznam vyšetření.
12
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 13 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Hlavní preanalytické faktory ovlivňující laboratorní výsledky
Zdroje variability před odběrem
- neovlivnitelné:
-
cyklické variace (cirkadiánní, cirkanuální, infradiánní, ultradiánní) a intraindividuální variabilita (její
hlavní složkou jsou necyklické a nepředpovídatelné variace)
-
pohlaví, rasa, věk
-
gravidita
- ovlivnitelné:
-
fyzická zátěž – podle intenzity a délky zátěže je nutno dodržet mezi odběrem biologického materiálu
a fyzickou námahou interval odpočinku v délce 24 – 48 hodin
-
dieta, resp. hladovění – pro většinu laboratorních vyšetření se doporučuje 10 – 12hodinové lačnění.
Delší lačnění je nevhodné, kratší nedostatečné. Rovněž je nutný příjem tekutin, protože
dehydratace pacienta ztěžuje vlastní odběr a zkresluje řadu parametrů včetně krevního obrazu.
-
léky – uplatňují se několika mechanismy: mění hladinu vyšetřované látky ovlivněním její produkce,
metabolismu a eliminace, mohou poškozovat některý orgán nebo interferovat s metodou stanovení.
Před zásadními laboratorními vyšetřeními se doporučuje podle možnosti léky aspoň 24 hodin
vynechat.
-
mechanické trauma – např. zvýšení myoglobinu, ALT, AST a CK po svalovém traumatu včetně
opakovaných intramuskulárních injekcí, zvýšení PSA po dráždění prostaty, mechanická hemolýza
erytrocytů po maratónském běhu nebo při chlopenních vadách
-
stres – zvyšuje hladinu některých hormonů, způsobuje pokles cholesterolu až o 60 % po infarktu
myokardu. Významným stresem je i probuzení. Důsledkem pooperačního stresu je pokles
tyreoidálních hormonů, transferinu a zvýšení feritinu a leukocytů (relativní neutrofilii).
Zdroje variability při odběru
-
načasování odběru krve – především u funkčních testů a farmakoterapii. U léků s krátkým
poločasem (desítky minut) je nutno odebírat v čase očekávaného peaku a v čase před další dávkou,
u léků s poločasem více hodin až dnů stačí obvykle odběr před další dávkou.
-
poloha při odběru – pro zajištění standardních podmínek odběru krve z loketní žíly je vhodné pro
stanovení většiny analytů zajistit polohu vsedě po dobu 15 minut před odběrem. Pro vyšetření
natriuretických peptidů se doporučuje 20 – 30 minut, pro vyšetření osy renin-angiotensin-aldosteron
je nutný noční odpočinek vleže beze změny polohy před odběrem.
-
výběr místa odběru – nevhodná je strana, na které byla provedena mastektomie, místo
s hematomem, velkými jizvami, paže se zavedenou infuzí
-
použití turniketu – pokud je vůbec nutné turniket používat, neměla by doba jeho naložení přesáhnout
15 s, v žádném případě však 1 minutu. Je-li turniket naložen za účelem určení místa vpichu, lze ho
pro vlastní odběr použít nejméně po 2 minutách uvolnění.
13
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 14 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
-
cvičení paží při naloženém turniketu se nedoporučuje
-
hemolýza
-
protisrážlivá činidla – zásadní chybou je použití nevhodného protisrážlivého činidla
-
kontaminace dezinfekčním prostředkem – týká se hlavně odběru kapilární krve pro ABR
-
kontaminace intersticiální tekutinou – při odběru kapilární krve je nevhodný přílišný tlak v okolí
vpichu
-
kontaminace infúzí – nedoporučuje se odběr z katetru určeného pro podávání nitrožilní výživy ani
odběr pod stejným turniketem ve zdánlivě dostatečné vzdálenosti místa odběru a nitrožilního katetru.
Kontaminace se projeví atypickým i několikanásobným zvýšením analytů přítomných v infúzi, dilucí
analytů s typickou koncentrací v plazmě, případně interferencí s analytickou metodou. Tyto problémy
se týkají rovněž koagulačních vyšetření. Jediným bezpečným způsobem je odběr žilní krve z opačné
končetiny nebo strany, než je zaveden infúzní katetr.
Zdroje variability mezi odběrem a analýzou
-
srážení – i nepatrně vysrážený vzorek zkresluje až znemožňuje vyšetření krevního obrazu včetně
diferenciálního rozpočtu a hemokoagulací
-
skladování, teplota, změna analytů v čase – tyto vlivy jsou uvedeny u jednotlivých komponent
C-09 Množství vzorku
Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru
Srážlivá krev (pro 20 analytů)
Nesrážlivá krev
Moč (chemické a morfologické vyšetření)
Moč sbíraná
5 ml
U otevřeného odběrového systému množství po rysku vyznačenou
na příslušné zkumavce;
u uzavřeného odběrového systému
je správný objem zaručen vakuem.
10 ml (u malých dětí 5 ml)
10 ml odlitých z celkového objemu
C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení a ambulancí v budově Městské
nemocnice v Odrách
Tato pracoviště si zajišťují transport materiálu samostatně ve vlastních plastových stojáncích. Veškeré
nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky
ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem.
Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi laboratoře osobně (zvonek na
příjmovém okénku)!
14
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 15 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu
Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů v terénu je prováděn tak, aby byly dodrženy časové
limity pro stabilitu analytů (viz C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu). Odebraný
biologický materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových obalech. Dovezený
materiál pro biochemická a hematologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další
předanalytické úpravy (zejména centrifugace krve) nebo analýzy.
Další informace k přepravě vzorků viz C-12 Informace k dopravě vzorků.
Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz F-01 Abecední seznam vyšetření.
C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče .
Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:
-
Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční.
-
Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je
důvodem k odmítnutí vzorku.
-
Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou
mají být viditelně označeny.
-
Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo
přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití,
potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.
Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.
C-12 Informace k dopravě vzorků
Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez
předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.
U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou
analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro
dopravu a příjem vzorku v laboratoři.
Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení
vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě).
Podrobné informace ke každému analytu v dokumentech F-01 Abecední seznam vyšetření, další informace
v dokumentech C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita a C-13 Informace o zajišťovaném svozu
biologického materiálu.
15
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 16 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu
Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace praktických lékařů v Odrách (Semperflex Optimit,
denně) a Jakubčovicích nad Odrou (každou středu, jinak na požádání). Do laboratoře je předán pouze
materiál vyšetřovaný v místě. Výsledky biochemických a hematologických vyšetřování jsou distribuovány
lékařům zabezpečeným spojením přes internet a v tištěné podobě pomocí svozu následující den. Svoz
zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů (viz E-10 Vydávání potřeb
laboratoří).
Svoz zajišťuje sanita vyjíždějící v 7:30 až 8:00 hodin, návrat v 8:30 až 9:00 hodin.
Materiál ve stojáncích je po odebrání v ordinaci vložen spolu se žádankami do kontejneru a dopraven do
laboratoře. Současně jsou v ordinaci předány výsledky z předchozího dne, prázdné stojánky a zkumavky.
Změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na
telefonním čísle 556 778 151 (centrální příjem laboratoře).
D-01 Příjem žádanek a vzorků
Identifikace pacienta na biologickém materiálu
Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně
příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo rok narození), jinak je nutné materiál odmítnout (viz
dále).
Pokud nádoba s biologickým materiálem nese z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jméno
pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní
identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).
Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž
jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno
srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a
dokumentace.
Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.
Při odesílání biologického materiálu do Laboratoře KBH Městské nemocnice v Odrách se k jedné žádance
dodají všechny odebrané biologické materiály, podmínkou je však současné dodání všech materiálů a
srozumitelná informace na požadavkovém listu. Materiál lze dodat do laboratoře bez žádanky pouze
v jediném případě – při monitorování glukózy u hospitalizovaných diabetiků, kdy je žádanka dodána s prvním
odběrem a další vzorky jsou provázeny výsledkovým listem.
Ambulantní diabetici, kteří si provádějí doma odběry na glykemický profil, dodají všechny materiály současně
se žádankou po dokončení odběrů. Na žádance i na odběrových zkumavkách jsou vyznačeny časy odběru.
Příjem žádanek a vzorků provádí zdravotní laborant u příjmového okénka, který kontroluje správné vyplnění
žádanky, přezkoumává kvalitu odebraného materiálu a jeho shodu se žádankou (viz D-02 Kriteria pro přijetí
nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků). Dohledatelnost osoby provádějící příjem je zajištěna
jejím přihlášením do LIS na příjmovém terminálu.
16
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 17 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních
vzorků
Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři
Odmítnout lze
-
žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se
zdravotní pojištovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího
lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta
a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoře komplementu neprovádějí
ani nezajišťují
-
žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace
lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie,
žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení,
-
žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací,
-
žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů
-
žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem,
nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska
nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených
pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu (viz C-02 Požadavkové listy (žádanky) a D-01
Příjem žádanek a vzorků)
-
nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi –
použití nesprávné odběrové nádobky, nedostatečný objem vzorku, vysrážení krve odebrané do
nádobky s antikoagulační přísadou apod. - viz F-01 Abecední seznam vyšetření
-
neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,
-
biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický profil hospitalizovaného diabetika, kdy se
žádanka do laboratoře dodá s prvním vzorkem).
D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu kontaktuje laboratorní pracovník u příjmu
zadavatele o nedostatečné identifikaci vzorku. Zadavatel svým odsouhlasením převezme zodpovědnost za
výsledek zpracovaného vzorku. V komentáři výsledkové zprávy je tato skutečnost uvedena.
Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance
Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance kontaktuje laboratorní pracovník u příjmu zadavatele a
vyžádá si chybějící údaje. Tyto údaje zaznamená na žádanku červeně spolu s uvedením, kdo telefonoval,
s kým hovořil a času hovoru. Není-li k dispozici údaj o zadavateli a aspoň základní identifikace nemocného,
materiál se neanalyzuje a likviduje.
17
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 18 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech
Výrazně patologické výsledky níže uvedených vyšetření se po vyloučení analytických příčin abnormálních
hodnot (kontrola vzorku, průběh reakční křivky) telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to,
zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Informace o hlášení se zapíše do
komentáře ve výsledkovém listu pacienta v LIS – uvede se čas hlášení a komu byl patologický výsledek
ohlášen. Hlásí se pouze výsledky v kritickém intervalu při prvním záchytu během hospitalizace, u
ambulantních pacientů vždy.
Biochemická vyšetření
Vyšetření
Dospělí
pod
nad
Děti
pod
nad
Jednot
ka
Na
122
160
130
150
mmol/l
K
2,8
6,0
3,0
6,0
mmol/l
Cl
80
120
85
125
mmol/l
Ca
1,8
2,9
1,8
2,9
mmol/l
Mg
0,6
0,6
1,5
mmol/l
P
0,6
mmol/l
3,0
Urea
20,0
12
mmol/l
Kreatinin
400
200
µmol/l
10,0 nový nález
15,0 diabetici
mmol/l
µmol/l
Glukóza
3,0
15,0
3,0
Bilirubin
200
100
ALT
10,0 ambulant
15,0 hospitaliz.
10,0
AMS
v séru,
plazmě
10,0
10,0
AMS v moči
20,0
20,0
Troponin I
1,2
µg/l
Myoglobin
200
µg/l
Digoxin
3,6
nmol/l
Teofylin
24
mgl/l
FT4
µkat/l
µkat/l
3
TSH
40
3
60
µkat/l
30
pmol/l
60
mU/l
pH
7,20
7,55
7,25
7,50
pCO2
2,5
7,0
3,0
6,0
pO2
5,0
5,0
kPa
Albumin
15
15
g/l
kPa
18
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 19 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Hematologická vyšetření
9
Leukocyty
< 2,0
10 /l
Hemoglobin
< 60
g/l
Trombocyty
Protrombinový čas
(Quick)
< 20
109/l
< 12
%
APTT
> 180
s
E-02 Informace o formách vydávání výsledků
Výsledky jsou vydávány v tištěné a elektronické podobě a v některých případech telefonicky.
Tištěné výsledky jsou vhazovány do uzamykatelných schránek na chodbě před laboratoří. Výjimečně se
předávají přímo pacientům - viz dokument E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům.
Elektronicky se výsledky odesílají on-line z LIS do NIS, případně lékařům v terénu prostřednictvím
Datového standardu MZdr ČR a datových sítí.
Telefonicky se hlásí
1. statimové výsledky subjektům, které nekomunikují prostřednictvím NIS – pracovník laboratoře
zaznamená do komentáře ve výsledkovém listu, komu a kdy byl výsledek ohlášen
2. výsledky s kritickými hodnotami - viz dokument E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech
Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitárky) a pacientům.
Telefonicky nebo elektronicky předané výsledky se vždy vydávají také v tištěné podobě.
E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv
Laboratorní výsledky se vždy vydávají v papírové podobě.
Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:
-
název laboratoře, která výsledek vydala
-
jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)
-
název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt
-
datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří
-
datum a čas tisku nálezu
-
název vyšetřovaného systému (skupiny)
19
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 20 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
-
nezaměnitelnou identifikaci vyšetření,
-
výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné
-
biologické referenční intervaly
-
v případě potřeby textové interpretace výsledků
-
jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které
mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)
-
identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu
E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům
Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:
-
pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz
s fotografií vydaný státní správou)
-
jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, děti s diabetem I. typu)
-
na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient
-
pokud na žádance chybí označení “osobně”, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že
výsledkový list lze pacientovi vydat
E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem,
provádět další vyšetření. Požadavek je v laboratoři zaznamenán na formulář F-14 Dodatečná vyšetření, kde
je uvedeno číslo původního vzorku, identifikace pacienta, datum a čas příjmu požadavku, identifikace
zadavatele i zapisovatele a požadované vyšetření.
U některých analytů je třeba respektovat omezení daná jejich stabilitou v biologickém materiálu. V tabulce
jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od
chvíle odběru:
Možnost provedení krevního nátěru
4 hodiny
Krevní obraz
5 hodin
Bilirubin ve vzorku bez přístupu světla
12 hodin
Glykemie
1 hodina
D Dimery
4 hodiny při teplotě 20 – 25 °C
PT (Quickův čas)
8 hodin při teplotě 20 - 25 °C
APTT
4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C
20
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 21 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutné odebrat nový
vzorek. Analýzy v této tabulce neuvedené lze doobjednat do 24 hodin od odběru (tj. po dobu, kdy laboratoř
skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při +4 až +8 °C).
E-06 Změny výsledků a nálezů
Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem PROSOFT Kroměříž se provádí
pro identifikaci pacienta nebo výsledkovou část.
A. Oprava identifikace pacienta
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava
příjmení a jména pacientů před odesláním výsledkového listu.
Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém PROSOFT nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se
oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod
pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení
záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.
Vedoucí laboratoře pověřuje osoby, které jsou oprávněny provádět opravy a změny identifikace pacienta v
databázi PROSOFT.
Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v
rámci oprav databáze.
Poznámka: Každý záznam pořízený editorem u identifikace se trvale drží v databázi, ale nastavení
PROSOFT neumožňuje jeho tisk.
B. Oprava výsledkové části
Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové
informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány. Pod pojem opravy nepatří
doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům.
Postup pro změnu nálezu výsledkového listu, který již byl autorizován a vydán požadujícímu
subjektu:
1.
V původním výsledkovém listu se přepíše kód pojišťovny číslem 999 a na místo chybného
výsledku se napíše „chyba“.
2.
V tisku výsledků se pomocí funkce F10 – Komentáře k žádance při tisku výsledků - vloží
text „Změna výsledku provedena dne DD.MM.RRRR. Původní hodnota stanovení (systém) (analyt)
byla (číslo nebo text) (jednotka), opravená hodnota je (číslo nebo text) (jednotka). Změnu provedl
(jméno) (podpis)“. Výsledkový list se vydá a kopi založí do C-E-05 Evidence opravených
výsledkových zpráv.
3.
Správné výsledky (všechny, i ty, u nichž k chybě nedošlo) se vloží do nově vytvořené
žádanky, vytisknou a vydají.
4.
Neshoda se zapíše do K-08 Knihy neshod a nápravných a preventivních opatření.
21
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 22 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže
nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky
vždy, následuje odeslání protokolu opraveného.
Opravu výsledků schvaluje vždy vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce nebo pověřený pracovník.
E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku
Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku (odpovídá
času uložení požadavku do databáze LISu) a čas tisku (jsou vytištěny na každém výsledkovém listu).
Časová dostupnost vyšetření je definována doporučením ČSKB jako časový interval mezi převzetím
biologického materiálu a zveřejněním výsledku. Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80 % dodaných
vzorků, zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové
analýzy je nutné odložit apod.
Dostupnost výsledků při indikaci statim se pohybuje v rozmezí 30 – 60 minut – podrobněji viz F-01 Abecední
seznam vyšetření. Dostupnost rutinních vzorků je v den indikace, nejpozději do 24 hodin. Pokud je vzorek
dodán k vyšetření v sobotu, neděli či ve svátek, jsou výsledky rutinních vyšetření dostupné v nejbližší
následující pracovní den. Jestliže se analýzy neprovádějí denně (elektroforéza, RF, ASLO), je výsledek
dostupný do týdne.
E-08 Konzultační činnost laboratoře
Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:
MUDr. Katarína Klosová, tel. 556 778 177, 728 373 241
RNDr. Eva Dvorská, tel. 556 778 174, 732 438 462
RNDr. Marcela Kučerová, tel. 556 778 174, 602 550 047
MUDr. Marek Wróbel, tel. 556 794 134 – pro hematologii
Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části
každého výsledkového listu.
E-09 Způsob řešení stížností
Laboratoř řeší stížnosti vnitrolaboratorní a externí z odesílajících pracovišť. Lze je podávat ústně, písemně,
telefonicky nebo e-mailem. O těchto stížnostech se vedou záznamy v C-K-02 Kniha stížností, kam se
zaznamenává číslo stížnosti, datum, popis stížnosti, stěžovatel, pracovník, který stížnost přijal, datum a
způsob vyřízení stížnosti.
Vedoucí pracovníci řeší stížnosti osobní i pracovní, stížnosti typu záměny vzorků, vydávání výsledků,
odběry, které nesplňují předepsaná kritéria. V případě osobních stížností ze strany laboratorního personálu
se řeší nápravná opatření individuálně a v případě závažného přestupku nebo hrubého porušení pracovní
kázně se toto řeší dále s vedením nemocnice.
22
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 23 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
E-10 Vydávání potřeb laboratoří
Lůžková oddělení a ambulance Městské nemocnice v Odrách a LDN si vyzvedávají v laboratoři
mikrozkumavky Eppendorf s Na-heparinem a NaF pro diagnostiku diabetu mellitu, mikrozkumavky
Eppendorf se systémovým roztokem pro monitorování glukózy na analyzátoru Super GLa a zkumavky pro
odběr stolice na okultní krvácení. Ostatní odběrové potřeby si oddělení objednávají u dodavatelské firmy.
Ambulantním pracovištím nespadajícím pod Městskou nemocnici vydává laboratoř veškerý odběrový
materiál a žádanky zdarma. Odběrový materiál je vydáván jednou týdně v počtu odpovídajícím počtu odběrů
dodaných do laboratoře v uplynulém týdnu, případně na vyžádání.
23
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 24 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
F-01 Abecední seznam vyšetření
ABR (acidobazická rovnováha a krevní plyny) - krev
Albumin - sérum
Albumin (mikroalbuminurie - index albumin/kreatinin) - moč
Albumin - výpotek
ALP (alkalická fosfatáza) - sérum
ALT (alaninaminotransferáza) - sérum
AMS (alfa-amyláza) - sérum
AMS (alfa-amyláza) - moč
AMS (alfa-amyláza) - výpotek
APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) - plazma
ASLO (antistreptolyzin O) - sérum
AST (aspartátaminotransferáza) - sérum
aTg (protilátky proti tyreoglobulinu) - sérum
aTPO (protilátky proti tyreoidální peroxidáze) - sérum
Bilirubin celkový - sérum
Bilirubin konjugovaný - sérum
Bílkoviny celkové - sérum
Bílkoviny celkové - výpotek
CK (kreatinkináza) - sérum
C-peptid - sérum
CRP (C-reaktivní protein) - sérum
hs-CRP (vysoce senzitivní CRP) - sérum, krev, plazma
D-dimér - krev, plazma
Diferenciál leukocytů mikroskopicky - krev
Digoxin - sérum
Draslík (K) - sérum
Draslík (K) - plazma
Draslík (K) - odpad močí za 24 h
Elektroforéza bílkovin - sérum
Feritin - sérum
Fibrinogen - plazma
Fosfor anorganický - sérum
Fosfor anorganický - odpad močí za 24 h
FPSA (volný prostatický specifický antigen) - sérum
Fragilita kapilár
FT3 (volný trijódtyronin) - sérum
FT4 (volný tyroxin) - sérum
Glomerulární filtrace dle CKD-EPI
Glukóza - sérum
Glukóza - plazma
Glukóza - krev
Glukóza - výpotek
Glukózový toleranční test (oGTT) - plazma
Glykovaný hemoglobin - krev
GMT (gama-glutamyltransferáza) - sérum
HCG (lidský choriogonadotropin) - sérum
Hořčík (Mg) - sérum
24
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 25 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Chloridy (Cl) - sérum
Chloridy (Cl) - odpad močí za 24 h
Cholesterol celkový - sérum
Cholesterol celkový - výpotek
Cholesterol HDL - sérum
Cholesterol LDL - sérum
Kreatinin - sérum
Kreatininová clearance (glomerulární filtrace) - sérum + moč
Krevní obraz - krev
Krvácivost
Kyselina močová - sérum
Kyselina močová - odpad močí za 24 h
Laktát - plazma
LD (laktátdehydrogenáza) - sérum
LD (laktátdehydrogenáza) - výpotek
Moč chemicky + sediment
Myoglobin - sérum
Okultní krvácení - stolice
PSA (prostatický specifický antigen) - sérum
Revmatoidní faktor - sérum
Sediment močový kvantitativně (Hamburger) - odpad močí za 60 s
Sodík (Na) - sérum
Sodík (Na) - odpad močí za 24 h
Teofylin - sérum
Triglyceridy (TGC) - sérum
Tromboplastinový čas (Quick) - plazma
Troponin I - sérum
TSH (tyreotropin) - sérum
Urea - sérum
Urea - odpad močí za 24 h
Vápník (Ca) - sérum
Vápník (Ca) - odpad močí za 24 h
Železo (Fe) - sérum
Upozornění: níže uváděné stability krevních vzorků se týkají odděleného séra nebo plazmy.
25
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 26 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
ABR (acidobazická rovnováha a krevní plyny) - krev
Zkratka v LIS:
abr
Kód VZP R/S:
81585
Odběr:
Nesrážlivá kapilární krev (heparin), Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a
krevních plynů – pokyn pro oddělení
Nesrážlivá arteriální krev (heparin)
Dostupnost:
24 h denně
Statim:
30 min
Indikace:
porucha vnitřního prostředí
Interpretace:
viz Interpretace výsledků ABR – informace pro lékaře
parametr
pohlaví
referenční meze
pH
jednotka
7,36 - 7,44
- muži
4,6 - 6,0
kPa
- ženy
4,3 - 5,7
kPa
BE
-3 - +3
mmol/l
BB
46 - 52
mmol/l
HCO3 akt.
22 - 26
mmol/l
HCO3 stand.
22 - 26
mmol/l
pO2
10,0 - 13,3
kPa
O2 sat.
0,950 - 0,980
1
pCO2
Albumin - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita vzorku:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
al
81329
Srážlivá žilní krev
Zabránit hemolýze. Lipémie zkresluje výsledky.
20 - 25 °C: 7 dnů, 4 - 8 °C: 4 týdny
24 h denně
60 min
monitorování pacientů s akutním jaterním onemocněním, podezření na jaterní cirhózu a
monitorování průběhu, edematózní stavy, určení prognózy u starších hospitalizovaných
pacientů, posouzení nutričního stavu
↓ těžké hepatopatie, proteinová malnutrice, akutní záněty, nádory, akutní stavy,
polyklonální a monoklonální gamapatie, vnější ztráty, ztráty do třetího prostoru, sepse,
šok, hyperhydratace, vrozená analbuminemie
↑ téměř vždy jde o pseudohyperalbuminémii (např. při dehydrataci)
věk
referenční meze
jednotka
0 - 1 rok
27 - 33
g/l
1 - 15 let
30 - 43
g/l
15 - 99 let
32 - 45
g/l
Albumin (mikroalbuminurie - index albumin/kreatinin) - moč
Zkratka v LIS:
ma
Kód VZP R/S:
81675
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita vzorku:
Ranní moč
První ranní moč odebraná před jakoukoliv fyzickou námahou.
20 - 25 °C: 24 h, 4 - 8 °C: 1 týden
26
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 27 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Dostupnost:
Poznámka:
v pracovních dnech do 14 h
Průkazem mikroalbuminurie jsou 2 pozitivní hodnoty získané v rozmezí 3 - 6 měsíců.
Indikace:
Interpretace:
marker generalizované cévní hyperpermeability, zachycení počátku nebo rizika diabetické
nefropatie
↑ počínající diabetická nefropatie, rozvoj hypertenze a kardiovaskulárního onemocnění
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
muži
15 - 99 let
0 - 2,5
g/mol kreatininu
ženy
15 - 99 let
0 – 3,5
g/mol kreatininu
Albumin - výpotek
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Dostupnost:
alv
81331
zkumavka bez přísad
24 h denně
Indikace:
Interpretace:
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
ALP (alkalická fosfatáza) - sérum
Zkratka v LIS:
alp
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita vzorku:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
81421/81147
Srážlivá žilní krev
Odebírat na lačno.
20 - 25 °C: 4 h, 4 - 8 °C: 3 dny
24 h denně
60 min
posouzení hepatobiliárních a kostních onemocnění
↓ hypotyreóza, hypofosfatémie, anémie, nedostatek vitaminu B12
↑ choroby jater a žlučových cest, choroby kostí, nedostatek vitamínu D, zhoubné
novotvary. Fyziologické zvýšení u dětí, třetí trimestr těhotenství.
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 1 rok
1,4 - 8,0
µkat/l
1 - 10 let
1,12 - 6,2
µkat/l
10 - 15 let
1,35 - 7,5
µkat/l
15 - 99 let
0,66 - 2,2
µkat/l
ALT (alaninaminotransferáza) - sérum
Zkratka v LIS:
alt
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita vzorku:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
81337/81111
Srážlivá žilní krev
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze.
20 - 25 °C: 2 dny, 4 - 8 °C: 5 dnů
24 h denně
60 min
posouzení jaterního poškození
↓ deficit vitaminu B6
↑ akutní virová hepatitida, chronická hepatitida, alkohol-toxická hepatitida, toxické
poškození jater, infekční mononukleóza, sepse, karcinom jater, městnání krve v játrech,
cholangitida, biliární kolika, extrahepatální cholestáza, šok, Reyův syndrom, terapeutická
aplikace hovězího nebo prasečího heparinu
27
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
pohlaví
AMS (alfa-amyláza) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 28 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
0,15 - 0,73
µkat/l
6 týdnů - 1 rok
0,15 - 0,85
µkat/l
1 - 15 let
0,12 - 0,61
µkat/l
15 - 99 let
0,15 - 0,80
µkat/l
ams
81481/81117
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Stabilita vzorku:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
Zabránit hemolýze.
20 - 25 °C: 7 dnů, 4 - 8 °C: 8 týdnů
24 h denně
60 min
diferenciální diagnostika akutní nebo chronické pankreatitidy
↑ akutní pankreatitida, chronická obstrukční pankreatitida, úraz nebo operace pankreatu,
ileus, přetlak ve žlučových cestách, parotitida, snížené vylučování při snížené
glomerulární filtraci, makroamylázémie, ektopická produkce metastazujícími nádory
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
0,36 - 1,60
µkat/l
AMS (alfa-amyláza) - moč
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
amsu
81481/81117
zkumavka bez přísad
24 h denně
60 min
diagnostika chorob pankreatu, makroamylázémie
Interpretace:
↓ makroamylázémie, renální insuficience
↑ pankreatitida, cholecystitida, jaterní choroby, parotitida, ileus
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
0 - 8,3
µkat/l
AMS (alfa-amyláza) - výpotek
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
amsv
81481/81117
Odběr:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
zkumavka bez přísad
24 h denně
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) - plazma
Zkratka v LIS:
aptt
Kód VZP R/S:
96621
Odběr:
Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 10)
Stabilita:
20 - 25 °C: 4 h, při kontrole léčby heparinem 2 h
Dostupnost:
Statim:
24 h denně
60 min
28
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
ASLO (antistreptolyzin O) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 29 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
test vnitřní a společné cesty hemokoagulace při předoperačním vyšetření, poruchách
hemostázy, heparinizaci, trombofilii
↑ vrozený nedostatek koagulačních faktorů, jaterní poruchy, inhibitory koagulace, léčba
heparinem, antifosfolipidový syndrom, DIC
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
30 - 40
s
aslo
91503
Srážlivá žilní krev
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden
1 x týdně
diagnóza infekce Streptococcus pyogenes A, v kombinaci s CRP a revmatoidním
faktorem k rozlišení revmatoidní horečky a revmatoidní artritidy
↑ streptokoková angína, spála, poststreptokokovou glomerulonefritida a revmatická
horečka
věk
referenční meze
jednotka
0 - 15 let
< 150
kIU/l
15 - 99 let
< 200
kIU/l
AST (aspartátaminotransferáza) - sérum
Zkratka v LIS:
ast
Kód VZP R/S:
91357/81113
Odběr:
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze.
Stabilita:
20 - 25 °C: 3 dny, 4 - 8 °C: 1 týden
Dostupnost:
24 h denně
Statim:
60 min
Indikace:
Interpretace:
choroby jater, léze myokardu, onemocnění kosterního svalstva, krevní choroby
↓ deficit vitaminu B6, urémie, odání některých léků (metronidazolu, trifluoperazinu)
↑ akutní virové hepatitidy, chronické hepatitidy, akutní alkoholové poškození jater, jaterní
nekróza, jaterní cirhóza, karcinom jater a metastázy do jater, extrahepatální cholestáza,
pankreatitida, hemolytické onemocnění, gangréna, pulmonární embolie, progresivní
svalová dystrofie, infekční mononukleóza, AIM, sepse, zhmoždění svalů, šok, Reyův
syndrom, požití alkoholu, aplikace některých léků (penicilin, salicyláty, opiáty)
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
0,38 - 1,21
µkat/l
6 týdnů - 1 rok
0,28 - 0,97
µkat/l
1 - 15 let
0,20 - 0,63
µkat/l
15 - 99 let
0,29 - 0,80
µkat/l
aTg (protilátky proti tyreoglobulinu) - sérum
Zkratka v LIS:
atg
Kód VZP R/S:
93231
Odběr:
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
20 - 25 °C: 8 h, 4 - 8 °C: 2
dny
denně 1 - 5
diferenciální diagnostika a prognóza autoimunitních tyreoitid
29
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 30 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Interpretace:
↑ chronická Hashimotova thyreoitida, Basedowova choroba, primární myxedém,
subakutní Quervainova tyreoitida, 10 – 15 % zdravé populace s rizikem přechodu do
manifestní tyreoitidy
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
0 - 30
kIU/l
aTPO (protilátky proti tyreoidální peroxidáze) - sérum
Zkratka v LIS:
atp
Kód VZP R/S:
93217
Odběr:
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
4 - 8 °C: 3 dny
denně 1 - 5
diferenciální diagnostika a prognóza autoimunních tyreoitid
↑chronická Hashimotova tyreoitida, Basedowova Choroba, primární myxedém, 10 – 15 %
zdravé populace s rizikem přechodu do manifestní tyreoitidy
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
0 - 10
kIU/l
Bilirubin celkový - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
bi
81361/81121
Srážlivá žilní krev
Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)! Zabraňte hemolýze.
4 - 8 °C: 2 dny
24 h denně
60 min
Interpretace:
součást screeningového vyšetření, jaterní postižení, diferenciální diagnostika a léčba
virových hepatitid, novorozenecká hyperbilirubinémie, Gilbertův syndrom
↑ hemolytické anémie, neefektivní erytropoéza, virové hepatitidy, autoimunitní hepatitida,
etylické postižení jater, jaterní cirhóza, obstrukční ikterus, hepatocelulární karcinom,
karcinom pankreatu, hepatotoxické léky
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
1. den
0 - 38
µmol/l
2. den
0 - 85
µmol/l
4. den
0 - 171
µmol/l
21. den
0 - 29
µmol/l
6 týdnů - 1 rok
0 - 29
µmol/l
1 - 99 let
3,4 - 20,5
µmol/l
Indikace:
Bilirubin konjugovaný - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
bik
81363/81123
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)! Zabraňte hemolýze.
4 - 8 °C: 3 dny
denně 1 - 5
30
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 31 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Indikace:
Interpretace:
izolované zvýšení celkového bilirubinu, diferenciální diagnostika virových hepatitid
↑ viz bilirubin celkový, konjugovaná hyperbilirubinémie
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
15 - 99 let
0 - 5,1
µmol/l
Bílkoviny celkové - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
cb
81365
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Zabránit hemolýze a venostáze.
20 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 4 týdny
24 h denně
60 min
Indikace:
edém, pyurie, krvácení, chronické choroby ledvin, chronické průjmy, chronické choroby
jater, bolesti kostí, zvýšená náchylnost k infekcím.
↓ střevní onemocnění s chronickými průjmy, hepatopatie, malnutrice, kachexie,
alkoholismus, analbuminemie, glomerulonefritida, nefrotický syndrom, kožní onemocnění,
exsudativní enteropatie, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, vnější krvácení, zvýšení
cirkulujícího objemu
↑ pseudohyperproteinémie, nedostatečný příjem tekutin, pocení, diabetes insipidus,
chronická zánětlivá onemocnění, plazmocytom, myelom
Interpretace:
pohlaví
Bílkoviny celkové - výpotek
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
CK (kreatinkináza) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
věk
referenční meze
jednotka
0 - 1 týden
44 - 76
g/l
1 týden - 2 roky
56 - 75
g/l
2 - 3 roky
58 - 78
g/l
3 - 15 let
60 - 80
g/l
15 - 99 let
62 - 85
g/l
cbv
81365
zkumavka bez přísad
24 h denně
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
Stabilita:
ck
81495/81165
Srážlivá žilní krev
Fyzická zátěž před odběrem nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo
opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze.
20 - 25 °C: 2 dny, 4 - 8 °C: 1 týden
Dostupnost:
Statim:
24 h denně
60 min
Indikace:
Interpretace:
onemocnění kosterního svalstva
↓ nízká svalová hmota, metastatické procesy, pacienti na steroidech, alkoholické
onemocnění jater, onemocnění pojivových tkání (normální aktivita proto nevylučuje
přítomnost myozitidy!)
31
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 32 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
↑ zhmoždění svalstva včetně rhabdomyolýzy, pooperačně, epileptický záchvat, myozitidy,
dermatomyozitidy, AMI, myokarditida, tachykardie, srdeční selhání, katetrizace a
koronární angiografie, defekty chlopní, hypotyreóza, nádorová onemocnění
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
1,26 - 6,66
µkat/l
6 týdnů - 1 rok
0,17 - 2,44
µkat/l
1 - 15 let
0,20 - 2,27
µkat/l
muži
15 - 99 let
0,41 - 3,25
µkat/l
ženy
15 - 99 let
0,41 - 2,80
µkat/l
pohlaví
C-peptid - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
CRP (C-reaktivní protein) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
c
93145
Srážlivá žilní krev
Odběr na lačno a pak 1 h po standardní snídani. Ihned po odběru je třeba oddělit sérum.
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 4 týdny
denně 1 - 5
podezření na DM I. typu, podezření na inzulinom, diferenciální diagnostika hypoglykémií
↓ DM závislý na inzulinu
↑ renální selhání, inzulinom, obezita, metabolický syndrom
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
300 - 1300
pmol/l
crp
91153
Srážlivá žilní krev
V případě monitorování antibiotické terapie opakujete odběr po 12 - 24 h.
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
45 min
prokázání přítomnosti zánětlivého procesu, diagnostika a monitorování infekčního
onemocnění, léčba revmatických onemocnění, diferenciální diagnostika
gastrointestinálních symptomů
↑ bakteriální infekce (vzestup až do 300 mg/l), virové infekce (vzestup max. do 50 mg/l),
infekční komplikace u pooperačních stavů, revmatické onemocnění, malignity
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
do 5,0
mg/l
hs-CRP (vysoce senzitivní CRP) - sérum, krev, plazma
Zkratka v LIS:
hs
Kód VZP R/S:
91153
Odběr:
Srážlivá žilní krev
Nesrážlivá žilní krev (EDTA)
Pokyny k odběru:
Při hodnocení kardiovaskulárního rizika nutno vyloučit akutní i chronický zánět, u akutního
zánětu odběr odložit o 2 - 3 týdny, u AKS o 1 měsíc. Vzhledem k výraznému
intraindividuálnímu rozptylu není jedno stanovení směrodatné. Hodnoty vyšší než 3,0 mg/l
znamenají vysoké kardiovaskulární riziko.
32
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 33 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Stabilita:
Dostupnost:
20 - 25 °C: 4 h
24 h denně
Indikace:
Interpretace:
předpověď rizika AMI u nízkorizikových skupin, předpověď časné aterosklerózy a
endotelové dysfunkce, podezření na bakteriální infekci novorozenců
↑ zvýšené riziko komplikací aterosklerózy
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 4 týdny
do 0,5
mg/l
4 týdny - 99 let
do 1,0
mg/l
D-dimér - krev, plazma
Zkratka v LIS:
d
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Poznámka:
Indikace:
Interpretace:
96847
Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 10)
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
20 - 25 °C: 4 h
24 h denně
60 min
Při uvedeném cut-off má vyšetření 100% diagnostickou senzitivitu.
vyloučení hluboké žilní trombózyl a plicní embolie
↑ hluboká žilní trombóza, plicní embolie, DIC, jaterní cirhóza, malignity
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
do 0,57
mg/l FEU
Diferenciál leukocytů mikroskopicky - krev
Zkratka v LIS:
dif
Kód VZP R/S:
96315, 96711, 96713
Odběr:
Nesrážlivá žilní krev (EDTA)
Stabilita:
20 - 25 °C: 5 h. Stabilita nátěru je 24 h.
Dostupnost:
Indikace:
denně 1 - 5
základní laboratorní vyšetření, preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, infekce a
záněty, choroby krve
Interpretace:
buňka
↓
↑
blast
myeloproliferativní, lymfoproliferativní
onemocnění
promyelocyt
myelocyt
myeloproliferativní onemocnění
myeloproliferativní onemocnění,
onkologická léčba
myeloproliferativní onemocnění,
onkologická léčba, akutní infekce
metamyelocyt
neutrofilní tyč
neutrofilní segment
lymfocyt
monocyt
některé bakteriální infekce,
hematologické choroby, cytostatika,
některá antibiotika, ionizační záření
Hodgkinova choroba, kortikoterapie,
chemoterapie, ionizační záření
kortikoterapie, aplastická anémie
infekce, hematoonkologické choroby,
nekrózy, otravy, popáleniny
Infekce, hematoonkologické choroby,
nekrózy, otravy, popáleniny
lymfatické leukémie, některé prudké
infekce, chronické infekce
chronické bakteriální infekce, Hodgkinova
choroba, myelomonocytární leukémie,
CML, revmatoidní artritida, Crohnova
nemoc, ulcerózní kolitida
33
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 34 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
eozinofil
bazofil
těžké infekce, kortikoterapie
buňka
věk
alergie, astma, parazitární a kožní
chronická myeloidní leukémie,
polycytemia vera, neštovice, spalničky,
systémová mastocytóza, ulcerózní
kolitida
referenční meze
jednotka
blast
promyelocyt
myelocyt
metamyelocyt
0 - 99 let
0 - 99 let
0 - 99 let
0 - 99 let
0
0
0
0
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
neutrofilní tyč
0 - 7 dní
7 dní - 6 měsíců
6 měsíců - 16 let
16 - 99 let
0,03 - 0,10
0 - 0,04
0 - 0,03
0 - 0,02
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
neutrofilní segment
0 - 7 dní
7 dní - 4 roky
4 - 6 let
6 - 12 let
12 - 16 let
16 - 99 let
0,32 - 0,69
0,22 - 0,34
0,32 - 0,46
0,40 - 0,56
0,45 - 0,58
0,48 - 0,70
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
lymfocyt
0 - 7 dní
7 dní - 1 rok
1 - 4 roky
4 - 6 let
6 - 12 let
12 - 16 let
16 - 99 let
0,24 - 0,47
0,50 - 0,72
0,42 - 0,57
0,37 - 0,48
0,30 - 0,44
0,27 - 0,41
0,23 - 0,45
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
monocyt
0 - 6 týdnů
6 týdnů - 10 let
10 - 99 let
0,01 - 0,13
0,01 - 0,09
0,03 - 0,08
početní podíl
početní podíl
početní podíl
eozinofil
0 - 10 let
10 - 99 let
0,01 - 0,05
0,01 - 0,04
početní podíl
početní podíl
bazofil
0 - 99 let
0 - 0,01
početní podíl
Digoxin - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Poznámka:
Indikace:
Interpretace:
di
99143
Srážlivá žilní krev
Zabraňte hemolýze.
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
60 min
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 h po aplikaci. Steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po
zahájení aplikace.
terapeutické monitorování léků – po zahájení terapie, periodicky, po změně dávkování,
interakce s jinými léky, suspektní intoxikace nebo nedostatečné dávkování, zhoršení
funkce ledvin, městnaví srdeční selhání, vysazení léku
zvýšená koncentrace způsobena nejčastěji sníženou funkcí ledvin nebo interakcí
s dalšími léčivy; hypokalémie, hyperkalcémie a acidobazické poruchy mohou měnit
farmakologický efekt dioxinu, aniž by ovlivnily hladinu
34
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
pohlaví
Draslík (K) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 35 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
věk
terapeutická dávka
jednotka
0 - 99 let
1,2 - 2,6
mmol/l
k
81393/81145
Srážlivá žilní krev
Zabraňte hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
20 - 25 °C: 8 h, 4 - 8 °C: 2 týdny
24 h denně
Statim:
Indikace:
60 min
poruchy acidobazického a minerálního metabolismu, monitorování pacientů na JIP,
hypertenze, srdeční arytmie, srdeční selhání, aplikace diuretik, poruchy ledvin, zvracení,
průjmy, parenterální výživa
Interpretace:
↓ nedostatečný příjem, nadměrné ztráty draslíku zažívacím traktem nebo ledvinami,
primární hyperaldosteronismus, nádory s produkcí ACTH
↑ zvýšený příjem draslíku exo- i endogenní (krvácení z GIT), snížení renálního
vylučování, přesun z buněk do ECT
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 28 dní
3,7 - 5,9
mmol/l
28 dní - 1 rok
4,1 - 5,3
mmol/l
1 rok - 15 let
15 - 99 let
3,4 - 4,7
3,6 - 5,4
mmol/l
mmol/l
Draslík (K) - plazma
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Draslík (K) - odpad močí za 24 h
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
kp
81393/81145
Nesrážlivá žilní krev (heparin+ fluorid)
Zabraňte hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
20 - 25 °C: 8 h, 4 - 8 °C: 2 týdny
24 h denně
60 min
poruchy acidobazického a minerálního metabolismu, monitorování pacientů na JIP,
hypertenze, srdeční arytmie, srdeční selhání, aplikace diuretik, poruchy ledvin, zvracení,
průjmy, parenterální výživa
↓ nedostatečný příjem, nadměrné ztráty draslíku zažívacím traktem nebo ledvinami,
primární hyperaldosteronismus, nádory s produkcí ACTH
↑ zvýšený příjem draslíku exo- i endogenní (krvácení z GIT), snížení renálního
vylučování, přesun z buněk do ECT
věk
referenční meze
jednotka
0 - 28 dní
3,7 - 5,9
mmol/l
28 dní - 1 rok
4,1 - 5,3
mmol/l
1 rok - 15 let
3,4 - 4,7
mmol/l
15 - 99 let
3,6 - 5,4
mmol/l
duk
81393
35
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 36 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Odběr:
Pokyny k odběru:
Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
4 - 8 °C: 24 h
denně 1 - 5
sledování bilance minerálních látek, renální poruchy, léčba diuretiky, poruchy exkrece
aldosteronu
↓ ztráty v GIT, ureterosigmoideostomie
↑ chronické pyelonefritidy, chronická glomerulonefritida, hyperaldosteonismus, Bartterův
syndrom, renální tubulární acidóza, léčba diuretiky, polyurie
Interpretace:
pohlaví
Elektroforéza bílkovin - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
0 - 25
mmol/d
6 týdnů - 1 rok
15 - 40
mmol/d
1 - 15 let
20 - 60 let
mmol/d
15 - 99 let
40 - 120
mmol/d
elp
81397
Srážlivá žilní krev
20 - 25 °C: 8 h, 4 - 8 °C: 1 týden
1 x týdně
podezření na monoklonální gamapatii, monitorování její léčby, diagnostika akutních a
chronických infekcí
Interpretace:
alb
↓
alfa1
↑
↓
alfa2
↑
beta
↑
gama
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓↓
n, ↓
n, ↓
↓↓
n, ↓
↓
(M)
↑
↑
↑, n, ↓
↑↑
(M)
↑↑
(M)
široký
splývá
s beta
↓
M
↑
↑
↑
↓↓
↓
↑
↓ nebo
chybí
2×
typ onemocnění
akutní zánětlivé onemocnění - časná fáze (akutní fáze infekčních chorob, akutní tkáňová
nekróza, chirurgický výkon)
akutní zánětlivé onemocnění ve střední a pozdní fázi (pneumonie, bronchitida,
pyelonefritida, meningitida), sepse
chronický zánět (rekonvalescence púo infekčních chorobách, chronická perzistující
hepatitida, infekční mononukleóza, tbc plic, cholecystitida, absces, revmatoidní artritida,
kolagenózy)
chronický aktivní zánět (chronická revmatoidní artritida, aktivní systémový lupus
erythematodes, chronická aktivní hepatitida, chronická endokarditida)
maligní tumory (všechny maligní tumory způsobují dříve či později zmnožení
alfaglobulinů, někdy též betaglobulinů, v pozdějších stadiích gamaglobulinů, ale
u tumorů postihujících imunitní systém jsou gamaglobuliny sníženy)
jaterní cirhóza, chronická aktivní hepatitida, nekrotizující akutní hepatitida, lupoidní
hepatitida
nefrotický syndrom (nefropatie s proteinurií více než 3 g/l)
monoklonální gamapatie (mnohočetný myelom, Waldenströmova makroglobulinémie,
MGUS)
hypogamaglobulinémie (primární nebo sekundární deficit tvorby protilátek)
těhotenství
podávání estrogenů
anémie z nedostatku železa
deficit alfa1-antitrypsinu
bisalbuminémie
Vysvětlivky: n - normální
M - paraprotein
36
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 37 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
frakce
věk
referenční meze
jednotka
albumin
0 - 99 let
35 - 48
g/l
0,560 – 0,660
1
alfa-1-globulin
0 - 99 let
1-3
g/l
0,016 – 0,030
1
5 - 10
g/l
0,008 – 0,012
1
4-8
g/l
0,007 – 0,010
1
alfa-2-globulin
beta-1-globulin
0 - 99 let
0 - 99 let
beta-2-globulin
0 - 99 let
2–5
0,003 – 0,006
g/l
1
gama-globulin
0 - 99 let
6 - 15
0,010 – 0,018
g/l
1
Feritin - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
fe
81641
Srážlivá žilní krev
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
denně 1 - 5
diferenciální diagnostika anémií, vyšetření metabolismu železa
↓ anémie z nedostatku železa, krvácení do GIT, menstruální ztráty, resorpce Fe, B12 a
folátu)
↑ reakce akutní fáze, poškození jater, některé anémie (sideroblastická, hemolytická),
alkoholismus
pohlaví
Věk
referenční meze
jednotka
muži
0 - 99 let
28 - 397
ug/l
ženy
0 - 99 let
6 - 159
ug/l
Fibrinogen - plazma
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
fi
96325
Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 10)
Je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
20 - 25 °C: 8 h, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
60 min
předoperační vyšetření, anomálie fibrinogenu, hluboká žilní trombóza
↑ stav po operaci, záněty, malignity, gravidita
↓ vrozené poruchy, hepatopatie, DIC, primární hyperfibrinolýza, falešné snížení u léčby
dabigatranem
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
2-4
g/l
Fosfor anorganický - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
p
81427/81149
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.
20 - 25 °C: 4 dny, 4 - 8 °C: 1 týden
37
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 38 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
24 h denně
poruchy metabolismu fosfátů, podezření na postižení skeletu, diferenciální diagnostika
urolitiázy
↓ hypovitaminóza D, hypeparathyreoidismus, hyperinsulinismus (inzulin zvyšuje ukládání
fosfátů do buněk), bakteriální sepse, akutní otrava alkoholem, parenterální výživa
↑ hypervitaminóza D, hypoparathyreoidismus, chronické poškození ledvin, diabetická
ketoacidóza, fyziologická hyperfosfatémie v době růstu kostí u dětí
věk
0 - 1 rok
referenční meze
1,29 - 2,26
jednotka
mmol/l
1 - 15 let
1,16 - 1,9
mmol/l
15 - 99 let
0,65 - 1,61
mmol/l
Fosfor anorganický - odpad močí za 24 h
Zkratka v LIS:
dup
Kód VZP R/S:
81427/81149
Odběr:
Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
Pokyny k odběru:
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
Stabilita:
20 - 25 °C: 2 dny, 4 - 8 °C: 3 dny
Dostupnost:
denně 1 - 5
Indikace:
poruchy metabolismu fosfátů, parenterální výživa, diferenciální diagnostika renálních
chorob
Interpretace:
↓ hypoparatyreóza, intoxikace vitaminem D
↑ porucha tubulární resorpce, nedostatek vitaminu D, deficit K, Mg, hyperparatyreóza,
urolitiáza, hyperfosfatémie, hypotyreóza, Fanconiho syndrom
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
6 týdnů - 1 rok
2,1 - 10,4
mmol/d
15 - 99 let
16 - 64
mmol/d
FPSA (volný prostatický specifický antigen) - sérum
Zkratka v LIS:
Fps
Kód VZP R/S:
81227
Odběr:
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Odběr nejméně 48 h po každém vyšetření per rectum, masáži prostaty a nejdříve 2 týdny
po biopsii prostaty. Výsledek zvyšuje jízda na kole nebo na koni, katetrizace, tělesná
zátěž.
Stabilita:
Dostupnost:
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
denně 1 - 5
Indikace:
Interpretace:
rozlišení karcinomu prostaty od benigních stavů
samotné hodnoty fPSA nejsou v rozhodování o léčbě pacienta efektivní a neměly by být
používány, rozhodující je poměr fPSA/PSA – viz níže.
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
muži
0 - 99 let
0,05 - 0,25
ug/l
PSA
fPSA/PSA
jednotka
hodnocení
2 - 4 g/l
> 10
%
Benigní
< 10
%
nutná biopsie
> 25
%
benigní
< 25
%
nutná biopsie
4 - 10 g/l
38
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 39 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Fragilita kapilár
Zkratka v LIS:
fr
Kód VZP R/S:
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
Interpretace:
9129
denně 1 - 5
Provedení v hematologické laboratoři.
hemoragické projevy na kůži - orientační vyšetření funkce cévní stěny při hemokoagulaci
↑ koagulopatie vrozené i získané, DIC, trombocytopatie
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
< 10
počet petechií
FT3 (volný trijodthyronin) – sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
ft3
93245
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
Srážlivá žilní krev
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
denně 1 - 5
T3 tyreotoxikóza, substituční nebo supresivní terapie užívající T3
↓ primární a sekundární hypotyreóza, syndrom nízkého T3 u netyreoidálních onemocnění
↑ primární hypertyreóza, tyreotoxikóza, tyreotoxikóza při podávání amiodaronu, subakutní
tyreoiditida v incipientní fázi, Hashimotova tyreoiditida v incipientní fázi, sekundární
hypertyreóza – nejčastěji adenom hypofýzy, syndrom rezistence na tyreoidální hormony,
centrální tyreoidální porucha, netyreoidální onemocnění
pohlaví
věk
FT4 (volný tyroxin) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
referenční meze
jednotka
3,34 – 5,14
pmol/l
ft4
93189
Srážlivá žilní krev
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
denně 1 - 5
vždy vyšetřovat současně s TSH
diagnostika poruch štítné žlázy, vyloučení poruch zpětné vazby mezi hypotalamem,
hypofýzou a štítnou žlázou, poruchy fertility, screeningové vyšetření v graviditě
↓ sekundární nebo primární hypotyreóza
↑ manifestní primární hypertyreóza, léčba tyroxinem, adenom hypofýzy produkující TSH,
rezistence na tyreoidální hormony
věk
referenční meze
jednotka
0 - 1 měsíc
8 - 25
pmol/l
1 měsíc - 1 rok
11 - 24
pmol/l
1 - 5 let
13 - 22
pmol/l
5 - 99 let
11 - 20
pmol/l
Glomerulární filtrace dle CKD-EPI
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
gf
81499
Srážlivá žilní krev
39
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 40 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Stabilita:
Dostupnost:
20 - 25 °C: 13 dny, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h
Poznámka:
Glomerulární filtraci vypočítanou dle CKD-EPI ze sérového kreatininu nelze používat u
osob do 18 let, těhotných, nestabilizovaných pacientů a pacientů pacientů s úbytkem
svalové hmoty.
screeningové vyšetření, diferenciální diagnostika akutních a chronických onemocnění
ledvin a monitorování jejich léčby, hypertenze, léčba hemodialýzou, metabolická
onemocnění (DM, hyperurikémie), sepse, trauma, šok
stadium
popis
rozmezí
jednotka
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
G1
normální nebo vysoká
>=1,5
ml/s/1,73m2
G2
mírně snížená
1 – 1,49
ml/s/1,73m2
G3 a
mírně až středně snížená
0,75 – 0,99
ml/s/1,73m2
G3 b
středně až těžce snížená
0,5 – 0,74
ml/s/1,73m
G4
těžce snížená
0,25 – 0,49
ml/s/1,73m2
G5
selhání ledvin
< 0,25
ml/s/1,73m2
věk
referenční meze
jednotka
18 - 99 let
1,5 - 2,0
ml/s/1,73m2
2
Glukóza - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
g
81155/81439
Srážlivá žilní krev
Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou
stabilitou vzorku.
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Poznámka:
20 - 25 °C: 24 h, 4 - 8 °C: 7 dnů
24 h denně
30 min
Bez oddělení séra od krevních elementů hladina glukózy klesá o 0,3 - 0,6 mmol/lh.
Vhodnější je odběr do heparinu, EDTA nebo oxalátu s fluoridem).
Indikace:
Interpretace:
screeningové vyšetření, monitorování léčby DM, podezření na hypo- nebo hyperglykémii
↓ tumor pankreatu, hepatopatie, hypotyreóza, intolerance fruktózy, hladová hypoglykémie,
malabsorpce u celiakie
↑ DM, onemocnění nadledvin nebo hypofýzy, hypertyreóza, onemocnění pankreatu,
popáleniny, onemocnění CNS, hemodialýza, šokové stavy
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 1 den
2,22 – 3,33
mmol/l
1 den - 4 týdny
2,78 – 4,44
mmol/l
4 týdny - 15 let
3,33 – 5,55
mmol/l
15 - 60 let
3,88 – 5,59
mmol/l
60 - 70 let
4,44 – 5,59
mmol/l
70 - 99 let
4,61 – 5,59
mmol/l
Glukóza - plazma
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
g
81155/81439
Nesrážlivá žilní krev (EDTA + fluorid, oxalát + fluorid)
Nesrážlivá žilní krev (heparin+ fluorid)
Odběr bez antiglykolytické přísady (fluoridu) je nevhodný, protože bez ní lze pokles
koncentrace glukózy v plné krvi zaznamenat ji 10 min po odběru.
40
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Stabilita:
Dostupnost:
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 41 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
20 - 25 °C: 24 h, 4 - 8 °C: 7 dnů
24 h denně
Statim:
30 min
Poznámka:
Žilní plazma je doporučena pro diagnostiku DM (glukóza nalačno, oGTT).
Indikace:
diagnostika DM
Interpretace:
viz Glukóza – sérum
Referenční meze viz Glukóza – sérum.
Diagnostika gestačního DM
Gestační DM je diagnostikován, je-li glukóza na lačno 2× po sobě (nikoliv týž den) v intervalu 5,1 – 6,9 mmol/l. V případě jednoho
pozitivního a jednoho negativního výsledku je indikován tříbodový oGTT po zátěži 75 g glukózy. Ve 24. – 28. týdnu gravidity se u všech
těhotných, které byly na začátku těhotenství negativní, provádí tříbodový oGTT.
Glukóza - krev
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
g
81155/81439
Nesrážlivá kapilární krev (heparin), viz Odběr kapilární krve na vyšetření glykémie –
pokyn pro oddělení
Kapilární krev odebraná do systémového roztoku stabilní 12 h při 20 - 25 °C a 5 dní při 4 8 °C.
Kapilární krev odebraná do mikrozkumavky s heparinem a NaF stabilní 24 h při 4 - 8 °C.
24 h denně
Statim:
30 min
Poznámka:
Toto stanovení je vhodné pro monitorování, nikoliv pro diagnostiku DM.
Indikace:
monitorování DM
Interpretace:
viz Glukóza – sérum
Referenční meze přibližně odpovídají hodnotám pro plazmu. Koncentrace glukózy v plné krvi je asi o 10 % nižší než v plazmě,
koncentrace glukózy nalačno v kapilární krvi je asi o 5 % vyšší než v krvi venózní.
Glukóza - výpotek
Zkratka v LIS:
gv
Kód VZP R/S:
Odběr:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
81155/81439
zkumavka bez přísad
24 h denně
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
Glukózový toleranční test (oGTT) - plazma
Zkratka v LIS:
ogtt
Kód VZP R/S:
Odběr:
2×, resp. 3× 81155/81439
Nesrážlivá žilní krev (EDTA + fluorid, oxalát + fluorid), Nesrážlivá žilní krev (heparin+
fluorid)
Stabilita:
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
20 - 25 °C: 24 h, 4 - 8 °C: 7 dnů
denně 1 – 5
Kapilární nebo žilní srážlivá krev není vhodná.
porušená tolerance glukózy, těhotenství
Interpretace:
glukóza po 120 min
hodnocení
< 7,8 mmol/l
vyloučení DM
7,8 - 11,1 mmol/l
porušená tolerance
>= 11,1 mmol/l
potvrzení DM
41
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 42 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Hodnocení oGTT u těhotných
.
Glykovaný hemoglobin – krev
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Odběr
Fyziologické hodnoty
Na lačno
< 5,1 mmol/l
1 h po zátěži
< 10,0 mmol/l
2 h po zátěži
< 8,5 mmol/l
Pro diagnózu GDM musí být aspoň jedna ze tří hodnot testu patologická.
hba
81449
Nesrážlivá žilní krev (EDTA)
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 2 týdny
denně 1 - 5
kontrola léčby DM
↓ bez klinického významu, při snížené životnosti erytrocytů
↑ nekompenzovaný DM, sideropenické anémie, talasémie
Pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
20 - 42
mmol/mol
kompenzace DM
meze
jednotka
kompenzovaný diabetes
43 - 53
mmol/mol
GMT (gama-glutamyltransferáza) - sérum
Zkratka v LIS:
gmt
Kód VZP R/S:
81435/81153
Odběr:
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Odběr na lačno s minimální dobou lačnění 8 h. Zabraňte hemolýze.
Stabilita:
20 - 25 °C: 3 dny, 4 - 8 °C: 1 týden
Dostupnost:
24 h denně
Statim:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
60 min
základní screeningové vyšetření, diferenciální diagnostika hepatobiliárních chorob,
monitorování léčby jaterních chorob, nespecifické monitorování chronických alkoholiků
↑ hepatitida, cirhóza jater, tumory jater, tumory hlavy pankreatu, akutní pankreatitida,
etylismus, abúzus léků
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
0,37 - 3,00
ukat/l
6 týdnů - 1 rok
0,10 - 1,04
ukat/l
1 - 15 let
0,10 - 0,39
ukat/l
muži
15 - 99 let
0,14 - 1,02
ukat/l
ženy
15 - 99 let
0,14 - 0,68
ukat/l
HCG (lidský choriogonadotropin) - sérum
Zkratka v LIS:
hc
Kód VZP R/S:
93159
Odběr:
Srážlivá žilní krev
Stabilita:
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
Dostupnost:
denně 1 - 5
Indikace:
Interpretace:
sledování suspektní gravidity, součást prenatálního screeningu vrozených vývojových vad
ve druhém trimestru, nádorový marker
↑ choriokarcinom, nádory testes, extragonádové tumory u mužů, hydatiformní mola,
benigní onemocnění (myomy, ovariální cysty), fyziologicky během těhotenství
42
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
pohlaví
referenční meze
jednotka
< 0,5
IU/l
netěhotné
< 0,5
IU/l
4 - 7 týdnů
612 - 187 000
IU/l
8 - 11 týdnů
17 700 - 315 000
IU/l
12 - 20 týdnů
5 400 - 169 000
IU/l
21 - 40 týdnů
3 440 - 69 700
IU/l
gravidita
muži
ženy
Hořčík (Mg) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 43 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
mg
81465
Srážlivá žilní krev
Zabraňte hemolýze.
20 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
podezření na hypomagnezémii, poruchy neuromuskulární dráždivosti, dlouhodobá
parenterální výživa, léčba diuretiky a neurotoxickými léky, podezření na preeklampsii
↓ snížený příjem, ztráty GIT, renální ztráty, endokrinologické poruchy, familiární
hypomagnezémie
↑ akutní a chronické selhání ledvin, nedostatečnost nadledvin, podávání magnezia,
preeklampsie, eklampsie, Addisonova choroba
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
0,75 - 1,15
mmol/l
6 týdnů - 1 rok
0,66 - 0,95
mmol/l
1 - 15 let
0,78 - 0,99
mmol/l
15 - 99 let
0,65 - 1,05
mmol/l
Chloridy (Cl) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Poznámka k stabilitě:
Dostupnost:
cl
81469/81157
Srážlivá žilní krev
20 - 25 °C: 8 h, 4 - 8 °C: 2 týdny
Při skladování je nutno zabránit odpařování vzorku.
24 h denně
Statim:
Indikace:
Interpretace:
60 min
poruchy ABR, vodního hospodářství, poruchy bilance Na a K, pacienti na JIP
↓ nedostatečný příjem, ztráty při průjmech, zvracení, pocení, polyurii, užívání diuretik,
renální insuficienci, krvácení, DM, Addisonově chorobě, hyperaldosteronismu, tumorech
produkujících ACTH, Cushingově syndromu; chronická hyperkapnie
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
96 - 116
mmol/l
6 týdnů - 1 rok
95 - 115
mmol/l
1 - 99 let
95 - 110
mmol/l
Chloridy (Cl) - odpad močí za 24 h
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
ducl
81469
Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
43
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 44 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
20 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 2 týdny
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
denně 1 - 5
poruchy vodního a minerálního metabolismu a ABR, Bartterův syndrom
↓ dehydratace, léčba diuretiky, pseudo.Bartterův syndrom, po odstranění kompenzované
hyperkapnie, Addisonova choroba, městnavé srdeční selhání
↑ infuze, těžší hypokalémie, nadbytek mineralokortikoidů, Bartterův syndrom
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
0,3 - 1,4
mmol/d
6 týdnů - 1 rok
2,8 - 10,0
mmol/d
1 - 7 let
22 - 73
mmol/d
7 - 15 let
51 - 131
mmol/d
15 - 99 let
110 - 270
mmol/d
Cholesterol celkový - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
ch
81471
Srážlivá žilní krev
Vhodná doba lačnění 12 h. Vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu jedno
stanovení není směrodatné.
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
stanovení kardiovaskulárního rizika, monitorování léčby hypolipidemiky
↓ malnutrice, malabsorpce, chronické jaterní postižení, hypertyreóza, malignity, geneticky
podmíněná dislipoproteinémie, nepřiměřená léčba hypolipidemiky
↑ primární nebo sekundární porucha metabolismu lipoproteinů, fyziologicky v graviditě
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
1,3 - 4,3
mmol/l
6 týdnů - 1 rok
2,6 - 4,2
mmol/l
1 - 15 let
2,6 - 4,8
mmol/l
15 - 99 let
2,9 - 5,0
mmol/l
Poznámka k referenčním mezím pro dospělé: dolní mez odpovídá 2,5 ‰ referenční populace, horní mez odpovídá optimální
hodnotě pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
Cholesterol celkový - výpotek
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
chv
81471
Odběr:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
zkumavka bez přísad
24 h denně
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení.
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
Cholesterol HDL - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
hdl
81473
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Vhodná doba lačnění 12 h. Vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu jedno
stanovení není směrodatné.
44
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 45 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Stabilita:
Dostupnost:
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 6 dnů
denně 1 - 5
Indikace:
Interpretace:
hlavní parametr pro stanovení kardiovaskulárního rizika, monitorování léčby
hypolipidemiky
↓ apolipoproteinopatie, ICHS, DM, obezita, Cushingův syndrom, chronické renální
selhání, hepatopatie
↑alkoholismus, hypotyreóza, některá léčiva
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 3 roky
1,0 - 2,8
mmol/l
3 - 5 let
1,0 - 2,1
mmol/l
5 - 10 let
1,2 - 2,7
mmol/l
10 - 15 let
1,0 - 2,1
mmol/l
muži
15 - 99 let
1,0 - 2,1
mmol/l
ženy
15 - 99 let
1,2 - 2,7
mmol/l
Poznámka k referenčním mezím pro dospělé: dolní mez odpovídá optimální hodnotě pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění,
horní mez odpovídá 97,5 ‰ referenční populace.
Cholesterol LDL - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Kreatinin - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
ldl
Srážlivá žilní krev
denně 1 - 5
Zjišťuje se výpočtem z celkového a HDL cholesterolu a triacylglycerolů.
posouzení rizika aterosklerózy u rizikových osob, monitorování léčby hypolipidemiky,
monitorování pacientů s metabolickým syndromem
↓ chronický alkoholismus, dlouhodobé hladovění, vegetariánství, AIDS, malabsorpční
syndrom, tyreotoxikóza
↑ DM, renální selhání, ICHS, anorexie, hypotyreóza, deficit Cu, tělesná inaktivita, dědičné
metabolické poruchy, sekundární hyperlipoproteinémie, hepatopatie
věk
optimální hodnoty
jednotka
0 - 99 let
< 4,0
mmol/l
kr
81499/81169
Srážlivá žilní krev
20 - 25 °C: 13 dny, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
60 min
Interpretace:
screeningové vyšetření, diferenciální diagnostika akutních a chronických onemocnění
ledvin a monitorování jejich léčby, hypertenze, léčba hemodialýzou, metabolická
onemocnění (DM, hyperurikémie), sepse, trauma, šok
↓ myopatie, svalová dystrofie, léčba glukokortikoidy, pokles svalové hmoty, hepatopatie,
fyziologicky u dětí
↑ akutní a chronické renální selhání, DM, dehydratace, srdeční selhání, šok, zvýšení
produkce kreatininu (akromegálie)
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
muži
0 - 4 dny
27 - 88
umol/l
4 dny - 1 rok
18 - 35
umol/l
1 - 15 let
27 - 62
umol/l
15 - 18 let
44 - 88
umol/l
18 - 99 let
64 - 104
umol/l
Indikace:
45
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
ženy
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 46 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
0 - 4 dny
27 - 88
umol/l
4 dny - 1 rok
18 - 35
umol/l
1 - 15 let
27 - 62
umol/l
15 - 18 let
44 - 88
umol/l
18 - 99 let
49 - 90
umol/l
Kreatininová clearance (glomerulární filtrace) - sérum + moč
Zkratka v LIS:
clea
Kód VZP R/S:
81499 a 81511
Odběr:
Srážlivá žilní krev, Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
Pokyny k odběru:
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
Stabilita:
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
4 - 8 °C: 4 dny
denně 1 - 5
Během sběru moče je třeba vyloučit fyzickou námahu a dodržet bezmasou dietu.
diagnostika renálních poruch
Interpretace:
↓ onemocnění ledvin, dehydratace, hypovolémie, srdeční selhání, diabetes
insipidus, užívání diuretik
↑ SIADH
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 měsíců
0,08 - 1,52
ml/s
6 měsíců - 1 rok
1,05 - 1,52
ml/s
1 - 10 let
1,00 - 2,2
ml/s
10 - 20 let
1,5 - 2,3
ml/s
20 - 40 let
1,3 - 2,5
ml/s
40 - 50 let
1,25 - 2,2
ml/s
50 - 60 let
1,15 - 2,0
ml/s
60 - 99 let
1,1 - 1,9
ml/s
Krevní obraz - krev
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Poznámka:
Indikace:
ko
96165 nebo 96167
Nesrážlivá žilní krev (EDTA)
20 - 25 °C: 5 h, 4 - 8 °C: 1 den
24 h denně
60 min
Jednotlivé subpopulace leukocytů jsou stanovovány metodou fluorescenční průtokové
cytometrie s detekcí nukleových kyselin krevních elementů pomocí polovodičového laseru
na analyzátoru Sysmex XS -1000i. Mikroskopická metoda viz Diferenciál leukocytů
mikroskopicky.
Základní laboratorní vyšetření, preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, infekce,
otravy, krevní choroby
Interpretace:
parametr
↓
leukocyty (WBC)
některé těžké infekce, intoxikace, krevní
choroby
neutrofily
některé bakteriální infekce, hematologické
choroby, cytostatika, některá antibiotika,
ionizační záření
↑
Infekce, nekrózy, otravy, hematoonkologická
onemocnění, fyziologicky v těhotenství, po
námaze, při bolestech, stresu, po jídle,
během dne
Infekce, hematoonkologické choroby,
nekrózy, otravy, popáleniny
46
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
lymfocyty
monocyty
Hodgkinova choroba, kortikoterapie,
chemoterapie, ionizační záření
kortikoterapie, aplastická anémie
eozinofily
těžké infekce, kortikoterapie
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 47 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
lymfatické leukémie, některé prudké infekce,
chronické infekce
chronické bakteriální infekce, Hodgkinova
choroba, myelomonocytární leukémie, CML,
revmatoidní artritida, Crohnova nemoc,
ulcerózní kolitida
alergie, astma, parazitární a kožní
erytrocyty (RBC)
anémie
hemoglobin
vrozené a získané anémie, těhotenství
hematokrit
vrozené a získané anémie, infuze
chronická myeloidní leukémie, polycytemia
vera, neštovice, spalničky, systémová
mastocytóza, ulcerózní kolitida
polycytemia vera, polyglobulie u srdečních
vad, chorob plic, ve vyšší nadmořské výšce,
při zvýšené produkci erytropoetinu
polycytemia vera, polyglobulie u srdečních
vad, chorob plic, ve vyšší nadmořské výšce,
při zvýšené produkci erytropoetinu
polyglobulie, dehydratace, novorozenci
MCV
mikrocytóza
makrocytóza
MCH
hypochromií anémie
MCHC
hypochromní a makrocytární anémie
bazofily
RDW
sférocytóza
anizocytóza
MPV
myeloproliferativní onemocnění, stav po
splenektomii, po velkých chirurgických
operacích, chronická zánětlivá onemocnění,
fyzická zátěž, infekce, nádory (např. plicní)
makrotrombocyty
PDW
anizocytóza trombocytů
trombocyty (PLT)
autoimunitní trombocytopenie, dřeňový útlum,
leukémie, intoxikace, metastázy
buňky
věk
referenční meze
jednotka
leukocyty
0 - 1 týden
1 - 2 týdny
2 - 4 týdny
5 - 21
5 - 20
2 - 19,5
10^9/l
10^9/l
10^9/l
4 týdny - 3 měsíce
3 měsíce - 1 rok
1 - 2 roky
2 - 4 roky
4 - 6 let
6 - 12 let
12 - 16 let
16 - 99 let
5,5 - 18
6 - 17,5
6 - 17
5,5 - 15,5
5 - 14,5
4,5 - 13,5
4,5 - 13
4 - 10
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
0 - 7 dní
0,32 - 0,69
početní podíl
7 dní - 4 roky
4 - 6 let
6 - 12 let
12 - 16 let
16 - 99 let
0,22 - 0,34
0,32 - 0,46
0,40 - 0,56
0,45 - 0,58
0,48 - 0,70
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
0 - 7 dní
7 dní - 1 rok
1 - 4 roky
4 - 6 let
0,24 - 0,47
0,50 - 0,72
0,42 - 0,57
0,37 - 0,48
početní podíl
početní podíl
početní podíl
početní podíl
6 - 12 let
0,30 - 0,44
početní podíl
12 - 16 let
16 - 99 let
0,27 - 0,41
0,23 - 0,45
početní podíl
početní podíl
neutrofily
lymfocyty
47
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 48 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
monocyty
0 - 10 let
10 - 99 let
0,01 - 0,13
0,02 - 0,12
početní podíl
početní podíl
eozinofily
0 - 12 let
12 - 99 let
0 - 0,05
0 - 0,04
početní podíl
početní podíl
bazofily
0 - 99 let
0 - 0,01
početní podíl
erytrocyty
0 - 1 týden
1 - 2 týdny
2 - 4 týdny
4 týdny - 2 měsíce
2 - 6 měsíců
6 měsíců - 2 roky
3,9 - 6,6
3,6 - 6,2
3 0 - 5,4
2,7 - 4,9
3,1 - 4,5
3,7 - 5,3
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
2 - 6 let
6 - 12 let
3,9 - 5,3
4,0 - 5,2
10^12/l
10^12/l
- muži
12 - 18 let
18 - 99 let
4,1 - 5,1
4,5 - 5,8
10^12/l
10^12/l
- ženy
18 - 99 let
3,8 - 5,1
10^12/l
0 - 3 týdny
3 - 5 týdnů
5 týdnů - 2 měsíce
2 - 3 měsíce
127 - 230
103 - 179
90 - 166
92 - 150
g/l
g/l
g/l
g/l
- muži
3 - 4 měsíce
4 - 7 měsíců
7 - 10 měsíců
10 - 17 měsíců
17 měsíců - 3 roky
3 - 5 let
5 - 10 let
10 - 12 let
12 - 15 let
15 - 99 let
96 - 128
101 - 129
105 - 129
107 - 131
108 - 128
111 - 143
119 - 147
118 - 150
128 - 168
135 - 170
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
- ženy
15 - 99 let
120 - 162
g/l
0 - 3 týdny
3 - 7 týdnů
7 týdnů - 2 měsíce
2 - 3 měsíce
3 - 4 měsíce
0,42 - 0,72
0,31 - 0,59
0,30 - 0,54
0,30 - 0,46
0,31 - 0,43
poměr
poměr
poměr
poměr
poměr
4 - 7 měsíců
7 měsíců - 3 roky
3 - 5 let
0,32 - 0,44
0,35 - 0,43
0,31 - 0,43
poměr
poměr
poměr
5 - 10 let
10 - 99 let
10 - 99 let
0,33 - 0,45
0,40 - 0,52
0,37 - 0,47
poměr
poměr
poměr
0 - 1 týden
1 - 3 týdny
3 - 7 týdnů
7 týdnů - 2 měsíce
2 - 3 měsíce
3 - 4 měsíce
94 - 130
84 - 128
82 - 126
81 - 125
51 - 121
77 - 113
fl
fl
fl
fl
fl
fl
4 - 7 měsíců
7 - 10 měsíců
10 - 17 měsíců
73 - 109
74 - 106
74 - 102
fl
fl
fl
hemoglobin
hematokrit
- muži
- ženy
MCV
48
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
MCH
MCHC
RDW
trombocyty
- muži
- ženy
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 49 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
17 měsíců - 3 roky
3 - 5 let
73 - 101
72 - 88
fl
fl
5 - 10 let
10 - 99 let
69 - 93
85 - 99
fl
fl
0 - 1 týden
1 - 5 týdnů
5 týdnů - 2 měsíce
2 - 3 měsíce
3 - 4 měsíce
4 - 10 měsíců
10 měsíců - 5 let
28 - 34
26 - 38
25 - 37
24 - 36
23 - 36
21 - 33
23 - 31
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
5 - 10 let
10 - 99 let
22 - 34
28 - 34
pg
pg
0 - 3 týdny
3 - 4 týdny
1 - 7 měsíců
7 - 17 měsíců
17 měsíců - 3 roky
3 - 99 let
24 - 360
250 - 370
260 - 340
280 - 320
260 - 340
300 - 370
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
0 - 99 let
12,8 - 15,2
%
0 - 4 roky
4 - 5 let
5 - 10 let
10 - 15 let
15 - 20 let
20 - 30 let
30 - 40 let
40 - 50 let
50 - 60 let
60 - 70 let
139 - 403
217 - 497
181 - 521
156 - 408
140 - 392
140 - 336
132 - 356
139 - 403
136 - 380
150 - 362
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
70 - 99 let
0 - 5 let
5 - 10 let
10 - 15 let
15 - 30 let
30 - 40 let
40 - 50 let
50 - 60 let
60 - 70 let
139 - 335
229 - 553
184 - 488
153 - 442
154 - 386
170 - 394
149 - 409
177 - 393
152 - 390
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
70 - 99 let
149 - 409
10^9/l
MPV
0 - 15 let
15 - 99 let
7,4 - 13,0
7,8 - 11,0
fl
fl
PDW
0 - 99 let
12 - 18
%
Krvácivost
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
krv
09131
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
denně 1 - 5
Provedení v hematologické laboratoři.
poruchy hemostázy
49
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 50 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Interpretace:
↑ trombocytopenie, trombocytopatie, defekt faktorů, antikoagulační léčba
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
<5
min
Kyselina močová - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
ky
81523
Srážlivá žilní krev
20 - 25 °C: 3 dny, 4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
součást biochemického screeningu, podezření na dnu, pozitivní rodová anamnéza dny,
součást monitorování terapie dny, u pacientů s metabolickými rizikovými faktory
koronárního onemocnění, při nefrolitiáze v anamnéze, při onemocnění a okolnostech,
které mohou vést k sekundární hyperurikémii, např. u chronické polycytémie,
dlouhotrvajícího půstu nebo hladovění, alkoholismu, při podezření na sekundární
hyperurikémii indukovanou terapií (chemoterapie, ozařování nádorů, cyklosporinová
terapie)
↓ zvýšená exkrece ledvinami, snížená resorpce v tubulech, léčiva
↑ zvýšený příjem purinů, zvýšená tvorba purinů (myeloproliferativní a lymfoproliferativní
choroby), psoriáza, snížené vylučování ledvinami
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
muži
0 - 6 týdnů
143 - 340
umol/l
6 týdnů - 1 rok
120 - 340
umol/l
1 - 15 let
140 - 340
umol/l
15 - 99 let
200 - 420
umol/l
0 - 6 týdnů
143 - 340
umol/l
6 týdnů - 1 rok
120 - 340
umol/l
1 - 99 let
140 - 340
umol/l
ženy
Kyselina močová - odpad močí za 24 h
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Laktát - plazma
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
duky
81523
Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
4 - 8 °C: 1 týden
denně 1 - 5
hyperurikémie (objasnění příčiny – odpad močí > 4,76 mmol/d ukazuje na nadprodukci
kyseliny močové, pokud není současně snížena glomerulární filtrace), urolitiáza
↓ renální insuficience, poruchy tubulární sekrece
↑ zvýšený příjem purinů, zvýšená produkce purinů
věk
referenční meze
jednotka
15 - 99 let
0,48 - 5,95
mmol/d
la
81521/81171
Nesrážlivá žilní krev (EDTA + fluorid, oxalát + fluorid)
Odběr žilní krve bez použití turniketu, ihned předat do laboratoře. Nutno separovat
plazmu do 15 min po odběru.
20 - 25 °C: 2 h, 4 - 8 °C: 1
den
24 h denně
50
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 51 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Statim:
Indikace:
30 min
detekce tkáňové hypoxie, diagnostika laktátové acidózy
Interpretace:
↓ po aplikaci látek upravujících ABR
↑ laktátová acidóza při tkáňové hypoxii způsobená nadměrnou tělesnou zátěží, anoxie
vznikající při šoku, sepsi, pneumonii a kongestivní srdeční insuficienci, selhání ledvin,
jater, leukémie, diabetická ketoacidóza, deficit thiaminu
věk
referenční meze
jednotka
pohlaví
0 - 6 týdnů
0,5 - 3,0
mmol/l
6 týdnů - 15 let
0,56 - 2,25
mmol/l
15 - 99 let
0,5 - 2,2
mmol/l
LD (laktátdehydrogenáza) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
ld
91383/81143
Srážlivá žilní krev
Zabaňte hemolýze, významně ovlivňuje výsledky.
20 - 25 °C: 7 dnů, 4 - 8 °C: 3 dny
24 h denně
Diferenciace hepatitid, podezření na hemolytickou anémii, diagnostika orgánových
postižení, non-hodgkinský lymfom, podezření na plicní embolii
↑ poškození jater (relativní zvýšení větší než u ALT, AST: intoxikace organickými
rozpouštědly, akutní selhání, metastázy do jater, hepatitida při infekční mononukleóze;
relativní zvýšení menší než u ALT, AST: akutní virová hepatitida, obstrukční ikterus,
cirhóza), krevní choroby (trombotická trombocytopenická purpura, anémie,
trombocytémie, mnohočetný myelom), AIM, šokové stravy, maligní nádory, metastázy,
pooperačně
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
4,83 - 12,92
ukat/l
6 týdnů - 2 roky
3,0 - 7,2
ukat/l
2 - 15 let
1,8 - 4,9
ukat/l
15 - 99 let
2,25 - 4,13
ukat/l
LD (laktátdehydrogenáza) výpotek
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
ldv
91383/81143
zkumavka bez přísad
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
24 h denně
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení.
viz Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení.
Moč chemicky + sediment
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
ms
81347
Ranní moč
Střední proud první nebo druhé ranní moče po omytí zevního genitálu. Nutno zabránit
kontaminaci moče.
20 - 25 °C: 2 h, 4 - 8 °C: 4 h
24 h denně
Jednotlivé elementy v močovém sedimentu popisujeme pouze tehdy, jsou-li přítomny.
Základní screeningové vyštření, podezření na onemocnění ledvin a močových cest,
kontrola léčby chorob ledvin a močových cest
51
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 52 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Interpretace:
↓
parametr
bílkovina
glukóza
ketolátky
falešně negativní – test
nereaguje na betahydroxymáselnou kyselinu
urobilinogen
falešně negativní při delší
prodlevě mezi odběrem a
zpracováním
falešně negativní po
vystavení moči přímému
světlu
falešně negativní
v přítomnosti silně
redukujících látek
(askorbátu)
bilirubin
↑
všechny druky proteinurie, falešně pozitivní u silně
alkalických a bakteriálně kontaminovaných močí
DM, glykémie nad10 mmol/l, zvýšená glomerulární filtrace,
porucha tubulárních transportních mechanismů při
normoglykémii, afekce CNS, endokrinopatie, někdy u
hypertyreózy, v kritických stavech
po nočním hladovění u zdravých osob, zlepšení stavu při
diabetické hyperglykémii a toxémii, falešně pozitivní po
některých antihypertenzivech a činností bakterií při infekci
močových cest
prehepatální (hemolytický) ikterus, hepatální
(parenchymatický) ikterus
hepatální (parenchymatózní) ikterus, posthepatální
(obstrukční) ikterus
bakterie
hemoglobinurie, hemolytické anémie, traumata, úraz
elektrickým proudem, myoglobinurie, ponámahová
hematurie, nádory urogenitálního traktu, urolitiáza, krvácení,
falešně pozitivní v přítomnosti bakteriální a leukocytární
peroxidázy nebo dezinfekčních činidel
extrarenální příčiny (leukémie, polycytemia vera,
antikoagulační léčba), intrarenální příčiny
(glomerulonefritida, vaskulární příčina, akutní intersticiální
nefritida, polycystická choroba ledvin, Grawitzův tumor),
postrenální příčiny (urolitiáza, uroteliální karcinom,
tuberkulóza, bakteriální infekce), menstruační krvácení
renální příčina (akutní a chronická pyelonefritida, akutní
glomerulonefritida, intersticiální nefritida, reflexní nefropatie,
polycystická choroba ledvin, nefrolitiáza, tuberkulóza),
postižení uretry a prostaty, falešně pozitivní při nedodržení
středního proudu moči
uroinfekce, kontaminace odběrové nádoby
epitelie ploché
kontaminovaný odběr, kolpitida
hlen
bez klinického významu, může znesnadňovat hodnocení
preparátu
bez klinického významu, může znesnadňovat hodnocení
preparátu
zvýšená přítomnost Na, K
krev
erytrocyty
leukocyty
amorfní soli
specifická hmotnost
falešně nízká při alkalickém
pH
pH
proteinová dieta,
dehydratace, diabetická
ketoacidóza, metabolická a
respirační acidóza,
hladovění
ostatní elementy
vegetariánská strava, renální tubulární acidóza, respirační a
metabolická alkalóza, bakteriální infekce močových cest,
delší stání moče v teplém prostředí
hyalinní válce
fyzická námaha, dehydratace, horečka, renální postižení
ostatní válce
erytrocytární válce při proteinurii a hematurii, leukocytární při
akutní tubulointersticiální nefritidě, epiteliální válce po akutní
ischemické nebo toxické nekróze, granulované, voskové a
tukové válce při rychle progredujícím glomerulárním a
tubulárním postižení
infekce dolních močových cest, renální onemocnění
malé epitelové
buňky
krystaly
kvasinky
detekce je významná pouze u pacientů s urolitiázou,
výjimkou jsou krystalu cystinu (dědičná cystinurie), leucinu a
tyrosinu (jaterní selhání), oxalátů ve vyšší míře (otrava
etylenglykolem)
u pacientů léčených širokospektrými antibiotiky a
imunosupresivy, u diabetiků, známka nedostatečné slizniční
imunity
52
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 53 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
analyt nebo element
referenční meze
jednotka
bílkovina
0
arbitrární jednotky
glukóza
0
arbitrární jednotky
ketolátky
0
arbitrární jednotky
urobilinogen
0
arbitrární jednotky
bilirubin
0
arbitrární jednotky
krev
0
arbitrární jednotky
erytrocyty
0-1
počet/zorné pole
leukocyty
0-2
počet/zorné pole
bakterie
počet/zorné pole
epitelie ploché
počet/zorné pole
hlen
počet/zorné pole
amorfní soli
počet/zorné pole
ostatní elementy (válce, malé
epitelové buňky)
specifická hmotnost
počet/zorné pole
1,015 - 1,025
pH
5,5 - 7,0
g/ml
Myoglobin - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
m
93135
Srážlivá žilní krev
Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 h po stenokardii. Opakovaný
odběr za další 3 h, nejpozději za dalších 6 - 12 h.
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Poznámka:
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
24 h denně
60 min
Vždy se provádí jako statim.
Indikace:
Interpretace:
podezření na AIM – časný marker s vysokou negativní prediktivní hodnotou, poškození
svalstva, sledování úspěšnosti reperfúze
↑ AIM, poškození kosterního svalstva, renální insuficience, horečka
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
< 73
ug/l
Okultní krvácení - stolice
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
okk
81733
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
Stolice na okultní krvácení, Stolice na okultní krvácení, Odběr stolice na vyšetření
okultního krvácení – návod pro pacienty
Návod pro odběr vydává laboratoř spolu s odběrovou zkumavkou.
2 - 8 °C: 7 dnů, 18 - 25 °C: 1 den
denně 1 - 5
detekce/vyloučení krvácení do GIT
↑ adenomy, kolorektální karcinom
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
< 100
ug Hb/l pufru
53
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 54 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
PSA (prostatický specifický antigen) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
ps
93225
Srážlivá žilní krev
Odběr nejméně 48 h po každém vyšetření per rectum, masáži prostaty a nejdříve 2 týdny
po biopsii prostaty. Výsledek zvyšuje jízda na kole nebo na koni, katetrizace, tělesná
zátěž.
Stabilita:
Dostupnost:
Poznámka:
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
denně 1 - 5
Odběr nejméně 48 h po každém vyšetření per rectum, masáži prostaty a nejdříve 2 týdny
po biopsii prostaty. Výsledek zvyšuje jízda na kole nebo na koni, katetrizace, tělesná
zátěž.
spolu s fPSA screeningová metoda pro diagnostiku karcinomu prostaty, stanovení stadia
a monitorování nemocných s karcinomem prostaty
↑ karcinom prostaty, hyperplazie prostaty, prostatitida; odlišení benigní hyperplazie od
karcinomu prostaty v oblasti šedé zóny PSA 2 – 10 µg/l viz FPSA (volný prostatický
specifický antigen) - sérum. Hladiny PSA nad 30 µg/l mohou signalizovat i vzdálenější
metastázy.
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
muži
0 - 49 let
< 2,0
ug/l
50 - 59 let
< 3,5
ug/l
60 - 69 let
< 4,5
ug/l
70 - 99 let
< 6,5
ug/l
Revmatoidní faktor - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
rf
91501
Srážlivá žilní krev
20 - 25 °C: 1 den, 4 - 8 °C: 1 týden
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
1× týdně
diagnostika a léčba revmatoidní artritidy
↑ revmatoidní arthritida, polymyozitida, kryoglobulinémie, gamapatie, hepatitida, jaterní
cirhóza, Crohnova choroba, bakteriální infekce, přechodně u virových infekcí, parazitární
infekce, lymfatická leukémie, DM
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
muži
0 - 99 let
< 30
kIU/l
Sediment močový kvantitativně (Hamburger) - odpad močí za 60 s
Zkratka v LIS:
ham
Kód VZP R/S:
81329
Odběr:
viz Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera - návod pro dospělé pacienty a
Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dětí - návod pro rodiče
Dostupnost:
denně 1 - 5
Poznámka:
Používejte návod pro pacienta.
Indikace:
posuzování intenzity a dynamiky renálních a postrenálních onemocnění
Interpretace:
nález výrazného nepoměru mezi erytrocyty a leukocyty (v normě jen mírně převažují
leukocyty) signalizuje např. krvácení distálně od glomerulu, naopak vysoká leukocyturie
proti erytrocyturii ukazuje na přítomnost bakteriálního zánětu v intersticiu nebo ve
vývodných močových cestách
54
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 55 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
elementy
referenční meze
jednotka
erytrocyty
< 2000
1/60 s
leukocyty
< 4000
1/60 s
válce
50 - 70
1/60 s
Sodík (Na) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
na
82593/81135
Odběr:
Stabilita:
Poznámka ke stabilitě:
Dostupnost:
Srážlivá žilní krev
20 - 25 °C: 8 hodin, 4 - 8 °C: 2 týdny
Při skladování je třeba zabránit odpařování vzorku.
24 h denně
Statim:
Indikace:
60 min
poruchy vnitřní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy, dehydratace, renální
onemocnění, polyurie, hypertenze, akutní onemocnění mozku
↓ zvýšené ztráty, endokrinní příčiny (hypotyreóza), katabolismus, hypoalbuminémie,
hypoproteinémie, po delší léčbě diuretiky, SIADH, CSWS
↑ zvýšení renálních ztrát vody u poruchy sekrece nebo vlivem ADH, při zvýšeném příjmu
solí, při snížené sekreci Na (srdeční dekompenzace, jaterní cirhóza, nefrotický syndrom,
renální insuficience, hyperaldosteronismus, Cushingův syndrom, deficit vody,
dehydratace)
Interpretace:
pohlaví
Sodík (Na) - odpad močí za 24 h
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
134 - 148
mmol/l
duna
82593
Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
4 - 8 °C: 24 h
denně 1 - 5
bilanční sledování, poruchy vodního, minerálního metabolismu a ABR
↓ fyzická aktivita, dieta s omezením příjmu sodíku
↑ viz Sodík (Na) - sérum
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 měsíců
0 - 10
mmol/d
6 měsíců - 1 rok
10 - 30
mmol/d
1 - 7 let
20 - 60
mmol/d
7 - 15 let
50 - 120
mmol/d
- muži
15 - 99 let
143 - 208
mmol/d
- ženy
15 - 99 let
119 - 165
mmol/d
Teofylin - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
teo
99137
Srážlivá žilní krev
Odběr před podáním léku (peror. nebo intraven.). Stanovení ovlivňuje kouření, káva a čaj,
Coca-cola apod.
55
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 56 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Stabilita:
Dostupnost:
4 - 8 °C: 1 týden
24 h denně
Statim:
Indikace:
60 min
monitorování léčby – po zahájení terapie, periodická kontrola, po změně dávkování,
suspektní intoxikace, suspektní non-compliance, suspektně nesodtatečné dávkování,
interakce s jinými léčivy, nedostatečná funkce jater, ledvin, městnavé srdeční selhání
interakce s dalšími léčivy (allopurinol, makrolidová antibiotika) může vést ke zvýšení
plazmatických koncentrací teofylinu; u kuřáků mohou být koncentrace sníženy; teofylin
zvyšuje účinek furosemidu, snižuje účinek beta-sympatolytik; nežádoucí účinky se někdy
mohou projevit již při terapeutických dávkách
Interpretace:
pohlaví
Triglyceridy (TGC) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
věk
terapeutická dávka
jednotka
0 - 99 let
8 - 20
mg/l
tgc
81611
Srážlivá žilní krev
Vhodná doba lačnění 12 - 14 h. Vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu
jedno stanovení není směrodatné.
Stabilita:
Dostupnost:
20 - 25 °C: 3 dny, 4 - 8 °C: 10 dnů
24 h denně
Indikace:
stanovení kardiovaskulárního rizika, monitorování hypolipidemické léčby, sledování
nutričního stavu při podávaní parenterální výživy.
↑ DM I. typu, familiární smíšená hyperlipoproteinémie, hepatopatie, nefropatie,
hypotyreóza, nadprodukce katecholaminů
Interpretace:
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
0,45 - 1,70
mmol/l
Poznámka k referenčním mezím: dolní mez odpovídá 2,5 ‰ referenční populace, horní mez odpovídá optimální hodnotě pro
prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
Tromboplastinový čas (Quick) - plazma
Zkratka v LIS:
q
Kód VZP R/S:
96623
Odběr:
Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 10)
Pokyny k odběru:
Je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Stabilita:
20 - 25 °C: 8 h, 4 - 8 °C: 1 den
Dostupnost:
24 h denně
Statim:
60 min
Indikace:
test zevního a společného koagulačního systému při předoperačním vyšetření, poruchách
hemostázy, monitorování antikoagulační léčby, trombofilii
Interpretace:
↑těžká porucha jaterní proteosyntézy, léčba Warfarinem, hypovitaminóza K, DIC, deficit
faktorů, přítomnost inhibitorů koagulace, fyziologicky u novorozenců
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
70 - 120
%
0,80 - 1,20
INR
Troponin I - sérum
Zkratka v LIS:
t
Kód VZP R/S:
Odběr:
Stabilita:
81237
Srážlivá žilní krev
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
56
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 57 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Dostupnost:
Statim:
24 h denně
60 min
Poznámka:
Indikace:
Vždy se provádí jako statim.
diagnostika AIM a AKS, diagnostika srdečního postižení, hodnocení úspěšnosti
trombolýzy, stratifikace kardiovaskulárního rizika, časná diagnostika a sledování
neischemických postižení myokardu
↑ AIM, AKS, městnavá srdeční slabost, supraventrikulární tachykardie, síňová fibrilace,
kardiální amyloidóza, hypertrofie levé komory, srdeční selhání, kontuze myokardu,
myokarditis, rejekce po transplantaci srdce, u nekardiálních onemocnění (sepse, anemie,
embolizace do plic, intrakraniální hemoragie, toxické léky, cévní mozková příhoda, renální
selhání)
Rozlišení AIM a anginy pectoris:
cut-off pro akutní infarkt myokardu 0,10 ug/l,
cTnI < 0,10 ug/l - negativní
cTnI > 0,10 ug/l - pozitivní - 3 možnosti - stabilní angina? nestabilní angina? AIM?
Jednoznačný cut-off pro rozlišení těchto tří možností neexistuje, pouze pravděpodobnost:
cTnI > 1,50 ug/l
- 100% pravděpodobnost AIM
cTnI 0,60 – 1,50 ug/l - vysoká pravděpodobnost AIM
cTnI 0,10 – 0,60 ug/l - AIM nelze zcela vyloučit
K rozlišení nutný následný odběr po 4 hodinách - hodnota se nemění => angina
hodnota dále narůstá => AIM
Interpretace:
pohlaví
TSH (tyreotropin) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 99 let
< 0,02
ug/l
ts
93195
Srážlivá žilní krev
Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno, na lačno.
2 - 8 °C: 1 den, -20 °C: 60 dní
denně 1 - 5
průkaz hypofunkce nebo hyperfunkce štítné žlázy, monitorování substituční léčby u
hypotyreózy nebo antityreoidální léčby u pacientů s tyreotoxikózou, sledování suprese T4
u studených uzlů nebo netoxické strumy
↓ primární hypertyreóza (např. Gravesova-Basedowova choroba, autonomní hyperfunkční
adenom štítné žlázy, toxická multinodózní struma), substituční léčba, netyreoidální příčiny
(hospitalizace, léčiva, centrální hypotyreóza, celková netyreoidální onemocnění, diurnální
variabilita)
↑ primární hypotyreóza, rezistence na tyreoidální hormony, TSH produkující adenom
hypofýzy, nepatologické příčiny (rekonvalescence, věk nad 70 let, diurnální variabilita)
věk
referenční meze
jednotka
0 - 4 týdny
0,3-4,5
mU/l
4 týdny - 1 rok
0,4 - 6,1
mU/l
1 - 7 let
0,3 - 4,5
mU/l
7 - 13 let
0,5 - 4,6
mU/l
13 - 18 let
0,4 - 5,7
mU/l
18 - 99 let
0,3 - 4,5
mU/l
Urea - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
u
81621/81137
Srážlivá žilní krev
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Vysopkoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
20 - 25 °C: 1 týden, 4 - 8 °C: 2 týdny
24 h denně
57
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Statim:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Urea - odpad močí za 24 h
Zkratka v LIS:
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 58 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
60 minut
screeningové vyšetření na funkci ledvin, hodnocení stavu dehydratace a úrovně
katabolismu proteinů
↓ porucha syntézy urey (při sníženém příjmu bílkovin v potravě, deficitu některého z
enzymů ureosyntetického cyklu nebo v terminálním stadiu onemocnění jater), zvýšené
ztráty močí
↑ hladovění, infekce, horečka, krvácení do trávicího ústrojí, rozsáhlé pohmožděniny,
transfúzní příhody, sepse, pooperační stavy, generalizované zhoubné novotvary, podání
kortikoidů, akutní ledvinová nedostatečnost (více než 10 mmol/l, většinou 20 - 50 mmol/l),
chronická glomerulonefritida, pyelonefritida aj. chronické renální onemocnění, obstrukce
močových cest, např. nádorem, snížení prokrvení ledvin pro hypovolemii (př.
dehydratace, srdeční nedostatečnost)
věk
referenční meze
jednotka
0 - 14 měsíců
1,42 - 5,34
mmol/l
14 měsíců - 2 roky
1,78 - 5,34
mmol/l
2 - 18 let
3,2 - 6,4
mmol/l
18 - 99 let
2,9 - 8,3
mmol/l
du
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
81621
pohlaví
věk
referenční meze
jednotka
0 - 1 týden
2,5 - 33
mmol/d
1 - 6 týdnů
10 - 17
mmol/d
6 týdnů - 1 rok
29 - 123
mmol/d
1 - 15 let
67 - 333
mmol/d
15 - 99 let
97 - 583
mmol/d
Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
20 - 25 °C: 2 dny, 4 - 8 °C: 2 týdny
denně 1 - 5
hodnocení katabolismu bílkovin, bilanční sledování
↓ snížený příjem bílkovin, jaterní poruchy, dlouhodobé podávání infuzních roztoků
elektrolytů
↑ zvýšený příjem bílkovin, zvýšený katabolismus, krvácení do GIT
Vápník (Ca) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Statim:
Indikace:
Interpretace:
ca
81625/81139
Srážlivá žilní krev
Nutno při odběru zabránit venostáze.
4 - 8 °C: 1 den
24 h denně
60 minut
neuromuskulární příznaky, kostní postižení, maligni neoplazie, screeningové
endokrinologické a renální vyšetření, monitorování léčby, předoperační vyšetření
↓ hypoparatyreóza, deficit vitaminu D, malabsorpční syndrom, stavy po resekci tenkého
střeva, akutní pankreatitida, nefrotický syndrom, gravidita, laktace
↑ hyperparatyreóza, hypervitaminózy D, kostní neoplazie a metastázy, mnohočetný
myelom, sarkoidóza, prolongovaná respirační alkalóza, insuficience nadledvin, kostní
atrofie, akromegalie, nervové poruchy, nefrolithiáza, gastrointestinální poruchy
58
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
pohlaví
Vápník (Ca) - odpad močí za 24 h
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Železo (Fe) - sérum
Zkratka v LIS:
Kód VZP R/S:
Odběr:
Pokyny k odběru:
Stabilita:
Dostupnost:
Poznámka:
Indikace:
Interpretace:
pohlaví
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 59 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
1,9 - 2,7
mmol/l
6 týdnů - 99 let
2,25 - 2,75
mmol/l
duca
81625
Sběr moče, viz Sběr moče - návod pro pacienty
Bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
4 - 8 °C: 1 den
denně 1 - 5
screening hyperkalciurie, diferenciální diagnostika hyper- a hypopkalcémie, urolitiáza,
diagnostika poruch metabolismu vápníku, podezření na osteoporózu
↓ nízký příjem potravou, hypokalcémie, metabolická alkalóza, deficience vitaminu D,
hypoparatyreóza, střevní malabsorpce, renální insuficience, některá léčiva
↑ primární hyperkalciurie, hyperparatyreóza, hyperkalcémie, tubulární poruchy
věk
referenční meze
jednotka
0 - 6 týdnů
0 - 1,5
mmol/d
6 týdnů - 1 rok
0,1 - 2,5
mmol/d
1 - 15 let
2,0 - 4,0
mmol/d
15 - 99 let
2,4 - 7,2
mmol/d
fe
81641
Srážlivá žilní krev
Zabraňte hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
20 - 25 °C: 6 h, 4 - 8 °C: 3 dny
denně 1 - 5
Provedení viz Stanovení resorpční křivky železa – pokyn pro oddělení.
anémie, zejména mikrocytární, karcinomy, revmatické choroby, chronické renální
poruchy, jaterní onemocnění, pokročilé těhotenství
↓ anémie z nedostatku železa (ztráta krve, menstruace, alimentární poruchy), nedostatek
mědi, infekce, karcinomy, chronické renální poruchy, pokročilé těhotenství, revmatické
choroby
↑ zvýšená resorpce železa z gastrointestinálního traktu, akutní intoxikace železem
(terapeutické předávkování), hemochromatóza, jaterní onemocnění (cirhóza jater, akutní
hepatální nekróza), akutní hemolytická anémie, kožní porfyrit, thalasémie
věk
0 - 99 let
referenční meze
8 - 30
Jednotka
umol/l
59
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 60 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení
Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dětí - návod pro rodiče
Vážení rodiče,
na žádost ošetřujícího lékaře budeme Vašemu dítěti provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování
některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem
moče vyloučené za přesnou dobu. Řiďte se důsledně následujícími pokyny:
1. Sběr začíná v určený den přesně v 7.00 hodin (začátek sběrného období), kdy se dítě naposledy
důkladně vymočí na záchodě mimo sběrnou nádobu. Od té doby dítě močí veškerou moč do sběrné
nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
2. Močení do sběrné nádoby je vhodné provést po hygienické očistě genitálu, u děvčat po sedací
koupeli.
3. Sběrné období trvá 3 hodiny.
4. Po třech hodinách sběru moče se dítě vymočí do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o
jediné močení do sběrné nádoby. Nemůže-li se Vaše dítě vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit
dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru
moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). Oba časy
uvádějte s přesností na minuty.
5. Před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve věku do 8 let vypít
100 – 200 ml (1 - 2 decilitry, ne více), děti osmileté a starší 200 - 300 ml (2 - 3 decilitry, ne více).
6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena spolu se žádankou do 60 minut po
ukončení sběru do laboratoře Městské nemocnice v Odrách.
Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Laboratoř klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách
60
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 61 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera - návod pro dospělé pacienty
Vážená paní, vážený pane,
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování
některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem
moče vyloučené za přesnou dobu. Řiďte se důsledně následujícími pokyny:
1. Sběr začíná v určený den přesně v 7 hodin (začátek sběrného období), kdy se naposledy důkladně
vymočíte na záchodě mimo sběrnou nádobu. Od té doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby
(zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
2. Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací
koupeli.
3. Sběrné období trvá 3 hodiny.
4. Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o
jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v
rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a
čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). Oba časy uvádějte
s přesností na minuty.
5. Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300
ml (třetina litru).
6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po
ukončení sběru do laboratoře Městské nemocnice v Odrách.
Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Laboratoř klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách
61
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 62 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Sběr moče - návod pro pacienty
Vážená paní, vážený pane,
abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí v celodenním
období. Sběr moče probíhá od rána do rána následujícího dne.
Postupujte přesně podle následujících pokynů:
1. Ráno v 6.00 hodin se vymočíte naposledy do záchodu – nikoliv do lahve - a teprve od této doby budete
veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve.
2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin. Nejnutnější
léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším
lékařem po dobu sběru moče vynechejte.
2. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
3. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6.00 se do láhve vymočíte naposledy.
4. Obsah láhve dobře promíchejte, změřte a poznamenejte objem s přesností na 10 ml a do zkumavky
označené jménem odlijte asi 10ml vzorek.
5. Vzorek moče přineste v den ukončení sběru do interní ambulance, kde Vám bude nalačno odebrána
krev na další vyšetření.
Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.
Děkujeme za spolupráci.
Laboratoř klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách
62
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 63 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Odběr stolice na vyšetření okultního krvácení – návod pro pacienty
Vážená paní, vážený pane,
testem na okultní krvácení může být prokázáno okem neviditelné množství krve ve stolici. Před odběrem
vzorku nemusíte dodržovat žádnou dietu.
Postupujte přesně podle následujících bodů:
1. Vzorek stolice odeberte do čisté nádobky nebo na čistý papír, aniž by došlo ke styku s vodou v toaletě.
2. Odšroubujte víčko odběrové zkumavky, která obsahuje tyčinku k odběru vzorku.
3. Tyčinkou otáčejte na 3 různých místech stolice. Pokud se na stolici nachází viditelná krev, vzorek
odeberte až při příští defekaci.
4. Tyčinku vložte do zkumavky jediným pohybem – nevytahujte ji zpět, test by nebylo možné vyhodnotit!
Víčko pevně zašroubujte.
5. Odebraný vzorek odevzdejte spolu se žádankou do laboratoře.
6. Vzorek lze skladovat 7 dnů při 2 – 8 °C nebo 1 den při 18 – 25 °C.
Děkujeme za spolupráci.
Laboratoř klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách
63
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 64 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Odběr kapilární krve na vyšetření glykémie – návod pro pacienty
Pomůcky: lanceta Haemolance, 1,5ml zkumavka s NaF a Li-heparinem na stěnách, dezinfekční roztok,
čtverečky buničité vaty
1. Před odběrem má být prst dobře prokrvený; není-li tomu tak, nahřejeme ruku teplou vodou.
2. Jednoduchým pootočením sejmeme zelený ochranný kryt jehly lancety.
3. Bříško prstu potřeme dezinfekčním roztokem.
4. Palcem téže ruky stiskneme bříško prstu tak, aby bylo co nejpevnější.
5. Po těsném přiložení lancety k prstu (bílý okraj po celém obvodu pevně přiléhá k prstu) zatlačíme na
její zelený klobouček. Uvolněním tlaku jehla zaskočí zpět.
6. Kapky krve otíráme o okraj zkumavky. Minimální objem potřebný ke stanovení glukózy je 0,25 ml
(druhá ryska zdola). Vytékání krve podporujeme tisknutím prstu.
7. Po ukončení odběru přiložíme na místo vpichu kousek buničiny.
8. Zkumavku uzavřeme a lehkým poklepem obsah dobře promícháme. Uložíme do ledničky,
nemrazíme.
9. Takto odebraný vzorek krve odevzdáme do laboratoře nejpozději v den následující po odběru.
64
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 65 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Odběr kapilární krve na vyšetření glykémie – pokyn pro oddělení
Pomůcky: lanceta Haemolance, nádobka Eppendorf s 1,0 ml systémového roztoku (k dispozici v laboratoři),
END to END odběrová neheparinizovaná kapilára o objemu 20 µl (BioVendor GL 0012), dezinfekční roztok,
čtverečky buničité vaty.
Postup:
1. Bříško prstu potřeme dezinfekčním roztokem.
2. Provedeme vpich lancetou do bříška prstu.
3. První kapku otřeme kouskem buničiny.
4. Kapiláru přiložíme ke kapce krve, krev musí vtéci až na její konec.
5. Přebytečnou krev na začátku kapiláry lehce otřeme o prst pacienta.
6. Kapiláru vložíme do nádobky Eppendorf se systémovým roztokem, nádobku uzavřeme a obsah
intenzivně protřepeme.
7. Na místo vpichu přiložíme kousek buničiny.
Stabilita vzorku: 12 h při 23 °C, 5 dní při 6 °C.
65
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 66 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů – pokyn pro
oddělení
Kapilární odběr je výhodnější tam, kde chceme posoudit acidobazickou situaci ve tkáních.
1. Odběr provádíme do heparinizované kapiláry (heparin litný, objem kapiláry 115 µl)
2. Před odběrem je vhodné provést hyperemizaci místa vpichu. Kromě šetrného ohřátí (zabalení
končetiny do teplého obalu, prohřátí teplou vodou) je možné použít hyperemizační mast. Pozor na
možné nežádoucí účinky (kožní reakce, vniknutí do oka a podobně).
3. Pro přesné sledování hodnoty pO2 se doporučuje odebírat krev z ušního lalůčku. Podobně u
kardiaků, pacientů s respirační insuficiencí nebo při známkách akrocyanózy.
4. Bříško prstu potřeme alkoholovým dezinfekčním prostředkem, stiskneme je a provedeme vpich
lancetou. První kapku krve setřeme. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka, ke
které přiložíme kapiláru těsně k rance. Krev musí sama volně vtékat do kapiláry, musí být zcela bez
bublin. Po naplnění kapiláry se do ní vloží jeden drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami
a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Pokud se tento postup nezachová, vytvářejí se
fibrinová vlákna, která znemožní natáhnout krev do měřicího systému přístroje. Podobně sloupec
krve přerušovaný bublinkami vzduchu znehodnotí kvalitu měření.
5. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena do 15
minut po odběru. Pokud jsou kapiláry uloženy v termosce, ve které je pouzdro s tajícím ledem, nebo
v lednici při 4 – 8 °C, je nutno vyšetření provést do 30 - 60 minut.
Zdroje chyb:
-
bublinky v kapiláře
-
nadměrné mačkání prstu
-
nedokonalé promíchání
-
krev nedodána k vyšetření okamžitě
-
odběr žilní krve (bez označení, že se o tuto krev výjimečně jedná)
-
odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny
-
nedokonalé odstranění dezinfekčního prostředku
66
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 67 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Interpretace výsledků ABR – informace pro lékaře
Jednoduché poruchy ABR:
1. Metabolická acidóza - ↓pH, ↓HCO3-, ↓BB, negativní BE
Obecně způsobena absolutním nebo relativním zvýšením příjmu nebo tvorby silných kyselin proti jejich
výdeji nebo zpracování, zvýšenou ztrátou nebo spotřebou bikarbonátů proti jejich příjmu či tvorbě.
Konkrétní příčiny:
- kumulace laktátu při hypoxii
- hromadění oxokyselin při hladovění a diabetu mellitu
- hromadění sulfátů a fosfátů při renální insuficienci
- exogenní přívod kyselin při perorálním podávání HCl
- ztráty bikarbonátů při průjmech
Později kompenzační zvýšení ventilace s poklesem pCO 2. I při maximální kompenzaci pH zůstává na kyselé
straně, překompenzování s alkalémií je vzácné.
2. Metabolická alkalóza - ↑pH, ↑HCO3-, ↑BB, pozitivní BE
Obecně způsobena zvýšenou ztrátou nebo poklesem silných kyselin proti jejich příjmu či tvorbě nebo
zvýšením příjmu či tvorby bikarbonátů proti jejich ztrátám.
Konkrétní příčiny:
- ztráta silné kyseliny při zvracení
- nadměrný přívod bikarbonátů per os nebo v infuzi
- po diureticích vedoucích ke ztrátě Cl- s K+. Ztráta Cl- je hrazena zvýšením bikarbonátů z důvodů
elektroneutrality - tzv. hypochloremická alkalóza.
- rychlá úprava ketoacidózy např. insulinem
- zahuštění vnitřního prostředí v důsledku relativního vzestupu koncentrace bikarbonátů
K+ často sníženo. Do 24 h kompenzační zvýšení pCO2, i při maximální kompenzaci pH zvýšeno.
3. Respirační acidóza - ↓pH, zřídka je normální, ↑pCO2
Obecně způsobena nepoměrem mezi tvorbou CO 2 ve tkáních a jeho sníženým výdejem - hypoventilací. Je-li
snížen zároveň pO2, jde o dekompenzovanou globální respirační insuficienci.
Konkrétní příčiny:
- nervově regulační - útlum dýchacího centra
- svalové - omezení pohybu hrudníku
- pneumonie - zápal plic, emfysém, bronchitis
Postupně vzestup HCO3- a BB v krvi. Maximální kompenzace je na kyselé straně. Je-li stav provázen i
poklesem pO2, stoupá i laktát.
4. Respirační alkalóza - ↑pH, ↓pCO2
Obecně způsobena nepoměrem mezi tvorbou CO 2 ve tkáních a zvýšeným výdejem - hyperventilací plic.
Konkrétní příčiny:
- emoce, encefalitidy, krvácení do mozku
- zvýšená teplota
- hypoxie, metabolické acidózy včetně acidózy po těžké fyzické práci. Jde vlastně o kompenzaci
metabolické acidózy.
- hyperkapnie např. na počátku fyzické zátěže vede k hyperventilaci a snížení pCO 2 (korekce
respirační acidózy)
Postupně pokles bikarbonátů, sekundárně negativní BE. Maximální kompenzace je na straně alkalické.
67
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 68 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Kombinované poruchy ABR:
- stejnosměrné - kombinace respirační a metabolické poruchy téhož směru, např. u respirační
insuficience při obstrukci v plicích – vyvíjí se respirační acidóza, a současná hypoxie vede k metabolické
laktátové acidóze
- protichůdné - zvracející dekompenzovaný diabetik je v metabolické acidóze a současné zvracení
směřuje k metabolické alkalóze. Podobně každá kombinace intenzívního zvracení a současného průjmu.
- sdružené - porucha ABR s odchylkami ve vodním a elektrolytovém hospodářství
Diagnostický graf ABR
68
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 69 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Stanovení resorpční křivky železa – pokyn pro oddělení
Význam testu: posouzení saturace železem. Doplňující vyšetření diagnosticky nejasných anémií, poruch
metabolismu železa nebo poruch vstřebávání z GIT.
Příprava pacienta: před vyšetřením je nutno vysadit terapii železem na dobu 3 – 6 týdnů.
Kontraindikace testu: dyspeptické potíže, přetížení organismu železem, vysoká hladina feritinu nebo nízká
hladina vazebné bílkoviny (transferinu), kdy pacienta ohrožuje toxicita podaného železa.
Vyšetření se provádí po 10 -12hodinovém lačnění a dodržování tělesného klidu. Pacient po uvedenou dobu
nesmí pít alkohol, kouřit a pít černou kávu.
Provedení testu:
1. Odběr krve ráno nalačno – v tomto vzorku stanovíme Fe, transferin a feritin.
2. Pacientovi podáme 200 mg dvojmocného železa (tj. odpovídající počet tablet Tardyferonu,
Actiferinu, Sorbiferu). Retardované formy nelze použít. Tablety se zapíjejí vodou nebo ovocnou
šťávou (není vhodný čaj, káva, mléko, alkalická minerálka). V žádném případě nepodáváme
antacida!!
3. Odebereme vzorky krve za 2, 3 a 4 h po podání železa na stanovení Fe. Každý vzorek je
s vlastní žádankou předán do laboratoře ihned po odběru.
Hodnocení: posuzuje se vzestup koncentrací železa v séru po zátěži oproti hodnotě nalačno.
Dostatečná saturace – vzestup hodnot o 2,2 – 3,6 umol/l
Nedostatečná saturace – zvýšení o 12,7 – 15,9 umol/
69
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 70 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Vyšetření výpotku – pokyn pro oddělení
1. Biochemické vyšetření
Smyslem biochemického vyšetření výpotku je zjistit, zda se jedná o
- transudát nebo exsudát
- zánětlivý výpotek
- maligní výpotek
Materiál:
- výpotek odebraný do zkumavky bez přísad
- krev odebraná do zkumavky s akcelerátorem srážení, pokud pacient neměl tento odběr v posledních
24 h
Žádanka: soubor VYP, který zahrnuje následující parametry:
CBV – celková bílkovina ve výpotku
ALV – albumin ve výpotku
LDV – laktátdehydrogenáza ve výpotku
GV – glukóza ve výpotku
CHV – cholesterol ve výpotku
CB – celková bílkovina v séru
AL – albumin v séru
LDH – laktátdehydrogenáza v séru
CB-index = CBV/CB
LD-index = LDV/LD
CB-gradient = CB – CBV
Gradient albuminu = AL - ALV
Dále lze požadovat stanovení amylázy ve výpotku – AMSV.
Hodnocení: výpotky se ve zdravém těle nevyskytují, proto u nich nedefinujeme referenční meze, ale
hodnoty odlišující transudát od exsudátu. Ve výsledkovém listu jsou za výsledky v závorkách uváděny
hodnoty odpovídající transudátu.
Transudát
Exsudát
Typ procesu
nezánětlivý
zánětlivý nebo nádorový
CBV (g/l)
< =30
> 30
CB-index
< =0,5
> 0,5
V-LD (µkat/l)
<= 2/3 horní ref. meze v séru
> 2/3 horní ref. meze v
= 2,75 µkat/l
séru = 2,75 µkat/l
LD-index
<= 0,6
> 0,6
V-glukóza (mmol/l)
> 2,8
< = 2,8
V-cholesterol (mmol/l)
<= 1,55
> 1,55
Ve sporných případech posoudíme gradienty:
CB-gradient
> 31
< =31
Gradient albuminu
> 12
< =12
Pro transudát jsou charakteristické nízké hodnoty celkové bílkoviny, albuminu, LD a příslušných indexů,
naopak gradienty celkové bílkoviny a albuminu jsou vysoké.
70
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 71 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Zánětlivý výpotek má nízkou koncentraci glukózy. Albumin, celková bílkovina, LD, indexy a gradienty jsou
vyšší.
Maligní výpotek se vyznačuje vysokou aktivitou LD a LD-indexu, spíše nižší glukosou (avšak vyšší než u
zánětlivého výpotku) a spíše nižší celkovou bílkovinou (vyšší než u čistého transudátu).
AMS v pleurálním výpotku nad horní referenční mezí v séru svědčí pro pankreatitidu a tumor pankreatu (až
stonásobné zvýšení).
Hodnocení výpotku provádí požadující lékař.
2. Cytologické vyšetření
Materiál:
- asi 10 ml výpotku odebraného do zkumavky bez přísad
- krev odebraná do zkumavky s K3EDTA
Odebraný materiál odešle požadující oddělení ihned do laboratoře SPADIA. Vzorek výpotku je třeba na
nezbytně nutnou dobu před odvozem uschovat do lednice.
71
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Laboratoř KBH
Laboratorní příručka
Číslo: B-LP-01
Verze: 12
Strana č. 72 z 62
Platnost od 11. 3. 2015
Revize: ročně
Hlavní chyby při odběrech žilní krve – pokyn pro oddělení
Chyby při přípravě nemocného
-
-
pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se
koncentrace glukózy
v době odběru anebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi
pacient nevysadil před odběrem léky
odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn)
delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků
je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá,
odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé
diagnostické rozhodování
pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny
dehydratací
Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru
Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem vede ke
změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku
Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla
z erytrocytů do séra či plazmy nebo z důvodu interference zbarvení s vyšetřovacím postupem.
Hemolýzu působí
-
použití vlhké odběrové soupravy
znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů
použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává
prudkým vystřikováním krve ze stříkačky do zkumavky
krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky
prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru)
uskladnění plné krve v lednici
prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře
použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla
Chyby při adjustaci, skladování a transportu
-
-
použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků)
použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi
zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny
zkumavky s materiálem byly potřísněny krví
uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy
(řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění
destičkových komponent - ACP a další)
krev byla vystavena teplu
krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace
bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky
urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit
72
Download

Laboratorní příručka - Městská nemocnice v Odrách, po