Dopravní zdravotnictví a.s.
POLIKLINIKA AGEL Plzeň, Oddělení laboratoří
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Počet stran: 40
Laboratorní příručka OKBH
Vydání č.: 6
Platnost od: 17.2.2015
Výtisk č.: 2
JMÉNO
FUNKCE
Zpracoval:
Mgr. Pavla Franková
Odborný pracovník v laboratorních
metodách
Kontroloval:
RNDr. Hana Svobodová
Vedoucí OKBH
Schválil:
RNDr. Hana Svobodová
Vedoucí OKBH
A - Úvod
A-1 Předmluva
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,
tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší práci
a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám i pacientům. Laboratorní příručka obsahuje
všechny nezbytné informace pro snadnou a bezproblémovou spolupráci s naší laboratoří. Tato Laboratorní
příručka je koncipována v souladu s normou ČSN EN ISO 15189.
V případě jakýkoliv dotazů se můžete kdykoliv obrátit na kontakty uvedené v této příručce nebo na
webových stránkách naší laboratoře. Jsme Vám kdykoliv k dispozici.
Obsah laboratorní příručky byl koncipován v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické
laboratoře – zvláštní požadavky na jakost a způsobilost.
Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.
Laboratorní příručka v aktuální podobě je Vám vždy k dispozici na našich webových stránkách
poliklinika.agel.cz.
2
A-2 Obsah
A - Úvod ......................................................................................................................................................................2
A-1 Předmluva ......................................................................................................................................................2
A-2 Obsah .............................................................................................................................................................3
A-3 Zkratky a terminologie ..................................................................................................................................4
B – Informace o laboratoři...........................................................................................................................................5
B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje .........................................................................................................5
B-2 Základní informace o laboratoři....................................................................................................................6
B-3 Zaměření laboratoře .......................................................................................................................................6
B-4 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení...................................................................6
B-5 Spektrum nabízených služeb..........................................................................................................................7
B-6 Popis nabízených služeb ................................................................................................................................8
C - Manuál pro odběry primárních vzorků ..................................................................................................................8
C-1 Základní informace .......................................................................................................................................8
C-2 Požadavkové listy (žádanky) .........................................................................................................................8
C-3 Požadavky na urgentní vyšetření ...................................................................................................................9
C-4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření ...................................................................................................9
C-5 Používaný odběrový systém...........................................................................................................................9
C-6 Příprava pacienta před vyšetřením ...............................................................................................................10
C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku....................................................................................10
C-8 Odběr vzorku ...............................................................................................................................................11
Odběr krve ze žíly ...........................................................................................................................................11
Kapilární odběr................................................................................................................................................14
Odběr moče pro biochemická vyšetření ..........................................................................................................15
C-9 Množství vzorku ..........................................................................................................................................16
C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku .........................................................................................16
Skladování do doby vyšetření během pracovního dne (do 24 hod ke zpracování) .........................................17
Skladování do doby vyšetření po dobu nad 24 hodin......................................................................................17
Skladování za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýz, skladování pro účely kontroly identifikace
vzorku ............................................................................................................................................................17
C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky...............................................................................17
C-12 Informace k dopravě vzorků ......................................................................................................................18
C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu .........................................................................18
D – Preanalytické procesy v laboratoři......................................................................................................................18
D-1 Příjem žádanek a vzorků ..............................................................................................................................18
D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků ...............................................18
D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky............................................................................20
D-4 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí ........................................................................................21
E – Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří....................................................................................................21
E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech ...................................................................................................21
E-2 Informace o formách vydávání výsledků .....................................................................................................21
E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv ...............................................................................................................22
E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům...........................................................................................................24
E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření ................................................................................................................24
E-6 Změny výsledků a nálezů .............................................................................................................................24
E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku ............................................................................................25
E-8 Konzultační činnost laboratoře.....................................................................................................................25
E-9 Způsob řešení stížností .................................................................................................................................26
Drobné připomínky, stížnosti ..........................................................................................................................26
Vážné připomínky nebo stížnosti ....................................................................................................................26
Evidence stížnosti nebo připomínky ...............................................................................................................26
3
E-10 Vydávání potřeb laboratoří.........................................................................................................................27
F – Seznam zajišťovaných vyšetření .............................................................................................................................27
F-1 Seznam základních a speciálních vyšetření ........................................................................................................27
F-2 Seznam funkční testů ..........................................................................................................................................27
H – Přílohy ....................................................................................................................................................................27
Seznam základních a speciálních vyšetření…….………………………………………………………………..28
Žádanky na laboratorní vyšetření………………………………………………………………………………..29
Seznam vyšetření odesílaných do spolupracujících laboratoří…………………………………………………..30
Seznam kritických intervalů……………………………………………………………………………………..31
Funkční testy - klinická biochemie ........................................................................................................................33
Stability analytů v plné krvi………………………………………………………………………………………35
Stability analytů v séru, plazmě a moči…………………………………………………………………………..36
A-3 Zkratky a terminologie
OKBH= Odděleni klinické biochemie a hematologie
MZ ČR = Ministerstvo zdravotnictví České republiky
EHK = externí hodnocení kvality
DZ = Dopravní zdravotnictví a.s.
4
B – Informace o laboratoři
B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje
Identifikační údaje
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ, A.S.,
POLIKLINIKA AGEL PLZEŇ
IČ – 25903659
DIČ – CZ699000899
Typ organizace
nestátní zdravotnické zařízení
Statutární zástupce
MUDr. Michal Bednář, MBA
Název laboratoře
Oddělení laboratoří,
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Okruh působnosti laboratoře
pro praktické lékaře a ambulantní specialisty
Vedoucí laboratoře
RNDr. Hana Svobodová
Lékařský garant odbornosti 801
MUDr. Štěpánka Sobotová
Analytický garant odbornosti 801
Ing. Marie Ichová
Lékařský garant odbornosti 813
MUDr. Valerie Balínová
Analytický garant odbornosti 813
RNDr. Pavla Kováříková
Vedoucí laborant
Hana Fraňková
Adresa laboratoře
Švihovská 14, 301 00 Plzeň
Elektronická adresa vedoucího OKBH
[email protected]
Název organizace
5
B-2 Základní informace o laboratoři
OKBH POLIKLINIKY AGEL je součástí Dopravního zdravotnictví a.s., která je členem akciové
společnosti Agel a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie má dlouholetou tradici. Své služby
poskytuje nejen praktickým lékařům a ambulantním specialistům polikliniky, ale i všem zdravotnickým
zařízením v kraji i mimo něj. Pracoviště má vlastní odběrové místnosti, kde se provádějí odběry
biologického materiálu. Odběr biologického materiálu provádí proškolený zdravotnický pracovník.
B-3 Zaměření laboratoře
Naše laboratoř se zabývá základní i specializovanou biochemickou a hematologickou diagnostikou.
Mezi speciality laboratoře patří zpracování široké škály vyšetření v oblasti imunochemické diagnostiky
(specifického IgE, štítná žláza, fertilitní hormony, tumormarkery atd.). Ve specializovaných vyšetřeních
spolupracujeme s lůžkovými zařízeními v kraji.
B-4 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení
POLIKLINIKA AGEL, Dopravní zdravotnictví a.s.., Odd. klinické biochemie a hematologie
poskytuje laboratorní vyšetření pro akutní i neakutní ambulantní péči a pro neakutní lůžkovou péči.
Laboratoř zajišťuje provoz v pracovních dnech.
Organizačně je laboratoř uspořádána do celků:
• centrální pracoviště Plzeň, Švihovská 14
• detašované pracoviště Bor
• detašované pracoviště Přeštice
Spádová oblast laboratoře není limitována a snahou je vyhovět všem zdravotnickým zařízením
požadujícím zpracování biologického materiálu. Spolupráce není vázána smluvně, pro zpracování je
dostačující ústní dohoda o spolupráci s návazností na pokyny uváděné v laboratorní příručce a ostatní
doporučení laboratoře. Rozsah vyšetření je dán požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení. Svoz
biologického materiálu je zajištěn vlastní autodopravou s maximální snahou vyhovět požadavkům klientů a
požadavkům preanalytické fáze.
Provozní doba laboratoře
provozní doba
6,30 – 16,00
6,30 – 14,00
Centrální pracoviště
klinické biochemie a hematologie
Příjem biologických vzorků k statimovým i rutinním analýzám v průběhu
celé pracovní doby. Kompletace výsledků rutinních i statimových
vyšetření a výdej výsledkových listů, odesílání výsledků elektronickou
poštou.
Odběry biologického materiálu
Telefonní spojení na centrální pracoviště Oddělení klinické biochemie:
Vedoucí oddělení: RNDr. Hana Svobodová tel.: 602 596 160, 371 155 235
Lékařské konzultace klinická biochemie: MUDr. Štěpánka Sobotová tel.:725 782 403
Lékařské konzultace klinická imunologie: MUDr. Valerie Balínová tel.: 371 155 287
Příjem vzorků: tel. 800 523 274, 371 155 274
Odběrová místnost: Libuše Wohlrabová, Veronika Hacklová tel.: 371 155 277
6
Oddělení klinické biochemie a hematologie je vybaveno špičkovou automatizovanou diagnostickou a
počítačovou technikou, koncipovanou na minimální množství zpracovávaného materiálu a rychlou odezvu
od odběru primárního vzorku po doručení výsledku lékaři.
Detašovaná pracoviště
Pracoviště Bor
Adresa pracoviště: Přimdská 501, Bor, tel. 371 155 950
Slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická,
koagulační, mikrobiologická, sérologická, příjem materiálu a přípravě vzorku k dalšímu zpracování.
Provádí vyšetření glukosy, CRP, KO, Quick, FW, oGTT, drogový screening
Provozní doba - pondělí až pátek od 6:30 do 14:30 hodin
Pracoviště Přeštice
Adresa pracoviště: Sedláčkova 553, Přeštice , tel. 371 155 940
Slouží pro odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická,
koagulační, mikrobiologická, sérologická, příjem materiálu a přípravě vzorku k dalšímu zpracování.
Provádí vyšetření glukosy, CRP, KO, Quick, APTT, FW, oGTT
Provozní doba - pondělí až pátek od 6:30 do 14:30 hodin
Vybavení všech detašovaných pracovišť po personální i technické stránce odpovídá jejich zaměření na
prvotní kontakt s pacienty a přípravu vzorku pro další zpracování.
Změna provozní doby a rozsahu uváděných služeb je vyhrazena. Pro poskytnutí aktuálních nebo
doplňkových informací jsou Vám k dispozici naši pracovníci v centrální laboratoři nebo na telefonu
800 523 274.
B-5 Spektrum nabízených služeb
Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje:
• základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělesné
tekutiny a biologické materiály)
• hematologická a koagulační vyšetření krve
• specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, proteinových
frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech)
• konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie
• související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport
materiálu včetně svozu, zajišťování dalších vyšetření ve spolupracujících laboratořích pro
dlouhodobě spolupracující klienty)
• komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním
informačním systému se zajištěnou archivací, předávání výsledků v elektronické podobě klientům
laboratoře
• provádění odběrů ve vlastních odběrových místnostech
V rámci zvyšování standardu poskytovaných služeb jsme Vám kdykoliv k dispozici pro řešení Vašich
požadavků a vstřícní všem Vašim podnětům, které oboustranně zlepší naší spolupráci.
7
B-6 Popis nabízených služeb
Speciální vyšetření a diagnostické postupy
Stanovení hormonů ve speciálních situacích
Stanovení koncentrací hormonů lze provádět také ve formě profilů (denní profil kortizolu, stanovení
hormonů v průběhu menstruačního cyklu) nebo po stimulaci (stanovení C-peptidu po zátěži, funkční testy)
a podobně. V těchto případech se informujte telefonicky u pracovníků laboratoře.
Speciální vyšetření proteinů
ELFO proteinů v séru s následnou imunofixací, především pro průkaz monoklonálních
imunoglobulinů a volných lehkých řetězců u myelomu a dalších hematologických malignit.
Konzultační služby
Konzultační služby probíhají na základě požadavku ze strany požadujícího oddělení. K dispozici
pro konzultace jsou kdykoliv lékaři OKBH nebo odborní garanti, kteří jsou dostatečně erudovaní pro
poskytnutí odborné konzultace. Samozřejmostí je hlášení patologických výsledků nebo výrazných změn
v nálezech pacienta, které probíhá na základě podnětů odborných garantů nebo lékařů OKBH při denní
kontrole výsledků.
Logistické služby
Laboratoř zajišťuje vlastní svozovou službou svoz biologického materiálu. Svoz biologického
materiálu je popsán dále v laboratorní příručce.
C - Manuál pro odběry primárních vzorků
C-1 Základní informace
Odběr biologického materiálu by měl probíhat na základě doporučení uvedených v laboratorní
příručce. Dodržení níže uvedených pokynů je jednou z podmínek pro správné zpracování biologického
materiálu a zaručuje správné stanovení a interpretaci výsledků laboratoří. Při nedodržení uvedených
pokynů může dojít ke zkreslení stanovovaných hodnot a k chybné interpretaci výsledků, která může
v důsledku vést k poškození pacienta nebo ke zbytečnému opakování odběru vzorků. Důrazně tak žádáme
všechny spolupracující subjekty, aby pokyny v co nejširším rozsahu dodržovaly.
C-2 Požadavkové listy (žádanky)
Pro jednoznačnou identifikaci pacienta a usnadnění práce lékaře a sestry v ordinaci zavedla laboratoř tyto
žádanky:
- Poukaz na biochemické hematologické vyšetření
- Poukaz na vyšetření specifických IgE
8
Uvedené typy žádanek jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři nebo jsou publikovány na webových
stránkách laboratoře.
Jinou než vlastní žádanku laboratoře přijme laboratoř ke zpracování tehdy, splňuje-li žádanka
veškeré náležitosti zmiňované v laboratorní příručce a jsou-li na ní jednoznačně identifikovatelná
jednotlivá vyšetření, která má laboratoř provést.
Vyplnění žádanky je jednoduchý úkon, který vyžaduje pouze vyplnění popisných polí na
žádankách. Informace uvedené na žádance musí splňovat náležitosti uvedené v kapitole C-7 a
v souvisejících odkazech. Uváděné údaje musí být čitelné a uvedeny tak, aby nemohly být při další
manipulaci se žádankou poškozeny (nepoužívat obyčejné tužky). Tiskne-li lékař, požadující laboratorní
vyšetření, žádanku ze svého informačního systému, musí splňovat všechny atributy standardní psané
žádanky. Elektronické podání žádanky není ke dni vydání této příručky prozatím zavedeno.
C-3 Požadavky na urgentní vyšetření
Požaduje-li spolupracující zdravotnické zařízení urgentní vyšetření vybraných parametrů, jsou
v laboratoři přednostně zpracována. Za požadavek na urgentní vyšetření je považována žádanka, která je
označena Statim. Takto označené vzorky jsou při zpracování v laboratoři speciálně označeny před
zpracováním na všech transportních nádobách a ihned po vyhotovení výsledků nahlášeny požadujícímu
zdravotnickému zařízení. Laboratoř má nastavena pravidla zpracování takovýchto vzorků tak, aby byly
v převážné většině případů dodrženy požadavky odborných společností na TAT (turn around time – čas od
přijetí vzorku k vydání výsledku). Po telefonickém hlášení je výsledek v tištěné formě předán oddělení
standardní cestou pro předávání tištěných výsledků případně elektronicky. Pracoviště Polikliniky Plzeň
obdrží výsledky vyšetření STATIM ihned po jejich zpracování elektronicky prostřednictvím NIS.
Časová dostupnost jednotlivých vyšetření je uvedena v laboratorní příručce u jednotlivých vyšetření.
Dovolujeme si upozornit, že ne všechna vyšetření lze zpracovat urgentně (elfo bílkovin apod.), proto při
požadavku na urgentní vyšetření jsou přednostně zpracovávána pouze ta, u kterých je to z principu
zpracování možné.
C-4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření
Laboratoř může přijmout ústní požadavek na laboratorní vyšetření pouze tehdy, byl-li do laboratoře již
doručen materiál a žádanka ke zpracování, nebo lze její přijetí v den ústního požadavku očekávat. Na
jakýkoliv ústní požadavek je nutné dodatečně dodat žádanku s vyplněnými požadavky na vyšetření.
Materiál je skladován na pracovišti Plzeň minimálně po dobu 72 hodin po zpracování, ale vybrané
parametry nelze po určité době vzhledem k jejich stabilitě již zpracovávat. Případné ústní požadavky je
tedy nutné sdělovat laboratoři neprodleně. Tato časová omezení se týkají především těchto parametrů:
diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, bilirubin, glykémie, kalium, D Dimery, PT (Quick), APTT,
ACP apod. (bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v Příloze 1 laboratorní příručky).
Ústní požadavek na vyšetření přijímá laboratoř pouze od lékaře nebo pověřené sestry, nikoliv od pacientů.
(Výjimku tvoří pacienti samoplátci, zde však doporučujeme konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo lékařem
OKBH resp. vedoucím odborným garantem OKBH. Vyšetření jsou pak provedena až po jejich úhradě).
C-5 Používaný odběrový systém
9
Laboratoř dodává všem smluvním zdravotnickým zařízením odběrový materiál na veškerá vyšetření
prováděná v laboratořích Polikliniky Plzeň. K dispozici je vakuový odběrový systém – zkumavky
Terumo, Greiner, jehly Terumo, BD Vacutainer, Greiner nebo otevřený odběrový systém - jehly
Microlance, stříkačky Discardit, nádobky pro odběr moči Sarstedt a Deltalab. Veškerý dodávaný materiál
zajišťuje nejvyšší možnou stabilitu vzorku a kvalitu při zpracování v laboratoři. Laboratoř přijímá i
biologický materiál v jiných odběrových soupravách nebo transportních nádobách, ale pouze tehdy, lze-li
zaručit kvalitu zpracování jako u výše zmíněných souprav. Typy odběrového materiálu jsou vždy uvedeny
u jednotlivých vyšetření v Příloze 1 Laboratorní příručky. Odběrový materiál včetně žádanek lze kdykoliv
vyžádat v laboratoři a je standardně distribuován nejpozději následující den svozu biologického materiálu
ze zdravotnického zařízení. Při požadavcích na odběrový materiál je vždy nutné zohlednit expiraci
odběrového materiálu. Z tohoto důvodu nežádejte od laboratoře nadměrné množství materiálu, rádi Vám
po spotřebování poskytneme obratem další.
C-6 Příprava pacienta před vyšetřením
Základní pokyny pro pacienty – biochemická vyšetření
Odběr nalačno
Ranní moč
Sběr moče
Stolice na
okultní
krvácení
Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.
Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze
vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané
léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient
před odběrem ¼ l neslazeného čaje (vody).
Střední proud moče po omytí zevního genitálu.
Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče.
Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a
rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se
dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6
hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální
voda).
Testy detekují hemoglobin reakcí s monoklonální protilátkou proti lidskému hemoglobinu
nedochází k ovlivnění výsledku testu potravou a tudíž žádná dietní opatření před
vyšetřením nejsou nutná. Odběr vzorků stolice je jednorázový.
Pacient odebere libovolný vzorek stolice na čistou podložku nebo toaletní papír.
Odšroubuje a vyjme uzávěr s odběrovou tyčinkou z odběrové zkumavky. Pozor, aby
nedošlo k vylití tekutiny ze zkumavky. Pacient zasune odběrovou tyčinku nejméně do
třech míst ve stolici, stolici nenabírá. Potřebné množství stolice se zachytí na odběrové
tyčince a tu pacient zasune zpět do zkumavky s kapalinou, uzavře a roztok protřepe.
C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
Identifikace pacienta a biologického materiálu na žádance
Nezbytnou identifikaci pacienta a biologického materiálu na žádance tvoří nejméně
• číslo pojištěnce (rodné číslo), není-li možné z těchto údajů určit datum narození, pak datum
narození
• příjmení a jméno,
• zdravotní pojišťovna nebo její kód,
• razítko lékaře nebo zdravotnického zařízení, které musí obsahovat IČZ a adresu odesílajícího lékaře
10
•
•
•
nebo pracoviště
základní diagnóza (kódem MKN-10, podle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
VZP ČR),
požadovaná vyšetření,
druh primárního vzorku
Dalšími údaji uvedenými na žádance jsou:
• datum a hodina odběru biologického materiálu
• žádanky o urgentní vyšetření označit STATIM (nejlépe červenou barvou), v případě urgentního
vyšetření je nutný údaj o telefonním čísle, na které se výsledek hlásí
• podpis nebo parafa lékaře (případně podpis nebo parafa osoby provádějící odběr primárního
vzorku, pokud jím není lékař)
Výjimku pro uvádění údajů na žádanku mohou tvořit někteří smluvní klienti, kteří např. nemají IČZ,
poskytnutá péče není vykazována zdravotní pojišťovně atd. V takovém případě jsou respektovány dohody
mezi laboratoří a klientem, požadujícím vyšetření.
Identifikace pacienta na biologickém materiálu
Pro jednoznačnou identifikaci pacienta musí být každý primární vzorek označen nejméně příjmením
pacienta a rokem narození, případně označení pořadí vzorku římskou číslicí v rámci jednoho dne nebo jiný
vhodný způsob podrobnější identifikace. Za jednoznačnou identifikaci lze považovat i označení pořadovým
číslem, které musí být uvedeno i na žádance. Pokud je primární vzorek označen pouze příjmením pacienta,
lze takovýto materiál přijmout za předpokladu, že je materiál jednoznačně připojen k žádance s kompletní
identifikací pacienta (např. v uzavřeném obalu; žádanka je přilepena ke vzorku; vzorek je přinesen
samotným pacientem apod.)
V případě požadavku na vyšetření krevní skupiny nebo zkoušky kompatibility je nezbytné, aby byl
materiál označen i číslem pojištěnce. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k
dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v
částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a
zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického
materiálu se nepřipouští, respektive je důvodem k odmítnutí žádanky.
C-8 Odběr vzorku
Odběr krve ze žíly
Pomůcky
• Zkumavky preparované pro jednotlivá laboratorní vyšetření, odběrové jehly, stříkačky, držáky
jehel, žádanky na laboratorní vyšetření, box na likvidaci biologického odpadu (vše na vyžádání
v laboratoři)
• Desinfekční roztok, buničité čtverečky, tampony, škrtidlo, emitní miska, gumové rukavice, gumová
plena, náplast s polštářkem (doporučené vybavení – závisí na ordinaci)
Místo odběru
K odběrům nebo aplikaci se používají povrchové žíly horních končetin, protože se nacházejí těsně pod
kůží. Při výběru místa je třeba věnovat pozornost, zda se v blízkosti nenacházejí žádné jiné struktury jako
např. artérie.
Nejčastěji venepunkci provádíme v oblasti předloktí, protože je tam snadný přístup a lze zde provádět
odběr i opakovaně. V předloketní jamce se nachází čtyři žíly: střední kubitální, střední cefalická, cefalická
a bazilární. Všechny tyto žíly mají široký průsvit a jsou snadno viditelné. Pro odběr upřednostňujeme
střední kubitální žílu, protože je nejstabilnější, nachází se blízko povrchu a pokožka je nad ní nejméně
11
citlivá. U starších pacientů může být provedení vpichu obtížnější, protože kůže ztrácí elasticitu a může být
v okolí cévy více podkožního tuku. Cévy jsou křehčí, takže může vzniknout častěji hematom. Pokud nelze
odběr provést z oblasti předloktí, lze využít žílu na palcové straně zápěstí nebo na přední straně paže (horní
část dlaně).
Výběr žíly
Abychom odběr provedli hned napoprvé, je důležité vybrat co nejlepší žílu. Dobré žíly jsou měkké, pružné,
po stlačení se znovu naplní a jsou dobře podloženy podkožním tukem. Špatné žíly jsou vyvýšené,
pohyblivé, sklerotické, fibrózní, trombotické, tvrdé, zanícené, tenké a křehké. Mohou být i podlité a
nedoporučuje se odebírat ze žil, které jsou blízko v oblastech infekce např. impetiga. Při výběru žil je nutné
také zohlednit jejich předchozí použití a stav, klinický stav pacienta (dehydratace, šok, trombocytopenie),
spolupráci s pacientem a případná zranění (zlomeniny, ochrnutí končetin).
Příprava pacienta
Příprava pacienta záleží především na spektru laboratorních vyšetření která budou analyzována. Odběr se
provádí většinou v ranních hodinách nalačno, protože obsah látek v krvi během dne kolísá. Pacienta je
dobré poučit, že večer před odběrem nemá konzumovat tučná jídla. Pokud lze vysadit podávání léků, má je
nemocný vynechat 24-72 hodin před odběrem, nemá kouřit, pít černou kávu a alkoholické nápoje.
Vyšetřovaný nemá ani trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem neslazeného čaje. Pro vybraná
vyšetření jsou zvláštní pokyny uvedeny v laboratorní příručce nebo je lze vyžádat v laboratoři.
Dezinfekce před odběrem
K dezinfekci lze použít lihové roztoky, tinktury nebo aerosolové přípravky. U nemocných s alergií na
běžné dezinfekční prostředky používáme 70-80% alkohol nebo alkoholéter. Před venepunkcí je nutné
místo nechat dokonale oschnout. I malé stopy dezinfekčního prostředku mají vliv na hemolýzu vzorku.
Nedokonalé zaschnutí může také vyvolat pocit pálení v místě vpichu. Po dezinfekci nelze provádět další
palpaci místa vpichu.
Odběr krve
Při provádění venepunkce je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. Krev je vhodné odebírat vsedě,
pacient má být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu. Pokud se jedná o ležícího pacienta, je
vhodné končetinu podložit polštářem. Dovolí-li to stav pacienta, natáhneme mu ruku vpřed, aby žíly
vystoupily blíže k povrchu. Pak je nutné vyznačit na žádanku polohu pacienta při odběru, protože tělesná
poloha značně ovlivňuje hodnoty vysokomolekulárních látek, jako jsou bílkoviny, lipidy, enzymy. Naopak
u vyšetřovaných vstoje vede fyzická námaha ke změnám látek podílejících se na energetickém
metabolismu (glukóza, triacylglyceroly, laktát), dochází k zahuštění makromolekulových látek, zvyšuje
aktivitu CK, AST a kreatininu a naopak snižuje hladinu thyroxinu. Pokud odběr provádíme z centrální
kanyly, kde je napojena infuze, je nutné ji odpojit nejméně na 5-10 minut, aby se tekutina rozptýlila
v krevním oběhu. Po odběru musí být neprodleně přísun tekutin obnoven. V takovém případě je taktéž
nutné vyznačit na žádance způsob odběru.
Pracovní postup při žilním odběru krve je následující:
1. Příprava materiálu a příslušné dokumentace zejména s ohledem na prevenci záměny vzorků
2. Kontrola identifikace pacienta dostupným způsobem
3. Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem
4. Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr
5. Seznámení pacienta s postupem odběru
6. Zajištění vhodné polohy paže
7. Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat
kvalita jehly ( neporušený obal=sterilita), stříkačky, zkumavek
12
8. U zdravých lidí není nutné použít škrtidlo, protože žíly jsou dobře viditelné a hmatatelné, postačí
mít paži svěšenou dolů. Použijeme-li škrtidlo, mělo by být kvalitní, aby se s jeho pomocí dosáhlo
dostatečného utažení, které umožní přeplnění žíly. Použití gumových turniketů není vhodné, neboť
při utažení může dojít k poškození podkožních struktur a pacientovi kůže. Škrtidlo by nemělo být
zataženo déle než jednu minutu a po nabodnutí žíly bychom měli škrtidlo uvolnit, abychom
neodebírali stojící, ale volně proudící krev. Pacienta nikdy nenecháváme dlouho cvičit se
zataženým škrtidlem, nevhodné je rovněž sevření pěsti a pumpování, které vedou k mírné změně
výsledků, např. draslíku
9. Dezinfikujeme místo vpichu doporučeným prostředkem a kůži necháme oschnout případně otřeme
jedním tahem. Je nutné dodržovat dobu dezinfekce doporučenou pro konkrétní použitý přípravek.
Odebírající pracovník použije vždy jednorázové rukavice.
10. Provedeme venepunkci dle typu odběrového systému:
• Vakuový odběr se zkumavkami (např.Greiner) – zkumavku nasadíme do držáku jehly,
propíchneme uzávěr zkumavky a krev necháme volně natéct do zkumavky. Při odběru více
zkumavek pouze vyjmeme již odebranou zkumavku a nasadíme stejným způsobem novou.
Zkumavky jsou evakuované tak, aby byl nabrán přesný objem krve uvedený na zkumavce.
• Otevřený systém klasickou stříkačkou /Discardit/ a jehlou Microlance/ – odběr volně proudící
krve do předem připravených zkumavek nebo velmi jemným tahem pístu stříkačky. Hematologická
a koagulační vyšetření je nepřípustné natahovat do stříkačky, protože při přeplňování do zkumavek
dochází k poškození krevních buněk a tím k následnému zkreslení výsledku. Při použití jehly a
stříkačky se provede venepunkce, uvolníme škrtidlo a odebereme potřebné množství krve. Pokud je
třeba, použijeme další stříkačku nebo necháváme krev nakapat, pak je nezbytné podložit jehlu
gázovým nebo buničitým čtverečkem a zabránit jakémukoliv pohybu jehly v žíle. U klasických
odběrových souprav je z bezpečnostních důvodů zakázána další manipulace, která by mohla vést ke
vzniku infekčního aerosolu. Stříkačku s krví po odstranění jehly vyprazdňujeme pozvolna a po
stěně zkumavky. Nesmí dojít k silnému tlaku, aby nedocházelo k pěnění krve.
11. Ukončíme venepunkci - po vyjmutí jehly ze žíly přiložíme tampon, který si pacient přitlačí alespoň
na dobu 60 sekund, aby se zabránilo vzniku hematomu. Pacient by během této doby neměl paži
ohýbat, aby se žíla nepohnula a krev nevytekla mimo a nezpůsobila vznik podlitiny. Místo by se
mělo potom zkontrolovat a nechat buď otevřené nebo zakrýt náplastí. V případě nevolnosti pacienta
uložíme do vodorovné polohy, zvedneme dolní končetiny nad úroveň těla, na čelo dáme studený
obklad, zajistíme přístup čerstvého vzduchu, pacienta sledujeme.
12. Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy zneškodnit kontaminované
jednorázové pomůcky k odběru, především jehly.
Odběr do jednorázových preparovaných zkumavek je doporučeno provádět v tomto pořadí:
Barevný kód
Barevný kód
Vacuette (Greiner) Sedivette
Získávaný
Typ preparace materiál
Aktivátor
srážení
Separační
gel/aktivátor
srážení
Doporučený počet
promíchání
po
odběru
Červená/černá
Nedodáváme
Červená/žlutá
Nedodáváme
Modrá
Nedodáváme
Natrium citrát Plazma
3-4
Zelená
Nedodáváme
Natrium
Heparin
8-10
Serum
5-6
Serum
5-6
Plazma
13
Barevný kód
Barevný kód
Vacuette (Greiner) Sedivette
Získávaný
Typ preparace materiál
Doporučený počet
promíchání
po
odběru
Fialová
Nedodáváme
EDTA
Plná krev
8-10
Šedá
Nedodáváme
Na-Fluorid
Plazma
8-10
Černá
Fialová
Natrium citrát
Plná krev
FW
8-10
Chyby při odběru žilní krve
Chyby při přípravě pacienta:
• Pacient nebyl nalačno, požité tuky ovlivňují laboratorní vyšetření
• V době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi obsahující měřený analyt
• Pacient nevysadil léky před odběrem
• Odběr nebyl proveden ráno, je zvolena nevhodná doba odběru
• Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži
• Nemocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací
Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu:
• Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení (pumpování) se zataženou paží před odběrem
vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace
draslíku nebo proteinů
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:
• Hemolýza vadí většině biochemických a hematologických vyšetření zejména proto, že řada analytů
přechází z erytrocytů do séra či plazmy, zbarvení séra uvolněným hemoglobinem interferuje
s některými analýzami
Hemolýzu mimo jiné způsobuje:
• Znečištění jehly nebo pokožky od ještě nezaschlého dezinfekčního roztoku
• Znečištění odběrových nádob stopami saponátů
• Použití příliš úzké jehly, krev se silně nasává
• Prudké vstřikování krve ze stříkačky do zkumavky
• Krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve zachycovala do zkumavky
• Prudké třepání krve ve zkumavce po odběru
• Uskladnění plné krve v lednici
• Zmrznutí vzorku krve
Kapilární odběr
Pomůcky
Pomůcky použijte obdobné jako pro odběr ze žíly. Pro kapilární odběry dodává laboratoř preparované
nádobky s kapilárou sladěné barevným značením se žilními odběry. Pro vpich používejte kopíčka nebo
jehly.
Místo odběru
Odběr provádíme většinou z prstu, u dětí z ušního lalůčku nebo patičky.
Provedení odběru
14
Odběr se provádí z prstu v poloze vsedě. Důležité je vydezinfikovat místo vpichu vhodným dezinfekčním
prostředkem (ether), který musí zaschnout. Místem vpichu je obvykle střední palmární část distální falangy
prstu ruky, kterou pacient nepíše. U malých dětí provedeme odběr z patičky. U odběru z patičky volíme
místa dle náčrtu (nikdy ne do středu paty a v zadním jejím zakřivení). Nožičku nezvedáme (nutné pro
zachování hydrostatického tlaku), nepoužíváme intensivní masáže (působí hemolýzu se vzestupem
koncentrace draslíku a hořčíku).
Vpich se provádí jehlou na jedno použití, hloubka vpichu nemá být větší než 2 mm, aby nedošlo
k poškození hlubších podkožních struktur. Aby se předešlo infekci, je nutno při opakujících se punkcích
vybírat různá místa vpichu.
Odběr se musí uskutečňovat z dokonale prokrvených míst. Odběry z cyanotických, podchlazených prstů se
stázou krve jsou zbytečným trápením pacientů – výsledky nemohou být použitelné. Dokonalé prokrvení
použitých míst je předpokladem správných výsledků a je třeba ho zajistit – nejčastěji teplem
(několikaminutový teplý zábal, teplá vodní lázeň, maximálně 40 °C po dobu 10 minut). Před vpichem je
nutno kůži dokonale osušit. Po vpichu se první kapka krve setře čtverečkem z buničiny, pak se konec
kapiláry ponoří do další tvořící se kapky a krev se nasává kapilární silou.
Musíme se při odběru vyhnout násilnému vytlačování krve z prstu, aby nedocházelo ke kontaminaci krve
neurčitým množstvím tkáňového moku.
Odběr moče pro biochemická vyšetření
Pomůcky
Zkumavka bez preparace, sběrná nádoba pro sbíranou moč
Provedení odběru
Moč k vyšetření se odesílá čerstvá, na sediment nejlépe první ranní moč ze středního proudu. Vyšetření ze
sbírané moče – sběry moče pro bilanční sledování (ionty, urea, kreatinin, clearence atd.) jsou vždy náročné
na přesný sběr moče. Sbíranou moč je vždy nutné sbírat do čisté sběrné nádoby důkladně vymyté horkou
vodou a uložit na chladném místě.
Sběr moči
U tohoto vyšetření je nutno poučit pacienta, jak bude sběr probíhat. V hodinu sběru (zpravidla v 6 hodin
ráno) se pacient vymočí a moč se vylije. Potom po celou dobu (tj. 12 nebo 24 hodin) nemocný močí do
sběrné nádoby. Je důležité připomenout nutnost vymočení do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo
nekontrolované ztrátě moče mimo sběrnou nádobu. Měření celého objemu vzorku se musí provádět
15
objemovými měřidly. Není-li pacient toto schopen provést, může se obrátit na laboratoř, která toto měření
zajistí. Při transportu do laboratoře musí být nádoba uzavřena víčkem, aby nebyla možnost znehodnotit
sběr jinými částicemi a chráněna před světlem.
Před odlitím vzorku ze sběrné nádoby je potřeba moč důkladně promíchat. Vadný sběr moče značně
znehodnocuje kvalitu vyšetření.
C-9 Množství vzorku
Množství vzorku je vždy definováno typem analýzy, kterou se dané vyšetření provádí. U vyšetření
prováděných z krve a moče se objemy potřebného materiálu pohybují v mikrolitrech, avšak významnou
roli hraje mrtvý objem materiálu při jeho zpracování. Obecně platí, že pro rutinní biochemický screening a
pro laboratoří vyšetřované hematologické parametry postačuje vždy jedna zkumavka požadovaného typu.
U koagulačních vyšetření a sedimentace je však bezpodmínečně nutné zachovat objem krve, uvedený na
zkumavce nebo u vyšetření v laboratorní příručce. Požaduje-li klient širokou škálu vyšetření v kombinacích
biochemie/imunochemie (více než 15 vyšetření), doporučujeme odebírat 2 zkumavky pro získání séra
s celkovým objemem cca 10 ml. Pro biochemické vyšetření moče obvykle postačuje 1 plná zkumavka
(10ml) moče. Výjimku tvoří odběry pro vyšetření krevní skupiny a screeningu protilátek, pro které je
vyžadována vždy zvlášť jedna zkumavka srážlivé krve. Není-li si klient při odběru jist množstvím
odebíraného materiálu, může kdykoliv telefonicky konzultovat tento problém s laboratoří.
C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku
Po odběru vzorku je vždy nutné provést nezbytné operace, jakou je kontrola bezpečného uzavření vzorku,
aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu, promíchání vzorku (obzvláště u vzorků
s antikoagulanciemi (krevní obraz, koagulace, sedimentace)), kontrolu označení vzorků a vyplnění
žádanek. Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu. Požadují-li to
vybrané analyty, jsou pokyny pro nezbytné operace se vzorkem uvedeny v Příloze laboratorní příručky u
těchto analytů.
Svoz biologického materiálu od spolupracujících zdravotnických zařízení je prováděn s maximální snahou
dodržet časové limity pro stabilitu analytů. Obvykle platí, že vzorek se ke zpracování v laboratoři dostane
do 2 hodin po jeho převzetí ze zdravotnického zařízení. Jsou-li u některých analytů uvedeny v laboratorní
příručce kratší časy stability než jsou 2 hodiny po odběru, doporučujeme pacienta odeslat na odběr do
odběrových míst laboratoře. Svoz biologického materiálu je dobrovolnou doplňkovou službou laboratoře a
není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tím jsou limitovány některé nároky kladené na
tento svoz a v některých případech je zohledňována ekonomická stránka svozu. Odesílat pacienta se
vzorkem do laboratoře není příliš vhodná varianta transportu vzorku vzhledem ke skutečnosti, že pacient
nebývá poučen o pravidlech manipulace se vzorkem. Při transportu do laboratoře je odebraný biologický
materiál uložen v uzavíratelných transportních nádobách a společně s dokumentací a neprodleně
dopravován do laboratoře. Laboratoři nejsou předem známa vyšetření, která budou zdravotnická zařízení
požadovat, proto je povinností zdravotnického zařízení o odebíraných vyšetřeních požadujících zvláštní
nároky na preanalytickou fázi vždy předem informovat.
Při zpracování vzorku v laboratoři je se vzorkem nakládáno tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, proto lze
vybraná vyšetření doplnit na základě požadavku zdravotnického zařízení ještě i v následujících dnech. Tuto
výhodu poskytují speciální preparace zkumavek, používané naší laboratoří. Lékař tak může požadovat
doplnění vybraných vyšetření po prvotním seznámení s nálezem, aniž by pacient musel znovu podstoupit
odběr krve.
16
Skladování vzorků po vyšetření v laboratoři
Není-li uvedeno jinak, řídí se požadavky ke skladování pokyny pro stabilitu materiálu v jednotlivých
standardních operačních postupech pro laboratorní vyšetření (některé údaje lze nalézt u jednotlivých
vyšetření v sekci F – Seznam zajišťovaných vyšetření). Obecně platí:
Skladování do doby vyšetření během pracovního dne (do 24 hod ke zpracování)
Do doby analýzy během pracovního dne se biologický materiál skladuje tak, aby se zabránilo
znehodnocení, rozlití, kontaminaci, přímému vlivu slunečního záření, tepla.
Skladování do doby vyšetření po dobu nad 24 hodin
Vyžadují-li podmínky preanalytické fáze zmražení materiálu, používají se skleněné nebo jednorázové
plastové nádobky s uzávěrem, do kterých se odměří potřebné množství materiálu a označí se v souladu
s požadavky na označení biologického materiálu v laboratoři.
Ze zkumavek bez separačního gelu se materiál přenese do řádně označených zkumavek s uzávěrem.
Na pracovištích BOR a PŘEŠTICE je biologický materiál likvidován v den analýzy, materiál se dále
neskladuje. Na centrálním pracovišti PLZEŇ se vzorky nad 24 hodin skladují podle vlastností analytu a
doporučení o preanalytické fázi:
a) v lednici (v originálních zkumavkách se separačním gelem tak, aby bylo zabráněno kontaminaci nebo
odpařování vzorku). Nejsou-li sérum nebo plasma separovány, nelze u takto uskladněného vzorku analýzy
provádět. Při případné analýze dodatečně požadovaných vyšetření je vždy nutné prověřit, nebyla-li
překročena doba stability požadovaného analytu. V takovém případě nelze analyt stanovit.
b) v mrazicím boxu (přepipetované sérum nebo plazma ve skleněných nebo plastových nádobkách,
uzavřených víčkem).
Skladování za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýz, skladování pro účely kontroly
identifikace vzorku
Biologický materiál se pro tyto účely skladuje po dobu minimálně 48 hodin v lednici v nádobách na
biologický materiál tak, aby bylo zabráněno kontaminaci nebo odpařování vzorku. Pro případné doplnění
nebo opakování definovaných analytů se skladují označená séra nebo plasma po dobu nezbytně nutnou
v souladu s pokyny pro skladování. Nejsou-li sérum nebo plasma separovány, nelze u takto uskladněného
vzorku analýzy provádět. Pro materiál spojený s odběrem krve je zachován cyklus uchovávání 7 dnů (př.
od pondělí do pondělí). Uchovávání materiálu je vedeno taktéž za účelem kontroly identifikace vzorku.
C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče .
Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:
• Každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potenciálně infekční.
• Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je
důvodem k odmítnutí vzorku.
• Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou
mají být viditelně označeny.
• Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo
přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití,
potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.
OKBH dodržuje tyto pokyny v plném rozsahu.
17
C-12 Informace k dopravě vzorků
Dopravu vzorků do laboratoře zajišťuje svozová služba polikliniky. Standardní svoz materiálu je plánován
tak, aby se vzorek ke zpracování v laboratoři dostal do 2 hodin od jeho převzetí ze zdravotnického zařízení.
Během svozu je v transportních boxech monitorována teplota. Předání materiálu ve zdravotnickém zařízení
by mělo probíhat tak, aby řidič nepřišel do styku s biologickým materiálem. Prosíme proto všechny sestry,
aby materiál vkládaly do transportních boxů řidičům přímo ony. Pro snadnost předání ve zdravotnickém
zařízení slouží transportní boxy s názvem a číslem zdravotnického zařízení, které zároveň urychlují a
usnadňují příjem vzorků v laboratoři.
C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu
Za organizaci dopravy biologického materiálu zodpovídá vedoucí dopravy, který požadavky na svoz řeší se
snahou maximálně vyhovět všem klientům laboratoře a splnit všechny požadavky na pokyny pro
preanalytickou fázi zpracování vzorku (časová dostupnost vzorků do laboratoře po jejich převzetí od
klienta). Čas svozu biologického materiálu je věcí dohody zdravotnického zařízení a laboratoře,
zdravotnické zařízení by mělo všechny pacienty odebírat tak, aby byl materiál po odběru v co nejkratším
časovém úseku převzat k dopravě do laboratoře. Standardní čas svozu sdělí laboratoř klientovi kdykoliv na
požádání. Vzhledem k poměrně rozsáhlému svozu biologického materiálu jsou pro usnadnění komunikace
mezi laboratoří a klientem nezbytné údaje, jakou jsou ordinační hodiny a telefonické kontakty na
zdravotnické zařízení. Za aktualizaci takovýchto dat zodpovídají řidiči, prosíme proto všechna
zdravotnická zařízení, aby změny v těchto údajích neprodleně hlásili řidičům. Svoz biologického materiálu
může být v některých případech limitován, jak je uvedeno v kapitole C-10.
D – Preanalytické procesy v laboratoři
D-1 Příjem žádanek a vzorků
Příjem žádanek a vzorků probíhá po celou pracovní dobu laboratoře nebo jejích detašovaných pracovišť.
Za příjem je odpovědný vždy jeden konkrétní pracovník, který komunikuje s klientem, předávajícím
materiál. Za příjem je považováno i předání materiálu řidičem do laboratoře, které probíhá v průběhu
celého pracovního dne. Je-li přijímán materiál od klienta, který materiál do laboratoře donesl, může
laboratoř na tuto skutečnost upozornit na výsledkové listině vzhledem ke skutečnosti, že nelze zjistit, zda
byly zachovány požadavky preanalytické fáze zpracování vzorku. V každém případě je ale takovýto
materiál přijat ke zpracování. Doporučenou cestou příjmu materiálu do laboratoře je však svoz
biologického materiálu řidičem laboratoře, který přebírá materiál od klienta v místě odběru. Náležitosti
žádanky a vzorků jsou řešeny v oddíle C této příručky, obecně pro soulad počtu vzorků a žádanek platí:
• 1 žádanka + odpovídající počet odběrových nádob dle specifikace vyšetření
D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků
Laboratoř při zpracování vyvíjí maximální úsilí, aby zpracovala veškerý materiál, přijatý ke zpracování.
Bohužel při příjmu dochází k rozporům s definovanými pravidly pro příjem materiálu a někdy bývá nutné
materiál odmítnout.
18
Odmítnout lze:
• žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje a není možné je
doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které
laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření),
• žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s
odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie nenasvědčuje-li
specifikaci odběrů diagnóza,
• požadavek na doplnění vyšetření, které laboratoř neprovádí, ale posílá do spolupracujících laboratoří,
pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření,
• žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem,
• nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti
dostatečný, za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné
identifikaci biologického materiálu,
• nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi,
• neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,
• biologický materiál bez žádanky
19
D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Vadný vzorek je takový vzorek, který nesplňuje požadavky na identifikaci pacienta nebo je u něj zjevně
porušeno doporučení o preanalytické fázi, případně došlo k znehodnocení jiným způsobem. Podle povahy
problému se buď vzorek vyřadí ze zpracování, nebo se podniknou příslušná opatření vedoucí k nápravě
(pokud je to možné). O odmítnutí zpracování biologického materiálu je žadatel neprodleně informován a je
s ním sjednána náprava. Chybné či chybějící údaje jsou dle informací žadatele opraveny a vzorek je předán
ke zpracování. V ostatních případech je vzorek vždy odmítnut. Všechny odmítnuté vzorky jsou u nás
evidovány v sešitu „Evidence materiálu vyřazeného ze zpracování“.
Kritéria pro odmítnutí, resp. vyřazení vzorku ze zpracování:
•
Při transportu došlo k vylití vzorku, rozbití zkumavky.
•
Identifikace materiálu zcela chybí nebo nesouhlasí s žádankou a nelze zjednat nápravu.
•
Materiál v nestandardní odběrové soupravě, která neodpovídá požadavkům na žádance.
•
Biologický materiál a žádanka s požadavky na vyšetření, které OKBH neprovádí ani
nezajišťuje u jiných laboratoří.
Vadné vzorky, které jsou přijaty:
• Identifikace materiálu nesouhlasí s žádankou nebo zcela chybí, ale podaří se dodatečně zjistit
potřebné informace. Pracovník přijímající takový materiál vždy řádně zapíše do LIS, že potřebné
údaje doplnil
• Zjevně bylo porušeno doporučení o preanalytické fázi – na tuto skutečnost je žadatel upozorněn
v komentáři k výsledku.
• Pokud pro požadavky uvedené na žádance chybí materiál ke zpracování. U takových metod, uvede
přijímající pracovník k jednotlivým metodám do LIS „nedodáno“ a do Komentáře uvede zápis,
který druh materiálu nebyl dodán.
Pro některý typ dodaného materiálu nejsou v žádance uvedeny požadavky. Klient je neprodleně
kontaktován přijímajícím pracovníkem a vyzván k doplnění požadavků a zaslání doplňující
žádanky. Není-li možno kontaktovat klienta v den přijetí materiálu, jsou stanoveny s ohledem na
typ materiálu a jeho stabilitu následující parametry: speciální stříkačka nebo kapilára s heparinem
pro stanovení ABR – stanovení ABR, moč – moč chemicky, sediment, K3EDTA – krevní obraz,
Na-Citrát Plazma – APTT, PT, sérum je pouze centrifugováno, případně separováno od krevních
elementů. Při doplnění požadavků do LIS je do komentáře uvedeno jméno osoby, která požadavky
sdělila.
•
Odebráno nedostatečné množství vzorku – zodpovědný pracovník určí, která vyšetření se
provedou přednostně (v případě nutnosti i po konzultaci se žadatelem).
Nelze-li klienta kontaktovat v den přijetí materiálu a oznámit mu případné nesrovnalosti při příjmu
biologického materiálu je materiál uskladněn dle pravidel pro uskladnění. Klient je pak kontaktován
nejbližší možný den. Není-li možné klienta kontaktovat po dobu delší než 5 dnů, je výsledek archivován
jako vnitřní požadavek laboratoře (oddělení 4) s komentářem o nemožnosti kontaktovat klienta.
Pokud je při příjmu biologického materiálu řešena nesrovnalost, musí být vždy jednoznačně dohledatelné,
kdo z pracovníků laboratoře ji řešil a jakým způsobem. O řešení takové nesrovnalost musí být zápis na
žádance případně v LIS, pokud byl vzorek do LIS zapsán.
20
D-4 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí
Laboratoř se všem klientům zavazuje ke zpracování všech vyšetření, tedy i těch, které ve svých
laboratořích neprovádí. Za tímto účelem je navázána spolupráce se smluvními laboratořemi, ve kterých
jsou tato vyšetření zajišťována. Do smluvních laboratoří je materiál odesílán na náklady laboratoře. Snahou
je zajistit výsledek v co nejkratším časovém termínu. Ke dni aktualizace laboratorní příručky patří mezi
smluvní laboratoře tyto subjekty:
Ústav klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň
Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň
Ústav imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Plzeň
Ústav lékařské genetiky Fakultní nemocnice Plzeň
Genetika Plzeň, s.r.o.
Požaduje-li klient zaslání do jiných, než výše uvedených laboratoří, neručí laboratoř za zpracování
materiálu a náklady spojené s dopravou, zasláním a komunikací s takovýmto subjektem mohou být
klientovi vyúčtovány. Takovýto materiál by měl být odebrán do odběrových nádob laboratoře, do které
požaduje klient materiál odeslat, zváženy všechny požadavky na preanalytickou fázi zpracování vzorku a
předem by měla být tato skutečnost s naší laboratoří prokonzultována. Seznam vyšetření, která laboratoř
přeposílá do smluvních laboratoří, je uveden v Příloze 3., včetně jejich stabilit a doporučeného způsobu
transportu primárních vzorků.
Požaduje-li klient vyšetření, o kterém si není jist, která z laboratoří jej zpracovává ani jak se vzorkem
nakládat, je nutné nejdříve tuto skutečnost prokonzultovat s laborantkou na příjmu a výdeji materiálu,
teprve poté materiál odebírat a odeslat do laboratoře.
E – Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech
Výsledky v kritickém intervalu hlásí laboratoř ihned po jejich vyhotovení bez ohledu na to, zda bylo
vyšetření provedeno jako rutinní nebo urgentní požadavek. Výsledek je vždy sdělován pouze lékaři,
výjimku tvoří sdělení sestře v ordinaci požadujícího lékaře, je-li lékař zaneprázdněn. Výsledky v kritickém
intervalu je oprávněn hlásit laborant a VŠ pracovník.
Hlášení nálezu je vždy zaznamenáno v LIS. Seznam nahlášených výsledků je denně vytištěn a archivován
spolu se žádankami.
Seznam kritických intervalů je uveden v Příloze 4.
E-2 Informace o formách vydávání výsledků
Laboratoř vydává výsledky laboratorních vyšetření ihned po vyhotovení všech výsledků laboratorních
vyšetření a jejich kontrole. Distribuce tištěných výsledků probíhá při svozu biologického materiálu a
výsledky jsou předávány přímo v ordinacích spolupracujících lékařů našimi řidiči. Alternativou pro
doručení tištěného výsledku je zaslání poštou.
Při dohodě se spolupracujícím lékařem lze výsledky zasílat e-mailem, případně formou distribučního
portálu nebo prostřednictvím služby Weblims. Elektronická podoba výstupu laboratorního výsledku je
21
možná v datovém standard MZ v souboru typu XML.
Import elektronických dat do uživatelských programů spolupracujících lékařů vychází z datového
standardu MZ a je možný pro všechny dostupné programy respektující tento standard. V současné době
standardně distribuujeme data pro programy Praktik, Medicus, Dialog MS, PC Doktor apod.
Výsledky lze sdělit požadujícímu klientovi taktéž telefonicky. Touto formou jsou však výsledky sdělovány
pouze požadujícímu lékaři nebo jím pověřené sestře. V případě nejistoty při telefonickém kontaktu ověřuje
laboratoř snadnou formou identifikaci volajícího. Vždy je dodán tištěný výsledkový list.
Veškeré výsledky, které byly historicky zpracovány v laboratoři, jsou archivovány v laboratorním
informačním systému a je možné je klientovi kdykoliv vydat v tištěné i elektronické podobě.
E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv
Laboratorní výsledky se vydávají standardně v tištěné podobě. Výstup z laboratorního informačního
systému v podobě výsledkového listu obsahuje:
• název laboratoře, která výsledek vydala,
• jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)
• název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, případně telefonický kontakt
• datum a čas odběru primárního vzorku – je-li tato informace dostupná. Pokud tato informace
dostupná není, je klient u vybraných vyšetření upozorněn na možné ovlivnění výsledků
těchto vyšetření. Jako čas odběru je pak zadáno 00:00 hod.
• datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří
• datum a čas tisku nálezu
• nezaměnitelnou identifikaci vyšetření ( typ primárního vzorku )
• výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné
• referenční intervaly
• v případě potřeby textové interpretace výsledků
• jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního
vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)
• odkaz na původní nebo opravené výsledky (forma záznamu o neshodě) – tam kde je to
podstatné
• jméno osoby uvolňující nález
• datum a čas uvolnění nálezu
Laboratoř vydává výsledky z LIS OpenLIMS.
Názvy vyšetření na výsledkovém listě zpravidla odpovídají názvům uvedeným v Poukaz na
biochemické hematologické vyšetření. Pokud název vyšetření uvedený na poukazu nesouhlasí s názvem na
výsledkovém listě, je toto uvedeno v následující tabulce:
22
Název testu na
poukazu
Název testu na
výsledkovém listu
Název testu na
poukazu
Název testu na
výsledkovém listu
S-Bilirubin celk.
S-Bilirubin konjug.
S-GMT
S-AMS
S-AMS pankreat.
S- Cholesterol celk.
S-HDL-cholesterol
S_Bilirubin
S_Bil.konjugovaný
S_GGT
S_Alfa-amylasa
S_Amylasa pankreat.
S_Cholesterol
S_HDL cholesterol
S-T4 volný
S-T3 volný
S-T4 celkový
S-T3 celkový
S-Anti TG
S-Anti - TPO
S-Anti- TSH rec.
S-LDL-cholesterol
S-Triacylglyceroly
S-Lp (a)
K-Glykovaný Hb
S_LDL cholesterol
S_TAG
S_Lipoprotein a
B_HbA1c-IFCC
metoda
S_C-Peptid
S_Insulin
S_Glykosyl.protein
S_Urea
S_Kys.močová
S-Troponin I
S-CKMB mass
S-NT-Pro BNP
U-Amylasa
S_T4-volný
S_T3 -volný
S_Tyroxin(T4)
S_Trijodthyr. (T3)
S_Anti thyreoglobulin
S_Anti peroxidaza
S_Protil.proti TSH
receptoru
S_Troponin I srdeční
S_CK-MB
S_NT-proBNP
U_Alfa-amylasa
S-C Peptid
S-Inzulin
S-Fruktosamin
S-Močovina
S-Kyselina močová
MDRD
S_Odhad GF dle
rovnice MDRD
U-Na,K,Cl odpad
GF cystatin C
Clearance kreat.
Frakční exkr. vody
Frakční exkr. K
Frakční exkr. Na
S-AFP
S-PSA volný
S-Thyreoglobulin
S-B2-mikroglobulin
S_Odhad GF-cystatin
__Clearance kreat.
_FE H2O
_FE K
_FE Na
S_Alfa-fetoprotein
S_Free PSA
S_Thyroglobulin
S_Beta-2mikroglobulin
U_MDMA-extáze
U_Benzodiazepiny
U_Opiáty
U_Metamfetamin
U_THC-kanabinoidy
Homocystein celk.
S_Celková bílkovina
ELFO proteinu
S_Paraprotein G
U_BJ-kvalitativně
P_Quickův test INR
Quickův test ratio
P_Trombinový test
P_D-dimery FEU
U-Ca
U-Ca odpad
U-P
U-P odpad
Frakční exkrece P
U-Mg
Stolice na OK
S-Revmat. faktor
S-IgG
U_Celková bílkovina
U_Celk.bílk/kreatinin
_Albumin/Kreatinin
dU_Glukoza-odpad
U_Sodík
U_Draslík
U_Chloridy
dU_Sodík-odpad
dU_Draslík-odpad
dU_Chloridy-odpad
U_Vápník
dU_Vápník-odpad
U_Fosfor
dU_Fosfor-odpad
FE P
U_Hořčík
F_Krvaceni
S_Revmatoidni faktor
S_Imunoglobulin G
S-IgA
S-IgM
S-IgE celk.
S-β-HCG
S-LH
S-FSH
S-DHEA-S
S-Kortisol ranní
S-Kortisol odpol.
U-Kortisol / 24 h
S-Apo A
S-Apo B
S-Parathormon
K-FW za 1 hod
S_Imunoglobulin A
S_Imunoglobulin M
S_IgE celkový
S_HCG-beta
S_Luteinizační hormon
S_Folikulostim.hormon
S_Deh.epiandr.ster.s.
S_Kortizol 1
S_Kortizol 2
dU_Kortisol-odpad
S_Apolipoprotein AI
S_Apolipoprotein B
S-PTH-intaktni
B_Sediment.ery1hod
U-Extáze
U-Benzodiazep.
U-Opiáty /morfin/
U-Pervitin
U-Marihuana
Homocystein
S-Bílkovina celk.
S-ELFO bílkovin
S-Imunofixace
U-Bence-Jones
P-PT INR
P-PT Ratio
P-Trombinový čas
P-D-dimery
U-Bílkovina kvant.
U-Bilkovina/kreat
U-Mikroalb./kreat.
U-Glukosa odpad
U-Na, K, Cl
23
E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům
Pacientům jsou předávány výsledky pouze osobně v laboratoři nebo na detašovaných pracovištích po
ověření identifikace pacienta dle platných osobních dokladů (průkazů totožnosti) a to na žádost
ordinujícího lékaře. Na detašovaných pracovištích Bor a Přeštice je možné vydat výsledek osobně
pacientovi pokud se jedná o pacienta, který je často monitorován (koagulace, pacienti diabetologické
poradny, onkologické pacienty). O vydání výsledku provede vydávající pracovník záznam do
záznamového sešitu Prosíme všechny lékaře a sestry, aby pacientům nedoporučovali zavolat si do
laboratoře o výsledky. Pacientům dle platné legislativy nemůžeme vyhovět a zbytečně dochází
k nedorozuměním při telefonickém kontaktu. Je-li lékař dlouhodobě nepřítomen ve své ordinaci, sdělíme
výsledek jeho zastupujícímu kolegovi/kolegyni.
E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření
Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění
podmínek uvedených v části Laboratorní příručky C-04 Ústní požadavky na vyšetření.
Kritériem pro opakování vyšetření je především stabilita materiálu. Údaje o stabilitě lze nalézt u
jednotlivých laboratorních vyšetření v Příloze 1 laboratorní příručky. Časové rozpětí opakovaného nebo
dodatečného požadavku je tak definováno jeho stabilitou.
E-6 Změny výsledků a nálezů
Oprava identifikace pacienta
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a
jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu).
Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava
také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod pojem
oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů
korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.
Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v
rámci oprav databáze na základě sdělení klienta.
Postup laboratoře při vydání nesprávného nebo chybného výsledku
Byl-li klientovi vydán výsledek, který byl na základě jeho upozornění nebo na základě vnitřního podnětu
v laboratoři znovu analyzován a byl-li odhalen rozpor mezi již vydaným výsledkem a novým stanovením,
je vždy proveden „Záznam o neshodě“.
Postup pro odstranění neshody je následující:
• K záznamu o neshodě je připojen originál výtisku s původním výsledkem, záznam o neshodě musí
24
•
obsahovat zdroj odhalení neshody, původní výsledek, nový výsledek a osobu zodpovídající za
opravu výsledku.
Výsledek je vydán znovu se správnou hodnotou a do komentáře výsledku je uvedeno, že se jedná o
opravu výsledku „číslo/datum/čas“ a jméno osoby, zodpovědné za změnu.
Veškeré kroky týkající se opravy výsledku koná pouze jedna osoba, záznam o neshodě pořizuje vedoucí
OKBH.
LIS zaznamenává všechny změny již vydaných záznamů.
E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas
vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).
Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření.
Odezva rutinní je statistická hodnota a je pouze orientačním údajem. Odezva statimových vyšetření se řídí
dle platného doporučení ČSKB a je pro laboratoř závazná.
Statimovým vzorkem se rozumí vzorky, které mají přednost před ostatními vzorky a do analyzátorů jsou
vkládány přednostně. Možnost statimového vyšetření je uvedena u konkrétní metody v Příloze 1 na našich
webových stránkách. U Statimových vzorků je doba dodání výsledku 120 minut od doručení vzorku do
laboratoře. Výsledky většiny rutinních vyšetření jsou dostupné do 24 hodin po doručení vzorku do
laboratoře. Výsledky méně frekventovaných vyšetření s-ELFO bílkovin, s-imunofixace, U-Bence-Jones
jsou zpravidla dostupné do 14 dnů od doručení vzorku do laboratoře.
Uvedené časy jsou platné pro cca 80% vyšetření. Zbylých 20% si laboratoř vyhrazuje pro výsledky
vyšetření, kdy je nutné vzorek ředit, opakovaně zpracovat, nebo dojde k poruše analyzátoru. V zpoždění
výsledků vyšetření z nepředvídatelných důvodů laboratoř neprodleně informuje žadatele o vzniklé situaci.
E-8 Konzultační činnost laboratoře
Laboratoř poskytuje konzultační služby ke všem dodávaným službám.
pracovník
funkce
telefon, mobilní telefon
MUDr. Štěpánka
Sobotová
Odborný garant, lékař OKBH
725 782 403
Ing. Marie Ichová
Zástupce vedoucího OKBH
371 155 256
MUDr. Valerie Balínová Lékař pro odbornost 813
371 155 287
RNDr. Hana Svobodová
vedoucí OKBH
371 155 235, 602 596 160
Mgr. Pavla Franková
vedoucí OL
371 155 257, 602 566 690
Mgr. Petra Machovcová
VS pracovník
371 155 235
Každý výsledek vyšetření je před vytištěním a odesláním klientům zkontrolován. Je-li to vhodné, je
25
u konkrétních nálezů provedena interpretace a zadána do textového pole, které se tiskne současně
s výsledkem.
E-9 Způsob řešení stížností
Stížnost nebo připomínku jsou oprávněni přijmout všichni pracovníci OKBH.
Drobné připomínky, stížnosti
Za drobnou připomínku je považováno ústní sdělení, které se nezakládá na posouzení zásadní změny
kvality poskytovaných služeb. Za takovéto sdělení může být považováno např. sdělení připomínky
v oblasti organizace svozu biologického materiálu, připomínky v oblasti zasílání výsledků na nestandardní
místa jednotlivým klientům. Takovéto připomínky řeší přímo pracovník, kterému byla připomínka sdělena
(je-li k tomu oprávněn). Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Je-li však stížnost opakovaná (od jednoho
stěžovatele), je vždy zaznamenána do formuláře F118 „Evidence stížností“. O nezapisovaných stížnostech
a připomínkách a jejich řešení informuje pracovník, který stížnost vyřídil, vedoucího OKBH nebo vedoucí
laborantku OKBH.
.
Vážné připomínky nebo stížnosti
Za vážnou připomínku je považováno ústní nebo písemné sdělení, které se týká zásadní změny kvality
poskytovaných služeb. Taková připomínka popisuje činnost, která je v rozporu s platnými interními
dokumenty laboratoře nebo externími dokumenty nebo závaznými předpisy týkající se činnosti laboratoře.
Jedná se např. o stížnosti týkající se výsledků vyšetření, chování pracovníků atp. Tyto stížnosti jsou i
v případě okamžitého vyřešení zaznamenány do formuláře F118 „Evidence stížností“, kde je zapsán i
způsob řešení stížnosti. Tuto připomínku řeší ve věci odborných záležitostí vedoucí odborný garant OKBH
nebo lékař OKBH, ve věci zasahující do organizace laboratoře nebo personální politiky vedoucí
laborantka. Vedoucí OKBH je vždy o řešení takových připomínek informován.
Písemná stížnost
Písemnou stížnost řeší vždy vedoucí oddělení nebo jím pověřená osoba. Na tuto stížnost je vždy
vypracována písemná odpověď. Písemná stížnost je zaevidována do sešitu „Evidence stížností“, předána
k řešení a je zapsán způsob řešení. Písemná stížnost včetně písemného vyjádření stěžovateli je uložena u
vedoucího oddělení.
Termíny řešení stížností (pokud není stížnost řešena ihned)
• stížnosti na výsledek vyšetření lze podat kdykoli; ostatní stížnosti lze podat do 30 dnů od předmětné
události
• termín na vyřízení stížnosti je 30 dnů; v tomto termínu oznámí odpovědný pracovník žadateli o
vyšetření výsledek šetření
• v případě, že není možné stížnost vyřešit v daném termínu, odpovědný pracovník oznámí tuto
skutečnost stěžovateli s uvedením data konečného rozhodnutí
Evidence stížnosti nebo připomínky
Při přijetí připomínky nebo stížnosti je vždy nutné zohlednit situaci, za které je stížnost nebo připomínka
přijímána. V žádném případě nelze řešit stížnost nebo připomínku tak, aby stěžující si strana nabyla dojmu
neochoty nebo nezájmu řešit tuto záležitost.
26
Drobná připomínka může být evidována na základě rozhodnutí pracovníka přijímajícího připomínku
s ohledem na podnět zlepšení kvality vyplývající z připomínky a je-li to v jeho kompetenci. Vážná
připomínka nebo stížnost je vždy neprodleně po přijetí zaevidována ve formuláři F118 „Evidence stížností“
a předána k řešení kompetentní osobě. Evidovány jsou vždy datum přijetí stížnosti, důvod stížnosti, jméno
stěžovatele, jméno pracovníka, který stížnost přijal a jméno kompetentní osoby pověřené řešením stížnosti.
Po analýze problému se navrhne jeho řešení a zapíše se do formuláře F118 „Evidence stížností“.
Problém je podle navrženého řešení prodiskutován se stěžovatelem a v případě vyřešení je proveden
záznam o ukončení problému do formuláře F118 „Evidence stížností“.
E-10 Vydávání potřeb laboratoří
Laboratoř vydává veškerý odběrový materiál, který slouží pro odběry vzorků, zpracovávaných v laboratoři.
Zdravotnické zařízení může kdykoliv zaslat písemný požadavek na odběrový materiál, běžná doba dodání
je následující den svozu biologického materiálu. Na požadavkovém listě je nutné uvést typ odběrového
materiálu (nejlépe objem, barevné označení, výrobce) a počet požadovaných kusů k dodání. Nezbytným
údajem je identifikace oddělení, které odběrový materiál požaduje. Alternativní cestou k získání
odběrového materiálu je osobní převzetí v laboratoři. Detašovaná pracoviště odběrové potřeby vydávají jen
po předchozí domluvě.
F – Seznam zajišťovaných vyšetření
F-1 Seznam základních a speciálních vyšetření
Seznam laboratorních vyšetření, zajišťovaných laboratoří je uveden v Příloze č 1. laboratorní příručky,
které jsou k dispozici na webových stránkách laboratoře (dzlab.cz).
F-2 Seznam funkčních testů
Seznam funkčních testů, zajišťovaných laboratoří, je uveden v Příloze č.5 Laboratorní příručky.
H – Přílohy
1. Seznam základních a speciálních vyšetření
2. Žádanky na laboratorní vyšetření
- Poukaz na biochemické hematologické vyšetření
- Poukaz na vyšetření specifických IgE
3. Seznam vyšetření odesílaných do spolupracujících laboratoří
4. Seznam kritických intervalů
5. Funkční testy - klinická biochemie
6. Stability analytů v plné krvi
7. Stability analytů v séru, plazmě a moči
27
Příloha 1 Seznam základních a speciálních vyšetření
Příloha je uvedena na webových stránkách www.dzlab.cz v záložce Laboratoř Plzeň – Seznam metod
(odkaz http://poliklinika.agel.cz/plzen/centra-pece/oddeleni-laboratori/metody-okbh.html).
28
Příloha 2
29
Příloha 3 Seznam vyšetření odesílaných do spolupracujících laboratoří
Příloha je uvedena na webových stránkách www.dzlab.cz v záložce Laboratoř Plzeň – Seznam metod
(odkaz http://poliklinika.agel.cz/plzen/centra-pece/oddeleni-laboratori/metody-okbh.html) .
30
Příloha 4
Seznam kritických intervalů
Analyt
CRP
Hemoglobin prvozáchyt
Hemoglobin chronik
Leukocyty
Trombocyty
Diferenciál
NTP
S - Kalium
S - Na
S - Urea
S - Kreatinin
S-Bilirubin dospělý
S-Bilirubin novorozenec,
kojenec
S - AST
S - ALT
S - AMS
S - Lipasa
S – Glykemie prvozáchyt
S - Glykemie
S - CK
S - Myoglobin
S – Troponin I
S - Digoxin
S - TSH
S-NT-pro BNP
Výsledek hlášen při
hodnotě
>100
< 90
< 85
> 20,0; < 3,0
> 900; < 50
Veškeré patologie
u prvozáchytu,
>5
> 6; < 2,5
Jednotky
Poznámka
mg/l
g/l
g/l
109 /l
Obraz mononukleosy
vždy
mmol/l
>150; <125
>20
>500
> 100
> 200
mmol/l
mmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
>6
>6
>8
>6
> 15
<2
> 15
> 300
> 0,03
>2
> 30,0; < 0,02
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
mmol/l
mmol/l
µkat/l
µg/l
ng/ml
µg/l
mIU/l
> 500
ng/l
Vždy kontrola
hemolýzy a doby
odběru
31
Seznam kritických intervalů pro dialyzované pacienty Dialýzy B-Braun
.
vyšetření
urea
kreatinin
glukoza
sodík
draslík
vápník
bilirubin
ALT
CRP
Hemoglobin
Antitrombin
Fibrinogen
APTT
INR
Trombocyty
Leukocyty
pod
1,2
2,5
127
3
1,8
80
50
1
50
2
nad
50
1500
20
145
6,5
3
100
4
50
6
150
4
13
jednotka
mmol/l
umol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
umol/l
ukat/l
mg/l
g/l
%
g/l
sec
10^9/l
10^9/l
Seznam kritických intervalů pro pacienty Fresenius Medical Care DS, s.r.o
Pacienti z dialýzy
vyšetření
pod nad jednotka
urea
1,2
40
mmol/l
kreatinin
1000
umol/l
glukoza
2,5
20
mmol/l
sodík
127
145
mmol/l
draslík
3
6
mmol/l
vápník
1,8
3
mmol/l
bilirubin
100
umol/l
ALT
4
ukat/l
CRP
50
mg/l
Antitrombin
50
%
Fibrinogen
1
6
g/l
APTT
150
sec
INR
4
Leukocyty
13
10^9/l
Ambulantní pacienti
vyšetření
pod nad jednotka
urea
1,2
30
mmol/l
kreatinin
400
umol/l
glukoza
2,5
20
mmol/l
sodík
127 145
mmol/l
draslík
3
5,5
mmol/l
vápník
1,8
3
mmol/l
bilirubin
100
umol/l
ALT
4
ukat/l
CRP
50
mg/l
Antitrombin
50
%
Fibrinogen
1
6
g/l
APTT
150
sec
INR
4
Leukocyty
13
10^9/l
32
Příloha 5
Funkční testy - klinická biochemie
Pro níže uvedené funkční testy je k dispozici podrobný písemný návod pro zdravotnický personál,
případně instrukce pro pacienty. Pokud se odebírá více vzorků, musí být zcela přesně označeny
(identifikace pacienta, čas, pořadí).
Orální glukózový toleranční test (dále jen OGTT)
Test slouží k posouzení glukózové tolerance prostřednictvím glykémií stanovených v průběhu testu.
Test se provádí po nejméně osmihodinovém lačnění, kdy vyšetřovaná osoba vypije během pěti minut 250
ml vody obsahující 75g glukózy ochucené kyselinou citrónovou (u dětí nebo osob do 43 kg hmotnosti
1,0 g/kg hmotnosti). K hodnocení se se odebírá žilní krev nalačno před zátěží a 120 minut po zátěži. Po
odběru před zátěží se provede okamžitě stanovení glykémie. Je-li výsledek ≥ 7 mmol/l, nepokračuje se
v testu, výsledek je vyhodnocen jako diabetes mellitus. U těhotných pacientek se nepokračuje v testu při
glykemii nalačno ≥ 5,1 mmol/l.
Hodnocení OGTT u dospělých
Tolerance
Glykémie
nalačno
[ mmol/l]
Normální glukózová tolerance
< 5,6
Porušená glukózová tolerance
≥ 6,9
Prediabetes (porucha glykemie nalačno) 5,6 až 69
Diabetes mellitus
≥ 7,0
Glykémie po
120min
[ mmol/l]
< 7,8
7,8 až 11,0
< 7,8
≥ 11,1
Hodnocení OGTT u těhotných (dle doporučení diabetologické společnosti z roku 2014)
Gestační diabetes mellitus (GDM) je diagnostikován při opakovaném zjištění glykémie nalačno 5,1
mmol/l.
Nejprve stanovujeme glykemii nalačno, pokud je < 5,1 mmol/l, pokračujeme v testu OGTT. Pokud ≥5,1
mmol/l, vyšetření se opakuje nejdříve následující den, lépe za 2 dny, pacientce je doporučena lehká dieta.
Je–li i při opakovaném testu glykémie nalačno ≥5,1 mmol/l, v testu se nepokračuje a nestanovena diagnosa
GDM. Pokud je při opakovaném testu glykémie nalačno < 5,1 mmol/l pokračujeme v testu OGTT
Tolerance
Glykémie
nalačno
[ mmol/l]
Glykémie
po 60 min
[ mmol/l]
Glykémie
po 120 min
[ mmol/l]
Normální glukózová tolerance
Diabetes mellitus
< 5,1
≥ 5,1
<10,0
≥ 10,0
< 8,5
≥ 8,5
33
Clearance kreatininu, 24 hodinový sběr moči
Provádí se pro hodnocení glomerulární filtrace na základě stanovené hodnoty kreatininu v séru a
kreatininu ve sbírané moči.
Moč se sbírá do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Před vyšetřením je nevhodná
dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Pokud není do laboratoře dodán celý
objem moče, je třeba moč důkladně promíchat, změřit celkový objem s přesností na 10 ml (u velmi malých
dětí s přesností na 1 ml) a odlít vzorek. Na průvodku se vyznačí přesně celková diuréza, doba sběru , výška
a hmotnost pacienta . Clearance kreatininu lze hodnotit z moče sbírané za 24 hod i z jednotlivých porcí ( u
všech je nutno přesně zapsat diurézu a dobu sběru ).
Tento zátěžový test je v poslední době nahražován odhadem clearance MDRD nebo výpočtem
clearance z koncentrace cystatinu C v séru.
34
Příloha 6
Stability analytů v plné krvi
Doporučení ČSKB, 03/2011 pro odbornost 801:
Doba stability primárního vzorku (mezi odběrem a analýzou - separací):
Biochemie:
Glykemie
Do 2 hodin
+15 až 25º C
Glykemie odběr do NaF
šedivé víčko
Do 4 hodin
+15 až 25º C
Kálium
Do 3 hodin
+15 až 25º C
Bilirubin celkový i
konjugovaný
!! Chránit před V chladničce stabilní 1 den
světlem !!
Všechny ostatní analyty jsou stabilní minimálně 1 den a více.
Hematologie:
Doporučení ČHS ČSL JEP z 1.9.2012
Doba stability primárního vzorku (mezi odběrem a analýzou) :
Krevní obraz + Dif. Počet
leukocytů
5 hodin
+15 až 25º C
Protrombinový test
6 hodin
+15 až 25º C
teplota nesmí klesnout pod
+15º C
APTT - bez heparinu
4 hodiny
+15 až 25º C
APTT – s heparinem
Do 1 hodiny po odběru
separovat
Pokud nelze dohledat zda je vzorek heparinizován, postupuje se tak jako by byl heparinizován.
Ostatní koagulační
stanovení
(fibrinogen,trombinový test,
atd)
4 hodiny
+15 až 25º C
35
Příloha 7
Stability analytů v séru, plazmě a moči
36
37
38
39
40
Download

laboratorní příručka OKBH v6 v 2