2717
922
Nové předpisy schválené čps
Na jednání TSK dne 16. 10. 2013 v sídle ČPS byly schváleny revize TPG 702 04, TPG 913 01 a TPG 920 22.
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyš­ším provozním tlakem do 100 bar včetně
Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení a provoz plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně pro rozvod topných plynů s výjimkou
zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) a technických plynů, v návaznosti na ČSN EN 1594, ČSN EN 12732,
ČSN EN 12007-1,3,4 a ČSN EN 12327. Tato technická pravidla dále platí pro provádění stresstestů na vysokotlakých
plynovodech podskupiny B1 a B2 z důvodu dosažení jejich maximální bezpečnosti a spolehlivosti.
Změny oproti předchozím TPG
Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006.
Zásadním způsobem byla upravena kapitola 20, stanovující, mimo jiné, nejmenší dovolené vzdálenosti vysokotlakých
plynovodů od objektů (staveb). Tyto koncepční úpravy byly provedeny na základě analýzy rizik, vycházející z evropské databáze havárií vysokotlakých plynovodů, se zřetelem na přípustnou míru společenského rizika podle platných
předpisů ČR a Metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodu.
V části technických pravidel, týkající se stresstestů, byla časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické
deformace materiálu potrubí (čl. 22.1.6 a Příloha 5) zpracována na základě experimentálních i teoretických prací,
které provedli pracovníci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. a Ing. Martin
Šperl, Ph.D.
V textu byly rovněž provedeny úpravy, vyplývající ze zkušeností praxe, a doplněny nové české technické normy, technická pravidla, právní předpisy a zahraniční předpisy.
Tato technická pravidla vstoupí v platnost dne 1. 1. 2014.
TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniků plynu na plynovodech
a plynovodních přípojkách
Tato technická pravidla stanovují podmínky pro provádění kontrol těsnosti a řešení úniku zemního plynu na plynovodech, plynovodních přípojkách, na jejich příslušenství vč. technologických objektů, regulačních a měřících stanicích
a na měřícím zařízení distribuční a přepravní soustavy.
Dále stanovují obecnou metodiku pro provádění kontrol a činností a základní technické požadavky na použitou detekční techniku. Rovněž uvádí metodiku pro lokalizaci úniků plynu a jejich klasifikaci podle míry nebezpečnosti a stanoví opatření ke snížení nebo odstranění nebezpečí. Tuto metodiku lze aplikovat i pro odběrná plynová zařízení.
Změny oproti předchozím TPG
Z technických pravidel byly lhůty pro provádění kontrol těsnosti vyňaty a převedeny do příslušných částí TPG 905 01.
U klasifikace nadzemního úniku třídy PIII byla upravena spodní hranice koncentrace z 50 ppm na 500 ppm. Pravidla
obsahují jen technické podmínky a zásady pro provádění kontrol těsnosti plynovodů přepravní soustavy a distribučních plynovodů. Současně je struktura článků platných pro přepravní a distribuční soustavu upravena podle logické
návaznosti. Do technických pravidel byla doplněna četnost kontroly těsnosti pro plynovody z PE realizované do roku
1990. Nově jsou řešeny způsob a požadavky na lokalizaci úniků na vysokotlakých plynovodech podskupiny B2.
Při tvorbě pravidel bylo využito nových poznatků a zkušeností. Pravidla reagují na současný technický vývoj v přístrojové technice a zvyšující se kvalitu trubních a spojovacích materiálů.
Tato technická pravidla vstoupí v platnost dne 1. 1. 2014.
TPG 920 22 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz
a údržba zařízení aktivní ochrany
Tato technická pravidla platí pro provoz a údržbu zařízení aktivní ochrany ocelových plynovodů a přípojek, které jsou
uloženy v zemi a opatřeny izolačními systémy. Lze je využít i pro provoz a údržbu zařízení aktivní ochrany jiných kovových zařízení uložených v zemi.
31
informace GAS / předpisy
Tato technická pravidla nahrazují TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007.
2717
Změny oproti předchozím TPG
Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 22 schválená 10. 10. 2012.
V rámci revize došlo k odstranění termínů lhůt četnosti jednotlivých kontrol, které budou nadále uváděny pouze v Části IX TPG 905 01. Rovněž došlo k zavedení nové kontroly Měření na měřicích bodech PKO (čl. 5.2.4), včetně uvedení
detailního popisu činností.
Tato technická pravidla vstoupí v platnost dne 1. 1. 2014.
Pramen: Ing. Eva Hanková, ČPS
V prodeji revidované TPG 700 24
Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
informace GAS / předpisy
Tato technická pravidla stanovují rozsah a způsob označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství,
jejichž výstavba se řídí TPG 702 01 a TPG 702 04. Způsob a rozsah označení musí být ucelený, jednoznačný, chránicí předmětné plynárenské zařízení a přispívající k zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu ve smyslu povinností provozovatele těchto zařízení vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Technická pravidla nahrazují TPG 700 24 schválená 20. 9. 1996.
Změny proti předchozím TPG
V současné době v oblasti plynárenství neplatí pro označování plynovodů a přípojek žádný předpis,
který by uvedenou problematiku konkrétně řešil. Základní požadavky na plynovody z oceli a polyetylénu
s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně (pro polyetylén do 10 bar včetně) a jejich rekonstrukce
jsou stanoveny v příslušných částech ČSN EN 12007. Obecné požadavky na označení trasy plynovodu
nad 16 bar jsou uvedeny v ČSN EN 1594.
Jednotlivé požadavky na plynovody a přípojky s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar směřované
na jejich ochranu, resp. proti neoprávněné manipulaci, před poškozením apod. jsou uvedeny pro ocel
v TPG 702 04 a pro polyetylén v TPG 70201.
Systém značení orientačními sloupky, tabulkami a štítky byl zachován, pouze byly částečně upraveny
některé znaky a symboly s využitím ČSN 01 3464 a je jen na rozhodnutí provozovatele, jaký rozsah
a způsob označování zvolí.
Tato technická pravidla rozšiřují a upřesňují požadavky uvedené ve výše zmíněných normách a normativních dokumentech.
Platnost od 1. 12. 2011
Objednávejte na: shop.gasinfo.cz
Objednávky vyřizuje
Ing. Jitka Pokorná
[email protected], www.gasinfo.cz
GAS s.r.o., U Plynárny 223, Praha 4 140 21
32
cena: 56,- Kč
vč. DPH
Download

IG 2738 nové předpisy čps.indd