SUBJEKTY národního
hospodářství
Ziskový
sektor
Živnostníci
Ostatní
podnikatelé
O bchodní
společnosti
Firm y
D om ácnosti
N eziskový
sektor
Stát
LEGISLATIVNí PODMÍNKY
PODNIKÁNÍ
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Ústava
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Živnostenský zákon
Antimonopolní zákon
Daňové zákony
Soc. a zdr. pojištění
Zákon o účetnictví
16:22
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Konkurs a vyrovnání
Zákoník práce
Občanský soudní řád
Správní řízení
Stavební zákon
Zákon o elektronických komunikací
EET - Miroslav Vítek
Ústava České republiky
1/1993 Sb.
Preambule:
‹ My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny
‹
české i státnosti československé,
‹
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v
duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako
vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi
svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako
svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům
a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
‹
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a
‹
kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního
‹
státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců
‹
přijímáme tuto Ústavu České republiky
16:22
EET - Miroslav Vítek
Ústava České republiky
1/1993 Sb.
ze dne 16. prosince 1992
‹
‹
‹
‹
‹
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
347/1997
300/2000
448/2001
395/2001
515/2002
Sb.
Sb.
Sb.
Sb.
Sb.
PREAMBULE
Čl.1-Čl.14 HLAVA PRVNÍ – základní ustanovení, státní symboly
Čl.15-Čl.53 HLAVA DRUHÁ - moc zákonodárná (parlament =
= sněmovna + senát)
Čl.54-Čl.80 HLAVA TŘETÍ – moc výkonná (prezident a vláda)
Čl.81-Čl.96 HLAVA ČTVRTÁ – moc soudní
Čl.97 HLAVA PÁTÁ – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
Čl.98 HLAVA ŠESTÁ – Česká národní banka (ČNB)
Čl.99-Čl.105 HLAVA SEDMÁ – územní samospráva (obce, VÚSC)
Čl.106-Čl.113 HLAVA OSMÁ – přechodná a závěrečná ustanovení
16:22
EET - Miroslav Vítek
Občanský zákoník (40/1964 Sb.)
Část 1. - Definice občanskoprávních
vztahů, účastníků, smlouvy a plnění
‹ Část 2. – Věcná práva
‹ Část 6. – Odpovědnost za škodu
‹ Část 7. – Dědění
‹ Část 8. – Závazkové právo
‹
• Obecná ustanovení (definice závazku..)
• HLAVA II – XXI - jednotlivé typy smluv
16:22
EET - Miroslav Vítek
Živnostenský zákon
Předepisuje všeobecné a kvalifikační podmínky pro udělení povolení
k podnikání, což je činnost za účelem dosažení zisku.
Obchodní, výrobní, služby
‹ Ohlašovací
‹
Řemeslné
‹ Vázané
‹ Volné
‹
‹
Koncesované –
splnění podmínek odborné a
zvláštní způsobilosti, platí i pro poskytování
telekomunikačních služeb
16:22
EET - Miroslav Vítek
Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
‹
Obecná ustanovení
•
•
•
•
•
Základní ustanovení
Podnikání zahraničních osob
Obchodní rejstřík
Účetnictví – zákon o účetnictví 563/1991 Sb.
Hospodářská soutěž – „antimonopolní“ zákon 63/1991
Obchodní společnosti a družstvo
‹ Závazkové vztahy - smlouvy
‹
•
•
•
16:22
Kupní, nájemní, skladování, o dílo, licenční …
mandátní a komisionářská
tichém společenství …atd.
EET - Miroslav Vítek
HLAVNÍ ZNAKY SUBJEKTŮ
Název
Vznik
Ř. orgány
Ohlášení živnosti,
fyz. osoba koncese
v.o.s.
k.s.
s.r.o.
a.s.
družstvo
s.p.
16:22
živnostník
Zápis do obchodního společníci,
rejstříku na zákl.sml. jednatelé
Ručení
Celým majetkem
Všichni společníci
celým majetkem
celým
Komplementáři, Komplementáři
majetkem, komandit.
dtto
jednatelé
dtto a splacení
valná hromada,
alespoň 30% zákl.k. jednatelé
nesplaceným vkladem
společníci nesplacen.
vkladem, min. 200 tis.
valná hromada, Akcionáři neručí,
dtto a splacení ážia
zákl.kap. minim.
představenstvo,
+ stanovy
2 mil.Kč
dozorčí rada
Zápis do o.r. na zákl.členská schůze,
Členové neručí,
stanov a splacení
představenstvo
zákl.kap. 50tis.Kč
min. 50% zákl.k.
kontrol.komise
Zakladatelská listina
ředitel
EET - Miroslav Vítek
ručí stát
Daňové zákony
Soustava daní
zákon 212/1992 Sb.
Přímé daně
Daně z příjmů
Nepřímé daně
Daně majetkové
Univerzální
Selektivní
586/92
daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
z nezávislé činnosti
z kapitálu ....
daň z příjmů právnických osob
z nemovitostí 338/1992
z pozemků
ze staveb
daň z přidané hodnoty
235/2004
dědická a darovací 357/1992
a z převodu nemovitostí
spotřební daně z: 587/1992
uhlovodíkových paliv a maziv
lihu a lihovin
piva
vína
tabákových výrobků
silniční daň 16/1993
daně k ochraně životního
prostředí
16:22
EET - Miroslav Vítek
Porovnání daní z příjmu v letech
2004 - 2006 2005
Podíl čistého příjmu fyz.osoby k výdajům firmy
sto tisíc
100.0
2004
80.0
Podíl čistého příjmu fyz.osoby k výdajům firmy
40.0
jeden milion
90.7
94.1
90.0
82.6
70.3
56.9
60.0
83.9
95.2
82.8
73.2
60.8
49.2
20.0
90.71
100.00
82.09
90.58
93.71
0.0
podíl na
zisku
70.31
80.00
závislá
činnost
živnost
autorský
honorář
odměna pronájem
statutáru
60.80
60.00
40.00
2006
20.00
0.00
Podíl čistého příjmu fyz.osoby k výdajům firmy
rozdělení
zisku
závislá
činnost
odměna nezávislá - autorský
statutáru
živnost
honorář
pronájem
sto tisíc
jeden milion
95.2
97.0
100.0
91.7
81.9
74.1
83.7
80.0
56.9
60.0
98.8
73.2
82.8
64.2
49.3
40.0
20.0
0.0
podíl na
zisku
16:22
EET - Miroslav Vítek
závislá
činnost
živnost
autorský
honorář
sml.o
prov.práce
pronájem
Download

legislativa 200.34 Kb